Page 1


คำนำ หนังสือคู‹มืออาจารยเล‹มน4้ จัดทำขึ้นเพื่อเ<นคู‹มือใหŒอาจารยและบุคลากรสายวEชาการคณะมัณฑนศิลปŠไดŒ ทราบขŒอมูลที่เกี่ยวขŒองกับการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชŒประโยชน ไดŒอย‹างถูกตŒองและเ<นไปในแนวทางเดียวกัน คณะ มัณฑนศิลปŠไดŒรวบรวมเนS้อหาสาระที่คาดว‹าจะเ<นประโยชนต‹ออาจารยในดŒานต‹างๆ ไดŒแก‹ ขŒอมูลที่เกี่ยวกับคณะ มัณฑนศิลปŠ อาทิ แผนยุทธศาสตร แผนจัดการศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบ แผนยุทธศาสตรการวEจัยและสรŒางสรรค สรXปสาระของระเบียบ ขŒอบังคับ ประกาศ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใชŒในZจจุบัน ดŒานงาน กิจการนักศึกษา ดŒานการบรEหารจัดการที่เกี่ยวขŒองกับการเร[ยนการสอน และภาระงานของอาจารย สำหรับรายละเอียดของระเบียบ ขŒอบังคับ ประกาศฯ หร^อเอกสารที่อŒางถึงฉบับสมบูรณ คณะฯ ไดŒจัดส‹ง ขŒอมูลไวŒที่แต‹ละภาควEชา และบางส‹วนขŒอมูลที่เผยแพร‹ใหŒทราบทั่วไปที่ www.decorate.su.ac.th เพื่อที่อาจารยจะ สามารถคŒนหาขŒอมูลที่เกี่ยวขŒองไดŒเพิ`มเติม หร^ออาจารยอาจสอบถามหัวหนŒางาน และเจŒาหนŒาที่สำนักงานเลขานุการ คณะ ผูŒรับผิดชอบในแต‹ละสายงานไดŒตลอดเวลา ขอขอบคุณบุคลากรทุกท‹านผูŒรวบรวมและนำเสนอขŒอมูลที่มีประโยชน และผูŒมีส‹วนเกี่ยวขŒองในการจัดทำ คู‹มืออาจารยคณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร ไวŒ ณ โอกาสน4้

(รองศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน) คณบดีคณะมัณฑนศิลปŠ เมษายน 2554

1


2


สารบัญ คำนำ ประวัติและพัฒนาการคณะมัณฑนศิลปŠ ปรัชญา ปณิธาน วEสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผนยุทธศาสตรคณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2554 - 2563 แผนยุทธศาสตรประกันคุณภาพการศึกษาคณะมัณฑนศิลปŠ มาตรฐานการศึกษาของชาติ แนวทางการปฏิบัติของอาจารยคณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร ขŒอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่อาจารยควรทราบ หนŒาที่ของอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ หนŒาที่ของอาจารยที่ปรcกษาฝ†ายกิจการนักศึกษา การจัดการเร[ยนการสอนโดยเนŒนผูŒเร[ยนเ<นสำคัญ การบรEหารจัดการที่เกี่ยวขŒองกับการเร[ยนการสอน ประกาศ ก.พ.อ. เร^่องมาตรฐานภาระงานทางวEชาการ ประกาศคณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร เร^่องการกำหนดภาระงานขั้นต่ำ ของบุคลากรคณะมัณฑนศิลปŠ พ.ศ. 2548 หลักเกณฑการคิดภาระงานกลุ‹มศิลปะและการออกแบบ มหาวEทยาลัยศิลปากร การสนับสนุนบุคลากรดŒานการพัฒนาการเร[ยนการสอน ภาคผนวก

แผนงานกิจการนักศึกษา แบบการขอนำนักศึกษาออกนอกสถานที่ แบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอนุมัติจ‹ายเงEน คณะผูŒจัดทำคู‹มืออาจารย

หนŒา 5 6 7 8 24 27 30 31 32 35 37 41 42 44 46 50 56 57 58 62 63

3


ศาสตราจารยศิลปŠ พีระศร[ ภาพถ‹ายโดย อวบ สาณะเสน

4


ประวัติและพัฒนาการคณะมัณฑนศิลปŠ คณะมัณฑนศิลปŠ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ดŒวยดำรEของท‹านศาสตราจารย ศิลปŠ พีระศร[ และไดŒเhดรับนักศึกษารX‹นแรกสาขาวEชาศิลปตกแต‹ง (Decorative Arts) iการศึกษา2499 สำหรับชื่อ “คณะ มัณฑนศิลปŠ” มีที่มาจากการบัญญัติชื่อภาษาไทยว‹า “คณะมัณฑนะศิลป” โดยท‹านพระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) ซึ่งต‹อมา ไดŒมีการดำเนินการปรับแกŒใหŒถูกตŒองกับภาษาเขียนเ<น “คณะมัณฑนศิลปŠ” ในi พ.ศ. 2517 และท‹าน ศาสตราจารยศิลปŠ พีระศร[ ไดŒจัดสรŒางหลักสูตรสาขาวEชาศิลปตกแต‹ง 4 i (3 iสำหรับระดับอนุปรEญญา และ 4 i สำหรับระดับปรEญญาตร[) โดยศาสตราจารยศิลปŠ พีระศร[ ไดŒรักษาการในตำแหนjงคณบดีคนแรก ขณะที่ผูŒรักษาการใน ตำแหนjงผูŒอำนวยการมหาวEทยาลัยศิลปากร (เทียบเท‹าอธEการบดีมหาวEทยาลัย)ช‹วงเวลานั้น คือ หลวงวEเชียรแพทยาคม (อธEบดีกรมศิลปากร) ระหว‹าง พ.ศ. 2499-2516 คณะมัณฑนศิลปŠ ไดŒจัดการศึกษาเพียงสาขาวEชาเดียวคือ สาขาวEชาศิลปตกแต‹ง ในเวลานั้นเร[ยกชื่อสาขาวEชามัณฑนศิลปŠ เร[ยกตามชื่อคณะวEชา โดยมีเพียง 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับอนุปรEญญา หลักสูตร 3 i และระดับปรEญญาตร[หลักสูตร 4 i ผูŒสำเร็จการศึกษาจะไดŒรับวุฒิอนุปรEญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลปŠ) และปรEญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลปŠ) ตามลำดับ ต‹อมาระหว‹างi พ.ศ. 2517-2544 ไดŒมีการปรับปรXงและพัฒนาโครงสรŒางหลักสูตรเ<นการจัดการศึกษา เฉพาะระดับปรEญญาตร[ ไม‹มีการรับนักศึกษาระดับอนุปรEญญา พรŒอมทั้งขยายสาขาวEชาเพิ`มขึ้น กระทั่งZจจุบันiการ ศึกษา 2554 คณะมัณฑนศิลปŠมีหลักสูตรรวม 14 หลักสูตร เhดสอนระดับปรEญญาตร[ 7 สาขาวEชา คือ สาขาการ ออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลปŠ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเคร^่อง เคลือบดินเผา สาขาการออกแบบเคร^่องประดับ สาขาการออกแบบเคร^่องแต‹งกาย (โครงการพิเศษ) ระดับปรEญญาโทเอก รวม 6 หลักสูตร โดยในi พ.ศ.2541 ไดŒเhดสอนระดับปรEญญาโท 3 สาขาวEชา คือ สาขาการออกแบบนิเทศศิลปŠ สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเคร^่องเคลือบดินเผา i พ.ศ. 2547 เhดสาขาการออกแบบภายใน iการศึกษา 2551 เhดสอนสาขาวEชาศิลปะการออกแบบระดับปรEญญาโท-เอก (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวEชาออกแบบผลิตภัณฑ และในiการศึกษา 2554 เรE`มเhดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวEชาการออกแบบเคร^่องประดับ ตามลำดับ

5


ปรัชญา

บัณฑิตคณะมัณฑนศิลปŠเ<นผูŒมีความรlŒ ความสามารถในการสรŒางสรรคงานทางดŒานมัณฑนศิลปŠ เ<นผูŒรอบรlŒ มีทัศนคติอันดีงาม รlŒจักคิด วEนิจฉัย มีความคิดสรŒางสรรค สามารถพัฒนาตนเอง มีคุณธรรมและนำคุณประโยชนมาสู‹สังคม (ผ‹านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลปŠ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553)

ปณิธาน

สรŒางบัณฑิตใหŒมีคุณธรรมและภูมิZญญา ดŒวยความคิดสรŒางสรรค ในศิลปวEทยาการ เพื่อร‹วมพัฒนาสังคมไทยใหŒยั่งยืน โดยมุ‹งเนŒนการผลิตนักออกแบบที่มีความรlŒ ความชำนาญในวEชาชีพ และความรับผิดชอบต‹อสังคมที่ดี (ผ‹านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลปŠ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553)

วEสัยทัศน

ผูŒนำดŒานการเร[ยนรlŒและสรŒางสรรคศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ The Leader of Learning and Creating International Design Arts (ผ‹านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลปŠ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลปŠ ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ใหŒความเห็นชอบการปรับวEสัยทัศนภาษาอังกฤษ)

6


พันธกิจ

• ผลิตบุคลากรผูŒมีความรlŒความสามารถในวEชาชีพชั้นสูงสาขามัณฑนศิลปŠ ใหŒเ<นผูŒเพียบพรŒอมดŒานความ คิด สติZญญา และความรับผิดชอบต‹อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ • ส‹งเสรEมการคŒนควŒา วEจัยและสรŒางสรรคผลงาน เพื่อพัฒนาความกŒาวหนŒาทางวEชาการ และวEชาชีพชั้นสูง • ใหŒบรEการทางวEชาการแก‹สังคมตามศักยภาพที่มีอยู‹ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควEทยาการ การ สรŒางสรรค และการพัฒนาวEถีชีวEตที่เหมาะสมในสังคม • ทำนุบำรXงและส‹งเสรEมศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย‹างยิ`งในเร^่องของศิลปวัฒนธรรมไทย และการ ประยุกตศิลปะอันเ<นเอกลักษณของชาติ ใหŒประสานกลมกลืนกับคุณค‹าใชŒสอยของการออกแบบสมัยใหม‹ (ผ‹านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลปŠ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553)

วัตถุประสงค

• จัดการเร[ยนการสอนที่เนŒนผูŒเร[ยนเ<นสำคัญทุกหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร วEธ[การสอน และบุคลากรมีการ พัฒนาอย‹างต‹อเนSmอง • วEจัย สรŒางสรรคในสาขาวEชามัณฑนศิลปŠและสาขาวEชาที่เกี่ยวขŒอง เพื่อสรŒางองคความรlŒ พัฒนาการเร[ยน การสอน และพัฒนาชุมชนสังคม • จัดกิจกรรมบรEการวEชาการ เพื่อเผยแพร‹องคความรlŒและเพื่อเสรEมสรŒางความเขŒมแข็งชุมชน และร‹วมมือ กับองคกรภาครัฐ เอกชน หร^อวงวEชาชีพ • เผยแพร‹ผลงานศิลปะการออกแบบของบุคลากรและนักศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ • ปรับปรXงระบบบรEหารจัดการใหŒมีประสิทธEภาพ เพื่อพัฒนาการศึกษา การวEจัยสรŒางสรรค • พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

(ผ‹านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลปŠ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553)

7


แผนยุทธศาสตรคณะมัณฑนศิลปŠ พ.ศ. 2554 – 2563 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดŒานการจัดการเร[ยนการสอน ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเร[ยนการสอนโดยเนŒนใหŒผูŒเร[ยนมีความคิดสรŒางสรรค เป‡าประสงค

เพื่อผลิตบัณฑิตใหŒเ<นผูŒมีความรlŒ ความสามารถในการสรŒางสรรคงานทางดŒานมัณฑนศิลปŠ มีความรอบรlŒ ทัศนคติอันดีงาม รlŒจักคิด วEนิจฉัย และมีความคิดสรŒางสรรค

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รŒอยละของหลักสูตรไดŒรับการพัฒนาตามมาตรฐานของ สกอ. • รŒอยละของหลักสูตรมีลักษณะเชิงสรŒางสรรค • รŒอยละของหลักสูตรที่ไดŒรับการพัฒนาปรับปรXงอย‹างสรŒางสรรคต‹อจำนวนหลักสูตร ที่ตŒองปรับปรXงทั้งหมด • รŒอยละ ของผูŒสำเร็จการศึกษาไดŒงานทำหร^อประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 1 i

นโยบายที่ 1

การปรับปรXงและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ. กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

1.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเร[ยน 1.1.1 จัดใหŒมีระบบและกลไกในการ (1) จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรใหŒไดŒ การสอนเพื่อใหŒผูŒเร[ยนมีความคิด ส‹งเสรEมการพัฒนาการเร[ยนการสอน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. สรŒางสรรค • แต‹งตั้งคณะกรรมการปรับปรXงและ พัฒนาหลักสูตรสาขาวEชาต‹างๆ ของคณะ • ส‹งเสรEม/สนับสนุนใหŒมีการวEจัยเพื่อ พัฒนาการเร[ยนการสอน • ทบทวนและปรับระเบียบ/ขŒอบังคับ ที่เกี่ยวขŒองกับการจัดการเร[ยนการ สอนใหŒเอื้อต‹อการพัฒนาหลักสูตร แบบยืดหยุ‹นและหลากหลาย 1.1.2 ส‹งเสรEมใหŒมีการจัดการเร[ยน การสอนที่เนŒนผูŒเร[ยนเ<นสำคัญ

นโยบายที่ 2

(1) ส‹งเสรEมและพัฒนาศักยภาพดŒาน การจัดการเร[ยนการสอนของ อาจารยโครงการoกอบรมดŒานการ จัดการเร[ยนการสอน

การปรับปรXงและพัฒนาหลักสูตรใหŒมีลักษณะเชิงสรŒางสรรค 8


กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

2.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เร[ยนการสอนใหŒมีลักษณะเชิง สรŒางสรรค

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ ที่ส‹งเสรEมใหŒผูŒเร[ยนมีความคิด สรŒางสรรค และนำไปใชŒตอบสนอง ความตŒองการของสังคมไดŒจรEง

(1) ปรับปรXงและพัฒนาหลักสูตรเชิง บูรณาการ ระดับปรEญญาตร[และ ระดับปรEญญาโท • โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวEชาการออกแบบเคร^่อง ประดับ

2.1.2 ผลักดันใหŒมีการเhดหลักสูตร ใหม‹ในลักษณะหลักสูตรสรŒางสรรค

(1) กำหนดใหŒหลักสูตรสรŒางสรรค เ<นเง^่อนไขในการเhดหลักสูตรใหม‹ โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา • โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ • โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการบรEหารจัดการการ ออกแบบ • โครงการหลักสูตรศิลปดุษฎี บัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ (ไทย)

2.2 ส‹งเสรEมใหŒเกิดความร‹วมมือใน การจัดการเร[ยนการสอนกับหนjวย งานภายนอกทั้งในระดับชาติและ ระดับนานาชาติ

2.2.1 สรŒางความร‹วมมือจากทุกภาค (1) จัดทำแผนความร‹วมมือสหกิจ ส‹วนในการจัดการเร[ยนการสอนใน ศึกษาระหว‹างคณะวEชากับหนjวยงาน รlปแบบสหกิจศึกษา ภาครัฐ/เอกชน 2.2.2 ส‹งเสรEมสนับสนุนใหŒมีความ ร‹วมมือและการแลกเปลี่ยนทาง วEชาการกับสถาบัน องคกรและ หนjวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน ระดับชาติและนานาชาติ ในการ จัดการเร[ยนการสอนร‹วมกัน

(1) จัดทำขŒอตกลงความร‹วมมือทาง วEชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นใน ระดับนานาชาติ (2) ส‹งเสรEมสนับสนุนการใหŒเกิดการ แลกเปลี่ยนทางดŒานวEชาการ

9


นโยบายที่ 3

พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการ ติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต

3.1.1 จัดใหŒมีระบบการติดตามและ ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ มาตรฐานหลักสูตร

(1) จัดทำฐานขŒอมูลการติดตามและ ประเมินคุณภาพบัณฑิต • สำรวจภาวะการมีงานทำของ บัณฑิต

นโยบายที่ 4

พัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเร[ยนการสอน กลยุทธที่

มาตรการที่

4.1 พัฒนาการจัดการเร[ยนการสอน 4.1.1 พัฒนาการจัดการเร[ยนการ เพื่อใหŒผูŒเร[ยนมีความคิดสรŒางสรรค สอนเพือ่ ส‹งเสรEมใหŒผูŒเร[ยนมีความคิด สรŒางสรรคและนำไปใชŒตอบสนอง ความตŒองการของสังคมไดŒจรEง

4.1.2 ส‹งเสรEมใหŒมีการจัดการเร[ยน การสอนที่เนŒนผูŒเร[ยนเ<นสำคัญ

แผนปฏิบัติ (1) กำหนดใหŒมีหนjวยงาน/คณะ กรรมการส‹งเสรEมและพัฒนาดŒาน การเร[ยนการสอน (2) สำรวจภาวะการมีงานทำของ บัณฑิตและความพึงพอใจของผูŒจŒาง งาน (1) กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงคของบัณฑิตมหาวEทยาลัย ศิลปากร • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร^่องกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห‹งชาติ พ.ศ. 2552 : การพัฒนา รายละเอียดของรายวEชาใหŒมี คุณภาพ (2) พัฒนาการเร[ยนการสอนโดยเนŒน เพิ`มทักษะภาษาต‹างประเทศ เทคโนโลยี และการเร[ยนรlŒดŒวย ตนเอง • จัดทำรายวEชาพื้นฐานและ เร^่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา รายวEชาศึกษาทั่วไปใน รlปแบบ E-learning • โครงการศูนยเร[ยนรlŒดŒวยตนเอง คณะมัณฑนศิลปŠ

10


กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

4.1.3 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ ที่ส‹งเสรEมใหŒผูŒเร[ยนมีความคิด สรŒางสรรค และนำไปใชŒตอบสนอง ความตŒองการของสังคม

(1) พัฒนากลุ‹มรายวEชาศึกษาทั่วไป ใหŒเ<นไปตามปรัชญาการศึกษาของ วEชาศึกษาทั่วไป • ปรับปรXงการจัดการศึกษาของกลุ‹ม รายวEชาศึกษาทั่วไปใหŒนักศึกษามี พื้นความรlŒและความคิดสรŒางสรรค และบูรณาการศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับปรXงและพัฒนาดŒานกิจการนักศึกษาเ<นแหล‹งเร[ยนรlŒระบบคุณค‹าและมีความรับผิดชอบต‹อสังคม เป‡าประสงค

นักศึกษามีแหล‹งเร[ยนรlŒระบบคุณค‹าและความรับผิดชอบต‹อสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

จำนวนนักศึกษาหร^อศิษยเก‹าไดŒรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย‹อง ที่มีลักษณะ เชิงสรŒางสรรค คุณธรรม จรEยธรรม และความรับผิดชอบต‹อสังคม

นโยบายที่ 5

การปรับปรXงและพัฒนาดŒานกิจการนักศึกษาใหŒมีความเขŒมแข็ง กลยุทธที่

มาตรการที่

5.1 ส‹งเสรEมการดำเนินงานดŒาน 5.1.1 จัดใหŒมีระบบและกลไกการ กิจการนักศึกษาอย‹างเ<นรlปธรรม มี พัฒนาศักยภาพผูŒนำนักศึกษา ศักยภาพ และความเขŒมแข็ง องคกรนักศึกษา และบุคลากรสาย สนับสนุนที่เกี่ยวขŒองกับงานกิจการ นักศึกษาอย‹างเ<นรlปธรรม

แผนปฏิบัติ (1) จัดทำแผนพัฒนาดŒานกิจการ นักศึกษาอย‹างเ<นรlปธรรม • แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะ มัณฑนศิลปŠ ประจำi (2) จัดกิจกรรมสรŒางความร‹วมมือ ภายในระหว‹างฝ†ายกิจการนักศึกษา คณะวEชา สภานักศึกษา และสโมสร นักศึกษา • โครงการที่เกี่ยวขŒองกับกิจกรรม นักศึกษา โดยคณะกรรมการ นักศึกษา

11


กลยุทธที่

5.2 เสรEมสรŒางนักศึกษาใหŒมี คุณธรรม จรEยธรรม จรรยาบรรณ วEชาชีพ

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

5.1.2 จัดสรรทรัพยากร สำหรับการ พัฒนานักศึกษาใหŒสอดคลŒองกับเป‡า หมายการพัฒนาบัณฑิตที่มีความคิด สรŒางสรรค คุณธรรม จรEยธรรมต‹อ สังคม

