Page 1

Mangrove. M

Supisara

Cyclists on the route เส้ น บางขุ น เที ย น ชายทะเล มี เ ส้ น ทางสํ า หรั บ นั ก ปั ่ น จั ก รยาน ที ่ ช อบปั ่ น ชมธรรมชาติ ข องป่ า ชาย เลนแบบชิ ว ๆ

M

Jaminya

Food “มาไม่ ท ั น หมดประจํ า ......ร้ า นนี ้ ” คํ า พู ด ของ ลู ก ค้ า จากร้ า นไหน

M

Supisara

HOT NEWS มี ผ ู ้ พ บศพของสุ น ั ข จรจั ด ตั ว นึ ง ถู ก ทิ ้ ง ให้ ข ึ ้ น อื ด อยู ่ ใ นบริ เ วณพงหญ้ า ใกล้ ๆ สนามเทนนิ ส แต่ ปั จ จุ บ ั น ไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว ่ า เป็ น สุ น ั ข ตั ว ไหน และ เสี ย ชี ว ิ ต เพราะเหตุ ใ ด จึ ง ทํ า ให้ ก ลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา ต้ อ งหั น ไปรววบรวมหลั ก ฐานจากทางอ่ ื น แทน

M

Supisara

Katz - Kattaleeya หรือชื่อที่เพื่อนๆรู้จักคือ “ฟ๋น เฉยๆ” เป็นนักวาดภาพประกอบคนหนึ่งของ มีเดียอาตส์

#0001 Magazine Media Arts

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ 0-2452-3456 โทรสาร 0-2452-3455


Play sound

สนามบาส ที่ไม่ใช่แค่เล่นบาส แต่เป็นสนามที่กึกก้องไปด้วยเสียงต่างๆ อย่างตอนเช้าก็จะมีเสียง นักศึกษาที่เดินผ่านไปผ่านมา เพราะไม่ว่าใครจะไปตึกเรียน หอพัก โรงอาหาร หรือแม้แต่จะดื่ม กาแฟ ก็ต้องผ่านสนามบาสแห่งนี้ และจะได้ยินเสียงซ้อมตีกลองของเด็กถาปัตทุกเย็น


ctentson #01

#02

#09

#19

#17

#15

#03

#12

#05

#07

#14

เล่มนี้เป็นเล่มแรกของ Mangrove (แมนกรูป) มีความหมายว่าต้นโกงกาง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของบางขุนเทียน เพราะเป็นป่าชายเลนแห่งเดียว ในกรุงเทพที่อยู่ติดทะเล ที่มีทั้งต้นเสมและต้น โกงกาง ตลอดชายฝั่ง ภายในเล่มจึงกล่าวถึง นักปั่นจักรยานที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติอยู่ ด้วย และได้แนะนำมหาวิทยาลัยเราให้ทุกท่านได้ รู้จัก ทั้งเรื่องของอาจารย์ผู้สอน กิจกรรมต่างๆ และผลงานของนักศึกษาไว้ในเล่มนี้ด้วย


1

KMUTT’s atmosphere

Mangrove

May 2014

KMUTT’S ATMOSPHERE

มจธ.บางขุนเทียน

มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีการวิจัย มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มต้นพัฒนาพื้นที่ใหม่ ณ บางขุนเทียนมาตั้งแต่ ปี พ . ศ . 2532 เพื่อให้เป็นสวนการศึกษาและสวนอุตสาหกรรม โดยจะเน้นการทำวิจัยและพัฒนา ให้เป็นเลิศ การพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนศักยภาพของอุตสาหกรรมของประเทศ การ ผลิตนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอก ที่มีความสามารถทางวิชาการและตลอดจนคุณสมบัติที่ตรง ตามความต้องการผู้ใช้ การดำเนินงานของสวนอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีนั้น มีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อนำความรู้ความสามารถทางวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอด จนทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไปบ่มเพาะและสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีและความมั่นคง ให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจประเภทต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) เป็นหลัก ทำให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดผู้ ประกอบการรายใหม่ที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ดี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับอุตสาหกรรมขึ้น มหาวิ ท ยาลั ย จะทํ า การวิ จั ย ให้ เ ป็ น เลิ ศ และสามารถพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ สนั บ สนุ น ศักยภาพ และความต้องการของอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมจะบ่มเพาะ ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการใหม่ และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ มจธ.บางขุนเทียนจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นสวน ที่ร่มรื่นสวยงาม มีการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจะนำความรู้ความสามารถ ผลงานวิจัยไปใช้ในการทำงานร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้เกิดการ


