Page 1

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ (โครงการปกติ) โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2556 ………………………………….. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พจิ ารณาตัดสินผลการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ (โครงการปกติ) โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2556 เสร็จสิน้ ลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผูท้ ี่ สอบผ่านการคัดเลือก ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยผู้ท่มี ีรายชื่อดังกล่าวจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ 1. สอบสัมภาษณ์ กาหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ คณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยให้นาหลักฐานมาแสดงดังนี้ 1.1 บัตรประจาตัวประชาชน 1.2 ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรองตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 1.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาด เอ 4 ที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถและ ทักษะในสาขาวิชาที่ผา่ นการคัดเลือก 2. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ กาหนดการประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทางเว็ปไซต์ http:// www.decentrance.su.ac.th ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00 น. 3. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา กาหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ให้สง่ แบบรายงานตัวและหลักฐานการโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือส่งด้วยตนเอง ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้.สาขาวิชา ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ประยุกตศิลปศึกษา ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบดินเผา

จานวนเงินการยืนยันสิทธิ์ 10,100 บาท

10,250 บาท 9,650 บาท 1


ผู้ท่ไี ม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามวันและเวลาที่ประกาศฯ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาฯ และจะไม่ได้ รับการคัดเลือกรอบต่อไป ในการคัดเลือกปีการศึกษา 2556 (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะมัณฑนศิลป์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ทุกกรณี หมายเลขบัญชีโอนเงิน ชื่อบัญชี คณะมัณฑนศิลป์ (สอบรับตรง) ธนาคาร ธนชาต จากัด(มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 224 – 2 – 23956 – 4 4. การตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ผู้ผา่ นการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission) มิฉะนัน้ จะถูกตัดสิทธิ์และคัดชื่อออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้ขอสละสิทธิ์การรายงานตัวและขึน้ ทะเบียน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เสียก่อน ทัง้ นีต้ ้องแจ้งสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง) คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประธานคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกฯ

2


รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนการสอบรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ******** ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

