Page 1


กำหนดการ งานสงกรานต์ สมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ศาลากาญจนาภิเษก

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • เมษายน 2556

06.00 น.      07.00 น. 07.30 น.  

2

สรงน้ำพระพุทธรูป ที่ลานต้นโพธิ์ พิธีสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์ธุดงค์กัมมัฏฐาน จากวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสุก สมาทานศีล   พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรม ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำพิธีบังสุกุล และถวายเครื่องไทยทานธรรม สรงน้ำขอพรจากพระภิกษุสงฆ์ จบรายการสงฆ์ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส เสร็จพิธี


วันมหาสงกรานต์

วันที่สิบสามเมษา ได้สืบทอดตามตำนาน ปีเก่าไปปีใหม่มา ตรงกับวันเสาร์ของไทย ทำบุญตักบาตรวันดี อุทิศผลบุญก่อนกาล มีชีวิตสราญรมย์ รดน้ำดำหัวจากใจ เข้าวัดเพื่อสรงน้ำพระ ครอบครัวรักและเชิดชู สาดน้ำเพื่อความชุ่มชื่น กิริยาวาจาน่ายล ขอให้ทุกคนสุขสันต์ ผูกจิตเพิ่มมิตรไมตรี

ผู้ประพันธ์ : คุณสุมาลี โฆษิตนิธิกุล ซอยชมรม 11

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • เมษายน 2556

เป็นวันมหาสงกรานต์ ประเพณีเก่าแก่ไทย ราศีเมษพาเข้าใกล้ เริ่มต้นวันตรุษสงกรานต์ ประเพณีต้องสืบสาน สู่บรรพชนจากไป พรสุขสมจากผู้ใหญ่ รำลึกแลกตัญญู สิริมงคลพาทุกผู้ ทำบุญทำทานทุกคน เริงรื่นกันทุกแห่งหน ต่างชาติชื่นชมประเพณี กับวันสงกรานต์เต็มที่ วัฒนธรรมนี้ยั่งยืน

3


วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • เมษายน 2556

สารจากนายกสมาคม

4

เรียนท่านสมาชิกชาวเกษตรนิเวศน์ที่เคารพทุกท่าน ขอน้ อ มอั ญ เชิ ญ พระราชดำรั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ พระราชทานพรปีใหม่แก่พสกนิกรชาวไทยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ความว่า “...ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่น อยู่ในความเมตตาและหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ กำลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้ฉันญาติและฉันมิตร ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ชาติได้ดั่ง ที่ตั้งใจปรารถนา...” เพื่อขอให้ชาวเกษตรนิเวศน์ได้พร้อมใจกันน้อมนำพระราช ดำรัสของพระองค์ท่านไปปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน จะนำมาซึ่งความร่มเย็น เป็นสุขแก่สังคมเราและประเทศชาติในที่สุด ขอจงมีเมตตาและอภัยกันและกัน ชีวิตจะสงบและสุขสดใสครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อ วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา และลงมติให้ผมเป็นนายกสมาคมฯ หลังจากที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการอย่างเป็นทางการแล้ว คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่นี้ จะตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถเข้าบริหารกิจการของสมาคมฯ ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้ สานต่องานที่ทำไว้ทั้ง ด้านความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในหมูบ่ า้ น ดูแลระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ตามกำลัง คนและกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ รวมทั้งมติที่ประชุมใหญ่ที่ให้ดำเนินการ ติดตั้งป้อมยาม 3 จุด บริเวณสุดซอยเกษตรทางออกไปหมู่บ้านชวนชื่น ปากซอยชมรมและปากซอย นิเวศน์ รวมทั้งดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV จะได้มอบให้ทีมวิศวกรฝ่ายนิเวศน์ และฝ่ายพิทักษ์ร่วมกันพิจารณา โดยคำนึงถึงหลักวิชาและความปลอดภัยของ สมาชิกเป็นสำคัญ และมติสุดท้ายจะทำการรณรงค์ร่วมลงชื่อของสมาชิกที่เป็น เจ้าของที่ดินเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร ที่จะเข้ามาดำเนินการแทนชมรม พิทักษ์สังคมเกษตรนิเวศน์ที่ยกเลิกไปเพราะไม่มีกฎหมายรองรับ ทั้งนี้เพื่อความ เสมอภาคและเป็นธรรมของสมาชิกที่อยู่ร่วมกัน ทั้งที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้วและยัง ไม่ได้เข้ามาอยูอ่ ย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ หมดนีใ้ นการดำเนินงานและแผนในการปฏิบตั ิ คณะกรรมการจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆ ต่อไป งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คณะกรรมการกำหนดจัดงานในวัน เสาร์ที่ 13 เมษายน 2556 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ที่ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศาลาลุงชิน) มีการทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล ให้ญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ฟังธรรม สรงน้ำพระพุทธและพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวขอพรท่านผูอ้ าวุโสของหมูบ่ า้ น และร่วมรดน้ำคลายร้อนกันในหมูส่ มาชิก รวมทั้งกำลังดำเนินการติดต่อขอหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ามาทำการตรวจโรคและ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพอยู่ จึงขอเรียนเชิญชาวเกษตรนิเวศน์ได้เข้าร่วมงาน ครั้งนี้กันทุกคนนะครับ และในวันศุกร์ที่ 12 เมษายนจะมีการแห่พระพุทธรูปรอบ หมู่บ้านเพื่อให้สมาชิกและครอบครัวได้สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ จึงขอ ประชาสัมพันธ์เพื่อได้รับทราบกัน สำหรับประเพณีสงกรานต์ในปีต่อๆ ไปคณะ กรรมการจะได้พิจารณาจัดงานให้เต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอัน ดีงามนี้ไว้ ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้สมาชิกได้อยู่และสนุกสนานกันในหมู่บ้าน ไม่ ต้องออกไปเทีย่ วนอกบ้าน ส่วนรูปแบบของงานเป็นประการใดจะได้หารือกันต่อไป ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไรแจ้งให้กรรมการได้นะครับจะได้เตรียมงานกันไว้ แต่เนิ่นๆ