May 2014

Mangrove 2

Mangrove

CYCLISTS

ON THE ROUTE

เส้นบางขุนเทียน ชายทะเล

เป็นอีกเส้นทาง ที่ชาวจักรยานชอบมาปั่นกัน เพราะเส้นนี้จะมีเลนจักรยานยาวเกือบตลอดทาง และระหว่างทาง ยังมีธรรมชาติป่าชายเลน ให้เราได้เห็นอีกด้วย ส่วนใหญ่จะเริ่ม กันจาก Big C พระราม 2 แล้วเข้าเส้นบางขุนเทียน ชายทะเล ไปสิ้น สุดที่ริมทะเลกรุงเทพ โดยถนนเล้นนี้จะยาวประมาณ 20 กว่า กิโลเมตรเลยทีเดียว

น ย ี ท เ น ุ ข ง า บ . ธ มจ

น ่ ั ป ก ั น ม ี ท บ ั ร น อ ้ ต พ เจ้าภา

มจธ.บางขุ น เที ย น เจ้ าภาพต้ อ นรั บ ทีม นั ก ปั ่ น ดั น ศู น ย์ ร วมนั ก ปั ่ น จั ก รยานฯ เมื ่ อ วั น ที ่ 28 เมษายน 2556 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า ธนบุ ร ี เป็ น เจ้ าภาพต้ อ นรั บ ที ม นั ก ปั ่ น จักรยาน PROP BIKE และที ม นั ก ปั ่ น จั ก รยานจากแห่ ง อื ่ น ที ่ ส นใจร่ ว มกิ จ กรรม ในทริ ป นี ้ กว่ า 200 ชี ว ิ ต รวมทั ้ ง ร่ ว มปั ่ น จั ก รยานตามเส้ น ท า ง ศึ ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ ย่ า น บ า ง ขุ น เ ที ย น ร่ ว มกั บ ที ม นั ก ปั ่ น ดั ง กล่ า วไปยั ง จุ ด ชม ปลาโลมา ณ ศาลเจ้ าพ่ อ มั จฉานุ เขต บางขุ น เที ย น นํ าที ม โดยคณะต้ อ นรั บ และที ม นั ก ปั ่ น จั ก รยานจาก มจธ.อาทิ เช่น คุ ณ ผดุ ง บุ ญ เพ็ ชร ผู ้ จั ดการ มจธ. บางขุ น เที ย น

ข้อควรระวัง

เนื่องจากเส้นทางปั่น บางขุนเทียนชายทะเล มี สภาพแวดล้อมเป็นป่าโกงกางและเมื่อตกเย็น ถนนจะมืดและรถจะขับเร็ว จึงควรระมัดระวัง หากต้องใช้ถนนเส้นนี้ตอนกลางคืน นอกจาก นี้ก็ควรระวังกลุ่มมิจฉาชีพอีกด้วย


3

Hot news

Mangrove

HOT NEWS

สุนัขและแมวจรจัดถูกวางยา?!

t¼™¨º“«¡•n†¯’•±€´Ã—Ÿ°ºœµÂ«¡‘¡…‚½©k•¶‚—¡j¥Ÿ¯—º™a’ºš ‚¥°Ÿ†¡²…»£®º£²—²Â…’·’° º³Â ¥¯˜º¡µÂ«… สุนัขและแมวจรจัด

