Page 1

¶ðºzØïV_ gF\l_ ØïV_éV 諸zçw \V>ìØïV_ \VKØ\[ ØåÞ· - zÅ^


¨¿Ým Âï^ Ø>V|Ým ØÄV_ ¨|Ým ØÃVò^ Ø>öÍm BV©A ¶ç\ݼ>[ - c[ ¶è kìèÂï...


x^áuÅ ¼«VÛVçk x>[ x>o_ ÃVìÂþ¼Å[ ¶]KD ¶]ÄB\VF ~ö>µ ¼«VÛV... c[ Ö>µ


ĺïD Ø>Vâ| ļïV>«ÝmkD ÃV«Vâ½B Ø\F ¨¿ÝmÂïÓ^ Ä*ÃïVé\VF Äõç¦ ÄßÄ«kVD À >tµ Ø>V⦠åV^ Ø>Vâ|


ÖªßÄ õç ¦BV_ Öç áÝm s ⦠Öç ¦lªxD Ø\oÍm sâ ¦ Ø \_ oªxD kw Âz Ø> V| ï sò ÂþÅ>VD ... c[ k >ª \ Vì¸ _ ¸Å ÍØ> ¿Ím kVµk Vº z k V ¿D 'k_oªD' ¼\_


c[ ¶wçï «E©Ãm c[ ïõïáVï¼k ÖòÍ>VKD ¶>[*m ¨ªÂz ¼ïVÃD kòD


Å[ « ¼ Âþ Bç .. k ç Øà VF. ] ¨¿ c[ ïV⦠Âz ' mÂ Ý o ÃV ¨| ¼ ¦© ç 'Ö


V¼ > ï a s V| ïD w ] ¼ _ ¶ ÄËs> ¹ Ø ¡ï Åm « Ö c[ çªþ x sa ¦ > ½l kÍ â E V ¼Ã c[


VKD V_o Å ï [ Ø ì ¨ cl ®> [ Í Î ¤ céï _ Öm¡D æs_çé © ©¯E ï¹ ï | F  > V ½ å ¼ ïV>_ õ|¸ ï D Ö[Ð


yì©AåVá[® - À >uïVoï >çé\çÅkVþs|... clìØÃu® ¨¿Ãkìï¼áV| cl쩸Âï kòÃkòDí¦ c[ ÃÂ>ªVþs¦éVD...


xmïçé©Ãâ¦>Vö ØÃVm ¶¤¡ÂïáÞEBD 4 kBm JÝ>k[ ØkÓÝ> c¦_ ØïV¿Ý> ÃðD ï[ªÂza ïVÍ> sa ''·â|D sa ·¦¼«'' óìBVs[ A[Eö©A Öçk>V[ c[ kòºïVé ïðkÐÂïVª kç«BçÅ ¨[® Ø>öÍmD >kÅV\_ ¼ïâþ¼Å[ kV«D Öò xçÅ

¨[ª ï_BVðD ÃõèÂþçÅBV ½?


¦V sâ

^

| ðÍm V à «DØ ª Öç >V^ å Ý ¨[ >ØB |WE >çk Äç ª å ^ ¨¿ á ¼é ¨ç ç>ï ½ïç çÄl >V^ ïs ^ · D kö > Ý ¶k Âþ| BÝç m çk ¶| Ö> \½Ý ¨[ \VF Ö>


Øå| ¼å«D ¼ï⦠c[ ïsB«ºïÝ]uz ¸[ ¨[Ð^ skV> ¼\ç¦ ¶k^ ØÄV[ªm ïsç>BV? Ö_çé ØÄV[ªk^ ïsç>BV?


ïìÍ> O ª ç c[ ¶¤¥D ^ ï ì é \ å®\éì _ þ é c ®.... ¨mØk[


c[ ¨ [ ÎËØ çª çïï^ ÃÝ> kVò x yõ|D VD ç Ã_þ kVF©Ã Å¥D ©Øà V¦VF ¸ÅØ ï©Ã ¨[ Îu òþ|¼\ ½Â çÅ c ØïV _kV l ì F!!!


¨ªÂz Eö©A>V[ kòD À ¨[çª ¶½Ým sâ| c[ çïïçá c>¤Â ØïV^ÓD¼ÃVm!


c[ çïïáV_ clì ¼ÃVzØ\[® Ø>öÍ>V_ åVªVï¼k ¸ÅÂï >ktòÂzD céþ[ clì ¶uÅçkïÓD...


