Page 1


BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| CÇÝTæ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ BÃæãàWÜ CÇÝTæ A¼¿Þ®Ü GÆÉÄWÜã BÃæãàWÜ & GÇæÉvæ¿áã BÃæãàWÜ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ÓÜá»Ü¨ÜÅÊÝ¨Ü ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓæ§Wæ PÜqŸ¨Üœ: ÓÜbÊÜ AÃÜËí¨Ü Èí¸ÝÊÜÚ ÓÜÊÜáñæãàƮܨÜÈÉÃÜáÊÜ Ô§£¿á®Üá° BÃæãàWÜ Gí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. ËÍÜÌ BÃæãàWÜ ÓÜíÓ槿á ÖæàÚPæ ±ÜÅPÝÃÜ "BÃæãàWÜÂÊæí¨ÜÃæ ÓÜí±Üä|ì ¨æç×PÜ, ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜáÔ§£& PæàÊÜÆ ÃæãàWÜ, ¸Ý«æWÜÙÜ WæçÃÜá ÖÝgÄ¿áÐærà AÆÉ'. B¨ÜÃæ, ÓÜÖÜg BÃæãàWÜ WÝÅËáà| ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ CÃÜáÊÜÊÜÄWæ Ô©œÓܟÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã ®ÜWÜÃÜ, ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ ÊÝÔÓÜáÊÜÊÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá A®æàPÜ. «ÜãÙÜá, ÖæãWæ, WÜ¨ÜªÆ ÊÜáñÜᤠÊÜÞÈ®Ü嬆 ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ÃæãàWÜ ¯Ãæãà«ÜPÜ ÍÜQ¤¿áÈÉ PÜáítñÜÊÝWÜáñܤ¨æ. Aí¥ÜÊÜÄWÝX PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ‘BÃæãàWÜ CÇÝTæ’ ÖÜÆÊÝÃÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²Ô¨æ. BÃæãàWÜ CÇÝTæ¿á g®Ü±ÜÅWÜ£ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ‘ñÜÃÜíWܒ ËÍæàÐÜÊÝX ÖæãñÜá¤ñÜÃÜᣤ¨æ. C¨Ü®æ°à ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝXoárPæãívÜá ÓÜÖÜg BÃæãàWÜÂPæR ÖÝWÜã CÇÝTæ¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ JñÜᤠ¯àvÜÇÝX¨æ. BÃæãàWÜ Gí¨ÝPÜÒ| Êæã¨ÜÆá ®æ®Ü±ÝWÜáÊÜâ¨Üá ¨æç×PÜ BÃæãàWÜÂ. ¨æàÖÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ñÜñÜÌhÝn®Ü¨Ü GÆÉ ÍÝTæWÜÙÜã J²³PæãíwÊæ. ±ÝÅbà®Ü »ÝÃÜ£à¿á ÊÜåèÆÂWÜÙÝ¨Ü «ÜÊÜáì, A¥Üì, PÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÓݘÓܸæàPݨÜÃæ ÍÜÄàÃÜÊæà ÊÜáãÆ ÓÝ«Ü®Ü. "ÍÜÄàÃÜÊÜÞ¨ÜÂí SÆá «ÜÊÜáì ÓÝ«Ü®Üí' Gí¨Üá PÝÚ¨ÝÓÜ C¨Ü®Üá° ±ÜâÑràPÜÄÓÜáñݤ®æ. ÍÜÄàÃÜ »è£PÜ ÓÜÌÃÜã±Ü¨Üáª, ®ÜÊÜá¾ ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ AÓÜíS ÓÜãPÜÒ$¾iàËWÜÙÜá ÃæãàWÜÊÜ®Üá° ÖÜÃÜvÜáñܤÊæ. ÍÜÄàÃÜÊÜâ ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÝÃÜ|WÜÚí¨Ü ±ÜÅ£Ãæãà«ÜPÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÝWÜ ÃæãàWÜPæR DvÝWÜáñܤ¨æ. BÖÝÃÜ, ÖÜÊæ, ¯àÃÜá CÊÜâWÜÙÜÈÉ ¨æàÖÜ¨Ü ÓÜíÃÜaÜ®æ ÊÜáñÜᤠQÅÁáWÜÚWæ ÊÜ£ÄPܤÊݨܨÜ᪠BÃæãàWÜ PæwÓÜáñܤ¨æ. ÊÝ¿ÞÊÜá¨Ü PæãÃÜñæ A®ÝÃæãàWÜÂPæR C®æã°í¨Üá PÝÃÜ|. ÖÝWæÁáà PæÆÊæäÊæá¾ B®ÜáÊÜíÎà¿áñæ PÜãvÜ. PÝÀáÇæ Ÿí¨ÝWÜ bQñæÕ ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áì. PÝÀáÇæ ¸ÝÃܨÜíñæ ÊÜáá®æ°aÜcÄPæ ÊÜ×ÓÜáÊÜâ¨Üá hÝ|ñÜ®Ü. D GÃÜvÜã ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ¿áã PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ÓÜá»Ü¨ÜÅÊÝ¨Ü ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ AÔ¤ñŲ̈ÜÈɨæ. C¨Üá ®ÜÊÜá¾ BÃæãàWÜ ÓÜbÊÜ AÃÜËí¨Ü Èí¸ÝÊÜÚ AÊÜÃÜ ÊÜááí¨ÝÇæãàaÜ®æ ÖÝWÜã ÓÝÊÜìg¯PÜ

BÃæãàWÜ嬆 ŸWæXÃÜáÊÜ Ÿ¨Üœñæ ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ. ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° PÜqr, ÊÜá®æ ¸ÝXÆÈÉ ÊÜÞ×£&ÓæàÊæ ¯àvÜáÊÜ BÃæãàWÜ ÓÜÖÝ¿áPÜÃÜá, ÊÜáãÆ»ÜãñÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆá Êæç¨Ý˜PÝÄWÜÚÃÜáÊÜ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá, Êæáàƾor¨Ü ÓæàÊæWÝX ñÝÆãPÜá ÖÝWÜã iÇæÉWÜÙÜÈÉ ÓÜáÓÜijñÜ BÓܳñæÅWÜÙÜ ÓæàÊæ g®ÜÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR J¨ÜXÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ ÃæãàWÜWÜÙÜ®Üá° ñÜvæWÜoárÊÜ ÖÝWÜã BÃæãàWÜ ÓÜíÊÜ«Üì®æWæ ±ÝÅÍÜÓܤÂÊݨÜÃÜã PÜãvÜ ÃæãàWÜ Ÿí¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ¯àvÜáÊÜ bQñæÕ¿áá D ÊÜÂÊÜÓ槿á AË»Ýg AíÍÜ. ÓÝÊÜìg¯PÜ ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæ¿áá ÊÜáãÇÝ«ÝÃÜÊݨÜá¨Üá. BÃæãàWÜ嬆 ŸWæY ÊÜÞ×£, ÓÝíPÝÅËáPÜ ÃæãàWÜWÜÙÜ ¯¿áíñÜÅ|, ±ÜÄÓÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÊæç¿áQ¤PÜ ÓÜÌaÜfñæ, ÍÜá¨Üœ PÜáw¿ááÊÜ ¯àÃÜá ÖÝWÜã ±èÑrPÜ BÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÜ|¡±Üâor ÃæãàWÜ&ÃÜái®ÜWÜÚWæ bQñæÕWÜÙÜá, PÜáoáíŸ PÜÇÝÂ|, ñÝÀá BÃæãàWÜÂ, ÊÜáPÜRÙÜ BÃæãàWÜÂ, ÍÝÇÝ BÃæãàWÜÂ,

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á BÃæãàWÜÂ, ÆÔPÝ ÓæàÊæWÜÙÜá, BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ (108), ÊÝg±æàÀá BÃæãàWÜ ÎÅà, 24×7 ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ ÓæàÊæWÜÙÜá ±ÜÅÊÜááS AíÍÜWÜÙÜá. "GÆÉÄWÜã BÃæãàWÜ & GÇæÉvæ¿áã BÃæãàWÜÂ' G®Üá°ÊÜâ¨Üá BÃæãàWÜ CÇÝTæ¿á NãàÐÜÊÝPÜÂ. ÖÝWæí¨Ü ÊÜÞñÜÅPæR ¿ÞÃÜã ÃæãàXWÜÙæà CÃÜáÊÜâ©ÆÉ A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÀáÇæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá A¥Üì AÆÉ. PæÆÊÜâ ÃæãàWÜWÜÙÜá ÊÜÞ®ÜÊÜ »ÜãËá ÊæáàÇæ CÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã CÃÜáñܤÊæ. AÆɨæ, ÊÜê¨Ýœ±ÜÂ, ÓÝÊÜâ CíñÜÖÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ñܲ³ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. "GÆÉÄWÜã BÃæãàWÜÂ' Aí¨ÜÃæ ÖÜÚÛ ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ÓÜáÓÜijñÜ BÓܳñæÅ PÜqrÓÜáÊÜâ¨Üá A¥ÜÊÝ ñÜgn Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° J¨ÜXÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üã AÆÉ. GÆÉÄWÜã BÃæãàWÜ Gí¨ÜÃæ ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊݨÜíñÜÖÜ BÃæãàWÜ嬆 ÊÜÞ×£ ÖÝWÜã ÓæàÊæWÜÙÜá ŸvÜÊÜ&ŸÈɨÜ, ×í¨ÜáÚ¨Ü&ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜ, WÜívÜá&Öæ|á¡ G®Üá°ÊÜ »æà¨ÜËÆɨæ GÆÉÄWÜã ÓÜáÆ»ÜÊÝX ÓÜËáà±Ü¨ÜÈÉ ÔWÜáÊÜíñÝWܸæàPÜá. BWÜÇæà D NãàÐÜÊÝPÜ A¥ÜìWܼìñÜ.

Advertorial

Jí¨Üá iàË¿á ¨æàÖÜ&ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÓÜí±Üä|ì


ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü E±ÜPÜÅÊÜá

g®Ü¯ ÓÜáÃÜPÝÒ Áãàg®æ

EñܤÊÜá ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ Öæãí©¨ÜªÃÜã PÜãvÜ Ÿ¨ÜÇÝ¨Ü Óܯ°ÊæàÍÜ ÖÝWÜã iàÊÜ®ÜÍæçÈÀáí¨ÝX BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜ ±ÜÄPÜƳ®æ ÊÜáñÜᤠBÊÜÍÜÂPÜñæWÜÙÜã ÓÜÖÜ Ÿ¨ÜÇÝXÊæ. 2005ÃÜÈÉ ¨æàÍݨÜÂíñÜ ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü (G®…BÅGa…Gí)ÊÜ®Üá° A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜáÊÜ ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ ®Üvæst ÓÜËáàPæÒ ±ÜÅPÝÃÜ »ÝÃÜñܨÜÈÉ ÓÜPÝìÄ BÓܳñæÅWÜÙÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° Íæà. 34ÃÜÐÜár g®ÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ŸÙÜÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá, BÓܳñæÅWÜÚWæ ¨ÝSÇÝWÜáÊÜ »ÝÃÜ£à¿áÃÜÈÉ AÊÜÃÜ B¨Ý¿á¨ÜÈÉ Íæà. 58ÃÜÐÜár BÓܳñæÅ ÊæaÜcWÜÚWæ SaÜáì ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá, ñÝ¿áí©ÃÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ| CÚÓÜáËPæ¿áÈÉ ¯ÄàQÒñÜ ±ÜÅWÜ£ PÜívÜáŸÃÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá, bQñæÕWÝX BÓܳñæÅWæ ÓæàÃÜáÊÜ »ÝÃÜ£à¿áÃÜÈÉ Íæà. 40ÃÜÐÜár g®ÜÃÜá »ÝÄà ÓÝÆ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜá ŸvÜÊÜÃÜ ±ÜÃÜ CÆÉ G®Üá°ÊÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜá ÊÜÂPܤÊÝXÊæ. ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãàWÜ PæÒàñÜŨÜÈÉ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü »ÝWÜÊÜ×ÓÜáËPæ CÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã ÓÜÌaÜfñæ, JÙÜaÜÃÜíw ÊÜÂÊÜÓæ§, ±èÑrPÜ BÖÝÃÜ, PÜáw¿ááÊÜ ¯àÃÜá ±ÜäÃæçPæ, WÝÅÊÜá ±ÜíaÝ¿áñ… ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜááíñÝ¨Ü BÃæãàWÜÂPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠCÇÝTæWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜá®ÜÌ¿áñæ CÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü EWÜÊÜáPæR PÝÃÜ|. G®…BÅGa…Gí Êæã¨ÜÆ ÖÜíñÜ ¨æàÍݨÜÂíñÜ 2005 G²ÅDž¯í¨Ü A®ÜáÐÝu®ÜPæR Ÿí¨Üá ÊÜÞa…ì 2012PæR

ÊÜááPݤ¿áÊÝX¨æ. GÃÜvÜ®æà ÖÜíñÜ G²ÅDž 2012Äí¨Ü ÊÜááí©®Ü 5 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ A¼¿Þ®Ü A®ÜáÐÝu®Ü¨ÜÈÉÃÜáñܤ¨æ.

WÜáÄ ÊÜáñÜᤠE¨æªàÍÜWÜÙÜá ˜

˜

˜

˜

WÝÅËáà| g®ÜñæWæ ËÍæàÐÜÊÝX ¨ÜáŸìÆ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜ PæçWæoPÜáÊÜíñæ WÜáOÝñܾPÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜâ¨Üá. ÎÍÜá ÊÜáÃÜ| ÓÜíTæ ÖÝWÜã ñÝ¿áí©ÃÜ ÊÜáÃÜ| ÓÜíTæ¿á®Üá° PÜwÊæáWæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá. ÓÝíPÝÅËáPÜ ÃæãàWÜWÜÙÜ®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜáÊÜâ¨Üá. Joár ´ÜÆÊÜñܤñæ ¨ÜÃÜÊÜ®Üá° ñÜXYÔ g®ÜÓÜíTÝ ԧÃÜñæ¿á®Üá° ÓݘÓÜáÊÜâ¨Üá.

&: BÃæãàWÜ CÇÝTæ ÓæàÊæWÜÙÜá :&

BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| ÓæàÊæWÜÙÜ CÇÝTæ, BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| CÇÝTæ, ®ÜWÜÃÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜá, WÝÅËáà| BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜá, ÃÝÑóà¿á PÜáÐÜuÃæãàWÜ ¯ÊÜáãìÆ®Ý PÝ¿áìPÜÅÊÜá, ÃÝÑóà¿á Aí«ÜñÜÌ ¯¿áíñÜÅ| PÝ¿áìPÜÅÊÜá, ÃÝÑóà¿á ÃæãàWÜÊÝÖÜPÜ, BÎÅñÜ ÃæãàWÜWÜÙÜ ¯¿áíñÜÅ|, ÓÝíPÝÅËáPÜ ÃæãàWÜ ¯¿áíñÜÅ|, BÃæãàWÜ ÎPÜÒ| ÊÜáñÜᤠñÜÃܸæà£, ÊÜÞ×£, ÎPÜÒ| ÊÜáñÜᤠÓÜí±ÜPÜì, ÃÝg BÃæãàWÜ ÓÝÄWæ ÓÜíÓæ§, ÓÜÊÜáWÜÅ PÜOÝYÊÜÆá Áãàg®æ, ±ÜÄÐÜ¢ñÜ ÃÝÑóà¿á PÜÒ¿áÃæãàWÜ ¯¿áíñÜÅ| PÝ¿áìPÜÅÊÜá, g®ÜÓÜíTÝ Pæàí¨ÜÅ, ±èÑrPÜ BÖÝÃÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá, PÜ®ÝìoPÜ ÃÝg vÜÅW…Õ ÇÝiÔrP…Õ ÊÜáñÜᤠÊæàÅÖèÔíW… ÓæãÓæçq, ÃÝg BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| ÓÜíÓæ§, ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãàWÜ ÓÜíÓæ§, ÃÝÑóà¿á Hv…Õ ¯¿áíñÜÅ| PÝ¿áìPÜÅÊÜá, LÐÜ«Ü ¯¿áíñÜÅ| CÇÝTæ, B¿ááЅ CÇÝTæ.

PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ CÃÜáÊÜ BÃæãàWÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá

˜ ˜ ˜ ˜

ÓÜáÊÜÞÃÜá 8870PÜãR ÖæaÜác E±ÜPæàí¨ÜÅWÜÙÜá& 2,310 ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá. 326 ÓÜÊáÜ á¨Ý¿á BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÙÜ áÜ . ñÝÆãÉPáÜ BÓÜñ³ Åæ WÙÜ ®Ü ã æ Ù° WÜ ã æ ívÜíñæ PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜᣤÊ.æ ±ÜÅ£ iÇæÉ¿áÆãÉ iÇÝÉÓܳñæÅWÜÙÜá/ Êæç¨ÜÂQà¿á ÊÜáÖÝ˨ÝÂÆ¿á BÓܳñæÅWÜÙÜá. ®ÜWÃÜ Ü ÖÝWÜã ±Üo| r WÜÙÈ Ü É ÖæÄWæ BÓÜñ³ Åæ WÙÜ áÜ , ÓÝÊÜìg¯PÜ BÓÜñ³ Åæ WÙÜ áÜ , PÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| Pæàí¨ÜÅWÚÜ Êæ.