(1) กำหนดหลักเกณฑใหŒมีการ จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงาน ดŒานกิจการนักศึกษาอย‹างชัดเจน • การสำรวจความตŒองการ ทรัพยากรเพื่อการพัฒนานักศึกษา • จัดสรรงบประมาณประจำi สำหรับกิจกรรมนักศึกษา

5.1.3 สรŒางเคร^อข‹ายความร‹วมมือ ผูŒนำนักศึกษากับสถาบันการศึกษา อื่น/ระหว‹างคณะวEชา

(1) ส‹งเสรEมใหŒผูŒนำนักศึกษาสรŒาง เคร^อข‹ายความร‹วมมือผูŒนำนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาอื่น • โครงการสัมมนาเชิงวEชาการและ ปฏิบัติการสาขาวEชาของคณะวEชา กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

5.2.1 สนับสนุนการจัดโครงการ/ กิจกรรมดŒานคุณธรรม จรEยธรรม จรรยาบรรณทางวEชาชีพ

(1) ส‹งเสรEมการพัฒนานักศึกษาใหŒมี คุณธรรม จรEยธรรมควบคู‹กับการ พัฒนาดŒานวEชาการและวEชาชีพ • โครงการกิจกรรมนักศึกษา ดŒาน คุณธรรม จรEยธรรม ดŒานวEชาการ จรรยาบรรณวEชาชีพ • โครงการกิจกรรมประกวดแข‹งขัน ดŒานศิลปะการออกแบบ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดลŒอมทางการศึกษาที่เอื้อใหŒเกิดการเร[ยนรlŒ และความคิดสรŒางสรรค เป‡าประสงค

คณะฯมีสภาพแวดลŒอมที่เอื้อต‹อการเร[ยนรlŒและกระตุŒนใหŒเกิดความคิดสรŒางสรรค

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• จำนวนแหล‹งเร[ยนรlŒที่เพิ`มขึ้น หร^อพัฒนาใหŒตอบสนองกับความตŒองการของนักศึกษา • รŒอยละของนักศึกษามีความพึงพอใจในแหล‹งเร[ยนรlŒ • จำนวนโครงการที่ส‹งเสรEมใหŒบุคลากร/นักศึกษามีส‹วนร‹วมในการพัฒนาและแกŒไข สภาพแวดลŒอมของคณะ

นโยบายที่ 6

บรEหารจัดการพื้นที่และสภาพแวดลŒอมทางการศึกษา ใหŒมีแหล‹งเร[ยนรlŒที่เอื้อใหŒเกิดการเร[ยนรlŒ และความคิดสรŒางสรรค 12


นโยบายที่ 7

พัฒนาแหล‹งเร[ยนรlŒและสภาพแวดลŒอมทางการศึกษา กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

7.1 บรEหารจัดการพื้นที่และสภาพ แวดลŒอมทางการศึกษา ใหŒมีแหล‹ง เร[ยนรlŒที่เอื้อใหŒเกิดการเร[ยนรlŒและ ความคิดสรŒางสรรค

7.1.1 พัฒนาสภาพแวดลŒอมทางการ (1) จัดพื้นที่เพื่อใหŒเกิดการเร[ยนรlŒ ศึกษาของคณะฯ ใหŒมีศักยภาพ เอื้อ อย‹างสรŒางสรรค ต‹อการเร[ยนรlŒและส‹งเสรEมใหŒเกิด • สำรวจความตŒองการประสิทธEภาพ ความคิดสรŒางสรรคของนักศึกษา แหล‹งเร[ยนรlŒของนักศึกษา

7.2 สนับสนุนสื่อ อุปกรณและ ทรัพยากรต‹างๆ ที่เ<นประโยชนต‹อ การเร[ยนรlŒของนักศึกษา

7.2.1 พัฒนาทรัพยากรดŒาน เทคโนโลยีสารสนเทศใหŒมี ประสิทธEภาพ มีความเพียงพอต‹อ การใชŒงานและมีความทันสมัย

(1) จัดหาสื่อ อุปกรณและทรัพยากร ต‹าง ๆ ที่เ<นประโยชนต‹อการเร[ยนรlŒ ของนักศึกษา • โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณและ ทรัพยากรต‹าง ๆ ที่เ<นประโยชน ต‹อการเร[ยนรlŒของนักศึกษา

7.2.2 ส‹งเสรEมใหŒบุคลากรและ นักศึกษามีส‹วนร‹วมในการพัฒนาและ แกŒZญหาทางกายภาพหร^อสภาพ แวดลŒอมทั้งสองวEทยาเขตของคณะฯ ใหŒเ<นแบบอย‹างที่ดีของสังคม

(1) โครงการส‹งเสรEมใหŒบุคลากรและ นักศึกษามีส‹วนร‹วมในการพัฒนาและ แกŒZญหาทางกายภาพหร^อสภาพ แวดลŒอมทุกวEทยาเขตของคณะฯ • โครงการสำรวจความคิดเห็นใน การพัฒนาและแกŒZญหาทาง กายภาพหร^อสภาพแวดลŒอม • โครงการส‹งเสรEมการใชŒพลังงานใหŒ เกิดประโยชนสูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดŒานการวEจัยและสรŒางสรรค ยุทธศาสตรที่ 4 การสรŒางความเ<นเลิศดŒานการวEจัยเชิงสรŒางสรรค เป‡าประสงค

เ<นคณะวEชาวEจัยเชิงสรŒางสรรค สาขาศิลปะการออกแบบ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รŒอยละของงานวEจัยหร^องานสรŒางสรรคที่มีการตีพิมพหร^อเผยแพร‹ในระดับชาติและ นานาชาติ/การไดŒรับสิทธEบัตร และอนุสิทธEบัตรต‹ออาจารยประจำและนักวEจัยประจำ • จำนวนเงEนสนับสนุนงานวEจัยหร^องานสรŒางสรรคทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน ต‹ออาจารยประจำและนักวEจัยประจำ บาท/i • รŒอยละของผลงานวEจัยหร^องานสรŒางสรรคที่นำไปใชŒประโยชนในการแกŒไขZญหา/พัฒนา สังคมไดŒต‹อผลงานวEจัยหร^องานสรŒางสรรคทั้งหมด 13


นโยบายที่ 8

ผลักดันและพัฒนาผลงานวEจัยและสรŒางสรรคของคณะฯ กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

8.1 ส‹งเสรEม และผลักดันใหŒเกิดงาน วEจัยเชิงสรŒางสรรค นวัตกรรม และ การนำไปใชŒประโยชน

8.1.1 จัดใหŒมีระบบและกลไกในการ พัฒนาศักยภาพการวEจัย/สรŒางสรรค และเผยแพร‹งานวEจัย/สรŒางสรรค

(1) จัดทำแผนแม‹บทการวEจัย/ สรŒางสรรคใหŒสอดคลŒองกับแผน แม‹บทการวEจัยของมหาวEทยาลัย • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ระดมความคิดเห็นเร^่อง การ พัฒนาหลักสูตรการเร[ยนการสอน และการบรEหารจัดการคณะฯ (2) กำหนดนโยบายใหŒมีการทำงาน วEจัยเชิงบูรณาการ • โครงการแสดงนิทรรศการผลงาน สรŒางสรรคของคณาจารยประจำ คณะฯ (3) สนับสนุนงบประมาณoกอบรม เขียนโครงร‹างงานวEจัยเพื่อขอรับทุน สนับสนุนจากภายนอกและไดŒรับการ ตีพิมพในวารสารระดับชาติ/ นานาชาติ • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ เขียนขŒอเสนอโครงการวEจัย/ สรŒางสรรค (4) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการ เขียนโครงร‹างงานวEจัย (Research Proposal Development Grant) สำหรับการเสนอขอทุนสนับสนุนจาก แหล‹งทุนภายนอก (5) สนับสนุนงบประมาณในการแปล ผลงานวEจัยเ<นภาษาต‹างประเทศ เพื่อตีพิมพเผยแพร‹เ<นภาษาต‹าง ประเทศเพื่อตีพิมพเผยแพร‹ใน วารสารระดับนานาชาติ (6) จัดสรรทุนพัฒนาผลงานวEจัย/ งานสรŒางสรรค

14


กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ (7) สนับสนุนเงEนรางวัลใหŒอาจารยที่ สามารถผลิตผลงานวEจัย/สรŒางสรรค ที่ไดŒรับการจดทะเบียนสิทธEบัตร (8) สนับสนุนค‹าใชŒจ‹ายในการจด ทะเบียนสิทธEบัตรหร^ออนุสิทธEบัตร (9) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัด ทำ/เผยแพร‹โครงการวEจัย/สรŒางสรรค (10) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เฉพาะนักวEจัยรX‹นใหม‹

8.2 สรŒางเคร^อข‹ายความร‹วมมือกับ หนjวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ เอกชนเพื่อแสวงหาแหล‹งทุนใหม‹ ๆ

8.2.1 ส‹งเสรEมใหŒมีการทำสัญญา (1) สนับสนุนการทำโครงการวEจัย ความร‹วมมือกับหนjวยงานภายนอกที่ ร‹วมกับภาครัฐและเอกชน มีทุนสนับสนุนการทำวEจัย (2) แสวงหาความร‹วมมือทางดŒาน การวEจัยกับมหาวEทยาลัย/หนjวยงาน ระดับนานาชาติ • โครงการสาธEตการใชŒวัสดุก‹อสรŒาง ในการออกแบบตกแต‹งภายใน ที่พักอาศัยโดยใชŒแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อกรณ4ศึกษา บŒานเอื้อ อาทร รังสิตคลองสาม ปทุมธาน4 • โครงการถ‹ายทอดองคความรlŒเพื่อ การวEจารณงานทางการออกแบบ พื้นที่ภายใน • การนำเสนอภาพลักษณเคร^่อง ประดับไทยสู‹เวทีแฟชั่นระดับ สากล : โครงการสรŒางตราสินคŒา เคร^่องประดับชาติพันธุร‹วมสมัยที่ มีรากฐานจากภูมิZญญาทŒองถิ`น • การออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑตŒนแบบจากผือวัสดุ ธรรมชาติในทŒองถิ`น • การออกแบบพัฒนาเคร^่องขึ้นรlป พลาสติกแผ‹นระบบสูญญากาศ เพื่อการสาธEตและสรŒางตŒนแบบ ผลิตภัณฑ

15


กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

8.2.2 สนับสนุนใหŒนำZญหาหร^อ (1) สนับสนุนการทำโครงการวEจัย ความตŒองการของกลุ‹มอุตสาหกรรม ร‹วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน หร^อธุรกิจและชุมชนหร^อสังคม มาใชŒ เ<นโจทยวEจัย หร^อเ<นส‹วนหนึ่งใน การจัดการเร[ยนการสอนและการ พัฒนาหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดŒานบรEการวEชาการ ยุทธศาสตรที่ 5 การสรŒางความเขŒมแข็งใหŒชุมชน และสังคมโดยการใหŒบรEการทางวEชาการอย‹างเ<นระบบและ ต‹อเนSmอง พรŒอมทั้งเผยแพร‹ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป‡าประสงค

เ<นแหล‹งถ‹ายทอดองคความรlŒแก‹ชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รŒอยละของโครงการบรEการวEชาการและวEชาชีพที่ตอบสนองความตŒองการพัฒนา/ แกŒZญหาและเสรEมสรŒางความเขŒมแข็ง หร^อมีการเผยแพร‹ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หร^อส‹งเสรEมเศรษฐกิจเชิงสรŒางสรรค (Creative Economy) แก‹สังคม ชุมชน ประเทศชาติ/ นานาชาติ ต‹อโครงการบรEการวEชาการทั้งหมด • รŒอยละของผูŒรับบรEการมีความพึงพอใจ

นโยบายที่ 9

ปรับและพัฒนาระบบการบรEหารจัดการดŒานการบรEการวEชาการใหŒมีลักษณะเชิงรXก กลยุทธที่

9.1 สรŒางความเขŒมแข็งดŒานการ บรEการวEชาการใหŒเ<นกลไกในการ สรŒางรายไดŒของคณะ

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

9.1.1 ปรับบทบาท ระบบการบรEหาร จัดการใหม‹ และแผนดำเนินงานดŒาน การบรEการวEชาการใหŒมีลักษณะเชิง รXก ใหŒเ<นแหล‹งสรŒางรายไดŒของ คณะวEชา

(1) ปรับโครงสรŒาง/กระบวนงานใน เชิงรXก โดยหาช‹องทาง/กลุ‹มเป‡า หมายใหม‹เพื่อเพิ`มรายไดŒใหŒกับคณะ วEชา • โครงการศูนยนวัตกรรม คณะ มัณฑนศิลปŠ (2) แสวงหาแหล‹งทุนและความร‹วม มือกับทุกภาคส‹วนในการใหŒบรEการ วEชาการในรlปแบบที่หลากหลาย

16


นโยบายที่ 10

การใหŒบรEการวEชาการเพื่อสรŒางความเขŒมแข็งแก‹ชุมชน กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

10.1 ใหŒบรEการวEชาการที่สรŒางคุณค‹า แก‹มหาวEทยาลัยและเพิ`มคุณค‹าแก‹ ชุมชนใหŒเขŒมแข็งและมีประสิทธEภาพ มากขึ้น โดยมีรlปแบบการใหŒบรEการ วEชาการที่มีความหลากหลาย

10.1.1 พัฒนาการใหŒบรEการวEชาการ โดยพัฒนามาจากงานวEชาการหร^อ งานวEจัยของคณะ รวมทั้งมีรlปแบบ การใหŒบรEการวEชาการที่มีความหลาก หลาย ตอบสนองความตŒองการ พัฒนาและเสรEมสรŒางความเขŒมแข็ง ใหŒชุมชน

(1) จัดทำแผนงานการใหŒบรEการ วEชาการที่สอดคลŒองกับความ ตŒองการของชุมชน สังคม โดย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนำไป สู‹การเกิดรายไดŒชุมชน • โครงการสำรวจความตŒองการ เกี่ยวกับบรEการวEชาการและ วEชาชีพที่ตอบสนองความตŒองการ พัฒนา/แกŒไขZญหาของชุมชน สังคม (2) ส‹งเสรEมและเผยแพร‹ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หร^อส‹งเสรEม เศรษฐกิจสรŒางสรรค (Creative Economy) แก‹ชุมชน สังคม • โครงการบรEการวEชาการที่มีรlปแบบ การใหŒบรEการวEชาการที่มีความ หลากหลาย ตอบสนองความ ตŒองการพัฒนา และเสรEมสรŒาง ความเขŒมแข็งใหŒชุมชน • โครงการบรEการวEชาการที่สรŒาง องคความรlŒและช‹วยเพิ`มรายไดŒแก‹ ชุมชน สังคม โดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง

10.2 พัฒนาระบบและกลไกการจัด เก็บและติกตามขŒอมูลดŒานการใหŒ บรEการวEชาการ

10.2.1 จัดใหŒมีระบบการจัดเก็บและ ติดตามขŒอมูลดŒานการใหŒบรEการ วEชาการ

(1) จัดทำฐานขŒอมูลดŒานการใหŒ บรEการวEชาการ

10.3 พัฒนาคุณภาพงานบรEการ 10.3.1 สนับสนุนการจัดทำโครงการ (1) จัดโครงการบรEการวEชาการ ที่ วEชาการใหŒเขŒมแข็งและสรŒางงานวEจัย วEจัยที่ตอบสนองกับความตŒองการ ตอบสนองกับความตŒองการพัฒนา/ ที่สามารถนำไปใชŒบรEการวEชาการได พัฒนา/แกŒZญหาของชุมชน แกŒไขZญหาของชุมชน 10.4 มีการประเมินผลการดำเนิน งานจากการใหŒบรEการวEชาการเพื่อ ปรับปรXงการดำเนินงานใหŒดีขึ้น

10.4.1 จัดใหŒมีระบบการประเมินผล การดำเนินงานจากการใหŒบรEการ วEชาการ

(1) โครงการประเมินผลการดำเนิน งานจากการใหŒบรEการวEชาการ

17


กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

10.5 ใหŒบรEการวEชาการแก‹ชุมชน สังคมและประเทศชาติในรlปแบบต‹าง ๆ ตามความถนัดและในดŒานที่คณะ มีความเชี่ยวชาญหร^อมีการบูรณา การร‹วมกับสาขาอื่นๆ การใหŒบรEการ อาจใหŒเปล‹าโดยไม‹คิดค‹าบรEการ หร^อ อาจคิดค‹าใชŒจ‹ายตามความเหมาะสม ใหŒทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวŒาง รlปแบบ การใหŒบรEการมีความ หลากหลาย

10.5.1 ใหŒบรEการวEชาการแก‹ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรlปแบ ต‹างๆ ตามความถนัด และในดŒานที่ คณะวEชามีความเชี่ยวชาญหร^อมี การบูรณาการร‹วมกับสาขาอื่น ๆ

(1) โครงการบรEการวEชาการในรlป แบบที่หลากหลายตามความถนัดใน ดŒานที่คณะมีความเชี่ยวชาญ หร^อมี การบูรณาการกับสาขาอื่น ๆ

10.5.2 ใหŒบรEการวEชาการโดยคิดค‹า ใชŒจ‹ายตามความเหมาะสม ทั้ง องคกรภาครัฐและเอกชน องคกร อิสระ องคกรสาธารณะ ฯลฯ

(1) โครงการบรEการวEชาการที่จัดใหŒ ชุมชน และสังคม โดยไม‹คิดค‹าใชŒ จ‹าย (โครงการจากงบประมาณ แผ‹นดิน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดŒานทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษและส‹งเสรEมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกตใชŒเพื่อรักษาคุณค‹าและเพิ`มคุณค‹าในระดับชาติและนานาชาติ เป‡าประสงค

เ<นผูŒนำในการอนุรักษและประยุกตใชŒศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ`มคุณค‹าและมูลค‹าในระดับ ชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รŒอยละของโครงการทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมเ<นโครงการเพื่อการอนุรักษและส‹งเสรEม เอกลักษณของชาติ • รŒอยละของโครงการทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมที่นำความรlŒมาประยุกตใชŒเพื่อรักษา คุณค‹าหร^อเพิ`มมูลค‹าต‹อโครงการทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด

นโยบายที่ 11

จัดตั้งสถาบันดŒานศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธที่

11.1 จัดตั้งศูนยขŒอมูลเพื่อการเร[ยน รlŒทางศิลปะ วัฒนธรรม และมรดก ของชาติ

มาตรการที่ 11.1.1 เ<นศูนยขŒอมูล/เร[ยนรlŒทาง ดŒานศิลปะการออกแบบ และการ สรŒางสรรค

แผนปฏิบัติ (1) โครงการจัดทำฐานขŒอมูลดŒาน ศิลปะและวัฒนธรรม ดŒานออกแบบ และสรŒางสรรค

18


กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

11.2 ผลักดันใหŒมีการนำผลงานที่ 11.2.1 ประสานงานและส‹งเสรEมใหŒมี (1) แสวงหาความร‹วมมือ และแหล‹ง จัดการแสดงใหŒเ<นรlปแบบที่สามารถ การปรับเปลี่ยนวEธ[การเผยแพร‹ผล ทุนจากภายนอก นำมาใชŒประโยชน งานศิลปะและงานสรŒางสรรค

นโยบายที่ 12

อนุรักษและส‹งเสรEมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ กลยุทธที่

12.1 มีระบบและกลไกควบคุมการ ดำเนินงานดŒานการทำนุบำรXงศิลป วัฒนธรรมใหŒเ<นไปอย‹างมี ประสิทธEภาพและคุณภาพ

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

12.1.1 จัดใหŒมีระบบและกลไกเพื่อ การทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมที่ สอดคลŒองกับอัตลักษณของ มหาวEทยาลัยศิลปากร และมี ประโยชนโดยตรงต‹อชุมชน

(1) แผนงานการดำเนินงานดŒานการ ทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมสอดคลŒอง กับอัตลักษณของมหาวEทยาลัย ศิลปากร และมีประโยชนโดยตรงต‹อ ชุมชน

12.1.2 มีการบูรณาการทำนุบำรXง ศิลปวัฒนธรรมเขŒากับงานวEจัย และ การบรEการวEชาการ แต‹ละสาขาวEชา

(1) โครงการทำนุบำรXงศิลป วัฒนธรรม มีการบูรณาการเขŒากับ งานวEจัยและงานบรEการวEชาการ

