Page 1

ÈÅÌÂÊÙuÎÂÍÌÂÊÙ @

²ÐÁËÃÊÅÇ«ÈÂÇΐÆ®½Æ

£ ¶ ȶÁ‰Õ¶· ÄÁÄÈö ‚£ – ® – ¢ › ¨ – s ¢©›Ÿ£žŸ¬›£¨¦ ö¿ÇÉͶÇÉÎĹÄŠ¶ÈÉÃÀɑ

¨ »Â¶ Ã Ä Â » Æ ¶

¤ Á » ÀÇ ‰ ¿ §¶ ¿

£ ĸ¶À¶Æ Ⱦ ö Í» Æ» ½¹ Æ Éº ÄÇÅ Æ ¶¸¼ÃÄÇȉ

‚¤ ʉÇÉÅ Æ »½»ÃÈ¶Ì ‰•sÌ» ¶Ã¶ÁĹ ÈÔÆ »ÂÃĕÃ¶Æ ÄºÃ Ä • ȸÄÆ ÍÄÇȉ‘

¡½ÆÁÃÂÎÏÀËÈË¿ÊÅÒÌËÁÆοÏË¿ËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½


ª½ÎÔÅϽÛÏÙÐ ªÙۊ¦ËÍÇÐ ¨ËÊÁËʐ ÉÎÏÂÍÁ½É ž½ÄÂȐ ¬½ÍÅÐ žÍÛÎÎÂȐ «ÎÈË Ÿ½ÍÕ½¿ ÊÀÈËÉ˿ʽ¿ÂÍÎÜ ÃÐÍʽÈÐ"356,3"*/& ¿ÅÒËÁÅÏÙͽÄʽÏÍÅɐÎÜӐ

ª»Œ½ÇÏË»ÇÈÉÇɾ“ÊËɹό×£›’†©»Œ½É

Англомовна версія ART UKRAINE вже у продажу, із вересня наш журнал можна буде читати ще й російською


ªË¿½ǽÍÏÅʽοÏÐ ¥ÄÍ»Çþ¿¹ÄÁĸ¶¦¶º¾½¶ÇÃĸþÀ‰¸ ¤·É·ÂŠÖž·¸ÅÂÅÉÄ· ®»Ê„Æ»º¶ÀÈÄÆ —Šȷ¢Å½ÁŠÄ· š¾Æ»ÀÈÄÆ ¢·Ç¿È·©¼ÈÂÖ ¦»º¶À̉¿Ã¶ƶº¶ ¥Â¼ÁȷĻǨÅÂŹÀŹ ¦ŠÉ¼Ç›ÅÇÅϼÄÁÅ ›Ã¿ÉÇÅšÅǸ·ÎŹ —ÇÉÊǧʻ¾¿ÍÓÁ¿À ¥Â¼ÁȊÀ©¿É·Ç¼ÄÁÅ ›½ÅÄ™·ÇÅŠ ¦»º¶ÀÈÄƸ‰ºº‰ÁÉ"SU(MPCVT ¡·É¼Ç¿Ä·¯Â·Æ·Á ¦»º¶ÀÈÄƸ‰ºº‰ÁÉ¥¶ÃÄƶ¶VB £·ÇŠÖ™¼Çº¼Â¼È ¦»º¶ÈÀÄƸ‰ºº‰ÁɈÃȻƸnÔ š·Â¿Ä·¡ÂÕÎÁŹÈÓÁ· ¡‰È»Æ¶ÈÉÆþ¿Æ»º¶ÀÈÄÆ ©·Ã·Ç·£·ÇÉ ȶŻƻÀÁ¶º‰½ÆÄlj¿ÇÒÀĕ ˜»·„Æ»º¶ÀÈÄÆ £·ÁȿÛÇʾ¼ÄÁÅ –ÆȄº¾Æ»ÀÈÄÆ ™·»¿Ã«¼ÂŠÁ š¾½¶¿Ãȶ¸»ÆÇÈÀ¶ ¡Ê¾Ó÷«¼»Î¼ÄÁÅ ¢Õ»Ã¿Â·¨ÅÁ¿ÇÁÅ ¹º¼Ä¬ÅÇÅϼÄÁÅ —‰ÁҺƻº¶ÀÈÄÆ £·ÇŠÖ™¼Çº¼Â¼È ¥Æ»ºÇȶ¸Ã¾Àɘ»Á¾Àķƾȶɕ —ÄÄ·¢·ÆÏ¿Ä· ¥Æ»ºÇȶ¸Ã¾ÀÉ£‰Â»Í;É ¤ŠÄ·§¿¸·ÎŹ· ¥Æ»ºÇȶ¸Ã¾ÀɦÄlj• ‰Ç¿Ä·¦ÅÆŹ· »Æ‰¸Ã¾ÀÀÄ»Æ̉¿ÃĹĸ‰ºº‰ÁÉ ©¼ÉÖÄ·šÇ¿¸¼ÄÕÁ  »Æ‰¸Ã¾ÀÆ»ÀÁ¶ÂÃĹĸ‰ºº‰ÁÉ ¤ŠÄ·‰¹·ÄŹÈÓÁ· ˜‰ºº‰ÁŻƻºÅÁ¶È¾ȶÆĽÅĸÇÔº¼»ÃÃÕ ¡ÅÈÉÖÄÉ¿Ä£·ÇÁ·ÇÖÄ –ºÆ»Ç¶Æ»º¶À̉•ȶ¸¾º¶¸ÌÕ ¡¿–¹ ¹Ê«ÂÅǼÄ͊– –ºÆ»Ç¶ºÁÕÁ¾Çȉ¸ ¡¿–¹ ·È ¶ÇÃĸþÀȶ¸¾º¶¸»ÌÒ ©¥™‚—§©µ¡§œ ¤’ ¨»Á  „„ &NBJM BSUVLSBJOFS!HNBJMDPN

XXXBSUVLSBJOFDPNVB

œÉÆöÁ½¶Æ»ÇÈÆĸ¶ÃÄ¢‰Ã‰ÇÈ»ÆÇȸÄÂÔÇȾ̉•©Àƶ•Ã¾ §¸‰ºÄÌȸÄÅÆÄÆ»ÇÈƶ̉Ô ˜¦¸‰ºÆ ¦»º¶À̉Õûûǻ¸‰ºÅĸ‰º¶ÁÒÃÄÇȉ½¶½Â‰ÇÈÆ»ÀÁ¶Âþ˶ȻƉ¶Á‰¸ ¨ÄÍÀ¶½ÄÆɶ¸ÈÄƉ¸ȶ¹»Æĕ¸ÅÉ·Á‰À¶Ì‰¿Âļ»ûÇʼn¸Å¶º¶È¾½ºÉÂÀÄÔÆ»º¶À̉• —ɺÒÕÀ»¸¾ÀÄƾÇȶÃÃÕ¶ȻƉ¶Á‰¸¼ÉÆöÁÉÂļÁ¾¸»Á¾Î»ʼnÇÁÕžÇÒÂĸĹ弸ÄÁÉÆ»º¶À̉•

šÆÉÀ ¦ÅŠºÇ·ËŠÎÄ·ˊÇ÷ ‚¥Ç·ÄÉ·’ ¡¿–¹ ¹Ê£¡Ç¿¹ÅÄÅÈ· „˜ ©¼Â  „„ £¶ÀÁ¶ºÅƾ‰ÆþÀ‰¸ œÉÆöÁ¸¾Ëĺ¾ÈÒĺ¾Ãƶ½öº¸¶‰ÇÕ̉

­ŠÄ·»ÅºÅ¹ŠÇÄ·

¬ÂÍÂÁÌȽÏÊÅƐÊÁÂÇÎ

¯

ÂÉËÛÓÙËÀËÊËÉÂͽ"356,3"*/&ÎϽŠ ȽˆÊË¿½ǽÍÏÅʽ˜ÈÂÉÅÒËϐÈÅÌËÀˊ ¿ËÍÅÏÅÊÂÈÅÕÂÌÍËÁËÈÛǽÍÏÅÊÅ¿ÎЊ Ô½ÎÊËÉÐÌËÎÏÉÂÁÆÊËÉÐÎÐÎ̐ÈÙÎÏ¿ Ê ÈÅÕÂÌÍËÔÂÍÀË¿ÅÆ¿ÅÏËLjÌË¿ÂÍÊÂÊÊÜ Á˭½ÈÙÊËÀ˘ ÖËÆËÀËÎÙËÀËÁʐ˾ÀË¿ËÍÛÛÏÙ ÐΐÌÍË¿ÁʐοÏË¿¿ÅÁ½ÊÊ܈ªË¿½ǽÍÏÅʽ˜¿ ʽÕËÉÐ ¿Å̽ÁÇÐ v Ó ÖÂ Æ ÌÍËÂÇӐÜ ʽÕÅÒ ËԐÇп½ÊÙ ÌË¿qÜĽÊÅÒ Đ ÄɐʽÉÅ ÖË ÎϽÈÅÎÜ ËÎϽÊʐÉ Ô½ÎËÉ Ä ÃÐÍʽÈËÉ Ͻ ÇËÈËÉ ÈÛÁÂÆ ÖËÌͽÓÛÛÏÙʽÁÆËÀËÎÏ¿ËÍÂÊÊÜÉ ° ʽՐÆ ǽÍÏÅʐ οÏÐ ÎÌͽ¿Á ¾½À½ÏË Êˊ ¿ÅÊ ¤½ÎÊË¿ÊÅÇ ʽÕËÀË ¿ÅÁ½ÊÊÜ ª½Ï½ÈÜ ¤½Š ¾ËÈËÏʽ ĽÆÊÜȽ ÌËÎÏ ÀÂÊÁÅÍÂÇÏËͽ ʽƊ ¾ÈÙÕËÀË ÉÐÄÂÆÊËÀË ÓÂÊÏÍÐ ÇͽœÊÅ ¯ÐÁÅ Ã v Ð ˆ©ÅÎÏÂÓÙÇÅÆ ÍÎÂʽȘ v ÌÂÍÂÆÕË¿ Ä1JODIVL"SU$FOUSFÀËÈË¿ÊÅÆÂÇÎÌÂÍϊÇÐͽÏËÍ ÃÐÍʽÈÐÄDPOUFNQPSBSZBSU«ÈÂÇνÊÁÍ®ËÈË¿Š ÆË¿ ½ ÕÂъÍÂÁ½ÇÏËÍËÉ "35 6,3"*/& ÎϽȽ ¿ÁËÉÅƽÍϊÇÍÅÏÅǝȐν¨ËÃǐʽ ©ÅľÅͽ—ÉËÂÑÂÇÏÅ¿ÊÐÇËɽÊÁÐËÁÊËÁÐɊ Ӑ¿ĽÌÍËÕЗÉËÁËÎ̐¿Í˾ÏÊÅÓÏ¿½ÐÎÒ ÇËÉÐ ʾ½ÆÁÐàÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë Æ ÎÐÔ½Îʐ ÉÂÁ½ ° ʽÎ ¾ÂÄȐÔ ½É¾ÏÊÅÒ ÌȽʐ¿  ÉÅ ˾ÓܗÉË ¿ ʽƊ ¾ÈÅÃÔËÉÐɽƾÐÏÊÙËÉÐÊÂÌÍÅÌÅÊÜÏÅÁſп½ÏÅ ʽÕÅÒ ÔÅϽԐ¿ ¯½Ç ÃÐÍʽÈ ÄɐÊÛ¿½ÏÅÉÂÏÙÎÜ ÉÅÌÍÅÆÊÜÈÅϽÇÂÎÏͽÏÂÀÔÊÂ͐ÕÂÊÊÜvÄɐŠ ÊÛ¿½ÏÅÎÜÌËÎÏÐÌË¿Ë ½ÈÂϐÈÙÇÅ¿ÇͽÖÅƾÇ °Ã ¿ ÓÙËÉÐ ÊËÉÂ͐ ¿Å Ì˾½ÔÅÏ ÎÂÍÂÁ ½¿Ïˊ ͐¿ "35 6,3"*/& ¾½À½ÏË ÊË¿ÅÒ ÉÂÊ ª½Á½È ÌȽÊЗÉË Ö ¾ÈÙÕ ÍËÄÕÅÍÅÏÅ ÇËɽÊÁÐ Ľ ͽÒÐÊËÇ ϽȽÊË¿ÅÏÅÒ ÂÊÂÍÀÆÊÅÒ ÃÐÍʽȐÎϐ¿ ÇÐÈÙÏÐÍËÈËÀ¿ ÇÐͽÏË͐¿ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ŸËÊÅÁˊ ÌË¿ÊÜÏÙǐÎÏÜÇÍÂÁ½ÇӐœ ÖËÎÏ¿ËÍÛ¿½¿ÃÐÍʽÈ ÌÍËÏÜÀËÉËÎϽÊʐÒÏÍÙËÒÍËǐ¿ ËÈË¿ÊÅÉÀÂÍˊ —ÉÓÙËÀËÊËÉÂͽ"356,3"*/&ÎϽ¿ÉËÈËÁÅÆ ½È¿ÃÂÕÅÍËÇË¿ÁËÉÅÆÇŜ¿ÎÙÇÅÆÒÐÁËÃÊÅÇ ѐʽȐÎÏÏË͐ÕÊÙ˜ÌÍÂɐœÁÈÜÉËÈËÁÅÒÒÐÁËÊ ÊÅǐ¿¿Á1JODIVL"SU$FOUSF«ÈÂÇΐÆ®½Æ²ÐÁËÊ ÊÅÇ ÎÏ¿ËÍۗ ˆÊË¿Ð ǽÍÏÅÊИ ¿ ¾ÐÇ¿½ÈÙÊËÉÐ ÄʽÔÂÊʐ ½ÁàÆËÀË Ï¿ËÍÅ v Ó Ê ÏͽÁÅӐƊ ÊÅÆÎϽÊÇË¿ÅÆÃÅ¿ËÌÅÎ ÀͽѐǽÔÅÑËÏËÀͽŠ ÑÜ ½ÓÅÑÍË¿ÂÄ˾ͽÃÂÊÊÜ ¿ÅÇËʽÊÂĽÁˊ ÌËÉËÀËÛËѐÎÊËÀËÁËÁ½Ïǽˆ¢YDFM˜±Í½ÀÉÂÊÏ ËÁʐ—œ Ä Í˾Ï ϽÇËÀË ÏÅÌÐ v Ä ÎÂ͐œ ˆÍÔÅɊ ¾ËÈÙÁË ¬ËÍÅ ÍËÇИ ÎÏ¿ËÍÂʘ Ð ÍËӐ ÍËÄɐÖÂÊÅÆ ʽ ˾ÇȽÁÅÊӐ ʽÕËÀË ÃÐÍʽÈÐ ­Ë¾ËϽʽÄÅ¿½—ÏÙÎ܈Ç¿½ÍϽȘÌÍÅοÜÔÂʽ ȐÏÐ ¯½Ç Ľ ¿ÎÉ½ ʽÕÅÉÅ ÊË¿ÅʽÉÅ ÉÅ ÈÂÁÙ Ê Ľ¾ÐÈÅ ÖË ¿ ÍËÄ̽Ȑ ȐÏË ԽΠ¿ÁÌÐÎÏËÇ  ÌËÁËÍËÃÂÆ ®ÌÂӐ½ÈÙÊË ÁË ÓÙËÀË ÊËÉÂͽ ÉÅ ÌÍÅÐÍËÔÅÈÅ¿ÁÇÍÅÏÏÜÊ˿˜ÍоÍÅÇÅvÁ½ÆÁŠ ÃÂÎÏÐÀËÈË¿ÊÅÒοÏË¿ÅÒÌËÁÆ Üǽ ÎÌËÁ¿½—Š ÉËÎÜ ÁËÌËÉËÿ½ÉÌÍË¿ÂÎÏÅοËÛ¿ÁÌÐÎÏÇÐ ÊÂÈÅÕÂÌÍŗÉÊË ½ÈÂÆӐǽ¿Ë ÄÊË¿ÅÉȐÏËÉ¿½Î ÁËÍËÀÔÅϽԐ


½¿ÏËÍÅ

¡ÉÅÏÍË Ë;½ÔË¿v ÌÍËÑÂÎËÍ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÄʽ¿ÂÓÙ ÎÌÂӐ½ÈÄЗÏÙÎÜʽÎÏË͐œ ϽÏÂË͐œ˾ͽÄËÏ¿ËÍÔËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ËÍÀ½ÊÄ½ÏË;½À½ÏÙËÒ ¿ÅÎϽ¿ËÇ¿°ÇͽœÊϽĽÇËÍÁˊ ÊËÉ¡ËÕÅÍËÇËÀËÇËȽÆËÀË ĽӐǽ¿ÈÂÊÙʽÈÂÃÅÏÙ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÁ˾ž½ÍËÇ˲7**u 97***ÎÏ ÍËɽÊÏÅÄÉÐϽͽȐÄÉÐ 9*9ÎÏ ÎÂÓÂΐœϽ½¿½ÊÀ½ÍÁÐ uÍÍ

ÈÙËʽ‡ÉÈÛϐʽv ÂÇËÊËɐÎÏ ÇÐÈÙÏÐÍËÈËÀ ®ÑÂͽÊÏÂÍÂΐ¿ÎÐÔ½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÇÍÅÏÅǽ ½Ê½ÈÏÅǽ

«ÈÂÇΐƯÅϽÍÂÊÇËv ½ÍϊÇÍÅÏÅÇ ÇÐͽÏËÍ ÃÐÍʽȐÎÏ ½ÇÏÅ¿ÊÅÆÁÜÔ ÐÇͽœÊÎÙǘ½ÍϊÎÓÂÊÅ ®ÑÂͽÊÏÂÍÂΐ¿ÎÐÔ½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë

½ÈÅʽ§ÈÛÔÇË¿ÎÙǽv ÃÐÍʽȐÎÏǽ ÌËÎϐÆʽ½¿ÏËÍǽ "356,3"*/&ÄÍËÇÐ ®ÑÂͽÊÏÂÍÂΐ¿ÉÅÎÏÂÓÙÇÅÆ ÌÍËÓÂο°ÇͽœÊϽĽÇËÍÁËÊËÉ

ŸÇÏË͐ÜžÐÍȽǽv À½ÈÂÍÅÎÏǽ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÄʽ¿ÂÓÙ ÇÐͽÏËÍ ʽÐÇË¿ÅÆÎ̐¿Í˾ÏÊÅÇ Ƚ¾ËͽÏË͐œ¿ÄнÈÙÊÅÒÌͽÇÏÅÇ ÊÎÏÅÏÐÏÐÌÍ˾ÈÂÉÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ³Ç½¿ÅÏÙÎÜÎÐÔ½ÎÊÅÉÐÇͽœÊÎي ÇÅÉÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉ®ÂÍÀÆÊÐÑ͐—¿v ÒÐÁËÃÊÅNJÇËÊÓÂÌÏнȐÎÏ ËÁÅÊÄĽÎÊË¿ÊÅǐ¿ÀÍÐÌÅ ˆ¥ÊÎÌÂÇÓÅÜ©ÂÁÅÓÅÊÎǽÜ ÂÍÉÂÊ¿ÏÅǽ˜ ÖËÎϽȽËÁÊÅÉ ÄÓÂÊÏͽÈÙÊÅÒÜ¿ÅÖÉËÎÇË¿Îي ÇËÀËÇËÊÓÂÌÏнȐÄÉÐǐÊÓÜ ŠÒvÌËÔ½ÏÇЊÒÍͲ²ÎÏ ª½Í½ÄÌÍËÌË¿ÁЗÊË¿ÅÆ ʽÌÍÜÉËÇÐÉÅÎÏÂÓÏ¿v ̽ÏÂÍʐÄÉ ¬ËÎϐÆÊËÃÅ¿Â ÌͽÓۗ¿§Å—¿ «ÁÂΐϽ©ËÎÇ¿

ÍÏÐÍ­ÐÁÄÅÓÙÇÅÆv ÎÌÂӐ½ÈÎÏĐÎÏË͐œÇÊÅÀÅ ÃÐÍʽȐÎÏ ÔÈÂʝÎËӐ½Óœ ÌËÈÙÎÙÇÅÒÃÐÍʽȐÎϐ¿ ÌÅÎÙÉÂÊÊÅǐ¿"1"+5& ®ÑÂͽÊÏÂÍÂΐ¿ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ²²ÎÏËȐÏÏÜ ÎÐÔ½ÎÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÇͽœÊ‡¿ÍËÌÅ ÎÏË͐ÜÑËÏËÀͽѐœ

Ê½ÎϽΐܝÈÂÇΗ—¿½v ÎÌÂӐ½ÈÎÏĐÄ¿qÜÄǐ¿ ÄÀÍËɽÁÎÙǐÎÏÛÐÎÑÂ͐ ÇÐÈÙÏÐÍÅ ½Ê½ÈÏÅÇ ³Ç½¿ÅÏÙÎÜÎÐÔ½ÎÊÅÉ ½ÍϊÌÍËÓÂÎËÉ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


­ËɽÊ ½ÊÇ¿ÅÔv ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÄʽ¿ÂÓÙ ÇÍÅÏÅÇ ÇÐͽÏËÍ ¤½ÇÊÔÅ¿¨ª© ¿ÁÁÈÎÏË͐œϽ ÏÂË͐œÉÅÎÏÂÓÏ¿½ «ÎÊ˿ʽÎÑÂͽĽӐǽ¿ÈÂÊÙ ÎÐÔ½ÎÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ¿ÄнÈÙʽ ÇËÉÐʐǽӐܐÉÂÁ½ ¿ÄнÈÙʽ ÎÂɐËÏÅǽ ÇËÉÂÍӐܐÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë £Å¿ÂÌͽÓۗШٿ˿

©½ÍÜ²ÍÐÖ½Çv ÃÐÍʽȐÎÏǽ ½ÍϊÇÍÅÏÅÇ ÇÐͽÏËÍ §ËÍÂÎÌËÊÁÂÊÏǽÍËΐÆÎÙÇËÀË ÃÐÍʽÈЈÍÏÒÍËÊÅǽ˜¿§Å—¿ ®ÑÂͽÊÏÂÍÂΐ¿ÎÐÔ½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÎÏË͐ÜϽÏÂË͐Ü ÑËÏËÀͽѐœ

´ÂÍɽÈÅÒª½Ï½ÈÜv ÎÒËÁËÄʽ¿ÂÓÙ ÎÌÂӐ½ÈÎÏ ÄÜÌËÊÎÙǘȐÏÂͽÏÐÍÅ ϽÉÅÎÏÂÓÏ¿½²²u²²ÎÏ ŸÅ¿Ô½È½ȐÏÂͽÏÐÍÐϽÎÐÔ½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËЧŗ¿ ¬½ÍÅÐϽ ¯ËǐË®ÙËÀËÁʐÌ˗ÁÊЗ ¿ÅÇȽÁ½ÊÊÜÎÒËÁËÄʽ¿ÔÅÒ ÁÅÎÓÅÌȐʐÄÍ˾ËÏËÛ¿Ó½ÍÅʐ ȐÏÂͽÏÐÍÊËÀËÌÂÍÂÇȽÁÐ ϽÉÅÎÏÂÓÙǘÇÍÅÏÅÇÅ

¬ÂÏÍˤЗ¿v ÌÍËÏː—ÍÂÆ ½¿ÏËÍÏÂÇÎϐ¿ Ä¾ËÀËÎÈË¿ÎÙǘϽ ÇÐÈÙÏÐÍËÈËÀÔʘÌÍ˾ÈÂɽÏÅÇÅ ®ÑÂͽÊÏÂÍÂΐ¿ÒÍÅÎÏÅÜÊÎÙÇ ËÎÉÅÎÈÂÊÊÜÑÂÊËÉÂÊЈÀÍŘ ¿ÄнÈÙʐÉÅÎÏÂÓÏ¿½

«ÈÂʽª½ÎÏÛÇv ÃÐÍʽȐÎÏǽ ³Ç½¿ÅÏÙÎÜÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉ ÂÇÄËÏÅÔÊÅÉÅÌËÁËÍËýÉÅ

‡¿ÀÂÊ ËÈо˿ÎÙÇÅÆv ¿ÓŠÌÍÂÄÅÁÂÊÏ °ÎÂοÏÊÙËÀËÇÈоÐËÁÂÎÅϐ¿ £ÐÍʽȐÎÏ ÇÐÈÙÏÐÍËÈËÀ

ª½Ä½ÍÆ®Ë¿ÎÐÊv ÇÐÈÙÏÐÍËÈËÀ ÁËÎȐÁÃЗÎÐÔ½Îʐ ÌÍ˾ÈÂÉÅͽÎÅÄÉÐ ÌËȐÏÅÇÅ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ Î̐¿Í˾ÏÊÅÇ ³ÂÊÏÍпÄнÈÙʘÇÐÈÙÏÐÍÅ ÌÍŪ½°§©

¨ÂÎܬÍËÇËÌÂÊÇËv ÇÐÈÙÏÐÍËÈËÀ³Ç½¿ÅÏÙÎÜ ÏÂË͐—ÛÂÎÏÂÏÅÇÅ ÌËÈÙË¿ÅÉÅ ÁËÎȐÁÃÂÊÊÜÉÅÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ϽÎÌÂÓÅѐÇËÛ ËÍÀ½ÊÄ½ÓœÆËÀËÍÅÊÇÐ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

§½ÏÂÍÅʽžÐÍÇÐÕv ½Î̐ͽÊÏǽǽÑÂÁÍÅ ÇÐÈÙÏÐÍËÈËÀœª½°§© ÌÂÍÂÇȽÁ½Ôǽ

Êʽ©È½Õ¿ÅÔv ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÄʽ¿ÂÓÙ ÑËÏËÀͽÑ ®ÑÂͽÊÏÂÍÂΐ¿vÍËÄ¿ÅÏËÇ ÑËÏËÀͽѐœÐÌÂÍՐÆÌËÈË¿Åʐ ²²ÎÏË͐ÔÔÜ ËÍÀ½ÊÄ½ÓÜÉÅΊ ÏÂÓÙÇÅÒÌÍËÂÇϐ¿ ½ÍϊÇÍÅÏÅǽ

«ÈÂÇΐÆ­½ÁÅÊÎÙÇÅÆv ÇÐÈÙÏÐÍËÈËÀ Î̐¿Í˾ÏÊÅÇ ³ÂÊÏÍпÄнÈÙʘÇÐÈÙÏÐÍÅ ª½°§© ÍÂÁ½ÇÏËÍ¿ÁÁÈÐ §ª«¿ÃÐÍʽȐ¯«¬Š

‡¿ÀÂÊ¡ÂÉÂÊËÇv ѐʽÊÎÅÎÏ ÇËÈÂÇӐËÊÂÍ ½¿ÏËÍ ÎϽÏÂÆÁË͐ÄÊËɽʐÏÊÅÒ ÃÐÍʽȐ¿Ͻ½ÈÙɽʽҐ¿ ͽÄËÉ Ä‡¿ÀÂÊËÉ ËÈо˿ÎÙÇÅÉ¿ÂÁ ȐÏÂͽÏÐÍÊÐÎÏÐÁÛ¿«ÁÂΐ £Å¿ÂÌͽÓۗ¿«ÁÂΐ
 Ð Ê Ë É Â Í  ¬ÂÍÕ½ÎÏË͐Êǽ˾ÇȽÁÅÊÇÅ ÌÍːÈÛÎÏÍË¿½Ê½Í˾ËÏËÛ ÒÐÁËÃÊÅǽ«ÈÂÇΐÜ®½Ü ˆ***Ç¿½ÍϽȘ ÄÎÂ͐œˆÍÔÅɾËÈÙÁˬËÍÅÍËÇИ ³ÅÑÍË¿ÅÆÁÍÐÇ 

ÌÂÍÕÅÆÌȽÊ ª½Ï½ÈÜ¤½¾ËÈËÏʽ ˆª½Õ½ÉÂϽv ÉÐÄÂÆÊÅÆÓÂÊÏÍʽÆÎÐÔ½ÎʐÕËÀË‘½ÏÐÊÇИ ¼Ç¬ÂÏÍËÄ©½ÄÂÌËÛ¬ÂÔÂÍÎÙÇÐÑËÍÏÂÓÛ¾ÐÁп½ÈÅ ÍÎÂʽȐÎÏË͐ÜËÁÊËÀËÍËÄľÍ˗ÊÊÜ½ÍϊÀÈ˾ÐÎ ¡½ÆÁÃÂÎÏοÏË¿ÅÒÊË¿ÅÊ ŠÆÍϊž½ÄÂÈÙÍÅÊËÇËÁÐý¿ ¬ËÇÐÌÂÓÙÌËÁËÍËÎȐս¿ ¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ©ÅÃÅ¿ÂÉËĽԽΐ¿ ÁÈÜÜÇÅÒҽͽÇÏÂÍʽÇÍÅĽÇËÉÌÂÏÂÊÏÊËÎϐ ¬ÍËÖ½ÊÊÜĐ®ÒÁÊËÛ‡¿ÍËÌËÛ

 

̽ÊËͽɽVB ©½ÆÁ½Ê½ÇÏнÈÙÊËÎϐ ±½ÆÊÅƝ­¯Š ¨ÂÁ Р½

 

ÊÏÂÍ¿qÛ ©Âǽΐ±ÈÐÇÎÐÎ ‡® ±¬ËÎÏÉËÁÂÍʐÄÉĽǐÊÔÅ¿ÎÜÊÂÌËɐÏÊË ®ÂɯËÍÊ©ËÁÂÈÙ¾—ʽÈÂÎÒËÁÅÏÙʽʐ¿ÂÓÙe

 

JONFNPSJBN ¨ÐœÄžÐÍÃнϽ¾½Í½Ê¤ÅÀÉÐÊÁ ´ÛÍÈÙËʐÎʽĽ¿ÃÁÅ

 

   ÌÍËѐÈ٠ͽÑש½ÄÊ ÏÂɽÊËÉÂͽ ´Å—ÃÅÏÏÜ̐ÎÈÜÓÅÑÍÅ «ÈÂÇΐÆ®½Æ ˆ«ÑÎʐÌÍÂÄÂÊϽӐœu Ó½ʽÈËÀÏÛÍÂÉʘʽÍËÁʘÏ¿ËÍÔËÎϐ˜ 1JDUVSFNBOBHFS ªË¿½ǽÍÏÅʽÔÂÍÂÄÀÍÐÁËÎÌͽ¿ÃÊËÎϐ §È½ÎÅǽMJHIU


ÍÂÌȐǽ ©ÅÎÏÂÓÏ¿Ë̐ÎÈÜ¿ÅÀ½ÁÇÅÒÏ ¡ËÎÇËʽÈÅƐÈÛĐËÊʽÉqÜ$BSBWBHHJP ¤½À½ÁǽÌÍÅÍËÁÅĽ¡ÃËÍÁÃËÁ§ÍÇË

 

ÇËÈËÊǽ®ÂÍÀÜÊÐÑ͐—¿½ °ÎÉÅ¿ÅÆÕÈÅÄϽ¾ÈÅӐ©ÂÊÁÂȗ—¿½½ÍҐ¿ Ÿ½ÈÂ͐ƨ½É½ÒϽÆËÀËDÒÂÉÅ ¤Ê½ÆËÉÏÂÎÜÌÂÍÕÅÆËÁÂÎÙÇÅƽ¿½ÊÀ½ÍÁ

 

ÌÂÍÂÇȽÁ §ÐÈÙÏÐͽ‘¿½ÈÏÊË¿ÉÂʽ ŸÅÎËÇÅÆʽœ¿Ê½ÏËȐܵɽÏǽÎÏË͐ÊÇŐÎÏË͐œ ¬ËÈÙË¿ÁËÎȐÁÃÂÊÊÜÌоȐÔÊËÀËÌÍËÎÏËÍÐ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ÇÏнÈÙÊÅÆÏÅÃÁÂÊ٨ٿ˿½ ©ÅÎÏÂÓÏ¿ËÄÂÉȐʽ©ÅÎÏÂÓÙÇËÉÐÌËȐ

 

̐ȐÀÍÅÉ £Å¿ËÌÅÎʽÖÅ͐ÎÏÙ¿ÁÎÅȐÇËÊ˿˜ÈÂÁ #VSOJOH.BOǽÍʽ¿½ÈÐÌÐÎÏÂȐe ¬Ç½ÎÎËJOUFSOBUJPOBM ¡½ÆÁÃÂÎÏÀËÈË¿ÊÅÒοÏË¿ÅÒÉÅÎÏÂÓÙÇÅÒÌËÁÆ

  

ÇÊÅÀÅ½ÍϊÍÅÊËÇ §ÅϽÆÎÙÇÅƽÍϊ¾ÐÉ ®ÇÈÙÇÅÇËÕÏЗÉËÈËÁÂÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë

 

ǽÈÂÊÁ½Í½ÐÇӐËʐ¿ 4PUIFCZqT $ISJTUJFqT

 

οÏÎÙǽÒÍËʐǽ½ÍϊÀÁ ÊËÊÎÅÉÅÎÏÂÓÙÇÅÒÌËÁÆ¨ÅÌÂÊÙuÎÂÍÌÂÊÙ¨ÅÌÂÊÙuÎÂÍÌÂÊÙ
ÌÂÍÕÅÆÌȽÊ

ª½Ï½ÈÜ¤½¾ËÈËÏʽ ª½Õ½ÉÂϽv ÉÐÄÂÆÊÅÆÓÂÊÏÍ ʽÆÎÐÔ½ÎʐÕËÀË‘½ÏÐÊÇÐ¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


ŸÁ ÎÂÍÂÁÅÊÅ Ïͽ¿ÊÜ ¿ ˆ©ÅÎÏÂÓÙÇËÉÐ ½ÍÎÂʽȐ˜ ¿ÁŠ ¾ÐÈÅÎÜ ÄʽÔʐ ÄɐÊÅ ÂÊÁÅÍÂÇÏËÍËÉ ÓÂÊÏÍÐ v ÌÍŊ ÄʽÔÂÊË ª½Ï½ÈÛ ¤ž«¨«¯ª° Üǽ ÁË ÏËÀË ÌÍËÏÜÀËÉ ÕÂÎÏÅÍËǐ¿˾ÆɽȽÌËνÁÐÁÅÍÂÇÏËͽˆ°ÇͽœÊÎÙÇˊ ÀË ÁËÉИ ˆÍÎÂʽȘ — ÔÅ Ê ʽƾÈÙÕÅÉ ¿ÅÎϽ¿Çˊ ¿ÅÉÓÂÊÏÍËɇ¿ÍËÌŐ¿ËÁÊËÔ½ÎvËÁÊÅɐÄʽÆɽΊ ÕϽ¾ÊÕÅÒ ¾ÐÁ¿ÂÈÙÊÅÒ ɽÆÁ½ÊÔÅǐ¿ ÇͽœÊÅ «ÔËÈÅÏÅ ϽÇÅÆÀÀ½ÊÏÁÈÜÏÂÊÁÏʘÉËÈËÁ˜ÐÊÇÅvʽ¾ÅÜÇ ¿ÅÌÍ˾п½ÊÊÜ ¬ÍË Ï  ÜÇ ÐÁ½—ÏÙÎÜ ÎÌͽ¿ÈÜÏÅÎÜ Ä ʽŠ ¿½ÊϽÃÂÊÊÜÉÅ ½ ϽÇËà ÌÍË Á½ÈÂÇËÀÈÜÁʐ ÌȽÊÅ ʽ ÌÂÍÂÏ¿ËÍÂÊÊ܈ÍÎÂʽÈИ¿ʽÆÌËÏÐÃʐÕÅÆËÎÂÍÂÁËÇ ÉÅÎÏÂÓÙÇËÀË ÃÅÏÏÜ ÇͽœÊÅ ª½Ï½ÈÜ ¤½¾ËÈËÏʽ ÍËÄǽŠ ĽȽ ÕÂъÍÂÁ½ÇÏËÍË¿ "35 6,3"*/& ÈÎ ¨ËÃǐʐÆ

<>ª½Ï½ÈÜ¤½¾ËÈËÏʽ Ј©ÅÎÏÂÓÙÇËÉнÍÎÂʽȐ˜ ±ËÏË©½ÇÎÅÉžÈËÐÎË¿ ®ÏÅȐÎÏ¡½Õ½¨½ÀÂʾÂÍÀ

<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
v ŸÅ ÁË¿ÀÅÆ Ô½Î ¾ÐÈÅ ÁÅÍÂÇÏËÍËÉ ˆ°ÇͽœÊÎÙÇËÀËÁËÉИª½ÎǐÈÙÇÅÎÇȽÁŠ ÊËÏÂÌÂͽÁ½ÌÏп½ÏÅÎÜʽÊË¿ËÉÐɐÎӐ Í˾ËÏÅ t ™ „ªÁÇ·ÞÄÈÓÁÅÃÊ »Å˓ Ö ÆÇ·† ÍÕ¹·Â· ‹ ÆÇ·¹»· »Å¹Å‹ »Å¹ºÅ ‹ ¾· ͼÀ ηÈ ¹‹Ä ¹ÈÉ¿º ÈÉ·É¿ »ÂÖ üļ »ÅÃÅÃ Ê ¸ÊÁ¹·ÂÓÄÅÃÊ ÇžÊËÄċ ¥ÈÉ·Äċ ÇÅÁ¿ ¹¿Ö¹¿Â¿ÈÖ Ä·ÆÇʽ¼† Ŀÿ ·»½¼ ÿ ÆÅÈɋÀÄÅ ¹¿ÈÉÊÆ·† ¿ ¾ Nj¾ÄÅ÷ċÉĿÿ ‹Ä‹Í‹·É¿¹·Ã¿ ƼǼ¹·½ÄÅ ÿÈɼÍÓÁźÅ Æ·ÄÊ £¿ ¸Ê¿ ƼÇϿÿ ‹ Ä·Ç·¾‹ ’»¿Ä¿Ã¿ ‹Ä‹Í‹·ÉÅǷÿ ÆÇŹ¼»¼ÄÄÖ ¹ ªÁÇ·Þċ ÿÈɼÍÓÁźÅ ÖÇ÷ÇÁÊ ÖÁ¿À ÅÉÇ¿† ÷¹ Ä·¾¹Ê „—ÇɆ¡¿Þ¹“ žºÅ»Åà ÿ ÆÅη¿ǼºÊÂÖÇÄÅÆÇŹŻ¿É¿—ÄÉ¿† Á¹·ÇÄ¿À É· ¨ÁÊÂÓÆÉÊÇÄ¿À È·ÂÅÄ¿ žÇžÊ˹Ͽ ÐÅ·ÁÉÊ·ÂÓļÉ·¸‹ÂÓÏ ÉÇ·»¿Í‹Àļ ÿÈɼÍɹÅ ÆÅÉǼ¸ÊÕÉÓ ÅÁǼÃźÅ ÈÉ·¹Â¼ÄÄÖ ÿ Çž»‹Â¿Â¿ „—ÇɆ¡¿Þ¹“Ä·»¹‹ÅÁǼ˹¼Â¿Á‹Æņ »‹ÞtÖÇ÷ÇÅÁÈÊηÈÄźÅÿÈɼÍɹ· „—ÇɆ¡¿Þ¹ DPOUFNQPSBSZ“ É· '*/& "35 6,3"*/& ©Å¸ÉÅ ÇžÆÅηɿÌ ÈÆÇ·¹ ¸ÊÂÅ ο÷ÂÅ ‹ Ö ÈÆÅ»‹¹·ÕÈÖ ÐŹ„—Çȼķ‹“½¿ÉÉÖ¹¿Çʹ·É¿Ã¼ м·ÁÉ¿¹Ä‹Ï¼

<>

vŸÅ ÄÁ½—ÏÙÎÜ ¿ÃÂÎ̐¿ÌͽÓÛ¿½ÈÅÄ ˆÍÎÂʽÈËɘÐÎ̐ÈÙÊÅÒÌÍËÂÇϽÒe

<>

<>u<>ª½Ï½ÈÜ¤½¾ËÈËÏʽ ±ËÏË©½ÇÎÅÉžÈËÐÎË¿ ®ÏÅȐÎÏ¡½Õ½¨½ÀÂʾÂÍÀt ¶ ÂÕ¸ÂÕ ½·ÇÉʹ·É¿ ÐÅ „—Çȼ† ķ“ÌÅ»¿¹¾·ÃÄÅÕ ÖÁÆÇ¿¹¿» ‹Ð¼ ¾ ÿÄÊÂźÅ ‹ɷ ©Å»‹ üċ »Å¹‹Ç¿† ¿ ¾ÇŸ¿É¿ ȿùÅ‹Îļ ¹‹»ÁÇ¿ÉÉÖ „—ÇȼķÂʓ ÖÁ¼ ¾ ‹Ä‹Í‹·É¿¹¿ ÆǼ† ¾¿»¼ÄÉ·ªÁÇ·ÞÄ¿™‹ÁÉÅÇ·µÐ¼ÄÁ· ¸ÊÂÅ ÆÇ¿ÊÇÅμļ »Å ›ÄÖ ¤¼¾·Â¼½† ÄÅÈɋ ª ¹¿ÈÉ·¹Í‹ %F 1SPGVOEJT ÿ ÈÆÇŸʹ·Â¿ »ÅÈ‹»¿É¿ ¼¹ÅÂÕ͋Õ ¹‹Éο¾ÄÖÄÅÞÆ·ÈÉ¿Á¿t¹‹»ÞÞ·ÇÌ·† ÞÎÄ¿Ì ¹¿ÉÅÁ‹¹ »Å ķϿ̻ċ¹¦Çņ ¼Áɸʹļ¼ºÁ¿ÃÊǼ·Â‹¾·Í‹Þ ÆÇņ ɼ¹͋ÂÅÃÊÖĿûʽ¼¾·»Å¹Å¼ķ —»½¼Ä·ÃÆÅзÈÉ¿ÂÅÆžķÀÅÿɿ ºÂÖ»·Î‹¹ ‹¾ º¼Ä‹·ÂÓĿÿ ¾Ç·¾Á·Ã¿ ¹‹Éο¾ÄÖÄźÅÿÈɼÍɹ·t¹‹»ÃÅÞÌ ÊÂո¼ĿÍÓ ÈÁ‹ËÈÓÁ¿Ì „¸·¸“ Çņ ¸‹ÉŠÅ·Ä·¦‹Ä¾¼ÂÖ »Å·¹·Äº·Ç»¿ÈÉ· —Ç̿ƼÄÁ· É· ͋ÂÅÞ Ƽֻ¿ ÈÊηȆ Ä¿Ì ÷ÀÈÉNj¹ Ê οÕ ɹÅÇ΋ÈÉÓ Ö ÈÆÇ·¹»‹·¸ÈÅÂÕÉÄž·ÁÅÌ·Ä· ¥»Ä·Á»ÂÖÖÁ¿ÌÅÈӺ¿¸ÅÁ¿ÌÇž»Ê† ˹ÆÇÅɼ „¹·½ÁÅο¼ºÁœ¹ķϼ ½¿ÉÉÖ ¹ÌÅ»ÖÉÓ ¾Ã‹Ä¿ Ö ¸·Ä·ÂÓÄÅ ļ ÷Õ ηÈÊ „—Çȼķ“ t ͼ ¹¼† ¿μ¾Ä¿ÀÁÅÃƼÁÈ ¹¼Â¿Î¼¾Ä¼¸Ê† »‹¹Ä¿ÍɹŠÄ·Ï·üɷtÃʾ¼ÀÄ¿À ͼÄÉÇÄ·ÀÈÊηÈċÏźÅŒ·ÉÊÄÁÊ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>


<>


v¡ËÊÂÁ½¿Ê½¿ÎÐÎ̐ÈÙÎÏ¿Ì˾ÐÏп½Š ȽÁÐÉǽ ÖË¿ˆÍÎÂʽȐ˜¾ÐÁÂ˾ȽŠ ÕÏË¿½ÊËÖËÎÙʽÄͽÄËLjÐÇͽœÊÎÙÇËÀË ¨Ð¿ÍИ ¯½Ç½ ÇËÊÓÂÌӐÜ Ä¿ÐÔÅÏÙ ÁÐàÜÎÇͽ¿Ë ½È ¿½ÃÇË ÄÍËÄÐɐÏÅ ÜÇÅÆ νÉÂÄɐÎÏÉÅɽ—ÉË¿ÇȽÁ½ÏÅ¿ÓÂÌˊ ÊÜÏÏÜe t¤Ê ‹»¼ÖÆÇÅ„ÊÁÇ·ÞÄÈÓÁ¿À¢Ê¹Ç“ ÈÆÇ·¹»‹ ÁÇ·È¿¹Å ¾¹ÊοÉÓ ·Â¼ ÆÅ ÈÊɋ Ä·ÈÓźŻċ¹¿»·’ÉÓÈֻŹŋ ÊÉÅƋÎÄÅÕ — »½¼ É·Á‹ ÷ÈÏÉ·¸Ä‹ ‹ÄÈÉ¿ÉÊÍ‹Þ ÖÁ¢Ê¹Çο Ä·ÆÇ¿Á·» ƋɼÇÈÓÁ¿ÀœÇËɷ½ tͼÆÇÅ»ÊÁÉ ¾Å¹È‹Ã‹ÄÏÅÞ¼ÆÅÌ¿ É·ÀÄ·ÆŹÄՆ ¹·Â¿ÈÖ¹ÅÄ¿ļ¾·Å»¿Ä»¼ÄÓ ‹Ä·† ¹‹ÉÓļ¾·ŻļÈÉÅNjÎÎÖ ¤·Ç·¾‹¹„—Çȼķ‹“ļ÷’¹Â·ÈÄÅÞ ÁżÁÍ‹Þ · ¾·ÆŹÄÕ¹·É¿ ÆÇÅÈɋÇ „¹¼ÇÏÁ·Ã¿“¾Ǽº‹ÅÄ·ÂÓÄ¿ÌÃʾ¼Þ¹ üċ¾»·’ÉÓÈÖÆÇÅÈÉÅļºÊ÷ÄÄ¿Ã ¥ÈŸ¿ÈÉÅÖ¸·ÎÊ÷À¸ÊÉċÀ„—Çȼ† ķ“ļÖÁÃʾ¼À†¼ÁÈÆÇÅÆNj·ÉÅÇ · ÖÁ ߋÂÓÄÊ ÈÊηÈÄÊ ÿÈɼÍÓÁÊ ‹ÄÈÉ¿ÉÊÍ‹Õ Ðź¿¸ÅÁÅ¹Ï·ÄŹʒ ÿÄʹϿÄÊ ·Â¼Ÿ¿ÎÎÖþ¹¼Çļ† Ä· »Å ÷À¸ÊÉÄÓźÅ ›ÂÖ ÍÓźÅ ÿ Æ·ÄʒÃŹ½¼Ä·À¸Â¿½Î¿ÃηÈÅà ǞÆÅηɿ͋ÂÊÄ¿¾ÁÊÆÇżÁɋ¹ ™¼Â¿Á· ηÈÉ¿Ä· ÷À¸ÊÉÄÓźÅ „—ÇȼķÂʓ t ͼ ‹ÈÉÅÇ¿ÎÄ· Ǽ† ÉÇÅÈƼÁÉ¿¹· — ¼ À ÉÊÉ ÌÅμÉÓÈÖ ¹‹»‹ÀÉ¿ ¹‹» ·ÇÌ·ÞÎÄ¿Ì Ãʾ¼ÀÄ¿Ì ÈÉ·Ä»·Çɋ¹ ¬Š¬ ÈÉÅ‹ÉÉÖ ÐÅ Ä· ½·ÂÓ ‹ »Åȋ »Å¹Å‹ ÇžÆŹÈÕ»½¼† ċ¹ķϋÀÁÇ·Þċ¤·Ï·‹ÈÉÅÇ¿ÎÄ· ¼ÁÈÆž¿Í‹Ö ÷’ ¸ÊÉ¿ ÈÊηÈÄÅÕ ‹ ȷü ¾·Ç·¾ ÿ ¾ μķÿ ÃŒÞ Ãʾ¼ÀÄņÁÊÇ·ÉÅÇÈÓÁÅÞ ºÇÊÆ¿ ¹¿† ¹Î·’ÃÅ »Åȹ‹» ÆÇŹ‹»Ä¿Ì Ãʾ¼Þ¹ ȹ‹ÉÊ £¿ ÌÅμÃÅ ¾ÇžÊËɿ ÖÁ Ä·Ã ¾·Í‹Á·¹¿É¿ Ä·ÏÅÕ ‹ÈÉÅNj’Õ ÃÅÂÅ»Ó Ï¿ÇÅÁ‹ ÆÇÅÏ·ÇÁ¿ ķȼ† ¼ÄÄÖ Š Ö ¹‹ÇÕ ÐÅ ͼ ͋ÂÁÅà Ǽ† ·ÂÓÄÅ ¾ÇŸ¿É¿ ·»½¼ ¹ ÈÊηÈÄÅÃÊ ȹ‹É‹ »Ê½¼ ¹·½Â¿¹Å ÖÁÅÕ ÃŹÅÕ É¿ ºÅ¹ÅÇ¿Ï ‹¾ ºÂÖ»·Î¼Ã £¿ ¾ Ä·† Ï¿Ã ºÂÖ»·Î¼Ã ÌÅμÃÅ ºÅ¹ÅÇ¿É¿ ÈÊηÈÄÅÕÃŹÅÕ

vÈ ÜϽÇÍËÄÐÉÛ ˆ©ÅÎÏÂÓÙÇÅÆ ½ÍÎÂʽȘË͐—ÊÏп½ÏÅÉÂÏÙÎÜÊÂÈÅÕ ʽÎÏË͐Ûv¿ÂÈÅÇÐÔ½ÎÏÅÊÐÓÂÊÏÍÐ ĽÆɽÏÅÉÐÏÙ ͐ÄÊËɽʐÏʐ ÌÍËÂÇÏÅ ÌÍÅοÜÔÂʐÎÐÔ½ÎÊËÉÐÉÅÎÏÂÓϿмǽ ÇËÊÓÂÌӐÜÓÙËÀËʽÌÍÜÉÇÐ t „£¿ÈɼÍÓÁ¿À ·Çȼķ“ ÷’ ÈÉ·† É¿ ŻĿà ‹¾ Ä·À¸‹ÂÓÏ¿Ì Ê ƒ¹ÇÅƋ Ãʾ¼ÀÄņ¹¿ÈÉ·¹ÁŹ¿Ì ͼÄÉNj¹ £¿ ÅNj’ÄÉʒÃÅÈÖ Ä· ’¹ÇÅƼÀÈÓÁ¿À »Å† ȹ‹» ÖÁ¿À¹¿Ã·º·’¹‹»Ä·È¸Ê»Ê¹·É¿

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ļ¿ϼ¹¿ÈÉ·¹ÁŹ‹¾·Â¿ ·ÈÆÇ·¹½† ċÀ „ͼÄÉǓ »¼ ¸Ê»¼ ƼǼ»¸·Î¼Ä¼ ËÈͼ »ÂÖ ¼Â¼ÁÉÇÅÄÄÅÞ ¸‹¸Â‹ÅɼÁ¿ ü»‹ÀÄźÅͼÄÉÇÊ ÁÄ¿½ÁŹ¿ÌÁǷÆ Ä¿ÍÓ ¼ÁÉÅNj޹ ¾ÅĹ‹»ÆÅοÄÁÊ ¥»Ä¿Ã ‹¾ ¹·½Â¿¹¿Ì Ä·ÆÇÖÃÁ‹¹ »‹† ÖÂÓÄÅÈɋ „—ÇȼķÂʓ ÷’ ÈÉ·É¿ Èʆ ηÈļ ÿÈɼÍɹÅ — ¾Ä·Î¿ÉÓ ÷’ÃÅ ¾¸¿Ç·É¿¹Â·ÈÄÊÁżÁ͋ÕÈÊηÈÄźÅ ÿÈɼÍɹ· Ƌ»ÉÇ¿Ãʹ·É¿¹‹Éο¾ÄÖċ É· Ë½Ä·ÇŻċ ¹¿ÈÉ·¹ÁŹ‹ ÆÇżÁÉ¿ ÆÇżÁÉ¿ ŸËÄÊ ÁżÁ͋ÀĿÿ ɹņ Ƿÿ ¾ ÆÇŹ‹»Ä¿Ã¿ ·ÇɆͼÄÉǷÿ ȹ‹ÉÊ‹É»£¿¿ϼÆÅοķ’ÃÅÇÊÌ·† É¿ÈÓÊÍÓÅÃÊÄ·ÆÇÖÃÁÊ ·Â¼ ֹƼ¹† ļķ ¹È¼¹¿À»¼ ·»½¼„£¿ÈɼÍÓÁ¿À ·Çȼķ“tÈÆÇ·¹»‹ÊċÁ·ÂÓļËȆ ͼ ‹ ¹ÅÄÅ ÷’ ÈÉ·É¿ Á·É·Â‹¾·ÉÅÇÅà ÆÇÅͼÈÊ ͼÄÉÇÅÃÁÊÂÓÉÊÇÄźÅ½¿É† ÉÖļ¿ϼÈÉÅ¿͋ ·ÀǼº‹Åċ¹

v  ʽ ÇËÀË ŸÅ ÎÌÅͽ—ÏÂÎÙ Ð ¿ÏŠ ÈÂÊʐο˜ÒÊÓ½ÏÅ¿ t›ÂÖüļÁÅ÷Ļ·tŻķ¾ºÅÂŹ† Ä¿Ì ¾·ÆÅÇÊÁ ÊÈƋÌÊ ¹È‹Ì ¾·ÆÅηɆ ÁŹ·Ä¿Ì Ê „—Çȼķ‹“ ‹Ä‹Í‹·É¿¹ ¶ ÆǼÁÇ·ÈÄÅ ÇžÊÃ‹Õ ÐÅ È·ÃÅÉʽ† Á¿ ÈÆÇ·¹¿É¿ÈÓ ‹¾ É·Á¿Ã Ÿo’ÁÉÅà ·¸ÈÅÂÕÉÄÅ ļǼ·ÂÓÄÅ Š ȷü ÉÅÃÊ ¾¸¿Ç·Õ Ä·¹ÁÅÂÅ ȼ¸¼ ¹¿ÈÅÁÅÁ¹·† ‹ˋÁŹ·Ä¿Ì üļ»½¼Ç‹¹ ‹ ÁÊÇ·† ÉÅNj¹  t ÂÕ»¼À ÖÁ¿Ã Ö »Å¹‹ÇÖÕ ¹ Æ·ċÆÇÅ˼ȋÀÄÅÞÁÅÃƼɼÄ͋Þ°Å ÈÉÅÈʒÉÓÈÖ ȷü ÿÈɼÍÓÁÅÞ ηÈÉ¿† Ä¿ ÆÇżÁÉÊ ǞǟÁ¿ ÁÅÄͼÆÍ‹Þ Çž¹¿ÉÁÊ Ä·ÆÇÖÃÁÊ „ÈÊηÈļ ÿȆ ɼÍɹœ ‹ É ‹Ä t Ä·Ç·¾‹ ƼÇÏ ¾· ¹È¼ ÈÆ¿Ç·ÕÈÖ Ä· »ÊÃÁÊ ÁÊÇ·ÉÅÇ· ¥Â¼ÁȷĻǷ ¨ÅÂŹÀŹ· ÖÁ¿À ÈÉ·¹ ÃÅÞà ¾·ÈÉÊÆÄ¿ÁÅà ‹¾ ÁÊÂÓÉÊÇÄņ ¹¿ÈÉ·¹ÁŹÅÞ »‹ÖÂÓÄÅÈɋ · É·ÁŽ Ä· »ÊÃÁÊ ¹‹»ÅÃźÅ ÈÊηÈÄźÅ ÊÁÇ·ÞĆ ÈÓÁźÅ ÿÈɼÍɹžķ¹ÍÖ ˷̋¹ÍÖ ¾ Æ¿É·ÄÓ·¹·Äº·Ç»Ê›Ã¿ÉÇ·¥Ã¼ÂÖÄņ ¹¿Î·šÅǸ·ÎŹ· ¥Â¼ÁȷĻǨÅÂŹÀŹtÅ»¿Ä‹¾ÆÇņ ¹‹»Ä¿Ì ¹‹Éο¾ÄÖÄ¿Ì ÈƼ͋·Â‹Èɋ¹ ‹¾ ÈÊηÈÄźÅ ÿÈɼÍɹ· Ä·À¸‹ÂÓÏ ÁÅÃƼɼÄÉÄ¿À ÊÁÇ·ÞÄÈÓÁ¿À ÁÊÇ·†

ÉÅÇ Ä·Ç·¾‹ ¹‹Ä É·ÁŽ ¾·À÷’ÉÓÈÖ ¾·ÂÊμÄÄÖà »Å ÆÇżÁÉÊ Ä·À·ÁÉ¿¹† ċϿÌÁÊÇ·ÉÅNj¹ ÿÈɼÍɹžķ¹Í‹¹ ‹üļ»½¼Ç‹¹ ‹Ö»ÊÃ·Õ ÐžɷÁÅÕ ÁÅ÷ĻÅÕ ÿ ¹½¼ Ä·À¸Â¿½Î¿Ã η† ÈÅÃÆÅÎļÃż˼ÁÉ¿¹ÄÅÆÇ·ÍÕ¹·É¿ ¹É‹ÂÕ¹·É¿ÆÇżÁÉ¿ Ä·ÖÁ‹»·¹Äž·† ÈÂʺŹʒ„—Çȼķ“ tÖÈÁÇ·¹‹ÆÅ»‹Þ ¾·º·ÂÓÄÅķ͋ÅÄ·ÂÓÄźÅ É· ˽ķ† ÇÅ»ÄźÅ÷ÈÏÉ·¸Ê

v ŸÅ ÁÐàÂÊÂÍÀÆʽ ÐÊǽ Ó ËÁŠ ͽÄÐÌËɐÏÊË ½È¿ÎÂÃϽÇÅ ÜÇŸ½É ÐÁ½—ÏÙÎÜ ¿ÅÏÍÅÉп½ÏÅ Ͻǐ ʽ¿½ÊϽŠ ÃÂÊÊÜ ´Å ĽÈÅÕ½—ÏÙÎÜ Ô½Î ʽ ËÎˊ ¾ÅÎÏÂÃÅÏÏÜ ΐÉqÛ t­¼ÈÆÇ·¹»‹ļ¼ºÁÅ ·Â¼ÆÅÁ¿ÐÅ ¹»·’ÉÓÈÖªüļ»¹Å’÷¼ÄÓÁ¿Ì»‹† ɼÀ ÖÁ¿Ìֻʽ¼ÂÕ¸ÂÕ‹ÖÁ¿Ãķ÷† º·ÕÈÖÆÇ¿»‹ÂÖÉ¿÷ÁÈ¿ÃÊÃʹ·º¿ §Å¸ÅÉ· »ÂÖ üļ t ·ÁÊÃÊÂÖÉÅÇ ¦Ç·ÍÕ¹·É¿ ¾ ÿÈɼÍɹÅà · É¿Ã Ʒμ ¾ É·Á¿Ã ÆÇżÁÉÅà ÖÁ „—Çȼ† ķ“ t »ÂÖ üļ ¹¼Â¿Á· μÈÉÓ ‹ ¾·† »Å¹Å¼ÄÄÖ ¤¼ ÐÅ»ÄÖ Ä·Ã ¹¿Æ·»·’ ¸Ê»Ê¹·É¿ Ãʾ¼À ©ÅÃÊ ÈÓźŻċ ͼ ÈÆÇ·¹· ÃźÅ ½¿ÉÉÖ ‹ ¹È¼ ÌÅμÉÓÈÖ ÇŸ¿É¿÷Áȿ÷ÂÓÄÅÖÁ‹ÈÄÅt‹·Ç† ̋ɼÁÉÊÇÊ À ¼ÁÈÆž¿Í‹Õ t П¿ ÆÅɋÃļ¸ÅÖÉ¿Èֺċ¹Êķз»Á‹¹ ¶ ÈÆÇ·¹»‹ ÌÅÎÊ ¾ÇÊÏ¿É¿ ÈÆÇ·¹¿ ¹ „—Çȼķ‹“ ÌÅÎÊ П¿»ÅÄ·ÈÆÅη† ¿ÌÅ»¿É¿ÂÕ»¿ ПÊķȹ‹»¸Ê¹·† ¿ÈÖ ÷ÈÏÉ·¸Ä‹ ÆÇżÁÉ¿ ¦ÅÁ¿ ÐÅ ÍÓźÅ„»ÅƋĺʓ»ÅÈÉ·ÉÄÓÅ»ÂÖÉźŠ ·¸¿¾¸¼Ç‹º·É¿ÅÆɿ˾à ›Å ÉźÅ ½ üċ »Å¹Å»¿ÉÓÈÖ ¸·º·† ÉÅ ÆÅ»ÅÇŽʹ·É¿ · ÆÅÈ·»· ÈÉ¿Ãʆ ÂՒ »Å ÈƋÂÁʹ·ÄÄÖ ¾ ͋Á·¹¿Ã¿ À ÆÅÉNj¸Ä¿Ã¿ »ÂÖ ÈÆÇ·¹¿ ÂÕ»Óÿ §·Ä‹Ï¼ Ö »Ê½¼ ηÈÉÅ ¹‹»¹‹»Ê¹·Â· ÆÇŹ‹»Ä‹ȹ‹ÉŹ‹Ãʾ¼ÞtÆÇÅÈÉÅÉʆ Ç¿ÈÉÁÅÕ ·¸¿ÆÅ»¿¹¿É¿ÈÓ¼ÁÈÆž¿† Í‹Õ ‹»Ê½¼ÏÁÅ»ÊÕ¾·Ç·¾ ÐÅÉÅ»‹ ļ ¾¹¼Çɷ· ʹ·º¿ Ä· É·Á‹ ¹·½Â¿¹‹ Ǽ΋ÖÁ Ä·ÆÇ¿Á·» ÇžɷÏʹ·ÄÄÖ ÁÅÃÊċÁ·Í‹À º‹»Çŋ¾ÅÂÖÍ‹Ö ÖÁ‹ÈÉÓ Ƌ»Âź ÇŸÅÉ· È¿Èɼÿ Á‹÷Ɇ ÁÅÄÉÇÅÂÕ‹É‹Ä

<>ª½Ï½ÈÜ¤½¾ËÈËÏʽ ±ËÏË©½ÇÎÅÉžÈËÐÎË¿ ®ÏÅȐÎÏ¡½Õ½¨½ÀÂʾÂÍÀ
ž·Ç·¾ üļ ¹È‹ ͋ Ǽ΋ ͋Á·¹ÂÖÉÓ ļ üÄϼ ċ½ ¹¿ÈÅÁ¼ ÿÈɼÍɹÅ — ¹¾·º·Â‹ ķ÷º·ÕÈÖ ļ ÆÇÅÆÊÈÁ·É¿ ½Å»ÄÅÞ ¾Ä·ÎÄÅÞ ȹ‹ÉŹÅÞ ÿÈɼÍӆ ÁÅÞ ÆÅ»‹Þ t ÖÇ÷ÇÁÊ ¸‹’ķ¼ ÉÅÐÅ ¨Á·½‹ÃÅ ÐÅÀÄÅ Ö ÆŹ¼ÇÄÊ·ÈÖ ¾ Ä·À¸‹ÂÓÏźÅ Ê ȹ‹É‹ ÿÈɼÍÓÁźÅ ÖÇ÷ÇÁÊ „—ÇɆ˜·¾¼Âӓ ÁÊ»¿ Þ½»½Ê ǼºÊÂÖÇÄÅ ›Ê½¼ ÌÅμÉÓÈÖ ¾·ÈÉÅÈʆ ¹·É¿»Åȹ‹»ÍÓźÅ¹È¼È¹‹ÉÄÓŹ‹»ÅÃņ ºÅº‹º·ÄÉ·¹ÆÇŹ¼»¼ÄċÄ·ÏźÅ„—ÇɆ ¡¿’¹·“ ©·Á‹ ¹‹»ÇÖ»½¼ÄÄÖ ¹¼ÂÓÿ ÁÅÇ¿ÈċtÁÅ¿мÆŸʹ·’ÏÄ·¾¹·† ċÀ¹¼Î¼Ç‹¹§ÅÉÏ¿ÂÓ»·οÅÉǿ÷’Ï ¾·ÆÇÅϼÄÄÖ Ä· ¹¼È‹ÂÂÖ ¨‹ÃÅÄ· »¼ ¦ÕNj £Å½Â¿¹Å ͼ ¾¹ÊοÉÓ »¿¹ÄÅ ·Â¼Êȹ‹É‹¹È¼¹¿Ç‹ÏʒÉÓÈÖ»Çʽ¸ÅÕ ÅÈŸ¿ÈÉ¿Ã ÈƋÂÁʹ·ÄÄÖà ķ¹‹ÉÓ ¸‹ÂÓϼ ċ½ºÇÅϿ÷ ¤·ÃÆÅÉNj¸ÄÅ‹ÄɼºÇʹ·É¿ÈÖ»Å˽† Ä·ÇÅ»ÄÅÞÿÈɼÍÓÁÅÞ¹¼Ç̋¹Á¿ÀÆÇņ Æ·ºÊ¹·É¿ ¹‹Éο¾ÄÖļ ÿÈɼÍɹÅ Ä· ȹ‹ÉŹ‹ÀÌʻŽċÀÈͼċ­¼¸Ê»¼Żċ† ’Õ¾͋¼À„£¿ÈɼÍÓÁźÅ·ÇȼķÂʓ ‹ ¹ ÍÓÅÃÊ ÿ ÷’ÃÅ ͋Á·¹¿Ì ÆÅÇ·»Ä¿†

Á‹¹ ›Å Ä·È ʽ¼ ÈÓźŻċ Ä·»ÌÅ»ÖÉÓ ÆÇÅÆž¿Í‹Þ¾ÊÈÓźÅȹ‹ÉÊtÁ¼Ç‹¹Ä¿† Á¿ ÆÇŹ‹»Ä¿Ì Ãʾ¼Þ¹ ÌÅÎÊÉÓ ¾Ä·Àņ ÿɿÈÖ ÿ ÇžÁ·¾Ê’ÃÅ Þà ÆÇÅ „—dž ȼķ“ ‹ͼÀÆǼͼ»¼Äɸʻ‹¹Ä¿Íɹ· ¹ ªÁÇ·Þċ ÈÊηÈÄźÅ Ãʾ¼Õ »Ê½¼ ͋Á·¹¿À Ë½Ä·ÇŻċÀ ÈƋÂÓÄÅɋ t ‹ ÆÇŹ‹»Ä¿Ã ÁÊÇ·ÉÅÇ·Ã ÈÊηÈÄźÅ ÿÈɼÍɹ· ‹ »¿Ç¼ÁÉÅÇ·Ã ÆŹ·½Ä¿Ì ‹ÄÈÉ¿ÉÊ͋À ›ÄÖÿ Ä·ÆÇ¿Á·» »Å Ä·È ÆÇ¿Þ¾»¿¹ ÆÇŹ‹»Ä¿À ·ɿÄŷü† Ç¿Á·ÄÈÓÁ¿ÀÁÊÇ·ÉÅÇ™‹ÁÉÅÇž·ÃÊ»‹Å ©¼ÀÂÅÇ™‹ÄÁÊÇ·ÉÅÇÄ·À·Ã¸‹ÉċÏÅÞ üÁÈ¿Á·ÄÈÓÁÅÞ ÁżÁ͋Þ ÈÊηÈÄņ ºÅ ÿÈɼÍɹ· ÖÁ· ķ¼½¿ÉÓ ÃÅÂņ »ÅÃÊ ÁÅ ¼Á͋ÅļÇŹ‹†¸‹¾Ä¼ÈüÄÊ œÊº¼Ä ‹Å¢ÅƼ¾Ê—ÂÅÄÈÅ£¿ŸºÅ¹Å† ǿ¿ ÊηÈÉÓ ·ɿÄŷüǿÁ·ÄÈÓÁ¿Ì ºÅÈɼÀÊÄ·À¸Â¿½ÎÅÃÊ„—ÇɆ¡¿’¹‹“c ¨·Ã¼ É·Á Ä· ËÀ ÆźÂÖ» ÷’ »‹ÖÉ¿ ÈÓźŻċ É·Á· ÁÂÕÎŹ· ‹ÄÈÉ¿ÉÊ͋Ö ÖÁ „£¿ÈɼÍÓÁ¿À ·Çȼķ“ ‹ÄɼºÇʆ ¹·É¿ÈÓÊȹ‹ÉŹÊÿÈɼÍÓÁÊÈƋÂÓÄņ ÉÊ ¾¸¼Ç‹º·Õο ÅNj’ÄÉ¿Ç Ä· ¹Â·Èļ ķ͋ÅÄ·ÂÓļ ÿÈɼÍɹÅ

¶Ê·°¸°µ¹·«¸¯«q ¹¯¸«²®¹¶¹­¸³À ²«º¹»¾µ¾¼º‚À¾ ­¼‚À²«º¹Â«½µ¹­«¸³À ­~‹»¼°¸«¶‚‡ ‚¸‚Á‚«½³­

<>ª½Ï½ÈÜ¤½¾ËÈËÏʽ v¼ÎÌͽ¿ÁÒËÔÐÄÍÐÕÅÏÅÎÌͽ¿Å¿ˆÍÎÂʽȐ˜ ÒËÔÐ Ö˾ÅÁËʽÎÌËÔ½ÈÅÒËÁÅÏÅÈÛÁÅ Ö˾ÐʽοÁ¾Ð¿½ÈÅÎÜɽÎÕϽ¾ÊÌÍËÂÇÏÅ ±ËÏË©½ÇÎÅÉžÈËÐÎË¿

<>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


ÌÂÍÕÅÆÌȽÊ

<>

¼Ç¬ÂÏÍËÄ©½ÄÂÌËÛ ¬ÂÔÂÍÎÙÇÐÑËÍÏÂÓÛ¾ÐÁп½ÈÅ <>

¡ÉÅÏÍË Ë;½ÔË¿ 

ªÂ¾ÐÈ˾ÌÂÔÂÍÎÙǘÓÅϽÁÂȐ ʾÐÈ˾ʽ ¬ÂÔÂÍÎÙÇÐƝÍÎÂʽÈНÌËÔ½ÈËÎÜ¿ÎÂϽÇ µ¿ÂÁÅ ÆÕÈÅ ¿ °ÇͽœÊÐ ¤½ÊÂÌËÇ˗ÊÅÆ ¬ÂÏÍË  ÌÍžп ŠÀË ÁË §Å—¿½ v ÌÂÍÕÅÆ ¿ÄÅÏ ÍËΐÆÎÙÇËÀËÓ½ÍÜÁË ÂÏÙɽÊÖÅÊų½ÍľŊ ͽ¿ÎÜÁ½ÏžÆÕ¿ÂÁ½É̐Á§Å—¿ËÉ­½ÄËÉÄ ÀÂÏÙɽÊËÉ©½ÄÂÌËÛ ǽ¿½ÈÂÍËÉʽƿÅÖËÀË ËÍÁÂʽ®¿ÊÁ͐ܬÂÍ¿ËÄ¿½ÊÊËÀË ¿Ê˾ÎÏŠ ÃÅ¿§Åœ¿¿ÅÄʽÔÅ¿ɐÎÓÂÄ¿ÂÁÂÊÊÜÑËÍÏÂӐ ʽ¬ÂÔÂÍÎÙÇЯ½É ÁÂÇËÈÅÎÙĽÇȽ¿ÐÇ͐̊ ÈÂÊÊÜ Ö ÀÂÏÙɽÊ ®½ÉËÆÈË¿ÅÔ ¶ËÌͽ¿Á½ ʽ¬ÂÔÂÍÎÙÇÐÉÂÕǽȽÈÛÁʐÎÏُÄÊÂÛÌˊ ¿ÂÈÅÎÜ Ê ÌˊÁÃÂÊÏÂÈÙÉÂÊÎÙÇËÉÐ ˆ¡ËÉØ ÌË¿½ÈÜÈÅ νÁØ ÌËÍо½ÈÅ ÈÛÁÜÉ ¿ÂÈÂÊË ÀÁ ÒËÏÜÏ ÃÅÏÙ ÅÎǽÏ٘ žÂÄ ÇËÉÌÂÊνӐœ<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

<>ªÂ¿ÁËÉÅÆÒÐÁËÃÊÅǬËÍÏÍÂϏ¿½Ê½©½ÄÂÌÅ ¿ȽϽÒϽĈ½ÊÁ͐œ¿ÎÙÇËۘÎÏ͐ÔÇËÛ§Ê97***ÎÏ §Ë̐ÜÌËÍÏÍÂϽ͡ʐÌÍËÌÂÏÍË¿ÎÙÇÅÆÒÐÁËÃʐÆÉÐÄÂÆ <>¬ÍËÂÇϬÂÔÂÍÎÙǘÑËÍÏÂӐÌËÔ½ÏÇÐ97***ÎÏ <>«ÈÂÇΐƝÊÏÍËÌË¿¬ËÍÏÍÂϬÂÏͽ* «ÈÜʽÌËÈËÏʐÒ

­

ËÄÌËÔ½ÈËÎÜÑËÍÉп½ÊÊÜÄÂÉÈÜÊÅÒ¿½È¿ Ÿ½ÈŐÎÊÐÛÏِÎÙËÀËÁʐʽ¿ÐÈÅÓÜÒ©½ÄŠ ÌÅϽ³ÅϽÁÂÈÙʐÆ°ÌȽʐÓÅϽÁÂÈÙɽ— Ìͽ¿ÅÈÙÊÐ ÀÂËÉÂÏÍÅÔÊÐ ÑËÍÉÐ ÖË ¿ÁŠ ÌË¿Á½ÈËÏËÁÕʐÉÐÜ¿ÈÂÊÊÜÉÌÍːÁ½ÈÙÊÂɐΊ ÏËvÌȐÁѽÊϽМ¿ÂÈÂÉÐÁÍÅÒÀÐɽʐÎϐ¿Á˾Å ŸÁÍËÁÃÂÊÊÜ ÐɽʐÎÏÅ ¿ÁÎÈË¿½IVNBOJUBTv ËοÏ½ ½ Ê ÀÐɽÊʐÎÏÙ ¿ÅÔÅϽÈÅ ¿ ¬È½ÏËʽ ÖË Á½ÈÙÊÅÆ ʾÂÎÊÅÆ ÌËÍÜÁËÇ ÌËÕÅÍÅÏÙÎÜ ÇËÈŊʾÐÁِʽ ÂËv¤ÂÉÈÛ ʽÒ½ËÏÅÔʐÆ ÄÂÉȐ Ľ̽ÊЗ ÐÌËÍÜÁÇË¿½Ê½ ÀÂËÉÂÏ͐Ü ª½ Ӑ ĽÇÈÅÇÅ ÀÐɽʐÎϐ¿ À½ÍÉËʐÄп½ÏÅ v ÀÂËÉŠ ÏÍÅÄп½ÏÅ v ÄÂÉÊ ÃÅÏÏÜ ¿ÁÀÐÇÊÐȽÎÜ ¿ ‡¿Š ÍË̐ÈÅÕÂËÁʽ¿ÂÍÎÏ¿½v¿ÆÎÙÇË¿ ÜǐÌËÔ½Š ÈÅ ʽ¿ËÁÅÏÅ ÌËÍÜÁËÇ ÕÅÇп½ÏÅ ÎËÈÁ½ÏÎÙÇÅÆ ÎÏ͐Æ̐ÁÕÊÐ͐¿ËÔÇÐ ½ɐȐϽÍʐÎÌËÍÐÁÅÎÏŊ ȐÄп½ÏÅ ̐Á ÇËȽ ÏÍÅÇÐÏÊÅÇÅ Ͻ ǽÍ ª½Õ ÍÎÂʽȽÁÂÇ¿½ÏÊË¿ÁÌË¿Á½—ÓÅɐÁ½ȽÉŸÊ ÌÍÜÉËÇÐÏÊÅÆ ÁÂÇËͽÏÅ¿ÊËÐʐѐÇË¿½ÊÅÆ ѽŠ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
BVUPSOBNF BVUPSMBTUOBNF

<>

<>¡§¿ÕÂÊÇËŸÆÎÙÇË¿ ÀÍÅÌËϐÕÊÅÒ¿ÆÎÙǬÂÏͽ* ̐ÁÎÂÈËɧËÃÐÒË¿ÂνÁÅ ͐¿ÊËɐÍÊÅÉÅ ÔÈÂÊп½ÊÊÜÉÅ ʽÀ½ÁÐÛÏÙ ÊÂÄ¿ËÍÐÕÊÐÕÂÍÂÀÐ ­ËÄÌËÔ½¿ ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿Ë ¿½È¿ Ä¿ÅÇÈÅÆ ÁË ѐŠ ÄÅÔʘ ÌͽӐ ˆÎ½½ÍÁ½ÉÎÇÅÆ ÌÈËÏÊÅǘ ¬ÂÏÍË  «ÈÂÇΐÆË¿ÅÔ ŸÊ ÐĽÀ½È È۾ſ ¾ÐÏÅ ˆÍ½¾Ëϊ ÊÅÇËɘÊÂÓÐͽ¿ÎÜʽ¿ÏÙϽÇËÀËѽÒÐÜÇÎÏŊ ʽÊÊÜÀËȐ¿¼ÇËÎÙ ¿ÁÍо½¿ÕÅÀËÈË¿ÐÎÏ͐Èي Ó¿ ¿Ê ÐĽҿ½Ï¿ÁÁ˾Í¿ÅÇËʽʘÌͽӐ ÌËӐÈп½¿ ÓÛ ÀËÈË¿Ð ¬ÂÏÍË ÄÍ˾ſ ÌÂÍÕÅÆ ÇÅÁËÇ ÈË̽ÏËÛ ̐ÎÈÜ ÔËÀË ÌÍÅÆÕÈË  ÇËĽǐ¿Í˾ÏÊÅÒÈÛÁÂÆ ÜǐĽÁ¿½ÎÂÄËÊÅv ËΐÊÙŠÀË ¿ÂÎʽŠÀËvʽÎÅ̽ÈÅ¿ÅÖŠ ÌËÆÉÂÊË¿½Ê¿½ÈÅŸËÊÅÆÁËΐľÂÍÂÀÈÅοËÛ ÎÏÍÐÇÏÐÍПÅÁÊËʽ¿ÏÙœÒʗʽ¿ÂÍÕÜ ϽÇÄ¿½Š ʐ ¾ÍÐÎÏ¿ÂÍÅ ¿Á ʐÉÂÓÙÇËÀË #SVTU v ÀÍÐÁÅ  8FISvľÍËÜ©Ë¿ÈÜ¿ Ï;½ʽÈÜÀÏÅÀÍÐÁÙÉÅ ÎÏ͐ÈÜÏÅ¿ˆÐʗÕÊÜÀ˿ͽÀ½˜ °ÁÂÊÙÀÂÏÙɽʐӽÍÎÌËÎÏÂ͐À½ÈÅĽ¾ÐÁ¿ÊÅӊ Ï¿ËÉ ʽʐԐÕÈÅʽ¬ËÁÈ Á¾ÐÈËÏÅÒËÆĽŠ ÏÅÕÊË §½ÃÐÏÙ ÖË Ï½É Ð ¾ÐÁÅÊÇÐ ¬ÂÏͽ ŸÂÈÅÇËÀË ÎϽȽÎÜ ¿ÇËÌËÉʽ ο½Íǽ ɐà NJ ͐¿ÊÅǽÉÅ Á¿ËÒ ÁÂÍý¿ §ËÈÅ ˾ÅÁ¿½ ˆÌËÁ̐Š

½ÒИ ¬ÂÏÍË¿ ѽʽÏÅÔÊËÉпÂÎÏÂÍʐĽÏËÍË¿ ĽÇËÍϐÈË ÖˊʾÐÁÙ —¿ÍËÌœÄп½ÏÅ ÊÂÀ½ÆÊË ¬ÂÍÂÁ ÊÅÉ ÎÏËÜ¿ ÀÂÏÙɽÊ Ð ÏÐÍÂÓÙÇËÉÐ ËÁ܊ Đ v Õ½ÍË¿½ÍÅ ÃÐÌ½Ê Õ½Ìǽ ÇËͽ¾ÈÅÇËÉ ÜÇ Ð ÏÐÍÂÓÙÇËÀË ̽Ր ¿ ÍÐӐ v ¾ÐÄÁ½¿½Ê Ìˊ ʽÕËÉÐ v ¾ÐȽ¿½ ˆ¤½ÌËÍËÃÓØ v ÉË¿Å¿ Ó½Í v ÉÊ Á½¿ÊË ÌËͽ ÌÂÍÂËÁÂÏÙ ¿½Î ¿ ÀËȊ ȽÊÁÎÇÅÆ ÉÐÊÁÅ͘ ˆ ËÎÐÁ½ÍÙ v ¿ÁÌË¿¿ ÀÂÏÙÉ½Ê vɽÈËÍËÎÎØÇÚÏËÉÐÊÂÀËÏ˿ؘªÂ Ä¿ÅÇÈÅÆ ÁË ĽÌÂÍÂÔÂÊÙ ¬ÂÏÍË ÎÒËÌÅ¿ ÎϽÍˊ ÀËĽ¿Ðν ÏÜÀ½ÛÔÅ¿ÊÅĐ¿ÀËÍÐ ÌÍËÉË¿ÈÜ¿ ˆ©ÊÂÁ½¿ÊËĽ¿½ÎÌËͽ¿ÄÜÏÙÎܘ¾ÁËȽÕÊÅÆ ©½ÄÂ̽ ÉË¿ÔÇÅÇÅ¿½ÛÔÅÀËÈË¿ËÛ À½ÍÜÔÇË¿Ë ÁÐɽ¿ ÇÐÁžÔÇÐÍÊÐÏÅ¿ÁϽÇËÀËÎÛÄÂÍÂʽ µ¿ÂÁ¿ ÍËľÅÈÅ ̐Á ¬ËÈϽ¿ËÛ ¬ÂÔÂÍÎÙǽ ÑËÍÏÂÓÜÊÂÌÍÅÁ½È½ÎÜÁÈÜ¿ÆÎÙÇ˿˜ǽÉ̽ʐœ «Ïà ¿Ëʽ — ̽ÉqÜÏÊÅÇËÉ ÑËÍÏÅѐǽӐÆʘ ½ÍҐÏÂÇÏÐÍÅ97**ÎÏË͐ÔÔÜ ½ϽÇËÃ̽ÉqÜÏÊÅÇ ¾ÛÍËÇͽÏÅÔÊËÉÐɽÍÊËÏͽÏÎÏ¿Ð ÍËÇÐ ©½ÄÂ̽ ÌÂÍ¿¿ ¿ÆÎÙǽ ÁË ­ËÉÂÊ Á ÍÂÄÅÁп½¿ Õ¿ÂÁÎÙÇÅÆ ÇËÍËÈÙ §½ÍÈ ²  ʽǽĽ¿ ÌÍÅÎÜÀ½ÏÅ ÊË¿ËÉÐ ¿ËÈËÁ½ÍÛ ¬ËÜΊ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

Çà ³ãóìåíþ öüîãî ìîíàñòèðÿ ïðàâèëà ìàòè Ìàçåïè Ìàð³ÿÌàãäàëåíà Ìî곺âñüêà. ²âàí Ñòåïàíîâè÷ áóâ çðàçêîâèé ñèí. Êîëè â³í â³äïðàâëÿâ ìàò³ð ó ïîäîðîæ äî Ìîñêâè, òî ïèñàâ öàðåâ³: «Ìàòåðü — åäèíî óòåøåíèÿ ìîåãî ñîêðîâèùå. ²âàí Ìàçåïà»

ÊÅ¿Ó©½ÄÂ̽ϽLj¬ÂÏÍ˾ÍÐϽÈÙʽÈÛÁÅʽ ŸÊ¾Å¿ÉÂÊÂÌËÖËÇ½Ò ÜÇËÊÂÄÊËÎÊоÈÐÁÊŊ ÓÛ ½ ŸËÆʽÍË¿ÎÙÇËÀË ľÅͽ¿ÎÜ ÌË¿ÎÅÏŘ È¿ÇËĽǐ¿ÇËÊÑÂΐÆʽοÁËɐÎÏÙ¾ÐȽ¿ÅŠ ÖËÛ Ľ ʽӐËʽÈÙÊÐ ¡ÈÜ ÊÅÒ ¾ÐȽ ÊÂÁËÌÐΊ ÏÅɽ ÁÐÉǽ ÖË ¿ËÊÅ ɽÏÅÉÐÏÙ Ľ ÎËÛÄÊÅǐ¿ Õ¿ÂÁ¿ŠÌÍËÏÂÎϽÊϐ¿ Üǐ ¿ ̐Îʐ Áʐ ÎÂÍÂÁ½  ÌqÜÏÊÅÓÜ œÁÜÏÙˆÐÁ½¿ÈÂÊÅÊИ ξÏËÉqÜÎËĽŠ ¾ÅÏÅÒÏ¿½ÍÅÊ ¬ÂÏÍË ÌËÔ½¿ ÉÎÏÅÏÅÎÜ ©½ÄÂ̐ ͐ÄÊÅÉÅ ÎÌˊ Î˾½ÉÅ ÄËÇÍÂɽ ÎǽÎп½¿ Á¿ËÔÅÆ ŸËÄÊÂÎÂʊ ÎÙÇÅÆ ÉËʽÎÏÅÍ ÜÇÅÆ ÄʽÒËÁÅ¿ÎÜ ʽ¿ÌÍËÏÅ ¨½¿ÍÅ ¤½ ÀÐÉÂÊÛ ÓÙËÀË ÉËʽÎÏÅÍÜ Ìͽ¿ÅȽ ɽÏÅ ©½ÄÂÌÅ ©½ÍÜŠ©½ÀÁ½ÈÂʽ ©Ëǐ—¿ÎÙǽ ¿½Ê ®ÏÂ̽ÊË¿ÅÔ ¾Ð¿ ÄͽÄÇË¿ÅÉ ÎÅÊËÉ §ËÈÅ ¿Ê ¿ÁÌͽ¿ÈÜ¿ ɽϐÍ Ð ÌËÁËÍËà ÁË ©ËÎÇ¿Å ÏË ÌÅν¿ ӽͿ ˆ©½ÏÂÍÙ v ÂÁÅÊË ÐÏÂÕÂÊÅÜ ÉËÂÀËÎËÇÍË¿Å֏¿½Ê©½ÄÂ̽˜ ¡ËÍÂԐ ÇËÈÅ ÀÂÏÙɽÊÌÅν¿ʽǽÄÅ̐ÁÈÂÀÈÅÉ ̐ÁÌÅÎп½¿ÎÜ ÊÂÌˊÌÍËÎϽÓÙÇŏ¿½ÊËÉ ½ÐÍËÔÅÎÏËvË½ÊÊ ´ÂÍÊÅÓÙ ŸËÄÊÂÎÂÊÎÙÇËÀË ÉËʽÎÏÅÍÜ ¾ÐÈË ÌŠ Í¿ÂÁÂÊËʽ¬ËÁÈÁ˱ÍËȐ¿ÎÙÇËÀËÉËʽÎÏÅÍÜ 

<>©½ÈÛÊËÇŸËÄÊÂÎÂÊÎÙÇËÀË ÉËʽÎÏÅÍÜÁËÄÊÂÎÂÊÊÜ <>ªÂ¿ÁËÉÅÆÒÐÁËÃÊÅÇ ©½ÄÂ̽©½ÍÅʽ ©½ÍÜŠ©½ÀÁ½ÈÅʽ 

<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
<>

Ñâÿùåíèêè ìîëèëèñÿ çà Ìàçåïó ÿê çà êòèòîðà, à â êàëåíäàðíèé «òèæäåíü ïðàâîñëàâ’ÿ» ñëóõíÿíî ï³ääàâàëè éîãî àíàôåì³. Öå ï³çí³øå çäèâóº ³ìïåðàòîðà Ìèêîëó ², ÿêèé ùî äâà ðîêè ðåâ³çóâàâ ó Êèºâ³ áóä³âíèöòâî íîâî¿ ïå÷åðñüêî¿ ôîðòåö³: «Äèâíî: ³ ìîëÿòüñÿ, ³ âèêëèíàþòü». <>

<>¡ÂÉÅÁÂÊÇˤ½ÇȽÁÂÊÊÜÑËÍÏÂӐ¬ÂÏÍËɏ±ÍÂÎǽ <>±Í½ÊÓ§ÍÛÀÂÍ©ÅÇËȽ*­ËɽÊË¿ ӽͭËΐœ«ÈÜʽÌËÈËÏʐÜÇÅƐÎÊЗÆÁËΐ ½ÆËÀËÔÂÍÊÅӐ ÜǐÇËÈÅÎÙ ÎȽ¿ÈÜÏÙÎÜο˜ÉÅÄʽÉÂÊÅÏÅÉÅ¿ÅÕſǽÉÅ  ÏÅÉ Ô½ÎËÉ ÌÍË ŸËÄÊÂÎÂÊÎÙÇÅÆ ÉËʽÎÏÅÍ ÄʽÈÅ  ¿ ‡¿ÍË̐ ±Í½ÊÓÐÄÙÇÅÆ ÊÃÂÊÂ͊ ½ÍҐÏÂÇÏËÍ žËÌȽÊ ¿ ˆ«ÌÅΐ °ÇͽœÊŘ ¿ÅÁ½Š ÊËÉÐ ¿ ²7** ÎÏ ÁËÇȽÁÊË ÍËÄÌË¿¿ Ê ÈÅÕ ÌÍË §Å—¿ËŠ¬ÂÔÂÍÎÙÇÐ Ƚ¿ÍÐ ÔËÈË¿ÔÅÆ Éˊ ʽÎÏÅÍ ½ÈÂ Æ ÌÍË ÎÐΐÁʐÆ ÐÊËÔÅÆ ¬Â¿Ê  ÆËÉÐ ÌÂÍÂÌË¿ÈÅ ÏËÁÕʐ ÇŜ¿ÎÙǐ ÔÐÏÇÅ ÖË ɐà ÏÅÉÅ Á¿Ëɽ ˾ÅÏÂÈÜÉÅ ÜǐÎÙ ÊÂÏÂÍÌÈÜԐ ÉËʽÒÅÌÍËÍÅÈÅ̐ÁÄÂÉÊÅÆҐÁžËÌȽÊʾÂÄ Ò¿ÅÈÛ¿½ÊÊÜÎÌËÎÏÂ͐À½¿ ÜǐľͽÉÅÐÊËÔËÀË ÉËʽÎÏÅÍÜ¿ÅÒËÁÜÏÙÌËÁ¿ÆÇËÉËÈËÁÔÂÍÊÅӐ Üǐ¿ÍËÁËÛο˗ÛʽÀ½Á½ÈŐÊÃÂÊÂÍË¿ÌËÈÙËÇ ÆÁÐÏÙоÇ§Å—¿½ÑͽÊÓÐÄÎϘÏÙ ÌÍžÈÅĊ ÊËʽÍËĐ³ÅϽÁÂÈÙʘ ÁÅ¿ÅÏÙÎÜ ©½ÀÁ½ÈÂʽ ©½ÄÂÌÅʽŠ©Ëǐ—¿ÎÙǽ ÌËÉÂÍȽ ¿ ŠÉÐ Ê ÁËÃÅ¿ÕÅ ÁË ÌËÈϽ¿ÎÙǘ ÌËͽÄÇÅ œœ ÎÅʽ ­ËÄÈÛÔÂÊÅÆ ¬ÂÏÍË ʽǽĽ¿ ÌËľſ½ÏÅ ©½ÄÂÌÅʐ ÀÂ;Å Ä ÐΐÒ ÓÂÍÇË¿ Üǐ¾ÐÈËľÐÁˊ ¿½ÊËÇËÕÏËɈÄͽÁÊÅǽ˜¶ËÌͽ¿Á½ ÌËÍÏÍÂÏÅ ĽÎÊË¿ÊÅǽ ÏÅÒ ÓÂÍÇË¿ ÁŠÊŠÁ ĽÈÅÕ½ÈÅÎÜ ®¿ÜÖÂÊÅÇÅ ÉËÈÅÈÅÎÜ Ľ ©½ÄÂÌÐ ÜÇ Ľ ÇÏÅÏˊ ͽ ½ ¿ ǽÈÂÊÁ½ÍÊÅÆ ˆÏÅÃÁÂÊÙ Ìͽ¿ËÎȽ¿qܘ ÎÈÐÒÊÜÊË ̐ÁÁ½¿½ÈÅ ÆËÀË ½Ê½ÑÂɐ ³Â ̐ÄʐÕ ÄÁſЗÉÌÂͽÏËͽ©ÅÇËÈЏ ÜÇÅÆÖËÁ¿½ÍËÇÅ Í¿Äп½¿Ð§Å—¿¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿ËÊ˿˜ÌÂÔÂÍÎÙǘ ÑËÍÏÂӐˆ¡Å¿ÊːÉËÈÜÏÙÎÜ ¿ÅÇÈÅʽÛÏ٘ ®Ç½Îп½¿ÕÅŸËÄÊÂÎÂÊÎÙÇÅÆÉËʽÎÏÅÍ ¬ÂÏÍË ¿ÅÇËÍÅÎϽ¿ ÇÂȐœ ÜÇ ÎÇȽÁ ¿ÆÎÙÇË¿ËÀË ÎÌˊ ÍÜÁÃÂÊÊÜ Ï˾ÏË ÎÏ¿ËÍÅ¿ ½ÍÎÂʽȊ¿ÍÂÉqÜÊÇÐ ©ËʽÎÏÅÍÎÙǐ ÓÂÍÇ¿Å  ÎÂÍÂÁ ÊÅÒ ¿ÂÈÅÔʽ ÌqÜÏž½Êʽ ÇËĽÓÙǘ ¾½ÍËÇ˿˜ ½ÍҐÏÂÇÏÐÍÅ ÌÂÍÂÏ¿ËÍÅÈÅÎÜ ʽ ̽ͽѐÜÈÙʐ  Ľ §½ÏÂÍŊ ÊŏÍËÄÌËÔ½ÈÅÄ¿ÂÁÂÊÊÜÎÐÔ½ÎÊËÀ˝ÍÎÂʽÈÐ ŸÁËÉË ÖË̐ÁԽΊɐÎÜÔÊËÀËÌÂ;п½ÊÊÜ¿ §Å—¿ÍËÇÐ ÔÂǽÛÔÅ ÇËÈÅÎÇÍÂÎÊ¡ʐ̊ ÍË  ¿Ëʽ ÌËÁ½ÎÏÙÎÜ ¿ ɽÊÁÍÅ ÁË ÖËÆÊË Ľ¿ËŠ ÆË¿½ÊËÀ˧ÍÅÉÐ œÄÁÜÔÅÄ©½ÍœÊÎÙÇËÀË̽ȽÓÐ ʽÉËȾÂÊÙÁ˨½¿ÍÅ ¿ËʽÄÀ½Áп½È½ÍÎÂʽÈ ʽÄÅ¿½È½ÆËÀˈɐÆÌËÍÓÂÈÜÊË¿ÅƝÍÎÂʽȘ ²¾½Ö˾½ÔÅȽÆËÀËɽÇÂÏ °Ü¿ÈÜÛÎ˾ ÜÇÁÂÜÇÅÆԽξ½ÍËÇË¿ÓÂÍÇ¿ÅÄ œÒʐÉÎÒ¿ÅÈÙË¿½ÊÅÉÏÜÐÊÊÜÉÁËʾ½ ÎÏËÜÈÅ ÎÂÍÂÁÌˊËȐÉ̐ÆÎÙÇËÉÐÎÌËǐÆÊÅÒÇȽÎÅÔÊÅÒ ÎϐÊ¿ÆÎÙÇ˿˜ÊÎÏÅÏÐӐœ°ÔÂÊÅÓÜÑͽÊÓÐÄي ÇÅÒÌÍËοÏÅÏÂȐ¿ §½ÏÂÍÅʽÈÛ¾ÅȽ¿Í¿ÊË¿½Š ÃÂʐ½ÊÏÅÔʐÑËÍÉÅÆÇÂÌÇп½È½ÄÒ½ËÏÅÔÊËÎϐ ¾½ÍËÇË¿ËÀË ½ÍҐÏÂÇÏÐÍÊËÀË ÎÏÅÈÛ  Ñͽʊ ÓÐÄÙǐÌÍËοÏÅÏÂȐÉ͐ÜÈÅÌÍËÀ½ÍÉËʐÛÄÂɊ ÊËÀË ÃÅÏÏÜ ¾ÂÄ ÎÏͽÃÁ½ÊÙ ÇËÈÅ ÈÛÁÅ ¾ÐÁÐÏÙ ÌËÎϐÆÊË ¿Í¿ÊË¿½ÃÂʐ Æ ÎÌËǐÆʐ ª½ ϽÇËÉÐ ÏȐ ÊÂÎÌËǐÆÊ ¾½ÍËÇË Ä ÆËÀË ÇÍÅ¿ÅÉÅ ÎϐʽŠ ÉÅ Ê¿ÊËÍÉË¿½ÊËÛ ÁÂÇËͽÏſʐÎÏÛ Æ ÇËʊ ¿ÐÈÙÎÅ¿ÊÅÉ ÐÎÏÍÂÉȐÊÊÜÉ ÐÀËÍÐ ¿ÅÁ½¿½ÈËÎÜ ÒÅÉÂÍÊÅÉ  ÁÅ¿½ÓÙÇÅÉ «ÁʽÇ ¿ ÎÏËÍÅÔÊËÉÐ ÌȽʐѐÈËÎËѐܾ½ÍËÇË¿ÅÜ¿ÅȽÎܾÈÙÕÃÅϊ ϗ¿ËÛÌÍËÃÅÏžÂÄÎÏͽÃÁ½ÊِÖÂʐÇËÉÐÊ ¿Á½¿½ÈËÎÜ ÄÉÐÔÂʐÈÛÁſϐսÛÏÙÎÜÁÐÉÇËÛ ÌÍËžËÃÐÁËÌËÉËÀФÓÙËÀËÌÍÅ¿ËÁПËÈÙÏÂÍ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


ÀÈÐÄп½¿ ˆ´ËÀË Ó ¿ÂÎ٠ԽΠÎÌËÁ¿½ÏÅÎÜ ʽ ÊÂ¾Ë ª½Á½ÉË ʾË ÌϽÎÏ¿Ð ½ νɐ Ä¿ÂÍʐÉˊ ÎÜÁËÄÂÉȐ˜ËÎÙÇȽÎÅÔʽÎÌËÍÐÁ½ÍÎÂʽÈÐ Ä¿ÂÍÊÂʽ ÁË ÄÂÉȐ ŸËʽ ÌÍÅÄÂÉÇп½Ï½ ÌͽŠ ¿ÅÈÙʽ Æ ÊÂÄ¿ËÍÐÕʽ  ʽÔ ÌÍËÉË¿Èܗ ÎÈˊ ¿½ÉÅ —ǽÏÂÍÅÊÅÊÎÙÇÅÒ ÌËÂϐ¿ ˆ³ÂÈÙ ʽÕÂÆ ÃÅÄÊÅvÓÂÈÙÇÌËÇËۘ¬ÍËϽÇÂÉ͐ÜÈÅÖ ¿ ÎϽÍËÁ½¿ÊÙËÉÐ ­Åɐ  ʽÕ ÍÎÂʽÈ Ä ÆËÀË ÌËÏÐÃÊÅÉŽÍÇË¿ÅÉÅÑËÍɽÉÅÉËÃʽ¾ÐÈ˾ ʽĿ½ÏÅ ˆÍÅÉÎÙÇÅÉ ÎÊË¿ÅÁÊÊÜɘ ̐ͽÊÂЗŠ ¿ËÛѽÊϽЗÛʽÏÂÉпÎÂοÏÊÙËÀËÓÂĽÍÅĊ ÉЈ¬ÍËÏÅ¿ËÊͽ¿ÎÏ¿ÂÊÊØÆÎËÛÄ¿ËÂÊÖÅÊØÅ ÊÂÃÊØÒ ÉÐĘ v ǽĽ¿ ÇŜ¿ÎÙÇÅÆ ÌËÂÏ žÂÊŠ ÁÅÇϨ¿ÕÅÓÙÌÍËÌËÁ¾ÊÎÌËÍÐÁÅ ¶ËÌͽ¿Á½ ǽÏÂÍÅÊÅÊÎÙÇÅÆÇȽÎÅÓÅÄÉÕ¿ÅÁŠ ÇËÌÂÍÂÏ¿ËÍÅ¿ÎÜʽǽĽÍÉËÌËÁ¾ÊÅÆ ĽÎÈˊ ¿½ÉÅ µÂ¿ÔÂÊǽ ÉÅÇËȽœ¿ÎÙÇÅÆ ÎÏÅÈÙ  ÏÂÌŠ ͐ÕÊÜ ÌËÎÏÉËÁÂÍʽ ½ÍҐÏÂÇÏÐͽ ÌËÔп½—ÏÙÎÜ ¾ÈÅÃÔËÛ ÁË Ò½ËÏÅÔÊËÀË ÂÉËӐÆÊË Í¿ÐÔÇËÀË ¾½ÍËÇË ʐÃÁËÒËÈËÁÊËÀËÊÂËÍÂÊÂνÊÎÊÐ ª½ ýÈÙ ÓÂÍÇ¿Å ŸËÄÊÂÎÂÊÎÙÇËÀË ÉËʽÎÏÅÍÜ ¾ÐÈË ÄÊÅÖÂÊË Ä ÌËÔ½ÏÇËÉ ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ ÍΊ ʽÈÐ ½ ÓÂÀÈÐ ¿ÅÇËÍÅÎϽÊË ÜÇ ɽÏÂ͐½È ŸÆŠ ÎÙÇË¿½ ÐÎϽÊË¿½ ¾ÐȽ ËοÜÔÂʽ ¿ ÌÍÅÎÐÏÊËÎϐ «ÈÂÇνÊÁͽÍËÇЭËÄÌËÔ½¿ÎÜÍÐÏÅÊÊÅÆ ¿ÅÍ˾ÊÅÔÅÆ ÌÍËÓÂÎ v ÍÂÉËÊÏ  ÎÇȽÁп½ÊÊÜ ľÍ˜¬ÍËËÎϽÊʐÆÌÂ͐ËÁˆÍÂÃÅÉʘÐÎϽÊˊ ¿Å˜Ð²²ÎÏÒËÔÂÏÙÎÜÎǽĽÏÅÉÂȽÊÒËȐÆÊ˽ ÏÂÌÂÍ ̐Á ÉË¿½ ÌÍË Ô½Î ¾ÂÄ ÌËÁÆ v ÌÍË ͽŠ ÁÜÊÎÙǐ¾ÐÁʐ ¼ ÏËÁ Ô½ÎÏË ÒËÁÅ¿ ʽ¿ÇËÈË ÍÎÂʽÈÐ ɽÍÊË ÐÜ¿ÈÜÛÔÅÎ˾ÆËÀːÊÏÂÍq—͏ÊÇËÈž½ÔÅ¿ ÜÇ Ä ÆËÀË ¾Í½ÉÅ ¿ÅœÄÁÅÈÅ ¿ÁÍÂÉËÊÏË¿½Ê ¾ÂÏŠ ÂÍŤËÀÈÜÁÐʽÏ ÖËÁÈÜ¿ÆÎÙÇË¿ÅÒÁËÍËÊ ʐ Ìͽ¿ÅȽ Ê ÌÅνʐ Ü ÌÂÍÂÎп½¿ÎÜ ¿ÐÈÅÓÂÛ ˾ÂÍÂÃʐÕ  ʐà ĽĿÅÔ½Æ ¾ËÜÔÅÎÙ ÊÂʽÍˊ ÇËÉ ÌËÏͽÌÅÏÅ ̐Á ÇËÈÂν žË Ê½ÇÕ ÓÂÆ ʽŠ ÍÅο½ÉÊÂÁË¿ÂÈËÎܾÔÅϽÏÅ

<>

<>

<>¬ÍËÂÇϧŜ¿ÎÙÇËÀ˽ÍÎÂʽÈÐ <>°ÎÂÍÂÁÅʐ§Åœ¿ÎÙÇËÀ˽ÍÎÂʽÈбËÏËÌËÔ²²ÎÏ <>§Åœ¿ÎÙǽÑËÍÏÂÓܝÂÍËÑËÏËÄʐÉËÇ<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
ÌÂÍÕÅÆÌȽÊ

±§¯Ÿ¤ª«Ÿ¯ª¹«Œ®¯«­Œ ˆ©¥®¯¢³¹§« «­®¢ª¨°˜ ¬ÂÍÕ½ ÁÂÜ ÎÏ¿ËÍÅÏÅ ʽ ÏÂÍÅÏË͐œ ˆÍÎÂʽÈИ ÉÅΊ ÏÂÓÙÇÅÆÇËÉÌÈÂÇοÅÊÅÇȽÖÂʽÄË͐ÊÂĽÈÂÃÊËÎϐ ÇËÈÅ ®ÂÍÀÆ §ËɐνÍÂÊÇË ÜÇÅÆ ʽ ÏËÆ Ô½Î ˾Æɽ¿ ÌËνÁпÓŠÌÍÂÉq—ͽ°ÇͽœÊÅ ĽÌÍËÌËÊп½¿ÌÂÍÂÊˊ ÎÅÏÅÎÛÁÅÇËÈÂÇӐœÄȽ¿ÍÎÙÇÅÒÉÐÄœ¿ °ÌÂÍÕÂʽĿ½ˆ©ÅÎÏÂÓÙÇÅƽÍÎÂʽȘÄqÜ¿ÅȽÎÜ ÍËÇÐ ÇËÈÅ¿ÅÆÕË¿ÌÍÂÄÅÁÂÊÏÎÙÇÅÆÐǽĈ¬ÍËÁÂÜǐ ĽÒËÁÅÁË¿ÎÏÐÌаÇͽœÊÅÁËÏÍÂÏÙËÀËÏÅÎÜÔËȐÏÏܘ

¦‹»ºÅÉʹ·Â·—‹ȷ¢Å½Á‹Ä·

¤½ ͽÁÜÊÎÙÇÅÒ Խΐ¿ Ð ˆÍÎÂʽȐ˜ ¾ÐÈË ÁË¿ËȐ ÏÅÒË ¬ÍÅʽÆÉʐ ϽÇ ÄÁ½¿½ÈËÎܐÄÄ˿ʐv½ÁÃÂÁËÎÏÐÌÁËĽÇÍÅÏËÀËÍÂÃÅÉÊËÀË̐ÁÌÍŗɊ ÎÏ¿½ ʽ ÜÇËÉÐ ÍÂÉËÊÏп½ÈÅ ÒËÁË¿Ð Ô½ÎÏÅÊÐ ¾ÍËÊÂÏÂÒʐÇÅ Ͻ ¿ÅÀËÏË¿Š ÈÜÈÅ ɐÇÍËÎÒÂÉÅ ÎÏͽÏÂÀÔÊËÀË ÌÍÅÄʽÔÂÊÊÜ ¾Ð¿ ˾ÉÂÃÂÊÅÉ ©½ÈË ÒÏË Ä ÇÅÜÊ ɐÀ ÐÜ¿ÅÏÅ ÖË ¿Ã Ľ ǐÈÙǽ ÁÂÎÜÏǐ¿ ÍËǐ¿ ÏÂÍÅÏË͐Ü Ί ÇÍÂÏÊËÀË Ľ¿ËÁÐ ÎϽÊ ÑËÍÌËÎÏËÉ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ Æ Ê ÈÅÕ ÇȽÎÅÔÊËÀË ½ Æ ʽÆÎÐÔ½ÎʐÕËÀË ÏËÀË ÜÇ Ľ ͽÁÜÊÎÙǘ Á˾Å ¿¿½Ã½ÈËÎÜ ˆÁÂÀŠ ÊÂͽÏÅ¿ÊÅɘ  ÌÂ;п½ÈË ̐Á ɐÓÊËÛ ÌqÜÏËÛ ÏËϽȐϽÍʘ ÂÎÏÂÏÅÇÅ

<>©ÅÎÏÂÓÙÇÅƽÍÎÂʽȧŜ¿

<>ŸÂÊÂӐÆÎÙÇÅƽÍÎÂʽÈ

±ËÏË©ÅÇËȽ¬½ÈÏͽ

±ËÏË¡ÃË¿½Êʐ¡½Èq«ÍÏË

ÍÎÂʽÈÁËÍËÇÐÄʽÒËÁÅ¿ÎÜʽ¾½È½Êΐ©ÊÎŠ ÏÂÍÎÏ¿½˾ËÍËÊÅŠÀËÆËÀ˾ÐÈËÌÂÍ¿ÂÁÂÊËʽ ¾½È½ÊΩÊÎÏÂÍÎÏ¿½ÇÐÈÙÏÐÍÅ ŸËÎÂÊÅÍËÇпˆÍÎÂʽȐ˜˜ÌÍËÒËÁÅȽ¿ÅÎϽ¿Ç½ ˆ¬ÍËÖ½¿½Æ ľÍ˗˜ «ÍÀ½ÊÄ½ÏËÍ ÌÍËÂÇÏÐ v ±ËÊÁ ŸÇÏËͽ¬ÊÔÐǽ ÇÐͽÏËÍv«ÈÂÇνÊÁÍ®ËÈË¿ÆË¿ ª½ ÌËÔ½ÏÇÐ ÍËÇÐ ¾ÐÈË ¿Å͐ÕÂÊË ÎÏ¿ËÍÅÏÅ ÁÂÍý¿ÊÂ̐ÁÌÍŗÉÎϿˈ©ÅÎÏÂÓÙÇÅƽÍÎÂʽȘ °ˆÍÎÂʽȐ˜ÍËÄÌËÔ½ÈÅÎÜɽÎÕϽ¾ÊÍÂÎϽ¿Í½Š ӐÆʐÍ˾ËÏÅ ®½É ˆÍÎÂʽÈИ Ľ¿ÁÜÔЗ ο˜É ʽÍËÁÃÂÊÊÜÉ  ÂÎÏÂÏÅÔÊÅÉ ÏËÊËÉ ÉÅÎÏÂÓÙÇÅÆ ÑÂÎÏÅ¿½ÈÙ ˆ ËÀËÈي ÑÂÎϘ ÜÇÅÆ¿ÁÏͽ¿ÊÜŠÀËÖËÍËÇÐÌÍË¿ËÁÅ¿ÎÜ ¿ÎϐʽÒÉÅÎÏÂÓÙÇËÀËÇËÉÌÈÂÇÎÐ

<>žÂÍȐÊÎÙÇÅƽÍÎÂÊ½È ÐÜÇËÉÐÍËÄɐÖЗÏÙÎÜ¿ÂÈŊ ÔÂÄÊÅƐÎÏËÍÅÔÊÅÆÉÐÄÂƱËÏË©½ÍϐÊžÈËÉ

° Ïͽ¿Ê ŠÀË ¿ ˆÍÎÂʽȐ˜ ¿Á¾ÐȽÎÜ ¿ÅÎϽ¿Ç½ ÌÍËÂÇϐ¿ŠÑÊ½ÈÎϐ¿ɐÃʽÍËÁÊËÀËÇËÊÇÐÍÎпÄнÈي ÊÅÒÉÅÎÏÂÓÏ¿ˆ¢ÆÁËΘ¬ÍËÂÇÏÎϽ¿ËÁÊÅɐÄÌÂÍÕÅÒ ɽÎÕϽ¾ÊÅÒ ĽÒËÁ¿ ÑËÊÁÐ ̐ÁÏÍÅÉÇÅ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÜÇÅÆ ʽÌÍÅǐÊӐ ÊÐÈÙË¿ÅÒ ¿ÁÀͽ¿½¿ ÄʽÔÊÐ ÍËÈÙ Ð ̐ÁÏÍÅÉӐ ½ÇÏнÈÙÊÅÒ ÊÂÇËÉÂÍӐÆÊÅÒ ÉÅÎÏÂÓÙÇÅÒÌÍËÂÇϐ¿¿°ÇͽœÊ ° ÎÂÍÌʐ ŠÀË ¿ ͽÉǽÒ οÜÏÇп½ÊÊÜ ͐ÔÊÅӐ ÊŠ ĽÈÂÃÊËÎϐ ÌÍÂÄÅÁÂÊÏ °ÇͽœÊÅ ŸÇÏËÍ »ÖÂÊÇË ÐÍˊ ÔÅÎÏË ¿ÁÇÍÅ¿ ¿ÁÍÂÉËÊÏË¿½Ê ÇÍÅÈË ˆ©ÅÎÏÂÓÙÇËÀË ½ÍÎÂʽÈИŸÁÇÍÅ¿ÎÜÇËÉÌÈÂÇÎÇÐͽÏËÍÎÙÇÅÉÌÍËÂNJ ÏËɪ½Ï½Èœ¤½¾ËÈËÏʘv¿ÅÎϽ¿ÇËÛˆ%F1SPGVOEJT ŸÒÅÐÇͽœÊÎÙǘÌȽÎÏÅÇŘ ° Ïͽ¿Ê ŠÀË ¿ ˆÍÎÂʽȐ˜ ÄɐÊÅÈËÎÜ ÇÂ͐¿ÊÅӊ Ï¿ËvÀÂÊÁÅÍÂÇÏËÍËÉÇËÉÌÈÂÇÎоÐÈËÌÍÅÄʽÔÂÊË ª½Ï½ÈÛ¤½¾ËÈËÏÊЮÙËÀËÁʐˆÍÎÂʽȘÄÊË¿ÐÎϽ— ʽÇËÍËÏÇËÔ½ÎÊÅÆÍÂÉËÊÏvÄÈÅÌÊÜÁËÈÅÎÏË̽Á½ ŠÀ˝¿Ã¿ÈÅÎÏË̽ÁÏÐÏ¿ÁÇÍŗÏÙÎÜÜÍɽÍËÇ ˆÍϊ§Åœ¿˜ ÜÇÅÆ ÐÌÂÍÕ ÌÍËÒËÁÅÏÅÉ ʽ ϽÇËÉÐ ɽÎÕϽ¾ÊËÉÐɽÆÁ½ÊÔÅÇÐ

<>

<>

<>®¿ÏË¿½Ê½ÈËÀÅÇŜ¿ÎÙÇËÀˈÍÎÂʽÈИ ÜǐÌÂÍÂÃÅÈÅ ÂϽÌ ˆÇËÊ¿ÂÍΐœ˜ v ŸÂÊÂӐÆÎÙÇÅÆ ½ÍÎÂÊ½È Ð ÜÇËÉÐ ĽĿÅÔ½ÆÍËÄϽÕ˿ЗÏÙÎÜÀËÈË¿ÊÅÆÌÍËÂÇÏŸÂÊÂӐƊ ÎÙǘ¾—ʽȠžÂÍȐÊÎÙÇÅƽÍÎÂʽÈ ÜÇÅÆЪÉÂÔÔÅʐ Ä¿ÂÏÙÎÜ ³ÂÆÒÀ½ÐÄ  ¿ ÜÇËÉÐ ÍËÄɐÖЗÏÙÎÜ ¿ÂÈÅÔÂĊ ÊÅƐÎÏËÍÅÔÊÅÆÉÐÄÂÆ ÍÎÂʽÈЪÅÃÊÙËÉЪ˿Àˊ ÍËÁ ÁÂÍËÄɐÎÏÅ¿ÎÜѐȐ½ÈÍËΐÆÎÙÇËÀËÁÂÍý¿ÊËÀË ³ÂÊÏÍÐÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


"SU(-0#64

¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ ©ÅÃÅ¿ÂÉËĽԽΐ¿ ÁÈÜÜÇÅÒҽͽÇÏÂÍʽ ÇÍÅĽÇËÉÌÂÏÂÊÏÊËÎϐ <>

<> <> <>†¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ¬ËÍÏÍÂÏ

±ËÏË0/6, <> <>®ÏÊ½ Ľ¿Î½ ÉÂý 

ÏÂÒʐÔʽÏÂÍɐÊËÈËÀÜ¨½ÎÇË ÊÏÂͽÇÏſʽÇËÉÌqÛÏÂÍʽ ÊÎϽÈÜӐÜ §ÐͽÏËÍv¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ †¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ ±ËÏË ½ÈÂÍÂܯ½Ê ÍÐÊÂÍÏ ©½ÆÇȽ¼ÊÎÂʽ §ÂÈÙÊ¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

§ÐͽÏËÍËÉ Šœ ©ËÎÇË¿ÎÙǘ ¾—ʽÈÂ ÎЊ Ô½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÖË ¿Á¾ÐÁÂÏÙÎÜ Ð ¿ÂÍÂÎʐŠÃË¿Ïʐ ÍËÇÐ ÌÍÅÄʽÔŠ ÊË ʐÉÂÓÙÇËÀË ÒÐÁËÃÊÅǽ Æ ÏÂËÍÂÏÅǽ ÉÂÁ½ŠÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ¬ÂÏÂͽ Ÿ½Æ¾ÂÈÜ ³Â ÌÍÅÄʽÔÂÊÊÜ ÂÇÎÌÂÍÏÅ ¿¿½Ã½ÛÏÙ ÄʽÇˊ ¿ÅÉÁÈÜ©ËÎÇË¿ÎÙǘ¾—ʽȠÜÇÐËÎϽʊ ʐÉ Ô½ÎËÉ ÊÂ͐ÁÇË ̐ÁÁ½ÛÏÙ ÇÍÅÏÅӐ Ľ ¾Í½ÇͽÁÅǽȐÄÉÐϽÊÊË¿½ÓÆÊËÎϐÁÂÆ ¬ÂÏÂÍ Ÿ½Æ¾ÂÈÙ Ð ÎÐÔ½ÎÊËÉÐ οÏË¿ËÉÐ ½ÍϊÌÍËÓÂΐ v ÌËÎϽÏÙ ÌÂÍÕËÀË ÌȽÊÐ ŸÊvËÁÅʐÄ̐ËÊÂ͐¿ÉÂÁ½Š½ÍÏÐÆÊŠ ĽÌÂÍÂÔÊÅƽ¿ÏËÍÅÏÂÏÐӐÆÎÑÂ͐¬ÂÍՐ ÊÏÂͽÇÏſʐÊÎϽÈÜӐœÌËÔ½¿ÎÏ¿ËÍÛ¿½ÏÅ Ö¿ŠÒÊՐÎÑÂÍÅÆËÀːÊÏÂÍÂΐ¿v ÇËÊÓÂÌÏнÈÙÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÌÂÍÑËÍɽÊÎ 

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>¯ÍËÕÇÅ

ÊÏÂÍʽӐËʽÈÙÊËÀË ŸÅÎϽ¿Ç½Ð;,. ³ÂÊÏÍ §ÐÈÙÏÐÍÅϽ©ÂÁ½ÏÂÒÊËÈËÀÆ ]©ÐÄÂÆ©ÂÁ½ §ÐͽÏËÍv¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ †;,. ±ËÏË0/6,

