Page 1

Celfyddydau Cymru: hawddfyd mewn adfyd Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru

Mostyn (llun: Martin Barlow)

2010/11


Cynnwys Pwy ydym a beth a wnawn?

01

Rhagair y Cadeirydd

02

Rhagair y Prif Weithredwr

04

Adolygiad o'r Flwyddyn

06

Gwasanaeth Cwsmeriaid

32

Ansawdd, gwerthuso a monitro

33

Arbedion Effeithlonrwydd

34

Aelodau’r Cyngor 2010/11

36

Adroddiadau a Datganiadau Ariannol

41

Cysylltu â ni

150

Michelle Griffiths - Origin 2010


Pwy ydym a beth a wnawn? Elusen annibynnol yw Cyngor Celfyddydau Cymru a sefydlwyd drwy Siarter Frenhinol ym 1994. Penodir ei aelodau gan y Gweinidog dros Dai, Adfywio a Threftadaeth Llywodraeth Cymru. Llywodraeth Cymru yw ein prif noddwr. Dyrannwn hefyd arian y Loteri Genedlaethol a chodwn arian ychwanegol lle y gallwn o ffynonellau amrywiol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Ni yw prif asiantaeth datblygu ac ariannu’r celfyddydau yng Nghymru. Drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru, gallwn ddangos sut mae’r celfyddydau yn cyflawni amcanion polisi’r Llywodraeth. Gweithia'n staff mewn swyddfeydd ym Mae Colwyn, Caerfyrddin a Chaerdydd.

Ein blaenoriaethau Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau’n ganolog i fywyd y genedl. Dyma'n blaenoriaethau: • cefnogi creu celfyddyd wych • annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt • ehangu economi’r celfyddydau • gwneud Cyngor Celfyddydau Cymru yn fusnes effeithiol ac effeithlon

01


Rhagair y Cadeirydd Dyna lle roeddwn fis Awst diwethaf yn sefyll gannoedd o droedfeddi dan ddaear mewn twll concrid anferth a fu ar un adeg yn rhan o Waith Dur Glynebwy. O'm blaen, torf o bobl yr un mor syfrdan â mi wrth weld y fath le yn cael ei drawsnewid yn Lle Celf Eisteddfod 2010. Paentiadau, arddangosfeydd cerameg, gosodiadau celfyddydol a sain oedd ar y waliau ac wedi eu trefnu'n gywrain o gwmpas y lle. Dyma fan arddangos hynod drawiadol y celfyddydau yn Eisteddfod Blaenau Gwent. Wrth agor yr arddangosfa, roeddwn yn ymwybodol iawn fod yma lawer o'r pethau a goledda'r Cyngor: celfyddyd o safon, syniadau arloesol, undod daearyddol, ymgysylltu â'r gymuned a balchder cenedlaethol. Y llynedd daeth y fath gymysgedd wych at ei gilydd dro ar ôl tro. Credaf fod cymysgedd o'r fath wrth wraidd ein nod mawr ac yn gonglfaen i benderfyniadau’n Hadolygiad Buddsoddi. Cymerodd y gwaith pwysig hwn ddwy flynedd i'w orffen. Roedd tryloywder a thrylwyredd yr adolygiad yn destun llongyfarch gwresog i Nick Capaldi a'i holl dîm gan bob aelod o'r Cyngor a'r gymuned gelfyddydol yn ei chrynswth. Buom yn dilyn canllawiau polisi'r Gweinidog dros Dreftadaeth ond, heb amheuaeth ac yn ôl fy addewid, y Cyngor oedd wrth y llyw. Nawr gyda Thrawsnewid ac Adnewyddu, dyma'r Cyngor yn gwireddu'r addewid hwnnw. Yn Rhagfyr cyhoeddasom ein penderfyniadau. Teimlaf yn gwbl hyderus, er gwaethaf yr hinsawdd bresennol, fod gennym y portffolio cywir o gleientiaid a'r arian priodol i gyflawni'r weledigaeth. Hanfodol i'r broses fu gwaith dygn a di-dâl aelodau'r Cyngor. Hoffwn ddiolch iddynt yn ddiffuant am eu gwaith diflino gan gofio gynifer o weithiau na chaiff eu cyfraniad y clod dyledus. Ffarweliwn â chyfoedion megis Debbie Wilcox, Norah Campbell a Maggie Hampton. Ond cafwyd dilyniant heb ei ail gan y Dirprwy Gadeirydd Dr Ian Rees, Dr Kate Woodward,

