Page 1


03


04

05

Illustrations. ภาพประกอบ เรื่อง คืออะไร จิตรกรภาพประกอบ (ภาษาอังกฤษ: Illustrator) คือจิตรกร กราฟิกที่มีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มคุณค่าของงานเขียนโดยการสร้าง ภาพที่มีความสำ�พันธ์กับเนื้อหาภายในงาน จิตรกรอาจจะพยายามเพิ่ม ความกระจ่างแจ้งของเนื้อหาที่ซับซ้อนหรือสิ่งที่ยากต่อการอธิบาย ด้วยตัวหนังสือ หรืออาจจะเขียนเพื่อความบันเทิงเช่นการเขียนบัตร อวยพรหรือปกหนังสือ หรือภาพเขียนภายในหนังสือหรือวรสาร หรือ โฆษณา หรือโปสเตอร์ จิตรกรภาพประกอบร่วมสมัยมาจะเขียนงานสำ�หรับหนังสือสำ�หรับ เด็ก, โฆษณา, หนังสือพิมพ์ จิตรกรในกลุ่มนี้มักจะใช้หมึกและปากกา หรือแอร์บรัชในการเขียน แต่คอมพิวเตอร์ทำ�ให้วิธีสร้างงานเปลี่ยนไป แต่วิธีเขียนแบบเก่าก็ยังใช้กันอยู่ในการเขียนใช้ ปากกาและหมึก, สีน้ำ�, สีน้ำ�มัน, พาเตล, งานแกะไม้, งานแกะยาง (Linocut) จิตรกรภาพ ประกอบมักจะทำ�งานเป็นอิสระโดยได้รับค่าจ้างจากสำ�นักพิมพ์หรือ บริษัทโฆษณา งานภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคเรียก กันว่า “information graphics” เช่นงานเขียนภาพประกอบ หนังสือกายภาควิทยาซึ่งผู้เขียนต้องได้รับการฝึกพิเศษ ในอดีตที่ผ่านมาภาพประกอบถูกนำ�มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ตกแต่ง อธิบายและเป็นเอกสารอ้างอิง ความสำ�คัญของภาพประกอบ คือสามารถแสดงสิ่งที่ผู้เขียนไม่สามารถ อธิบายออกมาเป็นภาษาเขียน ได้ นอกจากนี้ภาพประกอบงานพิมพ์ยังกลาย มาเป็นส่วน หนึ่งใน ชีวิตประจำ�วันของผู้คนในปัจจุบัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือทั่วไป บรรจุภัณฑ์ ปกเทป แผ่นพับ แผ่นปลิว ฯลฯ ส่วนใหญ่ ล้วนต้องใช้ภาพประกอบทั้งสิ้น สิ่งที่จะ กล่าวต่อไปในบทนี้คือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของ ภาพประกอบงานพิมพ์ ความสำ�คัญของภาพประกอบ ประเภทของ ภาพประกอบ ตลอดจนการสร้างสรรค์ภาพประกอบงานพิมพ์การนำ� ไปใช้ เราเกิดมาพร้อมพัฒนาการของภาพประกอบ ภาพประกอบ เป็นกุญแจสำ�คัญ ที่จะไขสู่การอธิบายสิ่งที่อยู่ในจินตนาการ เริ่มตั้งแต่ ภาพประกอบที่ใช้ในหนังสือสำ�หรับเด็ก จนถึงภาพประกอบที่แปลก ออกไปด้วยเทคนิคอันก้าวหน้ามากมาย เช่น การสร้างจุดเด่นให้ภาพ ประกอบ การตกแต่งภาพประกอบเพื่อใช้กับงานพิมพ์ และการ จัด กลุ่มเชื่อมโยงภาพประกอบ ความหมายของภาพประกอบงานพิมพ์ ภาพประกอบงานพิมพ์ หมายถึงเนื้อหาส่วนที่เป็นภาพซึ่งปรากฏใน เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ นอกเหนือจากเนื้อหาข้อความที่เป็นตัวอักษร ภาพเหล่านี้อาจเป็นภาพวาด หรือภาพถ่ายก็ได้ และยังนับรวมถึงภาพ กราฟิกต่างๆ เช่น จุด เส้น สี แถบกราฟิกหรือ ภาพลายเส้นเรขาคณิต อื่นๆ ที่ใช้ในการตกแต่งงานพิมพ์อีกด้วย ความสำ�คัญของภาพประกอบงานพิมพ์ ภาพประกอบมีความสำ�คัญต่องานพิมพ์มาก เพราะสามารถให้ราย ละเอียด และความเหมือนจริงเกินคำ�บรรยาย ให้ความสวยงามและ ความประทับใจ พอสรุปความ สำ�คัญของภาพประกอบงานพิมพ์ได้ ดังนี้


07

โอ ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์

วาดภาพประกอบชีวิต posts tagged อิลลัสเตรเตอร์ ฝีมือดี ออกแบบปกหนังสือ ออกแบบปก DVD CDออกแบบงานภาพประกอบและการนำ�งานภาพประกอบ มาประยุกต์ลงกับข้าวของเครื่องใช้เช่นการออกแบบภาพปร ะกอบบนโต๊ะ เก้าอี้ การออกแบบภาพประกอบบนเสื้อ การ ออกแบบภาพประกอบบนลายผ้ า และการออกแบบภาพ ประกอบในรูปแบบรอยสัก เพราะชอบที่จะทำ�จึงมีแรงบันดาลใจในการสร้างงาน


08

09 APPLE

PARTY COOKIES 2008

กล่องใส่เครื่องประดับของ matina amanita ของคอเล็กชั่นที่แล้ว เรื่อง ราวก็ ป่าประหลาดท่ี่มี สัตว์และคนแคระ โดยเน้นที่ acorn (ลูกสน) sketch ด้วยการหาภาพตามเวปต่างๆ มาปะเป็นก้อนให้ดูคร่าวๆ


10

24 Original Works at VANILLA RESTUARANT งานต้นฉบับ มีทั้งหมด 24 รูป ติดที่ร้าน vanilla restuarant ทองหล่อ ที่ เพิ่ง renovate ใหม่ ขาวดำ�แดง สีมากกว่านี้ทำ�ไม่เป็นแล้ว เทคนิคก็ใช้ ทุกอย่างที่ทำ�เป็น ส่วนมากจะเป็นภู่กันกับหมึกบนกระดาษ

11

what if?