¿ÁÂˊ½ÍÏ ÂÇÎÌÂÍÅÉÂÊϽÈÙÊ ǐÊË ¤ °ÇͽœÊËÛŸ½Æ¾ÂÈÜÌË¿qÜÄЗ¾ËÀͽѐÔÊÅÆ ÉËÉÂÊÏ ½ÁÃÂʽÍËÁÅ¿ÎÜ¿ÊЫÁÂΐ ÍËÇФÀËÁËÉ ÐŠÒ ÌÍŜÃÁý¿Á˧ŗ¿½ ÔÅϽÏÅÈÂÇӐœ¿³ÂÊÏ͐ÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂӊ Ï¿½ ®ËÍËν ®ÙËÀËÁʐ Ÿ½Æ¾ÂÈÙ ¿Ì¿ÊÂÊË ʽÄÅ¿½—©ËÎÇ¿ÐËÁÊÅɐÄÊË¿ÅÒοÏË¿ÅÒ ÓÂÊÏ͐¿ÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ÆÀËÏЗÏÙÎÜ ÁËŠœ©ËÎÇË¿ÎÙǘ¾—ʽȠÜǽÌÍËÒËÁŊ ÏÅÉ¿ËÎÂÊÅʽÎÏÐÌÊËÀËÍËÇÐ ¬ÍËÏ ÜÇËÛ¾ÐÁÂʽÎÏÐÌʽ©ËÎÇË¿ÎÙǽ ¾—ʽȠ ½ ϽÇËà ÌÍË ËÎ˾ÈÅ¿ËÎϐ ÎЊ Ô½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÙÇËÀË ÌÍËÓÂÎÐ ÇÐͽÏËÍ ÍËÄÌË¿¿ÇËÍÂÎÌËÊÁÂÊÏӐ"356,3/& ½ÈÅʐ§ÈÛÔÇË¿ÎÙǐÆ
v ´ÅÉ Ӑǽ¿½ ÁÈÜ Ÿ½Î ÌÂÍÎÌÂÇÏÅ¿½ Í˾ËÏÅ¿©ËÎÇ¿ ´Åɽ—¿Ä½À½ÈÄʽŠ ÔÂÊÊÜÁÈÜŸ½Î ÜÇÁÈÜÇÐͽÏËͽ ɐÎÓ Í˾ËÏÅ v¯½Ç ɐÎÓÂÍ˾ËÏÅÁÐÿ½ÃÈſŸÂÍÐ ÀÈ˾½ÈÙʘ ÏͽÊÎÑËÍɽӐœ ÎÅÎÏÂÉÅ ÉÅΊ ÏÂÓÏ¿½ Ͻ νÉËÀË ÉÅÎÏÂÓÙÇËÀË οÏÐ Ìˊ ÎÂÍÂÁÊÅÓÏ¿ËÉ ϽÇÅÒ ÊË¿ÏʐÒ ¿½ÃÈÅ¿ÅÒ Àͽ¿Ó¿ ÜÇÅÉÅ — #3*$ TUBUFT ÐÎϽÈÂÊÅÆ ½ÇÍËʐÉ ¿Á ʽĿÅ ÔËÏÅÍÙËÒ ÇͽœÊ ÖË Õ¿ÅÁÇË ÍËÄ¿Å¿½ÛÏÙÎÜ žÍ½ÄÅÈÜ ­ËÎÜ ÊÁÜϽ§ÅϽÆv­ÂÁ ÁÐÿ½ÃÈÅ¿Ë Á νÉÂÏÅĽܿÈܗÕÌÍËξ͐ÄÊÅÓܾÐÁ ¿ÂÈÅÇËÛ ĽÈÂÃÊË¿ÁÏËÀË ÓªÙۊ¦ËÍÇ ÔÅ®½ÊŠ¬½ÐÈÐ ¯ËǐËÔÅ©ËÎÇ¿½©ÅÄʽŠ —ÉËÁ½¿ÊÎÏËÈÅӐÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½v ¬½ÍÅà ªÙۊ¦ËÍÇ ¨ËÊÁËʝÈÂÎÙËÀËÁʐ ÌËÀÈÜÁÅ ÌÍÅÇÐϐ ÁË ÊË¿ÅÒ ÉÂÏÍËÌËȐÆ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ϽÇÅÒ ÜÇ ©ËÎÇ¿½ ¬ÂÇÊ ®ÂÐÈ ªÙۊ¡ÂȐ ¡Ð¾½œ ¯ ÇËÉÐ Ӑǽ¿Ë ÉËÃÐÏÙ ÄʽÆÏÅ ¾ÂÄȐÔ ÁËǽĐ¿ ÏËÀË ÖË ÎÐÔ½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÎÙËÀËÁʐ ÎϽ— ÊÕÅÉ ϽÆνÉοÏË¿ÅƽÍϊÌÍËÎϐÍÄɐÊÅ¿ÎܤʽŠ ÇË¿ Ï¿ËÍÅ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ʽÍËÁÃÐÛÏÙÎÜ ¿ ʽÆ͐ÄÊËɽʐÏʐÕÅÒ ÇͽœÊ½Ò ʽÆ͐ÄÊËɽʐÏʐÕÅÉÅ ÒÐÁËÃÊÅǽÉųÍ˾ËÏžÈÙÕÂÊÂÌÍËÁÐÇÐÛÏÙÎÜ¿ ½¿ÏËɽÏÅÔÊËÉÐ ÍÂÃÅɐ ¿ ǐÈÙÇËÒ Ä¿ÅÔÊÅÒ ÓÂÊÏͽÒ ÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ŒÒÊÜÀÂÀÂÉËʐÜǽÊÐȽ¿¨ÂÏÐ ʽ¿ÏÙ ÜÇÖË ÇËÈÂÇӐËÊÂÍÅ ÌÂ;п½ÛÔÅ ̐Á ¿ÌÈŊ ¿ËɐÊÂÍӐœ ÖÂÊ¿ÅÄʽÛÏÙÓÙËÀËѽÇÏЩËÎÇ¿½v Á½ÈÙÊ ɐÎÓ ÁÈÜ ÏËÀË ½¾Å ̐ÁÏ¿ÂÍÁÅÏÅ ÓÛ ÊË¿Ð ǽÍÏËÀͽѐÛÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½­½ÁŊ ǽÈÙÊÅÆÉËÁÂÍʐÄÉ Õ½Êп½ÈÙÊÅÇËÉÜÇˊ ÀËÜ— ÍËÄÌËÔ½¿ÎÜνÉÂÄ¿ÁÎÅ©½È¿ÅÔ ¯½ÏÈÊ ¬Ðʐ ­ËÁÔÂÊÇË ÎÐÌÍÂɽÏÅÄÉ ÇËÊÎÏÍÐÇÏÅ¿ÄÉ ÌÍËÁÐÇÏÅ¿ÄÉ ²¾½ Ó Ê Á½ÈÙÊÅÆ ɽÆÁ½ÊÔÅÇ ÁÈÜ ÎϽÍÏÐ Ôˊ ÀËÎÙÊË¿ËÀË

<>¬ÐÌȐÇÐÉ ÜÇÂÇÎÌËʽÏŸÁÂË ÌÂÍÑËÍɽÊÎ ĽÉÇÊЊ ϽÊÎϽÈÜӐÜ ©ÐÈÙÏÅÉÂÁ½ ½ÈÂÍÂÜ»ÊÀ  ÂÊÂͽӐËÊŸÁÂÊÙ §¿ÏÂÊÙ §ÐͽÏËÍv ¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ †¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ

v¡ÈÜÐÌͽ¿ÈÊÊÜ©ËÎÇË¿ÎÙÇËÛ¾—Š ʽÈÂÓÙËÀËÍËÇÐÄÊË¿ÐÌÍÅÄʽÔÂÊËËÁŠ ÊËÀËÇÐͽÏËͽ ½ÊÂÀÍÐÌÐ ´ÅÌȽÊЗÏ ŸÅ ËÁÊËËΐ¾ÊË ¿Å͐Õп½ÏÅ ÌÅϽÊÊÜ ¿Á¾ËÍÐÐÔ½ÎÊÅǐ¿ ´ÅÉËÃÂÏ¿ÃÂĽŠ ͽÄʽĿ½ÏÅÜǐÎِÉÂʽ v ¯½Ç Ü νÉËÎϐÆÊË ¿Á¾ÅͽÛ ÐÔ½ÎÊŊ ǐ¿ ª½ Á½ÊÅÆ ÉËÉÂÊÏ ÐàÎÊЗ ÎÌÅÎËÇ ÌÍÂÏÂÊÁÂÊϐ¿ ʽ ÐÔ½ÎÏÙ ½È ÓÂÆ ÎÌÅÎËÇ v À½ÍÊÅÆ ÌÍÅÇȽÁ ɽÏÂɽÏÅÔʘ ÌËȐ¿½Í½ÊÏÊËÎϐ žÐÁيÜÇÂ Ä ÉÂÊÉËÿÅ̽ÎÏÅ ½ÉËÃÂĽÈÅÕÅÏÅÎܳ¿½Í½ÊÏÅ ÎϽÊÐÏÙ ÇËÊÎϽÊϽÉÅ ÈÅÕ ÏËÁ ÇËÈÅ ÎÑËÍÉЗÏÙÎÜ ËÎϽÏËÔʽǽÍÏÅʽ

v¢ÇÎÌÂÍÏÅÁÐÃÂÊÂËÁÊËÄʽÔʐ¿ËӐÊǽÒÎÏÐÌŠ ÊÛ ÊË¿½ÏËÍÎÏ¿½ ÇËÊÓÂÌӐœ ÌËÌÂÍÂÁÊÙ˜ ÏÍÂÏÙ˜ ©ËÎÇË¿ÎÙǘ ¾—ʽȠ ÜÇÐ ÇÐÍÅÍп½¿ £½ÊŠ»¾ÂÍ ©½ÍÏÂÊ´ÅÄÀËÁʐŸÅÄϽÇËÛÇÍÅÏÅÇËÛ ¶ËÒˊ ÔÂÏÂÌÍÅÊÓÅÌË¿ËÄɐÊÅÏÅ v ¡½¿½ÏÅ ËӐÊÇÅ ÎÌÍÅÆÊÜÏÏÛ ¿ÅÎϽ¿ÇÅ Ï;½ ˾Š ÍÂÃÊËžÐÁيÜÇÂÎÌÍÅÆÊÜÏÏܾ½ÄЗÏÙÎÜʽÌ˗ÁʽÊʐ<>®ÌËÎÏÂÍÂÃÂÊÊÜ

ĽÎÌËÎÏÂÍÂÃÂÊÊÜÉ Ê¿ÅÄʽÔÂʐÎÏÙ §ÛÊÎÏÈÂÍÀ½ÐÄ ͽÓ §ÐͽÏËÍv ¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ †¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ ±ËÏËŸ½È¢ÇÎÌËÍÏ

ÊÅÄÇÅ ËӐÊËÇ v Ä ¾ËÇÐ ÌоȐÇÅ ÌÍÂÎÅ ÇËÈÂÇӐËÊÂ͐¿ ÂÇÎÌÂÍϐ¿ §ËÃʐÆ Ä ÓÅÒ ǽÏÂÀË͐Æ ÍÂÓÅ̐—Êϐ¿ ÌÍÅϽɽÊÊÅÆ ͐Ċ ÊÅÆ͐¿ÂÊÙËοÔÂÊËÎϐϽÇËÉÌÂÏÂÊÏÊËΊ ϐ ¯Â ÖË ÉËàÄÁ½¿½ÏÅÎÜ ÁÅ¿Ë¿ÅÃÊÅÉ ÊË¿½ÏËÍÎÏ¿ËÉ ËÁʐÆ ǽÏÂÀË͐œ ÌоȐӐ ÁÈÜ ÊÕ˜ ÂÇÎÌÂÍϐ¿ ¾ÐÁ ʽÑϽȐÊËÉ È ÊÏÂÍÂÎÅ Ͻ ¿Í½ÃÂÊÊÜ Ä Ô½ÎËÉ ÄɐŠ ÊÛÛÏÙÎÜ ÏËÉÐËÎϽÏËÔÊÐËӐÊÇпÅÎϽ¿Š ÇÅĽ¿ÃÁÅÇͽÖÂÍ˾ÅÏÅÄ¿ÁÎϽʐÔ½ÎÐ ©ËÜÉÂϽvÌËǽĽÏÅ ÜÇÅÉʽÎÌͽ¿Á— ÎÐÔ½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ´½ÎÏË ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ʽ ¾—ʽÈ ÌËÉqÜÇÕÐÛÏÙ ˾ͽÄ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½½¾ËÁÂÉËÊÎÏÍÐÛÏÙÈÅÕÂËÇÍŠ ɐÆËÀËÎÇȽÁË¿¿ÁÌË¿ÁÊËÁËÌ͐ËÍÅÏŠ ϐ¿ÔŽÊÏÅ̽ϐÆËÍÀ½ÊÄ½ÏË͐¿ªÂÄ͐Áǽ ¿ËÊÅ ¿ÅοÏÈÛÛÏÙ ½¾Ë ʽ¿Ì½ÇÅ ¿Ð½Èۊ ÛÏÙ¿½ÃÈÅ¿½ÎÌÂÇÏÅ ÜÇÖËʽÁÐÉÇÐÇЊ ͽÏËͽ Ӑ ½ÎÌÂÇÏÅ Ê ¾ÐÁÐÏÙ ÌÍÅÒÅÈÙÊË ÎÌÍÅÆÊÜϐÌÍÂÎËÛϽÌоȐÇËÛ¼ÃÒËÔÐ ÌËǽĽÏÅ ÖËʽÎÌͽ¿Á¿Á¾Ð¿½—ÏÙÎÜ¿Ó½Š ÍÅʐÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½¿ÀÈ˾½ÈÙÊËÉÐɽÎÕϽ¾ ŸÁ¿Áп½Ô ÂÇÎÌÂÍÏ ÇËÈÂÇӐËÊÂÍÔÅÇÍÅÏÅÇÌË¿ÅÊʐ ÌÍÅÆÏÅÆËÏÍÅɽÏÅοÆÐʐǽÈÙÊÅƐÊÁÅ¿ÁнÈÙÊÅÆ ÁËοÁ ÏËÆ ÜÇÅÆ ¿ËÊÅ ÄÉËÃÐÏÙ ËÏÍÅɽÏÅ ÈÅÕ ʽ ©ËÎÇË¿ÎÙǐÆ ¾—ʽÈ ŸËÁÊËԽΠÓ ¾ÐÁ ʽÀËÁ½ Ìˊ ¾½ÔÅÏÅĽÀ½ÈÙÊÅÆÇËÊÏÂÇÎÏÎÐÔ½ÎÊËÀ˽ÍϊÌÍËÓÂÎÐ

v´ÅÉËÃʽÀË¿ËÍÅÏÅ¿ÁͽÄÐ ÖˊϽ©ËÎÇË¿Š ÎÙǽ ¾—ʽÈ ÌÍËÆÁ ̐Á ÄʽÇËÉ ÊË¿ÅÒ ÉÂÁ½ Ͻ ÇËÉÌqÛÏÂÍÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ vª ¾—ʽÈÂʾÐÁÂÌËÄʽÔÂʽÓÅÉÌ͐ˊ ÍÅÏÂÏËÉ©ËÜ¿ÁɐÊʐÎÏÙ¿Á¾½À½ÏÙËÒÇЊ ͽÏË͐¿ÌËÈÜÀ½— ʽνÉÌÂÍÂÁ ÐÏËÉÐ ÖËÜ ÎÌͽ¿ÁÇËÉÌÂÏÂÊÏÊÅÆÐÎÑÂ͐ÊË¿ÅÒÉŠ Á½ŠϽÓÅÑÍË¿ÅÒÏÂÒÊËÈËÀÆÐÉÅÎÏÂÓÏ¿ ½ϽÇËÃÐÏËÉÐ ÖËÜÓÛÎÑÂÍÐÊ¿ÅÇÈۊ Ô½ÛÆÊÂÐÏÅÎǽÛ­ÂÕϽ¿ÂÈÅÇÅÒ¾—ʽÈ Ľ¿ÃÁÅ ÏÍËÒÅ ½ÎÅÉÂÏÍÅÔʐ ÖËÁË ÊË¿ÅÒ ÉÂÁ½ ©ËÎÇË¿ÎÙǽ ÌÍËÎÏË ¾ÐÁ ÌÂÍÕËÛ ˆÉÂÁÆÊË ÎÌͽ¿ÂÁÈÅ¿Ëۘ v ϽÉ ÎϽ¿Š ÈÂÊÊÜ ÁË ¿ÎÒ ÉÂÁ½ Ͻ ¿ÎÒ ÑËÍÉ  ¿ÅÁ¿ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ¾ÐÁ ÎÅÉÂÏÍÅÔÊÅÉ  ËÁʽÇË¿Ë Õ½Ê˾ÈÅ¿ÅÉ °ÍÂÕϐŠÍÂÕÏ ʽÁ¿Ë͐²²ÎÏËȐÏÏÜÔÅɽÈËÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÌͽÓÛÛÏÙ Ä ÓÅÑÍË¿ÅÉÅ ÏÂÒÊËÈËÀÜÉÅ ʽÓÛÏÂÉпÅÁ½Ê˾ÂÄȐÔÇÊÅÀª½¿ÖËà ÌËľ½¿ÈÜÏÅÉËÎÇË¿ÎÙÇÐÌоȐÇÐÁËοÁÐÄʽÆËÉÎÏ¿½ ÄÓÅÉ¿ÅÁËÉÉÅÎÏÂÓÏ¿½

v ¼Ç Ÿ½Õ ÎÈË¿Ë Ð ÌËÌÐÈÜÍʐÆ ÊÅʐ ÁÅÎÇÐΐœ ɐà ÌÍÅÒÅÈÙÊÅǽÉÅ ϽÇ Ä¿½ÊËÀË ÀÈ˾½ÈÙÊËÀË ˆ¾—ʽÈÙÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½˜ ÄËÁÊËÀ˾ËÇÐ ϽÊÂˊ ÇËÊÎÂÍ¿½ÏÅÄÉÐ ÜÇÅÆĽÇÅÁ½ÛÏِÇÐͽÏËÍË¿Šœ ©ËÎÇË¿ÎÙǘ¾—ʽÈ£½ÊЊ»¾ÂÍЩ½ÍÏÂÊРĐʊ ÕËÀË ´Åɽ— ʽŸ½ÕÌËÀÈÜÁ ÏͽÁÅӐÆÊÂʽӐˊ ʽÈÙÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë Õ½ÊÎ ¾ÐÏÅ ÍÂÌÍÂÄÂÊÏË¿½ÊÅÉ ÐÇËÊÏÂÇÎϐÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ´ÅÆËÀË¿½ÍÏË ¿¿½Ã½ÏÅÈÅÕÂÌÂÍÂÃÅÏÇËÉÉÅÊÐÈËÀË v¡ÐÉ½Û ÌÍÂÁÎϽ¿ÈÜÏÅϽÇÄ¿½ÊÂʽӐËʽÈÙÊÂÉÅΊ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

ÏÂÓÏ¿Ë Ð ÇËÊÏÂÇÎϐ DPOUFNQPSBSZ BSU ӐÈÇËÉ Ìͽ¿ËŠ ɐÍÊË ½ÁÃÂνɽÁÂÜÀÈ˾½ÈÄ½Óœ ÜÇÖËœœÌͽ¿ÅÈÙÊË ÏÈÐɽÔÅÏÅ ÌËÈÜÀ½— Ê ¿ ÏËÉÐ Ö˾ ʽÁ½¿½ÏÅ ÌÂÍŠ ¿½ÀÐ ËÁʐÆ ʽӐœ ÔÅ ËÁʐÆ ÇÐÈÙÏÐ͐ ÌÂÍÂÁ ÊÕËÛ ÜÇ Ó¾ÐÈË¿ÉËÁÂÍʐÄɐª½¿Ì½ÇÅ ÀÈ˾½ÈÄ½ÓÜÌÍËÌˊ ÊЗ ʽÉ ÌÂÍÂÀÈÜÊÐÏÅ Î̐¿¿ÁÊËÕÂÊÊÜ Ͻ ÇËÊÏÂÇÎÏÅ ÈËǽÈÙÊËÀË Ͻ ÇËÎÉËÌËȐÏÅÔÊËÀË ʽӐËʽÈÙÊËÀË Ͻ ¿ÎÂοÏÊÙËÀË ÍÂÀËʽÈÙÊËÀË Ͻ ÊÏÂÍʽӐËʽÈÙÊËÀË ¯½Ç ʽӐËʽÈÙʽÁÂÜ¿ÇËÈÅÕÊÙËÉÐÍËÄÐɐÊʐvÓ ÌÂÍÂÃÅÏËÇÉÅÊÐÈËÀË ½È½ʽÈËÀÔÊÅÉÌÂÍÂÃÅÏÇËÉ ÉÅÊÐÈËÀË — Æ ÇËÈÅÕÊÜ ÊÏÂÍʽӐËʽÈÙʽ ÁÂÜ ©Å ÉÐÎÅÉË ÌÂÍÂÀÈÜÊÐÏÅ ÁÂѐʐӐœ Ͻ ÐÜ¿ÈÂÊÊÜ ÌÍË Èˊ ǽÈÙʐÇËÎÉËÌËȐÏÅÔÊ Ï½Ç ÜÇÐο˜ÒÍ˾ËϽÒÓ ÄÍ˾ÅÈŏĽ¾ÂÈÙ®ÏÂÊÁÃÂÍÎÔÅ¢ÁнÍÁ ȐÎνʧÈۊ ÔË¿ÅÉÅ ÎÈË¿½ÉÅ ¿ ÓÙËÉÐ ÇËÊÏÂÇÎϐ ¾ÐÁÐÏÙ ˆÏͽÊΊ ÇÐÈÙÏÐͽÈÙʽ˜ ÔÅ ˆÊÏÂÍÇÐÈÙÏÐͽÈÙʽ À¾ÍÅÁʐÎÏÙ Ê½ÇՐÎÏ٘ ª½ÎÌͽ¿Á ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÎÜÀ½— Á½È ʐà ¾ÐÁيÜǐʽÐÇË¿ÁÂѐʐӐœ ½ÈÂӐÎÈË¿½Á½ÛÏÙÄÉËÀÐ ÒËÔ½¾ʽ¾ÈÅÃÂÊËËÌÅνÏÅÏÂÊË¿Â ÖË¿Á¾Ð¿½—ÏÙÎÜ ¿ ÄËʐ ÇÐÈÙÏÐÍÅ ¿ËÊÅ ÁËÌËɽÀ½ÛÏÙ ÌÂÍÂÎп½ÏÅÎÜ ¿ ÌÍËÎÏË͐ÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½

v¼ÇÅÉÔÅÊËÉÎÐÔ½ÎÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉËÃÂÄɐÊÅÏÅ ÎÐÎ̐ÈÙÎÏ¿Ë vŸÌÈÅ¿ÅÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ÄʽÔÊËͽÁÅǽÈÙʐŠ ՐĽο˗ÛÎÐÏÏÛ ʐÿ¿½Ã½ÛÏÙÌоȐǽϽÌÍÂν ®É½ÇÅÕÅÍËǘÌоȐÇÅÖËÁËÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>©½Æ¾ÐÏʗǐÊË ŸÅÎϽ¿Ç½Ð;,. ³ÂÊÏͧÐÈÙÏÐÍÅ Ͻ©ÂÁ½ÏÂÒÊËÈËÀÆ §½ÍÈÎÍР§ÐͽÏËÍv ¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ †;,. ±ËÏ˱ͽÊÓŸ½ÉÀËÑ

ÎÜÀÊÐÈÅ͐¿ÊÜÌÍžÈÅÄÊËǐÊÓܲ²ÎÏËȐÏÏܨÛÁÜÉ ÁË¿ÌËÁ˾ÅÃÅ¿ËÌÅΐÉÌÍÂΐËʐÎϐ¿¬Ð¾ÈÇ½ÌÍËÁË¿Š ÃЗ ÈÛ¾ÅÏÅ ÃÅ¿ËÌÅÎ ½ Ê ÎÐÔ½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ŒÉ ÌËÁ˾½ÛÏÙÎÜ ¬Ç½ÎÎË Ͻ ŸËÍÀËÈ È Ӑ ÒÐÁËÃÊÅÇÅ ʐÇËÈÅÌˊÎÌͽ¿ÃÊÙËÉÐÆͽÁÅǽÈÙÊËÊ¿ÒËÁÅÈÅʽ ÏÂÍÅÏË͐ÛÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ¾ËÌÍËÁÐÇп½ÈÅÃŊ ¿ËÌÅÎ ÜÇÅƾÈÙÕËÛÔÅÉÂÊÕËÛɐÍËÛ¿Á˾ͽý¿ ͽÈÙʐÎÏÙ ¡ËÎÜÀÊÂÊÊÜ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÌËÈ܊ À½ÈËʽÎÌͽ¿Á¿ǽÍÁÅʽÈÙÊËÉÐÌÂÍÂÈËɐÍÂÌÍÂÄÂʊ ϽӐœ ÄʽÇË¿ÅÉÅÍ˾ËϽÉÅ ÖËÎÅÉ¿ËȐÄп½ÈÅÓÂÆ ÄÈ½É ¾ÐÈË ¿¿ÂÁÂÊÊÜ ͽÈÙÊËÀË ˾q—ÇÏÐ ¡ÛÕ½ÊËÉ Ð ÍËӐ ½ ϽÇËà ¿¿ÂÁÂÊÊÜ ÊÂÍÂÌÍÂÄÂÊϽÏÅ¿ÊËÀË ÃÅ¿ËÌÅÎÐ ©½È¿ÅÔÂÉ ÌÍžÈÅÄÊË ¿ ÏËÆ νÉÅÆ Ô½Î ¯½ʽ¿ÏÙ½¾ÎÏͽÇÏÊÅÆÃÅ¿ËÌÅÎvÓ¿ÎÂËÁÊËÃŊ ¿ËÌÅÎ ª½ÏËɐÎÏÙ ²² ÎÏËȐÏÏÜ ¿¿ÂÈË ¿ ½ÍϊÎÅÎÏÂÉÐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ʽÆͽÁÅǽÈÙʐÕ˜ ͽÈÙÊËÎϐ ͽÈÙÊÅÆ ˾q—ÇÏ ͽÈÙÊÂϐÈË ͽÈÙÊÅÆÍÐÒ ͽÈÙÊÐÁÛ ¬Ð¾ÈÇ½ÖÂÁÐÃÂÁ½ÈÂǽ¿ÁÐοÁËÉÈÂÊÊÜÓÙËÀËÌÂÍŠ ÒËÁпÁÍÂÌÍÂÄÂÊϽӐœÁËͽÈÙÊËÎϐ ¿ÁÄ˾ͽÃÂʊ ÊÜÁËÁœËÁʐ—ÛÄ¿½ÃÈÅ¿ÅÒÎÇȽÁË¿ÅÒÓÙËÀËÑÐʊ Á½ÉÂÊϽÈÙÊËÀËÌÂÍÂÒËÁÐÎÌͽ¿Á—ÊË¿½ÍËÈÙÀÈÜÁ½Ô½ ª½¿ÏÙ Ð ÃÅ¿ËÌÅΐ Ë̊½ÍÏÐ ¿Á ½ÊÀÈ 0QUJDBM SU v ËÌÏÅÔÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ¡ÈÜ Ë̊½ÍÏÐ ¾ÐÈË ҽͽÇÏÂÍÊ ¿ÁÏ¿ËÍÂÊÊÜ ÍÐÒÐ Ľ ÁËÌËÉËÀËÛ ÒÐÁËÃʐÒ ĽÎ˾¿ ¾ÂÄÍÐÒÐÜÇϽÇËÀËv­ÂÁ ʽÉÌËÏ͐¾Ê½ÐÔ½ÎÏÙÎÌˊ ÎÏÂ͐À½Ô½ ÆËÀËÍÐÒÌÂÍÂÁÄ˾ͽÃÂÊÅÉ Ê½ÇÕ¿ÊÊ ÄÉË࿐ÁÔÐÏÅ ËÌÏÅÔÊÅÒ ÂÑÂÇϐ¿ ¯ËÉÐ ¿ ɽʐÑÂΊ
ϽÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ Ë̊½ÍÏÐ v žÍÁÃÅÏ ­½ÆȐ ²ÂÎÐνŠ ­½Ñ½ÂÈÜ®ËÏËÔŲÐȐËȬ½ÍǽÄÐÎÏ͐ԽÛÏÙÎÜϽǐ ÏÂÍɐÊÅÜÇÐÔ½ÎÏÙ ¿ÍÏнÈÙʽϽÊÂɽÏÂ͐½ÈÙʽ ³ ÏÂÍɐÊÅ ʽ¾ÐÈÅ ÌËÕÅÍÂÊÊÜ ¿ ŠÒ Ľ¿ÁÜÇÅ ÇËÉÌqÛÏÂÍÊËÉÐÉÅÎÏÂÓÏ¿Ð ÒËÔ½ʽÎÌͽ¿Á¿ËÊÅ¿Š ÁËɐÖÂÄŠÒ ¾½ʽ¿ÏِĊÒÍËǐ¿°Ã¿ŠÒ£½Ê ¯ÂÊÀÂȐ µ¿ÂÆÓ½ÍÎÙÇÅÆ ÎÇÐÈÙÌÏË͊½¿½ÊÀ½ÍÁÅÎÏ ®Ï¿ËÍÛ¿½¿ ÍÐÒËɐ ˾q—ÇÏÅ Ä ¾ÍÐÒÏÐ Ͻ Ô½ÎÏÅÊ ÉŠ ҽʐÄɐ¿ v ­ÂÁ ʽÄÅ¿½¿ ο˜ ÎÇÐÈÙÌÏÐÍÅ ˆ¿ÍÏЊ ½ÈÙÊÅÉÅ˾q—ɽÉ؝ÓÅÑÍË¿ÏÂÒÊËÈËÀœÎÏ¿ËÍÅÈÅ ¿ÍÏнÈÙÊÅÆÌÍËÎϐÍÈÅÕÂÔÂÍÂÄÍËǐ¿ ¼ ÒËÔÐ ÌÍËÁÂÉËÊÎÏÍп½ÏÅ ½ÐÁÅÏË͐œ νÉ ÓÛ ÊË¿Ð ÌÂÍÎÌÂÇÏÅ¿Ð ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÌËǽĽÏÅ ѽÊϽÎÏÅÔÊÅÆ Á½̽ÄËÊ ÆËÀË ÉËÃÈÅ¿ËÎÏÂÆ ­ËÈÙ ÎÌËÎÏÂ͐À½Ô½ ϽŠ ÇËà ÄɐÊÅȽÎÜ v Ä ̽Îſʘ ʽ ½ÇÏÅ¿ÊÐ ¯ÂÌÂÍ ¿Ê Î̐¿ÐÔ½ÎÊÅÇ ½ ÄÍÂÕÏËÛ Æ ÇËÍÅÎÏп½Ô °Ã ¿ÌÍˊ ÁË¿ÃËÎϽÊʐÒŠÏÅÍËǐ¿ÎÐÔ½ÎʽÎÇÐÈÙÌÏÐͽvÓ ÊÂÈÅÕÂ˾q—ÇÏÁÈÜÎÌËÎÏÂÍÂÃÂÊÊÜ ½Æ˾q—ÇÏ ÜÇËÀË ÉËÃʽÏËÍÇÊÐÏÅÎÜϽÄÜÇÅÉÉËÃʽ¿Ä½—ÉËÁÜÏÅ ©ÅÁÐÃÂĽ̐ÄÊۗÉËÎÜÄËÍÀ½ÊÄ½Ó—ÛÊËÍɽÈÙÊÅÒ ¾—ʽÈ ®ÌËÁ¿½ÛÎÜ ÖË ʽÎÏÐÌʽ ©ËÎÇË¿ÎÙǽ ¾—Š ʽÈÂÎϽÊÂÌÂÍÕËÛ ʽÜǐÆ¿Á¿Áп½ÔÄÉËÃÐÏÙÌˊ ÄʽÆËÉÅÏÅÎÜ Đ ÎÌͽ¿ÃʐÉ ÎÐÔ½ÎÊÅÉ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉ Ä ÐΐÉ ÌÍÅϽɽÊÊÅÉ ÆËÉÐ ͽÁÅǽȐÄÉËÉ «ÁʽÇ Ͻǽ ÇËÊÓÂÌӐÜ Ä˿ΐÉ Ê ¿ÅÇÈÛÔ½— ÉËÃÈÅ¿ËÎϐ ÁÂÉËʊ ÎÏͽӐœ ϽÉ ÃÅ¿ËÌÅÎÐ ÔÅ ÇȽÎÅÔʘ ÎÇÐÈÙÌÏÐÍÅ ËÎǐÈÙÇÅ ͽÁÅǽÈÙʐ ÏÂԐœ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÄɐŠ ÊÅÈÅ Æ ʽÕ ̐ÁҐÁ ÁË ÃÅ¿ËÌÅÎÐ ½ ϽÇËà —Í½ÍҐÛ ɐà ½¾ÎÏͽÇÏÊÅÉ Ͻ ýÊÍË¿ÅÉ ÃÅ¿ËÌÅÎËÉ ¯ËÉÐ ¾ÂÄÐÉË¿ÊË Ü ÌËǽÃÐ Æ ÎÐÔ½ÎÊÅÆ ÃÅ¿ËÌÅÎ È ¿Å ɽ—ÏÂͽӐÛvʽÀËÈËÎÎÌͽ¿ÁÍ˾ÅÏÅÉÂÏÙÎÜʽӐÆ ÊË¿ÆÍËÄÉÅϐÆÄËʐɐÃÉÅÎÏÂÓÏ¿ËɐÀÈÜÁ½ÔÂÉ

v°ÔËÉÐÁÈÜŸ½ÎÌËÈÜÀ½—Ľ¿Á½ÊÊÜÉÅÎÏÂÓÏ¿½ v ­Äʐ ÏÂËÍÂÏÅÇÅ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÜÇ  ͐Äʐ ÒÐÁËÃÊŊ ÇÅ ÔÅ ͐Äʐ ÎËӐ½ÈÙʐ ÀÍÐÌÅ ÑËÍÉÐÈÛÛÏÙ ͐Äʐ ӐȐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½«ÁʽÄÑÐÊÇӐÆÉÅÎÏÂÓÏ¿½vÓÂÇȽ¿Õ½ ˆ&TD˜ ½ÊÀÈ&TDBQFv¿ÏÂÔ½v­ÂÁ Ï˾ÏË¿ÅҐÁĽ ÉÂÐ ¿ÅÁÅɘ ͽÈÙÊËÎϐ ¡ÈÜ ÓÙËÀË ÎÊÐÛÏÙ ͐Äʐ ÉÂÏËÁÅvÍÂȐÀÜ ÉÅÎÏÂÓϿˏÊËÁÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë¿ËȐ— ÌÂ;ͽÏÅ ʽ ξ ˾ÓÜÊÇÅ ÍÂȐÀœ ÄӐÈÛ¿½ÏÅ Èۊ ÁÂÆ ÜǐÎÏͽÃÁ½ÛÏÙ¿ÁĐÏÇÊÂÊÊÜĐοÏËÉ ȐÇп½ÏÅ ͽÊÅ Ľ¿Á½ÊœÉͽÈÙʐÎÏÛ ©ÅÎÏÂÓÏ¿ËÎÌͽ¿Áɽ—ϽÇÐÄÁ½ÏʐÎÏÙ¶ËÌͽ¿Á½ ͽʐÕ ӐÈÅÏÂÈÙÎÏ¿Ë ¾ÐÈË ÌÍÂÍËÀ½ÏÅ¿ËÛ սɽŠ ʐ¿ ÄÀËÁËÉ սɽʽÉÅ ĽÒËϐÈÅ ¾ÐÏÅ ÒÐÁËÃÊÅÇÅ  ÎÌͽ¿Á ¿ÅÇËÊп½ÈÅ Í˾ËÏÐ ʽ¿ÏÙ ÇͽÖ Ľ Õ½Š ɽʐ¿ È ÜÇÖË ÆÁÂÏÙÎÜ ÌÍË ÉÂÊ ËÎ˾ÅÎÏË ÏË ¿ ͽĐ ÜÇÖËÉÂÊ¿ÇÐÎÅÏÙÄÉÜ Ü¿ÎŠϽÇÅ¿¿ÂÁÐÎŊ ÍË¿½ÏÇÐ ½Ê¿Á½¿½ÏÅÉÐÎÜÁËսɽÊÎÙÇÅÒÔÅÉÅΊ ÏÂÓÙÇÅÒÍÅÏнȐ¿ ° ÎÐÔ½ÎÊËÉÐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ¾½À½ÏË ÒÏË Ä ÒÐÁËÃÊÅǐ¿  Á½ÈʽɽÀ½—ÏÙÎÜÇË̽ÏÅʽÌËȐÍÂȐÀœϽÁÐÕ¿Êˊ ÀËӐÈÅÏÂÈÙÎÏ¿½È—ÆϽǐ ÒÏËʽÁÈܗÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÑÐÊÇӐ—ÛÇÍÅÏÅÇÅvͽÈÙÊËÎϐ ÌËȐÏÅÇÅ ʽ¿ÏÙ ÇÍÅÏÅÇÅνÉËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½²ÏËÎÙÒËÔ¾½ÔÅÏÅ¿ÊÙˊ ÉÐÁÃÂÍÂÈËÂÆÑË͐œ ÂÇÎϽÄÐ Ľΐ¾ÍËÄÕÅÍÂÊÊÜ ÁËÉËÎϐ²ÏËÎÙʽ¿ÏÙʽÁÈܗÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÂÇËÈËÀÔÊËÛ ÑÐÊÇӐ—Û²ÏËÎÙ¿¿½Ã½— ÖËʽÆÇͽÖÂÉÅÎÏÂÓÏ¿Ëv Ó ¾ÄÊÂΊ½ÍÏ ½ ÁÈÜ ÇËÀËÎÙ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë v Ó ÍËÄ¿½Š

<>&VSPQB U SBVN °ɐÎÙǐÆÀ½ÈÂÍœ ¨Âʾ½ÒÀ½ÐÎ §ÐͽÏËÍv ¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ †¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ ±ËÏ˱ÈÌµÂʾËÍÊ

<> <>­Ë¾ÈÜÔÅÍÂԐ ĽÀ½ÈÙÊËÁËÎÏÐÌÊÅÉÅ ŸÅÎϽ¿Ç½;,. ³ÂÊÏͧÐÈÙÏÐÍÅ Ͻ©ÂÁ½ÏÂÒÊËÈËÀÆ §½ÍÈÎÍР§ÐͽÏËÍv ¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ †;,. ±ËÏ˱ͽÊÓŸ½ÉÀËÑ <>©ÂÐÍËÄÐÉÐ .FEJB4UVEZBU#VGGBMP u ¿ÅÎϽ¿Ç½;,. ³ÂÊÏͧÐÈÙÏÐÍÅ Ͻ©ÂÁ½ÏÂÒÊËÈËÀÆ ©ÐÄÂÆ©ÂÁ½ §ÐͽÏËÍv ¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ u

†;,.±ËÏË0/6,

À½ Æ ĽÁË¿ËÈÂÊÊÜ ¡ÂÒÏË ÈÛ¾ÅÏÙ ɽΊÉÂÁ½ ÊՐ v ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÁÈÜ ¿ÏÒÅ Ëǽ ¼Ç ¾½ÔÅÏ  Ð ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ — ¾ÂÄȐÔ͐ÄÊË¿ÅÁ¿Ľ¿Á½ÊÙv¿Áˆ¾ÁÊËÀ˘ÁːÊÎÏŊ ÏÐӐËʽÈÙʘÇÍÅÏÅÇÅ ¿ÁÉÅÎÏÂÓÏ¿½ÑËÍɽȐÄÉÐÁË ÇËÊÏÂÇÎÏнÈÙÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÓÂÆÏÂÍɐʾп¿¿ÂÁŠ ÊÅÆÉÊËÛ¿ÍËӐ ¼ ËÎ˾ÅÎÏË ¿¾½Ô½Û ¿ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ Â̐ÎÏÂÉËÈËÀÔÊÐ ÑÐÊÇӐÛ ©ÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÜÇ ÌÍËοÏÊÅÓÏ¿Ë ¼ ¾ ÎǽĽ¿ ÖË ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë v Ó ÎËӐ½ÈÙÊ ÐÏ¿ËÍÂÊÊÜ Ô½ÎÏÅʽ ÎËӐÐÉÐ Ͻǽνɽ ÜǐÍÂÕϽÔ½ÎÏÅÊvÂÇËÊËɐǽ ÌËȐÏÅǽ ʽÐǽ  ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë Ê — ÊÂĽÈÂÃÊÅÉ ¿Á ÓÅÒ ÎËӐ½ÈÙÊÅÒ ÎÅÎÏÂÉ ®ÈÁËÉ Ľ ªÇȽÎËÉ ¨ÐɽŠ ÊËÉ ªÇȽÎ ¨ÐɽÊ <v> v ʐÉÂÓÙÇÅÆ Îˊ ӐËÈËÀ v ­ÂÁ ÉËÃʽ ÌË¿ÏËÍÅÏÅ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë v Ó ÑÐÊÇӐËʽÈÙʽ ÁÅÑÂÍÂÊӐ½ÓÜ ÎËӐ½ÈÙÊÅÒ ÎÅÎÏÂÉ ¾ËÎȐÁËÉĽžÍÐÊ˨½ÏÐÍËÉ žÍÐÊ˨½ÏÐÍvÑͽʊ ÓÐÄÙÇÅÆÎËӐËÈËÀʽÐÇÅv­ÂÁ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËvÓÂÎЊ ÇÐÌʐÎÏÙ͐ÄÊÅÒ½ÇÓÂÊϐ¿ "DUPSŠ/FUXPSL5IFPSZ ¯Ëà ÜÇ ¾½ÔÅÏ  ¿ ɘÆ ÌÂÍÎËʽÈÙʐÆ ÇËÊÓÂÌӐœ ÊŠ ɽ— ɐÎÓÜ ÁÈÜ ÏͽÊÎÓÂÊÁÂÊÏÊËÎϐ Ͻ ¿ÏÂԐ ¤½ É˗Û ÇËÊÓÂÌӐ—Û ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë — Ê¿Áq—ÉÊËÛ ÎËӐ½ÈÙÊËÛ ÎÅÎÏÂÉËÛ ϽÇËÛνÉËÛ ÜÇÉÂÁÅÓÅʽÔÅÂÇËÊËɐǽ ¼ ¾ÂÄÐÉË¿ÊË Ê ľÅͽÛÎÜ ʽ¿qÜÄп½ÏÅ ¿È½ÎÊ ¾½Š ÔÂÊÊÜ ĽÀ½ÈÙʐÆ ÇËÊÓÂÌӐœ¾—ʽÈ°ÍËȐÇÐͽÏËͽ ÜÁÜÏÅÉÐÜÇÎÏËÍËÊʐÆÎÌËÎÏÂ͐À½Ô ¿ÅÄʽԽÛÔÅ Üǐ Ï¿ËÍÅ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÌÍËÂÇÏÅ — ÄʽÔÅÉÅÉÅ ÊÑËÍɽŠ ÏÅ¿ÊÅÉÅϽÊÊË¿½ÓÆÊÅÉÅ

v´ÅÉËÃʽÎǽĽÏÅ ÖËÌËÇÈÅǽÊÊÜÉÎÐÔ½ÎÊˊ ÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½— ÄËÇÍÂɽ ÌËÌÐÈÜÍÅĽӐÜÌÂÍÂÁˊ ¿ÅÒÁËÎÜÀÊÂÊÙʽÐÇÅ v©ÃÉÅÎÏÂÓÏ¿ËɐʽÐÇËÛĽ¿ÃÁŐÎÊп½È½ÀÈžˊ ÇËĽÇË͐ÊÂʽÎ̐ÈÙʐÎÏÙ ÌËÔÅʽÛÔÅ¿ÁÂÌËÒÅŸÁŠ ÍËÁÃÂÊÊܐÁËÉËÁÂÍÊЮǽÐÉË Ë̊½ÍϐÖ¿ŠÒ ÍËǽÒ ½ÇÏÅ¿ÊË ¿ÅÇËÍÅÎÏ˿п½¿ ʽÐÇË¿ ʽÌͽÓۊ ¿½ÊÊÜÐÎÑÂ͐ÂÇÎÌÂÍÅÉÂÊϽÈÙʘÌÎÅÒËÈËÀœ ÌËÔŊ ʽÛÔÅIJ²ÎÏËȐÏÏܐÁË ÂÕϽÈÙϊÏÂË͐œ ÎÑËÍÉЊ ÈÙË¿½Ê˜ ¿ ÍËӐ ´ÅɽÈË ÎÐÔ½ÎÊÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ¿ÅÇËÍÅÎÏË¿ÐÛÏِÌËÌÐÈÜÍÅÄÐÛÏÙ¿ËÁÊËÔ½ÎʽÐÇÐÆ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ʽÍËÁÃÂÊÂÄʽÐÇË¿ÅÒÄʽÊÙ «ÁʽÇʽÐǽʾÐÁ½ÇÓÂÊÏËÉ©ËÎÇË¿ÎÙǘ¾—ʽȠ ÁÈÜÓÙËÀË¿½ÍÏËËÍÀ½ÊÄп½ÏÅËÇÍÂÉÐÎÌÂӐ½ÈÙÊпŊ ÎϽ¿ÇЭËΐÆÎÙÇÂÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉËÀÈ˾ʽʐÆ¿ÁÀͽÏÅ ÎÐÏϗ¿ÐÍËÈÙ¯½ÇËÉÐÌÍËÂÇÏÐÜÁ½¿¾ÅʽĿЈ­ËΐƊ ÎÙÇÅÆÇËÁ˜

vªÂÄ¿½Ã½ÛÔÅʽÇÍÅÏÅÇÐľËÇÐÂÇÎÌÂÍϐ¿ Ìˊ ÌÂÍÂÁÊܾ—ʽÈÂÌ˾ÅȽÍÂÇËÍÁÅ¿Á¿Áп½ÊËÎϐ ´Å — ¿Á¿Áп½ÊÎÏÙ ÌËǽÄÊÅÇËÉ ÜǐÎʘ Í˾ËÏÅ ÇÐͽÏËͽ ´Å ÒËϐÈÅ ¾ ŸÅ ½¾Å ÔÂÏ¿ÂÍϽ ¾—ʽÈ Ì˾ÅȽÓÂÆÍÂÇËÍÁ v ¡ÐàԽÎÏË  Ê ÈÅÕ ¿ Ó½ÍÅʐ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅΊ ÏÂÓÏ¿½ ÎÊЗ ÎÂÍÆËÄÊÅÆ ÍËÄÍÅ¿ ɐà ÌоȐÇËÛ Ͻ ÂÇÎÌÂÍÏÊÅÉÎÂÍÂÁË¿ÅÖÂÉ©ÅÃÅ¿ÂÉËĽԽΐ¿ ÁÈÜ ÜÇÅÒ ҽͽÇÏÂÍʽ ÇÍÅĽ ÇËÉÌÂÏÂÊÏÊËÎϐ Ð ¿ÎÒ ÎÑŠ ͽÒÎËӐ½ÈÙÊËÀËÃÅÏÏܪ½Ö½ÎÏÜ ÎÊÐÛÏÙÀ½ÈÐĐʽŠ ÐÇÅ ÇÐÁÅÊÂÁËÌÐÎǽÛÏÙÎܽɽÏËÍŐÁÂÎÌÍÅÆɽ—Ïي ÎÜ ÈÅÕ ¿ÅÇÈÛÔʽ ˾ÄʽʐÎÏÙ Ͻ ÇËÉÌÂÏÂÊÏʐÎÏÙ ÉÂÁÅÓÅʽ ѐÄÅǽ ÊÃÂÊÂÍÜ ѐʽÊÎÅvÏ˾ÏËÑÐʊ Á½ÉÂÊϽÈÙʐ ÁÅÎÓÅÌȐÊÅ  ʽ ÌÍ¿ÂÈÅÇÅÆ ýÈÙ ÉÅ

<>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

<>

ɽ—ÉËÄ˿ΐɐÊÕÐÎÅÏнӐÛ¿ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ËÎ˾ÈÅ¿Ë¿ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ÎÐÔ½ÎÊËÉÐ Ä :PV5VCF Ͻ ÊÕÅÉÅ ÎËӐ½ÈÙÊÅÉÅ ÉÂÍÂýÉÅ οÏ ÌÂÍÂÃÅ¿½— ÎÌÈÂÎÇ ½É½ÏËÍÎÏ¿½ ¿ÅÊÅÇÊÂÊÊÜ Ê˿ˊ ÀË ͐ÄÊË¿ÅÁÐ Ï¿ËÍÔ˜ ½ÇÏÅ¿ÊËÎϐ ³Â ÁÐ࿽ÃÈÅ¿Ë ÁÈÜÁÂÉËÇͽÏÅĽӐœÏ¿ËÍÔ˜½ÇÏÅ¿ÊËÎϐŸËÁÊËÔ½ÎÓ ÉËÃÂÎϽÏÅ̽ÎÏÇËÛ ¾ËʽÎȐÁÇËÉÊÂÇËÉÌÂÏÂÊÏÊËΊ ϐ—ĽÊÂ̽Á ½ÏËÉпËʽÁÐÃÂʾÂÄÌÂÔʽ ÁÈÜÉÅΊ ÏÂÓÏ¿½ ÄËÇÍÂɽ ¤ÊÕËÀ˾ËÇÐ ÉžÈÙÕÂÊÂÃÅ¿ÂÉË¿ÐÉË¿½ÒÀÂÀŠ ÉËʐœÜǘÎÙËÁʐ—œÌоȐÔʘÎÑÂÍŬоȐÔʽÎÑÂͽ ÎÙËÀËÁʐ v Ó Ê ǽÑÂÁͽÈÙÊÅÆ Î˾ËÍ ½ ѽÊÏËÉ ÜÇÅÆÎÇȽÁ½—ÏÙÎÜ ͽÁՠľÂÄȐԐɽÈÂÊÙÇÅÒÓÂÍÇˊ ¿ÂÓÙϽǽÌÈÅÔËǬоȐǽÎÙËÀËÁʐvÓÂÎÌͽ¿Á¿ÂŠ ÈÅÇÅÆÒÍ½É ½ÌÍËÑÂΐÆʽÇÍÅÏÅǽÌÍÅÓÙËÉÐvÊŠ ¿ÂÈÅǽǽÌÈÅÔǽÈ¿É˗ÉÐÍËÄÐɐÊʐœÒӐÊʐÎÏÙ νÉËÎϐÆʽÆ͐¿ÊË¿ÂÈÅǽ ¼ÁÐÃÂͽÁÅÆ ÖËÎÐÔ½ÎÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿ËʽÉÅÊÐȐƾ—Š ʽÈ¿ÅÇÈÅǽÈËϽÇÅƐÊÏÂÍÂοÁ¿Áп½Ô¿ÎÌͽ¿Á ÒËϐ¿¾ÅÌ˾ÅÏÅÓÂÆÍÂÇËÍÁ¿Á¿Áп½ÊËÎϐ

v ´Å ¾½À½ÏË ÍËΐÆÎÙÇÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÌͽÓۗ Ð ÎÑÂ͐ÊË¿ÅÒÉÂÁ½ ´ÅœÍ˾ËÏÅŸ½ÉʽÆӐǽ¿Õ v­ËΐÆÎÙÇÅÒÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÇËÏ͐ÌͽÓÛÛÏِÄÊ˿Ŋ ÉÅ ÉÂÁ½ ÌÍÅÔËÉÐ ʽ ÁÐà¿ÅÎËÇËÉÐ ͐¿Ê ʽ ֽΊ ÏÜ ÁËÎÅÏÙ¾½À½ÏˬÁÏ¿ÂÍÁÃÂÊÊÜÓÙËÀËÉËÃʽ¾ÐÈË ¾½ÔÅÏÅ ʽ ǐÈÙÇËÒ ÌËÎ̐ÈÙ ŸÂÊÂӐÆÎÙÇÅÒ ¾—ʽȠ ½ ϽÇËà ʽ ÌËÌÂÍÂÁʐÒ ©ËÎÇË¿ÎÙÇÅÒ ¾—ʽÈ ¡ÈÜ ÉÂÊ¿ÂÈÅÇÂĽÁË¿ËÈÂÊÊÜÆ¿ÂÈÅǽÔÂÎÏÙÌͽÓÛ¿½ÏÅ ÄÍËΐÆÎÙÇÅÉÅÒÐÁËÃÊÅǽÉÅ¡ÂÇËÀËÄÊÅÒÁÐÃÂÁˊ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>$53-<4QBDF> ­ÅÏËÍÅǽÌÍËʽŠ ÀÈÜÁ¿ÁžÂÊϽɽ ÁËŸÂÈÅÇËÀ˞ͽϽ ÊÎϽÈÜӐÜ §ÐͽÏËÍv ¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ †;,. ±ËÏË0/6, <>ÇËÊËĐÏÇÊÂÊÊÜ žÅÏ¿½˾ͽĐ¿Ð ʽÐӐ ÍÂȐÀœϽ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ÊÎϽÈÜӐÜ §ÐͽÏËÍv ¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙ †;,. ±ËÏË0/6,

¾Í ÄʽÛ ËÎ˾ÅÎÏË ½ ÁÂÇËÀË ʽ¿ÏÙ ÌÍÂÁÎϽ¿ÈÜ¿ ʽ ͐ÄÊËɽʐÏÊÅÒ ¿ÅÎϽ¿Ç½Ò Ð ;,. ³ÂÊÏ͐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ϽÉÂÁ½ŠÏÂÒÊËÈËÀÆЧ½ÍÈÎÍРÁÅÍÂÇÏËÍËÉÜÇËÀË— ¬ÂÏÂÍŸ½Æ¾ÂÈÙv­ÂÁ ¡ËÍÂԐ ˾ÁÐÉÐÛÉËÃÈÅ¿ÎÏÙ ËÍÀ½ÊÄ½Óœ ¿ ɽƾÐÏÊÙËÉÐ ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ÍËΐÆÎÙÇËÀË ÉÂÁ½Š½ÍÏп;,.

v´ÅÌË¿qÜÄЗŸ½ÎÄ«ÁÂÎËÛÖËÎÙ ËÇ͐ÉѽÇÏÐ ÖËŸÅϽÉʽÍËÁÅÈÅÎÜ v°ÉÂʐÃÅ¿ÂɐÑËÈËÀÔÊÅÆ˾ͽÄ«ÁÂÎÅÜÇɐÎϽʽ ¾ÂÍÂĐÉËÍÜÆɐÎϽ¿ÅÎËǘÇÐÈÙÏÐÍÅ ɐÎϽ´ÂÒË¿½Ͻ ž½¾ÂÈÜ ɐÎϽ ¬ËÏÙËÉǐÊÎÙÇÅÒ ÎÒËÁ¿ ÖË ËÏÍÅɽÈÅ οËÛ ʽĿÐ Ľ¿ÁÜÇÅ ÄʽÉÂÊÅÏËÉÐ ѐÈÙÉÐ ¢ÆÄÂÊՊ ÏÂÆʽ

vŸÅ¾Ð¿½ÈÅ¿§Å—¿ÄÈÂÇӐÜÉÅÖ¿ÌÂ͐ËÁÍ˾ˊ ÏųÂÊÏÍÐÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½®ËÍËν´ÅӐǽ¿½ ÁÈÜŸ½ÎÐÇͽœÊÎÙǽ½ÍϊÎÓÂʽ ÄËÇÍÂɽÄËÀÈÜÁÐʽ Ï  ÖË ÉÂÁ½ŠÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÏÐÏ ÌËÇÅ ÖË Ê ÇÍËÇЗ ¿ ½¿½ÊÀ½ÍÁÆËÎÊË¿ÊÅÉÒÐÁËÃʐÉýÊÍËÉÏͽÁÅӐƊ ÊË—ÃÅ¿ËÌÅÎ ´ÅÊÂɽ—ÏÂʽɐÍÐÌÍŜҽÏÅ¿°ÇͽœŠ ÊÐÆ ÉËÃÈÅ¿Ë ÌËÌͽÓÛ¿½ÏÅÏÐÏÐÍËȐÇÐͽÏËͽ v ¼ Ê ʽÁ½Û ÌÂÍ¿½ÀÅ ÃËÁÊËÉÐ Ä ýÊ͐¿  ÏËÉÐ Ä ÊÂÏÂÍ̐ÊÊÜÉ ÔÂǽÛ ʽ ÄʽÆËÉÎÏ¿Ë Ä ÐÇͽœÊÎÙÇËÛ ½ÍϊÎÓÂÊËÛ®Ìͽ¿ÁɽÛʽɐÍÌÍŜҽÏÅ¿°ÇͽœÊÐÆ ÁÄʽÏÅÎܾÈÙÕÂÌÍËÐÇͽœÊÎÙÇÂÎÐÔ½ÎÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë žÐ¿¾ÅͽÁÅÆ ÜǾÅ"356,3"*/&ÎϽ¿ÁÈÜÉÂÊÂÌÍˊ ¿ÁÊÅÇËɏÁÂÜÌËÌͽÓÛ¿½ÏÅ¿°ÇͽœÊ¿ÜÇËÎϐÇÐͽŠ ÏËͽÁÈÜÉÂÊÂÁÐÃÂÎÌËÇÐÎÈÅ¿½
"SU(-0#64

°³ÂÊÏ͐£ËÍý ¬ËÉ̐Áп¬½ÍÅÐ ÊÂÖËÁ½¿ÊË¿ÁÇÍÅȽÎÜ ̽ÊËͽÉʽ¿ÅÎϽ¿Ç½ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ÇͽœÊ$ҐÁʘ ‡¿ÍËÌÅ ÖËËÒËÌÈۗ ËÎϽÊʐՐÎÏÁÂÎÜÏ ÍËǐ¿ÆËÀːÎÊп½ÊÊÜ ¢ÇÎÌËÄÅӐÜ˾q—ÁÊЗ ÌËʽÁÍ˾Ï̐¿ÎËÏʐ ÉÅÏӐ¿ ¿ÅҐÁӐ¿Ä ³ÂÊÏͽÈÙʘϽ®ÒÁʘ ‡¿ÍËÌÅ ÇËÏ͐ÌͽÓÛÛÏÙ ÐʽÆ͐ÄÊËɽʐÏʐÕÅÒ ÏÂÒʐǽÒ¿ÁÇȽÎÅÔʘ ÑËÏËÀͽѐœÁË ¿ÁÂːÊÎϽÈÜӐœ Ͻ½ÍҐÏÂÇÏÐÍʘ ÎÇÐÈÙÌÏÐÍÅ

<>

ª½Ï½ÈÜ´ÂÍɽÈÅÒ

¬ Í Ë Ö ½ Ê Ê Ü

 

Ÿ ˆ«¾ÓÜÊÇÅÉÅÊÐÈËÀ˘ ˆ-FT1SPNFTTFTEV1BTT˜ ªÂÌËÎȐÁ˿ʽÎÏË͐ÜÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÇͽœÊÇËÈÅÕÊÙ˜®ÒÁʘ‡¿ÍËÌÅ v Ç¿ÏÊÜvÈÅÌÊÜ ³ÂÊÏͬËÉ̐ÁÐ ¬½ÍÅÃĐ®ÒÁÊËÛ ‡¿ÍËÌËÛ

ÅÎϽ¿Ç½ ËÍÀ½ÊÄË¿½Ê½ Î̐ÈÙÊÅÉÅ ÄÐÎÅÈÈÜÉÅ ÇÐͽÏË͐¿ ³ÂÊÏÍЬËÉ̐ÁÐϽŸ½ÍÕ½¿ÎÙÇËÀËÉÐÄÂÛÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅΊ ÏÂÓÏ¿½ ɽ—ÌËÁ¿ÆÊÐʽĿЬÂÍÕ½ ÊËÎϽÈÙÀÐÛÔ½vˆ«¾Š ÓÜÊÇÅÉÅÊÐÈËÀ˘ÁÍÐÀ½vÊÂËѐӐÆʽϽÏÍËÒÅÊÂÄ¿ÅԊ ʽ ÁÈÜ Ëǽ ˆªÂÌËÎȐÁ˿ʽ ÎÏË͐Ü ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÇͽœÊ ÇËÈÅÕÊÙ˜ ®ÒÁʘ‡¿ÍËÌŘ´ËÉÐîҐÁʽ‡¿ÍË̽ ÁËÜǘÏÂÍÅÏË͐½ÈÙÊË ʽÈÂÃÅÏÙ  °ÇͽœÊ½ ÎϽ— ˆÇËÈÅÕÊÙËۘ ÊÂʽÔ ÏÐÏ ÁÂÏÙÎÜ ÌÍË ÜÇÅÆÎÙÌËȐÏÅÔÊÅÆÌÍËÓÂÎ ʽÇÕϽÈÏÍËÄ¿½ÈЮ­®­ ŸÅÜ¿ÈܗÏÙÎÜ ÏËÌËήҐÁʘ‡¿ÍËÌÅ ÜÇÅÆÁË¿ÀÅÆÔ½ÎÌÍËÏÅÎϽ¿Š ÈÜ¿ÎÜ ¤½ÒËÁÐ — ¿Î ÉÂÊÕ ÐÃÅ¿½ÊÅÉ Ð ÎÐÔ½ÎʐÆ —¿ÍËÌÂÆÎÙǐÆ ÎÏË͐ËÀͽѐœ Ë¿ËÍÅÏÅ ÌÍË ÇÐÈÙÏÐÍÐ ˆÊÕ˜˜ ÌÂÍÅÑÂ͐Æʘ ‡¿ÍËÌÅ ʽÌÍËÏÅ¿½ÀЇ¿ÍË̐ÓÂÊÏͽÈÙÊÆ ¿¿½Ã½—ÏÙÎÜÎÙËÀËÁʐ ɽÆàÊÂÌËȐÏÇËÍÂÇÏÊÅÉ «¾ÍÅÎÅ Ӑ—œ ˆÊÕ˜˜ ‡¿ÍËÌÅ ÌË¿ËȐ ÎÏÅͽÛÏÙÎÜ ÌÂÍÂÁ ʽÎÏÐÌËÉ Ê˿˜ ŸÂÈÅǘ ‡¿ÍËÌÅ «¾q—Áʽʽ ‡¿ÍË̽ ÌËÇÈÅǽʽ ¾ËÁ½Æ ʽ ÎÈË¿½Ò ¿ÏÈÅÏÅ ÔÂÍÀË¿Ð ÐÏË̐ÔÊÐ É͐Û ÌÍË ˆÎ¿Ë¾ËÁÐ ͐¿ÊÎÏÙ Ͻ ¾Í½ÏÂÍÎϿ˘ ½È ÓÙËÀË ͽÄÐ Ľ ÎÌÍÅÜÏÈÅ¿ÅÒÂÇËÊËɐÔÊÅÒÐÉË¿ ÜǐÁËÎÒËÔÐĽ¾ÂÄÌÂÔÅÏÙÎÐԽΊ ʽĽҐÁÊ˗¿ÍËÌÂÆÎÙǽÉËÁÂÈÙǽ̐ϽȐÄÉÐ ®ÇȽÈËÎÜÏ½Ç ÖËÎÙËÀËÁʐÁÂÇËÏ͐ÄÏÅÒ ÒÏËÇËÈÅÎÙÃÅ¿ˆÌËÏËÆ ¾ÇÉÐÍИ ʽÍÂÕϐËÌÅÊÅÈÅÎ܈ʽÌͽ¿ÅÈÙÊËÉоËӐ˜¡ÈÜÊÅÒ ÍËÄÌËԽȽÎÜ ÊË¿½ ÎÏËÍÅÔʽ ÂÌËÒ½ Á˾½ ÎÏ͐ÉÇËÀË ÍËÄ¿ÅÏÇÐ 

<>«ÈÂÇνÊÁÍ°À½Æ £½È˾½ ¤ÉÕ½Ê½ÏÂÒʐǽ ÌÂÍÂÁ½ÊË¿ÁÂË ÇËÈÍ Ä¿ÐÇqqq †§ËÈÂÇӐÜ ³ÂÊÏÍЬËÉ̐ÁÐ ¬½ÍÅÃ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<> <> <>

¿Î¾Ôʘ ÊÏÂÀͽӐœ Ͻ ÍËľÐÁË¿Å Ê˿˜ ÁÂËÈËÀœ v ÁÂËÈËÀœÌÂÍÂÉËÃӐ¿ÈÂÔÅĽÈÅÕÅÏÙÎÜ¿ÎÐÎ̐Èي ÎÏ¿ÀÈ˾½ÈÙÊËÀË—¿ÍËËÌÏÅɐÄÉÐɐÎÓÂÁÈÜÎÌËÀ½Á¿ ÌÍËÎϐÍ ÁÈÜ ÍÂÑÈÂÇΐœ ¿ÁÊËÎÊË ÏËÀË ÖË ϽÇ ÁË¿ÀË ÒËϐÈËÎÜĽ¾ÐÏÅ ŸÅÎϽ¿Ç½ ˆ«¾ÓÜÊÇÅ ÉÅÊÐÈËÀ˘ ÌͽÀÊ ¿ÎÏÅÀÊÐÏÅ ĽѐÇÎп½ÏÅ ÏÂÍÅÏËÍÛ ÜÇÐ ÉÅ Ä¿ÅÇÈÅ ʽÄÅ¿½ÏÅ ®ÒÁÊËÛ ‡¿ÍËÌËÛ ÁËÇÅ ÓÂÆ ÏÂÍɐÊ ËÎϽÏËÔÊË Ê ¿ÅÆÕË¿ÄÐÃÅÏÇЏϽÇËÃʽÀ½Á½ÏÅ ÖËÓÂÆÌÍËÎÏÍ ÜÇÅÆÎÙËÀËÁʐ¿Ì¿ÊÂÊËÇÍËÇЗ¿Î̐ÈÙÊÂɽƾÐÏʗ ÇËÈÅÎÙÐÃÂɽ¿ŠÏ½ÇÅÎ̐ÈÙÊАÎÏË͐ÛϽÁÂËÈËÀÛ ¤½ÁÈÜÓÙËÀËËÍÀ½ÊÄ½ÏËÍÅ˾ͽÈÅÁÂÖËÊÂÏͽÁÅӐƊ ÊÐ ʽ¿ÏÙ ÁÈÜ ÎÐÔ½Îʘ —¿ÍËÌÂÆÎÙǘ ÉÐÄÂÆʘ ÎÓŠ ÊËÀͽѐœ ÉËÁÂÈÙ ˆÊÂÌËÎȐÁ˿ʘ ÎÏË͐œ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½˜ ¬ËÊÜÏÏÜÊÂÌËÎȐÁ˿ʘÎÏË͐œ¾ÐÈË¿¿ÂÁÂÊÂʐÉÂÓي ÇÅÉѐÈËÎËÑËÉŸ½ÈÙÏÂÍËÉžÂÊÙÜɐÊËÉÐÆËÀËËÎϽʊ ÊÙËÉÐÂΈ¬ÍËÌËÊÜÏÏܐÎÏË͐œ˜ ʽÌÅνÊËÉÐ ʽÌÂÍÂÁËÁʐ ¡ÍÐÀ˜ οÏ˿˜ ¿ÆÊÅ ° ÓÙËÉÐ ÏÂÇÎϐ žÂÊÙÜɐÊ ÎÏ¿ÂÍÁÃЗ ÖË ÎÏË͐Û Ê ÉËÃʽ Ä¿ÂÎÏÅ ÁË ÌÍËÎϘ ÒÍËÊËÈËÀœ ÌËÁÆ ¿Ëʽ ÍÐÒ½—ÏÙÎÜ ¿ÌÂÍÂÁ ¿ÂÈÂÏÂÊÎÙÇÅÉÅÎÏÍžǽÉÅ ËÌÂÍÐÛÔÅ¿ËÁÊËÔ½ÎÉŊ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ÊÐÈÅÉ ɽƾÐÏʐɐÏÂÌÂ͐ÕʐÉÔ½ÎËÉ ¿ÏËÍǽÎÓÂÊËÀͽѐœ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ÎÐÔ½ÎʽÌËÈÙÎÙǽÒЊ ÁËÃÊÅÓÜ ©Ëʐǽ ®ËÎÊË¿ÎÙǽ ÍÊ ĽÎÏËÎп½Š ȽÇËÊÓÂÌӐÛÊÂÌËÎȐÁË¿ÊËÎϐÁːÎÏË͐œÉÅÎÏÂÓÏ¿½ Ͻ ÎÌÍ˾п½È½ ¿ÏÈÅÏÅ œœ Ð ¿ÅÎϽ¿ÇË¿ËÉÐ ÌÍËÎÏË͐ ´½ÎÏÅÊÐ ÂÇÎÌËÄÅӐœ ÌËÁ½ÊË Ð ¿ÅÀÈÜÁ ¿ÂÈÂÏÂÊÎÙǘ ÄÅÀĽÀËÌËÁ¾Ê˜ ÇËÊÎÏÍÐÇӐœŠÎÇÐÈÙÌÏÐÍÅ ʽ ÀͽÊÜÒ Üǘ ÍËÄɐÖÂʐ ÑËÏˊ Ͻ ¿ÁÂËÍ˾ËÏÅ ÂÎǐÄÅ ÊÎϽŠ ÈÜӐœÒÐÁËÃÊÅǐ¿¾ÂÄÃËÁÊÅÒÏÂÍÅÏË͐½ÈÙÊÅÒÔÅÔ½Š ÎË¿ÅÒÌÍÅ¿qÜÄËDzÍËÊËÈËÀÔÊÅÆÌÍÅÊÓÅÌÏÐÏÌËÎÏЊ ̽—ÏÙÎÜÌÍÅÊÓÅÌÐÏÂɽÏÅÔÊËÉÐÌÍËÎϐÍÂÇÎÌËÄÅӐœ ËÍÀ½ÊÄË¿½ÊË ʽ¿ÇËÈË ΐÉËÒ ÇÈÛÔË¿ÅÒ ÁÈÜ ˆÎҐÁÊˊ À˘ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ÏÂɈ¬ËÏËƾÇÐÏË̐ÆÉËÁÂÍʐÄÉИ ˆ±½ÊϽÄÐÛÔÅ ÌÍË ӐȐÎʐÎÏ٘ ˆÊÏÅÉÅÎÏÂÓϿ˘ ˆ¬ËȐÏÅÔÊÅÆÃÂÎÏvÌËÂÏÅÔÊÅÆÃÂÎϘ ˆ±ÂɐÊÊÂv ÑÂɐʐÎÏÅÔʘ ˆ¬Ð¾ÈÔÊÅÆ ÌÍËÎϐÍ v ÌÍÅ¿½ÏÊÅÆ ÌÍËÎϐ͘ ˆÄÊË¿ÐÌÍËÐÏË̐ۘ ŸÁÕÏË¿ÒÐÛÔÅÎÙ ¿Á ÓÙËÀË ÏÂɽÏÅÔÊËÀË ÌÂÍÂȐÇÐ ¿ÅÎϽ¿Ç½ ɽ— ½É¾ÓÛ ÌÍËÁÂÉËÊÎÏÍп½ÏÅ ÒÐÁËÃʐ ÌÍËÓÂÎÅ ÖË ¿Á¾Ð¿½ÈÅÎÜ Ľ ˆÄ½ÈÄÊËÛ Ľ¿ÎËۘ Ͻ ÄqÜÎп½ÏÅ ÜÇÅÉÔÅÊËÉÓÂɽÈË¿ÁËÉÂʽĽÒËÁˆ½ÊŠ

<>»ÈÐΧËÈÈÂÍ ¬ËȐÏ®ÅÏнӐÜ 6'0 †§ËÈÂÇӐܳÂÊÏÍЬËÉ̐ÁÐ ¬½ÍÅà <>³ÂĽÍžËÁĐÜÊË¿ÎÙÇÅÆ ŸÂÎÂÈǽŸ½ÊʽǐÉʽϽ ¨ËÁÄÙ ±ËÏË©Ëʐǽ²Ë¿ÊÓǽ <>¡ÉÅÏÍˬÍÅÀË¿ ¬½Í½ Ò §ËÈÂÁé½ÆÇȽ ©Ç½ÂȽ§ÂÉÉÂ͐¿ ®½ÈËʐÇÅ ª½Á½ÊË(BMFSJF®½ÊÁɽÊÊ žÂÍȐÊ
<>

<>

<>‡¿½¬½ÍÏÐÉ ®½ÉːÁÂÊÏÅѐǽӐÜ §ËȽÃÒ §ËÈÂÇӐܽ¿ÏËͽ <>¢ÊÁͯËÆ ;FSP%FNP¬ÂÍÑËÍɽÊÎ ©ÎÏ˱ÍÄÂÊÏÅÉÅÎÏÂÓϿ˘ ¿ÌÈÅÊÐÈË ʽ ÎÐÔ½ÎÊÅÆ —¿ÍËÌÂÆÎÙÇÅÆ ÇËÊÏÂÇÎÏ ÖË ÜÇ ¿ÁËÉË ÊÂÒÏЗ Ô½ÎË¿ÅÉÅ ͽÉǽÉÅ Ͻ ÀÂËÀͽѐÔÊÅÉÅ ÇËÍÁËʽÉÅ ¾Å ̐ÁÕÏË¿ÒÊÐÏÅ ÀÈÜÁ½Ô½Á˿ȽÎÊÅÒÍËÄÁÐɐ¿ÄÓÙËÀËÌÍÅ¿ËÁÐ ÇÐͽŠ ÏËÍÅ¿Å͐ÕÅÈÅÌÍËÏÅÎϽ¿ÅÏÅϽǐÁ˾ÍÂÄʽʐÉÂʽ ÜÇ ©½ÍÅʽ ¾Í½ÉË¿ÅÔ ¬½¿ÂÈ ÈÙÏÒ½ÉÂÍ ¢Á¿½ÍÁ §Í½ÎÅÊÎÙÇÅÆ ©½ÆÜ ž½—¿ÅÔ ­ËɽÊ «ÊÁ½Ç ÔÅ ʽŠ ¿ÏÙ¡ÉÅÏÍˬÍÅÀË¿ œÒʐÉÉËÈËÁÅÉʽÎÏÐÌÊÅǽÉv ÊÂ˾˿qÜÄÇË¿Ë ÎҐÁÊ˗¿ÍËÌÂÆÎÙÇËÀË ÌËÒËÁÃÂÊÊÜ ʽ¿ÅÎϽ¿ÓÌÍÂÁÎϽ¿ÈÂʐ ÒËÔ½ÆÐÉÂÊÕËÎϐ ϽÇËà ÉËÈËÁÑͽÊÓÐÄÙǐ ÄͽœÈÙÎÙǐϽ¾ÍÅϽÊÎÙǐÉÅÏӐ ¬½Í½ÈÂȐÄÉɐÃÑËÍɽÉÅÉÅÎÏÂÓÙÇËÀË¿ÅÎÈË¿ÈÂÊÊÜ

͐ÄÊÅÒÇͽœÊÎËӐ½ÈÎÏÅÔÊËÀ˾ÈËÇÐʽƾÈÙÕ¿̽Á½— ¿ËÇË¿ÎÂÇӐœˆ¬ËȐÏÅÔÊÅÆÃÂÎÏvÌËÂÏÅÔÊÅÆÃÂÎϘ ÌÍÅοÜÔÂʐÆ ÌÂÍÕÅÉ ÎÌÍ˾½É ˆÉÇÍËÌËȐÏÅÔÊËÀ˘ ½ÇӐËʐÄÉÐ ÖË ¿Á¾ÐÈÅÎÜ Ľ ̽Êп½ÊÊÜ ½¿ÏËÍÅϽ͊ ÊÅÒ ÍÂÃÅɐ¿ °Î Ӑ ½ÇӐœ ¾ÐÈÅ ¿Á ʽÍËÁÃÂÊÊÜ ÌÍŊ ÍÂÔÂÊÅÉÅ Æ ÓÂÊÄÐÍË¿½ÊÅÉÅ ÌÍËÏ ĽÈÅÕÂʐ ÊÅÉÅ ÎȐÁÅĽÎÈÐÀË¿ÐÛÏÙʽп½ÀПËÊÅvÌÂÍՐ̽ÍËÎÏÇÅ ÎÌͽ¿ÃÊÙËÀË Ê¿Á½¿½ÊËÀËÎÌÍËÏÅ¿Ð ÜÇÅÆʽÍËÁÃЊ ¿½¿ÎÜĽÌ˿ʘ¾½ÆÁÐÃËÎϐ ½Ô½ÎËɐÌÍËÎÏË¿ÁÎÐϊ ÊËÎϐÉÂÁ½ ÎÙËÀËÁʐÃÉÂÁ½ÊËÁ¿ÅÜ¿ÈÜÛÏÙÎÜÔÅÊ —ÁÅÊËÛӐÈÙË¿ËÛ½ÐÁÅÏË͐—ÛÁÂÜÇÅÒ½ÇӐËʐÎϐ¿ ª½ ÏÂÉÐ ÊÂÉËÃÈÅ¿ËÎϐ ÌÍËÏÂÎÏÊËÀË ÍÐÒÐ Ľ ÏËϽȐŠ ϽÍʘ ÁÅÇϽÏÐÍÅ ÍÂÑÈÂÇÎЗ ÎÐÔ½ÎÊÅÆ ÐÀËÍÎÙÇÅÆ ÒÐÁËÃÊÅÇ¢ÊÁͯËÏ &OES 5 U ÍÊ ª½¿ÅÎϽ¿Š Ӑ ÌÍÂÁÎϽ¿ÈÂʽ ¿ÁÂˊÁËÇÐÉÂÊϽӐÜ ÆËÀË ÌÂÍÑË͊ ɽÊÎÐ ˆ;FSP %FNP˜ ÖË ¿Á¾ÐȽÎÜ ʽ ÌËÔ½ÏÇÐ ŠÒ ŸÐÈÅÓÜÉÅ Ê¿ÂÈÅÇËÀË ÐÀËÍÎÙÇËÀË ɐÎÏÂÔǽ ÇÍËÇЊ ÛÏÙÈÛÁÅÄÏͽÊÎ̽ͽÊϽÉŬÍËÏ¿ËÊÅѽÇÏÅÔÊË ÌËľ½¿ÈÂʐÀ½ÎÂÈ ĽɐÎÏÙÜÇÅÒνɐÊÐȐ ÖËÁŠÊŠÁ ÌÂÍÂÉÂÃË¿ÐÛÏÙÎÜ ÄʽǽÉÅ ËÇÈÅÇÐ ÔÅ ÄʽǽÉÅ ĽŠ ÌÅϽÊÊÜ ªÐÈÙ ÜÇ ÎÅÉ¿ËÈ ÌËÍËÃÊÂԐ ÊÂÉËÃÈÅ¿ËΊ ϐ ˆÊÔËÀ˘v—ÍËʐÔÊËÛͽÇӐ—ÛʽÁÂËÈËÀÔÊÐ ÓÂÊÄÐÍÐ ¿ÈÂֽϽÒÜǘ¾ÐÁيÜÇÅÆÃÂÎÏÌËȐÏÅÔÊˊ ÀË ÎÌÍËÏÅ¿Ð ¿ÅÜ¿ÈܗÏÙÎÜ ÇÍÅɐʽȐÄË¿½ÊÅÉ ÒËÔ ¾Å ÆÕÈËÎÜÆÌÍËÌÍŗÉÊÐÌÍËÀÐÈÜÊÇÐɐÎÏËɐÄÌËÍÏÍŠ ÏËÉ ¿ËÃÁÜ οÏË¿ËÀË ÌÍËÈÂϽ͐½ÏÐ ŸËÁÊËԽΠϽǽ ÉÌÍË¿ÄË¿½Ê½ ɽʐÑÂÎϽӐÜ ¿ÁÇÍÅÏË ÀË¿ËÍÅÏÙ ÌÍË Ï  ÖË ʽ¿ÏÙ ʽÆÌÍËÀÍÂÎſʐՐ ĽÇÈÅÇÅ ÌÍËÀËÈˊ ÕÂʐ¿ÐÉË¿½ÒÏËϽÈÙʘÊÂο˾ËÁÅϽÌËȐÓÂÆÎÙÇËÀË ο½¿ÈÈÜ Õ¿ÅÁÇËÌÂÍÂÏ¿ËÍÛÛÏÙÎÜʽÌËÍËÃʐÄʽŠ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<> <> <> ÇÅvϐνɐˆÊÐȐ˜ ÖËѐÀÐÍÐÛÏÙʽÏͽÊÎ̽ͽÊϽÒ ÉÌÍË¿ÄË¿½Ê˜ɽʐÑÂÎϽӐœ ¬ËÍÐÔÌÍÂÁÎϽ¿ÈÂÊËÑËÏËÁËÇÐÉÂÊϽӐÛÌÂÍÑËÍɽʊ ÎЈ¨ÂʐÊОÐÁ½ÌÂÕϐ˜ ÖË¿Á¾Ð¿ÎÜʽÁÂÎÜÏÅ͐ÔÔÜ ͽʐÕ Р¿ÅÇËʽÊʐ ÐÀËÍÎÙÇËÀË ÉÅÏÓÜ ž½ÈÊϽ ®ËɊ ¾½Ï #áMJOU 4[PNCBUIZ  ÍÊ ¬ÂÍÑËÍɽÊÎ Ü¿ÈÜ¿ Î˾ËÛ¼ŠÁÂÉËÊÎÏÍ½ÓÛ Ö˾ÈÙÕÂʽÀ½Áп½È½ˆÒÍÂΊ ÊÅÆ ҐÁ˜ ¿ÐÈÅÓÜÉÅ ÐÀËÍÎÙǘ ÎÏËÈÅӐ ÉËÈËÁËÀË ÒЊ ÁËÃÊÅǽÄÌËÍÏÍÂÏËÉŸËÈËÁÅÉÅͽ¨Âʐʽ³Ü½ÇӐÜ— ÉËÃÈÅ¿Ë ËÁʐ—ÛÄÌÂÍÕÅÒÎÌÍ˾ˆ½ÍϊÂÇÄËÍÓÅÄÉИ ÇÐÈÙÏÐ ËÎ˾Å v Î̐ÈÙÊËÀË ÁÈÜ ¿ÎÙËÀË ÌËÎÏÎËӐ½ÈÎŠ ÏÅÔÊËÀË ÌÍËÎÏËÍÐ ÑÂÊËÉÂÊÐ ÁÂνÇͽȐĽӐœ ѐÀÐÍÅ ¿ËÃÁÜ ÔÂÍÂÄ ÄÊÅÃÂÊÊÜ ÆËÀË ˾ͽÄÐ ÁË Ì˾ÐÏË¿ËÀË ͐¿ÊÜ ¤½ ǐÈÙǽ ÁÂÎÜÏÅȐÏÙ ÓÂÆ ÌÍËÓÂÎ ¿ÅÈȗÏÙÎÜ ¿ ÊÂÎÏÍÅÉÊÐ ¿½ÇҽʽȐÛ ÏËϽȐϽÍÊËÀË ÑÂÏÅÕÅÄÉÐ ÜǽËÒËÌÅÏÙÌËÎÏͽÁÜÊÎÙÇÂÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÐŠÒ ÊÕËÛÏÂÉËÛ¿ÅÎϽ¿ÇÅ—ÌËÄÅӐÜÒÐÁËÃÊÅǽ ÕÈ܊ ÒÅÆËÀËÌÍËÑÂΐÆÊËÀËÎϽÊË¿ÈÂÊÊÜϽ¿ÅÃÅ¿½ÊÊÜ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>®Ì͐½Ê©ÐÍÂÕ½Ê ®ÏÍžËÇÐÌËÍËÃÊÂÔÐ ¬ÍËÆÕÈËÏÍÅÎÂÇÐÊÁÅ <>¿§ÈÜÆÊ ®ÏÍžËÇÐÌËÍËÃÊÂÔÐ <>ªÂÕ½¬½ÍÌË¿ÅÔ ŸÁÂËÌÂÍÑËÍɽÊΈ/1˜ †(PSBOLB.BUJD §ËÈÂÇӐܳÂÊÏÍЬËÉ̐ÁÐ ¬½ÍÅÃ

пËÍËÃËÉÐÁËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ÎÂÍÂÁË¿Å֐ŸÅÎϽ¿ÇË¿½ ½ÑÕ½ ¿ÅÇËÍÅÎÏ˿З ÑͽÀÉÂÊÏ Ä ¿ÁÂËÌÂÍÑË͊ ɽÊÎЈ/1˜ªÂՐ¬½ÍÌË¿ÅÔ½ ÎÐÔ½ÎÊÅǽÆÎˊ ͽÏÊÅǽ©½ÍÅÊŝ¾Í½ÉË¿ÅÔ ÖËÃÅ¿ÌͽÓÛ¿½¿Ð ¤½À;¦ËÀËǽÉÂͽѐÇÎЗÂÊÂÍÀÆÊÐѐÀÐÍÐÒЊ ÁËÃÊÅǽ ÜÇÅÆ ÎÏ͐ÉÇËÛ ÒËÁËÛ ÌÂÍÂÏÅʽ— ɐÎÏË ª½ÆËÀËÕÈÜÒÐÊÂɽ—ÃËÁÊÅÒÌÂÍÂÌËÊ¿ÊÌÂÍÂȽŠ ÄÅÏÙÔÂÍÂÄËÀËÍËÐ ÌÂ;À½—Õ¿ÅÁǐÎʐɽÀÎÏͽȐ Æ ÌÍËÒËÁÅÏÙ Ç͐ÄÙ ¾ÐÁÅÊÇÅ ¤½ÁÐÉËÉ ½¿ÏËͽ ¾ÐÈË ÌÍËÆÏÅÎÜɐÎÏËÉ ½ÊʽÉÅÏÙÊÂÌËÍÐÕÐÛÔÅĽÁ½Š ʘÀÂËÉÂÏÍÅÔʘÌÍÜɘ°ÎÏËÍÅÔÊËÉÐÇËÊÏÂÇÎϐ ÓÜÌÍËÀÐÈÜÊǽÁÂÉËÊÎÏÍЗÊÂÈÅÕ¿ÌÂÍϐÎÏÙœœ½¿Š ÏËͽÐÌÍÐÃʐÆÌËÎϽϐÒÐÁËÃÊÅǽ ÄÁ½ÏʐÆÌÂÍŠ ÏÊÐÏžÐÁيÜǐÉÐÍÅϽÇËÍÁËÊÅ ÉËÃʽÌ˾½ÔÅÏÅ ÉÂϽÑËÍÐÌËÎÏÐÌпÎÙËÀËÎҐÁÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ¤Ë¿ÎÉÊՐĽÏËʽÈÙʐÎÏÛÍ˾ËÏÅÍÐÉÐÊÎÙÇËÀËÎЊ Ô½ÎÊÅǽ ªÂՐ ¬½ÍÌË¿ÅÔ½ v ɽÈË¿ÁËÉËÀË ÒÐÁËÊ ÊÅǽ ¦Ëʽ ÍÅÀËÍÂÎÇÐ ÍÊ ÜÇÅÆ ̐Á̐ÈÙÊË ÌͽÓÛ¿½¿ÐžÐÒ½ÍÂÎϐĽԽΐ¿Ìͽ¿ÈÊÊÜ´½ÐÕÂÎÇÐ ªÂ¿ÅÎÈË¿ÈÂÊÅÉ ¿ÁÔ½—É Ͻ ÌÍËÊÅÄÈÅ¿ÅÉ ÌËÔÐÏÏÜÉ νÉËÏÊËÎϐ ¿Í½Ã½— ÆËÀË Í˾ËϽ ˆžËÇΘ  ³Â ¿ÁÂË ½ ÏËÔʐÕ ǐÊËÌÂÍÑËÍɽÊÎ ÄÊÜÏÅÆ ʽ Š ɐȐÉÂÏÍË¿ÐÌȐ¿ÇÐÕÈÜÒËÉʽÇȽÁ½ÊÊÜÁ¿ËÒÄ˾ͽŠ ÃÂÊِÄ͐ÄÊÅÒÏËÔËÇ ÖË¿ÁÏ¿ËÍۗÁ¿Ë¾Æ½¿ÏËͽÄ νÉÅÉ Î˾ËÛ °¿qÜÄÊÂÊÅÆ Ð ÏÂÉÊÅÒ ÎϐʽÒ ¿È½Îʘ Ç¿½ÍÏÅÍÅ ÒÐÁËÃÊÅÇ¿ÁÔ½ÆÁÐÕÊ˾ËÇÎЗνɐÄÎˊ ¾ËÛ ÁËÌËÇÅÊÂ̽Á½— ÄÊÂÎÅÈÂÊÅÆ ʽĽÏÂÍÏÅÆ̽͊ ÇÂÏ ŸÁÂËÄ˾ͽÃÂÊÊÜ ÖË Æ ÎÙËÀËÁʐ ¿ÅÁ½—ÏÙÎÜ ʽŠ ÌÍËÔÐÁÎÐÔ½ÎÊÅÉ —ÈÛÎÏͽӐ—ÛÏͽÀÄÉАÎÊп½ÊÊÜ ĽÓÙÇË¿½ÊËÀË ÉÅÏÓÜ ÜÇÅÆ ¾ÂÄ ÇÍÅÒÏÅ ʽÁœ ʽ ÀÈ܊ Á½ÓÙÇÐп½ÀпÂÁ¿ÅÎʽÃÈÅ¿ÅƾÆÄ¿È½ÎÊËÛϐʊ ÊÛ ÁËÌËÇÅϽÊ¿ÁÌͽ¿ÅÏÙÆËÀËпÔÊÅÆÊËǽÐÏ ¯ÍÅÁÓÜÏÙÍËǐ¿ÌËÏËÉÐÎÐÔ½ÎÊÅÆÍÐÉÐÊÎÙÇÅÆÒÐÁËÊ ÊÅÇ®Ì͐½Ê©ÐÍÂÕ½Ê ÍÊ ÌÍÂÁÎϽ¿ÅÏÙÄ˿ΐÉ ÊÂϽÇÐ̽ÏÂÏÅÔÊÐ ½ÈÂÊÂÉÂÊÕÉÂϽÑËÍÅÔÊÐÍ˾ËÏÐ ˆ®ÏÍžËÇÐÌËÍËÃÊÂÔЬÍËÆÕÈËÏÍÅÎÂÇÐÊÁŘ  ³ÂÆÑËÏËÉËÊϽÃ̽ÍËÁÛ—ɽÆÃÂËÁÊËÆÉÂÊÊÐÍ˾ˊ ÏЏ¿½§ÈÜÆʽˆ®ÏÍžËÇÐÌËÍËÃÊÂÔИ ©ÐÍŠ սʿÁÏ¿ËÍۗÒÐÁËÃʐÆÃÂÎϧÈÜÆʽÄÁÅÎϽÊӐ—Û ¿ɽÆÃÂ̐¿ÎÏËȐÏÏÜ ÌÂÍÂÊËÎÜÔÅÌËÁÛÄ̽ÍÅÄÙÇËÀË Á˾ÐÒ½ÍÂÎÏÎÙÇËÀËÌÂÍÂÁɐÎÏܪ½ÑËÏ˧ÈÜÆʽÀÂÍËÆ ͽÁÎÊËĐÎÏÍžЗÄ¿ÅÎËÇËÀËÉÐÍпÊÅÄ ÐÌËÍËÃÊŠ ÔÐ ÎÅÉ¿ËȐÄÐÛÔÅӐÈÇË¿ÅÏÐÉÅÎÏÂÓÙÇÐο˾ËÁÐ ÜǐÆ ÊÂÉËÃÂÎϽÏÅʽĽ¿½Áʽ¿ÏÙÄÂÉÊÂÏÜÐÊÊÜ©ÐÍŠ Õ½ÊÌÍËÌËÊЗÁÈÜÓÙËÀËËÌÏÅɐÎÏÅÔÊËÀˈÑͽÊÓÐÄي ÇËÀ˘ ÌËÔÅʽÊÊÜ ÁÂÖË ÌÂÎÅɐÎÏÅÔÊÐ ˆÍÐÉÐÊÎÙÇИ ǐÊӐ¿ÇÐ ¬ÍËÆÕÈË ÏÍÅ ÎÂÇÐÊÁÅ ¯ÈË ÒÐÁËÃÊÅǽ ÜÇÅÆÖËÆÊË¿ËȽ¿ÌÍËοËÛο˾ËÁÐ ¾ÂÄÌËͽÁÊËÈŠ ÃÅÏÙʽ¾ÍÐǐ¿ÓŸÂÈËÎÅÌÂÁÅÎÏ —ÁÅÊÅÆοÁËÇÌËÁœ ÉË¿Ô½ÄÊËÖÂĽ—ʽÀËÍÅÄËÊϐ ³ÂƐÍËʐÔÊÅÆÌÂÍÂÎ̐¿ Ì˾ÐÁË¿½ÊÅÆĽÌÍÅÊÓÅÌËÉ ˆÄ½ÌÂÍÂÔÂÊÊÜĽÌÂÍÂÔÂÊÊܘ ÌÍËÄËÍËʽÏÜǽ—ÇËÈÅ ¿¤½ÒÁʐƇ¿ÍË̐ Ľ¿ÁÜÇÅ¿Á¿ËÆË¿½ÊËÉÐÒÐÁËÃÊŊ ÇËÉÌͽ¿ÐʽÈÛÄÛ ¿Ê ÎÏÍžÊпÕÅ¿ÌËÍËÃÊÂÔÐ ÉËÃÂÎÌͽ¿ÁÄÈÂϐÏÅ¿¿ÅÎÙ ÏË¿®ÒÁʐƇ¿ÍË̐ÍËĊ ͽÒ˿п½ÏÅʽϽÇÅÆÎÓÂʽ͐ÆĽͽÊËvÉËÃʽ¾ËŠ ÈÜÔ¿̽ÎÏÅ ªÒÏËÊÂÄʽ— ÜÇÅÆĐÎÓÂʽ͐œ¿¿ÅÜ¿ÅÏÙÎÜÎÈÐÕÊÅÉ ÁÈÜÎÐÔ½Îʘ°ÇͽœÊŇÁÅÊ ÌÍËÖËÉËÃʽÀË¿ËÍŊ ÏÅÄÐÌ¿ÊÂʐÎÏÛ ÓÂÏ ÖËʽ¿ÅÎϽ¿Ó ÌÍÅοÜÔÂʐÆ
<>®ÅÌ͐½Ê ½È½ÍÁ §ÂÍÊÎ §ËÈÙËÍË¿ÅÆÁÍÐÇ Ò ª½Á½ÊË#VHBEB$BSHOFM $PTNJD(BMFSJF

 §ÂÍÊÎ ǽœÍÊ ½ÊÀÈ DBJSO ½¾Ë ÍÈ DBSO ÀÐÍÆ ÏÐÍ v ÕÏÐÔʽ ÎÌËÍÐÁ½ пÅÀÈÜÁÇÐÌÅǽɐÊÊÜ Ô½ÎÏËÇËʐÔʘ ÑËÍÉÅ ¯ÂÍɐʈǽŒÍʘÔ½ÎÏË¿ÅÇËÍÅÎÏ˿ЗÏÙÎÜ ÜÇÎÅÊËʐÉÎÈË¿½ˆÇÐÍÀ½Ê˜¿˾ȽÎÏÜÒ Á ʽÎÅÌÅ ÎÇȽÁ½ÈÅÎÜ Ä ǽÉÂÊÛ ¤½Ä¿ÅÔ½Æ ǽœÍÊÅ ÉËÃʽ ÄʽÆÏÅ ʽ ¿ÂÍÂÎË¿ÅÒ ÌÐÎÏÇ½Ò ÀÍÎÙÇÅÒ ¿ÂÍÕÅʽÒ ½¾ËÌ˾ÈÅÄпËÁÊÅÒÕÈÜҐ¿

<>ž½ÈÊϽ®Ëɾ½Ï ¨ÂʐÊОÐÁ½ÌÂÕϐ ±ËÏËÌËÁœ ®Â͐ÜÄÑËÏËÀͽѐÆ

<>

ˆÇËÈÅÕʐƘ ®ÒÁʐÆ ‡¿ÍË̐ ÊÂɽ— ÃËÁŠ ʘ ÐÇͽœÊÎÙǘ Í˾ËÏÅ ¤½À½ÈËÉ ÌËÎÏͽŠ ÁÜÊÎÙÇÅÆÇËÊÏÂÇÎÏÌ˾ÃÊËϽÌÐÊÇÏÅÍÊË ÌÍÂÁÎϽ¿ÈÂÊÅÆÇËȽýÉÅ¡ÉÅÏͽ¬ÍÅÀˊ ¿½ ­ËÎÜ ¿ÁÂË«ÈÂÇνÊÁͽ°À½Ü §½Ä½ÒŠ ÎÏ½Ê Ͻ ÎÇÐÈÙÌÏÐÍËÛ ¯Â½ ¡ÃËÍÁýÁÄ ÍÐÄÜ ¬ÍËÏ ¿ÁÔп½—ÏÙÎÜ ÖË œÒ ¾ÐÈË ¿ÇÈÛÔÂÊË ÁË ÂÇÎÌËÄÅӐœ ÌËÎ̐ÒËÉ ½¾Å ¿ÁÁ½ÏÅ ʽÈÂÃÊ ÇËÈÅÕÊÙËÉÐ ®­®­ žÂÄ ÄÀ½ÁÇÅÌÍËÊÙËÀːÎÏË͐ÜÎÐÔ½Îʘ®ÒÁʘ ‡¿ÍËÌÅ ÜÇËÛ ÊÂÌËÎȐÁË¿ÊËÛ ¿Ëʽ ¾ Ê ¾ÐȽ ¿ÅÁ½¿½È½ÎܾËÁÊ˾ÔÊËÛ ¬ËÎϽ— ÎÈÐÕÊ ĽÌÅϽÊÊÜ Ê¿Ã °ÇͽœŠ ʽ ÏÂÍÅÏË͐½ÈÙÊËÍËÄϽÕË¿½Ê½¿®ÒÁʐÆ ‡¿ÍË̐ ¿ÎÂÖÂÈÅÕ½—ÏÙÎÜÁÈܤ½ÒËÁЈ/P NBOqTMBOE˜ ÌËľ½¿ÈÂÊËۿȽÎÊËÀËÀËÈËÎÐ ¿ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ¤¿Îʽ ÍÔ ʽ Ó ĽÌÅϽÊÊÜ ÉËÃʽ¿ÁÌË¿ÎÏÅÔ½ÎÏÇË¿ËÎÏ¿ÂÍÁÊË«ÁŠ Ê½Ç ¾ÂÍÐÔÅ ÁË п½ÀÅ ÀÈ˾½ÈÄ½ÓÆʐ ÌÍˊ ÓÂÎÅ ¿ —¿ÍËÌÂÆÎÙÇËÉÐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ÉËÃʽ ÄÍ˾ÅÏÅ Æ ËÌÏÅɐÎÏÅÔʐÕ ÌÍÅÌÐÖÂÊÊÜ ͽÌÏËÉ¿ÐÉË¿½ÒÀÂËÌËȐÏÅÔʘÌÂ;Њ ÁË¿Å¿ÎÐÔ½ÎʐƇ¿ÍË̐ °ÇͽœÊϽÊÕÅÉ ˆÊÂÕÂÊÀÂÊÎÙÇÅɘ ÏÂÍÅÏË͐ÜÉ ÐÁ½ÎÏÙÎÜ ¿Å¾ÐÁп½ÏÅ v ÊÂÒ½Æ ÈÅÕ ¿ Ó½ÍÅʐ ÉÅΊ ÏÂÓÏ¿½ v ÌÍËÎϐÍ ˆªË¿Ëœ˜ ®ÒÁʘ ‡¿Íˊ ÌÅ ª½ÌÍËÏÅ¿½ÀЈ§ËÈÅÕʐƘ ÜÇÐÌË¿ËȐ ÍËÄÔÅÊܗ¿Î˾ϽÇÅÆËÉ͐ÜÊÅÆʽÉŇ¿Š ÍËÌÂÆÎÙÇÅÆ®ËÛÄ<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


̽ÊËͽɽVB

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

¡½ÆÁÃÂÎÏ ÊË¿ÅÊ ÐÇͽœÊÎÙÇËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½
̽ÊËͽɽVB

Леді ГуГа Ïͽ¿ÊÜ¿Ê¿ÂÈÅÔÇËÉÐÇÍÅÉÎÙÇËÉÐÇÐÍËÍÏÊËÉÐɐÎÏÂÔÇÐÄʽÎÂÈÂÊÊÜÉ ¾ÈÅÄÙÇË ÏÅÎÜÔ Ëΐ¾ ¿ÁÇÍÅȽÎÜ À½ÈÂÍÂÜ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ˆ Р½˜ ÎÇËÍËÔÂÊÊÜ¿Áˆ ÐÍÄÐÑÎÙǽ ½ÈÂÍÂܘ vÈËÀÔÊÅÆϽĽÎÈÐÃÂÊÅÆÍÂÄÐÈي ϽÏÉÅÎÏÂÓÙÇËÀËÌÈÂÊÂÍЈ ÐÍÄÐÑÎÙǐÎÂÄËÊŘ ÖËÌÍËÆÕË¿ÏÐÏпËÎÙÉ ¬ÍËÓÙËÀË͐Ôʐ ÐÍÄÐÑÎÙǐÎÂÄËÊÅvÍÂÌËÍϽé½Íœ²ÍÐֽǐÄɐÎÓÜÌËÁœ¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

±ËÏË©½ÍÜ²ÍÐÖ½Ç

¬ÍËÂÇψŸÏÂÍËο˗ÊÊÜÎ̐¿ÌͽÓÜÌÍËÏÅÁÜÎÏÅҐœ˜ ÐÍÄÐÑ

Ÿ

ÁÇÍÅÏÏÜ À½ÈÂÍœ ˆ Р½˜ ˾Š ÆÕÈËÎܾÂÄÍËÄ͐ĽÊÊÜÎÏ͐Ԋ ÇÅ Ͻ ĽƿËÀË ̽ÑËÎÐ ¡ËÇÅ ʽ ¿ÂԐÍÇÐ ÄqœÃÁýÈÅÎÜ ÒЊ ÁËÃÊÅÇÅ Ͻ ÃÐÍʽȐÎÏÅ ÂÈÂÇÏÍÅÇÅ ÉËÊÏп½ÈÅ οÏÈË ½ ¿È½ÎŠ ÊÅÇÅÀ½ÈÂÍœÍËÄÎϽ¿ÈÜÈÅǽÍÏÅÊÅϽ ÄÐÎÏ͐ԽÈÅ ÀËÎÏÂÆ ¬ÂÍÕÅÆ ÌË¿ÂÍÒ ÊË¿ËÀË ÃÅÏÈË¿ËÀË ¾ÐÁÅÊÇÐ Á ÌËÇÅ ÖËĽÎÂÈÂʽÈÅÕÂËÁʽÇ¿½ÍÏÅͽ v ÜÇʽÆÇͽÖ ɐÎÓ ÁÈÜ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÜÇÂϽÇËÐÖÂ̽ÒÊÂѽ;½ÉÅÆÍËĊ ÌË¿Á½— ÌÍË Ï  ÖË Çͽν ÉËà¾ÐÏÅ ¾ÐÁيÁ   ËÎ˾ÈÅ¿Ë Ï½É Á ÉÅ ʽƊ ÉÂÊÕÂÎÌËÁ¿½—ÉËÎÙœœÐÀÈÂÁÏÅ ÎÏË͐Ü ÊË¿ËÀË ½ÍϊɽÆÁ½ÊÔÅǽ Á ¿ÅÎϽ¿ÈÜÏÅÉÐÏÙÎÜ Í˾ËÏÅ Ä ÇËÈÂÇӐœ ˆ ÐÍÄÐÑÎÙÇÅÒ ÎÂÄËʐ¿˜ ÈÅÕ ÌËÔŊ ʽ—ÏÙÎÜ  ɽ¾ÐÏÙ ʽÆÀËÈ˿ʐÕÅÉ Ð œœ ¿ÅÎϽ¿ÇË¿Æ Í˾Ëϐ ÎϽÊ ÌÍÅÊÓÅÌ XPSLŠJOŠQSPHSFTT ÂÇÎÌËÄÅӐÛ ÌȽÊЊ ÛÏÙ ÌËÎϐÆÊË ÄɐÊÛ¿½ÏÅ ÍËľ½¿ÈÜۊ ÔÅοÃÏ¿ËÍÅÍ˾ËϽÉÅÄÌËÌÂÍÂÁʐÒ ÎÂÄËʐ¿ĽӐÍËÇÅÇËÈÂÇӐÜ¿ÃÂÁ½¿Š ÊË ÎÜÀÊÐȽ ÎËÏʐ Í˾Ï ¯½ Æ ÉÂʽÉÅ ½¿ÏË͐¿ ÜǐÏÐÏÐÎÏÅÀÈÅÌËÌͽÓÛ¿½ÏÅ ÉËÀȽ ¾ ÌÅÕ½ÏÅÎÜ ¾ÐÁيÜǽ ÎÏËÈÅÔʽ À½ÈÂÍÂÜ ¡Ë ÍÂԐ νÉ ¿  ÐÍÄÐÑÎÙÇˊ ÉÐνʽÏË͐œ̐ÁÔ½ÎÎÂÄËʐ¿ÍËÇÐ «ÈÂÇνÊÁÍ  ÊÅÈÅÓÙÇÅÆ ɽÈÛ¿½¿ ˆÄ ʽÏÐÍŘϐνɐÄʽÉÂÊÅϐÈÛÎÏÍÅ ÖË œÒ¾ÐÈË¿ÅÎϽ¿ÈÂÊË¿ÆËÀËËÎϽÊÊÙËÉÐ ÌÂÍÎËʽÈÙÊËÉÐ ÌÍËÂÇϐ v ˆ®ÇÍËɊ ʐÎÏِÃÅ͘  ÐÍÄÐÑÎÙǐÎÂÄËÊÅvÓÂÏ¿ËÍÔ½ÇËȽŠ ¾ËͽӐÜ ÇÐͽÏËÍÇÅ «ÈÂΐ ¿Í½ÉÂÊÇË ϽɐÎÓ¿ÅÒÉÂÓÂʽϐ¿¬ÍËÂÇÏ‘ÍÐÊÏЊ —ÏÙÎÜʽÍËÄÐɐÊʐÍËȐÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅΊ ÏÂÓÏ¿½¿ÃÅÏϐËÇÍÂÉË¿ÄÜÏËÀËÇÐÍËÍϊ ÊËÀË ɐÎϽ ÇËÏÍ  ÜÇ ÄÁ½—ÏÙÎÜ ÁË¿ËȐ ÊÂËÒËÔ ½È¿ÎÂÃϽÇÅÁËÄ¿ËÈܗĽÆÏÅ ʽοËÛÏÂÍÅÏË͐Û ÐŠÉÐÒ¿ÅÈÜÉÅ ÌÂÍÂÇÅÁ½ÈË ÇËÊÎÏÍÐÇӐœ Ä ǽÍÏÅʽÉÅ ʽ ËÄÂ͐ ʽÁ §Í½ÎÊËǽÉqÜÊÇËÛ <ÌÍˊ ÂÇÏ ˆ²¿ÅÈܘ> Ð ŠÉÐ ɐÎÓ¿ ÉÂՊ ǽÊӐÄÍÅ¿½ÈÅǽÍÏÅÊŊ¿Å¿ÎÇÅĐÎϐÊ ¾ÐÁÅÊǐ¿ ʽ ¿ÐÈÅӐ ¨ÂʐÊÀͽÁÎÙǐÆ <ÌÍËÂÇψŸÐÈÅÓܘ> ¬ÍËÏ ÜÇʽÀ½ÁЗ ʽɐÎÏË͐ÜÉÅÎÏÂÓÏ¿½ÉÅÊÐÈËÀËÎÏËȐϊ ÏÜvɽÆÃÂÇËÃʽÌËÏÐÃʽ¿ÅÎϽ¿Ç½ ÖËÄʽÉÂÊЗÎ˾ËÛÌËÜ¿ÐÎÌͽ¿ÁÊˊ ¿ËÀË ÊÂËԐÇп½ÊËÀËϽÊÂÄÍËÄÐɐÈËÀË ʽÕÏË¿ÒЗÏÙÎÜʽÎÌÍËÏÅ¿ ³ÙËÀËÍËÇЫÈÂÎܝ¿Í½ÉÂÊÇËĐ¾Í½È½ ÂÑÂÇÏÊÅÆ ÎÌÅÎËÇ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ Üǐ Ð ο˜Ò ÉÅÎÏÂÓÙÇÅÒ ÐÌËÁ˾½ÊÊÜÒ ɽƊ àʠÌÂÍÂÏÅʽÛÏÙÎÜ ŸÈ½Á½ ­½ÈÇË ŸËÈËÁÅÉÅÍ žÐÁÊÅÇË¿ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¯ÍоŠ ʽ ©½ÇÎÅÉ©½ÉÎÅÇË¿ «ÈÂÇνÊÁͮЊ ÒËÈÏ «ÈÂÇνÊÁÍ ¡ÍÐÀ½ÊË¿ ¯ÂÏÜʽ
<>

<>

<>

<>

<>

¬ÍËÂÇψŸÏÂÍËο˗ÊÊÜÎ̐¿ÌͽÓÜÌÍËÏÅÁÜÎÏÅҐœ˜ <> ½Êʽ§ÍÅ¿ËȽÌ®ÒËÁÅ¿ÊÂ¾Ë <>‡¿ÀÂʡ˾ÍË¿ÅÊÎÙÇÅƬËÌÂÍÂÁÃп½ÈÙʐÄʽÇÅ ÑͽÀÉÂÊÏ

<>¨¿ËÍÐÔ«ÈÂÇνÊÁÍž½¾½Çª½ÌÍËÏÜĐ ŸÈ½Á½­½ÈÇ˝ÇÍ˾½ÏÇÅ <>©½ÇÎÅÉ©½ÉÎÅÇË¿ž½Ê½Ê

<>«ÈÂÇνÊÁͣſËÏÇË¿§Ï

ÂÍÕÐʐ «ÈÂÇνÊÁͣſËÏÇË¿  ½Êʽ §ÍÅ¿ËÈ½Ì ‡¿ÀÂÊ ¡Ë¾ÍË¿ÅÊÎÙÇÅÆ ­ËŠ ÎÜ ¨ÂÎÜ ²ËÉÂÊÇË ÀËÍ ®ÏÐ̽ÔÂÊÇË ϽÊՐ­½ÄËÉvÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÜÇÅÉ ¾ÐÈËÁËÍÐÔÂÊËËο˜ÏÅĽ¾ÐÏÅƾËÀËÉ ̽ÀË;®ÐÐNJ®Ð¯½ÇËÃÐÌÍËÁË¿ÃɐŠ ÎÜÓÜ¿ËÊÅɽÈÅʽÀËÁÐÌͽÓÛ¿½ÏÅʽÁ ¿È½ÎÊÅÉÅ ÌÍËÂÇϽÉÅ ½¾Ë ËÇÍÂÉÅÉÅ Í˾ËϽÉÅ ÄÜÇÅÒÁËÇËÈÂÇӐœÌËÏͽÌŊ ȽϐÈÙÇÅËÁʽ ½¿ÎÊՐĽÈÅÕÅÈÅÎÜ ½¿ÏËͽÉ

Üǐ ¿ÏÉ ÜÇ ÑÈÛÀÂÍÅ ÍÐÒ½ÛÏÙÎÜ ÁË¿ÇËȽο˗œËΐ ˆ ÀͽÁÐΐ¿˜ ÂÍÕÐʐ v ¾½Ê½ÈÙʽ ÌÍÜÉËÇÐÏʽ ͽɽ ¿ ÎÏÅȐ ½É̐Í v ÎÌͽÓÛ¿½È½ ÜÇ ½ÂÍËÁÅʽɐÔʽ ÏÍо½ «Ç͐É ÏËÀË Ó ɽ¾ÐÏÙ ʽÆÇËÊÓÂÌÏЊ ½ÈÙʐÕ ͐ÕÂÊÊÜ ¿ ÌÍËÂÇϐ v ½Áàͽɽ ʽ ¿Ï͐ ÌËÎϐÆÊË ÄɐÊۗ ʽÕ ÇÐÏ ÄËÍÐ ÌÍËÜ¿ÈÜÛÔÅ ÖËͽÄÐ ÊÕÅÆ ÇȽÎÅÔÊÅÆÇÍÅÉÎÙÇÅÆÌÂÆĽà ÀÁÊÅÆ ÌÂÊÄÈÜ Æ¿½ÄË¿ÎÙÇËÀË  ̐ÎÈÜ ÓÙËÀË ÎȽ¿ÊËÀË ÒÐÁËÃÊÅǽ Ͻ ÆËÀË ÊÂÄȐŠ ÔÂÊÊÅÒ ɐÎÓ¿ÅÒ ÌËÎȐÁË¿ÊÅǐ¿ ɽŠ ÈÛ¿½ÏÅ ÉËÍ ÉËÃʽ Ґ¾½ ÖË ¿ ϽÇÅÆ ÎÌËΐ¾vʐÔËÀËÊÂɽÈÛÛÔÅ ¬ËÍÐÔ ÌÍÜÉË ʽ ÎÒÅȐ ĽÎÏÅÀȽ ¿ ÌË¿Ï͐ ˆ¬Ã½É½˜ Ÿ½ÈÂ͐œ ¯ÍоÊ˜ Ä Üǘ ʽÔ ÒÏËÎÙ ÖËÆÊË ¿ÅÎÇËÔÅ¿ Ð ÉËÍ  ÍÐÁǽ Ä ΐÏÇŊͽ¾ÅӐ ÌËѽ͊ ¾Ë¿½Ê½¿ÌËÈÐÉqÜÊˊÔÂÍ¿ËÊ vˆ®Â͊ Ó˜ ŸËÈËÁÅÉÅͽ žÐÁÊÅÇË¿½ ²É½Í½

Ä ÌËѽ;˿½ÊÅÒ ÉÂϽȐÇËÉ ÕÅÊ ¿Á ÇËȐÎ ÏͽÇÏËͽ v Í˾ËϽ «ÈÂÊÅ ž½Š ¾ÂÊÓ˿˜žÍÂÆÀÂȐ¿ÎÙǐˆÇÍ˾½ÏÇŘ ŸÈ½ÁÅ ­½ÈÇË ŸÄ½À½È v ¿ÅÁË¿ÅÖ ɽǽ¾ÍÅÔÊ   ¾ÈÙՐÎÏÙ Í˾Ï ÊÂÎÐÏÙ ÈÅÕÂÏËÆÄɐÎÏ ÜÇÅÆÐÊÙËÀË¿ÇȽÁ½Š ÛÏÙ ÀÈÜÁ½Ô  ˆ¨ÂĢ ÀËÍÜ ÐΗ¿½ v Ó ÌÍËÎÏË ÈÂÄË ˆž½Ê½Ê˜ ©½ÇÎÅɽ ©½ÉÎÅÇË¿½vÓÂÌÍËÎÏ˾½Ê½Ê ½ˆª½ ÌÍËÏÜИ «ÈÂÇνÊÁͽ ž½¾½Ç½ v ÌÍˊ ÎÏËÁ¿Â͐ ÜǐԽοÁÔ½ÎÐĽÔÅÊÜÛÏي ÎÜ ½¾Ë ¿ÁÔÅÊÜÛÏÙÎÜ °Ã ʽ νÉËÉÐ ÎÒÅȐ ɽÈË Ê ¿ ÇÐÖ½Ò  v ÌÍËÂÇÏ ÌËÎϐÆÊËÀË ÐÔ½ÎÊÅǽ ˆ ÐÍÄÐÑÎÙÇÅÒ ÎÂÄËʐ¿˜ÉËÎÇ¿ÅÔ½‡¿ÀÂʽ¡Ë¾ÍË¿Åʊ ÎÙÇËÀË Ê¿ÂÈÅǐ Ã˿ϐ ¿Ç½Ä¿ÊÅÇÅ ÖË ¿Ç½ÄÐÛÏÙ ÔÅÉ νÉ ÌËÏ͐¾ÊË ĽŠ ÆɽÏÅÎÜ¿§ÍÅÉÐÊËÍɽÈÙÊÅÉÃÅ¿ÅÉ ÈÛÁÜÉ®½ÉÒÐÁËÃÊÅÇÅýÍÏËɽʽŠ Ä¿½ÈÅ ÌÍËÂÇÏ ʽ ®ÐÐNJ®Ð ˆÁÅÏÜÔÅÉ ɽÆÁ½ÊÔÅÇËÉÁÈÜ¿ÂÈÂÏʐ¿˜

¯Âɽ ÌÍËÂÇÏÐ ˆŸÏÂÍ Ëο˗ÊÊÜ Î̐¿ÌͽÓÜÌÍËÏÅÁÜÎÏÅҐœ˜ ©½ÏÂ͐½ÈvÉÂϽÈ¿ÌȽÎÏÅÊÅ ÈÂÎÏ¿ËÍÂÊÊܾ½Ê½ÈÙÊÅÒÑÈÛÀÂ͐¿ ¾ÐÈË ¾ ʽÁÏË ÌÍËÎÏÅÉ Ľ¿Á½ÊÊÜÉ ÏËÉоÈÙՐÎÏÙÍ˾ÏÎϽÈÅο˗͐ÁŠ ÊÅÉÅ ½¿ÏËÍÎÙÇÅÉÅ ½Íϊ˾q—ÇϽÉÅ ±ËÏË©½ÍÜžÅÇË¿½ ©½ÍÜ²ÍÐÖ½Ç

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

<> <>

<> <>

¬ÍËÂÇψŸÏÂÍËο˗ÊÊÜÎ̐¿ÌͽÓÜÌÍËÏÅÁÜÎÏÅҐœ˜ <>‡¿ÀÂʡ˾ÍË¿ÅÊÎÙÇÅƭž½ ¬Í½¿ËÍÐÔ¨ÂÎܲËÉÂÊÇ˧Ëͽ¾ÈÅÇ

<>§ÐͽÏËÍ«ÈÂÎܝ¿Í½ÉÂÊÇËÄÒÐÁËÃÊÅǽÉÅ ϽÀËÎÏÜÉÅ¿ÁÇÍÅÏÏÜʽÏȐˆÇÍ˾½ÏÇŘŸÈ½ÁÅ­½ÈÇË <>ÀËÍ ÐΗ¿¨ÂÄË

<>Ÿ½ÈÂ͐ܯÍоÊ½¬Ã½É½ <>¯ÂÏÜʽ ÂÍÕÐʐ¤ÀͽÁÐΐ¿ <>±Í½ÀÉÂÊÏÂÇÎÌËÄÅӐœÌÍËÂÇÏЈŸÏÂ͘ʽÁ®ÐÐNJ®Ð

¬ÍËÂÇÏ ˆŸÏÂ͘ ÎÇȽÁÊË ʽĿ½ÏÅ ÊŠ ÎϽÈÜӐ—Û ½ÁàÍËÄɐÖÂÊÊÜ Í˾Ï ÌËľ½¿ÈÂÊÂÈËÀÇÅϽ¿Ä½—ÉËÄ¿qÜÄÇÐv ˆ­Å¾Ð˜‡¿ÀÂʽ¡Ë¾ÍË¿ÅÊÎÙÇËÀË ˆ©½Š ÏͽӘ Ê½ÏËȐÜ §ÍÅ¿ËȽ̽ ˆ§ËͽŠ ¾ÈÅǘ ¨Âΐ ²ËÉÂÊÇË Ì˗ÁÊЗ Ґ¾½ ÖË ¿ÏÂÍ ÜÇÅÆÌÍÅÉÐÕЗœÒÐΐÍÐÒ½ÏÅÎÜ ¯½ÇÅÒ ½Íϊ˾q—Çϐ¿ ¿Á¿ÂÍÏË ǽÃÐÔÅ ¾Í½ÇЗ ¾ÐÁيÜÇËÉÐ ÐÇͽœÊÎÙÇËÉÐ ɐΊ ÏжËÃÁ˿Ľ—ÉËÁœÄÌÍËÎÏËÍËÉv ÎÏÅҐÜ ¿Ã Ê ͽÄ ʽɽÀ½È½ÎÜ ÌÍËÏŊ ÁÜÏÅ ÓÙËÉÐ ¿ÏÍÐÔ½ÊÊÛ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ Ð ÌÍÅÍËÁÐ  ÁÂÇËÏ͐ Í˾ËÏÅ ̐ÎÈÜ ÎÅÈي ÊËÀË¿ÏÍпÃÂÊÂËÁÊËͽÄË¿ËÁË¿ÂÈËÎÜ ÍÂÎϽ¿Íп½ÏÅ ˆ ÐÍÄÐÑÎÙǐÎÂÄËÊŘ¿ÃÂÊÂËÁÅÊ͐Ç ÉËÃÈÅ¿ Ľ¿ÁÜÇÅ ̐ÁÏÍÅÉӐ ÌÍÅÔËÉÐ ÊÂÈÅÕÂѐʽÊÎË¿Æ ÇËÉ̽ʐœˆ¯½ÐÍÐÎ ¡Â¿ÂÈËÌÉÂÊϘ ®½É œœ ÇÂ͐¿ÊÅÇË¿ ʽÈÂýȽÁÂÜ¿ÏÍÐÏÅÏÅÎÙÐȽÊÁÕ½ÑÏ ̽ÀË;½ ®ÐÐNJ®Ð ÖË ¿ÅÎËÔÅÏÙ ʽÁ