All about Media Arts

May 2014


May 2014

Mangrove

Mangrove 4

สุนัขและแมวจรจัดที่เคยอาศัยอย่ในมหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน แต่ ปัจจุบันได้หายไปโดยยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด อีกกรณีคือ มีผู้พบศพของสุนัขจรจัด ตัวนึง ถูกทิ้งให้ขึ้นอืดอยู่ในบริเวณพงหญ้าใกล้ๆ สนามเทนนิส แต่ปัจจุบันไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น สุนัขตัวไหน และเสียชีวิตเพราะเหตุใด จึงทำให้ กลุ่มนักศึกษาต้องหันไปรววบรวมหลักฐานจาก ทางอ่ืนแทน

จากกรณี ล่ า สุ ด ที่ มี ก ารวางยาหมาและ แมวภายในวิทยาเขต สร้างความไม่พอใจให้กับ กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เนื่องจากทาง Ÿ©°¥²• °£¯  Ÿ³‚¥°Ÿœ ° °Ÿ™™a’ «±œ¡°… และบิดเบือนความจริง ทำให้มีนักศึกษาจำนวน หนึ่ง ได้ตัดสินใจร่วมมือกันค้นหาความจริง โดย ปัจจุบันก็มีข้อมูลจากหลายๆฝ่าย ดังนี้

” ผมส่งรูปสุนัขที่ รปภ.ต้องคอย ผลักดัน ในมจธ.บางขุนเทียนและรอบๆ รั้ว ก็เป็นสุนัขหน้าเดิมๆทุกวัน ก่อนการ ดำเนินการของกทม. ก่อนหน้านี้สุนัข เหล่านี้ไม่มีเจ้าของ เป็นสุนัขจรจัดที่ รภป.ต้องคอยดูแลและต้อนให้ออกนอก รั้วให้นักศึกษาปลอดภัย รปภ.ไม่เคย ทำร้าย ไม่เคยมีใครเคยแสดงความเป็น

เจ้าของ และให้อาหาร และคนที่ให้อาหาร คือแม่บ้าน รปภ. และคนสวนของเราครับ คนเหล่านี้รักสุนัขต้องคอยกำกับว่าให้ไป ให้ที่นอกรั้ว “ ซึ่งขัดกับคำให้การของนักศึกษาที่ว่า

” ตัวสีขาว สอบถามพี่ยามคร่าวๆ ถาวิเคราะเป็นไปไม่ได้ที่ จะโดนหมาไล่กัด แล้วตายอยู่ใต้ท้องรถ เพราะบาดแผล ไม่มีจนเห็นอาการว่าถูกทำร้าย แต่เห็นคน ที่เห็นเค้าบอกว่า มันตาโบน ตัวอืด อยู่ใต้ ท้องรถ และเป็นไม่ไม่ได้ที่จะ หนีหมามาใต้ ท้องรถ เพราะหมามันก็คนลอดท้องรถ

All about Media Arts

เหมือนกัน * ความคิดเห็นส่วนตัว บวก กับข้อมูลที่ได้ ตัวสามสี มีอาการนอน ชัก น้ำลายฟูมปาก ตาค้าง อยู่ใต้หอ ไม่ ได้เห็นเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรก แต่มีคน จำนวนหนึ่งเห็น มีคนโทรไปเลยวิ่งลงมา ดูที่ใต้หอ ก็เห็นมันนอนชักอยู่ รีบนำไป ส่งโรงพยายาล แต่ไม่ทันจริงๆ เสียชีวิต ระหว่างทาง ละกลับมาฝังที่หลังหอกับ เพื่อนน้องๆพี่ที่มินิมาท หมาไม่ได้กัดนะ แล้ ว อาหารที่ ว างอยู่ เ ป็ น ข้ า วคลุ ก ปลาทู อย่างดี ตามรู้ที่โพสไป ไม่คอนเฟรมว่ามี สารพิษหรือป่าว แต่ลักษณะข้าวเหมือน มีผงสีขาวๆคลุกอยู่เลยเป็นคน เก็บแล้ว เอาไปทิ้งขยะ ”


THE PROFESSOR OF MEDIA ARTS ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ Boonliang Kaewnapan.

