Page 1

PATAGONIA 150 Dathlu 2015 www.wai.org.uk


{150} & Galesa Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi cefnogi Marc Rees, Sian Thomas a Roger Williams i fynd ar ymweliadau ymchwil â Phatagonia yn rhan o’r broses o ddatblygu cynhyrchiad graddfa fawr ar gyfer dathliadau Patagonia 150 yn 2015 rhwng dwy theatr Genedlaethol Cymru. Mae’r ymweliadau ymchwil a datblygu hyn yn 2012, 2013 a 2015 wedi bod yn hanfodol i ddeall cyd-destun cymhleth y gwladychwyr o Gymru yn yr Ariannin, ac i ddeall hanes a hunaniaeth Archentwyr o dras Cymreig ym Mhatagonia. Daeth yr holl waithat ei gilydd mewn cynhyrchiad newydd sbon {150}, wedi ei greu gan National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â S4C, a fcrewyd hefyd film Galesa:Patagonia 150 gan Joio. Dyma ragflas byr: https://www.youtube.com/watch?v=UvEkfmCKW10#t=25 Am ragor o wybodaeth ewch i: http://nationaltheatrewales.org/150 neu http:// www.joio.co.uk/

Wales Arts International supported Marc Rees, Sian Thomas and Roger Williams to undertake research visits to Patagonia as part of the development process for a large scale production for Patagonia 150 celebrations in 2015 between Wales’s two National theatres. These research and development visits in 2012, 2013 and 2015 have been crucial in understanding the complex context of the Welsh settlers in Argentina, and understanding the history and identity of Argentineans in Patagonia with a Welsh heritage. The culmination of these visits comes together in a new piece of work in partnership between National Theatre Wales, and Theatr Genedlaethol Cymru in association with S4C, in {150}, and the film Galesa:Patagonia 150 created by Joio. Here’s a sneaky peek: https://www.youtube.com/watch?v=UvEkfmCKW10#t=25 For more information visit: http://nationaltheatrewales.org/150 or http://www.joio.co.uk/

2


3


Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Cefnogwyd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i fynd ar daith ymchwil a datblygu i’r Ariannin ym mis Medi 2014 a mis Ebrill a Gorffennaf 2015. Roedd rhain yn hanfodol i ddatblygu ei pherthynas a’i chysylltiadau i drefnu cyfres o weithdai cerddorfaol yn Buenos Aires a Threlew yn dilyn ymlaen o’i thaith gerddorfaol, ym mis Tachwedd 2015. Cafwyd prosiect llwyddiannus iawn, manylion yma: http://tinyurl.com/pky3q6k @BBCNOW

BBC National Orchesta of Wales The BBC National Orchestra of Wales were supported to undertake research and development visits to Argentina in September 2014 and April and July 2015. These were crucial to develop their relationships and contacts to organise a series of orchestral workshops and performances in both Buenos Aires and Trelew following on from their orchestral tour, which took place Oct-Nov 2015. The project iwas a huge success, full detail s here: http://tinyurl.com/pky3q6k

4

@BBCNOW


Gwenan Gibbard Fe gefnogwyd y delynores Gwenan Gibbard gennym i deithio i Batagonia i berfformio mewn nifer o gyngherddau ac i arwain gweithdai yn ystod mis Chwefror 2015. Fe ymwelodd â Threlew a Gaiman, ac yna fe groesodd Gwenan y paith er mwyn cario telyn i gartref newydd yr offeryn yn yr Andes, lle perfformiodd yng ‘Ngŵyl Patagonia Celtica’. Mae Gwenan wedi ysgrifennu erthygl am ei phrofiad a sut mae wedi ei hysbrydoli. Darllenwch yr erthygl gyfan yma: http://www.wai.org.uk/southamerica/argentina/gwenan-gibbardpatagonia 5

Harpist Gwenan Gibbard was invited to travel to Patagonia to perform at a number of concerts and to conduct workshops in February 2015. She visited Trelew and Gaiman, and then travelled with a harp to take it to its new home in the Andes where she performed at ‘Patagonia Celtica’ Festival. Gwenan has written an article for us about her experience and the inspiration it has provided her. Read the full article here: http://www.wai.org.uk/ south-america/argentina/gwenangibbard-patagonia