ˆÍÏÂÇËɘ³ÙËÀËÍËÇÐÁË̐ÁÏÍÅÉÇÅ ÌÍËÂÇÏÐ ÁËÈÐÔÅÈËÎÜ ÈÅÏË¿ÎÙÇ Ìˊ ÁÍÐÃÃܝƿ½Í½Î§½ÏÂÍÅʽ¾ÍËɽŠ ¿ÔÐÎ ÖËÊÂÁÅ¿ÊËvÎÐÔ½ÎÊÂÐÇͽŠ œÊÎÙÇ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë Ľ¿ÃÁÅ ¿ÅÇÈÅǽÈË ĽӐǽ¿ÈÂʐÎÏÙÐÏÅÒ ÒÏËÎÌËÎÏÂ͐À½— ĽÌÍËÓÂÎËÉľËÇÐƾ½ÔÅÏÙÐÊÙËÉÐ ÌËÏÐÃÊÅÆÌËÏÂÊӐ½È ¬Ë¿ÂÍϽÛÔÅÎÙ ÁË Ê˿˜ À½ÈÂÍœ ˆ Р½˜ ĽÄʽÔÅÉËÁÅ¿ÊÐ͐ÔÐÔ½ÎÊŊ ÇÅ ÌÈÂÊÂÍÐ ʽÔ ÌËɐÊÜÈÅÎÙ ËÁÅÊ Ä ËÁÊÅÉ ɽÊÂÍËÛ ¿ÅÇËʽÊÊÜ ˆ¬½Èي ÉИ Ÿ½ÈÂ͐œ ¯ÍоÊ˜ ʐ¾Å ɽÈÛ¿½¿ «ÈÂÀ ¯ÎÏËÈ ˆ©Ë͘ ¯ÂÏÜÊÅ  Â͊ ÕÐʐ v ©½ÇÎÅÉ ©½ÉÎÅÇË¿ Í˾ˊ ÏÅ «ÈÂÇνÊÁͽ ž½¾½Ç½ v Ê½ÏËȐÆ §ÍÅ¿ËÈ½Ì ½ÒÐÁËÃÊÅÇ ÐΗ¿ ʽÌÍŊ ÇȽÁ ÐĽÀ½È ʽ ξ Ê ÎÒËÃÅÆ ÊÐ ʐÎǐÈÂÔÇů˾ÏËÇËÃÂʐÄÐÔ½ÎÊÅǐ¿ ÌÈÂÊÂÍÐÓÙËÀËͽÄÐÊÂÌ˾ËÜ¿ÎܾÐÏÅ ÊÕÅÉ

¬ÍËÂÇÏ ˆŸÏÂ͘ ¿ÅÎËԐÏÅÉ ʽÁ ÀÐÍÄÐÑÎÙÇËÛ ¾ÐÒÏËÛ ÉËÃÈÅ¿Ë Ê ÈÅÕÂÁËǐÊÓÜȐϽ ½ÆÁËǐÊÓÜËΊ ʐ ¾Å ÎÛÁÅ ÌËÏͽÌÅÈÅ ʾ½ÆÁÐÐ ÁË ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ¿ÁÌËÔŊ ¿½ÈÙÊÅÇÅ ¿ ɐÎϐ ÌËÕÅÍÛ¿½ÏÅÉÐÏÙ ÑȽ—ÍÅ Ä ÊÑËÍɽӐ—Û ÌÍË ɐÎÓ ÍËÄϽÕп½ÊÊÜ ˆŸÏÍИ ¬ËÁ½ÈÙÕÅÆ ɽÍÕÍÐÏ ÌÍËÂÇÏÐ ÌË¿ÂÊ ½É¾ÓÆ v ˾q—ÇÏÅ ÌËɽÊÁÍÐÛÏÙ ʽ ¿ÅÎϽ¿ÇÐ ÁË ÎÏËÈÅӐ ®ÌËÁ¿½—ÉËÎÙ ÂÇÎÌËÊЊ ¿½ÏÅÉÐÏÙÎÜ ¿ËÊÅ ̐Á ¿ÁÇÍÅÏÅÉ ÊŠ ¾ËÉ ½ÁÃÂϐÈЧŗ¿½ÎÌͽ¿Á¾Í½ÇЗ ϽÇÅÒ ˾q—Çϐ¿  ÜÇÖË ÒÐÁËÃÊÅǽÉ Ð ÐÍÄÐѐ¿Á½ÈËÎÜÁÅ¿ÊÅÉÔÅÊËÉÌˊ ÍÐÕÅÏÅÎÌËǐƐ¿ÅÇÈÅǽÏÅÎÅÈÙÊÅÆ ¿ÏÂÍ vÎÐÔ½ÎÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÍ˾ÅÏÙ οËÛ ÎÌͽ¿Ð ¿ËÊË ÌͽÓۗ  Ä ÓÅÉ ÉÅ¿Ï½—ÉË ÐÍÄÐÑÎÙǐÎÂÄËÊÅÆÊˊ ¿ËʽÍËÁÃÂÊÐÀ½ÈÂÍÂÛˆ Ð ½˜

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

±ËÏË©½ÍÜžÅÇË¿½ ©½ÍÜ²ÍÐÖ½Ç

<>
–ÌÑÄÏÁÝ ÔÂÍ¿ÊÜvÈÅÌÊÜ ˆÄªÙۊ¦ËÍǽÄÈ۾˿qÛ ¦ËʽΩÂǽΠˆ±ÈÐÇÎÐΘ Ͻ½ÉÂÍÅǽÊÎÙÇÅÆǐÊ˽¿½ÊÀ½ÍÁ˜ ©ÐÄÂÆÎÐÔ½ÎÊËÀË ˾ͽÄËÏ¿ËÍÔËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ §Åœ¿ ¿ÐÈ ÈžËÔÅÓÙǽ 

­ÊÄÉВȯ¿ÃÇÌÐÛÉÇÈ

©ÂǽА±ÈÐÇÎÐÎ ÉÂÍÅǽÊÎÙÇÅÆǐÊËÂÇÎÌÂÍÅÉÂÊϽÏËÍv Ãſ¿ϐÈÂÊÊÜÌËͽÄÇÅÌ˿˗ÊÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÙÇËÀ˽¿½ÊÀ½ÍÁПÅÎϽ¿Ç½ ÜÇÐ ¿ÊÌÍÅ¿ÄÁ˧ŗ¿½¿ÔÂͿʐ ÍËÇÐ ÌËǽĽȽ ÖË ÓÜÌËͽÄǽÊ—ËÎϽÏËÔÊËÛ

<>

<> <>§½ÁÍÅÄѐÈÙÉÐ ¦Ëʽν©Âǽν ˆ¬ËÓÂƾÇͽۘ <>§½Á͐ÄѐÈÙÉÐ ¦Ëʽν©Âǽν ˆ¨ÅÏ¿½ÍËÄ̽Á®­®­˜ ŸÁÂË ÇËÈÍ Ä¿ÐÇ Ò¿ <>¦ËʽΩÂǽÎ

ŒÏ’ÖÌÇÈ «ÄÉ¿Ð Ò É¿ÎÄÊÝВ B ÊÞ ³ÏÄÃÒ ©ÏÝÂÄÏ Ñ¿ Æ ÎÊÞ׌ ÉÍÝ Š¶ÄÏ̒’ÁÐÛÉÍÂ͚ Á ÏÒՒ ÔÍÃÇÑÛ «ÒÆęË ÐÒÖ¿ÐÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÑÁÍÏÖÍÂÍ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ²ÉÏ¿žÌÇ ÃÄ пËÄÁ’ÃÉÏÇÊ¿ÐÞÁÇÐÑ¿ÁÉ¿Š‘ƬÛ݌¨ÍÏÉ¿ ÆÊÝÀÍÁrÝŠ³ÊÒÉÐÒКÑ¿¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÛÉÇÈ ɒÌÍ¿Á¿Ì¿ÏÚ¬¿Ðђ̿ÔwÏÍÀÍÑÇ£ÅÍό ÃÅ¿ «¿ÖÒ̿п ¬¿Ë £ÅÒÌ ®¿ÈÉ¿ £ÅÍό ÃÅ¿ ÏÄÔÑ¿  ÄÌ¿ ¡ÍÑۙ ¨ÍÉÍ ­ÌÍ Ñ¿ ’Ì×ÇÔ ÔÒÃÍÅÌÇɒÁ ÏÒÔÒ Š³ÊÒÉÐÒК Þɒ ÃÍÉÊ¿ÊÇ ÖÇË¿ÊÍ ÆÒÐÇÊÛ Æ¿ÃÊÞ ÑÍÂÍ ØÍÀÇ ËÇÐÑÄÕÑÁÍ ÌÄ ÁÇÐÑ¿ÁÊÞÊÍÐÞ Á ËÒÆÄÞÔ ¿

ÁÆ¿™ËÍÒÞÊÍ ÀÄÆÎÍÐÄÏÄÃÌÛÍ Æ Ì¿ÁÉÍÊÇ׌ ̒ËÐÄÏÄÃÍÁÇØÄË Š«ÇÑՒ ÎÍÁÇÌ̒ ÎÍ˒ÌÞÑÇ ÁÄÅÒ ƒ ÐÊÍÌ͌ Á͞ ɒÐÑÉÇ Ì¿ ÉÍÌÑÏÍÊÛÌÒ ÁÄÅÒ ÐÒÐΒÊی ÐÑÁ¿šwÈÃÄÑÛÐÞÒÑÁÍϒ£ÅÍÏÃÅ¿ ÏÄÔÑ¿ Š±ÄÉÐÑ ØÍ ÐÑÍÐҙÑÛÐÞ ÎÇÑ¿ÌÛ ÎÏÍ ËÇЌ ÑÄÕÑÁÍ È ÐÒÐΒÊÛÐÑÁ͚ ®’à ¿ÌÂʒÈÐÛÉÍÝ Ì¿ÆÁÍÝ ÑÁÍÏÒ Ì¿ ÁÇÐÑ¿ÁՒ w Ê¿ÉÍ̒ÖÌÇÈ ÒÉÏ¿žÌÐÛÉÇÈ ÎÄÏÄÉÊ¿Ã Š±ÄÉÐÑ ÎÏÍ ËÇЌ ÑÄÕÑÁ͚ ©Ï¿ÎÉ¿ ¡ ÍÃÌÍËÒ ƿʒ Æ Š³ÊÒɌ ÐÒÐÍ˚ w ÍÀr™ÉÑÇ Æ ÎÍÐђÈÌ͞ ŠÍÀÏ¿Æ͌ ÑÁÍÏÖ͞š ÄÉÐÎÍÆÇՒž Š ÍÂÍ˿ђÏ ’Æ À’ÊÍÂÍ É¿ËÄÌÝÑ¿‘ÐÒÐÌ¿ÉÍʒ̿Ԛ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
<>

<> <>

<>ŸÁÇÍÅÏÏÜ¿ÅÎϽ¿ÇňÄªÙۊ¦ËÍǽÄÈ۾˿qÛ ¦ËʽΩÂǽΠr±ÈÐÇÎÐÎsϽ½ÉÂÍÅǽÊÎÙÇÅÆ ǐÊ˽¿½ÊÀ½ÍÁ˜ÐÉÐÄœÎÐÔ½ÎÊËÀË˾ͽÄËÏ¿ËÍÔËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½§Åœ¿ <>ŸÁ¿Áп½ÔËÀÈÜÁ½ÛÏÙ¿ÅÎϽ¿ÇÐ ˆÄªÙۊ¦ËÍǽÄÈ۾˿qÛ¦ËʽΩÂǽΠ r±ÈÐÇÎÐÎsϽ½ÉÂÍÅǽÊÎÙÇÅÆǐÊ˽¿½ÊÀ½ÍÁ˜ <>±Í½ÀÉÂÊÏÂÇÎÌËÄÅӐœˆÄªÙۊ¦ËÍǽ ÄÈ۾˿qÛ¦ËʽΩÂǽΠr±ÈÐÇÎÐÎs Ͻ½ÉÂÍÅǽÊÎÙÇÅÆǐÊ˽¿½ÊÀ½ÍÁ˜

¬¿ÐÑÒÎÌÍÂÍ ÃÌÞ Æ ÉÍÊÍÌÍÉ Ò ËÒÆÄÈÌÍËÒ ƿʒ ÊÒÌ¿™ GNŒÏ¿Ã’Í ¿ ÎÊ¿ÆËÍÁ’ ËÍ̒ÑÍÏÇ ÆӒÊÛË¿ËÇ«Äɿп Æÿ™ÑÛÐÞ ÁÇÉÍÌÒÝÑÛ ÓÒÌÉՒÝ ÄÉϿ̒Á Ì¿Ã À¿ÏÌÍÝ ÐђÈÉÍÝ Á ×ÇÌÉÒ ¾ÉØÍ Å ÒÏ¿ÔÒÁ¿ÑÇ ØÍ ÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍÝ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÍÝŠ³ÊÒÉÐÒÐҚÀÒÊÍŠÐÉ¿ÐÒÁ¿ÑÇ ËÇÐÑÄÕÑÁ͚ ÏÍÆÖÇÌÇÑÇÈÍÂÍÁÎÍÑÍՒÎ͌ ÀÒÑÍÁÇÔ ÎÏ¿ÉÑÇÉ ’ Ñ¿ÉÇË ÖÇÌÍË ÏÄÁÍÊ݌ ՒÍ̒ÆÒÁ¿ÑÇ ÎÍÁÐÞÉÃÄÌ̒ÐÑÛ ÕÞ ÁÇÐÑ¿ÁÉ¿ ÁÇÿ™ÑÛÐÞ Ì¿ÃÆÁÇÖ¿ÈÌÍ ÁÊÒÖÌÍÝ ’ÏÍ̒™Ý ’ÐÑÍϒžÖÇÎÍËÐÑÍÝÄÐÑÄÑÇÉÇ ’ÍÂϿӒÞ«ÄɿпÁ¿ÏÑ¿ÌÄËÄÌ×͞ÒÁ¿ÂÇ ̒ÅÈÍÂÍÑÁÍÏÇ¡’ÌÌ¿ÏÍÃÇÁÐÞÁÂÊÒÔÍËÒÊÇÑÍÁÐÛÉÍËÒ ÐÄʒ Βà ֿРÁ’ÈÌÇ ÁÇÿÁ¿Á ¿ÌÑÇÌ¿ÕÇÐÑÐÛÉÒ Ñ¿ ¿ÌÑÇÏ¿ÃÞÌÐÛÉÒ ÎÏ͌ ο¿ÌÃÒ ɒÊÛÉ¿ ˒ÐÞՒÁ ÎÏÍÁ’Á Ò Ñ¿ÀÍϒ ÎϿՒ ÎÍђËwÒÑ¿ÀÍϒÃÊÞÎÄÏÄ˒ØÄÌÇÔ ÍВÀ Ì¿ÁÖ¿ÁÐÞӒÊÍÐÍӒžÒ«¿ÈÌՒ ÆÏÄ׌ ÑÍÝ ÍÎÇÌÇÁÐÞ Á ¬Û݌¨ÍÏÉÒ ÉÒÎÇÁ ÐÍÀ’ É¿ËÄÏÒŠ ÍÊÄÉКÑ¿ÎÍÖ¿ÁÆ̒˿ÑÇ «ÄÉ¿Ð ×ÁÇÃÉÍ ÍÐÁ͞Á ÎÄÏÄÁ¿ÂÇ ɒÌÍÎʒÁŒ Énj˒ʒËÄÑÏÍÁÍÂÍÓÍÏË¿ÑÒ ÐÑÁÍÏÇÁ×Ç ÍÃÇÌ’ÆÎÄÏ×ÇÔÁ’ÐÑÍϒžÁ’ÃÄÍ¿ÏԒÁ’ÁµÄÈ ¿ÏԒÁ Ì¿ÐђÊÛÉÇ ̿¿Ãҙ ÃÍË¿×̙ Á’ÃÄÍ ÌÛ݌ÈÍÏÉÐÛÉ͞ ÐΒÊÛÌÍÑÇ ¿Á¿Ì¿ÏÃÇÐђÁ ØÍ ÃÍ «Äɿп ˒ÕÌÍ ÎÏÇÉÊĞÁÐÞ ÞÏÊÇÉ ŠÔÏÄØÄÌÍÂÍÀ¿ÑÛÉ¿¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÛÉÍÂÍɒÌ͌ ¿Á¿Ì¿ÏÃҚ ¾É ÓÒÌÉՒ™Ý ÑÍÂÍÖ¿ÐÌÍÂÍ ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿Œ ¿Á¿Ì¿ÏÃÇÐÑ¿ ÀÒÊÍ ÁÇÀÏ¿ÑÇ ÎÍÑϒÀÌÇÈ ¿ÏÑÄÓ¿ÉÑ’ÆÎÍÑÍÉÒÍÀϿƒÁ Ñ¿ÉÓÒÌÉՒŒ ™Ý«ÄɿпwÁÖ¿ÐÌÍÁÁ’ËÉÌÒÑÇÉ¿ËÄÏÒ È ÌÄ ÁÑÏÒÖ¿ÑÇÐÞ Á ÎÄÏÄÀ’ ÎÍÒÈ ΒÃԒà ØÍÈÍÂÍÁ’ÌÃÍÀÏÄÆ¿ÐÁ͞ÁΒÃÖ¿ÐÆÈÍËÍÉ Š&NQJSF 4UBUF #VJMEJOHš ¤ÌÒ ¡ÍÏÂÍÊ¿ w пËÄ Á’Ì ÀÒÁ ÍÎÄÏ¿ÑÍÏÍË ÕÛÍÂÍ ÁÍÐÛËnj ÂÍÃÇÌÌÍÂÍ ӒÊÛËÒ ­ÐɒÊÛÉÇ Ò ¬Û݌ ¨ÍÏÉÒ«ÄɿпÍÑÍÖÒÁ¿ÊÇŸÊÄÌ¢’ÌÆÀÄÏ  ¤ÌÒ¡ÍÏÂÍÊ ¨ÍÉÍ­ÌÍÑ¿£ÅÍ̪ÄÌÌÍÌ ÐÑÏ¿ÑÄ’ÞÁÇÞÁÇÊ¿ÐÞÁÇÂÏ¿×ÌÍÝ

«ÄÉ¿ÐÀÒÁÃÍÉÒËÄÌÑ¿ÑÍÏÍËÏÒÔÒ Æ¿ÎÒØČ ÌÍÂÍ’Ì×ÇËÌÛ݌ÈÍÏÉÐÛÉÇËÊÇÑÍÁÕÄËw ¿ÏԒÑÄÉÑÍÏÍË Ñ¿ ÂϿӒÖÌÇË ÃÇÆ¿ÈÌÄÏÍË £ÅÍÏÃÅÄË«¿ÖÒÌ¿ÐÍË®ÏÇÌ¿ÈË̒пËÄ Á’Ì Ì¿ÆÁ¿Á ÕÄÈ ÏÒÔ Š³ÊÒÉÐÒÐÍ˚ ’ пËÄ Á’ÌÌ¿È¿ÉÑÇÁ̒×ÄÍÀÄϒ¿ÁÈÍÂÍÁ’ÊÆϿÌ ÌÇɒÁšΒÃÖ¿ÐÖÇÐÊÄÌÌÇÔÏÍÆÉÍʒÁ¬¿Æ¿Œ ÎÇÑ¿ÌÌÞ ŠØÍÑ¿ÉÄŠ³ÊÒÉÐÒК Á’ÌÁ’ÃÎ͌ Á’ÿÁŠ®ÍÃÇÁ’ÑÛÐÞÁÐÊÍÁÌÇÉҚ GMVYVT’Æ Ê¿ÑÇÌÇwÕÄÏÒÔ ÎÍÑ’É ÑÄ֒Þw­¯ ­ÐɒÊÛÉÇ™ÃÇÌÍÝƿ¿ÊÛÌÍÁÇÆÌ¿ÌÍÝÏÇÐÍÝ ÏÒÔÒ ÀÒÊ¿ ÈÍÂÍ ’ÌÑÄÏËÄÒ¿ÊÛ̒ÐÑÛ Š³ÊÒɌ ÐÒКÑ¿É’Æ¿ÊÇ×ÇÁÐÞÍÃ̒™ÝÆÌ¿ÈÀ’ÊÛ×ÇÔ ƿ¿ÃÍÉ ÃÊÞ ’ÐÑÍÏÇɒÁ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ‰ÃÇÌÄ ÎÏÇÈÌÞÑÌÄ ÁÇÆÌ¿ÖÄÌÌÞ ÕÛÍÂÍ ÏÒÔÒ Ì¿ÊČ ÅÇÑÛ£ÅÍÏÃÅÄÁ’ ÏÄÔÑÒŠªÝÃÇ ÃÊÞÞÉÇÔ ÐΒÊÛÌÇË™ÑÄ ÖÍÂÍÌÄËÍÅÌ¿Ì¿ÆÁ¿Ñǚ±ÇË ÌÄËÄÌ×Ä £ÅÍÏÃÅ«¿ÖÒÌ¿ÐÒÐÁ͞ÔÏÍÀ͌ Ñ¿Ô ÌÄÁÎÇÌÌÍ ̿˿¿ÁÐÞ ÕÄ ÐΒÊÛÌÄ Ì¿ÆÁ¿Œ ÑÇŠ®ÏÍÐÒÁ¿ÑÇÅÇÁÄËÇÐÑÄÕÑÁÍ ¿ÌÑÇËÇЌ ÑÄÕÑÁÍ ÎÏÍÐÒÁ¿ÑÇÌÄËÇÐÑÄÕÛÉÒÏÄ¿ÊÛ̒ÐÑÛ ÃÍÐÑÒÎÌÒÁÐ’Ë ÌÄÊÇ×ÄÉÏÇÑÇÉ¿Ë ÃÇÊÄѿ̌ Ñ¿Ë Ñ¿ ÎÏÍÓÄВÍ̿ʿ˚ ŠÁÐÑ¿ÌÍÁÇÑÇ ÌČ ÎÏÍÓÄВÈÌÇÈ ÌÄοϿÆÇÑÇÖÌÇÈ ÌÄÄʒÑÌÇÈ ÐÑ¿ÑÒÐËÇÑÕÞÁÐÒÐΒÊÛÐÑÁ’š ŠÆ˒׿ÑÇÉÒÊی ÑÒÏÌÇÔ ÐÍՒ¿ÊÛÌÇÔÑ¿ÎÍʒÑÇÖÌÇÔÏÄÁÍÊ݌ ՒÍÌÄϒÁÒ™ÃÇÌÇÈÓÏÍÌњ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

<>

¬¿ ÎÍÖ¿ÑÉÒ ŒÔ «¿ÖÒÌ¿Ð ÎÍÖ¿Á ÊÇЌ ÑÒÁ¿ÑÇÐÞ ƒ ÐÁ͞Ë ×ɒÊÛÌÇË ÑÍÁ¿ÏÇ×ÄË ÐÑÒÃÄÌÑÍˌËÒÆÇÉÍÊÍÂÍË¡’Ñ¿ÒÑ¿ÐÍ˪¿ÌÌ ÐÀÄÏ’ÐÍ˲ÊÇÐÑ¿ÔÃÍÌÛÍÂÍ«¿ÖÒÌ¿ÐÿÁ ÍÃÌÄ Æ Ì¿ÈÀ’ÊÛ× ÐÑÇÐÊÇÔ ÁÇÆÌ¿ÖÄÌÛ ËÇЌ ÑÄÕÑÁ¿ Š³ÊÒÉÐÒК Ì¿ÆÁ¿Á×Ç ÈÍÂÍ ŠÉÍ̌ ÉÏÄÑÌÇËÑ¿ÏĿʒÐÑÇÖÌÇ˚ ŠÌ¿ÏÍÃÌÇ˚Ñ¿ ŠÐÍՒ¿Ê’ÐÑÇÖÌÇË ÀÍ ÁÍÌÍ ÐÉ¿ÐÍÁҙ Ì¿Æ¿Œ ÁÅÃÇ ÎÏÍÓÄВÝ ËÇÑÕÞ È ̿ÿ™ ÉÍÊÇ×̒Ë ËÇÑÕÞËÀ’ÊÛ×ÐÍՒ¿ÊÛÌÍÉÍÏÇÐÌÒÎÏ¿Õݚ ¦¿ ÃÍÎÍËÍÂÍÝ ª¿ÌÃÐÀÄÏ’п «¿ÖÒÌ¿Ð Ô͌ ђÁ ÆÌ¿ÈÑÇ ËÍÅÊÇÁ’ÐÑÛ ÏĿʒƿՒž ÐÁ͞Ô ¿ÏԒÑÄÉÑÒÏÌÇÔ ÎÏÍÄÉђÁ ÉÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÍÂÍ ÅÇÑÊ¿ Á °¯°¯ ©Ï’Ë ÑÍÂÍ Á’Ì Ì¿ÃÐÇÊ¿Á ª¿ÌÃÐÀÄÏ’ÐÒÁƒÏՒËÒÆÇÉÇÆÐÄÏÄÃÍÁÇØ¿ Š³ÊÒÉÐÒК ÒÌ¿ÐʒÃÍÉÖÍÂÍÁ©¿Ò̿В ÏÍÉÒÁ’ÃÀÒÊ¿ÐÞ™ÃÇÌ¿Á’ÐÑÍϒžÆ¿ÃÍÉÒËÄ̌ ÑÍÁ¿Ì¿ÓÊÒÉÐÒЌ¿ÉՒÞÌ¿ÑÄÏÇÑÍϒž°¯°¯ £Á¿ÃÕÞÑÛ ’Æ ¿ÉÍË ÏÍɒÁ ÎÍÑÍËÒ ª¿ÌÌ ÐÀÄÏ’РÎÏÍÓÄÐÍÏÑ¿ÃÍÐʒÃÌÇÉÑÁÍÏÖÍÐђ ¶ÝÏÊÛÍ̒п ÃÇÁÈÍÂÍÄÐÄÎÏÍÁÇÿÑÌÍÂÍ ÊÇÑÍÁÐÛÉÍÂÍ ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿ Á ÕÛÍËÒ ÖÇÐʒ "356,3"*/&w¯Äà ƿÐÌÒÁ¿ÁÂÏÍ˿Ì ÐÛÉÇÈÏÒÔŠ°¿ÝÒК ¿Ì¿ÊÍÂÒÉÏ¿žÌÐÛÉÍÂÍ Š¯ÒÔҚ Ñ¿ÐÑ¿ÁÎÄÏ×ÇËÎÏÄÆÇÃÄÌÑÍËÌČ Æ¿ÊÄÅÌ͞ªÇÑÁǬÇ̒ª¿ÌÃÐÀÄÏ’РÞÉÍÂÍ ÃÍВÁ’ÃÌÍÐÞÑÛÃÍËÇÑՒÁÏÒÔÒŠ³ÊÒÉÐÒК 

ÎÏ¿ÕݙÃÄÎÒÑ¿ÑÍˉÁÏÍοÏÊ¿ËÄÌÑÒ°¿ËÄ Á’Ì ™ ¿ÁÑÍÏÍË ÐÉ¿ÌÿÊÛÌ͞ ÎÏÍÎÍÆÇՒž Æ¿Œ ÀÍÏÍÌÇÑÇÌ¿ÑÄÏÇÑÍϒž‰ÁÏÍÐÍÝÆÒÏ¿ÃÞ̌ ÐÛÉÒÐÇËÁÍʒÉÒÎÍÏÞÃ’ÆÌ¿ÕÇÐÑÐÛÉÍÝ «¿ÖÒÌ¿ÐÎÍËÄÏÏÍÉÒ ÎÄÏÄÃÐËÄÏÑÝ ÏĿʒÆÒÁ¿Á×ÇÐÁ’ÈÉÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÇÈÅÇÑÊ͌ ÁÇÈÎÏÍÄÉÑÒɒÊÛÉÍÔÉÁ¿ÏÑ¿Ê¿Ô°ÍÔÍ®’ÐŒ ÊÞ ÈÍÂÍ ÐËÄÏђ ÃÄÞɒ ’ÐÑÍÏÇÉÇ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ÍÂÍÊÍÐÇÊÇ ÎÏÍ Æ¿ÁÄÏ×ÄÌÌÞ ÏÒÔÒ Š³ÊÒɌ ÐÒК ÏÍÆÎÍÖ¿Á×Ç ÈÍÂÍ ÎÏÇÐɒÎÊÇÁÒ Ã͌ ÉÒËÄÌѿՒÝ Ñ¿ ËÒÆĞӒɿՒÝ °¿ËÄ ÑÍÒ ÆÌ¿ÃÍÀÇÊÇÐÞÃÄÐÞÑÉÇɒÊÍËÄÑϒÁɒÌÍÎʒÁŒ ÉÇ Á’ÃÆÌÞђ ¨ÍÌ¿ÐÍË «ÄÉ¿ÐÍË ÎÏÍÑÞÂÍË ɒÊÛÉÍÔÃÄÐÞÑÇʒÑÛÍÀÄÏÑ¿ÌÌÞÁÐÄÏÄÃÍÁnj ؒ Š³ÊÒÉÐÒК ©ÒÊÛÑÍÁÇÈ ÐÑ¿ÑÒÐ «Äɿп ÁÇÞÁÇÁÐÞ ÃÍÐÑ¿ÑÌÛÍ ÎÄÏÄÉÍÌÊÇÁÇË ¿ÀÇ ÊÇÑÍÁÐÛÉ¿ÁʿÿÌ¿Á¿ÅÇÊ¿ÐÞÁÇÉÍÏÇÐÑ¿ÑÇ ÈÍÂÍÐÇËÁÍʒÖÌÇÈɿΒѿÊ «ÄÉ¿Ð ÞÉÇÈ ÀÒÁ Ͽ̒×Ä Á’ÃÍËÇÈ Ò ªÇÑÁ’ ÁÇÉÊÝÖÌÍ ÞÉ ÎÍÄÑ ÌÄØÍÿÁÌÍ Á’ÃÉÏÇÁ Ò ¡’ÊÛÌÝВ ÕÄÌÑÏ ÁÊ¿ÐÌÍÂÍ ’ËÄ̒ Ì¿ ÖÄÐÑÛ Ւ™ž ÎÍҞ ÐÑÍÊÇÕÄÝ ªÇÑÁÇ žÆÃÇÊÇ ¿ÁÑ͌ ÀÒÐÇ Æ ÁÄÊÇÖÄÆÌÇËÇ ÎÍÏÑÏÄÑ¿ËÇ «Äɿп ƿ˒ÐÑÛ ÆÁÇÖÌ͞ ÏÄÉÊ¿ËÇ µÄÌÑÏ ¨Í̿п «Äɿп ƒÀÏ¿Á ΒÁÑÍÏÇ ÑÇÐÞ֒ ÄÉÐÎÍÌ¿Œ ђÁ Æ ’ÐÑÍϒž Š³ÊÒÉÐÒÐҚ È ¿ÐÑÏÍÊݙ Æ žÔ̒ËÇ ÏÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁÌÇËÇ ÁÇÐÑ¿ÁÉ¿ËÇ

¦ÏÄ×ÑÍÝ ªÇÑÁ¿ Ë¿™ ÌÄ ËÄÌ×Ä ΒÃÐÑ¿Á ̿ՒÍ̿ʒÆÒÁ¿ÑÇ Š³ÊÒÉÐÒК ̒Å ²ÉÏ¿Œ žÌ¿ w ÐÒÎÏÄË¿ÑÇÆË Ì¿ ђÈ ΒÃÐÑ¿Á’ ØÍ «¿ÊÄÁÇÖÌ¿ÏÍÃÇÁÐÞÁ©Ç™Á’ ¬¿Á’ÃÉÏÇÑђ ÉǞÁÐÛÉ͞ ÁÇÐÑ¿ÁÉÇ ÊÇÑÍÁÐÛɒ ÃÇÎÊÍË¿ÑÇ ÐÑÁÄÏÃÅÒÁ¿ÊÇ ØÍ Š³ÊÒÉÐÒК w ŠÌÄÍÌ ˒ÌÌ¿ ÐÉÊ¿ÃÍÁ¿ ÊÇÑÍÁÐÛÉ͞ ÉÒÊÛÑÒÏÇ ´´‘ ÐÑÍʒÑÑޚ £ÍÀÏÄ ØÍ «¿ÖÒÌ¿Ð ÎÍÀÍÏÌÇÉ Š¿ÌÑǒÌÐÑÇÑÒՒÈÌ͞ ÎÏÍÃÒÉՒžš ÕÛÍÂÍ ÌÄ À¿ÖÇÑÛ¡’ÌÌ¿ÁÏÞÃÖÇÎÍÂÍÃÇÁÐÞÀ’ÆÃÒˌ ÉÍÝ ØÍ ÑÁÍÏÇ Š³ÊÒÉÐÒÐҚ ÆÿÑ̒ ÎÍ×nj ÏÝÁ¿ÑÇ ÐÁ’È ΒÃÏÇÁÌÇÈ ÎÍÑÄÌՒ¿Ê Ì¿Á’ÑÛ ÒÆ¿ÐÉÊÄÌÇÔÏ¿ËÉ¿Ô ØÍÁÇÐÞÑÛÌ¿ËÒÆÄȌ ÌÇÔÐђ̿Ô±ÇËÖ¿ÐÍËпËÄÑ¿ÉÒÐÄÈÁ’ÃŒ ÀÒÁ¿™ÑÛÐÞ §½ÁÍÅÄѐÈÙɐ¿¦Ëʽν©Âǽν <>ˆ¢ÊÁŸËÍÀËÈЬͽĐ˜ <>ˆ¡ÃËʨÂÊÊËÊ ¦ËÇË«Ê˘ <>ˆªËϽÏÇÅÌÍËÓÅÍǘ

<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
<>

<>

<>

¦ËʽΩÂǽÎ ˆ±ÈÐÇÎÐΘϐÈÙÇÅÌËÔÅʽ—ÏÙÎܘ °Î’ÊÉÒÁ¿ÁÐÞ­ÊÄÉВȯ¿ÃÇÌÐÛÉÇÈ §½ÁÍŐÄѐÈÙɐ¿¦Ëʽν©Âǽν <>u<>ˆ¬ËÓÂƾÇͽۘ <>ˆ¬½ÈǐÎÏËÏŘ

v ´Å Ê ¾½ÔÅÏ ŸÅ ÎÐÌÂÍÂÔÊËÎϐ ¿ ÏËÉÐ ÖË ϽÇÅÆ ½ÊÏŐÊÎÏÅÏÐӐÆÊÅÆ ½ÊÏÅÒÐÁËÃʐÆ ÍÐÒ ÜÇ ˆ±ÈÐÇÎÐΘ ÎϽ¿ ÌÍÂÁÉÂÏËÉ ÉÐÄÂÆÊÅÒ ¿ÅÎϽ¿ËÇ ÎÌËʊ ÎËÍË¿½ÊÅÒÁÂÍý¿ËÛ w ±Ä ØÍ ÑÁÍÏÇ ÒÖ¿ÐÌÇɒÁ ÏÒÔÒ Š³ÊÒÉÐÒК Æ¿Ï¿Æ ÆÌ¿ÔÍÃÞÑÛÐÞ Á ËҌ ÆÄÞÔ ÌÄ ÐÉ¿ÐÍÁҙ ÐÑÁÍÏÄÌÍÂÍ ÌÇËÇ ÌÍÁÍÂÍ ΒÃÔÍÃÒ ÃÍ ÏÄ¿ÊÛÌÍÐђ µÄÈ ΒÃԒÃÃÍВÅÇÁÇÈ ÈÍÂÍÁÅÄÌÄÆÌnj ØÇÑÇ Á’Ì Æ¿ÉÍϒÌÄÌÇÈ Ò ̿גÈ ÐÁ’Œ ÃÍËÍÐђ °É¿Å’ËÍ ÐÝÏÏĿʒÆË ÿÁŒ ÌÍ ÁÅÄ ÍӒՒÈÌÍ ƿɒÌÖÇÁÐÞ ¿ÊÄ ÎÏÍÃÍÁÅҙ ’ÐÌÒÁ¿ÑÇ Ì¿ ÎÍÁÐÞÉÃÄ̌ ÌÍËÒ ϒÁ̒ w ÎÍÃÇÁ’ÑÛÐÞ ÔÍÖ¿ À ÞÉ ÊÝÃÇÁÃÞ¿ÝÑÛÐÞ¡’ÌÆ¿ÊÇ×ÇÁÐÁ’È Ðʒà ÞÉÉÒÀ’ÆË ÓÒÑÒÏÇÆËÖÇÐÒÎÏČ Ë¿ÑÇÆ˱ÄпËÄÆŠ³ÊÒÉÐÒÐÍ˚£ÒŒ Ë¿Ý ËÇØÄÌÄÆÏÍÆÒ˒ÊÇ ØÍÐÑ¿Ê͌ ÐÞÌ¿ÐÎÏ¿ÁÒ

®ÏÇ¿ÿÈÑÄ ¡ÍÏÂÍÊ¿ ¡’Ì ÿÁÌÍ Î͌ ËÄÏ ¿ÊÄ ÃÍВ ’ÐÌÒÝÑÛ Ւʒ Ë¿ÐÇÁÇ ÈÍÂÍ ÏÍÀ’Ñ ÞÉÇÔ ̒ÔÑÍ ØÄ Ì¿Á’ÑÛ ÌÄ ÑÍÏÉ¿ÁÐÞ°É¿Å’ËÍ ÈÍÂÍ¿ÒÒÍÆ¿Înj ÐÇ ŸÀÍ ÎÍÊ¿Ï͞ÃÇ ²Ð’ Ւ ÁÇÐÑ¿ÁÉÇ ØÄÎÍÎÄÏÄÃÒ¡’ÃÉÏÇÑÑÞ¡ÍÏÂÍÊ¿Á’ÃŒ ÀÒÁ¿ÑÇËÄÑÛÐÞ ØÄ ÎÏÍÑÞÂÍË v ÏÍɒÁ ’ ÕÄ Æ˒ÌÝÁ¿ÑÇËÄ ÌÄ ÊÇ×Ä ËÇÐÑÄÕÑÁÍ ¿ÊÄÈÌ¿ÁÉÍÊÇ×̒ÈÐÁ’Ñ ±Ä пËÄ Æ Š³ÊÒÉÐÒÐÍ˚ «ÒÆÄÈ ÐҌ Ö¿ÐÌÍÂÍ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ Ò ¬Û݌¨ÍÏÉÒ ØÍÈÌÍ ÎÏÇÃÀ¿Á ÁÄÊÇÖÄÆÌÒ ÉÍÊÄɌ ՒÝ Š³ÊÒÉÐÒпš w Ñ¿ÉÒ ÁÄÊÇÉÒ ØÍ Ì¿ ÍÃÌÒ ÊÇ×Ä É¿Ñ¿ÊÍ’ƿՒÝ ÕÇÔ ÍÀr™ÉђÁΒÃÄÃÁ¿ÖÇÑÏÇÏÍÉÇŠ³ÊÒɌ ÐÒКђÊÛÉÇÎÍÖÇÌ¿™ÑÛÐÞ

vŸÅɽ—ÏÂʽп½Äˆ±ÈÐÇÎÐΘÜǐΊ ÏËÍÛ ÉÐÄÂÆÊÅÆÂÇÎÌËÊ½Ï w ¬Ä ђÊÛÉÇ Š³ÊÒÉÐÒК Ì¿ÎÍÁÌݙ ÐÍÀÍÝÅÇÑÑÞ ÁÎÊÇÁ¿™Ì¿ÉÍÅÄÌÈÍÂÍ ¿ÐÎÄÉѱÍËÒÃÍÐʒÃÅÄÌÌÞŠ³ÊÒÉÐҌ пšÌÄÏÍÆÒÊÛ̒Á’ÃÈÍÂÍÁђÊÄÌÌÞ

v ¬Á ԽΠοËÀË ɽÆÎÏÂ͊ÇȽÎÐ ŸÅ ÎǽĽÈÅ ÖË ˆ±ÈÐÇÎÐΘ ÁËÌËɐÀ ÍËĊ ¿½ÈÅÏÅ ®­®­ Ͻ Ä¿ÈÙÊÅÏÅ ¨ÅÏ¿Ð ¿Á ͽÁÜÊÎÙǘ¿È½ÁÅe w°ÎÏÇÈË¿ÈÑÄÕÄÞÉÅ¿ÏÑ

v ¼Ç ¿ÁËÉË ĽÎÊË¿ÊÅÇ ˆ±ÈÐÇÎЊ ν˜ ¡ÃËÍÁà ©½ÔÐʽÎ Ä ÁÅÏÅÊÎÏ¿½ ÌÍÅÜÏÂÈÛ¿½¿ Ä ÌÂÍÕÅÉ ÌÍÂÄÅÁÂʊ ÏËÉ ÊÂĽÈÂÃʘ ¨ÅÏ¿Å ŸÏ½ÐϽÎËÉ ¨½ÊÁξÂÍÀÎËÉ ÜÇÅÆ ӐÈÇËÉ ËѐŠ

<>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


ӐÆÊË ¿¿½Ã½—ÏÙÎÜ ÐÔ½ÎÊÅÇËÉ ÍÐÒÐ ˆ±ÈÐÇÎÐΘ w «¿ÖÒÌ¿Ð ’ ª¿ÌÃÐÀÄÏ’Ð ÐÇÒÊÇ Æ¿ ÍÃ̒™Ý οÏÑÍÝ Á ×ÉÍʒ ®ÍђË £ÅÍÏÃÅ ÍÎÇÌÇÁÐÞ Á ¬Û݌¨ÍÏÉÒ È ÁÍÌÇ ÊÇÐÑÒÁ¿ÊÇÐÞ «¿ÖÒÌ¿Ð Ì¿ÃÐnj Ê¿Á ª¿ÌÃÐÀÄÏ’ÐÒ ÆÏ¿ÆÉÇ ÓÊÒÉÐÒЌ ËÒÆÇÉÇ Ñ¿ ’Ìג Ë¿ÑÄϒ¿ÊÇ ©ÍÊÇ ª¿ÌÃÐÀÄÏ’ÐÆ¿ÐÌÒÁ¿ÁÎÍʒÑÇÖÌÒÍό ¿̒ƿՒÝÌ¿ΒÃÑÏÇËÉÒÎÄÏÄÀÒÃÍÁÇ Á °¯°¯ ÁÇÞÁÇÊÍÐÞ ØÍ žž Ì¿ÆÁ¿ w Š°¿ÝÒК Š¯ÒԚw ­¯ wÒÊÇÑÍÁŒ ÐÛɒÈËÍÁ’Ë¿™ÑÄпËÄÆÌ¿ÖÄÌÌÞ ØÍ Š³ÊÒÉÐÒКÒÊ¿ÑÇ̒

v¶Ëɽ¿ʽп½Ä¡ÃËÍÁé½ÔÐʽΠ ÇËÈÅʽÄÅ¿½¿ξÂÎËӐ½ÈÎÏËÉ w £ÅÍÏÃÅ Á’ÏÇÁ Ò ÏÒÔ Æ¿ ÉÍÍÎÄÏ¿Œ ÑÇÁÌÒÐÇÐÑÄËÒ²ŒÔÕÄÀÒÊÍÃÍÐÇÑÛ ÎÍÎÒÊÞÏÌÍ Á ‰ÁÏÍΒ ÍÐÍÀÊ ÇÁÍ Á ªÇÑÁ’ ¿ÑÛÉÍ£ÅÍÏÃÅ¿ ¿ÏԒÑÄÉÑÍÏ ŸÊÄÉпÌÃÏ «¿ÖÒÌ¿Ð ÀÒÁ ÍÃÌÇË ’Æ ’ÃÄÍÊÍ’Á ÉÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÍÂÍ ÏÒÔÒ Á’Ì ÆÌ¿Á ÎÏÍ ÌÛÍÂÍ ÁÐÄ °¿ËÍÍÏ¿̒ƿŒ Õ’Þ ÉÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÇÈÏÒÔÀÒÊÇÃÍÐÇÑÛ ÎÍ×ÇÏÄ̒ Á Ì¿×ÍËÒ ÐÄÏÄÃÍÁÇؒ ¾ пË ÐÑÁÍÏÇÁ Š©ÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁ ӒÊÛË¿Œ ϒÁš 'JMNNBLFSTr$PPQFSBUJWF ÃÄËÇ п˒ ÉÍÌÑÏÍÊÝÁ¿ÊÇ ÎÏÍÕÄÐ ÁÇÏÍÀŒ ÌÇÕÑÁ¿ ¦¿ÃÍÁÂÍ ÃÍ ÕÛÍÂÍ £ÅÍÏÃÅ ÎÍÖ¿Á ÆÀÇÏ¿ÑÇ ÊÝÃÄÈ ØÍÀ Ì¿ÎÏnj ÉÊ¿Ã ÉÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÍ ÉÒÎÒÁ¿ÑÇ žÅÒ ®ÍÑ’Ë Á’à ɒÌÕÞ ŒÔ Á’Ì ÎÍÖ¿Á ÐÑÁÍÏÝÁ¿ÑÇ ÉÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁ̒ ÀÒÃÇÌÉÇ Á Ï¿ÈÍ̒ °ÍÔÍ ¡Ç ËÍÅÄÑÄ Ì¿ÆÇÁ¿Œ ÑÇ ÕÄ ÐÍՒ¿Ê’ÆËÍË ¿ÊÄ Ì¿ÐÎÏ¿ÁÒ ÕÄ ÀÒÁ ÉÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁ µÄ ÌÄ ÍÃÌÄ È ÑÄ пËÄ ÔÍÖ¿ ÉÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁ ™ ÐÉÊ¿ÃÍÁÍÝ ’ÃÄ¿ÊÛÌÍÂÍ ÉÍËÒ̒ÆËÒ w ÌÄ Ñ¿ÉÍÂÍ ØÍ ’ÐÌÒÁ¿Á Á °¯°¯ «¿ÖÒÌ¿Ð Ì¿Ænj Á¿Á ÐÄÀÄ ÐÍՒ¿Ê’ÐÑÍË Βà ÁÎÊÇÁÍË ÐÁÍÂÍ ÃÏÒ¿ ¢ÄÌϒ ³Ê’ÌÑ¿ ÞÉÇÈ ÀÒÁ ӒÊÍÐÍÓÍË ’ÃĿʒÐÑÍË ÉÍËÒ̒ÐÑÍË ¿ÊÄ ÆÌÍÁҌѿÉÇ ÌÄ Á Ï¿ÃÞÌÐÛÉÍËÒ ÏÍÆÒ˒Ì̒ ¡ÍÌÇ ÎÍÖÇÌ¿ÊÇ ÎÏ¿Õ݌ Á¿ÑÇ Ï¿ÆÍË ¶ÇË¿ÊÍ žÔ̒Ô ÐΒÊÛÌÇÔ ÎÏÍÄÉђÁÀÒÊÇÌ¿ÎÇп̒¢ÄÌϒ³Ê’ÌŒ ÑÍ˦ÍÉÏÄË¿¿ÏԒÑÄÉÑÒÏ̒ÎÏÍÄÉÑÇ ÞɒÁÍÌÇÌ¿ÃÐÇÊ¿ÊÇÃÍ«ÍÐÉÁÇŸÊÄ ÈÍËÒÑ¿É’ÌÄÁ’ÃÎÍÁ’ÊÇ

ÃÇÁ ÈÍËÒ ÆÁÄÏÌÒÑÇÐÞ ÃÍ ËÄÌÄ ÀÍ Þ ÆÌ¿Á ÒВÔ ÕÇÔ ÊÝÃÄÈ «Ç ÆÒÐÑϒÊnj ÐÞ ÁÇÎÇÊÇ ÂÍϒÊÉÇ Þ ÎÍÆÌ¿ÈÍËÇÁ ÈÍÂÍ Æ ¢’ÌÆÀÄÏÂÍË Ñ¿ ØÄ ɒÊÛÉÍË¿ ÊÝÃÛËÇ¥ÒÉÍÁÎÍÁÄÏÌÒÁÐÞÃÍ«ÍŒ ÐÉÁÇ È ÁÇÿÁ ÐÁÍÝ ÉÌÇÂÒ ’ÌÑÄÏÁrÝ ®ÍÑ’Ë  ÏÍÉÒ Þ ÍÑÏÇË¿Á Æ¿ÎÏ͌ ×ÄÌÌÞÌ¿«ÍÐÉÍÁÐÛÉÇÈɒÌÍÓÄÐÑnj Á¿ÊÛ ¾ ÍÃÏ¿ÆÒ ÆÏÍÆÒ˒Á ØÍ ÕÄ ˒È ׿ÌÐ ÎÍÑÏ¿ÎÇÑÇ ÃÍ ªÇÑÁÇ È Á’ÃÁ’Œ ÿÑÇ ËÍÝ ˿ђÏ ² «ÍÐÉÁ’ Þ Æ¿ÿÁ ÎÏͽϒޥÒÉÍÁ¿ÈÎÍÎÏÍÐÇÁÍÏ¿Œ ̒ƿÑÍϒÁ ÈÍÂÍ ÆÌ¿ÈÑÇ ² ÌÇÔ ÍÃÏ¿Œ ÆÒÎÍÖ¿Ê¿ÐÞο̒ɿ«ÇÆ¥ÒÉÍÁÇË ÆÒÐÑϒÊÇÐÞ ÁÇÎÇÊÇ ÎÍÂÍÁÍÏÇÊÇ ¬¿ÐÑÒÎÌÍÂÍ ÃÌÞ Þ ÐÉ¿Æ¿Á ØÍ ÔÍÖÒ Î͞ԿÑÇ ÃÍ ªÇÑÁÇ «Ä̒ ÍÃÏ¿ÆÒ Á’ÃŒ ËÍÁÇÊǾÐÎÇÑ¿Á ÖÇÌÄÎÍÃÆÁÍÌÇÑÇ ½Ï’™Á’ ¥ÒÉÍÁÒ ®’ÐÊÞ ÕÛÍÂÍ ËÄÌÄ Á’ÃÁÄÆÊÇ ÃÍ ¡’ÊÛÌÝп ¿ÊÄ ÌÄ ÔÍђŒ ÊÇÁÇÎÒÐÉ¿ÑÇÆ¿ËÄŒ˒ÐÑ¿°É¿Æ¿Œ ÊÇ ØÍ ÎÏÇÁÄÆÒÑÛ ËÍÝ ˿ђÏ ÐÝÃÇ ¾ ÆÌÍÁÒ ÐÎÇÑ¿Á ÖÇ ÌÄ ÎÍÃÆÁÍÌÇÑÇ ½Ï’™Á’¥ÒÉÍÁÒ ÈËÄÌÄÁÇÎÒÐÑÇÊÇ ©ÍÊÇÞÐÉ¿Æ¿Á ØÍÔÍÖÒӒÊÛËÒÁ¿ÑÇ ËÄ̒ÎÍÍÀ’ÕÞÊÇÁÇÒÊÇÑÇՒÊÒɒÌ͌ ÂÏÒÎÒÆÍÐÁ’ÑÊÄÌÌÞË ÉÏ¿Ì¿ËÇ’Ñ¿É ÿʒ¾ÐÉ¿Æ¿Á ØÍÒËÄÌÄ™˒ÈŠ ͌ ÊÄÉК ’ËÄ̒À’ÊÛ×Ä̒ÖÍÂÍÌÄÑÏÄÀ¿ ŸÊÄ ÁВ ̿ג ÏÍÆËÍÁÇ ÁÐÄ ÍÃÌÍ Æ¿Œ ÎÇÐÒÁ¿ÊÇÐÞ ®¿ËrÞÑ¿Ý ÞÉ Ì¿Ã ÐČ ÊÍËÉÏÒÅÊÞÊÇÂÄʒÉÍÎÑÄÏÇ

©’ÊÛÉ¿ ˒ÐÞՒÁ ÎÍÑÍËÒ Á ¬Û݌¨ÍÏÉÒ ÎÄÏÄÀÒÁ¿Á £ÍÌ¿Ñ¿Ð ¿Ì’Í̒Р ÞÉÇÈ ÀÒÁ Ë͞Ë ÒÖÇÑÄÊÄË ÃÏ¿ËÇ Á ªÇÑÁ’ ¦ ÌÇË ÀÒÁ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÌÇÉ Š°ÍÁӒÊÛˌ ÄÉÐÎÍÏÑҚ ÞÉÇÈÎÍÎÏÍÐÇÁËÄÌÄÎÍÉ¿Œ Æ¿ÑÇžËÐÁ’ÈӒÊÛË¡ÍÌÇÈÍÂÍÎÍÃÇÁnj ÊÇÐÞ ΒÐÊÞ ÖÍÂÍ ÕÄÈ ÖÇÌÍÁÌÇÉ ÃÍÁÂÍ ÁËÍÁÊÞÁËÄÌÄÆÌÇØÇÑÇÕÝÎʒÁÉÒ

v¬ÁÔ½Îϐ—œ̘ÄÁÇÅŸÅÄÍ˾ÅÈÅÖ ËÁÅÊѐÈÙÉvˆ©ËÎÇË¿ÎÙǽ̐ÎÊܘ wµÄÀÒÊÍΒÃÖ¿ÐÓÄÐÑÇÁ¿ÊÝ ÉÍÊÇ ÁʿÿÔÍђʿÎÏÍÃÄËÍÌÐÑÏÒÁ¿ÑÇ ØÍ °¯°¯™Á’ÃÉÏÇÑÍÝÉÏ¿žÌÍÝ ÎÏÇ̿Ȍ Ë̒ÃÊÞӒÊÛ˿ϒÁ®ÏǞԿÊÍÖÇË¿ÊÍ ÊÝÃÄÈ’ÆÉ¿ËÄÏ¿ËÇ ÈÌ¿ËÐÎÏ¿ÁÒÌÄ ËÍÂÊÇÆ¿ÀÍÏÍÌÇÑÇÆ̒˿ÑÇŸÊÄÁÃČ ÞÉÇÔ˒ÐÕÞÔÆ̒˿ÑÇÌÄÿÁ¿ÊÇ ÍÐ͌ ÀÊÇÁÍÌ¿ÀÒÒÁÌÇÕÑÁ’

v Ÿ½Î ¿¿½Ã½ÛÏÙ ËÁÊÅÉ Ä ʽÆÉÂÊÕ ÌËȐÏÅÔÊË Ľ½ÊÀ½ÃË¿½ÊÅÒ ÐÔ½ÎÊÅǐ¿ ÍÐÒЈ±ÈÐÇÎÐΘe w °ÎÏ¿ÁÅ̒ËÇ ÎÍʒÑÇÉ¿ËÇ ÞÉÇÔ Þ ÆÒÐÑϒֿÁ Ò ÐÁ͙ËÒ ÅÇÑђ ÀÒÊÇ £ÅÍÌ ©ÄÈÃÅ ¿É˒ÌÐÑÄÏ ³ÒÊÊÄÏ ’ ¨ÍÆÄÓ  ÍÈÐ µÄ ÊÝÃÇ Þɒ ÐÎÏ¿ÁŒ Ò ÎÍʒÎ×ÇÊÇ Ì¿×Ä ÅÇÑÑÞ w ÑÄ ÞÉ ËÇ ËÇÐÊÇËÍ ÀÒÃҙËÍ ÐÎÍÏÒÃÇ Íό ¿̒ÆÍÁҙËÍ ÐÄÏÄÃÍÁÇØÄ ² ÕÛÍËÒ ÏÍÆÒ˒Ì̒ Š³ÊÒÉÐÒК ™ ÎÍʒÑÇÖÌÇË ÏÒÔÍË

<>©ËÈËÁÅƦËʽΩÂǽÎ ÄǐÊËǽÉÂÍËÛ

vª½ÌËÔ½ÏÇЊҿŜÄÁÅÈÅÁË®­®­ ÄʐɽÈÅϽÉѐÈÙÉÅ w ²ÐÄ ÎÍÖ¿ÊÍÐÞ Æ ÑÍÂÍ ØÍ ½Ï’È ¥ÒÉÍÁ ÏÄÿÉÑÍÏ Á’ÃÒÊÒ ÉÒÊÛÑÒÏÇ Á¿ÆÄђŠ®Ï¿Áÿš ÎÏǞԿÁÃͬÛ݌ ¨ÍÏÉ¿ÁÏÍՒ¡’ÌÔÍђÁÆÏÍÀÇÑÇ ’ÌÑÄÏÁrÝÆÎÍÄÑÍËŸÊÄÌÍË¢’ÌÆÀÄό ÂÍË Ñ¿ ɒÊÛÉÍË¿ ’Ì×ÇËÇ ÎÍʒÑÇÖÌÍ ¿ÉÑÇÁÌÇËÇ ËÇÑÕÞËÇ ´ÑÍÐÛ ÎÍÏ¿Œ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>
οÌÍÏ¿Ë¿ S? £¿ÈÃÅÄÐÑÌÍÁÇÌÐÉÊ¿Á «¿ÉÐÇË£ÏÒÆÄÌÉÍ

¡ËÉÐÄÂÛ ¿̐ýɐ <>

<>±ËÏËʽÁ½Ê1JODIVL"SU$FOUSF †±ËÏËÀͽÑŸËÈËÁÅÉÅ͵п½—¿

ˆªÔÐÉÐÄœv $POUFNQPSBSZ,JFW˜ v 1JODIVL"SU$FOUSF

°

ÌqÜÏÊÅÓÛ  Ïͽ¿ÊÜ ÍËÇÐ Ä ÁË Ð §Å—¿ ̐Á ÇÂ͐¿ÊÅÓÏ¿ËÉ 1JODIVL"SU$FOUSF ÌÍˊ ÆÕȽ ½ÇӐÜ ˆªÔ Ð ÉÐÄœ v $POUFNQPSBSZ ,JFW˜ Ä ÊÏÂÍ¿½ÈËÉ Ð Ò¿ÅÈÅÊ ¿Á 1JODIVL"SU$FOUSF ÇÐÍÎп½Š ÈÅ ½¿Ï˾ÐÎÅ Ä Ͻ¾ÈÅÔÇËÛ ˆªÔ Ð ÉÐÄœ v $POUFNQPSBSZ ,JFW˜ Ľ ɽÍÕÍÐÏËÉ 1JODIVL"SU$FOUSF v À½ÈÂÍÂÜ ˆ§ËŠ ÈÂÇӐܘ v ˆ§½Í½ÎيÀ½ÈÂÍÂܘ v -VENJMB #FSF[OJUTLB 1BSUOFS(BMMFSZvˆ¼Š ½ÈÂÍÂܘʽŸËÈËÎÙÇÆ vˆ¼  ½ÈÂÍÂܘ ʽ ²ËÍÅ¿½ Šž v 1JODIVL"SU$FOUSF ³—œ ÊËԐ ¿ÎÀ½ÈÂÍœ Ö˾ͽÈÅÐÔ½ÎÏÙÐÌÍËÂÇϐ ¾ÐÈÅ¿ÁÔÅÊÂʐÁÈÜ Õ½Êп½ÈÙÊÅǐ¿ÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ÁËŠœͽÊÇаͽÉǽÒ ½ÇӐœˆªÔÐÉÐÄœv$POUFNQPSBSZ,JFW˜ÌÍËÒËÁÅÈÅʐÔʐ ÂÇÎÇÐÍΐœÌË¿ÅÎϽ¿Ç½Ò ¿ÇÏËÍÅÊÅ ÄÐÎÏ͐ԐÄÒÐÁËÃÊÅǽÉÅ Ͻ ÇÐͽÏËͽÉÅ ÏÂɽÏÅÔʐ ½ÍϊǿÂÎÏÅ ȐÏÂͽÏÐÍʐ ÔÅϽÊÊÜ ÌËǽÄÅѐÈÙɐ¿ϽÊ °1JODIVL"SU$FOUSF¿Á¿Áп½Ô ÜǐÌÍÅÆÕÈÅ¿ʐÔÊÅÒ̐ýŠ É½Ò ÌÍËÒËÁÅÈÅ ¾ÂÄ ÔÂÍÀÅ  ËÎϐ ɽÈÅ ÊÂÄ¿ÅÔ½ÆÊÐ ʽÀËÁÐ ÌÍËÀÐÈÜÏÅÎÜʐÔÊÅÉÉÐÄÂ—É ÌËÁÅ¿ÅÏÅÎÜѐÈÙÉÌÍË¿ÅÎϽ¿Š ÇЈ®ÂÇÎнÈÙʐÎÏِ¯Í½ÊÎÓÂÊÁÂÊÏʐÎÏ٘ ÌÍËÎÈÐÒ½ÏÅĽÌÅÎ ÈÂÇӐœÀÍÐÌň‡® ±˜ ÖË¿Á¾ÐȽÎÜÇ¿ÏÊÜ¿ÌÍÅɐÖÂʊ ʐžÂÎνͽ¾ÎÙÇËÀËÍÅÊÇÐ ËӐÊÅÏÅÇËÍËÏÇËÉÂÏͽÃʐѐÈÙÉÅ

<>

¯ÍËÒŏÊÁœ¿ µËÇËȽÁÊËÉÐ ¾ÐÁÅÊËÔÇÐ <>

<>±ËÏËʽÁ½ÊÂËÍÀ½ÊÄ½ÏËͽÉÅ

ˆ%&3.0;0-050˜ v µËÇËȽÁÊÅƾÐÁÅÊËÔËÇ §Åœ¿ ¿Ðȵ˿ÇË¿ÅÔʽ ˆ¡

ÌÍËÉËÁÐ ÎÏÅÈِÇͽÎÐÄÌÍËÂÇÏС½ÊŬÂÍÊ %JBOF1FSOFU ˆ"4IBEFE7JFX0O'BTIJPO'JMNT˜ "470'' ÄÐÎÏ͐ÏÅÎÜÄ ÐÔ½ÎÊÅÇËÉ¿ÅÎϽ¿ÇÅÒÐÁËÃÊÅÇËɏÈÈÂÛ´ÔǽÊËÉ ŸÁ¿Áп½Ô À½ÈÂÍœ ˆ§ËÈÂÇӐܘ ɽÈÅ ÉËÃÈÅ¿ÎÏÙ ÌËÄʽŠ ÆËÉÅÏÅÎÜÄÒÐÁËÃÊÅÇËɝÊÁ͐—É ½È½ÕÅÊÅÉ ÊËɐʽÊÏËÉ ¬ÍÂɐœ1JODIVL"SU$FOUSF ÜÇÅÆÌÍÂÁÎϽ¿Å¿οÆÌÍËÂÇÏ ˆ Ò¿ÅÈÅÊ ÎȽ¿Å˜ ˆ§½Í½ÎيÀ½ÈÂÍÂܘ ÌÍËÁÂÉËÊÎÏÍп½È½ ÎÏ¿ËÍÂʐ ŸÇÏËÍËÉ ¬ËÇÅÁ½ÊÓÂÉ ¿ÂÈÅǐ ÃÅ¿ËÌÅÎʐ Í˾ËÏÅ ÌÍËÂÇψžÍÅÀ½Á½˜ ¿È½ÕÏп½È½ˆOPJTFŠQFSGPSNBODF˜ ϽÇ Ä¿½ÊЈ¿ÅÎϽ¿ÐÕÐÉИ ËÎϐ-VENJMB#FSF[OJUTLB1BSUOFS (BMMFSZ ÖËʽÊÁ͐œ¿ÎÙÇËÉÐÐÄ¿ËĐ ÄÐÎÏ͐ÈÅÎÜÄÒÐÁËÃÊŊ ÓÂÛ©½ÕÂ۵оÊËÛȽÐͽÏÇËÛ¬ÍÂɐœ1JODIVL"SU$FOUSF  Üǽ ÌÍÂÁÎϽ¿ÅȽ οÆ ÌÍËÂÇÏ ˆ¬Ë¿ÂÍÒÊ¿½ ͽÈي ʐÎÏ٘ Ͻ¿ÄÜÈÅÐÔ½ÎÏÙ¿Ë̐¿ÊÔÊËÉÐÔ½Û¿½Êʐ¿ÇËÉ̽ʐœ Ä ĽÎÊË¿ÊÅÓÂÛ À½ÈÂÍœ ¨ÛÁÉÅÈËÛ žÂÍÂÄÊÅÓÙÇËÛ  ÄÍŠ ÕÏËÛ ¿Á¿Áп½Ô ˆ¼Š ½ÈÂÍœ˜ ʽ ²ËÍÅ¿½ Šž ÄÐÎÏ͐ԽŠ ÈÅÎÜĪÊËÛ©ÐͽÕǐÊËÛϽÎÈÐÒ½ÈÅœœĽÒËÌÈÛÛԐÍËÄÌˊ ¿Á ½¿ˆ¼Š ½ÈÂÍœ˜ʽŸËÈËÎÙÇÆ ʽ¿ÅÎϽ¿ÓÍÅÊÅ §½ÈÂÊÅLj¡ÂÖËBCPVUEBODF˜ÀËÎÏÂÆÄÐÎÏ͐ԽÈžоÈÅǽÉÅ ÆϽÊÓÜÉÅ

<>

ÈÜ ÁÂÜÇÅÒ ÈÛÁÂÆ ÇͽœÊ Ô½ÎË¿ÅÒ ¿Á͐Äǐ¿ Ò½ËÎvÓÂÎϽÊÁÐՐ˜ v¿¿½Ã½—ÈÈÜ´ÔǽÊ ¤½ÁÐÉÌÍËÂÇÏÐ%&3q.0;0-050 ĽÎÈË¿½ÉÅ ÒÐÁËÃÊÅǽ ʽÍËÁÅ¿ÎÜÄÒ½ËÎÐÁË¿ÇËÈÅÕÊÙËÀËοÏÐ ÁÂÈÛÁŠ ÎÙǐÎÏËÏÅÌÍÅÍÂÔÂÊ˾ËÍνÛÏÙÎÜ¿ÌËÕÐǽҐÎÏÅÊÅ ÎÂÊÎÐ  ¿ÍÂÕϐŠÍÂÕÏvÖ½ÎÏÜ ŸÅÎϽ¿Ç½ÏËÍǽȽÎÜϽÇÅÒÌÍ˾ÈÂÉÜÇÇËÊÏͽÎÏɐîÒËÁËÉ ÁÂÃÅ¿ÐÏÙʾ½À½Ï ½ÈÂÖ½ÎÈÅ¿ÈÛÁÅ ¤½ÒËÁËÉ Á¾½À½Ï ÈÛÁÅ Ê ÌËÔп½ÛÏÙ ξ ֽÎÈÅ¿ÅÉÅ ο˾ËÁ½ ¿Á ÁÐÍÊÅÒ ÇÐÉÅ͐¿Ìͽ¿Ë¾ÐÏÅνÉÅÉÎ˾ËÛϽ¿ÅÎÈË¿ÈÛ¿½ÏſȽÎÊÐ ÏËÔÇÐÄËÍÐ ³ÙËÀËͽÄÐÒÐÁËÃÊÅÇÌËǽĽ¿ӐÈÐÇËÈÂÇӐÛýÊÍË¿ËÆÏÂɽŠ ÏÅÔÊË͐ÄÊËɽʐÏÊÅÒÊË¿ÅÒÍ˾Ï £Å¿ËÌÅÎʽÎÂ͐܈§½ÎϽÄËÈËÏÅÒþͽǐ¿˜ʽËÔÊËÌËǽÄЗ ʽÌÍÅÇȽÁÊÁÆÎÙÇÅÒþͽǐ¿ ÜÇÈÛÁÅʽÉËþÐÏÅֽΊ ÈÅ¿ËÛ ÊÂɽÛÔÅÀÍËÕÂÆ £Å¿ËÌÅÎʽÕÇÐͽÒÇË͐¿¿ÅÎɐۗÐÊËÔ¾½Ã½ÊÊÜÌËľÐÏŊ Î܈ÒÐÏͽ˜¤ÊÅÖÐÛÔÅ¿ËÈËÎÜÊÅÆÌËÇÍÅ¿ ÐÊÇÅ¿ÏͽԽÛÏÙ οËÛ Ï¿½ÍÅÊÊÐ ÎÐÏʐÎÏÙ  ÎϽÛÏÙ ÎÒËÃÅÉÅ ʽ ÀȽÁÂÊÙÇÅÒ ÌȽÎÏÅÇË¿ÅÒÈÜÈÙËÇ®Â͐܈²ÐÏ͢vÌËÍÏÍÂÏŐÁ½ÈÙÊÅÒ ÌÐÒʽÎÏÅÒ ÐÊËÇ ¿È½ÎÊÅÓÙ ÍËÄǐÕÊÅÒ ¾Ë͐Á v ÌÍÂÁÉÂϽ ÇÐÈÙÏпÊÁÐÎÙÇËÉÐÎÐÎ̐ÈÙÎÏ¿ £Å¿ËÌÅÎÊÅÆÓÅÇȈ¤½ÁʐÆÁ¿ËÍÅǘvÓÂÎÂ͐ÜÇȽÎÅÔÊÅÒ

ÂÏÛÁ¿ Ä Ä˾ͽÃÂÊÊÜÉ ǽÏËÈÅÓÙÇÅÒ Òͽɐ¿ ÜÇÅÒ ÁËÎÅÏÙ ¾½À½ÏË ¿ ÎÏËÈÅӐ ¬ËÍÏÐÀ½ÈÙÎÙǘ ÊÁœ v ®Ï½ÍËÉÐ ˽ ª½Š ÌÅÎ ÖËÌËÎϐÆÊËÌË¿ÏËÍۗÏÙÎ܈$PS+FTVBEWFOJBU3FHOVN UVVNv"EWFOJBUQFS.BSJBN˜ vËÄʽԽ—ˆ®ÂÍӏÎÐν ÊÂÒ½Æ ÌÍÅÆÁÂÓ½ÍÎÏ¿ËÆËÀËvªÂÒ½ÆÌÍÅÆÁ¿ËÊËÔÂÍÂÄ©½ÍÛ˜ ª½¿ÅÎϽ¿ÓϽÇËÃÉËÃʽ¾ÐÈËÌ˾½ÔÅÏÅÁ¿¿ÁÂːÊÎϽÈÜӐœ ËÁʽÄÜÇÅÒvˆ°ÍËÇÅÌ˾ÐÏ˿˜ÆËÀÅ È¿Ï½ÓÜ ½¾Ë¬ÏÂ͊ ÎÙǐÆËÀÅ(0)0.&˜vÍËÄÌË¿Á½È½ ÜÇÅÉÔÅÊËÉÁËÎÜÀÏÅ ÎϽÊÐÈ¿Ï½ÓœϽÁÂÉËÊÎÏÍп½È½ÇȽÎÅÔʐÆËÀ¿ÎÙǐÌËÄÅ¿ ÔÂÍ¿ÔÂÍÂ̽ÒÅ ½ÊÕ½vˆ¯ÍÂʐÊÀ˜vÌÍÂÄÂÊÏп½È½ÏÂҊ ʐÇÐ ÄÈÅÏÏÜ Ä ¿ÊÐÏ͐ÕʐÉ Ä¿ÍËÉ ÈÛÁÅÊÅ ÜÇ ½ÈÙÏÂÍʽÏÅ¿Ð ÉËÃÈÅ¿ÅÒ¿Ìͽ¿ÐÁËÎÜÀÊÂÊʐÖ½ÎÏÜ ¯½ÇνÉË ÜÇ ËÈȐ¿ÐÁÌÍËÁÛÎЗÍÂɐÇΞ½À½ÏÙËÒѐÈÙɐ¿ ½ ÉÐÄÅǽÊÏÅÎÏ¿ËÍÛÛÏÙÍÂɐÇÎÅ͐ÄÊÅÒÇȽÎÅÔÊÅÒÉÐÄÅÔÊÅÒ Ï¿Ë͐¿ ´ÔǽÊÌÍÂÁÎϽ¿Å¿ÎÂ͐ÛÍÂɐÇΐ¿ʽÒÐÁËÃʐ˾q—ÇÏÅ ¿ÇËÊÏÂÇÎϐÏÂË͐œÒ½ËÎЮÂÍÂÁÊÅÒvˆ®½ÉÏŠÒ̽ÌÐÀ˜ ÖË ̐ÁÇÍÂÎÈۗÊÂÀ½ÏÅ¿ÊÂÎϽ¿ÈÂÊÊܽ¿ÏËͽÁËÇÐÉÅ͐¿ Ͻ˾q—ÇÏ ˆ$ǽÃÅ  ËÊνÈÂÎ ½žËÀ— ˜ ÜÇÅÆÜ¿ÈܗÎ˾ËÛÀÍÈÜÊÁÐÄ Ì˾ÐÏË¿ÅÒȽÉÌËÔËÇ ÐÎÂÍÂÁÅʐÜÇÅÒÄʽÒËÁÜÏÙÎÜ͐ÄʐÍŠ ȐÀÆʐÎÅÉ¿ËÈŭ˾ËϽÌÍÅοÜÔÂʽ͐ÔÊÅӐÎÉÂÍϐ¿ÁËÉËÀË ½ÉÂÍÅǽÊÎÙÇËÀËÒÐÁËÃÊÅǽ±ÂȐÇν ËÊνÈÂνŠ¯ËÍÂν ¬ÍËÂÇϾпÄÁÆÎÊÂÊÅÆ̐ÁÇÂ͐¿ÊÅÓÏ¿ËÉÇÐͽÏË͐¿ŸËÈËÁŊ ÉÅͽ§½ÁÅÀÍ˾½Ͻ§½ÏÂÍÅÊůÂÆÈËÍ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


¯ÂÎÏ ʽ½¾ÎϽÍÇӐÛ

<>

<>§ÎÂʐÜ ÊÅÈÅÓÙǽÄÎÂ͐œˆ§½Í½É¾ËÈ٘ «ÈÜʽÌËÈËÏʐ

ˆ"CTUSBDU7JTJPO5FTU˜ v ÍϊÓÂÊÏ͈¼Š ½ÈÂÍÂܘ ŸËÈËÎÙǽ Ͻ²ËÍÅ¿½ Šž

¬

½¿ÈË ÐÁÉË¿ Á½¿ÊË É͐ܿ ÄÍ˾ÅÏÅ ¬ËÁÈ ÇÐÈي ÏÐÍÊÅÉÓÂÊÏÍËɧŗ¿½®Ìͽ¿Á ÏÐÏÄʽÒËÁÅÏÙÎÜ ¾ÂÄȐÔ ÉÅÎÏÂÓÙÇÅÒ ÊÎÏÅÏÐÓÆ ÎÂÍÂÁ ÜÇÅÒ ©ÐÄÂÆ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ˾ͽÄËÏ¿ËÍÔËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ³ÂÊÏÍ ¿ÄнÈي ʘ ÇÐÈÙÏÐÍÅ ÌÍÅ ª½°§© À½ÈÂÍœ ˆ§½Í½Î٘ -VENJMB #FSF[OJUTLB 1BSUOFS ˆ³ÂҘ  Ä¿ÎÊË à Á¿½ ¿ÅÎϽ¿ÇË¿ ɽÆÁ½ÊÔÅÇÅ ½ÍϊÓÂÊÏÍÐ ˆ¼Š ½ÈÂÍÂܘ v ʽ ŸËÈËÎÙÇÆ  Ͻ²ËÍÅ¿½ Šž ®½É½ÍϊÓÂÊÏ͈¼ ½ÈÂÍÂܘ¿ÄÜ¿ÎÜͽȐÄ˿п½ÏÅ¿ÂÈŊ ÇÅÆÇÐͽÏËÍÎÙÇÅÆÌÍËÂÇÏ"CTUSBDU7JTJPO5FTU̐ÁÇÂ͐¿ÊŊ ÓÏ¿Ëɪ½Ï½Èœ±ÈËÊÂÊÇ˧ÐͽÏËÍʽÀËÈËÕЗ ÖËĽÁÜʐ ʽ ¿ÅÎϽ¿Ó Í˾ËÏÅ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ¿Á͐ÄÊÜÛÏÙÎÜ ¿Á Í˾Ï ÇȽÎÅÔÊÅÒ ½¾ÎÏͽÇӐËʐÎϐ¿ °Ô½ÎÊÅÇÅ ÌÍËÂÇÏÐ ËÉÅÊÐÈÅ ÌÍÅϽɽÊÊÐ ½¾ÎÏͽÇӐËʐÄÉÐ ¾½ÆÁÐÐÎÏÙ ÁË ͽÈÙÊËÎϐ ÉË¿Ô½ÄÊÅÆ οÏ ÂÎÏÂÏÅÇÅ Ì˗Áʽ¿ÕÅ Ð ο˜Ò Ï¿ËͽÒ ˾Š ͽÄʐÎÏÙ  ¾ÂĊ˾ͽÄʐÎÏÙ ʽͽÏÅ¿  ÊŠʽͽÏÅ¿ ÌÂÍÕˊ ˾ͽÄ Ͻ ˾ͽÄ ŸËÊÅ ÌËǽĽÈÅ Ê ½¾ÎÏͽÇӐÛ ÜÇ ϽÇÐ ½

<>

©ÂÁ½ ¾ÂÄÄÐÌÅÊËÇ

<>®Ï͐ϊ½ÍϝʽÏËȐÜž—ÈË¿½ ±ËÏËʽÁ½ÊÂËÍÀ½ÊÄ½ÏËͽÉÅ

ˆ/PO4UPQ.FEJB˜ v ²½Íǐ¿ÎÙǽɐÎÙǽ ÒÐÁËÃÊÜÀ½ÈÂÍÂÜ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>

ˆª

οÆËÎ˾ÈÅ¿ÅÆÇÐÏÄËÍÐ ̐ÁÜÇÅÉͽÈÙÊÂÌÂÍÂÎϽ—¾ÐÏÅ ËÁÊËÄʽÔÊ˿̐Äʽ¿½ÊÅÉ §Â͐¿ÊÅǽÍϊÓÂÊÏÍЈ¼Š ½ÈÂÍÂܘ¬½¿ÈË ÐÁÉË¿ËҽͽNJ ÏÂÍÅÄп½¿ÌÍËÂÇÏ"CTUSBDU7JTJPO5FTUÜÇϽÇÅÆ ÖË̐ÁÊÜ¿ ¿ÔÊÐÏÂÉÐÉÂÐɐÃÁÆÎÊÅÉϽ½¾ÎÏͽÇÏÊÅÉ ÜǽÁ½¿ÊË ÊÂÁ½—ÎÌËÇËÛʐÒÐÁËÃÊÅÇ½É ʐÇÐͽÏËÍ½É ʐÇÍÅÏÅǽÉ ª½ ¿ÂÍʐνÐ ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ÔÂÍ¿ÊÜ ª½Ï½ÈÜ ±ÈËÊÂÊÇË Ͻ ¬½¿ÈË  ÐÁÉË¿ ÄÐÎÏ͐ÈÅ ÀËÎÏÂÆ ʽ ŸËÈËÎÙÇÆ  Ð Ä¿ÅÔÊÅÆ ÁÈÜ ¿ÁÇÍÅÏÏÜ Ô½Î v Ë  ½ ¿Ã ¾ÈÅÄÙÇË ¿ËÎÙɘ ¿ÂÔËͽ ÏÅÒÅÉÅ ÌËÁÈÙÎÙÇÅÉÅ ¿ÐÈÅÓÜÉÅ ÀËÎϐ ¿ÂÍʐνÃÐ ÌÂÍÂɐÎÏÅÈÅÎÜ ÁË À½ÈÂÍœ  ÐÁÉË¿½ ʽ ¿ÐÈ ²ËÍÅ¿½¯½ÉÂÇÎÌËÊп½È½ÎÜÁÍÐÀ½Ô½ÎÏÅʽÌÍËÂÇÏÐ ÜÇÅÆ ĽÆÊÜ¿Î˾ËÛ˾ÅÁ¿½ɽÆÁ½ÊÔÅÇň¼Š ½ÈÂÍœ˜ª½ÎÏÐ̊ ÊËÀË ÁÊÜ  ÔÂÍ¿ÊÜ ¿ ½ÍϊÓÂÊÏ͐ ʽ ŸËÈËÎÙǐÆ ª½Ï½ÈÜ ±ÈËÊÂÊÇËÌÍË¿ÂȽɽÆÎÏÂ͊ÇȽΠ̐ÁÔ½ÎÜÇËÀËʽÌÍŊ ÇȽÁ ÌÍËÂÇÏÐ "CTUSBDU 7JTJPO 5FTU ÍËÄÇÍÅȽ ËÎ˾ÈÅ¿ËÎϐ ¿È½ÎÊËÀËÇÐͽÏËÍÎÙÇËÀË̐ÁÒËÁÐ

<>

ËʊÎÏËÌ ÉÂÁ½˜ v ÑÂÎÏÅ¿½ÈÙ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÖËÌÍËÒËÁÅÏÙв½ÍÇË¿Ä ÍËÇÐ ¤½ÒÁ ÎÌÍÜÉË¿½ÊÅÆ ʽ ÌËÌÐÈÜÍÅĽŠ ӐÛÎÐÔ½ÎÊËÀËÉËÈËÁËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½°ˆªËʊÎÏËÌ ÉÂÁ½˜ ¾ÂÍÐÏÙ ÐÔ½ÎÏÙ ÒÐÁËÃÊÅÇÅ Ä ͐ÄÊÅÒ ɐÎÏ  ÇͽœÊ ¤½ ÍËÇÅ οËÀË ÎÊп½ÊÊÜ ÑÂÎÏÅ¿½ÈÙ ¿ÁÇÍÅ¿ ¿ÂÈÅÔÂÄÊÐ ǐÈÙǐÎÏÙ ϽȽÊϐ¿ ÌÂÍ¿½ÃÊËÎÂÍÂÁÌÍÂÁÎϽ¿ÊÅǐ¿ʽÆÉËÈËÁÕËÀË ÌËÇËȐÊÊܧËÊÇÐÍÎʽÌÍËÀͽɽˆªËʊÎÏËÌИÎÏÍËÀËË͐Š —ÊÏË¿½Ê½ʽÌÍËÂÇÏÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿ËϽɽ—ÃËÍÎÏÇÅÆ¿ÇË¿ÅÆ ÓÂÊÄ ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙ ϽÇËà ËÒËÌÈۗ ½ÇÏнÈÙʐ ϽÏͽÈÙʐ ÌËÎϽÊË¿ÇÅ ÇËÊÓÂÍÏÅ ÇËÍËÏÇËÉÂÏͽÃʐ ǐÊËÌËǽÄÅ Ͻ ɽÆÎÏÂ͊ÇȽÎÅȐÁÂ͐¿οÏË¿ËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ³ÙËÀËÍËÇÐÑÂÎÏÅ¿½ÈÙ/PO4UPQ.FEJB¾Ð¿ÐÃÂÌqÜÏÅÉ¿Á οËÀËĽÎÊп½ÊÊÜ Æ ʽÁÐÉÇÐѽҐ¿Ó¿ ÎϽ¿ʽÆÐÎ̐ÕʐŠ ÕÅÉĽ¿ÎӐÍËÇÅ«Ç͐ÉÏͽÁÅӐÆʘ¿ÅÎϽ¿ÇÅÐÔ½ÎÊÅǐ¿ ÕËÍϊÈÅÎϽÇËÊÇÐÍÎÐ ÁËÜÇËÀË¿¿ÆÕÈÅÌÍËÂÇϐ¿ ÌÍˊ ÏÜÀËÉÁ¿ËÒÏÅÃʐ¿Ð²½ÍÇË¿ÌÍËÒËÁÅÈÅÌËÁœ̽ͽÈÂÈÙʘ ÌÍËÀͽÉÅ v ɽÆÎÏÂ͊ÇȽÎÅ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÌÂÍÑËÍɽÊÎÅ ÇËÊÓÂÍÏÅ ¿ÅÎϽ¿Å ȐÏÂͽÏÐÍʐ ¿ÂÔËÍÅ ÁÂÉËÊÎÏͽӐœ ǐÊËϽ¿ÁÂˊ½ÍÏÐvĽÀ½ÈËÉÌËʽÁ½ÇӐÆ«Î˾ÈÅ¿Ð п½ÀÐÌоȐÇÅÌÍÅ¿ÂÍÊÐÈÅÌÂÍÑËɽÊΟÈËÁǽ§½ÐÑɽʽ

¨Ù¿¿ ˆ¡Äő½˜ ɽÆÎÏÂ͊ÇȽÎÅ®ÂÍÀÜžÍ½ÏÇË¿½ϽÊ˿˜ ÍËΐÆÎÙǘĐÍÇÅ ȽÐͽϽÌÍÂɐœÉ§½ÊÁÅÊÎÙÇËÀËŸËÈˊ ÁÅÉÅͽ ¨ËÀÐÏË¿½ Ä ®½É½ÍÅ ˆÏ½ÏÍ ËÁÊËÀË ½ÇÏËͽ˜ v ÄÐÎÏ͐ԐīÈÂÇνÊÁÍËɵ½¾ÐÍË¿ÅÉ ÀÍÐ̽ˆ®ÅʐÊËÎŘ ©ËÎÇ¿½ ÇËÊÓÂÍÏÅ ž½¾ÇÊ½  4VOB ÊÁ͐Ü ¤½ÌËÍËÃÓÜ ÈÅÏË¿ÎÙÇÅÆ ÇËÍËÏÇÅÆ ÉÂÏÍ Ͻ ÀËÈȽÊÁÎÙÇÅÆ ¿ÁÂ˽ÍÏ ¼ÎÇͽ¿ÐÇͽÌÇÐÐÑÂÎÏÅ¿½ÈÍËÇÐÌËÎϽ¿ÅȽÇŜ¿ÎÙǽ ÂÏÊˊÑËÈÙNJÍËNJÀÍÐ̽ˆ¡½Ò½ŠžÍ½Ò½˜ ´ÈÂÊÅÃÐ͐ÑÂÎÏÅ¿½ÈÛÁË¿ÀËÁÅÎÇÐÏп½ÈÅϽ½Ê½ÈÄп½ÈÅ ÇËÊÇÐÍÎʐÌÍËÂÇÏÅ°ÍÂÄÐÈÙϽϐȽ¿ÍÅÌÂÍÂÉËÃӐ¿¾ÐÈË ÍËÄÌËÁÈÂÊËϽÇ ÌÂÍÕÂɐÎÓÂv7JUB1FDJBMJVOF ŸÈÙÊÛÎ ¨ÅÏ¿½ ÌÍËÂÇÏ 1PMMVUJP Á¿½ÁÍÐÀÅÒv«ÈÂÇνÊÁͬÍÅÎÜÃÊÂÊÇËϽžÂÈȽ¨ËÀ½Ôˊ ¿½ ²½Íǐ¿ ÌÍËÂÇψ©ÂÊϽȐÏÂϘ§½ÏÂÍÅʽ­½ÁÔÂÊÇËϽ ¡ÉÅÏÍ˵ÅÜÊ «ÁÂν ÌÍËÂÇψŸÏͽÔÂʐÈÛ̘ ÏÍÅ ÏÍÂϐÒ v ¯½Í½Î §½ÉÂÊÊÅÆ ²½Íǐ¿ ÌÍËÂÇÏ ˆ¡Ë¾Í ÁÜÁÙÇÅ ɐȐӐËÊÂÍŘ ªÊ½ ©ÐͽÕǐʽ §Åœ¿ ÌÍËÂÇÏ ˆ¯¿½ÍÅÊʐ ÊÎÏÅÊÇÏŘ ÈÊ½ §ÈÂÆÏɽÊ ²½Íǐ¿ ÌÍËÂÇÏ ˆ¡¿Ô½Ï½ĽÁÐɽÈÅÌËÀ½Ê˜
¡ËÊÂÓÙÇÅÆ ÍËĽ͐Æ©½ÇË¿½ <>±ËÏË©½ÍÜžÅÇË¿½

ˆ¡ËÊÍËĽ˜ v ª½ÓËʽÈÙÊÅÆ ÒÐÁËÃʐÆÉÐÄÂÆ°ÇͽœÊÅ

<>

¬

½¿ÈË©½ÇË¿ÎÏ¿ËÍÅ¿ÌÍËÂÇÏ Á½¾ÎËÈÛÏÊËÊÂÎÐɐÎʐ ÍÂԐÌ˗ÁʽʐɐÃÎ˾ËÛʽÁÜÉÂÃЗÄ¿ÁÔ½—É  ÃËÁÊÂÜ¿ÅÖÂÊÂɽ—ÜÎÇͽ¿ËÀËÌËÄÅÏÅ¿ÊËÀËÔÅÊŠ À½ÏÅ¿ÊËÀËĽ¾½Í¿ÈÂÊÊܲÐÁËÃÊÅÇÊÂĽÈÅÕÅ¿οËÀËÐÈۊ ¾ÈÂÊËÀË˾ͽÄЮ½ÁÐ ¿ÊÈÅÕÂÁËÌË¿ÊÅ¿ÆËÀː¿ÅʽÆÕË¿ ϽÇÅÆÎ˾®½ÁŠÈ½¾ÍÅÊϳÂɐÎÓ ÜÇÂÌÍÅÒ˿З¿Î˾¾ÂĊ ȐÔÊÂÎÌËÁ¿½ÊËÇ ¿ÁÜÇËÀËÊÂÄʽ—ÕÔËÀËÔÂǽÏÅ ¿ÎÊп½ÊŠ ʐÜÇËÀËÏÅʽ¿ÏÙÊ¿̿ÊÂÊÅÆ°®½ÁЊȽ¾ÍÅÊϐÉËÃÐÏÙ ÍËÎÏÅÈÅÕÂÍËÎÈÅÊÅ ¿ÜÇÅÒ—Ͻ—ÉÊÅÆÎÂÊÎ ʽÏÜÇÅ ˾ͽÄÅ ÊÂÄÍËÄÐɐȐÄʽÇÅϽÌ¿ʽÊÂÁËÉË¿ÈÂʐÎÏÙ žÂÄÎÐÉʐ¿ÊË ϽÇËÛÍËÎÈÅÊËÛ—ÏÍËÜÊÁ½³ÂÆ˾ͽÄvÎЊ ÌÂÍÂÔÈÅ¿ÅÆ ÎÅÉ¿ËÈ ÌÍÅÎÏͽÎÊËÀË ÇËÒ½ÊÊÜ  ÉÐÔÂÊÅÓÙǘ ÎÉÂÍϐ ÏËÍÏÐ͐οÜÏËÎϐ ÈÅÓ½ÍÎÙǘ¿ÁÁ½ÊËÎϐÆËÁ¿ÔÊˊ ÀËÌÍËÖ½ÊÊܬËÌÍÅʽĿРÔ½ÎÎÏ¿ËÍÂÊÊÜϽÊՐ½ÎÌÂÇÏÅ ˆ¡ËÊÍËĽ˜ v ÌÍËÂÇÏ ¾ÂÄ ÌËȐÏÅÇÅ ³Ü ¿ÅÎϽ¿Ç½ v Áˊ

¿ÂÍÕÂÊÂ Æ ¿ÅÌͽ¿Á½Ê ÌÍËÁË¿ÃÂÊÊÜ ÎÂ͐œ=ÓÅÇÈÐ=ÒÍËʐÇÅ ˆ®½ÁŘ ʽÁ ÜÇËÛ Ͻ ¿ÎÂÍÂÁÅʐ Üǘ ©½ÇË¿ ÌͽÓۗ ¿Ã ÌËʽÁÌqÜÏÙÍËǐ¿ ©½ÈË ÒÏË Äʽ— ½È ϽÇÅÆ ÊÁÐÎÏ͐½ÈÙÊÅÆ ÉËÊÎÏÍ ÜÇ ¡ËŠ ÊÂÓÙÇÇËÈÅÎپпɐÎÏËÉÏÅÎÜԐÏÍËÜÊÁ®½ÉÂÉÅÊÐÈ¡ËÊŠ ÓÙǽÎÌÍÅÔÅÊÅÈËÌËܿпÅÎϽ¿Çň¡ËÊÍËĽ˜³ÂɐÎÏËv ÊÂÄ¿ÅÔ½Æʽ ɐÎÓÅʽ Á ¿Î  ÖË ʽÁ ÄÂÉÈÂÛ ÎÊЗ ÈÅÕ Ľ¿ÁÜÇÅÏËÉÐ ÖË¿Á¾Ð¿½—ÏÙÎÜ̐ÁÊÂÛ ²ÐÁËÃÊÅÇÎÏ¿ËÍۗο˜Í˾ËÏÅÄÌÍËÏÅÎÏËÜÊِÏÅÉνÉÅÉ ÍËÄÇÍÅ¿½—ʽÉÃÅÏϗ¿ÐÎÏÅÊНÊÁ‘ͽÐÊÁ ʽÁÐÉÇÐÒÐÁËÊ ÊÅǽv—ÁÅÊÅÆÎÌËΐ¾ľÂÍÂÀÏÅξ¯Ž¾Ë̐Á̽Á½—Õ̐Á ÕÏÐÔÊÂÌËÊÜÏÏÜÊËÍɽÈÙʘÈÛÁÅÊÅ ½¾Ë¿ÈÙÊËÃÅ¿ÂՐʐ ʽÖËÊÂĽĐҽ—Õ§ËÉÌÍËɐΐ¿ÊÂɽ—³Âv̽ÑËÎÏ¿ËÍÓÜ ÎÏÍÅɽʐÎÏÙÎÇÍÐÌÐÈÙËÄÊËÀËʽÐÇË¿ÓÜ

<>

<>

§ËÍËÏǽÎȽ¿½ ÉÅÏÓÜ Ä§ËÎϽŠÍÇÅ <>

<>±ËÏËʽÁ½ÊÂËÍÀ½ÊÄ½ÏËͽÉÅ

ˆÒ¿ÅÈÅÊÎȽ¿Å˜ v ½ÈÂÍÂ܈§ËÈÂÇӐܘ

Ïͽ¿ÊÜ Ë ÇŜ¿ÎÙǽ À½ÈÂÍÂÜ ˆ§ËÈÂÇӐܘ ¿ÁÇÍÅȽÊË¿ÅÆÌÂÍÎËʽÈÙÊÅÆÌÍËÂÇÏÉËÈËÁˊ ÀË ÐÇͽœÊÎÙÇËÀË ½¿ÏËͽ ÊÁ͐Ü ½È½ÕÅʽ ˆ Ò¿ÅÈÅÊÎȽ¿Å˜ ±Ê½ÈÎÏÌÍÂɐœ1JODIVL"SU1SJ[F ÉËÈËÁÅÆÈÙ¿¿ÎÙÇÅÆÒÐÁËÊ ÊÅǝÊÁ͐Æ ½È½ÕÅÊ ÜÇÅÆ¿ÁÍËÇÐÌÍËÃÅ¿½—¿§ËÎϽŠ ­Ó ÌÍÅοÜÏÅ¿¿ÅÎϽ¿ÈÂʐÍ˾ËÏÅÁË¿ËȐ¿½ÃÈÅ¿ÆÎËӐ½ÈÙʐÆ ÏÂɽÏÅӐvÎϽÊÁ½ÍϽÉ¿ÔʘÉËÈËÁËÎϐϽÎȽ¿Å ÊÂÉÅÊЊ ÔËÀË¿ÌÈÅ¿ÐÜÇÅÒÊÂÉËÃÂÐÊÅÇÊÐÏÅÃËÁʽÎÐÔ½ÎʽÈÛÁÅʽ ¯Í½ÀÇËɐÄÉÎÅÏнӐœÌËÈÜÀ½— ¿È½ÎÊ ¿ÏËÉÐ ÖËÃËÁʽÄÀÂÍˊ œÊÙÊ˿˜ÎÂ͐œ½¿ÏËͽÊÂÌËÀËÁÅȽÎÜ¿ÅÄʽÏſȽÎÊÐÌËͽÄÇÐ Ê¿Á¿ËÍËÏÊËĽÀÅÊпÕÅ¿¾ÂÄÀÈÐÄÁÆ¾ËÍËÏÙ¾ ѐʽÈÜǘ¾Ð¿ ĽÄÁ½ÈÂÀÁÙ¿ÅÄʽÔÂÊÅÆÌͽ¿ÅȽÉÅÃÅÏÏÜ žÐÏÅ ÌÂÍÂÉËÃÓÂÉ v ËÄʽԽ— ¿ÁÔп½ÏÅ ξ ÀÁÊÅÉ Ͻ ÇͽÖÅÉ ½ÈÂÐÊǽʽÌÈÜÐ ÇËÏͽʽɽÀ½—ÏÙÎÜ¿ÅÁ½¿½ÏÅÎÜ ÉËÈËÁËÛϽÌËÁËȽÏſΐÒÎÐÌÂÍÊÅÓÙο˗œ¿Ç˿˜ǽÏÂÀË͐œ ˆÌÍÅÇÈœ¿ÕŘÊË¿ÅƾÛÎÏÁËÎϽÍËÀËϐȽ ʽ¿ÍÜÁÔÅÉËà¿ÅÇÈÅǽÏÅ¿ËÏËÔÐÛÔÅÒĽÒËÌÈÂÊÊܲ¾½ÖËÌËÎɐÕÇÐ Üǽ

ĽǐÈÙǽÎÂÇÐÊÁÄɐÊÅÏÙÎÜÀÍÇÅÉÎÐÉËÉϽÁÐÉǽÉÅÌÍËÏ  ÖË ÉËÃÈÅ¿Ë ÜǽÎÙ ÉËÈËÁ½ Ͻ À½Íʽ ÎÙËÀËÁʐ Á¿ÔÅʽ ÔŠ ÍÂÄÁÂÎÜÏÇÅÍËǐ¿̐ÁÂÏÅÉνÉÅÉÕÈÜÒËɏÄÌÍÅ¿ËÁÐɽʐœ ËÉËÈËÁÃÂÊÊܾÐÈËÎǽĽÊËÉÐÁ͐ÎÈË¿½ÉËÃʽÍËÄÀȽÁÅÏÅ ÄÉËÍÕÇÅ ½ÈÂÇÐÁÅÃÌÍÅÓÙËÉÐÌËÁÏÅɽͽÄÉ ÍËʐÔÊÅÆ ÊÁ͐Æ ½È½ÕÅÊ ¿ÅÇËÍÅÎÏ˿З Ð ο˜Ò Í˾ËϽÒ ÎÏÅȐÎÏÅÇÐÌË̊½ÍÏÐ ÜÇÅÆÐÌÂÍÕÂÌËÔ½¿ÍÂÇȽÉп½ÏÅϐÈËÜÇ ÏË¿½Í ÒËÔ½ÏÐÏÉÅ¿ÃÂÉËÃÂÉËÎÌËÎÏÂ͐À½ÏÅϽÇÐÎ˾½ÊÏŊ ÍÂÇȽÉÐvˆÏË¿½Í˜ Ï˾ÏËϐÈË ÜÇÂÌÍËÌËÊЗÏÙÎÜÕÅÍËÇËÉÐ ĽÀ½ÈÐ ¿ÃÂÁ½¿ÊËÊ¿ʽÈÂÃʐÆÑËÍɐ¿ÏËÍÐɐÈË¿ÅÇˊ ÍÅÎÏ˿З ĽÌËÄÅÔÂʐ Ä ½ÍÎÂʽÈÐ ÌË̊½ÍÏÐ ˆÍËÄÇÅÁ½Ê˜ ʽ ÌË¿ÂÍÒʐÌËÈËÏʽÎÈË¿½vνÉ¿ËÊÅɐÎÏÜÏÙÐÎ˾ÀËÈ˿ʐ ĽÕÅÑÍË¿½ÊÌËÎȽÊÊÜÁËɽÎË¿ËÀËÎÌËÃÅ¿½Ô½ ¬ËÌÍÅÉËÈËÁÅÆ¿Ç ÊÁ͐Æ ½È½ÕÅʈÁË͐ΘʽÎÙËÀËÁʐÁË ŠœÌÂÍÎËʽÈÙʘ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ÊÂǽÃÐÔÅ¿ÃÂÌÍËÀÍÐÌË¿ÌÍˊ ÂÇÏÅ¿®µ1JODIVL"SU1SJ[FvÇËÊÇÐÍÎÇͽÖÅÒÉËÈËÁÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ v ÄÐɐ¿ ÌË¿ÂÍÊÐÏÅ ϽȽÊË¿ÅÏËÀË ÈÙ¿¿ÎÙÇËÀË ½¿ÏËͽʽž½ÏÙǐ¿ÖÅÊÐ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


®ÌÅÎËÇ ÌÍÂÏÂÊÁÂÊϐ¿ ʽ'VUVSF(FOFSBUJPO "SU1SJ[F ¿Á1JODIVL"SU$FOUSF ¤½œÁÊÏ½Í ÍËÇÅ ¨¿½Ê

±ÇÍÂÏÏ½Æ ¯ÐÍÂÔÔÅʽ

±ÂƧ½Ë §ÅϽÆ

§ÂÍÂÊ®½ÆÏÂÍ ÄͽœÈÙ

ª½Ï½È¡ÃÐ;ÂÍÀ µ¿ÂӐÜ

®½ÆÉËʱÐÁÃÅ¿½Í½ ŸÂÈÅǽžÍÅϽʐÜ

ªÇËȽβËÈ¾Ë ¬¿ÁÂÊʽÑÍÅǽ

§ÈÂÉÂÊϲËÈÈÂÍÂÍ ¿ÎÏ͐Ü

­ÐÊ˨½ÀËɽÍΐÊË µ¿ÂӐÜ

®ÅÊϐÜ©½ÍÎÂÈÙ žÍ½ÄÅȐÜ

½ÍÂÏ©ÐÍ §½Ê½Á½

©ÍÔªÇËȽ— ­ÐÉÐʐÜ

­Ð¾ÂÊ«Õ˽ ®µ

ŸÈÑÍÂÁˬ͐—ÏË ½ÍÎÜ §Ð¾½

§½ÏÂ͐ʽ®ÂÁ½ ´ÂÎÙǽ­ÂÎÌоȐǽ

МÁËŸ½ÊÁÂÍŸÂÍ¿Â ªÁÂÍȽÊÁÅ

ªÇËŸ½ÎÔÂȽ͐ Ï½ÈÜ

£Ë͐ÊÁŸËÆÀÏ ªÉÂÔÔÅʽ

ÍÏÂÉŸËÈËÇÏÊ °ÇͽœÊ½

¢ÉÈŸ½ÍÁÈÈ ŸÂÈÅǽžÍÅϽʐÜ

ÂÇÏËͤ½ÉËͽ ©ÂÇÎÅǽ

<>

 ÔÂÍ¿ÊÜ 1JODIVL"SU$FOUSF ËÀËÈËÎÅ¿ ÌÍËɐÃʐ ÍŠ ÄÐÈÙϽÏÅ ¿ÎÂοÏÊÙ˜ ÌÍÂɐœ ÁÈÜ ÉËÈËÁÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ 'VUVSF(FOFSBUJPO"SU1SJ[Fª½ʽÀËÍËÁÐÓÙËÀËÍËÇÐ ¾ÐÈË ÊËɐÊË¿½ÊË ÉËÈËÁËÀË ÒÐÁËÃÊÅǽ ¡Ë ÕËÍϊ ÈÅÎϽ ÌÍÂɐœ ½¿ÏËɽÏËÉ пÆÕË¿ ÌÂÍÂÉËÃÂÓÙ ÏË͐Պ ÊÙ˜ 1JODIVL"SU$FOUSF 1SJ[F ÍÏÂÉ ŸËÈËǐϐÊ ª½ 'VUVSF (FOFSBUJPO"SU1SJ[F¾ÐÈËĽÀ½ÈËÉÌËÁ½ÊːÊÁŊ ¿ÁнÈÙÊÅÒϽÀÍÐÌË¿ĽܿÇÅ¡ËÎÇȽÁпÁ¾ÍÇ˿˜ ÇËɐΐœ ¿¿ÆÕÈÅ Ͻǐ ¿ÁËɐ ÌËÎϽϐ ÜÇ žÂÍÊ ÂÈÙÁÀËÑ ½ÍϊÉÂÊÂÁÃÂÍ1JODIVL"SU$FOUSF §Åœ¿ °ÇͽœÊ½ vÌËÁ½ÊŠ ÊÜ¢ÇÒ½ÍÁ½µÊ½ÆÁÂͽ¡ÃÂÊΠËÑÉ½Ê ÁÅÍÂÇÏË͏ÊÎÏÅÏЊ ÏÐÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½$$"8BUUJTЮ½ÊŠ±Í½ÊÓÅÎÇËϽ Î̐¿ÇÐͽÏËÍ Šœ ©ÃʽÍËÁʘ ¾—ʽÈ ¿ ®Ï½É¾ÐȐ ÍËÇÐ ®½ÊŠ±Í½ÊÓÅÎÇË ®µ vÌËÁ½ÊÊÜ«Ç¿Ðœ¢Ê¿ÂÄËͽ

­½ÊÃÅϲËÎÇËÏ ѽҐ¿ÂÓِÄÏÂË͐œÇÐÈÙÏÐÍÅϽÊÂĽÈÂÊ ÊÅÆ ÇÐͽÏËÍ žËɾÂÆ ÊÁÜ v ÌËÁ½ÊÊÜ »ÇË ²½ÎÂÀ½¿Å ´½ÍÈÙÄ ©ÂÍ¿ÂÄÂÍ ÁÅÍÂÇÏËÍ ÊÎÏÅÏÐÏÐ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅΊ ÏÂÓÏ¿½ ®ÊÀ½ÌÐÍ v ÌËÁ½ÊÊÜ œ ŸÂÆ¿ÂÜ ¬ÏÂÍ ¬½ÇÂÕ ÇÂ͐¿ÊÅÇ 6OJWFSTBMNVTFVN +PBOOFVN ,VOTUIBVT (SB[ Í½Ó ¿ÎÏÍÜ v ÌËÁ½ÊÊÜ ­Ë¾ÂÍϽ ®ÏËÍͽ §É ŸÂÎÏ ½ÍϊÇÍÅÏÅÇϽÌÂÍÂÇȽÁ½Ô ÍÂÁ½ÇÏËÍÃÐÍʽȐ¿4*5&Ͻ0&* ¿ÅÇȽÁ½ÔÏÂË͐œÉÅÎÏÂÓÏ¿½¿,POTUGBDL 6OJWFSTJUZ$PMMFHF PG "SUT ѽÇÐÈÙÏÂÏ ÌÍÅÇȽÁÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ Ͻ ÁÅĽÆÊÐ ®ÏËÇÀËÈÙÉ µ¿ÂÓÜ v ÌËÁ½ÊÊÜ ¡½ÊÂÈÜ žÍʾ½Ðɽ §½ÍȽ¤½Çǽʐʐ ÒÐÁËÃÊÅÓÜ ÌÅÎÙÉÂÊÊÅÓ܊Ñ͐ȽÊÎÂÍϽ ÊÂĽÈÂÃÊÅÆ ÇÐͽÏËÍ ®½ÊŠ¬½ÐÈÐ žÍ½ÄÅÈÜ v ÌËÁ½ÊÊÜ ¿Ë ©ÂÎǐϽ ° ÍÂÄÐÈÙϽϐ ÃÐ͐ ¿Á¾Í½ÈË ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÄÇͽœÊοÏÐ

<> <>

©ÅÎÏÂÓÙÇÅÆ ½ÐÏÅÄÉ <>

<>±ËÏËʽÁ½ÊÂËÍÀ½ÊÄ½ÏËͽÉÅ

ˆ°¯˜ v §Åœ¿ ¿Ðȵ˿ÇË¿ÅÔʽ µËÇËȽÁÊÅƾÐÁÅÊËÔËÇ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @Ç¿ÏÊÜ ÇŜ¿ÎÙÇÅÆ ËÎ˾ÊÜÇ ©ËÀÅÈÙË¿Ó¿½ ¾ÈÙÕ ¿ÁËÉÅÆ ÜÇ ˆµËÇËȽÁÊÅÆ ¾ÐÁÅÊˊ ÔËǘ ÐÍËÔÅÎÏË ¿ÁÇÍÅ¿ ÕÅÍËÇËÉÐ ĽÀ½ÈÐ ɐÃʽÍËÁÊÅÆ ½ÍϊÌÍËÂÇÏ ˆÐϘ v ÌÂÍÕÐ ʽ ÏÂÍÅÏË͐œ °ÇͽœÊÅÒÐÁËÃÊÛÌËÁÛ ÌÍÅοÜÔÂÊÐÌÍ˾ÈÂɐ½ÐÏÅÄÉÐ ¬ÍËÏÜÀËÉËÎϽÊʐÒÁÂÎÜÏÅȐÏÙÌËÕÅÍÂʐÎÏÙ½ÐÏÅÄÉÐÐοÏ ÄʽÔÊË ÄÍËÎȽ ª½ ÌËÎÏͽÁÜÊÎÙÇËÉÐ ÌÍËÎÏË͐ ÜÇ ÎÏ¿Â͊ ÁÃЗÎϽÏÅÎÏÅǽ ÐÇËÃʘÎËϘÈÛÁÅÊÅÎÙËÀËÁʐÄÐÎÏ͐Š Ô½—ÏÙÎÜËÁʽÄÑËÍɽÐÏÅÄÉНÈÂÓÂÊÂĽ¿½Ã½—ËÎ˾½É Ä Ӑ—Û ÌÎÅҐÔÊËÛ Ò¿ËÍ˾ËÛ Î̐ÈÇп½ÏÅÎÜ Ä Ä˿ʐÕʐÉ ÎÂÍÂÁË¿ÅÖÂÉϽͽȐÄ˿п½ÏÅξ¿ÎËӐÐɐ °Ô½ÎÊÅÇËÉ ÌÍËÂÇÏÐ ˆÐϘ ÎϽ¿ ¿ÁËÉÅÆ ÌÍÂÁÎϽ¿ÊÅÇ ÇŜ¿ÎÙÇËÀ˽ÍÏÅÎÏÅÔÊËÀËÍÐÒбÂÁÍÈÂÇνÊÁÍË¿ÅÔ ÒЊ ÁËÃÊÅÇůÂÏÜʽ ÂÍÕÐʐϽ«Çνʽ©ÂÍÑÂÊÇË  ÍÅÖÂʊ ÇË Üǐ — ÇÐͽÏËͽÉÅ ÌÍËÂÇÏÐ ½ ϽÇËà ®ÂÍÀÆ ¤Ð¾ÂÊÇË ÀËÍ §ËÊË¿½ÈË¿ ¯½Í½Î ¬ËȽϽÆÇË «ÈÂÇΐÆ ®½Æ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¯ÍоÊ½ ǽʽÁÆǽ­Î½ ËÍË¿ÅÓÙϽÃÐÍʽȐÎϝʽÏËȐÆ °ÈÙÜÊË¿ Ïͽ¿ÊÜ¿ͽÉǽÒˆÐÏИ¿Á¾Ð¿ÎÜÇÍÐÀÈÅÆÎϐÈĽÐÔ½Îϐ ʽÐÇ˿Ӑ¿ Ͻ ÌÅÎÙÉÂÊÊÅǐ¿ ½ ϽÇËà ϽÊÓÛ¿½ÈÙʽ ¿ÁÂˊ ÌÍÂÄÂÊϽӐÜ °ÏÅ §ÈÙÏÂÍ v ½ÍÏÇÍÅÏÅǽ Ͻ ÌÂÍÑËɽʊ

ÎÅÎÏÇÅ ÜǽÄÊÜȽÎÜпΐÒѐÈÙɽÒ§ÍÅ©ÐͽÏ˿˜Ͻ¿Ã ɽÆÃÂÍËǐ¿¿ÂÁÂʽËÁÂÎÙÇËÉÐÏÂȾ½ÔÂÊʐÖËÏÅÃÊŠ ¿ÐÌÍËÀͽÉÐÌÍËÎÐÔ½ÎÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë Ïͽ¿ÊÜ ¿Á¿Áп½Ô½É ½ÍϊÌÍËÂÇÏÐ ¾ÐÈË ÌÍÂÄÂÊÏË¿½ÊË Á¿ ÊË¿ÅÊÇÅ ¿Á ¿ÅÁ½¿ÊÅÓÏ¿½ ˆ§½ÈÙ¿½ÍÜ˜ ʽÐÇ˿ˊ ÌËÌÐÈÜÍÊÐ ÇÊÅÀÐ ǽÊÁÅÁ½ÏÇÅ ÌÂÁ½ÀËÀÔÊÅÒ ʽÐÇ ÌÍˊ ÑÂÎËÍÇÅ ǽÑÂÁÍÅ ÇËÍÂÇӐÆʘ ÌÎÅÒËÌÂÁ½ÀËÀÇÅ Ͻ ÌÎŊ ÒËÈËÀœ ª¬° ÉÂʐ ©¬ ¡Í½ÀËɽÊË¿½ ¡ÊÅ µÐÈÙÃÂÊÇË ˆÐÏÅÄÉvÊ¿ÅÍËǘϽÐÇͽœÊÎÙÇÅÆÌÂÍÂÇȽÁοÏË¿ËÀË ¾ÂÎÏÎÂÈÂͽ¾ÍÅϽÊÎÙÇËÀ˽¿ÏËͽ©½Íǽ ÂÁÁËʽˆ¡Å¿ÊÅÆ ¿Å̽ÁËǐÄÎ˾½ÇËÛ¿ÊËԐ˜ ÍϊÌÍËÂÇψÐϘÏËÍÇÊпÎÜËÁʐ—œÄ¿½ÃÈÅ¿ÅÒÌÍ˾ÈÂÉ ÎÐÔ½ÎÊËÀËοÏÐ ËÎǐÈÙÇŽÐÏÅÄÉvÓÂÌÍ˾ÈÂɽÊÂÈÅÕ ÉÂÁÅÔÊËÀË ½ÈÂÆÎÐÎ̐ÈÙÊËÀËҽͽÇÏÂÍЩËÃÈÅ¿Ë ¿ʽÕ Ô½Î ½ÐÏÅÄÉ — ¿ÎÙËÀˊʽŠ¿ÎÙËÀË ̐ÁοÁËÉËÛ ͽÇӐ—Û ÊÂÎϽÊÁ½ÍÏÊËÀË ÉÅÎÈÂÊÊÜ ʽ Ä˿ʐÕʐÆ οÏ ÜÇÅÆ ÄɐŠ ÊۗÏÙÎÜ ʽÁÕ¿ÅÁÇÅÉÅ ÏÂÉ̽ÉÅ ¯ËÉÐ ˆÐϘ v Ó Ê ÈÅÕÂÏ¿ËÍÔÅÆÌÍËÂÇÏ ½ÈÂÆËοÏÊܽÇÓÜ ÖËÌͽÀÊÂÌˊ ÄʽÆËÉÅÏÅÀÈÜÁ½Ô½Ä½ÐÏÅÔÊÅÉοÏËÎÌÍÅÆÊÜÏÏÜÉϽÆËÀË Ï¿ËÍÔÅÉÌËÏÂÊӐ½ÈËÉʽÕÈÜÒÐÁËÌËÁËȽÊÊÜÁÐÒ˿ʘϽ ÇËÉÐʐǽÏſʘÌ͐ͿÅ
ÊÏÂÍ¿Û

<>‡® ±¬½ÊËͽɽÄÓÅÇÈЈ«ÎϽÊʗÌË¿ÎϽÊÊ܊˜ §ËÈÙËÍË¿ÅÆÁÍÐÇʽÌËÈËÏʐY †ª½Á½ÊË ½ÈÂÍ—Ûˆ¯ÍÐÉј ©ËÎÇ¿½

АЄС+Ф: Постмодернізм закінчився непомітно

<>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


‡® ± ËÁʽÄʽÆÐÎ̐ÕʐÕÅÒʽÎÙËÀËÁʐÍËΐÆÎÙÇÅÒ ½ÍϊÀÍÐÌ Œœ ÐÔ½ÎÊÅÇÅ v Ó ¯ÂÏÜʽ ÍĽɽÎË¿½ ¨Â¿ ‡¿ÄË¿ÅÔ ‡¿ÀÂÊ®¿ÜÏÎÙÇÅƐŸËÈËÁÅÉÅͱ͐ÁÇÂÎ ÜÇÅÆ ÌÍŗÁʽ¿ÎÜ ̐ÄʐÕ Ľ ÊÕÅÒ ¬Ë—Áʽ¿ÕÅ ϽȽÊÏÅ Á¿Ë—½ÍҐÏÂÇÏË͐¿ ÁÅĽÆÊÂ͐ÑÂÕʊÑËÏËÀͽÑÎϿˊ ÍÅÈÅ ¿ ÍËΐÆÎÙÇËÉÐ ½ÍϊÌÍËÎÏË͐ ÑËÍÉ½ÓÛ Üǽ ÔÅ ÊÂʽÆËÍÀ½ÊÔʐÕÂĊÌËɐÃÐΐÒÐÔ½ÎÊÅǐ¿ÍËΐÆÎÙǘ ½ÍϊÎÓÂÊÅ¿ÌÅνȽÎÜÐοÏË¿ÅÆÇËÊÏÂÇÎÏ ÊÂÈÅÕ Ľ¿ÁÜÇÅ ÊÂÌË¿ÏËÍʐÆ ÎÏÅȐÎÏÅӐ ÜÇÐ νɐ ‡®Å ʽŠ ÍÂÇÈÅ ÁÅÀÏ½ÈÙÊÅÉ ÃÅ¿ËÌÅÎËÉ ÎÐɐÕ ÑËÏËÀͽѐœ %ŠÀͽѐÇÅ Ͻ ¿ÁÂË ½ Æ Ľ¿ÁÜÇÅ ÏËÊÇËÉÐ ¿ÁÔÐϊ ÏÛ ˆ¾ËÈÙË¿ÅÒ ÏËÔËǘ ¤½ÒÁÊËÀË οÏÐ ¬ÎÈÜ ÏËÀË ÜÇÎÏ¿ËÍÂÊÅÆÐÁ½ÈÂÇËÉЊÉЈÎȽÉÎÙÇÅÆÌÍˊ ÂÇϘ Á ‡®Å ÌËÀͽÈÅÎÜ Ä ˆËÁÜÀ½ÊÊÜɘ —¿ÍËÌÂƊ ÎÙÇÅÒ ½ÍҐÏÂÇÏÐÍÊÅÒ ̽ÉqÜÏËÇ Ð ÇÐÌËÈÅ ÉÂÔÂÏÂÆ ½ ®Ï½ÏМ ®¿Ë¾ËÁÅ ¿ ̽ͽÊÁÃÐ ˆ¿ÅÎÏÍÂÈÅ¿˜ Ð ŠÉÐ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ¾ÐÈË ĽÌÅνÊË ¿ ǽÏÂÀË͐Û ˆÌÍËÍˊ ǐ¿˜ ½ п½À½ ÁË œÒÊÙ˜ Ï¿ËÍÔËÎϐ ¿ÁÏËÁ Ê ÎȽ¾ÊÂ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ÂÒÏËʽÄÅ¿½—Ï ÖËÍ˾ÈÜÏٝ‡®Å ̽ÑËÎÊÅÉ ¾ÈÅÎÇËÉ ÒËÈËÁÊËÀË ÀȽŠ ÉÐÍÐ Ä¿ÅÊп½ÔÐÛÔÅœÒÐÄͽÁÀÍˊ ¿ËœÌÍË¿ËǽӐœÜÇÌÅÏËÉËÀ˽ÏÍžЊ ÏÐÌËÎÏÉËÁÂÍÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½È¿ÅÁ½—ÏÙÎÜ ÖËʽÎÌͽ¿Á¿ÎÂÄʽÔÊËÎÇȽÁʐÕ®ÙËÀËÁŠ ʐÇÐÈÙÏÐÍÊÅÆÌÍËÏÂÎÏÐÃÂÊÂÊËÎÅÏÙËÁÜÀÐ Ґ̐ ³Â Ê ÌͽÓۗ v Âͽ ¾ÐÊϽÍÎÏ¿½ ÉŊ ÊÐȽ ‡®Å ÌÍËÎÏË ÏÍËÕÇÅ ÀÌÂÍÏÍËÑÐÛÏÙ ËÔ¿ÅÁÊ ËÔÅÖ½ÛÏÙ¿ÁÁËɐÕËÇ ª½ ®ÒËÁ ǽÃÐÏÙ ÖË ÂÉËӐœ v ÈÛÄÜ ÖË ĽÏÐÈܗͽÈÙʐÎÏٝ‡®ÅˆÌÍžͽÈŘÂÉˊ Ӑœ ËԽɿÁÇÍÅȽÎÜÎÏͽÕʽǽÍÏÅʽĽ ÀȽÉÐÍÊËÛÇͽÎÅ¿ÎÏÛÄܗÌËÍËÃÊÂÔ½ÆÏˊ ϽÈÙʽ ¾½ÆÁÐÐÎÏÙ ®ÒËà œÒʐ ÌÂÍÎËʽÐ ÒËÔÐÏÙ ÃÅÏÅ ½È ¿Ã Ê ̽ÉqÜϽÛÏÙ ÜÇ ¬ÁȐÏÇÅ ¿ ̽ÑËÎÊÅÒ ÌËĽÒ ÀËÏË¿ ÊÂĿˊ ÍÐÕÊË ÄÊÅÖп½ÏÅ ËÁÅÊ ËÁÊËÀË ˆ«ÎϽÊʗ ÌË¿ÎϽÊÊܘ 
°ÍËÄǐÕÊËÉÐÀËÏÂȐÔËÍʐÎÈÐÀÅʽɽÀ½Š ÛÏÙÎÜĽÁË¿ËÈÙÊÅÏÅÂÇÄËÏÅÔʐĽ¾½À½ÊŠ ÇÅ ¾ÈÅÒ ˆÀËÎÌËÁ½Í¿˜ ̐ÎÈÜ ÔËÀË ¿ËÊÅ ˾ɐÊÛÛÏÙÎÜ ÍËÈÜÉÅ ˆžÂÊÇÂÏ ¯ÍŊ ɽÈÙҐËʽ˜ žÈ½ ¡ÂÄÁÂÉËʽ ËÏÍÅÉЗ ľËÔÂÊÂĽÁË¿ËÈÂÊÊÜ¿ÁÐÁÐÕÂÊÊÜÔË͊ ÊÅÉ «ÏÂÈÈË ˆ«ÏÂÈÈË ÎѐÇÎËѐȐܘ Ä½ÏÀËÏЗÎÏͽ¿Ð ½¾ÈÅÆœœœÎÏÙ ˆ£Ë¿Š ÏÅÆ ÀËÏЗ ¾ÈÅÆ œÎÏ٘ ¬ÍÅÊÓÂν ¡½Ê½ ÐÎɐÒÊÂÊË ÁÂÉËÊÎÏÍЗ ʽ ˆÎÌͽÀÈИ ÌЊ ¾ÈÇÐÎÏͽÕʐͽÊÅ ËÏÍÅɽʐ̐ÎÈÜѽŠ ϽÈÙʘ½¿½Íœ 8IPXBOUTUPMJWFGPSFWFS £ËÍÎÏËǐÎÏِ¾ÂÄÁÐÕʐÎÏÙ¿ÍÏнÈÙÊÅÒ ÀËÍ Í˾ÅÏÙ ÁÏÂÆ ÊÂÎÌÍÅÆÊÜÏÈÅ¿ÅÉÅ ÁË ¾ËÈÛ Æ ʽÎÅÈÙÎÏ¿½ "DUJPO )BMG -JGF ¬ÍÂÇͽÎʐÛʐÎÏ¿Ë͐ÊÊÜ ÂÇÎÌÈнÏË¿½Ê ÑÂÕʊÊÁÐÎÏ͐—Û ˆÌÍËÁ½ÛÏ٘ ξ ʽŠ ¿ÏÙ̐ÁοÁËÉË ˆ¨ÎË¿ÅÆӽ͘ ¬ËÄÅ ĽÌËÄÅÔÂʐ Ä ÇȽÎÅÔÊËÀË Ãſˊ ÌÅÎÐ ÏÂÉÅ ĽÌËÄÅÔÂʐ Ä ÇȽÎÅÔʘ ȐÏÂͽÏÐÍÅ ÎÏÂÍÂËÏÅÌÅ ĽÌËÄÅÔÂʐ Ä ÎÐÔ½ÎʘÉÂÁÆʘÇÐÈÙÏÐÍů¿ËÍÜÔÅ ÊË¿Ð ÎÐÔ½ÎÊÐ ɐÑËÈËÀÛ ¿ËÊÅ Á˿ˊ ÁÜÏÙ ÖË¿ÎÏË͐œÈÛÁÎÏ¿½ÊÂɽ—ÊË¿ÅÒ ÎÛÃÂϐ¿ — ÈÅÕ ÊË¿ÅÆ ½ÊÏÐͽà  ÓÜ νÊνͽÏÍÅ¿½ÏÅÉ¿ÔÊË «ÎϽÊÊÜ ɽÎÕϽ¾Ê½ Í˾ËϽ ‡® ± ̐ÎÈÜ ÐÎ̐Õʘ ÁÂÉËÊÎÏͽӐœ ʽ ŸÂÊŠ ӐÆÎÙǐÆ Ͻ ®ÁÊÂÆÎÙǐÆ ¾—ʽÈ ¾ÐȽ ÌÍÂÄÂÊÏË¿½Ê½ ¿ §Å—¿ ° ͽÉǽÒ ¿ÁŠ ÇÍÅÏÏÜ ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ˆ®ÂÇÎнÈÙʐÎÏÙ  ÏͽÊÎÓÂÊÁÂÊÏʐÎÏ٘¿ÁÂˈžÂÊÇÂϯÍŊ ɽÈÙҐËʽ˜¾ÐÈËÌËǽĽÊËÌË¿ÊËÛ̽Êˊ ͽÉËÛʽÁ¿qÜÏÅÂÇͽʽÒÐÌÍÅɐÖÂʊ ʐ žÂÎνͽ¾ÎÙÇËÀË ÍÅÊÇÐ ªÂÎÌËÁ¿½Ê ÒËÁÅ v ѐÍÉË¿ÅÆ ÌËÔÂÍÇ ‡®¿ ¬ÍË Ó Ͻ ¾½À½ÏË ÊÕËÀË ÇËÍÂÎÌËÊÁÂÊÏǽ "35 6,3"*/& ½ÈÅʽ §ÈÛÔÇË¿ÎÙǽ Î̐ÈÇп½È½ÎÜ Ä ËÁÊÅÉ Ä ÔÈÂʐ¿ ÀÍÐÌÅv¨Â¿Ëɇ¿ÄË¿ÅÔÂÉ

v ° ÌËÎÈÐÃÊËÉÐ ÎÌÅÎÇÐ ‡® ± v ÊÂÎǐÊÔÂÊÊÅÆ ÌÂÍŠ ȐÇ ¿ÅÎϽ¿ËÇ ÑËÍÐɐ¿ ¾—ʽÈ §ËÈÅ¿ÎÏÅÀ½—ÏÂÎÏ¿ËÍÛ¿½ÏÅο˜ ¿ÂÈÅÔÂÄʐÆϽǐÏÂÒʐÔÊËϽË͊ À½ÊÄ½ÓÆÊËÎÇȽÁʐÍ˾ËÏÅ v ŒÄÁÅÉË ÉÅ ¿ÎŠϽÇÅ Á½ÈÂÇË Ê ʽ ¿Î ¾—ʽȠ ½ ÈÅÕ ʽ ʽƿ½ÃŠ ÈÅ¿Õ ÊËÁ ÌÍËÎÏË ÍËÄÌËÁÈܗÉË ÎÑÂÍÅ ¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊËÎϐ v ÒÏËÎÙ ɽÊÁÍЗ ½ ÒÏËÎÙ ÌͽÓۗ ¡Ë ÏËÀË à Ð ʽÎ — ÇËɽÊÁ½ Ç¿½ÈÑÇË¿½ÊÅÒ ½ÎÅÎÏÂÊϐ¿ Üǐ ÊËÁ ÉËÃÐÏÙ ÌÍˊ ÁË¿Ãп½ÏÅ Í˾ËÏÐ ʽ¿ÏÙ ¾ÂÄ ʽÎ

