Page 1

BAROMETR FLOTOWY 2016


SPIS TREŚCI 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. O CVO i metodologii badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Charakterystyka rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

4

6

4. Charakterystyka floty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5. Car sharing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

1


1. WSTĘP

Dzięki powyższej analizie w najbliższych miesiącach zaprezentujemy Państwu dodatkowe publikacje w formie praktycznych trendbooków: Finanse, Bezpieczeństwo, Nowoczesne Technologie, a także Ekologia. Będą to pogłębione analizy poświęcone wybranym aspektom rozwoju branży CFM. Dostarczą Państwu jeszcze więcej interesujących faktów, opinii i prognoz dotyczących rynku flotowego w Polsce i w Europie. Tymczasem zapraszam do lektury aktualnego „Barometru Flotowego”. Nasi eksperci pozostają do Państwa

Szanowni Państwo! z dumą przekazuję w Państwa ręce najnowszą edycję „Barometru Flotowego”. To unikalna publikacja opi-

dyspozycji. Z poważaniem,

sująca aktualny stan oraz kierunki rozwoju rynku flotowego w Polsce i w Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzone przez Corporate Vehicle Observatory to jedyna tak kompleksowa analiza rynku długoterminowego wynajmu pojazdów (CFM). Barometr, dzięki dogłębnemu badaniu rynku polskiego

Grzegorz Szymański Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Arval Polska Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów

i europejskiego, pozwala nam lepiej zrozumieć i spełniać oczekiwania klientów. Zdobywamy cenną wiedzę, którą dzielimy się z naszymi usługobiorcami, partnerami biznesowymi, specjalistami i mediami. Wnioski płynące z lektury tegorocznego „Barometru Flotowego” są optymistyczne. Polscy managerowie bardzo mocno wierzą w rozwój flot w swoich firmach. Prognozy rozbudowy zasobów w najbliższych latach pojawiają się przede wszystkim w dużych firmach, dysponujących największą bazą pojazdów. Co więcej, w ciągu tylko jednego roku odsetek tych organizacji posiadających floty powyżej 500 aut zwiększył się o 5 punktów procentowych, do 10% w 2016 roku. Managerowie zwracają uwagę, że samochody służbowe są coraz dłużej eksploatowane w ramach flot. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i lekkich pojazdów usługowych (LCV). Taka opinia jest wspólna dla fleet managerów z Polski oraz z innych krajów unijnych. Według badania, w Polsce brakuje zachęt podatkowych wspierających zakup firmowych samochodów z napędem proekologicznym. Z tego powodu w naszym kraju odnotowujemy tak niski odsetek pojazdów hybrydowych (3%) oraz elektrycznych (2%) we flotach. W Polsce jedyną realną i ekologiczną alternatywą dla napędu benzynowego jest w tej chwili LPG. Według prognoz managerów, za trzy lata pojazdy wykorzystujące paliwo gazowe będą stanowiły blisko 30% samochodów flotowych. Badania potwierdziły także umacnianie się nowego zjawiska współużytkowania samochodów służbowych. Według 35% ankietowanych tzw. car sharing – bo o nim mowa – będzie coraz istotniejszym elementem polityki flotowej w firmach. Bieżąca edycja raportu agreguje dane z lat 2015 i 2016. Pozwoliło nam to dokładniej przeanalizować istotne zjawiska i lepiej przyjrzeć się kilku wybranym trendom związanym między innymi z optymalizacją kosztów, bezpieczeństwem, nowymi technologiami i ekologią.

2

3


2. O CVO I METODOLOGII BADANIA

Rys. 2. Polski Rynek Flotowy AD 2016.