Luned Rhys Parri Cefnogwyd yr artist gweledol, Luned Rhys Parri, i ymweld â Phatagonia ym mis Tachwedd 2014 i ddatblygu corff newydd o waith a hwyluso gweithdai celfyddydau mewn ysgolion. Bu Luned yn ymweld â chymunedau Cymraeg eu hiaith yn Nhrelew, Gaiman, Trevelin ac Esquel i ddatblygu synnwyr o unigolyn a lle i gyfarwyddo ei gwaith a gaiff ei arddangos yn Oriel Plas Glyn y Weddw, fel rhan o’u harddangosfa fawr i ddathlu Patagonia 150. Mae’r arddangosfa ar agor 17 Mai hyd at 12 Gorffennaf 2015 Rhagor o wybodaeth: http:// www.oriel.org.uk/en/whats-on/ details/140-patagonia-150

Visual artist Luned Rhys Parri was supported to visit Patagonia in November 2014 to develop a new body of work and facilitate arts workshops in schools. Luned visited Welsh speaking communities in Trelew, Gaiman, Trevelin and Esquel to develop a sense of person and place to inform her work exhibited in Oriel Plas Glyn y Weddw, forming a part of their major Patagonia 150 celebration exhibition. The exhibition runs from 17 May 12 July 2015 Further information: http://www.oriel.org.uk/en/whats-on/details/140-patagonia-150

Rhisiart Arwel Cefnogwyd Rhisiart Arwel i deithio i Batagonia ym mis Chwefror 2015 i gydweithio â phedwarawd gitâr o Drelew. Teithiodd nôl i Batagonia yn yr Hydref i berfformio’r gwaith ledled Patagonia. Manylion o’r daith i ddilyn. We supported Rhisiart Arwel to visit Patagonia in February 2015 to collaborate with a quartet of Argentinean guitarists based in Trelew. He returned to Trelew in the autumn to perform works with the quartet across Patagonia. Details to follow.

6


Steph Davies Fe deithiodd y crëwr gemwaith o Aberteifi i Batagonia ym mis Mawrth ac Ebrill 2014 i arbrofi mewn gwaith metel crai a charreg. Fe wnaeth gydweithio gydag artist lapidari yn Nhrevelin, Juan Fraser Caddow. Fe wnaeth hefyd gasglu amryw o storïau a phrofiadau tra bu yno, ac mae amrywiaeth eang o gynnwys diddorol wedi cael ei greu o ganlyniad i’r daith. Mae’r prosiect wedi ehangu ac yn awr mae gwefan bwrpasol sy’n archwilio beth yw ‘Hiraeth’. Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect a nifer o fideos ar y wefan: http:// www.project-hiraeth.com/

Cardigan based jewellery maker, Steph Davies, travelled to Patagonia in March –April 2014 to experiment working in raw metal and stone, collaborating with Trevelin based Patagonian lapidary artist Juan Fraser Caddow. She also collected a number of stories and experiences whilst there, and a wide variety of content has been created as a result of the visit. The project has expanded and resulted in a website which explores the concept of ‘Hiraeth’. Full project details can be found on the dedicated website, with many videos! http:// www.project-hiraeth.com/

7


Mimosa Cefnogwyd Clwyd Theatr Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i greu cynhyrchiad cerddorol newydd wedi ei seilio ar daith yr ymfudwyr cyntaf i’r Wladfa. Roedd y cynhyrchiad yn cynnwys perfformiadau gan bobl ifanc o Gymru ac o’r Ariannin, ac fe deithiodd yng Nghymru yn ogystal a teithio ym Mhatagonia. Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect ar y wefan: http://www.clwyd-theatr-cymru.co.uk/en/whats-on/mimosa/

Clwyd Theatr Cymru were supported by Arts Council of Wales to create a new musical production based on the journey of the early settlers to Patagonia. The production involved participation from young people from both Argentina and Wales, and toured in both countries. Further information can be found on the website: http://www.clwyd-theatrcymru.co.uk/en/whats-on/mimosa/