<>

v°Ä¿qÜÄÇÐÄÌÍÅÄʽÔÂÊÊÜɬÂÏÂͽŸ½Æ¾ÂÈÜÇÐͽÏËÍËÉŠœ©ËÎÇË¿ÎÙǘ¾—ʽÈ ϽÆËÀËԐÏǘË͐—ÊϽӐœʽÉÂÁ½Š½ÍÏÌÂÍÂÁ‡® ±¿ÅɽÈÙ˿ЗÏÙÎÜÌÂÍÎÌÂÇÏÅ¿½ ÎϽÏÅÒÂÁȽÆÊÂͽÉž—ʽȠÌÍÅʽÆÉʐÎÂÍÂÁÍËΐÆÎÙÇÅÒÌÍÂÏÂÊÁÂÊϐ¿ʽÐÔ½ÎÏÙ ´ÅÀËÏË¿¿ÅÁËϽǘˆÊËՐ˜ 

<>‡® ±žÂÊÇÂϯÍÅɽÈÙҐËʽ †¤ÊÉÇÅʽÁ½Ê1JODIVL"SU$FOUSF ±ËÏËÀͽÑ®ÂÍÀÆÈȐÊ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


v ©Å ÀËÏË¿ ÒËÔ½ ÎÇȽÁ ÐÔ½ÎÊÅǐ¿ Ö Ê¿ÅÄʽÔÂÊË ÏËÃÀË¿ËÍÅÏÅÌÍËÓÂÏÍˊ ÒÅÌÂÍÂÁÔ½ÎÊË ªÇËÈÅ ÎÌÂӐ½ÈÙÊË ̐Á ÜÇÐÎÙ ÌËÁÛ ʐŠ ÔËÀËÊÂÍ˾ÅÉË ʽ¿ÏÙÜÇÖËÓŸÂÊÂӐƊ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ÎÙǽ ¾—ʽÈ ° ʽÎ œÒ ÁË ÍÂԐ ¾ÐÈË Á¿ ÌËÎ̐ÈÙ­ÔÐÏÉ ÖËÎÂÍÂÁÊÜÏÍÅ¿½ÈÎÏÙ ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ Í˾ËÏÅ v ÌÍžÈÅÄÊË Á¿½ ÍËÇÅ ÓÂÌͽÇÏÅÔÊËÏÍÅ¿½ÈÎÏÙÄÆËÉËÇ ÌË¿ÊËÉÂÏͽÃÊËÀËǐÊ˧½ÍÏÅÊÅÎÌͽ¿Š

ÁɽÎÕϽ¾Êv¿ˆžÂÊÇÂϐ¯ÍÅɽÈÙҐˊ ʽ˜¿ʽÎÄʐɽÈËÎÜËΐ¾¯ÍÅ¿½ÈÅƐ ÌËÎϊÌÍËÁ½ÇÕÊ ¾ËÆÉËÊϽà ÇËÉÌËÄŊ ӐÜǽÁÍÐv¿ÎÂÍ˾ÅÏÙÎÜ̐ÎÈÜÄÆËÉËÇ  ËÎÙ ÓÂÆ ˆÍÅÏɘ ľÀ½—ÏÙÎÜ Ä ˆÍÅÏÉËɘ
¾—ʽȤ½À½ÈËÉÌͽÓۗÉË¿ÎÐÏ˿ȽΊ ÊËÉÐ ÇËÊÏÂÇÎϐ Æ ÇÐͽÏËÍ ½¾Ë ˾Åͽ— ʽÕÐÍ˾ËÏÐ ½¾Ëʐ ©Å Ê Í˾ÅÉË TJUFŠTQFDJGJD JOTUBMMBUJPOT ½¾Ë ÔËÀËÎÙ ˆÐ ÏÂÉИ ĽܿÈÂÊÐ ÇÐͽÏˊ ÍËÉ ª½ÎÌͽ¿Á ɽÈË ÒÏË Ä ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ϽÇÍ˾ÅÏ١˾͠ÇËÈÅɐÃÇÐͽÏËÍËɐ ÒÐÁËÃÊÅÇËɐÎÊЗÌÍËÁÐÇÏſʽÁÅÎϽʊ ӐÜ ¬ËÀ½ÊË ÇËÈÅ ÒÐÁËÃÊÅÇ ˆ¿ÈÅ̽—˜ ¿ ÇÐͽÏËÍÎÙÇÅÆ ÁÅÎÇÐÍÎ §Í½Ö  ÇËÈÅ ¿Ê v ÌÍËÏÅ ÌËÍÐÔ ̽ͽÈÂÈÙÊË ÏËÁ Ä¿qÜÄǽ ˆÇÐͽÏË͊ÒÐÁËÃÊÅǘ ÌͽÓۗ Ӑǽ¿Ë ° ʽÎ  ¿ÎÂÍÂÁÅʐ ÀÍÐÌÅ ÏÍÅ¿½ÛÏÙ À½ÍÜԐ ÁÅÎÇÐΐœžÂÄÓÙËÀËÊÐÁÊË

v ®ÙËÀËÁʐ ÉË¿½ ÆÁ Ê ÈÅÕ ÌÍËÏÂÒÊËÈËÀœÜÇϽǐ ½ÌÍËÌÂÍŠ ÀÈÜÁͽÉËÇϽÇËÀËÌËÊÜÏÏÜÜÇÒЊ ÁËÃʐÆÏ¿Í ÆËÀË¿ÅҐÁĽͽÉÇÅ Ä˾ͽÃÂÊÊÜ ÜÇ ÎÌÍÅÆɽ—ÏÙÎÜ ¾ÂÄÌËÎÂÍÂÁÊÙË ÌÍË ÎÏÅͽÊÊÜ ¿ÅÁÅɘÀͽÊÅӐɐÃÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉ  ÊŠÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉ ° ¿½Î Ð ÓÙËÉÐ ÎÂÊΐ¿ÎÂÌËÇÅÖˈǽÊËʐÔÊ˘ v ©Âʐ ËÎ˾ÅÎÏË Ê ¾ÈÅÄÙÇÅÆ ԐÏÇÅÆ ÌËÁÈ ʽ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë  ÊŠÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ¾Ë Ó ÌÍË¿ËÇЗ ÁËÀɽÏÅÄÉ ŸËÁÊËԽΠÉÂý ¿ÎŠËÁÊËĽ¿ÃÁŐÎÊЗÁÐÃÂӐǽ¿ËÓÛ ÉÂÃÐ ¿ÁÔп½ÏÅ ­½ÉÇÅ ¾Ð¿½ÛÏÙ ͐Äʐ ¼Ç ʽ ÉÂÊ  ĽͽÄ ËÎÊ˿ʽ ȐʐÜ ÌÂÍÂÁŠ ÈÐ ÌÍËÈÜÀ½— ɐà ÎÐÔ½ÎÊÅÉ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉ ɐýÍϊÌÍËÓÂÎËɐÉÂÁ½vǐÊË ÏÂȾ½Š ÔÂÊÊÜÉ ÉÐÈÙÏÅÉÂÁ½ ³ ͽÉÇÅ ÎÌͽ¿Á ÁÐÃÂÊÂÎϐÆǐ ½ÈÂÓÂÄ˿ΐÉÊÂËÄʽԽ— ÖË œÒ ÊÂɽ— ¡ÈÜ ʽÎ ÌÍÅÊÓÅÌË¿Ë ÖË Ð ÎÑÂ͐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÎÊЗ Ï  ÔËÀË Ê ÎÊЗ Ð ÎÑÂ͐ ÉÂÁ½ ¶Ë à ÎÏËÎЗÏÙÎÜ ͽÉËÇ Ð ÍÂÌÍÂÄÂÊϽӐœ ÌÍËÂÇÏÐ ÏË ÇËÊÏÂÇÎÏÅ ¾Ð¿½ÛÏÙ ʽÆ͐ÄÊËɽʐÏʐՐ ©Å È۾Ŋ ÉË ¿Å¿Õп½ÏÅ ¿ÂÈÂÏÂÊÎÙǐ ¾½ÊÂÍÅ ÜÇ Ó ¾ÐÈË ÎǽÐÉË ¿ §Å—¿ v Ê ¿ ÉÐÄœ ½ ÌÍËÎÏËʽžÂÎνͽ¾ÎÙÇËÉÐÍÅÊÇНÈ ÌÍÅ ÓÙËÉÐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë Ê ÌÂÍÂÎϽ— ¾ÐÏÅ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉv¿ËÊËÊÂÌÂÍÂÒËÁÅÏÙÐǽŠ ÏÂÀË͐ÛÍÂÇȽÉÅÔÅÉÂÁ½

vŸÅÊÂÎÒÅÈÙʐÎÏ¿ËÍÛ¿½ÏÅÁÈÜ ÀÈÜÁ½Ô½ ÈÛĐÛ Î̐¿ÐÔ½Îϐ ÇËÈÅ ¿ÊÌÂÍÂÎϽ—̽ÎÅ¿ÊËÎÌËÎÏÂ͐À½Š ÏÅ ½νÉÎϽ—Ô½ÎÏÅÊËÛÁÆÎÏ¿½ v ¦ÁÂÏÙÎÜ ÌÍË ͐Äʐ ÉÂÏËÁÅ ° ʽÕËÉÐ ¿ÁÂˈžÂÊÇÂϯÍÅɽÈÙҐËʽ˜ ÖËÁÂÉËʊ ÎÏÍЗÏÙÎÜÌË¿ÊËÛ̽ÊËͽÉËÛʽÁ¿qÜÏÅ ÂÇÍ½Ê½Ò ÀÈÜÁ½ÔÁÅ¿ÅÏÙÎÜËÁÊËÔ½ÎÊËÏÍÅ ǐÊËÄÏÍÙËɽÎÛÃÂϽÉÅÆÌÂÍ¾п½—ÌÍÅ ÓÙËÉÐ ¿ ¾ÐÇ¿½ÈÙÊËÉÐ ÍËÄÐɐÊʐ ˆ¿ÎŠ ÍÂÁÅʐ˜ žÈÙÕ ÏËÀË Ð ÊÙËÀË ÌËÎϐÆÊË ¿ÅÊÅǽ— ÊÂÌÍŗÉÊ ¿ÁÔÐÏÏÜ ÖË ÜǽÎÙ ÁÜ ¿Á¾Ð¿½—ÏÙÎÜ ¿ ÊÙËÀË Ľ ÎÌÅÊËÛ ©Å ʽ¿ÉÅÎÊÂĽÎÏËÎп½ÈÅÓÂÆÌÍÅÆËɯ½ÇÂÊ¿ÍËÏÅÔÊ ¿ÁÔÐÏÏÜ ÏËÀË ÖË ÜǽÎÙ ÊÑËÍɽӐÜ ÌËÎϐÆÊË ÌÍËÒËÁÅÏÙ ÌË¿Ä Ͼ  v ÁÐàÎÐÔ½ÎÊ ¤ ÊÕËÀË ¾ËÇÐ ʽÉÄ˿ΐÉÊ¿ȽÎÏÅ¿ËĽÎÏËÎ˿п½ÏŐʊ ÏÂͽÇÏſʐÏÂÒÊËÈËÀœ ÇËÈÅÀÈÜÁ½ÔÉËàʽÏÅÎÊÐÏÅ ʽ ÇÊËÌÇÐ  ¿Î νÉËÎϐÆÊË ÌËɐÊÜÏÅ©Å¿ËȐ—ÉËʽ¿qÜÄп½ÏÅÎÏ½Ê ÐÜÇÅÆÌËÏͽÌÈܗÀÈÜÁ½Ô

v ¼ÇËÎÙ ¿Å ¿ÅÎÈË¿ÅÈÅ ÁÐÉÇÐ ÖË ÊË¿Â v Ê ¿ ÏÂÒÊËÈËÀœ ½ ¿ ÎÅÈÙÊËÉÐ ÒÐÁËÃÊÅÇË¿ Đ ο˜É ÊË¿Åɾ½ÔÂÊÊÜÉ´ÅËÄʽԽ—Ó  ÖË¿ÎÙËÀËÁʐÕʐÒÐÉË¿½ÒÉËÊ ÈÅ¿½ÌËÜ¿½ÏͽÁÅӐÆÊËÀËÒÐÁËÊ ÊÅǽ Ä ÉËÈÙ¾ÂÍÏËÉ  ÌËÈËÏÊËÉ ÜÇÅÆ ĽÌÍËÌËÊЗ οÏË¿ ÖËÎÙ ÌÍÅÊÓÅÌË¿ËÊ˿¿ÉÅÎÏÂÓÏ¿ v ¡ÐÉ½Û Ó ӐÈÇËÉ ÉËÃÈÅ¿Ë ° ǐÊӐ ŠÒvʽÌËÔ½ÏÇЊÒÄqÜ¿ÅÈËÎÜÁˊ ÎÅÏÙ¾½À½ÏËӐǽ¿ÅÒ ½ÁÂÇ¿½ÏÊÅÒÁÐÒË¿ Ô½ÎÐ Ï¿Ë͐¿ Ð ÃÅ¿ËÌÅΐ Ï˾ÏË ¿ ÏͽÁŊ ӐÆʐÆ ÏÂÒÊËÈËÀœ ²ËÔ½ νÉ ¿ ÏËÆ Ô½Î ÉËÃʽ ¾ÐÈË ǽĽÏÅ ˆ«ÎÙ ÊË¿ ÏÂÒÊˊ ÈËÀœ˜ v¾½ÔÅÏÅ¿ÓÙËÉÐÜÇÅÆÎÙÎÂÊÎ ª½ÎÌͽ¿Á ¿ ÏÂÒÊËÈËÀÜÒ ÊÂɽ— ËÎˊ ¾ÈÅ¿ËÀË ÎÂÊÎÐ ®ÂÊÎ v Ð νÉËÉÐ Ï¿Ë͐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÐÄɐÎϐ ÁËÜÇËÀËϽÔŐÊÕ½ ÏÂÒÊËÈËÀÜ—½ÁÂÇ¿½ÏÊËÛ

v«Ô¿ÅÁÊË ÆÁÂÏÙÎÜÌÍËÖËÎÙ ÌÍÅÊÓÅÌË¿Ë ÊË¿Â ÖË ɽÈË ¾Å ÌÍÅÆÏÅ ̐ÎÈÜ ÌËÎÏÉËÁÂÍʐÄÉÐ ª½ ¿½ÕÐ ÁÐÉÇÐ ÆËÉÐ ʽ ÄɐÊÐ ¿Ä½À½ÈÖËÎÙÉËÃÂÌÍÅÆÏÅ v©ÂʐÄÁ½—ÏÙÎÜ ÖË¿ÃÂÌÍÅÆÕÈË®½É ÏÂÍɐÊ ˆÌËÎÏÉËÁÂÍʐÄɘ ¿ÏͽÏÅ¿ ÎÂÊÎ ÁàÌËÎÏÉËÁÂÍʐÄÉ Ð ĽÀ½ÈÙÊËÉÐ ʽŠ ¾ÈÅÃÂÊʐ v Ó ÎÂɽÊÏÅÔʽ Àͽ Ä ÇÐÈي ÏÐÍÊÅÉÅÄʽǽÉÅ ÎÉÅÎȽÉÅ ÌÂÍ¿ÂÍÎÜ ÍËʐܯ ÖË¿Á¾Ð¿½—ÏÙÎÜ¿ÎÐÔ½ÎÊËÉÐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ÒËԐɐÎÏÅÏÙÂÈÂÉÂÊÏÀÍÅ ¿ÅŠ ÇËÍÅÎϽÊÊÜ ͐ÄÊÅÒ ÒÐÁËÃʐÒ ÉË¿  ÄʽŠ ǐ¿ —ϽÇÅÉÎ˾ÌËÎϊÌËÎÏÉËÁÂÍʐÄÉËÉ ½È Ó Ê ˆÀͽ ¿ Î˾˜ ½ ÌËÕÐÇ ¿ÁÇÍŊ ÏÅÆÁËÌÍËÜ¿¿ͽÈÙÊËÀËÃÅÏÏÜÆÁÐàϐÎÊË ÌË¿qÜĽÊÅÆ Ä ËÎ˾ÅÎϐÎÏÛ ÒÐÁËÊ ÊÅǽ³Â¾ÈÙÕÂÎÒËÃÂʽ¾½ÍËÇË

v¯Ë¾ÏËɽÜÏÊÅÇÀËÆÁÊпÎÜ v¯½Ç ÌÍÅÔËÉÐÓÂÆÄ¿ËÍËÏÊÅÆÍÐÒ¿Ê ÍËÄÌËÔ½¿ Ê ÎÙËÀËÁʐ ½ Ö ʽ ÌËÔ½ÏÇÐ ŠÒ

v ´Å ÉËÃÂÉË ÉÅ ÀË¿ËÍÅÏÅ ÖËÓÂÆɽÜÏÊÅÇÀËÆÁÊпÎÜ¿¾Ç ÍÂÑÈÂÇΐœÉÅÎÏÂÓÏ¿½ʽÏÂÉпÔŠ ÊÅÒ ӐÊÊËÎÏÂÆ Ð ¾Ç ÍÂȐÀÆÊËÎϐ ¿ ÊÏÂÍÌÍÂϽӐœ ÓÙËÀË ÏÂÍɐÊÐ ĽŠ ÌÍËÌËÊË¿½ÊÆ«ÈÂÀËɧÐÈÅÇËÉ

v¡ÐÒ˿ʐÎÏÙvÎÈË¿ËÊÂÄʽÕËÀËÈÂNJ ÎÅÇËÊНÈÂÜÇÖËÆÁÂÏÙÎÜÌÍËÌ¿ʐÍŠ ͽӐËʽÈÙʐ ÉËÏÅ¿Å ÌÍË Ì¿ÊÐ ɽÀÛ ÌÍË ÏͽÊÎÓÂÊÁÂÊÏʐÎÏÙ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ Ͻ ÍÂȐÀÆʐÎÏÙÜÇÌËÕÐǐÎÏÅÊÅ ÏËÎÌͽ¿Š Á ĽͽÄӐÌËÊÜÏÏÜÌË¿ÂÍϽÛÏÙÎÜ¿ÉÅΊ ÏÂÓÏ¿Ë ½È ¿ËÊÅ ÌˊÊÕËÉÐ ÌÍËÜ¿ÈÂʐ °Î Ӑ ÎÈË¿½ ÎÇȽÁÊË ÌÍËÉË¿ÈÜÛÏÙÎÜ ˆÌË¿ÅνÛÏÙ Ð ÌË¿Ï͐˜ ½ÈÂÎÂÊÎÐÏËÉÐ ÌÍËÖËÉÅÀË¿ËÍÅÉË ¾ÂÄÐÉË¿ÊË —©Âʐ ÄÁ½—ÏÙÎÜ ÖË ÓÂÆ ÌËÕÐÇ ÎÏÅÊÅ ÎÙËÀËÁŠ ʐ ÌËÈÜÀ½— νÉ ¿ ÖÅÍËÎϐ ÒÐÁËÃÊÅǽ ¿ÁÇÍÅÏËÉÐÎϽ¿ÈÂÊʐÁËͽÈÙÊËÎϐ ÁË ʽÁͽÈÙÊËÎϐ ÁË ξ ©ÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÌŠ ÍÂÎϽ—¾ÐÏÅÌÍËÎÏËÛÂÎÏÂÏÅÔÊËÛÀÍËÛ

v ˆžÂÊÇÂÏ ¯ÍÅɽÈÙҐËʽ˜ v Í˾ËϽ ÖË — ¿ Ì¿ÊËÉÐ ÎÂʊ ΐ ÌÍËÁË¿ÃÂÊÊÜÉ ÍËÄ¿ÅÏÇËÉ ˆ«ÎϽÊÊÙËÀË ÌË¿ÎϽÊÊܘ ĽŠ ÊÐÍÂÊÊÜ ÈÛÁÅÊÅ Ð ¿ÍÏнÈÙÊÐ ͽÈÙʐÎÏÙ ¿ÏͽϽ Ä¿qÜÄÇÐ Ä ͽÈÙʐÎÏÛ  ÜÇ ʽÎȐÁËÇ ˆÍŊ ÇËÕÂÏÊÅƘ ÐÁ½Í ÎËӐ½ÈÙÊËÀË ÁÅξ½È½ÊÎÐ ÌËÍËÁÃÂÊËÀË ÁÅΊ ¾½È½ÊÎËÉ ÓÅ¿ÈÄ½ÓÆÊÅÉ ŸÅ ÉÅÎÈÅÏ ÀÈ˾½ÈÙÊÅÉÅ ɐÍǽÉÅ Ÿ½É Ä˿ΐÉ Ê ¿È½ÎÏÅ¿ ˆÁÐÉÅ ÌÍËÁËÈÛ­Ëΐœ˜ vŸÈ½ÎÏÅ¿ Ä¿ÎÊË ¾ËÉÅ¿­ËΐœʽÍËÁŊ ÈÅÎÜÆÃÅ¿ÂÉ˝ÈÂÜʾ½ÔÐÜǘÎÙËÎ˾Š Èſ˜ÎÅÏнӐœ¿­Ëΐœ ÖËœœÉËÃʽ¾ÐÈ˾ ¿ÅÁÈÅÏÅ ¿ ËÇÍÂÉÐ ÂÎÏÂÏÅÇÐ ¼Ç ʽ ÉÂÊ  ­ËÎÜ ʽ¿Ì½ÇÅ ɽÇÎÅɽÈÙÊË ÌÂÍÂÃÅ¿½— ÎÏ͐ÉÇ ¿ÒËÁÃÂÊÊÜ ¿ ÀÈ˾½ÈÙÊÅÆ ÇËʊ ÏÂÇÎÏ ÐʽÎȐÁËÇ ÔËÀË ÉÅ ËÏÍÅɽÈÅ ÁÅ¿Š ÊÐ ÎÅÏнӐÛ Ä ËÁÊËÀË ¾ËÇÐ ÍËΐÆÎÙÇÅÆ ½ÍϊÌÍËÎϐÍ ÐÃÂ Ä ÀËÈË¿ËÛ ĽÊÐÍÅ¿ÎÜ ¿ ½ÍϊÌÍËÎϐÍ ÀÈ˾½ÈÙÊÅÆ ½ Ä ÊÕËÀË ¾ËÇÐ ¾½À½ÏË ÒÏË Ä ÏÅÒ ÒÏË ϽÇ ÃÅ¿Â ÌËÊÜÏÏÜ Ê ɽ— ÇÐÁÅ ÌËÏͽÌÅ¿ ª½ÎȐÁÇËÉ ÓÙËÀË ÎϽÛÏÙÁËÎÅÏÙÁſʐÁÅÎÇÐΐœʽÏÂÉÐ ÖË ϽÇ ÎÐÔ½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë Üǐ οÁÔ½ÏÙ ÌÍË ¿ÁÎÐÏʐÎÏÙÍËÄÐɐÊÊÜÌÍÂÁÉÂÏÐ°ÏÉ ÁЊ É½Û ÖË ϽÇÅÆ ÁͽɽÏÅÄÉ ÎÅÏнӐœ ¿È½ÎŠ ÏÅ¿ÅÆ Ê ÈÅÕ ­Ëΐœ ½ Æ ÊÕÅÉ ÇͽœÊ½É ÖË ¿ÎÇËÔÅÈÅ ¿ ÓÂÆ ÌËÏÜÀ ½È Ê ÍËÄÐɐŠ ÛÏÙ ÇÐÁÅ ¿Ê œÒ ¿ÂÄ ¤ÍÂÕÏËÛ ¿ ÓÙËÉÐ ÆÌËÈÜÀ½—Ӑǽ¿ÎÏÙÎÅÏнӐœªÂÉËÃÈÅ¿Ë ¿ÅÁÈÅÏÅ ÎÌÂӐ½ÈÙÊÅÆ ÍËΐÆÎÙÇÅÆ ÇÐÈي ÏÐÍÊÅÆ ÕÈÜÒ  ÎÌÂӐ½ÈÙÊ ÍËΐÆÎÙÇÂ ÎЊ Ô½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ³ ËÎ˾ÈÅ¿ ÍËΐÆÎÙǐ ÍÅÎÅ ¾ÂÄÐÉË¿ÊË ÎÊÐÛÏÙ œÒӐǽ¿Ë¾ÐÈË ¾ÌÍ˽ʽȐÄп½ÏÅ ½È¿ËÊÅ ʽɐÆÌËÀÈÜÁ ÄʽÒËÁÜÏÙÎÜ Ê ʽ ÌË¿ÂÍÒʐ ÜÇ Ó ¾ÐÈË ¿ vŠÒ ÍËÇ½Ò ½ ÁÂÎÙ Ð ÌËȐ ÌÎÅÒËÈËÀœ °Ê½ÎȐÁËÇ ÓÙËÀË ÁË ÍÂԐ ÎÙËÀËÁʐ ÎÊЊ ÛÏÙ ÏÍÐÁÊË֐ ¿ ËÍÀ½ÊÄ½Óœ ÍËΐÆÎÙÇÅÒ ÀÍÐÌË¿ÅÒ¿ÅÎϽ¿ËÇÒÐÁËÃÊÅǐ¿ϽÉɽÈË ÖË˾q—ÁÊЗ¼ÇÖËÌÍÅÀ½Á½ÏÅ¿ÅÎϽ¿ÇÅ¿

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>²ÐÁËÃÊÅÇŨ¿‡¿ÄË¿ÅÔ ŸËÈËÁÅÉÅͱ͐ÁÇÂÎϽ¯ÂÏÜʽÍĽɽÎË¿½ʽžÂÎνͽ¾ÎÙÇËÉÐÍÅÊÇÐ ÁÂÂÇÎÌËÊЗÏÙÎÜÍ˾ËϽ"&4 'ˆžÂÊÇÂϯÍÅɽÈÙҐËʽ˜ †¤ÊÉÇÅʽÁ½Ê1JODIVL"SU$FOUSF±ËÏËÀͽÑ®ÂÍÀÆÈÈÊ ­Ëΐœ ʽ¿ÏÙÐÇËÈÅÕÊÙËÉЮËÛĐ ǐÊÓÜ ŠÒvÌËÔ½ÏÇÐŠÒ ÏËÇËÃÂÊÉËÃÂÎǽŠ ĽÏÅ ÖËœÒ˾q—ÁÊп½ÈË

v ­ÂÑÈÂÇΐÜ Ä ÌÍÅ¿ËÁÐ ͽÁÜʊ ÎÙÇÅÒ ÍÂ½ÈÆ ÌËÎÏÏËϽȐϽÍÊÅÆ ÎÅÊÁÍËÉ v¯½Ç¬ÈÛΐÖÂÍËΐÆÎÙǽȐÏÂͽÏÐÍʽ ÇÐÈÙÏÐͽ ªÅʐ ÓÙËÀË ¿Ã ÊÂɽ—  ÎȽŠ ¿½žËÀЮÐÔ½ÎÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÁÂÉËÊÎÏÍЗ ÊÁÅ¿ÁнÈÙʐÕÈÜÒÅÍËÄ¿ÅÏÇÐ

v¼ÇËÎÙŸÅÎǽĽÈÅ ÖËοÏÔŠ ǽ—¿Á­ËΐœÊÂÍËÄÌË¿ÁÌÍËξ νÉÐ ÌÍËɽÏÍÙËÕÇÅƾÂ͐ÄÇÅ ½ ÍËÄÌË¿ÁÌÍËÓÂÆνÉÅÆοÏ ÌÍË Ï ÔËÀË¿ËÊÅνɐÌÍËξÂÎǽĽŠ ÏÅÊÂÉËÃÐÏِÄÊÅÄÇÅÌÍÅÔÅÊ v ¾ÎËÈÛÏÊË ÏËÔÊË  ¿ ÓÙËÉÐ ÎÂÊΐ ¿ ʽΠÍËΐÆÎÙÇÅÒÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÌÍÅ¿ÈÂÆˊ ¿½ÊÂÎϽÊË¿ÅÖ©ÅËÁÊËÔ½ÎÊË¿ÎÛÁÅÆ ʐÁ ÉÅÊ®ҐÁ Ê¤½ÒÁ Ͻ¿ËÁÊËԽА ¤½ÒÁ ¾Ë Ó —¿ÍËÌÂÆÎÙǽ ÇÐÈÙÏÐͽ  ÌËÔ½ÎÏÅ ®ÒÁ ½È ÌÍÅ ÓÙËÉÐ ÉÅ ÁÅΊ ϽÊӐÆË¿½Ê ͐¿ÊË¿ÁÁ½ÈÂʐ¿Á˾ËÒÌˊ ÈÛΐ¿ Ľ¿ÁÜÇÅ ÔËÉÐ ɽ—ÉË ÉËÃÈÅ¿ÎÏÙ ½Ê½ÈÄп½ÏÅ ÜǐÎÙ Ü¿ÅÖ½ Ӑǽ¿Õ Ͻ ˾q—ÇÏſʐÕ ʐÃÓ¾½ÔÅÏÙÎÜÄÎÂÍÂÁŊ ÊÅÎÅÏнӐœ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

v¼ÇÌÍÅÔÅÊÅĽ¿½Ã½ÛÏÙ ÏË¿νÉËÉÐÌ˾½ÔÅÏÅӐÜ¿ÅÖ½ ¯½ÉÏÂÕʐÆÌËÀÈÜÁʽĽ¿Á½ÊÊÜ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ¿ÏͽÏÅ¿ ÀËÎÏÍËÏÐ v ª ϽÇ Ê ÉËÃʽ ÎǽĽÏÅ v ϽÉ ϽŠ ÇËà ¾½À½ÏË ÌÍÂÇͽÎÊÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ¬ÍËÎÏË ¿ ­Ëΐœ ÜÇ  ¿ ¾½À½ÏÙËÒ ÊÕÅÒ ÌÂÍÅÑÂ͐ÆÊÅÒ ÇͽœÊ½Ò ÌË͐¿ÊÜÊË Ä ¤½ÒÁÊÅÉ οÏËÉ ÎÏË͐Ü ÍËÄ¿Å¿½—ÏÙÎÜ ÊÏÂÊÎſʐÕ  ͐ÄǐÕ  ÁͽɽÏÅÔʐÕ  Ä¿ÊÐÏ͐ÕʐÉÇËÊÑȐÇÏËÉ ÖËÆÁ½—ÓÛ οÃÎÏÙ  ÀËÎÏÍËÏÐ ÌËÀÈÜÁÐ ª½ ÎÙËÀËÁŠ ʐÕÊÙËÉÐ ÂϽ̐ ¾Í½ÄÅÈÙÎÙÇÅÆ ÊÁÆŠ ÎÙÇÅÆ ÇÅϽÆÎÙÇÅÆ ÔÅ ÍËΐÆÎÙÇÅÆ ÒЊ ÁËÃÊÅÇĽ¿ÃÁÅÔÅÉËÎÙӐǽ¿ÕÅÆ ʐà ÎÂÍÂÁʐÆĽҐÁÊÅÆ

v ŸÅ ËÁͽÄÐ ÑËÍÉÐÈۗÏ ÁÈÜ ξ ÏÂÉÐ ÊË¿ËÀË ÌÍËÂÇÏÐ ÌÍˊ ÁÐÉЗÏÂÇËÊÓÂÌӐÛÔÅ¿ÎÂÌÍËÜΊ ÊۗÏÙÎÜ¿ÌÍËÓÂΐ ‡ÂϽÌÎ̐Èي ÊËÀˈÉËÄÇË¿ËÀËÕÏÐÍÉИ v ®ÌÂÍÕÐ ÑËÍÉÐÈۗÉË ĽÀ½ÈÙÊ ÌËÈ ÌÍËÂÇÏÐ ¿ ÁÐàĽÀ½ÈÙÊÅÒ ÍÅÎ½Ò ÐÜ¿Š ÈܗÉË Î˾ ËÇÍÂɐ ÎÓÂÊÅ ÌÂÍÎËʽп ÁÂÇËͽӐœ ®ÓÂʽ͐Û Ê ÌÅÕÂÉË ÌÍÅʊ ÓÅÌË¿Ë ¤ÆËÉÇÅ ϽÇËà Á½ÛÏÙ ÌÍËÎϐÍ ÁÈܐÉÌÍË¿Ä½ÓœÈÅÕÂ̐ÁǐÊÂÓÙÎϽ— ÄÍËÄÐɐÈË ÖË¿ÅÆÕÈË

v ´Å ÈÛ¾ÅÏ Í˾ËÏÐ Ä ʽÏЊ ÍËÛ ǽÎÏÅÊÀÅ ÌÍËÓÂÎ ÄÆËÉËÇ ´ÅÁ½—ÓÂÆÌÍËÓÂÎÊË¿Áœ ´Å ¿½É ÜÇ ÍÂÃÅÎÂÍ½É ¿½ÃÈÅ¿ ÈÅÕ À½Íʐ ¿ÅÇËʽ¿Ó ĽÄÁ½ÈŠ ÀÁÙÌÍËÁÐɽÊÅÒÍËÈÂÆ v §½ÎÏÅÊÀÅ ÁÐ࿽ÃÈÅ¿ ®Ç½ÃÉË Ľ ĽÁÐÉËÉ Ð ʽÕËÉÐ ÌÍËÂÇϐ ɽ— ¾ÐÏÅ ÁÂÎÜÏÙ ÔËÍÊËÕǐÍÅÒ ËѐӐ½Êϐ¿ ¬ÂÍŠ ÀÈÜÁ½—ÉË ¿ÂÈÂÏÂÊÎÙÇÐ ǐÈÙǐÎÏÙ ÌÍŠ ÏÂÊÁÂÊϐ¿ «¾Í½Ä  ÌË¿ÂÁÊǽ ɽÊÂͽ ÏÍÅɽÏÅÎÜ ÇËÃÊËÀË Ä ÊÅÒ ÌÍÅ¿ËÁÜÏÙ ÁË ÐÏËÔÊÂÊÊÜ ˆÍËȐ˜ °ÏÉ ÁÈÜ ʽÎ ¿½ÃŠ ÈÅ¿½ Ê ½ÇÏËÍÎÙǽ Àͽ ª½¿ÏÙ ÇËÈÅ ÉÅ ÌͽÓۗÉË Ä ÌÍËÑÂΐËʽȽÉÅ ÜNJËÎÙ Đ ®¿ÏȽÊËÛ®¿ÏÈÅÔÊËÛ ÏËÌÍËÎÅÉËœÒÊ ÀͽÏÅ ¾ËÁÈÜʽο½ÃÈÅ¿ÃÂÎÏ ÌË¿ËÍËÏ ÀËÈË¿Å ɐʐÉÐÉÍÐҐ¿³ÂÁ½—ÁÐÃÂο˗Š ͐ÁÊÅÆÂÑÂÇϬˊÉ˗ÉÐ À½ÍÊÅƽÇÏËÍv νÉÂÏËÆ ÒÏ˿ɐ—ÊŠÀͽÏÅ

v ŸÁËɐ ˾ÈÅÔÔÜ ¿ ÌÍËÂÇϐ v ÓÂÌÍÅÆËÉ v ° ¿Å̽ÁÇÐ Đ ®¿ÏÈÅÔÊËÛ ÉÅ ÌÍËÎÏË ÌÍÅÁÐɽÈÅ˾ͽÄϽǘÎ˾ÀͽÊÁŠÁ½ÉÅ ®¿ÏÈÅÔʽ v ÎÂÇΊÎÅÉ¿ËÈ ͽÁÜÊÎÙÇËÀË ǐÊË ÏËÉÐ ÔÐÁË¿Ë ̽Îп½È½ ÁË ʽÕËÀË ĽÁÐÉÐ ¡Ë ÏËÀË à ¿Ëʽ ÌÍÂÇͽÎʽ Èۊ ÁÅʽ ÁÐÃÂÿ½¿½ÆÎÐÔ½Îʽ©ÅÌÍËÌˊ
§ËÈÂÇÏÅ¿ÊÅÆ ÌËÍÏÍÂÏ ¿½ÕËÀË ÀÈÜÁ½Ô½vÜÇÅÆ v ®ÇȽÁÊË ÎǽĽÏÅ ¼ÇËÎÙ ÉÅ ʽɽÀ½Š ÈÅÎÜÓÂÌÅϽÊÊÜÌÍ˽ʽȐÄп½ÏÅ ¿ʽÎ ʐÔËÀËÊ¿ÅÆÕÈ˲ÏËÎÙ̐ÁɐԽ—ÖËÎÙ ËÁÊ ½ÒÏËÎÙvÄ˿ΐɐÊÕÂe

vª½ÌÍÅÇȽÁ

<>±Í½ÀÉÂÊÏÍ˾ËÏÅÄÓÅÇÈЈ«ÎϽÊʗÌË¿ÎϽÊÊܘ ±ËÏË©½ÍÜŸÂÍÀÂÈÂÎ

Êп½ÈÅ ÓÛ ÍËÈÙ ÊÕÅÉ ½ÇÏÍÅνÉ ϽÇˊ ÀËÿÇÐ ¿ËÊÅ¿ÁÉË¿ÅÈÅÎÜvÎÛÃÂÏ ÄÁ½¿½¿ÎÜ œÉ ʽÁÏË ÎɐÈÅ¿ÅÉ ¯½ÇËà РÌÍËÂÇϐ ˆ«ÏÂÈÈË ÎѐÇÎËѐȐܘ ¾Í½ÈÅ ÐÔ½ÎÏÙ ÏÂÈ¿ÂÁÐÔ½ ÍÅʽ µ½Í½ÌË¿½ Æ ½ÇÏË͵ÂÁ§ËÈÉ½Ê ʐÇËÉÐÁËÍ˾ËÏÅ¿ ʽÕËÉÐÌÍËÂÇϐÊ¿ÁËÉÅÆ¡ÈÜÊÅÒÓ ¾Ð¿ Ӑǽ¿ÅÆ ÁËοÁ ¿ËÊÅ ÌËϐÉ Ä ĽÁˊ ¿ËÈÂÊÊÜÉÄÀ½Áп½ÈÅÄÆËÉÇÅ

v°ÜÇËÉÐÄýÊ͐¿ÌËÔп½—ÏÂÎÜ ʽÆÇËÉÑËÍÏʐÕ v ¿ ÁÅÀÏ½Èي ÊËÉÐÃÅ¿ËÌÅΐ ÜÇ¿ÅνɐʽÄŊ ¿½—Ï ¿ÅʽÆÁÂÊÅÆ ¿½ÉÅ ýÊÍ Ð ÑËÏËÀͽѐœ ¿ÁÂË ÎÇÐÈÙÌÏÐ͐ ÜÇÐ ʽÎǐÈÙÇÅ¿ÁËÉË Í˾ÅÏÙÁÈÜ¿½Î ÌÍËÑÂΐÆÊÅÆÎÇÐÈÙÌÏËÍ v©ÅÉÅÎÈÅÉËÊÂýÊͽÉÅ ½ÌÍËÂÇϽŠ ÉÅ ½ ¿Ã ¿ËÊÅ ÁÅÇÏÐÛÏÙ ½ÁÂÇ¿½ÏʐÎÏÙ ÏËÀËÔŐÊÕËÀËɽÏÂ͐½ÈÐ°ÏÉ ĽËÎϽʊ ʐ ǐÈÙǽ ÍËǐ¿ ÀËÈË¿ÊÅÉ ¾ÐÈË ¿ÎŠϽÇÅ ¿ÁÂË ½ϽÇËÃÁÅÀÏ½ÈÙʐÇËȽÐ ÄÜÇÅÒ ÉÅ ¿È½ÎÊ ÆÌËԽȎÍÏÅÇÐÈÛ¿½ÏſȽΊ ÊÐ ÒÐÁËÃÊÛ ÉË¿Ð ŸÁÂË ʽÍËÁÅÈËÎÜ Ä ÊÅҝĽͽÄÍËÄÌËÔ½¿ÎÜÄ¿ËÍËÏÊÅÆÌÍˊ ÓÂÎ v ÓÅÑÍË¿ÅÆ ˆÃÅ¿ËÌÅΘ ʽÍËÁÃЊ —ÏÙÎÜÄ¿ÁÂË®ÇÐÈÙÌÏÐͽϽÇËÃӐǽ¿½ ŒœÁÈÜʽοÅÀËÏË¿ÈܗÎÇÐÈÙÌÏËÍ«ÈÂÇΐÆµÌ½ÇË¿ÎÙÇÅÆ ÜÇÅÆ ÌͽÓۗ ̐Á ʽÕÅÉ ÊÂÐÒÅÈÙÊÅÉ ÇÂ͐¿ÊÅÓÏ¿ËÉ §ËÈÅ ʽՐ ¿ÍÏнÈÙʐ ǽÍÏÅÊÅ ʽ¾Ð¿½ÛÏÙ ѐÄÅԊ ʘ ɽÏÂ͐½ÈÙʘ ˾q—ÇÏʘ ֐ÈÙÊËÎϐ Æ ˾q—ÉÐ ÓÂÌËÍËÁà ЗӐǽ¿Â¿ÁÔÐÏÏÜ

v ¼ÇÅÆ ÂϽÌ Í˾ËÏÅ ÁÈÜ ¿½Î ʽÆӐǽ¿ÕÅÆ ½ ÜÇÅÆ v ÌÍËÎÏË ÊÂÉÅÊÐÔÅÆ v¯½ÇËÀËÌËÁÈÐÊÂɽ— ¾ËʽÎÔÂÏ¿ÂÍË  ¾ÂÄÐÉË¿ÊË ¿ÉÂýÒÀÍÐÌŐÎÊЗÜǽÎÙ ÎÌÂӐ½ÈÄ½ÓÜÒËÔ½ÉſĽ—ÉËĽɐÊۊ ¿½Ê ½ÈÂÄÍËÄÐɐÈË ÖËĽÑËÏËÀÍ½ÑÛ ÎǽÐÉË ¿ÁÌË¿Á½ÏÅÉ ŸËÈËÁÅÉÅÍ ±ÍÁÇÂÎ ª½¿ÍÜÁ ÔÅ ÉÅ ¿ÏÍÙËÒ ͽÄËÉ ÑËÏËÀͽÑЗÉËÇͽÖ ʐßËÈËÁÜ

v ¡Â ¿½Õ Áœ ÎÌÍÅÆɽÛÏÙ ÀÈžÕÂv¿­ËΐœÔÅʽ¤½ÒËÁ

v ©Å ÔÐÈÅ ÜÇ ̐ÁȐÏÇÅ ÁÅ¿ÈÜÔÅÎÙ ÌÍˊ ÂÇÏ ˆ«ÎϽÊʗ ÌË¿ÎϽÊÊܘ ˾ÀË¿ËÍÛ¿½Š ÈÅ ɐà Î˾ËÛ Ä Üǘ νÉ ÇËÉÌqÛÏÂÍʘ ÀÍÅ ¿ÄÜÏË ËÍȽ ÒËÔ½ ÉÅ ʐÜÇÅÒ ÀËÍ Ê ¿ÅÇËÍÅÎÏ˿п½Èŏ¿ÓÙËÉпÅͽÄÊË¿ÅÁŠ ÊË ÍËÄÍÅ¿ ÌËÇËȐÊÙ v Ó œÒÊÜ ÇÐÈÙÏÐͽ ¿ËÊÅ¿ʐÆ¿ÅÍËÎÈÅÆËÌÂÍÐÛÏÙÏÂÍɐʽÉÅ νÉ Ӑ—œ ͽÈÙÊËÎϐ ÊÕÅÆ ÌÍÅÇȽÁ ° §ÅϽœ¾½À½ÏËÒÏËÏͽÇÏп½¿ÎÛÃÂϐÌËÄÅ ˆ«ÎϽÊÊÙËÀË ÌË¿ÎϽÊÊܘ ÜÇ ÁÐàÎÒËÐ ʽ ÜÌËÊÎÙÇÅÆ ÏͽÁÅӐÆÊÅÆ ϽÊÂÓÙ ÒËÔ½ ÄÍËÄÐɐÈË ÉÅ ĽÇȽÁ½ÈÅ ÏÐÁÅ ÖËÎÙ ӐȊ ÇËɐÊÕ¤ÍÂÕÏËÛ ÊÏÂÍÌÍÂϽӐœÊÂÎÐϊ ϗ¿ Ÿ½ÃÈÅ¿½ νɽ ÂÉËӐÆʽ ÀÈÜÁ½ÓÙǽ ͽÇÓÜ ÜÇÐ ÌËϐÉ ÇËÃÂÊ ÌËÔÅʽ— ÜÇËÎÙ Ìˊο˗ÉÐ ÏÈÐɽÔÅÏÅ ¿ÁʽÒËÁÜÔÅ ϽÉ Ä˿ΐÉ ͐Äʐ Õ½ÍÅ ÄʽÔÂÊÙ ÊËÁ ÊÂÎÌˊ Á¿½Ê ÁÈÜ ʽÎ νÉÅÒ «ÁÅÊ ÄͽœÈÙÎÙÇÅÆ ÇÐͽÏËÍ ÁË¿ÀË ÍËÄɐÍÇ˿п½¿ Ä ÌÍÅ¿ËÁÐ ÏËÀË ÔËÉпˆ«ÎϽÊÊÙËÉÐÌË¿ÎϽÊʐ˜ÌŠ ͐ËÁÅÔÊË ÄqÜ¿ÈܗÏÙÎÜ Ü֐Íǽ ¤ÍÂÕÏËÛ ¿ÊÁÆÕË¿¿ÅÎÊË¿ÇÐÎÂÊÎӐ—œÉÂϽÑËÍÅ¿ ÏËÉÐ ÖËÜ֐ÍǽvÎÏËϽÒËÈËÁÊËÇÍ˿ʽ ³Ç½¿Ë ÏÅɾÈÙÕ ÖËÉÅÓÙËÀËÉËÉÂÊÏÐ ʐÜÇͽӐËʽÈÙÊËÊÂÌÍËÁÐÉп½ÈÅ

v ° ¿½Î ¾ÐÈË ÌÂÍÂÁÔÐÏÏÜ ÇËÈÅ ¿ ŠÉÐ ĽÁÐÉп½ÈÅ οÆ ˆÎŠ ȽÉÎÙÇÅÆÌÍËÂÇϘ v ° ʽÎ ¾ÐÈË ¿ÁÔÐÏÏÜ ÖËÓÂÖËÎÙ¾Èي Õ ʐÃÌÍËÎÏËÔËÍÊÅÆÀÐÉËͦËÀËÌÍˊ ÍËԐÎÏÙÎϽȽËÔ¿ÅÁÊËÛÄʽÔÊË̐ÄʐÕÂ

vÜÇËÛ¾ÐȽ¿½Õ½ͽÇӐÜʽÌˊ ÁœŠÀË¿ÇËÊÏÂÇÎϐÄÍ˾ÈÂÊËÀË ¿½ÉÅĽՐÎÏÙÍËǐ¿ÁËÏËÀË v ­Â½ÇӐÜ ¾ÐȽ ¾ÐÍÒÈÅ¿½ ¬½ÉqÜÏ½Û ÏËÁ¿ÂÎÙÔ½ÎÏͽÊÎÈÛ¿½ÈÅÊË¿ÅÊÅ®Š¢ÊŠ ¢Ê ËÎÙÜÇËÎÙпÂÔÂ͐ÌËǽÄÐÛÏÙÌËÍËÊ ʐÆ ÊÙۊÆËÍÇÎÙÇÅÆ ËѐΠ ÇËÈÅ Ä ÊÙËÀË ¿Ã¿ΐ̐ÕÈÅ ½ÈÂÉËʐÏËÍÅпÉÇÊÂʐ  ʽ¿ÎÒÉËʐÏËͽÒĽÎϽ¿Ç½vʽս®Ï½Š ÏÐÜ®¿Ë¾ËÁÅ¿̽ͽÊÁÐe

v ÈžÕ  ɽ¾ÐÏÙ ʽ ¤½ÒËÁ Ľ¿ÁÜÇÅ ÍËÄ¿ÅÊÐϐÆ ϽÉ ÊÑͽÎÏÍÐÇÏÐ͐ ª½ ¤½Š ÒËÁ — ÊÎÏÅÏÐÏÅ ½Ç½ÁÂɐÔʘ Ͻ ÉÂÁŠ ½ÈÙʘ ÇÍÅÏÅÇÅ ÊÎÏÅÏÐÏ ÇÐͽÏËÍÎÏ¿½ ÏËÖË°­ËΐœvÈÅÕÂËÇÍÂɐËÎ˾ÅÎÏËÎϐ Đο˜ÉÁÐÃÂËÎ˾ÅÎÏÅÉÎÌÍÅÆÊÜÏÏÜÉ

v È Ç͐É ÊÎÏÅÏÐϐ¿  ÇÐͽŠ ÏË͐¿ ÎÊЗ ÖÂ Æ ÌÍËÎÏË ÀÈÜÁ½Ô ¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


¡ÄÊÇÉÇÈ ¿ÌÑÇÉÁ¿ÏÌÇÈ Ð¿ÊÍÌ iÂÏÒÃÌÞ «ÍÀ½ÊÄ½ÏËÍÅ ©¥®¯¢³¹§¥¦­®¢ª¨ £ÐÍʽȈ"356,3"*/&˜ ©ÎÓÂÌÍË¿ÂÁÂÊÊÜ ˆ©¥®¯¢³¹§¥¦­®¢ª¨˜ ¿Ðȏ¿½Ê½©½ÄÂÌÅ §Åœ¿

XXXBSUVLSBJOFDPNVB ¯ÂÈ 


ÊÏÂÍ¿Û

Співредактор провідного лондонського мистецького часопису «Frieze» Сем Торн розповів спеціальному кореспондентові ART UKRAINE про роль художніх видань та позицію арт-критики за ринкових умов

®ÂɯËÍÊϽ ÈÙËʽ‡ÉÈÛϐʽ ʽÜÍɽÍÇÐ ˆÍϊ¡Ð¾½œŠ˜

Сем Торн: ÈÙËʽ‡ÉÈÛϐʽМодель бієнале сходить нанівець… ¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


v ¼Ç ʽ Ÿ½Õ ÌËÀÈÜÁ ʽÎÙËÀËÁʐÄɐÊÛÛÏÙÎÜ ¿Ä½—ÉË¿ÁÊËÎÅÊÅ ʽ Ëΐ ÇÍÅÏÅNJÇÐͽÏË͊½ÍϊÁÅÈÂ͊ ÒÐÁËÃÊܐÊÎÏÅÏÐÓÜ v ¬ÍËÏÜÀËÉ ËÎϽÊʐÒ Íˊ ǐ¿ ÒÐÁËÃÊÜ ÎÅÏнӐÜ ĽÀ½Š ÈËÉ ¿ÅÄʽԽ—ÏÙÎÜ ɽÍÇÂÏÅʊ ÀË¿ÅÉÅ ¿ÁÊËÎÅʽÉÅ §ÈÙǽ ÍËǐ¿ÏËÉÐ̐ÁԽξÐÉÐÇËÈÂNJ ӐËÊÂÍÅϽÉÐÄœÌËÔ½ÈÅÎÇÐÌˊ ¿Ð¿½ÏÅ Í˾ËÏÅ ÉËÈËÁÅÒ ÒÐÁËÊ ÊÅǐ¿ ÇËÏ͐ ¿ÁÊËÎÊË ÊÂÁ½¿ÊË ¾ÐÈÅ ÎÏÐÁÂÊϽÉÅ ³Â ¿Á¾Ð¿½Èˊ ÎÜ ÌÂÍ¿½ÃÊË ÌËĽ ÂÇÎÌÂÍÏÊËÛ ËӐÊÇËÛ ¯ËÁ ÜÍɽÍÇÅ ÎϽÈÅ ʽŠ ÄÅ¿½ÏÅ ˆÊË¿ÅÉÅ ¾—ʽȘ ° ÏËÆ Ô½Î ʽ ÄɐÊÐ ÒÐÁËÃʐÆ ÇÍÅÏÅӐ ÄÁ½¿½ÈËÎÜ ÌÍÅÆÕȽ ÌÍËÎϽ ÐÀËÁ½ Ä ÊË¿ËÛÏÂÊÁÂÊӐ—Û¬ÍÅ¿½Ïʐ½É¾Óœ ÄËÎÂÍÂÁÅÈÅÎÜʽÇËÉÂÍӐœÌÍÅÓÙËÉÐ ̐Á¿ÅÖÅȽÎÜÇËÊÇÐÍÂÊӐÜɐÃÉËÈˊ ÁÅÉÅ ÇÐͽÏËͽÉÅ ÒÐÁËÃÊÅǽÉÅ Ͻ ÁÅÈÂͽÉůÂÌÂÍÉÂÆÊÎÏ͐ÉË¿À½ÈÂÍœ ÁÛÏÙ Ľ ϽÇÅÉ νÉÅÉ ÌÍÅÊÓÅÌËÉ ÖË ÆÁÂÍý¿ÊÉÐÄœ vÎÏ¿ËÍÛÛÏÙǽϽÈˊ ÀÅ ÐÏÍÅÉÐÛÏÙνÆÏŐϽÇÁ½È¡ÐÉ½Û ÌÍËÏÜÀËÉ ËÎϽÊʐÒ ÌÍžÈÅÄÊË ÍËǐ¿ ѐÀÐͽ ÊÎÏÅÏÐӐËʽÈÙÊËÀË ÇÐͽÏËͽ ÎϽȽ ¾ÈÙÕ ¿ÅÄʽԽÈÙÊÅÉ ѽÇÏËÍËÉ ʽ ÍÅÊÇÐ Ͻ ¿ ½ÍϊÇÍÅÏÅӐ ©ËÁÂÈÙ ¾—ʽÈ ÎÒËÁÅÏÙʽʐ¿ÂÓÙ ½ÊÎÏÅÏÐÏÊÂĽÈÂÃÊËÀË ÇÐͽÏËÍÎÏ¿½ ÎÇË͐ÕÂĽ¿Î ϽÇËÃÄÀ½ÎÊÂ

v ¼Ç ÍËÄӐÊۗÏ ÎÅÏÐ½ÓÛ ÇËÈÅ ÎÙˊ ÀËÁʐÐÎ̐ÕʐÉËÈËÁÒÐÁËÃÊÅÇÅʽ½ÐNJ ӐËʽÒ ÌÍËÁ½ÛÏÙÎÜ Ľ ϽÇÅÉÅ νÉÅÉÅ ӐʽÉÅ ÜǐÎϽ͐ɽÆÎÏÍÅ v ¼ Ê ɽÛ ÁËοÁÐ Í˾ËÏÅ ¿ ½ÐÇӐËÊÊÅÒ ÐÎϽÊË¿½Ò ½È  À½Á½Û ǐÈÙǽ ÍËǐ¿ ÏËÉÐ ÇËÈÅ ÍÅÊËÇ ¿ÏͽÏÅ¿ ÄÁËÍË¿ÅÆ ÀÈÐÄÁ Ó ÎÌͽ¿Á ÎÌËÏ¿ËÍÅÈË ËӐÊÇÅ ¤½Í½Ä ÇÐ̐¿ÈÜ Ï¿Ë͐¿ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ÎϽȽ¾ÈÙÕÄ¿½ÃÂÊËÛ

v ¯Ë¾ÏË ÁÂÜÇÅÉ ÉËÈËÁÅÉ ÒÐÁËÃÊÅÇ½É ÇËÏ͐ÄÈË¿ÅÈÅÒ¿ÅÈÛ ÌÍËÎÏËÌËÖ½ÎÏÅÈË v ¯½Ç ʽ ɐÆ ÌËÀÈÜÁ ÁÂÜÇÅÉ ÌÍËÎÏË Ìˊ ϽȽÊÅÈË  ¿ËÊÅ ÌËÏͽÌÅÈÅ ¿ ÉÅÎÏÂÓÙÇ ÎÂÍÂÁË¿ÅÖ ʽ Ò¿ÅȐ ½ÃËϽÃÐ ³Â ʽÌÍŊ ÇȽÁ Ͻǐ ÊÙۊÆËÍÇÎÙǐ ÒÐÁËÃÊÅÇÅ ÜÇ ¯ÂŠ ÍÂÊΧËÒ ÔÅÌËǐÆÊÅÆ¡ÂÕ®ÊËÐ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

 Î Ï Â Ó Ï ¿Ë ÎÊÂÉÅ ½ÍËÁŠ ½ Ô Ð Î Ë ½ÊÙÌÍ ¿ÁÊÅÒ ɐÃÊ ËÇ ÅÒ¿ÅÁ ÂÍÂÁË¿ ÌËÀÈÜÁÅ ÌÍË ÍÅÏÂÁ ÈÜÁÐÉ Ì Ä Â Ê — Á Ç Ð¿ Û Ë Á ¾ È È ¿ Ï ½ v à ¿ 'SJF[F £ÐÍÊ ½ϽÇË Ç ¿ÅÎ Ï ÐÍÐ Ü Ç ÐͽÏË͐¿ Åҽʽ ȐÏÅǐ¿ ÊÊËÀËÈËʊ Ù È Ð Ç ½ Ï ËÁ É ǐ¿ ËÁÊËÆ ¿ÉËÈ ÉÂ͐¿ ϊÇÍÅÏÅ ÊÅÒ½Í ÅÒÒ ÐÁËÃÊÅÇ ½ÎÊË¿ÊÅǽÉÅ ÒËÁÅÏÙ ÊË Ä Å Ê  Ÿ Ã Ó Â Ë Í Ê Ľ È "S U 'BJS ½ÊÅÆÐ 'SJF[F ÊÓÆË¿ Ë ÜÍɽÍÇ Ð v ËÀ ÊÅÇ ÁËÊÎÙÇ ËɐÎÜÔ Ë ÁÊÅÆÖ ÍÇ Ë Í ½ Ê ÖË͐ÔÊ Ã Ùۊ¦Ë NvÉ "SUGPSV ÅÆÐÍ ª Ê ½ ¿ ËÍÇ Ë Ä½ÎÊ Íʽ È ªÙۊ¦ DPN S UGPSVN ½ÍϽ ÈÙÊÅÆà Р˿Å֐  IUUQB Á Ç¿ Š ÍϊÎÂÍ UvÖË ÛϽÏ½ $BCJOF ËÌÐÈÜÍÊÅÆн FPSH ȐÆÎÙÇË À Ê JO [ ½ Ì Ü B Ë Î H Ç Ù B ÕÅÍË JOFUN ÅÁ½—Ï XXDBC ½ÍÇ ¿ IUUQX ÊËÉÂ͐¿Ê Í ©È½Ê Š v F Ð T Æ T Å ¿ÍËÌÂÆ V Ê .P ½ Ï Ê Â— Å Ô Ë À Ë ½ÎÊË¿½ BHB[JOFJU È Ä Ì Ä Û Â Ë ¾ Ç Ê ÈÆÎÙ ½Í Ç Ë À Ë ¿ Å Á ½ ¿ VTTFN Ê XXNP É Â Í ¿Ê IUUQX D P Q FvÊ Ë Ò Ë Á Ê Ë Æ É Â Ê ½ T Ç P É JE ½ Í , B MF ¿ ÅÁ ½ÊÊÜ Î Ù Ç Â ¿  © È ½ Ê  PQFFV Á Ë É Ð XUIFLBMFJEPTD X X IUUQ

ǽ ¡Ë¿Á
v¼ÇÅÉÔÅÊËÉÊÅʐÄɐÊÛÛÏÙÎÜϽǐÊÂĽÈÂÃʐ½¿ÏËÍÅÏÂÏÅ ÜÇÇÍÅÏÅÇÅϽÉÐÄœ v ³Â ÌÅϽÊÊÜ ÕÅÍËÇËÀË ɽÎÕϽ¾Ðe ¬ËŠÌÂÍÕ  ÉÐÄœ ʽ¿ÍÜÁ ÔÅ ÉËÃʽ ¿¿½Ã½ÏÅ ÊÂĽÈÂÃÊÅÉÅ ¬ÍÅʽÆÉʐ ¿ žÍÅϽʐœ ÁÂÍý¿Ê ѐʽÊÎп½ÊÊÜÉÐÄÂÆÊÅÒÌÍÅÁ¾½ÊÙýÈÛÀÁÊËɽÈÂÊÙÇ ÏËÉÐÉЊ ÄœÄÉÐÕÂʐÄ¿ÂÍϽÏÅÎÜÌËÁËÌËÉËÀÐÁËÇËÍÌËͽÏÅ¿ÊÅÒÎÌËÊÎË͐¿ «ÁÅÊÇÐͽÏËÍÎǽĽ¿ÉÂʐ ÖËοËÀËÔ½ÎпÊ¿ÅÏͽԽ—ʽÌˊ ÕÐÇϽǘ̐ÁÏÍÅÉÇů½ÇÅÉÔÅÊËÉ ¿ÂÈÅǐÊÎÏÅÏÐӐœ̐ÁÌËÍÜÁÇˊ ¿ÐÛÏÙÎܾ½À½ÏÙËÉ͐ÄÊÅÉÇËÉÂÍӐÆÊÅÆÐÎϽÊË¿½É ʽ¿ÅÎϽ¿ÇË¿Ð ÁÜÈÙʐÎÏÙ¿ÌÈÅ¿½—¾½À½ÏËѽÇÏË͐¿ ËÇ͐ÉÇËÊÓÂÌӐÆœÒʐÒÇÐͽŠ ÏË͐¿ϽÁÅÍÂÇÏË͐¿¬ÍÅÓÙËÉÐËÎϽÊʐÉÔ½ÎËÉÈÛÁÂÆ ÜǐӐǽ¿Š ÈÜÏÙÎÜ ÎÐÔ½ÎÊÅÉ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉ ÎϽÈË ÄʽÔÊË ¾ÈÙÕ  ¿ÁÇÍÅÈËÎÜ ¾½À½ÏËÊË¿ÅÒÉÐÄœ¿§ÍÅÏÅÇÅ¿ÃÂÁ½¿ÊËÊÂɽÛÏÙϽÇËÀËÎϽÏÐÎÐ ÜÇ ÎǽÐÉË §ÈÂÉÂÊÏ ͐ʾÂÍÀ ÔÅ  ½ÍËÈÙÁ ­ËÄÂʾÈÛÉ ÖË Ä ÊŠ ÕËÀ˾ËÇÐ ÉËàÆÁ˾ͳÂƽ¿ÏËÍÅÏÂÏϽ¿ÌÈÅ¿ÍËÄËÎÂÍÂÁÅ¿ÎÜ ɐÃÁÅÈÂͽÉÅ ÇËÈÂÇӐËÊÂͽÉÅ Ͻ ÉÂÊÕËÛɐÍËÛ ÇÐͽÏËͽÉÅ

v ¼Ç Ö ¿ÅÁ½ÊÊÜ ŸÅ ÌË͐¿ÊÜÈÅ ¾ Ä 'SJF[F ¬ËÀÈÜÁ½ÉÜÇÅÒËÀÈÜÁ½Ô¿ŸÅÁˊ ¿ÍܗÏÂ

v ¼ÇËÛ ŸÅ ¾½ÔÅÏ ÍËÈÙ ÌÍË¿ÁÊÅÒ ÒЊ ÁËÃʐÒ¿ÅÁ½ÊÙĽÓÅÒÐÉË¿ v ©Âʐ ÌÍŗÉÊË ÐοÁËÉÈÛ¿½ÏÅ ÖË 'SJF[F ľÂ͐À½— οËÛ ÌËÄÅӐÛ Ͻ ÍÂÁ½ÇӐÆÊÐ ÊÂĽŠ ÈÂÃʐÎÏÙ £ÐÍʽÈ Ľ¿ÃÁÅ ÌÍÅÏÍÅÉп½¿ÎÜ ÃËÍÎÏǘ ÌËȐÏÅÇÅ ÖËÁË ÄɐÎÏÐ Ͻ ÍÂÇȽÉÅ ©Å ¿ÅοÏÈۗÉË ÈÅÕ ϐ ÌÍËÓÂÎÅ Üǐ ¿¿½Š ý—ÉËʽƾÈÙÕÄʽÔÐÖÅÉÅÎÂÍÂÁÊÅÒ ĿŊ Ô½ÆÊË  ÌËÁœ ÍÅÊÇÐ È ÏÂɽÏÅǽ 'SJF[F Ê ˾ÉÂÃЗÏÙÎÜ¿ÄнÈÙÊÅÉÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉ«Ç͐É ÍËÄÌË¿ÁÂÆ ÌÍË ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ¿ÅÁ½ÊÊÜ ϽÇËà ÌоȐÇЗ ÊÑËÍɽӐÛ ÌÍË ÇËÉÌËÄÅÏË͐¿ ÌÅÎÙÉÂÊÊÅǐ¿ ÌËÂϐ¿ ½ÍҐÏÂÇÏË͐¿v ®ÂÍÂÁ ÃÐÍʽȐ¿ Üǐ Ü ÍÂÀÐÈÜÍÊË ÔÅÏ½Û v "SUGPSVN ,BMFJEPTDPQF $BCJOFU  .PVTTF ¶Ë ÎÏËÎЗÏÙÎÜ ÇÍÅÏÅÇÅ Ü ¾Å ¿ÅÁÈÅ¿ ¬ÏŠ ͽ µÂÈÙÁ½ÈÜ ÜÇÅÆ ÌÅÕ ¿ /FX :PSLFS ½È ¿Ê Ä¿ÅÔ½ÆÊË Ë͐—ÊÏË¿½ÊÅÆ ÌÂÍ¿½ÃÊË ʽ ÊÙۊÆËÍÇÎÙÇÐ ÎÅÏнӐÛ Ÿ ÊÕËÉÐ Ü ĽĿŊ Ô½ÆÌËÇȽÁ½ÛÎÜʽÁÐÉÇÐϽÇÅÒÇÍÅÏÅǐ¿ÜÇ ­Ë¾ÂÍÏ ®ÏËÍÍ ÜÇÅÆ ÌÅÕ  ÁÈÜ 'SJF[F ¡ÂÆ¿ ²Ç ¯¡ÃÂƧȽÍǐ¡ÃËÊŸÂÈÔÉÂʳ¿Î ÌÍÂÁÎϽ¿ÊÅÇÅ ÌËÇËȐÊÊÜ ½ÍϊËÀÈÜÁ½Ô¿ Üǐ ʽ¾ÐÈÅÌËÌÐÈÜÍÊËÎϐÖ¿vŠÒ«ÁʽÇ— Æ ÉËÈËÁ Ӑǽ¿ ÇÍÅÏÅÇÅ Üǐ ϽÇËà ÌоȐÇЊ ÛÏÙÎÜ ¿ ʽÕËÉÐ ¿ÅÁ½Êʐ ®ÂÍÂÁ ÊÅÒ v ¡ÂÊ ±ËÇÎ ¡ÃÂʐÑÂͲÀÀ ¦ËÍÀ ½ÆÄÂÍϽ§ÍÎϐ ¨ÂÊÀ ½ϽÇËé½ÍϐÊ Â;ÂÍÏШËÊÁËʐ §ÐœÊ ¨½ÏÉÂÍ Ð µ¿ÂÆӽ͐œ ¼Ê ŸÂÍ¿ÂÍÏ  ¡ËɐʐÇ ¢ÆÒÈÂÍОÂÍȐʐ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


v¼ÇŸÅ¿¿½Ã½—Ï ÔÅÌË¿ÅÊʐÖËÁÂÊʐ À½ÄÂÏÅ¿ÅοÏÈÛ¿½ÏÅÌËÁœÐÎÑÂ͐ ÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÔÅÓÂÌÍÂÍËÀ½ÏÅ¿½ ¿ÅÇÈÛÔÊËÎÌÂӐ½ÈÄË¿½ÊÅÒ¿ÅÁ½ÊÙ v ½ÄÂϽvÓ ¾ÂÄÐÉË¿ÊË ¿½ÃÈÅ¿ÅÆÑËÍɽÏ ÁÈÜÉÅÎÏÂÓÏ¿½È ʽÉËÛÁÐÉÇÐ À½ÄÂÏ ÖË ÌÅÕÐÏÙÌÍËÉÅÎÏÂÓϿ˽ÁÂÇ¿½ÏÊË ÊÂϽǾ½Š À½Ï˳ÂÄÐÉË¿ÈÂÊËÜÇÊÂÎϽÔÂÛÍÂÎÐÍΐ¿ ϽÇ  ÊÂÁËÎϽÏÊÙËÛ ÇËÉÌÂÏÂÊӐ—Û ¿ ӐÆ À½ÈÐĐ ²ËÔ½¾ÍÅϽÊÎÙǐÀ½ÄÂÏÅ ÎÇË͐Õ ʽ¿ÏÙÌÍŊ ÖÂÌÈÛÛÏÙÔÅϽԽÉÎÇÂÌÏÅÓÅÄÉÖËÁËÎÐԽΊ ÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ °¨ËÊÁËʐÊÂɽ—ÃËÁÊËÀËÀ½ÄÂÏÊËÀËÇÍÅÏÅǽ ÜÇËÀË ÔÅϽÈË ¾ ʽÎϐÈÙÇÅ ¾½À½ÏË ÈÛÁÂÆ ÔÅ ÜÇÅÆÌÅν¿¾ÅÏ½Ç Üǭ˾ÂÍϮɐÏÐ/FX:PSL 5JNFT°ʽÎʽ¿ÏÙʐÎÊЗϽǘÏͽÁÅӐœ ÜÇ Ð ªÙۊ¦ËÍÇÐ ¿ÅοÏÈÛ¿½ÏÅ ¿ ½ÑÕ ÇËÉÂ͊ ӐÆʐ¿ÅÎϽ¿Çŧ͐ɢÁ͐½Ê®ÍȐÄ(VBSEJBO Ð ŸÂÈÅÇ˾ÍÅϽʐœ ÊÂɽ— ½ÍϊËÀÈÜÁ½Ô¿ Áˊ ÎϽÏÊÙË Ç¿½ÈÑÇË¿½ÊÅÒ Ð ÌÅϽÊʐ ÉÅÎÏÂӊ Ï¿½ ÜÇÅÒ ÉËÃʽ ¾ÐÈË ¾ ÔÅϽÏÅ ¿ ÖËÁÂÊÊÅÒ ¿ÅÁ½ÊÊÜÒ ©½¾ÐÏÙ Ó ÀË¿ËÍÅÏÙ ÌÍË ¾ÍÅϽʊ ÎÙÇÐ̐ÁËÄ͐ÈÅ¿ÎÏÙÁËÎÐÔ½ÎÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ Üǽ ÜÎÌËÁ¿½ÛÎÜ ÄÔ½ÎËÉÄɐÊÅÏÙÎÜ

vª½ÜÇÅÆÏÅ̐ÊÑËÍɽӐœÎÙËÀËÁʐ¾ÈÙÕÂĽ ¿ÎÂË͐—ÊÏË¿½ÊÊÂĽÈÂÃʐÃÐÍʽÈÅ v ³Â ĽÈÂÃÅÏÙ ¿Á ÑËÇÐÎÐ ÏËÀË ÔÅ ÊÕËÀË ¿ÅÁ½ÊÊÜ Ÿ ËӐÊӐ ÌËÁÆ ÖË ¿Á¾Ð¿½ÛÏÙÎÜ ¿ ÎÐÔ½ÎÊËÉÐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ Ͻ ÎÑÂ͐ ÇÐÈÙÏÐÍÅ ¿ ӐÈËÉÐ ÉÅ Ð 'SJF[F ʽɽÀ½—ÉËÎÜ ľÂÍÂÀÏÅ ÇËɾÊ½ÓÛ½¿ÏËÍÅÏÂÏÊÅҐÊË¿ÅÒÌËÀÈÜÁ¿ ½ϽÇËÃ͐ÄÊÅÒ̐ÁÒËÁ¿ϽͽÇӐÆ

v«ÎϽÊʐÉÔ½ÎËɾÈËÀÅĽÆÊÜÈŽÇÏÅ¿ÊÐÌˊ ÄÅӐÛпÁÇÍÅÏÅÒÌоȐÔÊÅÒ˾ÀË¿ËÍÂÊÊÜÒŸÅ ÌËÀËÁÃЗÏÂÎÜÄÏÅÉ ÖËϽǽÑËÍɽÁÅÎÇÐΐÆÊÅÒ ɽÆÁ½ÊÔÅǐ¿ʽƾÈÙÕÕ¿ÅÁÇËϽ˾q—ÇÏÅ¿ÊË ͽÀЗʽÒÐÁËÃʐÆÌÍËÓÂÎ v¼ÄÀËÁÂʐÄÏÅÉ Ö˾ÈËÀÅÁ½ÛÏÙʽÆÕ¿ÅÁŠ ÕÅÆѐÁŠ¾ÂÇʽÌËÁœ¿ÎÐÔ½ÎÊËÉÐÉÅÎÏÂÓÏ¿ ½È  ¿Ì¿ÊÂÊÅÆ ÃËÁÂÊ ¾ÈËÀ Ê ÉËàÌÍŠ ÏÂÊÁп½ÏÅ ʽ ˾q—ÇÏſʐÎÏÙ ¨ÛÁÜÉ ÌËÁˊ ¾½—ÏÙÎÜ ÔÅϽÏÅ ¾ÈËÀÅ ËÎǐÈÙÇÅ ¿ËÊÅ ÌÍÂÁŠ ÎϽ¿ÈÜÛÏÙ ÌËÄÅӐÛ ˆÖÅÍËÀ˘ ½¿ÏËͽ ÜÇÅÆ ÀË¿ËÍÅÏÙÄÍËÄÐɐÈËÛÉË¿ËÛ³ÂÌÍÅÍËÁÊË  ÓÂÌÍÅÏÜÀЗÔÅϽԐ¿

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
*ONFNPSJBN

Ïͽ¿ÊÜЪÙۊ¦ËÍÇÐʽÍËӐÃÅÏÏÜ ÌËÉÂÍȽ¿ÅÄʽÔʽÒÐÁËÃÊÅÓÜ ¨ÐœÄžÐÍÃн©Å¿Õ½Ê˿ЗÉË̽ÉqÜÏÙ ¿ÅÁ½ÏʘÐÊÇÅÇËÍËÏÇÅɾËÀͽѐÔÊÅÉ ÂΨÂΐ¬ÍËÇËÌÂÊÇË

¨ÐœÄžÐÍÃн Ͻ¾½Í½Ê¤ÅÀÉÐÊÁ

<>

<>¨ÐœÄžÐÍÃн ±ËÏË¡ÅÉÅÏ͐·ÍËÎ <>¨ÐœÄžÐÍÃн ±ËÏËÄ½ÍҐ¿Ð¨ÐœÄžÐÍÃн°ÁËÇÐÉÂÊϽÈÙÊËÉÐѐÈÙɐÍËÇЈªÃʽ͐Ԋ ǽ˜ -B3JWJ SF(FOUJMMF Á¿qÜÊËÎÏËÌqÜÏÅ͐Ôʽ¨ÐœÄ žÐÍÃн ¿ ÌÂÍÂÍ¿ ɐà ÄÀ½Áп½ÊÊÜÉ  ÌÍËÎÈÐÒˊ ¿Ð¿½ÊÊÜÉ ÁÅÏÜÔÅÒ ̐ÎÂÊÙËÇ ÌÍË ɽÉÐ ÀË¿ËÍÅÏÙ ˆ°Î ÖËÎ̽Á½—ʽÁÐÉÇÐ ÌË¿ÂÍϽ—ÏÙÎÜvÁ˾½Š ͽʽ˜ŒœÎ̐¿ÍËÄÉË¿ÊÅÓÜ ÕËÇË¿½Ê½ˆÉ½Í½ÄÉËɘ ¿ÅÀÐÇЗˆ¼ÇËÀ˾½Í½Ê½ ˜vʽÖËžÐÍÃн¾ÂĊ ½ÌÂÈÜӐÆÊËÆÍËÄ¿½ÃÈÅ¿Ë¿ÁÌË¿Á½—ˆž½Í½Ê½ʽ ÉqܤÅÀÉÐÊÁ˜²ËϐÈËÎپž½ÔÅÏÅ¿ÓÙËÉÐÏ¿Â͊ ÁÃÂÊʐ Ê ÎȽ¾ËÐÉÊ ÌÍËÎÏË͐Çп½ÊÊÜ ½ ÏËÊÇÐ νÉːÍËʐÛÖËÁËÇËÊÇÍÂÏÊËÀˤÅÀÉÐÊÁ½vÌÍˊ ÀËÈËÕÂÊËÀËƽÇΐËɽÏÅÔÊËÀËѽÇÏÐÑÍÂÆÁÅÎϊ ÎÙǘ ̐ÁÇȽÁÇÅ ¿ÎÒ Í˾Ï ¨ÐœÄ žÐÍÃн ° ¾ÐÁي ÜÇËÉÐͽĐνɐÆɽÁ½ÉžÐÍÃнʽÈÂýÏÙÎÈË¿½ ÌÍËÏ ÖËÉÅÎÏÂÓÏ¿ËvËÁʽÄÀ½Í½ÊϐÆÄÁËÍ˿˜ ÀËÈË¿Å ÏËÉÐ ÉËÃʽ ÁËÄ¿ËÈÅÏÅ Î˾ ÌËÎɐÜÏÅÎÜ ͽÄËÉ Ä ¨ÐœÄ ½ Ê ʽÁ ¨ÐœÄ ³ÂÆ ѐÈÙÉ žÍÅÐÏ §ËÍÊ½Ê Ľ¿ÂÍÕ½ÈÙÊÅÆ Ð ÏÍÅÈËÀœ ÌÍË ÒÐÁËÊ

<>

ÊÅÓÛ ÎÏËÍÅÇ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ­Ë¾ÂÍÏ ¬ÊÇÐΊŸÏÏÂÊ ʽĿ½¿ˆÊÂÄÀͽ¾ÊÅɘÐÏËÉÐ ÜǾÈÙՊÉÂÊÕ¿Š ÁËɐÌËÎϽϐοÏÐÉÅÎÏÂÓÏ¿½ÇÂÌÇÐÛÏÙˆÄÁÐàÎϽ͘ϽɐѐÔÊËÎÅÈÙʘÐÊÇŘ®½É½žÐÍÃнÐ ѐÈÙɐÎÌͽ¿ÁÎÇÅÁ½—ÏÙÎÜʽɽÈÂÊÙÇÐɐѐÔÊÐ ÎÏËÏÐÌËÎϐÆÊËÊÂÆÉË¿ÍÊËÄËÎÂÍÂÁÃÂʽ Ô½ÎËÉ Ͻ—ÉÊÅÔË ÐÎɐÒÊÂʽ ¾ÂÄÌÂÍÂÍ¿ÊË ɽÈۗ ÇÍÂΊ ÈÅÏÙvĽÁÐÉÈÅ¿ËÎÇ͐ÌÈÜÛÔÅÌÍËÓÂΐÍÂÄÐÈي ϽÏÎÈË¿½Éň´ÐÁË¿Ë ÔÐÁ˿˘ vÎÈÐÒ½—ÔÅϽʊ ÊÜ ÌÍË ÎÏË͐Û À˾ÂÈÂʐ¿ ÀË¿ËÍÅÏÙ ÌËÂÏÅÔÊÅÉÅ ÌÍÅÏÔ½ÉÅ ÁÂÉËÊÎÏÍЗȐÆÇЊÍÂÄÂͿнÍÁÈÜľŊ ͽÊÊÜÎȐĈÖ˾ÌËÈÅ¿½ÏÅÇ¿ÏŘ ¨ÐœÄʽÌÍÅǐÊӐοËÀËÃÅÏÏÜÎÇȽÁ½È½¿ÂÍȐ¾ÍŊ ǽÏÍÂÊÅϽľÅͽȽÎÈÙËÄÅ ½ÏÅÉÔ½ÎËÉʽˆ®Ëϊ ¾Î˜ ÌÍËÁ½¿½ÈÅ œœ ÎÇÐÈÙÌÏÐÍÅ Ľ ÎÂÉÅÄʽÔÊÅÉÅ ӐʽÉÅvÄËÇÍÂɽ Ľˆ®ËÊÊÐѐÀÐÍИ ˆ4MFFQJOH GJHVSF˜  Ð ŠÉÐ ĽÌȽÏÅÈÅ ɽÆàÁ¿½ ɐÈÙÆËÊÅ ½ˆªÔÊÅÆȐΘ ˆ'PS U˜ˆ/JHIU(BSEFO˜ 

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

 ̐Õ˿ЊÉÐÄÉËÈËÏǽĽÌËʽÁɐÈي ÆËÊÅÁËȽ͐¿ ¯ËÁà ЊÉÐ ¿ÈËÊÁËÊÎÙǐÆÀ½ÈÂÍœˆ¯ÂÆϘ ½ ʽÎÏÐÌÊËÀË ÍËÇÐ v ¿ ÉÐÄœ ®ËÈËÉËʽ ÐÀÂʊ À½Æɽ ¿ ªÙۊ¦ËÍÇÐ ¾ÐÈË ÌÍË¿ÂÁÂÊË ÀͽÊÁËÄʐ ÍÂÏÍËÎÌÂÇÏÅ¿Å ¨ÐœÄ žÐÍÃн ¿Á ÀͽѐÇÅ ŠÒ ˆ£ÊÇŊ¾ÐÁÅÊÇŘ ÁË ÉËÊÐÉÂÊϽÈÙÊÅÒ ÎÇÐÈي ÌÏÐÍ Ð ÏËÉÐ ÔÅÎȐ Æ ËÎϽÊʐÒ ÍËǐ¿ ¡Ë ÎÈË¿½ ÌËÁ¾ÊÐ ÍÂÏÍËÎÌÂÇÏÅ¿Ð ¿ ©«© ÌÍË¿ËÁÅÈÅ Ö ¿ ŠÉÐ v  ÏË ¾ÐÈË ¿ÌÂÍÕ  ÇËÈÅ ÓÂÆ ÊÙۊ ÆËÍÇÎÙÇÅÆ ÉÐÄÂÆ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ˾ȽÕÏп½¿ ϽÇÐ ¿ÂÈÅÇпÅÎϽ¿ÇÐÒÐÁËÃÊÅǽŠÃÊÇÅ ¬ÁÎÐÉÇÅÃÅÏÏܨМĞÐÍÃнËÎϽÊʐÉÅÍËǽÉÅ ̐Á¾Å¿½ÈžÈÙÕʐýÇÏÅ¿ÊË°ŠÉÐ ÍÂÃŊ ÎÂÍÅ ©½ÍËÊ §½ÃË͐ Ͻ É ŸËÈȽÒ ¿ÅÁ½ÈÅ Ö ËÁÅÊÁËÇÐÉÂÊϽÈÙÊÅÆѐÈÙɈ¨ÐœÄžÐÍÃн¬½Š ¿ÐÇ ÇËÒ½Êǽ Ͻ ɽÊÁ½ÍÅÊǽ˜ -PVJT #PVSHFPJT 5IF 4QJEFS UIF .JTUSFTT BOE UIF 5BOHFSJOF˜ ³Ü

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ÎÏ͐Ôǽ ɐÎÏÅÏÙ ɽÏÂ͐½ÈÅ Đ¾Í½Ê ÌÍËÏÜÀËÉ Á¿qÜÊËÎÏÅҊÁ¿ËÏÅÎÜÔÊÅÒ Ͻ ѐÇÎЗ ÌͽÇÏÅÔÊË ¿ÎÏ¿ËÍÅÒÐÁËÃÊÅӐ¿ÁŠÀËÁËŠÀË «ÎϽÊʐÆ ÌÍËÂÇÏ ʽÁ ÜÇÅÉ ÌͽÓÛ¿½È½ ¨ÐœÄ ËÇÍÂÉË ¿Á ÔÅÎÈÂÊʘ ÀͽѐÇÅ v ˆ¯Ç½ÊÅʊ ʐ ɽÈÛÊÇŘ ¤½Í½Ä Ð ŸÂÊÂӐœ ¿ ˆ.BHB[[JOP EFM 4BMF˜ ÌÍËÒËÁÅÏÙ ¿ÅÎϽ¿Ç½ œœ ÏÂÇÎÏÅÈÙÊÅÒ Í˾Ï Üǽ¿ÇÈÛÔ½—Æ¿ÅÖÂÄÀ½Á½Ê¼ÇͽÄ̐ÁÔ½Î̐ÁÀˊ ÏË¿ÇÅ¿ÅÎϽ¿ÇÅ Ïͽ¿ÊÜ ʽÁÆÕȽÄ¿ÎÏǽÌÍË ÎÉÂÍÏÙÒÐÁËÃÊÅӐ ˆ¯Ç½ÊÅÊʐ ɽÈÛÊÇŘ v Ó ÌÍËÎϐ ÌÂÍÂÒÍÂÎʐ ÎÌÈÂϐÊÊÜ ÇËÈÙËÍË¿ÅÒ ÏÂÇÎÏÅÈÙÊÅÒ ÎÏ͐ÔËÇ ÖË Ä˾ͽÃÐÛÏÙʽ̽ÎÏÂÈÙÊËÉÐÏȐÍËÿˊÔÂÍ¿Ëʐ ˾q—ÇÏÅ ¿½ÀÏÊÐ ÐÊÇÐ ÑËÍÏÂÓÛ ÁËÈËÊÛ ¨ÐœÄ ʽÇÕϽÈÏÏËÀË ÜÇÁÏÅÌÍÅÇȽÁ½ÛÏÙÁË̽ÌÂÍÐ Ͻ˾¿ËÁÜÏÙËȐ¿ÓÂɿȽÎʐÍÐÇÅ ­Ë¾ËϽÄÀ˾Š ÈÂÊËÌËÁ¾ÊËÛÏÂÒʐÇËÛ ÒËÔÜÇËÛÌÍÅɐÏÅ¿ÊËÛ ¾ÐȽÁÈÜžÐÍÃн¾½À½ÏËÄʽÔÊÅÉÇÍËÇËÉ

<>¨ÐœÄžÐÍÃн ¤¨Š§ÈÏǽ «ÎϽÊʐÆ̐ÁÆËÉ .VTFPEJ$BQPEJNPOUF ªÂ½ÌËÈÙ
<> <>¨ÐœÄžÐÍÃнÍǽÎÏÂ͐œ žÍËÊĽ ÌËȐÍË¿½Ê½̽ÏÅʽ ʽ¿ÎʽÇËÊÎÏÍÐÇӐÜ YY Y Y ±ËÏ˝ȽʱÊÇÂÈÙÉ½Ê <>¨ÐœÄžÐÍÃнŸÁÈÐÊÊÜ7**

<>¨ÐœÄžÐÍÃн ¡ÅÏÜ ÜÇÂÀËÆÁ½—ÏÙÎÜ ¯Ç½ÊÅʽ ÎϽÈÙ ½ÈÛɐʐÆ YY Y Y ±ËÏ˧͐ÎÏËÑÂÍžÐÍÇÂ

ÌÍËÓÂÎÅ ÖË ÌÍÅÊÂÎÈÅ ʽ ÏÂÈÂÂÇͽÊÅ ͐ÄÊËÀË ÍËÁÐ ÊÏÅÉʐ¿ÅÇÍÅÏÏÜϽͽȐϐŠÕËÐ ÌËÄʽÔÅÈÅÎÜϽÇËà ʽÎÌÍÅÆÊÜÏϐÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÄËÇÍÂɽʽÎÏ¿ËÍÂÊʐÌÍŊ ¿½ÏÊÅÒÇÈÛԐ¿ ÌÍÅÄÉÁÈÜÍËÄÐɐÊÊܽ¿Ï˾ËÀͽѐԊ ʘϽνÉ˽ʽȐÏÅÔʘÏ¿ËÍÔËÎϐϽÇÅÒÌËÎϽÏÂÆÜÇ ±ÍÁ½§½ÈËϽžÐÍÃн ©½ÏÅ¨ÐœÄ £ËÄÂѐʽžÐÍÃн ̐ÎÈÜÌ˿˗ÊʘÂ̐ÁŠ ɐœÀÍÅÌÐÈÅÕÅȽÎÜɽÆÐʿ½ÈÁËÉ ÁËÊÙǽ̐ÇÈЊ ¿½È½ÎÜ ÌÍË Êœ Ͻ ¿ËÄÅȽ œœ ʽ ̐¿ÁÂÊÊˊÑͽÊÓÐÄÙǐ Î̽ ²ÐÁËÃÊÅÓÜ ʽÄÅ¿½È½ ɽϐÍ ÁÐàÉÐÁÍËÛ ËÎˊ ¾ËÛ Üǽ¾ÐȽœœĽÒÅÎÊÅÓÂÛϽʽÆÇͽÖÅÉÁÍÐÀËÉ ¬ËÉÂÍȽ¿Ëʽ¿ŠÉЯËÀËÃÍËÇШМÄ̐ÕȽÁË ®Ë;ËÊÊÅ ¿Å¿Ô½ÏÅ ½ÈÀ¾ÍÐ Ͻ ÀÂËÉÂÏ͐Û ° ̐ÄʐÒ ÊÏÂÍ¿qÛžÐÍÃнÎÏ¿ÂÍÁÃп½È½ ÖËÀÂËÉÂÏ͐ÜÁ½¿½Š Ƚ ¿Ì¿ÊÂʐÎÏÙ ʽ ÌÍËÏÅ¿½ÀÐ ÂÉËӐÆʐÆ ÌÈÐϽÊÅʐ ÜÇпËʽ¿ÁÔп½È½ vœœ¾½Ç½È½¿ÍÎÙǽÇ¿½ÈÑÇ½ÓÆŠ ʽÍ˾ËϽÎÏËÎп½È½Îܧ½ÊϽ¬½ÎǽÈÜ ËÎϽÊÊÙËÀË ¿Ëʽ¿ÁÄʽԽȽϽÇËÃÜǐÊÁÅ¿Á½ ÜÇÅÆ¿ÁÆÕË¿¿Á ɽÏÂɽÏÅÇÅ¿¾ÇÍÂȐÀœ̐ÎÈ܈ɐÎÏÅÔÊËÀËÁËοÁИ ÊÂÖ½ÎÊËÀË¿Å̽ÁÇÐ ¤½À½ÈËÉ ÒÐÁËÃÊÛ ËοÏÐ ɽƾÐÏÊÜ ÒÐÁËÃÊÅÓÜ ËÏÍÅÉп½È½ ¿ ÕÂÎÏÅ ¿ÁËÉÅÒ ̽ÍÅÄÙÇÅÒ ʽ¿Ô½Èي ÊÅÒ ĽÇȽÁ½Ò Ͻ ÊÅÄӐ ɽÆÎÏÂÍÂÊÙ ¿ÁËÉÅÒ ÉÅÏӐ¿ ¡ËÈÂÊËÎÊËÀË ÍËÇÐ œœ ʽÎϽ¿ÊÅÇËÉ ¾Ð¿ ±ÂÍʽÊ ¨ÂàνÉ¿ÊÌË¿ÁËÉÅ¿žÐÍÃнÌÍËÏ ÖËœœÔÐϊ ϗ¿Â ÎÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ¾ÈÅÄÙÇ ÁË ¿ÅͽýÈÙÊÅÒ ĽÎ˾¿ ÎÇÐÈÙÌÏÐÍůËÁÃÒÐÁËÃÊÅÓÜËÎÂÈÅȽÎÜ¿¾ÐÁÅÊÇÐ ÁÂÄʽÒËÁÅȽÎÜÀ½ÈÂÍÂܝÊÁÍžÍÂÏËʽˆ(SBEJWB˜v ϽÇÅÉ ÔÅÊËÉ ¿Á¾ÐÈËÎÜ œœ ÁÂϽÈÙÊ ÄʽÆËÉÎÏ¿Ë Ä Í˾ËϽÉÅ Í̽ ©ÍË ¡Ûսʽ ¡½È Á §ÍÇË ¬Š ǽÎÎË ©½Ê­Â܏ÏËÁÃ¨ÐœÄ¿ÅÆÕȽĽɐÃĽ½ÉŠ ÍÅǽÊÎÙÇËÀ˽ÍϊÇÍÅÏÅǽϽÎÏËÍÅǽÉÅÎÏÂÓÏ¿½­ËŠ ¾ÂÍϽ ËÈÁ¿ËÏÂͽ Ä ÜÇÅÉ ÌÂÍœҽȽ ÁË ªÙۊ¦ËÍǽ 

²

ÐÁËÃÊÅÓÜ ʽÍËÁÅȽÎÜ ÀÍÐÁÊÜ ÍËÇÐ ¿ ÁËÎÅÏÙĽÉËÃʐÆÍËÁÅʐÍÂÎϽ¿Í½ÏË͐¿ϽÏË͊ À¿Ó¿ À˾ÂÈÂʽÉÅ ° ÁÅÏÅÊÎÏ¿ ĽÆɽȽÎÜ Áˊ ɽÈÙ˿п½ÊÊÜÉÑͽÀÉÂÊϐ¿ ÜÇÅҾͽÇп½ÈË¿ À˾ÂÈÂÊ½Ò ÖË ÌËÏ;п½ÈÅ ÍÂÎϽ¿Í½Óœ °ÏÉ ¿Ëʽ ʐÇËÈÅ Ê ɽȽ ÎÌͽ¿Å Ä ÏǽÊÅÊËÛ Ͻ ÀËÈÇËÛ Ͻ Æ ɽÏÅ œœ Ê ÒËϐȽ Ö˾Å ÁËÊÙǽ ĽÆɽȽÎÜ ÕÅÏÏÜÉ ÔÅÏǽÓÏ¿ËÉ°ÊÏÂÍ¿qÛÁÈÜÃÐÍʽÈÐ4DVMQUVSF ÍËÇОÐÍÃнÎÏ¿ÂÍÁÃЗ ÖËÁÅÏÜÔÅÆÁËοÁÍ˾ËÏÅ Ä À˾ÂÈÂʽÉÅ ɽ¿ ÄʽÔÂÊÊÜ ͽÁÕ  ÁÈÜ œœ ÍËÄÐɐʊ ÊÜ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÜÇ ÍÂÎϽ¿Í½Óœ ÌËÕÇËÁÃÂÊÅÒ Ô½ÎÏÅÊ ÃÅÏÏÜ ÌÂÍÂÏ¿ËÍÂÊÊÜ ÑͽÀÉÂÏË¿½ÊËÀË ʽ ӐȐÎÊ §ÍÉÏËÀË ÁÈÜÊœӐÎϽÍË¿ÅÊʐÏǽʐǽÍÏÅÊžÐÈÅ ÌÂÍÕÅÉÅÇËÊϽÇϽÉÅĐÎÏË͐—ÛÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ±½ÇÏÅÄÁÅÏÅÊÎÏ¿½¨ÐœÄžÐÍÃнvĽÀ½ÈÙÊË¿ÁËÉÅÆ  ÊÂ˾ҐÁÊÅÆ ÂÈÂÉÂÊÏ ÁÈÜ ÎÌÍÅÆÊÜÏÏÜ œœ ÉÅÎÏÂÓÙǘ Í˾ËÏÅ¿ÁÌËÔ½ÏÇпÎÉÁÂÎÜÏÅÒ¯ËÁ ¿ͽÉǽÒ̐ÁŠ ÀËÏË¿ÇÅ ÁË ¿ÅÖÂÄÀ½Á½Ê˜ ÍÂÏÍËÎÌÂÇÏÅ¿Å ¿ ©Ë© ÒÐÁËÃÊÅÓÜÔÂÍÂÄ¿ÁÂËÎȽÆÁÅËÌÍÅÈÛÁÊÅȽÎÏË͐Û ÎÏËÎÐÊǐ¿ œœ ¾½ÏÙǽ Ͻ ÉËÈËÁ˜ ÇËÒ½ÊÇÅ ÜÇËÛ ¾ÐȽ ½ÊÀȐÆÎÙǽ ÀпÂÍʽÊÏǽ ÊÅÉ Ã ʽÆÊÜϽ ÁÈÜ ¨ÐœÄ œœ ¾Í½Ï½  ÎÂÎÏÍÅ £Êǽ ÃÅȽ Ä ÍËÁÅÊËÛ ÌÍËÏÜÀËÉ ÁÂÎÜÏÅÍËǐ¿ ÌÍÅÓÙËÉÐɽÏÅÎÌÍÅÆɽȽϽÇÅÆÏÍŊ ¿½ÈÅƽÁÛÈÙÏÂÍÜÇÁ½ÊÎÏÙ ѽÇÏÅÔÊ˾ÂÍÐÔÅÐÔ½ÎÏÙ ¿ÎÊп½ÊʐΐÉÂÆÊËÀËÌËÁ¿ÆÊËÀËÎϽÊÁ½ÍÏÐ ÖËϽÇ ˾ÏÜÃп½¿ÁÏÂÆ ÉÂÍÅǽÊÎÙǽ ÒÐÁËÃÊÅÓÜ ¢ÈÂÊ ­½ÆÔÂÇ ÍËÄÌË¿Á½— ÌÍË ÍËÄÇÍÅÏÏÜ ÁͽɽÏÅÔʘ ÎÏË͐œ ¨ÐœÄ žÐÍÃн ¿ÇÈÛÔ½ÛÔÅœœÁ˾ÈÙÕÕÅÍËÇÅÒÇÐÈÙÏÐÍÊÅÒÌÍËÓŠ ΐ¿¿ÎÉÁÂÎÜÏÅÒ ÖË¿Á¾Å¿½ÈÅÄÊÜÏÏܽ¾ËÄɐÖÂÊÊÜ ÉÂÐ ɐà ÌÍÅ¿½ÏÊÅÉ Ͻ ÌоȐÔÊÅÉ &MBJOF 3FJDIFL 4QJEFSqT4USBUFHFN"SUJO"NFSJDB4FQUFNCFS ³

<><>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


ËÎǐÈÙÇÅ ʽ ±Í½ÊӐÛ ʽÎп½ÈÅÎÜ ʐÉÂÓÙǐ ¿ÆÎÙǽ ½ÉÂÍÅǽÊÎÙÇ ÀÍËɽÁÜÊÎÏ¿Ë ¿Ëʽ ËÏÍÅɽȽ ϐÈÙÇÅ ¿ŠÉÐ ¼ÇÊÂÁÅ¿ÊË ½ÈÂʽ¿ÏÙËÎϽÊʐ¿ÂÈÅǐÍÂÏÍËÎÌÂÇÏŊ ¿Å Ê ¿ÇÈÛÔ½ÈÅ Á˿˗ÊÊËÀË ÁËÍ˾ÇÐ ¨ÐœÄ žÐÍÃн ϽÇ ʐ¾Å ÁÈÜ ÈÛÎÏͽӐœ Ӑ—œ Á˾Å ÉËÀÈÅ ÎÈÐÀп½ÏÅ —ÁÅÊ˾ËÀͽѐÔʐɽÏÂ͐½ÈÅϽÑËÏËǽÍÏÇŪ½ÁÐɊ ÇÐ ¬ÊÇÐ튟ÏÏÂʽ ¿½ÍÏË ̽ÉqÜϽÏÅ ÌÍË ËÎϽÊʐ ÌËÁÅÒŽ͊ÁÂÇË¿¬½ÍÅÐǐÊÓÜŠÒϽÎϽ¿ÈÂÊÊÜ ÁË ÏÂԐœ ÁÂÜÇÅÒ ÐÔÅÏÂȐ¿ ÒÐÁËÃÊÅӐ ½È ÌоȐÔÊÅÒ ÄͽÄǐ¿ œœ ÏËÁÕʐÒ Ï¿Ë͐¿  ÁËǽĐ¿ ÌÍÅÔÂÏÊËÎϐ ÁË ÄÀ½Á½ÊËÀËÎÏÅÈÛÎÌͽ¿Á¾Í½ÇЗ Ÿ ÉÂÍÅӐ ËÈÁ¿ËÏÂÍ  žÐÍÃн ɽÈÅ ϐÎʐ ÇËÊϽÇÏÅ Ä ÀÐÍÏÇËÉ ÑͽÊÓÐÄÙÇÅÒ ÂÇÎ̽ϐ¿ŠÎÛÍͽȐÎϐ¿ ÜÇ  Ä¿ÂÈÅÇËÛǐÈÙǐÎÏېÊÕÅÒÌÍÂÁÎϽ¿ÊÅǐ¿ÉÅÎÏÂÓي ÇËÀË Ͻ ÊÏÂÈÂÇÏнÈÙÊËÀË ÎÂÍÂÁË¿ÅÖ½ ¿ÇÈÛÔ½ÛÔÅ £½Ç½¨½Ç½Ê½ ŸÌÈÅ¿ÌÂÍÕÅÒʽÌËÁ½ÈÙÕÐÏ¿ËÍԐÎÏÙ ÒÐÁËÃÊÅӐ½¾ÎËÈÛÏÊËÊÂËÁÊËÄʽÔÊÅÆ ËÎǐÈÙÇÅ Ìˊ ÌÍÅÁÂÜǐÎÒËÐÉËÏÅ¿ÅÆÑËÍÉÅ vÎǽÐÉË Ä˾ͽŠ ÃÂÊÊÜÍËÄ͐ĽÊËÀËϐȽÔÅÀͽѐÇň'FNNF.BJTPO˜ ˆÃÊÇˊ¾ÐÁÅÊǐ¿˜ vžÐÍÃнĽ¿ÃÁÅÊÂÏÂÖË¿ÁŠ ÒÍÂÖп½È½ÎÜ¿Á¾ÐÁيÜÇÅÒ̽ͽÈÂÈÂƐÄÎÛÍͽȐĊ ÉËÉ ½ÆÁËÎÅÏÙÄÊ¿½ÃÈÅ¿ËϽÇÍÅÏÅÔÊËÎϽ¿ÅȽÎÜÁË ÌÂÁÎϽ¿ÊÅǐ¿ÏÂԐœ ËÎ˾ÈÅ¿ËÁË®½ÈÙ¿½ÁËͽ¡½È¿Š ÏËÍÅËѐӐÆʘÍÂÓÂÊМÁËѐÈÙÉЈ-PVJTF#PVSHFPJT 5IF4QJEFS UIF.JTUSFTTBOEUIF5BOHFSJOF˜Ì˾½ÔÅÈÅ ÏÐÏÌÍÅ¿ÅÁ¾½Í½ÊÓܤÅÀÉÐÊÁ½ÆÌËÜÎÊÅÈÅ¿ËÍËÐÎÏÙ žÐÍÃн ÁË ÎÛÍͽȐÎϐ¿ ÏÅÉ ÖË ¿ËÊÅ ¾ÐÈÅ ÁÈÜ Êœ ˆ¾½ÏÙǐ¿ÎÙÇÅÉÅ ѐÀÐͽÉŘ ³ ¿ÅÎÊË¿ÇÅ ¿ËÔ¿ÅÁÙ ¾ÂÄ̐ÁÎϽ¿Ê ϽÇ ÎϽ¿ÈÂÊÊÜ ¾ÐÈË ÏÅÌË¿ÅÉ ÁÈÜ Ïˊ ÀËÔ½ÎʘÊÙۊÆËÍÇÎÙǘÕÇËÈÅ ÜǽĽ̿ʘ¾ÈÅÄي ÇËÎϐÁËÎÛÍͽȐÄÉпÉÂýÒËÇÍÂÉÅÒ˾ͽĐ¿¿ÁŠ ÇÅÁ½È½ ʽÁɐÍÐ Ľ¿ÂÍÕÂÊÅÆ ¿ÅÀÈÜÁ ¾½À½ÏÙËÒ Í˾Ï

<> <>¨ÐœÄžÐÍÃн ®ÈÌÅÆ ÖË¿ÂÁÂÎȐÌËÀËu <>¨ÐœÄžÐÍÃнžÂÄʽĿůǽÊÅʽ YY˜ Y Y ±ËÏ˧͐ÎÏËÑÂÍžÐÍÇ <>¨ÐœÄžÐÍÃнžÂÄʽĿÅ

Ӑ—œÏÂԐœʽÇËÍÅÎÏÙĽÎ˾¿ ¾ÈÙÕҽͽÇÏÂÍÊÅÒÁÈÜ ½¾ÎÏͽÇÏÊËÀËÂÇÎÌÍÂΐËʐÄÉЩËÃʽ¿ÄÜÏÅÁËп½Š ÀÅ Æ Ï¿ÂÍÁÃÂÊÊÜ ÒÐÁËÃÊÅӐ ÌÍË ÌË¿ÊÐ ¾½ÆÁÐÐÎÏÙ ÁËÎÊË¿ÅÁÊÙÜÇÁÃÂÍÂȽ˾ͽĐ¿§ÍÉÏËÀË žÐÍÃн ¾ÐȽ ÎÒÅÈÙʽ ÍËÄÀÈÜÁ½ÏÅ οËÛ Ï¿ËÍԐÎÏÙ Ëΐ¾ÊË ¿Á ÉÅÎÏÂÓÙÇÅÒÏÂԐÆ¿ÊÏÂÍ¿qÛ4DVMQUVSF¿Ëʽ¿ÓÙËÉÐ ÇËÊÏÂÇÎϐ ʽĿ½È½ ξ ˆÎ½ÉËÏʐÉ ¾ÀÐÊËÉ ʽ ÁË¿ÀÐ ÁÅÎϽÊӐۘvÜǾÅÓ¾ÐÈːʽÇÕ ʽ¿ÍÜÁÔÅœœÍˊ ¾ËÏÅľÂ͐À½ÈžϽÇÏÅÈÙÊÐÎÐÔ½ÎʐÎÏÙÐÎÂÍÂÁË¿Å֐ ˆ½ÇÏнÈÙÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½˜ËÎϽÊʐÒÍËǐ¿ £Å¿ËÌÅÎϽÀͽѐǽ¨ÐœÄžÐÍÃн ÎÏ¿ËÍÂʐ¿ŠÒ ÐàɐÎÏÅÈÅ ÊÅÄÇÐ ˾ͽĐ¿  ÃÂÎϐ¿ ÖË ÏͽÌÈ܊ ÏÅÉÐÏÙÎÜ ¿ ÐΐÆ œœ ÌËÁ½ÈÙՐÆ ÌͽӐ ©ËÏÅ¿ ̽¿Ðǽ ÄqÜ¿ÈܗÏÙÎÜ Ð Á¿ËÒ Í˾ËϽÒ ÍËÇÐ v ÉËÊÐÉÂʊ ϽÈÙʐ Ͻ ÒÅÎÏǐ ÉÂϽÈ¿ Ä˾ͽÃÂÊÊÜ ÓÅÒ ÇËɽÒ ŠÒ žÐÍÃн ʽĿ½È½ ˆËÁËÛ ɽÏÂ͐˜ ¡ÈÜ ÒÐÁËÊ ÊÅӐ Ľ œœ ÎÈË¿½ÉÅ ¿ËÊÅ ¾ÐÈÅ ÊËΐÜÉÅ ËÒËÍËÊÅ Æ ÏÂÊÁÏÊËÎϐ ¿Í½ÄÈÅ¿ËÎϐ ¿ËÁÊËԽΠÊ½ÈËÀÔÊË Ӑ ̽¿ÐÇÅv½¿ϽÇËÉÐͽĐ ͽÁÕ ̽¿ÐÔÅÒÅ vɽŠ ÛÏÙ ½ÎÌÂÇÏ ÊÂÏÐÏÂÕÊÙˊÉËÏËÍËÕʘ 6OIFJNMJDI ÑÂɐÊÊËÎϐ ³ ½ÇÏÅ Ï¿ËÍÂÊÊÜ — ÁËÎÇËʽÈÅÉ οÁŠ ÔÂÊÊÜÉÏËÀË Ö˨МĞÐÍÃнvÓ½ÁÂÌÏÌÍÅ¿½ÏÊˊ ÀËÏËÏÂɐÄÉÐϽÌ˾ÐÏ˿˜ɽÀœŸËʽʽ¿ÍÜÁÔÅÒËÔ ͽÄ ¿ÅÒËÁÅȽ Ľ ͽÉÇÅ ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ ÌÍËѐȽÇÏÅÔÊˊ ÏÂͽÌ¿ÏÅÔÊÅÒ ˾q—Çϐ¿ ÁË ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ ©ÅÎÏÂÓÏ¿½ Ä Ͻǘ à ¿ÂÈÅǘ ˆ©˜ ÜÇ  ©ÂϽʽͽÏÅ¿ ÊÕÅÉÅ ÎÈË¿½ÉÅ žÐÍÃн Ľ¿ÃÁÅ ¾ÐȽ ϽÇÅÉ Î˾ ÏÅÒÅÉ ʽÍÓÅÎËɊ½Ê½ÍҐÎÏËÉ ÖË¿ÅÇËÍÅÎÏ˿п½¿ÌÂÍ¿ÎÊˊ ˾ÖÅÊʐÉÅÎÏÂÓÙǐÉÂÏËÁÅÁÈÜĽÁË¿ËÈÂÊÊܿȽÎÊÅÒ ÌÎÅÒËÈËÀÔÊÅÒ ÌËÏ; ®½É ÏËÉÐ ɽ¾ÐÏÙ ÌËÎϽÏÙ ¨ÐœÄžÐÍÃнϽÇÌÍÅ¿½¾ÅȽ̽Êǐ¿ŠÒ ÜǐÄÊÂÛ ½ÇÏÅ¿ÊË ÁÍÐÃÅÈÅ  νÉ ÏËÉÐ —ÁÅʐ ÁÂËÈËÀœ Ä ¿ÅŠ

<>

<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
ÀËÁËÛÁÈÜξÂÎÒÅÈÙʐ½ÌÍËÌ͐ۿ½ÏÅžÐÍÃн vÓ ÑÂɐʐÄÉ ÏËÉÐ ÖË ¿Ëʽ ÐÊǽ Üǽ ɽȽ ÌÍ˾ÈÂÉÅ ÄϽÏËÉ ϽÍÅÊËÇ ÏËÉÐÖËœœÒÐÁËÃʐÏ¿ËÍÅÉËÃʽ ÌÍËÁ½¿½ÏÅ ŸÅÖÂÄÀ½Á½Êˆ'FNNF.BJTPO˜ÄqÜ¿ÅÈÅÎÜϽÇνÉË¿ ŠÒ ©ËÏÅ¿ ÁËÉÐ ɽ— ¾ÂÄȐÔ ËÔ¿ÅÁÊÅÒ ÇËÊËϽŠ ÓÆ ÌË¿qÜĽÊÅÒ Ä ÁÅÏÜÔÅÉ ÁËοÁËÉ Ͻ Ä ÊËÎϽÈÙÀŠ —Û ÌÍËÜǐĽͽÄÉËÃÈÅ¿ËÀË¿ËÍÅÏÅÈÅÕÂÔÂÍÂÄÏ  ÖË žÐÍÃн ÊÂËÁÊËͽÄË¿Ë ¿Â;½ÈÄп½È½ ÓÛ ÏÂÉÐ νɽ ÉÅÉËҐÏÙоÂÄÌÂÔÅ¿ÕÅξ¿ϽÇÅÆÎÌËΐ¾¿Á ÌÍÅÏÜÀÊÐÏËÀËĽ¿ÐÒ½ÌÎÅÒ˽ʽȐÄЬÄʐՐœœÍ˾ˊ ÏÅ Ô½ÎÏË ¾ÐÈÅ Ì˾ÐÁË¿½Ê ʽ ¿ÁÏ¿ËÍÂÊʐ ÇÈÛÔË¿ÅÒ ˆÉÎÓÙ̽ÉqÜϐ˜¿È½ÎʘÁÅÏÜÔ˜ǐÉʽÏÅϽ¾½ÏÙǐ¿Š ÎÙǘ ÎÌËÔÅ¿½ÈÙʐ v ÄËÇÍÂɽ ˆ3FE 3PPN $IJME ˜  ˆ3FE3PPN 1BSFOUT ˜ ÊÎϽÈÜӐœÍËÇÐ žÐÁÅÊÇÅ ÄqÜ¿ÈÜÛÏÙÎÜ ϽÇËà РÎÂ͐œ ÊÎϽÈÜӐÆ ̐Á ʽĿËÛ ˆ§ÈÏÇŘ ˆ$FMMT˜ v ¬ÍÅɐÖÂʊ ÊÜ ĽÒÅÎÊ ÎÒË¿ÅÖ  ¿ Í˾ËϽÒ ¨ÐœÄ žÐÍÃн — ¿ÁŠ ÔÐÃÂÊÅÉ ½¾Ë ¿ÁÀËÍËÁÃÂÊÅÉ ¿ÏͽÔÂÊÅÉ ËÁʽÇ Ó Á½—ÄÉËÀÐÁËÎȐÁÃп½ÏÅÆËÀËÄÄ˿ʐ ¿ÁÏ¿ËÍÛ¿½ÏÅ ½ ËÏàÌÂÍÂÏ¿ËÍÛ¿½ÏÅʽÉÅÎÏÂÓÙÇÅÆ˾q—Çϯ ÖË ¿ÏͽԽ—οËÛÌËÔ½ÏÇË¿ÐÑÐÊÇӐÛϽɐÎÓ ËÏÍÅÉЗ Ìͽ¿Ë ÎϽÏÅ ÂÈÂÉÂÊÏËÉ ÌËÈÜ ÂÎÏÂÏÅÇÅ  ÂÎÏÂÏÅÇÐ žÐÍÃн¿ÅÇËÍÅÎϽȽÜÇÌÍÅ¿½ÏÊÅÆνʽÏËÍÆ ËÁÊˊ ÇËÍÂÊ¿ÅƐĈTBOJUZ˜ ¤ÊÕËÀ˾ËÇÐ ½ÇÏĽÉÅǽÊÊÜ¿¾ÐÁÅÊÇÐÊËÎÅÏÙĽŠ ÀÍËÄÐ пqÜÄÊÂÊÊÜ ÜÇ  пqÜÄÊÂÊÊÜ Ð ¿È½ÎÊËÉÐ ϐȐ ÖË ÌË¿ÂÍϽ— ʽÎ ÁË ÑËÍɽÈÙÊËÀË ÄɐÎÏÐ ÄÍËÖÂÊÅÒ ˆÃÊÇˊ¾ÐÁÅÊǐ¿˜ ° ÍËʐÔÊÅÆ ÎÌËΐ¾ ¨ÐœÄ žÐ͊ ÃнÁÂÉËÊÎÏÍЗϽÇÐȐʐÛ¿ˆ'FNNF.BJTPO˜ ÍËÇÐvÓÙËÀËͽÄÐÓÂÈÜÈÙǽž½Í¾ ÀËÈË¿ÐÆϐÈËÜǘ ĽÇÈ—ÊË¿ÀÈÅÊÜÊÅÆɽÇÂÏÁËÉÐ ½ÊËÀÅ ÍÐÇÅϽÎÅʊ ÏÂÏÅÔÊ¿ËÈËÎÎܾÂÄÌËͽÁÊËÎÏÅÍÔ½ÏِÄÊÙËÀË ¶Â ËÁÅÊ ÉËÏÅ¿ ÖË ÄqÜ¿Å¿ÎÜ ¿ ÎËÍËÇË¿ÅÒ v ÏͽNJ Ïп½ÊÊÜ ÈÛÁÎÙÇËÀË ϐȽ ¿ ÎÂ͐œ ÎÇÐÈÙÌÏÐÍ ˆ¬ÂÍÎˊ ʽИ ÖË Ü¿ÈÜÛÏÙ Î˾ËÛ ÌÍËÁË¿Àп½Ï ÉÂϽÈ¿ ѐÀÐÍÅ ʽ ÌËÎϽÉÂÊϽÒ v ÁÂÜǐ Ä ÊÅÒ ̽Íʐ ÁÂÜǐ Ä ¿ÅÁËÄɐÊÂÊÅÉÅ ÀÍÐÁÙÉÅ v ÌËÇÈÅǽʐ ÍÂÌÍÂÄÂʊ Ïп½ÏŐÊÁÅ¿Á¿ÄͽÈÙÊËÎϐ¨ÐœÄžÐÍÃн¡ÂÑË͊ ÉË¿½Ê  ÑͽÀÉÂÊÏË¿½Ê  ¾½À½ÏËÑÐÊÇӐËʽÈÙÊ ϐÈË — ÔÅ Ê ËÎÊË¿ÊÅÉ ÂÈÂÉÂÊÏËÉ œœ Ï¿ËÍÔËÎϐ ª½ ˆ¡ËŠ ÇÐÉÂÊϐ˜  Ͻ ŸÂÊÂӐÆÎÙǐÆ ¾—ʽȠ  ÒЊ ÁËÃÊÅÓÜÌÍÂÁÎϽ¿ÈÜȽ¿ËÁʐƐĈ§ÈÏËǘÌËǽÄË¿Ð ¿ÓÙËÉÐÌȽʐÍ˾ËÏЈÎÏÂÍÅÔÊÅÆ¿ÅÀÅʘ ˆ"SDIPG )ZTUFSJB˜ vÎ̽ÄɽÏÅÔÊË¿ÅÌÊÐÏÐѐÀÐÍоÂÄÀËÈˊ ¿ÅϽÍÐÇ ÓÙËÀËͽÄÐÔËÈË¿ÔПÊÏÂÍ¿qÛ ÖËÆËÀË žÐÍÃнÁ½¿½È½ÎÏËÎË¿ÊË¿ÅÖÂÄÀ½Á½ÊÅÒÉÅÎÏÂÓÙÇÅÒ ĽÒËÁ¿ 1BU 4UFJS 5BMLT XJUI -PVJTF #PVSHFPJT .PSUBM &MFNFOUT "SUGPSVN *OUFSOBUJPOBM 4VNNFS  ¿Ëʽ ̐ÁÇÍÂÎÈۗοËېÊÁÅÑÂÍÂÊÏʐÎÏÙÁËÎϽϐÎÏÂÍÅԊ ʘÎÇÐÈÙÌÏÐÍÅÆÍ˾ÅÏÙ½ÇÓÂÊÏʽÃÂÎϐ¿Á͐ĽÊÊÜ ³ÂÆ ½ÇÏ ϽÇËà ԽÎÏË ѐÀÐÍп½¿ Ð œœ Í˾ËϽÒ v ÄÀ½Š Á½ÆÉË ÒËÔ½ ¾ ÊÂÆÉË¿ÍÊË ʐÃÊÐ ÎÇȽÁ½ÊÐ ÈÜÈÙÇЊ ÊËÃÅLj'FNNF$PVUFBV˜  ¯¿ËÍԐÎÏÙ ¨ÐœÄ žÐÍÃн ÌÂ͐ËÁÐ ÌqÜÏÁÂÎÜÏÅÒ ¾ÐȽ Ê ʽÁÏË ½ÇÏſʽ v ÄËÇÍÂɽ Ó ÌË¿qÜĽÊË Ä ÁÂÌÍŠ ΐ—Û ÔÂÍÂÄ ÎÉÂÍÏÙ ¾½ÏÙǽ ¿ ŠÉÐ Ͻ ÌÂÍÂҐÁ ÁË ¿ÔÅÏÂÈÙÎÙǘ ÁÜÈÙÊËÎϐ Æ Í˾ËÏÅ ʽÁ ÇÊÅÃÇË¿ËÛ ÇͽÉÊÅÓÂ۟ϐɜœÍ˾ËÏÅÍÂÀÐÈÜÍÊ˾ͽÈÅÐÔ½ÎÏÙÐ ͐ÄÊËɽʐÏÊÅÒÀÍÐÌË¿ÅÒ¿ÅÎϽ¿Ç½ÒÐÀ½ÈÂÍÂÜÒªÙۊ ¦ËÍǽϽ¾½À½ÏÙËҐÊÕÅÒ½ÉÂÍÅǽÊÎÙÇÅÒɐÎÏ ÒËÔ½ ÌÂÍÎËʽÈÙÊÅÒ¿ÅÎϽ¿ËÇ¿Á¾ÐÈËÎÜÈÅÕÂÁ¿ ¬ÂÁ½ÀËÀÔÊÅÆ ÁËοÁ ¿ÅÌÈÅ¿ ʽÄ˿ʐ ¿ Á¿qÜÊËÎÏÅÒ Ð ËÁʐÆ Ä ÊÎϽÈÜӐÆ ÎÂ͐œ ˆ§ÈÏÇŘ Á ʽ ÎϐÈÙÓÜÒ ¾ÐÈÅÍËÄɐÖÂʐ¿ÂÈÅǐÎÇÈÜʐÎÑÂÍÅvʽÄʽÇÊŠ ÌÍËÊÅÇÊËÎϐϽ¿ËÁÊËÔ½ÎÇÍÅÒÇËÎϐÎ̐¿ÍËÄÉË¿ÊÅǽ ­Ë¾ËϽÓܾÐȽϽÇËÃÎÅÉ¿ËÈËÉÍËÁÅÊÅžÐÍÃн³Â ÜÎÇͽ¿ÅÆ ÌÍÅÇȽÁ ÄʽÔÂÊÊÜ ÖË ÆËÀË ÒÐÁËÃÊÅÓÜ