40%

40% ankietowanych twierdzi, że polski rynek

Corporate Vehicle Observatory to think tank założony w 2002 roku we Francji z inicjatywy grupy finanso-

flotowy w najbliższych trzech latach rozwinie się

wej BNP Paribas oraz firmy Arval. Ta organizacja działa obecnie w 15 krajach świata i w ramach projektu „Barometr Flotowy” prowadzi niezależne, ustandaryzowane badanie całego rynku flotowego na terenie 12 państw Unii Europejskiej, w tym Polski. Badanie prowadzone przez CVO jest całkowicie niezależne, ma na celu opracowanie statystyk ukazujących strukturę flot w poszczególnych krajach oraz perspektywy rozwoju rynku i pojawiające się na nim tren-

94% polskich flot

94%

liczy mniej niż 100 pojazdów,

dy. Think tank analizuje również tendencje związane z przemieszczaniem się i mobilnością pracowników,

4% to floty liczące

np. dotyczące kwot przeznaczanych przez organizacje na alternatywne środki komunikacji.

między 100 a 499 pojazdów,

2%

Niniejszy raport prezentuje najnowsze wyniki badań, w których przeanalizowano odpowiedzi uzyskane od

a 2% to 500 pojazdów i więcej

4%

6625 respondentów. Wśród nich znaleźli się fleet managerowie i osoby administrujące flotami, zatrudnione w firmach korzystających z samochodów służbowych w Unii Europejskiej.

35% ekspertów postrzega car sharing

Dane gromadzono metodą wywiadów telefonicznych (system CATI), prowadzonych w pierwszych kwarta-

jako nowy, bardzo dynamicznie rozwijający się

35%

trend na rynku flotowym

łach kolejnych lat. Prezentowane poniżej wyniki przedstawiają dane dla firm zatrudniających przynajmniej 10 pracowników i posiadających co najmniej 10 pojazdów w swojej flocie.

Car sharing jest napędzane przez najmłodsze pokolenie pracowników, 42% badanych wskazuje, że jest to grupa bardzo zainteresowana

42%

Rys. 1. Kraje biorące udział w badaniu.

współużytkowaniem zasobów flotowych

BELGIA Eksperci uważają, że samochody będą służyć

HOLANDIA WIELKA BRYTANIA

LUKSEMBURG

HISZPANIA PORTUGALIA

CZECHY NIEMCY SZWAJCARIA WŁOCHY

jących wydłużenie tego okresu nad tymi, którzy prognozują jego redukcję wynosi

POLSKA FRANCJA

dłużej we flotach – odsetek managerów prognozu-

13%

2 3 %%

14%

22%

13% w przypadku samochodów osobowych i 14% w przypadku lekkich pojazdów usługowych 3% samochodów we flotach to pojazdy hybrydowe, 2% to samochody elektryczne, 22% to samochody z napędem LPG

4

5


3. CHARAKTERYSTYKA RYNKU

W segmencie największych spółek, zatrudniających powyżej 500 pracowników, widoczna jest największa różnica między Polską a krajami Unii Europejskiej:

●● w Polsce trzy czwarte firm tego segmentu dysponuje flotami mniejszymi niż 100 pojazdów. Tylko 25%

LICZBA SAMOCHODÓW WE FLOTACH

z nich posiada floty liczące więcej niż 100 aut

●● w Europie tylko nieco ponad połowa firm tego segmentu dysponuje flotami poniżej 100 samochodów, a aż 47% firm posiada floty średnich i dużych rozmiarów (powyżej 100 pojazdów).

„Barometr Flotowy” porównuje dane ogólnorynkowe i nie różnicuje ankietowanych ze względu na branżę. W każdym z krajów, w których przeprowadzono badanie CVO, wielkość flot jest skorelowana z wielkością

Rys. 4. Struktura flot w Polsce i w Unii Europejskiej. Statystyki dla małych, średnich i dużych firm.

firm. Jednocześnie wyraźnie widać, że polskie przedsiębiorstwa dysponują mniejszymi flotami niż firmy europejskie: tylko 6% polskich firm posiada floty większe niż 100 aut, podczas gdy w Europie odsetek ten

