Page 1

Ulotkonosz.pl Kolporta¿ i Druk Ulotek

Gazeta jest kolportowana do ponad 400 punktów

Express

W-wa WAWER, WESO£A, REMBERTÓW PRAGA P£D., Powiat OTWOCKI, SULEJÓWEK

REGIONALNY

REKLAMA W GAZECIE OD 25 z³. netto miesiêcznie + GRATIS reklama w internecie - tel. 22 499 47 86

WI-WALDI

NAGRYWAMY CA£Y KOLPORTA¯

NOWY

GAZETA BEZP£ATNA Nr 4 (64) KWIECEIÑ 2014

www.expressregionalny.waw.pl

MIESIÊCZNIK REGIONALNY - WYDAWCA: ART MEDIA

KOLPORTA¯ GAZETY ZAPEWNIA

OTWOCK, ul. Wawerska 22A tel./fax 22 710 09 96, 601 23 63 37 www.wi-waldi.pl

ARTYKU£Y WYKOÑCZENIA BUDOWLANEGO SIDING, RYNNY, DRZWI, OKNA, PANELE, FARBY, KLEJE, P£YTY G-K, STYROPIAN, WE£NA MINERALNA, PARAPETY, KOREK, EKO-SZAMBO, BLACHY NA DACHY, TAPETY JAPOÑSKIE

KOMINY - Monta¿ rur ze stali kwasoodpornej - Monta¿ wk³adów kominowych typu ALUFOL - Monta¿ systemów kominowych - Budowa kominów z ceg³y klinkierowej - Monta¿ kominów zew. z rur izolowanych (dwuœciennych) - Udra¿nianie przewodów wentylacyjnych i spalinowych - Remonty i ocieplenia kominów - Przegl¹dy kana³ów kominowych kamer¹

US£UGI BUDOWLANO-KOMINIARSKIE MAR-BUD M. Stefañski, tel. 22 424 16 66, 604 55 22 63 www.marbud-kominywarszawa.pl

DOSTAWA

GRATIS

Zapraszamy ch³opców i dziewczynki

CENTRUM AKUMULATORÓW www.centrumakumulatorów.pl serwis na telefon

022 789-20-09 05-410 Józefów ul. Nowowiejska 91 a

70% Polaków nie wie ¿e nale¿¹ im siê pieni¹dze Niestety, równie¿ ma³o kto wie, ¿e gdy cz³onek jego rodziny (dziecko, rodzic, rodzeñstwo) lub partner (ma³¿onek lub nawet tzw. konkubent) zginie w wypadku samochodowym, to ka¿dy z cz³onków takiej rodziny ma prawo staraæ siê o finansowe zadoœæuczynienie, nawet jeœli poszkodowany nie posiada³ ubezpieczenia na ¿ycie. Zadoœæuczynienie pieniê¿ne jest now¹ instytucj¹ w prawie polskim, wprowadzon¹ do kodeksu cywilnego z dniem 3 sierpnia 2008 r. W przypadku œmierci bliskiej nam osoby ma ono postaæ jednorazowej wyp³aty. ...czytaj w œrodku

Rusza LOTTO Poland Bike Marathon 2014! Trzy, dwa, jeden… start! Ju¿ po raz szósty mi³oœnicy jazdy na rowerach górskich z charakterystycznymi, okr¹g³ymi numerami LOTTO Poland Bike Marathon pojawi¹ siê na bezdro¿ach i leœnych duktach. ...czytaj w œrodku

KONSUMENT - Czym jest reklamacja

Ulotkonosz.pl Kolporta¿ i Druk Ulotek

tel. 22 214 14 31, 667 312 308

Warszawa-RadoϾ ul. Panny Wodnej 46/48 (bazarek-pawilon 11/12) www.pizzazradosci.pl

tel. 615 86 91

WYWÓZ NIECZYSTOŒCI STA£YCH

KONTENERAMI wywóz gruzu, odpadów budowlanych, liœci, œmieci oraz innych nieczystoœci sta³ych

507 - 201 - 301

OKNA DRZWI PCV - DREWNO - ALUMINIUM Rolety wew. i zew. - kominki. Parapety, blaty: granit, marmur. > Regulacje i naprawy <

towaru niezgodnego z umow¹? Kupuj¹cy mo¿e ¿¹daæ doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umow¹ - przez nieodp³atn¹ naprawê albo wymianê na nowy ...czytaj w œrodku

Tel./Fax: 22-870-11-50

Kom. 506-160-534 www.wymienokna.pl

REKLAMA w gazecie czytaj¹ nas Twoi potencjalni klienci

691 228 687 22 499 47 86

...czytaj w œrodku

tel. 669 475 478, fax 22 349 98 83

od 2399 zù tel. 505 569 990

ul. Walcownicza 14, paw. 99 04-921 Warszawa-Falenica (Bazar) Czynny: pon.-pt.: 9-18, sob. 7-15 Tel. kom. 502 213 449 Tel. 22 872 14 00

Us³ugi ogólnobudowlane i elektroinstalacyjne

WYWÓZ SZAMBA

“ARA”

22 812 43 86

ROLETY PLISY ¯ALUZJE www.zaslaniamyokna.pl BEZP£ATNIE DOJAZD, POMIAR, MONTA¯

535-708-777

Pellet Barlinek, Lava, Olimp

Eko groszek Pieklorz

501 732 690

Sulejówek, ul. Przejazd 28

!!! TANIO - CZYSTO - SOLIDNIE !!!

tel. 501-076-798

509 392 901, 501 596 212

www.maksy-bud.pl

Wszystkie listy zostan¹ nagrodzone specjalnymi kuponami zni¿kowymi lub darmowe przegl¹dy. Najlepsze opinie, wybrane przez nasz¹ redakcjê, nagrodzimy specjalnie poprzez nagrodê w postaci SPA dla Waszego auta lub profesjonalnej regeneracji lakieru.

Bezp³atna analiza sprawy

SKLEP ZOOLOGICZNY

- uk³adanie glazury, terakoty - sufity podwieszane - œcianki G-K - us³ugi hydrauliczne - inne roboty budowlane

AMP-SERVICE z Minerskiej lub CARTECH z Raszyñskiej?

Je¿eli w czasie wojny lub po wojnie do Twojej rodziny nale¿a³ maj¹tek (nieruchomoœci, gospodarstwa etc) i zosta³ Ci zabrany lub nie wiesz jaki jest jego stan prawny - ZADZWOÑ

USÙUGI POGRZEBOWE

Kompleksowe REMONTY wykoñczenie wnêtrz:

By³eœ klientem firm

ODZYSKIWANIE MAJ¥TKÓW

P.H.U DREWPLAST

03-838 Warszawa Ul.Grochowska 322

ul. Klimatyczna 1, Os. Stara Mi³osna - Weso³a

www.judofightclub.pl, tel. 513-96-16-16


NOWY

GAZETA BEZP£ATNA

Express www.BezplatnaPomoc.pl

Warszawa WAWER, WESO£A, Powiat OTWOCKI, SULEJÓWEK

REGIONALNY

By³eœ klientem firm AMP-SERVICE z Minerskiej lub CARTECH z Raszyñskiej?

DZIEÑ OTWARTY DLA NARZECZONYCH W VILLI AVANTI W JÓZEFOWIE

PODZIEL SIÊ Z NAMI OPINI¥ I ODBIERZ NAGRODÊ W zwi¹zku z przygotowywanym nowym dzia³em do gazety, pt.: “Warsztaty, które polecamy i warsztaty w których nie bêdziemy zostawiaæ auta”, zwracamy siê do Was Czytelnicy o wysy³anie swoich opinii o warsztatach z jakimi mieliœcie do czynienia. Oczywiœcie prosimy Was o opinie te bardzo dobre i te bardzo z³e. Wszystkie listy zostan¹ nagrodzone specjalnymi kuponami zni¿kowymi lub darmowe przegl¹dy.

bêdziemy wczeœniej weryfikowaæ m.in. poprzez œledztwo dziennikarskie lub docieranie do wiêkszej iloœci klientów danego warsztatu celem potwierdzenia tego co napiszecie.

