Arttour International Magazine Spring 2016

Page 58

ARTTOUR INTERNATIONAL SPRING 2016

MASHAEL FAL

w7c ZKSX^SXQ] MOVOL\K^O K ]SNO YP

+\KLSKX aYWOX \K\OVc ]OOX K\Y_XN ^RO

aY\VN

i&HZQUJBO 3PVHFw 0JM PO DBOWBT Y

+ ]SNO ^RK^ S] ]^\YXQ KWLS^SY_] KXN

Y_^]ZYUOX >RO]O VKNSO] K\O aOVV

^\K`OVVON KXN YZOX ^Y `K\SY_] M_V^_\O]

P\YW K\Y_XN ^RO aY\VN >ROc ^KUO

QOX_SXO Z\SNO SX ^ROS\ \YY^] KXN RO\S^KQO

KXN RK`O MYWO ^Y \OPVOM^ K LOK_^SP_V

WO\QO\ LO^aOOX /K]^ KXN AO]^ x

/RYH DQG OLJKW 0DVKDHO )DO

ZZZ PDVKDHOIDO FRP

i.Z #VSRBw 0JM PO DBOWBT Y