<>

<>

<>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<> ʽÁ½¿½È½ ɽÏÂ͐½È½É ĽÎÏËÎË¿ÐÛÔÅ œÒ ½ÎËӐ½ÏÅ¿ÊË ÁË ͐ÄÊË¿ÅÁ¿ ÂÉËӐÆ Ͻ ÌÎÅÒËÈËÀÔÊÅÒ Ü¿ÅÖ ¿¿½Š ýÛÔÅ Öˈ¾ÐÁيÜÇÅÆɽÏÂ͐½ÈÉÂÊÕÇÍÅÒÇÅÆ ʐà ÈÛÁÎÙǐ ÎÏËÎÐÊÇŘ ¡ÈÜ ÊÕ˜ ÊÎϽÈÜӐœ ˆ§ÈÏËǘ ÖË¿ÇÈÛԽȽɽÇÂϾÐÁÅÊÇÐ žÐÍÃн¿ÁÕÐÇп½È½Æ ĽÉË¿ÈÜȽ ͐ÁǐÎÊÅÆ ÍËÿÅÆ ɽÍÉÐÍ ¾ÂÄ ÄÂÈÂÊÅÒ ÌÍËÃÅÈËÇvÁË¿ËȐÏÍÅ¿½ÈÙʽ¾½ÄË¿½ÎÅÉ¿ËȐǽÇˊ ÈÙË͐¿ÁÈÜÊœϽÇËþ½À½ÏËËÄʽԽȽ °ŠÒ¿ËʽÌËԽȽÌͽÓÛ¿½ÏÅÄÀÌÎËÉ ȽÏÂÇÎËÉ ÎÉËÈËÛϽ ̐ÎÈÜ¿Á¿Á½ÊÊ܏ϽȐœ ľÍËÊÄËېɽÍÉЊ ÍËɏĊ̐ÁœœÍÐÇ¿ÅÒËÁÜÏÙÌοÁËËÍÀ½ÊÔʐ˾q—ÇÏÅ ½ ϽÇËÃÏ¿Ë͐ÊÊÜ ËÎÊË¿ËÛÜÇÅÒ¾ÐÈÅÐÊËԐÆÔËÈË¿Š ԐÎϽÏ¿ËÍÀ½ÊÅ vÁË¿ÀËÎÏÍËÇË¿ÅƐÁÐÿ̐Äʽ¿½Š ÊÅÆÈÂÆÏÉËÏÅ¿œœÏ¿ËÍÔËÎϐ³ÂÆÄÎпÐÉÅÎÏÂÓÙÇËÉÐ ̐ÁÒËÁ ÇÍÅÏÅÇÅ ÒËÍËÉ ¿ÁÊËÎÜÏÙ ÁË ÌËÎÏɐʐɽȐĊ ÉÐ Ï˾ÏË ÎÅÉ¿ËȐÎÏÎÙǘ ËÌËÄÅӐœ ÁË ÀÂÀÂÉËʐœ ÒЊ ÁËÃÊÙ˜ ÉË¿Å ɐʐɽȐÄÉÐ ŸÊ ÜÎÇͽ¿Ë ¿ÅͽÃÂÊÅÆ Ð ÄʽÇË¿Æ ÎÇÐÈÙÌÏÐ͐ ˆ®Ë¾½Ç½˜ˆ/BUVSF 4UVEZ˜ v ÖË Ä˾ͽÃЗ Ï¿½ÍÅÊЊÀÂÍɽÑÍËÁÅϽ ­Ë¾ËϽÈÛÎÏÍЗϽÇËÃÏÐÏÂÊÁÂÊӐÛÉÅÎÏÂÓÏ¿½žÐ͊ Ãн ÜÇÐνɽÒÐÁËÃÊÅÓÜʽÄÅ¿½—ˆÌÂÍÂÁÀÂÊÁÂÍʐΊ Ïۘ vÄËÎÂÍÂÁÃÂÊÊÜʽϐÈÂÎÊËÉпÅɐ͐¾ÂÄп½ÀÅ ÁËÌËĽϐÈÂÎÊËÀË¿ÅɐÍÐÎϽϐ³Â¿½ÍÏËÍËÄÀÈÜÁ½ÏÅ ¿ ÌËȐ Ê νÉËÁËÎϽÏÊÙ˜ ½ÊÁÍËÀÊÊËÎϐ ½ Õ¿ÅÁÕ  ¿½ÀÅ ÁÈÜ žÐÍÃн ɐѐÔÊËÀË Î̐¿ÎÊп½ÊÊÜ ÔËÈË¿Ç½ Ͻ ÐÊÇÅ v ÎÂÍÂÁ œœ ÎÇÐÈÙÌÏÐÍ Ͻ ɽÈÛÊǐ¿ ͐ÄÊÅÒ ÍËǐ¿ ÁÐ྽À½ÏË ÎÌÈÂÏÂÊÅÒ Ì½Í ÉËÏÅ¿¿ ÇËÒ½ÊÊÜ ϽÔÐÏϗ¿ËÀË˾ɐÊÐ ŸÅÖÂÄÀ½Á½Ê½ÂÎÏÂÏÅǽÌËÎÏɐʐɽȐÄÉÐÌÍÅϽɽÊʽ ϽÇËà ÁÈÜ ÊÂѐÀÐͽÏſʘ ÇËÉÌËÄÅӐœ Ä ÌÍËÉË¿ÅΊ ÏËÛ ʽĿËÛ ˆ¤ÊÅÖÂÊÊÜ ž½ÏÙǽ˜ ˆ5IF %FTUSVDUJPO PG UIF 'BUIFS˜  ÎÏ¿ËÍÂʘ Ä ÀÌÎÐ ȽÏÂÇÎÐ ÁŠ Í¿½ϽÏÂÇÎÏÅÈÛ¯ÂÇÎÏÅÈÙžÐÍÃнÌËԽȽ½ÇÏſʐŠ Õ¿ÅÇËÍÅÎÏ˿п½ÏÅ¿Á¿qÜÊËÎÏÅÒϽÁ¿ËÏÅÎÜÔÊÅÒ ¿ÇÈÛÔ½ÛÔÅ¿ÅÇËÍÅÎϽÊÊܿȽÎÊËÀËËÁÜÀÐ ľÂÍÂÊ ÊËÀËÄ͐ÄÊÅÒÌÂ͐ËÁ¿ÃÅÏÏÜ«ÁÜÀɽ¿ÁÈÜÊœ¿½ÀÐ ÜÇÍÔ ÄÁ½ÏʽÌÍÅÒ˿п½ÏÅ ÆÂÇÎÌËÊп½ÏÅ ½ϽÇËà ÜÇËÁÅʐÄÊËΐœ¿̽ÉqÜϐ ľÂÍÂÃÂÊÊÜϽÎËÍÏп½ÊÊÜ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>

Üǘ¾½À½ÏËËÄʽԽÈËÁÈÜÒÐÁËÃÊÅӐ¿ËÎϽÊʐÁÂÎ܊ ÏÅȐÏÏÜ °ŠÉÐ ÜÇͽÄÇËÈŨМĞÐÍÃнˆÄÊÅÖÅȽž½Ïي ǽ˜ ÌËÉÂÍ œœ ÔËÈË¿Ç ©ÎÓ Ë̐ÇÐʽ Ͻ ½ÎÅÎÏÂÊϽ ĽÆÊÜ¿ ̐ÄʐÕ ¡ÃÂÍ͐ ËÍË¿ËÆ ÖË ĽÈÅÕ½¿ÎÜ Ä ÒÐÁËÃÊÅÓÂÛ ÁË ǐÊÓÜ Áʐ¿ ŸÊ  ÁËÌËɐÀ ÄÁÆÎÊÅÏÅ ÌÂÍÕÐ ÍÂÏÍËÎÌÂÇÏÅ¿Ð œœ Í˾Ï Ð ©Ë© Ä ÜÇËÛ ÁË žÐÍÃнÌÍÅÆÕÈÅÍËÄÐɐÊÊܐÎȽ¿½ ÖËϽÇνÉËÈŊ ÕÅÈÅÎÜÄÊÂÛÁËǐÊÓÜÁʐ¿ ° §Å—¿ ÁË ¿ÂÍÂÎÊÜ ÉËÃʽ Ì˾½ÔÅÏÅ ËÁÊÐ Ä Íˊ ¾Ï ¨ÐœÄ žÐÍÃн ¿ ĽÇÐÏÇÐ ʽ ÁÍÐÀËÉÐ ÌË¿ÂÍΐ 1JODIVLBSUDFOUSF ¿ ͽÉǽÒ ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ˆ®ÂÇÎнÈي ʐÎÏِÏͽÊÎÓÂÊÁÂÊÏʐÎÏ٘vÓÂÊ¿ÂÈÅǽÎ͐¾ÈÜΊ Ͻ ÎÇÐÈÙÌÏÐͽ Ð ÑËÍɐ ʐÃʘ Î̐ͽȐ ʽ̐¿ÍËĊ ÇÍÅÏËÀË ¾ÐÏËʽ ÔÅ ϐÈÂÎʘ ÎÇȽÁÇÅ ¿ÅÀËÏË¿ÈÂʽ ÄÎÐɐՐÉÂϽÈÐϽÌËÁ͐¾ÊÂÊËÀËËÁÜÀÐÒÐÁËÃÊÅӐ ϽÇÅÆÎ˾νÉËÏʐÆÑÂÏÅÕ¿ÁÔÐÏÈſ˜ÌËÂÏÅÔʘ ÐÊÇÅ Üǽ ¿ÏÉ ʽ ÑËÏËÀͽѐœ ©ÂÌÈÏËÍ̽ ÒÐȐÀ½Š ÊÅÎÏË Îɐ—ÏÙÎÜ ÏÍÅɽÛÔÅ ̐Á ̽ҿËÛ ¿ÂÈÅÔÂÄÊÅÆ ÌÂʐΈ'JMMFUUF˜

<>

<>¨ÐœÄžÐÍÃн +BOVT'MFVSJ <>¨ÐœÄžÐÍÃн .VTFPEJ$BQPEJNPOUF ¤¨Š#¬½¿ÐÇ ÖËÌÍÅ̽¿ ÁËÄÂÉȐ <>¨ÐœÄžÐÍÃн .VTFPEJ$BQPEJNPOUF ¤¨Š#*4 <>.VTFPEJ$BQPEJPNPOUF 4BMB$BVTB <>¨ÐœÄžÐÍÃн¿ɽÆÎÏÂÍʐ <>­Ë¾ÂÍÏ©ÂÌÈÏËÍÌ ¬ËÍÏÍÂϨМĞÐÍÃн
ÑÄË¿ÌÍËÄÏ¿

¬ÍÁ¿É¿ÏÑÇÌ¿ ¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

´Å—ÃÅÏÏÜ̐ÎÈÜÓÅÑÍÅ «ÈÂÇΐÆ®½Æˆ«ÑÎʐÌÍÂÄÂÊϽӐœv Ó½ʽÈËÀÏÛÍÂÉʘʽÍËÁʘÏ¿ËÍÔËÎϐ˜ 1JDUVSFNBOBHFS ªË¿½ǽÍÏÅʽÔÂÍÂÄÀÍÐÁËÎÌͽ¿ÃÊËÎϐ §È½ÎÅǽMJHIU 


ÌÍÁ¿É¿ÏÑÇÌ¿

ŸÊ’пªÍÅɒ̿

´Å—ÃÅÏÏÜ ̐ Î È Ü Ó Å Ñ Í Å <>

ª

ÍÁ¿ É¿ÏÑÇÌ¿ ¿ÀÍ É¿ÏÑÇÌ¿ ÎÍÐÑËČ ÒÈÌ͞ ÃÍÀÇ ÞÉÒ ÐÑÁÍÏÄÌÍ Æ ÒÏ¿Œ ÔÒÁ¿ÌÌÞË ÃÍÐÁ’ÃÒ ÓÍÑ͌ ÂϿӒž Ñ¿ ’Ì×ÇÔ ÌÍÁ’Ñ̒Ô ËÄÒ¿ ÍÐÑ¿Ì̒Ë Ö¿ÐÍË ÐÑ¿Ê¿ ÍÃÌÇË ’Æ ÎÏÍÁ’ÃÌÇÔ ÓÍÏÎÍÐђÁÐÒÖ¿ÐÌÍÂÍËÇЌ ÑÄÕÑÁ¿´ÑÍÐÛÁÁ¿Å¿™Ñ¿ÉÒ ÑÄÌÃÄÌՒÝÐÁ’ÃÖÄÌÌÞËÆ¿Œ ÌÄοÃÒ È ÏÄ¿ÉՒž ÏÍÆÖ¿Œ ÏÒÁ¿ÌÌÞ Á ɒÀÄϒÃĿʒÆ˒ ŒÔwÎÍÖ¿ÑÉÒÌÒÊÛÍÁÇÔ ÉÍÊÇ ÆÿÁ¿ÊÍÐÞ ØÍ ËÇЌ ÑÄÕÑÁÍ ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍ ÌÍÁ͌ ÂÍ ÑÇÎÒ ÁÅÄ ÀÒÉÁ¿ÊÛÌÍ ÐÑ͞ÑÛ Ì¿ ÎÍÏ̓ ¬ÍÁÇÈ ¿Á¿Ì¿Ïà Ì¿ÎÏÇԒÃÞÉÍÂÍ Ñ¿É ÖÄÉ¿ÊÇ Æ¿ ¿Ì¿ÊÍ’™Ý ÃÍÎÍÖ¿ÑÉÒ99ÐÑÍʒÑÑÞ Á ÎÄÏ×ÍËÒÃÄÐÞÑÇʒÑђ99*Œ ÂÍ Ñ¿É ’ ÌÄ ÆrÞÁÇÁÐÞ 99 ÐÑÍϒÖÖÞ ÎÍÐʒÃÍÁÌÍ ÆÌnj ØÒÁ¿ÊÍ É¿ÏÑÇÌÒ ÞÉÒ ÆÁnj ÌÒÁ¿ÖÒÁ¿ÊÇ Á ÎÍВÀÌÇÕÑÁ’ ÀÒÏÅÒ¿ÆÌÍËÒ ÐË¿ÉÒ ÃČ ÂϿÿՒžÃÍϒÁÌÞÐÒÁÄ̒Ͽ ¿ÀÍ Å Ò ÎÄÏÄÑÁÍÏÄÌ̒ Ì¿ ÂÄÏËÄÑÇÖÌÒ ’ÐÑÍϒÝ ’ÌÃnj Á’ÃÒ¿ÊÛÌÍÂÍ ÌÄÁÏÍÆÒ ¾É ÕÄ ÌÄ ÃÇÁÌÍ ¿ÊÄ 99* ÐÑ͌ ʒÑÑÞ Ï¿ÆÍË ’Æ ËÍÀ’ÊÛÌÇË ÆÁrÞÆÉÍË ‘ÌÑÄÏÌÄÑÍË ÂÊ͌ À¿Ê’Æ¿Õ’™Ý Ñ¿ ÑϒÒËÓÍË ÕÇÓÏÍÁÍÂÍ ÆÍÀÏ¿ÅÄÌÌÞ ÎÏÇÌÄÐÊÍ Ì¿Ë ÏÄ¿À’Ê’Ñ¿Œ ՒÝÉ¿ÏÑÇÌÇ «ÍÅÊÇÁÍ É¿ÏÑÇÌ¿ Á ’ÌŒ ÓÍÏ˿ՒÈÌÍËÒÐÒÐΒÊÛÐÑÁ’ Á’Ã’ÂÏ¿™ ÏÍÊÛ ÐÁ͙ϒÃÌ͌ÂÍ ¿ÏÔ¿žÖÌÍÂÍ ÑÍÑÄËÒ w ÍÀÄÏÄÂÒ Á’à ’ÌÌÍÁ¿Õ’È ’ ÐÊÒÂҙ Ì¿ÍÖÌÇË ΒÃÑÁÄό ÃÅÄÌÌÞË ÑÍÂÍ ØÍ ÌÄ ÁÐÄ ØÄ Á Ì¿×ÍËÒ ÐÁ’Ñ’ ÎÍÂÊnj ÌÒÊ¿ ÁÐÝÃÇÐÒØ¿ Á’ÏÑҌ ¿ÊÛ̒ÐÑÛ ¦Ë’ÌÇ Á ÅÇÑђ ÐÒÐΒÊÛÐÑÁ¿ Á’ÃÀÒÁ¿ÝÑÛÐÞ ÌÄÈËÍÁ’ÏÌÍ ×ÁÇÃÉÇËÇ ÑÄËοËÇ ’ ËÇ Ì¿Á’ÑÛ ÌÄ Æ¿ÁÅÃÇ ÁÐÑÇ¿™ËÍ ÒÐÁ’Ã͌ ËÇÑÇžÔÔ¿ÏÖҙËÍÐÛ¢«­ ÅÇÁÄËÍ Á ÐÍՒ¿ÊÛÌÇÔ ËČ ÏÄÅ¿Ô’ÌÄËÇÐÊÇËÍÐÁÍÂÍ ÅÇÑÑÞÀÄÆÐÇÌÑÄÑÇÉǬ¿Ð ÐÑ¿ÊÍ ÃÒÅÄ À¿Â¿ÑÍ w ˒Œ ÊÛÞÏÃÇ ’ÃÍÁÂÍÍ֒ÉÒÁ¿ÌÇÈ ÎÏÍÂÏÄÐ ÍÀ’Õޙ ÍÐیÍÐÛ ÍÀÄÏÌÒÑÇÐÞ ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÇËÇ À’ÿËÇ ±ÄÊÄÁ’ÆÍÏ ÊÞÉ¿™ ÎÏÇÏÍÃÌÇËÇ É¿Ñ¿ÉʒÆË¿Œ ËÇ ¿ÃÅÄÑÇ Æ¿ÀÇÏ¿ÝÑÛ ÎÍÊÍÁÇÌÒÅÇÑÑÞ«ÍÅÄ È ÌÄÃÇÁÌÍ ØÍÁÑ¿ÉÍËÒÐÁ’Œ ђÁђÊÄÌ͞ÓÒÑÒÏÇÐÑÇÖÌ͞ ¿ÌÑÇÒÑÍž ÐÑ¿ÝÑÛ ¿ÉÑҌ ¿ÊÛÌÇËÇՒÊÉÍËŠÏÄ¿ÉՒȌ ̒š ÑÏÄÌÃÇ ŠÁ’Ö̒š ÑÄËÇ °ÄÏÄà ÌÇÔ w ÉÊ¿ÐÇÖÌÇÈ ÅÇÁÍÎÇÐ É¿ÏÑÇÌ¿ ÐÎ͌ ÂÊÞÿÝÖÇ ÞÉÒ ËÍÅÌ¿ ÔÍÖ Ì¿ ËÇÑÛ ÆÒÎÇÌÇÑÇÐÞ ØÍ Ñ¿É Á¿ÅÊÇÁÍ Ò ÐÁ’Ñ’ ÎÄÏČ ËÍÅÌ͞×ÁÇÃÉÍÐђ ¦ ’Ì×ÍÂÍ ÀÍÉÒ ËÍÅÊÇÁÍ ÁÇÌÄÌÒÁÐÛÍËÒÏÇÌÍÉ ØÍ ÁÇ˿¿™ Á’à ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿ ÐÑÁÍÏÄÌÌÞŠË¿ÑÄϒ¿ÊÛÌÍÂÍ ÎÏÍÃÒÉÑҚ ÆÿÑÌÍÂÍ ÐÑ¿Œ ÑÇ À¿Ì¿ÊÛÌÇË ÎÏÄÃËÄÑÍË ÉÒΒÁʒŒÎÏÍÿÅÒ ² ÐÁ’Ñ’ 

ÐÎÍÁÌÄÌÍËÒ Á’ÏÑÒ¿ÊÛÌÍЌ ÑÄÈ ŠÉ¿ÏÑÇÌ¿šÞÉÍÃÇÌÇ֌ ÌÇÈ ÎÏÍÃÒÉÑ ¿ÁÑÍÏÐÛÉ͞ Ë¿ÌÒÓ¿ÉÑÒÏÇ ÐÑ¿™ ÐÇËÁ͌ ÊÍË ÐÎÍÅÇÁ¿ÕÑÁ¿ Áƿ¿ʒ ¿ÒÐÁ’Ñ’ÁÑÏ¿ÖÄÌÇÔÍÐÍÀÇЌ ÑÍÐÑÄÈ ’ÌÃÇÁ’ÃҿʒƿՒÞ Á’ÃÀÒÁ¿™ÑÛÐÞпËÄ×ÊÞÔÍË ÁÇÀÍÏÒ ÑÇÔ ÖÇ ’Ì×ÇÔ ÐÎ͌ ÅÇÁ¿ÕÛÉÇÔ ÐÑÏ¿ÑÄ’È ®ÄŒ ÏÄÓÏ¿ÆÍÁÒÝÖÇÉÊ¿ÐÇÖÌÇÈ ÁÇÐʒÁ w ŠÞ ™ ÑÄ ØÍ Ánj ÐÇÑÛÒËÄÌÄÌ¿ÃÃÇÁ¿ÌÍ˚ ¾É ÀÇ Ñ¿Ë ÌÄ ÀÒÊÍ ¿ ÌÍÁ¿ É¿ÏÑÇÌ¿Ì¿ÎÏÇɒÌՒÌÒÊÛ͌ ÁÇÔÒÎÄÁÌÄÌÍÁ’ÃÀÒÊ¿ÐÞÞÉ ÑÏÄÌà ’ÊÛ×ÄÑÍÂÍ ÐÛÍÂÍÌ ̒ÁÍÌ¿ÉÍÏÇÐÑҙÑÛÐÞ̿Ì ÆÁÇÖ¿ÈÌÇËÎÍÎÇÑÍË wÌÄ ÊÇ×Ä Á ̿גÈ ÉÏ¿žÌ’ ÃÄ ÅÇÁÍÎÇÐ ÑÏ¿ÃÇՒÈÌÍ ÀÒÁ ÃÍ˒̿ÌÑÌÇË Ì¿ÎÏÞËÉÍË ÍÀÏ¿ÆÍÑÁÍÏÖÍÂÍ ËÇÐÑČ ÕÑÁ¿ ¿ÈÌ¿ÐÁ’ÑÍÁ’È¿ÏÄ̒ ¡ ÍÐÑ¿Ì̒ ÏÍÉÇ ѿɒ ’ËÄÌ¿ ÞÉ ªÝÉ ±ÝÈË¿ÌÐ «¿Ñ’Œ ¿Ð ¡¿È×ÄÏ ©¿È ŸÊÛÑÂÍÓ ¬ÄÍ ¯¿ÒÔ ¦’ÂË¿Ï ®ÍÊÛÉÄ Ñ¿ ’Ì ÐÑ¿ÊÇ ÐÇÌÍ̒˿ËÇ ÎÍÁÄÏÌÄÌÌÞ ÐÒÖ¿ÐÌÍÂÍ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ÃÍ ÅÇÁÍÎÇÐÒ ©¿ÏÑÇÌ¿ ÎÍÁÄÏÌÒÊ¿ÐÞ ÁÍÌ¿Æ¿ÎÍÁÌÇÊ¿ÐÍÀÍÝÀ’Œ ™Ì¿ÊÛ̒ οÁ’ÊÛÈÍÌÇ ÍʒŒ ¿ÏԒÖ̒ ÉÍÊÄÉՒž Ñ¿ ¿ÊČ ÏÄÈ̒Æ¿ÊÇ ­ÃÌ¿ÉÎÍÁÄÏÌÄÌÌÞÃÍɿό ÑÇÌÇ w ÎÍÌÞÑÑÞ ÆÌ¿ÖÌÍ ×ÇÏ×Ä ̒Å ÎÍÁÄÏÌÄ̌ ÌÞ ÃÍ ÅÇÁÍÎÇÐÒ £ÍÐÁ’à ÕÇÓÏÍÁÍÂÍ ÆÍÀÏ¿ÅÄÌÌÞ

Æ Á’ÆÒ¿ÊÛÌ͞ οËrÞђ Ì¿Œ ×ÍÂÍ ÎÍÉÍʒÌÌÞ ÁÅÄ ÌÄ ÐÑÄÏÑÇwÑ¿ÈÌÄÎÍÑϒÀÌÍ ®ÍÐÑËÄÒÈÌ¿É¿ÏÑÇÌ¿Á’Êی ÌÍ ÍÎÄÏҙ ÅÇÁÍÎÇÐÌÍÝ ËÍÁÍÝ Æ¿ÐÑÍÐÍÁҙ ÎÏnj ÈÍËÇ ÉÍÊ¿ÅÒ ÓÍÑÍËÍ̌ Ñ¿ÅÒ ÓÍÑÍÂϿӒž ÎÍ ÐÒђ ÌÄÆÏ¿ÃÅÒÝÖÇÓÍÏË¿ÑÒw ÐÁ͙žÓÒÌÉՒžÁ’ÉÌ¿Á’Ì×Ò ÏÄ¿ÊÛ̒ÐÑÛ ¿ÀÍ ÞÉ ÎÇпÁ ÉÍÊÇÐÛ ®’ÑÄÏ ¡¿ÈÀÄÊÛ Á’Œ ÉÌ¿ÃÍ’Ì×ÍÂÍÎÍÊÞÎÍÒÈ ‘ ÞÉØÍ Á’ÑÖÇÆÌÞ̒ ÅÇÁ͌ ÎÇÐՒ ÞÉ ÐɿŒËÍ Î͌ ɒÈÌÇÈ ­ÊÄÉпÌÃÏ ¢Ìnj ÊÇÕÛÉÇÈ ¿ÀÍ ­ÊÄÉпÌÃÏ ¡ÄÏÄØ¿É ŸÏÑÄË ¡ÍÊÍɒŒ ђÌ Ñ¿ ’Ì ÁÄÃÒÑÛ Ò¿ÊÍ ’Æ ŠÕÇÓÏÍݚ Ì¿ ÓÏÍÌђ Ñ¿É ÆÁ¿ÌÍÂÍ ŠÕÇÓÏÍÁÍÂÍ ÏČ ¿Ê’ÆËҚ w Æ¿ÐÑÍÐÍÁÒÝÖÇ ËÄÒÈÌÒ ÍÎÑÇÉÒ Á ÅÇÁ͌ ÎÇВ ÑÍÃÍÐÁ’à Ì¿ÎÏÇÉÊ¿Ã ­ÊÄÉВÞ °¿Þ Á ÕÛÍËÒ Á’ÃŒ ÌÍ×ÄÌ̒ÆÌ¿ÖÌÍÐÎÄÕÇӒ֌ ̒×ÇÈ°¿ÈÐÑÁÍÏݙŠÌÍÁ’ É¿ÏÑÇÌǚ Æ¿ ÃÍÎÍËÍÂÍÝ À¿Ì¿ÊÛÌ͞ÍӒÐÌ͞ÎÏÍÂÏ¿Œ ËÇ &YDFM ±¿ÉÇÈ ÎÏÇÉÊ¿Ã ÐÔÏÄØÒÁ¿ÌÌÞ ÉÊ¿ÐÇÉÇ Ñ¿ ÌÍÁ’Ñ̒ÔÑÄÌÃÄÌՒÈ™ÃÒÅÄ ՒɿÁÇË’ÎÏÍÁÍÉҙÃÍÏÍƌ ÃÒ˒Á ÎÏÍ ÌÍÁÒ É¿ÏÑÇÌÒ Á ՒÊÍËÒ w ÎÏÍ ÑÄ ÃÄ žž ×ÒÉ¿ÑÇ ’ ØÍ ÁÍÌ¿ ÁʿЌ ÌÄ ÐÍÀÍÝ ÞÁÊޙ °ÎÏÍÀ’ ÁÇÐÁ’ÑÊÇÑÇ ÔÍÖ¿ À ÃÄÞɒ Æ ¿ÐÎÄÉђÁ Ւ™ž ÎÏÍÀÊÄËÇ ÎÏÇÐÁÞÖÄÌÍ ÑÄËÒ ÿÌÍÂÍ ÌÍËÄÏ¿"356,3"*/&

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

«ÈÂÇΐÆ®½Æ

ˆ«ÑÎʐÌÍÂÄÂÊϽӐœu Ó½ʽÈËÀÏÛÍÂÉʘ ʽÍËÁʘÏ¿ËÍÔËÎϐ˜

Художник, чию роботу з циклу «Арчимбольдо» поміщено на обкладинку цього номера ART UKRAINE, фіналіст минулорічної премії для молодих художників від PinchukArtCentre та піонер напрямку в мистецтві, що отрималв назву «Eхcel-art», розповів Алісі Ложкіній про свою неординарну творчість та ставлення до офісної культури, яка стала головним мотивом його натхнення

<>«ÈÂÇΐÆ®½Æ ª½ÍËÎϽÊÊܳÅÑÍË¿ÅÆÁÍÐÇ Y <>«ÈÂÇΐÆ®½Æ <>«ÈÂÇΐÆ®½Æ ¬ÈÜÕÇųÅÑÍË¿ÅÆÁÍÐÇ

<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
v¼ÇÌËÔÅʽȽÎÜÏ¿ËÜǽÍq—ͽÒÐÁËÃÊÅǽ ¯ÅĽŠ ǐÊÔÅ¿«ÁÂÎÙÇÅƐÊÎÏÅÏÐÏ w¬’ ©ÇžÁÐÛÉÇÈ

vÃſЫÁÂΐ ´ËÉÐÎÙÐÉÂʽÎËӐ½Óœ ÖËÏÅ Ä«ÁÂÎÅe w¬’ŸÐÍՒ¿Õ’žÆ­ÃÄÐÍÝÖÄÏÄÆÑÄ ØÍÞÆ·ÒŒ ÏÍÝ ¯ÍÈÑÀÒÏÃÍË ÐΒÊÉÒÁ¿ÁÐÞ Ò ÁÇÐÑ¿ÁÉ¿Ô Ï¿ÆÍË’ÆÌÇËÀÏ¿ÁÒÖ¿ÐÑÛ·ÒÏ¿ÎÍ×ÇÏݙÌ¿Œ ÁÉÍÊÍÐÄÀÄÍÃÄÐÛÉÇÈÉÍÊÍÏÇÑŸÌ¿ÐÎÏ¿ÁÒÞÆ ©Ç™Á¿ ƿɒÌÖÇÁ©ÇžÁÐÛÉÇÈÔÒÃÍÅ̒ÈÑÄÔ̒ÉÒË Ñ¿ ’ÌÐÑÇÑÒÑ ² ÑÄÔ̒ÉÒ˒ ÍÑÏÇË¿Á ÎÏÇÉÊ¿ÃÌÒ ÐÎÄՒ¿ÊÛ̒ÐÑÛ w ÔÒÃÍÅÌÇɌÍÓÍÏËÊÝÁ¿Ö ¬¿Œ ÁÖ¿ÊÇË¿ÊÝÁ¿ÑÇ ÏÍÀÇÑÇÑÏ¿ÌÐοϿÌÑÇ ÑÄÔÌ͌ ÊÍ’žŒÔÏÍɒÁÓÍÑÍÌ¿À’Ï’ÑÃ

vÜÇÓÂÏ˾ÁËÌËÉËÀÈË¿ÃÅÏϐ w£ÍÎÍËÍÂÊ͵ÄÐÑÏÍ¿¿É¿ÃÄ˒ÖÌ¿ÌÄÎÍÑϒÀŒ Ì¿ ÒÞÊÛ̒ÐÑÛ ØÍ ÿ™ ÎÄÁ̒ ÆÌ¿ÌÌÞ Ÿ ÎÍђË Þ ÑÏÇÏÍÉÇÁÐÑÒοÁÃÍ´ÒÃÍÅÌÛÍÂÍ’ÌÐÑÇÑÒÑÒ² ÎÏÍ˒ÅÉ¿Ô Ë¿Á ŠÔ¿ÊÑÒÏǚ ¾É’ÐÛ Ë¿ÉÄÑÇ ÎÊ¿Œ É¿ÑÇ ÏÄÈÁÇÍÓÍÏËÊÞÁ ÁÇÁ’ÐÉÇÏÍÀÇÁe¾ÉÂ͌ ÁÍÏÇÁ Ì¿ÎÏÇÉÊ¿Ã ÍÃÇÌ’ÆË͞ÔÆ¿ËÍÁÌÇɒÁŠ² ËÄÌÄË¿ÊÄÌÛÉÇÈ˿¿ÆÇÌ ¿ÊÄÁÌÛÍÂÍÑÍÖÍÉ ’ÆÌÇÔÞÁÅÄÆ¿ÉÏÇÝÁÌ¿ÐÑÒÎÌÍËÒ˒ÐÞՒŸ Á’ÃÉÏÇÝ ØÄ ÌÍÁÇÔ ¾ ÑÍÀ’ ÁÇ’ÃÌÇÈ Éʒ™ÌÑ ÌÍÏË¿ÊÛÌÇÈ ¿ ÑÇ ÁÄÏÄÃҙך ¦¿Â¿ÊÍË w ŠÀ¿ÌÃÇÑÐÛɒÑÄËǚ

v  ÜÇ ÏÅ ¿ ÍÂÄÐÈÙϽϐ ¿ÅÆÕË¿ ʽ ˆËѐÎÊИ ÏÂÉÐ

<>«ÈÂÇΐÆ®½Æ ŸÂÈÅÇÂɐÎÏË ³ÅÑÍË¿ÅÆÁÍÐÇ

w¾ÁÐÑÒÎÇÁÃÍ’ÌÐÑÇÑÒÑÒ ÁÌ¿Ð’ÆÃÏÒÅÇÌÍÝ Ì¿ÏÍÃÇÊ¿ÐÞ ÃÇÑÇÌ¿ ¬¿ ŠÔ¿ÊÑÒÏǚ ÁÅÄ Ö¿ÐÒ ÌÄ ÁÇÐÑ¿Ö¿ÊÍ ‘ Þ ÆÏÍÆÒ˒Á ØÍ ÎÏÍÐђ×Ä ËÄ̒ ΒÑÇÌ¿ÐÑ¿ÁÉÒÁÞÉÒÐÛÉÍÌÑÍÏÒ‘ÞÉØÍϿ̒×Ä À’ÊÛ×ÄÎÏ¿ÕÝÁ¿ÁÏÒÉ¿ËÇ ÑÍÑÒÑÆÏÍÆÒ˒Á ØÍ Ì¿ÐÑ¿ÁÖ¿ÐÍÐÁÍÝÁ¿ÑÇÉÍËÎrÝÑÄÏ®ÏÇÈ×ÍÁÒ

ÅÒÏÌ¿ÊŠ¤Á¿š ÏÄÉÊ¿ËÌÄ¿ÂÄÌÑÐÑÁÍÎÏÇÌÛÍËÒ «ÄÌÄÆ¿ÎÇÑ¿ÊÇÎÏÍÎÍÏÑÓÍʒÍ®ÍÃÇÁÇÁ×ÇÐÛ ÐÉ¿Æ¿ÊÇ ØÍ ËÍÁÊÞÁ ÑÇÅÌÄÁ˒™×ÎÏ¿ÕÝÁ¿Œ ÑǾÁ’ÃÎÍÁ’Á ØÍ×ÁÇÃÉÍÌ¿ÁÖÒÐÞ‘ÍÐÛÑÒÑ ¦¿Ï¿Æ Ñ¿ÉÄ Ë¿ÀÒÑÛ ÌÄËÍÅÊÇÁÄ ¿ ÑÍÒ ÐÉ¿Æ¿Œ ÊÇŠ°ÇÃÇÑÒÑ˒ÐÞÕÛ¶ÄÏÄÆ˒ÐÞÕÛÁÇÉÍÌ¿™× ÞÉÄÐÛÆ¿ÁÿÌÌÞ ’ËÇÑÄÀÄÁ’ÆÛËÄËÍÌ¿ÏÍÀÍÑÒ ©ÍÊÄÂÇÑÍÀ’ÃÍÎÍËÍÅÒÑÛÍÐÁ͞ÑÇÐÞ

vÏžпÄ˿ΐÉÇËÉÌqÛÏÂÍÊ˾ÂÄÀͽÉËÏÊÅÆ w ¦ÍÁÐ’Ë ÎÏÇÌÕÇÎÍÁÍ £Í ÕÛÍÂÍ ÔÍÃÇÁ ÃÍ ±¿Ï¿Ð¿ ÒÏʒ̿ w Á’Ì ËÄ̒ ÏÍÀÇÁ Ë¿ÉÄÑÇ Ì¿ ÉÍËÎrÝÑÄϒ ¾ ÍÃÌÍÂÍ Ï¿ÆÒ ×ÏÇÓÑ ÎÍ οËrÞђ Ì¿Ë¿ÊÝÁ¿Á ÑÍÁ’ÌËÄ̒ÐÉ¿Æ¿Á ØÍÕÄÐÇÐÑÄˌ ÌÇÈ×ÏÇÓÑ ’ØÍÀÞÃÒÏÌÞÌÄÉÊĞÁ ¿пË’×ÍÁ Ñ¿ÁÖÇÁÐÞÏÍÀÇÑÇË¿ÉÄÑÇ­ÐÛÑ¿ÉÞÈÌ¿ÁÖ¿ÁÐÞ ¿ ÁÄÖÍÏ¿ËÇ Á Ë¿ÈÐÑÄÏ̒ ÐÇÒÁ Ñ¿ ÂÍÐÑÄÈ ÐÁ͞Ô ÆÍÀÏ¿ÅÒÁ¿ÁÔÑÍÎÏÇÈ×ÍÁwÑÍÂÍÁ’ÃÏ¿ÆÒŠÃÍ ÐђÌǚ²ÏÄÉʿ˒ÃÍÁÂÍÎÏ¿ÕÝÁ¿ÁwÏÍɒÁ’Æ ÃÄÐÞÑیÃÁ¿Ì¿ÃÕÞÑÛŸÎÍђËÁÇϒ×ÇÁÆ¿ÈÌÞÑnj ÐÞÁ’ÊÛÌÍÝÑÁÍÏ֒ÐÑÝ

vÈÂĽÏËÆԽΠÖËÌͽÓÛ¿½¿ÐÍÂÇȽɐ ÏÅ ʽŠ Ì¿ÊË ÁËÎÜÀÜÇÅÒËÎÙÐÎ̐Ґ¿ÐӐÆÌÍËÑÂΐœ w±¿É ÃÍÐÞÂwÍÐÛÌ¿Á’ÑÛÐÒÃÃÄÝÌ¿ÓÄÐÑÇÁ¿Œ ÊÞÔÏÄÉÊ¿ËÌÇÔÀÒÁ

v¿ϾÂÜÇÅÆÎٿȽÎÊÅƾÄÊÂΗ w±¿É ËÇÐÑÁÍÏÇÊÇÏÄÉÊ¿ËÌÄ¿ÂÄÌÑÐÑÁÍwË¿Œ ÊÄÌÛÉÄ ¿ÊÄÊÝÑĮϿÕÝÁ¿ÊÇÃÍÀÏĦ¿Ï¿ÆÕÄÈ ÏÇÌÍÉÒÆ¿ÌÄοÒ ¿ÊÄÞÁÇÐÉÍÖÇÁÃÍÆ¿ÌÄοÃÒe ¦¿ ÃÁ¿ ˒ÐÞՒ ÃÍ ÉÏÇÆÇ Þ ÃÍËÍÁÇÁÐÞ Æ οÏÑÌČ Ï¿ËÇ ØÍÈÃÒ ¿ÍÐɒÊÛÉÇÁÌ¿ÐÀÒÊ¿ÉÍËο̒Þ ÃÏÒÅÄÊÝÀÌ¿ ËÄÌÄÁ’ÃÎÒÐÑÇÊÇe

vÜÇÏÅÌÍÅÆÕË¿ÁË&YDFMŠ½ÍÏÐ ¬ÍËÎÏˈɽŠ ÊÙÜÔÅ¿˜ÔÅÓÂÍ˾ÅÈËÎÜÌȽÊË¿Ë ÌÍËÀͽÉÊË

<>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

w£ÍÄÉÐÎÄÏÇËÄÌђÁÆ&YDFMÎÏÇÈ×ÍÁÑÍËÒ ØÍ ÔÍђÊÍÐÞÞÉÍÐÛÆÍÀÏ¿ÆÇÑÇÍӒÐÌÇÈÐÁ’Ñ ÆÏÍÀnj ÑÇØÍÐÛÑ¿ÉÄ ØÍÁ’ÃÎÍÁ’ÿÊÍÀÕÛÍËÒÁÒÆÛÉÍËÒ ÉÍÊÒµÄÈÀ’ÊÛÎÄÏÄÿÑÇÏÒÉ¿ËÇÌÄËÍÅÊÇÁÍ ¿ ÓÍÑÍÂϿӒÞ ÁÐČѿÉÇ ÀÄÆÊÇÉ¿ È Æ¿Ì¿ÃÑÍ Ò̒Œ ÁÄÏпÊÛÌ¿

vÔËÉÐνÉÂ&YDFM w Í ˒ÊÛÈÍÌÇ ÊÝÃÄÈ Æ¿ÈË¿ÝÑÛÐÞ пËÄ ÕÇË ÎÇ×ÒÑÛ ÿ̒ ÆÁÍÃÞÑÛ ÕÄ ÁÐÄ Á Ñ¿ÀÊÇÖÉÇ Ánj ÉÍÏÇÐÑÍÁÒÝÑÛ ÕÄÈ ÍӒÐÌÇÈ ÃÍÿÑÍÉ ¡ÍÌÇ ÎÍÐђÈÌÍ À¿Ö¿ÑÛ ÎÄÏÄà ÐÍÀÍÝ ВÏÇÈ ÏÍÆÂϿӌ ÊÄÌÇÈ ¿ÏÉÒ×e ¾ ÞÉÍÐÛ Æ¿ÁÅÃÇ ÎÏ¿ÉÑÇÉÒÁ¿Á ÍÀËÄÅÄÌÌÞ ®Í¿ÌÇÈ Ë¿ÑÄϒ¿Ê ËÍÀ’Ê’Æҙ Ê݌ ÃÇÌÒµÄÌ¿Á’ÑÛՒɿÁÍÎÏ¿ÕÝÁ¿ÑÇ ÉÍÊÇË¿ÑČ ϒ¿ÊÌÄΒÃÿ™ÑÛÐÞ¢¿Ï̒ÆÏÒÖ̒ÎÏǙË̒Ó¿ÏÀÇ Ì¿ ¿ÏÌÍËÒ οÎÄϒ w ÁÍÌÇ Á’ÃÏ¿ÆÒ ÆËÒ×ÒÝÑÛ ÏÍÀÇÑÇÁÐÄ¿ÏÌÄÌÛÉÄ Æ¿ÐÎÍÉÍÝÝÑÛŸÉÍÊÇÁ ÑÄÀÄ×ɒÊÛÌ¿¿ÉÁ¿ÏÄÊÛ’ÎÍ¿ÌÄÌÛÉÇÈÎ¿Î’Ï w ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ ÁÇÖ¿ÁÊݙ× Ÿ &YDFM w ÕÄ ’Ï×Ä Æ¿

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ÀÒÃیÞÉÒ ×ɒÊÛÌÒ ¿ÉÁ¿ÏÄÊÛ ¯ÍÀÇÑÇ Ւ ×ÑÒÉÇ Ì¿Á’ÑÛ ÍÂÇÃÌÍ ÑÍËÒ ØÍ ÕÞ ÎÏÍÂÏ¿Ë¿ ӒÆÇÖÌÍ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ ÌÄÎÏÇÿÑÌ¿ ÃÊÞ Ë¿ÊÝÁ¿ÌÌÞ µÞ ÍÂÇÃ̒ÐÑÛ ’ ÎÄÏÄÿ™ ÁÄÐÛ Å¿Ô ÍӒÐÒ ÁÄÐÛ ÕÄÈ ђÐÌÇÈÉÒÑ

<>«ÈÂÇΐÆ®½Æ ¬ÅÈ ³ÅÑÍË¿ÅÆÁÍÐÇ

v ®Ç½ÃÅ ½ ÏÅ ¿¿½Ã½—Õ ÖË Ӑ Ͽ˜ Í˾ËÏÅ ¿ &YDFMvÓÂǽÍÏÅÊÅ w¾ÉÅÇÁÍÎÇÐ ¬ÒÆÁÇÖ¿ÈÌÍ ÞÉØÍÞÎÍ˒Ðތ ÕÝžÔÏÍÀÊÝeµÄÉ¿ÏÑÇÌÇŠ¸ÍÀÁÇВÊÇÌ¿ÐђŒ ̒Á’ÌÑÄÏr™Ï’š«ÍÞÏÍÆÃÏÒɒÁÉ¿ÅÇÁÄÃÍÁÂÍ Þ ÏÍÀÊÝÑÇÏ¿ÅÊÇ×ÄÆÍÃ̒™ž×ÑÒÉÇ ÐÑ¿ÁÊÝÐÁ’È ΒÃÎÇЫÍÅÌ¿ ÆÁÇÖ¿ÈÌÍ ՒÏÍÀÍÑÇÎÄÏÄÑÁ͌ ÏÝÁ¿ÑÇÁÍÀr™ÉÑÇ ¿ÊÄÆÌÍÁҌѿÉÇ ËÄ̒Æÿ™Ñی ÐÞ ÕÄÀÒÃÄŠÌÄÑĚ«Ä̒ÁВÏ¿ÃÞÑÛ ÍÐÍÀÊÇÁÍ ÐÉÒÊÛÎÑÍÏÇŠµÄÑÏÄÀ¿ÁÍÀr™Ë ÁÍÀr™ËešŸÊÄ ÕÄÁÅÄÀÒÃÄÁ’ÃÐÑÒÎ

vÈÂÃÏÅ¿ÃÂ̐ÕË¿Ð˾q—É ÇËÈÅÄÍ˾ſʽŠ ÏË¿Ì ÀͽÕÇË¿ÅÒ ÔËÈË¿Ôǐ¿ ÁÈÜ Í˾ËÏÅ ˆ¬ÅȘ 


<>

«ÈÂÇΐÆ®½Æ <>§ÍËÈÅÇ ³ÅÑÍË¿ÅÆÁÍÐÇ <>Î̐ÍÅÊ ³ÅÑÍË¿ÅÆÁÍÐÇ

<>

¿ÅÎϽ¿Å¿ œÒ ʽ ¿ÅÎϽ¿Ó ѐʽȐÎϐ¿ ÌÍÂɐœ 1JODVL"SU$FOUSF

ÑÍÈ ׿Ï ­ÐÛ ђÊÛÉÇ ÑÏÇΒÊÛՒ ÐÇÒÊÇ Ò ÐÁ͞Ô ÌÍÏ¿ÔɒÊÛÉ¿ÐÍÑÄÌÛÏÍɒÁ

w±¿É ¿ÊÄÅÕÄÁÅÄÌÄ&YDFMŒ’ÁÐÛɒÑ¿ÀÊÇÖÉÇ ¶ÍÊÍÁ’ÖÉÇwÍÉÏÄËÇÈÍÀÏ¿Æ

vªÂÉÂÊÕ ½ÏËÆÏÅÎÜԐe

vÜÇÁË¿ÀËÏÅÂÇÎÌÂÍÅÉÂÊÏЗՐÄ&YDFM w ¯ÍÉÒ Ñ¿É ’Æ ŒÂÍ ¾ ËÊÞÁÍ ÏÍÆÂÍÈÃÒÁ¿ÁŒ ÐÞwÒÐÄÃÒË¿Á ÃÒË¿Á Ì¿ÉÍÎÇÖÒÁ¿ÁÒÐÍÀ’ÁÏ¿Œ ÅÄÌÌÞ¯ÍɒÁÆÍÑÏÇÌ¿ÏÍÆÁ’ÃÉÒΒ×ÊÍ¬Ò Ñ¿ Þ ÁÊ¿ÐÑÇÁÍ ÈÌÄÎÍÐΒ׿Á

v ÒÐÁËÃÊÜËοÏ½Ï˾ÁËÌËɽÀ½—¿ÏËÉÐ ÖË ÏÅÍ˾ÅÕ w Ÿ ÀÄÆ ÕÛÍÂÍ w ̒ÞÉ ²ÐÄ ΒÃÊÞ¿™ Æ¿ÉÍÌ¿Ë ±ÍÀÑÍ ÎÍÐÒђ Æ¿ÐÑÇÊÄËÑÄ ØÍÞÏÍÀÊÝ wÕÄ ÂϿӒɿ°Ñ¿ÌÉÍÁ¿ÂϿӒɿ¾É͞Ì¿ÐÞÉÏ¿Æ’Ì¿Œ ÁÖ¿ÊÇÁ’ÌÐÑÇÑÒђ¾ÍÐÛ Ì¿ÎÏÇÉÊ¿Ã Ò©ÍËο̌ ÕÞ ÁÖÇÁÐÞ ÑÍÂÍ ÞÉÇÈ ВÑÍÖÉ¿ËÇ ÉÍÊÛÍÏÍÁÍÝ ÑÒ××Ý ÏÍÀÇÑÛ ÎÄÈƿŒ ¥ÇɌÅÇɌÅÇÉ w ÖÄÏÁÍÌ¿ВÑÍÖÉ¿ ÆÄÊÄÌ¿ВÑÍÖÉ¿e«ÇÉÍÊ¿‘Á¿Œ ÌÍÁÇÖwÁÄÊÇÉ¿ Áƿ¿ʒ ÊÝÃÇÌ¿¡’Ì’ÆÉÍËοŒ ̒ž ¢¿ÁÏÇÊÄÌÉ¿ ¾ÉÒÑÍÁÇÖ¿ ђÊÛÉÇ ËÍÊÍÃ×ÇÈ Æ¿ÌÇÔÏÍɒÁÌ¿w

w­ÑÍÅŸÑÒÑËÄÌ×ÄÐÍÑ̒ÏÍɒÁw’ÁÅÄÑ¿É¿ ÉÒÊÛÑÒÏ¿ ÞÐÉÏ¿Á¿ È ÒÐÄÎÏÍÌÇÉÌ¿ ¦¿ ÐɒÊی ÉÇ ÏÍɒÁ ÕÞ ÍӒÐÌ¿ ÉÒÊÛÑÒÏ¿ ÑÒÑ ÎÏÍÞÁÇÊ¿ÐÞ ¦¿  ¬’ Ì¿Á’ÑÛ Æ¿  ÑÍËÒ ØÍ Á À¿ÌÃÇÑÐÛɒ Ö¿ÐÇ ÕÄ ÀÒÊÍ ØÄ ÆÍÁВË ÌÄ ÑÄ Ÿ Æ¿Ï¿Æ ÕÄ Î͌ ÁÌÍՒÌÌÄ Ì¿ ÐÁ’ÑÍÁÍËÒ ϒÁ̒ ÍӒÐÌÄ ÅÇÑÑÞ ²Ð’ÁÊÇÊÇÐÞϒÆÉÍ ×ÁÇÃÉÍwÌÒÞÉÕÄÈÎÏÍÕÄÐ ÌÄÃÍÐʒÃÅÒÁ¿ÑÇ ¡’ÌÅÄÑ¿ÉÇÈË¿Ð×Ñ¿ÀÌÇÈ’ Ñ¿ÉÇÈÔÁÍÏÍÀÊÇÁÇȲВËÍÑÇÁÇ ҞÊÝÃÄÈÆ͌ ÁВË ’Ìג ÆÍÁВË ’Ìג ÃÅÄÏÄÊ¿ ¿ÂÏÄВž ÊÝÃÇ ϒÆÉÍ ÎÍÖÇÌ¿ÝÑÛ ËÇÐÊÇÑÇ ÆÍÁВË Î͌’Ì×ÍËÒ ¾É’ÐÛ Ì¿Á’ÑÛ ÏÄʒ’È̒ Á ÌÇÔ ÁÇÔÍÃÞÑÛ ËÍÑÇÁÇ ÃÊÞÒÈ µÄÃÒÅÄՒɿÁÍÞÉՒÊÝÃÇ˒ÅÐÍÀÍÝÁÆ¿™Ë͌ ÒÝÑÛ ÞÉ ÃÍ ÐÁ’ÑÒ ÐÑ¿ÁÊÞÑÛÐÞ w ÕÄ Å Ñ¿ÉÇÈ Æ¿ÎÍÁ’ÃÌÇÉ ÎÏÇÖÍËÒ ÁÄÊÇÖÄÆÌÇÈ ’ Á’Ì ÅÇÁÄ ÍÉÏÄËÍÁ’ÃÌ¿Ð ÎÏÇÖÍËÒÌÄÁ’ÃÍËÍ ÔÑÍ’ÆÍÊÛ͌ Á¿ÌÇÈ 

v§ËÈÅÏÅÍ˾ÅÕο˜&YDFMŠÅ vÜÇ¿ϾÂÎϽ¿Š ÈÂÊÊÜÁËËѐÎÊËÀËÃÅÏÏÜ ¯ÅÆËÀËÊÂʽ¿ÅÁÅÕ w ¬Ò ÃÊÞ ËÄÌÄ ÕÄ w ÞÉ ÉÒÊÛÑÒÏ¿ Á ¿ÏÔÄÍÊ͌ ’ÖÌÍËÒ ÏÍÆϒƒ ¾É ÑÏÇΒÊÛՒ ©ÒÊÛÑÒÏ¿ ÞÉ ÐÒÉÒÎ̒ÐÑÛ ÐÎÍÐÍÀÒ ÅÇÑÑÞ ÄÐÑÄÑÇÉÇ ÁÐÛÍÂÍ ÂÏÍË¿ÃÐÛÉÍÂÍ ÒÐÑÏÍÝ ´ÍÖÄÑÛÐÞ ÆÌÞÑÇ ÁÄÐÛ¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


vÔËÉпΐӐËѐÎʐÉÂÕǽÊӐ¿Ͼ¿ÅÒËÁÜÏÙ ϽÇÅÉÅÁÂÇËͽÏÅ¿ÊÅÉÅ ŸËÊÅÌËľ½¿ÈÂʐÏͽÀÄŠ ÉÐ ¾ËÈÛ³ÂÌÍËÀͽÉÊË w£ÄÉÍÏ¿ÑÇÁ̒ÐÑÛwÕÄÃÊÞÑÍÂÍ ØÍÀÎÍÉ¿Æ¿Œ ÑÇ ØÍÞÌÄË¿ÝÃÍÕÛÍÂÍÁÐÛÍÂÍÁ’ÃÏ¿ÆÇ©Ï¿Œ п ™ ’ Á ÍӒÐÌÍËÒ ÐÁ’Ñ’ ¿ÊÄ ÁÍÌ¿ ÎÄÏÄÉÏÒÖÄÌ¿ È ÎÏÍÀÇÁ¿™ÑÛÐÞ ÁÐÒÎÄÏÄÖ µÄÈ ÐÁ’Ñ ÓÒÌÉՒ͌ Ì¿ÊÛÌÇÈ ÃÍ ËÄŒ Á’Ì ÌÄ ÎÏÇÎÒÐÉ¿™ ¿ÏÌÇÔ ÃÄÉÍϿՒÈ ŸÊÄ ÉϿп ÍÃÌ¿ÉÍÁÍ ÎÍÁÇÌÌ¿ ÆÁ’ÃŒ ÉÇÐÛÆrÞÁÇÑÇÐÞ«Ä̒ÎÍÃÍÀ¿™ÑÛÐÞ’ÐÑÍϒÞÞÉ͌ žÐÛ ÒÞÁÊÝÁ¿Ì͞ ÍӒÐÌ͞ ÊÝÃÇÌÇ ÉÍÑÏ¿ п˿ ÎÍÐÍÀ’ÀÄÏÄÈÓ¿ÏÀҙÐÁ͞ÃÍÉÒËÄÌÑÇŸÁÍÌÇ ÐÎÏ¿ÁÒÊÝÀÊÞÑÛÎÏÇÉϿ׿ÑÇÐÁ͞ÎÏÄÆÄÌѿՒž ÏÍÀÊÞÑÛÕÄÌ¿žÁÌÍÈÃÒÅÄ̒ÅÌͲÞÁÇÕÇÓÏÇ ÕÇÓÏÇ ÕÇÓÏÇ ¿ÁÉÒÑÉÒwÉÁ’ÑǵÄÅÞÉÑ݌ ÏÄËÌ¿ÏÍË¿ÌÑÇÉ¿

v©ÅÎÏÂÓϿ˽ÐÏνÆÁÂ͐¿ w¬Ò ѿɲВՒÌÄÐɒÌÖÄÌ̒ÍӒÐ̒ÎÏÄÆÄÌÑ¿Œ Ւž w ÕÄ ¿Ì¿ÊÍ ÑÝÏÄËÌ͞ Ì¿ÏÍÃÌ͞ ÑÁÍÏÖÍÐђ ±¿ËwÔÏÄÐÑÇ’ÆÃÏÍÑÍË ¿ÑÒÑÎÏÇÀÊÇÆÌÍÑÄÅ пËÄÑÒÑÉÁ’ÑÇwÑÒÑÕÇÓÏÇeµÄÁÐÄÑÏÄÀ¿Ã͌ ÐʒÃÅÒÁ¿ÑÇ Þ ÎÏÍÐÑÍ ØÄ ÌÄ ÃÍ ɒÌÕÞ ÃÍÉÍοÁ ­ÐÑ¿Ì̒Ë Ö¿ÐÍË ŠÎÍÎÄÏÊ¿š ÕÞ ÃÄÉÍÏ¿ÑÇÁÌ¿ ÉϿпwÒÅÄÔÍÖÄÑÛÐÞžžΒÃÌÞÑÇÃÍÞÉÍÂÍÐÛϒÁŒ ÌÞ ¿ÎÍђËÿʒΒÃÒÃÍÐʒÃÅÒÁ¿ÑÇŠÍӒК«Ä̒ ÌÄՒɿÁÄËÇÐÑÄÕÑÁÍÃÍÉÒËÄÌÑ¿ÊÛÌÄÈÉÍÌÕÄΌ ÑÒ¿ÊÛÌÄ Á ÖÇÐÑÍËÒ ÁÇÂÊÞÒ ¬Ä ÔÍÖÄÑÛÐÞ ËÄ̒ ÏÄÓÊÄÉÐÒÁ¿ÑÇ ¿ÀÍ ÎÏÍÐÑÍ ӒÉÐÒÁ¿ÑÇ «Ä̒ ÕÄ ÌÄՒɿÁÍ ÔÍÖ¿ÞÏÍÆÒË’Ý ÁÖÍËÒՒÌ̒ÐÑÛÑ¿É͌ ÂÍΒÃÔÍÃÒŸÊÄÍÐÍÀÇÐÑÍËÄ̒ÌÄÔÍÖÄÑÛÐÞÕÛ͌ ÂÍÏÍÀÇÑÇŸÉÏ¿ÐÇ ËÄ̒Æÿ™ÑÛÐÞ ÃÒÅÄÀÏ¿Éҙ Á ÐÒÖ¿ÐÌÍËÒ ËÇÐÑÄÕÑÁ’ пËÄ Ւ™ž À¿Ì¿ÊÛÌ͞ ÉÏ¿ÐÇ ØÍÊÝÃÇÌÒÆÒÎÇÌÇÑÛ’Æ¿ÑÞÂÌÄ

vÈÂÃÓÂÍÂÇȽÉÊÅÆÏÍÛÇ´ËÉÐÎÐÔ½ÎÊÂÉÅΊ ÏÂÓÏ¿Ë¿ÁÒËÁÅÏÙ¿ÁÇͽÎÅ ¯ËÉÐ ÖËÇͽνvÓ ʐ¾Å̽ÎÏǽ ÐÜÇÐʽÎÈË¿ÅÏÙÍÂÇȽÉÊÅÆ˾ͽÄ ÜÇʽɐÄÓÅɾÐÏÅ¿ÎÐÔ½ÎÊËÉÐÉÅÎÏÂÓÏ¿ ¼Ç ÄÍ˾ÅÏÅϽÇÐÇͽÎÐ Ö˾¿Ëʽ¾ÐȽ¾ÂÄÎʐÇÂÍν Æ¾ÂÄÇËǽŠÇËÈÅ w¶ÄÏÄÆÀÍÏÍÑÛÀÒÆË¿ÑÄϒ¿ÊÍË©ÍÊÇÑÇÎÏ͌ ÔÍÃÇ×ÀÍÏÍÑÛÀÒÆË¿ÑÄϒ¿ÊÍË’ÁÇÔÍÃÇÑÛÀÄƌ ÎÄÏÄÖÌÍÉÏ¿ÐÇÁÍ Ñ¿É ØÍÀÊÝÃÞËÎÍÃÍÀ¿ÊÍÐÞ ÕÄ ÁÅÄ ÌÄ ÏÄÉÊ¿Ë¿ ¯ÄÉÊ¿ËÌ¿ ÉϿп w ÁÍÌ¿ ÐÑÏÍÂÍ ÓÒÌÉՒÍÌ¿ÊÛÌ¿ µÄ ÉÍÊÇ ˒̒˿ÊÛÌnj ËÇ Æ¿ÐÍÀ¿ËÇ ÑÏÄÀ¿ ÃÍÀÇÑÇÐÞ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌ͞ ÉÏ¿ÐÇ ÑÍÀÑÍ ÌÄ ˒̒˿ÊÛÌÇË ÀÝÃÅÄÑÍË ¿ ˒̒˿ÊÛÌÍÝ Æ¿ÑÏ¿ÑÍÝ Ö¿ÐÒ ’ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÝ Æ¿ÑÏ¿ÑÍÝ ÎϿՒ ¦¿ÁÅÃÇ ÁÇÉÍÌҙÑÛÐÞ ÞÉÄÐÛ Æ¿ÁÿÌÌÞ ÑÍËÒÏÄÉʿ˒ÐÑÎÏÇÔÍÃÇÑÛÌ¿ÏÍÀ͌ ÑÒ ÁËÇÉ¿™ÉÍËÎrÝÑÄÏ ’Ì¿ÌÛÍËÒÁ’ÃÏ¿ÆÒÅÆ¿Œ Á¿ÌÑ¿ÅҙÑÏÇпÈÑÇ Ì¿ÞÉÇÔwÍÂÊÞÃÇÍÐѿ̌ ̒ÔÃÍÐÞÂÌÄÌÛ’Ì×ÇÔÏÄÉʿ˒ÐђÁ°ÎÏ¿ÁÅ̒È ÏÄÉʿ˒ÐÑ w Á’Ì ÍÀÍÁrÞÆÉÍÁÍ ÃÇÁÇÑÛÐÞ ÔÑÍ ØÍ ÆÏÍÀÇÁ ²Ð’ ÁÉÊÝÖÄ̒ Á ÕÄÈ ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÇÈ ÎÏÍÕÄÐ ²Ð’ ̿˿¿ÝÑÛÐÞ ÆÏÍÀÇÑÇ ÌÄÍÃÌ¿É͌ ÁÍ ¿ÊÄ ÎÏÇÔÍÃÞÑÛ ÃÍ ÑÍÂÍ ØÍ ÎÏÍÐÑÍ ÉÍΒ݌ ÝÑÛÉÏ¿ØÇÈÆÏ¿ÆÍÉ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>

­ÐÛ ÐɿŒËÍ ÿÝÑÛ ËÄ̒ Æ¿ÁÿÌÌÞ w ÏČ ÉÊ¿ËÌÇÈ ÐÕÄ̿ϒÈ ‘ Á’ÃÏ¿ÆÒ w ÎÍÐÇÊ¿ÌÌÞ Ì¿ ÎÏÇÉÊ¿ÃÒ:PV5VCF¬¿ÎÍ×ÒÉÇÎÏÍÐÑÍÌÄË¿™ Ö¿ÐÒ

<>«ÈÂÇΐÆ®½Æ .JTTFEEBUB ³ÅÑÍË¿ÅÆÁÍÐÇ Y

vÁÈÜϾÂÉÅÎÏÂÓÏ¿ËvÓÂÄ¿ÈÙÊÂÊÊÜ ª½¿Š ÖËÏÅÊÅÉĽÆɽ—ÕÎÜ w ¬Ò ÕÄ ÎÏÍÐÑÍ ËÄÌ× ÐÑÏÍÂÇÈ ÎÏÍÕÄÐ ̒Å ÏÄÉÊ¿Ë¿ ¬’ ÞÉØÍ ËÄ̒ Ð˒×ÌÍ ÑÍ Þ ÆÏÍÀÊÝ ÎÍÏÑÏÄÑ ÃÏÒ¿ ¿ÀÍ Ì¿ÎÏÇÉÊ¿Ã ÀÒÔ¿ÊÑÄÏג ¬¿Ñ¿×’¡ÍÌ¿̒ÉÍÊÇÌÄÁ’ÃËÍÁÊÞÊ¿ËÄ̒ÁÇÿŒ ÑÇ¿Á¿ÌПÊÄÕÄÊÇ×ÄËÍÞÁÍÊÞe¬¿Á’ØÍÞÕÇË Æ¿ÈË¿ÝÐÞ µÄ×ÑÍÁÔ¿™ÊÝÃÄÈÌ¿ÏÍÆÃÒËÇ ÌÒ ’ÎÊÝÐ ÞÉÞÁÅÄÐÉ¿Æ¿Á ÞÃÍÿÝÉÏ¿ÐÇ°ÒֿЌ ÌÍËÒ ËÇÐÑÄÕÑÁÒ ÀÏ¿Éҙ ÉÏ¿ÐÇ Ÿ ÁÍÌ¿ ÎÏÍÐÑÍ ÆÍÀÍÁrÞÆ¿Ì¿ÀÒÑÇ¡ÍÌ¿ÌÄÎÍÁÇÌÌ¿ÀÒÑÇοÐь ÉÍÝ ¿ÊÄ ÞÉØÍ ËÍÅÌ¿ ÁÇÎÏ¿ÁÿÑÇ ÉÏ¿ÐÒ ÑÍ ÑÏÄÀ¿ÕÄÆÏÍÀÇÑÇ
ÌÍÁ¿É¿ÏÑÇÌ¿

<>

¡’ÉÑÍϒÞ ÒÏÊ¿É¿

1JDUVSFNBOBHFS

ÄÏͽ¿ÊÜ ÌËÔÂÍ¿ÊÜ Ð¿ÅÎϽ¿ÇË¿Æ ĽȐÊÎÏÅÏÐÏÐ ÌÍ˾ÈÂÉÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÂÇÎÌËÊп½¿ÎÜ ÇÐͽÏËÍÎÙÇÅÆ ÌÍËÂÇÏŸÇÏË͐œ žÐÍȽÇň1JDUVSF NBOBHFS˜ °¿½ÄÀÈÜÁ½Ô¿ ¾ÐÈÅÌÍÂÁÎϽ¿ÈÂʐ ÃÅ¿ËÌÅÎϽ ÓÅÑÍË¿ÌÍÅÊÏÅ «ÈÂÇΐÜ®½Ü ¤Ëœ«ÍÈ˿˜ «ÈÂÇνÊÁͽ ŸÂÍÂֽǽϽ ŸËÈËÁÅÉÅͽ®½Ü "356,3"*/& ÌоȐÇЗÐÍÅ¿ÇÅ ÄÇÐͽÏËÍÎÙÇËÀË ÏÂÇÎÏÐÁËӐ—œ ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ÄËÀÈÜÁÐ ʽÆËÀËÁËÏÅÔʐÎÏÙ ÁËÁÅÎÇÐΐœʽ¿ÇËÈË ˆÊ˿˜ǽÍÏÅÊŘ

®ÅÊÁÍËÉ ©«

¯ÍÂÊÁËɽʐÜ

¥ÇÑÑÞ ÎÍÐђÈÌÍ ËÒÑҙ w ’ ÌÄ ђÊÛÉÇ Ì¿ À’ÍŒ ÊÍ’ÖÌÍËÒ ϒÁ̒ ²ÐÁ’ÃÍËÊÝÝÖÇ ØÍ ÎÍÐђÈ̒ ÊÇ×Ä Æ˒ÌÇ ËÇ ÁÐČѿÉÇ ’ÐÑÄÏÇÖÌÍ žÔ À͞Ë͌ ÐÞ ¾É ’ÃÌ¿ ¤ÊÛÆ¿ ÞÉ¿ Æ¿Ì¿ÃÑÍ ÿÊÄÉÍ Ì¿ÎČ ÏÄÃÒ¿ÃҙË¿ÈÀÒÑ̙ ÆržÃ¿ÝÖÇÞÀÊÒÉÍÆÂÄÌÍË ¿ÉÒÊÇ ÃÍÎÒÐÉ¿™ËÍ ÉÍÁÆ¿ÝÖÄ ÎÍ ÎÍÁÄÏÔ̒ ÐÁ’Œ ÃÍËÍÐђ ÔÁÍÏÍÀÊÇÁÄ ÎÏÇÎÒØÄÌÌÞ ØÍ Á Ì¿Œ ×ÇÔ ÎÏ¿ŒÎÏ¿ŒÎÏ¿ŒÎÏ¿ÁÌÒɒÁ ËÍÅÒÑÛ ÁÇÏÍÐÑÇ ÎÊ¿ÁՒ µÄÈ ÐÎÍÉÍÌÁ’ÖÌÇÈ ÐÑÏ¿Ô ÎÍÁrÞÆ¿ÌÇÈ ƒÐÑÏ¿ÔÍËÌÄÁ’ÃÍËÍÐђ Á’Ì¿ÊÛËҙÁ’ÃÖÒÑÑÞÈ Æ¿Á¿Å¿™ Ì¿ÐÍÊÍÃÅÒÁ¿ÑÇÐÞ ÎÊÇÌ̒ÐÑÝ ÅÇÑÑÞ Ÿ ÑÇËÖ¿ÐÍË ×ÁÇÃɒÐÑÛËÒѿՒÈÒÐÄÆÏÍÐÑ¿™ ’ ÐÒÖ¿ÐÌ¿ŠÉ¿ÏÑÇÌ¿šÑÍËÒÃÍÉ¿Æ Š©¿ÏÑÇÌ¿šwÕÄÁÅÄ Æ¿ÁÇÆÌ¿ÖÄÌÌÞË ËÒÑ¿ÌÑ ÉÍËÎÏÍ˒ÐÌÇÈÁ¿Ï’¿ÌÑ ØÍ Ì¿Á’Ã˒ÌÒÁ’ÃÅnj ÁÍÎÇÐÒ ÌÄ ÆÍÁВË ÒÉʿÿ™ÑÛÐÞ Á Ï¿ËÉÇ ŠÁÇÃÒ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿š ±ÒÑ ÒÅÄ ÃÍÁÍÃÇÑÛÐÞ ÁÎÏ¿ÁÊÞÑÇÐÛ ÒÁÇÆÌ¿ÖÄÌÌÞÔ¾ÉØÍÁÇÔÍÃÇÑÇÁ’ÃÎÏÍÑÇÊÄŌ ÌÍÂÍwÕÄÆÍÀÏ¿ÅÄÌÌÞÌ¿ÎÊÍØÇ̒ ¿ÊÄÌÄÓ͌ ÑÍÂϿӒÞ±ÍÀÑÍÌÄÀÒÉÁ¿ÊÛÌ¿ÉÍΒÞÏÄ¿ÊÛÌÍЌ ђ ¿ÞÉ¿ÐÛžžÏÄÉÍÌÐÑÏÒÉՒÞ³’ÂÒÏ¿ÑÇÁÌÄ¿ÀÍ ÌÄӒÂÒÏ¿ÑÇÁÌÄ ÆÍÀÏ¿ÅÄÌÌÞ Ì¿ÈÖ¿Ðђ×Ä w ÅÇÁÍÎÇÐÌÄ ¿ÊÄ̒ÀÇÑÍŠÁÇÔÍÊÍØÄÌĚ ÎÍÆÀ¿ÁŒ ÊÄÌÄ Ë¿ÊÛÍÁÌÇÖÍÐђ ÞÉ ËÍÏ¿ÊÛÌÍ Æ¿ÐѿϒÊ͞ ÞÉÍÐђ ØÍ ÐÛÍÂÍÃ̒ ÁÅÄ ÿÊÄÀ’ ÌÄ Æÿ™ÑÛÐÞ ÀÄÆÒËÍÁÌÍÝ ®ÏÍÑÄÌÄÍÀÍÁrÞÆÉÍÁÍwÀ’ÊÛ×Ä ÌÄÔÇÆÒÝÖÇÐÛÐÁ͙ÝÒ̒ɿÊÛ̒ÐÑÝ ÁÍÌ¿ËÍÅÄ ÀÒÑÇ Ì¿ÃÏÒÉÍÁ¿Ì¿ Á ÏÄÎÏÍÃÒÉՒÈ̒È ÑÄÔ̒Ւ Ì¿ÎÏÇÉÊ¿Ã ÒÕÇÓÏÍÁÇÈÐÎÍВÀ

³’ÊÍÐÍÓÇ ɒÌÕÞ ÎÍÎÄÏÄÃÌÛÍÂÍ ÐÑÍʒÑÑÞ ÓÒ̌ ÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÍ ÎÏͿ̿ʒÆÒÁ¿ÊÇ ÎÏÍÕÄÐ ËÒѿՒÈ ÐÎÏÇÈÌÞÑÑÞ ÐÁ’ÑÒ «Ç ÍÎÇÌÇÊÇÐÞ Á ÎÍÊÍ̒ Ñ͌ Ñ¿ÊÛÌ͞ ’Ê݃ž Á’ÃÿÁ×Ç Ì¿ Á’ÃÉÒÎ Ë¿×ÇÌ¿Ë ÓÒÌÉՒÝ ÀÄÆÎÍÐÄÏÄÃÌÛÍÂÍ À¿ÖÄÌÌÞ ¦ ÁÇ̿Ȍ ÃÄÌÌÞ ÓÍÑͿοϿѿ ΒÃ˒ÑÇÁ ®ÍÊÛ ¡’ÏÇÊ’Í ÏÍÆÎÍÖ¿Ê¿ÐÞ ÄÏ¿ ÍÀr™ÉÑÇÁ¿ ÄÏ¿ ÆÍÏÍÁÇÔ ÎÏ͌ ÑăÁwÆÍÏÒÀÄÆÆÍÏÒ ² ÕÛÍËÒ ÏÍÆÒ˒Ì̒ ÎÏÍÓÄВÞ ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿ ÐÁ’Ñ ÞÉÍÂÍÏÍÆÉÍÊÍÑÇÈÍÀr™ÉÑÇÁÍËÌ¿ÑÇÐÞ֒ÍÐÉÍʌ ɒÁ Ì¿ÑÇÐÞ֒ÓÏ¿ÂËÄÌђÁ wÍÃÌ¿ÆÌ¿ÈÀ’ÊÛ× ÌÄÁÃÞÖÌÇÔ ¨ÍÂÍ ˒ВÞ Ë¿ÈÅÄ ÌÄÆÒÈÐÌÄÌÌ¿ ÁÆÞÁ×Ç Æ¿ ÍÐÌÍÁÒ ËÄÒÈ̒ ÉÍž ÍÐÉÍÊÉÇ ÏÍƌ ÀÇÑÍÂÍՒÊÍÂÍ Á’ÌÎÍÁÇÌÄÌÐÉÍÌÐÑÏÒÝÁ¿ÑÇÂ͌ ÏÄÆÁ’ÐÌÒŠÉ¿ÏÑÇÌÒÐÁ’ÑҚÆ¿ÌÍÁÍ µ’É¿ÁÍ ØÍ ÄÁÍÊÝՒÈÌÇÈ ÁÄÉÑÍÏ Ì¿ ÞÉÇÈ Ì¿Œ ÌÇÆҙÑÛÐÞÓ¿ÉÑ¿ÅÒÎÏÍÕÄВÁÇÁÖÄÌÌÞÉÊ¿ÐÇ֌ ÌÍÂÍ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ w ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÄ ÎÍÂÍÃÅÄÌÄ Æ Æ¿ÉÍÌ¿ËÇ ӒÆÇÉÇ ʒ̒ÈÌ͞ È ÐÁ’ÑÊÍÎÍÁ’ÑÏÞÌ͞ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÇ Á’ÃÍÀÏ¿ÅÄÌÌÞ ÐÁ’ÑÒ w ØÄ ÍÃÇÌ ÉÏÍÉÒË¿ÈÀÒÑ̙ ØÄÍÃÌ¿ÕÄÂÊÇÌÉ¿ÃÍՒÊÍÂÍ «ÍÃÄÏ̒ÆËÅÄ´´ÐÑÍʒÑÑÞ ÎÍÎÏÇÈÍÂÍ̒ÀÇÑÍ ÎÏÍÂÏÄÐÇÐÑÐÛÉÒ ’ÌÑÄÌՒÝ Ñ¿ ’ÃÄÍÊÍÂ’Ý w ÕÄ ËÇÐÑÄÕÑÁÍÔ¿ÍÐÒÈÉ¿Ñ¿ÐÑÏÍÓÇÒÌÛÍËÒÐÑÍʒь ÑÞËÇÐÎÍÏÒÃÅÒÁ¿Ì¿ÐÁ’ÑÍÀÒÃÍÁ¿Ï¿ÎÑÍËÄÓÄɌ ÑÌÍ ÏÍÆÁ¿ÊÇÊ¿ÐÞ ²ÐÄ ØÍ ËÍÂÊÍ ÆÏÒÈÌÒÁ¿Ñnj ÐÞ ÆÏÒÈÌÒÁ¿ÊÍÐÞ ¬¿ÐʒÃÉÇ É¿Ñ¿ÐÑÏÍÓÇ ÔÍÖ¿ À Ì¿ ϒÁ̒ ÏÄ¿À’Ê’Ñ¿Õ’ž Á’à ÎÐÇԒÖÌ͞ ÑÏ¿ÁËÇ ÒÐÒÌÒђ£¿Ê’Β×ÍÁÎÏÍÕÄÐÁÌÒÑϒ×ÌÛÍÂÍÏÍƌ οÃÒ ËrÞÉÇÔ Ê¿ÑÄÌÑÌÇÔËÒѿՒÈ¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

<>

±ÍÖÉÍÝ Á’ÃʒÉÒ Á ŠÌÄÌÍÏË¿ÊÛÌÍËҚ ËÇÐÑČ ÕÑÁ’ËÍÃÄÏ̒ÆËÒÈÎÍÐÑËÍÃÄÏ̒ÆËÒÀÒÊÇÁ’ÃŒ ÔÇÊÄÌÌÞ Á’à ÉÊ¿ÐÇÖÌÍÂÍ É¿ÌÍÌÒ Á’ÃÎÍÁ’ÃÌÍ ÎÍÐÑ¿ÊÇ ¿ÉÑÒ¿ÊÛ̒ ÎÇÑ¿ÌÌÞ ÎÍϒÁÌÞÌÌÞ ÌÍό Ë¿ÑÇÁÌÍÂÍ È ÌÄÌÍÏË¿ÑÇÁÌÍÂÍ ¬ÍÏË¿ÑÇÁŒ ÌÄ ÉÊ¿ÐÇÖÌ͞ ÄÐÑÄÑÇÉÇ ÁÇÞÁÇÊÍÐÞ ÍÀÏ¿ÆÍË ŠÁÌÒÑϒ×ÌÛÍÂÍ ÁÍÏÍ¿š ÎÏÍÑÇ ÞÉÍÂÍ Ì¿ÊČ Å¿ÊÍÀÍÏÍÑÇÐÞ £ÊÞ ËÒÑÒÝÖÍÂÍ ÁÅÄ ÎÍÐьÎÍÐÑÉÊ¿ÐÇÖÌÍÂÍ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ´´ ÐÑÍʒÑÑÞ ÎÍÌÞÑÑÞ Á’ÃÉÇÌÒÑ͞ ÌÍÏËÇ ÁÇÿ™ÑÛÐÞ ÏÍÆÎÊÇÁÖ¿ÐÑÇË ’ ÒËÍÁÌÇË ¦¿Ë’ÐÑÛÌÛÍÂÍÐÎÊÇÁ¿™ÐÉÍÏÍËÇÌÒÖÄÎÍÌÞÑÑÞ ÑÏÄÌÃÍÁÍÐђ ÞÉ ÎÍÐђÈÌ͞ ŠÆ˒ÌÇ É¿ÏÑÇÌÉǚ ±Ä ØÍÀÒÊÍ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÇËÒÖÍÏ¿ ÐÛÍÂÍÃ̒ÁÅÄ ÌÄ ËÍÃÌÄ ÑÒÑ Á¿ÅÊÇÁ’ ÌÄ ’ÃÄÍÊÍ’Ö̒ ˒ÏÉҌ Á¿ÌÌÞ ¿ ÊÍ’ɿ ÀÊÍÌÃÇÌÉÇ ÍÃÌÍ˿̒Ñ̒ÐÑÛ ÐÑÍËÊݙ ÐÛÍÂÍÃ̒×̙ Á ÎÍϒÁÌÞÌ̒ Æ ÒÖ͌ Ï¿×̒Ë w Æ¿ÁÅÃÇ ’Ì×Ä ’Ì×Ä Ì¿ ÐÒÑÍ Æ͌ Á̒×ÌÛÍËÒ ϒÁ̒ ¦Ã¿™ÑÛÐÞ ØÍ Æ¿ ËÄÒÈÌÍÝ ÎÍÁÄÏÔÌÄÝ̒ÖÍÂÍÀ’ÊÛ×ÄÈÌÄË¿™ ÁÐÞŠÏÍÀ͌ Ñ¿ÑÁÍÏҚ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍÎÏÍÆÍÏ¿ÈÁ’ÃÀÒÁ¿™ÑÛÐÞ ÀÄÆÎÍÐÄÏÄÃÌÛÍÁÌ¿ÐÌ¿ÍÖ¿Ô °ÒÖ¿ÐÌÒ É¿ÏÑÇÌÒ Ì¿ÆÇÁ¿ÝÑÛ ÎÍÐÑËÄÒȌ ÌÍÝ ÑÍÀÑÍ Ñ¿ÉÍÝ ØÍ Á’ÃËÍÁÊޙÑÛÐÞ Á’à ÐÁ͙ž Š¿Ì¿ÔÏÍ̒ÖÌ͞š ËÍÁÇ È Æ¿ÎÍÆÇÖҙ žž Á ’Ì×ÇÔ À’ÊÛ× ŠÎÏÍÐÒÌÒÑÇԚ ËÄÒ¿ ®ÏÇ Á’ÃŒ ÐÒÑÌÍÐђ ÁÉÍϒÌÄÌÌÞ Ò ÁÊ¿Ð̒È ËÍÁ’ ÁÑÏ¿Ö¿Œ ™ÑÛÐÞ ÆÁrÞÆÉ¿ ˒Å ÆÍÁ̒×̒Ë ’ ÁÌÒÑϒ×̒Ë ϒÁÌÄË ËÄÒÈÌÍÝ ÎÍÁÄÏÔÌÄÝ Ñ¿ ÂÊÇÀÇÌÍÝ ¾É ÎÍ˒ÑÇÁ ÍÏÇÐ ¢ÏÍÈÐ ̒ÀÇÑÍ ÁÇοÃÉÍÁ¿

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ÉÍÌӒÂÒϿՒÞ Æ̿ɒÁ Ì¿ ËÄÒÈ̒È ÎÍÁÄÏÔ̒ Æ¿ÁÅÃÇ ÁÇÉÊÇÉ¿™ Á ÂÊÞÿֿ ÐÒË̒Á Ò ÑÍËÒ ØÍ ÎÍÁ’ÃÍËÊÄÌÌÞ ÎÏ¿ÁÃÇÁÄ £ÇÁÊÞÖÇÐÛ Ì¿ É¿ÏÑÇÌÒ ËÇ ΒÃÍÆÏݙËÍ ØÍ ËÄÒ¿ Æ¿ÁÅÃÇ ÀÏÄ×Ä°ÛÍÂÍÃ̒ÅΒÃΒÃÍÆÏÍÝÍÎÇÌޙÑÛÐÞ пËÄ’ÐÌÒÁ¿ÌÌÞÂÊÇÀÇÌÇ

<>ŸÅÎϽ¿ÇË¿½ĽȽ ÊÎÏÅÏÐÏÐÌÍ˾ÈÂÉÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½§ÐͽÏËÍÎÙÇÅÆ ÌÍËÂÇÏŸÇÏË͐œžÐÍȽÇÅ ˆ1JDUVSFNBOBHFS˜ <> <>«ÈÂÇνÊÁÍŸÂÍÂÖ½Ç ÄÎÂ͐œˆ¼Ç¿ËÁÅÔǽ˜ ÇÍÅÈʽÌËÈËÏʐÒ <>ŸËÈËÁÅÉÅÍ®½Æ žÂÄʽĿÅ ³ÅÑÍË¿ÅÆÁÍÐÇÒ

<>
ÌÍÁ¿É¿ÏÑÇÌ¿

±

®ÄÑÏͦҙÁ

ªË¿½ ǽÍÏÅʽ ÔÂÍÂÄÀÍÐ ÁËÎÌͽ¿ÃÊËÎϐ

<>u<> §½ÁÍÅÄѐÈÙÉÐ ˆ®È˿˘ §½ÍȽŠ¯ÂËÁËͽ ¡Í—ͽ

’ÊÛË Š°ÊÍÁ͚ ©¿ÏÊ¿Œ ±ÄÍÃÍÏ¿ £ÏęϿ Ánj È×ÍÁ Ì¿ ÄÉÏ¿Ì ÏÍÉÒ ’ ÞÐÌ¿ Ï’Ö Ánj ˿¿™ ÐÛÍÂÍÃ̒ ÌÄ¿ÀÇÞÉ͞ ÆÍÐÄÏÄÃÅÄÌÍÐђ Á’à ÂÊÞÿֿ ²Ñ’Ë ’ ÑÍÒ È ÐÛÍÂÍÃ̒ Š°Ê͌ Á͚ ÆÍÃÌÍÂÍÀÍÉÒ ÁÇÿ™ÑÛÐÞ ÃÄØÍŠÆ¿ÑÞÂÌÒÑÇ˚ ¿Æ’Ì×͌ ÂÍwÁÁÍÃÇÑÛÃÍ’ÎÌÍÑÇÖÌÍÂÍ ÑÏ¿ÌÐÒ Š¬ÄÉÁ¿ÎÊÇÁÇÈ ÏÇÑË ÎÏÇ À¿Â¿Ñ’È ’ Ì¿Á’ÑÛ ’Æ ÑÍ֌ ÉÇ ÆÍÏÒ ÃÏ¿Ë¿ÑÒÏ’ž ÎÄÏÄÌ¿Œ ÐÇÖÄÌ’È Ҟ ÑÏÇÁ¿Ê’ ÐÑ¿ÑÇÖ̒ ÎÊ¿ÌÇ ØÍ ÎÏÍÃÍÁÅÒÝÑÛÐÞ ÐÎÍɒÈÌÇËÇ οÌÍÏ¿ËÌÇËÇ ÎÏ͞ÆÿËÇ ÒÐʒà ƿ ÎÄÏÄÐҌ Á¿ÌÌÞË ÎÄÏÐÍ̿ŒÁ ÂÏ¿ ÐÁ’ÑŒ Ê¿ Ò Æ¿ËÉÌÒÑÍËÒ Ñ¿ ÍÀËÄÅČ ÌÍËÒ ÎÏÍÐÑÍϒe w ÁÐÄ ÕÄ ÎÄÏÄÑÁÍÏݙÑÛÐÞΒÃÖ¿ÐӒÊی ËÒ Á ÞÉÇÈÐÛ ’ÎÌÍÑÇÖÌÇÈ Ïnj ÑҿʯÇÑÒ¿Ê ØÍË¿™ÆËÒÐÇÑÇ ÂÊÞÿֿ ÀÒÑÇ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ ÒÁ¿ÅÌÇË ¿ÀÇÁÁ’ÈÑÇÃÍђÐÌ͌ ÂÍ ÎÏÍÐÑÍÏÒ ӒÊÛËÒ ØÍ ̒ÀÇ

ÐÊÒÅÇÑÛ ÎÄÏÄÃÎÍÉ͙Ë ÃÍ ÌČ ÆÀ¿ÂÌÄÌÌÍÂ͚ ¥¿ÉªÒÏÐÄÊÛ ³’Ì¿Ê Š°ÊÍÁ¿š w ÐÕÄÌ¿ Á͌ ÐÉÏÄВÌÌÞ Æ ËÄÏÑÁÇÔ £Í ÂÏÍÀÒ ÌÄÀ’ÅÖÇՒ ΒÃÔÍÃÇÑÛ ÂÍÊÍÁÌÇÈÂÄÏÍÈwÝÏÍÃÇÁÇÈ ËÄВÞ Ͽ̒×ÄÁ’ÌÀÒÁÎÄÁÌÇÈ ØÍ ´ÏÇÐÑÍÐ ’ Á’Ì w ÕÄ ÍÃÌ¿ ÍÐÍÀ¿ ¿ÊÄÌ¿ÎÏÇɒÌՒӒÊÛËÒ ÒÐÁ’ÃÍËÊݙÐÁÍÝÎÍËÇÊÉÒÑ¿ ÍÉÏÄ˒×̒ÐÑÛ ¡ÇËÍÁÊÞÝÑی ÐÞ ÐÊÍÁ¿ ËÍÊÇÑÁÇ ’ ÎÍËÄό Ê¿wÁÊ¿ÐÌÄ ÕÄÌ¿ÈÐÇÊÛ̒׿ ÐÕÄÌ¿ÒӒÊÛ˒wÎÍÖÇÌ¿™Î͌ Ë¿ÊÒ ÏÒÔ¿ÑÇÐÞ ÏÍÆÎÊÝØҙ Í֒ ’ ÁÏÄ×ђ ÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÎÏ͌ ÉÇÿ™ÑÛÐÞ µÝ ÐÕÄÌÒ ËÍÅÌ¿ ÎÄÏÄÂÊÞÿÑÇɒÊÛÉ¿ϿƒÁ ¿ÊÄ žž ˿’Þ ÌÄ ØÄÆ¿™ ¦Ã¿™ÑÛÐÞ ̒ÀÇ ÑÇ ÐÎÏ¿ÁÒ ÐÎÍÂÊÞÿ™× ÏÄ¿ÊÛÌÄ ÁÍÐÉÏÄВÌÌÞ Æ ËÄÏь ÁÇÔ ŸÉÑÍÏÇ ÌÄ ÃÍÆÁÍÊÇÊÇ ÐÍÀ’ÅÍÃÌÍÂÍÆ¿ÈÁÍÂÍÎÍÏÒÔÒ ÁÐÄÁ’ÃÀÒÁ¿ÊÍÐÞÁÑÍÈÃÇÁÌÇÈ ÐÎÍВÀ Ò ÞÉÇÈ ÊÇ×Ä È ËÍÅÄ Á’ÃÀÒÁ¿ÑÇÐÞÐÎÏ¿ÁÅ̙

<>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


¦ÏÍÆÒ˒ÊÍ ØÍ ÒÈÐ̒ÐÑÛ ÞÉÒ ËÇ À¿ÖÇËÍ w ÒÞÁÌ¿ ­ÃÌ¿É ÕÄÈ ÒÞÁÌÇÈ ÁÇ¿ÿÌÇÈ ÐÑ¿Œ ÑÒÐ ÌÄ ÏÍÀÇÑÛ ÐÕÄÌÒ ʒÑÄÏ¿Œ ÑÒÏÌÍÝ ©¿ÏÑÇÌ¿ ÎÍÐÑËÄÒÈÌ͞ ÃÍÀÇ ÊÄÅÇÑÛ Ò ÃÍËÍÁÇ̒ ÞÉ ÌČ À’ÅÖÇÕÞ Ò Š°ÊÍÁ’š £ÏęϿ ®ÏÍ žž ÐËÄÏÑÛ ÂÍÁÍÏÇÊÇ Ñ¿É ÃÍÁÂÍ ØÍ Æ¿ÁВ˿ÍÆÌ¿É¿ËÇ žÈ ÒÅÄ Ö¿Ð ÁÍÐÉÏÄÐÌÒÑÇ ‰ ɒÊÛÉ¿ ’ÎÍÑÄÆ ÐÑÍÐÍÁÌÍ ÎÏnj ÖÇÌÇ ÐËÄÏђ É¿ÏÑÇÌÇ ­Ã̒ É¿ÅÒÑÛ ØÍÉ¿ÏÑÇÌ¿ÎÍËÄÏÊ¿ ÀÍ žž ÀÒÊÍ ÁÀÇÑÍ ÓÍÑÍÂϿӒŒ ™Ý ÞÉ¿ ÑÍÖ̒×Ä ÉÍΒݙ ÒȌ Ð̒ÐÑÛ ‘Ìג ØÍ žž ÁÀÇÊÍ Ë¿Œ ÐÍÁÄËÇÐÑÄÕÑÁÍ ÞÉÄÎÏÇÈ×ÊÍ Æ ÃÍÀÍÝ ɒÌÍ ²Ñ’Ë Ì¿ÐÎÏ¿ÁÒ É¿ÏÑÇÌÒÁÀÇÁÁ’ÏÒÐ’Ê݃Í̒ƌ ËÒ ÞÉÇÈ ÐÎÍÖ¿ÑÉÒ ÐÉÄÏÒÁ¿Á ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿ ÃÍ ÆÍÁ̒×ÌÛÍÂÍ Á’ÃÑÁÍÏÄÌÌÞ ÒÈÐÌÍÐђ ¿ Î͌ ђËwÉÍÊÇÁÃÍÀÒÎÍÐÑËÍÃÄό ̒ÆËÒ ÒÈÐ̒ÐÑÛ ÐÑ¿Ê¿ ÑÍÑ¿Êی ÌÍ ÒÞÁÌÍÝ w ÃÍ ÄÐÑÄÑÇÉÇ Ñ¿ ÉÍÌÕÄÎÑÒ ÅÄÐÑÒ ÞÉ ̒ÀÇÑÍ Š¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁǚÅÇÁÍÎÇÐÒ ¯ÄÌÄпÌÐ ÎÏÇ̒Ð ËÇÐÑÄÕÑÁÒ ÆÁ’ÊÛÌÄÌÌÞ Á’à ŠÉ¿Èÿ̒Á ÏÄʒ’žš ®ÏÍÑÄ ÿÏ ÐÁÍÀÍÃÇ Ì¿ÃÑÍ ÃÍÏÍÂÍ ÉÍ×ÑÒÁ¿Á Ånj ÁÍÎÇÐÒ ¨ÍÂÍ ÎÄÏÄÑÁÍÏÇÊÇ Æ ÅÄÏÕÞÌ¿ӒÂÊÞÏ¿ ËÇÐÑÄÕÑÁÍ ÞÉÍÂÍ™ ÎÍÐÒђ ÍÀË¿ÌÍË¡ÇŒ ÑÍÌÖÄÌÇË ÎÍÄÑÇÖÌÇË Ì¿Á’ÑÛ

Á’ É¿Ñ¿ÏÐÇÐ ¨ÍÂÍ ΒÃ˒ÌÇÊÍ ØÍÐÛÐÔÍÅÄ ¿ÊÄÌÄÌ¿ÐђÊÛÉÇ ҙÁÄ w ÑÍÀÑÍ Æ¿ÃÍÁÍÊÄÌÌÞ Á’ÃÁÇ×ÒÉ¿ÌÍÐђ¿ÀÍÑÍÖÌÍÐђ ÁÇÐÊÍÁÊÝÁ¿ÌÌÞ ¥ÄÐÑ ÐÑ¿Á пËÍÃÍÐÑ¿Ñ̒Ë ŸÁÑÍÏ w ÍÐÑ¿ÌÌÛÍÝ ÍÌÑÍÊÍ’ÖÌÍÝ ’ÌŒ ÐÑ¿ÌՒ™Ý ÑÁÍÏÒ ´ÒÃÍÅÌÇÉ ÎÄÏÄÐÑ¿Á Á’ÏÇÑÇ Á ÑÄ ØÍ Á’Ì Á’ÃÑÁÍÏݙ ÁÇØÇÈ ÉÍÐ˒ÖÌÇÈ Ê¿Ã ‘ Á’Ì ÐÎÏ¿ÁÒ ÎÄÏÄÐÑ¿Á ÈÍÂÍÁ’ÃÑÁÍÏÝÁ¿ÑÇÐÁÞØÄÌÌ¿ ÂÏ¿ ÎÄÏÄÑÁÍÏÇÊ¿ÐÞ Ì¿ ÂÏÒ Æ¿Œ Ï¿ÃÇ ÂÏÇ ¿ ÆÂÍÃÍË ÍÐɒÊÛÉÇ ÕÞ ¿ÀÐÍÊÝÑÌ¿ ÂÏ¿ ÁÇÞÁÇÊ¿ÐÞ Ì¿ÃÐÉÊ¿ÃÌÇË ÎÏÍÄÉÑÍË ÃÊÞ ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿ ÂÏÍÝÁÂÏÒe ŸÌÑÇÖÌ¿ ÃÏ¿Ë¿ ÎÍËÄÏÊ¿ ŸÊÄ ÊÇ×ÇÊ¿ ÎÍ ÐÍÀ’ ɒÊÛÉÍÔ ÐοÌ É͙ËՒÁ Æ¿ÃÉ¿ÎÏÍÞÉÇÔÁÍÌ ÌÍËÒ ÉÍÌÑÄÉÐђ ÁÅÄ ÐÑÁÍÏݙ ÐÉ¿ÌÿÊÛÌÒ ÐÇÑҿՒÝ ¾É ÌČ ÀÄÆΒÃÐÑ¿ÁÌÍ ÁÁ¿Å¿™ ¥¿ÏÉÍ ¡’ÃÍÁÇÖ ŠÎ’ÐÊÞ ÎÏÇÈÌÞÑÑÞ ÂÏÄÉ¿ËÇ ÔÏÇÐÑÇÞÌÐÑÁ¿ ÑÏ¿ÂČ ÒÞÌ¿ÀÒÁ¿™ÁÇÂÊÞÃÒª’ÑÒÏ’žš ¦ ’Ì×ÍÂÍ ÀÍÉÒ ÐοÃÉ͙ËÕÄË ÃÏ¿ËÇ ™e ÐÒÖ¿ÐÌÇÈ ÂÍÊʒÁÒÌ ÐÛÉÇÈ ɒÌÄË¿ÑÍÂÏ¿Ó ÞÉÇÈ ֒ÑÉÍÃÍÑÏÇËҙÑÛÐÞÒÐÑ¿ÊÄÌÇÔ Æ¿ÆÁÇÖ¿È ÐÑÏÒÉÑÒÏÍÁ¿ÌÇÔ Ì¿ ÑÏÇ ¿ÉÑÇ ¿ÌÑÇÖÌÇÔ ÓÍÏË Ñ¿ Æ¿ÁÅÃÇ ÐÉÄÏÍÁҙ ÂÊÞÿֿ ÃÍ É¿Ñ¿ÏÐÇÐÒ¦ÏÄ×ÑÍÝ пËÄÌ¿ ¿ÌÑÇÖ̒ É¿ÌÍÌÇ Íϒ™ÌÑÒÝÑی ÐÞ ÑÁÍÏՒ Á’ÆÒ¿ÊÛÌÍÂÍ ËÇЌ

±ÏÇÁ¿ÊÇÈ Ö¿Ð É¿ÏÑÇÌÒ ÏÞÑҌ Á¿Á žž ÎÏÇÁ’ÊÄÈÍÁ¿ÌÇÈ ÐÑ¿Œ ÑÒÐ ¡ÍÌ¿ ÀÒÊ¿ È ÊÇ׿™ÑÛÐÞ Ò̒ɿÊÛÌÇË ÑÍÁ¿ÏÍË ²Ñ’Ë ÉÍÊÇ ÁÇÞÁÇÊÍÐÞ ØÍ É¿ÏÑÇÌ¿ ÍÎÇÌÇÊ¿ÐÞ Ì¿ ÎÄÏÇÓÄϒž Á’Œ ÆÒ¿ÊÛÌÇÔ ËÇÐÑÄÕÑÁ žž ÑÁÍÏՒ ÎÍÖ¿ÊÇ ÃÍÂÍÃÅ¿ÑÇ Ì¿ÑÍÁÎÒ ®ÍÖ¿Ê¿ÐÞ ÌÍÁ¿ ’ À’ÊÛ× ÌČ ÎÏÇÐÑÍÈÌ¿ ÂÏ¿ ÔÒÃÍÅÌÇÉ ÞÉÇÈ Ͽ̒×Ä Æ¿ÎÍÀ’¿Á ÎÄÏÄà ÁÍÅÃÞËÇ ÕÄÏÉÁÇ ¿ÏÇÐÑÍÉÏ¿Œ Ñ¿ËÇ Ñ¿ ÀÒÏÅÒ¿ Þɒ Á ϒÆ̒ ’ÐÑÍÏÇÖ̒Ö¿ÐÇÉÒÎÒÁ¿ÊÇÈÍÂÍ É¿ÏÑÇÌÇ ÎÍÖ¿Á Æ¿ÎÍÀ’¿ÑÇ ÎÄÏÄà ÍÀÇÁ¿ÑÄÊÄË °ÉϒÆÛ ÃÄ ÕÄ ËÍÅÊÇÁÍ Á’Ì ̿˿¿ÁŒ ÐÞ ÐÑ¿ÑÇ ŠÐÇËÁÍÊÍË ÃÍÀǚ ŠÍÆÌ¿ÖÇÑǚ ÐÍÀÍÝ Ö¿Ð ´ÒŒ ÃÍÅ̒ÁÇђÁÉÇÑ¿ÅÄÐÑÇÐÑ¿ÊÇ ÁÑÍÏÇÌÌÇËÇ ÍÐɒÊÛÉÇ žÔ̒ ÑÁÍÏՒ À’ÊÛ×Ä ÃÀ¿ÊÇ ÎÏÍ ÑÄ ØÍÀ ÒÁ’ÈÑÇ ÃÍ ’ÐÑÍϒž ¿ÏÑÒ ̒Å ÎÏ¿ÂÌÒÊÇ Á ÅÄÐђ ÁÇÐÊ͌ ÁÇÑÇ ÐÒÑÛ ÁÇÐÊÍÁÊÝÁ¿ÌÍÂÍ ±¿É É¿ÏÑÇÌ¿ ÎÄÏÄÑÁÍÏÇÊ¿ÐÞ Ì¿ÎÊ¿É¿Ñ ÃÄÅÄÐÑÁÇÐÊÍÁÊݙ Ì¿Á’ÑÛÌÄÑÄ ØÍÃÒË¿™пËÔҌ

ÏÍÃÇÊÍÐÞ ªÍ’ÖÌÍÎÏÇÎÒÐÑnj ÑÇ ØÍËÇÐÑÄÕÑÁÍÆ¿ÏÍÃÇÊÍÐÞ ÑÍÒ ÉÍÊÇ ÁÇÌÇÉ ÎÄÏ×ÇÈ ÎČ ÖÄÏÌÇÈ Ë¿ÊÝÌÍÉ ÃÄ ÿÁ̒È ÔÒÃÍÅÌÇÉ ÆÍÀÏ¿Å¿Á ÆÁ’Ï¿ Á ÞÉÍÂÍ ÁÊÒÖÇÊ¿ ÈÍÂÍ ÆÀÏÍÞ ÆÍÀÏ¿Å¿Á ’Æ Ì¿žÁÌÍÝ ¿ÊÄ ÐÎÏ¿ÁÅÌÛÍÝ Á’ÏÍÝ ØÍ пËÄ Ñ¿É’ÐÑ¿ÌÄÑÛÐÞÌ¿Ë¿ÈÀÒÑÌÛ͌ ËÒ ÎÍÊÝÁ¿Ì̒ ŸÊÄ ÍÐÍÀÇÐÑÍ ËÄ̒ À’ÊÛ× ’ËÎÍÌҙ ÁÄÏÐ’Þ ØÍ ËÇÐÑÄÕÑÁÍ Ì¿ÏÍÃÇÊÍÐÞ Æ ˿’ÖÌÍÂÍ Ñ¿ÌÉÒ ÿÁÌÇÌÇ ÉÍÊÇ ÎϿÿÁ̒ ˒ËÇ Ï̓ÂÏҌ Á¿ÊÇ ÐÞÞÌÌÞ Ñ¿ Æ¿ÑÛË¿ÏÄÌÌÞ ÐÍÌÕÞ «ÇÐÑÄÕÑÁÍ Æ¿ÁÅÃÇ À¿Ê¿ÌÐҙ Ì¿ ËÄŒ ÀÒÑÑÞ Ñ¿ ÌÄÀÒÑÑÞ ‘ÆÕÛÍÂÍÀ¿Ê¿ÌÐÒÁ¿ÌÌÞ ÆՒ™ž ÂÏÇÎÍÔÍÃÇÑÛÒÐÞÈÍÂÍÌ¿ÎÏҌ ¿ ÁÐÞ ÈÍÂÍ ÄÌÄÏ’Þ ² ÕÛÍËÒ ÁÊ¿ÐÌÄ ÎÍÊÞ¿™ ÁÐÞ ÃÏ¿Ë¿ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ÃÄ ÃÍÀÏÍ ÐÞÞÌÌÞ ÐÍÌÕÞ ÌÄËÍÅÊÇÁÍ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÇ ÃÍÉÇ Ì¿ ÐÕÄÌÒ ÌÄ ÁÇÈÃÄ ÆÊÍ Æ¿ÑÛË¿ÏÄÌÌÞÐËÄÏÑÛ «ÇЌ ÑÄÕÑÁÍ ÂÏ¿™ ÀÍ ÌÄ ÆÿÑÌÄ Á’Œ ÃÍÀÏ¿ÆÇÑÇÀÄÆÎÍÐÄÏÄÃ̙ÐÞȌ

<>

<> ÑϿ’ÖÌÇË ’ пËÄ ÑÒÑ ÅÇÁ͌ ÎÇÐ Ì¿ÈÀÊÇÅÖÄ ÑÍÏÉ¿™ÑÛÐÞ ÃÍÐÁ’ÃÒ ÒÈÐÌÍÐђ ¿ÊÄ ÍÀË¿Œ ÌÍË ’Ê݃™Ý ±ÍÀÑÍ ÖÇËÍÐÛ ØÍ ÌÄ Ë¿™ ÐÎÏ¿ÁÅÌÛÍÂÍ Í̌ ÑÍÊÍ’ÖÌÍÂÍ ÐÑ¿ÑÒÐÒ ÌÄ ÀÒь ÑÞË ¿ ÖÇËÍÐÛ ÃÍËÇÐÊÄÌÇË ¢Ï¿ ÏÍÆÁ¿Å¿Ê¿ ÆÁ’ÊÛÌÞÊ¿ Ñ¿ ÅÇÁÇÊ¿ ÅÇÑÑÞ ŸÊÄ ÁÏÄ×ђ ÏÄ×Ñ ÁÑÏ¿Ö¿ÝÖÇ ÆÁrÞÆÍÉ ’Æ пÉÏ¿ÊÛÌÇË ’ ÑϿ’ÖÌÇË ÂÏ¿ ÆÂÒÀÇÊ¿ ÅÇÁÍÎÇÐ ¡’Ì ÁÑÏ¿Œ ÑÇÁ ÉÒÊÛÑÍÁÇÈ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ¡’Ì ÒÐÄ ϒÃ×Ä ÎÏÇÌÍÐÇÁ ÂÊÞÿÖČ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ÑÄÕÑÁ¿ ØÍ ÈÍÂÍ ËÇ ÆÁÇÉÊÇ ÐÍÏÍËrÞÆÊÇÁÍ ÌÄ ÎÍ˒ֿÑÇ ÏÄÁÍÊÝÕ’È Ë¿ÐÍÁÇÔ Æ¿ÁÍÏҌ ×ÄÌÛ ÑÍØÍ ®ÍʒÑÇÖÌ¿ ÃÏ¿Ë¿ ÌÄËÍÅÊÇÁ¿ÀÄÆÎ͌¿ÌÑÇÖÌÍËÒ ÅÍÏÐÑÉ͞ ÐÑÏÒÉÑÒÏÇ ÐÝÅÄÑÒ ÎÍ ÐÒђ ÞÉ ’ ÀÒÃیÞÉÄ Ë¿ÐÍÁÄ ËÇÐÑÄÕÑÁÍ ¿ÃÅÄ Ì¿Á’ÑÛ ʒŒ ÑÒÏÂ’Þ ÉÍÊÇ žž ÏÍÆÂÊÞÿÑÇ ÌÄ Á пÉÏ¿ËÄÌÑ¿ÊÛÌÍËÒ ¿ ÐÒÑÍ Á ÆÍÁ̒×ÌÛÍËÒ ÃÏ¿Ë¿ÑÒÏ’֌ ÌÍËÒ ¿ÐÎÄÉђ ™ w ¿ ÑÍÖ̒×Ä ÀÒÊ¿wÌÄØÍ’Ì×Ä ÞÉϒÆÌ͌ ÁÇÃË¿ÐÍÁÍÂÍËÇÐÑÄÕÑÁ¿ 

ÃÍÅÌÇÉ ¿ÑÄ ØÍwÞÉÁ’ÌÁÁ¿Œ Å¿™ w ÃÒË¿™ Ì¿ÑÍÁÎ ©¿ÏÑnj Ì¿Ì¿ÀÒÊ¿ÁÇÃÍÁÇØÌÍÐђŸÊÄ ÁÅÄ ÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ Á’ÃÿÊÇÊ¿ÐÞ Á’à ÐÎÏ¿ÁÅÌÛÍÂÍ ‘Æ ÎÏÍÏÍÉ¿ Ñ¿ Á’ØÒÌ¿ ÑÏ¿ÌÐÕÄÌÃÄÌÑÌÍÂÍ ÔÒÃÍÅÌÇÉ ÎÄÏÄÑÁÍÏÇÁÐÞ Ì¿ Ñ¿É ÀÇ ËÍÁÇÑÇ Á’ÆÒ¿ÊÛÌÍÂÍ ÉÍΒϿÈÑÄÏ¿¯ÍÊÛÅÄÏÕÞ ØÍ ÑÊÒË¿ÖÇÑÛÌ¿ÏÍÃÍÁ’Š ÍŒ’™Œ ÏÍÂʒÓǚ Á’ÌÍÀ˒ÌÞÁÌ¿ÏÍÊÛ À¿Æ¿ÏÌÍÂÍÆ¿ÆÇÁ¿ÊÇÐΒÖϿȌ ÑÄÏ¿Ñ¿ÐΒÉÄÏ¿ÁÍÃ̒ÈÍÐÍÀ’ ÞÉÇÈ ҙ Ì¿ Æ¿ËÍÁÊÄÌÌÞ Ì¿Œ ÑÍÁÎÒ ¢Ï¿ ÒÁ’È×Ê¿ Á ÉÏÍÁ ËÇÐÑÄՌ ÑÁ¿ ‘ ÕÄ Ì¿ÐÎÏ¿ÁÒ Á’ÃÀÒÊÍÐÞ ÌÄ Æ¿ ֿВÁ ¡’ÃÏÍÃÅÄÌÌÞ ¿ ÆÌ¿ÖÌÍ Ͽ̒×Ä «ÍÅÊÇÁÍ Áƿ¿ʒÁ’ÃÎÍÖ¿ÑÉÒ’ÐÌÒÁ¿ÌÌÞ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿©ÍÊÇ’ÞÉÁÍÌÍÌ¿Œ