Opinie jakie bêdziemy do Was dostawaæ - te na plus i te na minus -

pozwoli to naszym czytelnikom, tym którzy s¹ zmotoryzowani do dokonywania bardziej œwiadomych wyborów. Oczywiœcie zapraszamy równie¿ do nadsy³ania zg³oszeñ przez warsztaty, chc¹ce zostaæ przez nas - a w³aœciwie przez czytelników do których dotrzemy - zweryfikowani.

Najlepsze opinie, wybrane przez nasz¹ redakcjê, nagrodzimy specjalnie poprzez nagrodê w postaci SPA dla Waszego auta lub profesjonalnej regeneracji lakieru. W ka¿dym wydaniu, w jakim bêdzie publikowany dzia³, bêdziemy przedstawiaæ przynajmniej jeden warsztat “sprawdzony” i jeden z którego us³ug z pewnoœci¹ nie skorzystamy.

uczciwym podejœciem do klienta. Mamy nadziejê, ¿e

Wszelkie opinie prosimy nadsy³aæ na adres emailowy: redakcja@expressregionalny.waw.pl,

lub prosimy o zostawienie swojego numeru telefonu osobie dy¿uruj¹cej w redakcji pod numerem 22 499 47 86. Osoba zajmuj¹ca

Celem powstania nowego dzia³u jest walka z nieuczciwymi warsztatami i promowanie tych, które na to zas³uguj¹

siê dzia³em bêdzie siê kontaktowa³ ¿eby przyj¹æ Pañstwa opinie telefonicznie lub osobiœcie. A w tym wydaniu zachêcamy szczególnie do dzielenia siê opiniami o firmach AMP-SERVICE z Minerskiej i CARTECH z Raszyñskiej?

17 maja 2014 r. (SOBOTA) W obozowisku … godz. 10.00 Otwarcie obozowiska wojskowego XVII w. Zwiedzanie obozu, pokazy musztry oddzia³ów wojskowych, pogadanki o wojskowoœci dawnej, prezentacja broni i wyposa¿enia XVII ¿o³nierza wojsk autoramentu polskiego i zagranicznego godz. 14.00 Salwa na otwarcie wydarzenia godz. 13.00 – 16.00 Gry i zabawy plebejskie dla zwiedzaj¹cych (m.in. szermierka dla dzieci, zawody ³ucznicze) godz. 16.00 – 17.00 Nauka tañców dawnych w wykonaniu grupy Per Saecula godz. 17.00 – 18.00 Pokaz XVII w.

2 strona

musztry i kunsztu wojskowego, m.in konkurs ³uczniczy i zawody szabli bojowej godz. 18.00 – 21.00 Koncerty muzyki dawnej: • Piotr P³óciennik • Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich AKTEON • Zespó³ Rabussa (Czechy) 21.30 - 22.30 Wielka Bitwa ze Szwedem o Pa³ac Bieliñskich w Otwocku Wielkim, która przy huku dzia³ i muszkietów oraz szczêku szabel stoczona bêdzie Na scenie … godz.14.00 Otwarcie pierwszej czêœci (dnia) wydarzenia. Powitanie goœci godz. 14.15 – 21.30 Koncerty lokalnych artystów godz. 23.00 Koncert zespo³u Szelindek (Wêgry) godz. 24.00 Zakoñczenie pierwszej czêœci (dnia) wydarzenia Dodatkowo: • prezentacja: stroje, broñ i wyposa¿enie ¿o³nierza z XVII w., • pokazy sokolników z ptakami

Teren jest zamkniæty i ogrodzony, co jest szczególnie waýne przy imprezach, na których sà dzieci. Organizujemy wesela, bankiety, chrzciny, komunie, imprezy firmowe i integracyjne dla niepeùnosprawnych, konsolacje, szkolenia, prezentacje, pikniki oraz urodziny dla dzieci z DJem Animatorem.

ket.

Noc Muzeów 2014. Piknik historyczny w Otwocku Wielkim Szanowni Pañstwo, Cni Obywatele Rzeczpospolitej Waszmoœciowie i Waszmoœcianki! Jak obyczaj nakazuje uczciæ pragniemy czynem naszym orê¿nym Noc Muzeów tegoroczn¹, co j¹ w ca³ej Europie ludy œwiat³e obchodziæ 17 maja roku ka¿dego zwyk³y ...

Villa Avanti to nowa sala bankietowa, która znajduje siæ w otoczeniu Mazowieckiego Krajobrazowego Parku w Józefowie k/Warszawy ul.Wiàzowska 100.

drapie¿nymi, • jarmark przedmuzealny, • stoiska promocyjne instytucji publicznych, • zabawy dla dzieci (animacje, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami)

18 maja 2014 r. (NIEDZIELA) W obozowisku … godz. 10.00 Rozpoczêcie drugiej czêœci (dnia) wydarzenia godz. 10.10 – 10.50 Pokazy oddzia³ów wojskowych godz. 11.00 – 12.00 Potyczka dwóch wojsk zwaœnionych na dziedziñcu pa³acowym godz. 13.00 – 14.00 Nauka tañców dawnych dla chêtnych. godz. 14.00 Zakoñczenie imprezy salw¹ z muszkietów Dodatkowo: • prezentacja: stroje, broñ i wyposa¿enie ¿o³nierza z XVII w., • pokazy sokolników z ptakami drapie¿nymi, • jarmark przedmuzealny zam. red., powiat-otwocki.pl

Z uwagi na fakt, ýe Villa Avanti to jeszcze "mùoda sala", kusimy bardzo atrakcyjnymi cenami. Np. wesele moýna zorganizowaã juý od 150 zù od osoby, a np. chrzciny od 80 zù /os. Cena 150 zù obowiàzuje przy weselach powyýej 80 osób i zawiera 5 dañ goràcych /w tym zupy/, zimne przekàski, zimne napoje, kawæ, herbatæ, ciasta, owoce, obsùugæ, salæ, chlebek na powitanie, úwieczniki, serwetki pùócienne. Przy cenie 150 zù Mùodzi otrzymujà od firmy Avanti w prezencie tort z bitej úmietany z owocami, stóù wiejski /zamiennie na lody/ i pokój Nowoýeñców. Wùaúcicielkà jest pani Alicja Czerska, a jej kompetencje gwarantujà profesjonalne wykonanie polecanych usùug od 1990 r. prowadzenie

restauracji i sal bankietowych, organizacja wszelkiego rodzaju imprez, DJ-animator, zaùoýycielka pierwszej w Polsce Agencji Úlubnej o nazwie Bank Informacji Weselnej.

DZIEÑ OTWARTY DLA NARZECZONYCH W VILLI AVANTI W JÓZEFOWIE Villa Avanti zaprasza na Dzieñ Otwarty dla Narzeczonych 11 maja w godz. 12 - 18 W programie: - prezentacja udekorowanej sali, - pokaz trendów w florystyce úlubnej, - spotkanie z fotografem, DJ-em, zespoùem muzycznym, - degustacja zimnych przekàsek weselnych, - degustacja ciast, - prezentacja tortów weselnych, - spotkanie z video, - pokaz makijaýu úlubnego, - pokaz fryzury úlubnej,

Serdecznie zapraszamy. Wstæp dla Par Mùodych bezpùatny. Zapisy przyjmujemy tel. 22 780 32 90, 502 600 775 lub mail biuroavanti1@wp.pl www.villaavanti.waw.pl art. spons.