"BÃæãàWÜÂÊÜíñÜ ÊÜáWÜá BÃæãàWÜÂÊÜíñÜ ÃÝÐÜó'

D Áãàg®æ¿áá »ÝÃÜñÜ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü Áãàg®æ¿ÞX¨Üáª, ÖæÄWæWÝX ¯àvÜáÊÜ B¦ìPÜ ÓÜÖÝ¿áÊÝX¨æ. ÃÝg ÓÜPÝìÃÜ D Áãàg®æ¿á®Üá° EñÜÊ ¤ áÜ ÊÝX A®ÜáÐÝu®ÜPæR ñÜí©¨æ. C¨ÜÃÜ E¨æªàÍÜ : ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÎÍÜá ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ| PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝX¨æ. D Áãàg®æ¿áw¿áÈÉ ŸvÜñ®Ü Ü ÃæàTæXí¨Ü PæÙÜXÃÜáÊÜÊÜÃÜá, ±Ü.hÝ./ ±Ü.±Üí, GÃÜvÜá iàÊÜíñÜ g®Ü®ÜWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ ÔàËáñÜ, ñÝÀá¿á ÊÜ¿áÓÜáÕ 19QRíñÜ ÊæáàƳqrÃܸæàPÜá ÖÝWÜã Wܼì~ ñܱÝÓÜOæ, q.q. aÜáaÜácÊÜá¨Ü᪠ÊÜáñÜᤠPܹºOÝíÍÜ ÊÜÞñæÅWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ©ÃܸæàPÜá. AíñÜÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ A®ÜÌÀáÓÜáñܤ¨æ. B¦ìPÜ ÓÜÖÝ¿á : ÊÜá®æ ÖæÄWæWæ 500 ÃÜã., ÓÝíÔ§PÜ ÖæÄWæ (®ÜWÜÃÜ) 600 ÃÜã. ÖÝWÜã WÝÅËáà| ÓÝíÔ§PÜ ÖæÄWæWæ 700 ÃÜã. ¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. C®Üã° ÔÓæàĿᮅ ÍÜÓÜ÷bQñæÕ ®æãàí¨ÝÀáñÜ TÝÓÜX BÓܳñæÅ¿áÈÉ ÊÜÞwԨܪÈÉ 1500 ÃÜã.¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æ.

g®Ü¯&ÎÍÜá ÓÜáÃÜPÝÒ PÝ¿áìPÜÅÊÜá

C¨æãí¨Üá G®…BÅGa…Gí ÊÜáãÆPÜ A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜᣤÃÜáÊÜ ®ÜãñÜ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá. DWÜ g®Ü¯&ÎÍÜá ÓÜáÃÜPÝÒ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ GÆÉ Wܼì~¿áÄWæ ÊÜáñÜᤠ30 ©ÊÜÓÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ®ÜÊÜhÝñÜ ÎÍÜáWÜÚWæ ÓÜPÝìÄ BÃæãàWÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ ÓÜí±Üä|ì EbñÜ ÓæàÊæ ¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÓÝÊÜޮܠÖæÄWæ A¥ÜÊÝ ÔÓæàĿᮅ ÖæÄWæ CÃܟÖÜá¨Üá A¨Üá ÓÜí±Üä|ì EbñÜ. 30 ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜáËWæ GÆÉ Ä࣠bQñæÕ, ±ÜÅÁãàWÜ ±ÜÄàPæÒ, ÃÜPܤ ±ÜäÃæçPæ, BÓܳñæÅÀáí¨Ü ÊÜá®æWæ, ÊÜá®æÀáí¨Ü BÓܳñæÅWæ ÊÝÖÜ®Ü ÓèÆ»ÜÂ, GP…ÕÃàæ , AÇÝrÅÓã æ à®æãàWÜŵ GÆÉÊäÜ EbñÜ

BÃæãàWÜ CÇÝTæ¿á ÓÝ«Ü®æ

ÎÍÜá ÊÜáÃÜ| : 2004ÃÜÈÉ ÎÍÜá ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ| 49 C¨Üª¨Üáª, BÃæãàWÜ CÇÝTæ¿á EñܤÊÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚí¨Ü C¨ÜÃÜ ±ÜÅÊÜÞ| WÜ|¯à¿áÊÝX (GӅBÅGӅ ÊÜé Ü ) CÚ©¨æ. 2011ÃÜ ÊÜÞ×£ ±ÜÅPÝÃÜ ÎÍÜá ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ| 35PæR PÜáÔ©¨æ. ñÝ¿áí©ÃÜ ÊÜáÃÜ| : ñÝ¿áí©ÃÜ ÊÜáÃÜ| ¨ÜÃÜ (±ÜÅ£ Jí¨Üá ÆPÜÒ) 1997&1998ÃÜÈÉ 245, 1999&2001ÃÜÈÉ 266, 2001&2003ÃÜÊÜÃæWæ 228, 2004&2006ÃÜ GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ 213 C¨Üª¨Ü᪠2007&2009ÃÜ AÊܘ¿áÈÉ 178PæR CÚPæ¿ÞX CÇÝTæ EñܤÊÜá ÓÝ«Ü®æWæ穨æ.


g®ÜÓÜíTÝ ˻ÝWÜ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ Öæa…GíIGӅ ÊÜáñÜᤠGíÔqGӅ

PÜ®ÝìoPܨÈÜ É Ga…GíIGӅ ÊÜáñÜᤠGíÔqGӅ

ÖæDž¤ ÊÜÞ®æàh…Êæáíp… C®Ý#ÅÊæáàÐÜ®… ÔÓÜír (Ga…GíIGӅ): ¨æàÍÜ¨Ü WÝÅËáà| g®Üñ¿ æ á BÃæãàWÜ ÓèÆ»ÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° E®Ü£° àPÜÃ| Ü WæãÚÓÜáÊÜ E¨æઠÍÜ©í¨Ü »ÝÃÜñÜ ÓÜPÝìÃÜ ÃÜbst ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü (G®…BÅGa…Gí) ñܮܰ PÝ¿áì Áãàg®æ ¿Þ¨Ü BÃæãàWÜ ÓèÆ»ÜÂWÜÚWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Ü ±ÝŨàæ ÎPÜ AÓÜÊáÜ ñæãàÆ®Ü樆 áÜ ° ÖæãàWÜÇÝw ÓÜáÊÜâ¨Üá. ËPæàí©ÅàPÜêñÜ BÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓ§æ CñÝ© WÜáÄWÜÙÜ ÓÝ«Ü®æWÝX AWÜñÜÂÊÝ¨Ü ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÖÜíñÜWÜÙÜ AíQ AíÍÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜOæWÝX PÜívÜáPæãívÜ ÊÜÂÊÜÓÁ §æ áà ÖæDž¤ ÊÜÞ®æàh…Êæáíp… C®Ý#ÅÊæáàÐÜ®… ÔÓÜrí (Ga…GíIGӅ). ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÃÝg©í¨Ü HPÜÃã Ü ±Ü¨Ü ÊÜÞ×£ ÓÜPÝƨÜÈÉ ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ ¨æàÍݨÜÂíñÜ HPÜÃã Ü ±Ü¨Ü Ga…GíIGӅ ®ÜÊÜáã®æWÜÙÜ®Üá° ¯WÜ©±ÜwÔ¨æ. PÜ®ÝìoPÜ¨È Ü É G²ÅDž 2008Äí¨Ü ±Ü¨£œÜ aÝȤ¿áÈɨæ. Ga…GíIGӅ ÊÜÞ×£ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÜPÝìÃÜ¨Ü Ê清 ±æäàoìDžWæ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÚÜ í¨Ü ®æàÃÜÊÝX WÜ|QàPÜ ÄÓÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§Àá¨æ. ÃÝg¨ÜÈÉ D Áãàg®æ hÝÄWæ Ÿí¨Ü PæÆÊæà ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ÃÝg嬆 ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓÜíÓæW§ ÚÜ í¨Ü ÊÜÞ×£¿á®Üá° B®…Çæ箅®ÜÈÉ ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜÈÉ BÃæãàWÜ CÇÝTæ¿á Ga…GíIGӅ Ë»ÝWÜ ¿áÍÜÔ¿ Ì ÞX¨æ.

ÊÜá¨ÜÅ BÂív… aæçDžx pÝÅÂQíW… ÔÓÜír (GíÔqGӅ): ñÝÀá ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÞ Ü | (GíGíBÅ) ÖÝWÜã ÎÍÜá ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ| (IGíBÅ) PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX, Wܼì~ ÊÜá×Ùæ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜÚR Wæ BÃæãàWÜ CÇÝTæ ÊÜ£Àáí¨Ü ÓæàÊæWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àvÜáÊÜâ¨Üá. ¯àw¨Ü ÓæàÊæWÙÜ ®Ü áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá AWÜñÂÜ ÊÝ¨Ü ×®ÜÇ ° ¿ æ áÈÉ BËÐÜÄR st ÊÜÂÊÜÓÁ §æ áà GíÔqGӅ & ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜá訆 A®ÜáÓÜÃO Ü Ý ÊÜÂÊÜÓ.§æ C¨Üá »ÝÃÜñÜ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÝÌPÝíQÒ Áãàg®æ. PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá ÊÜáãÆPÜ G®…IÔ ÓÜÖÁ Ü ãàWÜ¨È Ü É ÃÝg嬆 AWÜñÂÜ PÜ®R áÜ WÜá|ÊÝX GíÔqGӅ ñÜíñÝÅíÍÜÊÜ®Üá° A¼ÊÜ꩜±ÜwÔ g®ÜÊÄÜ 2011Äí¨Ü A®ÜáÐÝu®WÜ ã æ ÚÔ¨æ.

ÃÝg嬆 GíÔqGӅ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° WÜáÃÜá£Ô AÊæáÄPÜ ÊÜáãÆ¨Ü ÃÝP…´æÆÉÅ ´èívæàÐÜ®… ÊÜáñÜᤠÖæDž¤ AÇæç¿á®…Õ pݱ… 11 BËÐÝRÃÜWÜÙÜÇæãÉí¨Üá Gí¨Üá NãàÑÔ¨æ. C¨ÜPÝRX 2011ÃÜ w. 4ÃÜí¨Üá ÊÝÑíW…o®… wÔ¿áÈÉ "C®æãà° ÊæàoÃ…Õ aÝÇæíh… ±ÜÅÍÜÔ¤' ¯àw WèÃÜËÔ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü GíÔqGӅ ÊÜÂÊÜÓæ§Wæ AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜá®Ü°Oæ ¨æãÃ棨æ. C¨ÜáÊÜÃæËWÜã GíÔqGӅ ñÜíñÝÅíÍܨÜÈÉ 16,20,560 Wܼì~ Ô÷à¿áÃÜá ÖÝWÜã 6,61,301 ÎÍÜáWÜÙÜ®Üá° ®æãàí¨Ü~ ÊÜÞwPæãÙÜÛÇÝX¨æ.

"ñÝÀá PÝv…ì' : ÃÝg¨ÜÈÉ ±ÜÅ£ Wܼì~ Ô÷àWÜã ±ÜÅñæÂàPÜ WÜáÃÜá£®Ü ÓÜíTæ¿á "ñÝÀá PÝv…ì' ËñÜÄÓÜÇÝX¨æ. ñÝÀá PÝv…ì®ÜÈÉ Wܼì~ Ô÷à¿á®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÆá ÖÝWÜã A®ÜáÓÜÄÓÜÆá AWÜñÜÂÊÝ¨Ü ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô GíÔqGӅ ±æäàoìDž®ÜÈÉ AÙÜÊÜwÓÜÇÝX¨æ. C¨ÜÄí¨Ü Wܼì~ ñÝÀáWæ ¯WÜ©ñÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ¯àvܸæàPÝ¨Ü BÃæãàWÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜíñæ ÓÜíŸí˜Ô¨Ü BÃæãàWÜ ÓÜÖÝ¿áPÜÄWæ £ÚÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã Wܼì~ Ô÷àWÜã ÓÜÖÜ BPæ ±Üvæ¿á¸æàPÝ¨Ü ÓæàÊæ¿á ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° GӅGíGӅ ÊÜáãÆPÜ £Ú¿á±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá D ÊÜÂÊÜÓ槿á ÊÜááS AíÍÜ. GíÔqGӅ ±æäàoìDž®Ü B«Üá¯PÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãíwÃÜáÊÜ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÃÝg PÜ®ÝìoPÜ GíŸ Qà£ìWÜã »Ýg®ÜÊÝX¨æ. Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ D ñÝí£ÅPÜñæ¿á®Üá° CñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙÜÆãÉ AÙÜÊÜwÔPæãÙÜÛÆá ÓÜãaÜ®æ ¯àw¨æ. "Óܤ®ÜÂ±Ý®Ü ñÝÀá ÊÜáÊÜáñæ¿á ±ÜÅ£àPÜ'

ñÝÀá BÃæãàWÜ ÊÜáwÆá PÝ¿áìPÜÅÊÜá

ñÝÀá&ÊÜáWÜáË®Ü

BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ¸Ý|íñÜ®Ü ¨æãÃÜQÔPæãvÜÆá ÖÝWÜã ÓÝíÔ§PÜ ÖæÄWæWÜÙÜ®Üá° ÖæbcÓÜÆá PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ "ÊÜáwÆá' GíŸ A±ÜäÊÜì Áãàg®æ¿á®Üá° hÝÄWæ ñÜí©¨æ. 2007Äí¨Ü ÃÝg嬆 GÆÉ 30 iÇæÉWÜÙÜÆãÉ A®ÜáÐÝu®ÜPæR ñÜÃÜÇÝX¨æ. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÃÝg¨ÜÈÉ ÓÝíÔ§PÜ ÖæÄWæWÜÙÜ ÓÜíTæ Íæà. 97ÃÜÑr¨Ü᪠ÊÜÞa…ì 31ÃÜ AíñÜÂPæR 100PæR ®ÜãÃÜÃÜÐÜár WÜáÄ ÓݘÓÜáÊÜ ¯ÄàPæÒ Öæãí¨ÜÇÝX¨æ. ¸Ý|íñÜ®ÜPæR ¸æàPÝ¨Ü 19 ÊÜÓÜá¤WÜÚÃÜáÊÜ "ÊÜáwÆá Qp…' A®Üá° ñÝÀáWæ ÖæÄWæ ®ÜíñÜÃÜ ¯àvÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊæà "ÊÜáwÆá'. D Áãàg®æ¿áw ŸvÜñÜ®Ü ÃæàTæXíñÜ PæÙÜXÃÜá ÊÜÊÜÃÜá, ±Ü.hÝ. ÊÜáñÜᤠ±ÜíWÜvܨÜÊÜÃÜá, ÓÜPÝìÄ BÓܳñæÅ¿áÈÉ ÖæÄWæ ÊÜÞwÔPæãíwÃÜáÊÜÊÜÃÜá, GÃÜvÜá ÊÜáPÜRÚWæ ÔàËáñÜÊÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã Wܼì~¿ÞX¨ÝªWÜ ñÝÀá PÝvÜì®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜÊÜÃÜá ´ÜÇÝ®Üá»ÜË WÜÙÝWÜáñݤÃæ.

ÊÜáwÆá Qp…®ÜÈÉ H®æ௨æ ?

1. ñÝÀáWæ ÓæãÙæÛ±ÜÃܨæ, 2. gÊÜáTÝ®Ü (ÊÜá«ÜÂÊÜá AÙÜñæ), 3. ¸æv…Îàp… (ÊÜá«ÜÂÊÜá AÙÜñæ), 4. ñÝÀáWæ ¨Ü±Ü³®æ Öæã©Pæ (Ëáàw¿áí), 5. ñÝÀáWæ Óæãà±Üâ, 6. Ÿpær JWæ¿ááÊÜ Óݟã®Üá, 7. ñÝÀáWæ ÖæãpærWæ PÜoárÊÜ Ÿpær, 8. ÓݯoÄ ±ÝÂv…Õ (aèPÜ PÝo®… Ÿpær Ëñ… PÜá~Pæ), 9. ñÝÀáWæ ¸ÝaÜ~PæÁãí©Wæ PæãŸºÄ GOæ¡, 10. ñÝÀáWæ oÊæDž, 11. oãñ… ±æàӅr Ëñ… ŸÅЅ, 12. ÊÜáWÜáËWæ ÃܟºÃ… Îàp… ÊæáàÇæ ¸æv…Îàp…, 13. ÊÜáWÜáËWæ Öæã©Pæ, 14. ÊÜáWÜá訆 Êæáç Óݟã®Üá, 15. ÊÜáWÜáËWæ ÃܟºÃ… Îàp…, 16. ÊÜáWÜáËWæ vÜ¿á±ÜÅ, 17. ÊÜáWÜáËWæ g៺, 18. ÊÜáWÜáËWæ ÓæÌorÅ, PÜáÇÝË, PÝÆábàÆ, 19. ±ÝÉÔrP… ¸ÝÂW… (Qp…) D PÝ¿áìPÜÅÊÜá 2007Äí¨Ü ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ®Üvæ¿áᣤ¨Ü᪠wÓæíŸÃ… 2012ÃÜ AíñÜÂPæR »è£PÜ ±ÜÅWÜ£ 1329432 ñÜÆᲨæ. ÃÝg ÓÜPÝìÃÜ¨Ü D ÊÜáÖÜñܤÃÜ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü Áãàg®æ¿áã A®Üá¨Ý®Ü ¯àvÜᣤ¨æ.


BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ (108) ñÜáñÜáì ¯ÊÜìÖÜOÝ ±ÜÅ£QÅÁá ÓæàÊæ (CGíBÅI) Áãàg®æ¿áw BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ

ÃÝg ÓÜPÝìÃÜ "BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ' GíŸ ®ÜãñÜ®Ü Áãàg®æ¿á®Üá°

ÓÜPÝìÃÜ ÊÜáñÜᤠTÝÓÜX ÓÜÖÜ»ÝXñŲ̈ÜÈÉ 2008ÃÜ ®ÜÊæíŸÃ… 1ÃÜí¨Üá A®ÜáÐÝu®ÜPæR ñÜí©ñÜá. A±Ü[ÝñÜ, AX°¨ÜáÃÜíñÜ, PÜorvÜ PÜáÔñÜ, ±ÜÅPÜê£ ËPæãà±Ü, PÜÐÜrPÜÃÜ ÖæÄWæWÜÙÜÈÉ ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÎÍÜá訆 iàÊÜ ÃÜPÜÒOæ, ÖÝÊÜâ PÜwñÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ ÓæàÊæ Æ»ÜÂ˨æ. WÝÅËáà| ÊÜáñÜᤠ®ÜWÜÃÜ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü g®ÜÄWæ ñÜáñÜáì bQñæÕ ÓæàÊæ¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX EbñÜ pæãàDž µÅà 108 ®ÜíŸÃ…®æãí©Wæ 24 WÜípæWÜÙÜ PÝÆ BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ ¯ÃÜíñÜÃÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° J¨ÜXÓÜᣤ¨æ. ÃÝhݨÜÂíñÜ Joár 517 BÂíŸáÇæ®…Õ ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¯ÁãàiÔ¨æ. ÃæãàXWæ BÓܳñæÅ ±ÜäÊÜì bQñæÕ¿á®Üá° ®ÜáÄñÜ ÔŸí©Àáí¨Ü ÊÝÖܮܨÜÈÉ ¯àvÜáñݤ ÃæãàX¿á®Üá° BÓܳñæÅWæ

PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ C¨ÝX¨æ. C¨ÜÄí¨Ü iàÊÜÖݯ, AíWÜËPÜÆñæ ñÜvæ¿áŸÖÜá¨Üá ÖÝWÜã ñÝÀá, ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáÃÜ|ÊÜ®Üá° PÜwÊæáWæãÚÓÜÆá ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝX¨æ. 2008&9®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ 24,714, 2009&10®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ 3,64,839, 2010&11®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ 6,28,897 ÖÝWÜã 2012ÃÜ wÓæíŸÃ… AíñÜÂPæR 5,91,439 ñÜáñÜáì ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ 108 PÜÈ³Ô ÓÝ«Ü®æWæ穨æ.

PÜáoáíŸ Áãàg®æ

PÜáoáíŸ Áãàg®æ bQñÝÕÆ¿á ñæÃæ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÃÝg PÜ®ÝìoPÜ ¨æàÍܨÜÇæÉà PÜáoáíŸ Áãàg®æ bQñÝÕÆ¿áWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¨Ü Êæã¨ÜÆ

ÃÝg PÜ®ÝìoPÜ. g®ÜÓÜíTæ ԧÃÜñæ ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜ꩜¿á®Üá° ÊÜáãÆ E¨æªàÍÜÊÝXÄÔPæãívÜá ÓÜ|¡ PÜáoáíŸ¨Ü ±ÜÄPÜƳ®æ¿áÈÉ ÍÝÍÜÌñÜ ÓÜíñÝ®Ü ¯¿áíñÜÅ| ÍÜÓÜ÷bQñæÕWæ JÙܱÜvÜáÊÜÊÜÄWæ BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| CÇÝTæ PÜáoáíŸ Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÝg¨ÜÈÉ AÊÝÂÖÜñÜ ÖÝWÜã ÓÜáÓÜãñÜÅÊÝX AÙÜÊÜwÔ¨æ. g®Üñæ¿á ÖÝWÜã ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü AWÜñÜÂPæR ñÜPÜRíñæ ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜãñÜÅWÜÙÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔ¨æ. Ëá¯Çݱ…, ÇݱæäÅÓæãRà²P…, ±Ýp… ±ÝÃÜrÊÜå… ÊÜáñÜᤠÊÝÂÓæPÜrËá ÊÜáãÆPÜ PÜáoáíŸ ¯¿áíñÜÅ| hÝWÜꣿá®Üá° ÊÜáãwÔ¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ C£à¤b®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáÖÜñÜÌ ±Üvæ¨Ü ÍÜÓÜ÷bQñæÕ E¨ÜÃܨÜÍÜìPÜ (ÇݱæäÅÓæãRà²). D ÇݱæäÅÓæãRಠÍÜÓÜ÷bQñæÕ PÜwÊæá ÊæaÜc¨Ü, ÓÜáÆ»Ü, ÓÜáÃÜPÜÒ, ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ ŸÖÜá ±ÜÅaÜÈñÜ Áãàg®æ. PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ Íæà. 50ÃÜÐÜár ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá D ÍÜÓÜ÷bQñæÕWæ JÙÜWÝX¨ÝªÃæ. CñÜÃÜ PÜáoáíŸ Áãàg®æ ÍÜÓÜ÷bQñæÕWÜÚWæ ÖæãàÈÔ¨ÜÈÉ A£à ÖæaÜác ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX aÝȤ¿áÈɨæ. 2009Äí¨Ü ±ÜÅ£ ÊÜÐÜì C¨ÜáÊÜÃæWæ ÇݱæäÅÓæãRಠÍÜÓÜ÷bQñæÕ ÃÝg¨ÜÈÉ WÜ|¯à¿áÊÝX HÄPæ PÜíw¨æ.

PÜáoáíŸ Áãàg®æ¿áÈÉ ÃÝÑóà¿á ÓÜÃÝÓÜÄ Joár ´ÜÆÊÜñܤñæ ¨ÜÃÜ (qG´…BÅ) ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞw¨æ. BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ Áãàg®æ PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÊÜá®æ ÊÜá®æWæ ñæÃÜÚ ÊÜá×ÙÝ BÃæãàWÜ ÖÝWÜã PÜáoáíŸ ¯¿áíñÜÅ|¨Ü £ÚÊÜÚPæ ¯àw hÝWÜê£ ÊÜáãwԨݪÃæ.

PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ PÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| Áãàg®æ¿á ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ

ÃÝg ÊÜáor¨Ü WÜá|ÊÜáor »ÜÃÜÊÜÓæ ÓÜËᣠ(GӅPÜãÂGÔ) BÃÜá £íWÜÚWæãÊæá¾ E®Ü°ñÜ ÊÜáor¨ÜÈÉ PÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜáñܤ¨æ. D Áãàg®æ¿áÈÉ EípÝWÜáÊÜ ÓÝÊÜâ, Ë´ÜÆñæ ÖÝWÜã ñæãvÜPÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜıÜwÓÜÆá ÓÜÆÖæ, ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáñܤ¨æ. C¨æà Ä࣠iÇÝÉ ÊÜáor¨ÜÆãÉ wPÜãÂGÔ CÃÜáñܤ¨æ. ®ÜíñÜÃÜ ñÝÆãPÜá ÊÜáor¨ÜÈÉ BÃæãàWݘPÝÄWÜÙÜá ÖÝWÜã ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ ÊæáwPÜDž BµàÓÜÅWÜÙÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ´ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÚWæ ñÜÆá±ÜâÊÜíñæ ®æãàwPæãÙÜáÛñݤÃæ. 2012ÃÜ w.19 ÊÜáñÜᤠ20ÃÜí¨Üá ¸æíWÜÙÜãÃÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ 12 ÃÝgÂWÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÔ PÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| Áãàg®æ ±ÝŨæàÎPÜ ËÊÜáÍæì PÝ¿ÞìWÝÃÜÊÜ®Üá° BÁãàiÔñÜá¤. PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü A«ÜÂPÜÒñæ¿á®Üá° BÃæãàWÜ ÓÜbÊÜ AÃÜËí¨Ü Èí¸ÝÊÜÚ AÊÜÃÜá ÊÜ×ԨܪÃÜá.

PÜáoáíŸ Áãàg®æ ÓærÃÜÇæçÓæàÐÜ®… (Ga…GíIGӅ) ÃÝg 2009&10, 2010&11 ÖÝWÜã wÓæíŸÃ… 2012ÃÜ AíñÜÂPæR CÃÜáÊÜ ÓÝ«Ü®æ D Ä࣠C¨æ. ÊÝÂÓæPÜrËá 3,457, 6,787 ÊÜáñÜᤠ3,894 ÇݱæäÅÓæãRà²P… 1,70,914, 1,56,906 ÖÝWÜã 1,55,323 oá¸æPÜrËá 2,14,588, 95,162 ÖÝWÜã 88,891 I¿ááw 2,74,305, 2,19,485 ÊÜáñÜᤠ1,95,487 KÃÜDž ²Ç… ŸÙÜPæ¨ÝÃÜÃÜá 1,66,230, 1,37,3555 ÖÝWÜã 1,25,1886 PÝívæãàÊÜå…Õ 3,16,311, 2,47,3267 ÊÜáñÜᤠ1,92,2876 ÃÝÑóà¿á PÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Üw ÍÝÍÜÌñÜ ÓÜíñÝ®Ü ¯¿áíñÜÅ| ÍÜÓÜ÷bQñæÕWæ JÙܱÜvÜáÊÜÊÜÄWæ ±æäÅàñÝÕÖÜ «Ü®ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜᣤ¨æ. ±ÜâÃÜáÐÜ ÓÜíñÝ®ÜÖÜÃÜ| ÍÜÓÜ÷bQñæÕ (®æãà ÓÝRDž±æDž ÊÝÂÓæPrË Ü á)Wæ JÙܱÜor ´ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÚWæ 1,100 ÃÜã. ÖÝWÜã ÊÜá×Ùæ ÓÜíñÝ®ÜÖÜÃÜ| ÍÜÓÜ÷bQñæÕ (oá¸æPÜrËá A¥ÜÊÝ E¨ÜÃܨÜÍÜìPÜ)Wæ JÙܱÜor ¹²GDž PÜáoáíŸ¨Ü ÊÜá×ÙÜWæ 600 ÃÜã. ÖÝWÜã G²GDž PÜáoáíŸ¨Ü ÊÜá×ÙæWæ 250 ÃÜã. ¯àvÜÇÝWÜᣤ¨æ.

"g®ÜÓÜíTÝ ԧÃÜñæ ¯Ëá¾í¨Ü ÊÜÞñÜÅ ÓÝ«ÜÂ'


BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| ÓÜbÊÜ

ÎÅà AÃÜËí¨Ü Èí¸ÝÊÜÚ AÊÜÃæãí©Wæ ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü ÓÜí¨ÜÍÜìPÜÃÜá : q ÃÝgá AvÜPÜÚÛ

BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÚÊæ. D Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ Êæç¨ÜÂÃÜá, ±ÜÅÁãàWÜ ÍÝÇæ, ÖæÄWæ PæãàOæ ÖÝWæ ñÜáñÜáì ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ JÙÜÃæãàX ÓæàÊæ ¯àvÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ CÃÜáñܤ¨æ. ¾ GÆÉÄWÜã BÃæãàWÜ GíŸ ¯ÊÜá¾ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á ×®æ°Çæ H®Üá? GÆÉÄWÜã BÃæãàWÜ Aí¨ÜÃæ ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊݨÜíñÜÖÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜá, ŸvÜÊÜ&ŸÈɨÜ, ×í¨ÜáÚ¨ÜÊÜÃÜá& ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÊÜÃÜá, WÜívÜá&Öæ|á¡ G®Üá°ÊÜ »æà¨ÜËÆɨæ GÆÉÄWÜã ÓÜáÆ»ÜÊÝX ÖÜ£¤ÃܨÜÈÉ ÔWÜáÊÜíñÝWܸæàPÜá. C¨Ü®æ°à GÆÉÄWÜã BÃæãàWÜ A¥ÜÊÝ Health for All G®Üá°ñæ¤àÊæ. GÆÉÄWÜã BÃæãàWÜ Aí¨ÜÃæ ¿ÞÃÜã ÃæãàXWÜÙæà CÃÜáÊÜâ©ÆÉ A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÀáÇæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá A¥Üì AÆÉ. PæÆÊÜâ ÃæãàWÜWÜÙÜá ÊÜÞ®ÜÊÜ »ÜãËá ÊæáàÇæ CÃÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜÊÜä CÃÜáñܤÊæ. AÆɨæ ÊÜê¨Ýœ±ÜÂ, ÓÝÊÜâ CíñÜÖÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ñܲ³ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. GÆÉÄWÜã BÃæãàWÜ Aí¨ÜÃæ ÖÜÚÛ ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ Super Speciality BÓܳñæÅ A¥ÜÊÝ ñÜýÃÜá CÃÜáñݤÃæ AíñÜÆã AÆÉ. ÊÜáãÆ»ÜãñÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜá GÆÉÄWÜã ÔWܸæàPÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá C¨ÜÃÜ A¥Üì.

GÆÉÄWÜã ÊÜáãÆ»ÜãñÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæ ÔWÜáÊÜâ¨ÜPæR CÇÝTæ¿áÈÉ ¿ÞÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ C¨æ? ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ±ÝÅÃÜí»Ü©í¨ÜÆã ®Üí¹ A¨Ü®Üá° ÊÜÂÊÜÔ§ñÜÊÝX ÃÜã²ÔÃÜáÊÜíñÜÖÜ ÃÝg ®ÜÊÜᾨÝX¨æ. ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 4&5 ÓÝËÃÜ g®ÜÓÜíTæÂWæ A¥ÜÊÝ 4&5 ÖÜÚÛWÜÚWæ Jí¨ÜÃÜíñæ BÃæãàWÜ E±ÜPæàí¨ÜÅ G®Üá°ÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ C¨æ. D E±Ü Pæàí¨ÜÅPæR JŸº ÊÜá×ÙÝ BÃæãàWÜ ÓÜÖÝ¿áQ (ANM AíñÜ PÜÃæ¿ááñݤÃæ) ÖÝWÜã JŸº ±ÜâÃÜáÐÜ BÃæãàWÜ ÓÜÖÝ¿áPÜÄÃÜáñݤÃæ. CÊÜÃÜá ÊÜá®æ&ÊÜá®æWæ »æàq ÊÜÞw, g®ÜÄWæ BÃæãàWÜ嬆 ŸWæY ÊÜÞ×£ ¯àw, ÃæãàWÜWÜÙÜá ŸÃܨÜíñæ ñÜvæWÜoárÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÚWæ ËÍæàÐÜ ÓæàÊæ ¯àvÜáñݤÃæ. E±ÜPæàí¨ÜÅPæR ÊæáàƳoár ÓÜáÊÜÞÃÜá 20&30 ÓÝËÃÜ g®ÜÓÜíTæÂWæ Jí¨ÜÃÜíñæ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ

.

.

.

¾

¾ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅPæR ÊæáàƳoár ¿ÞÊÜ ÓÜíÓæ§WÜÚÊæ? ñÝÆãPÜá ÊÜáor¨ÜÈÉ ñÝÆãPÜá BÓܳñæÅWÜÙÜá A¥ÜÊÝ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÚÊæ. CÈÉ ÖæÄWæ ñÜýÃÜá, ÊÜáPÜRÙÜ ñÜýÃÜá, AÃæÊÜÚPæ ñÜýÃÜá ÊÜááíñÝ¨Ü ñÜýÃÜ ÓæàÊæ Æ»ÜÂ˨Ü᪠ÍÜÓ܌bQñæÕWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÊÜÂÊÜÓæ§ CÃÜáñܤ¨æ. C¨ÜPæR ÊæáàƳoár iÇÝÉÊÜáor¨ÜÈÉ ÓÜáÓÜijñÜÊݨÜíñÜÖÜ GÇÝÉ ŸWæ¿á ÓæàÊæ ¨æãÃæ¿ááÊÜ iÇÝÉ BÓܳñæÅWÜÚÊæ. E±ÜPæàí¨ÜÅ ÖÝWÜã ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ ŸÖÜÙÜÐÜár ÊÜáqrWæ ÃæãàWÜ ñÜvæWÜoárÊÜ ÖÝWÜã BÃæãàWÜ ÓÜíÊÜ«Üì®æ

. . . .