ÁÍ ÐÍÌÕÞ £ÊÞ ÑÍÂÍ ØÍÀ ËÇ ÎÍÀ¿ÖÇÊÇ ËÇÑÛ ÎÏÍÐÁ’ÑÊÄÌÌÞ ¿ ËÇÐÑÄÕÑÁÍ ÁÊ¿ÐÌÄ È ’ÐÌҙ Æ¿Ï¿ÃÇՒ™žËÇђ Ì¿×ÎÍÂÊÞà ÎÍÑϒÀÌÍ ÐÎÍÖ¿ÑÉÒ Æ¿ÌÒÏÇÑÇ Á ΒÑÛËÒ Æ¿ÑÛË¿ÏÄÌÌÞ «ÇÑÛ ÆrÞÁÇ w ÍÐÛ ËÍËÄÌÑ Ì¿Ï͌ ÃÅÄÌÌÞËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ¿ÃÅÄÁÍÌÍ ÌÄËÍÅÊÇÁÄ Ò ÐÁ’Ñʒ ÐÍÌÕÞ ’ ÌÄËÍÅÊÇÁÄ Ò ΒÑÛ˒ ­ÑÅÄ ¿ÉÑ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ËÍÅÊÇÁÇÈ ÊÇ×ÄÌ¿ËÄŒwÒÎÏÇÐËÄÏÉÒ ¿ÀÍÌ¿ÐÁ’Ñ¿Ì̒¢¿Ã¿Ý ÁÐÄÅ Ñ¿ÉÇÒÎÏÇÐËÄÏÉÒe °ÒÖ¿ÐÌÇÈ¿ÉÑÍÏÌÄÐÎÏÍËÍŌ ÌÇÈ Á’ÃÑÁÍÏÇÑÇ ÃÏ¿ËÒ ÐÍÌÕÞ Í Æ¿ ÁÄÊÇÉÇË Ï¿ÔÒÌÉÍË Á’Ì ÌÄ Á’ÏÇÑÛ Ò ÑÄ ØÍ ÐÍÌÕÄ ÐÎÏ¿ÁÒ’ÐÌҙŸÑÍÖ̒×Ä Ìnj ̒×̒È ËÇÑÄÕÛ ÌÄ Á’ÃÖÒÁ¿™ ÑÏÄÎÄÑÒ ̒ ÎÄÏÄà ÐÍÌÕÄË ̒
ÎÄÏÄà ÀÒÑÑÞË Ò ՒÊÍËÒ Þɒ ÃÊÞ ÌÛÍÂÍ ™ ÖÇËÍÐÛ Ì¿ ÁƒŒ ÏÄÕÛ ÑÄ¿ÑÏ¿ÊÛÌ͞ ÃÄÉÍϿՒž ±¿É пËÍ ÞÉ ¿ÉÑÍÏ ÖÇÌÇÑÛ ’ ÐÒÖ¿ÐÌÇÈ ÔÒÃÍÅÌÇÉ ÞÉÇÈ Ì¿ÐÎÏ¿ÁÒ ÌÄ Á’ÏÇÑÛ ¿Ì’ Á ÏČ ¿ÊÛ̒ÐÑÛ ÆÍÀÏ¿ÅÒÁ¿ÌÍÂÍ ¿Ì’ Á ÍÌÑÍÊÍ’ÖÌÒ ՒÌ̒ÐÑÛ ÐÑÁ͌ ÏÄÌÍÂÍÌÇËÆÍÀÏ¿ÅÄÌÌެnj ̒×̒È ÔÒÃÍÅÌÇÉ Á’ÃÖÒÁ¿™ ÑÏÄÎÄÑ ÊÇ×Ä ÎÄÏÄà ÁÊ¿ÐÌÇË Á’ÃÖÒÑÑÞË ÁÊ¿ÐÌÍÝ ÃÒËÉÍÝ ÁÊ¿ÐÌÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÞɒÁ’ÌÉÁ¿Œ ÎÇÑÛÐÞÌ¿ÉÊ¿ÐÑÇÌ¿ÒÈÐ̒ÐÑÛ Š£’ÈÐ̒ÐÑÛ Ñ¿ ’ÐÑÇÌ¿ ÒÞÁŒ ̒š wÌ¿ÁrÞÆҙËÇÑÕÄÁ’ÐÁÍÝ ÍÀÏÇÃÊÒ Ë¿ÌÑÏÒ ÐÒÖ¿ÐÌ¿ ӒŒ ÊÍÐÍӒÞ‘ÔÒÃÍÅÌÇÉÊÇ׿™Ñی ÐÞ ÀÏ¿ÌÕÄË ÐÁ͞Ô ÍÀϿƒÁ w Ö¿ÐÑ͌ÂÒÐÑÍ ÐÑÄÏÄÍÑÇÎÌÇÔ ϿƌҌϿÆ ÐÒÀr™ÉÑÇÁÌÇÔ w Æ¿ÀÒÁ¿ÝÖÇ ØÍÍÀÏ¿ÆÇË¿ÝÑÛ ÍÆÌ¿ÖÒÁ¿ÑÇÀÒÑÑÞ ¿ÊÄÌÄΒÌ ˒ÌÞÑÇÈÍÂÍ ¶Ç ÐÎÏ¿ÁÇÊ¿ À Ì¿ ËÄÌÄ ÁÏ¿Œ ÅÄÌÌÞ ÐÕÄÌ¿ ÁÍÐÉÏÄВÌÌÞ ÞÉÀÇ £ÏęϿ ÌÄ Ì¿ÃÇÔ¿Á ÐÁތ ØÄÌÌÇÈ ÑÏÄÎÄÑ ÎÄÏÄà ÀÒь ÑÞË ¶ÇÎÏÇÌÄÐÊ¿ÀÕÞÐÕÄÌ¿ ÂÊÞÿÖÄÁ’É¿Ñ¿ÏÐÇÐ ÞÉÀÇÁÐÄ ØÍÁ’ÌÀ¿ÖÇÁϿ̒×Ä ÌÄÀÒÊÍ ÎÍÆÌ¿ÖÄÌÄ ÃÒÔÍË Á’ÆÒ¿ÊÛÌ͞ ¿ÐÉÄÆÇ ¶ÇÆ˒ÂÀÇÁ’ÌÁ’ÃÖҌ ÑÇ ÏÄ¿ÊÛ̒ÐÑÛ ÌÄÏÄ¿ÊÛÌÍÂÍ ÑÍÀÑÍ ÁÍÐÉÏÄВÌÌÞ ÌÄÀ’ÅÖnj Ւ ÞÉÀÇ ÁВ ÎÍÎÄÏÄÃ̒ ÐÕÄÌÇ Š°ÊÍÁ¿š ÐÁ͙Ý ÐÑÏÇ˿̒ÐÑÝ ÌÄ ÂÍÑÒÁ¿ÊÇ ÃÍÐÑÍÁ’ÏÌÍÐђ Ւ™žÍÐÑ¿ÌÌÛ͞ °ÒÖ¿ÐÌÄËÇЌ ÑÄÕÑÁÍ Ì¿ÂÏÍË¿ÃÅҙ ÍÀÏ¿Æ Ì¿ ÍÀÏ¿Æ ’ ÌÄ ÎÍ˒ֿ™ ØÍ ÁВ ÁÍÌÇ ÆÊÇÁ¿ÝÑÛÐÞ Á ÐÒՒÊی ÌÇÈ’ÍÃÌÍ˿̒ÑÌÇÈÐÍÌ¡ÍÌÍ ÁÑÏ¿ÑÇÊÍ ÂÍÊÍÁÌÄ ²ÞÁÌÄ ÐÑÁÍÏÄÌÄ ËÇÑÕÄË Š’Æ ̒ÖÍÂ͚ ÁÑÏ¿ÑÇÊÍÃÍÐÑÄËÄÌ̒ÐÑÛÀÒь ÑÞ ŸÀÍ ÐÎÏ¿ÁÅ̒ÐÑÛ ŸÀÍ w ÎÏÍÐÑÍ ÁÊ¿ÐÌÄ ÀÒÑÑÞ ÀÍ ÎÏÇÃÇÁÇÁ×ÇÐÛ ÃÍ ÐÒÖ¿ÐÌ͞ É¿ÏÑÇÌÇ Á ̒È ËÍÅÌ¿ ÎÍ˒Œ ÑÇÑÇ ÁÐÄ w ÂÏÒ ÏÍÆÒËÒ ’Ï͌ Ì’Ý ÍÏÇ’̿ÊÛ̒ÐÑÛÅÄÐÑÒ w ÍÉϒËÀÒÑÑÞ ¯ÍÀÄÏ ÏÄÐÐÍÌ ¿ÐÉÄÑÇÖÌ¿ ɒÌÍËÍÁ¿ ÞÉÍÂÍ ÁÇÉ¿Æҙ Á ÌÛÍËÒ ÒÖÌÞ £ÏęϿ ÎÇпÁ ÉÍÊÇÐÛ ØÍɒÌÄË¿ÑÍÂÏ¿ÓË¿™ ӒÉÐÒÁ¿ÑÇ Ñ¿ ÍÎÇÐÒÁ¿ÑÇ ÏČ ¿ÊÛ̒ÐÑÛ Š¬Ä ÃÒË¿È ÎÏÍ ÑÄ ØÍ ÑÇ ÂÍÁÍÏÇ× ÊÇ×Ä ¿ÁÑ͌ Ë¿ÑÇÖÌÍÁÇËÍÁÊÞÈÐÊÍÁ¿š w Ì¿ÁÖ¿Á ÏÄÅÇÐÄÏ ÐÁ͞Ô ¿ÉÑ͌ ϒÁ Š¬’ÖÍÂÍ ÌÄ ÂÏ¿È ̒ÖÍÂÍ ÌÄ ÎÍÞÐÌÝȚ w ÐÉÄÏÍÁÒÁ¿Á ÁÇÉÍÌ¿ÁÕÞ  ÏÄÐÐÍÌ ÞÉÇÈ ÁÀ¿Ö¿Á ÐÁ͙ Æ¿ÁÿÌÌÞ Á ÑÍËÒ ØÍÀ ÎÏÇËÒÐÇÑÇ ¿ÉÑÍÏ¿ ÎÏnj ÎÇÌÇÑÇ ÂÏÒ Ñ¿ ÎÍÖ¿ÑÇ ’ÐÌҌ Á¿ÑÇ ÎÄÏÄà ɿËÄÏÍÝ ±Ï¿Ãnj ՒÈÌ¿ ¿ÉÑÍÏÐÛÉ¿ ÂÏ¿ ÀÒÊ¿ ÃÊÞ ÌÛÍÂÍ ÀÏÄÔÌÄÝ ÖÇËÍÐÛ ØÍ<>

Æ¿ÑÒÊޙÒÈÐ̒ÐÑÛ¬¿ÑÍ˒ÐÑÛ Æ¿ÁÿÌÌÞ ÞÉÄ Á’Ì ÐÑ¿ÁÇÁ ÎČ ÏÄÃÐÍÀÍÝÁÏÍÀÍђÆ¿ÉÑÍÏÍË ÀÒÊÍ Ó¿ÉÑÇÖÌÍ ÏÄʒ’ÈÌÇË ÏÄÐÐÍÌ ̿˿¿ÁÐÞ ÏÍÆÉÏÇÑÇ Á ¿ÉÑÍÏÍÁ’ ÎÏÇÔÍÁ¿ÌÒ ÐÒÑÛ ÑÍÀÑÍÑÄ ØÍÃÍÕÛÍÂÍÌÄÀÒÊÍ Á’ÃÍËÍ ̒ ’Ì×ÇË ¿Ì’ пËÍËÒ ¿ÉÑÍÏÍÁ’ ‘ØÄ ÅÍÏÐÑɒ×ÇËÇ ÀÒÊÇ ËČ ÑÍÃÇ ÏÍÀÍÑÇ Æ ¿ÉÑÍÏ¿ËÇ Ò £ÏęϿ ÞÉÇÈ w ¿ÀÇ ÃÍÐÞŒ ÌÒÑÇ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÂÍ ˒ÐÑČ ϒÈÌÍÂÍ ÄÓÄÉÑÒ w Ó¿ÉÑÇÖÌÍ ÆËÒ×ÒÁ¿Á ¯ÄÌÄ ³¿ÊÛÉÍÌÄÑђ ÍÑÍÑÍÅÌÇÑÇÐÞ Æ ÂÍÊÍÁÌÍÝ ÂÄÏ͞ÌÄÝ ÈÍÂÍ Š°ÑÏ¿ÐÑÄÈ ¥¿ÌÌÇ ÃrŸÏɚ ¾É ÏÄÆÒÊی Ñ¿ÑwÂÄ̒¿ÊÛÌ¿˒ÐÑÄϒÞɒÌÍ Ñ¿ÀÍÅÄÁ’ÊÊÞÂÍÊÍÁÌ͞¿ÉÑÏnj ÐÇ ÞÉ¿ ÁÏÄ×ђŒÏÄ×Ñ ÍÑÍÑÍŌ ÌÇÊ¿ ÐÄÀÄ ƒ ÐÁÞÑÍÝ ÓÏ¿ÌÕҌ ÅÄÌÉÍÝ £ÏęÏ ÌÄ Ì¿ÉʿÿÁ Ì¿ ÐÁ͞Ô ¿ÉÑÍϒÁ ÂÏÇËÒ ÀÍ ÀÍÞÁÐÞ ÀÒÑљÁ͞ ÌÄÎÏ¿ÁÃÇ ŸÊÄ Á’Ì ̿˿¿ÁÐÞ ÃÍÐÞÂÑÇ ÁÌÒÑϒ×ÌÛÍÂÍ ÍÑÍÑÍÅÌÄÌÌÞ ¿ÉÑÍÏ¿ Æ ÂÄÏÍ™Ë ÉÍÊÇ ÉϒÆÛ ђÊÄÐÌÒ Ñ¿ ÃÒ×ÄÁÌÒ ŠÏÄ¿Êی ̒ÐÑۚ ¯ÄÌÄ ³¿ÊÛÉÍÌÄÑђ ÎÏÍÐÑÒοÑÇËÄ ŠÏÄ¿ÊÛ̒ÐÑۚ ÐÎÏ¿ÁÅÌÛ͞¥¿ÌÌÇÃrŸÏÉ ©ÏÇÑÇÉÒÝÖÇ ÉÒÀ’ÆË Æ¿ ÍÃÌ͌ ˿̒Ñ̒ÐÑÛ ΒÃÔÍÃÒ ÉÍÊÇ ÔҌ ÃÍÅÌÇÉÐÑ¿™ÀÏ¿ÌÕÄË ÐÑÇÊÝ ¡ÍÊÍÃÇËÇÏ ¡ÄÈÃÊÄ ÎÇпÁ ŠÆÁrÞÆÍÉ Ñ¿ÉÍÂÍ ÅÇÁÍÎÇÐÒ ƒ ÐÁ’ÑÍË w ÆÍÁ̒×̒Ë ’ ÁÌҌ Ñϒ×̒ËwØÍÏÍÉÒÐÑ¿™ÐÊ¿ÀŒ ×ÇË ² ÅÇÑђ ÒÑÁÍÏÝÝÑÛÐÞ ÎÍÏÍÅÌÇÌÇ ÌÄ Æ¿ÎÍÁÌÄ̒ ’ ÁÅÄ ÌÄ Æ¿ÎÍÁÌÝÁ¿Ì’ ËÇÐÑČ ÕÑÁÍË ŽÔ Æ¿ÎÍÁÌݙ ÓÍÑÍÂÏ¿Œ Ӓޚ °ÊÍÁ¿ ¡ÄÈÃÊÄ Ì¿ÎÇп̒ ÏÍɒÁÑÍËÒ ’Á’ÃÑÍÒÉÒÀ’ÆË ÁÇђÐÌÇÊÇÐÍÑ̒’Ì×ÇÔÐÑÇʒÁ Ñ¿ Ì¿ÎÏÞËɒÁ ŸÊÄ Á ՒÊÍËÒ ̒ÖÍÂÍ ÌÄ Æ˒ÌÇÊÍÐÞ ÉÍËÄό

Ւ¿Ê’Æ¿Õ’Þ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ÐÎÏnj ޙ ØÄ À’ÊÛגÈ Æ¿ÊÄÅÌÍÐђ ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿ Á’à ÁÇÏÍÀÊÄÌÍÂÍ ÌÇË ŠÎ’ÆÌ¿Á¿ÌÍÂÍ ÐÑÇÊݚ ¿ ÄÉÆÇÐÑÄÌՒÈ̒ ŠÎÍÏÍÅÌÇÌǚ ÈÃÍВÊÇ׿ÝÑÛÐÞÌÄÆ¿ÎÍÁÌČ ÌÇËÇÅÇÁÍÎÇÐÍË µ’ÊÉÍË ÍÖÄÁÇÃÌÍ ØÍ ÃÍÀ¿ ÎÍÐÑËÍÃÄÏ̒ÆËÒËÇÌÒÊ¿¦Ï͌ ÆÒ˒ÊÍÈ’Ì×ÄΒÐÊÞÑÏÇÁ¿Ê͞ Š¿ÎÍÓ¿Æǚ ´´ ÐÑÍʒÑÑÞ Ånj ÁÍÎÇÐ ƿ¿ÊÍË ÎÍÁÄÏÑ¿™ÑÛÐÞ ÃÍ ÑÏ¿ÃÇՒÈÌÇÔ ÎÏÇÌÕÇΒÁ ÆÍÀÏ¿ÅÄÌÌÞ ’ Ì¿ Ì¿Ð ÖÄÉ¿™ ÕÄÈÎÏÍÕÄÐ ÁÊ¿ÐÌÄ ÁÅÄÏÍƌ

ÌËѽĽ v ½ÌËѽÏÅÔÊÅÆ ½¾ËÊÂÀ½ÏÅ¿ÊÅÆ ÕÈÜÒ¾ËÀˊ ̐ÄʽÊÊÜ ÇËÈÅÄ˾q—ÇϽ̐Ċ ʽÊÊÜ Ï˾ÏË žËÀ½ ÌËÁÐÉÇÅ ÄʐɽÛÏÙÐΐÌËÄÅÏſʐ¿È½ÎŠ ÏÅ¿ËÎϐ Ͻǐ ÜÇ ˆÁ˾͢ ˆÇͽν˜ ˆÌÍÂÇͽÎʘ ½¾Å ½¾ÎËÈÛÏÊÅÉ ÊÂÄʽÊÊÜÉ ÁŠ ÆÏÅ ÁË ̐ÄʽÊÊÜ ¯ËÀË ²ÏË Ê ÉËà¾ÐÏÅ ˾q—ÇÏËÉ ̐Ċ ʽÊÊÜ

ÎÍÖ¿ÁÐÞ ÔÁÇÊÞ ÌÍÁÍÂÍ ÏÄ¿Œ ʒÆËÒ ­ÃÌ¿É ÞÉÇË Ë¿™ ÀÒÑÇ ÕÄÈ ÌÍÁÇÈ ÏĿʒÆË ‘ ÖÇË Á’Ì w ΒÐÊÞ ÐÑÍʒÑÑÞ Æ¿ÎÄÏČ ÖÄÌÌÞwË¿™Á’ÃϒÆÌÞÑÇÐÞÁ’à ÑÍÂÍ ÏĿʒÆËÒ ÞÉÇÈ ÂÄÌÄÑÇ֌ ÌÍÎÄÏÄÃÒÁ¿ÁËÍÃÄÏÌÒÈÎÍÐь ËÍÃÄÏÌÒ ¬¿ Å¿ÊÛ ÁƒÏՒ ÅÇÁÍÎÇÐÒ ØÍ žÔ Ë¿ÏÉÒÝÑÛ ÐÛÍÂÍÃ̒ ÞÉ ŠÌÍÁÇÈ ÏĿʒÆ˚ ¿ÀÍ ŠÌÍÁ¿ ØÇϒÐÑۚ w ÕÄ Ï¿Ã×Ä ÎÍÐÑËÍÃÄÏ̒ÐÑÐÛɒ Ë¿ÐÉÇ ŠÏĿʒÆËҚ Ñ¿ ŠØnj ÏÍÐђš ¬ÍÁÄ ÏĿʒÐÑÇÖÌÄ Æ͌

ÀÏ¿ÅÄÌÌÞ ÁÇÞÁÇÊÍÐÞ Ì¿ÃÑÍ ÐÔÍÅÇË Ì¿ ÏÍÆÓ¿ÏÀÍÁ¿ÌÒ ÎÍÆÀ¿ÁÊÄÌÒ ÅÇÑљÁ͞ ÄÌÄÏ’ž ÓÍÑÍÂϿӒÝ Ÿ ÏÄ¿ÊÛ̒ÐÑÛ ÞÉÒÁÍÌÍÆË¿ÊÛÍÁҙ wÌ¿ÏČ ¿ÊÛ̒ÐÑÛ ÎÍÐÑËÍÃÄÏ̒ÐÑÐÛÉÒ ÒÿÁ¿ÌÒ ÑÍÀÑÍ ÎÐÇÔÍÊÍ’ÖÌÒ Ñ¿ÎÐÄÁÃÍËÄѿӒÆÇÖÌÒ ±ÁÍÏՒÓ¿ÝËÐÛÉÍÂÍÎÍÏÑÏÄÑ¿ Á’ÏÇÊÇ ØÍÆÍÀÏ¿ÅÄÌÄÌ¿ÌÛ͌ ËÒ ÊÝÃÐÛÉÄ ÍÀÊÇÖÖÞ ÃÍÎÍË͌ ÅÄ ÍÂÍÁ’ÍÅÇÁÇÑÇÆÍÀÏ¿ÅČ ÌÍÂÍ ‘ÉÍÌÍÎÇÐÄÕÛ Á’ÏÇÁ ØÍ Á’Ì ÆÿÑÄÌ ÆÍÀÏ¿ÆÇÑÇ ÁђÊÄÌÄ °ÊÍÁÍ °ÒÎÏÄË¿ÑÇÐÑÇ Á’Ïnj ÊÇ ØÍ ÆÍÀÏ¿ÅÄÌÄ ÌÇËÇ ™ ÌÄ ’Ê݃™Ý ¿ÆrÞÁÊÄÌÌÞËÎÄÏ×͌ ÀÒÑÑÞ °ÒÖ¿ÐÌÍËÒ Å ÔÒÃÍŌ ÌÇÉÍÁ’ Ñ¿É͞ w Ì¿žÁÌ͞ ¿ÊÄ ҙÁ͞Ñ¿ÅÇÑљÿÈÌ͞wÁ’ÏÇ ÀÏ¿Éҙ ¥ÇÁÒÖÇ Á ÎÏÍÐÑ͌ ϒ ÕÇÓÏÍÁÍÂÍ ÆÍÀÏ¿ÅÄÌÌÞ Á’Ì Òƿ¿ʒ ÁÑÏ¿ÑÇÁ Á’ÃÖÒÑÑÞ ÏÄ¿ÊÛÌÍÐђ ÎÏÄÃËÄÑ¿ ’ ђÊÄЌ ÌÍÐђ ²ÐÒÎÄÏÄÖ ÁÊ¿Ð̒È ђŒ ÊÄÐ̒ÈÎÏÇÏÍÒÅÇÁÍÎÇÐÐÑ¿Á ÎÍÒÀÌÇË ÃÍ ÕÇÓÏÍÁÍÂÍ Æ͌ ÀÏ¿ÅÄÌÌÞ  ÄÆђÊÄÐÌÇË ¿ÊÄ È ’ÊÝÆÍÏÌÇË ¡ÇÎÍÁÌÄÌÇË ÄÌÄÏ’ž Ñ¿ ÐÁ’ÑÊ¿ ¿ÊÄ ÍÐÞÈÌ͌ Á’ÏÑÒ¿ÊÛÌÇË ÉÍÊÇ ÅÇÁÍÎÇÐ ÌÄ ÃÍÊ¿™ Á¿ÂÍÑÇ Ë¿ÑÄϒž ¿ÊÄ ’Ë’Ñҙ ɒÌÕÄÁÇÈ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ w ÁÇÁ’ÊÛÌÄÌÌÞÐÁ’ÑÊ¿ ¶Ç’ÐÌҙÑÍÈ¿ÀÍ’Ì×ÇÈÎÏÄÌ ËÄÑ ÖÇ Ñ¿ ¿ÀÍ ’Ì׿ ÍÐÍÀÇЌ ђÐÑÛ £ÊÞÊÝÃÇÌÇ ÂÍÊÍÁÌÍÝ ÏÄ¿ÊÛ̒ÐÑÝ ÞÉ͞ ÐÑ¿Á (PPHMF ՒÎÇÑ¿ÌÌÞÎÍÆÀ¿ÁÊÄ̒ÄÉÆÇЌ ÑÄÌՒÈÌ͞ Ì¿ÎÏÒÂÇ ¿ÀÍ Î͌ ÑÏÄÀÇÁÇÀÍÏÒŠ Í™ ÑÍËÒØÍ ÎÏÍ ÕÄ ÎÇ×Ä (PPHMFš ŸÀÍ Š Í¿ ÌÄË¿™ ÀÍ ÎÏÍ ÕÄ ÎÇ×Ä пÈÑBUFJTNSVš¦¿ÃÍÁÍÊÛÌÇÁŒ ×ÇÐÛ ÕÇËÇ ÎÏÍÑÇÊÄÅÌÇËÇ Æ¿ ÓÍÏË¿ÊÛÌÇË Æ˒ÐÑÍË ¿ÊÄ ÑÍÑÍÅÌÇËÇ Æ¿ ÐÒÑÑÝ ŠÐÇˌ ÁÍÊ¿ËÇ Á’Ïǚ ÅÇÁÍÎÇÐÄÕÛ ÄÊÄÉÑÏÍÌÌ͞ÃÍÀÇ’ÌÑÄÂÏҙÑی ÐÞÁÌÍÁÒÄÐÑÄÑÇÖÌÒÒÈÐ̒ÐÑÛ ÁÑÏ¿Ö¿ÝÖÇ ÂÍÊÍÁÌÒ ÎÄÏÄÁ¿ÂÒ ÐÁÍÂÍ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ÃÍÐÑÄËÄ̌ ̒ÐÑÛ ÏÄ˒ÐÌÇÕÛÉ͌ÃÍÐʒÃÌÇÈ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ÐÁ͞Ô ÄÐÑÄÑÇÖÌÇÔ ÄÉÐÎÄÏÇËÄÌђÁ ¥ÇÁÍÎÇÐ w ¿ÏÔ¿žÖÌÇÈ ÁÇà ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ‘ ÀÒÊÍ À Ì¿žÁÌÍ ÁÁ¿Å¿ÑÇ ØÍ ÈÍËÒ Βà ÐÇÊÒ Æ˿¿ÑÇÐÞ Æ¿ ÂÊÞÿֿ Æ ÏČ ÉÊ¿ËÍÝ ¿ÀÍ ɒÌÍ ®ÏÍÑÄ ÕÄ ÌÄÍÆÌ¿Ö¿™ ØÍÅÇÁÍÎÇÐÎÏnj ÏÄÖÄÌÇÈ ¬¿ÁοÉÇ ² ÃÍÀÒ ŠÄÐÑÄÑÇÉÇ ÌÄÐÎÏ¿ÁÅÌÛÍÂ͚ ÅÇÁÍÎÇÐÄÕÛ ÆÌÍÁÒ ËÍÅÄ Î͌ ÁÄÏÌÒÑÇ ÐÍÀ’ ÐÑ¿ÑÒÐ ÅÄÏÕÞ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿¢ÍÊÍÁÌÄÃÊÞÌÛ͌ ÂÍ ÐÛÍÂÍÃ̒ w ÊÇ׿ÑÇÐÞ ÏČ ˒ÐÌÇÉÍË ÑÏÇË¿ÝÖÇÐÛÆ¿ÐÁ’È ŠÌÄÃÍÐÉÍÌ¿ÊÇȚ Ë¿ÑÄϒ¿Ê Ñ¿ ÐÁ͞ Š¿ÏÔ¿žÖ̒š ÑÄÔÌÍÊÍ’ž ªÝÃÇÌ¿ Æ¿ÁÅÃÇ ÐÎÍÉÒ׿™Ñی

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


ÐÞ ΒÃÏÍÀÉÍÝ ¿ÊÄ È Æ¿ÁÅÃÇ ÑÒÅÇÑÛÆ¿ÐÎÏ¿ÁÅ̒ËŸÍÑÅÄ ÊÇ׿ÝÖÇÐÛ ÐÍÀÍÝ ÅÇÁÍÎÇÐ Ë¿™׿ÌÐÐÑ¿ÑÇÍÐÄÏÄÃÃÞËÁ’Œ ÆÒ¿ÊÛÌÇÔ ËÇÐÑÄÕÑÁ ÞÉ ÐÎÏ¿ÁŒ Å̙ ÑÍÀÑÍ ÞÉ ÄÐÑÄÑÇÖÌÇÈ ÃÍÐÁ’à ÞÉÇÈ Î͌ÎÄÏ×Ä ÍÐ͌ ÀÇÐÑÍ ÎÄÏÄÅÇÑÍ ¿ Î͌ÃÏÒÂÄ Á’ÃÑÁÍÏÄÌÍÁÏÄ¿ÊÛ̒ÈÎÏÍÑnj ҞÆË¿ÑÄϒ¿ÊÍË °Á’ÑÊÍ ÏÄÉÊ¿ËÇ ÁÇÿ™ÑÛÐÞ ÍÐÞÈÌÇË ±¿É пËÍ ÞÉ ÐÁ’ÑŒ ÊÍ ÐÑÍϒÌÉÇ .JDSPTPGU 8PSE ¿ÀÍÐÁ’ÑÊÍË¿ÊÝÌÉ¿Á*OUFSOFU ¤ÔQMPSFSŸÊÄÆ¿ÄÊÄÉÑÏÍÌÌÍÝ ÍÐÞÈ̒ÐÑÝ ÌÄ ÐÑ͞ÑÛ ÀÍÏÍÑی À¿ Æ¿ ÁÇÁ’ÊÛÌÄÌÌÞ ÐÁ’ÑÊ¿

ÍÃÌÍ˿̒ÑÌÄ Ë¿ÈÅÄ ÌÄËÍŌ ÊÇÁÍ ‘ÃÄÑÛÐÞ Ï¿Ã×Ä ÌÄ ÎÏÍ ÌÍÁÒÐÑ¿ÏÒ ÐÑÇʒÐÑÇÉÒ ¿ ÎÏÍ ÌÍÁÄÐÑ¿ÁÊÄÌÌÞÃÍÏÄ¿ÊÛÌÍÐђ Š¬ÍÁ¿ É¿ÏÑÇÌ¿š ̒ÀÇ Æ¿ÞÁÊČ Ì¿ ¿ÊÄ žÈ ÀÏ¿Éҙ ÂÍÊÍÁÌÍÂÍ ÐÎÍÂÊÞÿÊÛÌÍÂÍ ÑÏÄÎÄÑÌÍÂÍ ÐÑ¿ÁÊÄÌÌÞ ÃÍ ÀÒÑÑÞ Á˒ÌÌÞ ÎÍÀ¿ÖÇÑÇ ÀÒÑÑÞ Æ¿ Ë¿ÐÉÍÝ ÍÂÍÊÇÑÇ Ñ¿ ΒÆÌ¿ÑÇ ÐÎÏ¿ÁÅ̒ ÄÌÄÏ’ž ÎÏÄÃËÄÑ¿ ¦Á’ÊÛÌÞ݌ ÖÇÐÛÁ’ÃÁÎÊÇÁÒÏÄʒ’ž ÅÇÁ͌ ÎÇÐÄÕÛÐÎÍÒÁ¿ÁÐÞ ØÍÆËÍÅÄ пËÍÐђÈÌÍ ÐÎÍÂÊÞÿÑÇ Ñ¿ Æ͌ ÀÏ¿Å¿ÑÇÐÒÑÛÏÄÖÄÈŸÊÄÄÁ͌ ÊÝՒÞ Á’ÆÒ¿ÊÛÌÍÂÍ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ Ò´´ÐÑÍʒÑђ ÉÍÊÇËÇÐÑÄÕÑÁÍ

Ñ¿ÉÄ Æ¿ÁÿÌÌÞ Ì¿ÃÑÍ ÐÉÊ¿ÃÌÄ ÃÊÞ ÐÒÖ¿ÐÌÍÂÍ ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ¿ ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿ ÞÉÇÈ Æ¿ÞÁÇÁ ÀÇ ØÍÈÍÂÍÉ¿ÏÑÇÌÇwÕÄŠËÄÑ¿Œ ӒÆÇÖ̒ÍÀr™ÉÑǚ ÍÐ˒ÞÊÇÀÞÉ ¿ÏÔ¿žÖÌÍÂÍŠËÍÃÄÏ̒ÐÑ¿š ¢Ï¿ пË͒ÏÍ̒Þ w ՒÊÉÍË É͌ ÏÇÐ̒ Ñ¿ ÎÍÑϒÀ̒ ÅÇÁÍÎÇÐÒ ËÍËÄÌÑÇŠ¿ÎÍÓ¿ÆǚŸÊÄÁÍÌÇ ՒÌ̒ÌÄп˒ÐÍÀÍÝ ¿ÞÉÐÎ͌ ВÀ ÍÖÇØÄÌÌÞ Ñ¿ ÉÍÏÄÉՒž ÔҌ ÃÍÅÌÛ͞ ÐÁ’ÃÍËÍÐђ ÞÉ ÐÎÍВÀ ÆÁ’ÊÛÌÄÌÌÞ Á’à ÍÀÊÒÃÌÍÂÍ οŒ ÓÍÐÒÑÍÑ¿ÊÛÌÍÂ͢ϿwÑÇË οÖÄ ÂÏ¿ Æ¿Ï¿ÃÇ ÂÏÇ w ÌÄ Ã͌ ÎÍËÍÅÄ ÅÇÁÍÎÇÐÒ ÎÍÁÄÏÌҌ ÑÇÐÞ ÃÍ ËÄѿӒÆÇÉÇ ©¿ÏÑnj

<>

«¿Â’Þ ÍÐÞÈÌ͌À’Ê͞ ÐÑÍϒÌÉÇ 8PSE ¿ÀÍ ÎÄÏÁÇÌÌ¿ ÄÌÄό ÂÄÑÇÉ¿ ÉÍÊÛÍϒÁ Á ’ÌÑÄÏÌÄь ÎÄÏÄÂÊÞÿ֒w×ÑÒÖ̒ ÎÍÆ¿ÞÉ ÄÊÄÉÑÏÍÌÌ¿ Ë¿ÑÄϒÞ Á’à Î͌ Ö¿ÑÉÒ ÀÒÊ¿ ÌÄË¿ÑÄϒ¿ÊÛÌÍÝ ¿ žž ÍÐÞÈ̒ÐÑÛ ÍÀÒËÍÁÊÄÌ¿ ÑÄÔ̒ÖÌÍ ÐÁ’Ñ’ÌÌÞË ÐÁ’ÑÊÍҌ ÍÒÁ ­ÃÌ¿É ÐÎÏ¿ÁÅÌÞ ˿’Þ ÁÇÌÇÉ¿™ÑÍÒ ÉÍÊÇÐÁ’ÑÊÍÐοŒ Ê¿Ôҙ ÃÍÊ¿ÝÖÇпËÒÎÏÇÏÍÃÒ Ó¿ÏÀÇ žž Á¿ÂÍÑÒ ÁrÞÆɒÐÑÛ ÒÉÏÇÁÇÐђÐÑÛ ÌÄÎÏÍÆÍϒÐÑÛ ÐÊÍÁÍË ÒÉÍϒÌÄ̒ÐÑÛÓ¿ÏÀÇÁ Ë¿ÑÄϒ¿ÊÛÌÄ ¬ÍÁÇÈ ÏĿʒÆË w ÒËÍÁÌÄ Î͌ ÌÞÑÑÞ ¿ÃÅÄ ÒÞÁÇÑÇ ÐÍÀ’ ØÍ DPOUFNQPSBSZ BSU ÎÄÏÄÑÁ͌ ÏÇÑÛÐÞ Ì¿ ØÍÐÛ ÐÑÇʒÐÑÇÖÌÍ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ÆÃÍÀÒÊÍ Á ÐÄÉÒÊÞÏÌÍËÒ ÐÒЌ ΒÊÛÐÑÁ’ÐÑ¿ÑÒÐÏÄʒ’ž Æ¿ÐÁ’ÃŒ ÖÇÊ¿ ØÍ ÌÍÁ’ Š’ÉÍÌÇ ÀÒÑÑޚ ÐÑÁÍÏÄ̒ ÐÒÖ¿ÐÌÇË ÔÒÃÍÅÌnj ÉÍË ™ ÌÄ ØÍ ’Ì×Ä ÞÉ Ë¿ÐÉÇ ÏÄÖÄÈ ¦’ÏÁ¿ÑÇ Ë¿ÐÉÒ Ñ¿ Á’ÃŒ ÉÏÇÑÇ ÆÍÏÍÁ’ ÐÎÏ¿ÁÅ̙ ÊÇÕÄ ÎÏÄÃËÄÑ¿ ÈÍÂÍÐÎÏ¿ÁÅ̒ÈÍÀŒ Ï¿Æ ÍÂÍÊÇÑÇÎÏÄÃËÄÑÃÍÍÐѿ̌ ÌÛ͞ÍÌÑÍÊÍ’ÖÌ͞ËÄŒwÍÐÛ Æ¿ÁÿÌÌÞ ŠÌÍÁ͞ É¿ÏÑÇÌǚ °ÒÖ¿ÐÌÄËÇÐÑÄÕÑÁÍÑÒÅÇÑÛÆ¿ ËÄѿӒÆÇÉÍÝ Æ¿ É¿ÏÑÇÌÍÝ ÎÏÍ ÞÉÒ ËÍÅÌ¿ ÀÒÊÍ À ÐÉ¿Æ¿Œ ÑÇ ÕÄ ÌÄ ÊÇ×Ä ÆÍÀÏ¿ÅÄÌÌÞ ÕÄ w ŠÎÏÇʿÚ ÐÎÍВÀ Ñ¿ ’ÌŒ ÐÑÏÒËÄÌÑ Æ¿ÃÍÎÍËÍÂÍÝÞÉ͌ ÂÍ ËÄѿӒÆÇÉ ÆÿÑÄÌ ΒÆÌ¿Á¿Œ ÑÇ ’ Æ˒ÌÝÁ¿ÑÇ ¡ÐÄÐÁ’Ñ ŸÊÄ

ÌÒ Ï¿Ã×Ä ÁÏÞÑҙ οÓÍÐÌÄ Ñ¿ ÒÑÍΒÖÌÄ Ñ¿ÉÄ ØÍ ÎÏÍÁÍÉҙ ÂÊÒÆÊÇÁÒ’ÏÍÌ’Ý Ì¿ÃÆ¿ÁÿÌÌÞ ÀÒÑÇ ÆÌ¿ÏÞÃÃÞË ΒÆÌ¿ÌÌÞ Ñ¿ Æ˒ÌÇ ÐÒØÍÂÍ ¦ÏÍÆÒ˒ÊÍ ØÍ ÐÒÖ¿ÐÌ¿ ÊÝÃÇÌ¿ ÌÄ ËÍÅÄ Æ¿Œ ÀÒÑÇÎÏÍÑÄ ØÍËÇÐÑÄÕÑÁÍw ÕÄÂÏ¿ ’ÌÄÆÿÑÌ¿Æ¿ÀÒÑÇ ØÍ ÁÍÌ¿ ÂÏ¿™ ¦ÏÍÆÒ˒ÊÍ È ’Ì×Ä Æ¿ÎÄÏÄÖÄÌÌÞÂÏÇ ÐÎÏÍÀ¿ÏÍƌ ÀÒÃÒÁ¿ÑÇ ÅÇÑÑÞ ’ÌÃÇÁ’ÿ Ñ¿ ÐÒÐΒÊÛÐÑÁ¿ Ì¿ ƿпÿÔ ŠÐҌ ՒÊÛÌÍÐÄÏÈÍÆÌÍÂ͚ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ ÌÄ ËÄÌ×Ò ÌÄÀÄÆÎÄÉÒ ̒Å Ì¿Œ ˿¿ÌÌÞÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÍÑÍÑÍÅÌnj ÑÇÎÍÌÞÑÑÞÂÏÇÑ¿ÀÒÑÑÞª’ÁÇÈ ÖÇ ÎÏ¿ÁÇÈ ÑÍѿʒѿÏÇÆË ¿ÀÍ Ñ¿ ÏÄʒ’ÈÌÇÈ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿Œ ʒÆË ÌÄ ËÍÅÒÑÛ ÀÒÑÇ ¿ÊÛÑÄό

Ì¿ÑÇÁÍÝ’ÂÏÍÁ’ÈÄÐÑÄÑÇÖ̒ÈÑ¿ ÐÒÐΒÊÛ̒È οϿÃÇÂ˒ ÎÍÐÑË͌ ÃÄÏ̒ÆËÒ ­ÃÌ¿É ÌÄ Á’ÃÉÇÿŒ ÝÖÇ ÂÏÇ žž Á¿ÏÑÍ ÎÍÁÄÏÌÒÑÇ ÃÍ ÎÄÏÁÇÌÌÇÔ пÉÏ¿ÊÛÌÇÔ ÃÅÄÏÄʢϿ˿™ÎÄÏÄÑÁÍÏÇÑnj ÐÞÌ¿ÐÁÞØÄÌÌÒÂÏÒwÂÏÒ ØÍ ÁÇÌÇÉ¿™ ÐÉϒÆÛ ÃÄ ™ ŠÌ¿Ã˒Ï ÅÇÑÑޚ ÃÄÁÍÌÍÎÄÏÄÊÇÁ¿™Ñی ÐÞÖÄÏÄÆÁ’ÌÕÞ ÃÄÈÍÂÍÎÍÁÌ͌ Ñ¿ÒÏÒÔÍËÊݙÑ¿ÍÐÎÏ¿ÁÅÌݙ ÐÍÀÍÝ ÁÐÄ ‘ ÆÌÍÁÒ ÌÄËÍÁ Ò ÿÁÌÇÌÒ ÕÞпÉÏ¿ÊÛÌ¿ÂÏ¿Ë¿™ ÎÍÐÑ¿ÁÇÑÇÎÄÏÄÃÐÁ͞ËÔÒÃÍŌ ÌÇÉÍËÌ¿ÃÆ¿ÁÿÌÌÞÎÍÉ¿Æ¿ÑÇ ÐÞÞÌÌÞÐÍÌÕÞ ² ÖÍËÒ ÎÍÊÞ¿™ Á’Ã˒Ì̒ÐÑÛ ŠÂÏǚ Á’à ÑÍÂÍ ØÍ ËÇ Ì¿Ænj Á¿™ËÍ ŠÐÁÞØÄÌÌ͌ÂÏÍݚ ¢Ï¿ ÃÄ ÊÝÃÇÌ¿ ÂÏ¿™ Æ ¬ÄÁ’Œ ÃÍËÇË wÕÄÎÏÍÐђÏÏÇÆÇÉÒ ÀÍ ÂÏ¿ Æ¿Ï¿ÃÇ ÂÏÇ ËÍÅÄ Æ¿Œ ÁÄÐÑÇ Ì¿ ˿̒ÁՒ w ÃÍ ÑÛËތ ÌÍÂÍ ÐÞÞÌÌÞ ¬’ØÍ ‘Ì׿ ϒÖ ÐÁÞØÄÌÌ͌ÂÏ¿ ÉÍÊÇ Æ ÊÝÃnj ÌÍÝ ÞÉ¿ ÂÏ¿™ ̒ÀÇ À¿ÑÛÉÍ Æ ÃÇÑÇÌÖ¿Ë À¿ÁÇÑÛÐÞ Í «ÇÐÑÄÕÑÁÍÀ¿Ê¿ÌÐҙÌ¿ËÄŒ ÍÀÍÔ ’ÂÍÏ ¦ÏÄ×ÑÍÝ ÍÃÌ¿ÖÄ ËÇÑÄÕÛ ŠÁÇοÿ™š ¿ÀÍ Á ÂÏÒ Æ¬’ØÍ ¿ÀÍÁÂÏÒÆ ÍÂÍË¾É ÎÇ×Ä¡¿ÊÄϒȪ¿Ë¿ÔŠŸÀÇ ÆÍÀÏ¿ÆÇÑÇ ÍÏÊ¿ ØÍ Æʒѿ™ ÑÏÄÀ¿ ÎÍÀ¿ÖÇÑÇ ÁÌÒÑϒ×ÌÛÍ ђÊÍ ÍÏÊ¿ ÈÍÂÍ ÉÏÇÊ¿ ÌÍÂÇ ÑÒÊÒÀÑÍØÍ e «ÍÅÌ¿ÎČ ÏÄÌÄÐÑÇ ÐÄÀÄ Ì¿ ˒ÐÕÄ ÍÏÊ¿ ÁÅÇÑÇ ÍÏÊ¿ Á ÐÄÀÄ ÎÍÀ¿ÖÇÑÇ ÈÍÂÍ ÏÍÆ˒Ï ÐÁ͞Ë ÏÍÆ˒ÏÍË ÈÍÂÍ ÉÏÇÊ¿ ÐÁ͞ËÇ ÉÏÇÊ¿ËÇ ÈÍÂÍÁÍÊÝÐÁ͙ÝÁÍÊÄݱÍÒ ÑÇÆÌ¿ÑÇËÄ× ÞɒÁÍÏÊ¿ÉÏÇÊ¿ ’ÞÉÇËÇË¿ÝÑÛÀÒÑÇÏÒÔÇ ¿ÀÇ ÆÊÄђÑǵÄÌ¿ÈÐÇÊÛ̒×ÇÈÆ¿Œ ВÀ ØÍÀ ÎÍÀ¿ÖÇÑÇ ÍÏÊ¿ ØÍ Æʒѿ™ŸÊÄÊÝÃÇ̒ÎÏÍÑÇÎÏnj ÏÍÃÌÍ ÒÞÁÊÞÑÇ ÐÄÀÄ ÍÏÊÍË ¶ÍÊÍÁ’É ÞÉÇÈ ÁÅÇÁ¿™ Á ÐÄÀÄ ŒÌÉÒ ÍÂÇÃÌÇÈ µÄ ÌÄÁ’Ã͌ ËÍ ØÍ ¶ÍÊÍÁ’É ÞÉÇÈ ÆÍÀÏ¿Œ Å¿™ ŒÌÉÒ ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÇÈ µÄ ¿ÏÑÇÐÑ  ±ÍËÒ ÌÄ ÁÅÇÁÊÞÑÇ Á ÐÄÀÄ ÍÏÊ¿ ¿ À¿ÖÇÑÇ ÁÐÄÏČ ÃÇ̒ÐÄÀÄÍÏÊ¿’™ËÇÐÑÄÕÑÁÍ «ÇÐÑÄÕÑÁÍ w ÕÄ ÐÎÍÂÊÞÿ̌ ÌÞ ¿ ÌÄ ÅÇÑÑޚ ‘Æ *** ©ÌÇÂÇ °ÔÄË Š©ÍÊÍ Á’ÃÍÀÏ¿ÅÄÌۚ ®ÏÍÓ¿ÌÌ¿ ÂÏ¿ w ÑÍÀÑÍ ËÇЌ ÑÄÕÑÁÍ ØÍ ÐÔÇÊޙÑÛÐÞÃÍÁnj οÿÌÌÞ Á ¬’ØÍ w ̿˿¿Œ ™ÑÛÐÞŠÁÅÇÁÇÑÇÁÐÄÀÄÍÏÊ¿š °ÁÞØÄÌÌ͌ÂÏ¿ w ÑÍÀÑÍ ËÇЌ ÑÄÕÑÁÍ ØÍ ÐÔÇÊޙÑÛÐÞ ÃÍ ÎÏÇÈÌÞÑÑÞ À¿ÑÛɒÁÐÛÉ͞ ÂÏÇ  Í¿ w ̿˿¿™ÑÛÐÞ ŠÀ¿ÖÇÑÇ ÍÏÊ¿ÁÐÄÏÄÃÇ̒ÐÄÀĚ

<>u<>§½ÁÍÅÄѐÈÙÉÐ ˆ®ÏͽÎϐ£½ÊÊÅÁqÍǘ §½ÍȽŠ¯ÂËÁËͽ¡Í—ͽ
ÌÍÁ¿É¿ÏÑÇÌ¿

¦ÍÐÞ©ÍÊÍÑÒ×ɒ̿

§È½ÎÅǽMJHIU ª½Æ¿ÁËɐÕÅƽÍÏÂѽÇÏ ½¾Ë ÜÇÖË ÒËÔÂÏ ½ÇÎÂÎнÍÎÏËÈÅÔʘÏÐÎË¿ÇÅ ËÎϽÊʐÒÍËǐ¿vÎÐÉǽ-PVJT7VJUUPO ÒÐÁËÃÊÅӐ©½ÕµÐ¾Ê˜ ʽÜǐÆ¿Ëʽ ËȐ—ÛʽÌÅνȽ½¿ÏËÌËÍÏÍÂϤ½¾½¿Ê½ ÕÏÐÔǽ ÁËÁÍĽÑËÏǽʽÁÈܿΐÈÜÇÅÒ ÉÂÁ½ vÊÂÈÅÕ¿ÁɐÊÊÅÆ̐½ÍŠÒÁ ½ÈÂÆ¿Á½ÈÅÆÌÍÅÇȽÁÏËÀË ÜÇÈÂÀÇËÆ ÌÍÅÍËÁÊËÊÅʐÄÈÅ¿½ÛÏÙÎÜпĽ—ÉÊËÉÐ ÂÇÎϽĐÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÆÉËÁ½ ½¿ÍʐÕ  ǽÍÏÅʽÆËÁÜÀŸÁ¾Ð¿½—ÏÙÎÜÓÂϽÇ Ô½ÎÏËÆÌË¿ÎÛÁÊË ÖËÎÐÉʐ¿½ÏÅÎÜÊ ÁË¿ËÁÅÏÙÎÜÐǽÍÏÅÊÅÆËÁÜÀÐÎÙËÀËÁʐ ÁÐþ½À½ÏËÎ̐ÈÙÊËÀˮ̐ÈÙʐÇÍÅÄÅ Î̐ÈÙʐÏÍÂÊÁÅÆ ÄËÀÈÜÁÐʽ¿Î  Î̐ÈÙÊÂɽƾÐÏʗ <>

§½ÍÏÅÊÅÀ½ÍÊËÀËĽ¾½Í¿ÈÂÊÊÜ ²Á’ÃÌÍÐÇÌÉ¿ÏÑÇÌÇÈËÍÃÇÃÍÁ¿’ÐÑÍÏ’Þ ’ÐÉʿÿ™Ñی ÐÞ ÁÍÌ¿ Æ ÃÁÍÔ Ö¿ÐÑÇÌ ¶¿ÐÑÇÌ¿ ÎÄÏ׿ ÍÃÌÍ˿̒ÑÌ¿ ÃÍÁ¿ È ÍÖÄÁÇÃÌ¿ Ì¿ É¿ÏÑÇÌ¿Ô Ö¿ÐÑÍ ÆÍÀÏ¿ÅÒÁ¿ÊÇ ÍÃÞ¡’Ï̒×Ä ÆÁÇÖ¿ÈÌÍ ÊÝÃÄÈÁÍÃÞƒ ¿ÊÄÖ¿ÐÑÍпËÄ ÁÀÏ¿ÌÌÝÎÏÇÒÊÞÊ¿ÐÞÌ¿ÈÀ’ÊÛ׿ÒÁ¿Â¿ Ö¿ÐÑÍÁÍÌÍÈ ŠÏÍÀÇÊ͚ ÂÄÏÍÞ ØÍ ΒÃ̒˿ÊÍ Ë¿ÌÒÓ¿ÉÑÒÏÒ ÃÍ ’ÌŒ ÐÑÏÒËÄÌÑÒÑÁÍÏÄÌÌÞÍÀÏ¿ÆÒ¶¿ÐÑÇÌ¿ÃÏÒ¿wØÄÌÄ ƿɒÌÖÄÌ¿ ÁÍÌ¿ÏÍÆÁÇÁ¿™ÑÛÐÞÌ¿Ì¿×ÇÔÍÖ¿Ô ’ÐÒÑÛžž ÎÏÞËÍÎÏÍÑÇÊÄÅÌ¿Ì¿ÍÃÞƒÆÍÀÏ¿ÅÒÝÑÛÉ¿ÏÑÇÌÒ ² ÏÍՒ ÓÏ¿ÌÕÒÆÛÉÇÈ ÃÇÆ¿ÈÌÄÏ ‘Á °Ä̌ªÍÏ¿Ì Ò ÉÍÊÄÉՒž IBVUF DPVUVSF ÐÄÆÍÌÒ ÍВÌیÆÇË¿ ÎÍÉ¿Æ¿Á ÐÒÉ̒ Æ¿À¿ÏÁÊÄÌÌÞ ÞÉÇÔ ÀÄÆÎÍÐÄÏÄÃÌÛÍ ÕÇÑÒÁ¿ÊÍ É¿ÏÑÇÌÇ®’ÑÄÏ¿«ÍÌÃϒ¿Ì¿ ÄÆÒËÍÁÌÍ ÕÄÀÒÁÎÄÏČ ÊÍËÌÇÈËÍËÄÌÑÁ’ÐÑÍϒžËÍÃÇw¿ÊÄÌÄђÊÛÉÇËÍÃÇ µ’É¿ÁÇÈ Ԓà ÏÍÆÎÍÖ¿ÑÇÈ Ë¿ÄÐÑÏÍ ÎÍÉ¿Æ¿Á ØÍ Î͌ ÂÊÞÃÐÒÐΒÊÛÐÑÁ¿Ì¿ËÇÐÑÄÕÑÁÍÆ˒ÌÇÁÐÞwÃÍÌÛÍÂÍ ÎÄÏÄÐÑ¿ÊÇ ÐÑ¿ÁÇÑÇÐÞ ƒ ÆÁ’ÏÇÌÍÝ ÐÄÏÈÍÆ̒ÐÑÝ ±¿É ØÍ Á ÞɒȌÌÄÀÒÃÛ ¿ÎÍÉÏÇӒÖ̒È ’ÐÑÍϒž ËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ÕÞÉÍÊÄÉՒÞÐÒÉÍÌÛËÍÂÊ¿ÀÐÑ¿ÑÇÍÃ̒™ÝÆÂÍÊÍÁÌÇÔ ÎÏÇÉËÄÑÌ¿ÐÑ¿ÌÌÞÄÎÍÔÇÎÍÐÑËÍÃÄÏ̒ÆËÒ ŸÊÄ ÕÄ ˒ÏÉÒÁ¿ÌÌÞ w ÃÊÞ ÑÄÍÏÄÑÇɒÁ ² ÎÏÍÄÉÑÒ ÀÒÊÇ È ÎÏ¿ÉÑÇÖ̒ Ì¿ÐʒÃÉÇ ² ÏÄÆÒÊÛѿђ ÎÄÏ×ÍÂÍ È Ì¿ÈÁ’ÃÍ˒×ÍÂÍÁÌÍÁ’Ñ̒È’ÐÑÍϒžƒÑÉÌÄÌÌÞÁÀÏ¿ÌÌÞ È É¿ÏÑÇÌÇ ÉÍÅÄÌ ÍÑÏÇË¿Á ÐÁ͙ ÍÃÞ w ÌÍÁÇÈ ÏÍƌ ÁÇÑÍÉ ¿ É¿ÏÑÇÌ¿ w ÌÍÁÄ ÅÇÑÑÞ ‘ËrÞ ÌÍÁÍÂÍ ÅÇÑÑÞ

<>ÀÒÊÍÊÄÂɒÐÑÛ‘ÆÎÍÂÊÞÃÒÐÛÍÂÍÃÄÌÌÞÎÏÇÃÀ¿ÌÌÞÕÄ Á͒ÐÑÇÌÒÀÄÆՒÌÌÄ ¸ÍÑ¿ÉÄÀÒÊ¿Æ¿ÁÅÃÇÉ¿ÏÑÇÌ¿ ¡ÇÐʒÁ ÒÁrÞÆÌÄÌÇÈ Ò Ï¿ËÒ ÓÍÏËÒÊ¿ ÀÒÑÑÞ ÐÇËÁÍÊ Á’ÏÇ ÞÉ¿ÐÛ Æ¿ÞÁ¿ ¸ÍÑ¿ÉÄÀÒÊÍÁÀÏ¿ÌÌÞ °ÇËÁÍÊÐÑ¿ÑÒÐÒ À¿Â¿ÑÐÑÁ¿ ÐÑ¿ÌÍÁ͞ÎÏÇÌ¿ÊÄÅÌÍÐђ ¿ÊÄ ̿пËÎÄÏÄà ÒÐČѿÉÇ ÍÃÞ ÎÏÍÐÑÍÍÃÞŸÑÄÎÄÏÒÐÄwÃÇÆ¿È̯ÍÆÎÍÒÊ Ì¿ ÁÇÐÍɒ È ÌÇÆÛɒ Å¿ÌÏÇ Æ¿ÊÇ×ÇÁÐÞ Á ÿÊÄÉÍËÒ ËÇÌÒÊÍËÒ ‘ ÌÄ ÑÄ ØÍÀ ÒВ Å¿ÌÏÇ ÑÄÎÄÏ ÐÑ¿ÊÇ Ánj ÐÍÉÇËÇ ¿ÀÍ Ì¿ÁοÉÇ ÌÇÆÛÉÇËÇ ¬’ ¥¿ÌÏ ÐÑ¿Á ÍÃÌÇË w ÐÄÏÄÃ̒Ë ±¿ÉÇË ÃÍÀÏÄ ÁÀÒÃÍÁ¿ÌÇË Á ’ÌŒ ÃÒÐÑϒÝÐÎÍÅÇÁ¿ÌÌÞ ËÍÃÌÇË À¿Å¿ÌÍÎÏÍËÇÐÊÍÁÍ Á’ÃÑÁÍÏÄÌÇË’ Á’ÃĿʒ ÎÏÇÉÍÊÛÌÇËÅ¿ÌÏÍË‘ÐÑÁ͌ ÏݙÑÛÐÞ Á’Ì ÐΒÊÛÌÇËÇ ÆÒÐÇÊÊÞËÇ ÁВÔ ÉÍÊÇ×̒Ô ËÇÐÑÄÕÑÁ’ÆÒВ˿ÉÍÊÇ×̒ËÇÏÄËÄÐÊ¿ËÇ°ÇÌÑÄÆ ‘ ÑÒÑ ÞÉ Ò ÖÒÃÍÁÍËÒ ÄΒÆÍÒ Æ ÉÌÇÅÉÇ ÎÏÍ ¡’Ì̒Œ ®ÒÔ¿ ̒ÉÍÊÇ ÌÄ ÆÌ¿™× ÔÑÍ ÍÎÇÌÇÑÛÐÞ ÆÁÄÏÔÒ w ’ËÎÏÍÁ’ÆÍÁ¿ÌÇÈ ÉÍÏ¿ÀÄÊÛ Š®Ê¿ÁÒÖÇÈ ¡ÄÃ˒Ãۚ ÖÇ пËÄÎÊÝ×ÄÁÄÁÄÃËÄÅ¿ ² ՒÈ ÐÇÑҿՒž ÉÍÊÄÉÑÇÁÌÇÔ ÒÈ ÒВË ÎÍÑϒÀÌÍ ÀÒÊÍ ÎÍÎÏ¿ÕÝÁ¿ÑÇ Ì¿Ã ÐÍÀÍÝ ØÍÀ ÏÒÔ¿ÑÇÐÞ ÁÎÄÏÄà ÐΒÊÛÌÍ «ÍÒ ÃÍÁÄÊÍÐÞ ÐÑ¿ÑÇ Ë¿ÈÅÄ ËÇÐÑÄÕÑÁÍË Ò ÁÐÞÉÍËÒ Ͽƒ ÁÆÞÑÇ Ì¿ ÐÄÀÄ ÃÄÞɒ ÈÍÂÍ ÐÍՒ¿ÊÛ̒ ÓÒÌÉՒžŸËÇÐÑÄÕÑÁÒ Ì¿ÁοÉÇ ÃÍÁÄÊÍÐÞÐÑ¿ÑÇ˿Ȍ ÅÄ ËÍÃÍÝ w ÐÑ¿ÑÇ ÑÄÔÌÍÊÍ’Ö̒×ÇË Ò̒ÁÄÏпÊÛ̒Œ ×ÇËÒÁÇÉÍÏÇÐÑ¿Ì̒È ÂÍÊÍÁÌÄ ÐÉÇÌÒÑÇÀ¿Ê¿ÐÑÆ¿Œ Ì¿ÃÑÍÁ¿ÅÉÇÔÆ˒ÐђÁ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


¦ÒÐÇÊÊÞÀÒÊÇÁÇÌ¿ÂÍÏÍÃÅÄ̒ÐÑÍÏÇÕÄÝwÑÄÎÄÏ Ì¿Œ ÎÏÇÉÊ¿Ã ÞÉØÍÉÒÊÛÑÍÁ¿ ÃÍÏÄ֒ ÑÄÏË’Ì ØÍÆrÞÁÇÁÐÞ ÁÏÄÆÒÊÛѿђÏÍÆ×ÇÏÄÌÌÞÐÍՒ¿ÊÛÌÇÔÓÒÌÉՒÈËÍÃÇ ÑÄÎÄÏÁÍÌ¿ØÄÈÉÒÊÛÑ ÍÑÍÅ ÞÉØÍÉÒÊÛÑÍÁ¿Ë¿ÏÉ¿ ÐÒËÍÉ.VMCFSSZÀ¿Å¿™ÐÑÁÍÏÇÑÇÉÍÊÄÉՒÝÆÌÍÁÇËÇ ÎÏÇÌÑ¿ËÇ ÁÍÌ¿ ÊÄÂÉÍ ËÍÅÄ Æ¿ÎÏÍÎÍÌÒÁ¿ÑÇ ÔÒÃÍŌ ÌÇÉ¿Ë ÐɿŒËÍ ÊÍÌÃÍÌÐÛÉ͞¿ÊÄÏĞ'SFEՒÎÏÇÌÑÇ ÎÏÇÃÒË¿ÑÇ‘ÎrÞÑÄÏÍw³’Ê’Î’®’ÑÄÏ£ÅÍÌÐÇ ©ÄÈÑ £ÄÁ’Ð °ÇËÍÌ‘ÌÂʒ×’®ÍÊ¢ÍÐɒÌÂw’ÆÆ¿ÃÍÁÍÊÄÌÌÞË ÎÍÂÍÃÇÊÇÐÞ ±¿É Ì¿ÏÍÃÇÊ¿ÐÞ ÄÉÐÉÊÝÆÇÁÌ¿ ÉÍÊÄÉՒÞ .VMCFSSZÏÍÉÒ ÞÉÒ ˒Å’Ì×ÇË ÎÏÍÿÁ¿ÊÇÁnj ÉÊÝÖÌÍÌ¿#POE4USFFU ±¿ ØÍ Ñ¿Ë ÀÏ¿ÑÇ £ÅÍÌÐÇ ©ÍÊÇ °ÑÄÊʒ «¿ÉÉ¿ÏÑ̒ ÐÎÍÃÍÀ¿ÊÇÐÞÏÍÀÍÑÇпËÍÂÍ£ÅÄÓ¿©ÒÌп ÁÍÌ¿ ÞÉ ÉÍÊÇÐÛ°Ä̌ªÍÏ¿Ì ÎÄÏÄÑÁÍÏÇÊ¿žÔÒÎÏÇÌÑÇÐÒÉÍÌÛ ’ÐÍÏÍÖÍÉÐÁ͙žÉÍÊÄÉՒžÏÍÉÒ‘ÁÇÆÌ¿™ÑÄ ÊÞÂÊÍ ÞÉϒÃÌÄ ÈÐÑ¿ÊÍԒÑÍËÎÏÍÿŒÁwÐÎÏ¿ÁÒÁ’Ã˒ÌÌÄ Æ¿À¿ÏÁÊÄÌÌÞÖÉÍÃÊÞÐÒÉÍÌÛ

ž½ÄË¿ÍÂԐ ¾ÉØÍÉÍËÒՒɿÁÍ ÑÍÆ¿Ï¿ÆÒËÍÒÁÇÌÇÉÌÍÁÇÈÎ͌ ÑÒÅÌÇÈ ÑÏÄÌà ¬Ò ÌÄ ÑÄ ØÍÀ ÒВ ÎÍÂÍÊÍÁÌÍ ÐÑ¿ÊÇ Ñ¿ÉÏÍÀÇÑÇ ¿ÊÄÑÄÌÃÄÌÕ’Þ ÀÄÆÒËÍÁÌÍ Ì¿ÞÁÌ¿ °ÒÑÛ ÕÛÍÂÍ Ì¿ÃÌÍÁÍÂÍ ÑÏÄÌÃÒ ÍÐÛ Ò ÖÍËÒ Á ËÍÃÒ ÁÁ’È×Ê¿ÉÊ¿ÐÇÉ¿®’ÐÊÞοÌÉÒ ÃÄÉÍÌÐÑÏÒÉՒžÑ¿ÌČ ÈËÍÁ’ÏÌÇÔÁ’ÌÑ¿ÅÌÇÔ˒ÉВÁÌ¿ÏÄ×ђΒÐÊÞÏÍɒÁ ÀÄÆÎÄÏÄÏÁÌ͞ Á¿ÉԿ̿ʒž Á ÔÍÒ ÞÉ͞ ÍÃÞ ¿ÓÏÇɿ̌ ÐÛÉÇÔ ÎÊÄËÄÌ ƿ˒ÌÇÊÇ ÎÍÁ̒ÐÑÝ ÎÍÉÏÇђ ÐÑÏ¿Æ¿ËÇ Ñ¿ ο™ÑÉ¿ËÇ ÏÍÆÆÍÊÍÖÄ̒ ŠÞÊÇÌÉǚ ¿ ÆÒËÇÐÌÄ Æ¿Œ ÀÏÒÃÌÄÌÄ ÊÇÌÞÊÄ ÁÇÑÄÏÑÄ È ÔÒÃÍÅÌÛÍ Ï̓ÏÁ¿ÌÄ ÎÄÏÄËÄÅÍÁÒÁ¿ÊÍÐÞ Æ ÁÄÊÇÖÄÆÌÇËÇ ÎÊÄÖÇË¿ Á’ÉÑ͌ ϒ¿ÌÐÛÉÇËÇÀÒÓ¿ËÇÈ’ÎÄÏÑÏÍÓÍÁ¿ÌÇËÇ׿ÏÓ¿ËÇ Ï¿ÎÑÍÁÍÌ¿ÐÑ¿Ê¿ÑÇ׿±ÍÌÒÐÁ’ÑÍÁ’ÈËÍÒÎÍÖ¿Ê¿Æ¿Œ ÿÁ¿ÑÇØÄÃÍÌÄÿÁÌ¿Ë¿ÊÍÉÍËÒÁ’ÃÍË¿Ë¿ÏÉ¿$FMJOF ÌÍÁÇÈ ÃÇÆ¿ÈÌÄÏ ÞÉ͞ ³’À’ ³’ÊÍ ÌÄÒÔÇÊÛÌÍ ÐÑÁÍÏݙ ÐÒÉ̒ ÏÍÆÒËÌÇÔ ÎÏÍÎÍÏՒÈ ’ ÉÍÊÛÍϒÁ ×Ñ¿ÌÇ ØÍ ΒÃÉÏÄÐÊÝÝÑÛÎÏÇÏÍÃÌÇÈÐÇÊÒÄÑŒÌÍÖÍÂÍђʿ ÄÊČ ¿ÌÑ̒ ÎÏÍÐђ ÀÊÒÆÉÇ È ÍÃÌÍÑÍÌ̒ ÐÑÏÇ˿̒ οÊÛÑÍ °ÊÍÁÍË ÑÍÈÍÃÞ ÞÉÇÈ ÆÿÁ¿ÊÍÐÞ Ì¿Æ¿ÁÅÃÇÁÇÑÇЌ ÌÒÑÇÈ Ì¿ ÎÄÏÇÓÄϒÝ ËÍÃÌÍÂÍ ÎÏÍÕÄÐÒ ±ÍÀÑÍ ÈÍÂÍ ÁÐÄ ÍÃÌÍ ×ÇÊÇ ÑÍËÒ ØÍ ÌÍÐÇÑÇ ØÍÃÌÞ Å ØÍÐÛ Î͌ ÑϒÀÌÍ ¿ÊÄËÍÃÍÝÕÄ̒ÔÑÍÌÄÌ¿ÆÇÁ¿Á ÒÊ¿ÎÏÇÃҌ Ë¿Ì¿Ì¿Á’ÑÛÐÎÄՒ¿ÊÛÌ¿Ì¿ÆÁ¿ ØÍÁÇÒÊޙÕÇÔ’ÆÂ͞ÁÁ ÍÐÍÀÊÇÁÄÂÄÑÑÍÀ¿ÆÍÁ’ÏÄ֒¬Ò ÁÇÆÏÍÆÒ˒ÊÇ­ÑÍÅ Ւ À¿ÆÍÁ’ ÏÄ֒ ÑÄÎÄÏ ÎÄÏÄÑÁÍÏÇÊÇÐÞ Á ÄÉÐÑÏ¿ËÍÃ̒ ŽÔÌÞÎÏÍÐÑÍÑ¿ÈÐÑÏÇË¿Ì¿ÒÑÇʒѿÏ̒ÐÑÛÏ¿ÎÑÍËÐÑ¿Œ ÊÇÌÍÁÍÝÖÒÃÍÁÍÝÉÍÌÕÄÎՒ™Ý ÁÕÛÍËÒÎÍÖ¿ÊÇÆÌ¿Œ ÔÍÃÇÑÇÂÊÇÀÍÉÒӒÊÍÐÍӒݵÄÐÑ¿ÊÍÆ¿ÔÍÎÊÝÁ¿ÑÇ’ ÞÀÌ¿Á’ÑÛÐÉ¿Æ¿Ê¿ ÎÍÿÁ¿ÑÇ̿ÒÝ °É¿ÅÒ Á¿Ë À’ÊÛ×Ä Á ËÍÃÒ ÁÁ’È×ÊÇ ŒÌÉÇ Æ ӒÂҌ ÏÍÝ ±¿ÉŒÑ¿É ’Æ ђ™Ý пËÍÝ ÆÁÇÖ¿ÈÌÍÝ ŒÌÍÖÍÝ ӒÂÒÏÍÝ ØÍÎÏÇÎÒÐÉ¿™Ì¿ÞÁ̒ÐÑÛÌÍÏË¿ÊÛÌÇÔÂÏҌ ÃÄÈ’ÌÍÏË¿ÊÛÌ͞ÎÍÎÇ‘ÕÄΒÐÊÞ¿ÌÍÏÄÉВž ÀÒÊÄ˒ž Ñ¿ ÌÄÆʒÖÄÌÌÇÔ ÝÏÀ ÐÇÌÝÁ¿ÑÇÔ ÔÒÃÇÔ ¿ÌÃÏÍÂÄ̒Á ÞÉÇÔÒÁÐÛÍËÒÐÁ’Ñ’ÆÁÇÉÊÇÌ¿ÆÇÁ¿ÑÇÒÁÖ¿Ñ¿ËÇ ¶ÄÐÌÍ É¿ÅÒÖÇ Ñ¿ÉÍÂÍ ÎÍÁÍÏÍÑÒ ̒ÔÑÍ ÌÄ ÖÄÉ¿Á «ÍÃ̒ÓÒÑÒÏÍÊÍÂÇ ™ÈÑ¿ÉÇÈÅ¿ÌÏ Á’ØÒÝÖÇ˿Ȍ ÀÒÑ̙ÍÃÞÂÒ ÿÁ¿ÊÇÒ¿ËÄÑÏ¿ÊÛÌÍÎÏÍÑÇÊÄÅ̒ÎÏ͌ ÂÌÍÆÇ­Ã̒ÐËÒÑÌÍÌ¿ÑÞÉ¿ÊÇÌ¿Ò̒ÁÄÏпÊÛ̒ÉÍˌ À’ÌÄÆÍÌÇ ÑÇÎÒ ÐÉ¿Ó¿ÌÃϒÁ ’Ìג Î͌ÐÇÀ¿ÏÇÑÐÛÉÇ ÎÏÇÎÒÐÉ¿ÊÇ ØÍ ÂÍÊÍÁÌÇË ÍÃÞÂÍË ÊÝÃÄÈ ´´‘ ÐÑ ÐÑ¿ÌÄÔ¿Ê¿Ñ ÍÐɒÊÛÉÇËÍÅÌ¿ÀÒÃÄÎÏ¿ÕÝÁ¿ÑÇÁÃ͌ Ë¿ Æ¿ÉÒÎÇ ÏÍÀÇÑÇ ÎÍ ‘ÌÑÄÏÌÄÑÒ È Òƿ¿ʒ À’ÊÛ×Ò Ö¿ÐÑÇÌÒ Ö¿ÐÒ ÎÏÍÁÍÃÇÑÇ Á ̿ΒÁÊÄÅ¿ÖÍËÒ Ðѿ̒ ŸÊÄ̒ÔÑÍ Ì¿Á’ÑÛÌ¿ÈÐ˒ÊÇÁ’×’¿ÀÍÌ¿ÈÃÒÏ̒ג ÌÄ ËÍÂÊÇÎÏÇÎÒÐÑÇÑÇ ØÍÌ¿ÃÏÒÂÍËÒÃÄÐÞÑÉÒÌÍÁÍÂÍ ÑÇÐÞÖÍʒÑÑÞ ËÄÅÄÝ À¿Å¿ÌÌÞ ËÍÃÌÇÕÛ ÐÑ¿ÌÄ ÎÏ͌ ÐÑ¿À’Ê¿ÀÊÒÆÉ¿ µÄÑ¿É¿п˿ÉÊ¿ÐÇÉ¿ ÞÉÉ¿ÏÑÇÌ¿Ì¿Ðђ̒

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>

<>

²ÐÄÕÄ ÆÁÇÖ¿ÈÌÍÅ ÌÄÐÎÏÍÐÑ¿¬ÄÀÒÁ¿™Ñ¿É ØÍÀ̒ Æ ÑÍÂÍ ̒ Æ ÐÛÍÂÍ ÐÁ’Ñ ÎÍÖ¿Á Æ¿ÁËÇÏ¿ÑÇ ÎÍÀ¿ÖÇÁ×Ç ÀÊÒÆÍÖÉÒÆÉÍ˒ÏÕÄˌÐђÈÉÍÝ ÞÁÅÍÃÌÍËÒϿƒÃ͌ ÐÑ͞ÌÐÑÁՒ™žÀÊÒÆÍÖÉÇÌÄÎÏÇËÄÌ×ÒÝ ¿ÊÄÁÐÛÍËÒÅ ™ËÄÅ¿ °ÎÏ¿Á¿ÞÁÌÍÌÄÁÀÊÒÆՒ ¿ÁпËÍËÒÐÁ’Ñ’ŸÊÄ È ÑÒÑ ÒÐÄ ÆÏÍÆÒ˒ÊÍ °ÁÍÀÍÿ ÃÒÅÄ ÐÑÍËÊݙ °ÑÍˌ Êݙ¿Á¿Ì¿ÏÃÇÆË Ï¿ÃÇÉ¿ÊÛ̒ÐÑÛ ÌÍ̌ÉÍÌÓÍÏ˒ÆË’ ÂÍÊÍÁÌÄ ÀÄÆÒËÌÍÐÑÍËÊݙÁ’ÃÐÒÑ̒ÐÑÛËÄÅÃÍÆÁÍÊČ ÌÍÂÍÈÃÍÐÞÅÌÍÂÍ ¬Ò ’ÞÉÅÄÀÊÒÆÍÖÉ¿ÆžžÌ¿žÁÌÇËÉÍ˒ÏÕÄˌÐђÈÉÍÝ Ñ¿Ë¿ÊÄÌÛÉÍÝÎÊ¿ÌÍÖÉÍÝÃÍÎÍËÍÅÄÌ¿ËÁ’ÃÎÍÖÇÑÇ ±¿ ÃÒÅÄ ÎÏÍÐÑÍ w ÞÉ Ò Á’ÃÍËÍËÒ ¿ÌÄÉÃÍђ ¡ÍÌ¿ ÌÄ ÐÑÍËÊݙ ±ÍËÒ ØÍ ËÇ ÆÌ¿™ËÍ ÖÍÂÍ Á’à ÌĞ ÖÄÉ¿ÑÇ ¡ÍÌ¿ÿÁÌÍÆÌ¿ËÇ ÕÄÈÅ¿ÌÏÁ’ÃÍËÇÈ ÁÇÔÍÃÅÄÌÇÈ ÒÆÃÍÁÅ’ÁÎÍÎÄÏÄÉ ’ÌÄÎÄÏÄÃÁ’Ø¿™ÐÝÏÎÏǃÁ ÊҌ ÆÍÖÉ¿ ÌÄ ̿˿¿™ÑÛÐÞ ÐÉÇÿÑÇ ÉÒËÇϒÁ Ê¿Ë¿ÑÇ ÐÑČ ÏÄÍÑÇÎÇ ¿ÀÍ ÏÒÈÌÒÁ¿ÑÇ ÄÐÑÄÑÇÖ̒ É¿ÌÍÌÇ «Ç ÐÑ͌ ËÇÊÇÐÞ ËÇÃÒÅÄÐÑÍËÇÊÇÐÞ ¿ÑÍËÒÀÊÒÆÉ¿ÎÍÁÇÌÌ¿ ÀÒÑÇ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ ÊÄÂÉÍÝ Æ¿ Æ˒ÐÑÍË ¬Ä ÀÊÒÆÉÍÝ ÁÖÇÑÄÊÛÉÇ w ÕÄ ÁÅÄ ÐÑÍËÊݙ ÌÄ ÀÊÒÆÉÍÝ ËÍÊÍÃ͞ ÉÏ¿ÐÒ̒ ÕÄÐÑÍËÊݙÑ¿ÉÍÅ ¿ÐÑÄÏÇÊÛÌÍÝ ¿ÀÐÑϿɌ ÑÌÍÝ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ’ÌÃÇÓÄÏÄÌÑÌÍÝÀÊÒÆÉÍÝ Á˒ÏÒ ËÍÅÊÇÁÍÐђ ÀÄÆ ̒ÞÉÇÔ ¿Ê݃È  ÊÒÆÉÍÝ Áƿ¿ʒ ÞÉØÍÔÍÖÄÑÄ ÀÊÒÆÉÍÝ’ÃÄ¿ÊÛÌÍÝ ‘ÁÕÛÍËÒÆÌ¿ÖÄÌ̒ÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÝÀÒÃÄÑÄÆ¿ ÆÞÉ͞ ÏÍÆÎÍÖÇÌ¿™ÑÛÐÞÕÞƿ˒ÑÉ¿²ËÍÃÒÁÁ’È×Ê¿ÌÄÉÊ¿Œ ÐÇÉ¿ ¿ÐÑÍËÊÄ̒ÐÑÛÁ’ÃÒÐÛÍÂÍ’Ì×ÍÂÍ ÁÑÍËÒÖÇÐʒ ÈÁ’ÃÉÊ¿ÐÇÉǪÝÃÇÆ¿ÑÞÑÍÔÍÖÒÑÛÁ’ÃÎÍÖÇÑÇ ÎÏnj ÖÍËÒ Á ÞÉÍËÍ¿ ÐÎÍɒÈ̒גÈ ÍÀÐÑ¿ÌÍÁՒ Š ¿ÆÍÁ’ ÏÄ֒š À¿ÆÍÁ’Å¿ÌÏÇ À¿ÆÍÁ’ÐÑÇʒwË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÇÈ ÐÑÒΒÌÛÌ¿ÀÊÇÅÄÌÌÞÃÍÀ¿Å¿ÌÍÂÍÐÎÍÉÍÝŸÀÇђÊی ÉÇђ ÔÑÍÐÑÁÍÏݙžÔ ÌÄÃÒÅÄ̿˿¿ÊÇÐÞÆÏÍÀÇÑÇ žÔՒɿÁÇËÇ ¬ÄË¿™̒ÖÍÂÍÏ¿ÃÇÉ¿ÊÛ̒×ÍÂÍÆ¿ÉÊ¿ÐÇÉÒ²ÁÐÞÉ͌ ËÒ Ͽƒ Á ÄÎÍÔÒ ÉÍÊÇ Ï¿ÃÇɿʒÆË ÐÑ¿Á ƿ¿ÊÛÌÇË ˒ÐÕÄË ’ ÁÇ˿¿™ÑÛÐÞ Ì¿Á’ÑÛ ÎÏÇ ÏÍÆÓ¿ÏÀÍÁÒÁ¿Ì̒ ÍÀÂÍÏÑÍÉÃÊÞÅÒÁ¿ÊÛÌ͞ÂÒËÉÇ©Ê¿ÐÇÖ̒ÐÑÇʒ ÉÊ¿Œ ÐÇÖ̒ Å¿ÌÏÇ ÎÍÊÄÂ×Ä̒ ÃÍ ϒÁÌÞ ÐÒÖ¿ÐÌ͞ ’Ìӿ̌ ÑÇÊÛÌ͞ ÐÁ’ÃÍËÍÐђ  ÐÛÍÂÍÃ̒ ÁÇÿÝÑÛÐÞ ÌÄÆÁÇֿȌ ÌÍ ÐÁ’ÅÇËÇ È ÎÏÇÁ¿ÀÊÇÁÇËÇ ‘ ÁÍÌÇ ÐÎÏ¿ÁÒ ÃÒÅÄ ËÇʒ È ÎÏǙË̒ ±¿ÉÇÈ ÎÍÐьÉÊ¿ÐÇÕÇÆË ÍÐÌÍÁÌÇË ÑÁÍÏÖÇË ËÄÑÍÃÍË ÞÉÍÂÍ ™ ÎÍÐьÏĿʒÆË ¿ÀÍ ÞÉØÍ ÔÍÖÄÑÄ ÏĿʒÆËMJHIU

<>

<>®ÐÉǽ.VMCFSSZÄÌÍÅÊÏËÉ ÍËÄÍ˾ÈÂÊÅÉ¿ÇËȽ¾ËͽӐœ ÄÉÅÏÓÜÉÅÈËÊÁËÊÎÙǘ À½ÈÂÍœ'SFE <>$FMJOF ËΐÊيÄÅɽ <>:WFT4BJOU-BVSFOU IBVUF DPVUVSFËΐÊيÄÅɽ <> <>4UFMMB.D$BSUOFZ ¿ÂÎʽ
ҐÏ

¡ Ë Î Ç Ë Ê ½ È Å Æ  È Û Ä  Ë Ê Ê ½  É qÜ $BSBWBHHJP ÈÅÌÊÜ ÓÙËÀË ÍËÇÐ ¿ÅÌË¿ÊۗÏÙÎÜ ÍËǐ¿ ¿Á ÁÊÜ ÎÉÂÍϐ ËÁÊËÀË Ä ʽƊ ¿ÅÁ½ÏʐÕÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ Ï½Èœ v ©ÇÂȽÊÁÃÂÈË ©Â͐Đ Á½ §½Í½¿½ÁÃË §½Š ͽ¿½ÁÃË ¿ÅÜ¿Å¿ÎÜ ËÁÊÅÉ Ä ʽƽÇÏнÈÙʐÕÅÒ ÇȽÎÅǐ¿ ½ÁàÆËÀË ÁËÍ˾ËÇ ¿½ÃÈÅ¿ÅÆ Ê ÈÅÕ ÁÈÜ ÌËӐÊ˿п½Ô¿ ÇȽÎÅÔÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ v ÌÍËÏÜÀËÉ ²²v²² ÎÏË͐ÔÔÜ ÒÐÁËÃÊÅÇÅ Ͻ ÇÍÅÏÅÇÅ Ä ˆÌ½Íϐœ˜ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ Ê ÎÏËÉÈÛÛÏÙÎÜ ¿ÁÇÍÅ¿½ÏÅ ÁÈÜ ξ ÓÙËÀË ÊÂÄ¿ÅÔ½ÆÊËÀË ɽÆÎÏͽ ¬ÍË ɽÎÕϽ¾ÊÐ ¿ÅÎϽ¿ÇÐ §½Í½¿½ÁÃË ÖË ÌÍËÒËÁÅȽ Ä ÈÛÏËÀË ÌË ÔÂÍ¿ÊÜ ¿ÍÅÉÎÙÇËÉЩ½ÊÂЧ¿ÍÊ½È ÍÂÌËÍϽÝȐÎŨËÃǐʘ

ˆ$BSBWBHHJP˜ v ÍÂÏÍËÎÌÂÇÏÅ¿½ Ï¿Ë͐¿ ©ÇÂȽÊÁÃÂÈË ©Â͐Đ Á½ §½Í½¿½ÁÃË ÁË ŠÍÔÔÜ Ä ÁÊÜ ÎÉÂÍϐ ÒÐÁËÃÊÅǽ 4DVEFSJF EFM 2VJSJOBMF ­ÅÉ Ï½ÈÜ ÈÛÏËÀËvÔÂÍ¿ÊÜ Á¿Á½ÊÊ܏ϽȐœvʽ¾ÅÜÇÅÆ ÐÁ½ÍÁÈÜËǽ¯ÐÏ ÁÂʽÇËÊ ÊËÉÐ ÇÍËӐ ÄÐÎÏ͐Խ—ÕÎÜ Ä ˆÕÂÁ¿ÍËɘ ½ ÇËÊÓÂÊÏͽӐÜ Á˾ÍËÏÊËÀË ÍÂÊÂνÊÎÊËÀË ÃÅ¿ËÌÅÎÐ ÌÂÍ¿ÂÍÕЗ ¿Î ÍËÄÐÉʐ ɐÍÇÅ ËÎ˾ÈÅ¿Ë ÀËÎÏÍË ÐοÁËÉÈۊ —Õ Ä¿ÁÇÅ¿—¿ÍËÌÂÆÎÙÇËÉÐÉÅÎÏÂӊ Ï¿¿ÄÜ¿ÎÜÇÐÍÎʽÊËÊÎÌÂÇϽÇÐÈÜ͊ ʐÎÏÙ ¡Â ÜÇ Ê ¿ ­Åɐ ½¾Ë ŸÂÊÂӐœ ËÏËÍË̐¿ÕÅ ¿Á ÌÈËÏÎÙÇËÎϐ ÌÂÍŠ ʽÎÂÈÂÊÅÒ ʾÂÎ Ð ÇÐÌËȐ ÜÇËÀËÎÙ ÌÂÍÂΐÔÊËÀË ÒͽÉÐ ͽÌÏËÉ ÌËÔÅʽŠ —ÕÎÐÉп½ÏÅĽÌËÍËÃÊÂÔÂÛ ÖÅÍË ¾½Ã½ÏÅ ˆË¾ÊÐȐÊÊܘ Ӑ—œ ÌÂÍ¿½ÊŠ ϽÃÂʘ ɽÏÂ͐½ÈÙʐÎÏÛ ÎÅÎÏÂÉÅ ÇËËÍÁÅʽÏ ®½É ÇËÈËνÈÙÊ ʽÁŠ ¿ÅÍ˾ÊÅÓÏ¿Ë ˾ͽĐ¿ Ľ ÇȽÎÅÔʘ Á˾Š ɽ¾ÐÏÙ ÌËÜÎÊۗ ÌËÜ¿Ð Ð ²² ÎÏËȐÏϐ¿Ï½ÈœϽÇÅÒʽÌÍÜÉǐ¿ÜÇ BSUFQPWFSBϽ¾½À½ÏÙËҐÊÕÅÒÜ¿ÅÖ ®ÂÍÂÁ ʽÁɐÍÊËÎϐ ¿½ÏÅǽÊÎÙÇËÀË Î˾ËÍÐο¬ÂÏͽʽÆÜÎʐÕÂÍËÄÐɐŠ —Õ¨ÛԐ˱ËÊϽÊÐÄÆËÀËÌÐÎÏËÏÊŊ ÉÅ ÌÍË͐ĽÊÅÉÅ ½¾Ë ÌÍËÇËÈËÏÅÉÅ

ŸÌËÈËÏʽÉÅvÏÐÏϽǐÏ¿ËÍÅÎÌͽ¿Á ¿ÅÁ½ÛÏÙÎÜ Ä¿ÈÙÊÂÊÊÜÉ ¿ÁÒËÁËÉ ¿Á ʽ¿qÜÄÈſ˜ ÍÂÊÂνÊÎʘ ϐÈÂΊ ÊËÎϐ ¤½À½ÈËÉ ¿ Ï½Èœ ˆÇȽÎÅǽ˜ Æ ˆÎÐÔ½ÎʐÎÏ٘ ÁËÎÅÏيϽÇÅ ¿ÁÁ½ÈÂʐ ËÁʽ ¿Á ËÁʘ ¯½Ç ÀËÈ˿ʽ οÏË¿½ ¾—ʽÈ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÌÍˊ ÒËÁÅÏÙÐÌÂÍ¿½ÊϽÃÂʐÆɽÎÏÅÏËÛ Ä˾ͽýÈÙʐÎÏÛŸÂÊÂӐœ ½ÈÂÏÐÏÊŠ ɽ— À½ÍÉËʐœ ÎϽÍËÀË Æ ÊË¿ËÀË ®ÐŠ Ô½ÎÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë¿ÎÂÖÂÇËÊÑȐÇÏЗ Ä ÏͽÁÅӐÆÊÅÉ ÓÅÏÐÛÔÅ ÆËÀË ½È ĽÈÅÕ½ÛÔÅÎÙ ÌË ÎÐϐ Á½ÈÂÇÅÉ ¿Á ÌËÕÅÍÂÊËÀË ÏÐÏ ÇÐÈÙÏÐ ÌËÇÈËʐʊ Ê܈ÍÂÊÂνÊÎÊÅÉÀÂʐÜɘ ÜÇÅҐÖ ¿ ÉÅÊÐÈËÉÐ ÎÏËȐÏϐ ½¿½ÊÀ½ÍÁÅÎÏÅ ÌÍÅÀ½ÁЗÏÙÎÜ ÄĽÁË¿ËÈÂÊÊÜÉÎÇŊ Á½ÈÅĈ̽ÍËÌȽ¿½ÎÐÔ½ÎÊËÎϐ˜ ´Å ĽÌÍËÌËÊп½È½ ÎÐÔ½ÎʐÎÏÙ ÖËÎÙ ͐¿ÊË¿ÂÈÅÇ ¿ÁÇÅÊÐϐÆ ÇȽÎÅӐ ¬ÅϽÊÊÜ ¿ÁÇÍÅÏ  Ü¿ÊË ÁÅÎÇÐΐƊ ʼÎÊËËÁÊÂÄ¿ÁÎÅÎÇȽÁÊ˿ŜҽŠ ÏÅ ¾ÂÄ ˆÌÂÍÂÁËÄп½ÊÊܘ ÏͽÁÅӐƊ ÊÅÉ ˾ͽÄËÏ¿ËÍÔÅÉ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉ  νɈÇȽÎÅǽ˜vÃÅ¿ËÌÅÎ ÎÇÐÈÙ̊ ÏÐͽ ½ÍҐÏÂÇÏÐͽ v ½ Ê ÎÐÔ½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËĽÈÅÕ½—ÏÙÎÜËÁʐ—ÛÄÀˊ ÈË¿ÊÅÒ ˆÑÕËǘ ÏÐÍÅÎÏÅÔʘ Ï½Èœ ¬ÍËÏ ¿Í½Ã½— ¿ ӐÆ ÇͽœÊ Ê ÈÅÕ ÒÐÁËÃʗ ¾½À½ÏÎÏ¿Ë ËÎÏÜ Ä ÌËÎÏͽŠ ÁÜÊÎÙÇÅÒ ÇͽœÊ Á ÇÐÈÙÏÐÍʽ ÊÁЊ ÎÏ͐ÜËÎϽÊʐÉÅÍËǽÉÅÌÂÍÂÃÅ¿½— ¿ÁÔÐÏÊÐ ÎϽÀÊ½ÓÛ Ö ÁÐÃÔ Õˊ ÇЗÀͽÉËÏʽÌÍÂÄÂÊϽӐܐϽȐÆÓ܊

ÉÅο˜Ò¾½À½ÏÎÏ¿¯ÐÏÁÐÿÁÔÐÏʽ ÌËÎȐÁ˿ʐÎÏÙ Ð ÇËÊÎÏÍÐÛ¿½Êʐ ɐŠ ѐ¿ÌÍËɐÎÓ¿ÅÒÒÐÁËÃÊÅǐ¿¿ÂÈي ÉÅ ÏÂÒÊËÈËÀÔʽ ÌËÌÐÈÜÍÅĽӐÜ œÒÊÙ˜ Î̽ÁÖÅÊÅ ½Á½ÌϽӐÜ œœ ÁÈÜ ÍËÄÐɐÊÊÜ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ˆÀÈ˾½ÈÙÊËÀË ÀÈÜÁ½Ô½˜ ÇËÏÍÅÆ ÎÌͽ¿ÊË ÌȽÏÅÏÙ Ï½Èœ ½¾ÅÌËÍÅÊÐÏÅ¿œœÈÂÀÂÊÁÅ «ÁÊÅÉ Ä ʽÆÜÎÇͽ¿ÕÅÒ ÌÍÅÇȽÁ¿ ÇÐÈÙÏÐÍÊËÀË ½ÏͽÇӐËÊÐ ÊË¿ÏÊÙËÀË ÏÅÌпÓÙËÉÐÎÂÄËʐÎϽȽɽÎÕϽ¾Ê½ ¿ÅÎϽ¿Ç½ ˆ$BSBWBHHJP˜ ÖË ÌÍËÒËÁŊ Ƚ¿ÍÅÉÎÙÇËÉЩ½ÊÂÐʽ§¿ÍÊ½È 4DVEFSJF EFM 2VJSJOBMF v ÂÇÎÌËÄŊ ӐÆʐÆ ĽȐ ʽ ¿ÂÍҐ¿Ó ʽƿÅÖËÀË ÄÎÂÉŐÎÏËÍÅÔÊÅÒÍÅÉÎÙÇÅÒ̽ÀË͊ ¾¿ v §¿ÍÊ½È ©½ÊÂà ÖË ÄʽŠ ÒËÁÅÏÙÎÜ ʽ¿ÌÍËÏÅ ÍÂÄÅÁÂÊӐœ Ï½Š ȐÆÎÙÇËÀË ÌÍÂÄÅÁÂÊϽ ÏͽÁÅӐÆÊË — ɐÎÓÂÉÌÍË¿ÂÁÂÊÊÜʽƾÈÙÕ̽ÑËΊ ÊÅÒ¿ÅÎϽ¿ÇË¿ÅÒÌÍËÂÇϐ¿«ÎِÓÙˊ ÀËͽÄпÊÙËÉÐÍËÄɐÎÏÅȽÎÜ¿ÅÎϽ¿Š ǽ ÜÇÐ ÌÍÅÐÍËÔÂÊË ÁË ŠÍÔÔÜ ¿Á ÁÊÜ ÎÉÂÍϐ ËÁÊËÀË Ä ʽƿÁËɐÕÅÒ  ʽÆÎÐÌÂÍÂÔÈÅ¿ÕÅÒ Ï½ÈÆÎÙÇÅÒ ÒЊ ÁËÃÊÅǐ¿ v ©ÇÂȽÊÁÃÂÈË ©Â͐Đ Á½§½Í½¿½ÁÃË v §½Í½¿½ÃÁË v ÒÐÁËÃÊÅÇ ÜÇÅÆ ÌŠ Í¿ÂÍÊп ÎÏË͐Û —¿ÍËÌÂÆÎÙÇËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ¬ÍË ÆËÀË ÈÛĐËʐÄÉ Ì˾ÐÁË¿½ÊÅÆ ʽ ʽÆÉËÀÐÏʐÕÅÒ ÇËÊÏͽÎϽÒ οÏȽ Æ ϐʐ ÌÍË ÆËÀË ÌËÁËȽÊÊÜÌÈËÏÎÙÇËÎϐ¿Ä˾ͽÃÂʊ ʐ ÜÇÂÎϽ—ϽÇÅÉͽÈÙÊÅÉ ÖËÌŠ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

<> <>

<>§½Í½¿½ÁÃË

®¿Ë½Ê²ÍÂÎÏÅÏÂÈÙ <Š>©½ÊÂÃʽ§¿ÍÊ½È ´ÂÍÀ½ʽÛ¿ÈÂÆÊпÅÎϽ¿ÇÐ §½Í½¿½ÁÃË

ÍÂÍËÎϽ— ÓÛ ͽÈÙʐÎÏÙ ˆÐ¾Å¿½— ÃÅ¿ËÌÅΘ ¿ ÎÏË͐œ —¿ÍËÌÂÆÎÙÇËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÎÇȽÁÂÊË Ê ËÁÊÐ ÈÂÀÂʊ ÁÐ ¬ÍË ÃÅÏÏÜ ÒÐÁËÃÊÅǽ ÜÇÅÆ Ê ʽÈÂý¿ÁËÃËÁʘĐÕÇÈ ½ÈÂÎϽ¿ ĽÎÊË¿ÊÅÇËÉ ӐȘ ÏÂԐœ ¿ —¿ÍËÌÂƊ ÎÙÇËÉÐ ÃÅ¿ËÌÅΐ ÖË ËÏÍÅɽȽ ʽŠ Ä¿Ð ˆÇ½Í½¿½ÁÃÅÄɘ ¿ÁËÉË ÁËÎÅÏÙ ɽÈË ÈÂ Æ ϐ ÐÍÅ¿Ô½Îϐ ѽÇÏÅ Üǐ ̐ÁÏ¿ÂÍÁÃÂÊËÁËÇÐÉÂÊϽÈÙÊË ÎÇȽŠ Á½ÛÏÙÎÜ ¿ ĽÒËÌÈÛÛÔÐ ¾ËÀÍ½ÑÛ ʽÌÍÐÃÂÊÅÆÁÂÏÂÇÏÅ¿ ÃËÍÎÏǐÕÅÆ ĽÁÂÜǐÀËÈȐ¿ÐÁÎÙǐ¾ÈËǾ½ÎÏÂÍÅ ¼Ç Ê ÇÍÐÏÅ ½ ¿ÅÈÅĽÊ  ½ÇÐͽÏÊ ˆÃÅϐ—˜ Ä ¾ËÀͽѐœ §½Í½¿½ÁÃË ½Ã ʐÜÇ Ê ÇÈœÏÙÎÜ ÁàÃÅÏÏÜ ÀÂʐŠ ½ÈÙÊËÀË ÒÐÁËÃÊÅǽ v Ó ÎÏË͐Ü Ìˊ ÎϐÆÊËÀË ÇËÊÑȐÇÏÐ ¾½È½ÊÎп½ÊÊÜ ɐà ÌÍÂÁÎϽ¿ÊÅǽÉÅ ˆÎÅÈÙÊÅÒ οÏÐ ÎÙËÀ˘ Ͻ ʽÆÀÈžÕÅÉ ÎËӐ½ÈÙÊÅÉ ÁÊËÉ ¶Â ĽÉËÈËÁÐ ÌͽÓÛÛÔÅ Ð ŸÂŠ ÊÂӐœ §½Í½¿½ÃÁË ÌÍÅËÒËÏÅ¿ÎÜ ÁË ¾ÐÔÊÅÒ¿ÂԐÍËÇϽËÍÀÆÐÁÐΐÂÌËÒÅ ÖË Ê ¿ÁÄʽԽȽÎÜ ÌÐÍÅϽÊÎÙÇÅÉÅ Ä¿ÅÔ½ÜÉň¥¿ÎÛÊËÔÙʽÌÍËÈÂÏÁË ĽÍÅÜÔÅϽÛÎÏÅÒÅÌËÎÏÅÏÐÏǽÉÅÎ ¾½ÊÁÛÀ½ÉÅ ýÍÛ ÎÌÅÍÏe˜ v ÜÇ ÏÐÏ ÊÂÄÀ½Á½ÏÅÍÜÁÇŇÎÂʐʽ ÜÇÅÆϽÇËà Äʽ¿ÎÜʽÁËʐΐÆÎÙÇÅÒÀÐÈÜÊǽÒ ŸÂÈÅÇÐ Ô½ÎÏÅÊÐ ÃÅÏÏÜ §½Í½¿½ÃÁË ÌÍË¿¿ Ð ÁËɽÒ ¾½À½ÏÅÒ ǽÍÁÅʽŠ Ȑ¿ Ͻ ÊÕÅÒ ÌÍÂÁÎϽ¿ÊÅǐ¿ ÁÐҐ¿Š ÊÅÓÏ¿½ v νÉ ³ÂÍÇ¿½ ¿ ÓÛ ÂÌËÒÐ ¾ÐȽ ÀËÈË¿ÊÅÉ ĽÉË¿ÊÅÇËÉ Ãſˊ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ÌÅÎÐ ®¿Ï ǽÏËÈÅÓÙǘ ¿ÂÍҐ¿ÇÅ Æ Ï½ÈÆÎÙǘ ½ÍÅÎÏËÇͽϐœ Խΐ¿ §½Š ͽ¿½ÁÃË v Ó ½Ã ʐÜÇ Ê ÄͽÄËÇ ÎÏÍËÀËÎϐ Ä¿ÅÔ½œ¿ ¯ËÉÐ ËÎ˾ÈÅ¿ËÀË ÇËÊÑȐÇÏÐ ɐà ˆÊÅÄËÉ  ¿ÂÍÒËɘ Ð ¾ËÀͽѐœ ÒÐÁËÃÊÅǽ ¿È½ÎÏÅ¿Ë Æ ÊÂɽ— v Ͻǽ ¾ÐȽ ǽÍÏÅʽ ÂÌËÒÅ Á¿¾ËÀÎÏÙÎÐΐÁп½È½ÄĽ̽ÉËÍËԊ ÈÅ¿ËÛ ÍËÄǐÕÕÛ ½ ÁÐÒË¿ÊÅÆ νÊ ɐÀÌÍÅÒ˿п½ÏžÂÄËÁÊÛÔÐÏϗ¿ËΊ ϐÆÌËÍËÇÐ ¨ÂÀÂÊÁÅÌÍ˧½Í½¿½ÁÃËÁËÊÂÎÈÅÁË ʽÎ ÔÐÏÇÅ ÌÍË ÆËÀË ÀËÉËÎÂÇÎнÈÙʐ ʽÒÅÈÅ ¾ÐÍÒÈÅ¿ÅÆ ÍËɽÊ Ä ÌË¿Š —Û ÇËÏͽ ÌËÎÈÐÃÅȽ ÌÍË˾ͽÄËÉ ÀÂ͘ʐ ÆËÀË ÄʽÉÂÊÅÏËÀË ÌËÈËϊ ʽ ˆ»ÁÅÑ Üǽ ¿¾Å¿½— «ÈËÑÂÍʽ˜  ªÂ ÉÂÊÕ οÜÏÂÊÊÅÓÙÇËÀË ˾ÐÍÂÊÊÜ Ľ¿ÃÁÅ ¿ÅÇÈÅǽÈÅ Æ ÎŠ ÏË͐œÌÍËÏ ÖËÉËÁÂÈÜÉÅÒÐÁËÃÊŊ ÇË¿ ÎÈÐÀп½ÈÅ ¿ÐÈÅÔʐ ¿ËÈËÓÛÀÅ ÒÈËÌÔ½ÇÅÎÐÉʐ¿Ê˜ÌË¿ÂÁÊÇÅ ÜÇÅÒ ÒÐÁËÃÊÅÇ̐Á¾Åͽ¿ʽÎɐÏÊÅǽÒϽ ËÎ̐¿Ð¿½¿ Ð ÍËȐ οÜÏÅÒ ËÎ˾ÈÅ¿Ë ¿Ê ÌËÈÛ¾ÈÜ¿ Ä˾ͽýÏÅ ÔÐÏϗ¿ÅÒ Ûʽǐ¿Ð˾ͽĐË½Ê½²ÍÂÎÏÅÏÂÈÜ §½Í½¿½ÁÃË ¿ÁÄʽԽ¿ÎÜ ÁÐàο½ÍŠ ÈÅ¿ËÛ ¿Á½ÔÂÛ v Ö ʽ ÌËÔ½ÏÇÐ Ï¿ËÍÔËÀË ÕÈÜÒÐ ÆËÉÐ ÁË¿ÂÈËÎÜ ¿ÏŠ ǽÏÅ Ä ©È½Ê½ ÔÂÍÂÄ оſÎÏ¿Ë ÜÇ ¿Ê ÐÔÅÊÅ¿ ̐Á ԽΠÜǘÎÙ ο½ÍÇÅ ¬ËϐÉ ÌÍÅÎÏͽÎϐ ÄÁ½¿½ÈËÎÜ ¿ÈÜÀŠ ÈÅÎÜ ÌÍËÃÅ¿ÕÅ ÜÇÅÆÎ٠ԽΠРŸÂÊŠ Ӑœ §½Í½¿½ÁÃË ʽÁË¿ÀË Ëΐ¿ Ð ­Åɐ

ÈÂ Æ ÏÐÏ ÎÌͽ¿ÁÅȽÎÜ ÌÍÅǽÄǽ ÌÍËÏ ÖËҽͽÇÏÂÍÈÛÁÅÊÅvÓÂœœ ÁËÈܬÁԽξÂÄÊ¿ÅÊʘÀÍÅ¿ÉqÜÔ½ §½Í½¿½ÃÁË ¿ÌÈÐÏЗÏÙÎÜ Ð ο½ÍÇÐ Æ ʽ ÁÐÂȐ ÖË ÎϽȽ œœ ÌÍËÁË¿ÃÂʊ ÊÜÉ оſ½— ÎÐÌÍËÏÅ¿ÊÅǽ ¬ÎÈÜ ÓÙËÀË v ¿ÏÂÔ½ ÁË ªÂ½ÌËÈÜ ÌËϐÉ ʽ ©½ÈÙÏЮÌËÇËÛ¿ÃÂÊÂɽ—°Ï¿Ë͊ ԐÎÏÙÌÍÅÒËÁÜÏÙÌËÒÉÐ͐ÊËÏÅ ÖËœÒ ÁÂÜǐ ÁËÎȐÁÊÅÇÅ Ï¿ËÍÔËÎϐ ÒÐÁËÊ ÊÅǽʽ¿ÏÙʽÄÅ¿½ÛÏÙÌËǽÜÊÊÅÉÅ ª½©½ÈÙϐ¿ÊÙËÀËÄÊË¿ÐÎǽÊÁ½Èv Ä ÉËÀÐÏʐÉ ½ÍÅÎÏËÇͽÏËÉ ¿Á ʽŠ ÆɽÊÅÒ оſÓÙ ÜÇËÀË ÁË¿ËÁÅÏÙÎÜ ¿ÏÇ½ÏÅ ʽ ®ÅÓÅȐÛ ° ÍËӐ ÎÏËÉÅ¿ÕÅÎÙ¾ÐÏÅÃÂÍÏ¿ËÛÌÂÍÂÎȐŠ Áп½ÊÙ §½Í½¿½ÁÃË ¿Å͐ÕЗ ÌË¿Â͊ ÊÐÏÅÎÜ¿­ÅɐÌÍËÎÅÏÅÌÍËÖÂÊÊÜÐ ¬½ÌÅ ¬Ë ÁËÍËĐ ÒÐÁËÃÊÅǽ ÌËÉÅȊ ÇË¿ËĽ½ÍÂÕÏË¿ÐÛÏِÎ̽ÊÎÙǐÉÅϊ ÊÅÇÅ  ϽÇ  Ê ÁÎϽ¿ÕÅÎÙ ŸÔÊËÀË ɐÎϽ ¿Ê ÌËÉÅͽ— ¿ ÌÍÅÉËÍÎÙÇËÉÐ ɐÎÏÂÔÇÐ ¬ËÍÏË Áq¢ÍÇËÈ ¤½ ËѐŠ ӐÆÊËÛ ¿ÂÍΐ—Û §½Í½¿½ÁÃË ÌËÉÂÍ ¿Á ɽÈÜ͐œ ½È Ê ˾ÆÕÈËÎÜ Æ ¾ÂÄ ÇËÊÎ̐ÍËÈËÀÔÊÅÒÄÁËÀ½Á¿vÕÅÍˊ ÇË¿ÁËɽÈÂÀÂÊÁ½ÌÍËÏ ÖËÊÂÌÍŊ ǽÜÊÅÆ ÒÐÁËÃÊÅÇ ¾Ð¿ ʐ¾ÅÏË ¿¾ÅŠ ÏÅÆ ʽ ¾ÂÄÈÛÁÊËÉÐ ÌÈÜÐ ǽϽÉÅ ÖË ÄÍÂÕÏËÛ ϽÇÅ ÆËÀË ʽÄÁËÀʽÈÅ  ÁÂÒÏË ʽ¿ÏÙ ÎÏ¿ÂÍÁÃЗ ÖË §½Š ͽ¿½ÁÃË ¿Á½ÈËÎÜ ¿ÏÂÇÏÅ  Ö ÁË¿À ÍËÇÅ ¿Ê ÃÅ¿ ÊÇËÀʐÏË Ä¿ÈÙÊÅ¿Š ÕÅÎÙ ¿Á ¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊËÎϐ Ľ À͐ÒÅ
<>

<>

<>

<> <>

§½Í½¿½ÁÃP <>§ËÕÅǐÄÑÍÐÇϽÉÅ <>»Ê½ÇÄÇËÕÅÇËÉÑÍÐÇϐ¿ <>¬ÂÍÂÉËÃÂÓٝÉÐÍv <>ŸÂÔÂÍÜ¿¢ÉɽÐΐžÈÅÄÙÇË <>»ÁÅÑ Üǽ¿¾Å¿½—«ÈËÑÂÍʽ

ÈÛÁÅÊÅ ʽ ÉqÜ ©ÇÂȽÊÁÃÂÈË ©ÂŠ ͐Đ ¼Ç ¾Å ϽÉ Ê ¾ÐÈË ÇËÈÅ §½Í½Š ¿½ÁÃËÊÂÎϽÈË ĽËѐӐÆÊËÛ¿ÂÍΐŠ —Û vÍËǐ¿ÏËÉÐ ÈÅÌÊÜ ÍËÇÐ ÆËÉоÐÈËÈÅÕÂÍËǐ¿­½Š ÁÅǽÈÙÊÅÆ ÌÂÍ¿ËÍËÏ Ð ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ¿Ê ÄÁÆÎÊÅ¿ Ľ ÊÂÌË¿ÊÅÒ Á¿½ ÁÂÎ܊ ÏÅȐÏÏÜο˗œÏ¿ËÍÔ˜½ÇÏÅ¿ÊËÎϐ ©ÅÊÂÄʽ—ÉË ÜÇÅɾžÐÈËÉÅÎÏÂӊ Ï¿Ë §½Í½¿½ÃÁË Ľ ÐÉË¿ ÊÕ˜ ÂÌËÒÅ Æ ÊÕËÀË ÎËӐ½ÈÙÊËÀË ĽÉË¿ÈÂÊÊÜ ¤¿ÅÔÊËÛ — ÁÐÉǽ ÌÍË Ï  ÖË ÆËÀË Ï¿ËÍԐÎÏÙÌÍËÊÅĽʽÒÍÅÎÏÅÜÊÎÙÇËÛ ÁÐÒ˿ʐÎÏÛ ½È  ÜÇÖË ÌÍÅÁÅ¿ÅÏÅÎÜ ÁË Í˾Ï ÒÐÁËÃÊÅǽ ÍËÄÐɐ—Õ ÖË ÒÍÅÎÏÅÜÊÎÙǽ ÏÂɽÏÅǽ ¿ ÊÅÒ v Ó ËÁʽÄϽÏͽÈÙÊÅÒÁÂÇËÍ½ÓÆ ÇËÏ͐ ÌÍÅÒË¿ÐÛÏÙ Ľ Î˾ËÛ ÕÇ¿½È ÌÍŊ ÎÏͽÎÏÂÆÄ˿ΐɐÊÕËÀËÌȽÊÐ ªÂ¿½ÍÏËĽ¾Ð¿½ÏÅ Ö˧½Í½¿½ÁÃËv ÎÐÔ½ÎÊÅǐÊÕËÀË—¿ÍËÌÂÆÎÙÇËÀËÏŊ Ͻʽ ŸÈÙÜɽµÂÇÎ̐ͽÀÂʐœӐ¾½Š À½ÏË ¿ ÔËÉÐ Î̐¿Ä¿ÐÔʐ §½Í½¿½ÁÃË ʽ¿ÍÜÁ ÔÅ ÁÐÒË¿ÊÅÆ ÆËÀË ǽÍÏŊ ÊÅvÓÂÊÂӐǽ¿ÃÅϐÜ¿¾½Í¿½ÒÊ ÁËÎȐÁÃÂÊÊÜ ˾͐œ¿ ÉËÃÈÅ¿ËÎÏÂÆ ÃÅ¿ËÌÅÎÐ £Å¿ËÌÅÎ ÒÐÁËÃÊÅÇ Áˊ Ƚ— ËÁÊÅÉ ɽÒËÉ ÎÏ¿ËÍÛÛÔÅ ÀÂʐŠ ½ÈÙÊÐ ÈÛÄÛ ¿ËÁÊËԽΠ¿Å̽Á½ÛÔÅ ĽœœͽÉÇš¿ÊËÌÅÊܗÏÙÎÜ ¯ËԊ ÊË Ê РοÏ ÎÏÅÊÅ ÇͽÎÅ Æ Á˾ͽ §½ÍÏÅÊÅ §½Í½¿½ÁÃË Ì˿ʐ ÌÍÅÒˊ ¿½ÊËÀË ÍËÄ̽ÔÐ ̽ͽʘ ͽÈÙÊËΊϐ Ê¿ÍÅ¿ÌÈËÏÙ ÇͽÎÐƽ¾ÎËÈÛÏ ¦ËÀËÏ¿ËÍÅvÓÂÒ¿ËÍ˾ÈÅ¿½ÎÏË͐Ü ÊÁÅ¿ÁнÈÙÊËÀË Ê¿ÍËÄÐ ­Â½ÈÙÊˊ ÀË ÖËÎϽ¿ÎÅÉÌÏËÉËɪ˿ËÀËÔ½ÎÐ ªÂÁ½Íɽ ÎÙËÀËÁʐ ¾½À½ÏË ÁËÎȐÁÊŊ ǐ¿ÄʽÒËÁÜÏÙ¿ÁÔÐÏʐ̽ͽÈÂȐɐà ϿËÍԐÎÏÛ §½Í½¿½ÁÃË Ͻ Á¿ËÒ ʽƊ ÏͽÀÔʐÕÅÒĽο˜ÉÎϽ¿ÈÂÊÊÜÉÁË οÏÐÆÌÈËϐÒÐÁËÃÊÅǐ¿²²ÎÏËȐϊ ÏÜ v ±ÍÂÊÎÅÎËÉ žÂÇËÊËÉ  ¨ÛÎٗŠ ÊËɱÍÂÆÁËÉ °ÉÐÄÂÜÒÐÎÙËÀËοÏÐÎÙËÀËÁʐʽȐŠ ÔЗÏÙÎܾÂÄȐÔÍ˾Ï ÌÍÅÌÅÎп½ÊÅÒ §½Í½¿½ÁÃË ϽÈÅÕÂÁÂÜǐÄÊÅÒɽŠ ÛÏÙ¾ÂÄÎÐÉʐ¿ÊÅÆÌÍË¿ÂʽÊή½É ÄϽÇÅÒˆÎÏË¿ÁÎËÏÇË¿ÅҘҐϐ¿¾ÐÈË ÎÑËÍÉË¿½ÊË ¿ÅÎϽ¿ÇÐ ¿ ÍÅÉÎÙÇËÉÐ ©½ÊÂÐ ʽ §¿ÍÊ½È ¤ËÇÍÂɽ ÁË ÂÇÎÌËÄÅӐœ¿¿ÆÕÈÅÌËÈËÏʽˆŸ½ÇҘ À½ÈÂÍÂÜ °ÑѐӐ ±ÈËÍÂÊÓÜ ˆ¡½Š ¿ÅÁ ËȐ½Ñ˜ À½ÈÂÍÂÜžËÍÀÂÄ ­ÅÉ ˆ©ÐÄÅǽÊÏŘ ©ÂÏÍËÌËȐÏÂʊÉÐÄÂÆ ªÙۊ¦ËÍÇ ˆ¨ÛÏÊÜ͘ ¢ÍɐϽà ®½ÊÇϊ¬ÂÏÂ;ÐÍÀ ˆ¬ÂÍÂÉËÃÂÓÙ ÉÐ͘ ¡ÂÍý¿Ê ÉÐÄœ žÂÍȐʽ Ͻ ¾½À½ÏË ÊÕÅÒ ÕÂÁ¿͐¿ Ä ʽƾÈي ÕÅÒĐ¾Í½ÊÙοÏÐ ° ÌȽʐ ÇËËÍÁÅʽӐœ Í˾ËÏÅ ɐÎي ÇÅÒ ÎÈÐþ ÖËÁË 13ŠÌÁÏÍÅÉÇÅ ¿ÂŠ ÈÅÇÅÒ ÇÐÈÙÏÐÍÊÅÒ ĽÒËÁ¿ ­ÅÉ ÁŠ ÉËÊÎÏÍЗ ϽÇÐ ÌËÎȐÁ˿ʐÎÏÙ ÖË œœ ÒËÔÂÏÙÎÜʽ¿ËÁÅÏÅÜǿĐÍÂÓÙ¬ÍŊ œÒ½¿ÕÅÁË­ÅɽӐ—œ¿ÂÎÊÅ ¾ÐÈËÊŠ

ÉËÃÈÅ¿Ë ÌËľÐÏÅÎÜ ¿Í½ÃÂÊÊÜ ÖË ˾ͽÄÅ §½Í½¿½ÁÃË ÌÂÍÂÎȐÁÐÛÏÙ Ͼ¿ÎÛÁÅv¿ÁÇ¿ÅÏËÔǐ¿ÐÉÂÏÍË ÁË ÇÊÅÃÇË¿ÅÒ ÇͽÉÊÅÓÙ Ð ÇËÃʐÆ ÄÜÇÅÒÉËÃʽ¾ÐÈËÄʽÆÏÅÌËǐÈي ǽ ½ÈÙ¾Ëɐ¿ ÒÐÁËÃÊÅǽ °Ã ÏÍËÒÅ ̐ÄʐÕÂÎϽ¿½ÈËÄÍËÄÐɐÈËvÐɐÎϐ ÌÍËÒËÁÅÏÙ ¿ÅÎϽ¿Ç½ŠÌËÁÜ ÌÍËÌÐΊ ÏÅÏÅ ÜÇÐ Ê ÁËÄ¿ËÈÅÏÙ Î˾ ÃËÁÂÊ ÏÐÍÅÎϊÂÊÏÐĐ½ÎÏ ¬ËÏͽÌÅÏÅʽ¿ÅÎϽ¿ÇÐÉËÃʽ¾ÐÈË ÈÅÕ Ľ¾ÍËÊÛ¿½¿ÕÅ Ç¿ÅÏÇÅ ÌË ÊŠ ÏÂÍÊÂÏÐ Ľ ÏÅÃÁÂÊي̐¿ÏËͽ ½¾Ë ÌÍËÎÏËÜ¿ÕÅ ¾½À½ÏËÀËÁÅÊÊÐ ÔÂÍÀÐ ÖË ÏÜÀÊÐȽÎÜ ¿ÊÅÄ ¿Á §¿ÍÊ½È ¿ ¾Ç §ËȐÄÂÛ ° ­Åɐ ¿ ÎÂÄËÊ ÎÇ͐ÄÙ ÛÍÉÈÜÏÙÎÜÔÂÍÀÅ ½ÈÂÔÂÍÀ½ʽ§½Í½Š ¿½ÁÃËvÜ¿ÅÖÂνÉÂÌËÎ˾ÌÍÅɐϊ ʯÐψÊÂɽ—ÂÈȐʽƐÐÁÂܘvÊŠ ÏÂȐÀÂÊÏʐ¾½¾ÐΐÎÏËÜÏÙÌȐԊˊÌȐÔ Ä ÔÐÏϗ¿ÅÉÅ ËÁÊËÎϽÏ¿ÅÉÅ ̽ͽŠ ÉÅ ½Áà̐ÎÈÜ ÈÂÀÂÊÁ½ÍÊËÀË ѐÈي ÉЈ§½Í½¿½ÁÃ˘¡ÂÍÂǽ¡Ã½ÍÉÂʽ ÒÐÁËÃÊÅÇ ÎϽ¿ ËÁʐ—Û Ä ʽƾÈÙÕ ÍËÄ̐½ÍÂÊÅÒ ÀÂƊÇËÊ ®ÏÐÁÂÊÏÅ ÒÐÁËÃʐÒ ¿ÅՐ¿ Ö¾ÂÔÐÏÙ ÌËÍÐÔ Ä ½ÉÂÍÅǽÊÎÙÇÅÉÅ ÏÐÍÅÎϽÉÅ Çˊ Ï͐ ÌÍ˾ſ½ÛÏÙ Ð (PPHMF ʽ ο˜Ò #MBDLCFSSZ ÒÏËÃϽÇÅƧ½Í½¿½ÁÃË ˆÄ½ÜÇÅɘ¿ËÊÅÏÐÏϽÇÁË¿ÀËÎÏËÜÏÙ ¤½Í½ÄËɐğÇÌÂÁœÁÄʽÛÏÙÎÜÌÍË ÎÊп½ÊÊÜ ÊÕÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿  ÌȽŠ ÊÐÛÏÙ ÌËÁ½ÈÙÕÅÆ ɽÍÕÍÐÏ v ½¾Å

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


Ľ ÊÂÁË¿À ǐÈÙǽ Áʐ¿ ¿Á¿ÂÁÂÊÅÒ ʽ ­ÅÉ ÐÎÏÅÀÊÐÏÅ ÎÌËÃÅÏÅ ɽÇÎŊ ÉÐÉÇÐÈÙÏÐÍÊÅÒÏË¿½Í¿ °Ã ÎÏËÜÔÅ ¿ ÊÂÎǐÊÔÂÊʐÆ ÔÂ͊ Đ ÉÅÉË¿ËȐ ÌÂÍÂÆɽ—ÕÎÜ ÌËÔÐϊ ÏÜÉ ɽÆàÍÂȐÀÆʘ ÌÍÅÔÂÏÊËÎϐ ®Ìͽ¿Á ÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ÎÙËÀËÁʐ ÁÈÜ ɽÎË¿ËÀËĽҐÁÊËÀËÀÈÜÁ½Ô½ÌËÔ½ÎÏÅ ĽÌË¿ÊÅÈË ȽÇÐÊÐ ÇËÈÅÎÙ ĽÆɽÊÐ ÍÂȐÀÆÊÅÉ ÇÐÈÙÏËÉ ¬Ë ÎÐϐ ÔÂÍÀ½ ʽ §½Í½¿½ÁÃË Æ ʽÎÏÐÌÊÅÆ ÇÐÈي ÏÐÍÊÅƽÏͽÇӐËÊvÊÂÖːÊÕ ÜÇ ÉËÁÅѐÇË¿½Ê½ ÎÂÍÂÁÊÙË¿Ôʽ ÔÂ͊ À½ ʽ ÌËÇÈËʐÊÊÜ ÉËÖ½É «ÁÊËÀË ͽÄÐĽÆÊÜ¿ÕÅɐÎÓ¿ӐÆÔÂÍĐ ÏÅ Ä˾˿qÜĽÊÅÆÎÌËÁ¿½ÏÅÎÜʽÄӐÈÂʊ ÊÜ  ӐÈÇËÉ ÉËÃÂÕ ÆËÀË ËÏÍÅɽÏÅ ½Áàʽ Ï¿Æ ǽϽÍÎÅÎ ÏÐÏ ÌͽÓۗ ӐȽÇÐÈÙÏÐÍʽɽÕÅʽ ÖËÎÏ¿ËÍۗ ÈÛĐËÊÌÂÍÕËÇȽÎʘÜÇËÎϐ ª½ ÏËÆ ԽΠ ÜÇ ÀÈÜÁ½Ô ÌËÏͽÌÈܗ ¿ ÏÂÉʐĽÈÅÄÀͽÉËÏÊ˿žÐÁп½ÊÅÉ ÏËÔÇË¿ÅÉ ̐ÁοÔп½ÊÊÜÉ ÖË ¿ ÎÏˊ ÇͽÏ ̐ÁÇÍÂÎÈۗ ҽͽÇÏÂÍÊÅÆ ÁÈÜ §½Í½¿½ÁÃË ÇËÊÏͽÎÏ οÏȽ Æ ϐʐ ¿ÊÐÃÂÀËÏË¿ÅÆÁˈÔÐÁ½˜ŸÊÌÍËƊ ÕË¿ ÔÅÎÏÅÈÅÖ  ÎÏËÜÔÅ ¿ ÔÂÍĐ ¿Ê ÊÑËÍɽӐÆÊË̐ÁÀËÏË¿ÈÂÊÅÆÌÂÍÎˊ ʽÈÙÊÅɽÐÁËŠÀÁËÉ ÏÂÌÂÍʐÖËÊ Ľ¿½Ã½— ¤ÐÎÏ͐Ԑ ¤ÐÎÏ͐Ԑ Ä ÔÅÉ Ä ÀÂʐ½ÈÙÊÅÉÒÐÁËÃÊÅÇËÉÔÅľÈÅÎÇЊ ÔÅÉ ÑËÇÐÎÊÅÇËɊÂÇÎÌËÄÅӐËÊÂÍËÉ ÜÇÅƿžÐÁп½¿¿ÅÎϽ¿ÇпÁÐΐÐÈي

