Page 1

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) Master of Arts Program in Economics (Thai Program) 2. ชื่อปริญญา ภาษาไทย: ภาษาอังกฤษ:

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศ.ม. Master of Arts (Economics) M.A. (Economics)

3. หนวยงานรับผิดชอบ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตรที่มีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรและระเบียบวิธีวิจัยเพียง พอที่จะทําการวิเคราะหวิจัยและคนควาวิทยาการดานเศรษฐศาสตร และผลิตผลงานทางเศรษฐศาสตรที่มีคุณภาพ 4.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถที่จะรับหนาที่ตาง ๆ ในระดับสูง เพื่อรับใชสังคมและประเทศ อาทิ เชน เปนอาจารยที่มีประสิทธิภาพและความสามารถที่จะปลูกฝงความคิดอยางมีเหตุผลใหแกนักศึกษาทั้งระดับมัธยมและ อุดมศึกษา เปนวิทยากรที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหเศรษฐกิจ สถิติ ตลอดจนการวางแผนในหนวยงานรัฐ เอกชน หรือในการ ประกอบธุรกิจสวนตัว 5. กําหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป 6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 6.1 เปนผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ ตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ 6.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียรายแรง และไมมีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือ นิสิตของมหาวิทยาลัยนี้หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ)


7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา พิจารณาคุณสมบัติของผูที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรจากผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และผลคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ (TU-GET) ที่จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร) และ/หรือการสอบขอเขียน ตัวอยางงานเขียน ตามระเบียบวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 8. ระบบการศึกษา 8.1 เปนหลักสูตรภาคค่ําในระบบทวิภาค ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาค การศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมง การศึกษาในแตละลักษณะวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอน เปนภาคการศึกษาไมบังคับ 8.2 หลักสูตรแบงเปน 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ แผน ก แบบ ก2 เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ ประกอบดวย การศึกษารายวิชา 27 หนวยกิต ทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต แผน ข เนนการเรียนโดยไมทําวิทยานิพนธ แตใหศึกษาคนควาอิสระแทน และสอบประมวลวิชา ประกอบดวย การศึกษารายวิชา 33 หนวยกิต การศึกษาคนควาอิสระ (สาระนิพนธ) 6 หนวยกิต สอบประมวลวิชา 8.3 นักศึกษาอาจขอเทียบลักษณะวิชาที่เคยเรียนมาใหเปนลักษณะวิชาในหลักสูตรได โดยเทียบไดไมเกินหนึ่ง ในสี่ของจํานวนหนวยกิตลักษณะวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ตองไดคาระดับไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา โดยวิชาที่ไดรับการเทียบจะไดรับ การบันทึกอักษร ACC และไมใหนําหนวยกิตมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม 8.4 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) 8.4.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธไดเมื่อศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคกาคศึกษาปกติ หรือมี หนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 12 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 8.4.2 การทําวิทยานิพนธประกอบดวยการเขารวมสัมมนาวิชาการ การคนควาดวยตนเองภายใตคําแนะนํา ของอาจารยที่ปรึกษา การสัมมนาเสนอผลการวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ 1 เรื่อง 8.4.3 นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศใหไดระดับ P (ผาน) กอนการสอบวิทยานิพนธ 8.5 การศึกษาคนควาอิสระและการสอบประมวลวิชา (แผน ข) 8.5.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิชาการคนควาอิสระไดเมื่อสอบไดหนวยกิต สะสมในวิชาบังคับอยางนอย 18 หนวยกิต และวิชาเลือกสาขา 6 หนวยกิต โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 8.5.2 การศึกษาคนควาอิสระประกอบดวยการเขารวมสัมมนาวิชาการ การคนควา และทําสาระนิพนธใน หัวขอที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา


8.5.3 นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลวิชาไดเมื่อสอบไดหนวยกิตสะสม ในวิชาบังคับ 12 หนวยกิต และได คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และจะตองสอบใหได P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอน ชื่ออกจากทะเบียนนักศึกษา 8.6 นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาอังกฤษตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบ ภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 8.7 หากนักศึกษามีความจําเปนตองเปลี่ยนแผนการศึกษาจากแผน ก แบบ ก2 เปนแผน ข หรือในทางกลับกัน ใหนักศึกษายื่นคํารองพรอมแสดงเหตุผลตออาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อขออนุมัติจากคณบดี 9. ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 14 ภาคการศึกษาปกตินับแตวันที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 10. การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะจดทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธไดไมต่ํากวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิตใน ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 3 หนวยกิตในภาคฤดูรอนเวนแตไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้จะตองไมเกิน 6 หนวย กิต รายละเอียดใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 11.1 การวัดผลการศึกษา 11.1.1 การวัดผลการศึกษาในการสอบรายวิชาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับ ตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้ ระดับ คาระดับ

A 4.00

A3.67

B+ 3.33

B 3.00

B2.67

C+ 2.33

C 2.00

D 1.00

F 0

11.1.2 การนับหนวยกิตในหลักสูตร จะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาทีนัก ศึกษาไดคา S หรือระดับ ไมต่ํากวา C เทานั้น 11.1.3 การวัดผลวิทยานิพนธ ใชระดับ S (ใชได) และ U (ใชไมได) 11.1.4 การศึกษาคนควาอิสระใชระดับ S (ใชได) และ U (ใชไมได) 11.1.5 การสอบประมวลวิชาและการสอบภาษาอังกฤษใชระดับ P (ผาน) และ N (ไมผาน) 11.1.6 หนวยกิตที่ไดจากลักษณะวิชาที่วัดผลเปน S และ U ไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม 11.2 การสําเร็จการศึกษา 11.2.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะเศรษฐศาสตร กําหนด 11.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 11.2.3 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) และผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือ


11.2.4 11.2.5 11.2.6 11.2.7

อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ไดระดับ S ในการศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) ไดระดับ P ในการสอบประมวลวิชา (แผน ข) ไดระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาไมมีหนี้ที่ตองชําระตอมหาวิทยาลัย

12. งบประมาณ คาใชจายตอนักศึกษา 1 คน ประมาณปละ 30,000 บาท 13. หลักสูตร 13.1 จํานวนหนวยกิตรวม

39

หนวยกิต

18 9 12

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

13.2 โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 วิชาบังคับ วิชาเลือก วิทยานิพนธ แผน ข วิชาบังคับ วิชาเลือก การศึกษาคนควาอิสระ

18 15 6

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

13.3 รหัสวิชา รหัสวิชาประกอบดวยอักษรยอ ตามดวยเลขรหัส 3 ตัวดังนี้ ศ. รายวิชาในสาขาเศรษฐศาสตร EC รายวิชาในสาขาเศรษฐศาสตรที่ใชภาษาไทยในการเรียนการสอนและการสอบ เลขหลักรอย ระดับวิชา เลข 6 รายวิชาระดับตน เลข 7 รายวิชาระดับสูง เลข 8 วิทยานิพนธ (แผน ก2) เลขหลักสิบ สาขาวิชา หมวด 0 เศรษฐศาสตรการเมืองและเศรษฐศาสตรสถาบัน


เลขหลักหนวย

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9 เลข 0 เลข 1-7 เลข 8

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตรการคลัง เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ เศรษฐศาสตรการพัฒนา เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและทรัพยากร ธรรมชาติ เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตรการเกษตร วิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง รายวิชาในหมวด รายวิชาศึกษาเฉพาะเรื่องในหมวด

13.4 รายวิชา

รหัส ศ.611 EC 611 ศ. 612 EC 612 ศ. 621 EC 621 ศ. 624 EC 624 ศ. 625 EC 625 ศ. 710 EC 710

13.4.1 วิชาบังคับ นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองศึกษาวิชาบังคับทั้งหมด 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) เศรษฐศาสตรจุลภาค 3 (3-0-9) Microeconomics เศรษฐศาสตรมหภาค 3 (3-0-9) Macroeconomics คณิตเศรษฐศาสตร 3 (3-0-9) Mathematical Economics สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 3 (3-0-9) Statistics for Economists เศรษฐมิติ 3 (3-0-9) Econometrics ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3 (3-0-9) Research Methods in Economics


13.4.2 วิชาเลือก นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ตองศึกษาวิชาเลือกจากสาขาวิชาใดก็ได ไมนอยกวา 3 วิชาหรือ 9 หนวยกิต นักศึกษาแผน ข ตองศึกษาวิชาเลือกจากสาขาวิชาใดก็ได ไมนอยกวา 5 วิชาหรือ 15 หนวยกิต