12.2 พัฒนามาตรฐานการทำนุบำรXง 12.2.1 เชื่อมโยงความรlŒทŒองถิ`นสู‹ ศิลปวัฒนธรรม 5 ดŒาน ไดŒแก‹ สากลอันจะเ<นกลไกในการrœนฟู มาตรฐานดŒานนโยบาย ดŒานการส‹ง อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เสรEม ดŒานการสนับสนุน ดŒานการ สรŒางมาตรฐาน และดŒานการเผย แพร‹ศิลปวัฒนธรรม เ<นไปอย‹างมี ประสิทธEภาพและคุณภาพ

12.2.2 เผยแพร‹ศิลปวัฒนธรรมร‹วม สมัยในเชิงสรŒางสรรค

(1) โครงการส‹งเสรEมและสนับสนุน ใหŒเกิดความเชื่อมโยงความรlŒทŒองถิ`น ใน เชิงrœนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เช‹น โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ ขนบธรรมเน4ยมประเพณ4 ความเชื่อ ศาสนา ภาษา ศิลปกรรม การละเล‹น การแต‹งกาย วEถีชีวEต ฯลฯ โดย ความร‹วมมือทางดŒานศิลปะ และ วัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน ทั้ง ระดับทŒองถิ`น ระดับชาติ และ นานาชาติ (1) โครงการเผยแพร‹ศิลปวัฒนธรรม ร‹วมสมัยในเชิงสรŒางสรรค เช‹น ศิลปะวัฒนธรรมในยุคใหม‹ ดŒวย ระบบดิจิตอล

19


กลยุทธที่

12.3 จัดตั้งศูนยขŒอมูลเพื่อการเร[ยน รlŒทางศิลปะวัฒนธรรม และมรดก ของชาติ

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

12.2.3 ส‹งเสรEมภูมิZญญาไทย/ ภูมิZญญาทŒองถิ`น ใหŒเ<นรากฐาน การพัฒนาองคความรlŒที่ดีขึ้น

(1) โครงการส‹งเสรEมสนับสนุนใหŒเกิด ความรlŒ ความเขŒาใจ และตระหนักใน ความสำคัญของภูมิZญญาไทย/ ภูมิZญญาทŒองถิ`น สามารถนำมา พัฒนา ใหŒเกิดรายไดŒใหŒกับทŒองถิ`น

12.2.4 สนับสนุนและส‹งเสรEมใหŒมี การนำศิลปะและวัฒนธรรมมาใชŒใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรŒางสรรค (Creative Economy)

(1) โครงการดŒานการออกแบบสื่อ สิ`งพิมพ โฆษณา การตกแต‹งและ การก‹อสรŒางเชิงสรŒางสรรค (2) โครงการผลิตวัสดุเชิงสรŒางสรรค (3) โครงการอนุรักษงานศิลปŠและ สืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสรŒางสรรค

12.3.1 เ<นศูนยขŒอมูล/เร[ยนรlŒทาง ดŒานศิลปะการออกแบบ และงาน สรŒางสรรค

(1) โครงการศูนยเร[ยนรlŒดŒวยตนเอง ทางดŒานศิลปะ การออกแบบ งาน สรŒางสรรค • แผนการประชาสัมพันธศูนยเร[ยนรlŒ ดŒวยตนเอง เพื่อการเร[ยนรlŒทางศิลป วัฒนธรรมและมรดกของชาติ ใหŒเ<น ที่รlŒจักทั้งในระดับชาติ นานาชาติ

12.3.2 สรŒางเคร^อข‹ายความร‹วมมือ (1) โครงการเคร^อข‹ายสารสนเทศ ทางดŒานศิลปะและวัฒนธรรมกับภาค ดŒานศิลปะและการออกแบบ รัฐและเอกชน ทั้งระดับทŒองถิ`น ระดับชาติ และนานาชาติ

20


ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดŒานการบรEหารจัดการ ยุทธศาสตรที่ 7 การบรEหารจัดการองคกรอย‹างมีประสิทธEภาพ เพื่อการเ<มหาวEทยาลัยแห‹งการสรŒางสรรค เป‡าประสงคที่ 1

บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รŒอยละของบุคลากรทุกระดับสามารถสรŒางสรรคผลงานตามสายงาน เพื่อการพัฒนา องคกรอย‹างมีประสิทธEภาพต‹อจำนวนบุคลากรทั้งหมด • ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด • รŒอยละของอาจารยที่มีตำแหนjงทางวEชาการต‹อจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด มีแผนพัฒนาบุคลากรสายบรEหารและปฏิบัติการ • รŒอยละของบุคลากรสายบรEหารและปฏิบัติการที่ไดŒรับการพัฒนา

นโยบายที่ 13

การปรับปรXงระเบียบ/ขŒอบังคับ

นโยบายที่ 14

การปรับโครงสรŒางการบรEหาร/สำนักงานฯ ใหŒเอื้อต‹อการบรEหารจัดการอย‹างมีประสิทธEภาพ

นโยบายที่ 15

การพัฒนาบุคลากร กลยุทธที่

15.1 พัฒนาขีดความสามารถและ สมรรถนะของบุคลากรสายวEชาการ

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

15.1.1 ส‹งเสรEมและสนับสนุนใหŒ อาจารยมีคุณวุฒิเพิ`มสูงขึ้นอีก รŒอยละ 5 ต‹อi

(1) จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต‹อ ระดับปรEญญาเอกของบุคลากรสาย วEชาการ (2) ใหŒความสำคัญกับการบรรจุ บุคลากรกรคุณวุฒิระดับปรEญญา เอกเ<นลำดับตŒน จัดจŒางอาจารย ประเภทลูกจŒางชั่วคราว/ผูŒมีความรlŒ ความสามารถพิเศษในคุณวุฒิระดับ ปรEญญาเอก

15.1.2 สรŒางแรงจูงใจใหŒกับผูŒที่มี คุณวุฒิระดับปรEญญาเอก

(1) จัดสวัสดิการ/กำหนดค‹า ตอบแทนที่จูงใจ

15.1.3 ส‹งเสรEมและสนับสนุนใหŒ (1) ส‹งเสรEมและกำกับดูแลการขอ อาจารยเขŒาสู‹ตำแหนjงทางวEชาการใน ตำแหนjงทางวEชาการ เตร[ยมความ สัดส‹วนเพิ`มสูงขึ้น พรŒอมการเขŒาสู‹ตำแหนjงทางวEชาการ สำหรับอาจารยบรรจุใหม‹ 21


กลยุทธที่

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

15.1.4 สรŒางแรงจูงใจใหŒอาจารยเขŒา (1) ใหŒเงEนรางวัลพิเศษสำหรับผูŒที่เขŒา สู‹ตำแหนjงทางวEชาการในสัดส‹วนเพิ`ม สู‹ตำแหนjงทางวEชาการที่สูงขึ้น สูงขึ้น (เฉพาะตำแหนjงศาสตราจารย) (2) กำหนดแนวทางการเขŒาสู‹ ตำแหนjงทางวEชาการใหŒผูกกับการต‹อ สัญญาจŒาง 15.1.1 สนับสนุนใหŒบุคลากรไดŒรับ การพัฒนาใหŒมีสมรรถนะตรงตาม สายงานตลอดจนความสำนึกรับผิด ชอบต‹อองคกร

(1) จัดตั้งคณะกรรมการในระดับ หนjวยงานเพื่อวEเคราะห ศึกษา ศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะที่ เหมาะสมใหŒสอดคลŒองกับภารกิจ ของแต‹ละหนjวยงาน (2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสาย ปฏิบัติการ • โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน เลขานุการคณะมัณฑนศิลปŠ โดย การoกอบรม/การสนับสนุนการ ศึกษาต‹อในระดับที่สูงขึ้น

15.3.1 สนับสนุนใหŒบุคลากรสาย บรEหาร ไดŒรับการพัฒนาใหŒมี สมรรถนะและความพรŒอม ตรงตาม สายงาน

(1) จัดตั้งกรรมการในระดับหนjวย งานเพื่อวEเคราะห ศึกษา ศักยภาพ ในการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม ใหŒสอดคลŒองกับภารกิจของแต‹ละ หนjวยงาน (2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสาย บรEหาร • โครงการพัฒนาบุคลากรระดับ หัวหนŒางาน

22


ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดŒานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรEหารจัดการตามพันธกิจใหŒมีประสิทธEภาพ เป‡าประสงคที่ 1

มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบรEหารจัดการทรัพยากรและการ ดำเนินการต‹าง ๆ ของมหาวEทยาลัย

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

• รŒอยละของผูŒบรEหารทุกระดับนำระบบสารสนเทศมาใชŒในการติดตาม ประเมินผล และตัดสินใจ • รŒอยละของบุคลากรทุกระดับนำระบบสารสนเทศมาใชŒในการเพิ`มประสิทธEภาพ การปฏิบัติงาน

นโยบายที่ 16

การปรับปรXงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธที่

16.1 พัฒนาและจัดทำฐานขŒอมูล ส‹วนกลางใหŒครอบคลุมความ ตŒองการใชŒงานและการอŒางอิงของ ผูŒ บรEหาร

มาตรการที่

แผนปฏิบัติ

16.1.1 ปรับปรXงระบบสารสนเทศ (1) โครงการปรับปรXงระบบ สำหรับดำเนินการต‹าง ๆ ที่มีอยู‹แลŒว เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสิน ในZจจุบันและพัฒนาระบบอื่น ๆ ใหŒ ใจของผูŒบรEหารระดับสูง มีความเชื่อมโยงครบถŒวนและเ<น Zจจุบัน ตอบสนองผูŒใชŒบรEการ

23


แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมัณฑนศิลปŠ สำนักงานคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาไดŒกำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษา ไดŒพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของการศึกษา เพื่อเ<น เคร^่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษา ในอันที่จะทำใหŒมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในสถาบันการศึกษา มี การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ เพื่อใหŒมหาวEทยาลัยเ<นที่ ยอมรับจากหนjวยงานและองคกรต‹างๆ รวมไปถึงการไดŒรับรองมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความหมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจ สอบ และประเมินการดำเนินงานในแต‹ละองคประกอบคุณภาพตามดัชน4 หร^อตัวบ‹งชี้ที่กำหนดเพื่อเ<นหลักประกันแก‹ผูŒ ที่มีส‹วนเกี่ยวขŒองและสาธารณชนไดŒมั่นใจว‹าสถาบันนั้น ๆ สามารถใหŒผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ 1) การประกันคุณภาพภายใน หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวEทยาลัย คณะ วEชา ภาควEชาและหนjวยงานภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หร^อโดยหนjวยงานตŒนสังกัด ซึ่งในส‹วน มหาวEทยาลัยศิลปากร ไดŒแก‹ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีหนŒาที่กำกับดูแลเร^่องการประกันคุณภาพของ มหาวEทยาลัย ภาควEชา /สำนักงานเลขานุการ คณะวEชา ดูแลเร^่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควEชาและคณะ วEชา 2) การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวEทยาลัยจาก ภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หร^อบุคคล หร^อหนjวยงานภายนอกที่ สำนักงานดังกล‹าวรับรอง เพื่อเ<นการประกันคุณภาพและใหŒมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวEทยาลัยศิลปากร สืบเนSmองจากนโยบายดังกล‹าว คณะวEชา/ภาควEชา และหนjวยงานในZจจุบัน ใหŒความสนใจและดำเนินการเร^่องการ ประกันคุณภาพทางวEชาการอย‹างกวŒางขวาง ทั้งน4้เพื่อใหŒเกิดความมั่นใจว‹ากิจกรรมการผลิตบัณฑิตที่มหาวEทยาลัย ดำเนินการและเงEนภาษีประชาชนที่ลงทุนในการสนับสนุนการศึกษาระดับสูงนั้นไดŒผลดีและมีคุณภาพ ประกอบกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห‹งชาติ พ.ศ. 2542 ไดŒระบุใหŒสถาบันการศึกษาจัดใหŒมีระบบประกันคุณภาพของสถาบันที่ ตŒองดำเนินการอย‹างต‹อเนSmองและเhดเผยต‹อสาธารณชน หาวEทยาลัยศิลปากร ไดŒเล็งเห็นความสำคัญและความจำเ<นของการประกันคุณภาพการศึกษาตามดำรE และ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวEทยาลัย เพื่อทำหนŒาที่รับผิดชอบพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กำหนด แนวทางและดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวEทยาลัยพรŒอมทั้งจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อดำเนินการเร^่องการประกันคุณภาพการศึกษา

24


ตามนโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากรไดŒตอบรับ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวEทยาลัย มุ‹งมั่นที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯอย‹าง จรEงจังและต‹อเนSmอง เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางวEชาการ ใหŒทัดเทียมมาตรฐานสากล และทันกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย‹างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน โดยถือนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวEทยาลัยเ<นกรอบใน การดำเนินงาน นอกจากความมุ‹งมั่นในเร^่องการจัดการเร[ยนการสอนแลŒว คณะฯ ยังมีเป‡าประสงคในการสรŒางสรรค วEจัย ทางการออกแบบและศิลปะประยุกต เพื่อใหŒเกิดองคความรlŒเพื่อพัฒนาและประยุกตใหŒเกิดประโยชนในดŒานต‹างๆกับ ประเทศชาติ และใหŒบรEการทางวEชาการแก‹สังคม เพื่อใหŒการดำเนินงานของคณะฯ มุ‹งไปสู‹เป‡าหมายที่คาดหวังไวŒ คณะฯ จึงกำหนดวัตถุประสงค ไวŒดังน4้ ดŒานการเร[ยนการสอน 1. จัดการเร[ยนการสอนใหŒมีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบรEหารหลักสูตรใหŒเ<นไปตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา 2. สรรหาและพัฒนาใหŒไดŒอาจารยที่มีคุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและความสามารถสูง 3. จัดกระบวนการเร[ยนการสอนใหŒมีประสิทธEภาพและเนŒนผูŒเร[ยนเ<นสำคัญ 4. จัดการวัดและประเมินผลการเร[ยนอย‹างเ<นระบบและไดŒมาตรฐาน 5. คัดเลือกและส‹งเสรEมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหŒเ<นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค 6. จัดหาZจจัยเกื้อหนุนและสภาพแวดลŒอมเพื่อส‹งเสรEมการเร[ยนรlŒของนักศึกษาอย‹างมีคุณภาพและ ประสิทธEภาพ การพัฒนานักศึกษา 1. ใหŒนักศึกษามีความรอบรlŒดŒานพื้นฐานศิลปะ การออกแบบ ศิลปะการออกแบบขั้นสูงและมีทักษะทางภาษา และการใชŒเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ส‹งเสรEมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหŒมีคุณธรรมและจรEยธรรม มีความรับผิดชอบ และความสัมพันธ ระหว‹างบุคลโดยเนŒนการทำงานเ<นหมู‹คณะและบำเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม การวEจัย / การสรŒางสรรค 1. สนับสนุนการสรŒางสรรค / วEจัยเพื่อพัฒนาองคความรlŒ และสรŒางองคความรlŒใหม‹ 2. สนับสนุนทรัพยากรที่จำเ<นสำหรับงานสรŒางสรรค / วEจัย 3. ส‹งเสรEม ใหŒมีการเผยแพร‹ และถ‹ายทอดผลงานการสรŒางสรรค / วEจัยของอาจารยทั้งในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ การบรEการวEชาการแก‹สังคม 1. จัดใหŒบรEการทางวEชาการแก‹สังคมเพื่อเผยแพร‹ความรlŒทางศิลปะการออกแบบที่เกี่ยวขŒองกับการเร[ยนการ สอน การวEจัยและสรŒางสรรค แก‹กลุ‹มเป‡าหมายและกลุ‹มผูŒดŒอยโอกาสและประเมินความพึงพอใจของผูŒรับบรEการ 2. ส‹งเสรEมใหŒอาจารยประจำทุกคนมีส‹วนร‹วมในการใหŒบรEการวEชาการชีพแก‹สังคม ในระดับชาติและ นานาชาติ

25


การทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรม 1. จัดกิจกรรมเพื่อส‹งเสรEมและสนับสนุนการทำนุบำรXงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวขŒองกับการเร[ยนการสอนอย‹าง ต‹อเนSmอง 2. ส‹งเสรEมการดำเนินงานดŒานศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรŒางมาตรฐานนักออกแบบไทยทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ การบรEหารและจัดการ 1. จัดโครงสรŒางระบบบรEหารใหŒสอดคลŒองกับปณิธานและวัตถุประสงคของคณะฯ 2. กำหนดหนŒาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย‹างชัดเจน 3. สรรหาบุคลากรที่มีความรlŒความสามารถ มีคุณธรรมและจรEยธรรม 4. พัฒนาบุคลากรใหŒมีศักยภาพที่จะปฏิบัติหนŒาที่ใหŒมีประสิทธEภาพดียิ`งขึ้น 5. เhดโอกาสใหŒบุคลากรภายในมีส‹วนร‹วมและกระจายอำนาจในการบรEหารจัดการคณะฯ 6. ใหŒมีระบบขŒอมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน การวางแผน และการตัดสินใจ 7. ใหŒมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจรEงตามแผนที่ไดŒกำหนด และติดตามผลอย‹างต‹อเนSmอง การเงEนและงบประมาณ 1. ใหŒมีระบบและกลไก กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใชŒจ‹ายงบประมาณอย‹างมีประสิทธEภาพและเกิด ประโยชนตามวัตถุประสงค 2. แสวงหาทรัพยากรการเงEนจากแหล‹งภายนอกอื่น นอกเหนSอจากงบประมาณแผ‹นดิน และเงEนรายไดŒจาก ค‹าลงทะเบียน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย‹างต‹อเนSmอง เพื่อส‹งเสรEมใหŒคุณภาพการ ศึกษาไดŒมาตรฐานฯที่กำหนด 2. ส‹งเสรEมใหŒบุคลากรและนักศึกษามีส‹วนร‹วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควEชาและ คณะวEชา 3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับภาควEชา และระดับคณะวEชา โดยเชิญผูŒทรง คุณวุฒิจากหนjวยงานภายใน จากหนjวยงานภายนอก เพื่อใหŒเกิดการปรับปรXงการดำเนินงานที่คุณภาพอย‹างต‹อเนSmอง

26


มาตรฐานการศึกษาของชาติ อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ รัฐธรรมนูญแห‹งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห‹งชาติ พ.ศ.2542 และแกŒไขเพิ`ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และนโยบายดŒานการศึกษาของรัฐบาลที่ไดŒแถลงต‹อรัฐสภาต‹างมีอุดมการณและหลักการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหŒเ<นสังคมแห‹งการเร[ยนรlŒ และเพื่อใหŒคนไทยทั้งปวงไดŒรับโอกาสเท‹าเทียมกัน ทางการศึกษา พัฒนาคนไดŒอย‹างต‹อเนSmองตลอดชีวEต อันเ<นเง^่อนไขไปสู‹ระบบเศรษฐกิจฐานความรlŒที่พึงประสงค อุดมการณสำคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดใหŒมีการศึกษาตลอดชีวEตและสรŒางสังคมไทยใหŒเ<นสังคม แห‹งการเร[ยนรlŒ การศึกษาสรŒางคุณภาพชีวEตและสังคมบูรณาการอย‹างสมดุลระหว‹างZญญาธรรม คุณธรรม และ วัฒนธรรม เ<นการศึกษาตลอดชีวEตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ‹งสรŒางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกvงความเ<นสมาชิกที่ดีของ สังคมตั้งแต‹วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรlŒความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ โดยใหŒสังคมทุกภาค ส‹วนมีส‹วนร‹วมในการจัดการศึกษาไดŒตรงความตŒองการของผูŒเร[ยน และสามารถตรวจสอบไดŒอย‹างมั่นใจว‹าการศึกษา เ<นกระบวนการของการพัฒนาชีวEตและสังคมเ<นZจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย‹างยั่งยืน สามารถพึงตนเองและ พึ่งกันเองไดŒ และสามารถแข‹งขันไดŒในระดับนานาชาติเพื่อใหŒเ<นไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดัง กล‹าว จึงไดŒกำหนดมาตรฐานและตัวบ‹งชี้ไวŒ 3 มาตรฐานและ 11 ตัวบ‹งชี้ ไดŒแก‹ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรŒางสังคมแห‹งการเร[ยนรlŒ/สังคมแห‹งความรlŒ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเ<นคนเก‹ง คนดี และมีความสุข เป‡าหมายของการจัดการศึกษาอยู‹ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหŒเ<น “ คนเก‹ง คนดี และมีความสุข” โดยมี การพัฒนาที่เหมาะสมกับช‹วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตŒองการ ทั้งในดŒาน สุขภาพร‹างกายและจิตใจ สติZญญา ความรlŒและทักษะคุณธรรมและจิตสำนึกที่พึงประสงค และอยู‹ในสังคมไดŒอย‹าง ปกติสุข ตัวบ‹งชี้ 1.1 กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ 1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการดŒานร‹างกาย จิตใจ สติZญญา เจรEญเติบโต อย‹างสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแต‹ละช‹วงวัย 1.2 ความรlŒและทักษะที่จำเ<นและเพียงพอในการดำรงชีวEตและพัฒนาสังคม 1.2.1 คนไทยไดŒเร[ยนรlŒเต็มตามศักยภาพของตนเอง 1.2.2 คนไทยมีงานทำและนำความรlŒไปใชŒในการสรŒางงานและสรŒางประโยชนใหŒสังคม 1.3 ทักษะการเร[ยนรlŒและปรับตัว 1.3.1 คนไทยสามารถเร[ยนรlŒดŒวยตนเอง รักการเร[ยนรlŒทันโลก รวมทั้งมีความสามารถในการใชŒ แหล‹งความรlŒและสื่อต‹าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวไดŒ มีมนุษยสัมพันธดีและสามารถทำงานร‹วมกับผูŒอื่นไดŒเ<นอย‹างดี 1.4 ทักษะทางสังคม 27