KOLPORTA¯ GAZETY ZAPEWNIA

Ulotkonosz.pl Kolporta¿ i Druk Ulotek

Czym jest reklamacja towaru niezgodnego z umow¹? Kupuj¹cy mo¿e ¿¹daæ doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umow¹ - przez nieodp³atn¹ naprawê albo wymianê na nowy.

kupuj¹cego ¿¹danie doprowadzenia towaru wadliwego do stanu zgodnego z umow¹ przez nieodp³atn¹ naprawê lub wymianê na nowy, nie ustosunkowa³ siê do tego ¿¹dania w terminie 14 dni, uwa¿a siê, ¿e uzna³ je za uzasadnione.

z umow¹ w chwili jego wydania. Co wa¿ne, niezgodnoœæ towaru z umow¹ nale¿y zg³osiæ sprzedawcy nie póŸniej ni¿ 2 miesi¹ce po jej wykryciu. Do zachowania tego terminu wystarczy wys³anie zawiadomienia przed jego up³ywem.

Zawsze po zawarciu umowy

Express

do ponad 400 punktów ¯ NAGRYWAMY CA£Y KOLPORTA

NOWY

GAZETA BEZP£ATNA

Gazeta jest kolportowana

Warszawa WAWER, WESO£A, Powiat OTWOCKI, SULEJÓWEK

REGIONALNY

POWRÓT DO PRZESZ£OŒCI | Co musimy wiedzieæ o oponach klasycznych i nie tylko... NUMER 2 | ZIMA 2014 | Warszawa i Mazowieckie

str. 8-9

www.kierofca.pl | www.facebook.com/kierofca

ANALIZA sk³adu cia³a

Jak wymigaæ siê od mandatu

4

z FOTORADARU?

7

wydanie drukowane i online na www.kierofca.pl Trzeci numer bezp³atnej gazety na rynku warszawskim, przeznaczona dla osób nie tylko zmotoryzowanych.

Kolporta¿ bezpoœrednio do r¹k kierowców na skrzy¿owaniach w ca³ej Warszawie i drogach wylotowych. Twoja reklama trafia bezpoœrednio do Twoich klientów.

Trzecie wydanie ju¿ na pocz¹tku maja. Zamówienia na reklamê przyjmujemy do koñca kwietnia pod numerami: 795 881 885 i 667 312 308 sprzeda¿y konsumenckiej (umowy o dzie³o, której rezultatem jest rzecz ruchoma), konsument z mocy prawa mo¿e reklamowaæ towar (dzie³o), który jest niezgodny z umow¹. Reklamacjê sk³ada siê do sprzedawcy (przyjmuj¹cego zamówienie na dzie³o).

U KRYSI

PRACOWNIA KRAWIECKA

Du¿y wybór mebli starych: zegarów, komód, foteli, szafek, dywanów, luster, ¿yrandoli, lamp, bibelotów - WCI¥¯ NOWE DOSTAWY!

Zapraszamy Pn. - Pt. 10-18, Sobota 9 - 13

- poprawki, przeróbki - wymiana suwaków /kurtki, spodnie, spódnice itp./ - szycie zas³on - szycie spódnic, spodni - naprawa odzie¿y, tak¿e skórzanej - oraz inne us³ugi z zakresu krawiectwa

www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE

ODSZKODOWANIA dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK Hexa Dochodzenie Odszkodowañ Ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa

tel. 22 460 49 49 gsm 600 996 166 REKLAMA - 691 228 687

ROLETY MATERIA£OWE, MOSKITIERY, PARAPETY, OKNA I DRZWI, ZABUDOWY BALKONÓW, SERWIS I KONSERWACJA OKIEN kom. 505 036 685 www.wwm.waw.pl, Zagoœciniec ul. Owocowa 1, tel. 22 776-44-24

22 499 47 86 691 228 687

www.komisukrysi-antyk.yoyo.pl

Klienci s¹ zawsze wczeœniej uprzedzani, gdzie danego dnia odbywa siê kolporta¿.

ul. Grochowska 332 lok. 7 Tel. 506 - 536 - 835

Tu zawsze znajdziesz ch coœ dla siebie lub bliski Szosa Jadowska 50 C 05-200 Wo³omin - S³oneczna Tel. 0 669 26 11 67

na skrzy¿owniach i drogach wylotowych.

*szczegó³y promocji udzielane telefonicznie *zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ zakoñczenia promocji w dowolnym czasie

KOMIS

(z wy³¹czeniem wakacji) w ka¿dy poniedzia³ek i pi¹tek

reklama w 2 gazecie

Jeœli sprzedawca, który otrzyma³ od

mo¿na tego dokonaæ przez oœwiadczenie kupuj¹cego, ¿e wie o niezgodnoœciach towaru z umow¹ lub przez wybór prawa innego ni¿ polskie. zam. red., Ÿród³o: UOKiK

Kolporta¿ gazety bêdzie siê odbywa³ od maja do koñca wrzeœnia

+ GRATIS

W takim przypadku konsument ma prawo domagaæ siê stosownego obni¿enia ceny albo odst¹piæ od umowy. Odst¹pienie od umowy nie jest jednak mo¿liwe, gdy niezgodnoœæ towaru konsumpcyjnego z umowa jest nieistotna.

Reklamacjê towaru niezgodnego z umow¹ mo¿na z³o¿yæ w ci¹gu 2 lat od jego nabycia (jeœli przedmiotem sprzeda¿y jest rzecz u¿ywana, strony mog¹ powy¿szy termin skróciæ, jednak nie poni¿ej jednego roku). W razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Warto wiedzieæ, ¿e w razie stwierdzenia niezgodnoœci towaru przed up³ywem 6 miesiêcy to sprzedawca musi udowodniæ konsumentowi, ¿e towar by³ zgodny

Powy¿szych uprawnieñ nie mo¿na wy³¹czyæ ani ograniczyæ w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodnoœci towaru konsumpcyjnego z umow¹. W szczególnoœci nie

reklama w gazecie ju¿ od 25 z³ miesiêcznie

W sytuacji, gdy: - naprawa lub wymiana s¹ niemo¿liwe lub wymagaj¹ nadmiernych kosztów albo - sprzedawca nie zdo³a uczyniæ zadoœæ takiemu ¿¹daniu w odpowiednim czasie lub - naprawa (wymiana) nara¿a³aby kupuj¹cego na znaczne niedogodnoœci.

strona 3


TWOJA GAZETA

www.gazeta.er.com.pl

MIESIÊCZNIK REGIONALNY - WYDAWCA: ART MEDIA

NOWY

GAZETA BEZP£ATNA

Express www.BezplatnaPomoc.pl

Warszawa WAWER, WESO£A, Powiat OTWOCKI, SULEJÓWEK

REGIONALNY

Ulotkonosz.pl Rusza LOTTO Poland Kolporta¿ i Druk Ulotek

Szybka po¿yczka

do 7000 z³! Równe raty, bez ukrytych op³at. Provident Polska S.A.

600 400 288 (taryfa wg op³at operatora).

Bike Marathon 2014! US£UGI

DACHY asdach@wp.pl

MATERIA£Y

EKIPY

Trzy, dwa, jeden… start! Ju¿ po raz szósty mi³oœnicy jazdy na rowerach górskich z charakterystycznymi, okr¹g³ymi numerami LOTTO Poland Bike Marathon pojawi¹ siê na bezdro¿ach i leœnych duktach.