02

Margaret Jarvis, Emma Evans a Robin Morrison. O Ebrill ymlaen cawsom brofi arbenigedd celfyddydol a phrofiad dihysbydd Osi Rhys Osmond, Alan Watkin, John Geraint, yr Athro Gerwyn Wiliams, Richard Turner a John Carey Williams. Yn eu tro penodir rhagor o bobl newydd wrth ffarwelio ag aelodau presennol, ond bydd gennym o hyd Gyngor sydd yn ei holl wahaniaethau yn adlewyrchu amrywiaeth Cymru. Dyma dalu teyrnged am yr holl waith clodwiw a wnaed: llwyddiant rhyngwladol Artes Mundi yng Nghaerdydd, gorchestwaith John Cale yn Fenis yn teithio Cymru a'r holl waith a wneir ar draws Cymru ar gyfer Cymru. Clod mawr a ddaeth i ran Cymru yn gelfyddydol ym mhob man: ym Mostyn, Llandudno, ar ei newydd wedd arobryn; yng nghynhyrchiad campus Opera Cenedlaethol Cymru o'r Meistersinger gyda llais dihafal Bryn Terfel. Ond yr hyn sy'n rhagflaenu ac yn dilyn y fath gampweithiau sydd o'r pwys mwyaf i'r Cyngor. Yn ein tyb ni, mae ymgysylltu â'r gynulleidfa yr un mor bwysig i ddilysrwydd y celfyddydau a ariennir gan arian cyhoeddus ag yw hygyrchedd llawn iddynt, a hynny yn y Celfyddydau Cymunedol a'r Cwmnïau Cenedlaethol fel ei gilydd. Wynebwn felly yr her o ddod o hyd i ffyrdd newydd ac effeithiol o gyrraedd pobl ifainc gyda'r celfyddydau. Ni chefnwn ar offer anhepgor ymchwil a marchnata. Cefnogwn i'r carn ein partneriaeth gyda'r Cyngor Prydeinig, ein rhwydwaith yn Ewrop, yr Awdurdodau Lleol a'r Byd Busnes yng Nghymru. Craffwn ar ein strwythur mewnol fel ei fod yn ateb y diben o ran y Strategaeth a gyhoeddasom. Disgwyliwn yn eiddgar gyfraniad pwysfawr ein sefydliad cenedlaethol newydd, Llenyddiaeth Cymru, a rhyddhau egnïon newydd yn y gymuned Dawns. Hyderwn y bydd adolygiad Theatr Genedlaethol Cymru a phenodi Cyfarwyddwr Artistig newydd yn esgor ar gyffro mawr yn y theatr Gymraeg yn y flwyddyn i ddod.


Darpar Ofod Y Lle Celf - Eisteddfod Genedlaethol 2010

Hyderwn hefyd y cynnig Canolfan Mileniwm Cymru, sydd erbyn hyn yn rhan o deulu'r Celfyddydau, esiampl o ymarfer da wrth feithrin cynulleidfa a bod yn gyfrwng ymdrechion o Gymru benbaladr. Ond blwyddyn o edrych ymlaen yn obeithiol ac edrych yn 么l yn fodlon fu hi i gelfyddydau Cymru. Wrth gloi hoffwn longyfarch National Theatre Wales ar flwyddyn uchelgeisiol ac athrylithgar, yn bell y tu hwnt i'n disgwyliadau wrth godi'r hen syniad hwn yn fyw eto, syniad a fu'n llusgo byw ers cyhyd na wyddai neb erbyn hynny a oedd gobaith i'w ail-fywioc谩u. Ond dim bellach. Mae gennym Sefydliad newydd yng Nghymru. Sefydliad heini a bywiog dan ofal medrus Phil George, y Cadeirydd newydd, a John McGrath, y Cyfarwyddwr Artistig eithriadol, fydd yn llwyddo ar y priffyrdd a'r caeau ac mewn llys a llan yn ogystal ag ar y llwyfan.