1.4.1 คนไทยเขŒาใจและเคารพในธรรมชาติ สิ`งแวดลŒอมและสังคม มีทักษะและความสามารถที่ จำเ<นต‹อการดำเนินชีวEตในสังคมอย‹างมีความสุข 1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เขŒาใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค‹าของวัฒนธรรมที่แตกต‹าง กัน สามารถแกŒZญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลกโดยสันติวEธ[ 1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเ<นพลเมืองไทยและพลโลก 1.5.1 คนไทยดำเนินชีวEตโดยกายสุจรEต วจีสุจรEต และมโนสุจรEต 1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเ<นคน ไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ‹นดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธEปไตย เ<นสมาชิกที่ดี เ<นอาสา สมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเร[ยนรlŒที่มุ‹งพัฒนาผูŒเร[ยนเ<นสำคัญและการบรEหารโดยใชŒสถานศึกษาเ<นฐาน การจัดกระบวนการเร[ยนรlŒที่เนŒนผูŒเร[ยนเ<นสำคัญ ผูŒเร[ยนเ<นแบบอย‹างที่ดี ไดŒoกการคิด ไดŒเร[ยนรlŒจาก ประสบการณตรงที่หลากหลายตรงตามความตŒองการ และมีความสุขในการเร[ยนรlŒ ครl คณาจารย รlŒจักผูŒเร[ยนเ<นราย บุคคล เตร[ยมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรlŒสากลกับภูมิZญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้อต‹อการเร[ยนรlŒ จัดหาและ พัฒนาแหล‹งการเร[ยนรlŒที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผูŒเร[ยนอย‹างเ<นระบบและสรŒางสรรค ความสำเร็จของการจัดกระบวนการเร[ยนรlŒที่เนŒนผูŒเร[ยนเ<นสำคัญขึ้นอยู‹กับ 1. ZจจัยดŒานบุคคล ไดŒแก‹ ผูŒเร[ยน ครl คณาจารย ผูŒบรEหาร ผูŒปกครอง และสมาชิกชุมชน 2. ZจจัยดŒานการบรEหาร ไดŒแก‹ หลักการบรEหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล

ศักยภาพ

ตัวบ‹งชี้ 2.1 การจัดหลักสูตรการเร[ยนรlŒและสภาพแวดลŒอมที่ส‹งเสรEมใหŒผูŒเร[ยนไดŒพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ‹มผูŒเร[ยนทุก ระบบสอดคลŒอง ตามความตŒองการของผูŒเร[ยนและทŒองถิ`น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูŒเร[ยน 2.1.2 ผูŒเร[ยนมีโอกาส/สามารถเขŒาถึงหลักสูตรต‹าง ๆ ที่จัดไวŒอย‹างทั่วถึง 2.1.3 องคกรที่ใหŒบรEการทางการศึกษามีสภาพแวดลŒอมที่ต‹อการเร[ยนรlŒ มีอาคารสถานที่ มีการส‹ง เสรEมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเร[ยนรlŒ สื่อเพื่อการเร[ยนรlŒและการใหŒบรEการเทคโนโลยี สารสนเทศทุกรlปแบบที่เอื้อต‹อการเร[ยนรlŒดŒวยตนเอง และการเร[ยนรlŒแบบมีส‹วนร‹วม 2.2 มีการพัฒนาผูŒบรEหาร ครl คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอย‹างเ<นระบบและมีคุณภาพ 2.2.1 ผูŒบรEหาร ครl คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดŒรับการพัฒนาอย‹างเ<นระบบต‹อ เนSmอง เพื่อสรŒางความเขŒมแข็งทางวEชาการและวEชาชีพ 2.2.2 ผูŒบรEหาร ครl คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ ทำงานและผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความทำผิดวEนัยลดลง 2.2.3 มีแนวโนŒมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อสรŒางเกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุ‹ม และ ติดตามการดำเนินการดำเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคความรlŒ ที่หลากหลาย 28


2.3 มีการบรEหารจัดการที่ใชŒสถานศึกษาเ<นฐาน 2.3.1 องคกร ชุมชน มีส‹วนร‹วมในการพัฒนาการจัดการเร[ยนรlŒตามสภาพทŒองถิ`น สภาพZญหา และความตŒองการที่แทŒจรEงของผูŒเร[ยน 2.3.2 ผูŒรับบรEการ/ผูŒเกี่ยวขŒองทุกกลุ‹มมีความพึงพอใจต‹อการจัดบรEการทางการศึกษาของสถาน ศึกษา 2.3.3 มีการกำหนดระบบประกันคุณภาพภายในเ<นส‹วนหนึ่งของกระบวนการบรEหารการศึกษา เพื่อนำไปสู‹การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดŒ มาตรฐานที่ 3 แนวการสรŒางสังคมแห‹งการเร[ยนรlŒ / สังคมแห‹งความรlŒ การสรŒางวEถีการเร[ยนรlŒ และแหล‹งการเร[ยนรlŒใหŒเขŒมแข็ง การเร[ยนรlŒ ความรlŒ นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี เ<นZจจัยสำคัญของการพัฒนาสู‹สังคมแห‹งความรlŒ การส‹ง เสรEมและสรŒางกลไกเพื่อใหŒคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขŒาถึงZจจัยและเร[ยนรlŒอย‹างต‹อเนSmองตลอดชีวEตดŒวย รlปแบบและวEธ[การที่หลากหลาย โดยการไดŒรับความร‹วมมือจากทุกภาคส‹วนของสังคม จะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธEภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการเพิ`มศักยภาพการแข‹งขันของประเทศ ตัวบ‹งชี้ 3.1 การบรEการวEชาการและสรŒางความร‹วมมือระหว‹างสถานศึกษากับชุมชนใหŒเ<นสังคมแห‹งการเร[ยนรlŒ/ สังคมแห‹งความรlŒ 3.1.1 สถานศึกษาร‹วมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวขŒองทุกฝ†ายทุกระดับ ร‹วมจัด Zจจัยและกระบวนการเร[ยนรlŒภายในชุมชน และใหŒบรEการวEชาการที่เ<นประโยชนแก‹การพัฒนาคนในชุมชน เพื่อใหŒสังคม ไทยเ<นสังคมแห‹งภูมิZญญา และคนไทยมีการเร[ยนรlŒตลอดชีวEต 3.1.2 ชุมชนเ<นที่ตั้งขององคกรที่มีบรEการทางการศึกษามีสถานภาพเ<นสังคม แห‹งการเร[ยนรlŒ/สังคมแห‹งความรlŒ มีความปลอดภัย ลดความขัดแยŒง มีสันติสุข และมีการพัฒนากŒาวหนŒาอย‹างต‹อเนSmอง 3.2 การศึกษาวEจัย สรŒางเสรEม สนับสนุนแหล‹งการเร[ยนรlŒและกลไกการเร[ยนรlŒ 3.2.1 ศึกษาวEจัย สำรวจ จัดหา และจัดตั้งแหล‹งการเร[ยนรlŒตลอดชีวEตทุกรlปแบบ 3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ`งอำนวยความสะดวก ภูมิZญญา และอื่นๆ) และความร‹วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสรŒางกลไกการเร[ยนรlŒทุกประเภท เพื่อใหŒคน ไทยสามารถเร[ยนรlŒตลอดชีวEตไดŒจรEง 3.2.3 ศึกษาวEจัยเพื่อสรŒางองคความรlŒใหม‹และการพัฒนาประเทศ 3.3 การสรŒางและจัดการความรlŒในทุกระดับทุกมิติของสังคม 3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และองคกรที่จัดการศึกษามีการสรŒางและ ใชŒความรlŒ มี การแลกเปลี่ยนเร[ยนรlŒจนกลายเ<นวัฒนธรรมแห‹งการเร[ยนรlŒ เอกสาร/แหล‹งคŒนควŒาเพิ`มเติม สภาการศึกษา, สำนักงาน. มาตรฐานการศึกษา. กรXงเทพฯ, สหายบล็อกการพิมพ : 2547. Website : http://www.onec.go.th.

29


แนวการปฏิบัติของอาจารยคณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร 1. จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ใหŒภาควEชาเพื่อจัดส‹งใหŒคณะฯ เตร[ยมการที่เกี่ยวขŒอง และจัดเก็บรวบรวม ภายใน 1 สัปดาห ก‹อนเhดภาคการศึกษา 2. จัดกิจกรรมการเร[ยนการสอน ที่สะทŒอนถึงวัตถุประสงคและคำอธEบายรายวEชาของหลักสูตร และแสดง รายละเอียดการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ การเชิญอาจารยพิเศษ วEทยากร ในประมวลการสอนรายวEชาดัง กล‹าว 3. ใหŒคำปรcกษาทางวEชาการแก‹นักศึกษาทางระบบสารสนเทศ หร^อจัดตารางเวลาใหŒนักศึกษาเขŒาพบ 4. ส‹งผลการเร[ยนของนักศึกษาใหŒภาควEชาเพื่อเสนอคณะฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 5. ส‹งรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน พรŒอมแฟ‡มสะสมงานของตนเอง หลังสิwนสุดภาค การศึกษานั้นๆ 6. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยนำผลการพัฒนา ไปใชŒปรับปรXงแผนการเร[ยนการสอนอย‹างต‹อเนSmอง 7. ทำผลงานสรŒางสรรค ผลงานวEชาการศิลปะการออกแบบ และถ‹ายทอดความรlŒสู‹สาธารณชนทุกiใน รlปแบบต‹าง ๆ 8. นำความรlŒ และประสบการณที่ไดŒจากการวEจัย / สรŒางสรรค การใหŒบรEการวEชาการแก‹สังคมเชื่อมโยงเขŒา กับการเร[ยนการสอนในรายวEชาที่ตนเองรับผิดชอบ โดยอาจแสดงหลักฐานในรlปแบบของประมวลการสอน / มคอ.3 เ<นตŒน 9. เขŒาร‹วมกิจกรรมทางวEชาการและกิจกรรมอื่นที่คณะ/ ภาควEชาจัดขึ้น ตามวาระต‹าง ๆ 10. ใหŒความร‹วมมือกับการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควEชา โดยรวบรวมหลักฐานการ ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวขŒองและส‹งภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลปŠ ครั้งที่ 3/2554 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554

30


ขŒอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่อาจารยควรทราบ

31


ขŒอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่อาจารยควรทราบ เพื่อใหŒการจัดการเร[ยนการสอนบรรลุวัตถุประสงค อาจารยควรมีความเขŒาใจในภารกิจที่เกี่ยวขŒองกับการ จัดการศึกษา ดังน4้.1. หลักสูตรและการลงทะเบียน งานบรEการการศึกษาไดŒจัดทำเอกสารคู‹มือหลักสูตรประจำทุกiการศึกษา มีรายละเอียดโครงสรŒางหลักสูตร ประกอบดŒวย หมวดวEชาศึกษาทั่วไป หมวดวEชาเฉพาะและวEชาเลือกเสร[ แผนการศึกษาและลักษณะเนS้อหารายวEชา อาจารยสามารถใชŒเ<นขŒอมูลในการแนะนำและใหŒคำปรcกษาการลงทะเบียนแก‹นักศึกษา ตามกำหนดเวลาปฎิทินการ ศึกษาของมหาวEทยาลัย ซึ่งเมื่อพŒนกำหนดวันลงทะเบียนแลŒวนักศึกษายังไม‹ไดŒลงทะเบียนภายในกำหนดวันเพิ`ม-ถอน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชŒาทางอินเตอรเน็ตดŒวยตนเอง โดยเสียค‹าปรับลงทะเบียนวันละ 30 บาทแต‹ไม‹เกิน 500 บาท และหากเมื่อพŒนกำหนดวันเพิ`ม-ถอนแลŒว นักศึกษายังไม‹ไดŒลงทะเบียนอีก นักศึกษาจะตŒองยื่นคำรŒองขอลง ทะเบียนชŒาเ<นกรณ4พิเศษ โดยตŒองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ก‹อน จึงจะแจŒงใหŒกองบรEการการ ศึกษาดำเนินการลงทะเบียน ในกรณ4ที่นักศึกษาประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายวEชาที่ลงทะเบียน สามารถดำเนินการทางอินเตอรเน็ตดŒวย ตนเองภายในช‹วงเวลากำหนดวันเพิ`ม-ถอน หากเมื่อพŒนกำหนดนักศึกษาตŒองขอลงทะเบียนเพิ`ม-ถอนชŒาเ<นกรณ4พิเศษ โดยผ‹านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯเช‹นกันโดยตŒองลงทะเบียนก‹อนวันแรกของการสอบประจำภาค การศึกษา และหากนักศึกษาขอผ‹อนผันการชำระเงEนค‹าลงทะเบียน แลŒวไม‹ไปชำระเงEนตามกำหนด จะถูกลบขŒอมูล การลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ 2. การจัดทำแผนการสอน / ประมวลการสอน / มคอ.3 ในแต‹ละภาคการศึกษาอาจารยผูŒสอนจะตŒองดำเนินการวางแผนการสอน เตร[ยมสอนล‹วงหนŒา เพื่อใหŒบรรลุ วัตถุประสงคของรายวEชา โดยทั่วไปการวางแผนการสอน ประกอบดŒวย จุดมุ‹งหมายในการสอน เนS้อหารายวEชา การ กำหนดกิจกรรมการเร[ยนการการสอน สื่อการเร[ยนการสอน การวัดและประเมินผล และนำสิ`งเหล‹าน4้มาจัดทำเ<น ประมวลการสอน เพื่อใชŒเ<นเอกสารในการกำหนดแนวทางการสอนสำหรับอาจารยผูŒสอน เ<นการสื่อสารเพื่อทำความ เขŒาใจใหŒการเร[ยนการสอนของผูŒเร[ยนและอาจารยผูŒสอน แจกจ‹ายใหŒนักศึกษาในสัปดาหแรกของการเร[ยนการสอน 3. การเชิญอาจารยพิเศษ จากการจัดทำประมวลการสอนนำไปสู‹ขั้นตอนการพิจารณากำหนดการเชิญสอนอาจารยพิเศษ โดยงาน บรEการการศึกษาจะดำเนินการเชิญอาจารยพิเศษตามประมวลการสอน ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลปŠ ครั้ง ที่ 7/2538 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2538 และ ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542 ไดŒพิจารณากำหนดหลัก เกณฑการเชิญสอนอาจารยพิเศษไวŒ ดังน4้ 1) การเชิญสอนอาจารยพิเศษ ใหŒเชิญไดŒรายวEชาละไม‹เกิน 14 สัปดาหต‹อภาคการศึกษา โดยสัปดาหแรก และสัปดาหสุดทŒายตามกำหนดปฏิทินการศึกษา กำหนดใหŒอาจารยผูŒสอนประจำรายวEชาเ<นผูŒรับผิดชอบ 2) รายวEชาแกนอาจารยผูŒสอนควรเ<นคณาจารยประจำ

32


3) รายวEชาที่เชิญสอนอาจารยพิเศษ ประเภทผูŒเชี่ยวชาญ ควรปรับลดระยะเวลาของการเชิญลงเท‹าที่จำเ<น ไม‹ควรเชิญตลอดภาคการศึกษา โดยใหŒคณาจารยประจำเ<นผูŒร‹วมสอน เวŒนแต‹เ<นรายวEชาเฉพาะวEชาชีพพิเศษ ที่ไม‹มี อาจารยภายในคณะฯสอนไดŒ 4. การใชŒบรEการอุปกรณโสตฯ เพื่อการเร[ยนการสอน หนjวยผลิต บรEการสื่อและเทคโนโลยี มีหนŒาที่ใหŒบรEการอุปกรณโสตทัศนูปกรณ จัดเตร[ยมโปรแกรม อุปกรณ คอมพิวเตอรหŒองเร[ยน PC และ MAC อาจารยที่มีความประสงคขอใชŒบรEการ อุปกรณโสตฯ เพื่อใชŒการเร[ยนการ สอนหร^อเพื่อเตร[ยมการสอน ติดต‹อขอใชŒบรEการไดŒที่หนjวยผลิตฯ ชั้น 3 กรXณาแจŒงรายการขอใชŒอุปกรณล‹วงหนŒา ประมาณ 2 วัน เพื่อใหŒเจŒาหนŒาที่สามารถจัดอุปกรณฯ ใหŒบรEการอาจารย ไดŒทั่วถึง 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเร[ยนแต‹ละรายวEชาและมีเวลาเขŒาชั้นเร[ยนไม‹นŒอยกว‹ารŒอยละ 80 ในภาคการศึกษา นั้นๆ อาจารยผูŒสอนจะประเมินผลการเร[ยนจากการจัดสอบปลายภาคหร^อจากคะแนนผลการปฏิบัติงานตลอดภาคการ ศึกษา ตามค‹าระดับและรายงานผลการศึกษา ตามกำหนดระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา โดยผลการศึกษาฯ งาน บรEการการศึกษาจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหนŒาภาควEชาฯ คณบดี และคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลปŠ ตามลำดับ และหากรายวEชาใดที่อาจารยผูŒสอนใหŒค‹า I โดยมิไดŒแกŒไขค‹าระดับคะแนนตามปฏิทินการศึกษาของกอง บรEการการศึกษา ผลการศึกษาของนักศึกษาจะถูกปรับค‹าระดับเ<น F ทันที ดังนั้นอาจารยผูŒสอนจึงควรตรวจผลงาน และใหŒค‹าระดับผลการศึกษาตามเวลาที่มหาวEทยาลัยกำหนด นักศึกษาที่มีผลการสอบในรายวEชาใดไม‹ต่ำกว‹าระดับ D ถือว‹าสอบไดŒในรายวEชานั้น ยกเวŒนว‹าหลักสูตรกำหนดกำหนดใหŒไดŒสูงกว‹าระดับ D และรายวEชาใดที่สอบไดŒสูงกว‹าระดับ D+ นักศึกษาไม‹มีสิทธEลงทะเบียนรายวEชานั้นอีก 6. การจำแนกสภาพนักศึกษา กองบรEการการศึกษาจะดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเวŒนภาคการศึกษาแรก ของนักศึกษาiหนึ่ง การจำแนกสภาพนักศึกษามีดังน4้.• นักศึกษาเด‹น ไดŒรับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 เ<นตŒนไป • นักศึกษาปกติ ไดŒรับเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต‹ 2.00 เ<นตŒนไป • นักศึกษารอพินิจ ไดŒรับเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว‹า 2.00 ซึ่งหากอาจารยผูŒสอนส‹งผลการศึกษาล‹าชŒา ก็จะมีผลกระทบต‹อการจำแนกสภาพนักศึกษา อาจทำใหŒ นักศึกษาเสียประโยชนกรณ4ที่นักศึกษามีผลคะแนนต่ำกว‹า 2.00 ซึ่งอาจทำใหŒนักศึกษาพŒนสภาพไดŒในกรณ4ดังน4้.6.1 ต่ำกว‹า 1.50 1 ครั้ง ( ไม‹นับภาคการศึกษาแรก ) ภาคตŒน/ชั้นiที่ 1 2.00-4.00 ภาค…/ชั้นiที่…

