Page 1

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การคืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2555 สําหรับผู้สมัครทีป่ ระสบอุทกภัยและไม่สามารถเดินทางมาทําการสอบได้ --------------------ตามที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กําหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2554 คณะฯ ยังกําหนดวัน เวลา การสอบคงเดิม แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์หลายจังหวัดในประเทศไทยกําลังประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค ต่อผู้สมัครบางส่วน ไม่สามารถเดินทางมาทําการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปี การศึกษา 2555 ได้ คณะมัณฑนศิลป์ จึงขอให้ผ้สู มัครทีป่ ระสบปัญหาอุทกภัยและไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ แจ้ง ความประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้ โดยดาวน์โหลดคําร้องแจ้งขอรับเงินคืน และส่งไปที่ คณะมัณฑนศิลป์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) รองศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (รองศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์) คณบดีคณะมัณฑนศิลป์


คําร้องขอรับเงินคืนสําหรับผู้สมัครทีป่ ระสบอุทกภัยและไม่สามารถเดินทางมาทําการสอบได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2555 เขียนที.่ ........................................................ วันที.่ ..................ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง ขอรับเงินคืนค่าสมัครสอบ เรียน คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว).......................................................................................................... รหัสประจําตัวประชาชน.......................................เลขประจําตัวสอบ................................................................... ที่อยู่ปจั จุบนั เลขที่.....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................... ตําบล..............................อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์......................... หมายเลขโทรศัพท์.......................................... E-mail : ………………………………………………………………………………………. เนือ่ งจากบ้านที่อยู่อาศัยประสบอุทกภัยและไม่สามารถเดินทางมาทําการสอบได้ จึงมีความประสงค์ขอรับ เงินค่าสมัครสอบคืน จํานวน ............................บาท โดยขอให้โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคาร และยินดีให้ คณะมัณฑนศิลป์หกั เงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามรายละเอียดดังนี้ ธนาคาร............................................................สาขา.............................................................. ชือ่ บัญชี................................................................................................................................... หมายเลขบัญชี......................................................................................................................... จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงชือ่ ........................................................ ผู้สมัครสอบฯ หมายเหตุ ส่งคําร้องฉบับนี้ขอรับเงินคืนที่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หมายเลขโทรสาร 02-225-4350

REFUND  
REFUND  

Announcement for Admission refund