Page 1


หนังสือเล่มน ี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นหนังสืออ ของเพื่อนๆ นุสรณ์ที่ระลึก ในรุ่น เมื่อสำ เร็จการศึกษ เหล่านี้จะเป็น าออกไป ภาพ ความทรงจำ ที่พวกเราในร ทำ ผสมผสา ุ่นช่วยกันจัด นจนได้ผลงา นที่เป็นคำแท ทุกคน ที่ได้ศ นของพวกเร ึกษาร่วมกันม า าตลอดหลักส า มีทั้งสิ่งที่ป ูตรการศึกษ ระทับใจ ดีใจ เสียใจ โกรธ ปะปนเคล้าก เศร้าปนทุกข ันไป ์


คำนำ สารบัญ ภาพรวม ข้อมูลส่วนตัว ผูจ้ ดั ทำ หน้าพิเศษ

3 4 5 6 - 32 33 34


ื่อเล่น โด่ง นายทรงพล เยาวะณา ช 33 เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 25 ผลงาน บ้านปู่หมื่น ม่ 50230 ห งใ ย ี .เช จ ง ด าง .ห อ ว ้ 64/2 หมู่7 ต.หารแก โทร082-7805082


น.ส.ปาณิสรา คุณากรนฤ กานต์ 39 ถ.เทวฤทธิ์ ต.ช้างเผือ ก องเมือง จงเชียงใหม่ 50300 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น E-mail gu_fai@hotma il.com โทร 080-1224552


ี่ 6 กุมภาพันธ์ ท น วั ด ิ เก ม ่ ุ น ห น ่ เล อ ่ ื ช า นายวรกานต์ ปินต 2534 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น ียงใหม่ 50270 .เช จ ม ่ จ แ ่ ม .แ อ ง ่ ิ ค งเ า ่ .ช ต 25 หมู่ 8 windowslive.com @ on m la i_ sh oi : il a -m E


น.ส.ศรัญญา คำชัยแสง ชื่อเล่น รัน ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น 206/1 หมู่ 8 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5030 0 โทร 084-6179344 E-mail o_oR_u_No_o@ hotmail.com


คม 2533 วา น ั ธ 6 ่ ี ท น วั ด ิ เก ล ุ ก ิ ร ิ นายวีระพงษ์ ไตรส ชื่อเล่น ตี๋ แผ่นหับบ้านลาหู่ ปู่หมื่นใน หม่ 50000 งใ ย ี .เช จ ง อ ื .เม อ ม า ่ ฮ า ้ .ฟ 95 หมู่ 3 ต hotmail.com g@ on p ra ee v ee T : il a E-m โทร 087-7468568


น.ส.ลักษสุภา เรืองมาลัย ชื่อเล่น ซูม เกิดวันที่ 29 กันยายน 2 533 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น 272/ 43 ต.หนองจ๊อม อ .สันทราย จ.เชียงใหม่ 50 210 โทร086-1922169 E-mail : zoom_sundod @hotmail.com


22 เมษายน 2534 ่ ี ท น วั ด ิ เก าญ าห ป ย ั น ต นายกฤ ชื่อเล่น เบศร์ ียงใหม่ 50210 .เช จ าย ร ท น ั .ส อ ง ็ ม าเ น น ั 31/1 หมู่6 ต.ส นือ ผลงาน ตุ๊กตา บ้านลวงเห hotmail.com @ a k ea sn e_ d a bl il a -m E ail.com Bestofstreet_8g@hotm


น.ส.นรัถภร คำจันทร์ เก ิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2 552 (ภัค) 147/102 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50 230 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น E-mail : Butterfly-an giez@hotmail.com.


ันยายน 2532 ก 6 2 ่ ี ท น วั ด ิ เก ใจ ม ส นายสุทธิชัย งใหม่ 50150 ย ี .เช จ ง ต แ ่ ม .แ อ น ิ ข ท น ิ 262/1 หมู่ 7 ต.อ ู่หมื่นใน ผลงาน แผ่นพับบ้านลาหู่ป hotmail.com @ fe a _c p u m ra W : il a E-m


น.ส.สุพัตรา แก้วน้อย เก ิดวันที่ 16 มีนาคม 253 3 ชื่อเล่น แตน ผลงาน ตุ๊กตาบ้านหลวงเห นือ ที่อยู่ 3 ม.5 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50 150 โทร 083-4817187 E-mail tan_zaaa16@h otmail.com


23 ตุลาคม 2533 ่ ี ท น วั ด ิ เก ์ ิ ธ ท ุ ส ญ ุ บ ิ ม ู ภ นายปิย 782656 ชื่อเล่น เกมส์ โทร 083-5 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น ียงใหม่ 50300 .เช จ ง อ ื .เม อ อ ้ ื ส เ ี ผ น ั .ส ถ 103 ม.6 r@hotmail.com te gs n ga e_ m ga : il a -m E


น.ส.พรรณิพา สามใจ เก ิดวันท 13 กุมภาพันธุ์ ชื่อเล่นหวาน ผลงาน ที่อยู่ 18/3 ม.5 ต.บวกค้า ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม ่ 50130 โทร 082-3892437 E-mail pauuipa_wanja i@hotmail.com


