Page 1

Adeiladu dyfodol cryfach i'r celfyddydau Cynllun Rhanbarthol Cyngor Celfyddydau Cymru 2009-11

Canolfan Grefftau Rhuthun (llun: Dewi Tannatt-Lloyd)

Gogledd Cymru


Croeso

Dyma'r Cynllun Rhanbarthol ar gyfer swyddfa Gogledd Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer y cyfnod o ddwy flynedd 2009-2011. Mae'n adlewyrchu'r blaenoriaethau yn ein cynllun cenedlaethol, ac mae'n cael ei lywio gan Strategaeth y Ffurfiau ar Gelfyddyd a dogfennau strategaeth eraill. Gyda'i gilydd, mae'r cynlluniau hyn yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion cyffredinol a chyfrannu at amcanion Llywodraeth Cynulliad Cymru; maent oll ar gael ar ein gwefan. Mae'r Cynllun hwn yn rhoi darlun o'r gweithgareddau celfyddydol yn ein rhanbarth, a'r hyn rydym yn gobeithio'i gyflawni erbyn mis Mawrth 2011. Os ydych yn ystyried gwneud cais am arian gennym, bydd hefyd yn eich helpu i ddangos sut y mae blaenoriaethau cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru yn cael eu gweithredu'n lleol. Mae'r Cynllun ar gael ar ein gwefan yn Saesneg ac yn Gymraeg yn www.celfcymru.org.uk. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y Cynllun Rhanbarthol, cysylltwch â ni ar ar 01492 533440 neu anfonwch neges ebost at gogledd@celfcymru.org.uk.

Sian Tomos Cyfarwyddwr Rhanbarthol, Gogledd Cymru

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo mynediad cyfartal i amrywiaeth lawn o ddigwyddiadau celfyddydol i bobl o bob oedran, gallu, diwylliant a chymuned, a hyrwyddo cyfle cyfartal o fewn y celfyddydau yn cynnwys hil, iaith, crefydd, anabledd, oedran, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi ymrwymo drefnu bod gwybodaeth ar gael mewn print bras, braille ac ar gasét sain a bydd yn ceisio darparu gwybodaeth mewn ieithoedd heblaw Cymraeg a Saesneg ar gais. Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11


Ein gweledigaeth, ein blaenoriaethau a'n gwerthoedd ...

gweledigaeth Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau yn greiddiol i fywyd y genedl

cenhadaeth

Ni yw'r corff arweiniol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru Cefnogi'r broses o greu celfyddyd o ansawdd uchel

Annog mwy o bobl i gymryd rhan yn y celfyddydau a'u mwynhau

Sicrhau twf economi'r celfyddydau

Datblygu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ein busnes

Cyngor Celfyddydau Cymru yw'r asiantaeth sy'n ariannu ac yn datblygu'r celfyddydau yn y wlad hon

gwerthoedd

arbenigol

creadigol

agored

effeithiol

cydweithredol

atebol

Rydym am i Gymru fod yn genedl lle ... • mae'r celfyddydau a diwylliant yn greiddiol i'n hunaniaeth genedlaethol, gan gymell pobl i ymweld â ni a dysgu amdanom • mae artistiaid o ansawdd sy'n llawn dychymyg yn byw ac yn gweithio • mae'r celfyddydau wrth wraidd ei hadfywiad cymunedol ac economaidd, gan olygu eu bod yn cael eu hystyried mewn gwaith cynllunio lleol a chenedlaethol • mae'r celfyddydau ar gael yn fwy, gyda'r ystod ehangaf o bobl yn cymryd rhan ynddynt ac yn eu mwynhau • mae artistiaid uchelgeisiol a chlodfawr yn ategu enw da'r wlad o ran diwylliant Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

01


Er mwyn troi ein gweledigaeth yn realiti, rydym yn gweithio o fewn y gwerthoedd a'r egwyddorion hyn:

02

arbenigol

effeithiol

O fewn ein staff a’n hymgynghorwyr mae gennym y ffynhonnell arbenigedd yn y celfyddydau fwyaf yn y wlad. Ein nod yw gwella a datblygu’r arbenigedd hwnnw drwy dynnu ar wybodaeth ac arbenigedd artistiaid, sefydliadau celfyddydol a phartneriaid.

Mae’r cyhoedd yn mynnu, a hynny’n briodol, bod y sefydliadau y maent yn eu hariannu yn effeithlon ac yn gosteffeithiol. Mae'r rhai rydym yn gweithio gyda hwy yn disgwyl i ni gael yr hanfodion yn gywir a sicrhau ein bod yn cyflawni ein swyddogaethau mewn ffordd syml a phroffesiynol. Rydym yn anelu at y safonau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid.

creadigol

cydweithredol

Mae’r celfyddydau yn ffynnu ar ysbrydoliaeth, arloesedd a chreadigrwydd. Mae'n rhaid i ni rannu'r nodweddion hyn, gan flaengynllunio a bod yn greadigol wrth ddatblygu a gwneud ein gwaith.

