Page 1

ประกาศคณะมัณฑนศิลป เรื่อง รับยายนักศึกษาตางภาควิชาภายในคณะมัณฑนศิลป ประจําภาคตน ปการศึกษา 2555 …………………………….….. คณะมัณฑนศิลป โดยมติของคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 เห็นชอบใหรับยายนักศึกษาตางภาควิชาภายในคณะฯ ประจําภาคตน ปการศึกษา 2555 เขาศึกษาใน ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา โดยกําหนดหลักเกณฑในการรับยายนักศึกษา ดังนี.้ 1. นักศึกษาที่จะขอยายภาควิชา จะตองศึกษาในภาควิชาที่กาํ ลังศึกษาอยู ไมนอย กวา 2 ภาคการศึกษาปกติ 2. ผลการศึกษาไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 (C+) การยื่นคํารองขอยายภาควิชา ใหนกั ศึกษาที่มีความประสงคจะยายตางภาควิชาภายในคณะฯ ยืน่ คํา รองขอยายตางภาควิชา พรอมแนบหลักฐานแสดงผลการศึกษา และผลงานสวนบุคคล (Portfolio) ไดที่ สํานักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป วิทยาเขตวังทาพระ ตั้งแตวันประกาศจนถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยคณะฯ กําหนดวันทดสอบนักศึกษาในวันที่ 4 เมษายน 2555 และประกาศผลสอบวันที่ 18 เมษายน 2555 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน) คณบดีคณะมัณฑนศิลป

Student transfer  

Annoucement for student Transfer by Department of Interior Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University