(Prevention and Health Promotion)

ÊÜÞvÜáÊÜ ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ñÝÆãPÜá ÖÝWÜã iÇÝÉÊÜáor¨ÜÈÉ ŸÖÜÙÜÐÜár ÊÜáqrWæ ÃæãàWÜÊÜ®Üá° WÜá|±ÜwÓÜáÊÜ (Curative) ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æ.

.

PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ CíñÜÖÜ GÐÜár ÓÜíÓæ§WÜÚÊæ? ÓÜáÊÜÞÃÜá 8,800PÜãR ÖæaÜác E±ÜPæàí¨ÜÅWÜÚÊæ, 2,310 ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÚÊæ, 326 ÓÜÊÜáá¨Ý¿á BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá ÖÝWÜã ñÝÆãPÜá ÊÜáor¨ÜÈÉ Jí¨ÜÃÜíñæ ñÝÆãPÜá BÓܳñæÅWÜÚÊæ, ±ÜÅ£à iÇæÉ¿áÆãÉ iÇÝÉ BÓܳñæÅWÜÚÊæ. ¾

¾ C£¤àaæWæ A®ÜáÐÝu®Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü¨Ü E¨æªàÍÜ H®Üá? WÝÅËáà| ÊÜáor¨ÜÈÉ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ŸÆ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá. WÜáOÝñܾPÜÊݨÜíñÜÖÜ ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæ ¯àw AÊÜÃÜ ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° PÜwÊæáWæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã g®ÜÓÜíTÝ ¯¿áíñÜÅ| ÊÜÞw Ô§ÃÜñæ ÓݘÓÜáÊÜâ¨Üá (Population Stabilization).

. .

¾ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæ ŸÆ±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü ¿ÞÊÜ ñÜíñÜÅÊÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔ¨æ?

.

®æÃÜÊÜâ : q PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì

ÊÜáãÆ»ÜãñÜ ÓèÆ»ÜÂWÜÙÝ¨Ü ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅ ÖÝWÜã E±ÜPæàí¨ÜÅWÜÙÜ PÜorvÜWÜÙÜ ¯ÊÜìÖÜOæ ÊÜáñÜᤠBÊÜÍÜÂPÜñæ CÃÜáÊÜÈÉ ÊæáàƪhæìWæàÄÓÜáÊÜâ¨Üá, BÊÜÍÜÂPÜñæ CÃÜáÊÜÈÉ ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜí±Ü®Üã¾ÆWÜÙÜ ¯àwPæ, B¦ìPÜ ËPæàí©ÅàPÜÃÜ| (Decentralization) ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÓÜÖÜ»ÝXñÜÌ ÖæbcÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÖÜÚÛ ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ BÍÝ PÝ¿áìPÜñæì¿áÃÜ ®æàÊÜáPÝ£, PÜí¨Ý¿á WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉ WÝÅÊÜá BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠ®æçÊÜáìÆ ÓÜË᣿á Óݧ±Ü®æ, »ÝÃÜ£à¿á Êæç¨Ü ±Ü¨Üœ£WÜÙÝ¨Ü B¿ááЅ ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜÈÉ ËÈà®ÜWæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááíñÝ¨Ü ñÜíñÜÅWÜÙÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔ¨æ.

¾ ÊÜáãÆ»ÜãñÜ ÓèPÜ¿áìÊÜ®Üá° ¿ÞÊÜ ÄࣿáÈÉ ÖæbcÓÜÇÝX¨æ? ®ÜÊÜá¾ÈÉ 2,310 ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÚÊæ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ 1,001 ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá° 24×7 ÖæÄWæ BÓܳ$ñæÅWÜÙÝX ÊæáàƪhæìWæàÄÓÜÇÝX¨æ. 167 BÓܳñæÅWÜÙÜ®Üá° Êæã¨ÜÆ Êæáàƾor¨Ü BÓܳñæÅ¿á®Ý°X ±ÜÄÊÜ£ìÓÜÇÝX¨æ.

. .

¾ G®…BÅGa…Gí PÝ¿áìÊݲ¤ ÖæàWæ A®ÜáÐÝu®ÜWæãÙÜáÛ£¤¨æ? ÓÜáÊÜÞÃÜá 100 Êæç¨ÜÂÃÜá (59 Gí.¹.¹.GӅ. Êæç¨ÜÂÃÜá, 65 Óæ³$ÐÜÈӅrWÜÙÜá), 600ÃÜÐÜár B¿ááЅ Êæç¨ÜÂÃÜá (591), 4,000PÜãR ÖæaÜác ÓÝr¶… ®ÜӅìWÜÙÜá (4264), 600PÜãR ÖæaÜác G.G®….Gí.WÜÙÜá (643), 1,000PÜãR ÖæaÜác CñÜÃæ ÔŸí© (±ÜÅÁãàWÜÍÝÇÝ ñÜíñÜÅýÃÜá, iÇæÉ ÊÜáñÜᤠñÝÆãPÜáWÜÙÜÈÉ ±æäÅàWÝÅÊÜå… ÊÜÞ®æàgÅWÜÙÜá) D GÇÝÉ ÔŸí©WÜÙæãí©Wæ ¨ÜPÜÒ PÝ¿áì±Üvæ¿áíñæ G®….BÅ.Ga….Gí. PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨æ. C¨ÜÃæãí©Wæ ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR ÖÝWÜã ÓÜáÆ»ÜÊÝX ±ÜÅÓÜ㣠ÓæàÊæ ÔWÜáÊÜâ¨ÜPæR ÃÝg嬆 1,003 ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá° 24×7 BÓܳñæÅWÜÙܮݰX ÊæáàƪhæìWæàÄÔ¨æ. D BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ ©®Ü¨Ü 24 WÜípæ¿áã, ÊÝÃÜ¨Ü 7 ©®ÜWÜÙÜã ÖÝWÜã ÊÜÐÜì¨Ü 365 ©ÊÜÓÜÊÜä EbñÜÊÝX ÖæÄWæ ÓæàÊæWÜÙÜá ÔWÜáñܤÊæ. C¨ÜPÝRX 8 WÜípæ¿á ±ÝÚ¿á ÊæáàÇæ PæÆÓÜ ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜâ¨ÜPæR

.


Staff NurseWÜÙÜ®Üá°

ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü¨w Ü ¿áÈÉ ®æàËáÓÜÇÝX¨æ.

¾ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÚWæ g®ÜÄí¨Ü ¸æàwPæ ŸÃÜáÊÜíñÜÖÜ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã PÝ¿áìPÜÅÊÜá A¥ÜÊÝ Áãàg®æ C¨æÁáà? ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ BÃæãàWÜÂPÝRX g®Ü¯ ÓÜáÃÜûÝ Áãàg®æ A®ÜáÐÝu®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨æªàÊæ. D Áãàg®æ¿áÈÉ ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà ÖæÄWæ¿Þ¨ÜÃæ ÃÜã. 500/& ÖÝWÜã BÓܳñæÅ¿áÈÉ ÖæÄWæ¿Þ¨ÜÃæ ÃÜã. 700/& ®ÜWܨÜá ÖÜ| ¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜáwÆá G®Üá°ÊÜ Ë®ÜãñÜ®Ü Áãàg®æ¿áÈÉ ¸Ý|í£ ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜá訆 ÃÜPÜÒOæWÝX ÖÝÓÜÆá, Öæã¨æ¿áÆá ¸æv…Îàp…¯í¨Ü ×w¨Üá ÊÜáWÜáËWæ ÓæÌoÅ, Óæãà±Üâ, GOæ¡, ÓæãÙæÛ ±ÜÃܨæ CñÝ© 19 ÊÜÓÜá¤WÜÚÃÜáÊÜ Qp… ¯àvÜÇÝWÜᣤ¨æ. ±ÜÅÓÜ㣠BÃæçPæ Áãàg®æ¿áÈÉ Wܼì~¿áÃÜ ±èÑrPÜ BÖÝÃÜPÝRX Wܼì~¿ÞX¨ÝªWÜ ÃÜã. 1,000/& ÖÝWÜã ÖæÄWæ¿Þ¨Ü 48 WÜípæÁãÙÜWæ ÃÜã. 1,000/& Joár ÃÜã. 2,000/& WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜᣤ¨æ. ñÝÀá»ÝWÜ Áãàg®æ¿áw¿áÈÉ TÝÓÜX BÓܳñæÅ¿áÈÉ ÖæÄWæ ÓèƻܠJ¨ÜXÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. D GÇÝÉ ÓæàÊæWÜÙÜá ±ÜÄÎÐÜr gÝ£, ±ÜÄÎÐÜr ±ÜíWÜvÜ¨Ü ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ GÃÜvÜá ÖæÄWæWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ ÔàËáñÜÊÝX¨æ.

. .

ÓÜíTæ 108PæR PÜÃæ ÊÜÞw¨ÜÃæ g®ÜÃÜ ÓæàÊæWæ ԨܜÊÝX¨æ. C®æã°í¨Üá ÊÜáÖÜñÝÌPÝíûæ¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜá & g®Ü¯&ÎÍÜá ÓÜáÃÜûÝ PÝ¿áìPÜÅÊÜá. D PÝ¿áìPÜÅÊÜá 9®æà Óæ±ÜríŸÃ… 2011Äí¨Ü D PÝ¿áìPÜÅÊÜá gÝÄ¿áÈɨæ. D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ GÇÝÉ ÓÜPÝìÄ BÃæãàWÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ Wܼì~¿áÄWæ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜgÝñÜ ÎÍÜáWÜÚWæ ÓÜí±Üä|ìÊÝX EbñÜ ÓæàÊæ ¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÓÝÊÜޮܠÖæÄWæ CÃܟÖÜá¨Üá, Ôh‚æàĿᮅ ÖæÄWæ CÃܟÖÜá¨Üá, LÐܘWÜÙÜá, ±ÜÅÁãàWÝÆ¿á ±ÜÄàûæWÜÙÜá GÆÉÊÜä EbñÜ.

. . .

¾ ÊÜáPÜRÚWÝX ÖÝWÜã ¨ÜáŸìÆ ÊÜWÜì¨Ü g®ÜÃÜ ÓÜÖÝ¿áPæR ¿ÞÊÜ PÜÅÊÜá PæçWæãíw¨æ? ®ÜÊÜá¾ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊÝ ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ ÍÝÇÝ ÊÜáPÜRÙÜ BÃæãàWÜ ñܱÝÓÜOæ ®ÜvæÓÜÇÝWÜᣤñÜá¤. ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü¨Ü A®Üá¨Ý®Ü¨ÜÈÉ CíñÜÖÜ ñܱÝÓÜOæ¿áÈÉ ñæãí¨ÜÃæ PÜívÜáŸí¨ÜíñÜÖÜ 6,000PÜãR ÖæaÜác ÊÜáPÜRÚWæ ¨æãvÜx ÊÜáor¨Ü ÍÜÓ܌bQñæÕ¿á®Üá° EbñÜÊÝX ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜâ ÖÜê¨Ü¿áPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Ü ÍÜÓ܌bQñæÕ¿ÞXÊæ. »ÝWÜÂÆQÒ$¾à ¸Ýív… ±Üvæ¨Ü Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜ BÃæãàWÜ ñܱÝÓÜOæ¿á®Üá° PÜãvÝ ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤ¨æ.

PÜáÐÜuÃæãàWÜWÜÙÝXÊæ. ®ÜÊÜá¾ CÇÝTæ¿á ԟí©WÜÙÜ ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÍÜÅÊÜá©í¨Ü D GÇÝÉ ÃæãàWÜWÜÙÜá ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ¯¿áíñÜÅ|¨ÜÈÉÊæ. ®ÜÊÜá¾ CÇÝTæ¿áÈÉ, PÜÒ¿á ÊÜáñÜᤠPÜáÐÜu ÃæãàWÜ ¯¿áíñÜÅ|PæR ÓÜÌñÜíñÜÅ Ë»ÝWÜÊÜä C¨æ. C£¤àb®Ü ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ PÝ~ÔPæãívÜ Ga…1G®…1 ÓæãàíPÜ®Üá° PÜãvÜ ¯¿áí£ÅÓÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨æªàÊæ. C£¤àaæWæ ÃÝg¨ÜÈÉ PÝ~ÔPæãívÜ ÖÜQR gÌÃÜÊÜ®Üã° ÊÜá®ÜáÐÜÂÄWæ ÖÜÃÜvܨÜíñæ ®ÜÊÜá¾ CÇÝTæ¿áá ±ÜÍÜáÓÜíWæãà±Ü®Ý CÇÝTæ¿á ÓÜÖÜ»ÝXñŲ̈ÜÈÉ ÊÜáá®æ°aÜcÄPæ PæçWæãíw¨æ. iÇÝÉ ÊÜáor¨ÜÈÉ GÇÝÉ ÓÝíPÝÅËáPÜ ÃæãàWÜWÜÙÜá ÖÝWÜã ñÜáñÜáì ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜáÊÜ Ãݲv… ÃæÓݳ®…Õ ñÜívÜ˨æ.

. .

. .

.

.

. .

.

. .

.

.

¾ ÊÝÖÜ®Ü ÊÜÂÊÜÓæ§ ÖæàWæ ? BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ? 108 (517 BíŸáÂÇ殅ÕWÜÙÜá), g®Ü¯ ÓÜáÃÜûÝ ÊÝׯ (176 BíŸáÂÇ殅ÕWÜÙÜá), BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ 108ÃÜÈÉ Joár ÔÌàPÜÄst PÜÃæWÜÙÜá ÓÜáÊÜÞÃÜá 2.5 Pæãàq. C¨ÜÃÜÈÉ Íæà. 42 ÃÜÐÜár PÜÃæWÜÙÜá ÖæÄWæWæ ÓÜíŸí˜ÔÊæ.

¾ ËË«Ü Áãàg®æWÜÙÜá GÐÜár g®ÜÄWæ ñÜÆá²Êæ? g®Ü¯ ÓÜáÃÜûÝ Áãàg®æ&ÓÜáÊÜÞÃÜá 20 ÆPÜÒ ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ÊÜáwÆá Áãàg®æ&ÓÜáÊÜÞÃÜá 9 ÆPÜÒ ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ±ÜÅÓÜ㣠BÃæçPæ&ÓÜáÊÜÞÃÜá 6 ÆPÜÒ ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ñÝÀá »ÝWÜ Áãàg®æ¿áÈÉ 106 TÝÓÜX ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ÓÜPÝìÃÜ¨Ü hæãñæ ÖæÄWæ ÓæàÊæWæ J±Ü³í¨Ü ÊÜÞwPæãíwÊæ. CÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 90,000 ÖæÄWæWÜÙÝXÊæ.

. . . . .

¾ Ë®ÜãñÜ®Ü Áãàg®æWÜÙÜ PÜáÄñÜá...? ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜá g®ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠBÓܳñæÅ¿á ®ÜvÜá訆 AíñÜÃÜÊÜ®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞvܸæàPÜá. D ¯qr®ÜÈÉ BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ& BÂíŸáÇæ®…Õ ¯gÊÝX ÊÜÃܨݮÜÊÝX¨æ. ÃÝg¨ÜÈÉ 517 BÂíŸáÇ殅ÕWÜÚ¨Üáª, ¿ÞÊÜâ¨æà ñÜáñÜáì Ô§£¿áÈÉ ¨ÜãÃÜÊÝ~

.

¾ ®ÜãñÜ®Ü BËÐÝRÃÜ H®Ý¨ÜÃÜã C¨æÁáà? ®ÜÊÜá¾ CÇÝTæ¿áÈÉ ŸÖÜÙÜÐÜár PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ®ÜãñÜ®ÜÊÝX ®ÜvæÔ¨æªàÊæ. A¨ÜÃÜÈÉ PæÆÊÜâ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÚWæ AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜá®Ü°Oæ ¨æãÃ棨æ. A¨ÜÃÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX, ñÝÀáÀáí¨Ü ÖÜáorÈÃÜáÊÜ ÊÜáWÜáËWæ Ga….I.Ë. ÓæãàíPÜ®Üá° ñÜvæWÜoárÊÜ ².².q.Ô.q. ÓæàÊæ¿á®Üá° G®….BÅ.Ga….Gí. ÓæàÊæ¿á hæãñæ ËÈà®ÜWæãÚÓÜÇÝX¨æ. C¨ÜPæR AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜá®Ü°Oæ ¨æãÃ棨æ. ÖÝWæÁáà Êæã¸æçDž ŸÙÜÔ Wܼì~¿áÄWæ BÓܳñæÅ¿á ÓæàÊæ ±Üvæ¿ááÊÜíñæ GӅ.Gí.GӅ. PÜÙÜá×ÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ :& AÊÜÃÜá q.q. ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü ©®Ü, Êæç¨ÜÂÃÜá ñܱÝÓÜOæ ®ÜvæÓܸæàPÝ¨Ü ©®Ü, ÖÝWæÁáà AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÚWæ aÜáaÜácÊÜá¨Ü᪠PæãwÓܸæàPÝ¨Ü ©®ÜÊÜ®Üá° GӅ.Gí.GӅ. ÊÜáãÆPÜ £ÚÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜPÜãR AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜá®Ü°Oæ ¨æãÃ棨æ.