ในปีน้ผี มขอวิงวอนท่านได้โปรดให้ความร่วมมือและเป็นกำลังใจกับคณะ กรรมการสมาคมฯ ในทุกกรณี เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นหมูบ่ า้ นให้มคี วามเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ กว่าเดิม โดยเฉพาะการจ่ายเงินค่าบำรุงส่วนกลางเพื่อใช้จ่ายในหมู่บ้านโดยรวม ถ้าเป็นไปได้กรุณาจ่ายให้ครบเป็นรายปีหรือราย 6 เดือน จะเป็นการลดภาระแก่ เจ้าหน้าที่และเป็นประโยชน์ในการนำเงินไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้เร็วขึ้น สำหรับท่านที่ไม่คิดจะชำระหรือละเลยไม่สนใจกรุณาได้ทบทวนแนวความคิด ของท่านว่าท่านเอาเปรียบพวกเราส่วนรวมหรือไม่ ปีที่แล้วสมาชิกให้ความร่วมมือ จ่ายค่าส่วนกลางกว่า 95% ฉะนั้นกรุณาเถอะครับ เงินจำนวนนี้ผมเชื่อว่าไม่ทำให้ ท่านเดือดร้อนมากนัก ท่านช่วยกันจ่าย ช่วยกันดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นประโยชน์ หมู่บ้านเราต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ สำหรับเงินค่าบำรุงส่วนกลางที่เก็บได้นำไป ใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำ ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารปภ. ค่าตัดหญ้า ค่าบำรุงรักษา สาธารณูปโภคอื่น 80% จะเห็นได้ว่าเงินที่เหลือไม่เพียงพอที่จะเพิ่มงานใหม่ๆ ที่จะ เป็นประโยชน์แก่หมู่บ้าน ยกตัวอย่างเช่น โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ที่ได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้ว เป็นต้น คงต้องขอร้องท่านสมาชิกได้เสียสละช่วย กันบริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการใหม่ๆ ที่ ได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมใหญ่แล้วเท่านัน้ เราได้สร้างบุญสร้างกุศลบริจาค เงินให้แก่วัด องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ มามากแล้ว บริจาคให้หมู่บ้านเราบ้าง ก็ ได้รับอานิสงส์ผลบุญเท่าเทียมกัน แถมยังประโยชน์และให้ความปลอดภัยแก่ ผู้สูง อายุและลูกหลานของพวกเราในอนาคตอีกด้วย ผมขอเรียนเชิญชวนร่วมบริจาค เข้ากองทุนหมู่บ้านได้ที่คณะกรรมการทุกท่านนะครับ ขอเรียนย้ำให้สมาชิกที่เคารพทุกท่าน โปรดช่วยกันดูแลเพื่อนบ้านใกล้ เรือนเคียงของท่านให้เปรียบเสมือนญาติ ให้ความรักความเมตตาดูแลลูกหลาน ผู้เฒ่าผู้สูงอายุ ขยายครอบครัวให้ใหญ่ขึ้น ทั้งหมู่บ้านก็จะเป็นเกราะกำบังป้องกัน ภัยร้ายต่างๆ ได้ดีที่สุด และจะเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เราวิตกกังวลได้ ในทุกปัญหาครับ สุดท้ายนี้ ผมและคณะกรรมการรอต้อนรับสมาชิกและครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายนนี้ แล้วพบกันนะครับ วีระพล เทพพัตรา วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • เมษายน 2556