]ç«l_ kòD xÝ> ïVâEï^ c[çª Ä骩Ã|Ý] s¦Âí¦Vm ¨[Ã>uïVïÝ>V[ c[ ïõïçá À¼B J½ÂØïV^ÓDý ØÄF¼>[... åV[ xÝ>tâ|


ïç >çk

á

¸½Ý z D  cª |\_é ½ÂïV> kïçᥠ\â Âz ¸ ½Ý>ç cª Âz© ¸ çé _ s ¨ª ï í¦ FB ¸½Â ØÄ Âz ª cª çª ¼ÃV _ [ ¨ ÂïV\ òÍm ¸½ ðÝ]o >ò


ïsç>¼BV ïV>¼éV ¼>V[®D¼ÃV¼> c[Ðç¦BØ>[Ãç> c«Âïß ØÄV_os|. Ö_éVsâ¦V_ ÎòåV^ ¶m ¼kØÅVòk[ cç¦ç\BVþs¦éVD...


cªÂzÝ>V[ ïV>o Ö_çé¼B ¸ÅØï©Ã½ ïV>_ ïsç>ï^ ¨[ÅVìï^ Eéì... cð¡ þç¦ÂïV>kÐÂz >V[ ¶]ïD ÃEÂzD... ¨[¼Å[.


c[çª ïâ½Â ØïV^á ÄD\]ݼ>[

å_é ØÃVòÝ>D ¨[® ¨_¼éVòD

ØÄV[ª]ªV_ \â|\_é

c[çª ÃVìÝ> x>_ 謁\

¨ªÂzD ¸½Ýmsâ¦>ªV_ >V[... xíì>Ý]uz x[ ¶Í>Ý>MBçÅl_

Öm>V[ Ä\BD ¨[Ãm¼ÃV_

c[çª Ö®ï ïâ½ØïVõ¼¦[

cçª ¨[ ØåÞ¼ÄV| ¼ÃVìÝ]ÂØïVõ¼¦[...


ÖÍ> x>o«s_ ÖÍ> \éì ¶çÅl_ c[çª ¸öÍm ¼ÃVþ¼Å[ ¨[ ¸öB\Vª \ÞÄ^ WÅ Ãâ|©A¦çk¼B...


Øï

VK

E[

D Ó |D ¹_ ï ï m ®s Ý º x Vu EÐ ¼> ^ ¶k

> Í ¨


óöB©¸wDÃVF ¨öB¡D ÄD\]©¼Ã[ ¼>V[ÅKD \çÅ>KD - c[ E﫺ï¹[ Öç¦lØé[ÅV_...


kV¥ gªm é öBt kV¥ z^ ï c[ ¸«Vð ìçk ¨[ D ¼ÃV å


cªÂzÝ>V[ x>_ Ãö· cªÂzD c[ ïsç>ÂzD Öç¦l_ å¦Í> ïsç>©¼ÃVâ½l_


gŽßÄVçél¼éVì Ö>µ©ÃBðD... ¶]¼kïD >V[ ¨[ sò©ÃD ¨[ÅVKD... 't>¼kïD tïå[®' ¨[® ¶¤þ¼Å[ c[ ¼\| Ã^áºï¹_


gŽßÄVçél¼éVì Ö>µ©ÃBðD... ¨Ý>çª xçÅßØÄV[ªVKD - ¨[ ]tØ«|Ý> s«_ïÓD Ö>¿D ¼ïâü>l_çé - c[ 'kçá¡ï¹_ xÍ>Vyì' ¨[Ãç>


1992-[ EÅÍ> Ã禩ÃV¹ sòm WßÄBD c[ >VF >Íç>Âz >V[


\çwÂïVé ¼\ïD >V[ \õ *¼> kÍmsâ¦>VF ¼>V[Åß ØÄF¥D - ¨[ ¼\uEÍmD Ø\[m¹ï^... c[ Àìzw_...


Ö«ØkÐD ¼kçá Öò^ ¨ÐD ¼ÃVìçk c[ Ö>µï¹[ ¼«çï ¶a©ÃØ>[ ¼kçé


\[MÝms| ïçáÍ> íÍ>KÂïVï ïĺEB ¼ÄçéÂïVï ïç«Í> ïõç\ÂïVï \[MÝms| cç¦Í> kçáB_ïÓÂïVï c>â½[ ïVBÝ]uïVï c[Ð^ >Í> \VBÝ]uïVï \[MÝms| Öçk ¶çªÝmD Ö[¤«¡ å¦Í¼>òD *õ|D Îò xçÅ ¨[Ã>uïVï.


