Page 1

CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ

£ÉÃgÀ £ÉÆÃl

C£ÀħAzsÀ 6 l    ªÀ¸Àw (ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæUÀ¼À «vÀgÀuÉ, ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt, ¤ªÉñÀ£À «vÀgÀuÉ) l    PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ (¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV «ÄøÀ°lÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ)

UÀªÀĤ¹

F CAQ-CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzÀµÀÆÖ C¢üPÀÈvÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À DzsÁgÀzÀ¯Éèà ªÀÄAr¸À¯ÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½AiÀĪÀgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹j.


C£ÀħAzsÀ 6 l    ªÀ¸Àw (ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæUÀ¼À «vÀgÀuÉ, ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt, ¤ªÉñÀ£À «vÀgÀuÉ) l    PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ (¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV «ÄøÀ°lÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) ªÁqïð

¥ÀÇtðUÉÆAqÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ

ºÀ½î/ ¥ÀæzÉñÀ

ªÀvÀÆðgÀÄ ªÁqïð

ªÀvÀÆðgÀÄ

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ ªÁqïð

zÉÆqÀØPÀ£Àß½î

DªÀ®ºÀ½î

aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î

ºÀÆr ªÁqïð

¸ÁzÀgÀ ªÀÄAUÀ®

PÁqÀÄUÉÆÃr ªÁqïð

ZÀ£À߸ÀAzÀæ

ªÉÆvÀÛ (®PÀë.gÀÆ.)

PÁªÀÄUÁj

ªÀvÀÆðgÀÄ ¸À.£ÀA.119gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀZÉ ¤ªÀÄÆð®£À ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ 250 UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁj zÉÆqÀØPÀ£Àß½î ¢£ÉßAiÀÄ°è gÁfêïUÁA¢ü ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄÆ®§ÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð C©üªÀÈ¢Þ aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ¢uÉÚ UÁæªÀÄzÀ°è gÁfêïUÁA¢ü ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄÆ®§ÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðC©üªÀÈ¢Þ ¸ÁzÀgÀªÀÄAUÀ®zÀ°è PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀZÉ ¤ªÀÄÆð®£À ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ 560 ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀ¸Àw¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁj ZÀ£À߸ÀAzÀæ UÁææªÀÄzÀ ¸À.£ÀA.115gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀZÉ ¤ªÀÄÆð®£À ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁj

¥ÀÇtðUÉÆAqÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À MlÄÖ ªÉÆvÀÛ ©©JA¦ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 436 ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt

542.50 150.00 150.00 600.00 600.00 2042.50 1308.00

¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è 1180 ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt (¸ÀPÁðgÀzÀ ¸Á® 75000, ¨ÁåAPï ¸Á® 75000, ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½AzÀ 50000)

¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

ªÀÄAdÆgÁzÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ

UÀÄAdÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ©rJ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀ¸Àw ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ PÉÆqÀw UÁæªÀÄzÀ°è 5 JPÀgÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀ¸Àw ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ

ªÀÄAdÆgÁzÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

C£ÀħAzsÀ 6gÀ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ

885.00

885.00

2550.00 2550.00

6785.50

l    ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ l    ©©JA¦

ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 436 ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. ¨sÁUÀzÀ°è 1240 ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÁfêï UÁA¢ü ªÀ¸Àw ¤UÀªÀÄ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ°è PÀlÖ¯ÁVzÉ. l    ªÀvÀÆðj£À°è 150, ¸ÁzÀgÀªÀÄAUÀ®zÀ°è 82 ºÁUÀÆ ZÀ£À߸ÀAzÀæzÀ°è 256 (EzÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ) - »ÃUÉ 488 ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁVzÉ. l    UÁæªÀiÁAvÀgÀ

l    ¥ÀÇtðUÉÆArgÀĪÀ ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæUÀ¼À «vÀgÀuÉ zÉÆqÀØPÀ£Àß°è ¢£Éß aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ¢£Éß UÉÆgÀ«UÉgÉ PÀ£ÀߪÀÄAUÀ® ¢£Éß ºÀĸÀÆÌgÀÄ PÉÆÃr «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÁA¢üÃ¥ÀÅgÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀUÀgÀ PÉA¥Á¥ÀÅgÀ JPÉ PÁ¯ÉÆä PÁªÉÃj £ÀUÀgÀ MlÄÖ