Co nowego w LOTTO Poland Bike Marathon? Przede wszystkim podzia³ na amatorów i „zawodowców”, czyli zawodników startuj¹cych z licencjami Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego. Z regulaminowych nowoœci nale¿y wymieniæ równie¿ start sektorowy dla uczniów szkó³ podstawowych na dystansie FAN oraz wprowadzenie klasyfikacji generalnej przedszkolaków w wyœcigach Mini

a po zakoñczeniu wyœcigu zawodnicy otrzymuj¹ swój wynik poprzez sms na swój telefon komórkowy. Ka¿dy z uczestników mo¿e skorzystaæ z bezp³atnego serwisu rowerowego. Zapewniamy bufety na trasie i w miasteczku Poland Bike, a dla najm³odszych tworzymy Chatkê Ma³olatka. Najwa¿niejsza jest dobra zabawa. Dla ca³ych rodzin. To jest nasz cel. Has³o Poland Bike Marathon niezmienne od szeœciu lat, czyli „Startuj z nami! Kolarstwo jest nasz¹

DEKARSKIE

22 783 03 03 516 031 300

- wynajem pomieszczeñ biurowych - wynajem powierzchni magazynowych 04-464 Warszawa ul. Che³m¿yñska 180 - hotel pracowniczy tel. 22 610 10 70, - hotel studencki hotel pracowniczy: 22 61 11 163 www.bskaweczyn.com.pl

OLEJ

WYWÓZ

OPA£OWY

NIECZYSTOSCI

I NAPÊDOWY z dowozem 501 360 400, 502 130 933 501 681 440

GAZ - TRANS DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH

WARSZAWA 889 487 642 PRZEPROWADZKI TRANSPORT

22 773 19 21 TLEN ACETYLEN MIESZANINA PROPAN AZOT I INNE

601 148 434

LOTTO Poland Bike Marathon 2014 wystartuje 30 marca w Legionowie, a fina³ zostanie rozegrany 12 paŸdziernika w warszawskim Wawrze. Kolorowy peleton rowerowych maratoñczyków zawita równie¿, tak jak przed rokiem, do Nowego Dworu Mazowieckiego, Otwocka, P³ocka, W¹chocka, Góry Kalwarii, Miêdzyrzeca Podlaskiego i Ostrowi Mazowieckiej. Bêd¹ tak¿e a¿ cztery debiuty. Po raz pierwszy na mapie Poland Bike Marathon pojawi¹ siê: warszawski Rembertów, Nadarzyn, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna. Tradycyjnie na kolarskich amatorów czekaj¹ równie¿ emocje zwi¹zane z Dru¿ynowymi Mistrzostwami Polski MTB Amatorów (29 czerwca w Urlach ko³o Jadowa) oraz Memoria³em Stanis³awa Królaka (24 sierpnia na Trakcie Królewskim w centrum Warszawy), który bêdzie mia³ rangê I Mistrzostw Polski w Kolarskim Kryterium.

www.ostromeccy.com

Cross. Poza tym tradycyjne klasyfikacje na poszczególnych dystansach MAX, MINI i FAN, dru¿ynowa, rodzinna oraz Omnium. Jak co roku szczególny nacisk ekipa LOTTO Poland Bike Marathon k³adzie na rywalizacjê najm³odszych. Ju¿ dwuletnie dzieci bêd¹ mog³y spróbowaæ smaku œcigania siê na rowerach w zawodach Mini Cross, rozgrywanych na terenie kolorowego miasteczka Poland Bike. To najlepsza forma promocji i rozwoju kolarstwa. Byæ mo¿e na trasach Poland Bike objawi siê przysz³a gwiazda œwiatowego formatu? Organizator LOTTO Poland Bike Marathon, by³y zawodowy kolarz Grzegorz Wajs, na ka¿dym kroku podkreœla du¿¹ wagê jak¹ przywi¹zuje do jakoœci organizowanych przez siebie imprez i szczególnej, przyjaznej atmosfery panuj¹cej zarówno w miasteczku startowym jak i na trasach maratonów. - Naszym celem jest perfekcyjna organizacja – mówi organizator LOTTO Poland Bike Marathon Grzegorz Wajs. – Od kilku lat na zawodach Poland Bike funkcjonuje elektroniczny system pomiaru czasu,

pasj¹” mówi wszystko.

LOTTO POLAND BIKE MARATHON 2014 1) - 30.03 (niedziela) – Inauguracja LEGIONOWO 2) - 12.04 (sobota) – NOWY DWÓR MAZOWIECKI 3) - 27.04 (niedziela) – OTWOCK 4) - 11.05 (niedziela) – WARSZAWA REMBERTÓW 5) - 01.06 (niedziela) – P£OCK 6) - 15.06 (niedziela) – NADARZYN DMP MTB Amatorów - 29.06 (niedziela) - URLE 7) - 06.07 (niedziela) – W¥CHOCK 8) - 20.07 (niedziela) – GÓRA KALWARIA 9) – 10.08 (niedziela) – MIÊDZYRZEC PODLASKI MEMORIA£ KRÓLAKA - 24.08 (niedziela) - WARSZAWA 10) - 30.08 (sobota) – PIASECZNO 11) - 20.09 (sobota) – KONSTANCIN-JEZIORNA 12) - 28.09 (niedziela) – OSTRÓW MAZOWIECKA 13) - 12.10 (niedziela) – Fina³ WARSZAWA WAWER Wiêcej na www.polandbike.pl, www.facebook.com/Poland.Bike.Mar athon

NAJTANIEJ - SPRAWD

W zwi¹zku z rozwojem firmy

OKNA

szukamy do wspó³pracy

tel. (22) 789 38 27 kom. 501 793 995

samodzielnych handlowców do sprzeda¿y us³ug kolporta¿u

DRZWI PCV, ALU

ZADZWOÑ - PRZYJEDZIEMY!!! 4 strona

Józefów, ul. Sk³odowskiej 52a

Przede wszystkim Mazowsza, bo a¿ jedenaœcie z trzynastu zaplanowanych etapów cyklu, organizowanego przez Grzegorza Wajsa, zostanie rozegranych w bezpoœredniej bliskoœci Warszawy.

RATY!

(sprawdŸ ofertê na www.ulotkonosz.pl)

- oferujemy wynagrodzenie prowizyjne

DREWNIANE

konosz.pl Zg³oszenia na ulotkonosz@ulot

rolety, ¿aluzje, parapety REKLAMA - 691 228 687


GAZETA BEZP£ATNA

www.BezplatnaPomoc.pl

NOWY

Express

Warszawa WAWER, WESO£A, Powiat OTWOCKI, SULEJÓWEK

REGIONALNY

Dzia³ali wyj¹tkowo brutalnie jedna z ofiar zmar³a po pobiciu

Grozi³ konkunbinie,

¿e j¹ podpali

Policjanci wydzia³u do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw KSP rozbili zorganizowan¹ grupê