ภาพประกอบในเล่ม สามสิบคำ�ถาม ตอบโดยอภิสิทธิ์ เป็นเล่มเล็กๆแนบมากับ aday


12

13

SRETSIS A/W

ลาย print ที่ทำ�ให้ sretsis a/w 2008 “Parallel Universe” อ า ณ า จั ก ร สั ต ว์ ฤ ดู ห น า ว บรรยากาศ ช่วงเวลา กลางวัน กลางคืนblendไปด้วยกันเป็น panorama ยาว ซึ่งต้องถึกทุก ตารางนิ้ว เพราะจะต้องไปตัดแยกออก มาเป็นเสื้อหกตัวต่อกัน เช่นนี้ เพราะความแคบของที่นี่ เลย ทำ�ให้รูปเต็มๆ ข้างบนโดนย่อ เหลือจิ๋วเดียวเอง ดูแยกเป็น ตัวๆ ไปละกัน จะได้เห็นราย ละเอียด

“Over The Moon” ท้องฟ้ากลางคืนกับพื้นหิมะ สีตัดกันสิงสาราสัตว์ “3 Musketeers Lurex ” เริ่มเข้าป่าแล้ว ต้องขอบใจเจ้าเป็ดที่ทิ้ง ก็ขาวเนียนไปหมดลามะสามตัวนั่นมองมาด้วยหางตาซะด้วย ถัดมา หนังสือเก่าไว้เล่มนึง เลยได้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มา ใต้ต้นมีสองทหาร เสือ กับหนึ่งแรคคูน

” Alaskan Deer ” เน้นกวาง ม้าข้างหลังที่ invert สีม้าจากดำ�เป็น ขาว ดูหลอนแต่กลายเป็นดีไป เพราะถ้าเป็นสีดำ�คงไม่สวย เป็น ช่วงที่ท้องฟ้าไล่จากมืดมาสว่าง จากการไล่สีด้วยภาพ aurora ที่ ซ้อนใน photoshop อย่างยิบ

“The Last Unicorn” ช่วงกลางของภาพเลย อยากให้บรรยากาศมี ระยะสมจริงที่สุด เห็นโล่งๆ แต่เลเยอร์เยอะมาก ใส่เนซซี่ลงไปด้วย

“Menagerie Camisole” โซน ต้องอัดแสงและใส่พวกระยิบระยับ เยอะมากเพราะกลัวจะมืดเกินไป โทนสีของแก๊งสัตว์ก็แสนจะเข้ากัน ไปโดยปริยาย แต่กวางเด็กสองตัวนั่นทำ�ท่าแปลกๆ sretsis ที่นับว่า “โชคดี” โจทย์อันแสนสนุก น้อยนิด ซึ่งทำ�ใหเราได้ คุ้ยเอาหนังสือภาพเก่าๆ ที่สะสมมาใช้อย่างเต็มที่ ได้ทดลองอะไร แปลกๆใน Photoshop มากมายจริงๆ อีกทั้ง production การพิมพ์ ผ้าอลังการ สุดท้าย Parallel Universe ยังได้รับคัดเลือก ไปโชว์ใน Rosemount Australian Fashion Week 2008 ที่ผ่านมา จบสวย จริงๆ ถึงแม้จะช้าไปมากๆ ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับ sretsis กับการได้ รับเลือก


15

14

LIPSLUXE

ใน (เล่มสุดท้ายก่อนเปลื่ยนเป็น ภาพประกอบคอลัมน์สุขภาพของ พลอย จริยะเวช ว่าด้วยเรื่องวิตามินบำ�รุงเลือด

LUXE )


16

17 MIXED GRILL @ Siam Paragon

SRETSIS S10 “MAKE MY HEART MELT”

PAINKILLER TANK

PAINKILLER T.T. “ANIMAL”

TOP

SRETSIS mon – sun MANTINA BOX

SRETSIS mon – sun ลายพิมพ์ผ้าของ sretsis คอเลคชั่น monday to sunday ( spring/summer 2008 มีสองลายที่เราทำ�คือ Rose Storm และ Marcles


18

I got it!