0.00-1.49

ยังไม‹พิจารณา พŒนสภาพ / ต่ำกว‹า 1.50

33


6.2 ต่ำกว‹า 1.80 ( 1.50-1.79 ) สองภาคการศึกษาต‹อเนSmองกัน ภาคตŒน/ชั้นiที่ 1 0.00-1.99

ยังไม‹พิจารณา

ภาค…/ชั้นiที่…

1.50-1.79

รอพินิจ 1

ภาค…/ชั้นiที่…

1.50-1.79

พŒนสภาพ / ต่ำกว‹า 1.80 ต‹อเนSmองกัน 2 ครั้ง

6.3 ต่ำกว‹า 2.00 ( 1.80- 1.99 ) สี่ภาคการศึกษาต‹อเนSmองกัน ภาคตŒน/ชั้นiที่ 1 0.00-1.99

ยังไม‹พิจารณา

ภาค…/ชั้นiที่…

1.80-1.99

รอพินิจ 1

ภาค…/ชั้นiที่…

1.80-1.99

รอพินิจ 2

ภาค…/ชั้นiที่…

1.80-1.99

รอพินิจ 3

ภาค…/ชั้นiที่…

1.80-1.99

พŒนสภาพ / ต่ำกว‹า 2.00 ต‹อเนSmองกัน 4 ครั้ง

7. การลาพัก – การขอกลับเขŒาศึกษา นักศึกษายื่นคำรŒองขอลาพักการศึกษาต‹อคณบดีคณะที่สังกัดในกรณ4ใดกรณ4หนึ่ง 7.1 ถูกเกณฑหร^อระดมพลเขŒารับราชการทหารกองประจำการ 7.2 ไดŒรับทุนการศึกษาระหว‹างประเทศหร^อทุนอื่นใดที่มห‹วEทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 7.3 เจ็บป†วบตŒองพักรักษาตัว โดยมีใบรับรองแพทญ 7.4 มีเหตุจำเ<นสุดวEสัยอันควรไดŒรับการพิจารณาใหŒลาพักไดŒ 7.5 มีความจำเ<นส‹วนตัว ในกรณ4นักศึกษาตŒองเคยลงทะเบียนเร[ยนไม‹นŒอยกว‹า 1 ภาคการศึกษา และไดŒค‹าเฉลี่ยสะสมไม‹ต่ำกว‹า 2.00 ทั้งน4้ ใหŒนักศึกษายื่นคำรŒองโนเร็วที่สุด โดยไม‹เกินวันแรกของการสอบปลายภาคการศึกษานั้น และเมื่อไดŒรับ อนุมัตินักศึกษาตŒองชำระเงEนค‹าธรรมเน4ยมรักษาสภาพการเ<นนักศึกษา 500 บาท และค‹าประกันอุบัติเหตุiการศึกษา 100 บาท การขอกลับเขŒาศึกษา นักศึกษายื่นคำรŒองขอกลับเขŒาศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรcกษา และ คณบดีก‹อนเhดภาคการศึกษา

34


หนŒาที่ของอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ เมื่อเขŒาสู‹รั้วอุดมศึกษา นักศึกษาตŒองปรับตัวเขŒากับสภาพแวดลŒอมทางการเร[ยน สภาพแวดลŒอมทางสังคม และกลุ‹มเพื่อนของมหาวEทยาลัย เพื่อใหŒนักศึกษาเขŒามาศึกษาและใชŒชีวEตภายในมหาวEทยาลัยอย‹างมีความสุขและ ประสบความสำเร็จดŒานการศึกษาตามที่ตั้งไวŒ คณะวEชาจึงมีการแต‹งตั้งอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ กำหนดใหŒเ<นผูŒ ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต‹แรกเขŒาศึกษาจนกระทั่งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปจากสถาบัน โดยมี วัตถุประสงคเพื่อ.1. เพื่อใหŒคำปรcกษาแนะนำทางดŒานวEชาการเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกรายวEชาลักษณะรายวEชา การลง ทะเบียนเร[ยน และวEธ[การเร[ยน เพื่อใหŒนักศึกษาเลือกศึกษาตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองไดŒ 2. เพื่อใหŒการแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขŒอบังคับและบรEการสวัสดิการต‹างๆ ของคณะวEชาที่จัดใหŒแก‹ นักศึกษา 3. เพื่อเ<นที่พึ่งของนักศึกษาในการใหŒคำปรcกษาแนะนำนักศึกษาใหŒสามารถแกŒไขZญหาต‹างๆของตนเอง 4. เพื่อเ<นการสรŒางสัมพันธภาพระหว‹างนักศึกษาและอาจารยใหŒเกิดความอบอุ‹นและความเขŒาใจอันดีงาม ตลอดระยะเวลาการศึกษาในสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ เพื่อใหŒสอดคลŒองและบรรลุวัตถุประสงคของการแต‹งตั้งอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ บทบาทและหนŒาที่ ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรcกษาฯ ที่มีต‹อนักศึกษาในความดูแล คือ.1. ใหŒคำปรcกษาแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกวEชาเอก-โท การลงทะเบียนวEชาเร[ยนแต‹ละภาค การศึกษา และวางแผนการศึกษาใหŒเ<นไปตามหลักสูตร 2. ทักทŒวงการลงทะเบียนบางรายวEชา เมื่อเห็นว‹า การลงทะเบียนรายวEชานั้นๆ ไม‹เหมาะสมต‹อนักศึกษา เช‹น นักศึกษามีผลคะแนนสะสมต่ำ หากนักศึกษาลงทะเบียนเร[ยนจำนวนหลายวEชา อาจมีผลทำใหŒนักศึกษาเร[ยนไดŒไม‹ ดีเท‹าที่ควร เ<นตŒน 3. ควบคุมดูแลการลงทะเบียนเร[ยนของนักศึกษา ใหŒเ<นไปตามระเบียบขŒอบังคับของมหาวEทยาลัย 4. ใหŒคำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับวEธ[การเร[ยนและการคŒนควŒาระเบียบ กฎเกณฑการใชŒชีวEตความเ<นอยู‹ ภายในมหาวEทยาลัย การติดตามผลการเร[ยนของนักศึกษาอย‹างสม่ำเสมอ 5. ใหŒการปรcกษาแนะนำและช‹วยเหลือนักศึกษา เพื่อแกŒไขZญหาอุปสรรคในดŒานการเร[ยน และZญหาทาง สังคม อารมณ และส‹วนตัว ที่จะมีผลกระทบต‹อการเร[ยนของนักศึกษา อาจารยที่ปรcกษาฯ แต‹ละท‹านมีภาระรับผิดชอบดูแลนักศึกษาจำนวนที่แตกต‹างกัน การปฏิบัติของอาจารยก็ แตกต‹างกัน บางท‹านดูแลนักศึกษาอย‹างใกลŒชิด มีการพบปะกับนักศึกษาอย‹างสม่ำเสมอ บางท‹านมีเวลาพบนักศึกษา เฉพาะช‹วงเhดภาคการศึกษาก‹อนลงทะเบียนเท‹านั้น ดังนั้น เพื่อใหŒอาจารยที่ปรcกษาฯ สามารถรlŒจักและมีขŒอมูลของ นักศึกษาในความดูแลของตนอย‹างเพียงพอและชัดเจน อาจารยที่ปรcกษาฯ ควรมีขŒอปฏิบัติดังน4้ .-

35


ขŒอปฏิบัติของอาจารยที่ปรcกษาทางวEชาการ 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขŒอบังคับ ขั้นตอนวEธ[การลงทะเบียน หลักสูตรและขŒอมูลต‹างๆ ที่ เกี่ยวขŒอง เพื่อใหŒมีความพรŒอมในการใหŒคำปรcกษาแนะนำแก‹นักศึกษาไดŒถูกตŒอง และมีความมั่นใจยิ`งขึ้น 2. อาจารยที่ปรcกษาฯ ควรนัดนักศึกษาในความดูแลก‹อนวันลงทะเบียน เพื่อปรcกษาหาร^อ ชี้แจง ซักซŒอม ความเขŒาใจเกี่ยวกับวEธ[การปฏิบัติ และขั้นตอนลงทะเบียน จะไดŒไม‹เกิดขŒอผิดพลาดในการลงทะเบียนขึ้น 3. อาจารยที่ปรcกษาฯ ควรอยู‹ปฏิบัติหนŒาที่ในวันที่มีการลงทะเบียน และระยะที่มีการเพิ`ม–ถอนรายวEชา เพื่อ จะไดŒสามารถใหŒคำแนะนำและตรวจสอบจำนวนหนjวยกิตของนักศึกษาไดŒ 4. อาจารยที่ปรcกษาฯ ควรแจŒงกำหนดตารางเวลาที่นักศึกษาสามารถเขŒาพบ เพื่อรับคำปรcกษาแนะนำดŒาน การเร[ยน การปรับตัวเขŒากับสังคม และสิ`งแวดลŒอม ที่มีผลกระทบต‹อการศึกษาของนักศึกษา 5. ควรจัดทำแฟ‡มประวัติขŒอมูลนักศึกษา อาจารยที่ปรcกษาฯ สามารถเก็บรายละเอียดขŒอมูลนักศึกษาจาก ระบบทะเบียนบรEการการศึกษา การสัมภาษณ / สังเกตนักศึกษาที่ไดŒมีการพบกันในแต‹ละครั้ง ซึ่งขŒอมูลเหล‹านั้น อาจใชŒ เ<นประโยชนสำหรับช‹วยเหลือนักศึกษา 6. ควรติดตามนักศึกษาในความดูแล จากระบบการบรEการการศึกษาผ‹านเคร^อข‹ายอินเตอรเน็ตที่มีฐาน ขŒอมูลครอบคลุมทั้งดŒานหลักสูตร การจัดตารางสอน – ตารางสอบ การลงทะเบียน ประวัติและผลการศึกษาของ นักศึกษา อาจารยที่ปรcกษาฯสามารถใชŒประโยชนจากนำขŒอมูลในระบบ เช‹น การตรวจสอบประวัตินักศึกษา ปฏิทินการ ศึกษา รายวEชาที่เhดสอนรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนในรายวEชาต‹างๆ เ<นตŒน โดยเร[ยกดูขŒอมูลนักศึกษาความดูแล ผ‹านทางชุดเมนูของอาจารยที่ปรcกษาฯ คือ 6.1 ขŒอมูลประวัตินักศึกษา 6.2 สามารถควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาไดŒ หากไม‹ไดŒเห็นชอบการลงทะเบียน 6.3 ตรวจสอบรายการลงทะเบียนแต‹ละภาคการศึกษา 6.4 ผลการศึกษา 6.5 ตรวจสอบการจบการศึกษา

หนŒาที่อาจารยที่ปรcกษาฝ†ายกิจการนักศึกษา อาจารยที่ปรcกษาฝ†ายกิจการนักศึกษามีอำนาจหนŒาที่ ดังน4้ 1. ใหŒคำปรcกษา แนะนำ และดูแลความเร[ยบรŒอยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคณะ หร^อชมรมแลŒวแต‹กรณ4 ทั้งน4้เพื่อใหŒการจัดกิจกรรมเ<นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขŒอบังคับของมหาวEทยาลัย 2. เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของคณะฯ หร^อชมรมแลŒวแต‹กรณ4 เพื่อประกอบการพิจารณาของ มหาวEทยาลัย 3. เขŒาร‹วมประชุมคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะหร^อคณะกรรมการชมรม แลŒวแต‹กรณ4 แต‹ไม‹มีสิทธE ออกเสียง เพื่อการน4้ใหŒคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะหร^อคณะกรรมการชมรมแลŒวแต‹กรณ4 เสนอวาระการประชุม ต‹ออาจารยที่ปรcกษาของคณะ หร^ออาจารยที่ปรcกษาของชมรมแลŒวแต‹กรณ4 เพื่อพิจารณาก‹อนเขŒาที่ประชุม 4. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย หร^อแนวปรับปรXงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต‹อมหาวEทยาลัย

36


การจัดการเร[ยนการสอนโดยเนŒนผูŒเร[ยนเ<นสำคัญ กระบวนการเร[ยนรlŒที่เนŒนผูŒเร[ยนเ<นสำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว‹าผูŒเร[ยนสำคัญที่สุด เ<นกระบวน การจัดการศึกษาที่ตŒองเนŒนใหŒผูŒเร[ยนแสวงหาความรlŒ และพัฒนาความรlŒไดŒดŒวยตนเอง หร^อรวมทั้งมีการoกและปฏิบัติใน สภาพจรEงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิ`งที่เร[ยนกับสังคมและการประยุกตใชŒ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหŒผูŒ เร[ยนไดŒคิดวEเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรŒางสรรคสิ`งต‹างๆ นอกจากน4้ ตŒองส‹งเสรEมใหŒผูŒเร[ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะทŒอนจากการที่ นักศึกษาสามารถเลือกเร[ยนรายวEชา หร^อเลือกทำโครงงานหร^อชิwนงานในหัวขŒอที่สนใจในขอบเขตเนS้อหาของวEชานั้นๆ รlปแบบการจัดการเร[ยนรlŒในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเนŒนผูŒเร[ยนเ<นสำคัญ ซึ่งมุ‹งพัฒนาความรู้และ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น 1 1) การเร[ยนรlŒจากกรณ4Zญหา (Problem-based Learning : PBL) เ<นรlปแบบการเร[ยนรlŒที่ใหŒผูŒเร[ยนควบคุมการเร[ยนรlŒดŒวยตนเอง ผูŒเร[ยนคิดและดำเนินการเร[ยนรlŒ กำหนด วัตถุประสงค และเลือกแหล‹งเร[ยนรlŒดŒวยตนเอง โดยผูŒสอนเ<นผูŒใหŒคำแนะนำ เ<นการส‹งเสรEมใหŒเกิดการแกŒZญหา มากกว‹าการจำเนS้อหาขŒอเท็จจรEง เ<นการส‹งเสรEมการทำงานเ<นกลุ‹มและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งวEธ[การน4้จะทำไดŒดี ในการจัดการเร[ยนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผูŒเร[ยนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดำเนินการดŒวย ตนเองไดŒดี เง^่อนไขที่ทำใหŒเกิดการเร[ยนรlŒ ประกอบดŒวย ความรlŒเดิมของผูŒเร[ยน ทำใหŒเกิดความเขŒาใจขŒอมูลใหม‹ไดŒ การจัด สถานการณที่เหมือนจรEง ส‹งเสรEมการแสดงออกและการนำไปใชŒอย‹างมีประสิทธEภาพ การใหŒโอกาสผูŒเร[ยนไดŒไตร‹ตรอง ขŒอมูลอย‹างลึกซึ้ง ทำใหŒผูŒเร[ยนตอบคำถาม จดบันทึก สอนเพื่อน สรXป วEพากษวEจารณสมมติฐานที่ไดŒตั้งไวŒไดŒดี 2) การเร[ยนรlŒเ<นรายบุคคล (individual study) เนSmองจากผูŒเร[ยนแต‹ละบุคคลมีความสามารถในการเร[ยนรlŒ และความสนใจในการเร[ยนรlŒที่แตกต‹างกัน ดังนั้นจึง จำเ<นที่จะตŒองมีเทคนิคหลายวEธ[ เพื่อช‹วยใหŒการจัดการเร[ยนในกลุ‹มใหญ‹สามารถตอบสนองผูŒเร[ยนแต‹ละคนที่แตกต‹าง กันไดŒดŒวย อาทิ 2.1 เทคนิคการใชŒ Concept Mapping ที่มีหลักการใชŒตรวจสอบความคิดของผูŒเร[ยนว‹าคิดอะไร เขŒาใจสิ`งที่ เร[ยนอย‹างไรแลŒวแสดงออกมาเ<นกราฟxก 2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผูŒเร[ยนกับผูŒสอนร‹วมกันกำหนด เพื่อใชŒเ<นหลักยึดในการ เร[ยนว‹าจะเร[ยนอะไร อย‹างไร เวลาใด ใชŒเกณฑอะไรประเมิน 2.3 เทคนิค Know –Want-Learned ใชŒเชื่อมโยงความรlŒเดิมกับความรlŒใหม‹ ผสมผสานกับการใชŒ Mapping ความรlŒเดิม เทคนิคการรายงานหนŒาชั้นที่ใหŒผูŒเร[ยนไปศึกษาคŒนควŒาดŒวยตนเองมานำเสนอหนŒาชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรม ทดสอบผูŒyงดŒวย 2.4 เทคนิคกระบวนการกลุ‹ม (Group Process) เ<นการเร[ยนที่ทำใหŒผูŒเร[ยนไดŒร‹วมมือกัน แลกเปลี่ยนความรlŒ ความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อใหŒบรรลุเป‡าหมายเดียวกัน เพื่อแกŒZญหาใหŒสำเร็จตามวัตถุประสงค

37


3) การเร[ยนรlŒแบบสรรคนิยม (Constructivism) การเร[ยนรlŒแบบน4้มีความเชื่อพื้นฐานว‹า “ผูŒเร[ยนเ<นผูŒสรŒางความรlŒโดยการอาศัยประสบการณแห‹งชีวEตที่ไดŒรับ เพื่อคŒนหาความจรEง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวEทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งนักทฤษฎีสรรคนิยมไดŒ ประยุกตทฤษฎีจิตวEทยาและปรัชญาการศึกษาดังกล‹าวในรlปแบบและมุมมองใหม‹ ซึ่งแบ‹งออกเ<น 2 กลุ‹มใหญ‹ คือ 3.1 กลุ‹มที่เนŒนกระบวนการรlŒคิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal Constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เ<นกลุ‹มที่เนŒนการเร[ยนรlŒของมนุษยเ<นรายบุคคล โดยมีความเชื่อว‹า มนุษยแต‹ละคนรlŒวEธ[เร[ยนและรlŒวEธ[คิด เพื่อสรŒางองคความรlŒดŒวยตนเอง 3.2 กลุ‹มที่เนŒนการสรŒางความรlŒโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม (Social constructivism or socially oriented constructivist theories) เ<นกลุ‹มที่เนŒนว‹า ความรlŒ คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมีขŒอตกลงเบื้องตŒนสอง ประการ คือ 1) ความรlŒตŒองสัมพันธกับชุมชน 2) Zจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลต‹อการเร[ยนรlŒ ดังนั้น ครlจึงมีบทบาทเ<นผูŒอำนวยความสะดวกในการเร[ยนรlŒ 4) การเร[ยนรlŒจากการสอนแบบเอส ไอ พี การสอนแบบเอส ไอ พี เ<นรlปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อoกทักษะทางการสอนใหŒกับผูŒเร[ยนระดับ อุดมศึกษา สาขาวEชาการศึกษาใหŒมีความรlŒความเขŒาใจ และความสามารถเกี่ยวกับทักษะการสอน โดยผลที่เกิดกับผูŒ เร[ยนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรlŒ ความเขŒาใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางอŒอม คือ การสรŒางความรlŒดŒวยตนเอง ความร‹วมมือในการเร[ยนรlŒ และความพึงพอใจในการเร[ยนรlŒ วEธ[การที่ใชŒในการสอน คือ การทดลองoกปฏิบัติจรEงอย‹างเขŒมขŒน ต‹อเนSmอง และเ<นระบบ โดยการสอนแบบ จุลภาค มีที่ใหŒผูŒเร[ยนทุกคนมีบทบาทในการoกทดลองตั้งแต‹เรE`มตŒนจนสิwนสุดการoก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรlŒ ความเขŒาใจ ขั้นสำรวจ วEเคราะหและออกแบบการoกทักษะ ขั้นoกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสรŒางทางสังคมของรlป แบบการสอนอยู‹ในระดับปานกลางถึงต่ำ ในขณะที่ผูŒเร[ยนoกทดลองทักษะการสอนนั้น ผูŒสอนตŒองใหŒการช‹วยเหลือ สนับสนุนอย‹างใกลŒชิดสิ`งที่จะทำใหŒการoกเ<นไปอย‹างมีประสิทธEภาพและประสิทธEผล คือ ความพรŒอมของระบบ สนับสนุน ไดŒแก‹ หŒองปฏิบัติการสอน หŒองสื่อเอกสารหลักสูตรและการสอน และเคร^่องมือโสตทัศนูปกรณต‹าง ๆ ที่ เกี่ยวขŒอง 5) การเร[ยนรlŒแบบแสวงหาความรlŒไดŒดŒวยตนเอง (Self-Study) การเร[ยนรlŒแบบน4้เ<นการใหŒผูŒเร[ยนศึกษาและแสวงหาความรlŒดŒวยตนเอง เช‹น การจัดการเร[ยนการสอนแบบ สืบคŒน (Inquiry Instruction) การเร[ยนแบบคŒนพบ (Discovery Learning) การเร[ยนแบบแกŒZญหา (Problem Solving) การเร[ยนรlŒเชิงประสบการณ (Experiential Learning) ซึ่งการเร[ยนการสอนแบบแสวงหาความรlŒดŒวยตนเองน4้ ใชŒในการเร[ยนรlŒทั้งที่เ<นรายบุคคล และกระบวนการกลุ‹ม 6) การเร[ยนรlŒจากการทำงาน (Work-based Learning) การเร[ยนรlŒแบบน4้เ<นการจัดการเร[ยนการสอนที่ส‹งเสรEมผูŒเร[ยนใหŒเกิดพัฒนาการทุกดŒาน ไม‹ว‹าจะเ<นการเร[ยนรlŒ เนS้อหาสาระ การoกปฏิบัติจรEง oกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวEต ทักษะวEชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดย สถาบันการศึกษามักร‹วมมือกับแหล‹งงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเร[ยนการสอนร‹วมกัน ตั้งแต‹การกำหนด วัตถุประสงค การกำหนดเนS้อหากิจกรรม และวEธ[การประเมิน