POLSKA

UNIA EUROPEJSKA

wynosi aż 17%. wielkość floty do 100 pojazdów

Rys. 3. Struktura flot w Polsce i w Unii Europejskiej. POLSKA

UNIA EUROPEJSKA

wielkość floty

wielkość floty

do 100 pojazdów

do 100 pojazdów

100 — 499 pojazdów

500 i więcej pojazdów

94%

4%

2%

małe firmy średnie firmy duże firmy

100 — 499 pojazdów

500 i więcej pojazdów

wielkość floty

małe firmy średnie firmy duże firmy

do 100 pojazdów

100%

98%

75%

98%

86%

53%

1%

13%

34%

1%

1%

13%

83%

13%

100 — 499 pojazdów

4%

Różnice pomiędzy flotami w Polsce a flotami w Unii Europejskiej są jeszcze wyraźniejsze, gdy uwzględnimy wielkość organizacji, w których funkcjonują (patrz rysunek 4). W segmencie firm do 100 pracowników

100 — 499 pojazdów

0%

2%

15%

500 i więcej pojazdów

500 i więcej pojazdów

przedsiębiorcy w Polsce i w innych krajach dysponują podobnymi, niewielkimi flotami. Jednak w segmencie większych, zatrudniających od 100 do 499 pracowników, widać już wyraźne różnice:

●● w Polsce 98% firm w tym segmencie korzysta z flot mniejszych niż 100 pojazdów, a tylko 2% z flot liczących między 100 a 499 samochodów

●● w Europie floty mniejsze niż 100 pojazdów posiada 86% firm, a 13% firm posiada od 100 do 499

0%

0%

10%

samochodów.

6

7


Rys. 5. Zmiany struktury flot w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2014 – 2016.

POLSKA wielkość floty

Grzegorz Szymański, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Arval Polska

UNIA EUROPEJSKA 2014

2015

2016

do 100 pojazdów

wielkość floty

2014

W porównaniu do krajów Europy Zachodniej, poziom nasycenia rynku usług fleet management w Pol2015

2016

trudniej rosnąć ze względu na nasycenie rynku, u nas widzimy duże perspektywy rozwoju. Wyniki

do 100 pojazdów

79%

82%

75%

sce jest nadal relatywnie niski. Podczas gdy na rozwiniętych rynkach firmom z branży CFM coraz siedmiu badań CVO dają mocne wsparcie dla tych oczekiwań: większy odsetek ankietowanych planu-

54%

52%

53%

je rozbudowę floty, niż jej zmniejszanie. W naszej ocenie szczególnie duży potencjał tkwi w segmencie małych i średnich firm, które dopiero odkrywają zalety Full Service Leasing. Wystarczy spojrzeć na liczby: aktualnie na ponad milion aut

100 — 499 pojazdów

firmowych tylko kilkanaście procent finansowanych jest w taki sposób, natomiast w nowych reje-

100 — 499 pojazdów

20%

13%

15%

stracjach odsetek ten stanowi już około 20%. Świadczy to o tym, że przedsiębiorstwa coraz chętniej 31%

34%

34%

korzystają z usługi Full Service Leasing. Ponadto jeśli uznamy, że benchmarkiem są rynki wysokorozwinięte z 40–­50% udziałem tej formy finansowania to wyraźnie widać, że możliwości rozwoju są bardzo duże. Według naszych szacunków wzrost może być nawet trzykrotny.