Rydym yn cydnabod gwerth cydweithio ar draws y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Gwerthfawrogwn bartneriaethau ac rydym yn ymrwymedig i ddatblygu cydberthnasau cefnogol sy'n dangos parch at ei gilydd.

agored

atebol

Rydym yn ymddwyn mewn ffordd agored, gonest a thryloyw. Rydym yn trin pawb yr ydym yn gweithio â hwy mewn ffordd gyson a diduedd. Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth sy’n esbonio beth rydym yn ei wneud, ac yn croesawu awgrymiadau am sut y gallwn wella.

Rydym yn gweithredu “hyd braich” oddi wrth y llywodraeth. Mae ein penderfyniadau ariannu yn seiliedig ar ffeithiau pob achos unigol ac rydym yn gweithredu er budd gorau’r celfyddydau. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod yn rhaid i ni, fel corff cyhoeddus, roi cyfrif am ein defnydd o arian cyhoeddus.

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11


Amdanom ni

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn elusen annibynnol a sefydlwyd drwy Siarter Frenhinol yn 1994 (fel u'n o'r pedwar cyngor celfyddydau cenedlaethol a ddisodlodd Cyngor Celfyddydau Prydain Fawr, a sefydlwyd yn 1946). Caiff aelodau ein Cyngor eu penodi gan Weinidog dros Dreftadaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae gennym dri Phwyllgor Rhanbarthol hefyd, sy'n cael eu cadeirio gan aelod o'r Cyngor, sy'n cynnig cyngor ac arweiniad i waith staff ein swyddfeydd rhanbarthol ac yn llywio'r gwaith cynllunio strategol cenedlaethol.

Ein prif fuddsoddwr yw Llywodraeth Cynulliad Cymru. Rydym hefyd yn codi arian ychwanegol, er enghraifft o Ewrop, ac yn dosbarthu arian gan Loteri Genedlaethol y DU fel un o'r achosion da. Drwy gydweithio â Llywodraeth Cynulliad Cymru, gallwn ddangos sut mae’r celfyddydau yn help i gyflawni amcanion polisi Cymru’n Un y llywodraeth. Mae staff proffesiynol Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio o swyddfeydd ym Mae Colwyn, Caerfyrddin a Chaerdydd. Caiff rhanbarth Gogledd Cymru ei wasanaethu gan ein swyddfa ym Mae Colwyn.

Cefyn Burgess

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

03


Yr hyn a wnawn

04

cefnogi a datblygu gweithgarwch celfyddydol o ansawdd uchel

rydym yn dosbarthu arian cyhoeddus gwerth tua 拢31 miliwn bob blwyddyn, gan helpu i sicrhau bod y celfyddydau yn ffynnu yng Nghymru

dyrannu arian y Loteri

drwy geisiadau i'n rhaglenni ariannu rydym yn buddsoddi mewn prosiectau sy'n datblygu gweithgarwch celfyddydol newydd, gan gefnogi unigolion a sefydliadau

rhoi cyngor ar y celfyddydau

drwy ein staff proffesiynol a'n hymgynghorwyr mae gennym y swm mwyaf o arbenigedd a gwybodaeth gelfyddydol yng Nghymru

rhannu gwybodaeth

rydym yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o wybodaeth am y celfyddydau yng Nghymru. Hefyd mae gennym gysylltiadau rhyngwladol cryf yn y DU a thu hwnt

codi proffil y celfyddydau yng Nghymru

drwy weithio'n rhanbarthol ac yn genedlaethol, ni yw llais cenedlaethol y celfyddydau yng Nghymru sy'n sicrhau bod pobl yn ymwybodol o ansawdd, gwerth a phwysigrwydd celfyddydau'r genedl

cynhyrchu mwy o arian i economi'r celfyddydau

mae mentrau fel Cynllun Casglu (ein cynllun di-log i annog mwy o bobl i brynu gwaith celf) a'n llwyddiant o ran cael arian Ewropeaidd yn sicrhau bod mwy o arian ar gael i economi'r celfyddydau

dylanwadu ar gynllunwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau

cynhelir y celfyddydau mewn sawl lleoliad gwahanol. Gallant gael effaith drawiadol ar ansawdd bywyd pobl, a'r mannau lle maent yn byw ac yn gweithio. Mae'r celfyddydau hefyd wrth wraidd mentrau adfywio economaidd a chymdeithasol yn aml. Ein r么l ni yw sicrhau bod y cyfraniad y gall y celfyddydau ei wneud yn cael ei gydnabod, ei werthfawrogi a'i ddathlu.

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11


Rhanbarth Gogledd Cymru

Y cyd-destun rhanbarthol • Mae rhanbarth Gogledd Cymru yn cwmpasu hanner daearyddol uchaf Cymru. • Mae ganddo saith awdurdod lleol Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam, Sir y Fflint a Gogledd Powys (Sir Drefaldwyn gynt).

Ardaloedd Allgynnyrch Arbennig yr Haen Isaf yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Mae 26 o'r rhain ymhlith 10% uchaf y Mynegai. Mae gan bob sir ac eithrio Powys ardaloedd yn y 10% uchaf: mae 3 ardal gan Wynedd, 2 gan Ynys Môn, 4 gan Gonwy, 6 gan Sir Ddinbych, 5 gan Sir y Fflint a 6 gan Wrecsam.