รหัส

(1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองและเศรษฐศาสตรสถาบัน Political Economy and Institutional Economics รายวิชา

ศ. 600 EC 600 ศ. 601 EC 601 ศ. 602 EC 602 ศ. 608 EC 608

ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร History of Economic Thought เศรษฐศาสตรการเมือง Political Economy เศรษฐศาสตรสถาบัน Institutional Economics เศรษฐศาสตรการเมืองและเศรษฐศาสตรสถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics

รหัส

(2) สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร Economic Theory รายวิชา

ศ. 711 EC 711 ศ. 712 EC 712 ศ. 718 EC 718

เศรษฐศาสตรจุลภาคระดับสูง Advanced Microeconomics เศรษฐศาสตรมหภาคระดับสูง Advanced Macroeconomics ทฤษฎีเศรษฐศาสตรระดับสูง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง Advanced Economic Theory: Selected Topics

รหัส ศ. 622 EC 622 ศ. 626 EC 626 ศ. 628 EC 628

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

(3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ Quantitative Economics รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) คณิตเศรษฐศาสตรระดับสูง 3 (3-0-9) Advanced Mathematical Economics เศรษฐมิติระดับสูง 3 (3-0-9) Advanced Econometrics เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 (3-0-9) Quantitative Economics: Selected Topics


รหัส

(4) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน Monetary Economics รายวิชา

ศ. 631 EC 631 ศ. 632 EC 632 ศ. 638 EC 638

เศรษฐศาสตรการเงิน Monetary Economics การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ Financial Aspects of Economic Development เศรษฐศาสตรการเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง Monetary Economics: Selected Topics

รหัส

(5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการคลัง Public Finance รายวิชา

ศ. 641 EC 641 ศ. 648 EC 648

เศรษฐศาสตรการคลัง Public Finance and Policy เศรษฐศาสตรการคลัง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง Public Finance and Policy: Selected Topics

รหัส ศ. 651 EC 651 ศ. 652 EC 652 ศ. 658 EC 658

รหัส ศ. 661 EC 661 ศ. 662 EC 662 ศ. 668 EC 668

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

(6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ International Economics รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ 3 (3-0-9) International Trade Theory and Policy เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3 (3-0-9) International Monetary Economics เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 (3-0-9) International Economics: Selected Topics (7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนา Development Economics รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) เศรษฐศาสตรการพัฒนา 3 (3-0-9) Development Economics เศรษฐศาสตรภูมิภาค 3 (3-0-9) Regional Economics เศรษฐศาสตรการพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 (3-0-9) Development Economics: Selected Topics


รหัส ศ. 671 EC 671 ศ. 672 EC 672 ศ. 674 EC 674 ศ. 675 EC 675 ศ. 676 EC 676 ศ. 678 EC 678

(8) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ Economics of Human Resources and Natural Resources รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) เศรษฐศาสตรแรงงาน 3 (3-0-9) Labor Economics เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-9) Human Resources Economics เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3 (3-0-9) Health Economics เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ 3 (3-0-9) Natural Resources Economics เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 3 (3-0-9) Environmental Economics เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 (3-0-9) Economics of Human Resources and Natural Resources: Selected Topics

ศ. 681 EC 681 ศ. 688 EC 688

(9) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม Industrial Organization รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3 (3-0-9) Industrial Organization เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 (3-0-9) Industrial Organization: Selected Topics

รหัส

(10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร Agricultural Economics รายวิชา

รหัส

ศ. 691 EC 691 ศ. 698 EC 698 รหัส ศ. 719 EC 719 ศ. 800 EC 800

เศรษฐศาสตรการเกษตร Agricultural Economics เศรษฐศาสตรการเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง Agricultural Economics: Selected Topics 13.4.3 วิทยานิพนธ (แผน ก) และการศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) รายวิชา การศึกษาคนควาอิสระ Independent Study วิทยานิพนธ Thesis

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต 6 12


แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 รหัส ศ. 621 EC 621 ศ. 624 EC 624

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา คณิตเศรษฐศาสตร athematical Economics ถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร Statistics for Economists

