Page 1

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2555 รอบพิเศษ -------------------เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสําหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2555 และได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติน้ําท่วม ไม่สามารถเดินทางมาสอบใน ระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2554 ได้ คณะมัณฑนศิลป์จึงเห็นสมควรกําหนดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2555 รอบพิเศษ ในสาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศ ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่ง กาย ต่อไป 1. จํานวนทีร่ บั เข้าศึกษา 1.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 1.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 1.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 1.5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1.6 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 1.7 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

2 4 2 5 5 5 6

คน คน คน คน คน คน คน

2. คุณสมบัติผ้สู มัครสอบ เป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2555 และได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติน้ําท่วม ไม่สามารถเดินทางมาสอบในระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2554 ได้ สําหรับผู้สมัครทีป่ ระสบอุทกภัยและได้ยืน่ คําร้องขอรับเงินคืน เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2554 นั้น สามารถเปลีย่ นแปลงการขอรับคืนเงิน เพือ่ แจ้งความประสงค์ขอยืนยันสมัครเข้าสอบรอบพิเศษได้

1


3. กําหนดการและวิธีการสมัคร 3.1 กําหนดการ 3.1 ยืนยันการสมัครเข้าสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet

วันที่ 15-30 ธันวาคม 2554

3.2 พิมพ์บัตร ประจําตัวสอบและสถานที่สอบทาง Internet

วันที่ 10 มกราคม 2555

3.3 สอบข้อเขียน

วันที่ 14-18 มกราคม 2555

3.4 ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันที่ 31 มกราคม 2555

3.5 สอบสัมภาษณ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

3.2 วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 3.2.1 ให้ผ้สู มัครเข้าสู่หน้าเวปไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th เพื่อแจ้งความประสงค์ยืนยันการ สมัครเข้าสอบคัดเลือก ฯ รอบพิเศษ ในระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2554 3.2.2 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ให้ผ้สู มัครพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ วันที่ 10 มกราคม 2555 ที่ http://www.decentrance.su.ac.th 4. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 4.1 มีคะแนนวิชาความรู้ข้นั พื้นฐาน ในวิชา 01 ภาษาและสังคม และ วิชา 02 วิทย์ และคณิต รวมกันไม่ต่ํา กว่า ร้อยละ 30 (75 คะแนน) ให้ค่าน้าํ หนัก ร้อยละ 40 4.2 มีคะแนนวิชาเฉพาะ 2 วิชา ทุกวิชามีคะแนนไม่ต่ํากว่า 50 คะแนน แต่ละวิชามีค่าน้าํ หนัก ร้อยละ 30 สาขาวิชาทีส่ มัครคัดเลือก

ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบเครื่องแต่งกาย

วิชาเฉพาะ 2 วิชา

60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์

61 ออกแบบภายใน 62 ออกแบบนิเทศศิลป์ 63 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 64 ประยุกตศิลปศึกษา 65 เครื่องเคลือบดินเผา 66 ออกแบบเครือ่ งประดับ 67 ออกแบบเครือ่ งแต่งกาย

4.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท้าย 2


5. กําหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 14-18 มกราคม 2555 ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันสอบ วันที่ 14 มกราคม 2555 วันที่ 15 มกราคม 2555 วันที่ 16 มกราคม 2555 วันที่ 17 มกราคม 2555 วันที่ 18 มกราคม 2555

เวลาสอบ 09.00 – 11.00 น. 13.00 – 16.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.

02 01 60 67 61 62 63 64 65 66

รายวิชาสอบ วิชาวิทย์และคณิต วิชาภาษาและสังคม วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา ออกแบบเครื่องประดับ

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสถานทีส่ อบ ให้ผ้สู มัครสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ ได้ที่http://www.decentrance.su.ac.th และสั่งพิมพ์ “บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์” ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 เพื่อนํามาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบข้อเขียน 7. วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการสอบ วิชาภาษาและสังคม และวิชาวิทย์และคณิต ให้ใช้ดินสอดํา 2B วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ ให้ใช้ดินสอดําตามถนัด เช่น 6B หรือ EE วิชาออกแบบเฉพาะสาขาวิชา ให้ใช้สีหมึก สีโปสเตอร์ สีน้ํา สีแท่ง สีเมจิก สีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างตามความถนัด และเทคนิคสีตามความเหมาะสม (ห้ามใช้สีสเปรย์และพู่กันลม Air Brush หรืออุปกรณ์ สร้างภาพคอมพิวเตอร์) ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่หนีบกระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา อุปกรณ์ การเขียนแบบพร้อมกระดานรองเขียนที่ไม่มีสัญลักษณ์ หรือรูปรอย เพือ่ เป็นแนวทางการทําข้อสอบ ขนาดประมาณ 40x55 ซม. มาเอง ยกเว้นกระดาษวาดเขียน

3


8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ผลการคัดเลือกแจ้งให้ผ้เู ข้าสอบทางเวปไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th ในวันที่ 31 มกราคม 2555 9. การสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะฯ กําหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และส่งใบตรวจร่างกาย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิเป็นนักศึกษาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น.โดยชําระเงินเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก ดังนี้ 9.1 ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิเข้าศึกษา สาขาวิชาการออกภายใน ออกแบบแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา และออกแบบเครื่องประดับจํานวน 6,950 บาท (หกพันเก้า ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 9.2 ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิเข้าศึกษา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จํานวน 18,100 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาท) เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว เงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาจะโอนเป็นเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบํารุงการศึกษาของนักศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 สําหรับผูท้ ี่ไม่มารายงานตัวขึ้นทะเบียน ตามวันและเวลาที่ประกาศฯ ถือว่าสละสิทธิ และคณะฯสงวนสิทธิการคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 10. การตัดสิทธิการเป็นนักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ไม่มีสิทธิ์ยื่นสมัครเข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission) มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการ สอบและคัดชื่อออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้ขอสละสิทธิ์การรายงานตัว และขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเสียก่อน ทั้งนี้ต้องแจ้งสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) รองศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (รองศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์) คณบดีคณะมัณฑนศิลป์

4

Dec Special Admission  

Announcement Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University about the Special Admission

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you