• Ar draws y Rhanbarth, mae 505 o ardaloedd yn cael eu diffinio gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

05


• Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, y gymuned sydd â'r amddifadedd mwyaf yng Nghymru yw Gorllewin y Rhyl, ac mae gan y Rhyl 3 o blith y 5 Ardal Allgynnyrch Arbennig yr Haen Isaf yng Nghymru. • Mae Rhanbarth Gogledd Cymru yn wledig yn bennaf gydag ardaloedd daearyddol nodedig fel Penrhyn Llŷn a De Meirionnydd 1 awr i ffwrdd mewn car o'r prif ganolfannau poblog a chyfleusterau. • Mae dylanwadau economaidd a masnachu hanesyddol yn golygu bod y rhanbarth yn alinio'i hun yn naturiol gyda Lerpwl a Gogledd Orllewin Lloegr - yn enwedig ar yr ochr ddwyreiniol. • Mae gan yr ardal gyfradd uchel o siaradwyr Cymraeg, er bod y lefel o ruglder yn amrywio o sir i sir. Mae gan Wynedd y gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg (76.1%) ac mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam y gyfran isafl o siaradwyr Cymraeg, sef 22.9%.

Y celfyddydau yng Ngogledd Cymru • Mae gan swyddfa Gogledd Cymru 21 o Sefydliadau sy'n cael Cyllid Refeniw yn ei rhanbarth. • Mae gan y rhanbarth gyfran uchel o gleientiaid sy'n meddu ar broffil cenedlaethol a rhyngwladol, yn cynnwys Canolfan Grefftau Rhuthun, Oriel Mostyn a Clwyd Theatr Cymru.

06

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

• 4 oriel yn y rhanbarth - Oriel Wrecsam, Oriel Davies y Drenewydd, Canolfan Grefftau Rhuthun ac Oriel Mostyn Llandudno, fel rhan o'r Rhwydwaith dynodedig o Orielau Datblygu. • Mae gan y rhanbarth rwydwaith cyfoethog o theatrau a chanolfannau celfyddydol. O blith yr 11 o ddyfarniadau Y Celfyddydau y Tu Allan i Gaerdydd a ddyfarnwyd i Ganolfannau'r Celfyddydau Perfformio Rhanbarthol (sydd o fudd i 20 o leoliadau i gyd), mae 4 ohonynt wedi'u lleoli yng Ngogledd Cymru: Galeri Caernarfon, Theatr Pafiliwn y Rhyl/Clwyd Theatr Cymru (Canolfan y Celfyddydau Perfformio Rhanbarthol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru), Venue Cymru Llandudno a Theatr Hafren yn y Drenewydd. • Rydym yn gartref i 4 lleoliad sydd wedi derbyn Dyfarniadau Disglair Cyngor Celfyddydau Cymru, sef Canolfan Grefftau Rhuthun, Oriel Davies, Oriel Mostyn a Galeri Caernarfon. • Mae Gogledd Cymru yn gartref i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a gynhelir bob Gorffennaf. • Mae'r rhanbarth yn cael ei wasanaethu gan ddau gwmni theatr i bobl ifanc, sef Cwmni'r Fran Wen yng Ngwynedd, Ynys Môn a Chonwy, a Theatr i Bobl Ifanc Clwyd Theatr Cymru yn Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych.


Cryfderau a heriau'r rhanbarth • Mae gan y rhanbarth rwydwaith cryf o theatrau a chanolfannau ag iddynt raglenni arloesol a chyffrous. Y lleoliad mwyaf yn y rhanbarth yw Venue Cymru Llandudno sydd ag 1500 o seddi. • Mae Gogledd Cymru hefyd yn gartref i un o brif ganolfannau cynhyrchu gwaith theatr Cymru, sef Clwyd Theatr Cymru yn yr Wyddgrug, sydd o dan arweiniad cyn Gyfarwyddwr yr RSC, Terry Hands. • Mae gan Ogledd Cymru sector y celfyddydau sy'n fywiog ac yn llwyddiannus iawn ymhlith pobl ifanc: ymhlith y grwpiau sy'n meddu ar ddyfarniadau cenedlaethol ar hyn o bryd mae Ysgol Glanaethwy (Cerddoriaeth i'r Ifanc), Band Symffonig Gwynedd a Môn (enillwyr y Fedal Aur yng ngŵyl Bandiau Cyngerdd Prydain), Band Pres Iau Gwynedd a Môn (Buddugwyr Band Iau Cenedlaethol), a Band Pres Hŷn (Buddugwyr Band Hŷn Cenedlaethol). • Mae nifer o sefydliadau sy'n cael cyllid refeniw wedi cael eu hadnewyddu yn sgil prosiectau datblygu cyfalaf sylweddol neu ar ganol eu hadnewyddu - gan drawsffurfio seilwaith y celfyddydau yng Ngogledd Cymru. • Mae'r rhan fwyaf o'r cleientiaid yn fregus yn ariannol, gyda lefelau cymharol isel o gyflog, ac yn gorddibynnu ar aelodau allweddol o staff.