5


วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • เมษายน 2556

รายชื่อกรรมการสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์

6

นายวีระพล เทพพัตรา นายกสมาคม 16/81 ริมสังคม 081-8994212 ah_suanmaaihom@yahoo.com

นางชลาวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อุปนายก คนที่ 1 14/105 ชมรม 19 081-868-6257 chalawan@sichagroup.com

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก คนที่ 2 และฝ่ายนิเวศน์ 14/76 ชมรม 14 089-811-6285 chatpwd@yahoo.com

ผศ.ดร.อรทัย อร่ามพงษ์พันธ์ อุปนายก คนที่ 3 13/78 เกษตร 3 081-580-5606 auratai_a@yahoo.com

นางนพวดี โมระกรานต์ เลขานุการ 10/82 ชมรม 4 089-666-4055 noppawadee@msn.com

นางจิราวัลย์ อมรเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 16/202 เกษตร 8 081-867-8781 jamornvej@gmail.com

นายสิงห์ชัย สุรินทร์สภานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 12/112 สังคม 5 081-902-9894 kasetnives@hotmail.com

นางบุญเพ็ญ แตงมีแสง เหรัญญิก 13/34 เกษตร 2 081-869-3624 boonpen_kaset@hotmail.com

นางพรพรรณ สร้างสุข ผู้ช่วยเหรัญญิก 10/56 ชมรม 3 081-632-3612 p-chantara@hotmail.com

พล.ต.จาตุภัทร รัตนวิจิตร นายทะเบียน 13/100 เกษตร 4 087-054-0760 suchitar@boonrawd.co.th

นางสาวกาญจนา วิรัตน์โยสินทร์ ปฏิคม 16/92 ริมชมรม 081-810-2030 kanjanawiratyosin@gmail.com

นายภูมิรัตน์ รังคสิริ ประชาสัมพันธ์ 13/61 เกษตร 3 081-923-4503 poomrath@gmail.com


นายโกเมธ เกตุรัตน์ ประธานสโมสร และฝ่ายเกษตร 11/55 พิทักษ์ 3 089-027-0401 komaet@hotmail.com

นายสุรินทร์ วงศ์โต ฝ่ายพิทักษ์ 12/39 สังคม 2 081-255-9044 surin.w@thaiairways.com surinnium@gmail.com (เสาร์-อาทิตย์)

นายนรินทร์ รองโสภา ฝ่ายพิทักษ์ 16/70 พิทักษ์ 4 081-345-5888 narin_rp@yahoo.com

นางวาสนา ร้อยอำแพง ฝ่ายสังคม 16/415 เกษตร 2 089-527-0185 was1proi@yahoo.com

นางจรีพร เหลืองทองกุล ฝ่ายสังคม 13/204 เกษตร 7 089-409-9555 tantawan2475@hotmail.com

นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ฝ่ายนิเวศน์ 11/150 พิทักษ์ 7 081-829-3423 psitthem@yahoo.com

นายมาฬิศร์ เชยโสภณ สาราณียากร 16/203 ชมรม 19 085-664-2969 kasetnivesjournal@gmail.com

นางรุจปภา ธีรพจนี กรรมการกลาง 12/97 สังคม 5 081-782-8016 rujapapa88@gmail.com

นางกรรณิการ์ พันธุ์เสงี่ยม กรรมการกลาง 10/51 ชมรม 3 081-641-0231 jeab_kannikar@hotmail.com

