Page 1

PROPOSTA DE IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

Àmbit econòmic:

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, un cop les condicions econòmiques ho permetin, estudiarà conjuntament amb els representants dels treballadors de l’Administració de Justícia la recuperació de forma progressiva de la pèrdua del poder adquisitiu des del 2010, inclòs l’equivalent a la paga extraordinària del 2013. •

Incapacitat Temporal (IT): Compromís del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a traslladar i defensar en l’àmbit corresponent l’ampliació dels supòsits en què el col·lectiu rebrà la totalitat de les retribucions en cas d’IT:

- Les malalties publicades en el RD 1148/2011, de 29 de juliol, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

- Les malalties contagioses de declaració obligatòria recollides als Annexos I i III del RD 2210/1995, de 28 de desembre.

- El personal que, de conformitat amb l'article 25 LPRL, hagi de ser considerat com especialment sensible per les seves característiques personals o el seu estat biològic conegut. 1


Horari:

Distribuir l’horari laboral en jornada ordinària quedant la franja fixa en 5 hores 30 minuts i la franja flexible des de les 7:30 hores fins a les 18 hores.

La borsa d’hores flexible anual l’any 2013 serà de 20 hores. Tots aquells que hagin excedit d’aquestes hores se les podran compensar l’any 2014, bé amb hores bé amb dies de permís addicional.

A partir de l’any 2014 es pactaran nous sistemes de compensació de la borsa d’hores anuals. •

Dies de lliure disposició

Dret a gaudir de 37,5 hores més de lliure disposició en còmput anual, que no s’hauran de justificar, sense que això representi un detriment en altres permisos o drets actualment reconeguts. •

Vacances:

Disposar de 7 dies de gaudiment independent de vacances.

Barcelona, 11 de novembre de 2013

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona Mallorca, 283, 08037 Barcelona T. 93 601 12 12 - Ext. 5313 cat F. 93 487 15 70 E. deganat@icab.cat

2

Proposta illustre collegi d'advocats de barcelona 11 11 2013  
Proposta illustre collegi d'advocats de barcelona 11 11 2013