• Ardal sydd â lefel uchel o ruglder yn yr iaith Gymraeg - mae hefyd yn gartref i sawl sefydliad cleient sy'n gweithio'n rheolaidd drwy gyfrwng y Gymraeg. • Mae'r economi rhanbarthol cryf yng Ngogledd Cymru wedi hwyluso nifer o barteriaethau sy'n croesi nifer o ffiniau e.e. Rhwydwaith Orielau Gogledd Cymru ac Asiantaeth Celfyddydau mewn Ysgolion Gwynedd a Môn.

Blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg • Archwilio anghydbwysedd neu ddiffyg hanesyddol mewn ariannu fel rhan o Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru, a nodi camau gweithredu i gefnogi rhwydwaith o gleientiaid cynaliadwy orau. • Sicrhau bod y ddarpariaeth o ddawns gymunedol a chelfyddydau ieuenctid o safon uchel yn parhau yng Ngogledd Cymru. • Cynyddu gwariant y loteri mewn ardaloedd lle na cheir llawer o gyfranogwyr, sef Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac Ynys Môn. • Sefydlogi 'r sylfaen cleientiaid yn dilyn buddsoddiad cyfalaf. Mae angen i nifer o sefydliadau gael buddsoddiad ychwanegol i staff a refeniw er mwyn manteisio i'r eithaf ar botensial y cyfleusterau newydd hyn.

• Nid oes gan ddau awdurdod lleol swyddog datblygu'r celfyddydau cymunedol penodedig.

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

07


• Datblygu partneriaethau a mentrau ymhellach i hyrwyddo mynediad a chynhwysiant drwy'r celfyddydau mewn ardaloedd o amddifadedd uchel, ardaloedd lle na cheir llawer o gyfranogwyr, ac ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf.

• Gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddefnyddio'r celfyddydau a'r diwydiannau creadigol fel sbardun ar gyfer newid economaidd, cymdeithasol a ffisegol o fewn Cynllun Ardal Strategol y Rhyl.

• Datblygu partneriaethau gweithredol gyda swyddogion yr awdurdodau lleol, i hyrwyddo gweithredu ar y cyd ar brosiectau strategol a hyrwyddo gweithio ar draws y rhanbarthau.

• Parhau i ddatblygu sector y cyfryngau newydd sy'n dod i'r amlwg yng Ngogledd Cymru.

• Gweithio gyda Phrifysgol Bangor a Chyngor Gwynedd i ddatblygu cysyniad Canolfan Da Vinci (Canolfan Celfyddydau ac Arloesedd) ac adnoddau celfyddydol i Ogledd Orllewin Cymru yn sgil cau Theatr Gwynedd ym mis Hydref 2008.

08

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

• Manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i gael arian ar gyfer gweithgareddau celfyddydau cymunedol drwy amrywiaeth o raglenni Arian Ewropeaidd.


Cyllid

Mae 6 phrif ffordd rydym yn ariannu'r celfyddydau:

cyllid refeniw

rydym yn ariannu tua 100 o sefydliadau yn genedlaethol yn flynyddol. Mae ein cefnogaeth yn helpu i ddod â gwaith o safon uchel i amrywiaeth eang o bobl - yn gynulleidfaoedd a chyfranogwyr. Nid yw'r arian yn agored i geisiadau, a chytunir ar ddyraniadau yn flynyddol gan ein Cyngor.

cronfeydd strategol

rydym yn buddsoddi mewn prosiectau a mentrau ag iddynt derfynau amser penodol sy'n helpu i ddatblygu cyfleoedd celfyddydol newydd. Yn aml, rhoddir yr arian hwn i ni at ddiben penodol, naill ai gan Lywodraeth Cynulliad Cymru neu'r Undeb Ewropeaidd. Fel arfer, byddwn yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid ar draws y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Ni ellir gwneud cais am yr arian hwn.

arian cyfalaf y Loteri

rydym yn defnyddio arian y Loteri i fuddsoddi yn y gwaith o adnewyddu neu greu adeiladau celfyddydol, cyfleusterau ac offer. Rydym hefyd yn cefnogi'r gwaith o gomisiynu a chreu celfyddyd gyhoeddus. Mae'r arian wedi cael ei glustnodi ar gyfer y cyfnod hyd at 2012 ac felly nid yw'n agored i geisiadau.

cynhyrchu ac arddangos ffilmiau

rydym yn dosbarthu arian y Loteri yn y meysydd hyn i'n cydweithwyr yn Asiantaeth Ffilmiau Cymru. Am fwy o wybodaeth ewch i www.asiantaethffilmcymru.com

Y Cynllun Casglu

diben y cynllun benthyciadau di-log hwn yw ei gwneud yn hawdd ac yn fforddiadwy i bobl brynu celf gyfoes. Am fwy o wybodaeth ewch i www.cynlluncasglu.org.uk

arian sy'n ‘agored i geisiadau'

rydym yn defnyddio arian y Loteri i gefnogi prosiectau celfyddydol sydd o fudd i bobl ledled Cymru, neu sy'n helpu artistiaid a sefydliadau celfyddydol. Os oes gennych syniad am rywbeth yr hoffech ei wneud ym maes y celfyddydau, gallwch wneud cais naill ai fel unigolyn neu fel sefydliad. Am fwy o wybodaeth ewch i www.celfcymru.org.uk