212 288 77 30 119 82 149 37 120 1114

l    ¤ªÉñÀ£À ºÀAaPÉ ©zÀgÀºÀ½î

§AiÀÄå¥Àà£ÀºÀ½î

§AiÀÄå¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è 154 ªÀ¸Àw gÀ»vÀjUÉ ¤ªÉñÀ£À ºÀAaPÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ ©zÀgÀºÀ½î PÀtÆÚgÀÄ PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀt¢AzÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀjUÉ 60 GavÀ ¤ªÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ ªÀÄAqÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀ¸Àw gÀ»vÀjUÉ ¤ªÉñÀ£À ºÀAaPÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ ªÀÄAqÀÆgÀÄ J£ï.f.UÉÆ®èºÀ½î J£ï.f.UÉÆ®èºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀ¸Àw gÀ»vÀjUÉ ¤ªÉñÀ£À ºÀAaPÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ


ªÀĺÀzÉêÀ¥ÀÄgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÀPÁðj d«Ää£À°è 30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ ºÀPÀÄÌ¥ÀvÀæ «vÀj¸À®Ä UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¥ÀnÖ l    ©.©.JA.¦ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

¨sÁUÀ

£À®ÆègÀºÀ½î ZÀ£À߸ÀAzÀæ J.PÉ.f. PÁ¯ÉÆä CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ (UÀÄlÖ) £À®ÆègÀºÀ½î «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÉÊmï¦üïïØ UÁA¢ü¥ÀÄgÀ ªÀÄÄ£ÉßPÉƼÀî®Ä UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉAPÀl¥Àà PÁ¯ÉÆä J.PÉ.PÁ¯ÉÆä ¥ÀtvÀÆÛgÀÄ ¢uÉÚ wUÀ¼À ¥Á¼Àå J.PÉ.PÁ¯ÉÆä (vÉƧgÀºÀ½î) ºÀÆr PÁ¯ÉÆä ±ÁAw£ÀUÀgÀ ¸ÁzÀgÀªÀÄAUÀ® PÁ¯ÉÆä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀUÀgÀ, ©½²ªÁ¯É aPÀÌ ¨ÉÊgÀw ¨ÉÊgÀwÛ §AqÉ ¨É¼ÀvÀÆgÀÄ PÁ¯ÉÆä PÁªÉÃj£ÀUÀgÀ ¥ÀlÖAzÀÆgÀÄ CUÀæºÁgÀ (UÀÄqÀØ) PÀÄAzÀ®ºÀ½î PÁ¯ÉÆä

ƒƒ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ (ªÀÄÄ£ÉßÃPÉƼÀî®Ä) ƒƒ zÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢ PÁ¯ÉÆä ƒƒ ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ (vÉÆçgÀºÀ½î PÁ¯ÉÆä) ƒƒ ºÀj±ÀÑAzÀæPÁ¯ÉÆä ƒƒ ªÀÄÄ£ÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ ƒƒ ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ ƒƒ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ƒƒ C±ÀéxÀ £ÀUÀgÀ ƒƒ zÉêÀgÀ ©Ã¸À£ÀºÀ½î ƒƒ ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ PÁ¯ÉÆä ƒƒ PÀ¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ¨ÉÆë PÁ¯ÉÆä ƒƒ ZÀÄ£À߸ÀAzÀæ PÁ¯ÉÆä

l    UÁæªÀiÁAvÀgÀ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

¨sÁUÀ

PÀÄgÀÄqÀĸÉÆ£ÉßãÀºÀ½î DzÀÆgÀÄ UÀÄAqÀÆgÀÄ »gÀAqÀºÀ½î PÀtÆÚgÀÄ PÁqÀĸÉÆtÚ¥Àà£ÀºÀ½î «ÄlÖUÁ£ÀºÀ½î