Vanilla Garden Play

Play

pause

pause

How to draw abstract skills at drawing people

Illustration Tutorial


20

21

Dawut Pumpkinsix

ART DIRECTOR FREELANCE GRAPHIC DESIGN สัมภาษณ์

วุฒิชัย รัตนวราหะ วุธ ละกันคับ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ออกแบบ นิเทศศิลป์ คับตอนนี้เป็น ART DIRECTOR ของแบรนด์ JON CLOTHING และรับงาน FREELANCE GRAPHIC DESIGN คับ ชื่อที่ใช้แทนนามปากกา DAWUT PUMPKINSIX อะไรที่ทำ�ให้คุณเลือกเรียนสายกราฟิกดีไซน์ คือสมัยตอนเรียน ประถม-มัธยม เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องตัวเลข หรือว่าท่องสูตร อ่าน หนั ง สื อ เยอะๆเวลาสอบเท่าไหร่แล้วเป็นคนที่เรีย นหนังสื อไม่ ค่อย เก่ง วันๆนั่งวาดรูปเล่นไปเรื่อยพอจบออกมา ก็ไม่รู้จะสอบเข้าที่ไหน คณะอะไร ก็มานั่งดูความถนัดหรือเรื่องที่ชอบของตัวเองก่อนก็คือ ชอบวาดรูปชอบงาน แล้วพอดีที่ ม.กรุงเทพมีคณะศิลปกรรม ก็ลอง เลือกดูหลายๆคณะ ดูวิชาที่จะต้องเรียน เราเห็นแล้วว่าคณะอื่นต้อง มีเรียนเลข ต้องอ่านหนังสือเยอะๆ ต้องท่อง ต้องจำ� เราไม่ชอบ แต่ เรียนออกแบบนิเทศศิลป์ไม่มี จะเน้นไปทางทำ�งานส่งตลอดเทอม แบบได้ทำ�งานลงมือจิง แล้วจบไปเราก็มีความรู้ติดตัวได้นำ�ออกไปใช้ ในการทำ�งานต่อไปได้ด้วย พี่จึงเลือกเรียนทางด้านนี้คับที่มาของชื่อ ในการทำ�งานของคุณต้องบอกก่อนว่าการตีความหมายของการตั้ง ชื่อมาจากความเข้าใจส่วนตัวล้วนๆชื่อDawutมาจากเพื่อนในกลุ่มที่ เรียนอยู่ออกแบบนิเทศศิลป์ม.กรุงเทพ ป็นคนตั้งให้คับคือแถวๆบ้าน เพื่อนมีร้านติ่มซำ�อยู่ร้านนึงชื่อ Dawut Timsum เพื่อนก็เลยเรียก Dawut Timsum แต่พอนานๆเข้าชื่อมันยาวไป เพื่อนก็เลยเรียกสั้นๆ ว่า Dawut ส่วนคำ�ว่า Pumpkinsix นำ�มาจากชื่อวงดนตรีที่เล่นกับ เพื่อนๆสมัยเรียนม.ต้น ใช้ชื่อวงว่า pumpkin แล้วนำ�มาเพิ่มคำ�ว่า six pumpkinsix ถ้าแปล เป็นภาษาไทยก็จะอ่านว่า ฟักทองหก ซึ่ง ถ้าฟักทองหก มันจะเลอะเทอะ เปรอะเปื้อน ก็เหมือนกับศิลปินที่สร้าง งานศิลปะ ก็ต้องมีการเลอะเทอะ เปรอะเปื้อน กันบ้างกว่าจะได้ผล งานที่ออกมางดงามสักชิ้น นี่ก็คือที่มาของชื่อนามปากกาคับ

ศิลปินที่คุณชื่นชอบที่ชื่นชอบก็มีรุ่นพี่ในวงการนักออกแบบในบ้าน เรา พี่ตั้ม Spanky คับคือเป็นงาน Vector เหมือนกัน งานพี่เขามีสไตล์ ที่ชัดเจน ถ้าเป็นศิลปินเมืองนอก ที่พี่ชอบสุดๆก็ Obey Giant คับ ไอเดียในการสร้างงานแต่ละชิ้นของคุณได้แรงบันดาลใจจากอะไร แรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรืออยากสะท้อนมุมมอง ความรู้สึกของตัวเองผ่านผลงานหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่น่าจดจำ�ของคน หลายๆคน นำ�มาสร้างสรรค์เป็นผลงานในแบบฉบับของตัวเองคับ ผลงานชิ้นไหนที่คุณคิดว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณ ชิ้น โบว์แดงนี่ก็คือ ผลงานลายเสื้อที่ทำ�ให้กับแบรนด์ Jon Clothing คับ ได้ รับการตอบรับเกินที่คาดคิดเอาไว้ อยากให้คุณบอกถึงเอกลักษณ์ใน งานของคุณสิ่งที่สื่อว่าเป็นคุณเป็นเรื่องลายเส้นในงาน ชอบวาดผู้หญิง และหัวกระโหลก สไตล์งานแบบ Vector และการจัดวางองค์ประกอบ ของงาน ส่วนเรื่องโทนสีงานปีที่ผ่านๆมาเน้นไปที่งานขาวดำ� แต่ใน ปี2012 นี้ ก็เพิ่มสีสันให้กับงานมากขึ้น ทำ�ให้งานดูสนุกขึ้นไปอีกคับ เวลาที่คุณคิดงานไม่ออก คุณมีวิธีปฏิบัติตัวยังไง คิดงานไม่ออกเปิด หาดูรูป ดูงานออกแบบตามเว็บต่างๆไว้ inspire ตัวเองเพื่อต่อยอดทาง ความคิด หรือไม่ก็พาตัวเองออกมาจากงานตรงนั้นสักพัก หยุดคิดไป ชั่วขณะ ไปเปิดหูเปิดตา ออกไปเดินเล่นตามห้าง ตามแหล่งช๊อปปิ้ง ออกไปกินข้าว ไปฟังเพลง ทำ�ตัวเองให้ผ่อนคลาย

การออกแบบที่ดีเป็นยังไงในความรู้สึกของคุณการออกแบบที่ดี พี่คิดว่ามีอยู่2อย่างหลักๆคือมีผู้ส่ง messege กับผู้รับ messege หากข้อความหรืองานออกแบบที่ผู้ส่ง messege ต้องการจะสื่อสาร ให้ผู้รับmessegeแล้วผู้รับเข้าใจความหมายในสิ่งที่ผู้ส่งmessege สื่อสารมาแบบเป็นงานออกแบบที่ดีได้แล้วคับส่วนเรื่องของความ สวยงามหรือการใช้งานก็สำ�คัญไม่แพ้กันคับ นำ�มารวมๆกัน ยิ่ง ทำ�ให้เป็นงานที่ดีมีคุณภาพขึ้นไปอีก คุณว่าอิทธิพลกับกระแสต่างๆ ที่เราได้รับเข้ามา มีความสัมพันธ์ กับสิ่งที่เราดีไซน์หรือไม่มีความสัมพันธ์กันคับ อย่างที่เห็นได้ชัดก็ Global Warming เหตุการณ์โลกร้อน ทางด้านงานออกแบบหรือนัก ออกแบบ ต่างก็ออกแบบชิ้นงานขึ้นมาเพื่อรณรงค์หรือเชิญชวนให้ หันกลับมาใส่ใจโลกกันมากขึ้น ส่ิงที่ไม่เคยทำ�และอยากลองทำ�สักครั้งในงานออกแบบของคุณคือ สิ่งที่อยากลองทำ�อยากเรียนรู้และเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำ�คืองานด้าน Motion ด้าน Animation หากมีคนๆนึงบอกว่า เขายึดคุณเป็นบุคคลในอุดมคติ(Idol) คุณมี จะมีคำ�แนะนำ�ยังไงกับเขาบ้างกับการทำ�งานในด้านนี้ จะแนะนำ� ไปว่าให้วาดทุกวันฝึกทุกวัน ดูงานเยอะๆ หาสไตล์ที่ตัวเองชอบให้ เจอ อย่าท้อ แล้วสักวันนึงก็จะประสบความสำ�เร็จคับ ในขณะนี้ SocialNetwork กำ�ลังมาแรงคุณคิดว่ามันช่วยคุณ โฆษณาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนครับช่วยได้มากคับทำ�ให้มีคนรู้จัก งานของเราได้ง่ายขึ้น และสามารถติดตามงานของเราได้ตลอดเวลา คุณว่าใบปริญญาและโอกาสอันไหนสำ�คัญกับคุณที่สุดคับสำ�หรับตัว พี่ต้องบอกว่าทั้ง3อย่างสำ�คัญหมดเลยคับทั้งปริญญา ประสบการณ์ และโอกาส ฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ที่กำ�ลังจะเลือกเดินทางสายกราฟิกดีไซน์ คือ ต้องชอบที่จะอยู่กับมัน รักที่จะสร้างสรรค์ แล้วค้นหาสไตล์ตัวเองให้ เจอ คับตอนนี้ก็เห็นเด็กรุ่นใหม่ๆสนใจงานกราฟิกดีไซน์กันมากขึ้น พี่ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีคับ สนับสนุนคับพี่อยากเห็นเด็กไทยมีฝีมือที่ ดีคับ