นายดิเรก รอดสวาสดิ์ กรรมการที่ปรึกษา 12/46 สังคม 3 081-332-1510

นายพิณ เกื้อกูล กรรมการที่ปรึกษา 16/20 ริมชมรม 02-573-4604

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • เมษายน 2556

นางสาวขนิษฐา โฆษิตนิธิกุล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 16/224 ชมรม 11 081-909-7755 kanittha_kositnitigul@hotmail.com

7


วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • เมษายน 2556

สรุปรายรับ-รายจ่ายปี 2556

8

ยอดคงเหลือยกมา รายรับ รับเงินค่าส่วนกลางปี2555 รับเงินค่าส่วนกลางปี2556 บริจาค ค่าผ่านทางรับจากเมืองทอง ค่าน้ำ-ไฟจากบ้านพัก รปภ. รวมรายรับ

386,748.19 มกราคม 14,000.00 337,800.00 400.00 1,650.00 353,850.00

596303.86 กุมภาพันธ์ 900.00 317,900.00 3,090.00 4,284.00 326,174.00

788863.1 มีนาคม 70,000.00 4,230.00 2,278.00 76,508.00

รายจ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เงินเดือน รปภ ค่าซ่อมสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า+ถนน) ค่าตัดหญ้า+กวาดถนน ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน+ธรรมเนียมอื่นๆ จัดงานวันเด็ก รวมรายจ่าย ยอดคงเหลือยกไป

29,999.76 2,700.57 206.00 44,500.00 43,864.00 14,189.00 3,385.00 5,450.00 144,294.33 596,303.86

31,581.27 2,219.45 431.00 46,650.00 44,673.00 7,700.00 360.00 133,614.72 788,863.14

28,745.11 2,264.23 566.25 34,225.00 3,805.00 10,100.00 1,920.00 81,625.59 783,745.55

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ทุกท่าน ที่จ่ายเงินค่าบำรุงหมู่บ้านของเรา หากท่านใดไม่สะดวกในการจ่ายเงินที่พนักงานเก็บเงินหรือตัวแทนประจำซอย ท่านสามารถชำระผ่านธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชี

สมาคม หมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้ โลตัส แจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 403-868758-7 แล้วแจ้งการโอนเงินของท่านได้ที่ คุณบุญเพ็ญ แตงมีแสง เหรัญญิกของสมาคมฯ 081-869-3624 หรือทาง boonpen_kaset@hotmail.com หรือโพสต์สลิปหลักฐานการโอนของท่านได้ทาง Facebook ของหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ (วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม facebook ของเกษตรนิเวศน์ อยู่ที่ปกหลัง)


เบอร์โทรศัพท์ที่ควรรู้ 02-574-2954 02-574-6465 02-574-6468 083-030-2811 02-537-8710-11 02-982-2081-2 02-982-2081-2 ต่อ 7401 02-574-5000 02-982-6902 02-573-1248 084-404-3935 1130 1125

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • เมษายน 2556

ศูนย์ รปภ. หมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ (ศูนย์พิทักษ์) สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง Hot Line สน.ทุ่งสองห้อง สถานีดับเพลิงลาดยาว สำนักงานเขตหลักสี่ ผอ.เขตหลักสี่ รพ.มงกุฎวัฒนะ ศูนย์ รปภ. หมู่บ้านเมืองทอง 1 ศูนย์ รปภ. หมู่บ้านชวนชื่น อปพร.หลักสี่ การไฟฟ้านครหลวง call center การประปานครหลวง call center

9


ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ภายใน สำหรับสมาชิกหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์

สำหรับสมาชิกที่มี facebook • ให้ search ชื่อ “kasetnives” หรือ “เกษตรนิเวศน์” • เจอ กลุ่มปิด (Close group) ของหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ • เลือก “เข้าร่วมกลุ่ม” (Join group) ทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นที่ยืนยันว่า เป็นสมาชิกในหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ หรือถ้ามีสมาชิกท่านอื่นๆ รับรองได้ ก็จะรับเข้ากลุ่ม ท่านสามารถติดตามข่าวสาร แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ หรือแบ่งปันข้อมูลดีๆ กับเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้ทันที

Kasetnivet Newsletter  

Newsletter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you