Page 7

3. BIT20 Ensemble ønskjer å ytterlegare forbetre organisasjonen. Vi vil … Bevare ein stabil stamme av høgt kvalifiserte solistiske musikarar, med samtidsmusikk som spesialfelt. … jobbe for meir fleksibilitet både administrativt og i programmering … Vere etablerte i lokale som gjer at vi kan utføre alle deler av produksjonen på ein best mulig måte. Utdjuping: Vi har som mål å stadig utvikle, motivere og engasjere våre faste musikarar. BIT20 ønskjer å vere attraktive for dei best kvalifiserte musikarane når ein søker nye medlem, slik at ensemblet kan nå høgast mulig kunstnarleg standard.

Framføringane våre er bygd på langsiktig planlegging. For å produsere konsertar av høg kvalitet i samarbeid med relevante arenaer, festivalar og promotørar, er vi avhengige av større fleksibilitet i tilgang til musikarar og kunstnarlege ressursar.

Kunstnarleg kvalitet er avhengig av eit godt støtteapparat. Ensemblet vil fortsetje å profesjonalisere alle deler av organisasjonen for å oppnå auka kapasitet. Når det er mulig vil vi samarbeide med andre relevante organisasjonar for å auke vår administrative kapasitet.

4. BIT20 Ensemble vil jobbe for eit større økonomisk spelerom. Vi vil … Auke inntektene i samsvar med ensemblet sine overordna mål. … Jobbe for å oppnå ein realistisk balanse mellom offentleg og privat finansiering. …Alltid bruke dei finansielle ressursane kosteffektivt. Utdjuping: For å nå visjonen vår må BIT20 opptre jamnleg med eigne produksjonar, samarbeidsprosjekt og på internasjonale arenaer. For å oppnå dette må ensemblet sin økonomiske plattform styrkast.

Ensemblet er avhengig av offentleg støtte, men vil jobbe strategisk for å auke både prosjektinntekter og støtte frå private sponsorar.

Ensemblet jobbar kontinuerleg med å bruke ressursane mest mulig effektivt, og vurderer alltid utbytte opp mot kostnad.

Strategi Bit20  
Strategi Bit20  
Advertisement