ายน 2533 ก ิ จ ศ ฤ พ 5 ่ ี ท น วั ด ิ เก า ง่ ส นายทวีศักดิ์ แสน ชื่อเล่น อาร์ต ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น าง 52120 ำป .ล จ ม ่ ห ้ จ .แ อ ม ่ ห ้ จ .แ ต 105 ม.2 r_A@hotmail.com te n u h rk a D : il a -m E โทร 084-6137514


น.ส.ภัทราวดี คะนัย เกิด วันที่5 ธันวาคม 2532 ชื่อเล่น เหมียง ผลงาน แผ่นพับบ้านลาหู่ป ู่หมื่นใน 205 ม.13 ต.บ้านแหวน อ .หางดง จ.เชียงใหม่ 502 30 E-mail : Something_n ever_comeback@hotm ail.com โทร.089-9530758


าคม 2532 น ี ม 3 ่ ี ท น วั ด ิ เก ำ ค น อ ื เร นายเกียรติศักดิ์ ผลงาน .เชียงใหม่ 50210 จ าย ร ท น ั .ส อ ร ต น ะเ ร พ 87 ม.6 ต.สัน om Email Cepnc1@gmail.c โทร 0-843-843-183


นายไตรทศ ยะสาร ชื่อเล ่น กานต์ วันเกิด 13 เมษ ายน 2534 ผลงาน แผ่นพับบ้านปู่หล ิน 14 ราษฎร์อุทิศ ซ.1 ต.ว ัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 50000 E-mail love_kungza@ hotmail.com


12 กรกฎาคม ่ ี ท น วั ด ิ เก ์ ม ม อ บ น ่ เล อ ่ ื นายศิลป์ สุขนา ช 2533 ผลงาน โบรชัวบ้านปู่หมื่น .เชียงใหม่ จ ง อ ื .เม อ าน ล งค า ้ .ช ต 22/7 ถ.ศรีปิงเมือง 50100 otmail.com E-mail : silpsukna@h


นน.ส.ภัทรา แก้วศรี เกิด วันที่ 11 สิงหาคม 253 1 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น 96 ม.10 ต.เหมืองหม้อ อ .เมือง จ.แพร่ 54000 โทร 084-6099986 E-mail : icc-icecool@h otmail.com


นายสิปปวิชญ์ ใจสุดา นือ ผลงาน ตุ๊กตาบ้านลวงเห ือง จ.เชียงใหม่ .เม อ พ ท เ ุ .ส ต ส ร ร วโ ร ท 110/260 ถ.อิน 50200 x77@hotmail.com m _B y h rc a n a : il a -m E โทร 086-9169866


น.ส.สุทธิดา หม่องเชย 26 ม.6 ต.สันพระเนตร อ.ส ันทราย จ.เชียงใหม่ 5021 0 15 มีนาคม 2534 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น E-mail hotaru153@h otmail.com


นายกษิดิ์เดช กิจสมพร ียงใหม่ 50180 .เช จ ม ิ ร ่ ม .แ อ า ส ่ ม .แ ต .4 38 ม 6 ตุลาคม 2533 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น hotmail.com E-mail aim_bluejeans@


น.ส.ศิริรัตน์ พิงคะสัน 121 ม.8 ต.ศรีบัวบาน อ.เม ือง จ.ลำพูน 51000 10 มีนาคม 2534 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น E-mail one_shoteye@ hotmail.com


นายกิตติภพ จันทร์เที่ยง หม่ 50230 งใ ย ี .เช จ ง ด าง .ห อ ง ค น ุ .ข 3/1 ม.1 ต 12 ตุลาคม 2533 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น igz@hotmail.com n a bo _b w za bo il a -m E


น.ส.ธัญลักษณ์ เพ็ชร์แสง 239/2 ม.3 ต.ต้นเปา อ.ส ันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50 130 26 พฤศจิกายน 2533 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น E-mail fai-w-@hotma il.com


ญา นายพีระพงศ์ รัตนสิริปัญ .เชียงใหม่ 50300 จ ง อ ื .เม อ น ั ต า ่ ป .3 ต า น 36 ถ.ศรีลาน 30 สิงหาคม 2533 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น otmail.com E-mail me_jaiai_z@h


น.ส.นิภาวดี พินเจริญ 86 ม.9 ต.หนองหาร อ.สัน ทราย จ.เชียงใหม่ 5029 0 27 ตุลาคม 2533 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น E-mail god.of.wll@hot mail.com


น.ส.พิมพรรณ ก้อนแก้ว ียงใหม่ 50120 .เช จ ง อ ต า ่ ป น ั .ส อ วง ล ห อ ่ 105/1 ม.9 ต.น้ำบ 25 เมษายน 2533 ผลงาน แผ่นพับปู่หมื่น -@live.co.uk E-mail space-my-eyes


หนังสือรุ่น  

หนังสือรุ่นรุ่นที่20