Policjanci zatrzymali 40-letniego Grzegorza K., który od kilku miesiêcy znêca³ siê nad swoj¹ konkubin¹. Poza

obra¿aniem, wyzwiskami, poni¿aniem, szarpaniem i biciem dosz³o nawet do groŸby podpalenia po uprzednim oblaniu kobiety ³atwopaln¹ substancj¹. Dziœ s¹d zdecydowa³

przestêpcz¹. Jej

o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres jednego miesi¹ca. By³o ju¿ po pó³nocy, kiedy to patrolowcy zostali skierowani na interwencjê w zwi¹zku z awantur¹ domow¹. Pomocy wzywa³a kobieta, której uda³o siê uciec z domu, w którym awanturowa³ siê jej konkubent i zd¹¿y³ j¹ pobiæ. Funkcjonariusze zastali pokrzywdzon¹ na terenie osiedla, mia³a rozerwan¹ wargê i ogólne œlady pot³uczeñ. Zosta³a oddana pod opiekê lekarzy z pogotowia ratunkowego. Policjanci udali siê do wskazanego mieszkania i zatrzymali 40-letniego Grzegorza K., jako podejrzewanego o znêcanie siê psychiczne i fizyczne nad konkubin¹. Mê¿czyzna mia³ blisko 2 promile alkoholu we krwi. Pokrzywdzona z³o¿y³a zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. Z jej relacji wynika³o, ¿e 40-latek od paŸdziernika ubieg³ego roku bardzo czêsto wszczyna³ awantury, podczas których ubli¿a³ kobiecie, wyzywa³ j¹, poni¿a³, a do tego stosowa³ przemoc fizyczn¹, popycha³, szarpa³ za w³osy, uderza³ piêœciami po ca³ym ciele. Zdarzy³o siê równie¿ tak, ¿e obla³ kobietê rozpuszczalnikiem i trzymaj¹c w rêku zapalniczkê grozi³, ¿e j¹ podpali. GroŸby pozbawienia ¿ycia lub trwa³ego uszkodzenia cia³a pada³y z ust zatrzymanego bardzo czêsto. Funkcjoanriusze z dochodzeniówki zebrali dowody i po przedstawieniu mê¿czyŸnie zarzutu skierowali sprawê do prokuratury, gdzie podjêto decyzjê o sierpwaniu wniosku o zastosowanie ymczasowego aresztu. Dziœ s¹d zastosowa³ jeden miesi¹c tymczasowego aresztu wobec podejrzanego. jw

cz³onkowie podejrzewani s¹ o w³amania, kradzie¿e i rozboje. Ich dzia³ania cechowa³a du¿a brutalnoœæ. Podczas napaœci dokonanej na terenie gminy Wi¹zowna jedna z ofiar zmar³a na skutek odniesionych obra¿eñ. W akcji brali udzia³ policjanci wydzia³u realizacyjnego KSP, komendy na Mokotowie, BOA KGP i SPAP KWP w Radomiu oraz funkcjonariusze ABW. Zatrzymano ³¹cznie 13 osób. Policjanci sto³ecznego wydzia³u do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw od czerwca ubieg³ego roku pracowali nad spraw¹ brutalnego zabójstwa kobiety, do jakiego dosz³o

na terenie powiatu otwockiego. Sprawcy wtargnêli do jednego z mieszkañ i dokonali rozboju na starszym ma³¿eñstwie. Przy pomocy plastikowej opaski, krawata i firanki zwi¹zali domowników. Za¿¹dali wydania kosztownoœci i pieniêdzy. Kiedy kobieta odmówi³a, zosta³a brutalnie pobita. Zmar³a na skutek odniesionych obra¿eñ. Z domu przestêpcy zabrali z³ot¹ bi¿uteriê, pieni¹dze i broñ paln¹. Pokrzywdzony mê¿czyzna z urazami g³owy trafi³ do szpitala. W nocy podczas dzia³añ zorganizowanych na terenie Mokotowa policyjni wywiadowcy zatrzymali trzech mê¿czyzn: 33-letniego Jaros³awa K., 23-letnego Bartosza B. i 21-letniego Marcina O., podejrzewanych o dokonanie zabójstwa, rozboju i kradzie¿y. Tego samego dnia zatrzymano kolejne osoby. Wed³ug dotychczasowych ustaleñ tworzy³y one zorganizowan¹ grupê przestêpcz¹. Dzia³ali przynajmniej od roku

na terenie ca³ej Warszawy, ale tak¿e Wo³omina i Marek. Wobec swoich ofiar byli bardzo brutalni. Najprawdopodobniej na swoim koncie maj¹ kilkadziesi¹t przestêpstw, w tym w³amania, kradzie¿e i rozboje, z których uczynili sobie sta³e Ÿród³o utrzymania. 20-letni Daniel G., 22-letni Sebastian W., 24-letni Krzysztof P. i Piotr D., 47letni Krzysztof W., 27-letni Jacek T. i Karol S., 20-letnia Paulina W. i 42letni Marek B. oraz 33-letni Jaros³aw K., 23-letni Bartosz B. i 21-letni Marcin O. trafili do policyjnego aresztu. W wyniku realizacji sprawy policjanci zabezpieczyli œrodki odurzaj¹ce oraz przedmioty pochodz¹ce z kradzie¿y, w tym kolekcjê obrazów i grafik o wartoœci oko³o 100 tysiêcy z³otych, skradzionych w wyniku napadu rabunkowego na Pradze Po³udnie. ea/js

Próbowa³ u¿yæ metrowej pa³ki Wobec interweniuj¹cych funkcjonariuszy próbowa³ u¿yæ metrowej pa³ki. 29- latek, oraz jego 32- letni kompan, który próbowa³ zbiec, zostali obezw³adnieni przez policyjnych wywiadowców i trafili do policyjnego aresztu. Obaj zatrzymani byli pod wp³ywem alkoholu. Przed godzin¹ 13.00 do oficera dy¿urnego w Otwocku wp³ynê³a informacja, ¿e w jednym z domów poprzez wy³amanie okna do wnêtrza wesz³o dwóch mê¿czyzn. Policyjni wywiadowcy jako pierwsi znaleŸli siê pod wskazanym adresem. Na widok policjantów jeden z mê¿czyzn zbieg³, natomiast drugi zacz¹³ wymachiwaæ w kierunku funkcjonariuszy metrow¹ pa³k¹, zosta³ on powalony na ziemiê i obezw³adniony. Wówczas jeden z policjantów ruszy³ w kierunku uciekiniera. Na którego rêkach tak¿e zatrzasnê³y siê kajdanki. Dziêki pomocy jakiej udzieli³ patrol z³o¿ony z policjantów i stra¿nika miejskiego, obu zatrzymanych przewieziono do policyjnego aresztu w Otwocku. Obaj byli pod wp³ywem alkoholu. Policjanci ustalaj¹ obecnie, co by³o powodem najœcia którego zatrzymani dopuœcili pod tym adresem. Po wytrzeŸwieniu obaj us³ysz¹ z pewnoœci¹ zarzuty za uszkodzenie okna w budynku, kierowanie gróŸb karalnych, a ponadto jeden z nich us³yszy zarzut uszkodzenia radiowozu nale¿¹cego do Stra¿y Miejskiej w Otwocku. js

Sulejówek

SK£AD OPA£U

ul. Pi³sudskiego 94 A

Wêgiel Mia³ Koks Ekogroszek

(wjazd od ul. Wodoci¹gowej)

DOWÓZ GRATIS!!!