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

AiÀÄgÀ¥Àà£ÀºÀ½î £ÁqÀUËqÀUÉÆ®èºÀ½î ©zÀgÉCUÀæºÁgÀ ªÀÄAqÀÆgÀÄ PÀlÄÖUÉÆ®èºÀ½î eÉÆåÃwÃ¥ÀÄgÀ ºÀAZÀgÀºÀ½î ¨ÉƪÉÄäãÀºÀ½î ºÀĸÀÆÌgÀÄ ¤A¨ÉPÁ¬Ä¥ÀÄgÀ ¹ÃUÉúÀ½î PÀ£ÀߪÀÄAUÀ® PÉÆqÀwPÁ¯ÉÆä ¸ÀÆ°PÀÄAmÉ ªÀÄļÀÆîgÀÄ PÁZÀªÀiÁgÀ£ÀºÀ½î §AqɨÉƪÀÄä¸ÀAzÀæ gÁA¥ÀÄgÀ zÉÆqÀØUÀÄ©â CtUÀ®¥ÀÄgÀ «ÃgÉãÀºÀ½î QvÀÛUÀ£ÀÆgÀÄ

¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝñÀPÉÌ d«ÄãÀÄ PÁ¬ÄÝj¹zÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÁqïð

ºÀ½î/ ¥ÀæzÉñÀ

ªÀvÀÆðgÀÄ

UÀÄAdÆgÀÄ

ªÀiÁgÀvïºÀ½î

ªÀiÁgÀvïºÀ½î

ºÀUÀzÀÆgÀÄ

EªÀÄärºÀ½î

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

zÉÆqÀØPÀ£Àß½î

©zÀgÀºÀ½î

PÀtÆÚgÀÄ

©zÀgÀºÀ½î

PÀtÆÚgÀÄ

DªÀ®ºÀ½î

ºÁqÉÆà ¹zÁÝ¥ÀÄgÀÀ

PÁqÀÄUÉÆÃr PÁqÀÄUÉÆÃr

PÁqÀÄUÉÆÃr PÁqÀÄUÉÆÃr

d«ÄãÀÄ PÁ¬ÄÝj¹zÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

UÀÄAdÆgÀÄ CAvÀgÀgÁ¶×çÃAiÀÄ QæÃqÁAUÀt ¤ªÀiÁtPÉÌ ¸ÀªÉð£ÀA§gï 104 gÀ°è 27 JPÀÌgÉ 04 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀÄAdÆgÁVzÉ ªÀiÁgÀvïºÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.33 gÀ°è 6 JPÀgÉ D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÉ 20 UÀÄAmÉ ¸ÀPÁðj GzÀÄð ±Á¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ¸Àä±Á£ÀPÉÌ 3 JPÀgÉ, DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ 7.17 JPÀgÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ £ÀA.J¯ï.J£ï.r(¥ÀÆ) ¹Dgï/76/2011-12, EªÀÄärºÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ°è 5.00 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÉ ªÀÄAdÆgÁVzÉ (J¯ï. J£ï.r(¥ÀÆ)¹Dgï32/08-09 ¢ 22-07-2009 ) zÉÆqÀÀØPÀ£ÀߺÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ°è 2 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß gÀAUÀªÀÄA¢gÀ ºÁUÀÆ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ²æà ªÀĺÁAiÉÆÃV ªÉêÀÄ£À eÁÕ£ÀªÀÄA¢gÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä PÁ¬ÄÝj¹zÉ PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.50 gÀ°è 8.00 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ £ÀA.J¯ï. J£ï.r(¥ÀÆ) ¹Dgï/21/2011-12, ¢: 20.09.12 PÀtÆÚgÀÄÀ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.13 gÀ°è 1.20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÉ gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀt¢AzÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀªÀjUÉ ¤ÃqÀ®Ä PÁ¬ÄÝj¹zÉ £ÀA.J¯ï.J£ï.r(¥ÀÆ) ¹Dgï/28/2009-10, ºÁqÉÆùzÁÝ¥ÀÄgÀÀ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.23 gÀ°è 9.21 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.J¯ï. J£ï.r (¥ÀÆ)¹Dgï/71/2011-12, ¢£ÁAPÀ.20.09.2012 ZÀ£À߸ÀAzÀæ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.115 gÀ°è 2-00 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃfUÉ ªÀÄAdÆgÁVzÉ ZÀ£À߸ÀAzÀæ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.115 gÀ°è 6-27 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ¥À°mÉQßPïUÉ ªÀÄAdÆgÁVzÉ (J¯ï. J£ï.r(¥ÀÆ)¹Dgï80/08-09 ¢ 11-11-2008)