Gwyn L Williams Cefnogwyd Gwyn L Williams i fynd i Ŵyl Encuentros 2013 yn y Conservatorio Nacional i gyflwyno seminarau a dosbarthiadau meistr i arweinwyr corau o’r Ariannin yn Buenos Aires. Cafodd ei ymweliad ei ymestyn i alluogi iddo weithio gyda Coro del Bicentenario yn Nhrelew, Chubut. Ei nod oedd datblygu menter gydweithredol gyda grymoedd ac arweinwyr corau, gyda lleoliadau a gŵyliau i gynorthwyo gyda dathliad Cymru / Yr Ariannin 2015 - 150 mlynedd ers yr ymfudiad cyntaf o Gymru i Batagonia – ac, yn benodol, ymweliad gan Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, wedi ei weinyddu gan Dŷ Cerdd. Roedd yr ymweliad yn llwyddiannus iawn o safbwynt y nod hwn a bu daith y côr yn lwyddiant yn ystod mis Tachwedd 2015. Ceir rhagor o wybodaeth ar y wefan: http://tycerdd.org/youth-music/national-youth-choir-of-

Gwyn L Williams was supported to attend the 2013 Encuentros Festival at the Conservatorio Nacional to give seminars and master classes for Argentine choral conductors in Buenos Aires. His visit was extended to enable him to work with Coro del Bicentenario in Trelew, Chubut. He aimed to forge a collaboration with choral forces and conductors, with venues and festivals to assist in the celebration of Patagonia 150 - in particular a visit by the National Youth Choir of Wales, administered by Tŷ Cerdd. The visit was very successful in this aim and the choir’s visit in November 2015 was well received . Further information is on their website: http://tycerdd.org/youth-music/national-youth-choirof-wales

8


Cyfnewidfa Lên Cymru – Karen Owen, Tiffany Atkinson, Richard Gwyn, Nia Davis, Mererid Hopwood. Arweiniodd Cyfnewidfa Lên Cymru gyfres o weithdai cyfieithu a darlleniadau rhwng awduron o Gymru, Chile a’r Ariannin ledled Patagonia, mewn partneriaeth â Club de Traductores Buenos Aires a phartneriaid lleol ym misoedd Awst/Medi 2013. Aethant i Buenos Aires, ac yna ymlaen i Drelew cyn ymlwybro o arfordir dwyreiniol Patagonia yr Ariannin i arfordir gorllewinol Patagonia Chile yng nghwmni Silvia Camerotto, Veronika Zondek a Jorge Fondebrider. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys darlithoedd, darlleniadau, gweithdai a chyfleoedd niferus i gyfarfod ag awduron o dde America – o awdur iaith leiafrifol o dras Mapuche ger y ffin rhwng yr Ariannin a Chile i blant ysgol Cymraeg eu hiaith yn yr Ariannin.

Wales Literature Exchange Wales Literature Exchange led a series of translation workshops and readings between Welsh, Chilean and Argentinian writers across Patagonia, in partnership with the Club de Traductores Buenos Aires and local partners in August/September 2013. They travelled to Buenos Aires, then on to Trelew before making their way across from east coast Argentinean Patagonia to west coast Chilean Patagonia in the company of Silvia Camerotto, Veronika Zondek and Jorge Fondebrider. Activities included lectures, readings, workshops and numerous opportunities to meet South American writers – from a minority language writer of Mapuche heritage near the border of Argentina and Chile to Welsh-speaking Argentinean school children.

9


Dylan Fowler Perfformiodd Dylan Fowler gyfres o gyngherddau ym Mrasil a’r Ariannin, gan gynnwys Patagonia yn 2013. Fe’i gwahoddwyd i berfformio yn rhan o Daith Guitarras del Mundo 2013 yn Buenos Aires, yr Ariannin, gan gynnig cyfle iddo rwydweithio a chwarae gyda gitaryddion o bedwar ban byd. Ymwelodd â Brasil hefyd i gydweithio â meistr yr offerynnau taro, Bosco Doliviera, yn Belo Horizonte, ac ymwelodd â Phatagonia i berfformio fel unawdydd a chyfarfod â cherddorion o dras Cymreig yno. Treuliodd amser yn Gaiman gan gynnal gweithdai a dosbarthiadau meistr i bobl ifanc yn yr Ysgol Gerddoriaeth a chafodd gyfle hefyd i dreulio amser gyda’r cerddor Hector Macdonald. Daeth Dylan â’i amser yn Gaiman i ben trwy berfformio yng Nghapel Bethel, y capel lleol, gyda phedwarawd o gitaryddion a oedd wedi mynychu ei weithdai.