... ¶wz V VÛ _ m ¼« Ľl òÝ Ø [ï c wz > ¶ _ ¶Í m o Ý ò Í> ï í [ [ s c ÛV V ¼« D... ¯ÂïÓÂz^ÓD ïòÝm ¼k®ÃV|


WuïßEkÂzD ¶k^ ïV_ï^ WÝ>D Öç¦ Ø>Vâ|ß EöÂzD ïòºíÍ>_ - ¶k^ cßE>çª xïìÍ>V_ câzçw¥¼\ ¶MßÄD Ö[M>µ ¨ßE_ ¶x>\ç> Ö[¤«¡D cõئ¿]¼ª[ ïsç>...


¶[® c[ çïïáV_

ïl® ïâ½ÂØïVõ¼¦[ ¶mx>_

åV[ c[ cç¦ç\g¼ª[

À ¨[ cöç\ÂzöBk[ gªVF... ¶[® åD x>o«s_

c[ ëÍ> c¦_ æìÍmæ

s¿Í> ØÃò sBìçk \çwl_ åçªÍ>¸[

åVÐD sâ|s¦s_çé c[çª...


¨õè©ÃVìÝ> cªÂzD (¸[) ¨õè ¨õè©ÃVìÝ> ¨ªÂzD >V[ Ø>ö¥D c[ Øku®¦o_ ¨[ªV_ ¨Ý>çª >¿DAï^ ¨[®...


ØÃõ¼ð... À... ÖçÄÝ> 妪D ØÄmÂþB {sBD kç«Í> ïV©¸BD n¼BV...! ¨[ \«Ãbkç« >VÂþBk¼á... c[ªV_ \«AïÓD \ÅÍ>>½


.. . [ [ > >V ¼ Ý F V çª ÃBì ï w BW Ø ¶ ¦ ÄF Åm[ s ª > Ø W[ ç c[ ïsç kÍm Îò ºzD ¶


Ä\mòk ïVÍ>ºï^ gþª c[çª ÄÍ]Ý> åV^ x>éVF ¨[ sa¥D Öç\¥D


Öçé\çÅ ïVF ¼ÃV_ (¨[) ïòÍ]ç« \çÅs_ ¨â¦½©ÃVìÝ> åç«\lìïÓD >çé \çÅkVþª À >Í> xÝ>Ý]_

¨[ 60 ï¹_


çkðkD åDAD ØÄVìÂï kVÄéVF... Ø>öÍ>m ¨[ >MBçÅ kVÄ_... ''g]l_ Îòι ÖòÍ>m ¶m¼k ¼>kªVF ÖòÍ>m'' ¶Í> ιÂz åVD Öò^ ¼ÃV]ݼ>VD (Nightlamp)


ØÃáÝ> Ä\ð ØïV^çïBVD gçÄ mÅͼ>VD... gç¦ï^ *m çÄkD ØÄV_KD Ek«VÝ]ö Ö[® åD «VÝ]ö ]çÄï^ \ÅÍm Ø>V¦ìÍ>m åD ïV>_ Ø>V¿çï... ÖÍ> Ö«s_ nÍmxçÅ


yâ½ _ \ ç Ý] Í>[ sa D ]⦠c s| ͼ>[ Ý]_ s¿ a k⦠s


'說^' ¨[® åV[ c[窼B ·â|¼k[... åV[ ïVbD #èKD mòD¸KD À¼B Ø>ök>V_...


ÄV_ ¡D Ø ª |Þ á s¦ ï ç [ [ c ðïç -¨ m ïç ïD þÅ ]«D. Â ¶] Âïçk ª \Í m½ Ø\á c[


>B¡ ØÄFm Ö«¡ï¹_ saÝ]ò Wé¡Âz ι ¼>çk...


¨öþ¼Å[ \çwl_

Ö>BD ¨öÍ]¦

åçªþ¼Å[ Øklo_

saï^ åçªÍ]¦

kç«þ¼Å[ \ðo_

\ª]_ c[ xïD

ïç«þ¼Å[ ïªs_

ØåV½¥D {ì¥ïD


Eç>þ¼Å[ EçÅl_ EçÅ¥D c[ \ªD Aç>þ¼Å[ ABo_ Aç>B_ ¨[ ÖªD Äöþ¼Å[ Aªo_ AªKD ØÄDAª_ Açïþ¼Å[ zwo_ zwKD Økõzw_


åV[ V[ ïVF >  ª ¦V^ sç> c â > x )ï ïV  [ ½ (¨ _ \¸ ¼ > ïV õ| Å[ « ¼ Ö mþ D ¨¿ D ]ª >ï^ ç ]ª _ ïs ïV>

Kkki  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you