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

ÏͽÎÐÔ½ÎʘÇÐÊÎÏǽÉÂÍÅ ÁÂÍ˾ËÏÅ ÔËÏÅÍÙËÒÎËÏ͐Ôʘ Á½¿ÊÅÊÅ ¿ÅÁ½Š ÛÏÙÎÜ ÉËÊÐÉÂÊϽÈÙÊÅÉÅ ÎϐȽÉÅ Ä ÜÇËÀËÎÙ ÊË¿ÏÊÙËÀË ÀËÈȐ¿ÐÁÎÙÇËÀË ѐÈÙÉÐ «ÁʽÇ ʽ¿ÏÙ ÜÇÖË ËÍÀ½ÊŠ ĽÏËÍÅ ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ÎÌͽ¿Á ÏÍËÒÅ ˆË¾Š ɽÊÛÛÏ٘ ÀÈÜÁ½Ô½ ¿¿ËÁÜÔÅ ÆËÀË ¿ ÀÌÊËÏÅÔÊÅÆ ÎËÊ Ľ ÁËÌËÉËÀËÛ ÎЊ Ô½ÎÊÅÒ ÂÇÎÌËÄÅӐÆÊÅÒ ÏÂÒÊËÈËÀÆ ÁÛÏÙ ¿ËÊÅ Ü¿ÊË Ä Á˾ÍÅÉÅ ʽɐͽŠ ÉÅ ÁàÜÇ Ö ÄʾËÈÅÏÅ Æ Ìˊ ÿ½¿ÅÏÅ ÄÐÎÏ͐Ô ÒÐÁËÃÊÅǽ ÜÇÅÆ ÌËÉÂÍɽÆÃÂ̐¿ÏÅÎÜÔËȐÏÏÜÏËÉÐ Æ ÔÅÎÈÂÊÊÅÒ ̐ÁȐÏǐ¿ŠÀÂÆÉÂ͐¿ ÜÇÅÒ Û;½ÉÅ¿ËÁÜÏÙʽ¿ÅÎϽ¿ÇпÌËÍÜÁŠ ÇÐȐÇÊÂÌÐ ´Å Ìͽ¿ËÔÅÊÊ ϽÇ ɽʐÌÐÈÛ¿½ÊŠ ÊÜ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÉ ´Å Ê ÌÍÅÄ¿ÂÁ ÎÌÂÇϽÇÐÈÜÍÅĽӐÜÇȽÎÅÇÅÁËÏËÀË νÉËÀË ÁË ÔËÀË ÌÍÅÄ¿ÂÈË ÌÂÍÂÁËÄЊ ¿½ÊÊÜ ÍÂȐÀÆÊÅÒ ˾ÍÜÁ¿ Ð ‡¿ÍË̐ ÉÅÊÐÈÅÒ ÎÏËȐÏÙ v ÒÐÁËÃÊÙ˜ ˆÎŠ ÇÐÈÜÍÅĽӐœ˜ ÁÂÀͽÁ½Óœ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÁË ÍËȐ ̐ÁËÄ͐ÈËÀË ÕÐÈÂͽ ¾½È½Š À½ÊÊËÀË ¾È½ÄÊÜ «Ô¿ÅÁÊË ËÍÀ½ÊŠ ĽÏËÍÅɽÎË¿ÅÒÇÐÈÙÏÐÍÊÅÒĽÒËÁ¿ ÏÅÌÐ ¿ÅÎϽ¿ÇÅ §½Í½¿½ÃÁË ¿¿½Ã½Š ÛÏÙ ÖËͽÄÇȽÎÅÔÊÂÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÌË ÎÐϐ ¿ÉÂÍÈË Ö ʽ ÌËÔ½ÏÇÐ ÉÅÊÐÈˊ ÀË ÎÏËȐÏÏÜ ÏË Ì˾ËÛ¿½ÏÅÎÜ ÆËÀË ÌË¿ÏËÍʘ ÇËÊÔÅÊÅ ¾ÐÈË ¾ ÁÅ¿ÊË  ¿ÅÒËÁÅÏÙ Ä ʽÁœ ʽ ¿ÁÍËÁÃÂÊÊÜ ÇȽÎÅÇÅӐÈÇËÉÉËÃʽÍ˾ÅÏÅÕËÐ 

ÜÇ ÌÍÅ¿½¾ÅÏÙ ÏÐÍÅÎϐ¿ ÜÇ ÉÂÏŠ ÈÅǐ¿ v ʽ ÄÀ½Î½ÛÔ οÏÈË ÎϽÍˊ ¿ÅÊÊÅÒ ÕÂÁ¿͐¿ ¿Á¾ÅÏ ¾ÂÄȐÔÔÛ ÐÈÙÏͽÎÐÔ½ÎÊÅÒÌÍÅȽÁ¿ÏÍÛǐ¿  ÄœÒÊÙËÛÁËÌËÉËÀËÛÌÂÍÂÏ¿ËÍÂÊÂʽ ÌËÏÐÃÊÅƐÈÛĐËÊ ° ӐÈËÉÐ Ã ÄÐÎÏ͐Ô Ä §½Í½¿½ÁÃË ¿ 4DVEFSJF EFM 2VJSJOBMF ÎÌͽ¿Á ¿Í½Š ÄÅȽ ¾½À½ÏË ¿ ÔËÉÐ ÌËÜÎÊÅ¿ÕÅ ÔËÉÐ ÎÐÔ½Îʐ ÒÐÁËÃÊÅÇÅ Æ ÇÍÅÏŊ ÇÅ ¿Î ԽÎϐÕ ĿÂÍϽÛÏÙÎÜ ÁË Ӑ—œ ѐÀÐÍÅ §½Í½¿½ÁÃË Ä ËÁÊËÀË ¾ËÇÐ ÌÂÍÎËʐѐÇЗ¿ÂÎِÈÛĐËʐÄÉĽҐÁŠ ʘÇÐÈÙÏÐÍÅ ½ÄÊÕËÀ˾ËÇÐ v¿ÎÛ ̽ÏËÈËÀÔʐÎÏÙ  ÏÍÅ¿ËÀÐ ÖË ÒË¿½Š —ÏÙÎÜĽӐ—ÛÌͽÀɽÏÅÔÊËÛ¿ÍËÛ¿ ˆÍ½ÈÙʐÎÏ٘ŸÊ¿ÅÎÏÐ̽—¿ÍËȐËÁŠ ʐ—œÄ¿ÂÍÕÅÊÇȽÎÅÔÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ ¿½ ¿ËÁÊËԽΗÌÍË¿ÎÊÅÇËÉÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÌËÎÏÇȽÎÅÔÊËÀË ÖËÎϽ¿ÅÏÙ̐ÁÌŊ ϽÊÊÜ¿ÂÎÙʽ¿ÇËÈÅÕʐÆοÏ ÐÏËÉÐ ÔÅÎȐ Æ νÉ ξ È ʽ¿ÏÙ ÜÇÖË ʽÎ ˾ÁÐÍÅÈÅ  ¿ ÍÅÉÎÙÇËÉÐ ©½ÊŠ ÐÉÅÄÐÎÏ͐ÈÅÎÜÊÂħ½Í½¿½ÁÃË ½ ÌÍËÎÏËÄÀͽÉËÏÊÅÉÅÂÇÎÌËÄÅӐÆÊŊ ÉÅÏÂÒÊËÈËÀÜÉÅ vÕÇËÁп½ÏÅÌÍË Ó Ê ÁË¿ËÁÅÏÙÎÜ Áà¿ÅÎϽ¿Ç½ ÎϽȽ ÖÂ Æ À½ÍÊÅÉ ÌÍÅÇȽÁËÉ ÏËÀË ÜÇ ÉËÃʽ ĽԽÍп½ÏÅ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÀÈÜÁ½Ô½ŠÎÇÂÌÏÅǽ ÄÉÐÎÅÏÅÆËÀËÌˊ ¿ÍÅÏÅ¿ɽÀÛÉÅÎÏÂÓÏ¿½¿ʽÕËÉÐ ÌËľ½¿ÈÂÊËÉÐ ÈÛÄÆ ˆÍËÄÔ½ÇÈË¿½Š ÊËÉИοÏ
½ÍҐ¿

Ÿ½ÈÂ͐Æ ¨½É½ Ò ϽÆËÀËDÒÂÉÅ Аліса Ложкіна

<>

<>Ÿ½ÈÂ͐ƨ½É½Ò <>ÈÊ½¨½É½Ò <>¢§ËÏÇË¿ Ÿ¨½É½Ò ¨ÅÏË¿ÔÂÊÇË Ç½Í ½ÂÍËÌËÍψžËÍÅÎ̐È٘ §Åœ¿ §ËÈÙËÍË¿½ÕÏÐǽÏÐÍǽ ÇÂͽɐÔʽÉËĽœÇ½Ÿ½ÈÂ͐Æ ¨½É½Ò v ¾ÂÄÌÂÍÂԊ ÊË ËÁʽ Ä ʽÆÜÎÇͽ¿ÕÅÒ Ìˊ ÎϽÏÂÆ ÇŜ¿ÎÙÇËÀË ÒÐÁËÃÊÙˊ ÊÏÂÈÂÇÏнÈÙÊËÀË ÃÅÏÏÜ ÁÍÐÀ˜ ÌËÈË¿ÅÊÅ ²² ÎÏËȐÏÏÜ ²ÐÁËÊ ÊÅÇ ѐÈËÎËÑ ÌÅÎÙÉÂÊÊÅÇ ¿ÅŠ ÇȽÁ½Ô ËѐӐÆÊË ¿ÅÄʽÊÅÆ ÁÜÔ ͽÁÜÊÎÙÇËÀË ÉËÊÐÉÂÊϽÈÙÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½  ¿ÅÏËÊÔÂÊÅÆ ½¿½ÊŠ À½ÍÁÅÎÏ ÌÍÂÁÏÂÔ½ ˆÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½˜vÐӐÆÈÛÁÅʐÎÐɐŠ Ö½ÈÅÎÜ͐ÄÊËɽʐÏʐ ʽÌÂÍÕÅÆ ÌËÀÈÜÁ ʽ¿ÏÙÌÍËÏÅÈÂÃʐ˾Á½Š Íп½ÊÊÜ ¤½ ͽÁÜÊÎÙÇÅÒ Խΐ¿ Ÿ½ÈÂ͐Æ ¨½É½Ò ÎϽ¿ ÜÇ ¾Å ĽͽÄ ÎǽĽŠ ÈÅ ˆÀÐÍИ ÁÈÜ ӐÈËÀË ÌËÇËȐÊÊÜ ÉÅÏӐ¿ ÌÍË ÊÙËÀË ¿ ÉÅÎÏÂÓÙÇˊ ÉÐ ÎÂÍÂÁË¿Å֐ ÒËÁÅÈÅ ÎÌͽ¿Š Ãʐ ÈÂÀÂÊÁÅ ¬ÎÈÜ ÌÂÍÂÁÔ½Îʘ ÎÉÂÍϐ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¬½¿ÈË¿ÅÔ½ §ÅŠ —¿ËÉ ÕÅÍÅÈÅÎÜ ÔÐÏÇÅ ÌÍË ÆËÀË ϽȽÊË¿Åϐ Æ Ô½ÎÏË ÊÂÄÍËÄÐɐȐ ÏÂÇÎÏÅ ˆ§ÊÅÀÅ ÎÒÂɘ ʽÌÅνʊ ÊÛ ÜÇÅÒ ¿Ê ÌÍÅοÜÏÅ¿ ËÎϽÊʐ Á¿½ÁÂÎÜÏÅȐÏÏÜοËÀËÃÅÏÏÜ ¼Ç Ó Ê ÌÍÅÇÍË ÌËÌÍÅ Ï  ÖË ÎÙËÀËÁʐ ¿Á Ô½ÎÐ ʽÌÅνÊÊÜ ˆ§ÊÅÀ ÎÒÂɘ ʽÎ ¿ÁÁ½Èܗ Ìˊ ʽÁ ÏÍÅ ÁÂÎÜÏÇÅ ÍËǐ¿ Ï¿ËÍÔÅÆ ÁËÍ˾ËÇ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¨½É½Ò½ ÁËΐ Ê ¿Å¿ÔÂÊË £ËÁÊÐ Ä ÆËÀË ÌqÜÏÅ ÇÊÅÀϽǐʾÐÈËʽÁÍÐÇË¿½ÊË¿

ÌË¿ÊËÉÐ˾ÎÜĐ³ÂÁÐÃÂÁÅ¿ÊË ½ÁàÎ̽ÁÖÅʽ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¨½É½Š Ò½vÓÂÊÂÆÉË¿ÍÊËÀÈžËǐÎÌˊ ÎÏÂÍÂÃÂÊÊÜÌÍËÎÐÏʐÎÏÙÉÅÎÏŠ ÓÏ¿½ÈÛÁÎÙǘÇÐÈÙÏÐÍÅ ÜÇÅÉÅ ÉËÀȽ¾ÅÌÅÕ½ÏÅÎܾÐÁيÜǽ—¿Š ÍËÌÂÆÎÙǽÇͽœÊ½ Ÿ½ÈÂ͐Æ ¨½É½Ò v ÎÌͽ¿Á ÊŠ ÏÂÈÂÇÏнÈ —¿ÍËÌÂÆÎÙÇËÀË ͐¿Š ÊÜ ¦ËÀË ˆ§ÊÅÀÅ ÎÒÂɘ ¾½À½ÏË ¿ ÔËÉÐ ÌÂÍÂÀÐÇÐÛÏÙÎÜ Ä ʽƊ ½ÇÏнÈÙʐÕÅÉÅ ѐÈËÎËÑÎÙÇŊ ÉÅ ÇËÊÓÂÌӐÜÉÅ ÎÐÔ½ÎÊÅǐ¿ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¬½¿ÈË¿ÅÔ½ v Ñͽʊ ÓÐÄÙÇÅÒ ÎÏÍÐÇÏÐͽȐÎϐ¿  ÏË¿ÅÒÇÐÈÙÏÐÍËÈËÀ¿ѐÈËÎËѐ¿ Šœ ÌËÈË¿ÅÊÅ ²² ÎÏËȐÏÏÜ È ÓÜ ½Ê½ÈËÀÜ Ê ¾ÐȽ ʽÎȐÁÇËÉ ĽÌËÄÅÔÂÊÊÜ v ½Áàʠ¿½ÍŠ ÏË Ľ¾Ð¿½ÏÅ ÖË Ľ ͽÁÜÊÎÙÇÅÒ Խΐ¿ ¿ÏÔÅÄÊÜʐ ÊÏÂÈÂÇÏнÈÅ ÌÂ;п½ÈÅ Ð οËÀË ÍËÁÐ ÀÂϊ ÏË Æ ¾ÐÈÅ ÌËľ½¿ÈÂʐ ÌË¿ÊËӐʊ ÊËÀË ÁËÎÏÐÌÐ ÁË ËÎϽÊʐÒ ʽÁŠ ¾½ÊÙ ο˜Ò ĽÇËÍÁËÊÊÅÒ ÇËÈÂÀ ¨½É½Ò ÍËÄ¿Å¿½¿ÎÜ ο˜É ¿È½ÎŠ ÊÅÉ νÉ˾ÐÏʐÉ ÕÈÜÒËÉ ¬Íˊ ÎÏË ɽÎÕϽ¾ ѐÀÐÍÅ ÉÅÏÓÜ ¾Ð¿ ϽÇÅÉ ÖË ¿Ê ÀËÎÏÍË ¿ÁÔп½¿ ½ÇÏнÈÙʐÌÍ˾ÈÂÉÅÁ˾ŠÐÜǐÆ ÃÅ¿  ËÌÅÎп½¿ ο˜ ¿ÅÎÊË¿ÇÅ ¿È½ÎÏÅ¿ËÛ ÈÅÕ ÆËÉÐ ÌËÂÏÅÇˊ ѐÈËÎËÑÎÙÇËÛÉË¿ËÛ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

¬

°ÓÙËÉÐÊËÉÂ͐"356,3"*/&ÉÅÌоȐÇЗÉ˾ËÀͽѐÔÊÐÍËÄ¿ÁÇпÁË¿ÅŸ½ÈÂ͐Ü ¬½¿ÈË¿ÅÔ½vÈÊÅ©ÅÇËȽœ¿ÊŨ½É½Ò ÐÍÅ¿ÇÅĐÎÌËÀ½Á¿ÌËÂϽ ÂÊʽÁÜÆÀϽ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÄʽ¿ÓÜžËÍÅν¨Ë¾½ÊË¿ÎÙÇËÀË ½ϽÇËÃÐÍÅ¿ÇÅÄÏÍÂÏÙ˜ˆ§ÊÅÀÅÎÒÂɘ Üǐ ÌÍÅοÜÔÂÊË ÍËÄqÜÎÊÂÊÊÛ ÇËÊÓÂÌӐœ ˆÎÒÂÉŘ ½ ϽÇËà ÍËÄÐɐÊÊÛ Ÿ½ÈÂ͐—É ¬½¿ÈË¿ÅÔÂÉÎÐϐÉÅÎÏÂÓÏ¿½

Á¿ÅÖÂÊÅÆ ÊÏÂÍÂÎ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¨½Š ɽҽ ÁË ѐÈËÎËѐœ ¿ ̐ÁȐÏÇË¿ÅÆ ÌÂ͐ËÁ ÄʽÒËÁÅÏÙ ο˗ ÌÍËÁË¿Š ÃÂÊÊÜ Ð ¿Ó u ÍËǐ¿ Ð ªŠ ÉÂÔÔÅʐ Á ¿Ê ËÌÅÊÅ¿ÎÜ ʽ ÌÍÅÉÐÎˊ ¿ÅÒ Í˾ËϽÒ ¡Ë ÍËÇÐ ¨½É½Ò ÏÍÅ ÍËÇÅ ʽ¿Ô½¿ÎÜ ¿ ÒÐÁËÃÊÙËÉÐ ÐÔÅÈÅ֐ ÈÂËÌÅÊÅ¿ÕÅÎÙʽÔÐÃÅʐ ÊÂÎϽ¿¿ÅŠ ÇËÍÅÎÏ˿п½ÏÅ οËÛ ÌÍÅʽÈÂÃʐÎÏÙ ÁË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ Î˾ ʽ ¾È½ÀË ½ ʽ ÁË¿À ÏÍÅ ÍËÇÅ ¿ÈÅ¿ÎÜ ÁË ɽÎÅ ϽÇ νÉË ÄÊÂÁËÈŠ ÊÅÒ ÉËÈËÁÅÒ ÈÛÁÂÆ ªÂ ɽÛÔÅ ÉËÃÈŊ ¿ËÎϐ ĽÆɽÏÅÎÜ ÒÐÁËÃÊÙËÛ Ï¿ËÍԐÎÏÛ ĽÆÊÜ¿ÎÜ ÏÂË͐—Û ¤Ê½ÊÊÜ ʐÉÂÓÙǘ Ͻ ÑͽÊÓÐÄÙǘ ÉË¿Å ÁËÄ¿ËÈÜÈË ÔÅϽÏÅ ÇÊÅÀÅ«ÎÊ˿ʐÊÏÂÍÂÎÅŸ½ÈÂ͐ܬ½¿Èˊ ¿ÅÔ½vѐÈËÎËѐÜϽÌËÂĐÜ ¤Ê½ÆËÉÎÏ¿ËÄѐÈËÎËѐ—ÛµËÌÂÊÀ½ÐÂͽ 

ʐÉÂÓÙÇËÛÇȽÎÅÔÊËÛѐÈËÎËѐ—Û§½ÊŠ Ͻ  ÂÀÂÈÜ Ä Á½¿ÊÙːÊÁÆÎÙÇËÛ ѐÈËÎˊ ѐ—ېϐÊÎÌÍÅÜÈËÐοÁËÉÈÂÊÊÛĽνÁ οÏ˾ÐÁË¿Å ĽÇËʐ¿ ÓÅÇȐ¿  ÍÅÏɐ¿ ŸÎÂοÏАÈÛÁÅÊÅÜÇÔ½ÎÏÅÊÅĽÀ½ÈÙʘ ÎÅÎÏÂÉÅ ¡ÐÉǽ ÌÍË ʽÈÂÃʐÎÏÙ ÈÛÁŊ ÊÅÁËŸÎÂοÏÐ̐Á¿ÅÖп½È½ÆËÀË͐¿ÂÊÙ νÉËοÁËÉËÎϐ ¿ÅÄʽԽȽ ¿È½ÎÊÐ ÄʽŠ ÔÅɐÎÏÙÜÇÔ½ÎÏÅÊÅӐÈËÀ˳ÂÊÂÁ½¿½ÈË ¿Ì½ÎÏÅпÁÔ½Æ ÁËÄ¿ËÈÜÈË¿ÅÃÅÏÅÆ¿ÁŠ ¿ËÁÅÈË¿ÁͽÈÙʘÎпË͘ÁÆÎÊËÎϐÁË οÏАÈÛÄÆ ѽÊÏ½ÄÆ ÀÌËÏÂÄ É͐Æ ª½ËÎÊË¿͐ÄÊËɽʐÏÊÅÒѐÈËÎËÑÎÙÇÅÒ ÎÅÎÏÂÉ Ä œÒʐÉ ¾½ÔÂÊÊÜÉ ÍËÄ¿ÅÏÇÐ  Ï˾ÐÁË¿Å Ð Ÿ½ÈÂ͐Ü ¨½É½Ò½ ¿ÅÊÅǽ— ¿È½ÎʽνÉ˾ÐÏÊÜÎÒÂɽvˆ§ËÈË¿ÔÊˊ ÀË ÌË¿ÂÍÊÂÊÊܘ ¬ÄʐÕ ¿Ê ÁÄʽ¿ÎÜ ÌÍË ÏÂË͐Û ¿ÔÊËÀË ÌË¿ÂÍÊÂÊÊÜ ¿ÁËÉÐ

¡ « Ÿ  ¡ §  ¨½É½ÒŸ½ÈÂ͐Ƭ½¿ÈË¿ÅÔ ɨ¾ÂÁÅÊ ®ÐÉÎÙǽ˾Èv ɧŜ¿

¡ÅÏÅÊÎÏ¿Ë Ͻ ÕǐÈÙʐ ÍËÇÅ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¬½¿Èˊ ¿ÅÔ½ ÌÍËÆÕÈÅ ¿ ɐÎϐ ŸËÍËÕÅÈË¿ÀͽÁ ÊÅʐ ¨ÐÀ½ÊÎÙÇ u v ʽ¿Ô½ÊÊÜ Ð ŸËÍËÕÅÈË¿ÀͽÁŠ ÎÙÇËÉÐ ÒÐÁËÃÊÙËÉÐ ÐÔÅÈÅ֐ Ä ÌÂÍÂÍ¿ËÛ ʽ ÍËÇÅ u v Ð ªÉÂÔÔÅʐ ʽ ÌÍÅÉÐÎË¿ÅÒ Í˾ËϽÒ uvʽ¿Ô½ÊÊÜ¿§Åœ¿ÎÙÇËÉÐÒÐÁËÊ ÊÙËÉАÊÎÏÅÏÐϐ ʽѽÇÐÈÙÏÂϐÀͽѐÇŬÎÈÜ ĽǐÊÔÂÊÊÜ ÊÎÏÅÏÐÏÐ ÌͽÓۗ ÜÇ ÒÐÁËÃÊÅÇ ÌȽǽÏÐ ¤ŠÀËvÐÔ½ÎÏÙÐÍÂÎÌоȐǽÊÎÙÇÅÒ ¿ÎŠ ÎËÛÄÊÅÒϽɐÃʽÍËÁÊÅÒÒÐÁËÃʐÒ¿ÅÎϽ¿Ç½Ò uv®Ï½ÍÕÅÆÍÂÁ½ÇÏËÍÁÂÍý¿Êˊ ÀË¿ÅÁ½¿ÊÅÓÏ¿½ˆ«¾Í½ÄËÏ¿ËÍÔÂÉÅÎÏÂÓÏ¿ËϽ ÉÐÄÅÔʽȐÏÂͽÏÐͽ˜ uvÍÂÁ½ÇÏËÍÌȽǽÏпÁÂÍý¿Êˊ ÉпÅÁ½¿ÊÅÓÏ¿ˆ©ÅÎÏÂÓϿ˘ Ä ŠÒ ÌͽÓÛ¿½¿ ÜÇ ÒÐÁËÃÊÅNJÉËÊÐÉÂʊ ϽȐÎÏ ¤ÁÆÎÊÅ¿ ÊÅÄÇÐ ÒÐÁËÃʐÒ Í˾Ï Ð ÏÂÒʐӐÍËÄÌÅÎÐ ÉËĽœÇŐϐÊЧŗ¿ ©½Š ͐ÐÌËȐ §ÐƾÅÕ¿ ‡ÎÂÊÏÐÇ½Ò ¡ÊÌÍËÁÄÂ͊ ÃÅÊÎÙÇÐ ¯½É¾Ë¿ ¯ÂÍÊËÌËȐ «ÑËÍÉÈÛ¿½¿ ÂÇÎÏÂÍq—ÍÅϽÊÏÂÍq—ÍÅÀÍËɽÁÎÙÇÅÒ½ÍҐÏÂNJ ÏÐÍÊÅÒ¾ÐÁ¿ÂÈÙ ¤ ŠÀË v ÁËÓÂÊÏ ǽÑÂÁÍÅ ËÑËÍÉÈÂÊÊÜ ÇÊÅÀÅ ʽ §Åœ¿ÎÙÇËÉÐ ¿ÂԐÍÊÙËÉÐ ѽÇÐÈي ÏÂϐ ¨Ù¿¿ÎÙÇËÀË ÌËȐÀͽѐÔÊËÀË ÊÎÏÅÏÐÏÐ É±ÂÁËÍË¿½ ¿ÅÇȽÁ½ÔɽÈÛÊÇÐ ÃÅ¿ËÌŊ ÎÐ ÇËÉÌËÄÅӐœ ¤ ŠÀË v ÔÈÂÊ ª½ÓËʽÈÙʘ Î̐ÈÇÅ ÒЊ ÁËÃÊÅǐ¿°ÇͽœÊÅ ˆ¯¿ËÍÔÐ ÁÜÈÙʐÎÏÙ Ÿ½ÈÂ͐Æ ¬½¿ÈË¿ÅÔ ÎÐɐŠ Ö½—ĽÇÏÅ¿ÊËÛÐÔ½ÎÏÛ¿ÀÍËɽÁÎÙÇËÉÐÃÅÏϐ ®ÌÈÇÅ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ´ÈÂÊ Ìͽ¿ÈÊÊÜ ®ÌÈÇÅ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿°ÇͽœÊÅ ÀËÈË¿½ÍÂÎÌоȐǽÊÎÙǘ ­½ÁÅ ÌÍÅ ÒÐÁËÃÊÙËÉÐ ÑËÊÁ °ÇͽœÊÅ ´ÈÂÊ ÎÂÇӐœ ÉËÊÐÉÂÊϽÈÙÊˊÁÂÇËͽÏÅ¿ÊËÀË ÉÅΊ ÏÂÓÏ¿½ §Åœ¿ÎÙǘ ËÍÀ½ÊÄ½Óœ ®ÌÈÇÅ ÀËÈË¿½ ­ÂÎÌоȐǽÊÎÙǘ Ͻ ÔÈÂÊ ŸÎÂÎËÛÄʘ ÇËɐΐœ Ä ÉËÊÐÉÂÊϽÈÙÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½˜ °ÍÅ¿ËÇ Ä ҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅÇÅ Ÿ ¨½É½Ò½ ÜÇÐ ¾ÐÈË Á½ÊË ¿ ®ÌÈӐÒÐÁËÃÊÅǐ¿°ÇͽœÊÅ¿ÍËӐ 

<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
Схема це прояв нерозділеності світу Тіло живе бачить мислить Очі бачать мислять живуть Розум мислить живе бачить Схема прояв що виражає єдність світу Де небо земля море Це моє тіло мій розум мої очі А моє тіло мій розум мої очі Це земля небо море

<>¢§ËÏÇË¿ Ÿ¨½É½Ò ¨ÅÏË¿ÔÂÊÇË ´½ÆÇÅʽÁ¿ËÁËÛ ­ÔÇË¿ÅÆ¿ËÇÄ½È §Åœ¿

u«ÍʽÉÂÊϽÈÙʽÇËÉÌËÄÅÓÜ <>Ÿ¨½É½Ò¬Í½¿½Ô½ÎÏÅʽÌËÍÏÅǽŸÍÄ½ÊÅÆÇËÊÏÐÍʽ ÇÇÂÍɽÊÎÙÇËÉÐǽÉÂʐ­ÔÇË¿ÅÆ¿ËÇÄ½È §Åœ¿ ÁË¿ÁËɽ ʽͽĐ¿ÎÄ˾ͽÃÂÊÊÜʽÌËÍÏÅÇÐÎÌËÏ¿ËÍÂÊËÇËÊÏÐÍ ĽɽÈÙË¿½ÊËÎÅʐÉÇËÈÙËÍËÉ

<>

<>ÐοÏË¿ÆѐÈËÎËѐœÄÁ½¿ÊÒŠÁ½¿ÂʝÈ ÏËÁ ÓÜ ÁÐÒ˿ʽ ÌËÁÜ ʽÌË¿ÊÅȽ ÆËÀË ÃÅÏÏÜ οÏÈËÉ  ʽÁ—Û §ËÈËĽÉÇÊÂÏي ÎÜ ŸÆʽ ĽǐÊÔÅÏÙÎÜ ¬ËÌÂÍÂÁÐ ÊË¿Â ÇËÈË v ÇËÈË ÊË¿ËÀË ÃÅÏÏÜ ʽ ž½ÏÙǐ¿Š ÖÅʐ ¤½ÊÕÅÒ ÉÅÍÊÅÒ ˾ÎϽ¿ÅÊ ÐÍËÇÅʽŠ ¿Ô½ÊÊÜ¿ÐÔÅÈÅ֐ϽÊÎÏÅÏÐϐ ½ÄÀËÁËÉ Ð ÜÇËÎϐ ÌÍËÑÂΐÆÊËÀË ÒÐÁËÃÊÅǽ ¨½Š ɽÒ ÌÍËÁË¿ÃЗ ÏÂËÍÂÏÅÔÊË ÍËÄÍ˾È܊ ÏÅ ÎÒÂÉÅ ¡ÈÅÏÙÎÜ ο˜ÉÅ ÄʽҐÁǽÉÅ Ä ÁÍÐÄÜÉŊËÁÊËÁÐÉÓÜÉÅ ½È ¿Î Ö ¿ ÐÎʐÆ ÑËÍɐ  ¿ ŠÉÐ Ä ÉËÉÂÊÏÐ ¿ÅŠ ÊÅÇÊÂÊÊÜ Ê˿˜ ÎÒÂÉÅ v ˆ§ËÈË ÄʽŠ ǐ¿˜vʽœœËÎÊË¿ ÌËÔÅʽ—ÍËÄÍ˾È܊ ÏÅϽѐÇÎп½ÏÅο˜ÏÂÇÎÏË¿ϽÀͽѐÔʐ ÎÒÂÉÅ ĐÄ¿ÂÍÊÂÊÊÜÉÁËÎÒÂɾÈÙÕͽʊ ÊÙËÀËÌÂ͐ËÁÐ ®¿Ëœ ѐÈËÎËÑÎÙÇˊÂÎÏÂÏÅÔʐ ÌËÀÈÜÁÅ Ÿ½ÈÂ͐Æ ¨½É½Ò ¿Á˾ͽÄÅ¿ Ľ ÁËÌËÉˊ ÀËÛ ÎÌËÀÈÜÁ½ÈÙÊˊÎÒÂɽÏÅÔÊËÀË οÏˊ ÎÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ÜÇ ͽÈÙÊË ¿ÏÈÅÈËÎÜ ¿ ɽÏÂ͐½ÈÙÊÐÑËÍÉÐпÅÀÈÜÁÌqÜÏÅÇÊÅÀ ÎÒÂÉ * ÇÊÅÀ½ ÎÒÂÉ v ˆ§ËÈË Äʽǐ¿˜ **vˆ§ËÈËÃÅÏÏܘ***vˆ§ËÈË¿Á˾ͽŠ ÃÂÊ٘*7vˆ®ÒÂɽÏÅÔʐϽ¾ÈÅӐ˜7v ˆ» ­Â̐ʘ «ÇÍÂɐ ÏÂÇÎÏÅ Ä ÓÅÒ ÇÊÅÀ ÌоȐÇп½ÈÅÎÜ ¿ ͐ÄÊËɽʐÏÊÅÒ Ô½ÎËÌŊ Î½Ò ½È ÌË¿ÊËӐÊʘ ÌоȐǽӐœ ÁËΐ Ê ÄÁÆÎÊÂÊË °ÎÏ¿ËÍÂÊʐÇÊÅÀÎÒÂÉ¿Ê¿ÅÒËÁÅ¿Đοˊ ÀËÏ¿ËÍÔËÀËϽÃÅÏϗ¿ËÀËÁËοÁÐvÌÍŊ ÒËÁÅ¿ÁËÊÅÒÔÂÍÂÄÎÌËÀÈÜÁ½ÊÊÜ ¿ÁÔÐϊ ÏÜ ÂÉËӐœ ÄʽÊÊÜ ©ÅÎÏÂÓÏ¿ËÄʽ¿ÂÓÙ žËÍÅÎ ¨Ë¾½ÊË¿ÎÙÇÅÆ ÌÍË Ï¿ËÍÔ ÉÅΊ ÈÂÊÊܨ½É½Ò½ÌÅν¿ϽLjËÇÍÂɐÎÌËÎÏŠ ÍÂÃÂÊÊÜ  Îоq—ÇÏÅ¿Ê ¿ÁÔÐÏÏÜ Ô½Î˿ˊ ÀË ÌËÏËÇÐ ÒÐÁËÃÊÙ˜ Ï¿ËÍÔ˜ οÁËÉËÎϐ ÌÍËÂÇÏЗÏÙÎÜ¿ÇËÎɐÔʐÀÈžÅÊÅ ËÒË̊ Èۗ ¿Î ÌÂ͐ËÁÅ ÎÏË͐œ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½˜

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


ˆ§Åœ¿ÎÙǐ ½Ê½ÒËÍÂÏŘ v ©ÃʽÍËÁÊÅÆ ÃÐÍʽÈ ÎÐÔ½Îʘ ȐÏÂͽÏÐÍÅ ˆŸÄ½ÊϐƊ ÎÙÇÅƽÊÀÂȘ –  ËÈË¿ÊÅÉ ÉÂÏËÁËÉ οËÀË ̐ÄʽÊÊÜ οÏÐ ¨½É½Ò ¿¿½Ã½¿ ÎÌËÀÈÜÁ½ÊÊÜ ˆÎÌËÀÈÜÁ½ÊŠ ÊÜÜÇÑËÍɽÉÅÎÈÂÊÊÜÊÂ̽ÎÅ¿ÊÂÎÌÍÅƊ ÊÜÏÏÜ ÁÆÎÊËÎϐ ½ ÀÈžÅÊÊ ĽÊÐÍÂÊÊÜ ÁÐÉÇÅ¿ÌÍËÓÂÎ̐ÄʽÊÊܘ®¿ÆÉÂÏËÁ̐Ċ ʽÊÊÜÔÂÍÂÄÎÌËÀÈÜÁ½ÊÊÜ ¿ÏÈÂÊ¿ÎÒÂÉÐ ¨½É½ÒʽÄÅ¿½¿ÎÒÂɽÏÅÔÊÅÉ ξÂvÎÒŠ ɽÏÅÇËɈ®ÒÂɽÏÅÔÊÂÎÌËÀÈÜÁ½ÊÊÜvÓ ¾½ÔÂÊÊÜ ¿ÁÌË¿ÁÊËÎϐ ¿ÊÐÏ͐ÕÊÙ˜ ÃÅϊ ϗÁÜÈÙÊËÎϐ Ä Ä˿ʐÕʐÉ ÌÍËÜ¿ËÉ ÜÇÅÆ Ì˾½ÔÂÊË Ä Ä˿ʐÕÊÙËÀË ¾ËÇÐ ˆÎÌËÀÈ܊ Á½ÊÊÜÎÌËÀÈÜÁ½ÊÊܘ®ÒÂɽÏ¿ËÍÅÏÙ¿ÊЊ Ï͐ÕʐÆ οÏ ÈÛÁÅÊÅ °Î ÇÊÅÀÅ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¨½É½Ò½ ÎÏ¿ËÍÂÊË ʽ ËÎÊË¿ ÎÒÂÉÅ ˆ§ËÈË Äʽǐ¿˜  ½¿ÏËÍ ÍÂÇËÉÂÊÁп½¿ ÔÅϽÛÔÅ ÏÂÇÎÏÅ ÇÊÅÀ ÎÒÂÉ Ä¿ÂÍϽÏÅÎÜ ÁË Ä˾ͽŠ ÃÂÊÊÜӐ—œÎÒÂÉÅ ÁÅ¿ÈÛÎÏͽӐœÁËӐ—œ ÎϽÏϐvПрим. ред. ª½ ¿ÁɐÊÐ ¿Á  ÎÒÂÉÅ ˆ§ËÈË ¿ÔÊËÀË ÌË¿ÂÍÊÂÊÊܘ ÎÒÂÉÐ  ˆ§ËÈË Äʽǐ¿˜ ʽ¿½ÊϽÃÂÊË ¾ÈÙÕ ÎÇȽÁÊÅÉ ѐÈˊ ÎËÑÎÙÇÅÉ ÄɐÎÏËÉ §ËÃÂÊ ÄʽÇ ÇËȽ — Ì¿ÊËÛ ÎÒÂÉËÛ ®ÒÂɽ ˆ§ËÈË Äʽǐ¿˜ ¿Á˾ͽý— ҽͽÇÏÂÍÊÅÆ ÁÈÜ ¨½É½Ò½ ÉÂÏËÁ ˆÎÒÂɽÏÅÔÊËÀË ÎÌËÀÈÜÁ½ÊÊÜ ÜÇ ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ ͽÈÙÊËÎϐ ÇËÈÅ Îоq—ÇÏ  ˾q—ÇÏÍËÄÇÍÅ¿½ÛÏÙοÆÄɐÎϘˆ­Â½Èي ʐÎÏÙÎÌËÀÈÜÁ½ÊÊÜ¿ÌÍËÓÂΐÏ¿ËÍÂÊÊÜÜÇ —ÁÊËÎϐ ¿ÊÐÏ͐ÕÊÙËÀË Æ Ä˿ʐÕÊÙËÀ˘ ¨½É½ÒÀͽѐÔÊËÄ˾ͽÄÅ¿ÐÄʽǽÒÎÒÂÉ ¿ÁÊËÕÂÊÊÜÉ Îоq—ÇϽ  ˾q—ÇϽ ÔËÍÊ  ¾È¿ÄʽÇÐ ˆ¤Ê½ÇÇËȽvÓÂÎÒÂɽÜÇ ÎÏ¿ËÍÛÛÔ½ ÑËÍɽ ͽÈÙʐÎÏÙ ¿ÁÊˊ ÕÂÊÙ¿ÊÐÏ͐ÕÊÙËÀËϽÄ˿ʐÕÊÙËÀËϿˊ ÍÅÏÙοÏМҗÁÊËÎϐ˜ Ÿ¨½É½Ò ¡ÈÜ ÎÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ÔÅϽԽÉÅ ĽÌÍËÌËÊˊ ¿½ÊÅÒ ÏÂÇÎϐ¿ Ä  ÇÊÅÀÅ ÎÒÂÉ ˆ§ËÈË ¿Á˾ͽÃÂÊ٘ ÊÂ˾ҐÁÊË ĽÀÈžÅÏÅÎÙ Ð ο˗͐ÁÊÐ ÎÒÂɽÏÅÔÊÐ ÉË¿Ð ° ÍЊ ÇËÌÅÎÊÅÒ ÏÂÇÎϽÒ ÇÊÅÀ ÎÒÂÉ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¨½É½Ò½ ˆÄʽÇÅ ÌÐÊÇÏнӐœ ÎÌÂӐ½ÈÙÊË ÌÍËÌÐÖÂÊË ÁÈÜÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ¿ÁÔÐÏÏÜÉˊ ÊËȐÏÊËÎϐ ÊÂÍËÄÍÅ¿ÊËÎϐÏÂÇÎÏФ¿ÁÎÅ ÎÌÍËÖÂÊÅÆ ÎÅÊϽÇÎÅÎ Ê¿ÅÁÈÂÊÊÜ ¿ÂŠ ÈÅÇÅÒ ȐÏÂÍ ¿ÃÅ¿½ÊÊÜ ˆÄ½À½ÈÙÊË¿ÃŊ ¿½ÊÅҘÎȐ¿ ÌËÊÜÏÙ ÁÐÉËǘˆ®ÈË¿½ɽŠ ÛÏÙÈÜÀ½ÏÅÜÇÇоÅÇÅÎɽÈÙÏÅ¿ÉËĽœÓ Æ ÎÏ¿ËÍÛ¿½ÏÅ ԐÏÇÐ Ï¿ÂÍÁÐ ÌÈËÖÅÊИ Ÿ¨½É½Ò ¡ÈÜÇͽÖËÀËÎÌÍÅÆÊÜÏÏ܏ÇÊÅÀÅÎÒÂÉ ¾½Ã½ÊË̐ÁÔ½ÎÌÍËÔÅϽÊÊÜÏÂÇÎϐ¿Ä¿Â͊ ϽÏÅÎÜÁËÍÂÌÍËÁÐÇӐÆÏ¿Ë͐¿ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÁËÏÂÉÅ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>Ÿ½ÈÂ͐ƨ½É½Ò¤½Í½ÁÅÃÅÏÏÜ ÇËÊÑÂÍÂÊӊĽȽ²ÉÇËɾÊ½ÏÐ ¯½É¾Ë¿ ©ËĽœÇ½ ÎɽÈÙϽ ±Í½ÀÉÂÊÏ

Схема — мова, де образи випромінюють світло, приймаючи на себе світло інших, самі не змінюючись, не деформуючись для зв’язку з іншими.Схема — це точки, що дихають світлом, безкінечно відступають і безкінечно наближаються, полуменіють і гаснуть, аби виразити невиразимість світу.
<>

°ÍÅ¿ËÇ Ä ĽÌÅÎÐ ¾ÂΐÁÅ ©½ÍÅÊÅ ªÂÎÏٗ¿Ëœ Ä ¿ÅÁ½ÏÊÅÉÍËΐÆÎÙÇÅÉÌËÂÏËÉ ËÁÊÅɐÄȐÁÂ͐¿ ͽÁÜÊÎÙÇËÀË ½¿½ÊÀ½ÍÁÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ u ŠÒ ÂÊʽÁ—ɝÆÀ

Ö ËÁʐ—Û ËÎ˾ËÛ ÌÍË ÜÇÐ ʽÉ ˾˿qÜÄÇË¿Ë ÊÂ˾ҐÁÊË ÄÀ½Á½ÏÅ Ö ËÁʐ—Û ÎÇȽÁË¿ËÛ Ӑ—œ ÁÅ¿Ë¿ÅÃʘˆÇŜ¿ÎÙǘÏ͐ÆӐ˜ ÁËÜǘÆÀϽŠ ÇËÿÁÊËÎÅÏÙÇËÉÌËÄÅÏËͽŸ½ÈÂÊÏÅʽ®ÅÈٿŠ ÎÏÍË¿½ Ͻ ÒÐÁËÃÊÅǽ ÍÅÀË͐Ü  ½¿ÍÅÈÂÊǽ v ¬ÍÅÉÍÂÁ ¾Ð¿Ÿ½ÈÂ͐ƨ½É½Ò¦ËÀË¿ÃÂÄʽÛÏÙ ÎÙËÀËÁʐ Ê ÁÂÎÜÏÇÅ ½ ÎËÏʐ ÁÜԐ¿ ÐÇͽœÊÎÙǘ ÇÐÈÙÏÐÍÅ ËÁʽÇ¿ÊÐÎÂÖÂĽÈÅÕ½—ÏÙÎÜÐϽ—ÉŠ ÊÅÔÂÊÅɏÉqÜŸ½ÈÂ͐ÜÎϽ—¿Î¾ÈÙÕÈÂÀÂÊÁ½ÍŠ ÊÅÉ ½ ÆËÀË Ï¿ËÍԐÎÏÙ ÐΠ֠ÌÂÍ¾п½— ¿ ϐʐ ©ÅÆËÀËʽÁÏËͽÊË ÌÂÍÂÁÔ½ÎÊË¿ÏͽÏÅÈżÁˊ ¾ÍÂÆËÀËÄʽ¿È۾ſ ÐÄÀ½Á½ÊÆÏ͐ÆӐ¿Ê¿ÁŠ Àͽ¿½¿ÁËɐÊÐÛÔÐÍËÈÙ ³Â¾ÐȽÈÛÁÅʽ͐ÁǐΊ ʘÉÐÁÍËÎϐ ÈÛÁÅʽοÏÈËÊËÎʽ ʽÁÄ¿ÅÔ½ÆÊË ÎÌËÎÏÂÍÂÃÈÅ¿½ÁËÏËÀ˾ËÇÐÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÁÂĽŠ ÒÅÖ½—ÏÙÎÜÁ˾ÍË Á¿ËÊË¿ÁÎÏËۗÏÙÎÜ¿ÁÐΐÒ ÍÐÆʐ¿ÊÅÒ ÎÅÈ Ð ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ½ ÁË ÍÂԐ ¿ ÉÅÎÏŠ ÓÏ¿¾½À½ÏËÍÐÆʐ¿ÊÅÒÎÅÈ¿ÅÊÅÇÈË ËÎ˾ÈÅ¿Ë¿ ËÎϽÊʗÎÏË͐ÔÔÜvÐʽÕԽΏËÎÙÓÜÆËÀËÉЊ Á͐ÎÏÙ ÏÂÍÌÅɐÎÏِÊÂÄ¿ÅÔ½ÆʽϽȽÊË¿ÅϐÎÏÙ 

<>

<>¢§ËÏÇË¿ Ÿ¨½É½Ò ¨ÅÏË¿ÔÂÊÇË ŸËÁÊÅÆÎÌËÍÏ ­ÔÇË¿ÅÆ¿ËÇÄ½È §Åœ¿

®ÀͽÑѐÏË Ÿ½ÈÂ͐ƨ½É½Ò <>žÂÄʽĿÅ«ÈÜ ǽÍÏËÊÒ <>§ËÉÌËÄÅÓÅÜu ¯ÂÉÌÂͽʽǽÍÏËʐÒ <>£ÅÏÏÜ ¬½È½ÓÇÐÈÙÏÐÍŲÉÇËɾÊ½ÏÐ ¡ÊÌÍËÁÄÂÍÃÅÊÎÙÇ u¯ÂÉÌÂͽ <>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


ÁÅ¿Ë¿ÅÃʽÁÂȐǽÏʐÎÏÙ ÎÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ̐ÁÊËÎÅÈÅ ÆËÀËʽÁÊÕÅÉÅŸËÁÊËԽοÊ¾Ð¿ÊÂÈÅÕ ϽÇ ¾ÅÉË¿ÅÏÅ ÁÐÒË¿ÊÅÉÐÔÅÏÂÈÂÉv¿Ê¾Ð¿ϽÇËà ÂϽÈËÊËÉÌÅÈÙÊËÎϐÖËÁËÁÐÒË¿ÊÅÒÌÍ˾ÈÂÉÐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ÂϽÈËÊËÉ¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊËÎϐ Ÿ½ÈÂ͐ƾпÂÊÓÅÇÈËÌÂÁÅÔÊËËοÔÂÊËÛ ʽƿŊ ÏËÊÔÂʐÕÂ˾Á½ÍË¿½ÊËÛÈÛÁÅÊËÛ¼ÇÒÐÁËÃÊŊ ÇË¿vÊÂÈÅÕÂÉËÊÐÉÂÊϽȐÎÏÐÆÃÅ¿ËÌÅÎÓÛ ½ Æ ÜÇ ÒÐÁËÃÊÅÇË¿ŠÉÅÎÈÅÏÂÈÛ v ÆËÉÐ ʽÁŠ Ä¿ÅÔ½ÆÊË ¾ÈÅÄÙÇËÛ ¾ÐȽ ÌËÂĐÜ «ÎϽÊʐ Á¿½ ÁÂÎÜÏÅ͐ÔÔÜ ¿Ê ÌÅν¿ ο˜ ˆ§ÊÅÀÅ ÎÒÂɘ ÁÂ Ä ÐʐǽÈÙÊËÛ ÂÊÓÅÇÈËÌÂÁÅÔʐÎÏÛ ÀÈžÅÊËÛ Ͻ Á½ÍËÉ ËÎÜÀÊÂÊÊÜ ¿ÁÀÐÇп½¿ÎÜ ʽ ¿Î  Ä ÔËÀË ÎÇȽÁ½—ÏÙÎÜ ÈÛÁÎÙÇ ÃÅÏÏÜ ¯ÐÏ ÉËÃÐÏÙ ÎЊ ΐÁп½ÏÅ ÎǽÐÉË ­ÅÉÎÙǽ Á˾½ ϽÇËÀˊÏË ÎÏËȐÏÏܐÍËÄÁÐÉÅÖËÁËÎÐÏÊËÎϐǽÉÂÊÜ ½Ìˊ ÍÜÁv¬Ç½ÎÎË ½ÌËϐÉv¬ËȐ¿ÇÈÂÁµÂ¿ÔÂʊ ÇËeʽ¿ÎÂÓÂÁ½ÛÏÙÎÜÜǐÎÙÀÈžÅÊʐËÎÜÀÊÂʊ ÊÜŸÊÁË¿ÀËÕÐǽ¿ ÐÜǐÆÑËÍɐÓ¿ÅÌË¿ÎÏÅ ˾Åͽ¿ ¾½À½ÏË ÕÈÜҐ¿ ¿ÅÜ¿ÈÂÊÊÜ ο˗œ ÌͽӐ ª½ÍÂÕϐ Ÿ½ÈÂ͐Æ ÌÍÅÆÕË¿ ÁË ͐ÕÂÊÊÜ ӐÈÇËÉ ÊÂÎÌËÁ¿½ÊËÀËÆÁÐÃÂϽȽÊË¿ÅÏËÀËÌËÔ½¿ÐΠӿÅÇȽÁ½ÉÅÐÑËÍɐ¿ÈÙÊÅÒ¿ÍՐ¿ ÒËÔ½νÉ ̐ÁÇÍÂÎÈÛ¿½¿vÓÂÊÂÌËÂÄÜ ½ÖËÎِÊÕª½ ÁÐÉÇÐ ÏÅÒ ÇËÉÐ ÌËÖ½ÎÏÅÈË ÌÍËÔÅϽÏÅ ÆËÀË ÌͽӐ v Ó ËÁÅÊ Ä ʽƿÅÁ½ÏʐÕÅÒ Ï¿Ë͐¿ ʽŠ ÕËÀËÔ½Îмʾ½ÔÐÆËÉнʽÈËÀ¿¯ÐÏÉËÃʽ ÄÀ½Á½ÏÅ ÈÅÕ ˆ¡ËÎȐÁŘ ©ËÊÏÂÊÜ  Ä¿ÅÔ½ÆÊË ½Ê½ÈËÀÊ¿Å̽ÁÇË¿ÅÆ ½ĽÇËÊËɐÍÊÅÆ vÓ ®ÇË¿ËÍËÁ½²ËÔ½¿ËÁÊËÔ½ÎÓÂÇÊÅÀ½ʽÁÄ¿ÅԽƊ ÊËËÍÅÀÊ½ÈÙʽĽο˗ÛÑËÍÉËÛ Ÿ¿½Ã½Û ÖË¿ʽÕԽΠÇËÈÅÉÅÊÂÒËÔÂÉË ½¾Å ¾ÐÈÅ Ľ¾Ðϐ ¿ÂÈÅǐ ʽՐ ӐÊÊËÎϐ Îǽ;Å ʽՐ 

ÐÇͽœÊÎÙǐƐÊÏÂȐÀÂÊӐœ¿½ÍÏËÎÂÍÆËÄÊËĽӐǽŠ ¿ÅÏÅÎÜÌͽÓÂÛӐ—œ¿ÅÁ½ÏʘÈÛÁÅÊÅvŸ½ÈÂ͐Ü ¨½É½Ò½ ª½ Խΐ ¿Ã ÎÏ¿ËÍÅÏÅ ÎÌÂӐ½ÈÙÊÐ Çˊ ɐΐÛÄ¿Å¿ÔÂÊÊÜÆËÀËĽ¿ÂÍÕÂʘÌͽӐvÍЊ ÇËÌÅΐ¿ ÖËÎÇȽÁ½ÛÏÙ¾ÈÅÄÙÇËÏËɐ¿¯¿ËÍÅ ¨½É½Ò½˾˿qÜÄÇË¿ËɽÛÏÙ¾ÐÏÅ¿ÅÁ½Ê¿ÅÁ½Ê ÊÂÔ½ÎÏÇË¿Ë ½Ì˿ʐÎÏÛ Москва. Вересень 1987 °ÍÅ¿ÇÅ Đ ÎϽÏϐ ÌÍË Ÿ½ÈÂ͐Ü ¨½É½Ò½ ÉÅÎÏŠ ÓÏ¿ËÄʽ¿ÓÜÆÁÍÐÀ½ÒÐÁËÃÊÅǽvžËÍÅν¨Ë¾½Š ÊË¿ÎÙÇËÀË e¤½Í½Ä ÎÇȽÁÊË Á½¿½ÏÅ ÜǐÎÙ ËӐÊÇÅ ½È ÁЊ ɽ—ÏÙÎÜ ¾ÂÄ ÌÂ;ÈÙÕÂÊÊÜ ÉËÃʽ ÎǽĽÏÅ ÖË ˆ§ÊÅÀÅ ÎÒÂɘ v ʽƾÈÙÕ ÄʽÔÊ ܿÅÖ ¿ À½ÈÐĐ ËÍÅÀÊ½ÈÙʘ ÌËÂÏÅÇˊÂÎÏÂÏÅÔʘ ÁÐɊ ÇÅ¿°ÇͽœÊǐÊÓÜŠÒvŠÒÍËǐ¿¯½ÆνÉ ÌËÊÜÏÏÜ ˆÎÒÂɽ˜ ¿ËÈËÁ— ÁÈÜ ½¿ÏËͽ ʽƾÈÙÕ ÀÈžËÇÅÉ ÌÂÍ¿ÅÊÊÅÉÄɐÎÏËÉ ©Å Á½ÈÂǐ ¿Á ÁÐÉÇÅ ÌÍÂÁÎϽ¿ÈÜÏÅ ÌͽÓÛ Ÿ ¨½É½Ò½Ð¿ÅÀÈÜÁÜǘÎÙ¾ÂÄĽÌÂÍÂÔʘÎÏÅÊÅ ¡ÈÜ νÉËÀË Ÿ ¨½É½Ò½ ˆ§ÊÅÀÅ ÎÒÂɘ ¾ÐÈÅ ¿ÅŠ ͽÄËÉ Ì¿ÊËÀË ÂϽÌÐ ÆËÀË ÍËÄÁÐɐ¿ ÌÍË ÉÅΊ ÏÂÓÏ¿Ë ÜÇÅÆ ÊÂÎÌËÁ¿½ÊË ÄɐÊÅ¿ÎÜ ÀÈžËÇÅÉ ½Ê½ÈÄËÉ Ï¿ËÍÔËÎϐ  ­—̐ʽ ɽÆÎÏͽ ÜÇËÀË ÍËÄÀÈÜÁ½ÈÅÁË¿ÀÅÆÔ½ÎÇ͐ÄÙÌÍÅÄÉÐÄ¿ÐÃÂÊÅÒ ÌËÊÜÏÙvˆÇÍÅÏÅÔÊËÀËͽȐÄÉИϽÎËӐ½ÈÙʘ ÂÎÏÂÏÅÇŏ¿ËÁÊËÔ½ÎÓÂÆÌË¿ËÍËÏʾпÍËÄÍŊ ¿ËɐÄÌËÌÂÍÂÁÊÙËÛÌͽÓÂÛ ½ÌËÀÈžÈÂÊÊÜÉœœ ËÇÍÂÉÅÒÌËÈËÃÂÊÙ

©ËÃʽ¾ÐÈ˾ʽĿ½Ïň§ÊÅÀÅ®ÒÂɘŸ¨½É½Š Ò½ ÎÐÔ½ÎÊÅÉ ÇËÎÉËÈËÀÔÊÅÉ ɐÑËÉ ÌÍË ÉÅΊ ÏÂÓÏ¿Ë ÌÍË ÌÂÍ¿ÅÊÊÐ ÌÍÅÔÂÏʐÎÏÙ ÈÛÁÅÊÅ ÁË ÇͽÎÅ ÌÍËÜÇпËʽÊÂ̐ÁËÄÍۗ µÈÜÒ ÍËÄɐÍÇ˿п½ÊÊÜ ÐĽÀ½ÈÙÊÂÊÊÜ ÌËÊÜÏÙ Ô½ÎÏÇË¿Ë ¾Ð¿ ˾ÐÉË¿ÈÂÊÅÆ ˆ¨ËÀÇËۘ ÂÀÂÈÜ ¿Å¿ÔÂÊÊÜ Üǘ ¿ ËÍÅÀÊ½È Ͻ ÌÂÍÂÇȽÁ½Ò ¾ÐÈË ÁÃÂÍÂÈËÉ ʽÏÒÊÂÊÊÜ ÁÈÜ ÇŜ¿ÎÙÇËÀË ÒÐÁËÊ ÊÅǽ ÌËÂϽѐÈËÎËѽ¡ËÓÙËÀËÔ½ÎÐ ǐÊÂÓÙ ŠÒ v ÌËÔ½ÏËÇ ŠÒ ʽÈÂÃÅÏÙ  ľÈÅÃÂÊÊÜ Ÿ½ÈÂ͐ܨ½É½Ò½ÄÌËÂÏËÉ ÂÊʽÁ—ɝÆÀ ʽÏËÆ Ô½Î Ö ɽÆàʿÁËÉÅÉ Ð ­½ÁÜÊÎÙÇËÉÐ ®ËŠ ÛЬËÂÏÅÔʐÍËÄÁÈň§ÊÅÀÎÒÂɘÊÂÎÐÏÙÐÎ˾ ÍÅÎÅ ¾ÈÅÄÙǐÁ˾¾ÈÆÊËÀËÁÐÒÐÇͽÖÅÒÏ¿Ë͐¿ ÆÀ ÒËÔ½ÏÐÏÌͽ¿ÅÈÙʐÕ¾ÐÈ˾ÀË¿ËÍÅÏÅÌÍË ¿Ä½—ÉÊÅÆ¿ÌÈÅ¿ Áœ Ÿ½ÈÂ͐Ü ¨½É½Ò½ ĽÒËÌÈÛÛÏÙ ¾ÈÅÄÙÇÅÒ ÁË ÊÙËÀËÉÅÏӐ¿ ÎÂÍÂÁÜÇÅÒÇŜ¿ÎÙÇÅÆ½ÍҐÏÂÇÏËÍ ÏÂËÍÂÏÅÇÇËÈÙËÍËÉÐÄÅÇűÈËÍ»Íq—¿ ÒÐÁËÊ ÊÅÇÅ ÍÅÀË͐Æ ½¿ÍÅÈÂÊÇË ŸÈÂÊž½ÍÎÙÇÅÆŸÅŠ ÇÈÅǽÛÏÙ¿ËÊÅ¿ÁÀÐǐ¿ÍÂÃÅÎÂͽ®ÂÍÀÜ¬½Í½Š ÁýÊË¿½ ÜÇÅÆÌͽÓÛ¿½¿ʽÏËÆÔ½ÎЧŗ¿ ®¿Ï ˆÔÅÎϘ ÁÐÒ˿ʘ ÌÍËÄËÍËÎϐ˜ ÌÍË ÜÇÅÆ ÌÅÕŸ¨½É½Ò ɽ¾ÐÏÙ ʽƾÈÙÕËÛɐÍËÛʽŠ ÁÅÒ½— ÍÅÀË͐Ü ½¿ÍÅÈÂÊǽ¿ÐΐÒÆËÀËÌËÕÐÇ½Ò ÌËÔÅʽÛÔÅÄÌÍËÎËÔÂÊÅÒοÏÈËÉѐÀÐÍÁ¿Ô½Ï ÌÂÆĽÃÊÅÒɽÈÛÊǐ¿ ÖËÍËÄÔÅÊÜÛÏÙÎÜ¿¾ÂĊ ǐÊÂÔÊËÎϐ Æ ½¾ÎÏͽÇÏÊÅÒ ÇËÉÌËÄÅÓÆ Ð ÜÇÅÒ οÏÈË ÏͽÊÎÑËÍÉЗÏÙÎÜ ¿ ÎÏÍËÀ ÀÂËÉÂÏÍÅÔʐ ÎÒÂÉÅ Ï¿ËÍÅÏÙÑËÍÉÅÁË¿ÇËÈÅÕÊÙËÀËοÏÐ «Синопсис». №1. Київ. 2000

<>

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
¨½É½ÒŸ½ÈÂ͐Ƭ½¿ÈË¿ÅÔ °ÍÅ¿ÇÅÄÍÐÇËÌÅÎЏÇÊÅÀÅÎÒÂÉ ˆ§ÍÐÀËÏͽÃÂÊÅƘ ¡ÍÐÇЗÏÙÎÜÉË¿ËÛËÍÅÀÊ½ÈÐĐľÂÍÂÃÂÊÊÜɽ¿ÏËÍÎÙǘÌÐÊÇÏнӐœ

®²¢© ®ÒÂɽÂÎÏÙ¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÂÔÂÈË¿ÂǽÅÔÂÍÂÄÊÂÂËÊ ¿ÅÁÅÏÉÅÍ¥ÈÅÏËÔÊÂÂu¿ÊÐÏÍÅÔÂÈË¿ÂǽÎÒÂɽ Ï¿ËÍÅÏÉÅÍ¥ÂÎÏÙÁÍÐÀ½ÜÎÒÂɽʽÒËÁÜÖ½ÜÎÜ ĽÉÅÍËÉ´ÂÈË¿ÂÇ¿ÊÐÏÍÅÉÅͽ¿ÅÁÅÏÎÒÂÉÐÅ ÐÄʽÂÏÂÂǽÇοËÛ ®ÒÂɽ ÎËÄÂÍÓ½ÏÂÈÙʽÜ ¿ËÎÌÍÅÊÅɽÂÏÎÜ ǽÇ ʽÒËÁÜÖ½ÜÎÜ Á½ÈÂÇË Ľ ÀËÍÅÄËÊÏËÉ Á½ÈÙÕ ¿ÎÂÀËÉÅͽ ®ÒÂɽ Ï¿ËÍÔÂÎǽÜ ¿ËÎÌÍÅÊÅɽÂÏÎÜ ¿ÊÐÏÍÅ Îо×ÂÇϽŸÅÁÂÏÙÎÒÂÉÐuÎËÄÂÍÓ½ÏÙÚÏËĽ¿Â͊ ÕÂÊÅÂÌÍËÓÂÎνÏ¿ËÍÂÊÅÜ ½ÊÂ̽ÎÎÅ¿ÊËÎÏÙ ŸÊ½Ô½ÈÂÎÒÂɽÍËÃÁ½ÂÏÉÅÑĽÏÂÉ¿ÅÁÅÏ¿ÊÐϊ ÍÅ ÊÂÀË ξÜ ʽ ÚÏËÉ ĽǽÊÔÅ¿½ÂÏÎÜ ÌÍËÓÂÎÎ Ï¿ËÍÂÊÅÜËÁÊËÀËÇÍÐÀ½ÇÍÐÀĽÉØǽÂÏÎÜÅ¿ËĊ ÊÅǽÛÏÊË¿ØÂÇÍÐÀÅ ®ÒÂɽÚÏËÉÅѪ¿ÂÍÊËÐÏ¿ÂÍÃÁÂÊÅÂÉÅÑv ÚÏË ÌÍÂÁ¿½ÍÅÏÂÈÙÊË ÌËÄʽÊÅ ĽÉÂÊÜÂÉË ¾ËÈ ÅÎÏÅÊÊØÉ ʽÐÔÊØÉ Å ÒÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÉ ÌËÄʽÊÅÂÉ©ÅÑÊÂĽÉÂÊÜÂÏÎÜÊÅÔÂÉÁÍÐÀÅÉ ©ÅÑÊÂÉÂÊ ½¾ËÈÂÂÅÎÏÅÊÊØÆ ÔÂÉʽÐǽÅ ÅÎÇÐÎÎÏ¿Ë©ÅÑÍËÃÁ½ÂÏÅÎÇÐÎÎÏ¿Ë ʽÐÇЪ½Š ÐǽÅÅÎÇÐÎÎÏ¿Ë¿οËÂÆο˾ËÁÂËÏÉÅѽνÉˊ ÐÊÅÔÏËýÛÏÎÜ ÅÁÐÏÇÊÅÔÏË ÅÁÐÏǽ¾ÎÏͽÇÓÅÅ ÌËÈÈËÊuͽÈÂʬËÇͽÆÊÂÆÉÂÍ ¾ËÈÂÂͽŠ ÈÂÊ ÔÂÉʽÐÔÊËÂÅÈÅÌËÚÏÅÔÂÎÇËÂÌÍÂÁÎϽ¿ÈŠ ÊÅÂ Ë ÎËÈÊÓ ¥ÎÇÐÎÎÏ¿Ë Å ʽÐǽ ½¾ÎÏͽÇÏÊØ ÌËÈË¿ÅÊØÓÂÈÙÊËÀËÉÅѽ©ÅÑʽÌËÈÊÜÂϽ¾Š ÎÏͽÇÓÅÅοËÂÆÃÅÄÊÙÛžÂÄÉÅѽÅÎÇÐÎÎÏ¿ËÅ ʽÐǽÐÒËÁÜÏËÏͽÈÙÊËÀË ÅÁÐÏÇÊÂͽÈÙÊËÉРǽ¾ÎÏͽÇÏÊËÉЪËÉÅÑËÀͽÊÅÔÂÊ«ÊÊÂͽŠ ÈÂÊ ÊËËÊÎËÌÍÅǽνÂÏÎÜÎͽÈÙÊËÎÏÙÛÅÚÏÐ ͽÈÙÊËÎÏÙÌÂÍÂÁ½ÂÏÁ½ÈÙÕÂÅÎÇÐÎÎÏ¿ÐÅʽÐÇ ¬ËÚÏËÉÐÉÅÑØ ǽÇÅ¿ÎÂÇËÊÂÔÊËÂÌÍÂÒËÁÜÖÅ ªËÉÅÑνÉØƾËÈÙÕËƈÁËÈÀËÃÅÏÂÈ٘ÌËÏËÉÐ ÔÏËËʾÈÅÿÎÂÀËÎÏËÅÏÇͽÈÙÊËÎÏÅ ©ÅÑ ËÏÁ½¿½ÜοËÛͽÈÙÊËÎÏÙÅÎÇÐÎÎÏ¿ÐÅʽŠ ÐÇ νÉËÐÊÅÔÏËýÂÏÎÜ ¬«¨¨«ª ©ËÃÊË ÈÅ пÅÁÂÏÙ ÌËÈÈËʽ ªÂ ÎÇÐÈÙÌÏÐÍÐ Ê ÅÄ˾ͽÃÂÊÅ ÁÍ¿ÊÂÀÍÂÔÂÎÇËÀË ¾ËÀ½ ½ ʽŠ ÎÏËÜÖÂÀËÃÅ¿ËÀ˝ÌËÈÈËʽ ©ËÃÊËÈÅпÅÁÂÏÙ ÌËÈÈËʽ¿ͽÈÙÊËÆÃÅÄÊÅ ©ËÃÊË ÐÏ¿ÂÍÃÁ½ÏÙ ǽÇ ѽÇÏ ÔÏË ÉËÃÊË ªË ¿ËÌÍËοÏËÉÔÏËϽÇË ÇÏËϽÇËƝÌËÈÈËʯËÔÏËÉËÃÊËпÅÁÂÏÙÅÔÏËÉËÃÊËʽĿ½ÏٝÌËȊ ÈËÊËÉ žËÊÂÏÁÍÐÀËÀ˾ËȾÈÅÄÇËÀËÎÈË¿½ ¿ØͽýÛÖÂÀË пÅÁÂÊÊË  ªÂ ¿ÅÁÊË ÊÅ ÌÍŠ ÇͽÎÊËÀËÏÂȽ ÊÅοÂÍǽÛÖÅÒÀÈ½Ä ÊÅÄËÈËÏØÒ ÇÐÁÍÂÆ Å Ê ÂÁÂÏ ËÊ ¿ ÇËÈÂÎÊÅÓ ÌË ʾÐ Å Ê ÌÐÎǽÂÏÄËÈËÏØÒÎÏÍÂÈÅÄοËÂÀËÈÐǽÅÏÂÉÊ ÉÂÊÂÂËÊ¿ÅÁÂÊ ­ÂÁÇ˝ÌËÈÈËʽÉËÃÊËпÅÁÂÏÙ ÊË¿ÎÂÃÂÉËÊ ÊË §ËÀÁ½ ÌË¿ÅÎÈÅ ÏÐÔÅ Å ÉËÍËÎÅÏ ÁËÃÁÙ ÏØ ÂÀËÊÂпÅÁÅÕÙÂÀËÌÍËÎÏËÊÂÏÅÇËÀÁ½ÉËÍËÄ ÅÎÊÂÀÂÀËÏËÃÂÊÂϪËÇËÀÁ½ÎËÈÊÓÂʽÌËÈÊ܊ ÂÏ οËÅÉÅ ÈÐÔ½ÉÅ ÀËÈоË ÊÂ¾Ë Å ÇËÀÁ½ ʾË ¿ØÎËÇË ¿ÈÐÔ½ÒÎËÈÊÓ½ÈÂϽÛÏÌÏÅÓØ ÅÁÂÍŠ ¿ÙÜÌȽ¿ÜÏÎÜ¿ÈÐÔ½ÒÎËÈÊÓ½uÏËÀÁ½ÌËÜ¿ÈÜÂÏÎÜ ÌËÈÈËʺÏ˾ËÈÙÕËÂÎÔ½ÎÏÙÂÂÀËпÅÁÂÏÙËÊ ËÔÂÊÙÍÂÁÇËËÏÇÍØ¿½ÂÏÌÂÍÂÁÈÛÁÙÉÅοËÆÈÅÇ ËÎ˾ÂÊÊË ÌËÎÈÂÏËÀËǽÇÈÛÁÅËÏ¿ÂÍÀÈÅÂÀËǽÇ žËÀ½ Å ÌÂÍÂÎϽÈÅ ¿ÂÍÅÏÙ ¿ ÊÂÀË «Ê ËÎϽÈÎÜ ¿ ʾ ¢ÀË ÎÐÖÂÎÏ¿Ë¿½ÊÅ Ê Ľ¿ÅÎÅÉË ËÏ ¿ÂÍØ ÅÊ¿ÂÍØÈÛÁÂƯ½É ÀÁÂÂÎÏÙ¿ØÎËÇËÂÀËÈоË ÊÂ¾Ë ÀÁÂÂÎÏÙÎËÈÊÓ ϽÉÉÂÎÏËÃÅÄÊŝÌËȊ ÈËʽªËÈÛÁÅÌÂÍÂÎϽÈÅ¿ÅÁÂÏÙÂÀË ŸÊ½Ô½È ÂÖ¿ÁÍ¿ÊËÎÏÅÇÏˊÏËпÅÁÂȝÌËȊ ÈËʽÅʽÍÅÎË¿½ÈÂÀËÌËÍÏÍÂÏÅÌËǽĽÈÈÛÁÜÉ ¥Ä ÉÅѽ ÔÂÍÂÄ ÌËÍÏÍÂÏ пÅÁÂÈÅ ÈÛÁÅ ʽÎÏË܊ ÖÂÀË ÌËÈÈËʽ Å ÌË¿ÂÍÅÈÅ ¿ ÂÀË ÎÐÖÂÎÏ¿Ë¿½Š ÊŪËÌËÏËÉÇÏˊÏËÁËÀ½Á½ÈÎÜÔÏËÚÏËÏËÈÙÇË ÅÄ˾ͽÃÂÊÅ  ÔÏË ¿ ÊÂÉ ÊÂÏ ÃÅÄÊÅ ËÊ Ê ÃŊ ¿ËƧÏˊÏËÎÇ½Ä½È ʽÎ˾ɽÊÐÈÅ ÌËÈÈËʽÊÂÏ Å Ê ¾ØÈË ¥ ¿Î ¿ÁÍÐÀ ÌËÎÉËÏÍÂÈÅ Å пÅÁÂÈÅ ÔÏË ÚÏË ϽÇ ® ÏÂÒ ÌËÍ ÈÛÁÅ ÌÂÍÂÎϽÈÅ ¿ÅÁÂÏÙ ÌËÈÈËʽ ¯ËÈÙÇË ËÏÁÂÈÙÊØ ÈÛÁÅ ¿ÅÁÂÈÅ ʽŠ ÎÏËÜÖÂÀ˝ÌËÈÈËʽÅÌÍÂÇÈËÊÜÈÅÎÙÌÂÍÂÁÊÅÉ ÊËÊÅÇÏËÅÄÊÅÒÊÂÉËÀÐÃÂÎËÄÁ½ÏÙ ÅÄ˾ͽÄÅÏÙ ÂÀËÔÏ˾ØÌËǽĽÏÙÈÛÁÜÉ¥ϽǝÌËÈÈËÊÌŠ ÍÂÎϽÈ ÎÐÖÂÎÏ¿Ë¿½ÏÙ ÁÈÜ ÈÛÁÂÆ ÒËÏÜ ËÊ ÃÅÈ ÍÜÁËÉÎÊÅÉÅʽÁÊÅÉÅ ÂÃÂÔ½ÎÊËÅÂÃÂÎÂÇÐÊÁŠ ÊË ÌËÎØȽÜ ÅÉ οËÅ ÎÏÍÂÈØ ªË ÈÛÁÅ ÎÈÂÌØ «ÊÅÊ¿ÅÁÂÈÅ¥ÎÍÂÁÅ¿ÅÁÜÖÅÒÊÂϾËÈÙÕËÀË ÒÐÁËÃÊÅǽ ÇËÏËÍØÆÅÄ˾ͽÄÅȾ؝ÌËÈÈËʽÅ Á½ÈÈÛÁÜÉпÅÁÂÏÙÂÀ˨ÛÁÅÊ¿ÅÁÜÏÏËÀËÔÏË ÂÎÏÙ«ÊÅ¿ÅÁÜÏÏËÔÏËʽǽÍÏÅʽÒÅÄ˾ͽýÂÏ ÒÐÁËÃÊÅÇÅ¿ÂÍÜÏǽÍÏÅÊ½É ÊÂͽÈÙÊËÎÏÅ ªÂÈÙÄÜÅÄ˾ͽÄÅÏÙνÉË¿ÅÁÂÊÅ νÉÌÍËÓÂÎÎ ¿ÅÁÂÊÅÜ©ËÃÊËÏËÈÙÇË¿ÅÁÂÏÙÅÈÅÊ¿ÅÁÂÏÙ §½ÃÁØÆ ˆÄʽÂϘ ¿ÂÍÏÅǽÈÙ Å ÉËÃÂÏ ÎǽĽÏÙ ÚÏËÏ ÁËÉ ÚÏË ÁÂÍ¿Ë ÎÏËÜÏ ¿ÂÍÏÅǽÈÙÊË ªË ÏËÈÙÇË ÒÐÁËÃÊÅÇ ¿ÅÁÅÏ ÔÏË ÁÂÍ¿Ë ÎÏËÅÏ ¿Â͊

ÏÅǽÈÙÊË Å ÊÂÈÙÄÜ оÂÁÅÏÙ ˆÄʽÛÖÂÀ˘ ÔÏË ËÊ Ê ¿ÅÁÅÏ «Ê Ê ÌËÆÉÂÏ ÔÏË ËÊ ¿ÅÁÅÏ ÏËÈي ÇË ÏË ÔÏË ËÊ ÄʽÂÏ «Ê ¿ÅÁÅÏ οË ÄʽÊÅ  ÊË ËÊ Ê ¿ÅÁÅÏ ͽÈÙÊËÎÏÅ Ê ¿ÅÁÅÏ ʽÎÏËÜÖÂÆ ¿ÂÍÏÅǽÈÅ¥ÌËÚÏËÉÐËÊÊÂÒÐÁËÃÊÅÇ ÌËÚÏËÉÐ ËÊÊÂÉËÃÂÏÎËÄÁ½ÏÙʽÎÏËÜÖÐÛ¿ÂÍÏÅǽÈÙ«Ê ÎËÄÁ½ÂÏ ÏËÈÙÇË ÄʽÂÉÐÛ Ê ÃÅ¿ÐÛ ½¾ÎÏͽNJ ÓÅÛ¿ÂÍÏÅǽÈÅ¤Ê½Ç ÎÈÂÁ¿ÂÍÏÅǽÈÅ¥ÈÛÁÅ ÌÍËÒËÁÜÏÉÅÉËÅÉʽÍÅÎË¿½ÊÊËÆ¿ÂÍÏÅǽÈÅ Ê ËÎϽʽ¿ÈÅ¿½ÜÎٝÂÎÈÅËÎϽʽ¿ÈÅ¿½ÛÏÎÜͽĊ ¿Â ÁÈÜ ǽÇÅҊÏË ÌËÏ;ÊËÎÏÂÆ ʽÁ˾ÊËÎÏÂÆ ¬ÂÍÂÁ ¿ÂÍÏÅǽÈÙÛ ÒÐÁËÃÊÅǽ ÈÛÁÅ Ê ÌÍËÒˊ ÁÜÏ ÉÅÉË ¨ÛÁÅ ËÎϽʽ¿ÈÅ¿½ÛÏÎÜ Å ËÊÅ ÎϽŠ ÊË¿ÜÏÎÜÌÍÅÔ½ÎÏÊØÉÅͽÈÙÊËÎÏÅÅËÊÅÀÁŠÏË ÎÉÐÏÊËʽÔÅʽÛÏÌËÁͽÄÐÉ¿½ÏÙÔÏËÂÎÏÙÁÍЊ ÀËÆÉÅÍ©ÅÍ¿ÅÁÅÉØÆÉÅÍϽÆÊØÆÅÚÏËÏÉÅÍ ÂÁÅÊÎÏ¿ÂÊÊË ͽÈÂÊ ŸÂÍÊ ʠÁÍÐÀËÆ ÉÅÍ ½ ÌÍËÎÏËÉÅÍ žËÉÅÍËÁÅÊ ½ÏËÔÏËÎÔÅϽÛÏĽ ÁÍÐÀËÆÉÅÍÚÏËÌÍËÎÏËÊÂÉÅÍ ÚÏËÏÂÊÙ ÎÈÂÌËÇ ÚÏËÀËÉÅͽ ²ÐÁËÃÊÅÇ ÚÏË ¿ÂÏ¿Ù ¿ÂÈÅÇËÀË ÁÍ¿½ ÉÅÎÏŊ ÇÅ ºÏË ÌËÎÈÂÁÊÜÜ ¿ÂÏ¿Ù ÌËÀž½ÛÖÂÀË ÁÍ¿½ ²ÐÁËÃÊÅÇ ÚÏË ÌËÎÈÂÁÊÅÆ Å νÉØÆ ɽÈÂÊÙÇÅÆ ÌÍÂÁÎϽ¿ÅÏÂÈÙ ¿ÂÈÅÇËÀË ÌÈÂÉÂÊÅ ¿ÂÍÐÛÖÅÒ ŸÂÈÅÇËÀËÌÈÂÉÂÊÅÉÅÎÏÅÇË¿¬ÈÂÉÂÊÅ ÇËÏËÍË Á½ÈËÈÛÁÂÆпÅÁ¿ÕÅÒ¾ËÀË¿ eªËÎÐÁÙ¾½ÌË¿ËͽÔÅ¿½ÂÏ¿ÍÂÉÜÅ¿ÎÉÂÍÏÅ ÍÐÕÅÏÎÜÃÅÄÊÙËʽοÂÍÀ½ÂÏÈÛÁÂƪËÎÇËÍË ÌËÁØÉÂÏÎÜÎËÈÊÓÂÅËο˾ËÁÅÏÃÅÄÊÙÅÌËÇÍˊ ÂÏÎÜ¿ÂÈÅÇËÂÁÍ¿ËÉÅÎÏÅÇÅÈÅÎÏÙÜÉÅ  ¥®§°®®¯Ÿ« ´Ï˾ØÅÄ˾ͽÄÅÏÙ¿ÄÈÂϽÛÖÂÀËËÍȽÊÐÃÊË пÅÁÂÏÙ¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÏÂȽËÍȽÂÀËÇÍØÈÙÜ ÊËÀÅ ÏÐÈË¿ÅÖ ŠÏÁ ªÐÃÊË ¿ÊÐÏÍÅ ξÜ пÅÁÂÏÙ ¿ÂÎ ÌËÈËÃÂÊÅ  ʽÌÍÜÃÂÊÅ ǽÃÁËÆ Ô½ÎÏÅ ËÍȽªÐÃÊËпÅÁÂÏÙËÏÊËÕÂÊÅÂÔ½ÎÏÂÆÁÍÐÀÇ ÁÍÐÀÐÅÇÓÂÈËÉЪÐÃÊËпÅÁÂÏÙÎËÌÍËÏÅ¿ÈŠ ÊÅ¿ËÄÁÐÒ½ÅʽÌͽ¿ÈÂÊÅ¿ËÈÅËÍȽ ©ËÃÊËÌËÎϽ¿ÅÏÙξÜʽÉÂÎÏËËÍȽ¿ÃÅÏÙ ËÍȽ ¿ ξÜ пÅÁÂÏÙ ÂÀË ¿ÂÈÅÔÅÊÐ οËÂÆ ¿ÂŠ ÈÅÔÅÊËÆ ÂÀË ÇÍØÈÙÜ οËÅÉÅ ÇÍØÈÙÜÉÅ ÂÀË ¿ËÈÛοËÂÆ¿ËÈÂƯËÀÁ½ÏؾÐÁÂÕÙÄʽÏÙǽÇÅ ÇÍØÈÙÜÐËÍȽÅǽÇÅÂÁËÈÃÊؾØÏÙÁ¿ÅÃÂÊÅÜ ÔÏ˾Ø ¿ÄÈÂÏÂÏÙ ºÏË νÉË ÎÅÈÙÊË ÎÍÂÁÎÏ¿Ë ÔÏ˾ØпÅÁÂÏÙ¿ÄÈÂϽÛÖÂÀËËÍȽÊËÔÂÈË¿ÂÇÐ ÌÍËÏÅ¿ËÂÎÏÂÎÏ¿ÂÊÊËÌÍÂÁÎϽ¿ÈÜÏÙξÜËÍÈËÉ ÉÐÃÔÅʽ ÇËÏËÍØÆ ¿ÃÅ¿½ÂÏ ¿ ξÜ ÃÂÊÖÅÊÐ ËÉÂÍÄÅÏÂÈÂÊÚÏËÊÂÅÄ¿ÂÎÏÊËÔÏËϽÇËÂÉÐÊ ÔÅʽÇËÏËÍØÆÅÄ˾ͽýÂÏÃÂÊÖÅÊÐÌÍÂÇͽÎÂÊ ÚÏ˽ÍÏÅÎÏ  ¬ËÚÏËÉÐ Ê ¿ÃÅ¿½ÏÙ ¿ ξÜ ËÍȽ ½ ¿ÅÁÂÏÙ ¿ÊÐÏÍÅξÜËÍȽÅÂÎÏÙÅÎÇÐÎÎÏ¿Ë¥ÎÇÐÎÎÏ¿Ë ÚÏËÎËÄÂÍÓ½ÊÅ ½ÊÂÃÅÄÊÙ ŸÊÂÔÂÈË¿ÂǽÂÎÏÙ¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÂËÍȽ´ÂÈË¿ÂÇ ËÏÇÍØ¿½ÂÏ ¿ÊÐÏÍÅ ξÜ ËÍȽ ¥ÎÇÐÎÎÏ¿Ë ÚÏË ÌÍ¿ͽÖÂÊÅ¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÀË¿Ë¿ÊÂÕÊÂÂÅÌËÉŠ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


ÖÂÊÅ¿ÊÂÕÊÂÀË¿Ë¿ÊÐÏÍÂÊÊ ¥ÎÇÐÎÎÏ¿ËÚÏËÉËÊÐÉÂÊÏØ ÚÏË̽ÉÜÏÊÅÇÅÃÅĊ ÊÅ ÃÅÄÊÅÇËÏËͽÜÊÂÅÉÂÂÏÑËÍÉØÅÎÇÐÎÎÏ¿Ë ÚÏË ÎËÒͽÊÂÊÅÜ ̽ÉÜÏÊÅÇË¿ ÃÅÄÊÅ ¿ÊÐÏÍÅ ÁÐÒ½ £ÅÄÊÙ ÚÀËÅÎÏÅÔʽ Ê¿ÅÁÜÖ½Ü ĽÅÊÏŠ ÍÂÎË¿½ÊÊ½Ü ÉÅÍÎǽÜÅÎÇÐÎÎÏ¿ËÊÂÚÀËÅÎÏÅÔÊË ¿ÅÁÜÖ  ÊÂĽÅÊÏÂÍÂÎË¿½ÊÊË  ¾ËÃÂÎÏ¿ÂÊÊË ÅÎÇÐÎÎÏ¿ËÚÏËÐÒËÁËÏÃÂȽÊÅÜ ËÏÎÏÍÂÉÈÂÊÅÜ ËϾËÍÙ¾Ø ËÏÊÂ˾ÒËÁÅÉËÎÏÅ ËÏÊÂÎÌͽ¿ÂÁÈŊ ¿ËÎÏÅ ÅÎÇÐÎÎÏ¿ËÚÏËÐÒËÁ¿¿ÂÔÊËÂÎËÄÂÍÓ½ÊÅÂ¥ÎÇÐΊ ÎÏ¿ËÚÏËÐÒËÁËÏÃÅÄÊÅÐÒËÁ¿ÁÐÒ ¥ÎÇÐÎÎÏ¿ËÉÂÍÏ¿ËÂǽÇÃÅÄÊÙ ¥ÎÇÐÎÎÏ¿ËÃÅ¿ËÂǽÇÁÐÒ ­¢¨¹ª«®¯¹ ´ÂÈË¿ÂÇÊÂÎÂÏ¿ÊÐÏÍÅξÜοÂÏ ÎËÈÊÓÂÅÔŠ ÍÂÄ οË ¿ÊÐÏÍÂÊÊ ÎËÈÊÓ  οÂÏ ËÊ ¿ÅÁÅÏ ¿ÊÂÕÊÅÆοÂÏ ¿ÊÂÕÊÂÂÎËÈÊÓÂÔÂÈË¿ÂÇÊÂÎÂÏ ¿ÊÐÏÍÅ ξÜ ÔÂÈË¿Âǽ ÃÅ¿ËÏÊØÒ ͽÎÏÂÊÅÜ ǽÉÂÊÙ Å ÔÂÍÂÄ ¿ÊÐÏÍÂÊÊ ¿ÅÁÅÏ ¿ÊÂÕÊ  ¿ÅÁÅÏ ÔÂÈË¿Âǽ ÃÅ¿ËÏÊË  ͽÎÏÂÊÅ  ǽÉÂÊÙ ÔÂÈË¿ÂÇ ÊÂÎÂÏ ¿ÊÐÏÍÅ ξÜ ÉÅÍ Å ÔÂÍÂÄ ¿ÊЊ ÏÍÂÊÊÅÆ ÉÅÍ ËÊ ¿ÅÁÅÏ ¿ÊÂÕÊÅÆ ÉÅÍ ÊË ÊÂÏ ¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÀË ÉÅͽ νÉËÀË ÌË ξ ŠÊÂÏ ¿ÊŠ ÕÊÂÀËÉÅͽνÉËÀËÌËξÂÂÎÏÙÏËÈÙÇËͽÈي ÊËÎÏÙ½ͽÈÙÊËÎÏÙÚÏËÂÁÅÊÎÏ¿Ë¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÀË Å¿ÊÂÕÊÂÀ˭½ÈÙÊËÎÏÙÚÏË¿ÂÔÊËÂÌÍ¿ͽÖŠ ÊÅ ¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÀË ¿Ë ¿ÊÂÕÊ ÊË ÌÍ¿ͽֽÜ ¿ÊÐÏÍÂÊÊ ¿Ë ¿ÊÂÕÊ  ¿ÊÂÕÊ ËÎϽÂÏÎÜ ¿ÊÐÏÍÂÊÊÅÉ ¤ª§ ¤Ê½ÇÅÄ˾ͽÃÂÊÅÂÐǽÄØ¿½ÂÏʽËÌÍÂÁÂÈÂʊ ÊÐÛÎÒÂÉÐÅÎËÁÂÍÃÅÏ¿ξ¾ÈËÇÎÉØÎÈË¿ žÈËÇ ÎÉØÎÈË¿ ËÌÍÂÁÂÈÜÂÏÎÜ ͽÎÇÍØÏÅÂÉ ÎËÁÂÍýÊÅÜÅÄ˾ͽÃÂÊÅÜ «¾×ÂÉÎËÁÂÍýÊÅܾÈËǽÎÉØÎȽÌÍÅÊÅɽŠ ÂÏÎÜÌËÁËÀË¿ËÍÂÊÊËÎÏÅ ²ÐÁËÃÊÅÇ ÉËÃÂÏ νÉ Á½ÏÙ ÄʽǽÉ ÅÄ˾ͽŠ ÃÂÊÅÜÉÊË¿ØƾÈËÇÎÉØÎÈ ÏËÀÁ½ËÊÁ½ÂϿʽŠ ԽȠËÌÅνÊÅ ÊË¿ËÀË ÄʽÔÂÊÅÜ ÄʽÇË¿ ÅÄˊ ¾Í½ÃÂÊÅÆ ½ĽÏÂÉÁ½ÂÏÎËÄÁ½ÊÊØÂÅÉÎÈË¿½Å ÌÍÂÁÈËÃÂÊÅÜ ªÅÇÏËÊÂÉËÃÂÏÅÄÉÂÊÜÏÙÄʽÇÅÅÄ˾ͽÊ ÊÅÜ

ÄʽǽÉŊÅÄ˾ͽÃÂÊÅÜÉÅ ʽÌÍÅÉÂÍ ʾË ÚÏË ÄʽÇͽ¿ÂÊÎÏ¿½ÅÏÁ ¬­¢¡¨«£¢ª¥¢ ¬ÍÂÁÈËÃÂÊÅÂϽÇÃÂÜ¿ÈÜÂÏÎÜÎÈË¿ËÉ Ê˾ËÈ ¿ØÎËÇËÀËÐÍË¿ÊÜÔÂÉÌÍËÎÏËÎÈË¿Ë  ¤Ê½ÇŠÅÄ˾ͽÃÂÊÅ u ÎÈË¿Ë ÊÅÄÇËÀË ÐÍË¿ÊÜ ÌÍËÄͽÔÊËÎÏÅ ®ÈË¿ËuÎÈË¿ËÎÍÂÁÊÂÀËÐÍË¿ÊÜÎÉØÎÈØÌÍˊ ÄͽÔÊËÎÏÅ ¬ÍÂÁÈËÃÂÊÅÂuÎÈË¿Ë¿ØÎËÇËÀËÐÍË¿ÊÜÌÍˊ ÄͽÔÊËÎÏÅ ¬ÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅÂuÎÈË¿Ë¿ØÎÕÂÀËÐÍË¿ÊÜÌÍˊ ÄͽÔÊËÎÏÅ ¬ÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅ ÚÏË ÊÂÅÄÍÂÔÂÊÊË ÎÈË¿Ë Å ÊŠ ÅÄ˾ͽÄÅÉË ÌËÚÏËÉÐ ÌÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅ ÊÂÈÙÄÜ οÂÎÏÅ Ç ËÁÊËÉÐ ÎÈË¿Ð ÅÈÅ Ç ÌÍÂÁÈËÃÂÊÅÛ ¬ÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅ ÊÂÈÙÄÜ ĽÇËÊÎÌÂÇÏÅÍË¿½ÏÙ ÅÈÅ ÎËÇͽÏÅÏÙªËÏÂÉÊÂÉÂÊÂÂÉËÃÊËʽÆÏÅËÁÊË ÎÈË¿ËÅÈÅËÁÅÊÄʽNJÅÄ˾ͽÃÂÊÅ ÇËÏËÍØƾЊ ÁÂÏÀȽ¿ÊØÉÁÈÜ¿ÎÂÀËÌÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅÜ ÚÏËËÔÂÊÙ ¿½ÃÊË ¾ÐÁÂÏÄʽÇËÉ¿ÎÂÀËÌÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅÜ 

®¨«Ÿ«

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

©ÊÉ½ÈÙʽ ÎÒÂɽ ˆ§ËȽ Äʽǐ¿˜ ÎÇȽÁ½—ÏÙÎÜ Ä ÔËÏÅÍÙËÒ ËÎÊË¿ÊÅÒ Äʽǐ¿ Üǐ ÍËÄϽÕË¿½ÊË ʽ ¿ÎÜÒ ÇËËÍÁÅʽÏ §ÈÙǐÎÏÙ Äʽǐ¿ Ð ÎÒŠ ɽÒ ÉËà¾ÐÏÅ Æ ÊÕËÛ ĽÈÂÃÊË

¥ÊÁÅÜ Å §ÅÏ½Æ ÎÎÅÍÅÜ Å ¢ÀÅÌÂÏ ºÑÅËÌÅÜ Å ¬ÂÍÎÅÜ ÍÂÓÅÜÅ­ÅÉuÃÅÈÅÌËÁÄʽÇËÉÇÍЊ À½uÇËÈÂνÉÅͽžÂÎÎÉÂÍÏÊؾËÀÅÎËÄÁ½¿½ÈÅ ÃÅÄÊÅ ÉÅÍ ÃÅÄÊÅ ÎËÄÁ½¿½È ÔÂÈË¿Âǽ £ÅÄÊÙ ͽÄÍÐսȽ ÎÉÂÍÏÊËÀË ÔÂÈË¿Âǽ žÂÎÎÉÂÍÏÊØ ¾ËÀÅ ͽÄÍÐÕ½ÈÅ ÎÉÂÍÏÊÐÛ ÃÅÄÊÙ ¯½Ç ¿Í½Ö½Š ÈËÎÙÇËÈÂÎËÉÅͽ ¬ÍÅÕÂÈ žÐÁÁ½ Å Á½È ÔÂÈË¿ÂÇÐ ¿È½ÎÏÙ ËÎϽÊˊ ¿ÅÏÙ ÇËÈÂÎË ÉÅͽ Å ÔÂÈË¿ÂÇ ÎϽÈ ÔÂÈË¿ÂÇËÉ ¬ÍÅÕÂȲÍÅÎÏËÎÅÁ½ÈÔÂÈË¿ÂÇоÂÎÎÉÂÍÏÅÂÅ ËÎϽÊË¿ÅÈËÎÙÇËÈÂÎËÉÅͽÅÔÂÈË¿ÂÇÎϽÈÔŠ ÈË¿ÂÇËÉÅÔÂÈË¿ÂÇпÅÁÂÈξÜÅпÅÁÂÈνÉˊ À˾ÈÅÄÇËÀËÅνÉËÀËÁ½ÈÂÇËÀË®½ÉØÆ¡½ÈÂÇÅÆ ÎϽÈ νÉØÉ žÈÅÄÇÅÉ ¥ ÎËÄÁ½È ÔÂÈË¿ÂÇ ʽÐÇÐ ÏËÀË ÔÏË ËÊ ¿ÅÁÅÏ ¥ ËÊ ÐÒËÁÅÈ ¿Î Á½ÈÙÕ ËÏ ¾ÈÅÄÇËÀË ¥ ÎÊË¿½ ÇÍÐÏÅÏÎÜ ÇËÈÂÎË ÉÅͽ ¥ ÎÊË¿½ ÔÂÈË¿ÂÇ ÎϽÈ ÔÂÈË¿ÂÇËÉ ®ÊË¿½ ÔÂÈË¿ÂÇ ÎÉÂÍÏÂÊ ¬¨¢«¨¥¯

 §½ÃÁØÆ ÄʽÇ u ÅÄ˾ͽÃÂÊÅ ¿ÊÐÏÍÅ ÎÈË¿ ÐÃÂÂÎÏÙÎÈË¿Ë ÌËÚÏËÉÐËÁÊËÎÈË¿ËÎËÁÂÍÃÅÏ ¿ÊÐÏÍÅ ξÜ ¿ÊÐÏÍÅ ξÜ οËÅÉ ʽԽÈËÉ ÊŠ ÎÇËÈÙÇËÎÈË¿ ÇÍÐÀÄʽÇË¿ ®ËÈÊÓÂοËÅÉʽԽÈËÉÅÉÂÂÏÎËÈÊÓ ȽÁËÊÙ ÊÂ¾Ë ÏÂÉÜ®ÉÂÈËÎÏÙÌËÁοËÅÉʽԽÈËÉÅÉŠ ÂÏ ÎËÈÊÓ  ÉÂÍÏ¿ÂÓ½ ȽÁËÊÙ ÏÂÉÜ ®ÉÂÍÏÙ Å ÉÂÍÏ¿ÂÓÅÉÂÛÏ¿ÊÐÏÍÅÎËÈÊÓ©ÂÍϿ¯® ®ÅÊϽÇÎÅÎÅÈËÀÅÇÐÉËÃÊËϽÇÿØͽýÏÙ

§ËÊÓÂÌӐÜÎÒÂÉÅ ˆ§ËÈËÄʽǐ¿˜ Ÿ½ÈÂ͐ܨ½É½Ò½

¿Á˾ͽÄÐÎÒÂÉÅ ½ÈÂ˾˿qÜÄÇË¿ËÐ ¾Ê½ÍʐÆ ÌËÎȐÁË¿ÊËÎϐ ÏÁ °ÎÒÂɽÒ¨½É½Ò½vÔ½ÎϐÕ ½¾ËÄʽǐ¿‡ËÁʽÇËÈÙËÍË¿½ÎÒŠ ɽˆÎ¿Ï˾ÐÁ˿ŘʽÄʽÇÅ ° ÎÒÂɐ Ä ¾ÐÁيÜÇËÛ ǐÈÙǐÎÏÛ ÄʽŠ ǐ¿ ÐÊÅÄÐ v ÄʽÇ Îоq—ÇϽ ʽÀˊ ͐vÄʽÇ˾q—ÇϽŸÂÍÏÅǽÈÙʽ¿ÎÙ ÁÈÅÏÙ ÇËÈË ʽ Á¿ Ô½ÎÏÅÊÅ Ȑ¿Ð ÄʽÇÅɽÏÂ͐œ Ìͽ¿Ð ÄʽÇÅÁÐÒÐ ­ÐÒÄʽǐ¿ÌËÇËÈÐ ÐÉË¿ÊË ÉËÃÈŊ ¿ÅÆĽÎÏ͐ÈÇËÛÀËÁÅÊÊÅǽÌÍËÏÅ Êœ Ͻ ĽÈÂÃÅÏÙ ¿Á ˾ͽÄÐ ÎÒÂÉÅ ¬ËÎȐÁË¿ÊËÏͽÊÎÑËÍÉÐÛÔÅÎÙ ÄʽŠ ÇÅ ÄɐÊÛÛÏÙ οËÛ ÑËÍÉÐ Ͻ ÇËȐÍ

´ÂÈË¿ÂÇ ¬½ÈÂËÈÅϽ ÅÄ˾ͽýÈ ÏËÈÙÇË ÃÅ¿ËÏÊØÒÅÃÂÊÖÅÊ ´ÂÈË¿ÂǬ½ÈÂËÈÅϽÊÂÅÄ˾ͽýÈÁÂÆÎÏ¿ÅÜ È۾˿٠¾ËÍپРÒ¿½Ï½ÊÅ ÎÏËÜÊÅÂÅÏÁ ¡ÈÜ ÔÂÈË¿Âǽ ¬½ÈÂËÈÅϽ ÃÅ¿ËÏÊË  ÃÂÊÖÅʽ ÚÏËÏÂÈËÃÅÄÊÅ ½ÊÂÌÍÂÁÉÂÏÂÁØ ÌÍÂÁÉÂÏÃÂȽÊÅÜ ´ÂÈË¿ÂǬ½ÈÂËÈÅϽÃÅÈÏÂÈËÉ ÊËÃÅÄÊÙÏÂÈËÉÚÏËÊÂÃÅ¿ËÏÊË ÎÐÖÂÎÏ¿Ë¿½ÏÙuÚÏËÁÐÒ˿ʽÜÃÅÄÊÙÔÂÍÂÄÏÂÈË

¬ÍËÒËÁÜÔÅ Ç͐ÄÙ ÐΠÇËÈË ÔÂÍÂÄ οËÛ ÌÍËÏÅÈÂÃʐÎÏÙ ¿ÊÐÏ͐Õʗ ÎϽ—Ä˿ʐÕÊÉ ½Ä˿ʐÕʗv¿ÊЊ Ï͐ÕÊÉ ÄʽÇÅÌÍÅÒËÁÜÏÙÁËξ  ÁË οËÀË ÌËÔ½ÏÇÐ ¯½Ç Ľ¿ÂÍÕЗÏي ÎÜ ÌË¿ÊÅÆ ÓÅÇÈ ĽÉÇÊÂÊÊÜ ÎÒÂÉÅ ˆ§ËÈËÄʽǐ¿˜
¿Î ËÎϽÈÙÊË ÉÂÍÇÈË ÌÂÍÂÁ ÌËÈÊËÏËÆ ÃÅÄÊÅ ÏÂȽ ÅÁ½ÃÂÈ۾˿Ù¾ØȽÏËÈÙÇËÎÍÂÁÎÏ¿ËÉÁÈÜÎˊ ÒͽÊÂÊÅÜ ÅÌÍËÁËÈÃÂÊÅÜÏÂȽ ÊÅÇËÀÁ½¾ËÈÙÕÂÔÂÈË¿ÂÇÊÂÎÉËÀÃÅÏÙ¿ϽÇËÆ ÌËÈÊËÏ Å ¾ËÈÙÕ ÊÅÇËÀÁ½ Ê ÎËÄÁ½¿½È ϽÇËÀË ʽÌˊ ÈÊÂÊÊËÀË ÃÅÄÊÙÛÏÂȽ¿ÅÄ˾ͽÃÂÊÅÅ §¥¯¦ ¡ÂÏÎÏ¿ËÇËÀÁ½ÂÖÂʾØÈËÜÍÇËÀËÎËÈÊÓ½ ¡ÂÏÎÏ¿ËÇËÀÁ½ÂÖÂʾØÈËÎÏͽÁ½ÊÅÜÅÈÛ¾¿Å ¡ÂÏÎÏ¿ËÇËÀÁ½¾ØȽÎǽÄǽ ¡ÂÏÎÏ¿ËÇËÀÁ½ÒËÍËÕ˾ØÈ¿ÅÁÂÊÓ¿ÂÏÎÅÊÅÔÇÅ ʽÎÊÂÀÐ ¡ÂÏÎÏ¿Ë ÇËÀÁ½ ÌÍÅÒËÁÅÈÅ Å ÐÒËÁÅÈÅ ÈÛÁÅ Å ¿ÂÖÅ ÅÊÂÄʽÈÂÖÂÇÏËËÊÅ ËÏÇÐÁ½ÌÍÅÕÈÅÅÇÐÁ½ÐÕÈÅ ÊËÅÒÌÍÅÒËÁ¾ØÈÔÐÁËÉ ¡ÂÏÎÏ¿ËÇËÀÁ½¿ÂÏÂÍͽĿ¿½ÈÀÍÅ¿ÐÈËÕ½ÁÅ ÅÊÂÄʽÈÔÙÜÚÏËÀÍÅ¿½ ÈËÕ½ÁÅÅÈÅ¿ÂÏͽ ¡­¢Ÿª¥¦§¥¯¦ ¢ÎÈÅÏØÅÖÂÕÙ ÌËÈÊËÏØÃÅÄÊÅ ÎÌͽ¿ÂÁÈÅ¿ËÎÏÙÃÅÄÊÅ Á¿ÅÃÂÊÅÜÃÅÄÊÅ ÐÏ¿ÂÍÃÁÂÊÅÂÃÅÄÊÅ À½ÍÉËÊÅÛÃÅÄÊÅ ¢ÎÈÅÏØÅÖÂÕÙ ÈÂÀÇËÎÏÅ ÎÌËÇËÆÎÏ¿ÅÜ Î¿ÂÏÈËÎÏÅ ÏÍÂÄ¿ËÎÏÅ ÂÎÏÂÎÏ¿ÂÊÊËÎÏÅ ¢ÎÈÅÏØÅÖÂÕÙ ÃÅÄÊÅÀÁÂÊÂÊÐÃÊËÎ̽ÎÂÊÅÜ ÀÁÂÊÂÊÐÃÊËÎËÈÊÓ½ ÀÁÂÊÂÊÐÃÊË¿ÂÔÊËÎÏÅ ÀÁÂÊÂÊÐÃÊËο˾ËÁØ ÀÁÂÊÂÊÐÃÊËÔÂÈË¿Âǽ ¥ÁÅÇÁÍ¿ÊÅɧÅϽÆÓ½É ÅÏØʽÆÁÂÕÙ¿ÎÂÔÏËÅÎǽÈ ¥ª¹Š¼ª¹ ŸÏÐɽÊ¿ËÄÊÅǽÂÏÔÂÍÊË ĿÐÔÅÏÅÐÒËÁÅÏ ŸÏÐɽÊ¿ËÄÊÅǽÂϾÂÈË ÃÅ¿ÂÏÅͽÎÏ¿ËÍÜÂÏÎÜ ÎÏËȾØÌËÁØɽÛÏÇÍØÕÐ ÇÍØÕ½пÈÂǽÂÏÎÏËÈ¾Ø ÅÎÏËȾØÊÂÁÂÍýÏÇÍØÕÐ ÅÇÍØÕ½ÊÂÁÂÍÃÅÏÎÏËȾØÔÂÍÊØÆÁͽÇËÊÅÄ¿Å¿½ÂÏÎÜÅÅÄ¿Å¿½ÂÏÎÜ ¾ÂÈË¿ËÇÍÐÀÊÂÀË ÅľÂÈËÀË¿ËÄÊÅǽÂϾÂÈØÆÁͽÇËÊ ÅÄÔÂÍÊËÀËÁͽÇËʽ¿ËÄÊÅǽÂÏÔÂÍÊË ½ÔÏËÎÏͽÕʾÂÈËÂÅÈÅÔÂÍÊË ¿ÌÍËÎÏͽÊÎϿ¿ËÄÊÅǽÂÏÔÂÈË¿ÂÇ ÅÅÎÔÂĽÂÏÔÂÈË¿ÂÇ¿ÌÍËÎÏͽÊÎÏ¿Â ¡­¢Ÿª¥¦¢ ¥¬¢¯ «¾Í½ÖÂÊØ Ç ÎËÈÊÓÐ ÏÂȽ ÎÉËÏÍÜÏ ¿ ¿ÂÔÊËÎÏÙ ÀȽĽ ǽνÛÏÎÜ ʾ½ ÌÅͽÉÅÁØ ¿ËÄÁ¿ÅÀÊÐÏØ ÏÂȽ ¿ËÄÁ¿ÅÀÊÐÏØ ÇËÈËÊÊØ ¿ËÄÁ¿ÅÀÊÐÏØ ÒͽÉØ ¿ËÄÁ¿ÅÀÊÐÏ ÌËÍÜÁËÇ ¿ËÄÁ¿ÅÀÊÐÏË ÊÂÄؾÈÂÉË ŸËÄÁ¿ÅÀÊÐÏÙ ÔÏË ¾Ø ǽνÏي ÎÜ ¿ÂÔÊËÀË ¿ËÄÁ¿ÅÀÊÐÏÙ ÔÏ˾Ø ÃÅÏÙ ¿ÂÔÊË ¿ËÄÁ¿ÅÀÊÐÏÙ ÔÏ˾Ø ÐÏ¿ÂÍÁÅÏÙ ¿ÂÔÊËÎÏÙ ¢ÀŊ ÌÂÏ ¿ËÄ¿ØÕÂÊÊˊËÏÎÏÐ̽ÛÖÅÆ Å ÅÄ ÀÈоÅÊØ ˾ͽÖÂÊ Ç ʾÐ ¢ÀÅÌÂÏ ͽÎÇÍØ¿½ÂÏ ÍÐÇÅ Å ËÏÁ½ÂÏ ξÜ ʾÐ ¿Î ÐÎÏÍÂÉÈÂÊË Ç ʾÐ Ô½ÎÏÙ ¿ËÄ¿ØÕ½ÂÏÎÜ ʽÁ Ô½ÎÏÙÛ «Î¿Ë¾ËÃÁ½ÂÏ ÎÇÐÈÙÌÏËÍ ÑÅÀÐÍÐ ËÏ ǽÉÊÜ Ëο˾ËÃÁ½ÂÏ ÁÈÜ ÎËÈÊÓ½ ÎÏÐÌÊÅ ÐÒËÁÜÏ ¿ËÄÊÅǽÛÏ ÊËÀÅ ÊËÀÅ ÐÒËÁÜÏ¿ËÄÊÅǽÂÏÏËÍÎÐÒËÁÅÏÏËÍοËÄÊÅǽÂÏ ÈÅÓË ®ÅȽ ʽͽÎϽÂÏ Ç¿ÂÍÒÐ Å ¿ÂÍÒ ǽνÂÏÎÜ ʾ½ ­½ÁËÎÏÙ ¾ØÏÙ ¿ËÄ¿ØÕÂÊÊØÉ ÎÏËÜÊÅ ¿ËÄ¿ØÕÂÊÊˬÍÅÇËÎÊË¿ÂÊÊËÎÏÙ ÌÅÎÂÓǽνÂϊ ÎÜ̽ÈÙӽɞÐɽÀÅ ¤½ËÎÏÍÂÊÊËÎÏÙ ̽ÈÙÓØ ®ÅÉÉÂÏÍÅÜ u ÎÂÍÂÁÅʽ ͽÎÇÍØ¿½ÂÏÎÜ ¢ÀÅÌÂÏ ˾ͽÖÂÊ Ç ÌÍËÎÏͽÊÎÏ¿Ð ¿ÊÐÏÍÂÊÊÅÉ ÐÒËÁÜ ËÎϽ•ÏÎÜ ¥ÁÂÜ u ÃÅÄÊÙ ÍËÃÁÂÊʽÜ ¿ ÄÂÉÈ ¢ÀÅÌÂÏuÃÅÄÊÙËο˾ËÃÁ½ÂÏÎÜËÏǽÉÊÜÅÎˊ ÒͽÊÜÂÏÎÜ ¿ ÊÂÉ ±ËÍɽ ËÌÍÂÁÂÈÜÂÏÎÜ ÅÄ¿Ê «ÏÎÛÁ½¿ËÄÉËÃÊËÎÏÙÁÂÑËÍɽÓÅÅ ÍÂÇÅÎÏÍˊ ÅÈÅ ÑÅÀÐÍÐ ÅÄÊÐÏÍÅ ÌËÚÏËÉÐ ÁÈÜ  ÍÂÇË¿ Ê ÉØÎÈÅɽÁÂÑËÍɽÓÅÜ ¢ ¥¬¢¯ ¡­¢Ÿª¢¢³­®¯Ÿ« ®ÅÁÅÏѽͽËÊ ÎÏÐÌÊÅǽνÛÏÎÜÄÂÉÈÅ ÍÐÇÅǽνÛÏÎÜÊËÀ ÌÍËÒËÁÅÏĽÀȽĽÉÅ¿ÂÔÊËÎÏÙ ÌÍËÒËÁÅÏÊÂǽνÜÎÙÎÇ¿ËÄÙÏÂÈË ÊËÁÂÍÃÅÏ¿ÂÍÏÅǽÈÙÏÂÈË ÅÁ½ÂÏ¿ÂÍÏÅǽÈÙ¿ÂÔÊËÎÏÙÏÂÈÐ ÎÅÁÅÏѽͽËÊ ÌÍËÒËÁÅÏÌÂÍÂÁÀȽĽÉÅ¿ÂÔÊËÎÏÙ ÌÍËÒËÁÅÏÊÂǽνÜÎÙÀËÍÅÄËÊϽÈÙÎÇ¿ËÄÙÏÂÈË ÊËËÏÉÂÔ½ÂÏÀËÍÅÄËÊϽÈÙ¿ØÎËÏÐÏÂȽ ÅÁ½ÂÏÀËÍÅÄËÊϽÈÙÄ¿ÐÔ½ÊÅÂÏÂÈÐ ÃÅ¿ËÌÅÎÙ ÌËÁØɽÂÏÎÜ¿ÂÍÏÅǽÈÙ ÌÍËÒËÁÅÏÀËÍÅÄËÊϽÈ٠˾ͽÄÐÂÏÎÜÌÈËÎÇËÎÏÙ ÑÅÀÐͽÃÅ¿ÂÏ¿ÌÈËÎÇËÎÏÅ ÑÅÀÐͽʽÌËÈÊÂʽÌÈËÎÇËÎÏÙÛ ÑÅÀÐͽÃÅ¿ÂÏ¿¿ÂÔÊËÎÏÅ

¢ ¥¬¢¯ ª«Ÿ«¢³­®¯Ÿ« ®ÅÁÅÏѽͽËÊ ÎÏÐÌÊÅǽνÛÏÎÜÄÂÉÈÅ ÍÐÇÅǽνÛÏÎÜÊËÀ ÐÏ¿ÂÍÃÁ½ÂÏÏÂÈË¿ÂÔÊËÎÏÙ ¿ÂÔÊËÎÏÙÎÇËÈÙÄÅÏÌËÌË¿ÂÍÒÊËÎÏÅÏÂȽ ¿ÂÔÊËÎÏÙȽÎǽÂÏÏÂÈË ËÇÍÐÀÈÂÊÊËÎÏÙ˾ͽÄÐÂÏÏÂÈË ÏÂÈËËÏͽýÂÏÎËÈÊÓ ¾ÈÂÎÇÁ½ÂÏÃÅÄÊÙ ÃÅ¿ËÌÅÎÙ ÑÅÀÐͽͽÄÍÐÕ½ÂÏÎÏÂÊÐ Ó¿ÂÏ˾ͽÄÐÂÏÌÍËÎÏͽÊÎÏ¿Ë Ó¿ÂÏÁ½ÂϾÈÂÎÇ ÑÅÀÐͽÃÅ¿ÂÏ¿ÌÍËÎÏͽÊÎÏ¿Â ÑÅÀÐͽÃÅ¿ÂϾÈÂÎÇËÉ ¾ÈÂÎÇÐÏ¿ÂÍÃÁ½ÂÏÎÏÂÊÐ ¢ ¥¬¢¯ ¬«¤¡ª¢¢³­®¯Ÿ« ®ÅÁÅÏѽͽËÊ ÏÂÈË˾ͽÖÂÊË¿ÊÐÏÍÙÎÂ¾Ü ¿ÂÔÊËÎÏÙ¿ÊÂÏÂȽ ÅÄÀž½ÜÎÙÐÒËÁÅÏÏÂÈË ÅÄÀž½ÜÎÙÐÒËÁÜÏÌÈËÎÇËÎÏÅ ¿ÂÏÂÍÊÂÉËÃÂÏËÒ¿½ÏÅÏÙÏÂÈË ÅÐÒËÁÅÏÊÂÌÍËÄ¿ÐÔ½¿ Ê ÉËÃÂÏ ÎËÈÊÓ ËÎϽÊË¿ÅÏÙ οËÆ ¿ÄÀÈÜÁ ʽ ÏÂÈ ͽľſ½ÂÏÎܾÈÂÎÇÅÊÂÍËÃÁ½ÂÏÎÜÃÅÄÊÙ ¿ÍÂÉÜÌÍËÒËÁÅÏÉÅÉËÊÂǽνÜÎ٠ѽͽËÊËÎϽÈÎÜËÁÅÊ Ñ½Í½ËʽËÎϽ¿ÅÈžËÀÅ µ°©¢­ ­½ÁËÎÏÙÌÍ˾ÐÃÁ½ÛÖÂÀËÎÜÜÆÓ½ ÌËÜ¿ÈÜÛÏÎÜÀȽĽÊËÎÐÕÅ ÜÆÓË¿ÅÁÅÏÎÈØÕÅÏ Í½ÁËÎÏÙ ÊËÀ ÒËÁÜÖÅÒ ¾ÂÀ½ÛÖÅÒ ÐÌÅͽÛÖÅÒÎÜ ¿ÄÂÉÈÛ Í½ÁËÎÏÙÍÐÇÎÃÅɽÛÖÅҿͽÀ½ ͽÁËÎÏÙÎÂ¾Ü Î¿ËÜÍÐǽÎÃÅɽÂÏοËÛÍÐÇÐ ÏÂÌÈØ¿ËÈËÎØËÇÍÐýÛÏÈÅÓËÌÈÂÔÅÀÍÐÁÙ ÀËÈË¿ÐÏÂÌÈËËÒ¿½ÏØ¿½ÂÏÇËÈÙÓË ÏÂÌÈËÍÐÇÅÌÍÅÃÅɽÛÏÎÜÇÀÍÐÁÅ ÏÂÌÈËÍÐÇÅÁÂÍýÏÜÀÊÂÊǽ ɽÎÎÐÏÂȽÁÂÍýÏÊËÀÅ ÌÈÂÔÅÍË¿ÊØ ÎÅÉÉÂÏÍÅÜÇÓÂÊÏÍÐ ÎËÁÂÍýÊÅÂÎËÎÐÁ½ÚÏËÎËÁÂÍýÊÅÂÏÂȽ µÐÉÂÍ˾ͽÖÂÊÇÌÍËÎÏͽÊÎÏ¿ÐɽÎÎËÆ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


¥ª¡¥¼ ®ÏÐ̽ÌËÁØɽÂÏÎÜʽÁÄÂÉÈÂÆǽÇνɽ ÄÂÉÈÜÅ¿ÊÂÆÎÅȽÄÂÉÈÅ ½ʽÁÎÏÐÌËÆÊÂ¾Ë ŸÎÂĽÇÈÛÔÂÊË¿ÄÂÉÈÂÅ¿ÎÂÍËÃÁ½ÂÏÎÜÅÄÄÂÉÈÅ ¿ǽÉÊÂÍËÃÁ½ÛÏÎÜÎÈËÊØ ¿ÊÅÕ½ÒÍËÃÁ½ÛÏÎÜÏÂȽÈÛÁÂÆ ÏÜÃÂÈØÂÇËÈËÊØ ËÇÍÐÀÈØÂǽÌÅÏÂÈÅ ÅÀÍÐÁÙžÂÁͽËÏÇÍØÏØÎËÈÊÓÐ ÏÂÈËͽÁËÎÏÊË˾ͽÖÂÊËÇʾРÏÂÈËÎÏÍÂÉÅÏÎܾØÏÙʽÁÄÂÉÈÂÆ ÏÂÈËÎÏÍÂÉÅÏÎÜÅÉÂÏÙοËÂÊÂ¾Ë ÏÂÈËÎÏÍÂÉÅÏÎÜËο˾ËÁÅÏÙÎÜËÏÄÂÉÈÅ ÏÂÈËÊÂÒËÔÂÏÌÍÅǽνÏÙÎÜÎÏÐÌÊÜÉÅÇÄÂÉÈ ¡­¢Ÿª¼¼¥ª¡¥¼ £½ÃÁÂÏÄÂÉÈÜ Ã½ÃÁÂÏÏÂÈË ®ËÈÊÓ½ ʾ½ ÎÅÈØ ÈÛ¾¿Å ʽÎȽÃÁÂÊÅÜ ÃÅÄÊÅ ­ËÃÁ½ÂÏÄÂÉÈÜ ­ËÃÁ½ÂÏÏÂÈË ÊÂʽ¿ÅÎÏÙ ÎÏͽÁ½ÊÅ ÎÉÂÍÏÙ £½ÃÁÂÏÄÂÉÈÜ Ã½ÃÁÂÏÏÂÈË Ëο˾ËÃÁÂÊÅÜ «Î¿Ë¾ËÃÁ½ÂÏÎÜÄÂÉÈÜ Ëο˾ËÃÁ½ÂÏÎÜÏÂÈË ËÏÎÂ¾Ü ËÏÃÅÄÊÅ ËÏÉÅͽ °Ï¿ÂÍÃÁ½ÂÏÄÂÉÈÜ ÐÏ¿ÂÍÃÁ½ÂÏÏÂÈË ÊÅÔÏË ÐÏ¿ÂÍÃÁ½ÂÏο˾ËÁÐ ¯¥ž¢¯* ³ÂÊÏÍÄÂÉÈÅ §Í½ÆÄÂÉÈÅ ŸÂÍÒÄÂÉÈÅ µÐɤ½Ì½Á½ÏÐÁ½ÊÂÁËÒËÁÅÏ ÀËÈËΟËÎÏËǽÏÐÁ½ÊÂÌÍËÊÅǽÂÏ ÀÍËÒËϮ¿ÂͽÏÐÁ½ÊÂÁËǽÏØ¿½ÂÏÎÜ ÌÂÎÊÜ»À½ÏÐÁ½ÊÂÁËÈÂϽÂÏ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