ªÁqïð

ºÀ½î/ ¥ÀæzÉñÀ

PÁqÀÄUÉÆÃr ªÀvÀÆðgÀÄ

PÁqÀÄUÉÆÃr

ªÀvÀÆðgÀÄ

ªÀvÀÆðgÀÄ

DªÀ®ºÀ½î

PÉÆÃqÀw

zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢ ºÀUÀzÀÆgÀÄ

vÀƧgÀºÀ½î

PÁqÀÄUÉÆÃr

PÁqÀÄUÉÆÃr

ªÀÄAqÀÆgÀÄ

¨ÉƪÉÄäãÀºÀ½î

ªÀÄAqÀÆgÀÄ

eÉÆåÃw¥ÀÄgÀ

ªÀvÀÆðgÀÄ ªÁqïð ªÀvÀÆðgÀÄ

¥ÀtvÀÆÛgÀÄ

ªÀvÀÆðgÀÄ

ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀvÀÆðgÀÄ

©zÀgÀºÀ½î ªÀiÁgÀvïºÀ½î ªÀiÁgÀvïºÀ½î ªÀÄAqÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀÆgÀÄ ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀvÀÆðgÀÄ

¸ÉÆÃgÀºÀÄt¸É

ºÀUÀzÀÆgÀÄ

¥ÀtvÀÆÛgÀÄ

d«ÄãÀÄ PÁ¬ÄÝj¹zÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

PÁqÀÄUÉÆÃr UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.115 gÀ°è 2-00 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ ªÀÄAdÆgÁVzÉ ¸ÉÆÃgÀºÀÄt¸É UÁæªÀÄzÀÀ ¸ÀªÉð£ÀA.29gÀ°è 1.20 JPÀgÉ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.J¯ïJ£ïr(¥ÀÆ)¹Dgï:64/2009-10, ¢£ÁAPÀ.22-07-2009 ªÀvÀÆðgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ºÀzÀÄÝ VqÀzÀ ºÀ¼Àî d«ÄãÀÄ 1.19 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß, ¸ÀAvÉ PÀlÖqÀ ¤«Äð¸À®Ä PÁ¬ÄÝj¹zÉ. £ÀA.J¯ï.J£ï.r/ ¹Dgï/467/2008-09, ¢£ÁAPÀ.30.09.2009 PÉÆqÀw UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.83gÀ°è 4.20 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/117/2009-10, ¢£ÁAPÀ.25.09.2011 vÀƧgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.29gÀ°è 0-20 J:UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ PÁ¬ÄÝj¹zÉ. ºÀUÀzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸ÀªÉð£ÀA.132gÀ°è 2.10 JPÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð£ÀA. 127gÀ°è 2.25 JPÀgÉ MlÄÖ 4.35 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß EªÀÄärºÀ½î ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.J¯ïJ£ïr(¥ÀÆ)¹Dgï:32/2009-10, ¢£ÁAPÀ.27-07-2009 PÁqÀÄUÉÆÃr ¸ÀªÉð £ÀA§gï 295 gÀ°è 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ªÀzÀÄð ±Á¯ÉUÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ ºÁUÀÆ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß FzÁÎ PÀlÖqÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ ¨ÉƪÉÄäãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA. 96gÀ°è 0-20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀAWÀPÉÌ PÁ¬ÄÝj¹zÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ. Dgï.r.515/J¯ï.f.©/2011 eÉÆåÃw¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.101gÀ°è 0-20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄPÉÌ PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/91/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.10.2009 ¥ÀtvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.61gÀ°è 5-31 J:UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ. £ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/108/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2009