HURT DETAL

e zawsz niskie ! ceny!!

tel. 509 966 693, tel. 509 812 620 REKLAMA - 0691 228 687

strona 5


TWOJA GAZETA

www.gazeta.er.com.pl

MIESIÊCZNIK REGIONALNY - WYDAWCA: ART MEDIA

NOWY

GAZETA BEZP£ATNA

Express www.BezplatnaPomoc.pl

Warszawa WAWER, WESO£A, Powiat OTWOCKI, SULEJÓWEK

REGIONALNY

Ulotkonosz.pl Kolporta¿ i Druk Ulotek

tel. 22 214 14 31, 667 312 308, fax 22 212 86 97 OLEJ OPA£OWY i NAPÊDOWY DOMESTIC OIL Sp. z o.o. www.domesticoil.com.pl

20 lat obecnoœci na rynku atest jakoœci rzetelnoœæ pomiaru paliwa serwis pieca *

*- dla sta³ych klientów zni¿ki

tel. (22) 774 22 47

INSTALACJE CO 22 782 52 54 607 070 290 KOT£OWNIE CO VIESSMANN, BUDERUS i INNE GRZEJNIKI, KOT£Y GAZ. , INSTALACJE >> www.domesticoil.com.pl <<

SPRZEDA¯-MONTA¯-SERWIS - instalacje wodno - kanalizacyjne - us³ugi z gwarancj¹ SPRZEDA¯ I SERWIS KOT£ÓW KOSTRZEWA

www.lakierniaproszkowa.com

Dre¿al - producent os³on okiennych

renowacja felg

¿aluzje drewniane i aluminiowe rolety materia³owe plisy verticale moskitiery

Asnyka 13 05-075 Warszawa Wesoùa

Tel 22 773 70 13 500 122 838 D R Z W I

Drzwi antyw³amaniowe Gerda, Dorn Drzwi wewnêtrzne Porta, Dre Okna PCV i AL Parapety Wew. i Zew.

PROMOCJA na okna 40% raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis! K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116 tel./fax 22 679-23-41, N 600-925-147 mariusz_gradek@wp.pl A

Warszawa ul. P³oñska 5 tel. 22 3968875

biur, mieszkañ i osiedli

PIELÊGNACJA ZIELENI tel. 723 338 005, 661 343 863 www.sprzatanieotwock.ngb.pl

¿e nale¿¹ im siê pieni¹dze Pani Marioli brat zgin¹³ w wypadku samochodowym 12 lat temu. Wjecha³ w niego TIR. Brat nie mia³ ubezpieczenia, zostawi³ ¿onê, dwójkê dzieci i dwie siostry.

Pani Mariola NIE WIEDZIA£A, ¿e ka¿demu z cz³onków rodziny (siostrom, ¿onie, dzieciom) nale¿¹ siê pieni¹dze... - Po 12 latach rodzina odebra³a ponad 100 000 z³otych. __________________________________

Pan Marian 2 lata temu przez dziurê na chodniku przewróci³ siê i powa¿nie z³ama³ nogê. Na miejsce przyjecha³a karetka. Z³amanie by³o na tyle powa¿ne, ¿e do dzisiaj trwa rehabilitacja.

Pan Marian NIE WIEDZIA£, ¿e nale¿¹ mu siê pieni¹dze, nawet je¿eli nie mia³ ubezpieczenia. Nie wiedzia³ równie¿, ¿e nale¿y mu siê zwrot pieniêdzy za leczenie, leki, dojazdy. - Po 2 latach odebra³ kilkanaœcie tysiêcy z³otych zadoœæuczynienia i zwrot kosztów. Na bie¿¹co bêdzie dostawa³ pieni¹dze potrzebne do leczenia. __________________________________

biuro@drezal.pl, www.drezal.pl

POGWARANCYJNY SERWIS DRZWI ANTYW£AMANIOWYCH - zamki - renowacja - wymiana paneli www.mtserwis.plcu.pl

tel. 603 797 740 PRZEWOZY AUTOKAROWE

KOMPLEKSOWE SPRZ¥TANIE

70% Polaków nie wie

US£UGI TURYSTYCZNE

organizujemy: - zielone szko³y - pielgrzymki - wycieczki - us³ugi przewodnickie kraj - zagranica www.zefirek.pl tel. 22 786 87 81, 506 11 99 25

10 letnie dziecko Pani Ewy wybieg³o na ulicê i niestety zginê³o. Nie mia³o wykupionego ubezpieczenia i ca³y wypadek by³ z winy dziecka.

jedynie zwrotem kosztów ewentualnej naprawy samochodu. Niestety, równie¿ ma³o kto wie, ¿e gdy cz³onek jego rodziny (dziecko, rodzic, rodzeñstwo) lub partner (ma³¿onek lub nawet tzw. konkubent) zginie w wypadku samochodowym, to ka¿dy z cz³onków takiej rodziny ma prawo staraæ siê o finansowe zadoœæuczynienie, nawet jeœli poszkodowany nie posiada³ ubezpieczenia na ¿ycie. Zadoœæuczynienie pieniê¿ne jest now¹ instytucj¹ w prawie polskim, wprowadzon¹ do kodeksu cywilnego z dniem 3 sierpnia 2008 r. W przypadku œmierci bliskiej nam osoby ma ono postaæ jednorazowej wyp³aty. Zadoœæuczynienie, w przeciwieñstwie do odszkodowania, ma na celu zrekompensowanie doznanej krzywdy o charakterze niematerialnym, jak np. utrata zdrowia czy œmieræ bliskiej osoby. Poruszone wy¿ej kwestie stanowi¹ zaledwie kroplê informacji na temat praw, jakie przys³uguj¹ ka¿dej osobie. Przeciêtny cz³owiek nie ma z regu³y pojêcia, ¿e istniej¹ mechanizmy prawne pozwalaj¹ce na godne prze¿ycie czêsto ciê¿kich chwil po œmierci najbli¿szych, b¹dŸ d³ugich miesiêcy ¿mudnej rehabilitacji. Powy¿szej nakreœlone zagadnienie, jak i w³asne doœwiadczenia, przyczyni³y siê do podjêcia decyzji o przy³¹czeniu siê do kampanii informacyjnej pt. Bezp³atna Pomoc. Artur Orze³owski

Pani Ewa NIE WIEDZIA£A, ¿e nale¿y siê jej zadoœæuczynienie za œmieræ dziecka poniewa¿ nie mia³o ono skoñczone 13 lat. W chwili obecnej trwa sprawa maj¹ca na celu ustalenie kwoty zadoœæuczynienia. __________________________________

Pawe³ pomaga³ w gospodarstwie rolnym swoich rodziców. Podczas prac spad³a mu na nogê beczka jak¹ przenosi³. Noga zosta³a z³amana w kilku miejscach.

Pawe³ NIE WIEDZIA£, ¿e nale¿¹ mu siê pieni¹dze, nawet gdy nie mia³ ubezpieczenia. Dosta³ 9 000 z³ z firmy ubezpieczaj¹cej gospodarstwo rolne. ______________________________________ Wiêkszoœæ ludzi nie wie, ¿e bêd¹c osob¹ poszkodowan¹, b¹dŸ tylko bior¹c¹ udzia³ w wypadku, nale¿y im siê zadoœæuczynienie. I nie mamy tu na myœli œrodków wyp³acanych z ubezpieczenia, bêd¹cych przewa¿nie

www.BezplatnaPomoc.pl tel. 669 475 478 Je¿eli by³eœ poszkodowany w wypadku komunikacyjnym lub osoba Ci bliska ponios³a œmieræ podczas takiego wypadku w okresie ostatnich 15 lat - nale¿y Ci dodatkowo zadoœæuczynienie.

Bezp³atna pomoc i informacja na temat mo¿liwoœci uzyskania zadoœæuczynienia tel. 669 475 478 (Pon.-Pt. w godz. 9-17)

05-230 Koby³ka, ul. Koœciuszki 13

GAZ SERWIS GAZOWE URZ¥DZENIA GRZEWCZE SPRZEDA¯ MONTA¯ - SERWIS Autoryzowany zak³ad instalatorski i serwis Jacek Buczyñski

kom. 502 066 420

szybko - tanio - solidnie

PLISY ROLETY ¯ALUZJE

Uslugi Finansowo Ksiegowe Kompleksowa obs³uga: Firm jednoosobowych, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, wspólnot mieszkaniowych.