1

1562286

นำงสำว

อัญมณี กำญจนวรพันธุ

2

1562826

นำงสำว

พัชรินทร์ เบญจประกำยรัตน์

3

1561524

นำงสำว

ศุภนิดำ เอี่ยมนิพนธ์

4

1561473

นำงสำว

สิริรัตน์ นกขมิ้น

5

1560055

นำงสำว

พัทธนันท์ วัฒนกิจพำณิชย์

6

1560885

นำย

พลกฤต ศักดิ์อนุชัยชำญ

7

1560746

นำย

วศิน วัชรโกมลพันธุ์

8

1561951

นำงสำว

หทัยกำนต์ นำคเสวต

9

1560178

นำงสำว

เกวลิน สุภัทรศักดำ

10

1563098

นำย

พนธรักษ์ เลี้ยงประไพพันธ์

11

1562171

นำงสำว

รวิวรรณ ชัยศักกรีนนท์

12

1560127

นำงสำว

วิภำวี ขจิตวิชยำนุกูล

13

1561856

นำย

รัฐภัทร์ นิธิสกุลพัชร์

14

1562092

นำงสำว

กำญจนำ บุญชูวงศ์

15

1560067

นำงสำว

กำนต์กณิศ สมิตคุปต์

16

1561368

นำงสำว

สุชญำ ศรีมงคล

17

1560187

นำย

นำวี โคเน้น

18

1562347

นำงสำว

สรีรำ ชวงศ์เหลือง

19

1561356

นำงสำว

สุทธิดำ สูนย์โรค

20

1560736

นำงสำว

ณิชำรีย์ เบญจพรกุลนิจ

21

1563535

นำย

ธรรมลักษณ์ ตั้งกิตติวงศ์กุล

22

1560265

นำงสำว

สิริกำนต์ โลจนะกำนต์


ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

23

1560186

นำย

นพนนท์ อัศววำทิน

24

1560147

นำงสำว

สุพิชญำ ถนิมวำสน์

25

1562297

นำงสำว

กมลชนก วณิชไพสิฐ

26

1560078

นำงสำว

รินรดำ เกรียงวัฒนศิริ

27

1562516

นำงสำว

นักอักษร เนียมลำภเนื่อง

28

1560107

นำงสำว

ณิชำรีย์ เตชวงศ์สุวรรณ

29

1560732

นำงสำว

ปรียำนุช ทับทิมทอง

30

1560468

นำย

พุฒิพงศ์ เศรษฐ์เบญจพล

31

1560667

นำงสำว

ณัฐณิชำ ฉัตรอัศวปรีดำ

32

1560744

นำงสำว

สิพิม แซ่ลิ้ม

33

1561038

นำงสำว

วรัญญำ ลอยสุวงศ์

34

1560739

นำงสำว

รติมำ จันทรัตนำ

35

1562300

นำงสำว

ธนพร อ่อนพลับ

36

1560824

นำงสำว

ณัฐชำ พุทธธรรมวงศ์

37

1561976

นำงสำว

พัชดำ ติปะตึง

38

1562147

นำงสำว

ณัฐณิชำ ปรีคงพันธ์

39

1560121

นำงสำว

ธันยพัต ไกรปรำบ

40

1560405

นำงสำว

ณัชชำ ศรีสโมสร

41

1560843

นำย

อรรถชัย ใจประเสริฐ

42

1562651

นำย

ไชยวัฒน์ นิเวศบวรชัย

43

1560006

นำงสำว

ณัฏฐนิช จันทรวัฒนำวณิช

44

1561036

นำงสำว

พูนสิน หำญยืนยงสกุล

45

1561645

นำงสำว

วรรษชล ฤทธิ์วิวฒ ั น์

46

1560125

นำงสำว

สมกมล แสนมณี

47

1561609

นำย

บดินทร์ วงษ์ชูเชิด

48

1562510

นำงสำว

นภัสสร เมืองชนะ


ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

49

1560110

นำงสำว

จิตรำวรรณ โอภำสเสถียร

50

1560985

นำงสำว

พุทธิกำนต์ ซ้ำยเกลี้ยง

51

1561574

นำงสำว

ปฐมพร พุ่มบุบผำ

52

1563131

นำงสำว

ศิริพร สูงศักดิ์

53

1562177

นำงสำว

สินีนำฏ วชิรธำดำ

54

1561540

นำงสำว

กชกร เอกสุวรรณ

55

1560600

นำย

กิตติ รัตนโกมลวัฒน์

56

1560248

นำย

พิศุทธิ์ มุ่งมำนะกิจ

57

1562330

นำงสำว

อุรชำ ปิติศุภนนท์

58

1560211

นำย

วีรกิจ วิทยพูม

59

1562671

นำย

วิศรุต สอนฤทธิ์

60

1562523

นำงสำว

พิชำมญชุ์ เหลืองประเสริฐ

61

1561878

นำงสำว

ปัทมำภำ โกมลนิรมิต

62

1561144

นำงสำว

ภัควลัญชญ์ สิทธิ

63

1562311

นำย

คุณัช เขตอุดมคีรี

64

1562560

นำงสำว

นิชำภำ ดำริห์ชอบ

65

1562513

นำงสำว

กำญจนำ ชะโน

66

1561135

นำงสำว

สุชัญญำ ตั้งกิจสกุลวงศ์

67

1562870

นำย

พิพัฒน์ เพ็ญวิจิตร

68

1561374

นำงสำว

พิชญ์สนิ ี ประภำสะโนบล

69

1563353

นำงสำว

จุฑำนำฏ อังสุโวทัย

70

1561504

นำงสำว

เปมิกำ นงค์นิ่ม

หมำยเหตุ รำยงำนตัวสอบสัมภำษณ์ : อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 4 ห้อง 403 , 405 ห้องสอบสัมภำษณ์

: ห้องประชุมภำควิชำออกแบบตกแต่งภำยใน ชั้น 4


รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนการสอบรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ********

ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

1

1560138

นำย

ศุภณัฐ สุริย์ฉำย

2

1562029

นำงสำว

ณิชำรีย์ ลีลำทิพย์กุล

3

1561678

นำย

มัชฌิมำนนท์ สุดเสน่ห์

4

1560759

นำงสำว

ณัฐนรี โกสุม

5

1560661

นำงสำว

มนัสนันท์ สรรพำวัตร

6

1560909

นำงสำว

อัญชิสำ วัฒนภิรมย์

7

1561857

นำงสำว

ทิฆัมพร ตั้งตระกูลพำณิช

8

1560058

นำงสำว

ธันย์ชนก สกุลดีเลิศ

9

1560022

นำงสำว

สุธำวี โชติรัตนศักดิ์

10

1560915

นำงสำว

นัฎสวัญจ์ ครุธจันทร์

11

1562080

นำงสำว

กมลสิริ ตำนะวงศ์

12

1560123

นำงสำว

ทัชชญำ ธีระธนะโชติ

13

1562057

นำงสำว

วิศัลย์ศยำ ลอยไสว

14

1561722

นำงสำว

ฐิตินันท์ พงษ์จำรุวัฒน์

15

1561095

นำงสำว

ณัฐภำ จันทร์สมัคร

16

1562030

นำย

17

1560535

นำงสำว

วิลำสินี ยิ้มไพบูลย์

18

1562857

นำงสำว

ปำริฉัตต์ ลำภปรำรถนำ

19

1561268

นำงสำว

นิศำชล แซ่โง้ว

20

1560015

นำงสำว

พัชรี เอี่ยมพิบูลย์วัฒนำ

21

1562784

นำงสำว

ณิชกำนต์ ตรัยวัฒนพงษ์

22

1560084

นำงสำว

กมลรส มหัทธนะสมบูรณ์

23

1561148

นำงสำว

กัลยรัตน์ เจนพิทักษ์พงศ์

ณัฐภัทร เหลืองรุ่งทิพย์


ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

24

1561059

นำงสำว

ชญำนิษฐ์ ชำญสง่ำเวช

25

1560057

นำงสำว

จันทรจน์ สมประเสริฐ

26

1562063

นำงสำว

ภำพิมล หล่อตระกูล

27

1560761

นำย

28

1563578

นำงสำว

ปิยะพร สุริยะมณี

29

1560982

นำงสำว

ฐิติพรรณ ทรัพย์อัมพร

30

1560549

นำงสำว

ปัณณพร ถำศักดิ์

31

1560481

นำย

ศิขพัทธ์ วิเชียร

32

1561365

นำงสำว

จิตรสุดำ บวรกิจ

33

1560160

นำงสำว

นรัชชำ เส็งเจริญ

34

1562486

นำงสำว

วรรณรวี ลำภพิเชฐ

35

1560444

นำงสำว

ธัญธร สี่มหำศำล

36

1561376

นำย

สัณทวัฒน์ มีชัย

37

1561759

นำงสำว

กุลยำ เธียรวงศ์เสถียร

38

1560219

นำงสำว

สโรชำ วิบูลย์เลิศ

39

1560144

นำงสำว

มนชนก เกียรติกวินพงศ์

40

1562403

นำงสำว

เขียนจันทร์ ขุนทองจันทร์

41

1561462

นำงสำว

อมรำ ปำนมี

42

1561157

นำงสำว

กิตติยำ ลิ้มตระกูล

43

1560012

นำย

กรณ์กรมี แคนทอง

44

1562534

นำงสำว

สุพีชชำ พระสันแพงสี

45

1562320

นำย

ศรำยุทธ จันทร์มงคล

46

1563368

นำงสำว

ฐำนิต จิรำภิวัฒนกุล

47

1561974

นำงสำว

เจียรนัย หรรษำวงศ์

48

1562070

นำย

กฤตภำส รัตนวิบลู ย์

49

1562180

นำงสำว

นำถธิดำ กำยบริบูรณ์

ณัฐดนัย เกียรติก้องแก้ว


ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

50

1562299

นำย

สหรัฐ ถำวรวนกิจ

51

1560195

นำงสำว

ชวิศำ แสงจันทร์

52

1562143

นำงสำว

ขวัญนภำ อนันรัตน์

53

1560860

นำงสำว

ภัควลัญชญ์ พรหมขันธ์

54

1561594

นำงสำว

ทวีวิ อึ้งอรรคกุล

55

1562546

นำย

อัษฎำวุธ อินนิ่ม

หมายเหตุ รำยงำนตัวสอบสัมภำษณ์ : อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชัน้ 3 ห้อง 308 ห้องสอบสัมภำษณ์

: ห้องประชุมภำควิชำออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้น 3


รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนการสอบรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ********

ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

1

1560443

นำย

ณัฐพงศ์ ผลพิบูลย์ลำภ

2

1560185

นำงสำว

ปรวรรณ สุทวีทรัพย์

3

1561684

นำงสำว

ณิชกุล หนูเกื้อ

4

1560202

นำงสำว

ธันยพร มั่นถำวร

5

1560053

นำย

ภูมิ หนูทอง

6

1560182

นำงสำว

สมัชญำ รัตนอุบลชัย

7

1560223

นำงสำว

กำญจนำ วัชรพิไชยพงศ์

8

1563274

นำย

ชำนน เกตุนิรัตน์

9

1561371

นำงสำว

ธมลวรรณ มฤคสนธิ

10

1560338

นำย

ตะวัน โพธิ์ศรี

11

1560026

นำย

ณัฐพงศ์ ชินวงษ์

12

1562445

นำย

ภำคภูมิ จังวิจิตรกุล

13

1560093

นำย

ตำมตะวัน ปูรณะสุคนธ

14

1560489

นำย

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กลุ

15

1562810

นำย

นัทธพล พูนเพชร

16

1560369

นำงสำว

กมลชนก ทิพย์ธรรมธำรำ

17

1562837

นำย

รังสิมันต์ ตันตินิมิตวงศ์

18

1563078

นำย

กิตติพศ บุตรหนำ

19

1560194

นำงสำว

ณริศำ ภูธำ

20

1560167

นำงสำว

ธำรวรินทร์ วำทินำนนท์

21

1562839

นำย

เจตน์สฤษฎิ์ ดำรงค์ภัทร์

22

1560908

นำงสำว

นุปัณ ประกฤติพงศ์


ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

23

1560711

นำงสำว

อรุณฤกษ์ ฤกษ์ขจรนำมกุล

24

1561236

นำงสำว

กนกพร ตระกำรนิติธรรม

25

1560056

นำงสำว

ชนัญชิดำ ชำญอุไร

26

1562028

นำงสำว

กรุณำ จิตติเสถียรพร

27

1560530

นำย

วิวศเดช รัศมิทัต

28

1560355

นำย

ธนสร กัณหำ

29

1560340

นำย

ภำวัต วิลัยรัตน์

30

1560029

นำงสำว

วริศรำ รัตนะโสภณชัย

31

1560629

นำย

รวี บุญกนก

32

1563149

นำย

ถิร นำคนิยม

33

1563239

นำงสำว

ฉันท์ชนิต โรจนสิริวัฒน์

34

1560569

นำงสำว

สิธิกิต ฤทธิเดช

35

1560952

นำย

อิสรำนุวัฒน์ อุลำแก้ว

36

1562816

นำงสำว

พรธีรำ ชุนหจินดำ

37

1560825

นำงสำว

มัทรี ฉัตรแก้ววรวงศ์

38

1560627

นำงสำว

ธมนวรรณ วัสโสทก

39

1560381

นำงสำว

นภัสกร ภำสน์พิพัฒน์กุล

40

1561881

นำงสำว

ณฐนนท วงศ์สนั ติเมธ

หมายเหตุ รำยงำนตัวสอบสัมภำษณ์ : อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชัน้ 5 ห้อง 506 ห้องสอบสัมภำษณ์

: อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชัน้ 5 ห้อง 508


รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนการสอบรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ******** ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1560063 1560104 1562414 1560811 1560623 1560245 1560562 1561612 1560249 1560172 1560525 1561071 1561247 1560111 1560299 1560553 1560241 1563013 1561948 1560969 1560813 1562688 1560074 1562795 1561325

ชื่อ - นำมสกุล นำย นำย นำงสำว นำงสำว นำย นำย นำย นำงสำว นำงสำว นำย นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำย นำย นำย นำย นำงสำว นำงสำว นำย นำงสำว นำย

ถิรวัฒน์ โงสว่ำง โสภณัฐ สมรัตนกุล จุฑำมำศ ธรรมธรสิริ ปนัดดำ ชัยธรรมพำณิช ธนำคม สิทธิอัฐกร ฉัตรชัย พุ่มพวง จิตตสิทธิ์ ถิรประสิทธิ์พร สมัชญำ สุวรรณพงษ์ ชนนิกำนต์ เชีย่ วสรรพกิจ สัณฐิติ อนันตริยกุล ศศิภำ จิวะไพศำลพงศ์ ศศิธร พัวเจริญ ปวิตรำ กิติสุธำธรรม ฑิตยำ หำสตะนันทน์ อำคีรำ พูลจันทร์ สุธัญญำ ปันพรม มัทนบัณฑิต กลั่นด้วง ธเนศ ดวงไทย กิตติภูมิ สุดทอง ลำยุค เด่นสันติ ณิชำรีย์ เลิศสมิตพร อรุณกมล ทองมอญ ชโลทร ม่วงวิโรจน์ ณติชำ วทัญญุตำพงศ์ ลัทธพล โลวะกิจ