¥ÀtvÀÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.53gÀ°è 1-10 J:UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß 10 UÀÄAmÉ zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ 1 UÀÄAmÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛUÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/113/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2009 ¥ÀtvÀÆÛgÀÄ ¥ÀtvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.40gÀ°è 22 UÀÄAmÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ, 5 UÀÄAmÉ ¸ÀPÁðj ±Á¯É ºÁUÀÆ 3 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ zÉêÁ®AiÀÄ GzÉÝñÀPÉÌ PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/206/2009-10, ¢£ÁAPÀ.25.09.2009 §¼ÀUÉgÉ §¼ÀUÉgÉ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.43gÀ°è 8 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÎUÉ ºÁUÀÆ 9.5UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/101/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2009 ªÀÄÄ£ÉßPÉƼÁ®Ä ªÀÄÄ£ÉßPÉƼÁ®Ä UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.9gÀ°è 2.22 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ÁoÀ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ. £ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/72/2009-10, ¢£ÁAPÀ.29.09.2009 ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀvÀÆðgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸ÀªÉð£ÀA.120gÀ°è 0.33 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛUÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ. £ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/67/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.10.2009 UÀÄAdÆgÀÄ UÀÄAdÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.264gÀ°è 1.08 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ²æÃ¥ÀmÁ®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Áé«Ä (ªÀÄÄdgÁ¬Ä) zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/56/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2010 J£ï.f. J£ï.f.UÉÆ®èºÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ°è 0.34 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ. £ÀA.J¯ï.J£ï.r(¥ÀÆ) UÉÆ®èºÀ½î ¹Dgï/119/2011-12, ¢: 5.04.12 ªÀiÁgÀvïºÀ½î ªÀiÁgÀvïºÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA. gÀ°è 5 UÀÄAmÉ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ AiÀĪÀÄ®ÆgÀÄ AiÀĪÀÄ®ÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.24/25gÀ°è 6.5UÀÄAmÉ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÉ ºÁUÀÆ 2.5 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ GzÉÝñÀPÉÌ PÁ¬ÄÝj¹zÉ £ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/69/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2009 PÀ£ÀߪÀÄAUÀ® PÀ£ÀߪÀÄAUÀ® UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.108gÀ°è 26 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/39/2009-10, ¢£ÁAPÀ.29.09.2009 §AqÁ¥ÀÄgÀ §AqÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA. gÀ°è 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÀPÀëPÀ oÁuÉ PÀlÖqÀ PÀlÖ®Ä PÁ¬ÄÝj¹zÉ. ªÀÄAqÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸ÀªÉð£ÀA.116gÀ°è 0-15 UÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð£ÀA.128gÀ°è 0-05UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.¸ÀASÉå:J¯ïJ£ïr(¥ÀÆ)¹Dgï:134/2008-09, ¢£ÁAPÀ20-08-2009. ªÀÄÄ£ÉßPÉƼÁ®Ä ªÀÄÄ£ÉßPÉƼÁ®Ä UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.133gÀ°è 25 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/169/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2010 ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀvÀÆðgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.96gÀ°è 7 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ. £ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/66/2009-10, ¢£ÁAPÀ.29.09.2009


ªÁqïð ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀvÀÆðgÀÄ ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀÆgÀÄ

DªÀ®ºÀ½î DªÀ®ºÀ½î zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢ ºÀÆr

ºÀ½î/ ¥ÀæzÉñÀ

d«ÄãÀÄ PÁ¬ÄÝj¹zÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

ªÀvÀÆðgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.31gÀ°è 5 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀĹ¢UÁV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/77/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2010 ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀvÀÆðgÀÄ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.36gÀ°è 12 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/184/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2010 PÁqÀÄ©¸À£ÀºÀ½î PÁqÀÄ©¸À£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.1gÀ°è 1 JPÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛUÉ 10 UÀÄAmÉ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÉ 2UÀÄAmÉ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæPÉÌ ºÁUÀÆ 3 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/100/2009-10, ¢£ÁAPÀ.25.09.2009 zÉÆqÀØPÀ£Àß½î zÉÆqÀÀØPÀ£ÀߺÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.101gÀ°è 1-25 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/92/2009-10, ¢£ÁAPÀ.25.09.2009 ºÀAZÀgÀºÀ½î ºÀAZÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.51gÀ°è ¨ÁèPï-23gÀ°è 0-36 UÀÄAmÉ ¸Àä±Á£ÀPÁÌV, ¨ÁèPï45gÀ°è 0-30 UÀÄAmÉ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÁV, ¨ÁèPï-32gÀ°è 1-05 JPÀgÉ, ¨ÁèPï-58gÀ°è 2-00 JPÀgÉ, ¨ÁèPï-10gÀ°è 2-08 JPÀgÉ, ¨ÁèPï-15gÀ°è 0-15 UÀÄAmÉ ¨ÁèPï-36gÀ°è 3-26 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛUÉ PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/42/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.10.2009 ªÁ¯ÉÃ¥ÀÄgÀ ªÀÁ¯ÉÃ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.9gÀ°è 25 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/68/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2009 ªÁ¯ÉÃ¥ÀÄgÀ ªÁ¯ÉÃ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.11gÀ°è 17 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/79/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2009 zÀÉÆqÀØ£ÉPÀÄÌA¢ zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.5gÀ°è 7 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/55/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2010 ªÀvÀÆðgÀÄ

¨ÉÊgÀw/¨ÉÊgÀw §AqÉ

ºÀUÀzÀÆgÀÄ

¹zÁÝ¥ÀÄgÀ

PÁqÀÄUÉÆÃr

PÁqÀÄUÉÆÃr

zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢ ªÀÄAqÀÆgÀÄ

vÀƧgÀºÀ½î

ºÀÆr

¨É¼ÀvÀÆgÀÄ

PÁqÀÄUÉÆÃr

PÁqÀÄUÉÆÃr

ºÀÆr

ºÀÆr

§AqÁ¥ÀÄgÀ

wUÀ¼ÀgÀ¥Á¼Àå

¨ÉÊgÀw UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.81gÀ°è 01.5UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/159/2009-10, ¢£ÁAPÀ.26.09.2009 ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.44gÀ°è 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/182/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2009 PÁqÀÄUÉÆÃr UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.16gÀ°è 1-13 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/32/2009-10, ¢£ÁAPÀ.29.09.2009 vÀƧgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.27gÀ°è 1-37 J:UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/170/2009-10, ¢£ÁAPÀ.03.09.2010 §AqÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀÀ ¸À.£ÀA.4gÀ°è 28UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÁÌV PÁ¬ÄÝj¹zÉ.£ÀA.«f.eÁzÀ (¥ÀÆ) ¸Á.G. ¹Dgï/34/2009-10, ¢£ÁAPÀ.29.09.2009 ¨É¼ÀvÀÆgÀÄ UÁææªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 94/1 gÀ°è 15 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :132/10-11, ¢£ÁAPÀ : 28.05.2011 PÁqÀÄUÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ (±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ) UÁææªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 155 gÀ°è 2 JPÀgÉ 29 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. (f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :127/1011, ¢£ÁAPÀ : 28.05.2011 ºÀÆr UÁææªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 196 gÀ°è 3 JPÀgÉ 02 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :136/10-11, ¢£ÁAPÀ : 28.05.2011 wUÀ¼ÀgÀ¥Á¼Àå UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 113 gÀ°è 1 JPÀgÉ 07 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. (f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :129/10-11, ¢£ÁAPÀ : 28.05.2011