500 i więcej pojazdów

Wpływ na rozwój rynku CFM będą miały także rozwiązania prawne i podatkowe, związane m.in. z ko-

500 i więcej pojazdów

1%

5%

10%

rzystnymi zasadami opodatkowania aut służbowych. Pozytywne bodźce fiskalne zawsze przynoszą 15%

14%

13%

inwestycje i rozwój. Ważnym branżowym trendem jest zmiana oczekiwań i potrzeb firm w zakresie outsourcingu floty. Dzięki bliskiej współpracy z naszymi klientami oraz wynikom badań takich jak „Barometr flotowy”,

ROZWÓJ FLOT PROGNOZOWANY NA NAJBLIŻSZE TRZY LATA

już kilka lat temu zauważyliśmy, że klienci oczekują przejmowania przez dostawcę usług CFM coraz

Na podstawie badania przeprowadzonego przez CVO można stwierdzić, że polscy fleet managerowie opty-

najbardziej optymalnego – a jednocześnie satysfakcjonującego pracowników – funkcjonowania floty

mistycznie patrzą w przyszłość. Aż 40% z nich wierzy w rozbudowę floty w swojej organizacji w perspek-

u klienta.

większej odpowiedzialności za flotę. Dlatego do oferty Arvala wprowadziliśmy nową usługę – Arval Outsourcing Solutions. Polega ona na zapewnieniu usług wspierających wszystkie procesy zarządzania flotą w przedsiębiorstwie. Przejmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie

tywie najbliższych trzech lat. Polacy są przy tym większymi optymistami niż ich europejscy koledzy – tam korzystne prognozy dla rozbudowy flot widzi blisko co trzeci ankietowany. Rys. 6. Prognozowany rozwój wielkości flot w najbliższych trzech latach – statystyka ogólna. Paradoksalnie, temu optymizmowi części Polaków towarzyszy większy niż w pozostałych krajach Unii od-

POLSKA

setek pesymistów. Z badania dowiadujemy się, że co czwarty przedstawiciel największych polskich przed-

UNIA EUROPEJSKA

siębiorstw ocenia, że floty w jego organizacji zmniejszą się w kolejnych trzech latach. W krajach Unii Europejskiej odpowiedziało tak jedynie 14% ankietowanych. W tej samej grupie managerów w Polsce rozwój flot przewiduje niemal połowa badanych, podczas gdy w Europie twierdzi podobnie tylko co trzeci zarządzający flotą (firmy zatrudniające 500 i więcej pracowników). Pozytywne perspektywy dla branży flotowej potwierdzają również inne statystyki dotyczące branży motoryzacyjnej. Dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pokazują, iż w drugim kwartale 2016 roku firmy zarejestrowały 64,7 tys. sztuk nowych samochodów, czyli ponad 25% więcej

eksperci prognozujący rozbudowy flot w najbliższych trzech latach

eksperci prognozujący zmniejszenie flot w najbliższych trzech latach

40%

11%

30%

9%

niż w 2015 roku.

8

9


Rys. 7. Prognozowany rozwój wielkości flot w najbliższych trzech latach – statystyka dla firm poszcze-

POLSKA

UNIA EUROPEJSKA małe firmy średnie firmy duże firmy

38%

eksperci prognozujący rozbudowę flot w najbliższych trzech latach

eksperci prognozujący zmniejszenie flot w najbliższych trzech latach

11%

4. CHARAKTERYSTYKA FLOTY ­

gólnych wielkości.

39%

5%

48%

20%

małe firmy średnie firmy duże firmy eksperci prognozujący rozbudowę flot w najbliższych trzech latach

eksperci prognozujący zmniejszenie flot w najbliższych trzech latach

29%

31%

PALIWA

32%

Z badania „Barometr Flotowy” wynika, że 38% osób zarządzających flotami na naszym rynku planuje, w przeciągu najbliższych trzech lat, wprowadzić do swoich samochodów przynajmniej jedną technologię alternatywną dla klasycznego napędu spalinowego. W Polsce prym wśród alternatywnych paliw wiedzie LPG. Obecnie nieco ponad 20% firm korzysta z tego rozwiązania, a w perspektywie kolejnych trzech lat odsetek ten wzrośnie do 27%. Inne rozwiązania, takie 7%