ลำดับ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

เลขที่นั่งสอบ 1560010 1562277 1561252 1561502 1560238 1561718 1561871 1560242 1560357 1560082 1560339 1561459 1560258 1562355 1560753 1561887 1560901 1560743 1560573 1560188 1562847 1560487 1560492 1560097 1563218 1562326 1560083 1560817 1560216

นำงสำว นำย นำงสำว นำย นำงสำว นำย นำย นำงสำว นำย นำย นำงสำว นำย นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำย นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำย นำย นำงสำว นำย นำย นำงสำว นำงสำว นำย

ชื่อ - นำมสกุล ปิยำภัสร์ ฝอยทอง พิพัฒน์ บุญอภัย เมธำนันท์ โปวสุวรรณ ประธำน อินทรประเสริฐ ณัฐพร อมรสุรพันธ์ วรำกร วัยอุดมวุฒิ สิทธิธัช สุวรรณสิทธิ์ สุทธิดำ โห้เฉื่อย ปรัชญำ โทนผลิน ปรำชญ์ ปุโรทกำนนท์ อิสรีย์ แสงสุริยะฉัตร์ ภูดิศ กล่อมชุ่ม ณัฐณิชำ เทศะวิบุล สลิลทิพย์ ลำภปรำรถนำ ปริยำกร เวชสัสถ์ พรทิพย์ เพียซ้ำย ณิชนันทน์ เมธีธำรพงศ์วำณิช วชิรวิทย์ ศำนติพิบลู ณัฐวรำ คู่พันธวี อิสรีย์ ชัยมัธยมผล ภัทรพร เชำวน์ชยั ธัชนนท์ น่ำชม ธีรวุฒิ ทองรอด ชญำณี สุคนธฉำยำ จิรภำส กำญจนำกร ณภัทร เจริญผล ณัฐนันท์ ศรียรรยงค์ ณัฐสุดำ จรกำ นัทวัติ จันทร์เปล่ง


ลำดับ 55 56 57 58 59 60

เลขที่นั่งสอบ 1560852 1560579 1562099 1563160 1562631 1561972

นำย นำย นำงสำว นำย นำย นำงสำว

ชื่อ - นำมสกุล อนลัส เพ็ชร์วรุณ พีรยุทธ สิงห์ศิริ พันธ์วิรำ จันทร์แจ้งใจ วรัญญู แซ่ลี ทศพล อำเถียน ศิรดำ ใจตำ

หมายเหตุ รำยงำนตัวสอบสัมภำษณ์ : อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชัน 4 ห้อง 406 ห้องสอบสัมภำษณ์

: อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชัน 4 ห้อง 408


รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนการสอบรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ******** ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