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

09


Rydym hefyd yn ariannu nifer o sefydliadau sy'n 'ail-roi' ar ein rhan: Mae'r Academi yn cynnig amrywiaeth o raglenni ariannu sy'n cefnogi gweithgareddau llenyddol a'r gwaith o ddatblygu llenorion, yn cynnwys Ysgoloriaethau i Awduron, Awduron ar Daith, Sgwadiau Sgwennu ledled Cymru, yn ogystal 창 rhaglenni'r Bardd Cenedlaethol a Llyfr y Flwyddyn. Am fwy o wybodaeth ewch i www.academi.org. Mae Safle'n cynnig amrywiaeth o raglenni ariannu sy'n cefnogi celf gyhoeddus a chelf yn y byd cyhoeddus, yn cynnwys Artistiaid Preswyl. Am fwy o wybodaeth ewch i www.safle.org. Mae T킹 Cerdd yn cynnig amrywiaeth o grantiau sy'n cefnogi gweithgareddau cerddoriaeth gyfranogol. Am fwy o wybodaeth ewch i www.wmic.org

10

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

Rydym yn cynnal Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef ein partneriaeth gyda'r Cyngor Prydeinig, sy'n cynnig grantiau i gefnogi amrywiaeth o brosiectau rhyngwladol. Am fwy o wybodaeth ewch i www.wai.org.uk. Rydym hefyd yn gweithredu cynllun Noson Allan mewn partneriaeth ag 21 o blith y 22 o awdurdodau lleol Cymru er mwyn galluogi sefydliadau cymunedol bach i gyflwyno perfformiadau celfyddydol proffesiynol. Am fwy o wybodaeth ewch i www.nosonallan.org.uk.


Blaenoriaethau rhanbarthol

Help gyda'ch cais

Rydym yn gweithredu cynlluniau ariannu sengl, cyson ledled Cymru. Fodd bynnag, caiff penderfyniadau ynghylch ariannu eu gwneud yn unol ag anghenion penodol pob rhanbarth. Felly cofiwch y gallai math penodol o brosiect sgorio'n uwch mewn un rhanbarth o gymharu 창 rhanbarth arall mewn rhai achosion.

Os hoffech wneud cais i gael grant, dylech

Wrth wneud cais am arian y Loteri, fe'ch cynghorwn i wneud yn siwr bod eich prosiect yn bodloni'r blaenoriaethau a amlinellwyd yn y Cynllun(iau) Rhanbarthol sy'n cwmpasu'r rhanbarth(au) y bwriedir cynnal y gweithgaredd ynddo (yn hytrach na dim ond y Cynllun ar gyfer y rhanbarth rydych yn gweithio ynddo). Gall swyddogion ym mhob swyddfa ranbarthol roi mwy o gyngor i chi, ond ym mhob achos, bydd angen i chi drafod eich cynnig ar gyfer y prosiect gyda ni cyn i ni roi ffurflen gais i chi. Diben hyn yw sicrhau eich bod yn cael y cyngor gorau ac nad ydych yn gwastraffu amser nac ymdrech yn cyflwyno cais na fydd yn cael ei flaenoriaethu o bosibl yn sgil cyllidebau gostyngol y Loteri.

ddarllen ein Canllawiau ar gyfer Unigolion neu Sefydliadau yn drylwyr, yn enwedig yr adrannau ar gymhwysedd, blaenoriaethau ariannu a therfynau amser, sydd ar gael ar ein gwefan www.celfcymru.org.uk. Rydym yn croesawu trafodaethau ynghylch syniadau ar gyfer prosiectau o safon artistig uchel ac, fel y byddech yn ei ddisgwyl, bydd angen i ni ofyn nifer o gwestiynau i chi yn ystod camau cyntaf y broses fel y gallwn roi'r cyngor gorau posibl i chi. Pan fyddwch wedi darllen ein Canllawiau, y ffordd orau o wneud hyn yw drwy ddefnyddio'r cyfleuster Ymholiad Grant Cychwynnol ar ein gwefan yn https://www.celfcymru.org.uk/enquiry.asp Mae hyn yn rhoi'r cyfle i chi roi ychydig o wybodaeth i ni am eich syniad ar gyfer y prosiect a gofyn am drafodaeth gydag aelod o staff yn eich swyddfa ranbarthol. Cyn gynted ag y byddwch wedi cyflwyno'ch manylion ar-lein, byddwn yn cysylltu 창 chi o fewn pum diwrnod gwaith er mwyn cael sgwrs neu i drefnu apwyntiad. Fel y byddech yn ei ddisgwyl, rydym yn derbyn mwy o geisiadau am arian y Loteri nag y gallwn eu hariannu, felly mae'r gystadleuaeth bob amser yn ffyrnig. Po fwyaf trylwyr fydd eich gwaith cynllunio, y cryfaf fydd eich cais. Fodd bynnag, mae angen i chi gael gweledigaeth glir a chynnig artistig cymhellgar wrth wraidd eich cais.