อาจารย์ ประจำวิชาถ่ายภาพนักศึกษา ปี 1 และ ปี 3

อ.วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์ Wisit Supangkarat

อาจารย์สาขาวิชา อนิเมชั่น และ วิชวลเอฟเฟค ปี 2 ปี 3 ปี 4

อ.ศรีธน มีแต้ม sriton meetam

อาจารย์ประจำวิชาดีไซน์ ปี 1 และ ปี 2

อ.มาดสัมฤทธิ์ พสุภา Martsamrit Pasupa

อาจารย์ประจำวิชา sound ปี 2 และ ปี 3

อ. ชูเกียรติ อ่อนชื่น Chukiat Onchuen

อาจารย์ประจำวิชา Pag layout & Packageing desing ปี 2 และ ปี 3


อ.ณัฐศักดิ์ พลศรี nuttasak Phosri

อาจารย์ ประจำวิชาถ่ายภาพ ปี 1

อ.ระลึก อินเสมียน Ralerg Insmhian

อาจาย์ประจำภาควิชามีเดียแพทย์

อ.จักรพิพัฒน์ อัศวบุญญาเลิศ Jukphipat Ausawabunlerd

อาจารย์ประจำเอกอนิเมชั่น ปี 1 และ ปี2

อ.ศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์ Sirikoi Chutatawesawad

อาจารย์ ประจำวิชา Drawing & painting ปี 1 และ ปี 2

อ.ภูวนิติ์ สุดทองคง

Puvanit Sudthongkhong

อาจารย์ประจำภาควิชามีเดียแพทย์ และ วิชา Exhibition


7 Students Activities

Mangrove

Students Activities

All about Media Arts

May 2014


May 2014

Mangrove

All about Media Arts

Mangrove


9

MMD Theater

Mangrove

May 2014

“ มีเดียแพทย์ เล่าหนัง “ ครั้งที่ 2

All about Media Arts


May 2014

“ Happy Birthday สุขสันต์วันตาย ”

เมื่อวันเกิดของเขา ตรงกับวัน ตายของเธอ! เรื่องราวเริ่มต้นจากการ เดินทางของกลุ่มวัยรุ่นสู่บ้านเรือนไทย หลังหนึ่ง ที่มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับ ความเฮี้ยนของสาวใช้ แต่สำหรับพวก เขาเป็นเพียงเรื่องงมงาย จากการ ท้าทาย จึงกลายเป็นบทเรียนที่พวกเขา ต้องจดจำไปจนวันตาย !!

Mangrove

“ Miss Call เพราะรักขอให้ฉันทำแบบนี้ ” เมื่อโทรศัพท์เจ้าปัญหานำพาให้ เขาและเธอมาเจอกัน ถ้าความบังเอิญทำให้เขาและเธอได้เจอ กันและความรักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร ติดตามได้ใน “Miss Call เพราะรักขอให้ฉันทำแบบ นี้”

All about Media Arts

Mangrove 10

“ PUT UP คดีลับฉบับ 2 วัน ” ห ม ว ด ป อ น ด์ แ ล ะ ห ม ว ด วุ ฒิ คู่ หู มื อ 1จากหน่ ว ยงานสื บ สวนคดี พิเศษICD10 ที่ได้มาร่วมงานกันใน ภารกิจตามหาน้องสาวผู้การ โดยพวก เขามีเวลาแค่2วันในการสืบคดีนี้ พวก เขาจะทำอย่างไร ใครคือผู้ที่อยู่เบื้อง หลังของเรื่องทั้งหมด มาร่วมไขคดีไป พร้อมกับพวกเขาได้ใน PUT UP คดี ลับฉบับ 2 วัน


ILLUS TRA TOR


May 2014

Mangrove

Adjima

Kerdsaeng

-

All about Media Arts

NEV ER TAK E FOR GR AN T ED AL L THE THI NG S YOU HAV E TO DAY AN D MO ST O F AL L , ENJ OY WH AT YOU HAV E EVE RYDAY. Mangrove 12


13 illustrator

Mangrove

May 2014

z t a K K AT

EE TA L

YA P

HA AT C

RA

GP PON

ISIT

Katz

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / f k a t z z

All about Media Arts


EX PERIENCE T EL LS YOU WHAT TO DO, CONF IDENCE AL LOW S YOU TO DO I T.