22

23


24

25

Melting Girl in

Photoshop March 22, 2010 from abduzeedo's blog One of the best things in Photoshop, in my opinion, is that we can create all sorts of effects and photo manipulations mixing regular stock photos. A few weeks ago I used a few images to come up with a sort of surrealist design of a melting girl face over a metal skull. It's still a working in progress, but I decided to share with you how I did it. So in this tutorial I will show you how you can mix stock photos with blend modes, basic filters and tools to create a really cool design. The whole process is very simple and won't take you more than 1 hour to finish the tutorial. Step 1 Open Photoshop and create a new document, the size I used for my is 3500x6000 pixels. Then import a paper texture into your document. The one I used is courtesy of Shutterstock and you can find it here http:// www.shutterstock.com/pic-35221027/stockphoto-old-paper.html

Step 2 Selec thepapertextureandgoto Image>Adjustment>Hue and Saturation. Reduce the Saturation to -100 and increase the Lightness to 42.

Step 3

Step 4

Here I used a stock photo of a skull. This one I used is courtesy of Shutterstock and can be downloaded at (http:// www.shutterstock.com/ pic-12754177/ stock-photo--drender-of-metall...). Extract the skull from the white background and place it in the center of your design.

Now let's import a photo of a girl, again the image I used was courtesy of Shutterstock and can be downloaded at http://www.shutterstock.com/ pic-30450358/ stock-photo-attractive-youngwo.... Once again extract the girl from the white background and place it in front of Step 5 the skull layer. Reduce the opacity of the girl's photo so you can align it. Probably you will have to resize it to match the alignment.


26

Step 11 Here I used another stock photo courtesy of Shutterstock, you can get it here http:// www.shutterstock.com/pic-44487754/stockphoto-melted-chocolate-dr.... The photo is of Melted chocolate dripping on white background and it matched perfectly with the design we're doing, the idea is to make the face sort of melting.

Step 6 With the Lasson Tool (L) select an area of the girl's face to delete. Then go to Layer>Layer Mask>Hide Selection.

Step 9 Withe the Eraser Tool (E) delete some areas to match the face shape and make the blend well together.

Step 12 Select the face and the dripping layers and duplicate them. After that go to Filter>Blur>Gaussian Blur. Use 15 pixels for the radius. After that change the Blend Mode to Overlay.

Step 8 Now I used a photo of a close up chocolate syrup leaking on white background from Shutterstock, you can get it here (http:// www.shutterstock.com/pic-46414798/stockphoto-close-up-chocolate-...) Step 7 Go to Layer>Layer Style>Drop Shadow. Use Linear Burnstrong> for the Blend Mode and black for the color. For the Opacity use 35%, for the Angle use 45ยบ, for the Distance use 5 pixels, 0 for the Spread and 10 pixels for the Size. After that select Bevel and Emboss. For the Style use Inner Bevel, Smooth for the Technique and 110% for the Depth. For the Direction use Up, 16 pixels for the Size, 15 pixels for the Soften, then for the Shading settings use 53ยบ for the Angle, 37ยบ for the Altitude. For the Highlight Mode use Screen with white for the color and 100% Opacity. Then for the Shadow Mode use Linear Burn with black for the color and 35% for the Opacity.

Step 10 Change Blend Mode of the Chocolate Leaking image to Soft Light. The holding Command(Mac)/Control(PC) click on the layers thumb in the Layer Palette. You will have a marquee selection of the leaking chocolate. Select the the girl's layer and click on the layer mask thumb. With the Brush Tool (B) and black for the color start painting the selected area to show the girl's skin that was hidden with the mask. You will have something like the image below.

27


29

28

Step 14 Place the paper texture again into your document, put this new layer on top of the others and change the Blend Mode to Soft Light.

Step 13 With the Paint Bucket Tool (G) fill the layer with black, then with the Eraser Tool (E) using a very big and soft brush, delete the center of the to create a vignette effect. Group this layer so it will be inside a folder, then change the Blend Mode of the foder to Linear Blur. Conclusion Just add your logo and the composition is done. You can play a little bit more with the shadows to make them more subtle. However the idea of this tutorial was to show you how to create a sort of surreal effect using some stock photos and very basic filters. I hope you enjoyed it.