รหัส ศ. 611 EC 611 ศ. 612 EC 612

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา เศรษฐศาสตรจุลภาค Microeconomics เศรษฐศาสตรมหภาค Macroeconomics

รหัส ศ. 625 EC 625

รหัส

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา เศรษฐมิติ Econometrics วิชาเลือกวิชาที่ 1 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา วิชาเลือกวิชาที่ 2 วิชาเลือกวิชาที่ 3

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

รหัส ศ. 710 EC 710

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร Research Methods in Economics

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9)

รหัส ศ. 800 EC 800

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา วิทยานิพนธ Thesis

จํานวนหนวยกิต 6


รหัส ศ. 800 EC 800

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา วิทยานิพนธ Thesis

รหัส ศ. 621 EC 621 ศ. 624 EC 624

แผน ข ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา คณิตเศรษฐศาสตร Mathematical Economics สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร Statistics for Economists

รหัส ศ. 611 EC 611 ศ. 612 EC 612

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา เศรษฐศาสตรจุลภาค Microeconomics เศรษฐศาสตรมหภาค Macroeconomics

รหัส ศ. 625 EC 625

รหัส

รหัส ศ. 710 EC 710

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา เศรษฐมิติ Econometrics วิชาเลือกที่ 1 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา ชาเลือกที่ 2 วิชาเลือกที่ 3 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร Research Methods in Economics วิชาเลือกที่ 4

จํานวนหนวยกิต 6

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9) 3 (3-0-9)


รหัส

รหัส ศ. 710 EC 710

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา วิชาเลือกที่ 5 ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา การศึกษาคนควาอิสระ Independent Study

จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-9)

จํานวนหนวยกิต 6


คําอธิบายรายวิชา วิชาบังคับ ศ611 เศรษฐศาสตรจุลภา0ค 3 หนวยกิต EC611 Microeconomics0 ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิต การกําหนดราคาภายใตโครงสรางตลาด แบบตางๆ ตลาดปจจัย และเศรษฐศาสตรสวัสดิการ ศ612 เศรษฐศาสตรมหภาค 3 หนวยกิต EC612 Macroeconomics0 ศึกษาทฤษฎีการกําหนดรายไดประชาชาติ การจางงาน ระดับราคา การบริโภค การลงทุน อุปสงคและอุปทาน ของเงิน บทบาทของนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง และเศรษฐศาสตรมหภาคในระบบเศรษฐกิจแบบเปด ศ621 คณิตเศรษฐศาสตร 3 หนวยกิต EC621 Mathematical Economics ศึกษาทฤษฎีเซต ฟงกชันและกราฟ แคลคูลัสอนุพันธและอินทิกรัลแคลคูลัส คาสูงสุดและคาต่ําสุด พีชคณิต เสนตรง ดีเทอรมิแนนท เมทริกซ เวกเตอร การหาคาตัวแปรในระบบสมการ และลิเนียรโปรแกรมมิ่ง ศ624 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 3 หนวยกิต EC624 Statistics for Economists ศึกษาสถิติสําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ความนาจะเปน การกระจายแบบตาง ๆ คาคาดหวัง สหสัมพันธ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน สมการถดถอยเชิงเสน ศ625 เศรษฐมิติ 3 หนวยกิต EC625 Econometrics ศึกษาวิธีการทางเศรษฐมิติ สมการถดถอยเชิงพหุ ปญหาทางเศรษฐมิติในกรณีทีไมเปนไปตามขอสมมติแบบ คลาสสิก สมการถดถอยเชิงเสนแบบทั่วไป และระบบหลายสมการ (Simultaneous Equations System) ศ710 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3 หนวยกิต EC710 Research Methods in Economics ศึกษาวิธีการทําวิจัยทางเศรษฐศาสตรทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงพรรณา การระบุหัวขอการวิจัย การทบทวน วรรณกรรม การใชประโยชนจากหองสมุดและฐานขอมูล การตั้งสมมติฐาน การคนควาหาขอมูล การทดสอบสมมติฐาน รวมทั้ง การเขียนขอเสนอวิทยานิพนธ