ªÁqïð

ºÀ½î/ ¥ÀæzÉñÀ

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

PÉÊPÉÆAqÀæºÀ½î

zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢

®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÄgÀ

zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢

zÉÆqÀØ£ÀPÀÄA¢

UÀgÀÄqÁZÁgï ¥Á¼Àå

PÁªÉÃj£ÀUÀgÀ

zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢

zÉÆqÀØ£ÀPÀÄA¢

zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢

zÉÆqÀØ£ÀPÀÄA¢

UÀgÀÄqÁZÁgï ¥Á¼Àå

§¸ÀªÀtÚ£ÀUÀg

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

PÉA¥Á¥ÀÄgÀ

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

zÉêÀgÀ©Ã¸À£À ºÀ½î

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

zÉêÀ©Ã¸À£À ºÀ½î

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

PÀ¸ÀªÀ£ÀºÀ½î

d«ÄãÀÄ PÁ¬ÄÝj¹zÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

PÉÊPÉÆAqÀæºÀ½î CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA gÀ°è 08 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :18/11-12, ¢£ÁAPÀ : 10.11.2011 ®QëöäãÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ªÀÄÄ£ÉßPÉƼÁ®Ä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 38/4¦ gÀ°è 37 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :7/11-12, ¢£ÁAPÀ : 10.11.2011 ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ ªÀÄÄ£ÉßPÉƼÁ®Ä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 99 gÀ°è 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :19/11-12, ¢£ÁAPÀ : 11.11.2011 PÁªÉÃj£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 29 ªÀÄvÀÄÛ 30 gÀ°è MlÄÖ 28 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :17/11-12, ¢£ÁAPÀ:15.11.2011 zÉÆqÀØ£ÀPÀÄA¢ ºÀjd£À PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉð £ÀA 151/1 gÀ°è MlÄÖ 01 JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :21/11-12, ¢£ÁAPÀ:08.08.2011 zÉÆqÀØ£ÀPÀÄA¢ ºÀj±ÀÑAzÀæ PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉð £ÀA 155 gÀ°è MlÄÖ 26 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :11/11-12, ¢£ÁAPÀ:11.11.2011 ºÀÆr UÁæªÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀUÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA 105 gÀ°è MlÄÖ 3 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :12/11-12, ¢£ÁAPÀ:11.11.2011 PÉA¥Á¥ÀÄgÀ J.PÉ.PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉð £ÀA 01 gÀ°è MlÄÖ 23 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :03/11-12, ¢£ÁAPÀ:11.11.2011 zÉêÀgÀ©Ã¸À£À ºÀ½î PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉð £ÀA 15 gÀ°è 28 JPÀgÉ MlÄÖ 09 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :06/11-12, ¢£ÁAPÀ:10.11.2011 ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ J.PÉ PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉð £ÀA gÀ°è MlÄÖ 08 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :05/11-12, ¢£ÁAPÀ:10.11.2011 zÉêÀ©Ã¸À£À ºÀ½î PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉð £ÀA 16 gÀ°è MlÄÖ 10 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :04/11-12, ¢£ÁAPÀ:11.11.2011 PÀ¸ÀªÀ£ÀºÀ½î ¨ÉÆë PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉð £ÀA 26 gÀ°è MlÄÖ 2 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. (f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :16/11-12, ¢£ÁAPÀ:15.11.2011