38


7) การเร[ยนรlŒที่เนŒนการวEจัยเพื่อสรŒางองคความรlŒ (Research–based Learning) การเร[ยนรlŒที่เนŒนการวEจัยถือไดŒว‹าเ<นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเ<นการเร[ยนที่เนŒนการแสวงหาความรlŒดŒวย ตนเองของผูŒเร[ยนโดยตรง เ<นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรlŒ และการทดสอบความสามารถทางการเร[ยนรlŒ ดŒวยตนเองของผูŒเร[ยน โดยรlปแบบการเร[ยนการสอนอาจแบ‹งไดŒเ<น 4 ลักษณะใหญ‹ ๆ ไดŒแก‹ การสอนโดยใชŒวEธ[วEจัย เ<นวEธ[สอน การสอนโดยผูŒเร[ยนร‹วมทำโครงการวEจัยกับอาจารยหร^อเ<นผูŒช‹วยโครงการวEจัยของอาจารย การสอนโดยผูŒ เร[ยนศึกษางานวEจัยของอาจารยและของนักวEจัยชั้นนำในศาสตรที่ศึกษา และการสอนโดยใชŒผลการวEจัยประกอบการ สอน 8) การเร[ยนรlŒที่ใชŒวEธ[สรŒางผลงานจากการตกผลึกทางZญญา (Crystal-Based Approach) การจัดการเร[ยนรlŒในรlปแบบน4้ เ<นการส‹งเสรEมใหŒผูŒเร[ยนไดŒสรŒางสรรคความรlŒความคิดดŒวยตนเองดŒวยการ รวบรวม ทำความเขŒาใจ สรXป วEเคราะห และสังเคราะหจากการศึกษาดŒวยตนเอง เหมาะสำหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผูŒ เร[ยนที่เ<นผูŒใหญ‹ มีประสบการณเกี่ยวกับศาสตรที่ศึกษามาในระดับหนึ่งแลŒว วEธ[การเร[ยนรlŒเรE`มจากการทำความเขŒาใจกับผูŒเร[ยนใหŒเขŒาใจวัตถุประสงคของการเร[ยนรlŒตามแนวน4้ จากนั้นทำ ความเขŒาใจในเนS้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวEชา มอบหมายใหŒผูŒเร[ยนไปศึกษาวEเคราะหเอกสาร แนวคิดตาม ประเด็นที่กำหนด แลŒวใหŒผูŒเร[ยนพัฒนาแนวคิดในประเด็นต‹าง ๆ แยกทีละประเด็น โดยใหŒผูŒเร[ยนเขียนประเด็นเหล‹านั้น เ<นผลงานในลักษณะที่เ<นแนวคิดของตนเองที่ผ‹านการกลั่นกรอง วEเคราะหเจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเ<นของ ตนเอง จากนั้นจึงนำเสนอใหŒกลุ‹มเพื่อนไดŒช‹วยวEเคราะห วEจารณอีกครั้ง

เอกสารข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) http://www.obec.go.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

39


40


การบร9หารจัดการที่เกี่ยวขŒองกับการเร<ยนการสอน

41


ประกาศ ก.พ.อ. เร^่อง มาตรฐานภาระงานทางวEชาการของผูŒดำรงตำแหนjงอาจารย ผูŒช‹วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (3) แห‹งพระราชบัญญัติระเบียบขŒาราชการพลเร^อนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก.พ.อ. จึงกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวEชาการเพื่อใหŒผูŒดำรงตำแหนjงวEชาการติดตามความ กŒาวหนŒาทางวEชาการและพัฒนาองคความรlŒอย‹างเหมาะสมต‹อการดำรงตำแหนjง โดยใหŒสภาสถาบันอุดมศึกษานำไป ออกขŒอบังคับใหŒสอดคลŒองกับมาตรฐาน ดังต‹อไปน4้ ขŒอ 1 ขŒาราชการพลเร^อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนjงอาจารย ตŒองมีภาระงานทั้งหมดไม‹นŒอยกว‹า สามสิบหŒาหนjวยชั่วโมงต‹อสัปดาหต‹อภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำไม‹นŒอยกว‹ารŒอยละสี่สิบหŒาของภาระ งานทั้งหมด ส‹วนภาระงานที่เหลือใหŒเ<นอำนาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากำหนดสัดส‹วนของภาระงาน ดŒานอื่น ๆ ในกรณ4ที่เ<นการสอนระบบทวEภาค อย‹างนŒอยตŒองมีภาระงานสอนขั้นต่ำไม‹นŒอยกว‹าสองรายวEชา รายวEชาละ สามหนjวยกิต ในกรณ4ที่เ<นการสอนรายวEชาที่มีผูŒสอนร‹วมกันหลายคน หร^อสอนมากกว‹าสองรายวEชาภาระงานสอนตŒองไม‹ นŒอยกว‹าภาระงานสอนตามวรรคสอง วEธ[การคำนวณภาระงานสอนตามวรรคน4้ใหŒเ<นไปตามสภาสถาบันอุดมศึกษา กำหนด ในกรณ4ที่มีเหตุอันสมควรสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดภาระงานสอนและภาระงานอื่นนŒอยกว‹าที่ กำหนดในสองวรรคก‹อนก็ไดŒ โดยใหŒสอดคลŒองกับพันธกิจของแต‹ละสถาบันอุดมศึกษาหร^อแต‹ละสาขาวEชา ขŒอ 2 ขŒาราชการพลเร^อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนjงผูŒช‹วยศาสตราจารย อย‹างนŒอยตŒองมีภาระ งานดังต‹อไปน4้ (1) ตŒองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารยผูŒสอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา สถาบันอุดมศึกษากำหนด (2) มีภาระงานที่ปรากฏเ<นผลงานทางวEชาการ ดังต‹อไปน4้ (ก) งานวEจัยที่ไดŒรับการเผยแพร‹ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละหนึ่งรายการ หร^อ (ข) ตำรา หร^อหนังสือที่ไดŒรับการเผยแพร‹ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละหนึ่งรายการ หร^อ (ค) ผลงานทางวEชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดŒกับงานวEจัยตาม (ก) iละหนึ่งรายการ หร^อ (ง) บทความทางวEชาการ iละสองรายการ ขŒอ 3 ขŒาราชการพลเร^อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนjงรองศาสตราจารย อย‹างนŒอยตŒองมีภาระ งานดังต‹อไปน4้ (1) ตŒองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารยผูŒสอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา สถาบันอุดมศึกษากำหนด (2) มีภาระงานที่ปรากฏเ<นผลงานทางวEชาการ ดังต‹อไปน4้ (ก) งานวEจัย ที่ไดŒรับการเผยแพร‹ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละสองรายการ หร^อ (ข) ตำรา หร^อหนังสือที่ไดŒรับการเผยแพร‹ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละสองรายการ หร^อ (ค) ผลงานทางวEชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดŒกับงานวEจัยตาม (ก) iละสองรายการ

42


ต‹อไปน4้

ขŒอ 4 ขŒาราชการพลเร^อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนjงศาสตราจารย อย‹างนŒอยตŒองมีภาระงานดัง

(1) ตŒองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารยผูŒสอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา สถาบันอุดมศึกษากำหนด (2) มีภาระงานที่ปรากฏเ<นผลงานทางวEชาการ ดังต‹อไปน4้ (ก) งานวEจัยที่ไดŒรับการเผยแพร‹ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละหนึ่งรายการ หร^อ (ข) ตำรา หร^อหนังสือที่ไดŒรับการเผยแพร‹ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด iละสอง รายการ หร^อ (ค) ผลงานทางวEชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดŒกับงานวEจัยตาม (ก) iละหนึ่งรายการ ในกรณ4ที่สาขาวEชาใดไม‹มีวารสารระดับนานาชาติเผยแพร‹ผลงานใหŒสภาสถาบันอุดมศึกษา ประกาศกำหนดวารสารทางวEชาการเพื่อการเผยแพร‹ ขŒอ 5 ผลงานทางวEชาการตามขŒอ 2 ขŒอ 3 และขŒอ 4 แต‹ละรายการอาจเ<นผลงานของผูŒดำรงตำแหนjง วEชาการแต‹ผูŒเดียว หร^อเ<นผลงานร‹วมกับผูŒอื่นตามสัดส‹วนที่เหมาะสม โดยใหŒสภาสถาบันอุดมศึกษาเ<นผูŒกำหนดใหŒ เหมาะสมกับสภาพของผลงานและสาขาวEชา ขŒอ 6 การเผยแพร‹ผลงานทางวEชาการตามขŒอ 2 ขŒอ 3 และขŒอ 4 ใหŒเ<นไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด ใน เอกสารแนบทŒายประกาศ ก.พ.อ. เร^่อง หลักเกณฑและวEธ[การพิจารณาแต‹งตั้งบุคคลใหŒดำรงตำแหนjงผูŒช‹วย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยใหŒสภาสถาบันอุดมศึกษาประกาศราย ชื่อวารสารทางวEชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูŒทรงคุณวุฒิ (peer review) ก‹อนเผย แพร‹ และเ<นวารสารที่ไดŒรับการยอมรับในวงวEชาการแต‹ละสาขาวEชา และแจŒงใหŒ ก.พ.อ. ทราบ ขŒอ 7 ในกรณ4ที่มีเหตุอันสมควร สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหร^อยกเวŒนภาระงาน ใหŒแก‹ผูŒดำรงตำแหนjง ประเภทผูŒบรEหาร และอาจกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวEชาการ ฯ ที่แตกต‹างไปจากที่กำหนดไวŒขŒางตŒนก็ไดŒ ขŒอ 8 ใหŒสภาสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกขŒอบังคับว‹าดŒวยการกำหนดภาระงานทางวEชาการของผูŒดำรง ตำแหนjงอาจารย ผูŒช‹วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดภาระงาน ทางวEชาการของผูŒดำรงตำแหนjงอาจารย ผูŒช‹วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยคำนึงถึง มาตรฐานที่กำหนดไวŒในประกาศ ก.พ.อ. น4้ ทั้งน4้ ใหŒสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหŒสอดคลŒองกับสาขาวEชาและค‹า เฉลี่ยของผลงานทางวEชาการทุกประเภท ขŒอ 9 ใหŒใชŒมาตรฐานภาระงานทางวEชาการตามประกาศน4้บังคับแก‹มหาวEทยาลัยราชภัฏมหาวEทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวEทยาลัยนครพนม และมหาวEทยาลัยนราธEวาสราชนครEนทร ตั้งแต‹ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เ<นตŒนไป และใหŒสภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล‹าว ดำเนินการออกขŒอบังคับว‹าดŒวยการกำหนด ภาระงานทางวEชาการของผูŒดำรงตำแหนjงอาจารย ผูŒช‹วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหŒแลŒว เสร็จก‹อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ศร[เมือง เจรEญศิรE รัฐมนตร[ว‹าการกระทรวงศึกษาธEการ ประธาน ก.พ.อ. 43


ประกาศ คณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร เร^่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรคณะมัณฑนศิลปŠ พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตร[ ที่จะส‹งเสรEมและสนับสนุนใหŒทุกส‹วนราชการ มีการบรEหารแบบมุ‹งผลสัมฤทธE์ จัดทำ เป‡าหมายดำเนินการ ดัชน4ชี้วัดผลสัมฤทธE์ของงานที่เ<นรlปธรรมและวEธ[วัดผลสัมฤทธE์ จัดทำขŒอตกลงผลงานล‹วงหนŒา เพื่อใชŒ เ<นฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร และตามประกาศมหาวEทยาลัยศิลปากร เร^่อง หลัก เกณฑและวEธ[การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ใหŒคณะวEชามอบหมายงานอย‹าง เ<นลายลักษณอักษรแก‹ บุคลากร โดยพิจารณาใหŒเหมาะสมกับระดับ ตำแหนjง และความรlŒความสามารถ เพื่อ ประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหนjงหร^อขึ้นขั้นเงEนเดือน และใหŒถือเ<น เอกสารราชการที่สำคัญ ซึ่งตŒองเก็บรักษาไวŒนั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลปŠ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 จึงกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรคณะมัณฑนศิลปŠ เพื่อใชŒพิจารณาประกอบการมอบหมายงาน ดังน4้ กรอบภาระงาน 1. งานสอน 1.1 อาจารยมีรายวEชาสอน

ภาระงานขั้นต่ำ ไม‹นŒอยกว‹า 2 รายวEชา (สอนเดี่ยว) หร^อไม‹นŒอยกว‹า 5 หนjวยกิต (สอนร‹วม) ต‹อภาคการศึกษา หร^อสองเท‹าต‹อiการศึกษา ใน ระดับปรEญญาตร[ ทั้งน4้ ผูŒที่ดำรงตำแหนjงกรรมการสอบศิลปนิพนธจะ ไม‹นำจำนวนหนjวยกิตของรายวEชาศิลปนิพนธ มา นับรวมกับรายวEชาขŒางตŒน

1.2 ผูŒดำรงตำแหนjงคณบดี รองคณบดี หร^อหัวหนŒาภาควEชา ใหŒ ไม‹นŒอยกว‹า 1 รายวEชา (สอนเดี่ยว) มีรายวEชาสอน หร^อไม‹นŒอยกว‹า 3 หนjวยกิต (สอนร‹วม) ต‹อภาคการศึกษา หร^อสองเท‹าต‹อiการศึกษา ใน ระดับปรEญญาตร[ ทั้งน4้ ผูŒที่ดำรงตำแหนjงกรรมการสอบศิลปนิพนธจะ ไม‹นำจำนวนหนjวยกิตของรายวEชาศิลปนิพนธ มา นับรวมกับรายวEชาขŒางตŒน 1.3 จัดใหŒมีเวลาพบหร^อใหŒคำปรcกษาผูŒเร[ยนโดยไม‹ซŒอนทับ เวลา ไม‹นŒอยกว‹า 6 ชั่วโมงต‹อสัปดาห ในรายวEชาสอน และจะตŒองhดประกาศใหŒทราบดŒวย

44


กรอบภาระงาน

ภาระงานขั้นต่ำ

1.4 จัดส‹งขŒอมูลแบบรายงานการปฏิบัติราชการสำหรับ อาจารย ทุกรายวEชาในความรับผิดชอบ (ปค.มศ.1) แบบรายงานประมวลการสอน (ปค.มศ.2) แบบ รายงานการสอนโดยอาจารย (ปค.มศ.3) และแบบรายงาน กิจกรรมการเร[ยนการสอนโดยนักศึกษา (ปค.มศ.4) 2. งานวEจัย งานบรEการวEชาการและทำนุบำรXงศิลปะ และ ไม‹นŒอยกว‹า 1 เร^่อง/ ชิwน ภายในระยะเวลา 1 i วัฒนธรรม 2.1 มีผลงานออกแบบสรŒางสรรค เดี่ยวหร^อร‹วม หร^อ มีงานวEจัย ไม‹นŒอยกว‹า 1 เร^่อง/ โครงการ ภายในระยะเวลา 3 เดี่ยวหร^อวEจัยร‹วม i 2.2 มีบทความทางวEชาการใน/ ต‹างประเทศ ที่พิมพเผยแพร‹ หร^อ มีตำราพิมพเผยแพร‹

ไม‹นŒอยกว‹า 1 เร^่องต‹อi ไม‹นŒอยกว‹า 1 เร^่อง/ โครงการ ภายในระยะเวลา 3 i

3. งานบรEหาร ไม‹นŒอยกว‹า 1 ตำแหนjงต‹อภาคการศึกษา 3.1 ดำรงตำแหนjงผูŒบรEหารหร^อกรรมการระดับคณะฯ/ ภาควEชา โดยไม‹นับรวมตำแหนjงกรรมการศิลปนิพนธ/ วEทยานิพนธ 3.2 เขŒาประชุมภาควEชา/ สำนักงานเลขานุการ ( ใหŒภาควEชา/ ทุกครั้ง สำนักงานเลขานุการ พิจารณาใหŒมีขŒอตกลงในการประชุม เช‹น ประชุมทุกวันทำการใดในสัปดาหสุดทŒายเดือน กรณ4 ขาดประชุม ใหŒชี้แจงเหตุผลที่สมควร เ<นตŒน ) 3.3 เขŒาประชุม/ สัมมนาบุคลากร ซึ่งคณะฯ จัดขึ้น

ทุกครั้ง

3.4 มีส‹วนร‹วมในการจัดหร^อใหŒบรEการวEชาการในระดับคณะ หร^อ ไม‹นŒอยกว‹า 1 ครั้งต‹อiการศึกษา ภาควEชา ทั้งน4้ควรส‹งหลักฐาน (เช‹น โครงการ คำสั่ง เ<น ตŒน) ประกอบแบบรายงานการปฏิบัติราชการแก‹คณะฯ ดŒวย 4. ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 4.1 ภาระงานหลัก

ไม‹นŒอยกว‹ารŒอยละ 70

4.2 ภาระงานรอง

ไม‹เกินรŒอยละ 20

4.3 ภาระงานอื่นๆ ที่ไดŒรับมอบหมาย

ไม‹เกินรŒอยละ 10

ทั้งน4้ ตั้งแต‹บัดน4้เ<นตŒนไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548 ( อาจารย วัฒนพันธุ ครXฑะเสน ) คณบดีคณะมัณฑนศิลปŠ

45


หลักเกณฑการคิดภาระงาน กลุ‹มศิลปะและการออกแบบ มหาวEทยาลัยศิลปากร ลักษณะภาระงาน

ภาระงาน/คน

1.งานผลิตบัณฑิต 1.1 ลักษณะภาระงานการสอน 1.1.1 การสอนภาคบรรยาย 1.1.1.1 สอนเดี่ยว

ระดับปรEญญาตร[ 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ}ำ) ระดับปรEญญาตร[ 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก) ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนซ}ำ) ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน (สอนครั้งแรก)

3 / สัปดาห 5 / สัปดาห 4 / สัปดาห 6 / สัปดาห

1.1.1.2 สอนร‹วม (พรŒอมกัน)

ระดับปรEญญาตร[ 1 ชั่วโมงสอน ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชั่วโมงสอน

2 / สัปดาห 3 / สัปดาห

1.1.2 การสอนภาคปฏิบัติ (ระดับปรEญญาตร[/โท) การสอนภาคปฏิบัติการดŒานศิลปะออกแบบและก‹อสรŒาง โดยใชŒเวลาตรวจงานในชั่วโมง ใหŒใชŒหลักการคิดตามสัดส‹วน ของอาจารย 1 คน ต‹อจำนวนนักศึกษา คิดตามจำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา 1-10 คน 1 ชั่วโมงสอน จำนวนนักศึกษา 11-20 คน 1 ชั่วโมงสอน จำนวนนักศึกษา 21-30 คน 1 ชั่วโมงสอน จำนวนนักศึกษา 30 คนขึ้นไป 1 ชั่วโมงสอน

1.5 / สัปดาห 2 / สัปดาห 2.5 / สัปดาห 3 / สัปดาห

หมายเหตุ เฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ให้ยกเว้นในรายวิชาตามบัญชีแนบท้ายที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 5 คน ตามลักษณะภาระงานขŒอ 1.1.1และขŒอ 1.1.2 ใหŒคิดภาระงาน 1 ชั่วโมงสอน ลดลง

0.5 / สัปดาห

1.1.3 การสอนในลักษณะอื่น ๆ (เลือกกรอกเพียงขŒอใดขŒอหนึ่งจาก 1.1.3.1 / 1.1.3.2 / 1.1.3.3) 1.1.3.1 หัวหนŒารับผิดชอบรายวEชา