30

31

The Love Tree

The Love Tree

การ์ตูนต้นกำ�เนิดแห่งความรัก posted on 07 Apr 2007 11:49 by nokhook69 in Illustration-Graphic

Page 4. สองชีวิตที่เกิดใหม่ โดยมีส่วนผสมของดาวดวงเก่า และดาว ดวงใหม่ สัมผัสซึ่งกันและกัน เปลี่ยนรูปแปลงร่าง กลายเป็นมนุษย์ คู่หนึ่ง ด้วยความรัก เขาทั้งสองฟื้นฟูดาวทั้งดวง ให้กลับมา มีต้นไม้ ทุ่งหญ้า ไม่มีการทะเลาะกันของเมฆ อากาศกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง ตราบนานเท่านาน

The Love Tree ต้น (ไม้) ความรัก Text & Illustration: Anukun HamalaTranslator: nyanta Page 1. บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกของ เรา ด้วยอากาศอันร้อนระอุ ไฟป่าเผาผลาญทุกสิ่งวอดวาย อากาศ มีมลพิษ และฝุ่นควัน สิ่งมีชีวิตพากันย้ายถิ่นฐานไปดาวดวงอื่น เมฆ สองก้อนทะเลาะกันด้วยอากาศ หลั่งฝนประหลาด เพื่อดับไฟ บน พื้นผิวดาว Once upon a time on a planet similar to earth, the temperature kept rising while ruinous fires burning everything. Air pollution and poisonous smoke were everywhere. All living creature migrated to other planets. Two heavy chunks of cloud were quarrelling, and in their fights produced toxic rain that could put out the fire on this planet.

Twolives were born from the mixture of the old and the new planets. They transformed into two human beings and, with love, were helping torestore the planet to be fertile with trees, plants, and fresh air,forever and after.

2. หนึ่งเม็ดฝนอันเกิดจากความฉุนเฉียว ก่อการทะเลาะวิวาท จน กลายเป็นสงครามน้ำ� จากหนึ่งคู่ จนเป็นสิบเป็นร้อย ภายในเวลา เศษเสี้ยวนาที ยากแก่การดับ ร้อนถึงหู ราชาแห่งดาวน้ำ�แข็ง จำ�ต้อง ส่ง อัศวินน้ำ�แข็ง มีชื่อว่า แฝดสี่แห่งดาวน้ำ�แข็ง มายังดาวเคราะห์ ดวงดังกล่าวแฝดสี่แห่งดาวน้ำ�แข็ง ผู้สามารถตัวหนึ่ง วิเคราะห์หาสิ่ง มีชีวิตที่พอหลงเหลือบนดาวดวงนี้ แล้วก็พบเข้าจนได้ A drop of rain from the angry clouds began another rift with the others that soon escalated to war. The King of the Ice Planet then heard this problem so he sent his quadruple twin heroes to search for survivors in this planet.

ปล. การ์ตูนเรื่องนี้วาดขึ้นใหม่ วาดเพื่อร่วมสนุกในโปรเจค "การ์ตูนและคาแรคเตอร์ไทย ตามใจฉัน" ครั้งที่2จัดโดย บ. เล่น อะไร การ์ตูน 4 หน้า (ความจริงต้องเป็นขาวดำ�) นักเขียนท่านใด สนใจ ส่งร่วมสนุกได้ ไม่ว่างานจะขี้เหล่แค่ไหน เขาก็จะนำ�รวมเล่ม รีบหน่อยส่งก่อนวันที่ 15 เมษายนนี้นะครับ Page 3. พวกเขาค่อยๆ ละลายตัวเองทีละน้อย กลั่นเป็นน้ำ�บริสุทธ์ รวบรวมรดลงไปบนผืนดินอันแห้งผาก น้ำ�วิเศษ อันเกิดจากความ ร่วมมือกัน หล่อเลี้ยงบางสิ่ง ปลุกฟื้นคืนชีวิต ก่อกำ�เนิดเกิดสิ่งมี ชีวิตสายพันธุ์ใหม่ขึ้น Thequadruplets melted themselves into pure water and poured onto thedry land. The miracle water, extracted from the unity of the heroesmade things become alive once more.


32

20 Great Illustrations By Leon Ryan0 Here are some really great illustrations by one great illustrator artists Leon Ryan. You can check out some of Leon Ryan’s works below and can also check out his website and see some other of his really great works.

33


34

35


36

37

Forgetting - Illustrated Book Forgetting Limited edition Artists Book ผมได้รับเชิญโดย Editions วอร์เรนจะเป็นหนึ่งใน ศิลปินที่ 3 ไป conceputalise และแสดงให้เห็นถึง เรื่องราว FOT ชุด 3 Limited Edition หนังสือภาพ ที่พวกเขาถูกเผยแพร่ หนังสือในฉบับ 250 แต่ละ คนด้วยความรักและความเจ็บปวด-stakingly หน้า จอพิมพ์ตัดและผูกไว้ด้วยมือโดยคนน่ากลัวที่ Editions วอร์เรน สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวอร์เรน Editions และหนังสืออื่น ๆ ที่อยู่ในชุดที่จะซื้อหรือใช้งาน สำ�เนา: www.warreneditions.com


39

38

ช ว น ดู น า ม บั ต ร ที่ อ อ ก แ บ บ จ า ก เ ห ล่ า D e s i g n e r กั น บ้ า ง

สำ � หรั บ ใครที่ กำ � ลั ง จะทำ � นามบั ต รแนะนำ � ตั ว ของ ตัวเองเพื่อใช้ติดต่อในงาน หรืออะไรก็แล้วแต่มาลองดู นามบั ต รที่ เ หล่ า Designer ออกแบบกันบ้างดีกว่า เผื่อ ว่ า จะเป็ น แนวทางอะไรให้ ทำ�นามบัตรเจ๋งๆ ได้บ้าง

เป็นไงบ้างครับ สำ�หรับ นามบัตรสุดเจ๋งที่ออกแบบ โดย Designer จากทั่วทุก มุมโลก แหกกฏนามบัตรที่ ทุ ก คนคิ ด ว่ า เป็ น เพี ย งกระ ดาษปริ้นธรรมดาๆ ได้อย่าง ดีทีเดียว เพียงแค่เราใส่ลูก เล่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว เรา เข้าไป ก็เป็นการเพิ่มความ หน้ า สนใจให้ กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ นามบัตรด้วยเช่นกัน