1

1561894 นำงสำว

กมลพรรณ อมรเมฆินทร์

2

1562091 นำงสำว

ฉัตรฑริกำ สำรีบุตร

3

1561866 นำงสำว

ดำรำกร ประสำธนำกร

4

1561012 นำงสำว

มนัญชยำ ศรัทธำพันธ์

5

1561898 นำย

วศิน ฟองอมรกุล

6

1563456 นำงสำว

ณิชกำนต์ ต่ำยชำวนำ

7

1562992 นำย

ธีรนพ จำนงค์

8

1560416 นำย

ศรีกัณฐ์ มงคลประภำกร

9

1561457 นำย

ทัศน์พล เจียมอนุกูลกิจ

10

1562194 นำงสำว

ขวัญฤทัย โชติกมลธรรม

11

1560370 นำงสำว

สวรรยำ โตมอญ

12

1561865 นำงสำว

กำนติมำ โสธะโร

13

1561708 นำงสำว

ชนกสุดำ สังขรักษำ

14

1562435 นำงสำว

สุทธินี พัฒนมหเจริญ

15

1561633 นำงสำว

สุภรดำ พรหมประกำย

16

1560413 นำงสำว

เบญจรัตน์ ผลจันทร์

17

1562979 นำงสำว

สุพิชชำ วงเสนำ ณ อยุธยำ

18

1562538 นำย

อนันท์ วัฒนำกอปรกวิน

19

1562535 นำย

เลิศฤทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย

20

1563053 นำย

นรวิชญ์ ศรีแดง

21

1563283 นำงสำว

พรรษำ เครือคล้ำย

22

1562797 นำงสำว

ณัฐรดี โพธิ์รักษำ

23

1562753 นำย

สหวัฒน์ ไหลวัฒนชัย


ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

24

1562148

นำย

ประภูศักดิ์ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ

25

1561199

นำย

วรรัตน์ ไชยวุฒิ

26

1560850

นำงสำว

สรำลี เตียนศรี

27

1562781

นำงสำว

จิรญำ แสนทวีสุข

หมายเหตุ รำยงำนตัวสอบสัมภำษณ์ : อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชัน้ 3 ห้อง 303 ห้องสอบสัมภำษณ์

: ห้องประชุมเอนก วีรเวชชพิสัย อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชัน้ 2


รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนการสอบรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ******** ลำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

เลขที่นั่งสอบ 1560159 1562397 1560965 1561862 1562772 1561858 1560288 1561583 1561537 1562294 1560844 1560120 1561712 1562812 1560116 1562154 1561535 1562375 1561900 1562768 1562970 1560196 1560259 1560336 1561765 1562808 1562563 1561520

นำย นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำย นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำย นำงสำว นำงสำว นำย นำย

ชื่อ - นำมสกุล สรยุทธ พิริยพล อิสรีย์ อรรถเเป บุษกร เเว่นสุวรรณ ปณิฎฐำ ประพฤทธิทวีชัย กชพร รัตนสุวรรณ ธนิตตำ ลีลสัตยกุล ธัญรดี เนตรำนนท์ ณัฐธิดำ จิระภัทรศิลป บุญญำวรรณ โคสะพละกิจ เอมวสำ ปัญญำรัตน์ ปิยะภรณ์ คำไหว มนัสนันท์ จงจิตต์โพธำ ฤำชุตำ รัชชนันท์ เกศกนก พิมดำ ภำคภูมิ เลิศพจน์มณี วทันยำ สุบรรณพงษ์ ธัญรัศม์ ธัญศิริบวรนนท์ กมลภัทร์ กุลวัฒนวรพงศ์ โชติมำ เลียงศรีสุข สโรชำ ทัดมำลัย ช่อฟ้ำ หงษ์สิทธิชัยกุล อรนิญำ ชุติมำวรรธน วริศรำ ด้วงชอุ่ม ภำณุวัฒน์ ระเบียบ ธันย์ชนก พรรณพัฒน์ ณัฐจำรี อนันต์พพิ ัฒน์กิจ ปวิตร กันพงษ์ ขจรพัฒน์ กนิษฐกุล


ลำดับ 29 30 31 32 33 34 35

เลขที่นั่งสอบ 1560910 1561455 1562366 1561209 1560596 1560950 1562410

นำงสำว นำย นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำย

ชื่อ - นำมสกุล ธัญภำ ภูกองไชย นภนต์ กัญญำลักษณ์ อำภำภัทร ติพพะมงคล นววรรณ ครูประเสริฐ ภัทรำนิษฐ์ อัครรุ่งเรืองกุล ลลิตำ แซ่ลี้ จักรกฤษณ์ แสนทวีสุข

หมำยเหตุ รำยงำนตัวสอบสัมภำษณ์ : อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 6 ห้อง 604 ห้องสอบสัมภำษณ์

: อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 6 ห้อง 605


ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ขั้นที่ 1 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2556 ………………………………….. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พจิ ารณาตัดสินผลการสอบข้อเขียน ขัน้ ที่ 1 ในการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยสอบรับตรง ปี การศึกษา 2556 แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ทส่ี อบผ่านการคัดเลือกขั้นที่ 1 ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยผู้ทม่ี ี รายชื่อดังกล่าวจะต้องดาเนินการสอบขั้นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ ตามรายละเอียดดังนี้ 1. กาหนดการสอบ เวลา 09.00-11.30 น. 13.00-16.30 น.