วิชาเลือก (1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองและเศรษฐศาสตรสถาบัน Political Economy and Institutional Economics ศ600 ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร 3 หนวยกิต EC600 History of Economic Thought วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิดเศรษฐศาสตร จากยุคพาณิชยนิยม เกษตรนิยม สํานักคลาสสิก นีโอคลาสสิก สํานักประวัติศาสตร สํานักสังคมนิยม เคนส โพสตเคนสเซียน และเศรษฐศาสตรสถาบัน โดยเนนปรัชญาพื้นฐาน สาระสําคัญของ แนวคิด และสภาพปญหาทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลตอแนวคิดแตละยุคสมัย ศ601 เศรษฐศาสตรการเมือง 3 หนวยกิต EC601 Political Economy วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองที่พัฒนาโดยคารลมารก ครอบคลุมมรรควิธี ปรัชญาวัตถุนิยม ประวัติศาสตร ทฤษฎีมูลคาและสวนเกินมูลคา การขูดรีด การสะสมทุน กองทัพสํารองของผูวางงาน การผลิตซ้ํา แนวโนมอัตรา กําไรเฉลี่ยลดลง วัฏจักรเศรษฐกิจ และวิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจนทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสรองอื่น ๆ ศ602 เศรษฐศาสตรสถาบัน 3 หนวยกิต EC602 Institutional Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาการวิเคราะหบทบาทของสถาบทันที่มีตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม ปจจัยการเกิด การ เปลี่ยนแปลง และการดับของสถาบัน ตนทุนธุรกรรมของสถาบัน ศึกษาการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ ประยุกตใชทฤษฎี เศรษฐศาสตรกระแสหลักในการวิเคราะหปรากฏการณทางการเมือง การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจผานกลไกของอํานาจรัฐ อิทธิพลของผลกระทบของกลุมผลประโยชนและองคกรตาง ๆ ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ ศ608 เศรษฐศาสตรการเมืองและเศรษฐศาสตรสถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต EC608 Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เปนหัวขอในเศรษฐศาสตรการเมืองและเศรษฐศาสตรสถาบัน เชน เศรษฐศาสตร รัฐธรรมนูญ ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ เศรษฐศาสตรการเมืองแนวใหม ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะประเทศ เปนตน


(2) สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร Economic Theory ศ711 เศรษฐศาสตรจุลภาคระดับสูง 3 หนวยกิต EC711 Advanced Microeconomics วิชาบังคับกอน: ศ.611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาหัวขอเฉพาะอยางลึกซึ้งและเขมขนในเศรษฐศาสตรจุลภาค โดยเนนการอาน คนควา เขียนบทความ และ อภิปรายเฉพาะบุคคล ภายใตการดูแลของอาจารยผูสอน เชน ศึกษาการบริโภคขามเวลา ความเสี่ยงและความไมแนนอน ทฤษฎี ใหมเกี่ยวกับหนวยผลิต โครงสรางและพฤติกรรมของตลาดประเภทตาง ๆ ทฤษฎีเกม การวิเคราะหดุลยภาพทั่วไป ผลกระทบ ภายนอก เศรษฐศาสตรสวัสดิการ สินคามหาชน ความไมสมมาตรของขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ศ712 เศรษฐศาสตรมหภาคระดับสูง 3 หนวยกิต EC712 Advanced Macroeconomics วิชาบังคับกอน: ศ.612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาหัวขอเฉพาะอยางลึกซึ้งและเขมขนในเศรษฐศาสตรมหภาค โดยเนนการอาน คนควา เขียนบทความ และ อภิปรายเฉพาะบุคคล ภายใตการดูแลของอาจารยผูสอน เชน ศึกษาแบบจําลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม ดุลยภาพใน ตลาดตางๆ การคาดการณอยางสมเหตุสมผลทฤษฎีสํานักคลาสสิกใหม ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจจริง แบบจําลองเคนสเซียนใหม นโยบายการเงินกับอัตราเงินเฟอ เปนตน ศ718 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรระดับสูง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต EC718 Advanced Economic Theory: Selected Topics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาหัวขอเฉพาะเรื่องในทฤษฎีเศรษฐศาสตรระดับสูง เชน ทฤษฎีเกมระดับสูง แบบจําลองปจจัย-ผลผลิต แบบจําลองเมตริกซบัญชีทางสังคม เปนตน (3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ Quantitative Economics ศ622 คณิตเศรษฐศาสตรระดับสูง 3 หนวยกิต EC622 Advanced Mathematical Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 621 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาการใชเครื่องมือทางคณิตศาสตรระดับสูงในการหาผลเลิศตางๆ (Optimiza- tion) เชน โปรแกรมเชิง เสนตรงและมิใชเสนตรง (linear and non-linear programming) ปญหาพลวัต เชน ไอเก็นแวลูและไอเก็นเว็คเตอร (Eigenvalues and Eigenvectors) สมการดิฟเฟอเรนซและดิฟเฟอเรนเชียล (Difference and Differential Equations) ระบบ สมการดิฟเฟอเรนซและดิฟเฟอเรนเชียล ออพทิมอลคอนโทรล พีชคณิตเสนตรงระดับสูง เปนตน ตลอดจนการประยุกตใช เครื่องมือเหลานี้ในการสรางแบบจําลองและแกปญหาทางเศรษฐศาสตร