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

11


Ein cynllun gweithredu rhanbarthol 2009-11

Cefnogi’r gwaith o greu celfyddyd o safon

12

Gweithio gyda National Theatre of Wales er mwyn sicrhau presenoldeb yng Ngogledd Cymru.

Perfformiadau a gweithdai wedi'u trefnu mewn lleoliadau yng Ngogledd Cymru. Crëwyd cyswllt gydag unigolion a sefydliadau allweddol.

Datblygu mwy o gapasiti ar gyfer cynyrchiadau creadigol ymhlith y cleientiaid refeniw.

Gweithio gyda sefydliadau cleient i ddatblygu prosiectau sy'n cyflawni un neu fwy o'r canlynol: • creu Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer artistiaid unigol Cymru • manteisio ar gyfleoedd ariannu • bodloni anghenion strategol penodol • cynyddu nifer y cynyrchiadau cyfrwng Cymraeg

Cefnogaeth i artistiaid unigol drwy grantiau'r loteri. Annog arloesedd o fewn y ffurfiau ar gelfyddyd.

Amrywiaeth dda o geisiadau yn cefnogi: • Hyfforddiant i ddatblygu arfer • Pobl yn manteisio ar gyfleoedd rhyngwladol • Creu gwaith newydd i'w gyflwyno yng Nghymru a thu hwnt • Talentau sy'n dod i'r amlwg yn cael eu hannog

Annog arloesedd o fewn y ffurfiau ar gelfyddyd.

• Cefnogaeth ar gyfer prosiectau arloesol un tro sy'n datblygu partneriaethau neu'n ychwanegu gwerth at y ddarpariaeth gyfredol • Dyfarniadau ymchwil a datblygu i artistiaid unigol i ddatblygu gwaith gyda deunyddiau neu ddulliau newydd

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11


Cefnogi’r gwaith o greu celfyddyd o safon

Datblygu lefel y profiadau artistig sydd ar gael yng Ngogledd Cymru.

Cefnogaeth i sefydliadau nad ydynt yn cael cyllid refeniw er mwyn gwella safon eu rhaglen broffesiynol a/neu gwaith addysgol ac allgymorth.

Cynnal y gymuned o artistiaid ym mhob ffurf ar gelfyddyd sy'n gweithio ac yn byw yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd.

Cefnogaeth i sefydliadau a phrosiectau yn rhoi cyfleoedd cyflogi i artistiaid proffesiynol - yn benodol y rhai hynny sy'n cynnig gwaith drwy'r flwyddyn.

Hwyluso'r broses o gyflwyno'r gwaith rhyngwladol gorau yng Ngogledd Cymru.

Cefnogaeth i sefydliadau a phrosiectau sy'n meddu ar enw da o gydweithio'n rhyngwladol Cefnogaeth i artistiaid unigol greu cysylltiadau a phartneriaethau rhyngwladol.

Annog mwy o bobl i fwynhau’r celfyddydau ac i gymryd rhan ynddynt

Datblygu cyfleoedd i Bobl Ifanc gael mynediad i weithgareddau celfyddydol mewn cyd-destun addysgol.

Cefnogaeth i sefydliadau a phrosiectau sy'n hwyluso gwaith mewn Ysgolion sy'n gweddu'n dda i'n strategaethau ac sy'n dangos amrywiaeth dda o ffurfiau ar gelfyddyd a chwmpas daearyddol eang o weithgareddau.

Datblygu ffyrdd o ddatblygu sgiliau technegol plant a nodwyd gan y system addysg fel plant sy'n dangos talent greadigol eithriadol.

• Ystyried ffyrdd o ddatblygu Cynllun Curaduron Ifanc Oriel Davies gydag orielau eraill sy'n sefydlu rhaglenni tebyg

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

13


Annog mwy o bobl i fwynhau’r celfyddydau ac i gymryd rhan ynddynt

• Datblygu 'Criw Celf' (ar gyfer talent yn y Celfyddydau Gweledol a Chrefft) yn Ynys Môn a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gyda charfan o Flynyddoedd 5 a 6 yn cael eu datblygu yn y ddwy sir ym mis Medi 09 • Sefydlwyd Sgwad Sgwennu (ar gyfer talent ym maes Ysgrifennu Creadigol) yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam • Mentrau rhanbarthol mewn cerddoriaeth gerddorfaol • Cefnogaeth i bobl ifanc Gogledd Cymru gael mynediad i ddarpariaeth genedlaethol e.e. Celfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

14

Datblygu rhwydwaith o sefydliadau yng Ngogledd Cymru gan ddarparu arfer gorau mewn gweithgareddau celfyddydol cymunedol.

Cymorth ar gyfer sefydliadau yn rhanbarth Gogledd Cymru gan gyflogi artistiaid proffesiynol i ddarparu gweithgareddau cyfranogol cymunedol o safon uchel. Datblygu rhwydweithiau a phartneriaethau lleol er mwyn manteisio i'r eithaf ar adnoddau.

Dyfarniadau loteri rhanbarthol ar gyfer prosiectau celfyddydau cyfranogol cymunedol da.

Cefnogwyd prosiectau sy'n gweddu'n dda i amcanion rhanbarthol ac amcanion y ffurfiau ar gelfyddyd.