ªÁqïð UÀgÀÄqÁZÁgï ¥Á¼Àå ºÀÆr

ºÀUÀzÀÆgÀÄ

ªÀvÀÆðgÀÄ

UÀgÀÄqÁZÁgï ¥Á¼Àå ªÀvÀÆðgÀÄ

ªÀiÁgÀvïºÀ½î

ªÀiÁgÀvïºÀ½î

ªÀiÁgÀvïºÀ½î

ªÀiÁgÀvïºÀ½î

ªÀiÁgÀvïºÀ½î

¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

ºÀ½î/ ¥ÀæzÉñÀ ¥ÀlÖAzÀÆgÀÄ CUÀæºÁgÀ ºÀnÖ

d«ÄãÀÄ PÁ¬ÄÝj¹zÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

¥ÀlÖAzÀÆgÀÄ CUÀæºÁgÀ ºÀnÖ ¸ÀªÉð £ÀA gÀ°è MlÄÖ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :15/11-12, ¢£ÁAPÀ:15.11.2011 ©½²ªÁ¯É ©ü½²ªÁ¯É ¸ÀªÉð £ÀA 9 gÀ°è MlÄÖ 1 JPÀgÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :30/11-12, ¢£ÁAPÀ:11.11.2011 ºÀUÀzÀÆgÀÄ ºÀUÀzÀÆgÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 8 gÀ°è MlÄÖ 2 JPÀgÉ 04 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :28/11-12, ¢£ÁAPÀ:15.11.2011 ¥ÀtvÀÆÛgÀÄ ¥ÀtvÀÆÛgÀÄ ¢£Éß ¸ÀªÉð £ÀA 40 gÀ°è MlÄÖ 5 JPÀgÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ¢£Éß ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :33/11-12, ¢£ÁAPÀ:15.11.2011 ¥ÀlÖAzÀÆgÀÄ ¥ÀlÖAzÀÆgÀÄ CUÀæºÁgÀ CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA 42 gÀ°è MlÄÖ 5 JPÀgÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ CUÀæºÁgÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :26/11-12, ¢£ÁAPÀ:10.11.2011 ªÀÄÄ£ÉßPÉƼÁ®Ä ªÀÄÄ£ÉßPÉƼÁ®Ä UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉAPÀl¥Àà PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉð £ÀA 98 ªÀÄvÀÄÛ 29 gÀ°è MlÄÖ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï. J¹Dgï :27/11-12, ¢£ÁAPÀ:15.11.2011 ªÀiÁgÀvïºÀ½î ªÀiÁgÀvïºÀ½î J.PÉ.PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉð £ÀA gÀ°è MlÄÖ 4 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :24/11-12, ¢£ÁAPÀ:11.11.2011 C±ÀéxÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄ£ÉßPÉƼÁ®Ä C±ÀéxÀ£ÀUÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA 99, 100, 101 ªÀÄvÀÄÛ 163 gÀ°è MlÄÖ 9 JPÀgÉ 11 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï. J¹Dgï :38/11-12, ¢£ÁAPÀ:17.11.2011 ªÀiÁgÀvïºÀ½î ªÀiÁgÀvïºÀ½î ¸ÀªÉð £ÀA 40 ªÀÄvÀÄÛ 41 gÀ°è MlÄÖ 4 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :36/11-12, ¢£ÁAPÀ:10.11.2011 ªÀiÁgÀvïºÀ½î ªÀiÁgÀvïºÀ½î ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA 36 gÀ°è MlÄÖ 7 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï :35/11-12, ¢£ÁAPÀ:15.11.2011 AiÀĪÀÄ®ÆgÀÄ AiÀĪÀÄ®ÆgÀÄ J.PÉ.PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉð £ÀA gÀ°è MlÄÖ 2 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï: 42/11-12, ¢£ÁAPÀ:15.11.2011 ºÀgÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀgÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA gÀ°è MlÄÖ 2 JPÀgÉ 25 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ C°ègÀĪÀ ªÁ¹UÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå : PÉ.J¸ï.J¹Dgï: 41/11-12, ¢£ÁAPÀ:15.11.2011


www.arvindlimbavali.com iam@arvindlimbavali.com

CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½

arvind.limbavali bjparvind

d£À¥ÀgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ

£ÉÃgÀ £ÉÆÃl

±Á¸ÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ

²æà CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ Q±À£ï DPÉðÃqï, ¥sÀ£ïð ¹n gÀ¸ÉÛ zÉÆqÀØ £ÉPÀÄÌA¢ dAPÀë£ï ºÉÆgÀ ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560037 zÀÆgÀªÁtÂ: 080 28511333 / 28511999

11122012 KANNADA ANNEXURE 6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you