7%

14%

jak napędy hybrydowe, czy też samochody elektryczne zostają daleko w tyle. Obecnie stanowią około 3% rynku. Średnia dla krajów Unii Europejskiej wskazuje, że firmy w innych krajach Wspólnoty nieporównywalnie

Rys. 8. Skonsolidowana* prognoza managerów dotycząca rozwoju flot pojazdów dla średnich i du-

częściej, niż polscy przedsiębiorcy, chcą wdrażać alternatywne technologie. W ciągu trzech najbliższych lat blisko połowa firm na zachodzie Europy planuje wykorzystywanie przynajmniej jednej. Najczęściej przy-

żych firm.

szłość wiąże się tutaj z samochodami o napędzie hybrydowym (za trzy lata mają stanowić 32% zasobów

POLSKA

UNIA EUROPEJSKA 2012

2013

2014

2015

2016

średnie firmy

2012

flotowych) oraz samochodami elektrycznymi (mają stanowić 28%). 2013

2014

2015

2016

CZAS UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW FLOTOWYCH

średnie firmy

Wyniki „Barometru Flotowego” pokazują, że wydłuża się okres użytkowania samochodów flotowych. Ten trend jest widoczny na polskim rynku już od 2011 roku i jest zgodny z tendencjami w całej Europie – odsetek osób wskazujących na coraz dłuższą eksploatację pojazdów jest porównywalny dla obu grup. Dla samochodów osobowych taką opinię wyraża około 19% wszystkich ankietowanych, a w przypadku samochodów użytkowych 20% ankietowanych z Polski i 18% z innych krajów Europy. +18% +36% +24% +32% +34%

+5% +12% +13% +12% +24% Najczęściej o wydłużeniu okresu eksploatacji parku maszyn flotowych mówili w Polsce przedstawiciele

duże firmy

małych firm, zatrudniających poniżej 100 pracowników.

duże firmy

●● W Polsce zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i samochodów użytkowych, nieco ponad jedna piąta ankietowanych zadeklarowała, że okres eksploatacji pojazdów we flotach wydłużył się.

O skróceniu okresu użytkowania samochodów osobowych mówi tylko 5% badanych, w przypadku samochodów użytkowych zaledwie 2%.

+8% +14% +33% +23% +29%

+8%

+5% +16% +23% +18%

* Procent managerów prognozujących rozwój flot minus procent managerów prognozujących ich redukcję.

10

●● W Europie wydłużenie czasu eksploatacji samochodów osobowych deklaruje 18%, a samochodów użyt-

kowych – ­17% przedstawicieli firm. O skracaniu czasu eksploatacji parku samochodów osobowych w europejskich firmach mówiło 5% badanych, a samochodów użytkowych 8%.

11


W innych krajach, w których przeprowadzono badanie, na wydłużenie czasu eksploatacji aut służbowych, nieco częściej wskazywali przedstawiciele największych organizacji (zatrudniających ponad 500 osób).

Rys. 11. Zmiany postrzegania średniego czasu użytkowania pojazdów we flocie w średnich i dużych firmach – lata 2011 – ­2016.

Szczegółowe dane zaprezentowane są na rysunkach nr 9 i nr 10.

POLSKA 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rys. 9. Postrzeganie średniego czasu użytkowania pojazdów we flocie – ­samochody osobowe – w ­ edług wielkości firmy.

samochody osobowe

POLSKA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 samochody osobowe

UNIA EUROPEJSKA małe firmy średnie firmy duże firmy

małe firmy średnie firmy duże firmy okres użytkowania wydłuży się

UNIA EUROPEJSKA

22%

21%

15%

okres użytkowania wydłuży się

18%

20%

20%

-3% 4% 10% 5% okres użytkowania skróci się

okres użytkowania skróci się

5%

9%

8%

5%

7%

7%

9% 10%

samochody użytkowe

9%

6% 13% 12% 8% 13%

9%

7% 11% 8%

samochody użytkowe

Rys. 10. Postrzeganie średniego czasu użytkowania pojazdów we flocie – s­ amochody użytkowe – ­według wielkości firmy -4% 4%