ศ626 เศรษฐมิติระดับสูง 3 หนวยกิต EC626 Advanced Econometrics วิชาบังคับกอน: ศ. 625 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาการสรางและการประมาณคาพารามิเตอรจากแบบจําลองที่มีลักษณะพิเศษ เชน กรณีมีขอมูลจํากัด ตัว แปรเปนแบบทวิลักษณ แบบจําลองที่ไมเปนเสนตรง และแบบจําลองพลวัต ศ628 เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต EC628 Quantitative Economics: Selected Topics วิชาบังคับกอน: ศ. 621 หรือ ศ. 625 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เปนหัวขอในคณิตเศรษฐศาสตรและเศรษฐมิติขั้นสูง ประยุกตใชเครื่องมือทางคณิตศาสตร และสถิติชั้นสูงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร แบบจําลองเศรษฐมิติมหภาคขนาดใหญ การวิเคราะหแบบไมใชพารามิเตอร (non-parametric analysis) แบบจําลองตัวแปรเชิงเวลาขั้นสูง (time-series models) เปนตน (4) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน Monetary Economics ศ631 เศรษฐศาสตรการเงิน 3 หนวยกิต EC631 Monetary Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาอุปสงคการถือเงินและอุปทานของเงิน บทบาททางการเงินของระบบธนาคาร เศรษฐศาสตรมหภาค การเงิน วิธีการควบคุมปริมาณเงิน ความสัมพันธระหวางนโยบายการเงินและการคลัง และกลไกการสงผลกระทบของนโยบายใน แนวคิดแบบตางๆ ศ632 การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 หนวยกิต EC632 Financial Aspects of Economic Development วิชาบังคับกอน: ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาวิวัฒนาการของระบบการเงินในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการหาทุน แหลงที่มา และการใชเงินทุน เพื่อการพัฒนา ผลกระทบของปริมาณเงิน และการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ศ638 เศรษฐศาสตรการเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต EC638 Monetary Economics: Selected Topics วิชาบังคับกอน: ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เปนหัวขอในเศรษฐศาสตรการเงิน เชน บทบาทของเงินและธนาคารกลางในการพัฒนา เศรษฐกิจ ผลกระทบของความไมสมดุลทางการเงิน ผลกระทบของโครงสรางของระบบธนาคารและกฎเกณฑขอกําหนดที่มีตอ เสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เปนตน