การสอบ วิชาทักษะการออกแบบ เครื่องแต่งกาย สัมภาษณ์

สิ่งทีผ่ ู้สอบต้องเตรียมมา - บัตรประจาตัวประชาชน - เข็มสาหรับเย็บด้ายหรือไหม กรรไกร ด้าย หรือ ไหมขนาดต่างๆ และมีสีสันต่างๆ -แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาด เอ 4 ทีม่ ีคุณภาพ แสดงออกถึงความสามารถและทักษะในสาขาวิชาออกแบบ เครื่องแต่งกาย -การแต่งกายให้ผู้เข้าสอบแต่งกายอิสระด้วยชุดไปรเวท ให้สุภาพ แต่แสดงออกถึงสไตล์ของตนเอง

2. ประกาศผลการสอบขั้นที่ 2 กาหนดการประกาศผลสอบขัน้ ที่ 2 ทางเว็ปไซต์ http:// www.decentrance.su.ac.th ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00 น. 1


3. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา กาหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ให้สง่ แบบรายงานตัวและหลักฐานการโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือส่งด้วยตนเอง ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีจานวนเงินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ เครื่องแต่งกาย จานวน 38,100 บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผู้ท่ไี ม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามวันและเวลาที่ประกาศฯ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาฯ และจะไม่ได้รับการคัดเลือกรอบต่อไป ในการคัดเลือกปีการศึกษา 2556 (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะมัณฑนศิลป์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ทุกกรณี หมายเลขบัญชีโอนเงิน ชื่อบัญชี คณะมัณฑนศิลป์ (สอบรับตรง) ธนาคาร ธนชาต จากัด(มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 224 – 2 – 23956 – 4 4. การตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ผู้ผา่ นการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission) มิฉะนัน้ จะถูกตัดสิทธิ์และคัดชื่อออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้ขอสละสิทธิ์การรายงานตัวและขึน้ ทะเบียน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เสียก่อน ทัง้ นีต้ อ้ งแจ้งสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง) คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประธานคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกฯ

2


รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนการสอบรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) ******** ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