Ë Ï Ï Ð Á ½ ¿ÅÁÊË ÊË ÊÅÇÏË Ê ÎÉËÏÍÅÏ Ç½ÇÁ¿ÅÃÐÏÎÜ¿ÂÏÍØÄÂÉÈŠǽÇÏÂÇÐÏÍÂÇÅÄÂÉÈŠǽÇÌËÁØɽÛÏÎÜÀËÍØÄÂÉÈŠǽÇËÉØ¿½ÂÏËǽÊÄÂÉÈÛ Ë Ï Ï Ð Á ½ ¿ÅÁÊË ÊË ÊÅÇÏË Ê ÎÉËÏÍÅÏ ǽÇÍËÃÁ½ÛÏÎÜʽÍËÁØ Ç½ÇÁ¿ÅÃÐÏÎÜʽÍËÁØ Ç½ÇÅÎÔÂĽÛÏʽÍËÁØ Ç½ÇÐÒËÁÅÏÎȽ¿½ʽÍËÁË¿ Ë Ï Ï Ð Á ½ ¿ÅÁÊË ÊË ÊÅÇÏË Ê ÎÉËÏÍÅÏ ËÏÇÍØÏËÂÊÂ¾Ë ¯¥ž¢¯** °ÇÍØ¿½ÛÏÒͽÉØ¿ØÎËÇÅÂÎǽÈØ ÐÇÍØ¿½ÛÏÒͽÉØÇÍÂÌÇÅÂÎÏÂÊØ ÐÇÍØ¿½ÛÏÒͽÉØÌÈËÎÇÅÂÇÍØÕÅ ÒͽÊÅÏÎÜ¿ÒͽÉÂÁÐÒÉÅͽ ¿ÓÂÊÏÍÂÒͽɽÃÅ¿ÐÏÎËÄÅÁ½ÛÖÅ ¿ÓÂÊÏÍÂÒͽɽÃÅ¿ÐÏÐÊÅÔÏËýÛÖÅ ¿ÓÂÊÏÍÂÒͽɽÃÅ¿ÐÏÁ½ÛÖÅ ¿ÓÂÊÏÍÂÒͽɽÃÅ¿ÐÏĽ¾ÅͽÛÖÅ ¿ÓÂÊÏÍÂÒͽɽÃÅ¿ÐÏÎ̽νÛÖÅ ÅÄÓÂÊÏͽ¿ØÒËÁÜÏÉÅÍØ ÅÄÓÂÊÏͽ¿ØÒËÁÜÏÓ¿ÂÏØ ÅÄÓÂÊÏͽ¿ØÒËÁÅÏÃÅÄÊÙ ÅÄÓÂÊÏͽ¿ØÒËÁÜϾËÀÅ ÅÄÓÂÊÏͽ¿ËÄÊÅǽÂÏÈ۾˿٠¿ÓÂÊÏÍÐÒËÁÜÏÉÅÍØ ¿ÓÂÊÏÍÐÒËÁÜÏÓ¿ÂÏØ ¿ÓÂÊÏÍÐÒËÁÜϾËÀÅ ¿ÓÂÊÏÍÐÒËÁÅÏÈ۾˿Ù ¯¥ž¢¯*** ®Ç½ÈÐËÁ¿½ÂÏÒÍ½É ÎËÎÐÁËÁ¿½ÂÏÐÇͽÕÂÊÅ ÑÅÀÐÍÐËÁ¿½ÂÏËÁÂÜÊÅ ÑÅÀÐÍÐËÇÍÐýÂϾËÈÙÕËÆÇÍÐÀ ÀËÈË¿ÐËÇÍÐýÂÏÉÂÊÙÕÅÆÇÍÐÀ ÅÄÇÍÐÀ½¿ØÒËÁÜÏ˾ȽǽÅÓ¿ÂÏØ ¿ËÇÍÐÀÇÍÐÀ½¿ËÄÊÅǽÛÏɽÈÂÊÙÇÅÂÇÍÐÀÅ ÅɽÈÂÊÙÇÅÂÑÅÀÐÍÇÅ ÊËÀ½ËÔÂÍÔÂʽÔÂÏÇËÁÍÐÀ½ÜÏËàÍÐǽËÔÂÍÔÂʽÔÂÏÇËÁÍÐÀ½ÜÏËàÀËÈË¿½ÎÕÂÂÆËÔÂÍÔÂÊØÔÂÏÇË ¿ÎÂËÔÂÍÔÂÊËÔÂÏÇË ¿ÎÂÎÅÉÉÂÏÍÅÔÊË¿ÎÂÎÏÍÂÉÅÏÎÜÇÇÍÐÀÐ ÇĽÇËÊÔÂÊÊËÆÑËÍÉ ¿Î¿ËÄÊÅǽÂÏÅÄÓÂÊÏͽ ÀËÍÅÄËÊϽÈÙÔÂÏÇËËÔÂÍÔÅ¿½ÂÏ¿ÂÍÒÒͽɽ ÅËÏÁÂÈÜÂÏËÏʾ½ ÔÂÏǽÜÌÈËÎÇËÎÏÙÅÄ˾ͽÃÂÊÅÜ ËÏÁÂÈÜÂÏÅÄ˾ͽÃÂÊÅÂËÏÚÏËÀËÉÅͽ ÇͽÎËϽËÏÁÂÈÜÂÏÅÄ˾ͽÃÂÊÅÂËÏÃÅÄÊÅ ÇͽÎËϽÌÍžÈÅýÂÏÎÜǪÅÍ¿½ÊÂ

­¢³¥¼ ±ËÍɽ ËÒ¿½ÔÂʽ νɽ Î˾ËÆ ±ËÍɽ ĽÉÇÊÐϽ ¿ÊÐÏÍÅ ξÜ ±ËÍɽ ĽÉÇÊÐϽ ÎÈ¿½ Å ÎÌͽ¿½ ±ËÍɽ ĽÉÇÊÐϽ οÂÍÒÐ Å ÎÊÅÄÐ ©ÅÍ ¿ÊÐÏÍÅ ξÜ ¬Ë¿ÂÍÒÊËÎÏÙ ˾ͽÖÂʽ Ç ÌÍËÎÏͽÊÎÏ¿Ð §ËÈËÊÊØ Òͽɽ ÚÏË ÎÏÍËÆ ¿ËÅÊË¿ ĽÉÇÊÐÏØÆ ¿ξÂÅÐÀÍËýÛÖÅÆ¿Ë¿ÊÂǽÃÁ½ÜÔ½ÎÏÙĽŠ ÉÇÊÐϽ¿ξÂÀËÈË¿½ ÕÂÜ ÏËÍÎ ÍÐÇÅ ÊËÀÅÅ ¿ÏËÿÍÂÉÜÑÅÀÐͽÚÏËÓÂÈ˨ÅÊÅÜÅÌÈËΊ ÇËÎÏÙ ËÒ¿½ÏØ¿½ÛÏ ÑÅÀÐÍÐ ÎÃÅɽÛÏ Å Á½ÛÏ ÓÂÈË ²Í½É ËÒ¿½ÔÂÊ ÎÌͽ¿½ Å ÎÈ¿½ ¿ÊÅÄÐ Å ¿¿ÂÍÒÐ Å ÚÏË Á½ÂÏ Ç¿½ÁͽÏ ±ÅÀÐͽ ÎÏËÅÏ ʽ Á¿ÐÒÊËÀ½ÒÅÁ¿ÅÃÂÊÅÂÌÍ˾ÂÀ½ÂÏÌËÌͽ¿ËÆÅ È¿ËÆÎÏËÍËÊÂËÒ¿½ÏØ¿½ÜÓÂÈË Ÿ¿ÂÍÒÐ ÄËÈËÏØ ¿ËÈÊØ ÃÅÄÊÅ ŸÊÅÄÐ ÔÂÍʽÜ ¾ÂÄÁʽÅÁ½ ŸËÈʽĽ¿ËÈÊËÆÐÒËÁÅψ´ÂÈË¿ÂÇËÁÊËÁÊ¿ǽ˜

 «ÏÔÐÃÁÂÊÊËÎÏÙ νÉËÎÏËÜÏÂÈÙÊËÎÏÙ ÌËÜ¿ÈŠ ÊÅÂͽÎÎÏËÜÊÅÜÌËÜ¿ÈÂÊÅÂÔÅÎȽŸÉÂÎÏËÃÅĊ ÊÅ ÇͽÎËϽ ĽÉÇÊÐÏËÎÏÅ ¿ ξ ŸËÄÁÂÆÎÏ¿Å ʽÌÍËÎÏͽÊÎÏ¿ËÊ¿ÊÐÏÍÂÊÊÅÉ ¿ÊÐÏÍÂÊÊ¿ ξÂĽ¿ÊÂÕÊÅÉ ÍÂÇÅÌÂÍÂÒËÁÜÏ¿ÅÊËÂÌÍˊ ÎÏͽÊÎÏ¿Ë¥ÎÔÂĽÛÏÅÌËÜ¿ÈÜÛÏÎÜ



 u ÍÂÔÂÎǽÜ ½ÍÒ½Åǽ ¿ÂÍÏÅǽÈÙʽÜ ÈÅÊÅÜ ÅÄÈÐÔ½ÛÖ½ÜÚÊÂÍÀÅÛ¿ÉÅÍ u  ÍÂÔÂÎǽÜ ÇȽÎÎÅǽ ½ ¬Í½ÇÎÅÏÂÈÙ u ÚÊÂÍÀÅÜÌȽ¿ÊËÏÂÔÂÏÌË¿ÂÍÏÅǽÈÙÊØÉË¿½È½É ÐÉÂÊÙÕÂÊÅ ÅÄÈÐÔÂÊÅÜ ʽ ÉÅÍ ËÎȽ¾ÈÂÊÅ ÎÂÍÂÁÅÊØ ¾ ¨ÅÎÎÅÌ u ÌËÜ¿ÈÂÊÅ ÀËÍÅÄËÊϽÈÙÊØÒ Ë¿½Š ÈË¿ u ºÈÈÅÊÅÄÉ ¨½ËÇËËÊ u ÃÅ¿ÐÖ½Ü ÌÂÍÂÈŊ ¿½ÛÖ½ÜÎÜ ÌË¿ÂÍÒÊËÎÏÙ ¿ÊÐÏÍÅ ʽÌÍÜÃÂÊÅÜ ÊÂÏʽÍÐÃÐÅÄÈÐÔÂÊÅÜÊÂÏ u ¬ËÄÁÊÜÜ ÊÏÅǽ ¬Ë¿ÂÍÒÊËÎÏÙ ĽϿÂÍÁŠ Ƚ ËÉÂÍÏ¿ÂȽ¬Í˾ſ½ÂÏÎÜ¿ÊÐÏÍÂÊÊÅÆοÂÏ
½ÍҐ¿

¤Ê½ÆËÉÏÂÎÜ

Ç¿ÏÊÜÍËÇÐʽÏËÍÀ½Ò4PUIFCZqTЪÙۊ¦ËÍÇоÐȽÌÍËÁ½Ê½ ÐʐǽÈÙʽ ÇËÈÂÇӐÜ Ä ǽÍÏÅÊ ËÁÂÎÙÇÅÒ ½¿½ÊÀ½ÍÁÊÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÌËÔ½ÏÇÐ99ÎÏËȐÏÏÜv©ÅÒ½ÆȽ ÂÍÕÂÊÑÂÈÙÁ½ ÉÕÂܪÛÍÂʾÂ͊ À½ Î½Ç½©½ÈÅǽ ¯ÂËѐȽ±Í½—ÍɽʽϽÊÕÅÒɽÆÎÏ͐¿ÄËÁÂÎÙÇËÀË ¯Ë¿½ÍÅÎÏ¿½ÊÂĽÈÂÃÊÅÒÒÐÁËÃÊÅǐ¿­Ë¾ËÏÅ ÖË¿ÉÅÊÐÈËÉÐľÂ͐Š À½ÈÅÎÜ¿Đ¾Í½ÊʐËÁÂÎÙÇËÀËÌËÇÍË¿ÅÏÂÈÜÉÅÎÏÂÓÏ¿¼ÇË¿½¬ÂÍÂÉÂʽ ̐ÄʐÕ¿¿½Ã½ÈÅÎÜĽÀоÈÂÊÅÉŧËÈÂÇÓÛ ÇËÏÍÐÌËÌͽ¿ÐÉËÃʽʽŠ Ä¿½ÏÅÌÂÍÈÅÊËÛͽÊÊÙËÀËÐÇͽœÊÎÙÇËÀ˽¿½ÊÀ½ÍÁÐ ĽÉÈÊÏÅÎ ÁËȽ͐¿ ÌÍÅÁ¾½¿ ±ËÊÁ ÐÇͽœÊÎÙÇËÀË ½¿½ÊÀ½ÍÁÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ĽŠ ÎÊË¿ÊÅÇËÉÜÇËÀË—ÇŜ¿ÎÙÇÅƾÄÊÂÎÉÂʝÊÁ͐ƝÁ½ÉË¿ÎÙÇÅÆ ª½ ÌÂÍÂÁ½ÐÇӐËÊÊËÉÐ ÌËǽĐ ¿ §Å—¿ ÎÏËÈÅÔʐ Õ½Êп½ÈÙÊÅÇÅ ÉÅΊ ÏÂÓÏ¿½ÄËÆÇÊÐÈÅvÇËÈÂÇӐœϽÇËÀË͐¿ÊÜɐÀ¾ÅÌËĽÄÁÍÅÏÅʽ¿ÏÙ ª½ÓËʽÈÙÊÅÆÒÐÁËÃʐÆÉÐÄÂƬÍËÇËÕÏË¿ÊÐÇËÈÂÇÓÛ œœÊÂÌÍËÎÏÐ ÁËÈÛ ÌÍË ËÁÂÎÙÇÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÌËÔ½ÏÇÐ ²² ÎÏËȐÏÏÜ ½ ϽÇËà ÌÍË ÊÂÄ¿ÅÔ½ÆÊÐËÎ˾ÅÎϐÎÏÙľÅͽԽv¼ÇË¿½¬ÂÍÂÉÂʽvʽÌÍËҽʊ ÊÜ "35 6,3"*/& ÍËÄÌË¿Á½ÛÏÙ ËÁÂÎÙǐ ÃÐÍʽȐÎÏÅ Æ ÇÐÈÙÏÐÍËÈËÀÅ ‡¿ÀÂÊ ËÈо˿ÎÙÇÅÆϽ‡¿ÀÂÊ¡ÂÉÂÊËÇ

ÌÂÍÕÅÆ Ë Á Â Î Ù Ç Å Æ ½¿½ÊÀ½ÍÁ

<>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


«

ÁÂÎÙǽ ÕÇËȽ ÃÅ¿ËÌÅÎÐ ¿ÅÊŊ ǽȽ ¿ ÌÍËÏÅÎÏËÜÊʐ ÏͽÁÅӐÆ Ͻ½¿½ÊÀ½ÍÁЯͽÁÅӐ—Ûv¿Á ÌËÔ½ÏÇÐ ²² ÎÏËȐÏÏÜ v ÎϽȽ ̐¿ÁÂÊÊËÍËΐÆÎÙǽ ÕÇËȽ ©ËŠ ÈËÁÊË¿½ÏËÍÅʽ¿Ô½ÈÅÎÜ¿§Å͐½Ç½§ËΊ ϽÊÁÆÕÐǽÈÅο˜ÒÕÈÜҐ¿ÐÃÅ¿ËÌÅΐ ŒÄÁÅÈÅ ÁË ©ÛÊÒÂʽ ¬½ÍÅý ÌË¿ÂÍϽŠ ÈÅÎÙ ½¾ÅÌËǽĽÏÅÎ̐¿¿ÏÔÅÄÊÅÇ½É ÖË ¿ÉÅÎÏÂÓÏ¿½—ÊՐÉËÃÈÅ¿ËÎϐ ª½ ĽÀ½ÈÙÊËÍËΐÆÎÙÇËÉÐ Æ οÏ˿ˊ ÉÐ ÌÍËÎÏË͐ Ä¿ÅÔ½ÆÊË à «ÁÂν v Ó νÈËÊÅ ÎÇÐÈÙÌÏËͽ Ÿ ÄÁ¾ÎÙÇËÀË Á ¾ÐÈÅ ÌËǽĽʐ ¿ÌÂÍÕ ¿ ­Ëΐœ ¿ ËÁÊÅÒ ¿ÅÎϽ¿ÇË¿ÅÒ ĽȽÒ ¾Ð¾ÊË¿Ë¿½ÈÂÏӐ Æ ©½ÏÎ ËÁÂÎÅÏÅ Æ ª ËÊÔ½ÍË¿½ © ¨½Š ͐ËÊË¿ «ÁÂν v Ó Ÿ §½ÊÁÅÊÎÙÇÅÆ ¡žÐ ÍÈ ÛÇ §ÍÐ ÔÂÊÅÒ ª È ÙÏÉ½Ê Ÿ ¯½ÏȐÊe¿ÎŠϽÇſΐ¿ËÊÅ ¿ÅÎϽ¿Š ÈÜÛÔÅÎÙ ¿ «ÁÂΐ ĽǐÊÔÐÛÔÅ ÏÐÏ ÒЊ ÁËÃʗ ÐÔÅÈÅÖ  Ê ÎϽÈÅ ÒÐÁËÃÊÅǽŠ ÉÅ«ÁÂÎÅ¡ÈÜÊÅÒÓÂɐÎÏ˾ÐÈËϐÈÙÇÅ ÎϽÍÏË¿ÅÉɽÆÁ½ÊÔÅÇËÉ §ËÈÅ ÉÅ ÀË¿ËÍÅÉË ˆÌÂÍÕÅÆ ËÁÂÎÙÇÅÆ ½¿½ÊÀ½ÍÁ˜ v ÏË ʽÆÔ½ÎϐÕ ĿÂÍϽ—Éˊ ÎÜ ¿ ̽ÉqÜϐ ÁË ¯Ë¿½ÍÅÎÏ¿½ ÊÂĽÈÂÃÊÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ «ÁÊ½Ç ÄËÀÈÜÁÐʽ¿¾ËÀÎÏÙľÂÍÂÃÂÊËÀË ɽÏÂ͐½ÈÐ ÍËÄÌË¿ÁÙÌÍˈËÁÂÎÙÇÅÒÊÂĽŠ ÈÂÃÊÅҘ¾ÐȽ¾ÎÒËýʽËÌÅÎ½ÍҐÏÂÇÏЊ ÍŝÏȽÊÏÅÁÅ ÜǾÅ žÐ¿½ÛÏÙÐÃÅÏϐÔÐÁÂν ¿ÍÅÉËÉÅ¿ÊÅÒ ÔÅÊ¿ÍÅÉË¡ËϽÇÅÒÔÐÁÂο½ÍÏË¿ÁÊŠ ÎÏÅÆÏ ÖËÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÄʽ¿ÂÓÙ¨ÂÎÜŸËƊ ÎÇÐÊ¿ÁʽÆÕȽ¿ÄͽœÈÁÏÂÆϽ¿ÊÐǐ¿

<>ÉÕÂƪÛÍÂʾÂÍÀ ž½ÊÇÂÏ®½ÈËÉœ <>ŸÇÏËÍ©ÁÈÂÍ »ÒÊ¿ÅÔ Î½Ç©½ÈÅÇ ÉÕÂƪÛÍÂʾÂÍÀ <>ÄͽœÈÙ©ÂÇÎÅÊ ŸÐÈÅÓÜ <>

ÇËÈÂÇӐËÊÂͽ ÉÂÓÂʽϽ ¿ÔÂÊËÀË Æ ¿ËÁŠ ÊËԽΠͽ¾Åʽ ¼ÇË¿½ ¬ÂÍÂÉÂʽ v Ð ÊÅÒ ľÂ͐À½ÈÅÎÜǽÍÏÅÊňËÁÂÎÙÇÅÒÊÂĽÈÂÊ ÊÅҘ Đ¾Í½ÊÊÅÉÐvÍËǽÒ ¨ÂÎÜ ŸËÆÎÇÐÊ Ê ÈÅÕ ÄʽÆÕȽ Ӑ Çˊ ÈÂÇӐœ Ê ÈÅÕ ÌÍŜҽȽ ¿ «ÁÂÎÐ ½¾Å ÌËÌͽÓÛ¿½ÏÅ¿½ÍҐ¿½ÒϽ¾¾ÈËÏÂÇ½Ò Ð ÌÍÅ¿½ÏÊÅÒÇËÈÂÇӐÜÒ ½ÈÂÆÐȽÕÏп½È½ ¿ÍËӐ¿ÅÎϽ¿ÇпÄͽœÈvˆ«ÁÂÎÙǐ ̽ÍÅýÊŘ®Ï½ÏϐÄqÜ¿ÅÈÅÎÜ¿¬½ÍÅÐÆ ªÙۊ¦ËÍÇÐ ¿ ©ËÎÇ¿ Æ Ä¿ÅÔ½ÆÊË à Ð «ÁÂΐ²ËϐÈËÎÜÌËǽĽÏÅÓÛ¿ÅÎϽ¿Çп °ÇͽœÊ ʽνÉÌÂÍÂÁ ¿«ÁÂΐŸÂÈÅÎÜÌŠ ÍÂÀË¿ËÍÅĬËÎËÈÙÎÏ¿ËɏÄͽœÈÛ¿°ÇͽŠ œÊ v Ê ¿ÅÆÕÈË ÎÏͽÒ˿ǽ ¿ÅÜ¿ÅȽÎÜ ÊÂ̐ÁÆËÉÊËÛ «ÁʽÇ ÔÐÁÂν ÏÍÅ¿½ÈÅ «Áʽ Ä ÍËÁÅʊ Î̽ÁÇ˗ÉӐ¿ ¿ÅÎϽ¿ÅȽ οËÛ Ô½ÎÏÅÊÐ ÇËÈÂÇӐœ ʽ ½ÐÇӐËʐ ˆ®ËϾÎ˜ v ½ Ó ÌËʽÁ Í˾Ï ÏÍÂÏÅʽ ÏËÀË ÖË ¼Ç¿ ¬ÂÍÂÉÂÊĐ¾Í½¿ÌÍÅ¿ÄÐÍËӐ¿ÄŠ ͽœÈÙ ÁÂÍý¿ÅʽÏËÆÉËÉÂÊϐÖÂʐΊ Êп½ÈË ËÎÙÓÛÇËÈÂÇӐÛËÁÊÅÉÈËÏËÉ ÇÐÌÅ¿ ÇŜ¿ÎÙÇÅÆ ÇËÈÂÇӐËÊÂÍ ÊÁ͐Æ Á½ÉË¿ÎÙÇÅƧ½ÍÏÅÊÅÌË¿ÂÍÊÐÈÅÎÜ ° ÎϽÏÏÜÒ ÌÍË ¿ÅÎϽ¿ÇÐ ˆ«ÁÂÎÙǐ ̽ÍŊ ýÊŘ ¿Î ÄͽœÈÙÎÙǐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÄʽ¿Ó ¾ÐÈÅ ËÁÊËÎϽÆʐ ÇËÈÂÇӐÜ ¼ÇË¿½ ¬ÂÍŠ ÉÂʽ ½ ¿Ê œœ ÌËǽÄп½¿ ÕÅÍËÇËÉÐ ÀÈ܊ Á½Ô¿ Ð Æ ÍËÇ½Ò ¿ÌÈÅÊÐȽ ʽ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÄͽœÈÛ ÎÑËÍÉп½È½ ÄͽŠ œÈÙÎÙÇÅÆÉËÁÂÍʐÄÉ «ÁʽÇÌË¿ÂÍʐÉËÎÜ¿«ÁÂÎЩÅÊÂ͐ÁÇË ʽÄÅ¿½—ÉË ÊËÊÇËÊÑËÍɐÄÉ ŠÒ ÍËǐ¿

²²ÎÏËȐÏÏ܈ÁÍÐÀÅÉËÁÂÎÙÇÅɽ¿½ÊÀ½ÍŠ ÁËɘ °ÌÂÍÕ ÓÛ ÏÂÍɐÊËÈËÀÛ ĽÌÍˊ ÌËÊп½¿ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÄʽ¿ÂÓÙ  ÒÐÁËÃÊÅÇ ®ÂÍÀÆ§ÊÜė¿ ÌÂ͐ʽÇÕÅ¿ÕÅÑËÍÉЊ ÈÐ © Í˾ɽʽ v ÁÍÐÀÅÆÉËÎÇË¿ÎÙÇÅÆ ½¿½ÊÀ½ÍÁÌÍËÌÂÍÕÅÆËÁÂÎÙÇÅƽ¿½ÊŠ À½ÍÁÉËÀÈÅÎÐÁÅÏÅĐÎϽÏÂÆÐÁ½¿ÊÒÀ½Š ÄÂϽҐÃÐÍÊ½È½Ò ǽϽÈËÀ¿¿ÅÎϽ¿ËÇ Ľ ÌqÜÏÙɽŠÕÎÏÙɽËÍÅÀÊ½È½ÉÅ ÖËľÂÍŠ ÀÈÅÎÜ¿ÇËÈÂÇӐÜÒʽÕËÀËɐÎϽ ÉÂʽ ¯ÂËѐȽ ±Í½—Íɽʽ ÉÕÂÜ ªÛŠ ÍÂʾÂÍÀ½ ®½ÊÁÍË ±½ÄÊ Ä¿ÐÔ½ÈÅ ɽŠ ÀÔÊË ÏËÉÐ ÖË ¾ÐÈÅ Ë¿Üʐ ÎÌËÀ½Á½ÉÅ œÒʐÒÐÔʐ¿ÁÍÐĐ¿ÉqܼÇË¿½¬ÂÍÂÉÂʽ ¿Ä½À½È Ê ¿ÅÉË¿ÈÜÈËÎÜ ʐ¾Å ÎÏÂÍÈËÎÜ Ä ̽ÉqÜϐ ©½ÈË ÏËÀË ÖË ͽ¾ÅÊ ÖË ΐˊ ʐÎÏ ϽÇ ÖÂ Æ ̐ÁÏÍÅÉп½¿ ˆÈ¿Â˜ ÉÅΊ ÏÂÓÏ¿Ë ¬ÍÅÆÕË¿ ԽΠ¿ÁÁ½ÏÅ ʽÈÂÃÊ ӐÆÊÂËÍÁÅʽÍʐÆÈÛÁÅʐ «Î˾ÅÎϐÎÏÙνÉËÀ˼ÇË¿½¬ÂÍÂÉÂʽÊ ÉÂÊÕӐǽ¿½ ʐÃËÎ˾ÅÎÏËÎϐÒÐÁËÃÊŊ ǐ¿ ÔŜ Í˾ËÏÅ ¿Ê ÇËÈÂÇӐËÊп½¿  Ìˊ Âϐ¿ ÜÇÅÒ¿ÊË̐Çп½¿ªÂÁ½ÍɽËÁÅÊÄ ÌÂÍÕËÌÍËҐÁӐ¿ ʽ ÄÂÉȐ ÄͽœÈÛ ÌÍˊ ÑÂÎËÍ ÎÏË͐œ ¦ËÎÅÌ §È½ÐÄÊÂÍ Ä ÜÇÅÉ ¬ÂÍÂÉÂÊÐÍËӐÂɐÀÍп½¿Ä«ÁÂÎÅ¿ ¢ÍÂӊÎͽÂÈÙʽÄʽÉÂÊÅÏËÉÐ̽ÍËÌȽ¿ ˆ­ÐÎȽʘ ÀË¿ËÍÅ¿ ÖË ¼ÇË¿Ð ¬ÂÍÂÉÂÊÐ ¾ÈÙÕ¾̐ÁÆÕÈËÌ͐ĿÅÖ±ÂÊËÉÂÊv ϽÇËÛ͐ÄÊ˾ÔÊËÛ ¿½ÃÈÅ¿ËÛÆÐÎ̐Պ ÊËÛ¾ÐȽÆËÀËÁÜÈÙʐÎÏÙ ÈžËÇÅÆ ÊŠ ÏÂȐÀÂÊÏÊÅÆ ¾ÈÅÎÇÐÔ ËοÔÂÊÅÆ ¼Ç¿ ¬ÂÍÂÉÂÊ ÌËÎȐÁË¿ÊË ĽÌÍË¿½ÁÃп½¿ Ð ÃÅÏÏÜο˜ˆÁ½ȐÄÉŘ

<> ¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @
<> <>§½Ï½ÈËÀ¿ÅÎϽ¿ÇÅÇËÈÂÇӐœ ¼ÇË¿½¬ÂÍÂÉÂʽ¯ÂÈي¿¿ <>¼Ç¿¬ÂÍÂÉÂÊ

¼Ç¿¬ÂÍÂÉÂÊv Ľ¾ÐÏÅÆÇËÈÂÇӐËÊÂÍ ª½ÍËÁÅ¿ÕÅÎÙÐÍËӐ¿£ÅÏËÉÅ͐¿ ÍËÁÅʐͽ¾Åʽ ¬ÂÍÂÉÂÊÄÁ˾пÇȽÎÅԊ ÊЗ¿ÍÂÆÎÙÇÐËοÏÐÒÂÁÂ͊—ÕÅ¿½Š¾ÂÆϊ ÉÅÁͽÕvνÉÎϽ¿ͽ¾ÅÊËɧËÈÅÍˊ ÁÅʽ ÌÂÍœҽȽ ¿ «ÁÂÎÐ ¿Ê ÌÍËÁË¿ÃÅ¿ ½ÇÏÅ¿ÊË ĽÆɽÏÅÎÜ νÉËËοÏËÛ È ËÁÂÎÙÇ ÌË¿ÏÍÜ ËÔ¿ÅÁÊË ɽ— ËÎ˾ÈŊ ¿ÅÆ ¿ÌÈÅ¿ ¡ÐàÎÇËÍË ¬ÂÍÂÉÂÊ ¿Òˊ ÁÅÏÙ ÁË ÊÏÂÈÂÇÏнÈÙÊËÀË ÎÂÍÂÁË¿ÅÖ½ ΐËʐÎÏÎÙÇËÀË ÍÐÒÐ ÎϽ— ËÁÊÅÉ Ä ËÍÀ½Š ʐĽÏË͐¿ ͽÁÅǽȊÎËӐ½ÈÎÏÅÔʘ ̽Íϐœ ˆ­Ë¾ÏÊÅÇÅ ®ËÊИ ½ ÌËϐÉ  ÀËÈË¿ËÛ ÓÂÊÏͽÈÙÊËÀË ÇËɐÏÂÏÐ ÔÈÂÊËÉ ŸÅÇˊ ʽ¿ÔËÀËÇËɐÏÂÏÐÌÍŵϽ¾—¿ÍÂÆÎÙÇÅÒ ¾ËÆË¿ÅÒ ÁÍÐÃÅÊ ÁÈÜ ¾ËÍËÏÙ¾Å Ä ÌËÀÍˊ ɽÉÅ ¿ «ÁÂΐ ¤ ÁÂÇȽͽӐ—Û ο˗œ ̽͊ ϐœ ¿Ê ¿ÅÎÏÐ̽¿ ʽ 7** ŸÎÂÍËΐÆÎÙÇËÉÐ ΐËʐÎÏÎÙÇËÉÐ ÄqœÄÁ ¿ ¬ÂÏÍËÀͽÁ È ËÎÊË¿Ê ÅÆԽΐÎÅÈÅ¿Ê¿Å͐ÕÅ¿ÌÍÅο܊ ÏÅÏÅÌÍËοÏÅÏÂÈÙÎÙǐÆÁÜÈÙÊËÎϐ ¤ÛÊËÎϐ¬ÂÍÂÉÂʾпÌÍÅÎÏͽÎÊÅÉÇÊŊ ÀËÈÛ¾ËÉ°ÍËӐ¿ÊÄÁÍÐÃÅÊËÛ¿ÁŠ ÇÍÅ¿ÇÊÅÀ½ÍÊÛˆ§ÐÈÙÏÐͽ˜ʽ¬ÍÂ˾ͽŠ ÃÂÊÎÙÇÆ ÖËÎÈÐÃÅȽƾ¾È ËÏÂÇËÛ ©½À½ÄÅÊ Õ¿ÅÁÇË ÎϽ¿ ËÁÊÅÉ Ä ÓÂÊÏ͐¿ —¿ÍÂÆÎÙǘ ÊÏÂȐÀÂÊӐœ ɐÎϽ ˆÄ¾Í½ÊŠ ÊÜÉ ÉÐÁÍÂӐ¿˜ v ÆËÀË ÀËÎÏÜÉÅ ¾ÐÈÅ ÌÅÎÙÉÂÊÊÅÇ ©ÂÊÁÂÈ ©ËÆÒÂ͊®ÑËÍÅÉ ÎÏËÍÅÇ ¡½¿ÅÁ §½Ò½Ê½ ÌоȐÓÅÎÏ  ÍŠ Á½ÇÏËÍ ¦Š² ­½¿ÊÅÓÙÇÅÆ ÈÂÀÂÊÁ½ÍÊÅÆ<>

ÌËÂÏ ²½œÉŠª½ÒɽÊ žÜÈÅÇ ª½ ϐÆ νɐÆ ¿ÐÈÅӐ ÄʽÒËÁÅÈËÎÜ ²ÐÁËÃʗ ÐÔÅÈÅÖ  ÏËÉÐ Ê ÁÅ¿ÊË ÖË ÊÂĽ¾½ÍËÉ ¬ÂÍÂÉÂÊ ÌËÄʽÆËÉÅ¿ÎÜ ½ ÌËϐÉ  ÄÁÍÐÃÅ¿ÎÜ Ä Ï¿ËÍÔËÛ ÊÏÂȐÀÂÊӐ—Û ɐÎϽ ®ÌËÔ½ÏÇÐ Ó ¾ÐÈÅ ÉËÈËÁ ȐÏÂͽÏËÍÅ ÏÍËÒÅ ̐ÄʐŠ ÕÂvÒÐÁËÃÊÅÇÅ ¾ÈÙÕ½Ô½ÎÏÅʽÄÜÇÅÒ ¾ÐÈÅ —¿ÍÂÜÉÅ ÖË Ê ÁÅ¿ÊË v ÏÍÂÏÅʽ ʽÎÂÈÂÊÊÜ «ÁÂÎÅ ¿ ÏËÆ Ô½Î ¾ÐȽ —¿ÍÂƊ ÎÙÇËÛ ®½É ¬ÂÍÂÉÂÊ ÌÍÅÀ½Áп½¿ ˆe¿ ËÁÊ ÏË¿½ÍÅÎÏ¿Ë ̐Á ʽĿËÛ ˆÊÂĽÈÂÊ ʐ˜ ˾q—ÁʽÈÅÎÜ ǐÈÙǽ ÉËÈËÁÅÒ ÊËΐœ¿ ϽȽÊÏÐ ¿ ÌËÂМ Æ ÃÅ¿ËÌÅΐ ŒÒʗ ɽÏÂ͐½ÈÙÊ ÎϽÊË¿ÅÖ ¾ÐÈË ¿½ÃÇÅÉ ÖË ÌÍÅ¿ÂÈË œÒ ÁË ÁÐÒ˿ʘ ÁÂÀͽÁ½Óœ ½ÎÅɐÈÜӐÜ ÍËÄqœÁ½È½ œÒʐ ÁÐՐ «ÏËÃ Ü ¿Å͐ÕÅ¿ÁËÌËÉËÀÏÅӐÆÉËÈËÁ ĽÐÉË¿Å ÖËÉËÜÁËÌËÉËÀ½ÌË¿ÂÍÊÂœÒÁËÇͽÖËÀË ÎϽÊÐÜÇÐÍËÄÐɐÊʐÈÛÁÎÙÇËÉÐ Ͻǐ¿ —¿ÍÂÆÎÙÇËÉÐ ° ÀÍÐ̐ ÌËÂϐ¿ ËÎ˾ÈÅ¿Ë ¿Á͐ÄÊÜÈÅÎÜ ž½ÀÍÅÓÙÇÅÆ žÈÛÉÇÊ ®Ë¾ËÈÙ ±ÊÇϽÊ³¾ÐÈňÇËÍÅÑÂÜÉÅ ÉËÈËÁ˜ÌËÂ̘°ÌÍËÀͽÉÐÉ˗œÁËÌËÉˊ Àžп¿ÇÈÛÔÂÊÅÆϽÇËпÍÅÏ¶Ë ÎÏËÎЗÏÙÎÜӐ—œ¾ËÀÂÉÅ ʐÔËÀËÄÓÙËÀËÊ ¿ÅÆÕÈË ¿ÎÜÌÍËÀͽɽÎǽÎп½È½Îܘ  ËÎÙ Ä ÒÐÁËÃÊÅǽÉÅ ÎÇȽÈËÎÜ §ËÈÅ ¿ «ÁÂΐ ÍËÄÌËÔ½¿ ÑËÍÉп½ÏÅÎÜ ÍÐÒ ÉËÈˊ ÁÅÒÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÇËÏ͐ʾÐÈÅÆÊÂÒËϐŠ ÈžÐÏÅÎÒËÃÅÉÅʽÏͽÁÅӐÆÊÅÒ̐¿ÁÂʊ

ÊËÍËΐÆÎÙÇÅÒ ¼Ç¿ ¬ÂÍÂÉÂÊ ɽÛÔÅ Ê ÈÅÕÂÒÐÁËÃʐÆÎɽǐÔÐÏÏÜ ½ÈÂÆÌ¿ÊÐ ÎɐÈÅ¿ÎÏÙ ÌËÎȐÁË¿ÊË ÇÐÌп½¿ œÒʐ Íˊ ¾ËÏÅ ÁËÌËɽÀ½¿ ËÍÀ½ÊÄ˿п½ÏÅ ¿ÅÎϽ¿Š ÇÅ ѐʽÊÎË¿Ë ̐ÁÏÍÅÉп½¿ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÄÁÍÐÃÅ¿ÎÜ Ä ªÛÍÂʾÂÍÀËÉ ±Í½—ÍɽŠ ÊËÉ ©½ÈÅÇËÉ ¤½ ÁÂÎÜÏÙ ÍËǐ¿ ¿Ê ÌÍŊ Á¾½¿¾ÈÅÄÙÇËÁ¿ËÒÎËÏÁ¿½ÁÓÜÏÅÍ˾Ï ®½É ¬ÂÍÂÉÂÊ ÌÅν¿ ˆª½ ÌËÔ½ÏÇÐ ÓÙËÀË ÌÂ͐ËÁÐ ¿ ÉÂÊ ¿ ÀËÈË¿ ʽÍËÁÅÈÅÎÜ Á¿ Áœ ÁÈÜ ¢ÍÂӊÎͽÂÈÜ Ͻ œÒ ¿ÏÈÂÊÊÜ ¿ ͽÈÙʐÎÏÙ½ ¾¾ÈËÏÂǽÄȐÊÀ¿ÎÏÅÇÅÆ ¿ÍÅÏÎÙǘÇÐÈÙÏÐÍž ÒÐÁËÃÊÜÀ½ÈÂÍÂÜ —¿ÍÂÆÎÙÇÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ Ð Á½ÎÌË͐ Ͻ ¿ ¢ÍÂӊÎͽÂȐ ¬ÍËÏÜÀËÉ ÁÂÎÜÏÅ ÍËǐ¿  ϽÇËÃ̐ÁԽοÆÊÅÆÍ¿ËÈÛӐœÜ¿ÇȽ¿ ÎÅÈÅÆÀÍËՐ¿ӐÁ¿ÇËÈÂÇӐœ˜ ¦ËÉо½À½ÏË¿ÔËÉпÁ½ÈËÎÜͽȐÄп½ÏÅ ˾ÅÁ¿ӐÁœ°ÀÍÐÁʐŠÀ˼ǐ¿¾Í½Š ÉË¿ÅÔĽÈÅÕÅ¿«ÁÂÎÐÆÌÂÍ¿ÄЬ½ÈÂΊ ÏÅÊÐĐ¾Í½ÊÊÜǽÍÏÅÊ ¿ÂÈÅÇо¾ÈËÏÂÇÐ ÄÇÊÅÀ½ÉÅǐÈÙÇËɽÉË¿½ÉÅÆËÎ˾ÅÎÏÅÆ ½ÍҐ¿ ®ÂÍÓ¿ÅÊÐ ÒÐÁËÃÊÙ˜ ÇËÈÂÇӐœ ÎϽÊË¿ÅÈÅÍ˾ËÏÅËÁÂÎÙÇÅÒÉËÁÂÍʐÎϐ¿ Ä¯Ë¿½ÍÅÎÏ¿½ÊÂĽÈÂÃÊÅÒÒÐÁËÃÊÅǐ¿v ©ÅÒ½ÆȽ ÂÍÕÂÊÑÂÈÙÁ½ ÉÕÂÜ ªÛŠ ÍÂʾÂÍÀ½ Î½Ç½ ©½ÈÅǽ ¯ÂËѐȽ ±Í½Š —Íɽʽ ®ÅÀÅÄÉÐÊÁ½«ÈÂοÅÔ½ ÄͽœÈÜ ©ÂÇÎÅʽ ®½ÊÁÍË ±½ÄÊ v ÎϽÍÕËÀË ¾Í½Ï½ ÈȐ ÈÙѽ Ͻ Ê ° ÇËÈÂÇӐœ ¾ÐÈÅ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

Æ ǽÍÏÅÊÅ ̐¿ÁÂÊÊËÍËΐÆÎÙÇÅÒ ÒÐÁËÊ ÊÅǐ¿ ÔÈÂʐ¿¯¬­²ŸËÈËÁÅÉÅͽ¤½ÐÄ  Î½Ç½žÍËÁÎÙÇËÀË Ÿ½ÓȽ¿½ª½½Ç ©ÅÇˊ ÈÅ ¿½ÊË¿½ ©ËÆÎÂÜ ©ÅÒ½ÆȽ ±ÂÑÂ͊ ÇËÍʽŸÊÉ͐ܿÌÍË¿ÅÎϽ¿ÇЈÇͽÖÅÒ —¿ÍÂÆÎÙÇÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ Ð ¬½ÈÂÎÏÅʐ˜ ª½ÓËʽÈÙʐÆ ½Ç½ÁÂɐœ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ©ÐÄœ ˾ͽÄËÏ¿ËÍÔÅÒ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ ¬ÂÍÂÁ¾½Ô½Èˊ ÎÜ ʽ¿ÏÙ ÖË Ô½ÎÏÅʽ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÂɐŠ ÀÍЗͽÄËɐÄÊÅÉ°¬½ÈÂÎÏÅʐ¬ÂÍÂÉÂÊ ½ÇÏÅ¿Ê˾ÂÍÂÏÙÎÜÁËÍ˾ËÏÅ ¿Ã¿ ÍËӐ ÔÂÍÂÄ ̐¿ÍËÇÐ ̐ÎÈÜ ÂɐÀͽӐœ Ë͊ À½ÊÄ˿З ÌÂÍÕÐ ¿ÅÎϽ¿ÇÐ ο˗œ ÇËÈÂNJ Ӑœ ¿ ÀÉʽМ ˆ ÂÍÓȐܘ ³Â ¾ÐȽ ¿Ä½À½È ÌÂÍÕ½ ÂÇÎÌËÄÅӐÜ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ¿ ÏËÁÕÊÙËÉÐ ÄͽœÈ ª½ÎÏÐÌÊËÀË ÍËÇÐ ¼Ç¿ ¾Í½ÉË¿ÅÔ ¿ÁÇÍÅ¿½— ¿ ¯ÂÈي¿¿ ˆ¬½ÈÂÎÏÅÊÎÙÇÐ ÌËÎϐÆÊÐ ÒÐÁËÃÊÛ À½Š ÈÂÍÂۘ Á¿ÅÎϽ¿ÈܗÍ˾ËÏÅÆËÁÂÎÅϐ¿  ÜÑÑÎÙÇÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿  ¿ÅÇȽÁ½Ô¿ ¿ÇÈÛÔ½ÛÔÅžËÍÅνµ½Ó½ ¤Â—¿½­½¾½Ê½ ©ÂœÍ½  Ð͊Íq— Ͻ ÊÕÅÒ È  ɽ¾ÐÏÙ Ê ÌÍÅÆÕË¿ Ö ԽΠ v ÆËÀË ÊÓ½ÏÅ¿Å ʽÕÏË¿ÒÐÛÏÙÎÜ ʽ ¾½ÆÁÐÐÎÏÙ  ÊÂĽŠ Ӑǽ¿ÈÂʐÎÏÙ ¬Í½¿Á½ ¿ ÍËӐ ÌÂ͊ ÕÅÆÉÂͯÂÈي¿¿½ ϽÇËÃËÁÂÎÅÏ©ÂœÍ ¡ÅÄÂÊÀËÑ ÎÏ¿ËÍÛÛÔÅÒÐÁËÃʐÆÉÐÄÂÆ ÌËÌÍËÎÅ¿ Ð ¬ÂÍÂÉÂʽ ǐÈÙǽ Í˾Ï ½È ¿Ê Ê ÒËϐ¿ ÍËľſ½ÏÅ ϽÇ ÍÂÏÂÈÙÊË ̐Š Á¾Í½ÊÐ ÇËÈÂÇӐÛ ¡Ë νɘ ÎÉÂÍϐ ǽ͊

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<> <>¬ËȐʽ©½ÉÅÔ¿½ŠªÛÍÂʾÂÍÀ ª½ÏÛÍÉËÍÏ <>®ÅÀÅÄÉÐÊÁ«ÈÂοÅÔ ¬ËÍÏÍÂÏ®½ÊÁÍ˱½ÄÊ <>¬ËȐʽ©½ÉÅÔ¿½ŠªÛÍÂʾÂÍÀ ª½ÏÛÍÉËÍÏ

<>
ÏÅÊÅ Æ ɽÈÛÊÇÅ ËÁÂÎÅϐ¿ ¿ÅΐÈÅ ¿ ÆËÀË ÏÂÈي½¿¿ÎÙǐÆ Ç¿½ÍÏÅ͐ ʽ ¾ÐÈÙ¿½Í ­ËÏÕÅÈÙÁ ¿ÁÇÍÅϐÆÁÈܿΐҾ½Ã½Š ÛÔÅÒ ¬ÎÈÜ ÎÉÂÍϐ ¬ÂÍÂÉÂʽ ÇËÈÂÇӐÜ ÌÂÍÂÆÕȽÆËÀËÁÏÜÉ ° ÍËӐ Ê¿ÂÈÅǽ Ô½ÎÏÅʽ ÓÙˊ ÀË Đ¾Í½ÊÊÜ ÂÇÎÌËÊп½È½ÎÜ ¿ ¯ÂÈي ¿¿ÎÙÇËÉÐÉÐÄœʽ¿ÅÎϽ¿Ó ÌÍÅοÜÔŠ ʐÆÉÅÎÏÂÓϿАÄͽœÈÙÎÙÇÅÒÒÐÁËÃÊÅǐ¿ v ÍÍ  ʽÍÂÕϐ ÎϽͽÊÊÜÉÅ ¨ÂΐŸËÆÎÇÐÊÐÏͽ¿ÊÍËÇÐǽÍÏŊ ÊÅ Æ ɽÈÛÊÇÅ ˆËÁÂÎÙÇÅÒ ̽ÍÅýʘ Ìˊ ÎϽÈÅÌÂÍÂÁÀÈÜÁ½Ô½ÉÅ¿ÌË¿ÊËÉÐ˾ÎÜĐ ¿ ©ÐÄœ ÍËΐÆÎÙÇËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ É ³Âϊ ȐÊÅÒЭ½É½ÏŠ ½Ê «Ç͐É ɽÈÙË¿ÊÅÔ˜ ÇËÈÂÇӐœ ʽ ÌËԽϊ ÇÐ Á¿½ÁÓÜÏÅÒ ÍËǐ¿ ¬ÂÍÂÉÂÊ ¿ÁÇÍÅ¿ ¾¾ÈËÏÂÇÐ ÖË ÄÀËÁËÉ ÌÂÍÂÏ¿ËÍÅȽÎÜ ¿ ÊÏÂÈÂÇÏнÈÙÊÅÆ ÓÂÊÏÍ ¯ÂÈي¿¿½  ¿ ŠÒ ÍËǽÒ ¿Ê ÄÁÆÎÊۗ É͐Û ο˗œ ÉËÈËÁËÎϐ Æ ¿ÅÇËÊЗ Ä½ÍÇ Á½ÊÅÆ Î˾ ¾½À½ÏË ÍËǐ¿ ÏËÉÐ Ö ¿ «ÁÂΐ ÌÍÅο܊ ÏÅÏÅξ¿ſÔÂÊÊÛ½ÎÎÅ͐ÆÎÙÇËÀËÇÈŊ ÊËÌÅÎÐÆÍËÄÕÅÑÍп½ÊÊÛÎϽÍË¿ÅÊÊÅÒ ÏÂÇÎϐ¿ÎÂɐÏÎÙǘȐÏÂͽÏÐÍŤ½Í½Ä¿Ê ¿¿½Ã½—ÏÙÎÜ ËÁÊÅÉ Ä ̐ËÊÂ͐¿ ½ÎÎÅ͐ˊ ÈËÀœ ¿ ¢ÍÂӊÎͽÂȐ ®¿ËÛ ¾¾ÈËÏÂÇÐ v

¾ÈÅÄÙÇËʽÐÇË¿ÅÒÇÊÅÀv¿ÊÌˊ Á½Íп½¿Ðʐ¿ÂÍÎÅÏÂÏЯÂÈي¿¿½ ªÅʐ ÉËÃʽ ¿Ì¿ÊÂÊË ÎǽĽÏÅ ÖË ÁŠ ÜÈÙʐÎÏÙ ¼ÇË¿½ ¬ÂÍÂÉÂʽ ¿ÌÈÅÊÐȽ ʽ ÍËÄ¿ÅÏËÇ ÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ¿ ÄͽœÈ °Ì¿ÊÂʐ ÖË¿ÌÈÅÊÂÆ¿°ÇͽœÊ ¿«ÁÂΐ ÁÃÂпÅ͐Í¿ËÈÛӐƐ¿ÆÊÌÍË̽ÈŽ¾Ë ¾ÐÈÅ ÄÊÅÖÂʐ ÌͽÇÏÅÔÊË ¿Î Í˾ËÏÅ ÒЊ ÁËÃÊÅǐ¿ ÌÂÍÕ˜ Ò¿ÅȐ ËÁÂÎÙÇËÀË ½¿½ÊŠ À½ÍÁФ½¿ÁÜÇÅÇËÈÂÇӐœ¼ÇË¿½¬ÂÍÂÉÂʽ ÉÅÏÂÌÂÍÉËÃÂÉËĽÌË¿ÊÅÏÅÓÂÆÌÍ˾È «Ïà ¼Ç¿ ¬ÂÍÂÉÂÊ ̐ÁÏÍÅÉп½¿ ÃŊ ¿ËÌÅÎӐ¿ ÖË ¿ÒËÁÅÈÅ ÁË ¯Ë¿½ÍÅÎÏ¿½ ÊÂĽÈÂÃÊÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ž¾ÈËÀͽÑ ¿ÁÁÈÐ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ «ÁÂÎÙǘ ÌоȐÔʘ ¾¾È ËÏÂÇÅ«ÈÙÀ½ž½ÍÇË¿ÎÙǽ¿ÃÂÌËʽÁ ÍËǐ¿ ľÅͽ— ÌË ÇÍÐÌÅÊǽÒ ɽÏÂ͐½Š ÈÅ ÌÍË ˆËÁÂÎÙÇÅÒ ÊÂĽÈÂÃÊÅҘ ®½É ¿Ëʽ ÎÇȽȽ ¾¾ÈËÀͽѐÔÊÅÆ ÎÈË¿ÊÅÇ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ̐¿ÁÂÊÊËÍËΐÆÎÙǘ ÕÇˊ ÈÅ É½ÏËÍÅ ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ÔÂǽÛÏÙ ¿Á Êœ ÔÂÍÀË¿ËÀËÌËÁ¿ÅÀÐv¿ÅÌÐÎÇÐÇÊÅÀÅÌÍË ˆÊÂĽÈÂÃÊÅҘ °ÌÂÍÕ¿ÌÍÂΐˆ¿ÅÎϽ¿ÇËÛÊÂĽÈÂÃÊÅҘ ʽĿ½ÈÅ ¿ÅÎϽ¿ÇÐ ¿ËÎÂÊÅ ÍËÇÐ Ľ ½Ê½ÈËÀ—Û ÌÍÅÍËÁÊË ÁË̽ÍÅÄÙÇËÀˈ®½Š ÈËÊÐÊÂĽÈÂÃÊÅҘ °ӐÆ¿ÅÎϽ¿ÓÌËɐϊ

ÊÅÉÅ ¾ÐÈÅ ©ÅÒ½ÆÈË ÂÍÕÂÊÑÂÈÙÁ ÉŠ ÕÂÆ ªÛÍÂʾÂÍÀ ®ÅÀÅÄÉÐÊÁ «ÈÂοÅÔ °Î ¿ËÊÅ ÌËÏͽÌÅÈÅ ÁË ÇËÈÂÇӐœ ¼ÇË¿½ ¬ÂÍÂÉÂʽ ª½ ÌËÔ½ÏÇÐ ŠÀË ¿Á¾ÐÈËÎÜ ÑËÍɽÈÙÊ ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ ¯Ë¿½ÍÅÎÏ¿½ ÊÂĽŠ ÈÂÃÊÅÒ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿  ËÈË¿ËÛ ÆËÀË ÎϽ¿ © ÂÍÕÂÊÑÂÈÙÁ ÔÈÂʽÉÅv®½ÊÁÍ˱½Š Đʐ ¯ÂËѐȱͽ—ÍÉ½Ê Î½Ç©½ÈÅÇ ÉÕÂÆ ªÛÍÂʾÂÍÀ ¬ËȐʽ©½ÉÅÔ¿½e¡ËÌÍÅÒËÁÐ ͽÁÜÊÎÙǘ ¿È½ÁÅ ½ ¿ «ÁÂΐ Ó v ÌËÔ½ÏËÇ ÍËÇÐ ÏË¿½ÍÅÎÏ¿Ë ¿ÎÏÅÀÈË ÌÍË¿ÂÎÏÅ ÏÍÅ ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ¿ÁÇÍÅÈË ˆŸÈÙÊÐ ½Ç½ÁŠ ɐÛ ˾ͽÄËÏ¿ËÍÔÅÒ ÉÅÎÏÂÓÏ¿˜ ½ÇÏÅ¿ÊË Î̐¿ÌͽÓÛ¿½ÈË Ä ÉËÈËÁÅÉÅ ÌÅÎÙÉÂÊÊŊ ǽÉÅ ËÑËÍÉÈÜÛÔÅÌËÂÏÅÔʐ½ÈÙɽʽÒÅ ¬ÍËÏžËÍÎÏ¿Ë ˆÊÂĽÈÂÃÊÅҘ  ˆÌ¿ÁÂʊ ÊËÍËΐÆÎÙÇÅҘ ÌËÿ½¿ÈÛ¿½ÈË ÒÐÁËÃʗ ÃÅÏÏÜ ɐÎϽ ²ÐÁËÃʐÆ ÇÍÅÏÅÇ ©ÅÇËȽ ®ÇÍËÓÙÇÅÆ ÌÅν¿ ˆžÂÄÎÐÉʐ¿ÊË ¿ÅÊÅNJ È ÎÐÌÂÍÊÅÓÏ¿Ë ÒÐÁËÃʐÒ ÀÍÐÌ ӐÈÇËÉ ¿ ÊÏÂÍÂνÒÉÅÎÏÂÓÏ¿½˜ ¬ËÏ͐¾ÊË ¿ÁÁ½ÏÅ ʽÈÂÃÊ ÒÐÁËÃÊÙËÉÐ ÎɽÇÐ Æ ÔÐÏÏÛ ¼ÇË¿½ ¬ÂÍÂÉÂʽ v ÁÈÜ ο˗œÇËÈÂÇӐœ¿Ê¿Á¾Åͽ¿ÎÌͽ¿ÁÄʽԊ ʐǽÍÏÅÊÅ

¯Â Ë Ñ  È ± Í ½ — Í É ½ Ê

<>

<>¯ÂËѐȱͽ—ÍɽÊ ¡½Ñʐΐ²ÈËÜ¬½Í½ÁŠÌÍÂÁÎϽ¿ÈÂÊÊÜ ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÌÂ͊ ÕËÀË ËÁÂÎÙÇËÀË ½¿½ÊÀ½ÍÁÐ ÖË ÎϽÈË ÉËÃÈÅ¿ÅÉ Ľ¿ÁÜÇÅ ÇËÈÂÇӐœ ¬ÂÍÂÉÂʽ ÒËϐÈËÎܾÍËÄÌËÔ½ÏÅįÂËѐȽžËÍÅÎˊ ¿ÅÔ½ ±Í½—Íɽʽ Ð ÜÇËÀË ¼Ç¿ ¬ÂÍÂÉÂÊ ÇÐÌÅ¿ǽÍÏÅÊ ÜÇÖËÎÐÁÅÏÅÄǽϽÈˊ ÀÐ ÒËÔ½ÌËÇÅÖ˨ÂÎÜŸËÆÎÇÐÊ¿ÅÜ¿ÅȽ ¿ÍËÁÅʽÒÎ̽ÁÇ˗ÉӐ¿ÈÅÕ ­ËÄÌËÔÊÂÉË Ä ¾ËÀͽѐœ ŸËʽ ҽͽÇÏÂ͊ ʽ ÁÈÜ ¾ÐÊϽ͐¿ ÏËÀË ÌËÇËȐÊÊÜ ¯ÂËѐÈ ±Í½—ÍɽÊ ʽÍËÁÅ¿ÎÜ ¿ ÍËӐ ¿ —¿Š ÍÂÆÎÙǐÆ ÍËÁÅʐ ¿ žÂÍÁÅÔ¿ §ËÈÅÎÙ ÈÈÜ ÈÙÑ ýÍÏп½¿ ÖË ̐ÎÈÜ ÎÉÂÍϐ ˾˿qÜÄÇË¿Ë ʽÌÅÕÐÏÙ v ʽÍËÁÅ¿ÎÜ ¿ ¾ÁʐÆ —¿ÍÂÆÎÙǐÆ ÍËÁÅʐ ¯ÂËѐÈ Ƚɽ¿ ÎÏÂÍÂËÏÅÌÅÄɽÈÇЪ½ÍËÁÅ¿ÎÜ¿¾½À½ÏÆ ÍËÁÅʐ¡ËɐÀÎÜ Ö˾ÆËÀË¿ÍËǐ¿¿ÁŠ ÌÐÎÏÅÈÅ¿«ÁÂÎÐ ÁÂÄŠÀËÌË͐Ç ÐÔÅ¿ÎÜ¿§§§ËÎϽÊÁ¤Á½¿½ÈËÎܾ ̐Ί ÈÜϽǘ¿ÅÐÔÇžÂÍÅÌÂÊÄÂÈِÆÁÅÌÅÕÅ ¾ÐÄËÇvÆËÀËʽŸÂÈÅÇËÉбËÊϽʐ¾ÐÈË ¾ÈÙÕʐÃÁËÎϽÏÊÙ˝ÈŠȐÏʐÆÛʽÇ œÁ¿©ÛÊÒÂÊÐÕÇËÈНվ ÌËϐÉЬ½Š ÍÅà ŸÎÉ ÍËǐ¿ ÃÅÏÏÜ ¿ ¬½ÍÅÐ v Ä ŠÀËÌË͐Ǫ½¿Ô½ÊÊÜ¿½Ç½ÁÂɐœ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


¿ ±ÂÍq— ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ÄʽÆËÉÎÏ¿ËÆÁÍÐÊ ¾½Ä©½ÏÎËÉ ¿ÅÄʽÊÊÜv¿ÊÔÈÂÊÃÐ͐ «ÎÊÊÙËÀË νÈËÊÐ  ÄÊË¿Ð ÏÜÀ½ ÁË ÄɐÊÅ ɐÎÓÙ Ä ÍËÇÐ v ¨ËÊÁËÊ Ÿ½ÃÇË ÎǽĽÏÅ ÜǾÅÃÅÏÏÜ̐ÕÈËÁ½È ½È¿Î ÌÂÍÂÍ¿½È½ ÏÂÈÂÀͽɽ Ä «ÁÂÎÅ v ɽɽ ÏÜÃÇËÒ¿Ëͽ ¯ÂËѐȱͽ—ÍɽÊÄqÜ¿Å¿ÎÜ¿«ÁÂΐʽÌˊ Ô½ÏÇÐ ÍËÇÐ ¡Ðɽ¿ ʽ ǐÈÙǽ ɐÎ܊ Ӑ¿ ¿ÅÜ¿ÅÈËÎÜvʽÍËǐ¿¦ËÉоÐÈË ¿ŠÉÐÏÍÅÁÓÜÏÙÔËÏÅÍÅ®ÑËÍÉË¿½Ê½ ÈÛÁÅʽ ¿ÁËÉÅÆ ÒÐÁËÃÊÅÇ ¬ÂÍՐ Íˊ ¾ËÏÅ ÌËǽĽ¿ Ð ËÁÂÎÙÇÅÒ ÊÂĽÈÂÃÊÅÒ Ð ÏËÉÐÃϽÇÅŠÉÐ ¼ÇÅÉÅ ¾½Ô½ÏÙÎÜ Ä ÊÅʐÕÊÙ˜ Á½ÈÂԐʐ ǽÍÏÅÊÅ ¯ÂËѐȽ ±Í½—Íɽʽ v ÍËǐ¿ °Ì¿ÊÂÊÅÆ Ä͐ÈÅÆ ÃÅ¿ËÌÅÎ ŸÊ ÎÌÍÅÆÊÜ¿ ÐÍËÇÅ ®ÂĽʽ ½È ÆËÉÐ Ê Á½ÈÂǐ ɽÆÎÏÍÅ ŸÁÍËÁÃÂÊÊÜ ³ ÇËɊ ÌËÄÅӐœ Ê Ľ¿½Ã½ÛÏÙ ÆËÉÐ ÌÂÍ¿ÍÜÏÅ ÎÒÂÉÅÌÈËÖÅÊÊËÀËÇоÄÉЬËÎÐϐ ¿ϐ ÍËÇÅ ÜÇËÎÙ Ê ĽÉÅÎÈÛ¿½ÈÅÎÜ ÌÍË Éˊ ÊÐÉÂÊϽÈÙÊÅÆ ÃÅ¿ËÌÅÎ ½È ˆ¬ÍËÍËǘ ˆŸÂԐ͘ ˆ©ËʽÎÏÅÍÎÙÇÅÆÁ¿Í˜ ˆ ËÈË¿½ Ë½Êʽ ²ÍÂÎÏÅÏÂÈܘ v ÉËÊÐÉÂÊϽÈÙʐ ¤Á½¿½ÈËÎܾ ÌÂÍ¿ËÁÙœÒÐÑËÍÉ½Ï vʽŠ ÎϐÈÙÇÅ¿ËÊÅÎ̐¿Ä¿ÐÔʐĈ¿ÂÈÅÇÅÉÎÏŊ

ÈÂɘÌËÍÜÁvϽǐÍËɽÊÏÅÔʐÍÂԐÜÇ ˆ¬½ÌÐÀ½˜ ˆ£Åͽј ¤Á½—ÏÙÎÜ ¿ËÊÅ ʽŠ ¿Üʐ¿ÍÕ½ÉÅ©ÅÇËÈÅ ÐÉÅÈÙË¿½ ¬ËÎÈÐÕ½Æ Á½È•ÇË Á½È•ÇËʽËÄÂÍ´½Á ¥ÄØÎǽÊÊØƾÍËÁÅÏÃÅͽÑ ŸÅÕÐǽÊÅÉ ÃÅͽÑËÉ ÖË ÌËÏͽÌÅ¿ Ä ˆÁ½ÈÂÇË Á½ÈÂǢ ¿ ʽÕ ¾ËÿÈÙÊ ͿËÈÛӐÆÊ ÈÅÒËȐÏÏÜ ¾½À½ÏÙËÉ ¾½Š ÔÅÏÙÎÜ Æ ±Í½—ÍɽÊ Ð ¬½ÍÅÐ ¿Ê ̐ÁŠ ÌÅÎп½¿ǽÍÏËÊÅÉËÊËÀͽÉËÛˆ5FP'SB˜ ¿ «ÁÂΐ ÄÊË¿Ð ¾ÂÄ ¿Åϐ¿ËÇ v ˆ±Í½—ÍŠ ɽʘ ¬ÍËÏ ÁÐàտÅÁÇË ¿Ê ÄʽÒˊ ÁÅÏÙ ο˗ ɐÎÓ v ¿ÅÇȽÁ½— ÎÏ¿ËÍۗ ©ÐÄÂÆĽҐÁÊËÀËÆÎҐÁÊËÀËÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ¿È½ÕÏ˿З ÌÂÍÕÐ ¿ °ÇͽœÊ ¿ÅÎϽ¿ÇÐ ªÇˬÍËÎɽʐտÈ ¤½ÈÅÕÅÈÅÎÜ ÎÌËÀ½ÁÅ ÌÍË ¯ž ±Í½—ÍŠ ɽʽ ÆËÀË ÐÔʐ¿ v ‡ §¾ÍÅǽ Ÿ ¬ËŠ ÈÜÇË¿½ «®ËÇËÈË¿½¤½ÈÅÕÅÈÅÎÜÆËÀË ǽÍÏÅÊÅ ͽÁÜÊÎÙÇËÀË Ô½ÎÐ v ÌËÒÉÐ͐ ΐÍˊÔËÍʐÌÂÆĽÐ°ÑÅ¿Ë—ÊÊÅÒÍËǐ¿ ªÂÎǐÊÔÂÊʐ Ä¿ÅÊп½ÔÂÊÊÜ Ð ÑËÍɽŠ ȐÄɐ¿ÍËӐÄɐÊÅÈÅÎÜʽÄ¿ÅÊп½Š ÔÂÊÊÜ ¿ ÇËÎÉËÌËȐÏÅÄɐ ¦ËÉÐ Ľ¾ËÍˊ ÊÜÛÏÙ¿ÅÇȽÁ½ÏÅ

¯½ËÎÙʽÁÒËÁÅÏÙ͐Çv¿ÁÈÅÀ½ Ľ ¿ÅÄʽÔÂÊÊÜɏ¢ÍÂʾÐÍÀ½°ο˜ÆɽƊ ÎÏÂÍʐÌËÔÅʽ—ÌË¿ÂÍϽÏÅÎÜÁËξÂνŠ ÉËÀË ÁË ¿ËȐ ÁË ÁÂÇËͽÏÅ¿ÄÉÐ ÍËʐœ ½È ʐ¾Å ʽ ÊË¿ËÉÐ ÌËÁÅÒÐ ¯ÂËѐÈ žËŠ ÍÅÎË¿ÅԱͽ—ÍɽʦËÉÐĽÈÅÕ½—ÏÙÎÜ ÃÅÏÅÈÅÕÂÍÇ ½ÈÂĽÓÂÆ͐Ç¿ÊÐÎÏŊ À½— ÄÍ˾ÅÏÅ ǐÈÙǽ ÁÂÎÜÏǐ¿ ÀËÎÏÍÅÒ ÌÂÍÂÆÊÜÏÅÒ ¿ÁÔÐÏÏÜÉ ÉËÈËÁËÎϐ ÀнŠ ÕÂÆ©ÅœÒÌ˾½ÔÅÉË ÏËvÊ¿ΐ ʽ ÆËÀËÌËÎÉÂÍÏʐÆ¿ÅÎϽ¿Ó¿ÍËӐ¿ «ÁÂΐ  ÒËÔ½ ¿ ÌÂÍÂÁÉË¿ ÁË ǽϽÈËÀÐ ½ÊËʐÉÊÆ ÒÐÁËÃÊÅÇË¿ ¿Ã Ê Áˊ ͐ǽÈÅ Ľ ÑËÍɽȐÄÉ ½È  ÜÇ  ͽʐÕ  Ä¿ÐÔ½¿ ÁËǐÍ v Ľe ǽÉÂÍʐÎÏÙ Ï¿Ë͊ ÔËÎϐ  ÈÅÕ ÐÔÂÊÙ ±Í½—Íɽʽ ÜÇÅÆ ÖËÌͽ¿Á½ Á½¿ÊË ¿ÅœÒ½¿ Ä «ÁÂÎÅ Æ Ð ο˜ÆÏ¿ËÍÔËÎϐ¿ÁÆÕË¿¿ÁĽÌË¿Ï¿ ±Í½—Íɽʽ Æ¿ÁĽÌË¿Ï¿±ÈËÊË¿½ ½ ¿Ê ÐÔÅ¿ÎÜ Æ Ð ÏËÀË  ¿ ÊÕËÀË ʽÍËÁŠ ÊÅÆ ÒÐÁËÃÊÅÇ ®­®­ ‡¿ÀÂÊ §¾ÍÅÇ Ð ÎÈË¿ÌÍË¿ÔÅÏÂÈÜÌÅν¿ˆ§ËÈÅÁËÉÂÊ ÁËÒËÁÅÈÅ ÔÐÏÇÅ ÖË ¯ÂËѐȽ žËÍÅÎˊ ¿ÅÔ½ ʽÄÅ¿½ÛÏÙ ÑËÍɽȐÎÏËÉ Ü Ê ɐÀ ÓÙËÀËÄÍËÄÐɐÏÅeŸÊ¾Ð¿ÁÐÿÅÏËʊ ÔÂÊÅÉ Ͻ ËÍÅÀÊ½ÈÙÊÅÉ ÒÐÁËÃÊÅÇËÉ Ï¿ËÍԐÎÏÙ ÜÇËÀË ÌËÄʽÔÂʽ ÏÅÉ ÁËÌÅϊ

<> ¯ÂËѐȱͽ—ÍɽÊ <>£ÅͽÑ <>¬½ÌÐÀ½

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>
ÈÅ¿ÅÉĽÊÂÌËÇ˗ÊÊÜÉ ÊÂÎǐÊÔÂÊÊÅÉÅ ÕÐǽÊÊÜÉÅ Üǐ ÌÍÅϽɽÊʐ ÇËÃÊËÉÐ ÒÐÁËÃÊÅÇË¿ ʽÁÈÂÊËÉÐ ÒÐÁËÃÊÙËÛ ÊÁÅ¿ÁнÈÙʐÎÏۘ ªÂ¿ÅͽÄʽ ÑͽĽ ÒËÔ½ Ľ ¿ÇÊËÉ ÐÃÂ Æ ¿ÁÈÅÀ½ «ÁʽÇ ÇËÈÅÕʐ ÈÛÁÅ ½ §¾ÍÅÇ ¾Ð¿ ÈÛÁÅÊËÛ ÇËÈÅÕÊÙËÛ ÍËÄÐɐÈÅ ÖË ¿ÁÈÅÀÅ ÌÍÅÒËÁÜÏÙ  ¿ÁÒËÁÜÏÙ ½ ͽÁÜʊ ÎÙǽ¿È½Á½ĽÈÅÕ½—ÏÙÎÜ «ÁÅʐĽ¿ÏË͐¿Ӑ—œÎϽÏϐ ‡¿ÀÂÊ ËÈо˿Š ÎÙÇÅÆ ÌËÏͽÌÅ¿ÐÁÉ¯ÂËѐȽžËÍÅÎ˿Ŋ Ô½±Í½—Íɽʽ¿ÍËӐ ÔÂÍÂÄ͐Ç̐ÎÈÜ ÎÉÂÍϐ ɽÆÎÏͽ ª½ ÎϐʽÒ ¿ÅΐÈÅ ÆËÀË ËÎϽÊʐ ÀнՐ ÍËÇÐ ̐Á ȐÃÇËÉ v ¿ÂÈÅǐ ÌËÈËÏʽ ʽÏÛÍÉËÍÏÅ Æ ÌÂÆĽÐ ÄÍ˾ÈÂʐ ¿ ¿½ÇнӐœ ¬ÂÍÕ ¿Í½ÃÂÊÊÜ ÖËĽÈÅÕÅÈËÎÜʽ¿ÎÂÃÅÏÏÜ vÌÍÅÎÐϊ ʐÎÏÙ¿ÂÈÅÇËÀË©½ÆÎÏͽ‡ÁÅʽ̽ÍÅÄÙǽ ǽÍÏÅʽvÌË¿Üʽ¾ÐÈÙ¿½Í ÖËʐ¾ÅÌŠ ÍÂÀÐÇп½È½ÎÜ Ä Ÿ½ÊŠ¡ËÊÀÂÊËÉ  Á¿½ŠÏÍÅ ÁÂÎÜÏÇÅÎÐÔ½ÎÊÅÒÀнÕÂÆv¿ÅÕÐǽÊÅÒ Ðο˜ÆÌÍËÎÏËϐ ÔÐÏϗ¿ÅÒ ËÁÂÎÙÇÅÒ ½È ¿ËÁÊËÔ½ÎʽĽ¿ÃÁÅ̽ÍÅÄÙÇÅÒ Ÿ½ÃÇ˾ÐÈËÐÜ¿ÅÏÅ ÖËÔÂÍÂÄÍËǐ¿ÉÅ Ì˾½ÔÅÉË ͽÊÊÙËÀË ±Í½—Íɽʽ ÖË Íˊ ¾ËÏÅ ËÁÂÎÙÇËÀË ÌÂ͐ËÁÐ ˆ¾Ð͐ Æ ʽÏÅÎÇИ ľÂÍÂÃÂÊË

<>

<>ÉÕÂƪÛÍÂʾÂÍÀ ¬ËÈÛ¿½ÊÊÜ <>ÉÕÂƪÛÍÂʾÂÍÀ ŸÇÏËÍ©ÁÈÂÍ ­Ë¾ÂÍϱ½ÈÙÇ «ÈÂÇΐƭžÊÅÇË¿©ËÎÇ¿½

<>

ÉÕÂƪÛÍÂʾÂÍÀ ª½ÆÌ˿ʐÕ ÌÍÂÁÎϽ¿ÈÂÊÅÆ Ð Çˊ ÈÂÇӐœ ¼ÇË¿½ ¬ÂÍÂÉÂʽ ¾Ð¿ ÉÕÂÆ ªÛÍÂʾÂÍÀ v ¿ÎÉʽÁÓÜÏÙɽ Íˊ ¾ËϽÉŲÐÁËÃÊÅÇÁÍÐÃÅ¿ÄÇËÈÂNJ ӐËÊÂÍËÉ ɽÆàÁÂÎÜÏÙ ÍËǐ¿ ¯½Ç ÐÏ¿ËÍÅȽÎÜ ÓÜ Á˾Íǽ ¿ ÜǐÆ ʽƊ ¾ÈÙÕͽÊÊÜÍ˾ËϽ ˆ´ÂÍ¿Ëʐ¿ÏÍŊ Ƚ˜ Á½ÏË¿½Ê½ÍËÇËÉ ½ʽÆ̐ÄʐŠ Õ½ ˆ©ÎÏÂÔÇ˧ÍÐÏŘ vŠÉ ÉÕÂÆ ©½ÍÇË¿ÅÔ ªÛÍÂʾÂÍÀ Éˊ ÈËÁÕÅÆĽ¯ÂËѐȽžËÍÅÎË¿ÅÔ½±Í½Š —ÍɽʽŸÊʽÍËÁÅ¿ÎÜ¿ÍËӐ¿ ‡ÈÅν¿ÂÏÀͽÁ ÄÊ˿ЊϽÇÅ¿¾½À½ÏÆ —¿ÍÂÆÎÙǐÆÍËÁÅʐ°ÍËӐÌÍŊ œÒ½¿ ¿ «ÁÂÎÐ  ¿ÎÏÐÌÅ¿ ÁË ÐÔÅÈÅÖ½ ϽÇËà ÐÔÅ¿ÎÜ ¿ §ËÎϽÊÁ ̐ÄʐÕ ¿Ê ʽÌÅν¿ ÌËÂÏÅÔʐ ÎÌËÀ½ÁÅ ÌÍË ¿ÔÅÏÂÈÜ ŸËÊÅ ¿¿ÆÕÈÅ ¿ ÇÊÅÀÐ ÉŠ Éн͐¿ ÐÍËӐ¿ÅÁ½Êп­Ëΐœ v ˆ«ÁÂνv¬½ÍÅÃv©ËÎÇ¿½˜<>

¤½ÇÊÔÅ¿ÕÅÐÔÅÈÅÖ ¿ÅœÒ½¿Ð¬½ÍÅà ÃÅ¿ Ð ÄʽÉÂÊÅÏËÉÐ ˆŸÐÈÅÇИ ¿ ËÁʐÆ ǐÉʽÏӐ Ä ©½ÍÇËÉ µ½À½ÈËÉ ¤Ê½ÔÊË ̐ÄʐÕ ÄÜÏÙ © ªÛÍÂʾÂÍÀ½ ÌÅÎي ÉÂÊÊÅǻ͐ƯÍÅÑËÊË¿ÊÂͽÄÄɽÈۗ ÎϽÍËÀË ÒÐÁËÃÊÅǽ ÜÇÅÆ Ç͐ÄÙ ÐΠÃÅÏÏÜ ÜÇ ʽƿÅÖÐ ÇËÕÏ˿ʐÎÏÙ ÌÍˊ ʐν¿ÏËÌËÍÏÍÂϵ½À½È½ ° ÍËӐ ÉÕÂÆ ªÛÍÂʾÂÍÀ Ìˊ ¿ÂÍϽ—ÏÙÎÜ ¿ «ÁÂÎÐ ŸÊ ľÐÍÛ¿½Ô ÎÌËÇËÛ ÐÔ½ÎÊÅÇ ÐΐÒ ¿ÅÎϽ¿ËÇ ˆÈŠ ¿ËÀ˘ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ËÍÀ½ÊÄ½ÏËͪ½ÍËÁŠ ʘ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ÇÂ͐¿ÊÅÇËÑËÍÉÈÂÊÊÜ ɐÎϽ ÁË Ïͽ¿ÊÜ ÍËÇÐ ¯ËÁ à ϽÇÅœÁ¿©ËÎǿФʽÆËÉÅÏÙÎÜÄŸËŠ ÈËÁÅÉÅÍËÉ ©½ÜÇË¿ÎÙÇÅÉ ÌͽÓۗ Ð ˆŸÇʽÒ ­«®¯˜ È ÎÌͽ¿ÃʐÆ ÃÅ¿ËÌÅÎÐÎÂÖÂÌÍÅ¿½¾ÈۗÆËÀË ¿ ÍËӐ¿ÊËÍÀ½ÊÄ˿З˾q—ÁʽÊÊÜ ˆªË£˜ ˆªË¿½Ü ÃÅ¿ËÌÅÎ٘ ° ÍËӐ ¿ÁÇÍÅ¿½— ¿ÅÎϽ¿ÇÐ ½Ç¿½ÍÂÈÂÆ ͽÄËÉ Ä ­ ±½ÈÙÇËÉ Ͻ « µÂ¿ÔÂʊ ÇËÉ  Á½È v ÌËÎÏÐÌË¿Ë ĽÎÉËÇÏЊ ÛÔ½ÏÍÜÎË¿ÅʽÎËÓͽȐÄÉÐ «ÁÅÊ Ä ½¿ÏË͐¿ Ӑ—œ ÎϽÏϐ ‡ ËÈЊ ¾Ë¿ÎÙÇÅÆ ÌËÄʽÆËÉÅ¿ÎÜ Ä  ªÛŠ ÍÂʾÂÍÀËÉ ʽ ÌËÔ½ÏÇÐ ՐÎÏÁÂÎÜÏÅÒ ÄÐÎÏ͐Խ¿ÎÜÄÊÅÉÐÍËӐ¿«ÁŠ ΐ ÇËÈÅ ÏÐÏ ¿ÁÇÍÅȽÎÜ ÆËÀË ÌÂÍÎˊ ʽÈÙʽ ¿ÅÎϽ¿Ç½ ¨ÅÎÏп½ÈÅÎÜ ¾ÐŠ ¿½¿ÐÊÙËÀË¿ɽÆÎÏÂÍʐʽ©½ÎÈ˿Ӑ ¿ ©ËÎÇ¿ ¯ÐÃÈÅ¿Ë ÀË¿ËÍÅ¿ ÎϽÍÅÆ ÒÐÁËÃÊÅÇ ÌÍË Ï  ÖË ¿Î ÆËÀË ÁËÍŠ ¿ËÈÛӐÆʐǽÍÏÅÊÅĽÀÅÊÐÈÅ¿ÍËÇÅ ÀÍËɽÁÜÊÎÙǘ ¿ÆÊÅ  —ÁÅÊ  ÖË ÆËÉÐĽÈÅÕ½ÈËÎÜ vʽÌÅνÏÅÇÊŊ ÀÐÎÌËÀ½Á¿ÌÍËÁÍÐĐ¿ÉËÈËÁËÎϐ

<>Î½ÆªÛÍÂʾÂÍÀ ÉÕÂƪÛÍÂʾÂÍÀ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


®ÌÍ˾½ ¿ÅÁ½ÏÅ ÇÊÅÀÐ ¿ «ÁÂΐ Ê пÊŠ ԽȽÎÜ ÐÎ̐ÒËÉ Ð ©ËÎÇ¿ ÓÂÊÄÐͽ ĽŠ ÈÅÕÅȽ ¿Á ÇÊÅÀÅ ÏÍÂÏÅÊÐ  ÈÅÕ ̐ÎÈÜ ÎÉÂÍϐ ÒÐÁËÃÊÅǽ ½ ¿Ê ÌËÉÂÍ Ð ©ËÎÇ¿ ¿ ÍËӐ ¿ÊÐÔǽ «ÈÙÀ½ ¯½ÊŠ ÀÜÊÄÉËÀȽ¿Ã¿ʽՐÁʐËÌоȐÇп½ÏÅ ÆËÀË ÉÂÉнÍÅ «ÁʽÇ ÌË¿ÂÍʐÉËÎÜ ÁË ǽÍÏÅʝªÛÍÂʾÂÍÀ½ ÇËÈÂÇӐœ¼ÇË¿½ ¬ÂÍÂÉÂʽ °ÍËӐÉÕÂƪÛÍÂʾÂÍÀÎÌË¿ÁЗ ÌÍÅÊÓÅÌÅ ÑË¿Îϐ¿ ŸÊ ÐοÁËÉÅ¿ ĽŠ ¿ËÛ¿½ÊÊܬËÈÜ ËÀÂʽ ¿ÊÄʽ—ĽÌË¿Š ÏÅ ®ÂĽʽ ÁË ÍÂԐ ¿ ÍËӐ ¿ÅÆÕȽ ÇÊÅÀ½ªÛÍÂʾÂÍÀ½ˆ®ÂĽʘ ½ÈÂʽƊ ¾ÈÅÃÔÅÆ ÆËÉÐ ©½ÏÎ ´ÐÏϗ¿ÎÏÙ ÆËÀË ®½ÈËÉœ ¿ ÇËÈÂÇӐœ œÆ ÌÍÅοÜÔÂʐ Á¿ Í˾ËÏÅvˆ®ÊÁ½ÊËÇ®½ÈËÉœ˜ϽˆžÂʊ ÇÂÏ®½ÈËÉœ˜ v¿ÅÇÈÅÇÌÐÍÅϽÊÎÙÇËÉÐ ÃÅ¿ËÌÅÎÐ ̐¿ÁÂÊÊËÍËΐÆÎÙÇÅÒ ²ÐÁËÊ ÊÅÇ ʽɽÀ½—ÏÙÎÜ ÄʽÆÏÅ ÄʽÇ ÁÈÜ ÇËÊ ÊËÀËÜ¿ÅÖ½οÏÐvÔÅÏË—¿ÏÍÅÈÙÊÅÇ ÔÅ ËÎÏÍË¿Å ÔÅ ѐÀÐÍÅ ¿ËœÊ¿  ÈÅÕ ÉËͽÈÙÊÅÆ ÄʽÇ ®½ÈËÉœ ĽÍÜÁý— Ìˊ ¿ÏÍÜ ÏÅÉÅ ÍÅÏɽÉÅ Üǐ Æ ¿ÅÄʽԽÛÏÙ ÁÈÜʽÎÎÙËÀËÁʐˆ®Í¾ÊÅÆ¿Ç˜ ª½Ü¿ÊÎÏÙ Ð Á˾ÍӐ ǽÍÏÅÊ Ľ ÁÂÎÜÏŊ ȐÏʐÆ ÌÂ͐ËÁ ÁËÄ¿ËÈܗ Ì˾½ÔÅÏÅ ÜÇ ɽÆÎÏÂÍ ÍÐÒ½—ÏÙÎÜ ¿Á ÁÂÇËͽÏÅ¿Êˊ ÌÈËÖÅÊʘ ÁË ½Ê½ÈÏÅÔÊˊ˾q—Éʘ ÑËÍÉň§Ð̽ÈÙÖÅÇŘvÓ¿ÃÂÂÊÂ͊ ÀÂÏÅǽ ÇоÄÉÐ ɐÓÙ Ê ¿È½ÎÏÅ¿½ ÉŠ Õ—¿ªÛÍÂʾÂÍÀÐÍËÇÐ ÏÐÏÁËÄ¿ËÈÅÉËÎ˾ÎɐÈÅ¿ÂÌÍÅÌÐÖÂʊ ÊÜ°ÇËÈÂÇӐœÔËÏÅÍÅÜÎÇͽ¿ÇоÎÏÅÔʐ ʽÏÛÍÉËÍÏÅ ¬ËȐÊÅ ©½ÉÅÔ¿˜ ¨ÂÎÜ ŸËÆÎÇÐÊ Ð ǽϽÈËĐ ¿Ç½ÄЗ ÖË ¬ËȐʽ ©ÅÇËȽœ¿Ê½vÌÂÍÕ½ÁÍÐÃÅʽ©ªÛŠ ÍÂʾÂÍÀ½ Æ ÖË ÌËÁ½ÈÙÕ½ œœ ÁËÈÜ ¨Âΐ Ê ¿ÁËɽ¯½ÇËÎÙ¬©©½ÉÅÔ¿½v—ÁÅʽ ÁÍÐÃÅʽÒÐÁËÃÊÅǽ ÜǽÌÍËÃÅȽÄÊÅÉ ÁË¿ÀÂÃÅÏÏܝÉÕÂÆ©½ÍÇË¿ÅÔĽÈÐÔ½¿ œœ ÁË ÍËÄÌÅÎÐ ÌȽǽϐ¿ È ÌÍËÑÂΐƊ ÊËÛÒÐÁËÃÊÅÓÂÛ¿ËʽÊÂÎϽȽ¿ ÍËӐÌȽǽÏÅĽ̐ÁÌÅÎËɈ¬©½ÉÅÔŠ ¿½˜ ÌÅν¿  ªÛÍÂʾÂÍÀ  ÄÁ½—ÏÙÎÜ ¿ ÍËӐ¿ÊϽÇËÃÌÅν¿ʽÏÛÍÉËÍÏÅv ÎËÇË¿Åϐ ÌÍËÑÂΐÆʐ vÖ˾ÌÍÅ¿½¾ÅÏÅÁË ÊÅÒÇËÈÂÇӐËÊÂ͐¿¯½ÇËÀËÍËÁн¿½ÊÏۊ ͽ¾ÐȽ¿ÁÐΐÏËÀËÔ½ÎЏ¼Ç¿¬ÂÍÂÉÂÊ ÇÐÌÅ¿ Ðΐ ÔËÏÅÍÅ ʽÏÛÍÉËÍÏÅ ¬ÄʐÕ ©ªÛÍÂʾÂÍÀÊÂÌËǽÄп½¿ο˜ÒÍˊ ¾Ï̐ÁÌοÁËʐÉËɈ¬©½ÉÅÔ¿½˜

ÉÕÂƪÛÍÂʾÂÍÀ <>žÈ¿ÏÍÅȽ <>®ÅÉÑËʐÜ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

<>

<>

¤½ÇÊÔÅÏÅÍËÄÌË¿ÁÙÌÍ˪ÛÍÂʾÂÍÀ½ÒËϐÈËÎܾÂ̐ÄËÁËÉ ÌË¿qÜĽÊÅɐğÈÙÊËÛɽƊ ÎÏÂÍÊÂÛ ¤½ÇÍÅ¿ÕÅ ¿ÅÎϽ¿ÇÐ ÍËÇÐ ÒÐÁËÃÊÅÇÅ ¿È½ÕÏп½ÈÅ ÀÐÈÜÊÇÐ ¿ ÎÏÐÁœ ʽ §½ÏÂÍÅÊÅÊÎÙÇÆ «ÎÙÜÇÌÍËÓÂÄÀ½ÁЗ¼Ç¿¬ÂÍÂÉÂʈª½ÄʽÇ¿ÅÄʽÊÊܐ¿ÁÜÔÊËÎϐ Ľ¾½À½ÏË͐ÔÊÐÁËÌËÉËÀÐÒÐÁËÃÊÅÇÅ¿Å͐ÕÅÈÅ̐ÁÊÂÎÏÅÉÂʐËÍÅÀÊ½ÈÙÊÅÆÌËÁ½ÍÐÊËÇ ʽÄÀ½ÁÇÐʽɽÈÛ¿½ÈÅɐÆÌËÍÏÍÂÏÐÑËÍɐÕ½ÍÃÐ ÖËËÄʽԽ—ÉËÛ¿ÁÁ½ÊÎÏÙÉÅÎÏŠ ÓϿИ¢ÇÎÌÍËÉÏ¿ÁͽÄÐʽɽÈÛ¿½¿ÉÕÂƪÛÍÂʾÂÍÀ ÌÍŗÁʽÈÅÎÜÁËӐ—œÍ˾ËÏÅÖ Á¿½ÁÓÜÏÙÃÅ¿ËÌÅÎӐ¿³ÜÍ˾ËϽĽÈÅÕÅȽÎÜ¿ÇËÈÂÇӐœ¬ÂÍÂÉÂʽ
<>

<>

®½ÊÁ Í˱½ÄÊ <>ÉÕÂÆ ªÛÍÂʾÂÍÀ ¢ÎǐÄÁËÁÂÇËͽÏſʘ ÇËÉÌËÄÅӐœ <>©ËÆÎÂÆ ÂÍÕÂÊÑÂÈÙÁ ŸÐÈÅÓÜ¿¬ËÊϊ¿Âʐ žÍÂϽÊÙ ±Í½ÊÓÜ  <>®½ÊÁÍ˱½ÄÊ °ǽÑÂ

®½ÊÁÍË ±½ÄÊ v ÏÍÂϐÆ ÄʽÇË¿ÅÆ ÒЊ ÁËÃÊÅÇ «ÁÂÎÅ ÌËÔ½ÏÇÐ ²² ÎÏËȐÏÏÜ ®Ï½ÍÕÅƾͽϏÈȐÈÙѽ «ÈÂÇνÊÁ͊͝ ÊËÈÙÁË¿ÅÔ±½ÆÊÄÅÈÙ¾ÂÍÀ ®½ÊÁÍ˱½ÄŠ ʐ v ÌοÁËÊÉ ʽÍËÁÅ¿ÎÜ ¿ ÍËӐ Æ ϽÇËà РʾÁʐÆ —¿ÍÂÆÎÙǐÆ ÍËÁÅʐ  ÒËÔ½ ¿Ê ÉËÈËÁÕÅÆ Ľ ±Í½—Íɽʽ Æ ªÛÍÂʾÂÍÀ½ ½ÈÂÔÂÍÂÄÏ ÖËÊ¿ŜÃÁŠ ý¿ ÐÔÅÏÅÎÜ Ľ ÇËÍÁËÊ ˾ÉÂÃÅ¿ÕÅÎÙ ÈÅÕ «ÁÂÎÙÇÅÉ ÒÐÁËÃʐÉ ÐÔÅÈÅÖÂÉ ¿Ê ËÁͽÄÐ Ã ĽÊÐÍÅ¿ÎÜ ¿ ȐÏÂͽÏÐÍÊˊ ÒÐÁËÃʗ ÃÅÏÏÜ ÌÅν¿ ¿ÍՐ ɽÈÛ¿½¿ ǽÍÅǽÏÐÍÅ ÈÛÎÏÍп½¿ ÌËÂÏÅÔʐ ½Èي ɽʽÒÅ ÉËÈËÁÅÒ ÌËÂϐ¿ ˆ®Í¾Ê ÏÍоŘ Æˆ¿ÏË¿ÒɽͽҘ ˆ®ÙËÉÂÌËÇÍÅ¿½È˘Æ ˆ´ÐÁË ¿ ÌÐÎÏÂȐ˜  ʽ ¿ÅÎϽ¿Ç½Ò ˆÊÂĽŠ ÈÂÃÊÅҘÌËǽÄп½¿οÆÃÅ¿ËÌÅÎ ° ÇËÈÂÇӐœ ¼ ¬ÂÍÂÉÂʽ ¾ÐÈÅ ÆËÀË Íˊ ʐÔʐ ÈÛÎÏͽӐœ ÁË ½ÈÙɽʽÒÐ ˆ®ÙËÉ ÌËÇÍÅ¿½È˘ Ͻǐ ÜÇ ˆ£½ÊÊÂϽ Ä Î˾½ÔŠ ÇËۘ È ʽÆÄʽÔʐÕÅÉÅ ¿ÅÁ½ÛÏÙÎÜ Í˾ËÏÅ ¿ÜÇÅÒ¿ÁÔп½—ÏÙÎÜʽȽÕÏË¿½Š ʐÎÏÙ ʽ ÌÍÅɐÏÅ¿ ¿Å¿ÎÇÐ ÈоËÇ  Üǐ

<>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


ÌÂÍÂÀÐÇÐÛÏÙÎÜ Ä ÏÅÉ ÖË ÌÅν¿ ÏËÀË νÉËÀËÍËÇЩÅÒ½ÆÈ˨½ÍËÊË¿ª½ÆŠ ¾ÈÙÕ¿Á½È½½Ç¿½ÍÂÈÙ®½ÊÁÍ˱½ÄÊ ˆ°ǽјÍËÇÐ ÁÂÎÅÁÜÏÙÎËÈÁ½Ï Á½É½ĽÎÏËÈÅÇËÉ ½ʽÎÏËȐv¿½Ä½Ä ÎÂĽʐ¿ÎÙÇÅÉÅÑÍÐÇϽÉÅ¡ËÓÅÒàˆÎËÈÁ½ÏÎÙÇÅÒ ÌÍÅɐÏÅ¿¿˜ ÏÜÐÛÏÙ ˆÁ½É  ‡¿½˜ Ͻ ˆ¬ÍËÈÂϽÍǽ˜ ÍËÇÐ ¼ÇÅÉÅ ÎϽÊÐÏÙ ÌÍËÈÂϽÍÇÅ ÏÍËÒÅ ̐ÄʐÕ  ®½ÊÁÍË ±½ÄÊ Ê Ì˾½ÔÅ¿ ¦ËÉÐ ¿Á½ÈËÎÜ ÂɐÀÍп½ÏÅ ¿ ÍËӐ ¡¿½ÁÓÜÏÙ ÍËǐ¿ ÃÅÏÏÜ ¿ ¬½Š ÍÅÐ v Ó ÇоÎÏÅÔʐ ʽÏÛÍÉËÍÏÅ ¿ÅÎϽ¿ÇÅ ĽÒËÌÈÂÊÊÜ ÑËÏËÀͽѐ—Û Æ ÄÊË¿Ð ¿ÅÎϽ¿ÇÅ È ʐÉÂÓÙǐ ѽŠ ÕÅÎÏÅ ËÇÐÌÐÛÏÙ ±Í½ÊӐÛ ®½ÊÁÍË ±½ÄÊ ĽÀÅÊп Ð «Î¿ÂÊÓÅɐ ÍËÇÐ °ÇËÈÂÇӐœ¼ÇË¿½¬ÂÍÂÉÂʽ—ÌËÍÏÍÂÏ ®½ÊÁÍË ±½ÄÊ Í˾ËÏÅ ®ÅÀÄÉÐÊÁ½ «ÈÂοÅÔ½ ÍÇ  ÆËÀË Ã ÌË͊ ÏÍÂÏvÕ½ÍÃʽÈÈۏÈÙѽ³ÂÖ ËÁÊÂ̐ÁÏ¿ÂÍÁÃÂÊÊÜÏËÀË ÖËʽ¿ÏÙ ÇоÄÉ̐Á¿ÌÈÅ¿ËÉËÁÂÎÙÇËÀËÎËÊÓÜ ÉËþÐÏŐÍËʐÔÊˊ¿ÅÕÐǽÊÅÉ ¬ÂÍÕÅÆËÁÂÎÙÇÅƽ¿½ÊÀ½ÍÁĽ¿ÁÜÇÅ ¼ÇË¿Ð ¬ÂÍÂÉÂÊÐ ÌËÎϽ¿ ÌÂÍÂÁ ʽÉÅ Ð ¾½À½ÏÙËÒ Ï¿ËÍÔÅÒ ÌËÎϽÎÜÒ ªÂ ÎÌÈÐϽ—Õ ËÁÅÊͽÄÌ˾½ÔÅ¿ÕÅ ©½ÈŊ ǽϽ©ÂÇΐʽ ª®Ë¾ËÈÜϽ© ÂÍÕÂʊ ÑÂÈÙÁ½°ÇËÃÊËÉÐÄÊÅÒ¾ÐÈÅĽÇȽÁÂʐ Á͐ÃÁÐ ʽÜÇÅҐÌË¿ÅÊʾÐÈËÄÍËΊ ϽÏÅ¿ÅÎËÇÂÉÅÎÏÂÓÏ¿Ë ¯½ÇÊÂÎϽÈËÎ܏ÌÍË¿ÅʽÏÐÏÊÂÒЊ ÁËÃÊÅǐ¿ ½ ÎÐÎ̐ÈÙÊˊÌËȐÏÅÔʘ ÎÅÏнӐœ ÖËʽÎËÍËÇÍËǐ¿¿ÁËÇÍŠ ÉÅȽ ÌÂÍÕÅÆ ËÁÂÎÙÇÅÆ ½¿½ÊÀ½ÍÁ ¿Á ÁÍÐÀËÀË  È ÒËϐȽ ÏËÀË ¿È½Á½ ÔÅʐ ÌÂÍÂÁ½Ô½ÂÎϽÑÂÏʘ̽ÈÅÔÇÅ ¿Á¾ÐȽÎÜ  ÉËÃÈÅ¿Ë ¯ÂËѐÈ ±Í½Š —ÍɽÊ¿ÌÈÅÊпʽ»ÍÜ‡ÀËÍË¿½° ±Í½—Íɽʽ¿ÔÅ¿ÎÜÆ«ÈÂÀ®ËÇËÈË¿ ‡¿ÍÂÆÎÙǘ ÎÂ͐œ ¦ËÎÅ̽ «ÎÏÍË¿Š ÎÙÇËÀË Ê ¾ÐÈË ¾ ÜǾÅ ¿Ê Ê Ì˾½Š ÔÅ¿ ÉÐÁÍÂӐ¿ ÉÕÂÜ ªÛÍÂʾÂÍÀ½ ª½ýÈÙ ÌÂÍÂÁ½Ô½Î̽ÁÖÅÊÅÆÕȽ ÊÂʽÎϐÈÙÇŽÇÏÅ¿ÊËvÁÐÃÂɽÈË ÈÅÕÅÈËÎÜ ¿ «ÁÂΐ ǽÍÏÅÊ ɽÆÎÏ͐¿ ÌÂÍÕËÀËËÁÂÎÙÇËÀ˽¿½ÊÀ½ÍÁЏ¿ÎŠ ϽÇÅ ¼Ç àÄͽÁÈ½ ¨ÂÎÜ ŸËÆÎÇÐÊ ÇËÈÅ ËÁÅʐĽ¿ÏË͐¿Ӑ—œÎϽÏϐ ‡¿ÀÂÊ ËŠ Èо˿ÎÙÇÅÆ ÌËǽĽ¿ œÆ ̐Á ԽΠÌÍˊ ÀÐÈÜÊËÇÌË«ÁÂΐ̽ÊÊ˪ÛÍÂʾÂÍÀ½ ɽÈÛÊËDZ½ÄÊ ÀнՐ±Í½—Íɽʽ œœÐÜ¿ÈÂÊÊÜÌÍË¿ÁÇÍÅÏÐÊÂÛÇËÈÂNJ ӐÛÎϽÈËÀÈžÕÅɳÅÒÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ÊÂϐÈÙÇÅÄʽÈÅ ½ÈÂÆ̽ÉqÜϽÈÅ Èۊ ¾ÅÈÅ ľÅͽÈÅʽœÒʐƾ½ÏÙǐ¿ÖÅʐ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

®½ÊÁÍ˱½ÄÊ <>Á½É‡¿½ <>¬ÍËÈÂϽÍǽ

<>

<>

©

Å Ê ¿Å̽ÁÇË¿Ë ÁËÇȽÁÊË ÍËÄÌË¿Á½ÈÅ Ê ÈÅÕ ÌÍË ÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ½ÈÂ Æ ÌÍË ÇËÈÂÇӐËÊÂͽ ÉÂÓÂʽϽ¼ÇË¿½¬ÂÍÂÉÂʽ¼Ç¾ÅʾÐÈ˯ÍÂÏÙÜÇË¿½ ÔÅÎÇȽŠ ȽÎÜ ¾ ¯ÍÂÏÙÜÇË¿ÎÙǽ À½ÈÂÍÂÜ ÜǾÅ Ê ¾ÐÈË ¿ °ÇͽœÊ ÍËÁÅÊ ²½ÊÂÊǐ¿  ¯ÂŠ ÍÂÖÂÊǐ¿ ÔžÐÈžʽÎϐÈÙÇÅÌÍÂÁÎϽ¿ÊÅÓÙÇÅÉÅÇŜ¿ÎÙǐÉÐÄœ ¯½ÆËÁÂÎÙǐÉЊ Äœ ÌË¿ÅÊʐ Ľ¿ÃÁÅ ̽ÉqÜϽÏÅ ÉÂʽ žÍ½ÆÇ¿ÅÔ½ Æ ­ÐÎË¿½ §ËÈÂÇӐËÊÂÍÅ Ê ÈÅÕ ̐ÁÏÍÅÉÐÛÏÙÒÐÁËÃÊÅǐ¿ ½ÈÂÆ¿ÅÄʽԽÛÏÙӐÊÊËÎϐÆÌ͐ËÍÅÏÂÏŏÌÍÂÇͽÎÊË ÖË ÎÙËÀËÁʐ¿°ÇͽœÊÎϽÈËÌÍÂÎÏÅÃÊËľÅͽÏÅÃÅ¿ËÌÅή½ÉÂĽ¿ÁÜÇÅÊË¿ÅÉÇËÈÂNJ ӐËÊÂͽÉÌË¿ÂÍϽÛÏÙÎÜ ÄÁ½¿½ÈËÎܾ ʽĽ¿ÃÁÅ¿ÏͽÔÂʐÎǽ;Å«ÁÅʐÄÊÅÒvÇˊ ÈÂÇӐÜÌÂÍÕËÀËËÁÂÎÙÇËÀ˽¿½ÊÀ½ÍÁÐ Đ¾Í½Ê½¼ÇË¿Ëɝ¾Í½ÉË¿ÅÔÂɬÂÍÂÉÂÊËÉ
ÌÍÁ––ËÄÌ¿

 ŸÅÎËÇÅÆʽœ¿ Ê½ÏËÈÜ ŸÊ’пªÍÅɒ̿

<>

°ÇËÈÅÕʐÔ½ÎÅ¿ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ÎÊп½¿ ԐÏÇÅÆÍËÄÌËÁÈ ʽÌÍËÑÂΐÆÊÅÒ ÃÅ¿ËÌÅÎӐ¿ ½É½ÏË͐¿ Ï¿ËÍÅ ÜÇÅÒ¿ÁÊËÎÅÈÅÎÜ ÁˈÌÍÅɐÏÅ¿ÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½˜®ÙËÀËÁʐ ÌËÊÜÏÏ܈ʽœ¿Ð˜ ¿ÃÂÄ˿ΐÉÊÂϽÇ ԐÏÇÂvÎÐÔ½ÎÊ ÉÅÎÏÂÓÏ¿ËÁ½¿ÊË ¿ÁÇÅÊÐÈËÌÍÅɽÏ ÎÌÂӐ½ÈÙʘËοÏÅ ¿Ìͽ¿ʽÄÅ¿½ÏÅÎÜ ÒÐÁËÃÊÅÇËÉv¾½À½ÏË ĐÍËÇÎÐÔ½ÎÊËÀË ÉÅÎÏÂÓÏ¿½ ËÎ˾ÈÅ¿Ë ĽÇËÍÁËÊËÉ ʽ¿ÏِÊÂÁÐɽÛÏÙ ÌÍËÊÂ˾ҐÁʐÎÏÙ ÕȐÑп½ÏÅ ɽÆÎÏÂÍʐÎÏÙ ÐÒÐÁËÃʐÒ¿ÅÕ½Ò <>Ê½ÏËȐƵɽÏËǬËÍÏÍÂÏʽÏȐǽÍÏÅÊÅ ˆŸÂÔË͐—˜ нÕʽ̽ÌÂ͐Ò <>Ê½ÏËȐƵɽÏËÇ´ÂÏ¿ÂÍËÐÔ˿ʐ «ÈÜʽÌËÈËÏʐÒ

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

²

ÒÃÍÅÌÇÉ ŸÌ¿ÑÍʒÈ ·Ë¿ÑÍÉ Ñ¿ÉÍÅ ÌÄ ÍÑÏÇË¿Á ÐÎÄՒ¿ÊÛÌ͞ ÍÐÁ’ÑÇ µÄ ÐÎÏ¿ÁÒ ŠÐ¿ËÍÏ͌ ÃÍɚwÑÍÈϒÃɒÐÌÇÈÁÇοÃÍÉ ÉÍÊÇÊÝÃÇÌ¿ÎÍÖÇÌ¿™ÁÐÄÏÈÍÆË¿Ê݌ Á¿ÑÇ Á ÆϒÊÍËÒ Á’Õ’ È Ñ¿É Æ¿ÔÍÎÊ݌ ™ÑÛÐÞ ØÍ ËÇÐÑÄÕÑÁÍ ÐÑ¿™ ÍÐÌÍÁÌÇË Æ˒ÐÑÍËžžÅÇÑÑÞ ·Ë¿ÑÍÉ w ÉÍÊÍÏÇÑÌ¿ ÍÐÍÀÇÐђÐÑÛ ¬¿ÏÍÃÇÁÐÞ Á ÏÍՒ Á ÐÄʒ ªÍÐnj ̒ÁÉ¿Ì¿®ÍÊÑ¿ÁØÇ̒°ÊÒÅÇÁÒ¿Ï˒ž ÁÎÏÇÉÍÏÃÍÌÌÇÔÁ’ÈÐÛÉ¿ÔÌ¿ÉÍÏÃÍ̒ ÆŸÓ¿̒ÐÑ¿ÌÍ˱ÏÇÏÍÉÇÎÏÍÁÖÇÁÐÞ

µÉ½Ïǽ Á ВÊÛÐÛÉÍÂÍÐÎÍÿÏÐÛɒÈ ¿É¿ÃÄ˒ž Ì¿ ʒÐÍÑÄÔ̒ÖÌÍËÒÓ¿ÉÒÊÛÑÄђ ¿ÊÄÆ¿Ênj ×ÇÁÌ¿ÁÖ¿ÌÌÞ£ÍÁÂÇÈÖ¿ÐÎÏ¿ÕÝÁ¿Á ʒÐÌÇÉÍ˪’ÐÍÁ¿˒ÓÍÊÍ’ÞwÍÃÇÌ’Æ ÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÇÔ ÐÝÅÄђÁ ÏÍÀ’Ñ ÔÒÃÍŌ ÌÇÉ¿«¿ÊÝÁ¿ÑÇÎÍÖ¿ÁÏÍɒÁÒΒà ÁÎÊÇÁÍË ÀÏ¿Ñ¿ ŸÊÄ ÐÄÏÈÍÆÌÄ Æ¿ÔÍΌ ÊÄÌÌÞËÇÐÑÄÕÑÁÍËÎÏÇÈ×ÊÍђÊÛÉÇÁ ÐÄÏÄÃÇ̒ ŒÔ ÉÍÊÇ ŸÌ¿ÑÍʒÈ ÎÍÖnj Ì¿™ ÎÏ¿ÕÝÁ¿ÑÇ ÐÎÄÏ×Ò ŠÃÇÑÞÖÇËÇ Ó¿ÏÀ¿Ëǚ w ÂÒ¿××Ý ¡’Ãÿ™ ÎÄÏČ Á¿ÂÒ ¿ÉÑÇÁÌÇË ÉÁ’ÑÉÍÁÇË ÉÍËÎÍÆnj ՒÞË Ñ¿ ˒ÓÍÊÍ’ÖÌÇË Æ¿Ë¿ÊÛÍÁÉ¿Ë <>


Ê½ÏËȐƵɽÏËÇÌÍËο˜Í˾ËÏÅ ...ß âèãàäóþ ì³ôè ñàì. ̳ñöåâ³ñòü, ÿêó çîáðàæàþ, öå çäåá³ëüøîãî ñåëî. Ó ñåë³ ìèíóëî ìîº äèòèíñòâî. Òàì ÿ â³ä÷óâàâ ãëèáèíó. Ñîö³óì, áåçê³íå÷íà ìåòóøíÿ çàâàæàþòü. Ó äèòèíñòâ³ ãîñòð³øå â³ä÷óâàºø òà¿íó æèòòÿ.

...Óâå÷åð³, êîëè æàáè êóìêàþòü íà çàõîä³ ñîíöÿ, à ðàäøå, êîëè âå÷³ð ïåðåõîäèòü íà í³÷, ç’ÿâëÿºòüñÿ ïîâ³òðÿ — ÿêåñü âîíî ì³ñòè÷íå, — ³ ìåíå îõîïëþº ÿêåñü äèâíå, ïðèºìíå â³ä÷óòòÿ. Âñå ñòຠìàã³÷íî-ãëèáèííèì, çì³ñòîâíèì. ß óÿâëÿþ: ä³ä ³ áàáà ñèäÿòü. Âîíè â òàêîìó â³ö³, êîëè âñå áëèæ÷å ïåðåõ³ä â ³íø³é ñâèò. ³ä÷óâàþ â íèõ íîòêè æàëþ, ïðîùàííÿ ç öèì ñâ³òîì. Óñå ìåíøå ðîçìîâ, âîíè ñïîê³éí³ø³, ãîòóþòüñÿ äî â³÷íîãî ïîëüîòó. Öÿ õàòêà, â ÿê³é âîíè æèëè, — âîíà ¿ì óæå òðèâîæíà. Ó çàìêíóòîìó ïðèì³ùåíí³ âîíè ïî÷óâàþòü ñåáå íåçàòèøíî, õî÷óòü âèéòè íà ïðîñò³ð. Âîíè — ÿê ïòàøêè, ùî øóêàþòü øèðîêî¿ â³äêðèòî¿ ì³ñöåâîñò³, äå âîíè ãîòóþòüñÿ äî â³äëüîòó ó âèð³é. Ó ñòàðèõ óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ ëþäè ñòàðøîãî â³êó îòàê ñèäÿòü ïðè äîðîç³ ï³ä õàòîþ. Öå ï³äãîòîâ÷èé åòàï...

...Òàê ñàìî é ðîáîòà «Æèëè ñîá³ ä³ä ³ áàáà». Áóäèíîê — ñõîæèé íà õàòó ìî¿õ áàòüê³â. Òà é ãåðî¿ ñõîæ³, ëèøå ä³ä òàì ³ç áîðîäîþ, à ì³é áàòüêî áîðîäè íå íîñèâ. Àëå öå âîäíî÷àñ ³ ÿ ç³ ñâîºþ æ³íêîþ ÷åðåç ê³ëüêà äåñÿòèð³÷. Ðèáà — öå ñèìâîë óäà÷³, ïîëþâàííÿ, òàëàíó... Óï³éìàâ ä³ä òó ñàìó ðèáêó, ùî ëåæèòü íà ï³äëî<> ç³, ³ çàñòðåëèâ êàáàíà, ÷èÿ ãîëîâà âèñèòü íà ñò³í³... ³í Ðîìàíòèê. Òàêîæ ãîòóºòüñÿ äî â³äõîäó.

...ijä íà ÿáëóí³. Ïðèãàäóþ äèòèíñòâî. ßáëóêî çðèâàºø ó ÷óæîìó ñàäó, âîíî ìຠîñîáëèâèé àðîìàò. ijä ïîë³ç ïî ÿáëóêà é êèäຠ¿õ áàáóñ³. À ÿáëó÷êà-òî íå ïðîñò³. Áàáà ùå æèâà, à ä³ä óæå â ðàþ. Àëå âîíè âñå îäíî â êîíòàêò³.

...«Ñîí». ͳ÷. Ƴíêà ñïèòü, à ìàëþê ãóëÿº — ñèäèòü ó ãí³çäå÷êó, ÿêå éîìó çâèëà ìàìà. ßíãîëè íàä íåþ îõîðîíÿþòü ¿¿ ñîí. Ñïîê³é.

<> <>¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @


<>

Ì¿ Ì¿ÏÍÃÌÒ ÑÄË¿ÑÇÉÒ ² ŒÔ ÎÏnj ÔÍÃÇÑÛ Æ¿ÔÍÎÊÄÌÌÞ ÌÄӒÂÒÏ¿ÑÇÁÌÇË ÅÇÁÍÎÇÐÍË ¿ Á ɒÌՒ ÌÒÊÛÍÁÇÔ Î͌ ÖÇÌ¿™ Ë¿ÊÝÁ¿ÑÇ Íʒ™Ý w ’ ÊÇ×Ä Æ¿ ɒÊÛÉ¿ ˒ÐÞՒÁ ÃÍÐÞ¿™ Á ՒÈ ÑÄÔ̒Ւ ÎÄÏÄÉÍÌÊÇÁÍÐђ Ì¿ÃÍÐÞÂÌÄÌÌÞÞÉ͞Á ’Ì×ÇÔ’ÃÒÑÛÏÍÉÇ ¯ÍÃÍË ÔÒÃÍÅÌÇÉ ’Æ ®ÍÊÑ¿ÁØÇÌÇ ’ ÆÀÄϒ¿™ÃÇÁÌÇÈÆÁrÞÆÍÉ’ÆÉÒÊÛÑÒό ÌÍÝÑÏ¿ÃÇՒ™ÝϒÃÌÍÂÍÉϿݬ¿Á’ÑÛ ÃÇÁÌÍ ÞÉÊÝÃÇÌ¿ ÎÍÐÒђ ÁÐÄÅÇь ÑÞ ÎÍÁrÞÆ¿Ì¿ Æ ˒ÐÑÍË ÎÏÇËÒÃÏތ ™ÑÛÐÞ ÆÀÄϒ¿ÑÇ Á ÐÍÀ’ Ñ¿ÉÒ ÖÇÐÑÍÑÒ ÎÍÂÊÞÃÒ È ¿ÏÔ¿žÖ̒ÐÑÛ ÐÇËÁÍʒÖÌ͞ ÐÑÏÒÉÑÒÏÇ ÑÁÍÏÖÍÐђ ®ÏÇ ÕÛÍËÒ ËÇÐÑÄÕÑÁÍ ŸÌ¿ÑÍʒÞ ·Ë¿ÑÉ¿ w ÕÄ ÌÄÐÑÇʒƿՒÞΒÊ̿ՒÍÌ¿ÊÛÌÄËÇЌ ÑÄÕÑÁ͚ ’ ÌÄ À¿Ì¿ÊÛÌÇÈ ÐÇËÁÍʒÆË

¿ƼÄÓȼÇƼÄÓ @

µÄ ’ ™ Ì¿ÏÍÃÌÄ ËÇÐÑÄÕÑÁÍ Á ÈÍÂÍ ÉϿؒÈ ÓÍÏ˒ w ÖÇÐÑÄ Ö¿ÐÑÉÍÁÍ Ì¿žÁÌÄ È ÌÄÈËÍÁ’ÏÌÍ ÄÌÄÏÂÄÑÇÖÌÍ Æ¿ÏÞÃÅÄÌÄ ®ÏÍÑÄ ŸÌ¿ÑÍʒÈ ÃÍÊ¿™ ÁÒÆÛɒÏ¿ËÉÇÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍËÇÐÑÄÕÑÁ¿ ÈÍÂÍ ÏÍÀÍÑÇ w ÕÄ ÁÅÄ ÌÄ ÎÏÍÐÑÍ ÉÒËÄÃÌÇÈÌ¿žÁµÄÐÎÏ¿ÁÅ̙ËÇÐÑČ ÕÑÁÍwÅÇÁÄ Ñ¿ÉÄ ØÍÁ’ÃÖÒÁ¿™ÑÏČ ÎÄÑ ÎÄÏÄà ÐÁ’ÑÍË Ñ¿ÉÄ ÞÉÄ Á ̿ג Ã̒ ÁÅÄ ÌÄ ÐÎÍÒÁ¿™×ÐÞ ÎÍÀ¿ÖÇÑÇ Á ¿ÊÄÏÄÞÔ’¿ÏьÕÄÌÑÏ¿ÔµÞÐÁ’Å’ÐÑÛ ’ÐÇÊ¿Ñ¿Ê¿ÌÑÒÏÍÀÊÞÑÛÈÍÂÍÍÃÌÇË’Æ Ì¿ÈՒɿÁ’×ÇÔÎÏÄÃÐÑ¿ÁÌÇɒÁÐÒֿЌ ÌÍÂÍÒÉÏ¿žÌÐÛÉÍÂÍËÇÐÑÄÕÑÁ¿°¿ËÄ ÑÍËÒ Æ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÌÞ Ì¿×ÇË ÖÇÑ¿Œ Ö¿Ë ŸÌ¿ÑÍʒÞ ·Ë¿ÑÉ¿ ËÇ ÎÍÖÇÌ¿Œ ™ËÍ ÏÒÀÏÇÉÒ "35 6,3"*/& Š¬ÍÁ’ ’ËÄÌ¿š

Ê½ÏËȐƵɽÏËÇ <>¼ÊÀËÈ «ÈÜʽÌËÈËÏʐÒ <>¼ÊÀËÈ нÕʽ̽ÌÂ͐Ò <>£ÅÈÅÎ˾ÁÁϽ¾½¾½ «ÈÜʽÌËÈËÏʐ Ò
7*/5&3/"5*0/"-$0/5&.103"3:"35'"*3

u 03("/*;&34 «­ ª¤¯«­¥ "35"34&/"."(";*/&"356,3"*/& ©¥®¯¢³¹§¥¦­®¢ª¨ £°­ª¨"356,3"*/&

888"356,3"*/&$0.6" 888"35Š,:*7$0. 5&- 

-0$"5*0/ ©®³¢¬­«Ÿ¢¡¢ªª¼ "35"34&/" .B[FQBTUS ,ZJW ˆ©¥®¯¢³¹§¥¦­®¢ª¨˜ ¿Ðȏ¿½Ê½©½ÄÂÌÅ §Åœ¿

("--&3*&4 41&$*"-130+&$54 13*7"5&$0--&$5*0/4

ART Ukraine  

ART Ukraine Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you