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11


Annog mwy o bobl i fwynhau’r celfyddydau ac i gymryd rhan ynddynt

Manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd ar gyfer cyfranogiad sy'n deillio o Eisteddfod Genedlaethol y Bala ym mis Awst 2009.

Cefnogwyd prosiectau.

Manteisio i'r eithaf ar gynllun Noson Allan yng Ngogledd Cymru.

Defnyddiwyd y cynllun yn amlach, yn enwedig mewn lleoliadau neu ardaloedd sy'n strategol bwysig.

Datblygu'r defnydd o'r Gymraeg yn y celfyddydau cyfranogol.

Ariannwyd prosiectau priodol. Gweithio gyda Dawns Gymuned Cymru i ystyried darpariaeth hyfforddiant dawns drwy gyfrwng y Gymraeg. Gweithio gydag Urdd Gobaith Cymru i wella cyfleoedd cyfranogol yn yr Iaith Gymraeg.

Manteisio i'r eithaf ar effaith yr Olympiad Diwylliannol yng Ngogledd Cymru.

Gweithio gyda sefydliadau sydd mewn ffordd i elwa ar fentrau'r prosiect.

Ehangu economi’r celfyddydau

Cefnogi'r gwaith o ddatblygu Helfa Gelf fel ffordd o gynnig cymorth busnes i artistiaid unigol.

Helfa Gelf yn 2009/10 ar gael mewn 4 o blith y 6 sir.

Datblygu'r cyfleusterau cyfalaf er mwyn disodli Theatr Gwynedd ym Mangor mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor a'r awdurdodau lleol.

Datblygu cynlluniau ar gyfer cyfleusterau a fydd yn galluogi'r gwaith o gyflwyno perfformiadau theatrig ar raddfa fawr, ac ymgorffori'r cyfleusterau technegol gorau yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

15


Ehangu economi’r celfyddydau

Gweithio gyda'r Cyngor Sgiliau Creadigol i greu cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau a hyfforddiant yn y celfyddydau yng Ngogledd Cymru.

Sefydlwyd prentisiaethau yn sefydliadau celfyddydol Gogledd Cymru. Nodwyd a gweithredwyd cyfleoedd hyfforddi.

Gweithio gyda'r tîm sy'n rheoli Prosiect Strategol Adfywio Ardal y Rhyl er mwyn manteisio i'r eithaf ar ei effaith ar sector y celfyddydau yng Ngogledd Cymru.

Sefydlwyd prosiectau celfyddydol er mwyn sicrhau ymddiriedaeth ac ymgysylltiad cymunedol. Diwydiannau creadigol yn rhan o'r broses gynllunio o'r cychwyn cyntaf Nodwyd hyrwyddwr neu animateur ar gyfer prosiectau celfyddydol.

Cefnogi twf sector y celfyddydau cyfryngol yn y rhanbarth gan adeiladau ar brosiect peilot B10c y’r awdurdod lleol.

• Agenda'r celfyddydau wedi'i hyrwyddo yn y gwaith o ddatblygu y sector TG/Cyfryngau Newydd. • Gweithgareddau a phrosiectau perthnasol yn cael eu cefnogi fel y bo'n briodol

Gwneud Cyngor y Celfyddydau yn fusnes effeithiol ac effeithlon

16

Datblygu'r sylw positif yn y wasg yng Ngogledd Cymru.

Mwy o gysylltiadau yn y wasg Pob prosiect yn cael ei werthuso ar gyfer effaith y cyhoedd.

Datblygu pecyn gwybodaeth am fuddion y celfyddydau i wleidyddion a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau.

Proses fwy gwybodus o ran gwneud penderfyniadau ar lefel strategol.

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11


Gwneud Cyngor y Celfyddydau yn fusnes effeithiol ac effeithlon

Cynnal fforymau amrywiol er mwyn hwyluso trafodaeth a chyfnewid gwybodaeth.

2 Fforwm Cyflwynwyr y flwyddyn 2 Fforwm Cerddoriaeth Ieuenctid y flwyddyn 2 Fforwm Dawns y flwyddyn 2 gyfarfod Uwch Swyddogion yr Awdurdodau Lleol y flwyddyn 2 Fforwm y Celfyddydau Gweledol y flwyddyn

Cynnal cynghorfeydd rheolaidd a sesiynau rhoi cyngor ar gyfer darpar ymgeiswyr arian y loteri.

Mynychu diwrnod dosbarthwyr y loteri ar y cyd. Cynhaliwyd cyngorfeydd y Celfyddydau Gweledol.

Bodloni'r holl amserlenni gofynnol mewn perthynas â phrosesu grantiau.

Bodlonwyd yr amserlenni.

Cyfrannu at yr Adolygiad Buddsoddi.

Defnyddiwyd y wybodaeth leol a gasglwyd yn y prosesau gwneud penderfyniadau.

Ystyriwyd astudiaeth gwmpasu gychwynnol ar gyfer Partneriaeth Celfyddydau Rhanbarthol peilot yng Ngogledd Cymru.