.

¾ ÓÝíPÝÅËáPÜ ÃæãàWÜWÜÙÜ ¯¿áíñÜÅ|PæR ¿ÞÊÜ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÇÝX¨æ? ®ÜÊÜá¾ ÃÝg¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÜááSÊÝ¨Ü ÓÝíPÝÅËáPÜ ÃæãàWÜWÜÙæí¨ÜÃæ ÊÜáÇæàÄ¿Þ, væíWÜáÂ, bPÜᮅWÜá®ÝÂ, PÜÒ¿á ÊÜáñÜá¤

.

¾ D GÇÝÉ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜÈÉ TÝÓÜX ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ñÜÊÜá¾ hæãñæ PæçhæãàwÔÊæÁáà? PæÆÊÜâ Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° ÓÝÊÜìg¯PÜ ÊÜáñÜᤠTÝÓÜX ÓÜÖÜÁãàWܨÜÈÉ (Public Private Partnership) A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÔ¨æ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ:& ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÝ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÓÜÖÜÁãàWܨÜÈÉ iÇÝÉ BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ 37 ®ÝWÜÄPÜ ÓÜÖÝ¿á Êæà©Pæ (Citizen Help Desk) ñæÃæ¿áÇÝX¨æ. 97 Êæã¸æçDž ÖæDž¤ QɯP…WÜÙÜá TÝÓÜX ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÓÜÖÜÁãàWܨÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÊæ. 52 ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÝ ÓÜíÓæ§WÜÙæà ¯ÊÜì×ÓÜᣤÊæ.

.

¾ JpÝrÃæ¿ÞX ÊÜÞ®ÜÊÜ A¼ÊÜ꩜ ÓÜãaÜÂíPÜWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÓÝ«Ü®æ¿ÞX¨æ? ®ÜÊÜá¾ D GÇÝÉ ±ÜÅ¿áñÜ°¨Ü ¶ÜÆÊÝX ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ| 2003ÃÜÈÉ 1,000 g®Ü®ÜÊݨÜÃæ 52 ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáÃÜ| Öæãí¨Üᣤ¨ÜªÃÜá. A¨Üá 38PæR CÚÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝX¨æ. ñÝ¿áí©ÃÜ ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ| 2003ÃÜÈÉ Jí¨Üá ÆPÜÒ ÖæÄWæ¿Þ¨ÜÃæ 228 ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá ÊÜáÃÜ| Öæãí¨Üᣤ¨ÜªÃÜá. A¨Ü®Üá° 178PæR CÚÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝX¨æ. g®ÜÓÜíTÝ ԧÃÜñæ Óݧ²ÓÜáÊÜÈÉ ®ÝÊÜâ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨æªàÊæ. ÃÝÐÜó¨Ü ÓÜÃÝÓÜÄ Total Fertility Rate 2.1 C¨æ. ®ÝÊÜâ DWÝWÜÇæà 2®Üá° ñÜÆᲨæªàÊæ. Aí¨ÜÃæ PÜáoáퟨÜÈÉ®Ü ÊÜáPÜRÙÜ ÓÜíTæ ÓÜÃÝÓÜÄ 2 BX¨æ. BÓܳñæÅ¿á ÖæÄWæ 2007&08ÃÜÈÉ Íæà. 65ÃÜÐÜár BWÜᣤñÜá¤. DWÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 93 ÍæàPÜvݨÜÐÜár ÖæÄWæ BÓܳñæÅ¿áÇæÉà BWÜᣤ¨æ. ÓÝ«Ü®æ ÓÝPÜÐÜár BX¨æ. B¨ÜÃæ ÓݘÓܸæàPݨܨÜ᪠PÜãvÜ ÓÝPÜÑr¨æ. C¨ÜPæR GÆÉÃÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ AWÜñÜÂ.

. . . .

¾ ÊÜáÖÜñÝÌPÝíûæ Áãàg®æ¿Þ¨Ü ÊÝg±æàÀá BÃæãàWÜÂÎÅà ŸWæY...? ŸvÜÊÜÄWææ WÜí¼àÃÜ ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü PÝÀáÇæWÜÙÜá Ÿí¨ÝWÜ PæçaæÆɸæàPÝ¨Ü ±ÜÄÔ§£ CñÜá¤. C¨Ü®Üá° ÖæãàWÜÇÝwÓÜÆá ÊÝg±æàÀá BÃæãàWÜÂÎÅà


Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÝg¨ÜÈÉ ±ÜűÜÅ¥ÜÊÜá ¸ÝÄWæ BÃÜí¼ÓÜÇÝÀáñÜá. D Áãàg®æ Aw¿áÈÉ WÜí¼àÃÜ ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü HÙÜá PÝÀáÇæWÜÙÝ¨Ü ÖÜê¨æãÅàWÜ, PÝ®ÜÕÅ, ®ÜÃÜÃæãàWÜ, ÊÜáãñÜŲívÜ¨Ü PÝÀáÇæ, ÓÜáorWÝ¿á, ÊÝÖÜ®Ü A±Ü[ÝñÜ ÖæãÃÜñÝX BWÜáÊÜ CñÜÃÜ A±Ü[ÝñÜWÜÙÜá, ®ÜÊÜgÝñÜ ÎÍÜáWÜÙÜ WÜí¼àÃÜ ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü ÍÜÓ܌bQñæÕ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÚWæ ÓÜã±ÜÅ Óæ³ÐÝÈq BÓܳñæÅ¿áÈÉ EbñÜÊÝX bQñæÕ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. D Áãàg®æ¿áÈÉ ±ÜÅ£à ¹²GDž PÜáoáíŸPæR Jí¨Üá ÊÜÐÜìPæR Jí¨ÜãÊÜÃæ ÆPÜÒ©í¨Ü GÃÜvÜá ÆPÜÒ ÃÜã±ÝÀáÊÜÃæX®Ü ÊæaÜcÊÜ®Üá° ÓÜPÝìÃÜ »ÜÄÓÜáñܤ¨æ. ¾ 2013&14®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ ÁãàiÓÜÇÝ¨Ü ®ÜãñÜ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙæà®Üá ? BÓܳñæÅWæ ñÜáñÜáì Ô§£¿áÈÉ ÓÝWÝ~PæWÝX 108 BíŸáÂÇæ®…Õ ÓæàÊæ DWÝWÜÇæà C¨æ. ÊÜááí©®Ü ÓÝÈ®ÜÈÉ BÓܳñæÅ¿áÈÉ ÖæÄWæ¿Þ¨ÜÃæ ¸Ý|í£ ÖÝWÜã ®ÜÊÜgÝñÜ ÎÍÜáÊÜ®Üá° ÊÜá®æWæ ¹vÜÆá ÊÜáWÜá ®ÜWÜá G®Üá°ÊÜ Áãàg®æ A®ÜáÐÝu®ÜÊÝWÜᣤ¨æ. Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÓÜÖÜÁãàWܨÜÈÉ ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü¨Ü ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉ ®ÜWÜÃÜ BÃæãàWÜ A¼¿Þ®ÜÊÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼ÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. Pæ.Ô. g®ÜÃÜDž BÓܳñæÅ, g¿á®ÜWÜÃÜ g®ÜÃÜDž BÓܳñæÅ ÖÝWÜã ÓÜíg¿á WÝí˜ BÓܳñæÅ¿áÈÉ E-Hospital ÊÜÂÊÜÓæ§ AÙÜÊÜwÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. 75 ÊÜÐÜìPæR ¯àw¨Ü ×Ä¿á ÓÝÌñÜíñÜÅ$ ÖæãàÃÝoWÝÃÜÄWæ ËÍæàÐÜ BÃæãàWÜ Áãàg®æ A®ÜáÐÝu®Ü ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. GívæãàÓæÇÝ#®… ²àwñÜÄWæ ÓÜÖÝ¿áÊÝX GÃÜvÜá Pæãàq ÃÜã±ÝÀá ËáàÓÜÈvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. 15 ñÝÆãPÜá BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ ÖæãÓÜ B¿ááЅ Ë»ÝWÜÊÜ®Üá° ñæÃæ¿áÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. hæãñæ¿áÈÉ 30 ÁãàWÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅPÜê£ bQñÝÕ ZoPÜWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¿áÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. TÝÓÜX ÊÜáñÜᤠÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÓÜÖÜ»ÝXñŲ̈ÜÈÉ (²²² ÊÜÞvæDž) ËÍÜÌ Ë¨Ý¯ƿá¨Ü ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉ AíñÜÅ & ËÐÜ¿á BÃæãàWÜ ËgÝn®ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠñÜíñÜÅgÝn®Ü ÓÜíÓæ§ ±ÝÅÃÜí¼ÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. C¨ÜÄí¨ÝX ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ ÓæàÊæÊÜÞvÜáÊÜ ñÜýÃÜ ñÜívÜ ÃÜã±ÜâWæãÙÜÛȨÜáª&C¨æãí¨Üá ÃÝg嬆 ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ŸÆ±ÜwÓÜáÊÜ ¨ÜãÃÜWÝËá Áãàg®æ¿ÞX¨æ. ÓÜÌaÜfñæ PݱÝvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ BÃæãàWܨÜÈÉ ¯OÝì¿áPÜ AíÍÜ. C¨ÜÄí¨Ü ÖÜÆÊÜâ ÓæãàíPÜáWÜÙÜ®Üá° ñÜvæWÜorŸÖÜá¨Üá. D ¯qr®ÜÈÉ ÃÝg嬆 33 ÆPÜÒ ÖÜ©ÖÜÃæ¿á¨Ü ˨ݦ쯿áÄWæ ÓݯoÄ ®Ý±…Q®…WÜÙÜ®Üá° BÍÝ PÝ¿áìPÜñæì¿áÃÜ ÊÜáãÆPÜ J¨ÜXÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.

. . . . . . .

.

ÊÝg±æàÀá BÃæãàWÜÂÎÅà

ÊÝg±æàÀá BÃæãàWÜÂÎÅà PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ hÝÄWæ ñÜí©ÃÜáÊÜ ÊÜáÖÜñÝÌPÝíQÒ PÝ¿áìPÜÅÊÜá. WÝÅËáà| g®ÜÃÜá ËË«Ü PÝÃÜ|WÜÚWÝX ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÝÆWÜÙÜÈÉ Êæç¨ÜÂQà¿á ÊæaÜcPÝRX ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÝÆ¨Ü ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜÞñÜÅ WÜ|¯à¿áÊÝXÃÜáñܤ¨æ. ŸvÜñÜ®Ü ÃæàTæXíñÜ PæÙÜXÃÜáÊÜ PÜáoáíŸWÜÙÜ B¦ìPÜ ÓÜíPÜo ÊÜáñÜᤠA®ÝÃæãàWÜ嬆 ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô, AÊÜâWÜÚWæ ±ÜÄÖÝÃÜ PÜȳÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÝX ÃÜã±ÜâWæãíw¨æªà ÊÝg±æàÀá BÃæãàWÜÂÎÅà PÝ¿áìPÜÅÊÜá. ¨Üá¸ÝÄ ÊæaÜc¨Ü bQñæÕ Ÿ¿áÓÜáÊÜ ¹²GDž PÝv…ì¨ÝÃÜÃÜá "ÖÜê¨Ü¿áÃæãàWÜ, PÝ®ÜÕÅ, ÊÜáãñÜŲívÜ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂ, ®ÜÃÜÃæãàWÜ, A±Ü[ÝñÜ, ÓÜáorWÝ¿á ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜhÝñÜ ÎÍÜáWÜÙÜ ' PÝÀáÇæWÜÚWæ ÓÜã±ÜÅ Óæ³ÐÝÈq BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ EbñÜ bQñæÕ ÖÝWÜã EbñÜ BÃæçPæ J¨ÜXÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÃæãàWÜ ±Üñæ¤ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÄàPæÒWÜÙÜá, bQñæÕ, ÍÜÓÜ÷bQñæÕ, LÐÜ«æãà±ÜaÝÃÜ, BÃæçPæ, Fo GÆÉÊÜ®Üã° Óæ³ÐÝÈq BÓܳñæÅWÜÙÜá EbñÜÊÝX J¨ÜXÓÜáñܤÊæ. C¨ÜPæR ñÜWÜÆáÊÜ ÓÜí±Üä|ì ÊæaÜcÊÜ®Üá° ÃÝg ÓÜPÝìÃÜÊæà »ÜÄÓÜáñܤ¨æ. BÃæãàWÜ PæÒàñÜÅ¨Ü ÊÜáÖÜñÝÌPÝíPæÒ¿á TÝÓÜX ÓÜÖÜ»ÝXñÜÌ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá C¨ÝX¨æ. BÃæãàWÜ ñܱÝÓÜOæ ιÃÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÃÝg嬆 ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæ¿á ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ g®ÜÃÜ®Üá° AñÝ«Üá¯PÜ, AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨Ü BÓܳñæÅWÜÙÜ hæãñæWæ ¸æÓæ¿ááÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá C¨Üá. ÃÝg¨ÜÈÉ 117PÜãR ÖæaÜác ®æãàí¨ÝÀáñÜ ÓÜã±ÜÅ Óæ³ÐÝÈq BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ 402 ŸWæ¿á ÍÜÓÜ÷bQñæÕ Óèƻܠ±Üvæ¿áÆá AÊÜPÝÍÜ PÜȳÓÜÇÝX¨æ. D Áãàg®æ¿áÈÉ ±ÜÅ£ ¹²GDž PÜáoáíŸPæR Jí¨Üá ÊÜÐÜìPæR 1.50 ÆPÜÒ ÃÜã. ÊÜåèÆ嬆 bQñæÕ Óèƻܠ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. D Êæãñܤ PÜáoáíŸ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà 5 g®ÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ Æ»ÜÂËÃÜáñܤ¨æ. ËÍæàÐÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ C¨ÜQRíñÜ Öæbc®Ü Êæãñܤ¨Ü AÊÜÍÜÂ˨ܪÈÉ ±ÜÄÎàÈÔ ÖæaÜácÊÜÄ Êæãñܤ 50 ÓÝËÃÜ ÃÜã. ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÓèƻܠJ¨ÜXÓܟÖÜá¨Ý¨Ü ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ÖÝWÜã Áãàg®æ¿á ÓèÆ»ÜÂÊÜ®Üá° ±Üvæ¿á¸æàPݨÜÊÜÃÜ ÊÜá«æ "BÃæãàWÜ ËáñÜÅ' Jí¨Üá ÓÜí±ÜPÜì ÓæàñÜáÊæ¿ÞX¨æ. BÃæãàWÜ ËáñÜÅ: ÓÜËáà±Ü¨Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿á BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅ, ñÝÆãPÜá ÓÝÊÜìg¯PÜ BÓܳñæÅ A¥ÜÊÝ iÇÝÉ ÓÝÊÜìg¯PÜ BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ CÃÜáÊÜ BÃæãàWÜ ËáñÜÅÃÜá ÖÝWÜã ®æãàí¨ÝÀáñÜ BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ BÃæãàWÜ ËáñÜÅÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÓܟÖÜá¨Üá. ÓÜáÊÜ|ì BÃæãàWÜ ÓÜáÃÜPÝÒ oÅӅr: ÊÝg±æàÀá BÃæãàWÜ ÎÅà PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜÆá BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| CÇÝTæ¿á Aw¿áÈÉ ÓÜáÊÜ|ì BÃæãàWÜ ÓÜáÃÜPÝÒ oÅӅr GíŸ ÓÝÌ¿áñܤ ÓÜíÓ槿á®Üá° ÃÜbÓÜÇÝX¨Üáª, D oÅӅr ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ ±ÜÅ«Ý®Ü ±æäàÐÜPÜñŲ̈ÜÈÉ 20 g®ÜÃÜ ÓܨÜÓÜ ÊÜáívÜÚÁãí©Wæ PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜáñܤ¨æ. D Áãàg®æ¿áw HÙÜá WÜí¼àÃÜ PÝÀáÇæWÜÚWæ ËÍæàÐÜ ±ÜÄ|£¿á bQñæÕ J¨ÜXÓÜÆá ÓæÒÐÝÈq BÓܳñæÅWÜÙÜ Jí¨Üá hÝÆÊÜ®Üá° ¯ËáìÓÜÇÝX¨æ. D hÝÆPæR ÓæàÃÜÆá Ÿ¿áÓÜáÊÜ BÓܳñæÅWÜÙÜá oÅӅr®ÜÈÉ ÖæÓÜÃÜá ®æãàí¨ÝÀáÓܸæàPÜá ÖÝWÜã oÅӅr ¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜÆá Ÿ¨ÜœÊÝXÃܸæàPÜá. "BÓܳñæÅ¿áÈÉ ÖæÄWæ & ñÝÀá ÊÜáWÜá PæÒàÊÜá'