/ zaslaniamy

511-91-91-71

Filtry i Uzdatniacze

do Wody www.oresmiusz.pl tel. 783 800 800 ul. Lipiñska 82 Woùomin

ul. Korkowa 128b, www.tax-plus.pl, 795-589-975

MOBILTRONIK Robert Mucha

Alarmy, immobilizery - monta¿ i serwis Naprawy instalacji elektrycznych pojazdów Monta¿ haków, audio, zestawów GSM, anten, zamków centralnych 05-420 Józefów, ul. K. Wyszyñskiego 52 tel. 22 789 58 85, tel. kom. 502 070 273


NOWY

GAZETA BEZP£ATNA

Express

www.BezplatnaPomoc.pl

Warszawa WAWER, WESO£A, Powiat OTWOCKI, SULEJÓWEK

Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 89 w Warszawie zaprasza Czytelników na kolejna porcjê informacji szkolnych A my lubimy fizykê... Jest to zdanie wypowiedziane przez Patryka - ucznia klasy pierwszej szko³y zawodowej nr 89. Ucznia, który or³em nie jest, który jak ka¿dy ch³opak w jego wieku lubi pi³kê, interesuje siê sportem, muzyk¹ i nowinkami technologicznymi. Krótko zastanawia³am siê w jaki sposób sprawdziæ czy to jest prawda? Czy to jest mo¿liwe, aby taki trudny przedmiot by³ lubiany przez uczniów? Og³osi³am we wszystkich klasach pierwszych dla uczniów chêtnych temat pracy dodatkowej „Przygotujê pytania i opracujê formê graficzn¹ krzy¿ówki z wiadomoœci o fizyce nt. Prawa Keplera”. Wczeœniej na lekcjach fizyki omawialiœmy ruchy planet wokó³ S³oñca i poznaliœmy trzy prawa stworzone przez Jana Keplera dotycz¹ce astronomii. Termin na wykonanie pracy dodatkowej wynosi³ jeden tydzieñ. Iloœæ prac, która do mnie sp³ynê³a przeros³a moje oczekiwania. Uczniowie wchodz¹c na lekcje w drzwiach informowali mnie, ¿e maj¹ coœ dla mnie. Miêdzy sob¹ tak¿e ¿ywo rozmawiali na temat pracy i wzajemnie ogl¹dali swoje dokonania. Nie wszyscy uczniowie zrozumieli, ¿e ma byæ to praca wykonana w formie plakatu i wykonali j¹ w zeszytach do przedmiotu. Mia³am du¿y k³opot z wyborem najciekawszej pracy ale w koñcu uda³o siê. Laureat by³ dumny- dumna by³am i ja, nauczycielka fizyki i matematyki, ¿e mam takich chêtnych i zdolnych uczniów.

Jak Feniks z popio³ów Historia Harcerstwa „Nieprzetartego Szlaku” w naszej szkole jest bardzo d³uga, gdy¿ pocz¹tek dzia³alnoœci ZHP odnotowany jest w kronikach szkolnych od 1965 roku. WDH im. Krystyny Krahelskiej dzia³a³a w naszej szkole /placówce przez 30

lat i harcerski szczep liczy³ kilka dru¿yn, w których by³o prawie dwustu harcerzy. M³odzie¿ ta wystêpowa³a na uroczystoœciach szkolnych, bra³a udzia³ w ró¿nych zbiórkach, akcjach harcerskich, obozach, rajdach. W styczniu 2013 roku z ZSS nr 89 w Warszawie Dyrektor Szko³y Pani Ma³gorzata Rosa w uzgodnieniu z harcmistrzem Adamem Sikoniem z Namiestnictwa Dru¿yn Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Praga Po³udnie wznowi³a dzia³alnoœæ 161 WDH im. Krystyny Krahelskiej. Do Dru¿yny zapisa³o siê 18 dziewcz¹t i ch³opców. Dru¿yna przyjê³a nazwê „S³oneczni Wêdrowcy”, a ich piosenk¹ jest utwór „Mój œwiat”. Harcerze œwietnie bawi¹ siê na zbiórkach i imprezach harcerskich. Druhnami opiekuj¹cymi siê s¹ Pani Joanna Legdowicz i Pani Julita ¯mijewska.

Szko³a Przyspasabiaj¹ca do Pracy - uczy pracy. M³odzie¿ zachwycona! Wszyscy uczniowie (kl. 1-3) Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej do Pracy nr 3 uczêszczaj¹ na praktyki zawodowe, które pozwalaj¹ im utrwaliæ wiedzê i umiejêtnoœci zdobyte podczas zajêæ szkolnych oraz poznaæ specyfikê zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W roku szkolnym 2013/14 m³odzie¿ pod opiek¹ nauczycieli odbywa praktyki w Hotelu Ibis ( gdzie wykonuj¹ prace porz¹dkowe na terenie hotelu: mycie okien, mycie drzwi, sprz¹tanie pokoi hotelowych, pielêgnacja kwiatów) oraz Jad³odajni Caritas (i tutaj tak¿e wykonuj¹ prace porz¹dkowe w sto³ówce: mycie sto³ów, krzese³, lamperii, zamiatanie i mycie pod³óg, pielêgnacja kwiatów; prace w magazynie: przenoszenie i ustawianie art. spo¿ywczych, obs³uga dŸwigu towarowego; prace pomocnicze w kuchni: obieranie owoców i warzyw, porcjowanie produktów, dodawanie sk³adników

ZAMIAST CHWILÓWKI KARTA KREDYTOWA Z LIMITEM do 5000 z³

Tytu³ Z³otej Agencji

- dla osób ze z³¹ histori¹ lub komornikiem - równie¿ na oœwiadczenie - etat, dzia³alnoœæ, emerytura i inne - oprocentowanie 16%

do przygotowywanych potraw, prace porz¹dkowe w kuchni). Poprzez praktyki zawodowe uczniowie z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹: o doskonal¹ umiejêtnoœci zawodowe oraz komunikacyjne o ucz¹ siê dyscypliny, organizacji stanowiska pracy, sumiennego wykonywania powierzonych zadañ o wype³niaj¹ zeszyty zajêæ praktycznych oraz pracownicze listy obecnoœci o uczestnicz¹ w zajêciach praktycznych chêtnie, z du¿ym zapa³em o dobrze funkcjonuj¹ w œrodowisku pracowniczym o znaj¹ pojêcie pracy i jej znaczenie w ¿yciu cz³owieka o kszta³towana jest pozytywna postawa wobec pracy oraz poczucie odpowiedzialnoœci za wykonywan¹ pracê o wzmacniane jest poczucie w³asnej wartoœci uczniów. Absolwenci po ukoñczeniu szko³y licznie uczestnicz¹ w Warsztatach Terapii Zajêciowej jednak coraz wiêksza ich liczba bierze udzia³ w warsztatach aktywizacji zawodowej organizowanych m.in. przez Centrum Dzwoni po których udaje siê im znaleŸæ zatrudnienie na otwartym rynku pracy (m.in. w kawiarniach Starbucks, restauracjach KFC). W ramach realizacji programu nauczania przedmiotu przysposobienie do pracy m³odzie¿ uczestniczy równie¿ w wizytach studyjnych m.in w: Hurtowni Maan, Studio Ogród.

W realizacji aktywizacji zawodowej m³odzie¿y pomaga szkolny doradca zawodowy Pani Teresa Gronek.