นามบัตร Lego จาก La Cambre architecture school เป็น โรงเรียนของอาคิเทคหรือพวก“ถาปัต ”นั่นเอง

จากร้านเบเกอร์รี่ ชื่อว่า Bombay Bakery ใน Pakistan

นามบัตรของหมอศัลกรรมเต้านามว่า Hajnal Kiprov ซึ่งตอนแรกก็ เป็นยางเร๊ยบๆ พอเอานิ้วดันจะทำ�ให้นูนออกมาไอเดียเจ๋งดีนะ

นามบั ต รบริ ษั ท ขนสสิ น ค้ า TAMCargo ออกแบบโดย Designer ชาว Brazil

นามบัตรของร้านขายโมเดลเครื่องบิน ร้านชื่อว่า Norburn Model Aircraft Supply อีกคน คนนี้เล่นยก Twitter มาทั้งเว็บ

ตาคนนี้ใช้ Google เป็นตัวช่วยเลย ง่ายแต่ได้ ผลดีทีเดียว

นามบัตรจาก Glammer Education Institute of Hair Design เป็นโรงเรียน สอนออกแบบทรงผมสามารถตัดแต่งทรงได้ จากนามบัตรเลย เจ๋งไม่หยอก

นามบัตรรูป Turntable หมุนได้เอาใจเหล่า DJ นามบัตรจากยิม Fitness ใน Dubai เก๋ไปอีกแบบ


40

41

ภาพประกอบ อิเนเมชั่น ทำ�ธีซิส อย่างไรให้ประทับใจคนดู พู ด คุ ย ถึ ง กระบวนการทำ � ธี ซิ ส อนิ เ มชั น กั บ นิน-ชนินทร์ เสือสูงเนิน หากพูดถึงงานธีซิส ไม่ว่าในรูปแบบไหน เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่ผ่านช่วงเวลานั้น มาหรือกำ�ลังจะเข้าสู่ช่วงเวลานั้นคงเข้าใจดีว่า มันบีบคั้น กดดัน และหนักหน่วงปานใด ไหน ต้องค้นคว้าข้อมูลอย่างเข้มข้นเพื่อให้งานออ กมาปึ้กไหนต้องทำ�งานแข่งกับเวลาเพื่อให้จบ พร้อมเพื่อน นิน-ชนินทร์ เสือสูงเนิน บัณฑิต หมาดๆ จากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ผ่านช่วง เวลานั้นมาแล้วและผ่านมาได้ดีเกินคาดเสีย ด้วยเพราะอนิเมชันชีวประวัติอาจารย์ศิลป์ พี ระศรี งานธีซิสของนินเป็นที่ประทับใจคนดู เขามีกระบวนการทำ�งานอย่างไรให้ได้ใจคนดูไปพูดคุยกัน ตอนนี้ทำ�อะไรอยู่ ตอนนีมีฟรีแลนซ์งานวาด คาแรกเตอร์ประกอบละครโมชั่นยังไม่อยาก ทำ � งานประจำ � เพราะเราอยากทำ � ในสิ่ ง ที่ เ รา รักก่อปกติชอบทำ�อนิเมชันอยู่แล้วหรือเปล่า ชอบวาดภาพประกอบมากกกว่า ชอบวาด ตั้งแต่เด็ก แต่ก็อยากเห็นภาพที่เราวาดมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ พอได้มาศึกษาด้านนี้ ได้รู้จักอนิ เมชันและโมชัน ก็ชอบ อารต์เวิร์กที่เราวาดไว้ เยอะๆ ก็อยากให้มันขยับได้บ้าง ทำ�ไมถึงอยากทำ�อนิเมชันอาจารย์ศิลป์ พี ร ะศรี เ พราะเราชอบศึ ก ษาประวั ติ บุ ค คล สำ�คัญตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว อย่างประวัติลีโอนาโด ดาร์วินชี หรือคนที่เขาเป็นที่จดจำ�จนถึงทุกวัน นี้ว่า เจ๋งอย่างไร

พอต้ อ งทำ � ธี ซิ ส ก็ คิ ด ว่ า จะทำ � อะไรดี นึกถึงหน้าอาจารย์ศิลป์ จริงๆ แล้วเราก็ สงสัยเหมือนกันว่าอาจารย์ศิลป์คือใคร เรารู้ว่าอาจารย์ศิลป์เป็นคนอิตาลี ก่อ ตั้งมหาวิทยาลัยสอนศิลปะ แต่เราอยาก รู้ว่าเขามาเมืองไทยได้อย่างไร มาวาด รู ป ได้ อ ย่ า งไรและมี ร ายละเอี ย ดอะไร เพราะตัวเองอยากรู้ก็เลยอยากทำ� เรา เลยทำ�ออกมาเป็นอนิเมชั่นเพราะเป็น สื่อที่เข้าใจง่าย แทนที่จะอ่านหนังสือเรา ก็อ่านเป็ น การ์ ตูน และรู้ สึกว่ า มั น เข้ า ใจ ง่าย ที่แรกเราคิดว่าจะทำ�เป็นการ์ตูน ด้วยซ้ำ� แต่ก็คิดต่อยอดไปว่าทำ�เป็นอนิ เมชันเด็กวัยรุ่นน่าจะชอบ

คิดเรื่องอื่นๆ อยู่เหมือนกัน เพราะก่อนธีซิสมัน จะมีวิขา special project ในเทอมแรก จุด ประสงค์ของวิชานี้คือให้เราลองเตรียมตัวทำ� ธีซิส ลองทำ�ดูก่อนทำ�อะไรก็ได้ คนที่ทำ� special project แล้วจะพัฒนาต่อยอดมาเป็นธีซิส เลยก็ได้ ตอนนั้นเราทำ�เป็นมิวสิกวิดิโอ เพราะ เราชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วจึงอยากทำ�อะไรที่ เกี่ยวกับดนตรี จึงทำ�มิวสิควิดิโอแต่ยังถือว่า ไม่ได้ดีมาก พอมาลองคิดดู รู้สึกว่าเพลงมีอยู่ แล้วเราแค่ทำ�ภาพประกอบ เหมือนไม่ได้อะไร อาจแค่รูปภาพมันสวยดี อาจได้แค่นั้นเพราะ ไม่มีประเด็นที่เราอยากเล่า นอกจากทำ�เอ็มวี ก็คิดอยากจะทำ�หนังสือการ์ตูน หนังสือภาพ ประกอบ แต่เราก็วาดมาเยอะเลยรู้สึกเบื่อนิด หน่อยจึงอยากลองทำ�เป็นโมชันขยับๆ ดูบ้าง