15 Appetizing menu

Mangrove

May 2014

Appetizing m

e

ร้านนิวทิพย์ ก๋วยเตี๋ยวบางขุนเทียน

n

ซุปเปอร์ยัง แซ่บบางขุนเทียน

All about Media Arts

u

ครัวยูมัน ตามสั่งรสเด็ด


FOO D IS THE MO ST I M POR TAN T THI NG FOR AL L PE OP LE, THE RE ARE DI F F ERE N T T Y PES O F FOO D E AT EN I N DI F F ERE N T T Y PE O F THE WO R LD ACC ORD I NG TO THE DI VER SI T IES I N C U LT U RES .

May 2014

Mangrove

Mangrove

ป.เจริญโภชนา ข้าวมันรสเลิศ

ร้านดีจัง

ครัวญี่ปุ่นบางขุนเทียน

All about Media Arts

ร้านแหม่ม ทุกอย่างสั่งได้

16


I AM IN FACT A TEE THINK I T Our Corner มุมเฉพาะ เจาะจง คนบางขุนเทียน AROUND TODAY THE O ANYONE SMOKING IS O IN A DESIGNATED SMO ONE WANTS TO TRIC AND Smoking corner “COME ON, DO I AM IN FACT A TEE THINK I T’S CO TODAY THE ONLY PLAC SMOKING IS OUTPlayground BY TH IGNATED SMO IF SOMEONE WANTS SMOKING, “COME ON, DO 17 Our Corner

Mangrove

All about Media Arts

May 2014


ENAGER AND I DON’T Cover way - Car T’S COOL. ....park - Ground Floor ONLY PLACE YOU’LL SEE OUT BY THE DUMPSTER OKING AREA. ... IF SOME CK YOU INTO SMOKING, D SAYS, O I T, I T’S FUN! ENAGER AND I DON’T OOL. .... AROUND ACE YOU’LL SEE ANYONE HE DUMPSTER IN A DES OKING AREA. ... S TO TRICK YOU INTO G, AND SAYS, O I T, I T’S FUN! May 2014

Mangrove

All about Media Arts

Mangrove 18


19 Graduated Graduater

Mangrove

May 2014

Graduated Graduater

RATONS OUR OUS ORY! DEIT BI T! OR ARS!

Congratulations to the senior. They are the inspiration of us.

พรสุดา พิทยาธนสกุล

All about Media Arts

กวิดา จินดาเจริญสุข


May 2014

ณัฐวดี ควรสวัสดิ์

Mangrove

Mangrove 20

A L U T A R G U N O Y CO N O S N O O I Y T ! S S E C C U D S A M E V HA O R P L L A S U P U P E KE W D O O G

ธิดารัตน์ ทวีโคตร

All about Media Arts


#21 Pachara Sangsomporn 54217238 Students Activities , Our Corner

Amonewan Supornsinchai Fro n t a n d b a c k c o ve r , C o n te n t s

Kannika Singha The Professor of Media arts , MMD Theater

Thanchanok Phruetkittiwong i l l u s t r a to r , G r a d u a te r

S u p i s a r a S o n g p i ro t e C yc l i s t s o n t h e ro u t e , H o t N e w s J a m i n ya C h a i ya s e e h a s e n e e K M U T T ’ s a t m o s p h e re , A p p e t i z i n g m e n u

Thanks for all the following and supporting.

Mangrove magazine  
Mangrove magazine  

All about Media Arts Page Layout Final project Media Arts KMUTT

Advertisement