ÊÜÞ×£ ÊÜáñÜᤠÎPÜÒ| ÓÜí±ÜPÜì©í¨Ü AÄÊÜâ

BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| ÓæàÊæWÜÙÜ ¯¨æàìÍÜ®ÝÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÜÞ×£, ÎPÜÒ| ÊÜáñÜᤠÓÜí±ÜPÜì Ë»ÝWÜÊÜâ (ICÔ) ÓÜíñÝ®æãàñܳ£¤ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ BÃæãàWÜ (BÅÔGa…&2)ÃÜ Aw¿áÈÉ ËË«Ü ÖÜíñÜ¨Ü ÓèƻܠÊÜáñÜᤠÓæàÊæWÜÙÜ ŸWæY ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR AÄÊÜâ ÊÜáãwÔ, hÝÄWæ ñÜÃÜáÊÜ ÖæãOæ Öæ㣤¨æ. iÇÝÉ ÊÜáñÜᤠÃÝg ÊÜÆ¿áWÜÙÜÈÉ®Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ PÜáÄñÜá D Ë»ÝWÜÊÜâ Áãàg®æ ÃÜã²ÓÜᣤ¨æ. D Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááS aÜoáÊÜqPæ¿áá ÊÜÞ×£ ÎPÜÒ| ÊÜáñÜᤠÓÜí±ÜPÜìPæR ¸æàPÝ¨Ü ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜ®Üá° (ÊÜáá©ÅñÜ ÊÜáñÜᤠ˨Üá®ݾ®Ü ÓæàĨÜíñæ) ñÜ¿ÞÄÓÜáÊÜâ¨Üá, BPÝÍÜÊÝ~, ¨ÜãÃܨÜÍÜì®Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÈÉ ¼ñܤÄÓÜÆá ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ¯àvÜáñܤ¨æ. ÊÜááS E¨æªàÍÜWÜÙÜá : ÓÜíñÝ®æãàñܳ£¤ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ BÃæãàWÜÂPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Ü ÓæàÊæWÜÙÜ ŸWæY WÝÅËáà| »ÝWÜ¨Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR Öæbc®Ü AÄÊÜâ ÊÜáãwÔ ÓæàÊæWÜÙÜ Óèƻܠ±Üvæ¿áÆá ÓÜÖÜPÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá. ®ÜvÜÊÜÚPæ, Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ÊÜáñÜᤠÓÜíÊÜÖÜ®Ü/ ÊÜÞ×£, ÎPÜÒ| ÊÜáñÜᤠÓÜí±ÜPÜì JpÝrX ÃÝÑóà¿á BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü¨w Ü ¿áÈÉ J¨ÜXÓÜáÊÜ ÓæàÊæWÜÙÜá ÖÝWÜã ±ÝÅÊÜááSÂñæ ŸWæY Jí¨Üá ¯©ìÐÜr WÜáí±Üâ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÊÜÄWæ, PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜ iàÊÜ®Ü¨Ü ÊÜáorÊÜ®Üá° ÓÜá«ÝÄÓÜáÊÜ ŸWæY AÄÊÜâ ÊÜáãwÓÜáÊÜâ¨Üá. ¯©ìÐÜr WÜáí±Üâ ¨ÝSÇæWÜÙÜ ÊÜáñÜᤠÓܧÚà¿á ÓÜíÓæ§WÜÙÜ PæãvÜáWæÁãí©Wæ BÃæãàWÜ WÝÅÊÜá ¯ËáìÓÜáÊÜ ŸWæY ÁãàiÓÜáÊÜâ¨ÝX¨æ. BÃæãàWÜ ÓÝÄWæ Ë»ÝWÜ : BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| CÇÝTæ¿áá A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜᣤÃÜáÊÜ ËË«Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX hÝÄWæãÚÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü AÊÜÍÜÂËÃÜáÊÜ ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÔ§£¿áÈÉvÜÆá ÃÝg BÃæãàWÜ ÓÝÄWæ Ë»ÝWÜ ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜᣤ¨æ. ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅ ÊÜáor©í¨Ü ÃÝg嬆 Pæàí¨ÜÅ Óݧ®Ü¨ÜÊÜÃæWæ CÇÝTæ¿áÈÉ

ËË«Ü Äࣿá Joár 1,645 ÊÝÖÜ®ÜWÜÚÊæ. iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… ÊÜÂÊÜÓæ§ AÔ¤ñÜÌPæR Ÿí¨Ü ®ÜíñÜÃÜ B¿Þ iÇæÉWÜÙÜÈÉ®Ü ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíŸí«Ü±Üor iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ…WÜÙæà ¯ÊÜì×ÓÜᣤÊæ.

Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX¨æ. ÃÝg ÊÜáñÜᤠiÇÝÉ ÊÜáorWÜÙÜÈÉ PÜÒ¿áÃæãàWÜ ¯¿áíñÜÅ| ÓÜíZWÜÙÜ®Üá° Óݧ²ÓÜÇÝX¨æ.

ÓÜÊÜáWÜÅ ÃæãàWÜWÜÙÜ PÜOÝYÊÜÆá Áãàg®æ (IwGӅ²) : ÃÝhݨÜÂíñÜ

g®ÜÓÜíTÝ Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÊÜááS E¨æªàÍÜ BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| CÇÝTæ¿á A®ÜáÐÝu®Ü ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ËË«Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX hÝÄWæãÚÓÜÆá ËË«Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÊÜáñÜᤠËÍæÉàÐÜOæ A«Ü¿á®ÜWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÝX¨æ. g®ÜÓÜíTÝ Pæàí¨ÜÅÊÜâ ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÖÝWÜã ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü A«Ü¿á®ÜWÜÙÜÈÉ ñæãvÜXÔPæãíw¨æ. 2011&12®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊæáçÓÜãÃÜá ÖÝWÜã ¸æÙÜWÝË iÇæÉWÜÙÜÈÉ ±ÝÅ.B.Pæàí.WÜÙÜ®Üá° TÝÓÜX Êæç¨ÜÂQà¿á ÊÜáÖÝ˨ÝÂÆ¿áWÜÚWæ "BÃæãàWÜŸí«Üá' Áãàg®æ¿áw ÊÜ×ÓÜÇÝ¨Ü Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ PÜáÄñÜá ±ÝÅÁãàXPÜ A«Ü¿á®ÜÊÜ®Üá° PæçWæãívÜá ±Üä£ìWæãÚÔ¨æ.

ËË«Ü ÃæãàWÜWÜÙÜ ÓÜÊæàìPÜÒOæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíWÜÅ×st ÊÜÞ×£¿á®Üá° ËÍæÉàÑÔ ÓÝíPÝÅËáPÜ ÃæãàWÜWÜÙÜ ÖÜÃÜvÜáËPæ¿á®Üá° ñÜvæWÜoárÊÜâ¨Üá D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÊÜááS E¨æªàÍÜ.

±ÜÄÐÜ¢ñÜ ÃÝÑóà¿á PÜÒ¿áÃæãàWÜ ¯¿áíñÜÅ| PÝ¿áìPÜÅÊÜá : ±ÜÄÐÜ¢ñÜ ÃÝÑóà¿á

PÜÒ¿áÃæãàWÜ ¯¿áíñÜÅ| PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ËÍÜÌ ¸ÝÂíP… ÊÜáñÜᤠPæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ®æÃÜ˯í¨Ü ÃÝg¨ÜÈÉ 1998Äí¨Ü ®ÝÆáR ÖÜíñÜWÜÙÜÈÉ GÆÉ iÇæÉWÜÙÜÈÉ A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜÇÝX¨æ. ÖæãÓÜ PÜ´Ü ±ÝÔqʅ PÜívÜáŸí¨Ü PÜÒ¿áÃæãàXWÜÙÜÈÉ Íæà. 85 ÃÜÐÜár ÃæãàXWÜÙÜ®Üá° WÜá|±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá, ñܨܮÜíñÜÃÜ Íæà. 70ÃÜÐÜár ÖæãÓÜ ±ÝÔqʅ PÜÒ¿áÃæãàXWÜÙÜ ±Üñæ¤ ÖÝWÜã D ¨ÜÃÜÊÜ®Üá° PÝ¿ááªPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÊÜááS E¨æªàÍÜ. ÃÝg嬆 30 iÇæÉWÜÙÜá ÖÝWÜã ¹¹Gí² JÙÜWæãívÜíñæ 594.20 ÆPÜÒPÜãR ÖæaÜác g®Üñæ¿á®Üá° D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Üw JÙܱÜwÓÜÇÝX¨æ. ÃÝg¨ÜÈÉ ÓÜÊÜáñÜoár ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ±ÜÅ£ 5 ÆPÜÒ g®ÜÓÜíTæÂWæ Jí¨ÜÃÜíñæ ÊÜáñÜᤠWÜávÜxWÝvÜá ÖÝWÜã ¨ÜáWÜìÊÜá ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ±ÜÅ£ 2.5 ÆPÜÒ g®ÜÓÜíTæÂWæ Jí¨ÜÃÜíñæ Joár 127 PÜÒ¿áÃæãàWÜ ZoPÜWÜÙÜ®Üá° Óݧ²ÓÜÇÝX¨æ. 1 ÆPÜÒ (¸æor, AÃÜ| ÊÜáñÜᤠPÜt| ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ 0.5 ÆPÜÒ) g®ÜÓÜíTæÂWæ Jí¨ÜÃÜíñæ Joár 645 ÓÜãPÜÒ$¾¨ÜÍÜìPÜ

"ÎPÜÒ| Êæã¨ÜÆá & ÊÜá¨ÜáÊæ ®ÜíñÜÃÜ'

g®ÜÓÜíTÝ Pæàí¨ÜÅ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá :

±èÑrPÜ BÖÝÃÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá :

D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Üw¿áÈÉ ÓÜÊÜáWÜÅ ÎÍÜá A¼ÊÜ꩜ ÓæàÊæWÜÙÜ Áãàg®æ (IÔwGӅ), G&A®Ý°íWÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá, G&A®Ý°íWÜ ±ÜäÃÜPÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá, ÃÝÑóà¿á ´æäÉàÃÝÔӅ ¯¿áíñÜÅ| PÝ¿áìPÜÅÊÜá, PÜ®ÝìoPÜ ÓÜÊÜáWÜÅ ±èÑrPÜ BÖÝÃÜ A¼¿Þ®Ü ÖÝWÜã ÃÝÑóà¿á AÁãàw®… PæãÃÜñæÀáí¨Ü EípÝWÜáÊÜ ®Üã®ÜñæWÜÙÜ ¯¿áíñÜÅ| PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá JÙÜWæãíwÊæ.

ÃÝg BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| ÓÜíÓæ§ : D ÓÜíÓ槿á

ÊÜááTÝÂíÍÜWÜÙÜá: ÃÝg BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| ÓÜíÓ槿áá ñÜÃܸæ࣠¯àvÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ, ÃÝg ÊÜáor¨Ü ®æãàvÜDž Hhæ¯Õ¿ÞX¨æ. ñÜÃܸæ࣠PÜáÄñÜíñæ ¯à£, Áãàg®æ, A®ÜáÐÝu®Ü ÊÜáñÜᤠÊæáàÈÌaÝÃÜOæ ÖÝWÜã ËÍæÉàÐÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓæàĨÜíñæ BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ|


CÇÝTæ¿á Êæç¨ÜÂQà¿á ÊÜáñÜᤠAÃæ Êæç¨ÜÂQà¿á ԟí©Wæ ËË«Ü ñÜÃܸæà£WÜÙÜ®Üá° ÓÜíÓæ§ ¯àvÜᣤ¨æ. 19 iÇÝÉ ñÜÃܸæ࣠Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá, 4 Ë»ÝXà¿á ñÜÃܸæ࣠Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| CÇÝTæ¿áw PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨Ü᪠iÇÝÉ ÊÜáñÜᤠPæÙÜ ÊÜáor¨ÜÈÉ ñÜÃܸæ࣠¯àvÜáÊÜÈÉ ¯ÃÜñÜÊÝXÊæ.

ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãàWÜ ÓÜíÓæ§ :

ÓÝÊÜìg¯PÜ BÃæãWÜ ÓÜíÓ槿áá AñÜÂíñÜ ÖÜÙæ¿á BÃæãàWÜ ÓÜíÓ槿ÞX¨Üáª, A¨ÜÃÜÈÉ®Ü ±ÜÅÁãàWÝÆ¿áWÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊÝX BÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠ¯àÄ®Ü ÊÜÞ¨ÜÄWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄàQÒÓÜᣤ¨æ. D ÓÜíÓ槿áÈÉ ÖÜÆÊÜâ ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜá Æ»ÜÂËÊæ. ÃæãàWÝ|á ±Üñæ¤, ¯àÃÜá, ÓÜãPÝÒ$¾|á iàË ±ÜÄàPæÒ, ÃÝÓÝ¿á¯PÜ ¯àÃÜá ±ÜÄàPæÒ, ÃÝÓÝ¿á¯PÜ ±ÜÄàPÜÒPÜÃÜ ÓèÆ»ÜÂ, ÖÜÙÜ© gÌÃÜ ÆÔPæ ¯àvÜáËPæ, ñÜÃܸæà£, Ëáàw¿Þ ñÜ¿ÞÄPÝ ÓèÆ»ÜÂ, G®…˹wÔ² ÊÜáñÜᤠIwGӅ² GDž&3 ±ÜÅÁãàWÝÆ¿áWÜÙÜ Aw¿áÈÉ Óݧ²ÔÃÜáÊÜ Óæíq®ÜDž ±ÜÅÁãàWÝÆ¿á ÓèƻܠÖÝWÜã BÖÝÃÜ ±ÜÅÁãàWÝÆ¿á JÙÜWã æ íw¨æ.

ÃÝÑóà¿á Hv…Õ ¯¿áíñÜÅ| PÝ¿áìPÜÅÊÜá : PÜ®ÝìoPÜ ÃÝg Hv…Õ

²ÅÊæ®ÜÏ®… ÓæãÓæçq¿á®Üá° 9®æà wÓæíŸÃ… 1997ÃÜí¨Üá ®æãàí¨ÝÀáÓÜÇÝX¨æ. C¨Üá ÓÝÌ¿áñܤ ÓÜíÓ槿ÞX¨æ. ÃÝÑóà¿á Hv…Õ ¯¿áíñÜÅ| ÓÜíÓæ§¿á ±ÜÅPÝÃÜ PÜ®ÝìoPÜÊÜâ »ÝÃÜñܨÜÇæÉà ÖæaÜác ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚÃÜáÊÜ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ Jí¨ÝX¨æ. ¨æàÍܨÜÈÉ ÖæaÜác ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚÃÜáÊÜ CñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙæí¨ÜÃæ, Bí«ÜÅ ±ÜŨæàÍÜ, ËáhæãàÃÝÊÜå…, ÊÜáÖÝÃÝÐÜó, ÊÜá~±ÜâÃÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝWÝÇÝÂív…. PÜ®ÝìoPÜ Hv…Õ ²ÅÊæ®ÜÏ®… ÓæãÓæçq¿á ÃÝÑóà¿á Hv…Õ ¯¿áíñÜÅ| PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÊÜáãÃÜ®æà ÖÜíñÜÊÜ®Üá° PÝ¿áìWÜñÜWæãÚÓÜᣤ¨Üáª, C¨ÜPÝRX ÃÝÑóà¿á Hv…Õ ¯¿áíñÜÅ| ÓÜíÓ槿áá A®Üá¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜᣤ¨æ.

PÜ®ÝìoPÜ Hv…Õ ²ÅÊæ®ÜÏ®… ÓæãÓæçq PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá : WÜáÄ

B«ÝÄñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá, ÊÜááS WÜáÄ B«ÝÄñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá, ÓæàñÜá g®ÜÓÜÊÜáãÖÜ WÜáÄ B«ÝÄñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá, Ga…IË B±Ü¤ ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáWÜÅ ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ ±ÜÄàPÝÒÆ¿á Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ ±ÜÄàPæÒ, BÃæçPæ ¸æíŸÆ ÊÜáñÜᤠbQñæÕ, ÓÜÊÜáá¨Ý¿á BÃæçPæ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá, ÊÜÞ×£ ÊÜáñÜᤠÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÖÝWÜã ÃÜPܤ ÓÜáÃÜPÜÒñæ.