0.5 / สัปดาห

1.1.3.2 ผูŒประสานงานรายวEชา / การประสานงานการเร[ยนการสอนอ.พิเศษ

0.25 / สัปดาห

1.1.3.3 ผูŒประสานงานรายวEชาที่ร‹วมสอน การช‹วยสอนบรรยาย

2 / สัปดาห

1.1.3.4 การสอนหร^อoกงานนอกสถานที่ตามหลักสูตร (สอนเดี่ยว) 1 ชั่วโมงทำงาน จรEง

3 / ครั้ง / ภาค

1.1.3.5 การสอนหร^อoกงานนอกสถานที่ตามหลักสูตร(สอนร‹วม) 1 ชั่วโมงทำงาน จรEง

2 / ครั้ง / ภาค

1.1.3.6 การควบคุมการoกงานนอกสถานที่ 0.5/นักศึกษา 1.1.3.7 การเตร[ยมการสอนในหŒองปฏิบัติการอื่นๆ 1 ชั่วโมงทำงานจรEง

1 คน / ภาค 1 / ครั้ง / สัปดาห 46


ลักษณะภาระงาน

ภาระงาน/คน

1.2 งานที่ปรcกษาทางวEชาการและงานควบคุมวEทยานิพนธ/ ศิลปนิพนธ 1.2.1 การใหŒการปรcกษาทางวEชาการ

ระดับปรEญญาตร[ ระดับบัณฑิตศึกษา

1.2.2 การควบคุมงานศิลปนิพนธ / วEทยานิพนธ

ระดับปรEญญาตร[ ระดับบัณฑิตศึกษา

1.2.3 กรรมการสอบศิลปนิพนธ / วEทยานิพนธ

ระดับปรEญญาตร[ ระดับบัณฑิตศึกษา

1 / นักศึกษา 1-15 คน / สัปดาห 1.5 / นักศึกษา 15 คนขึ้นไป / สัปดาห 1 / นักศึกษา 1 คน / สัปดาห 1.5 / นักศึกษา 1 คน / สัปดาห 0.5 / นักศึกษา 1 คน / ครั้ง 1 / นักศึกษา 1 คน / ครั้ง

ผูŒรับผิดชอบการสอบศิลปนิพนธ / วEทยานิพนธ (ใชŒเฉพาะคณะสถาZตยกรรมสาสตรและคณะมัณฑนศิลปŠ)

0.5 / ครั้ง

เฉพาะคณะจิตรกรรม ฯ กรรมการสอบศิลป นิพนธ/ วEทยานิพนธ

2 / ครั้ง 1.5 / ครั้ง

ประธานกรรมการ กรรมการ

1.3 งานกิจการนักศึกษา ( ยกเวŒนผูŒที่มีตำแหนjงทางบรEหาร ) กรรมการที่ปรcกษาฝ†ายกิจการนักศึกษา

1 / สัปดาห

2.1 งานวEจัย งานวEจัยโดยผ‹านความเห็นชอบ ของกรรมการประจำคณะ ฯ (ไม‹ไดŒรับค‹าตอบแทนในรlปเงEนเดือน)

2.1.1 หัวหนŒาโครงการ 2.1.2 ผูŒร‹วมวEจัย

ไม‹เกิน 17.5/สัปดาห/โครงการ ไม‹เกิน 12/สัปดาห/โครงการ

2.2 งานสรŒางสรรค เชิงวEชาการ (งานศิลปะและการออกแบบ) ที่เทียบเท‹ากับงานวEจัย งานสรŒางสรรคฯโดยผ‹านความเห็นชอบ ของกรรมการ/ประจำคณะ ฯ (ไม‹ไดŒรับค‹าตอบแทน)

2.2.1 หัวหนŒาโครงการ 2.2.2 ผูรŒ ‹วมโครงการ

ไม‹เกิน 17.5/สัปดาห/โครงการ ไม‹เกิน 12/สัปดาห/โครงการ

2.3 งานสรŒางสรรค / งานออกแบบ ผลงานที่ไดŒมีการเผยแพร‹เชิงวEชาการ

- แสดงเดี่ยว - แสดงกลุ‹ม

2 / โครงการ / สัปดาห 1 / โครงการ / สัปดาห

2.4 ผลงานทางวEชาการ

47


ลักษณะภาระงาน 2.4.1 งานเขียน (สามารถนำมาคิด ภาระงานไดŒเพียง 1 ครั้ง เวŒนแต‹จะมี การปรับปรXงเนS้อหาใหม‹เกินรŒอยละ 50 ของเนS้อหาเดิม)

ตำรา (คิดภาระงานไดŒไม‹เกิน 2 ภาคการศึกษา) เอกสารคำสอน (คิดภาระงานไดŒไม‹เกิน 1 ภาคการศึกษา) เอกสารประกอบคำสอน ใน 1 ภาคการศึกษา

2.4.2 บทความทางวEชาการ บทความที่ตีพิมพในเอกสารทางวEชาการ (คิดภาระงานไดŒไม‹เกิน 1 ภาคการศึกษา )

ภาระงาน/คน 2 / โครงการ / สัปดาห 1 / ครั้ง / สัปดาห 0.5 / ครั้ง / สัปดาห

1 / เร^่อง / สัปดาห

3. งานบรEการทางวEชาการแก‹ชุมชน 3.1 การประชุมทางวEชาการ/อบรม/ สัมมนา

วEทยากร 1 ชั่วโมงบรรยาย กรรมการ 1 วันปฏิบัติการ

3.2 การจัดแสดงนิทรรศการ

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ กรรมการ/อนุกรรมการ

4 / โครงการ / ภาค 1 / โครงการ / ภาค 4 / นิทรรศการ / ภาค 3 / นิทรรศการ / ภาค

3.3 งานบรEการทางวEชาการในลักษณะอื่นๆตามที่ไดŒรับมอบหมาย 3.3.1 งานที่ปรcกษาใหŒแก‹หนjวยงานภายนอก 3.3.2 งานบรEการทางวEชาการในลักษณะอื่น ๆ เช‹น การตรวจ (อ‹าน)ผลงานทาง วEชาการ การตัดสินงานศิลปกรรม 3.3.3 งานบรEการทางวEชาการแก‹ชุมชนในลักษณะอื่น ๆตามที่ไดŒรับมอบหมาย เช‹น การออกแบบ การควบคุมงาน 4. งานบรEหาร

4.1 คณบดี 4.2 รองคณบดี / หัวหนŒาภาควEชา / หัวหนŒาสาขาวEชา 4.3 ผูŒช‹วยคณบดี / รองหัวหนŒาภาควEชา / รองหัวหนŒาสาขาวEชา 4.4 หัวหนŒาหมวดวEชา / เลขานุการภาค / เลขานุการสาขาวEชา

1 ชั่วโมงทำงาน 1 / ครั้ง / ภาค 1 ชั่วโมงทำงาน 1 / เร^่อง / ครั้ง / สัปดาห 1 ชั่วโมงทำงาน 1 / ครั้ง / สัปดาห 28 / สัปดาห 21 / สัปดาห 15 / สัปดาห 10 / สัปดาห

5. งานในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ไดŒรับมอบหมายจากผูŒบังคับบัญชา (ยกเวŒนผูŒมีตำแหนjงบรEหารหร^อกรรมการโดย ตำแหนjง) 5.1 ผูŒอำนวยการ / หัวหนŒา หนjวยงานที่คณะฯแต‹งตั้ง

15 / สัปดาห

5.2 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย / กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

2.5 / สัปดาห

48


ลักษณะภาระงาน 5.3 งานกรรมการต‹าง ๆ ทั้งใน มหาวEทยาลัยและหนjวยงานอื่น

ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ กรรมการ /อนุกรรมการ

5.4 งานสภาคณาจารย

ประธาน รองประธาน / เลขาธEการ กรรมการ

5.5 งานธุรการที่เกี่ยวขŒองกับการสอน และ/หร^อ การบรEหาร เช‹น ผูŒดูแลอุปกรณ เคร^่องมือภาควEชา 5.6 งานอื่น ๆ ที่ไดŒรับมอบหมาย

ภาระงาน/คน 1 / สัปดาห 0.5 / สัปดาห 3 / สัปดาห/ภาค 2 / สัปดาห/ภาค 1 / สัปดาห/ภาค 1 ชั่วโมงทำงาน 1 / สัปดาห 1 ชั่วโมงทำงาน 1 / โครงการ / สัปดาห

รายละเอียดแนบทŒาย 1 เฉพาะคณะมัณฑนศิลปŠ ( ประกอบขŒอ 1.1.2) ภาควEชาออกแบบตกแต‹งภายใน 361 213 การเตร[ยมการศิลปนิพนธ 361 217 โครงการศึกษาส‹วนบุคคล ภาควEชาออกแบบนิเทศศิลปŠ 362 207 การเตร[ยมการศิลปนิพนธ 362 407 การศึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต 1 362 408 การศึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต 2 362 411 การoกงานวEชาชีพ ภาควEชาออกแบบผลิตภัณฑ 363 256 โครงการศึกษาส‹วนบุคคล 1 363 257 โครงการศึกษาส‹วนบุคคล 2 363 258 โครงการศึกษาส‹วนบุคคล 3 ภาควEชาประยุกตศิลปศึกษา 364 210 การเตร[ยมการศิลปนิพนธ 364 247 โครงการศึกษาส‹วนบุคคล 364 401 ปฎิบัติงานประยุกตศิลปŠขั้นสูง 1 364 402 ปฎิบัติงานประยุกตศิลปŠขั้นสูง 2 364 406 ปฎิบัติงานประยุกตศิลปŠขั้นสูง 3 364 413 การศึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต ภาควEชาเคร^่องเคลือบดินเผา 365 210 การเตร[ยมการศิลปนิพนธ 365 224 โครงการศึกษาส‹วนบุคคล 1 365 225 โครงการศึกษาส‹วนบุคคล 2 365 226 โครงการศึกษาส‹วนบุคคล 3 สาขาวEชาออกแบบเคร^่องประดับ 366 230 โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 1 366 231 โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 2 รายละเอียดแนบทŒาย 2 เฉพาะคณะจิตรกรรมฯ และคณะมัณฑนศิลปŠ ( ประกอบขŒอ 2.4 ) 2.4 งานสรŒางสรรค โดยเ<นงานที่ไดŒรับการประเมินคุณค‹า และ / หร^อมีการเผยแพร‹เชิงวEขาการ 1) งานสรŒางสรรคเดี่ยว ไม‹เกิน 17.5 / สัปดาห / โครงการ 2) งานที่ร‹วมสรŒางสรรคเ<นกลุ‹ม - หัวหนŒาโครงการ ไม‹เกิน 17.5 / สัปดาห / โครงการ - ผูŒร‹วมโครงการ ไม‹เกิน 12 / สัปดาห / โครงการ 49


การสนับสนุนบุคลากรดŒานการพัฒนาการเร[ยนการสอน บุคลากรของมหาวEทยาลัย นอกเหนSอจากการไดŒรับโอกาสในการพัฒนาดŒวยการไปศึกษา oกอบรมฯ ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร[ว‹าดŒวยการใหŒขŒาราชการไปศึกษา oกอบรม ปฏิบัติการวEจัย และดูงาน ณ ต‹างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ หร^อตามระเบียบ ก.ม.ว‹าดŒวยการใหŒขŒาราชการพลเร^อนในมหาวEทยาลัยไปศึกษาต‹อภายในประเทศ พ.ศ. 2542 หร^อ ตามระเบียบมหาวEทยาลัยศิลปากรว‹าดŒวยหลักเกณฑการใหŒพนักงานมหาวEทยาลัยไปศึกษา oกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวEจัย พ.ศ. 2550 แลŒวยังมีโอกาสไดŒรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทางวEชาการการเร[ยนการสอน อีกหลาย ประการ ดังต‹อไปน4้ 1. การสนับสนุนบุคลากรที่ขอรับทุนอุดหนุนค‹าใชŒจ‹าย 1.1 การสนับสนุนในส‹วนของมหาวEทยาลัย 1.1.1 กองทุนสวัสดิการทางวEชาการ ตามระเบียบมหาวEทยาลัยศิลปากรว‹าดŒวยหลักเกณฑและวEธ[ การกูŒยืมเงEนกองทุนสวัสดิการทางวEชาการ พ.ศ.2547 เ<นเงEนรายไดŒจากเงEนคงคลังของมหาวEทยาลัย จำนวน 4,000,000 บาท ที่จัดสรรเ<นกองทุนใหŒบุคลากร ทั้งสายวEชาการ และสายสนับสนุน (ที่ผ‹านการประเมินทดลองปฏิบัติ งานแลŒว)ไดŒกูŒยืม แต‹ไม‹คิดดอกเบี้ย โดยหักชำระจากเงEนเดือนทุกเดือน ๆ เพื่อนำไปใชŒในกิจกรรมทางวEชาการ โดยมี การทำสัญญากูŒยืม/สัญญาค}ำประกัน ดังน4้ ประเภทกิจกรรม

วงเงEนใหŒกูŒยืม (บาท)

ระยะเวลา(i)

1) ไปศึกษา oกอบรม ณ ต‹างประเทศ หร^อชดใชŒทุนฯ

ไม‹เกิน 100,000

5

2) ไปศึกษาภายในประเทศ

ไม‹เกิน 50,000

3

3) ซื้ออุปกรณ เคร^่องมือทางวEชาการ

ไม‹เกิน 50,000

3

4) ไปประชุม ดูงาน ณ ต‹างประเทศ หร^อ แสดงนิทรรศการฯ

ไม‹เกิน 50,000

3

5) จัดพิมพหนังสือ เอกสารวEชาการ สูจิบัตรนิทรรศการ

ไม‹เกิน 100,000

3

6) ไปทัศนศึกษา ณ ต‹างประเทศ

ไม‹เกิน 50,000

3

ตามดุลพินิจของ คกก.

3

7) เพื่องานวEชาการอื่น ๆ นอกเหนSอจาก 1) -6)

50


ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรXปดังน4้ 1. ผูŒกูŒยืม 2. งานสารบรรณ กองกลาง 3. กองคลัง มศก. 4. งานวEนัยและนิติการ มศก.

ยื่นเสนอขอรับทุน (แบบคำขอกูŒยืมเงEนกองทุนฯ) รับ/รวบรวมแบบคำขอ รวบรวม/ตรวจสอบ/ เว[ยนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน ทำสัญญากูŒยืม/ค}ำประกัน

5. กองคลัง มศก.

เบิกจ‹ายเงEนกูŒ

6. ผูŒกูŒยืม

รายงานผล

1.1.2 ทุนเพื่อเสนอผลงานทางวEชาการในต‹างประเทศ ตามประกาศมหาวEทยาลัย เร^่อง หลัก เกณฑการส‹งเสรEมการเสนอผลงานทางวEชาการในต‹างประเทศ ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2552 เ<นกองทุนใหŒบุลากร สายวEชาการ(ที่ปฏิบัติงานมาแลŒว 2 i) ไดŒเสนอขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวEชาการ โดยเ<นทุนสนับสนุนเ<นค‹าใชŒ จ‹ายค‹าตั๋วเคร^่องบิน/ค‹าตั๋วรถไฟภายในเมืองหร^อประเทศที่ไปเสนอผลงาน และค‹าลงทะเบียนตามที่จ‹ายจรEง แต‹ไม‹เกิน ทุนละ 50,000 บาท มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรXป ดังน4้ 1. ผูŒขอรับทุน 2. คณะกรรมการประจำคณะฯ 3. กองการเจŒาหนŒาที่ มศก. 4. กองคลัง มศก. 5. ผูŒกูŒยืม

ยื่นเสนอขอรับทุน (แบบฟอรมการขอรับทุนฯ) ใหŒความเห็นชอบ / รับรองผลงานของผูŒขอทุน รวบรวม/ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติทุน เบิกจ‹ายเงEนทุน รายงานผล

51


1.1.3 ทุนเพื่อการเพิ`มพูนความรlŒในต‹างประเทศระยะสั้น ตามประกาศมหาวEทยาลัย เร^่อง หลัก เกณฑการส‹งเสรEมการเพิ`มพูนความรlŒในต‹างประเทศระยะสั้น ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2552 เ<นกองทุนใหŒบุคลากร สายวEชาการ และสายสนับสนุน (ที่ปฏิบัติงานมาแลŒว 2 i) ไดŒเสนอขอรับทุนเพื่อไปศึกษา oกอบรม เขียนผลงานทาง วEชาการ ในต‹างประเทศระยะสั้น โดยเ<นทุนสนับสนุนเ<นค‹าใชŒจ‹ายค‹าตั๋วเคร^่องบิน/ค‹าตั๋วรถไฟภายในเมืองหร^อประเทศ ที่ไปเสนอผลงาน และค‹าลงทะเบียน ตามที่จ‹ายจรEง แต‹ไม‹เกินทุนละ 50,000 บาท มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับ ทุน โดยสรXป ดังน4้ 1. ผูŒขอรับทุน 2. คณะกรรมการประจำคณะฯ 3. กองการเจŒาหนŒาที่ มศก. 4. กองคลัง มศก. 5. ผูŒกูŒยืม

ยื่นเสนอขอรับทุน (แบบเสนอขอรับทุนฯ) ใหŒความเห็นชอบ รวบรวม / ตรวจสอบ / พิจารณาอนุมัติทุน เบิกจ‹ายเงEนทุน รายงานผล

1.2 การสนับสนุนในส‹วนของคณะ 1.2.1 ทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายวEชาการ ตามประกาศคณะมัณฑนศิลปŠ เร^่อง หลักเกณฑ และวEธ[การจ‹ายเงEนทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายวEชาการ คณะมัณฑนศิลปŠ พ.ศ.2550 ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 เ<นเงEนรายไดŒนอกงบประมาณประจำiการศึกษา มี 3 แหล‹งทุน คือ ส‹วนที่ 1 จัดสรรจากเงEนรายไดŒภาควEชา / สาขาวEชา ประจำiการศึกษา (ไม‹เกินรŒอยละ 15 ของ เงEนรายรับจัดสรรของภาควEชา) ส‹วนที่ 2 จัดสรรจากเงEนกองทุนโครงการพิเศษระดับปรEญญาตร[ส‹วนกลาง (ที่หักจ‹ายมารŒอยละ 20 ต‹อi) ส‹วนที่ 3 จัดสรรจากเงEนกองทุนฯสอบรับตรง ประจำiการศึกษา (เรE`มตั้งแต‹iการศึกษา 2552)

52


กำหนดจัดสรรเ<นทุนใหŒบุคลากรสายวEชาการที่ปฏิบัติงานมาแลŒว 1 i เ<นทุนเพื่อพัฒนา บุคลากรแบบใหŒเปล‹า โดยนำไปใชŒสนับสนุนกิจกรรมทางวEชาการ ดังน4้ ประเภทกิจกรรม

วงเงEนใหŒทุน (บาท)

ระยะเวลา (i)

1) ค‹าลงทะเบียนหร^อค‹าธรรมเน4ยมการศึกษา ระดับปรEญญาโท ระดับปรEญญาเอก

ตามที่จ‹ายจรEง ตามที่จ‹ายจรEง

2 3

2) ไปประชุม ดูงาน ณ ต‹างประเทศ หร^อ แสดงนิทรรศการฯ

ไม‹เกิน 30,000

1

3) ไปประชุม ดูงาน ภายในประเทศ หร^อ แสดงนิทรรศการฯ

ไม‹เกิน 15,000

1

4) เพื่อการวEจัยหร^อเทียบเท‹าการวEจัย

ตามดุลพินิจของภาควEชา

-

5) เพื่องานวEชาการอื่น ๆ นอกเหนSอจาก 1) -4)

ตามดุลพินิจของภาควEชา

-

6) เพื่อสรŒางสรรคผลงานในการขอตำแหนjงวEชาการระดับ รองศาสตราจารย หร^อ ศาสตราจารย

ไม‹เกิน 100,000 / ตาม ดุลพินิจของภาควEชา

-

มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรXป ดังน4้ 1. ผูŒขอรับทุน 2. ภาควEชา/สาขาวEชา 3. คณบดี

ยื่นเสนอขอรับทุน (บันทึก / หลักฐานที่เกี่ยวขŒอง) ใหŒความเห็นชอบ ตรวจสอบ/ พิจารณาอนุมัติทุน

หร^อถŒาเ<นกรณ4เขียนตำรา หร^อ เตร[ยมเสนอขอกำหนดตำแหนjงรองศาสตราจารย 4. คณะกรรมการประจำคณะฯ 5. งานคลังและพัสดุ คณะฯ 6. ผูŒกูŒยืม