POLSKA

5% 10% 9%

8% 12%

UNIA EUROPEJSKA małe firmy średnie firmy duże firmy

małe firmy średnie firmy duże firmy okres użytkowania wydłuży się

8%

22%

19%

14%

okres użytkowania wydłuży się

17%

19%

17%

ZARZĄDZANIE PODRÓŻAMI I DELEGACJAMI PRACOWNIKÓW W polskich organizacjach relatywnie częściej niż w innych krajach Unii Europejskiej powoływana jest specjalna struktura lub dział, którego zadaniem jest administrowanie podróżami i delegacjami pracow-

okres użytkowania skróci się

ników. Badani deklarują, że decydując o wyborze środka transportu uwzględniają czas podróży oraz

okres użytkowania skróci się

2%

7%

10%

wszystkie dostępne rodzaje transportu (samolot, autobus, samochody firmowe, wspólne przejazdy samo8%

5%

7%

chodem itd.). Takie działy funkcjonują w 40% dużych polskich firm (zatrudniających od 100 do 499 osób) i pod tym względem wyprzedzamy inne kraje europejskie, w których odsetek ten jest średnio o 8% niższy. Dopiero w segmencie największych firm, zatrudniających powyżej 500 pracowników różnice zacierają się: 52% w Polsce i średnio 51% w Europie ma dedykowany dział zarządzający firmową flotą.

12

13


A co w przypadku, gdy organizacja nie decyduje się na utworzenie osobnej komórki bądź działu, kierującego

Rys. 12. Odsetek firm, które mają dedykowany dział zajmujący się kwestiami podróży, delegacji i flot –

kwestiami związanymi z podróżami? W małych firmach, zarówno w Polsce jak i w Europie, decyzje w tym

według wielkości firmy.

zakresie podejmuje najczęściej właściciel lub dyrektor generalny (ponad 60% odpowiedzi). W Polsce dużo rzadziej odpowiedzialność za te kwestie bierze dział finansowy lub administracyjny. W krajach Unii Euro-

POLSKA

UNIA EUROPEJSKA

pejskiej sprawami „mobilności” w małych firmach może zarządzać samodzielny manager floty firmowej (8% przypadków) lub dział HR (7% przypadków).

Firmy mikro i małe

Firmy średnie + duże

Firmy mikro i małe

Firmy średnie + duże

7%

41%

8%

35%

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw. W Polsce kwestie te nadzoruje najczęściej dział HR, na co wskazało 38% ankietowanych. W europejskich przedsiębiorstwach badani wskazali kolejno: samodzielnego managera floty firmowej (21%), dział HR (20%) lub właściciela/dyrektora generalnego (19%).

Tomasz Piekarski, Dyrektor Handlowy Arval Polska Polskie przedsiębiorstwa bardzo poważnie podchodzą do rozwoju swoich zasobów flotowych i wyrównywania ich poziomu do standardów Unii Europejskiej. Blisko połowa średnich i dużych polskich

Rys. 13. Osoby odpowiedzialne za kwestie podróży, delegacji i flot, gdy nie jest wydzielony dedykowany dział – według wielkości firm.

firm wydziela dedykowane komórki zajmujące się sprawami podróży pracowników, w tym flotami pojazdów. W naszym kraju postępuje tak 41% firm zatrudniających 100 i więcej pracowników, w firmach europejskich z kolei – ­35%. Nadal jednak większość przedsiębiorstw tego segmentu nie decyduje się na powierzenie kwestii flotowych dedykowanym działom zajmującym się podróżami pracowników. W takich przypadkach tak-