กำ�หนดหัวข้อธีซิสเองเลย อาจารย์ไม่ได้กำ�หนดว่าหัวข้อแต่ให้เราคิดว่า เราอยากทำ�อะไร ก็คิดหัวข้อมา แต่เราเรียน ทางด้านนี้เราก็ควรทำ�ในสิ่งที่เราเรียนมา คือ ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ตอนแรกคิดก่อนว่า เราจะทำ�เรื่องอะไรยังไม่ต้องคิดเรื่องเทคนิค ว่าเป็นอนิเมชัน เป็นการ์ตูนหรือกราฟิก ยัง ไม่คิดอย่างนั้น คิดประเด็นที่เราอยากบอก ก่อนแล้วก็นำ�เสนอออกมาในฟีลไหนจากนั้น จึงนำ�ไปเสนออาจารย์ อาจารย์ก็พิจารณาว่า เรื่องนี้น่าสนใจมากพอหรือเปล่าถ้ายังก็จะ แนะนำ�เพิ่มเติม เช่น หาข้อมูลเพิ่ม หรือปรับ เปลี่ยนหัวข้อ แล้วประเด็นแรกที่คิดคือเรื่องอาจารย์ศิลป์ เลยหรือว่ามีเรื่องอื่นๆ ด้วย

พอเลือกได้ว่าตัวเองจะทำ�เป็นอนิเมชัน ชีวประวัติอาจารย์ศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา เห็นว่าอย่างไรบ้าง อาจารย์ เ ป็ น ห่ ว งว่ า ข้ อ มู ล เราพร้อ มมั้ย ทำ�ได้ถึงมั้ย ทำ�ออกมาไม่ดีเราเสียเลย นะ แน่ใจเหรอว่าจะทำ� เขาไม่ได้ห้ามแต่ ต้องการคำ�ยืนยันจากเราว่าทำ�ได้จริงๆ และต้ อ งการเนื่ อ เรื่ อ งที่ ชั ด เจนว่ า เรา จะเล่าเรื่องอย่างไร ตอนแรกที่อาจารย์ เกือบไม่ให้ทำ�เพราะเรายังไม่มีเนื้อเรื่อง ยังไม่ได้คิด แล้วข้อมูลยังหาได้น้อย เขา ไม่มั่นใจในตัวเรา ก็เสนอว่าลองทำ�เรื่อ งอื่นมั้ยเพราะอนิเมชันใช้เวลานานและ เป็นปัญหาว่าทำ�กันไม่ทันทุกปี แต่เราก็ ยังยืนยันที่จะทำ� เพราะเพื่อนก็บอกว่า อยากเห็น อาจารย์บางคนก็ส่งเสริมว่า ดีๆ ยังไม่มีใครเคยทำ�นะ เราก็เลยลองดู สักตั้ง

เทคนิคในการทำ�มีอะไรบ้าง เราวาดใส่กระดาษ A4 แล้วก็ตัดเส้น ในแบบที่เราชอบ เสร็จแล้วก็ไปลงสี ในโปรแกรมโฟโต้ช้อป เราจะวาดแยก ชิ้น อย่างแขนที่ขยับก็วาดแยกไว้เพื่อที่ จะให้ขยับข้อต่อได้ วาดฉากแยก วาด ตัวละครแยก ทุกอย่างแยกส่วนหมด เลย ถ้าเป็นผมพลิ้วๆ เราก็วาดตัวละคร ปกติ ที่ มี ผ มแต่ ว่ า ส่ ว นเส้ น ผมที่ พ ลิ้ ว ก็ วาดแยกต่างหาก ลักษณะคล้ายๆ หนัง ตะลุง เป็นคนละเลเยอร์ อย่างฉากที่ ซูมเข้าไปเป็นประตูและมีคนยืนอยู่ใน ห้อง เราก็วาดอาคารข้างนอกเจาะเป็น ประตูไว้ แล้วข้างในก็เป็นวาดคนต่าง หาก วาดเก้าอี้ต่างหาก วาดฉากข้างใน ต่างหาก เหมือนกับเราวางฉากไว้แล้ว ก็ให้กล้องเลื่อนไปดู วาดเยอะมาก เคย ปรึกษารุ่นพี่ว่าทำ�แบบนี้เวิร์กมั้ย เขา บอกว่าวาดเยอะมากเลยนะ แต่เราก็ทำ� เพราะตัวเองวาดไวและไหวอยู่แล้ว ตอนสุดท้ายใช้โปรแกรมอะไร เราใช้ทั้งหมด 3 โปรแกรม เราแส กนแล้วก็ลงสีในโฟโต้ชอป แล้วก็เอา ฟุ ต เตจทั้ ง หมดเข้ า ไปในโปรแกรม อาพเตอร์เอฟเฟคต์ Cs4 เราจะวาง แล้วก็ขยับทุกอย่างให้เสร็จในนี้ แล้ว ก็ Render เป็นฉากๆ ก็จะได้ออกมา ว่าฉากที่ 1 วินาทีนี้-วินาทีนี้ แล้วใส่ เฉพาะเสียงบรรยาย เพราะต้องดูว่า ขยับอย่างไร เสียงกับภาพตรงกัน หรือเปล่า พอทุกอย่างเสร็จก็เอาแต่ ละฉากไปเรียงต่อกันใน imovie ใส่ เพลงประกอบลงไป แล้วก็ Render มีแก้ไขบ้างเล็กน้อย