Mentro'r cyfan. Ennill y cyfan. Cadw'r cyfan.

Dai Smith Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru

03


Rhagair y Prif Weithredwr Gwyddom o'r gorau – oherwydd i bobl fynnu dweud wrthym dro ar ôl tro - fod degawd y dyddiau da ar ben o ran ariannu gwasanaethau cyhoeddus. Ac ar ôl y llawnder bras, yr hirlwm. Rydym yn barod iawn amdano. Bron i ddwy flynedd yn ôl cyhoeddasom ein bwriad i gynnal Adolygiad Buddsoddi. Dyma oedd yr archwiliad mwyaf trylwyr o'n hariannu erioed, a'n nod ar ddiwedd y broses oedd cael portffolio o sefydliadau a oedd yn fywiog yn artistig, yn wydn yn ariannol a chyda digon o arian a'u galluogai i ffynnu. Gwyddwn o'r cychwyn yn deg nad dadlau dros gael rhagor o arian gan y llywodraeth a atebai'r diben. Yn gyntaf rhaid i ni brofi y defnyddiwn yr arian sydd gennym yn y ffordd fwyaf effeithiol. Bob blwyddyn buom yn rhoi arian refeniw i ryw 100 sefydliad a dechreuasom drwy eu hystyried hwy. Roedd yn bryder cynyddol i ni y taenem yr arian yn rhy denau gan wadu i'n sefydliadau mwyaf cyffrous ac arloesol yr arian angenrheidiol iddynt lwyddo. Felly ar ôl i ni asesu'r cynlluniau busnes a thrafod y blaenoriaethau, cyhoeddasom ym Mehefin bortffolio o 72 sefydliad y gobeithiwn y ffurfient ein portffolio refeniw newydd. Cyhoeddasom hefyd y dirwynwn i ben arian refeniw i 32 sefydliad. I rai a gollodd eu harian, roedd y newydd yn siom o'r mwyaf. Ond ni chefnasom arnynt ac yn wir, daeth y rhan fwyaf o hyd i ffyrdd newydd, dychmyglon o barhau. Ond rhaid i'n Hadolygiad edrych at y dyfodol gan gymryd penderfyniadau angenrheidiol yn y presennol i gynnal y celfyddydau yn ystod cyfnod o gyni a dirwasgiad na welwyd ei fath erioed.

04

Dysgasom gan ddirwasgiadau'r gorffennol mai ofer yw aros yn ein hunfan gan ddisgwyl i'r hunllef fynd heibio. Pan fo'r esgid fach yn gwasgu, rhaid i bawb fod yn hollol sicr y cawn y gwerth gorau am wariant cyhoeddus. Roedd yn rhaid i artistiaid a sefydliadau celfyddydol Cymru godi ac wynebu'r her drwy gyflwyno eu gwaith gorau a mwyaf cyffrous. A dyna a wnaethant. Yn y tudalennau sy'n dilyn, ni allwn ond roi blas i chi o'r ffyrdd aneirif y cafodd bywyd pawb ei gyfoethogi a'i ysgafnhau gan waith o safon eithriadol: proffesiynol a chymunedol, mawr a bach, lleol a rhyngwladol, yn y Gymraeg a'r Saesneg. Amrywiaeth celfyddydau Cymru sy'n gwneud ein gwlad a'n diwylliant mor wahanol ac arbennig. Dyna'r rheswm y mae'r celfyddydau o bwys i bobl Cymru. Dangosodd ein harolwg, Celfyddydau Cymru 2010, fod y celfyddydau yn fwy poblogaidd nag erioed - ffaith a hoeliodd sylw Llywodraeth Cymru. Yn wyneb y toriadau erchyll yng ngwariant cyhoeddus Prydain, cadwodd Llywodraeth Cymru ffydd gyda'r celfyddydau. Bydd, fe fydd toriad (4% dros dair blynedd). Nid ymhyfryda neb mewn toriadau na ninnau ychwaith. Ond gallasai fod yn waeth o lawer a thynnwn nerth a chysur o'r ffaith mai yng Nghymru o leiaf y deallir pwysigrwydd a gwerth y celfyddydau.