Modu³ cz-b ju¿ za 25 z³

REKLAMA tel. 691 228 687

TYNKI - POSADZKI MASZYNOWE

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW Stanis³aw Balcerzak

ROBOTY WYKOÑCZENIOWE POD KLUCZ

Podbitki dachowe Remonty i wykoñczenia

tel. 602 108 646

TANIO-SZYBKO-SOLIDNIE

www.tynk.waw.pl, ekodom@o2.pl

tel. 25 682 27 88, 507 768 230

Stal - Man

Artur Sierpiñski

SKUP Z£OMU

ZAK£AD US£UG KOMINIARSKICH

monta¿ odkurzaczy centralnych dla osób indywidualnych i firm

METALE KOLOROWE, STAL - ¯ELIWO ROZBIÓRKI kons. stalowych TRANSPORT W£ASNY ZBIERAMY WRAKI SAMOCHODOWE

05-400 Otwock, ul. Krucza 6/7

BEZP£ATNY ODBIÓR Z£OMU OD KLIENTA

tel. 887 505 004

tel. 0604 429 604

Kancelaria Podatkowa

AVANTI - Nowa sala bankietowa do 120 osób -Józefów k/Otwocka

ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI

Wesela w 2014 od 150 zl!

10 lat dzia³alnoœci na rynku. Gwarantujemy pe³ny zakres us³ug oraz atrakcyjne ceny. Zapraszamy do wspó³pracy.

-WOLNY 24,31 maj oraz sierpien 2014 -ceny promocyjne -organizujemy wesela, bankiety, chrzciny, imprezy dla dzieci z Animatorem

Warszawa, ul. Korytnicka 28, tel. 22 616-00-50, 616-00-70 sekretariat@konprofes.pl www.konprofes.pl

tel. 502 600 775 22 780 32 90 www.villaavanti.waw.pl

STUDNIE

Sprzeda¿ i naprawa kser ok opiar ek, drukar ek, faksów.

g³êbinowe, abisynki, pod³¹czenia hydrauliczne nawadnianie ogrodów instalacja pomp wodnych

Oryginalne i alternatywne materia³y eksploatacyjne, tonery.

Kompleksowa obs³uga ksiêgowo -podatkowa firm Warszawa-Rembertów Al. gen. Chruœciela 44 tel. 22 610-28-29 e-mail: biuro@lex-fin.pl www.lex-fin.pl

Danuta Szymañska P.H.U ZOFIX Tel +48 515-922-695 Tel +48 501-142-165 www.czyste-wnetrze.pl czyste-wnetrze@zofix.eu

osie, Profesjonalne gosp ow pomoce dom e . i osoby sprz¹taj¹ce

stalman1@interia.pl

www.stalman.er.com.pl

Dojazd i wycena gratis. Tel. 0502-095-318

Renata Haæ

REGIONALNY

JÓZEFÓW, ul. Sk³odowskiej 27 22 789 54 57, 501 311 400

PROPONUJEMY: - prowadzenie domu - sprz¹tanie domu / apartamentu - przygotowanie posi³ku - pranie, prasowanie - mycie okien - robienie zakupów - sprz¹tanie biura - czyszczenie dywanów, wyk³adzin, tapicerki odkurzaczem pior¹cym KARCHER - sprz¹tanie poremontowe.

KOSTKA BRUKOWA

DO 56 DNI BEZ ODSETEK !!! NATYCHMIASTOWA DECYZJA!!!

- SPRZEDA¯ KOSTKI BRUKOWEJ - UK£ADANIE KOSTKI

Nie pobieramy ¿adnych op³at!!!

- ROBOTY ZIEMNE

(chodniki, drogi, posesje) (wykopy, równanie dróg, niwelacja terenu)

Prosimy siê umawiaæ na spotkanie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9-17

- ROZBIÓRKI I WYBURZENIA - WYWÓZ GRUZU I ZIEMI - SPRZEDA¯

tel. 669 183 854

piach, ziemia, ¿wir

- WYNAJEM MASZYN koparka, ³adowarka, koparko-³adowarka

Redaktor naczelny: Artur Orze³owski - artur@er.com.pl, Reklama: Bo¿ena WoŸnica, tel. 667 312 308, e-mail: bozena@er.com.pl, Dy¿ury dziennikarskie: Agnieszka - email: redakcja@er.com.pl; Adres: 03-687 Warszawa, ul. £odygowa 27, tel. (022) 499 47 86, fax. (22) 212 86 97, REKLAMA: reklama@er.com.pl REKLAMA - 0691 228 687

CENY PRODUCENTA tel. 501 502 334 501 502 335 fax 22 435 78 49 BRUK-BUD 05-075 W-wa Weso³a róg Korkowej i Jagielloñskiej www.brukbudsc.pl

www.expressregionalny.waw.pl BEZP£ATNY MIESIÊCZNIK, WYDAWCA: ART MEDIA strona 7


REKLAMA - 22 499 47 86

SKUP SAMOCHODÓW Kupiê auto w ka¿dym stanie OSOBOWE, CIʯAROWE, DOSTAWCZE Równie¿ rozbite, w kredycie

i bez dokumentów.

tel. 519 353 990

STUDNIE

Blachodachówki i trapezy najlepszych firm

Abisynki - G³êbinowe - Deszczownie Systemy nawadniaj¹ce - Hydrofornie

za ra s zap

tel. 022 789 33 89 506 938 201

UK£ADANIE P.U. JURKOP KOSTKI BRUKOWEJ

PARAPETY

WYKOPY - PLANTOWANIE TRANSPORT - PIACH - ¯WIR WYWÓZ GRUZU FAKTURY VAT

my

tel. 783 24 50, 600 243 207

Dosta³eœ zadoœæuczynienie za œmieræ bliskiej osoby w wypadku?

SPRAWD, CZY DOSTA£EŒ TYLE, ILE CI SIÊ NALE¯Y (weryfikowane przez nas do tej pory wyp³aty s¹ kilkukrotnie ni¿sze ni¿ byæ powinny)

Bezp³atna analiza wyp³aconych zadoœæuczynieñ za wypadki œmiertelne. Szczegó³y pod numerami poni¿ej:

tel. 669 475 478, 697 461 815 www.BezplatnaPomoc.pl, www.facebok.com/BezplatnaPomoc

WIELK A OBNI¯K A CEN Drukujemy m.in.:

ULOTKI

PAPIER FIRMOWY

FOLDERY

PL AKAT Y

KOPERT Y

WIZYTÓWKI

BANNERY

KALENDARZE NAKLEJKI

ETC.

OFERUJEMY RÓWNIE¯

22 214 14 31 667 312 308 www.ulotkonosz.pl 8 strona

• BANERY • P£YTY PCV • NAKLEJKI • FOLIE NA OKNA • SYSTEMY ROLLUP • TKANINY FLAGOWE REKLAMA - 691 228 687

ULOTKA A6 (1/4 kar tki biurowej) kreda bysk 135g, peen kolor 4+4 5 tysiêcy ulotek – 145 z³ netto 10 tysiêcy ulotek – 255 z³ netto 20 tysiêcy ulotek – 487 z³ netto Ulotka DL (1/3 kar tki biurowej) ustronnie 4+4 kreda bysk 135g, peen kolor dw 5 tysiêcy ulotek – 221 z³ netto 10 tysiêcy ulotek – 342 z³ netto 20 tysiêcy ulotek – 629 z³ netto Ulotka A5 (1/2 kar tki biurowej) ustronnie 4+4 kreda bysk 135g, peen kolor dw 5 tysiêcy ulotek – 277 z³ netto 10 tysiêcy ulotek – 478 z³ netto 20 tysiêcy ulotek – 874 z³ netto

KOLPORTA¯ ULOTEK OD 4 groszy Raporty w postaci logów GPS naniesionych na mapê

+ nagranie wideo z kolporta¿u ulotek

Express regionalny otwock nr4 2014  

Gazety bezpłatne Warszawa. Kolportaż do ponad 400 punktów w stolicy.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you