Page 1

analysis (=pl analyses) (noun) analiza, badanie cut 1 przekrój, przecięcie, obcięcie, cięcie; 2 obr. skraw. przejście; 3 nacięcie pilnika; 4 górn. wrąb, włom, wcios; 5 (w robotach ziemnych) wykop; 6 chem.; frakcja; 7 (drogich kamieni) szlif emotion (noun) 1 wzruszenie; 2 uczucie exit (noun) 1 wyjście, wylot; 2 drog. wyjazd; 3 inf. wyjście fertile 1 (adjective) biol. płodny; 2 (o glebie) żyzny, urodzajny; 3 nukl. paliworodny, podatny na powielanie guest (noun) gość: be my guest! proszę bardzo! nie krępuj się! numeration (noun) 1 liczenie; 2 układ liczenia; 3 numeracja patient (noun) pacjent report (noun) 1 raport, relacja; 2 inf. lista, tabulogram; 3 dźwięk wystrzału lub wybuchu trade (verb) 1 (in sth) handlować (czymś) ~ sth for sth wymienić (coś na coś); 2 US robić zakupy; 3 ~ on/upon żerować na, wykorzystywać

MINI SŁOWNIK ang-pol  
MINI SŁOWNIK ang-pol  

MINI SŁOWNIK ang-pol mojej skromnej produkcji :)

Advertisement