อาจารย์ว่าอย่างไร ตอนที่อาจารย์เห็นครั้งแรกคือตอนที่ เป็นอนิเมติก เขาก็บอกว่าน่าสนใจ ดี แต่บางฉากช้าไปหน่อย บางฉาก ไวไปจนคนดู ไ ม่ ส ามารถรั บ รู้ ไ ด้ ว่ า เกิดอะไรขึ้น ส่วนอีกทีตอนร่างที่ 3 เขาก็บอกว่าดีแต่เสร็จทันมั้ยเพราะ เยอะมากเลย สุดท้ายพองานเสร็จ อาจารย์ปลื้มเพื่อนๆ ก็ชอบ

ชมอนิเมชันชีวประวัติอาจารย์ศิลปฺ์ พีระศรีและผลงานอื่นๆ ของนินได้ที่ www.facebook.com/profile.php chaninja.exteen.com/

เสร็จแล้วประเมินตัวเองในระดับไหน พอใจในระดั บ หนึ่ ง เลยเพราะปกติ เ รา วางแผนการทำ � งานบางที ไ ม่ ไ ด้ อ ย่ า งใจ คิ ด อย่ า งสตอรี่ บ อร์ ด ที่ ว างไว้ บ างที อ าจ ต้องแก้ไปเรื่อยๆ ทำ�ไปแก้ไป แต่ชิ้นนี้คือ เราวางแผนไว้แล้วก็ทำ�ได้ตามนั้น ส่วน เรื่องเสียงจริงๆเราอยากแต่งเพิ่มอีก เพิ่ม เสียงบรรยากาศ เสียงนกร้องเสียงที่เกี่ยว กับฉากๆ นั้นเข้าไปด้วย ฉากจบคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยมั้ยว่าจะ ให้เป็นฉากร้องเพลง Santa Lucia เป็ น สิ่ ง แรกที่ คิ ด เลยตอนแรกก็ คิ ด อยู่ เหมือนกันว่าจะเล่ายังไงให้น่าสนใจ พอดี ไปเจอรุ่นพี่ที่รู้จักกัน เขาบอกว่าเรื่องไม่ จำ�เป็นต้องเล่าตามลำ�ดับเวลาก็ได้ อาจ ตัดสลับกันไปมา ส่วนเพลง santa Lucia ในฉากจบก็ได้อาจารย์จากคณะดุริยางคศ าสตร์มาช่วย ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆ เพราะชักชวนน้องๆ จากคณะดุริยางค์ฯ มาร้องเพลงให้โดยให้ใช้ห้องอัดอย่างโปร เลยมี โ ครงการจะทำ � อนิ เ มชั น ประวั ติ บุ คลอื่นๆ บ้างมั้ย คิดอยู่เหมือนกันครับ ถ้ามีโอกาสคงทำ�อีกแน่นอนครับ


42

43

AndreasEnglund and the disenchanted hero Where the real rational scientific world takes away the everlasting & impenetrable fantasy of our hero. I think Andreas has captured a really strong personality in his artwork. Enjoy.

ที่ จ ริ ง โลกวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี เหตุผลจะไปจินตนาการนิรัน ดร์และไม่ยอมรับของพระเอก ของเรา ผมคิดว่าแอนเดรีได้ จับบุคลิกที่แข็งแกร่งจริงๆใน งานศิลปะของเขา เพลิดเพลิน

Play pause

Illustration Patrick Brown


44

กราฟฟิกดีไซน์คืออะไร? ออกแบบกราฟฟิคเป็นกระบวนการที่ สร้างสรรค์ ออกแบบกราฟฟิคเป็นก ระบวนการที่สร้างสรรค์ - ส่วนใหญ่มัก จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ลู ก ค้ า และนั ก ออกแบบ และเสร็จสมบูรณ์โ ดยปกติจะใช้ร่ ว มกั บ ผู้ ผ ลิ ต ของรู ป แบบการดำ � เนิ น การเพื่ อ ที่ จะนำ � ข้ อ ความที่ เ ฉพาะเจาะจงกั บ กลุ่ ม เป้าหมายคำ�ว่า "การออกแบบกราฟิก"ยัง สามารถหมายถึ ง จำ � นวนของสาขาวิ ช า ศิ ล ปะและเป็ น มื อ อาชี พ ที่ มุ่ ง เน้ น การ สื่ อ สารด้ ว ยภาพและการนำ � เสนอเขต ข้ อ มู ล ทั้ ง ยั ง มั ก จะเรี ย กว่ า นิ เ ทศศิ ล ป์ หรือได้รับการออกแบบการสื่อสาร วิธี การต่ า งๆที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งและรวมคำ � สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละภาพในการสร้ า งการ แสดงออกของความคิดและข้อความนัก ออกแบบกราฟิกอาจจะใช้การรวมกันของ ตัวพิมพ์ทัศนศิลป์และเทคนิคการจัดวาง หน้าในการผลิตผลสุดท้าย ออกแบบก ราฟฟิคที่มักจะหมายถึงทั้งกระบวนการ (ออกแบบ) โดยที่การสื่อสารจะถูกสร้าง ขึ้นและผลิตภัณฑ์ (ออกแบบ) ซึ่งถูกสร้างขึ้น

การใช้ ง านทั่ ว ไปของการออกแบบ กราฟิ ก รวมถึ ง อั ต ลั ก ษณ(โลโก้ และตราสินค้า), สิ่งพิมพ์(นิตยสาร หนังสือพิมพ์และหนังสือ), การ โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ข อ ง ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นแพคเกจ สิ น ค้ า ที่ อ าจรวมถึ ง โลโก้ ห รื อ งาน ศิลปะอื่น ๆ จัดข้อความและองค์ ประกอบการออกแบบที่ บ ริ สุ ท ธิ์ เช่นรูปร่างและสีที่รวมกันชิ้น องค์ ประกอบเป็ น หนึ่ ง ในคุ ณ สมบั ติ สำ�คัญที่สุดของการออกแบบกราฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้วัสดุที่มีอยู่ ก่อนหรือองค์ประกอบที่หลากหลาย

Diary Magazine  

illustration Book