(5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการคลัง Public Finance ศ641 เศรษฐศาสตรการคลัง 3 หนวยกิต EC641 Public Finance and Policy วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาทฤษฎีการจัดสรรสินคาสาธารณะ การจัดเก็บภาษีประเภทตาง ๆ การหารายไดที่ไมใชภาษีของรัฐอยางมี ประสิทธิภาพ การกําหนดราคาหรือตนทุนของการใหบริการสาธารณะ ผลของการใชจายและหารายไดของรัฐบาลตอการกระจาย รายไดและการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของเอกชนในการบริโภค การออม การตัดสินใจทํางาน การรับความเสี่ยง การบริหารหนี้ สาธารณะ กลไกและวิธีการตัดสินใจสาธารณะ (Collective Decision) ที่มีตอการใชจายและการหารายไดของรัฐบาล การวิเคราะห ตนทุนและผลประโยชนในโครงการของรัฐ การบริหารนโยบายของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบเปด การใชเครื่องมือทางการคลัง เพื่อบริหารระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค และการสงเสริมการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ศ648 เศรษฐศาสตรการคลัง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต EC648 Public Finance and Policy: Selected Topics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เปนหัวขอในเศรษฐศาสตรการคลัง เชน การวิเคราะหนโยบายภาษีและภาระภาษี นโยบาย การใชจาย คาใชจายตนทุนและผลประโยชน การควบคุมการผลิตของรัฐโดยผานการจัดหาและการควบคุม ผลกระทบทาง เศรษฐศาสตรมหภาคของการขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะ เปนตน (6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ International Economics ศ651 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ 3 หนวยกิต EC651 International Trade Theory and Policy วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาทฤษฎีการคาระหวางประเทศ ทฤษฎีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบและหลักฐานเชิงประจักษ ทฤษฎี นโยบายการคา การรวมตัวระหวางภูมิภาคและการเคลื่อนยายปจจัยระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางการคา การเจริญเติบโต และการพัฒนา ศ652 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3 หนวยกิต EC652 International Monetary Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับดุลการชําระเงิน การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และการปรับ ดุลการชําระเงินแบบตาง ๆ ทฤษฎีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายมหภาควาดวยดุลยภาพภายในและภายนอก การรวมตัวกัน ทางการเงินและดุลการชําระเงิน


ศ658 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต EC658 International Economics: Selected Topics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เปนหัวขอในเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ เชน การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชนโยบายการคา ประเภทตาง ๆ ผลกระทบของการปกปองทางการคา การรวมกลุมในภูมิภาค การเคลื่อนยายปจจัยการผลิตระหวางประเทศ การ ลงทุนจากตางประเทศ การบริหารระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตาง ๆ การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศกับเสถียรภาพทางมห ภาค เปนตน (7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนา Development Economics ศ661 เศรษฐศาสตรการพัฒนา 3 หนวยกิต EC661 Development Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาทฤษฎีและแบบจําลองการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจ อุปสรรคตอ การพัฒนา และกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจ ศ662 เศรษฐศาสตรภูมิภาค 3 หนวยกิต EC662 Regional Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาการกําหนดพื้นที่ ทฤษฎีการใชประโยชนจากพื้นที่ การขนสง ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะหการใช ประโยชนจากที่ดิน การพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท ศ668 เศรษฐศาสตรการพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต EC668 Development Economics: Selected Topics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 และ ศ. 612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เปนหัวขอในเศรษฐศาสตรการพัฒนา เชน วิเคราะหและเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนา เศรษฐกิจในอดีต กลยุทธการพัฒนาโดยเนนการสงออกเปนแกนนําหรือเนนการทดแทนการนําเขา วิเคราะหประเด็นสําคัญ ๆ ใน ปจจุบันของการพัฒนาเศรษฐกิจ (8) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ Economics of Human Resources and Natural Resources ศ671 เศรษฐศาสตรแรงงาน 3 หนวยกิต EC671 Labor Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจและสถาบันที่มีผลตอการกําหนดอุปสงคและอุปทานของแรงงาน วิเคราะห ตลาดแรงงาน ปจจัยที่กําหนดระดับรายไดและการจางงาน และแรงงานสัมพันธ