POLSKA

UNIA EUROPEJSKA

Firmy mikro i małe

Firmy mikro i małe

właściciel lub dyrektor generalny

63%

66%

dział finansowy

6%

3%

dział administracyjny

5%

4%

manager flory

1%

8%

dział HR

3%

7%

że coraz rzadziej oddają te sprawy w ręce fleet managerów. Zarządzanie flotą staje się zadaniem dodatkowym, w Polsce obowiązek ten często powierzany jest pracownikom działu HR. Dzieje się tak za sprawą silnego trendu w kierunku outsourcingu tej usługi. Takie rozwiązanie pozwala bowiem na uwolnienie zasobów firmowych i ulokowanie ich w innym miejscu. Poziom eksportu usługi zarządzania flotą do firmy zewnętrznej zależy od zapotrzebowania zainteresowanej firmy. Wśród naszych klientów są przedsiębiorstwa, które oczekują jedynie przygotowania oferty dla pracowników, aby same mogły ją przedstawiać. Są też takie, które powierzają całkowite zarządzanie flotą firmie zewnętrznej. W takich przypadkach dostawca usługi przejmuje pełne zarządzanie flotą klienta, w ramach realizacji jego wewnętrznej polityki flotowej.

14

Firmy średnie i duże

Firmy średnie i duże

dział HR

38%

20%

właściciel lub dyrektor generalny

15%

19%

dział finansowy

15%

6%

manager floty

7%

21%

15


5. CAR SHARING

Rys. 14. Postrzeganie car sharing w polskich firmach. Czy car sharing będzie zdobywało na znaczeniu w firmach? RACZEJ TAK – 23%

W 2016 roku w badaniu pojawiło się pytanie o car sharing. Usługa ta polega na współużytkowaniu przez pracowników aut służbowych. Ta praktyka ma szansę stać się jednym z ważniejszych trendów mających

TAK – 12%

wpływ na rynek flotowy.

CZYM JEST CAR SHARING?

RACZEJ NIE – 28% NIE WIEM – 3%

Tomasz Piekarski, Dyrektor Handlowy Arval Polska NIE – 34%

Na rynku istnieje pewna nisza odbiorców, do której chcemy dotrzeć. To firmy, których pracownicy dużo podróżują, ale organizacja nie ma gotowego rozwiązania wspierającego ich mobilność. Takie przedsiębiorstwa mogą zakupić usługę audytu wyjazdów pracowników przeprowadzanego przez ekspertów zewnętrznych wraz z rekomendacjami dotyczącymi optymalizacji. Pozwala to ocenić realne zapotrzebowanie na samochody służbowe.

RACZEJ TAK – 35%

Często w takich przypadkach rozwiązaniem jest park samochodów dostępnych dla pracowników. Tak

Rys. 15. Ocena najmłodszego pokolenia

zwane samochody „poolowe” są dostępne do okresowego wypożyczenia na żądanie pracownika. Już

pracowników na temat

w Barometrze Flotowym z 2014 roku pojawiło się zainteresowanie ankietowanych outsourcingiem

car sharing.

tej usługi. Firmy CFM intensywnie przygotowują się do zaoferowania tego typu usług poprzez wprowadzenie usługi car sharing. Jest ona w dużym stopniu zautomatyzowana i realizowana za pomocą zaawansowanych narzędzi do rezerwacji, udostępniania i monitorowania samochodów. Działa to trochę na zasadzie samochodowego Veturilo dla firm. Car sharing daje możliwość użytkowania samochodów służbowych prawie wszystkim pracownikom.

Czy najmłodsi pracownicy

TAK – 7% RACZEJ NIE – 24%

NIE WIEM – 8%

zgodziliby się na rezygnację z osobistych samochodów służbowych na rzecz ich

NIE – 26%

współużytkowania z innymi członkami organizacji?

Samochody można rezerwować i wypożyczać na godziny, kilka dni czy tygodni. Specjalne aplikacje pozwalają sprawdzać dostępność pojazdów, zapas paliwa, a także stan techniczny. Duża dostępność, swoboda i znacznie mniejsze koszty użytkowania – to wszystko powoduje, że car sharing może być uznawany nawet za alternatywę dla klasycznych wypożyczalni samochodów.