Datblygwyd model busnes amlinellol mewn ymateb i’r ardaloedd o gydweithrediad posibl (os o gwbl) a nodwyd yn yr astudiaeth gwmpasu.

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

17


Ein Pwyllgor Rhanbarthol

Mae ein Pwyllgor Rhanbarthol Gogledd Cymru yn cynghori, yn cefnogi ac yn arolygu ein gweithgareddau yn rhanbarth Gogledd Cymru. Wedi'i gadeirio gan aelod o'n Cyngor cenedlaethol, mae'r pwyllgor yn: • helpu i ddatblygu a monitro'r Cynllun Rhanbarthol • cynghori'r Cyngor ar waith y sefydliadau sy'n cael cyllid refeniw a datblygu blaenoriaethau yn y rhanbarth • meithrin cysylltiadau gydag awdurdodau lleol y rhanbarth • cymryd rhan yn y gwaith o fonitro ac adolygu'r gweithgareddau celfyddydol • cefnogi gwaith staff y swyddfa ranbarthol Aelodau presennol y pwyllgor rhanbarthol yw: Dr Ian Rees Rhiannon Hughes Meic Llewellyn Rosemary Jones Denise Idris Jones Vacancy Vacancy Vacancy John Rees Thomas Eurfryn Davies Sioned E Williams Cynghorydd Ann Lloyd Williams John Pitt Alan Watkin R J Dutton Lawrence Rawsthorne Nancy Mathews Paul Murphy David Thomas Paul Griffiths Gwyn Gwillim Kath R Jones

Cadeirydd Aelod o'r Cyngor/Aelod annibynnol Aelod Annibynnol Aelod Annibynnol Aelod Annibynnol I'w hysbysebu I'w hysbysebu I'w hysbysebu Swyddog, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Ynys Môn Cynghorydd, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Ynys Môn Swyddog, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Gwynedd I'w gadarnhau Swyddog, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Cynghorydd, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Swyddog, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Cynghorydd, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Swyddog, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Sir y Fflint Cynghorydd, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Sir y Fflint Swyddog, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Sir Ddinbych Cynghorydd, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Sir Ddinbych Swyddog, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Powys Cynghorydd, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Powys Cynghorydd, Deiliad Portffolio'r Celfyddydau ar gyfer Powys

Mae'r pwyllgor yn cael ei gynghori gan ddeg o Uwch Swyddogion yr awdurdodau lleol sy'n goruchwylio Diwylliant, y Cyfarwyddwr Rhanbarthol a swyddogion eraill Cyngor Celfyddydau Cymru.

18

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11


Staff ein tĂŽm rhanbarthol

Sian Tomos Cyfarwyddwr (Gogledd Cymru) sian.tomos@celfcymru.org.uk

HEFYD YN GWEITHIO YN Y SWYDDFA YNG NGOGLEDD CYMRU Sandra Wynne

Iolo Wyn Williams Swyddog Datblygu'r Celfyddydau iolo.williams@celfcymru.org.uk

Uwch Swyddog Drama Sandra.wynne@celfcymru.org.uk Llinell uniongyrchol: 01492 539760

Ceri Charles Durrant

Einion Dafydd

Swyddog Datblygu'r Celfyddydau ceri.charles@celfcymru.org.uk

Uwch Swyddog Cerddoriaeth einion.dafydd@celfcymru.org.uk Llinell uniongyrchol: 01492 539752

Carys Wynne-Williams Swyddog Datblygu'r Celfyddydau carys.wynne-williams@celfcymru.org.uk

Siri Wigdel

Kevin Owen

Uwch Swyddog Dawns Siri.wigdel@celfcymru.org.uk Llinell uniongyrchol: 01492 539763

Swyddog Cynorthwyol kevin.owen@celfcymru.org.uk

Gwyn L. Williams

Helen Williams Cydgysylltydd y Swyddfa helen.williams@celfcymru.org.uk

Rhaglennydd Diwylliannol yr Olympiad Diwylliannol yng Nghymru Gwynl.williams@celfcymru.org.uk Llinell uniongyrchol: 01492 539757

Aeron Roberts Cynorthwy-ydd Gweinyddol aeron.roberts@celfcymru.org.uk

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

19


Am wybod mwy?

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth eang o wybodaeth ar bob agwedd ar y celfyddydau, o ariannu i godi arian, polisïau celfyddydol i ganllawiau hunangymorth. Os oes gennych unrhyw ymholiad ynghylch agwedd ar ein gwaith, byddai'n werth i chi ymweld â'n gwefan www.celfcymru.org.uk

Venue Cymru, Llandudno

Cyngor Celfyddydau Cymru, 36 Rhodfa’r Tywysog, Bae Colwyn LL29 8LA Ffôn: 01492 533440 Ffacs: 01492 533677 Minicom: 01492 532288 Ebost: gogledd@celfcymru.org.uk Gwefan: www.celfcymru.org.uk

20

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11(1)  
Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru 2009-11(1)  

Adeiladu dyfodol cryfach i'r celfyddydau Cynllun Rhanbarthol Cyngor Celfyddydau Cymru 2009-11 Canolfan Grefftau Rhuthun (llun: Dewi Tannatt-...