ศ672 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต EC672 Human Resources Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาวิเคราะหทฤษฎีวาดวยการลงทุนในทรัพยากรมนุษยของรัฐและเอกชน การลงทุนและการจัดสรร ทรัพยากรทางการศึกษาของเอกชนและรัฐ การฝกอบรม การจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตอัน เนื่องมาจากการศึกษา ทางเลือกบริการสุขภาพของภาครัฐและเอกชน หลักการประกันสังคมประเภทตาง ๆ ศ674 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3 หนวยกิต EC674 Health Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาอุปสงคและอุปทานตอบริการสุขภาพ โครงสรางตลาดในการกําหนดราคาหรือคาใชจายในการ รักษาพยาบาล บทบาทของการประกันสุขภาพ การประเมินผลโครงการทางสุขภาพอนามัย การประกันสุขภาพ การคลัง สาธารณสุข ผลกระทบของขอตกลงทางการคาและบริการสุขภาพระหวางประเทศ ศ675 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ 3 หนวยกิต EC675 Natural Resources Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาการจัดสรรทรัพยากรระหวางผูใชในปจจุบัน และการจัดสรรขามเวลา ทั้งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช แลวหมดไปและที่สรางขึ้นใหมได ความลมเหลวของตลาดเนื่องจากความบกพรองของระบบกรรมสิทธิ์และตนทุนธุรกรรม การ จัดการเกี่ยวกับผลกระทบของมลภาวะตอสภาพแวดลอม การประยุกตการคํานวณผลประโยชน-ตนทุนในการพิจารณาโครงการที่ เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติ ศ676 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต EC676 Environmental Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาทฤษฎีวาดวยปญหาสิ่งแวดลอม แนวคิดประสิทธิภาพ ตนทุน และผลประโยชน ความลมเหลวของตลาด และผลกระทบภายนอก นโยบายและมาตรการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การประมาณคาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนา เศรษฐกิจ ศ678 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต EC678 Economics of Human Resources and Natural Resources: Selected Topics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เปนหัวขอในเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและทรัพยากร ธรรมชาติ เชน ตลาดแรงงานที่ แบงแยกออกจากกัน การระดมทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหระบบการศึกษาและสุขภาพอนามัย การเคลื่อนยายถิ่นของประชากร นโยบายและการจัดการระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพในประเทศตาง ๆ เปนตน


(9) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม Industrial Organization ศ681 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3 หนวยกิต EC681 Industrial Organization วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาทฤษฎีหนวยผลิต ปจจัยกําหนดโครงสรางตลาด การแขงขันระหวางคูแขงในดานราคาและผลิตผล พฤติกรรมทางกลยุทธ และการเขาสูอุตสาหกรรม งานวิจัยเชิงประจักษเกี่ยวกับโครงสรางตลาด การตั้งราคาและความสามารถใน การทํากําไร ผลกระทบทางสวัสดิการของการแขงขันไมสมบูรณ การจงใจแบงแยกราคาขายและสวัสดิการ การทําใหผลิตภัณฑมี ความแตกตางกัน การแขงขันดานการโฆษณา นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับขอบขายของโครงสรางตลาด-พฤติกรรมผลปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม ศ688 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต EC688 Industrial Organization: Selected Topics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เปนหัวขอในเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เชน พฤติกรรมในตลาดผูขายนอยราย ทฤษฎีเกม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการคนคิดทางอุตสาหกรรม การวิเคราะหผานโครงสรางตลาด-พฤติกรรม-ผลปฏิบัติการ ทฤษฎีหนวยผลิต การควบคุมและการลดการควบคุมหนวยธุรกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนตน (10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร Agricultural Economics ศ691 เศรษฐศาสตรการเกษตร 3 หนวยกิต EC691 Agricultural Economics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาการตัดสินใจของหนวยผลิตทางเกษตรภายใตสภาพแวดลอมตางๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง นโยบาย หลักและเทคนิคการผลิตทางการเกษตรที่มีตอผลผลิตการเกษตร ศึกษาการวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน และการกําหนด ราคาสินคาเกษตร ปญหาเกี่ยวกับตลาด สินคาเกษตรและการตลาด ความสัมพันธระหวางโครงสรางตลาด-พฤติกรรม-ผล ปฏิบัติการในตลาดสินคาเกษตร นโยบายรัฐบาลตอราคาและการตลาดของสินคาเกษตร ศ698 เศรษฐศาสตรการเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หนวยกิต EC698 Agricultural Economics: Selected Topics วิชาบังคับกอน: ศ. 611 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย ศึกษาขอจํากัดทางการคา และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคาผลผลิตขั้นปฐม การพัฒนาทาง เทคโนโลยี และทางการเกษตร ระบบการผลิตแบบผูกพัน และการพึ่งพิงการใชทรัพยากรธรรมชาติ และบางประเด็นใน เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม


(11) วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) และการศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) Thesis and Independent Study ศ719 การศึกษาคนควาอิสระ EC719 Independent Study ศึกษาคนควาอิสระและทําสารนิพนธในหัวขอที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ศ800 วิทยานิพนธ EC800 Thesis งานวิจัยภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

6 หนวยกิต

12 หนวยกิต

เงื่อนไขอื่น ๆ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 รวมทั้งระเบียบและประกาศตาง ๆ ของคณะ และ/หรือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

49 life  

49 econ student life

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you