1

1560623 นำย

ธนำคม สิทธิอัฐกร

2

1560138 นำย

ศุภณัฐ สุริย์ฉำย

3

1562029 นำงสำว

ณิชำรีย์ ลีลำทิพย์กุล

4

1560573 นำงสำว

ณัฐวรำ คู่พันธวี

5

1561862 นำงสำว

ปณิฎฐำ ประพฤทธิทวีชัย

6

1560177 นำงสำว

เบญญำ ธนสมบูรณ์

7

1560267 นำงสำว

พัณณ์ชิตำ ศุภวัชร์นิธิพร

8

1561456 นำงสำว

อภิสรำ ศรีแจ่มดี

9

1561765 นำงสำว

ธันย์ชนก พรรณพัฒน์

10

1562768 นำงสำว

สโรชำ ทัดมำลัย

11

1561077 นำงสำว

พรรณกำญจน์ เหลืองสำเริง

12

1560909 นำงสำว

อัญชิสำ วัฒนภิรมย์

13

1561771 นำงสำว

มนสภรณ์ ชำญเฉลิม

14

1560230 นำงสำว

นันทิชำ พันธ์เพ็ง

15

1560118 นำงสำว

ดำรำรัตน์ แพงวำปี

16

1560116 นำย

ภำคภูมิ เลิศพจน์มณี

17

1562047 นำงสำว

แพรวพลอย ดิษบรรจง

18

1561722 นำงสำว

ฐิตินันท์ พงษ์จำรุวัฒน์

19

1562499 นำงสำว

รัฐพร บุญนำสุขสกุล

20

1560604 นำงสำว

ฉัตรนภำ เตตำนนทร์สกุล

21

1562486 นำงสำว

วรรณรวี ลำภพิเชฐ

22

1562753 นำย

สหวัฒน์ ไหลวัฒนชัย

23

1560885 นำย

พลกฤต ศักดิ์อนุชัยชำญ

24

1560945 นำย

เผ่ำพล มัณฑนำนุชำติ

25

1561269 นำงสำว

สุพัชชำ ศรีสมพร


ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

26

1560084 นำงสำว กมลรส มหัทธนะสมบูรณ์

27

1561746 นำงสำว ยศวดี ตั้งนิมิตรธนำ

28

1563066 นำงสำว ภัทรำรัตน์ เชิงเอี่ยม

29

1560232 นำงสำว ฐิติกำ มหำบุณย์

30

1562030 นำย

31

1562772 นำงสำว กชพร รัตนสุวรรณ

32

1560901 นำงสำว ณิชนันทน์ เมธีธำรพงศ์วำณิช

33

1560185 นำงสำว ปรวรรณ สุทวีทรัพย์

34

1560117 นำงสำว มำลินี ฉันทวสันต์

35

1560244 นำงสำว ฉัตรฑพร พลอยจิระชัย

36

1562294 นำงสำว เอมวสำ ปัญญำรัตน์

37

1560825 นำงสำว มัทรี ฉัตรแก้ววรวงศ์

38

1560541 นำงสำว ณภัสสร ชัยเสนำ

39

1560166 นำย

40

1561060 นำงสำว กมลพัชร์ วัฒนำนนท์

41

1562543 นำงสำว ศรินรัตน์ ประวัติวไิ ล

42

1560470 นำย

43

1560195 นำงสำว ชวิศำ แสงจันทร์

44

1562411 นำงสำว กมลลักษณ์ สว่ำงศรี

45

1561858 นำงสำว ธนิตตำ ลีลสัตยกุล

46

1560299 นำงสำว อำคีรำ พูลจันทร์

47

1562180 นำงสำว นำถธิดำ กำยบริบูรณ์

48

1560265 นำงสำว สิริกำนต์ โลจนะกำนต์

49

1561950 นำงสำว อภิชญำฎำ ภู่ระหงษ์

50

1563538 นำงสำว วัจนันท์ บูรณกิตติภิญโญ

51

1562960 นำงสำว นิชำนันท์ วรรธไกรวัฒน์

52

1560259 นำงสำว วริศรำ ด้วงชอุ่ม

ณัฐภัทร เหลืองรุ่งทิพย์

จักรำวุธ ดำวะศรี

พงศธร บัวเชย


ลำดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นำมสกุล

53

1562812 นำงสำว เกศกนก พิมดำ

54

1560596 นำงสำว ภัทรำนิษฐ์ อัครรุ่งเรืองกุล

55

1560950 นำงสำว ลลิตำ แซ่ลี้

56

1560368 นำงสำว พรสินี ไตรภัทรชัย

57

1560877 นำงสำว สิริยำกร ตุลย์ศุภวัฒน์

58

1562784 นำงสำว ณิชกำนต์ ตรัยวัฒนพงษ์

59

1561202 นำงสำว กมลชนก อนวัชชสุข

60

1562156 นำงสำว ชวัลนุช สุขพินิจ

61

1561708 นำงสำว ชนกสุดำ สังขรักษำ

62

1561268 นำงสำว นิศำชล แซ่โง้ว

63

1561555 นำงสำว ณัฐณิชำ พิชัยวัตต์

64

1563367 นำย

สุรวุฒิ สิงห์เขตร

65

1560026 นำย

ณัฐพงศ์ ชินวงษ์

66

1562089 นำงสำว ปิยะฉัฐ ชำติชัยเจริญ

67

1563137 นำงสำว พรสุดำ วำนิกร

68

1563201 นำงสำว พิชญำ ติบ๊ ลังกำ

69

1563194 นำงสำว เอกอร ภูธนะกูล

70

1561255 นำงสำว ณัฐธิดำ สัจจวิโส

71

1561580 นำย

พรเทพ วำรนิช

72

1561741 นำย

สันติ กิจเจริญ

73

1560873 นำงสำว ปัฐมำพร เศวตวงษ์

74

1562384 นำงสำว พิมพ์ชนก โสตเนียม

75

1562258 นำงสำว ภัทรีญำ ม่วงมี

76

1561010 นำงสำว วิธัญญำ อุปชั ฌำย์

หมำยเหตุ ห้องสอบทักษะฯ ช่วงเช้ำ

: อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชัน้ 6 ห้อง 602 , 603

ห้องสอบสัมภำษณ์ ช่วงบ่ำย : อำคำรคณะมัณฑนศิลป์ ชัน้ 6 ห้อง 605

ประกาศผลสอบรับตรง  

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเช้าศึกษาต่อคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556

Advertisement