LÐÜ«Ü ¯¿áíñÜÅ| CÇÝTæ :

PÜ®ÝìoPÜ ÃÝg¨ÜÈÉ LÐÜ«Ü ¯¿áíñÜÅ| CÇÝTæ¿á BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| ÓÜbÊÝÆ¿á¨Ü A˜à®Ü¨ÜÈÉ Jí¨Üá

ÓÜÌñÜíñÜÅ CÇÝTæ¿ÞX 1962Äí¨Ü PæÆÓÜ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨æ. LÐÜ«Ü ¯¿áíñÜÅPÜÃÜá C¨ÜÃÜ ÊÜááSÂÓܧÃÝXÃÜáñݤÃæ. LÐÜ«Ü ÊÜáñÜᤠPÝí£ÊÜ«ÜìPÜ A˜¯¿áÊÜá¨Ü ¯¿áÊÜáWÜÙÜ ¯Ÿí«Ü®æWÜÙÜ®Üá° hÝÄWæãÚÔ ÃÝg¨ÜÈÉ ñÜ¿ÞÃÝWÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞÃÝoPÝRX ÓÜÃܟÃÝhÝWÜᣤÃÜáÊÜ LÐÜ«ÜWÜÙÜ ÊÜáñÜᤠPÝí£ÊÜ«ÜìPÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ ¯¿áíñÜÅ| PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° PæçWæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã GaÜcÄPæ ÊÜ×ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ EñܤÊÜá WÜá|ÊÜáor¨Ü, ÓÜáÃÜQÒñÜ ÖÝWÜã ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ LÐÜ«ÜWÜÙÜá ¯¿áí£ÅñÜ ¸æÇæWÜÙÜÈÉ WÝÅÖÜPÜÄWæ ¨æãÃÜPÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà LÐÜ«Ü ¯¿áíñÜÅ|

CÇÝTæ¿á E¨æªàÍÜ.

B¿ááЅ CÇÝTæ : B¿ááЅ CÇÝTæ¿áá B¿ááЅ BÃæãàWÜ ÊÜÆ¿á ÊÜáñÜᤠÊæç¨ÜÂQà¿á ÎPÜÒ| ÊÜÆ¿á JÙÜWæãíwÃÜáñܤ¨æ. D CÇÝTæ¿áá B¿ááÊæàì¨Ü, ÖæãàËáÁãà±Ü£, ÁãàWÜ, ¿áá®Ý¯, Ԩܜ ÊÜáñÜᤠ®ÝÂaÜáÃæãà±Ü£ ±Ü¨Üœ£WÜÙÜÈÉ ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ Êæç¨ÜÂQà¿á ÓæàÊæ¿á®Üá° J¨ÜXÓÜᣤ¨æ. B¿ááЅ ±Ü¨Üœ£WÜÙÜÈÉ ÎPÜÒ|ÊÜ®Üã° ÓÜÖÜ J¨ÜXÓÜᣤ¨æ. D ±Ü¨Üœ£WÜÙÜÈÉ Êæç¨ÜÂQà¿á ÊÜ꣤¿á®Üã° ÊÜáñÜᤠLÐÜ«Ü ¯¿áíñÜÅ| ÓÜíÍæãà«Ü®Ý ZoPÜWÜÙÜ®Üã° ¯¿áí£ÅÓÜᣤ¨æ.

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á BÃæãàWÜ嬆 ÖæhæjWÜÙÜá

GÆÉÄWÜã BÃæãàWÜ ÓæàÊæ ÔWܸæàPݨÜÈÉ

BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜ Áãàg®æ, A®ÜáÐÝu®Ü, ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ ÖÝWÜã EñܤÃܨÝÀáñŲ̈ÜÈÉ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÊÜááíaÜã~¿áÈÉÃܸæàPÜá. ñÜÊÜá¾ BÊÜÍÜÂPÜñæWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²Ô PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ "®ÜÊÜá¾ FÃÜá, ®ÜÊÜá¾ g®Ü, ®ÜÊÜá¾ BÃæãàWÜÂ, ®ÜÊÜáã¾ÃÜ BÓܳñæÅ' G®Üá°ÊÜ »ÝÊÜ®æ ¸æÙæ¨Ü¨æªà B¨ÜÃæ g®ÝÃæãàWÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ A¥Üì±Üä|ìÊÝWÜáñܤ¨æ. D ¯qr®ÜÈÉ A¥Üì±Üä|ì ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÊÜÞÈàPÜñÜÌPÝRX ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü (G®…BÅGa…Gí)ÊÜâ ÃÝg BÃæãàWÜ CÇÝTæÁãvÜ®æ ÓæàÄ ¯©ìÐÜr ÖæhæjWÜÙÜ®Üá° Cqr¨æ. WÝÅËáà| ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ±ÜÅ£ WÝÅÊÜá A¥ÜÊÝ 1000 g®ÜÓÜíTæÂWæ JŸºÃÜíñæ "BÍÝ' PÝ¿áìPÜñæì¿áÃÜ ÓæàÊæ, ±ÜÅ£ PÜí¨Ý¿á WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅ, ñÝÆãPÜá BÓܳñæÅ ÖÝWÜã iÇÝÉÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ BÃæãàWÜ ÃÜPÝÒ ÓÜËá£WÜÙÜ®Üá° Óݧ²Ô ÊÜááPܤ¯˜WÜÙÜ®Üá° ¯àw ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÊÜÞÈàPÜñÜÌPæR aÝÆ®æ ¯àw¨æ.

"BÍÝ' PÝ¿áìPÜÅÊáÜ

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÊÜáñÜᤠBÃæãàWÜ CÇÝTæ ®ÜvÜáÊæ ÓÜáÊÜ|ì ÓæàñÜáÊæ¿ÞX ÓÜÈÉÓÜáÊÜ "BÍÝ' (Accredited Social Health Activist) ÃÜ BÁáR, ñÜÃܸæ࣠®Üv橨Üáª, ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ±ÝÅ£¯«ÜÂPæR ÊÜáÖÜñÜÌ

¨æãÃæñÜíñÝX¨æ. ÃÝg¨ÜÈÉ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 33 ÓÝËÃÜ BÍÝ ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜQ¿áÃÜá g®ÜÓæàÊæ¿áÈÉ ñæãvÜX¨ÝªÃæ.

BÍÝ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü E¨æªàÍÜ

˜ ˜

˜

˜

ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR ±ÝÅ£¯«Ü ¯àvÜáÊÜâ¨Üá. ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü Ä࣠ÄÊÝgá £Ú©ÃÜáÊÜ ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜPÜÄí¨Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ñÜÆá²ÓÜáÊÜâ¨Üá. BÃæãàWÜ CÇÝTæ ÖÝWÜã ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ®ÜvÜáÊæ Pæãíw¿áíñæ PæÆÓÜ ¯ÊÜì×Ô, ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü BÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° EñܤÊÜá±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá. ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÚWæ B¨ÜÂñæ ¯àw ñÝ¿áí©ÃÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ| PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá.

BÍÝ PÝ¿áìPÜñì æ ¿áÃÜ aÜoáÊÜqPæWÙÜ áÜ

®BÍÝ BÃæãàWÜ嬆 ŸWæY £ÚÊÜÚPæ ÊÜáãwÓÜÆá gÊݸݪÃÜÙÝXÃÜáñݤÙæ. ®ÓÜÊá Ü á¨Ý¿á¨Ü ±ÜÅ£¯˜¿ÞX CÇÝTæ¿á hæãñæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ®ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜ¨Ü Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÚWæ ÊÜááqr®Ü ÓÜÌaÜfñæ, ÃÜPܤ×à®Üñæ, ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ÊÜ¿áÓÜáÕ CñÝ© ŸWæY ÊÜÞ×£ ¯àvÜáÊÜâ¨Üá. ®±èÑrPÝíÍÜ, BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠ®æçÊÜáìÆ嬆 ŸWæY ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR £ÚÊÜÚPæ ¯àvÜáÊÜâ¨Üá. ®BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ

"ÃÜPÜÒPÜ BÖÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔ & AÊÜáãÆÂÊÝ¨Ü BÃæãàWÜ ÓÜíÃÜQÒÔ'


BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜ ŸWæY ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR ÊÜÞ×£ ¯àw AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜíZqÔ Pæàí¨ÜŨÜÈÉ Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿áÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ®Wܼì~¿áÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ®æãàí¨ÝÀáÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠŸvÜ ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ¹²GDž PÝv…ì ±Üvæ¿áÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ®ÖæÄWæ¿á ñÜ¿ÞÄ, ÓÜáÃÜQÒñÜ ÖæÄWæ, G¨æ ÖÝÆá PÜáwÓÜáÊÜâ¨Üá, WÜ»Üì ¯Ãæãà«ÜPÜWÜÙÜ ŸÙÜPæ, g®Ü®ÝíWÜ ÊÜÞWÜì¨Ü ÓæãàíPÜá ÊÜáñÜᤠÇæçíXPÜ ÓÜí±ÜPÜì¨Ü ÓæãàíPÜá, ÎÍÜá±ÝÆ®æ ŸWæY ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ hæãñæ ÓÜÊÜÞÇæãàbÓÜáÊÜâ¨Üá. ®Wܼì~¿áÃÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠBÃæãàWÜ ÓæàÊæ¿á AWÜñÜÂËÃÜáÊÜ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÓÜËáà±Ü¨Ü BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅPæR ¨ÝSÈÓÜáÊÜ, PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ®ÓÝÊÜì£ÅPÜ ÆÔPæWæ ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáÊÜâ¨Üá. ®bPÜR&±Üâor PÝÀáÇæWÜÚWæ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ LÐܘ¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜâ¨Üá. ®ÓÝÊÜޮܠPÝÀáÇæWÜÚWæ ¸æàPÝ¨Ü LÐܘWÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãívÜ LÐܘ¿á Qp… A®Üá° Öæãí©ÃܸæàPÜá. ®WÝÅÊÜá BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠ®æçÊÜáìÆ ÓÜË᣿á ÓܨÜÓÜ PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX AíWÜ®ÜÊÝw PÝ¿áìPÜñæì, QÄ¿á ÊÜá×ÙÝ BÃæãàWÜ ÓÜÖÝ¿áQ ÊÜáñÜᤠÓÜÌÓÜÖÝ¿á WÜáí±ÜâWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ WÝÅÊÜá BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠ®æçÊÜáìÆ Áãàg®æ ñÜ¿ÞÄÔ PÝ¿áìÃÜã±ÜPæR ñÜÃÜÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ®AíWÜ®ÜÊÝw PÝ¿áìPÜñæì ÊÜáñÜᤠQÄ¿á ÊÜá×ÙÝ BÃæãàWÜ ÓÜÖÝ¿áQ¿áÃÜ hæãñæ £íWÜÚWæ A¥ÜÊÝ GÃÜvÜá ¸ÝÄ "BÃæãàWÜ ©®Ü'ÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá. ®AíWÜ®ÜÊÝw PÝ¿áìPÜñæì¿áÃÜá ËñÜÄÓÜáÊÜ AWÜñÜ ÓæàÊæWÜÙÝ¨Ü PܹºOÝíÍÜ¨Ü ÊÜÞñæÅ, WÜ»Üì¯Ãæãà«ÜPÜWÜÙÜá, KBÅGӅ ÓݯoÄ ±ÝÂv… CñÝ©WÜÚWæ BÍÝ PæçhæãàwÓܸæàPÜá.BÍÝ PÝ¿áìPÜñæì¿áÄWæ AÊÜÃÜá ¯àvÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓæàÊæWÜã ¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ WèÃÜÊÜ«Ü®Ü ¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æ.

24´7 ±ÝÅ¥ÜËáPÜ

BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅ

ÓÜÊÞÜ g¨Ü ÓÜÊÝìíXà| A¼ÊÜ꩜¿á®Üá° AÙæ¿áÆá BÃæãàWÜ CÇÝTæ¿á GÃÜvÜá ±ÜÅÊÜááS ÓÜãaÜÂíPÜWÜÙÝ¨Ü ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÎÍÜá ÊÜáÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ±ÜÄWÜ~ÓÜÇÝX¨æ. D GÃÜvÜã ÓÜãaÜÂíPÜWÜÙÜ ±ÝÅÊÜááSÂñæ¿á®Üá° AÄñÜá ¿áÍÜÔÌ ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü (G®…BÅGa…Gí) PÝ¿áìPÜÅÊÜá A®ÜáÐÝu®Ü ÊÜáñÜᤠÊÜåèÆÂÊÜޱܮÜPÝRX Pæàí¨ÜÅ ÊÜáñÜᤠÃÝg ÓÜPÝìÃÜWÜÙÜá ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÎÍÜá ÊÜáÃÜ|ÊÜ®Üá° ÁãàiñÜÊÝX PÜwÊæáWæãÚÓÜÆá WÜáÄ ¯WÜ©±ÜwÔÊæ. ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR ÊÜáãÆ»ÜãñÜ BÃæãàWÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX J¨ÜXÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü G®…BÅGa…Gí Aw DXÃÜáÊÜ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ PܯÐÜu Íæà. 50 Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá° ©®Ü¨Ü 24 WÜípæWÜÙÜá ÖÝWÜã ÊÝÃÜ¨Ü 7 ©®ÜWÜÙÜá EñܤÊÜá WÜá|ÊÜáor¨Ü ÓæàÊæ J¨ÜXÓÜÆá Áãàg®æ hÝÄWæãÚÓÜÇÝX¨æ. ÃÝg¨ÜÈÉ Joár 2,310 ±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨Üáª, AÊÜâWÜÙÜÈÉ B¿áª 1,050 ±ÝÅ.B.Pæàí.WÜÚWæ 24×7 ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆá PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÇÝX¨æ. WÜáƺWÝì Ë»ÝWÜ¨Ü GÆÉ iÇæÉWÜÙÜ ±ÝÅ.B.Pæàí.WÜÙÜ®Üá° D Áãàg®æ¿áw 24×7 ±ÝÅ.B.Pæàí.WÜÙÝX ÊæáàƪhæìWæàÄÓÜÇÝX¨æ. D BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ Êæç¨ÜÂÃÜá, 3 ±ÝÚ¿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜÆá ÍÜáÍÜãÅÐÜQ¿áÃÜá, ÃݣŠÍÜáÍÜãÅÐÜQ¿áÃÜ hæãñæWæ ñÜÃܸæ࣠Öæãí©¨Ü ¨Ý©¿áÃÜá, ´ÝÊÜÞìÔӅr ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÁãàWÜÍÝÇÝ ñÜíñÜÅgnÃÜ®Üá° ÖæÄWæ ÓæàÊæ¿á®Üá° ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX J¨ÜXÓÜÆá ¯¿ááQ¤WæãÚÓÜÇÝX¨æ. ñÝÀá&ÊÜáWÜá訆 ÓæàÊæWÜÙÜÈÉ AWÜñÜ AíÍÜWÜÙÜá

ÓÜÖÜg ÖæÄWæ¿á®Üá° ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã QÉÐÜrPÜÃÜ ÖæÄWæWÜÙÜ®Üá° ÎàZÅÊÝX G´…BÅ¿ááËWæ ÃÜÊݯÓÜáÊÜâ¨Üá. ®ÜÊÜhÝñÜ ÎÍÜá訆 ¯ÊÜìÖÜOæ (®ÜÊÜhÝñÜ ÎÍÜáËWæ £àÊÜÅ ñæãí¨ÜÃæÀá¨ÜªÈÉ G´…BÅ¿ááWæ PÜÙÜá×ÓÜáÊÜâ¨Üá). ¿ÞÊÜâ¨æà ñÜáñÜáì Ô§£¿áÈÉ ÃæãàX¿á®Üá° ¸æàÃævæWæ ÓÝXÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÜãPܤÊÝ¨Ü ÊÝÖÜ®Ü ÊÜÂÊÜÓæ§¿Þ¨Ü g®Ü¯ ÓÜáÃÜPÝÒ ÊÝׯ A¥ÜÊÝ BÃæãàWÜ PÜÊÜaÜ (108)WÜÙÜ ÊÜÂÊÜÓæ§. ÊÜá×Ùæ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÚWæ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜ CñÜÃæ ÓæàÊæWÜÙÜá: Wܼì~ ñܱÝÓÜOæ, ÊÜáWÜá訆 BÃæçPæ, ÆÔPÝ PÝ¿áìPÜÅÊÜá, g®Ü®ÝíWÜ/ÇæçíXPÜ ÓæãàíPÜáWÜÙÜ bQñæÕ, ±ÜÅÁãàWÜÍÝÇÝ ÓèÆ»ÜÂ, ¸Ý|í£ ÓæàÊæ, PÜáoáíŸ PÜÇÝÂ| ÓæàÊæ, WÜ»Üì±ÝñÜ¨Ü ÓèƻܠÖÝWÜã CñÜÃæ ÃÝÑóà¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÝ¨Ü ÊÜáÇæàÄ¿Þ, Aí«ÜñÜÌ ¯ÊÝÃÜOæ. 24´7 ±ÝÅ.B.Pæàí.¨ÜÈÉ ÖæÄWæ ÊÜÞwÔPæãívÜÊÜÄWæ ÓÜPÝìÃÜ©í¨Ü ÔWÜáÊÜ ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜá: ±ÜÅÓÜ㣠BÃæçPæ, ÊÜáwÆá, hæ.GӅ.Êæç., hæ.GӅ.GӅ.Pæ., ñÝÀá »ÝWÜ ÖÝWÜã ñÝÀá »ÝWÜ ±ÜÉӅ. 24×7 ±ÝÅ.B.Pæàí.¨ÜÈÉ 2007&08Äí¨Ü wÓæíŸÃ… 2012ÃÜÊÜÃæWæ 5,255 ´ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÙÜá ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãíw¨ÝªÃæ. ±ÜÅ£ ÓÝÈ®ÜÈÉ WÜ|¯à¿áÊÝX ÖæaÜcÙÜÊÝWÜáñݤ ÖæãàX¨æ. ˜