Tendencja ta będzie się nasilać również dlatego, że – jak twierdzi ponad połowa respondentów – samochód służbowy postrzegany jest jako forma nagrody. I to nagrody o dużej wartości, ponieważ pracownicy, którzy posiadają już samochód służbowy na wyłączność, bardzo niechętnie z niego rezygnują. Tak twierdzi aż 88%

Co trzeci fleet manager w Polsce i w Europie jest zdania, że ten trend w najbliższych latach będzie się roz-

badanych.

wijał. Powodem są młodzi pracownicy, którzy dopiero rozpoczynają karierę. Nieco ponad dwóch na pięciu respondentów badania wskazuje, że właśnie ci pracownicy są najbardziej skłonni używać samochodów

Fleet managerowie, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, podobnie oceniają szansę dynamicznego

firmowych wspólnie z innymi kierowcami. Powód jest prozaiczny: zajmują stanowiska, którym nie przysłu-

rozwoju trendu car sharing. Aż 35% badanych w Polsce i 31% w krajach Unii Europejskiej uważa, że wspól-

gują auta służbowe na wyłączność, a tego typu rozwiązanie pozwala im na szybszy dostęp do samochodu.

ne korzystanie przez pracowników z zasobów flotowych firm będzie coraz bardziej powszechną praktyką.

16

17


Rys. 16. Car sharing i postrzeganie pojazdów służbowych w Polsce i w Unii Europejskiej.

POLSKA

UNIA EUROPEJSKA

6. PODSUMOWANIE

Car sharing będzie zdobywać na znaczeniu Potwierdza procent ankietowanych:

Dane zebrane przez CVO w ramach badania „Barometr Flotowy” wskazują, że ostatnie dwa lata to okres 35%

31%

stałej i stabilnej poprawy sytuacji na rynku flotowym. Najważniejsze wnioski płynące z badania można zawrzeć w następujących stwierdzeniach:

●● wśród

klientów przeważa optymizm: odsetek managerów prognozujących rozwój flot pojazdów

nad tymi, którzy prognozują ich redukcję wynosi 29%;

Pracownicy posiadający osobiste samochody służbowe NIE ZGODZILIBY się z nich zrezygnować na rzecz car sharing

●● 48% ankietowanych przewiduje, że w spółkach zatrudniających ponad 500 pracowników, floty samo-

Potwierdza procent ankietowanych:

●● 35% respondentów twierdzi, że car sharing jest trendem, który znacząco wpłynie na polski i światowy

chodów służbowych powiększą się w najbliższych latach (przeciwnego zdania jest 20% respondentów);

11%

12%

rynek flotowy. Jest to konsekwencją „odmładzania się” kadry – ­42% pracowników z najmłodszego pokolenia deklaruje zainteresowanie współużytkowaniem samochodu

Najmłodsi pracownicy zgodziliby się na rezygnację z osobistych samochodów służbowych na rzecz ich współdzielenia z innymi członkami organizacji

●● kolejny rok respondenci z całej Europy wskazują, że wydłuża się czas użytkowania samochodów służbowych.

42%

42%

wisach społecznościowych – zachęcamy do śledzenia kolejnych wydań.

Potwierdza procent ankietowanych:

Car sharing jest postrzegany, jako sposób na udostępnienie zasobów flotowych firmy większej liczbie pracowników

O kolejnych publikacjach oraz Trendbookach będziemy informować na naszych stronach i profilach w ser-

43%

42%

52%

59%

Potwierdza procent ankietowanych:

Samochód służbowy jest formą nagrody za dobrze wykonywaną pracę Potwierdza procent ankietowanych:

18

19


NOTATKI


Arval Service Lease Polska Sp. z o. o. ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa www.arval.pl

Barometr flotowy 2016  
Advertisement