Dylan Fowler performed a series of concerts in Brazil and Argentina, including Patagonia in 2013. He was invited to perform as a part of the Guitarras del Mundo Tour 2013 in Buenos Aires, Argentina, providing him with an opportunity to network and play with guitarists from all over the world. He also visited Brazil to collaborate with the master percussionist Bosco De Oliviera in Belo Horizonte, and visited Patagonia to perform as a soloist and meet with musicians of Welsh heritage there. He spent time in Gaiman, holding workshops and masterclasses for young people in the Music School and also had an opportunity to spend time with musician Hector Macdonald. Dylan ended his time in Gaiman by performing at Capel Bethel, the local Chapel, with a quartet of guitarists who had attended his workshops.

10


Carlos Pinatti &Christine Mills Teithiodd Carol Pinatti gyda Christine Mills i Chubut, yr Ariannin i baratoi a gosod arddangosfa amlgyfrwng (fideo, gweithiau ffelt a cherfluniau) yn seiliedig ar brosiect Cymru/ Tehuelches yn Museo de Artes Visuales de Trelew ym mis Rhagfyr 2008. Cyflwynwyd cyfres o weithdai cymunedol yn ymwneud â’r arddangosfa ganddynt hefyd, mewn cydweithrediad â’r amgueddfa, i bwysleisio’r cyfeiriadau hanesyddol at bobl Cymru, pobl frodorol yr ardal, y Tehuelche, a phobl Chubut sy’n byw yno heddiw. Menter gydweithredol rhwng yr artist o’r Ariannin Carlos Pinatti, y cynhyrchydd ffilmiau Gerald Conn a’r artist o Gymru Christine Mills oedd y prosiect. Roedd yn cynnwys casglu deunydd fideo ac archif ym Mhatagonia, gweithio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2007, gwaith ymchwil yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Museo Nacional de La Plata, yr Ariannin a Culturnet (Llyfrgell Genedlaethol Cymru). Gwnaeth y cyhoedd yng Nghymru a’r Ariannin gyfraniadau sylweddol at y gwaith amlgyfrwng hwn, gan gynnwys côr Aberdâr a berfformiodd gân a ganwyd gan y gwladychwyr cyntaf ar eu Carlos Pinatti travelled with Christine Mills to Chubut, Argentina to prepare and install an exhibition of a multimedia installation (video, felt works and sculptures) based on a Wales/Tehuelches project at Museo de Artes Visuales de Trelew in December 2008. They also delivered a series of community workshops related to the exhibition in collaboration with the museum to highlight the historical references to the people of Wales, the indigenous people in the area, the Tehuelche, and the people of Chubut that live there today. The project was a collaboration between Argentine artist Carlos Pinatti, filmmaker Gerald Conn and Welsh artist Christine Mills. It involved gathering video and archive material in Patagonia, working at the National Eisteddfod of Wales in 2007, research at the National Library of Wales and The Museo Nacional de La Plata, Argentina and Culturnet (National Library of Wales). The public in Wales and Argentina both made substantial contributions to this multimedia work, including Aberdare choir who performed a song sang by the first settlers on their voyage to Patagonia, a young welsh harpist from North Wales and a narrator from Patagonia. Further information can be found on their blog: http://welshtehuelches.blogspot.co.uk/

11


Felly dyna ni am gyflwyniad byr i’r prosiectau rydym wedi eu cefnogi – os oes ganddoch syniadau am brosiect neu eisiau cysylltu am ddatblygu un, cysylltwch â ni. Fe fyddwn yn cefnogi prosiectau rhwng Cymru a Patagonia am blynyddoedd i ddod! Cysylltwch â Elen elen.roberts@wai.org.uk am ragor o wybodaeth ar sut y gallwn ni gefnogi eich prosiect neu i rannu eich syniadau neu prosiect Here’s a short introduction to some of the projects we’ve funded – if you have project ideas or want to get in touch about developing your project, please do get in touch. We’ll be supporting projects between Wales and Patagonia for years to come! Contact Elen elen.roberts@wai.org.uk for further information on how we

12

Patagonia 150  
Patagonia 150