˜

˜

ñÝÀá »ÝWÜÂ

ÃÝg嬆 WÝÅËáà| ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ñÜgn Êæç¨ÜÃÜ PæãÃÜñæÀáí¨Ü ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX ¯àvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÆÉ. B¨ÜĪ í¨Ü

±Üor| ÖÝWÜã WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ TÝÓÜX BÓܳñæÅWÜÙÜ Êæç¨ÜÂÃÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ±Üvæ¨Üá, g®ÜñæWæ ñÜgn ±ÜÅÓÜ㣠ÓæàÊæ¿á ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÓÜÆá ÓÜPÝìÄ ÖÝWÜã TÝÓÜX ÓÜÖÜ»ÝXñŲ̈æãí©Wæ D Áãàg®æ A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜÇÝX¨æ. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HÙÜá ×í¨ÜáÚ¨Ü iÇæÉWÜÙÝ¨Ü WÜáƺWÝì, ¿Þ¨ÜXÄ, Pæã±Ü³ÙÜ, ¹hݱÜâÃÜ, ÃÝ¿áaÜãÃÜá, ¹à¨ÜÅ, ¸ÝWÜÆPæãàpæ ÖÝWÜã aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃܨÜÈÉ TÝÓÜX BÓܳñæÅWÜÙÜ®Üá° ÓÝÊÜìg¯PÜ&TÝÓÜX ÓÜÖÜÁãàWܨÜÈÉ ñÝÀá »ÝWÜ Áãàg®æ¿á®Üá° hÝÄWæ ñÜÃÜÇÝX¨æ. D GÆÉ iÇæÉWÜÙÜ ¹²GDž PÜáoáíŸ¨Ü ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ÓÜí±Üä|ì ®ÜWܨÜá ÃÜ×ñÜ (PÝÂЅÇæӅ) bQñæÕ¿á®Üá° TÝÓÜX BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ ¨æãÃÜPÜáÊÜíñæ ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ. ®ÜáÄñÜ ÖæÄWæ ñÜgnÄí¨Ü ÓÝíÔ§PÜ ÖæÄWæWÜÙÜ®Üá° ÖæbcÔ, ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÎÍÜá ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá D Áãàg®æ E¨æªàÍÜ. ñÝÀá »ÝWÜ Áãàg®æ¿áÈÉ ®æãàí¨ÝÀáñÜ TÝÓÜX BÓܳñæÅWÜÚWæ ±ÜÅ£ ®ÜãÃÜá ÖæÄWæWÜÚWæ 3.0 ÆPÜÒ ÃÜã. ÖÝWÜã ÓÜPÝìÄ BÓܳñæÅWÜÙÜ ÓæàÊæ¿á ±ÜÅ£¿ÞX ®ÜãÃÜá ÖæÄWæWÜÚWæ 1.5 ÆPÜÒ ÃÜã. ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. wÓæíŸÃ… AíñܨÜÊÜÃæWæ D Áãàg®æ¿áw 32 ÓÜPÝìÄ ÖÝWÜã 74 TÝÓÜX BÓܳñæÅWÜÙÜ hæãñæ J±Ü³í¨ÜÊÝX¨Üáª, ÓÜPÝìÄ BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ 14,466 ÖæÄWæWÜÙÜá ÖÝWÜã TÝÓÜX BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ 1,77,51 ÖæÄWæWÜÙÝXÃÜáÊÜâ¨Üá BÃæãàWÜ CÇÝTæ ±ÜÅWÜ£ ÓÜíPæàñÜÊÝX¨æ.

"»ÜãÅ|ÈíWÜ ±Üñæ¤ PÝ®Üã¯Wæ ËÃÜá¨Üœ ÖÝWÜã ÎPÝÒÖÜì A±ÜÃÝ«Ü'


±ÜDžձæäàÈÁãà Bí¨æãàƮܨÜÈÉ BÃæãàWÜ ÓÜbÊÜ ÎÅà AÃÜËí¨Ü Èí¸ÝÊÜÚ¿áÊÜÄWæ CÇÝTæ¿á ×Ä¿á A˜PÝÄWÜÙÝ¨Ü ÎÅà ÊÜá¨Ü®… Wæãà±ÝDž, ÎÅà BÅ.BÅ. g®Üá°, ÎÅà «Ü®ÜÂPÜáÊÜÞÅ ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá ÓÝ¥… ¯àw¨Ü PÜÒ|.

ÃÝÑóà¿á ÓÝÊÜì£ÅPÜ ÆÔPæ PÝ¿áìPÜÅÊÜá

ÎÍÜáWÜÚWæ HÙÜá ÊÜÞÃÜPÜ PÝÀáÇæWÜÙÜ ËÃÜá¨ÜœÊÝX ÆÔPæWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜᣤ¨æ. ±ÜÅ£ WÜáÃÜáÊÝÃÜ BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ ÖÝWÜã ¯WÜ©ñÜ ©®ÝíPÜWÜÙÜí¨Üá ÖæãÃÜÊÜÆ¿áWÜÙÜÈÉ (WÝÅÊÜá ÊÜáñÜᤠE±ÜPæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ) ÖÝPÜÇÝWÜᣤ¨æ. BÓܳñæÅ¿áÈÉ ÊÜáWÜá g¯Ô¨ÝWÜ "±æäàÈÁãà', "Öæ±ÜpæçqӅ ¹' ÊÜáñÜᤠ¹.Ô.i. ÆÔPæWÜÙÜ®Üá° ÖÝPÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜáWÜáËWæ& Jí¨ÜãÊÜÃæ £íWÜÙÜÈÉ & w²q, ±æäàÈÁãà, Öæ±ÜpæçqӅ ¹ & 1®æà ÊÜÃÜÓæ GÃÜvÜãÊÜÃæ £íWÜÙÜÈÉ & w²q, ±æäàÈÁãà, Öæ±ÜpæçqӅ ¹ & 2®æà ÊÜÃÜÓæ ÊÜáãÃÜáÊÜÃæ £íWÜÙÜÈÉ & w²q, ±æäàÈÁãà, Öæ±ÜpæçqӅ ¹ & 3®æà ÊÜÃÜÓæ 9Äí¨Ü 12 £íWÜÙÜÈÉ & ¨ÜvÝÃÜ ÆÔPæ, ËoËᮅ G A®Ý°íWÜ (1Ëá.Èà.) 16&24 £íWÜÙÜÈÉ & w²q, ±æäàÈÁãà ÖÝWÜã ¨ÜvÝÃÜ ŸÆÊÜ«ÜìPÜ 5&6®æà ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ & w²q ŸÆÊÜ«ÜìPÜ ÊÜÃÜÓæ 10®æà ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ & q.q. ŸÆÊÜ«ÜìPÜ ÊÜÃÜÓæ 16®æà ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ & q.q. ŸÆÊÜ«ÜìPÜ ÊÜÃÜÓæ 2007Äí¨Ü 2012ÃÜÊÜÃæWæ 7 ÊÜÞÃÜOÝí£PÜ ÃæãàWÜWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ ÆÔPæÀáí¨Ü ñÜvæ¿áŸÆÉ ÓÝ«Ü®æ. D ÆÔPæWÜÙÜ®Üá° ÊÜáWÜá Êæã¨ÜÆ®æà ÖÜáoár Öܟº BaÜÄÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá D ÃæãàWÜWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ ÆÔPæWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáÊÜíñÜÖÜ EbñÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ ÃÝÑóà¿á WÝÅËáà| BÃæãàWÜ A¼¿Þ®Ü¨Üw¿áÈÉ ¯ÊÜì×ÓÜáñݤ ÊÜáPÜRÚWæ ÃÜPÜÒOæ ¯àvÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨æ. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨æãÙÜXÃÜáÊÜ ÊÜáPÜRÚWæ ÆÔPÝ ÓæàÊæWÜÙÜá (G®…BÅGa…Gí) 2007&08 1295460 1220037 1219377 1230702 1171368

2008&09 1133230 1098931 1074087 1044946 1028859

2009&10 1190192 1085556 1068705 1070125 1018121

2010&11 1183952 1119537 1096166 1101858 1041558

2011&12 1259156 1178976 1115886 1130349 1062082

qq (Wܼì~¿áÃÜá) ¹Ôi ±æäàÈÁãà w.².q. ËáàÓÜÇ…Õ Öæ±ÜpæçqӅ&¹ (2008&09 ®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ ±ÜÄaÜÀáÓÜÇÝÀáñÜá) 768840 827859 926430 1005536 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ±ÜÇ…Õ ±æäàÈÁãà : ±æäàÈÁãà ¯ÊÜáãìÆ®æ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü AíWÜÊÝX ±ÜÅ£ ÊÜÐÜì GÃÜvÜá ÓÜáñÜᤠ±ÜÇ…Õ ±æäàÈÁãà ÆÔPÝ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ 0&5 ÊÜÐÜì¨Ü ÊÜáPÜRÚWæ ±æäàÈÁãà ÆÔPæ ÖÝPÜÇÝWÜᣤ¨æ. ±æäàÈÁãà ÃæãàWÜ »ÝÃÜñÜ ¨æàÍÜ©í¨Ü ¯ÊÜáãìÆ®æ¿ÞX¨æ Gí¨Üá ËÍÜÌ BÃæãàWÜ ÓÜíÓæ§ ¨Üê{àPÜÃÜ| ¯àvÜáÊÜÊÜÃæWÜã D PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áȨæ. PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü BÃæãàWÜ CÇÝTæ D PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÓÜáÓÜãñÜÅÊÝX A®ÜáÐÝu®ÜPæR ñÜí©¨æ.

±ÜÅÓã Ü £ BÃæçPæ

±ÜÅÓÜ㣠BÃæçPæ Áãàg®æ ÃÝg ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ñÝÀá »ÝWÜ Áãàg®æ¿á ±ÜÅÊÜááS

»ÝWÜÊÝX¨æ. D Áãàg®æ¿á AÖÜì Wܼì~ ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ EñܤÊÜá ±èÑrPÜ BÖÝÃÜ ±Üvæ¨Üá BÃæãàWÜÂÊÜíñÜÙÝX ÓÜáÓÜãñÜÅÊÝX ÖæÄWæ¿ÞWܸæàPæí¨Üá 2®æà ñæùÊÜÞÔPÜ

WÜ»ÝìÊÜÓ槿áÈÉÃÜáÊÝWÜ 1,000 ÃÜã.ÊÜ®Üá° Jí¨Üá ¸ÝÄWæ ÊÜáñÜᤠÓÜPÝìÄ BÓܳñæÅ¿áÈÉ ÖæÄWæ¿Þ¨Ü 48 WÜípæWÜÙæãÙÜWæ g®Ü¯ ÓÜáÃÜPÝÒ Áãàg®æ¿á B¦ìPÜ ÓÜÖÝ¿á«Ü®ÜÊÜä ÓæàÄ 2®æà ¸ÝÄ ÖæÄWæWæ 1,000 ÃÜã.®Üíñæ Joár GÃÜvÜá ÓÝËÃÜWÜÙÜ B¦ìPÜ ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü ¯àvÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá C¨ÝX¨æ. ŸvÜñÜ®Ü ÃæàTæXíñÜ PæÙÜXÃÜáÊÜÊÜÃÜá, ÓÜPÝìÄ BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ ÖæÄWæ ÊÜÞwÔPæãívÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã GÃÜvÜá iàÊÜíñÜ ÎÍÜá g®Ü®ÜWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ D PÝ¿áìPÜÅÊÜá A®ÜÌÀáÓÜáñܤ¨æ. D PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR A®Üá¨Ý®Ü ÃÝg ÓÜPÝìÃÜÊæà »ÜÄÓÜᣤ¨æ. E¨æªàÍÜWÜÙÜá ÖÜÆÊÝÃÜá: ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÎÍÜá ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ| ñÜXYÓÜáÊÜâ¨Üá, AWÜñÜ ±èÑrPÜ BÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠËÍÝÅí£Wæ A®ÜáPÜãÆ ÊÜÞwPæãvÜáÊÜâ¨Üá, ÓÜPÝìÄ BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ ÖæÄWæWæ ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã Wܼì~ ÊÜáñÜᤠ¸Ý|í£¿áÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ A±èÑrPÜñæ¿á®Üá° ¯àXÓÜáÊÜâ¨Üá. 2012ÃÜ wÓæíŸÃ… AíñÜÂPæR 3,84,214 ´ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÙÜá ÓæàÊæ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ.

ËÓÜõñÜ ñÝÀá»ÝWÜ Áãàg®æ¿á ËÍæàÐÜ ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü

TÝÓÜX BÓܳñæÅWÜÙÜÈÉ ÖæÄWæ ÓèÆ»ÜÂÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜ ÃÝg嬆 WÝÅËáà| ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ 1000 ÃÜã. ËÍæàÐÜ ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü ¯àvÜáÊÜ Áãàg®æ¿á®Üá° PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü A®Üá¨Ý®Ü©í¨Ü BÃæãàWÜ CÇÝTæ 2010&11®æà ÓÝȯí¨Ü ±ÝÅÃÜí¼Ô¨æ. D Áãàg®æ¿áã ÃÝg嬆 GÆÉ iÇæÉWÜÚWÜã A®ÜÌÀáÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ, 7 “Ô’ ÊÜáñÜᤠaÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ iÇæÉWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ TÝÓÜX ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÓÜÖÜ»ÝXñŲ̈ÜÈÉ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ "ñÝÀá »ÝWÜÂ' Áãàg®æ¿á ´ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÚWæ ÓèƻܠÔWÜáÊÜâ©ÆÉ. D Áãàg®æ¿áw ŸÃÜáÊÜ ´ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÙÜá PÜvÝx¿áÊÝX WÝÅËáà| ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÝÔÓÜᣤÃܸæàPÜá. WÝÅËáà| ±ÜŨæàÍÜ A¥ÜÊÝ ®ÜWÜÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉÃÜáÊÜ TÝÓÜX ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ ÖæÄWæ ÊÜÞwÔPæãÙÜ۟ÖÜá¨Üá. TÝÓÜX BÓܳñæÅ¿áÈÉ ÖæÄWæ ÊÜÞwÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜá×Ùæ ñÝÀá PÝv…ì ÊÜáñÜᤠ¹²GDž PÝv…ì Öæãí©ÃܸæàPÜá. Êæã¨ÜÆ GÃÜvÜá iàÊÜíñÜ ÖæÄWæWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ D ÓèƻܠA®ÜÌÀáÓÜáñܤ¨æ. PÜ®ÝìoPÜ TÝÓÜX Êæç¨ÜÂQà¿á ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ®æãàí¨Ü~ PÝÁ᪠A®ÜáÓÝÃÜ ®æãàí¨Ü~¿Þ¨Ü TÝÓÜX Êæç¨ÜÂQà¿á ÓÜíÓ槿ÞX¨ÜªÈÉ ÊÜÞñÜÅ ñÝÀá »ÝWÜ Áãàg®æ¿á A®Üá¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ÃÝg ÓÜPÝìÃÜ©í¨Ü ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. D Áãàg®æ¿áÈÉ 2010&11ÃÜÈÉ Joár 6,042, 2011&12ÃÜÈÉ 15,599 ÖÝWÜã wÓæíŸÃ… 2012ÃÜ AíñÜÂPæR 7,175 ´ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÙÜá ËÍæàÐÜ ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü ±Üvæ©ÃÜáñݤÃæ. ¾

Wæãà±ÝDž £ÊÜ᾿áÂ

"ÊÜáPÜRÚWæ ±æäàÈÁãà ÆÔPæ ¨æãÃæñÝWÜ ÊÜÞñÜÅ ¯ÊÜá¾ ²Å࣠ÓÝ¥ÜìPÜ'

Advertorial

±ÜDžձäæ àÈÁãà Bí¨æãàÆ®Ü

TARANGA ON HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT's ACHIEVEMENTS  

This is a detailed magazine publication about the achievements of Health and Family Welfare Department under Shri Arvind Limbavali, Minister...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you