ตรวจสอบ / พิจารณาอนุมัติทุน / แต‹งตั้งกรรมการประเมินผลงาน เบิกจ‹ายเงEนทุน รายงานความกŒาวหนŒา / รายงานผล ตามระยะเวลาของโครงการ

53


1.2.2 ทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตามประกาศคณะมัณฑนศิลปŠ เร^่อง หลักเกณฑ และวEธ[การจ‹ายเงEนทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลปŠ พ.ศ.2550 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2550 เ<นเงEนรายไดŒของคณะที่สะสมเ<นรายiการศึกษา (ไม‹นŒอยกว‹ารŒอยละ 1) จัดสรรเ<นกองทุนใหŒ บุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงาน และภาควEชา/สาขาวEชา ที่ปฏิบัติงานมาแลŒว ๓ i เพื่อพัฒนาบุคลากร แบบใหŒเปล‹า โดยนำไปใชŒในกิจกรรมทางวEชาการ ดังน4้ ประเภทกิจกรรม

วงเงEนใหŒทุน

ระยะเวลา (i)

1) ค‹าลงทะเบียนหร^อค‹าธรรมเน4ยมการศึกษา ระดับปรEญญาตร[ ระดับปรEญญาโท

ไม‹เกิน 10,000 ไม‹เกิน 30,000

4 2

2) ไปประชุม ดูงาน ณ ต‹างประเทศ หร^อ แสดงนิทรรศการฯ

ไม‹เกิน 30,000

1

3) ไปประชุม ดูงาน ภายในประเทศ หร^อ แสดงนิทรรศการฯ

ไม‹เกิน 15,000

1

ตามดุลพินิจของคณบดี

-

4) เพื่องานวEชาการอื่น ๆ นอกเหนSอจาก 1) -3) มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอรับทุน โดยสรXป ดังน4้ 1. ผูŒขอรับทุน 2. สนง./ภาควEชา/สาขาวEชา 3. งานบรEหารและธุรการ คณะฯ 4. งานคลังและพัสดุ คณะฯ 5. ผูŒกูŒยืม

ยื่นเสนอขอรับทุน (บันทึก / หลักฐานที่เกี่ยวขŒอง) ใหŒความเห็นชอบ ตรวจสอบ/ พิจารณาอนุมัติทุน เบิกจ‹ายเงEนทุน รายงานผล

2. การสนับสนุนบุคลากรที่ไม‹เกี่ยวขŒองกับการขอรับเงEนสนับสนุน 2.1 การลาเพิ`มพูนความรlŒทางวEชาการ ตามระเบียบทบวงมหาวEทยาลัย (Zจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา หร^อ สกอ.) ว‹าดŒวยการใหŒขŒาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ`มพูนความรlŒทางวEชาการ พ.ศ.2523 (และฉบับ แกŒไขเพิ`มเติม) ใหŒโอกาสขŒาราชการสายวEชาการที่อายุไม‹เกิน 57 i และปฏิบัติหนŒาที่งานประจำติดต‹อกันเ<นเวลาไม‹ นŒอยกว‹า 6 i มีโอกาสขอไปปฏิบัติงานเพิ`มพูนความรlŒทางวEชาการในประเทศ(อาจไปเก็บขŒอมูลต‹างประเทศดŒวยก็ไดŒ) โดยไดŒรับเงEนเดือนและเงEนประจำตำแหนjงของทางราชการตามปกติ (แต‹ตŒองไม‹ไดŒรับเงEนเดือนหร^อค‹าตอบแทนจาก บุคคลภายนอก) และไม‹ใช‹เ<นการไปศึกษาเพื่อเพิ`มคุณวุฒิ การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ`มพูนความรlŒทางวEชาการ มี 3 ลักษณะ ดังน4้ 54


(1) การวEจัย (2) การแต‹งหร^อเร[ยบเร[ยงตำราทางวEชาการ (3) การปฏิบัติงานทางวEชาการอย‹างอื่น ๆ การไปปฏิบัติงานเพิ`มพูนความรlŒทางวEชาการสามารถขอลาไดŒเ<นระยะเวลาไม‹เกิน 12 เดือน โดยผูŒไดŒรับ อนุมัติการลาน4้ตŒองรายงานความกŒาวหนŒาทุก 3 เดือน และส‹งรายงานฉบับสมบูรณภายใน 30 วันหลังครบกำหนดที่ไดŒ รับอนุมัติ มีขั้นตอนการดำเนินการเสนอขอลา โดยสรXป ดังน4้ 1. ผูŒขอลาเพิ`มพูน 2. ภาควEชา/สาขาวEชา 3. คณะกรรมการประจำคณะ

ยื่นแบบฟอรมการขอไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ`มพูนความรlŒทางวEชาการ (ป.ว.พ.1) ใหŒความเห็น ตรวจสอบ/ ใหŒความเห็นชอบ

4. ที่ประชุมคณบดี

พิจารณาอนุมัติ

5. ผูŒขอลาเพิ`มพูน

รายงานผล (ป.ว.พ.2 และ ป.ว.พ.3)

2.2 การลาไปปฏิบัติธรรมโดยนับเ<นวันปฏิบัติราชการ ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห‹งชาติ เร^่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตร[ในการใหŒขŒาราชการ เจŒาหนŒาที่ และลูกจŒางของหนjวยงาน ภาครัฐที่เ<นสตร[ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห‹งชาติรับรอง ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 โดยเhดโอกาสใหŒบุคลากรสตร[ ไปปฏิบัติธรรมไดŒครั้งหนึ่งในชีวEตการรับราชการ ลักษณะเดียว กับบุคลากรชายไดŒโอกาสลาอุปสมบท ซึ่งสามารถขอไปปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่ไดŒรับการรับรอง กว‹า 313 แห‹งทั่วประเทศ เ<นระยะเวลาไม‹นŒอยกว‹า 1 เดือน แต‹ไม‹เกิน 3 เดือน โดยไม‹ถือเ<นวันลาราชการ มีขั้นตอนการดำเนิน การเสนอขอลา โดยสรXป ดังน4้ 1. ผูŒขอลาไปปฏิบัติธรรม

ยื่นแบบขออนุญาตไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

2. ภาควEชา/สาขาวEชา/คณะ

ตรวจสอบ/ใหŒความเห็น

3. กองการเจŒาหนŒาที่ มศก.

พิจารณาอนุญาต

4. ผูŒขอไปปฏิบัติธรรม 5. กองการเจŒาหนŒาที่ มศก. 6. สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

รายงานตัว/ ส‹งวุฒิบัตร-หนังสือรับรอง รับมอบวุฒิบัตร-หนังสือรับรอง / ลงทะเบียนประวัติบุคคล รับทราบ/รวบรวมสถิติ 55


56


แผนงานกิจการนักศึกษา ภาระงาน / กิจกรรม

ภาคการศึกษาตŒน

ภาคการศึกษาปลาย

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

การบรEการและสวัสดิการนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม‹ปรEญญาโท ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม‹ปรEญญาตร[ ประชุมผูŒปกครองนักศึกษาใหม‹ปรEญญาตร[ ดำเนินการเร^่องทุนการศึกษา ประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาวEชาทหารและยกเวŒนการเขŒารับราชการทหาร ดำเนินการเร^่องเงEนกูŒเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะ จัดบรEการแนะแนวการศึกษาต‹อภายในคณะมัณฑนศิลปŠ ขออนุมัติจŒางนักศึกษาปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส‹งนักศึกษาออกoกงาน เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะ เสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรcกษาฝ†ายกิจการนักศึกษา ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษา, ประกันภัย ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวEนัยของนักศึกษา ประสานงานและส‹งข‹าวสารต‹าง ๆ ใหŒกับนักศึกษาเก‹าหร^อสมาคมที่เกี่ยวขŒอง ประสานงานการประกวดงานดŒานมัณฑนศิลปŠ และงานดŒานอื่น ๆ จัดZจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการกิจกรรมนักศึกษา โครงการพัฒนาคุณธรรมและจรEยธรรมนักศึกษาใหม‹ คณะมัณฑนศิลปŠ โครงการรับนŒองใหม‹และประชุมเชียร โครงงานไหวŒครl-บูชาครl **** โครงการกิจกรรมแสดงความยินดีแก‹บัณฑิตใหม‹ โครงงานเลี้ยงขอบคุณรX‹นพี่ โครงการอบรมศิลปะขั้นพื้นฐาน (ติว 7 วัน) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตร[ โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ‹ายทอดองคความรlŒดŒานศิลปะและการ ออกแบบแก‹เยาวชน *

57


บันทึกขŒอความ ส‹วนราชการ คณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร โทร. 11504 ที่ ศธ 0520.105/………………………………….. วันที่ ………………….……………………..………… เร^่อง ขออนุมัตินำนักศึกษาศึกษานอกสถานที่ เร[ยน หัวหนŒาภาควEชา……………………………………………………………………………………………………………………………… ดŒวย อาจารย/ผศ./รศ./ศ. ………………………………………………… ภาควEชา ………………………………………………. มีความประสงคจะขอนำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเร[ยนในรายวEชา ………………………………………………………………………………….. ซึ่งรายวEชาดังกล‹าว ❍ ไดŒกำหนด ❍ ไม‹ไดŒกำหนด ไวŒในหลักสูตรใหŒมีการศึกษานอกสถานที่โดยมีนักศึกษาลงทะเบียน จำนวน ………………… คน เพื่อเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ ……………………………………………………………………………. …………………………………………… ระหว‹างวันที่ …………………………………………….. ตามกำหนดการเดินทางที่แนบมาพรŒอมน4้ โดยมีอาจารยผูŒควบคุมการเดินทาง คือ 1………………………………………………… 2…………………………………………………… 3…………………………………………. 4………………………………………………… 5…………………………………………………… และเชิญวEทยากร คือ 1 …………………………………………..………….……… 2 …………………………………………….…………… ในการน4้ จึงขอความอนุเคราะหทางคณะฯ ดำเนินการดังน4้ ❍ ขออนุญาตใชŒรถยนต จำนวน ……………… คัน โดยใหŒรถออกจาก …………………………………………………………… ตั้งแต‹เวลา ………………. น. และรถจอดส‹งที่ …………………………………………….. เวลา …………………………. น. ❍ จัดทำหนังสือขออนุญาตเขŒาศึกษาถึง ……………………………………………………………………………………………….. ❍ ขอใชŒสถานที่พักแรม (หากใหŒทางคณะฯ จัดส‹ง โปรดแจŒงที่อยู‹หร^อรายละเอียดในการติดต‹อดŒวย) …………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ❍ ขออนุญาตอาจารยผูŒสอนรายวEชา ………………………………………………………………………………………………….. ❍ ขออนุญาตผูŒปกครองนำนักศึกษาศึกษานอกสถานที่ ❍ กระเป‰าล‹วมยา ❍ ของที่ระลึก จำนวน ………………………………………….. ชุด ❍ ค‹าที่พักนักศึกษา ❍ ค‹าบำรXงวัด ❍ ค‹าธรรมเน4ยมเขŒาชม ❍ ค‹าธรรมเน4ยมผ‹านทาง ❍ ค‹าตอบแทนวEทยากร จำนวน …………… คน จำนวน ………….. ชั่วโมง หัวขŒอ …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ❍ ขอยืมเงEนทดรองจ‹าย (ลงชื่อ)………………………………………………………. ( ……………………………………………………………. ) เร[ยน ท‹านคณบดีคณะมัณฑนศิลปŠ ไดŒตรวจสอบแลŒวรายวEชาดังกล‹าว ❍ มี ❍ ไม‹มี การศึกษานอกสถานที่ในหลักสูตร จึงเร[ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ลงชื่อ) ……………………………………………….. หัวหนŒาภาควEชา ………………………………………

58


เร[ยน

หัวหนŒางานบรEการการศึกษา หนjวยอาคารฯ ❍ ไดŒจัดรถ คณะฯ …………………………….. พนักงานขับรถ คือ ……………………………….. ไดŒขอรถ มศก ………………………………. พนักงานขับรถ คือ ……………………………….. ❍ ไม‹สามารถจัดรถใหŒไดŒ เห็นสมควรเช‹ารถ (ลงชื่อ)……………………………………………………

เร[ยน

คณบดีคณะมัณฑนศิลปŠ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหŒ …………………………………………………………………………… นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน รายวEชา ……………………………………………………………………………………………………….. จำนวน ……………………… คน ออกศึกษานอกสถานที่ ณ ………………………………………………………………………………………………………………………….. ในระหว‹างวันที่ ……………………………………………….. โดยใชŒพาหนะ …………………………………………………………………… พนักงานขับรถ ……………………………………………………………………… และอนุมัติใหŒเบิกค‹าใชŒจ‹ายต‹าง ๆ ไดŒตามระเบียบฯ ต‹อไป (ในกรณ4นอกเวลาราชการ) (ลงชื่อ)………………………………………………………. ( ……………………………………………………………. ) คำสั่ง คณบดี ❍ อนุมัติ ❍ ไม‹อนุมัติ เนSmองจาก…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (ลงชื่อ)………………………………………………………. คณบดีคณะมัณฑนศิลปŠ เร[ยน

หัวหนŒางานคลังและพัสดุ เพื่อโปรดดำเนินการต‹อไปดŒวย จักขอบคุณยิ`ง

(ลงชื่อ)…………………………………………………… (……………………………………………………………)

ไดŒรับเงEนทดรองจ‹าย จำนวน ……………………….. บาท เร[ยบรŒอยแลŒว (ลงชื่อ)…………………………………………………… (……………………………………………………………) วันที่ ………… เดือน ………………… พ.ศ. ………….. ***และนำส่งใบสำคัญภายใน 3 วันทำการ หลังการเดินทางกลับ

59


กำหนดการศึกษานอกสถานที่ รายวEชา…………………………………………………………… ณ ……………………………………………………………………… จังหวัด ………………………….. วันที่ …………….. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ……………….. วันเดินทางที่ 1 วันที่ ……………………………………………………. ……………………….น. ออกเดินทางจากมหาวEทยาลัยศิลปากร ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… วันเดินทางที่ 2 วันที่ ……………………………………………………. ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… วันเดินทางที่ 3 วันที่……………………………………………………. ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… วันเดินทางที่ 4 วันที่……………………………………………………. ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….น. เดินทางถึงมหาวEทยาลัยศิลปากร * หมายเหตุ : กรXณาระบุชื่อวEทยากรและวัน เวลาที่บรรยาย (โดยวEทยากร 1 ท‹าน ต‹อ 1 วัน บรรยายวันละไม‹เกิน 4 ชม.)

60


รายละเอียดขŒอมูลต‹าง ๆ 1. รายละเอียดขŒอมูล วEทยากร 1.1 ชื่อ/นามสกุล ………………………………………….. ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

1.2 ชื่อ/นามสกุล ………………………………………….. ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

2. รายละเอียดขŒอมูลสถานที่เขŒาชม 2.1 เร[ยน …………………………………………………… ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

2.2 เร[ยน …………………………………………………… ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

2.3 เร[ยน …………………………………………………… ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

2.4 เร[ยน …………………………………………………… ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

2.5 เร[ยน …………………………………………………… ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

2.6 เร[ยน …………………………………………………… ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

3. รายละเอียดขŒอมูลสถานที่พักแรม 3.1 เร[ยน …………………………………………………… ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

3.2 เร[ยน …………………………………………………… ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

3.3 เร[ยน …………………………………………………… ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

3.4 เร[ยน …………………………………………………… ที่อยู‹ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. เบอรโทรติดต‹อ …………………………………………………..

61


บันทึกขŒอความ ส‹วนราชการ คณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 0520.105/ วันที่ เร^่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอนุมัติจ‹ายเงEน ………………………………………………………………………………………………………………………………….. เร[ยน

หัวหนŒาภาควEชา…………………………. ดŒวยภาควEชา ……………………………………..…..……….. มีความประสงคจะจัดซื้อวัสดุ เพื่อใชŒประกอบ การเร[ยนการสอนในรายวEชา …………………………………………………..………..…………………………………… เ<นเงEน ……………………… บาท ( ……………………………………………….……….. ) ตามรายละเอียดใบสำคัญ รายการวัสดุ (ถŒามี) 1. กรณ4จัดซื้อวงเงEน 500.- บาท สามารถขอทดรองจ‹ายไดŒเลย พรŒอมเสนอชื่อผูŒตรวจรับพัสดุ 1 คน 2. กรณ4จัดซื้อวัสดุระหว‹าง 500 - 5,000 บาท ใหŒตรวจสอบการจ‹ายเงEนทดรองกับ นส. สุร[พร แป‡นพิบูลลาภ (วังท‹าพระ) / นางศุลีพร สุวรรณโมลี (พระราชวังสนามจันทร) / เลขานุการคณะฯ ตามลำดับ พรŒอมเสนอชื่อผูŒตรวจรับ พัสดุ 1 คน 3. กรณ4เครดิตจัดซื้อ วงเงEนตั้งแต‹ 5,000 – 10,000 บาท ขึ้นไป จะตŒองมีใบเสนอราคา ของบรEษัท/หŒางรŒาน ต‹างๆ / กำหนดคุณลักษณะความตŒองการที่ชัดเจน / เบอรโทรศัพทสามารถติดต‹อไดŒ และเสนอชื่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ 3 ท‹าน คือ 1 ……………………………………… ประธาน (หัวหนŒาภาควEชา) 2 ……………………………………… กรรมการ (รองหัวหนŒาภาควEชา) 3 ……………………………………… กรรมการและเลขานุการ / (ผูŒขอใชŒวัสดุ/ผูŒเบิกวัสดุ) จึงเร[ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ( …………………………………… ) ผูŒขอใชŒวัสดุ ( ) ไม‹อนุมัติ ( ) อนุมัติ ส‹งงานคลัง/ดำเนินการ ( …………………………………………. ) หัวหนŒาภาควEชา …………………………… วันที่ ………………………………………..

62


คณะผูŒจัดทำคู‹มืออาจารย คณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร ที่ปรcกษา

รองศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน ผูŒช‹วยศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน วงศพันธุเศรษฐ ผูŒช‹วยศาสตราจารยเทิดศักดิ์ เหล็กดี ผูŒช‹วยศาสตราจารยสยุมพร กาษรสุวรรณ

คณะกรรมการผูŒจัดทำคู‹มืออาจารย ผูŒช‹วยศาสตราจารยอาวEน อินทรังษี นางมาลิน4 วEกรานต นางภาวนา ใจประสาท นายวุฒิ คงรักษา นางมัญธรัตน จิตมาลีรัตน นางสาวจิตตร[ ลิwมรX‹งเร^องรัตน นางสาวมุกดา จิตพรมมา นางศุลีพร สุวรรณโมลี นางสาวนันทนา แซ‹ลี นายศุภฤกษ ทับเสน นางพจน4 บุญช‹วย

คณบดีคณะมัณฑนศิลปŠ รองคณบดีฝ†ายบรEหาร รองคณบดีฝ†ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รองคณบดีพระราชวังสนามจันทร

รองคณบดีฝ†ายวEชาการและวEจัย รองคณบดีฝ†ายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนŒางานบรEการการศึกษา หัวหนŒางานบรEหารและธุรการ หัวหนŒางานกิจการนักศึกษา หัวหนŒางานคลังและพัสดุ หัวหนŒางานแผนและส‹งเสรEมทางวEชาการ หัวหนŒางานบรEหารพระราชวังสนามจันทร หัวหนŒาหนjวยประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนŒาหนjวยการเจŒาหนŒาที่ พนักงานธุรการ

หนŒาที่คณะกรรมการ สนับสนุนขŒอมูล กำหนดหัวขŒอการจัดทำและผูŒรับผิดชอบการเขียน สรXปรวบรวมขŒอมูล ตรวจสอบขŒอมูล จัดทำรlปเล‹ม เผยแพร‹ และบันทึกลงเว็บไซต

63


คณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร วังท‹าพระ 31 ถนนหนŒาพระลาน แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรXงเทพ 10200 โทรศัพท 02-221-5874 หร^อ 02-623-6115-22 ต‹อ 1266,1271 โทรสาร 02-225-7350 คณะมัณฑนศิลปŠ มหาวEทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท 034-275-030 โทรสาร 034-275-032 Website :

http:// www.decorate.su.ac.th http://reg.su.ac.th Facebook : decorative.su Email : dec_su@windowslive.com tqf3dec@gmail.com (สำหรับจัดส‹ง มคอ.3)

64


Lecturer Manual  

Manual for Lecture of Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

Lecturer Manual  

Manual for Lecture of Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

Advertisement