Felly, beth nesaf? Ni allwn warantu y tyf cynulleidfaoedd o hyd ond gwnawn ein gorau glas i sicrhau hynny. Wrth reswm, ar ganlyniadau y cawn ein cloriannu ac felly y dylai fod. Ond fel yr â'r dirwasgiad yn ei flaen, rhaid i ni ddyfalbarhau â'n hymdrechion i ddod o hyd i ffyrdd newydd o warchod dyfodol y celfyddydau. Yn y Cyngor hefyd dylem ddisgwyl defnyddio'r un ddisgyblaeth wrth ymdrin â ni ein hunain. Mae'r cyhoedd yn iawn i fynnu bod y sefydliadau a ariannant yn effeithlon ac yn gost effeithiol. Felly, lleihawn ein costau rhedeg gan 12% dros y tair blynedd nesaf fel rhan o'n strategaeth gyffredinol i sicrhau bod cymaint o arian â phosibl yn mynd ar wariant uniongyrchol.

Yn olaf hoffwn ddiolch i'n cydweithwyr a mynegi fy niolch diffuant i aelodau o'm Cyngor dan arweiniad ein Cadeirydd, Dai Smith. Bu'r Cyngor yn arwain ein gwaith y llynedd ag arbenigrwydd, gweledigaeth a phenderfyniad. Newidia ac esblyga'r celfyddydau – a rhaid i'n hariannu adlewyrchu hynny. Roedd y Cyngor yn barod i gymryd penderfyniadau dewr ac arhosodd ei gred yn ddi-sigl bod yn rhaid meithrin, cefnogi a dathlu'r gorau y gall celfyddydau Cymru eu cynnig. Credwn yn gryf mai'r ffordd fwyaf effeithiol o ddatblygu cynulleidfaoedd a chynyddu hygyrchedd i'r celfyddydau yw cefnogi gweithgarwch sy'n gyffrous, diddorol ac atyniadol. Nid oedd hyn bob tro wedi gwarantu ein bod yn boblogaidd, ond fel y dengys yr Adroddiad Blynyddol hwn, cafwyd bob tro ganlyniadau.

Ond haws dweud na gwneud. Mae fy nghydweithwyr yn frwd dros y celfyddydau – nid gweinyddu arian yn unig yw eu gwaith ond cyfrannu eu harbenigrwydd a'u hegni at ddatblygu cyfleoedd newydd i atgyfnerthu a thyfu'r celfyddydau. Ac fel y dangosai eu gwaith diflino yn ystod yr Adolygiad, rhannant fy ymroddiad i weld enw da celfyddydau Cymru yn ffynnu.

o blant Cymerodd 76% yn y a phobl ifainc ran aith y celfyddydau unw mlach flwyddyn neu'n a yn 2010. Arolwg Omnibws

Nick Capaldi Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

y Plant, 2010

05


Adolygiad o'r Flwyddyn

Ebrill

s

Arddangosir darnau gan artistiaid sy'n cystadlu am y Wobr Artes Mundi o £40,000 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

s

s

Daw'r cynllun Noson Allan ag arswyd gothig i Gaerdydd a'r Cymoedd Datguddir rhestr hir Llyfr y Flwyddyn

Penodi 6 Aelod newydd o'r Cyngor Penodir aelodau newydd ar ôl i dair blynedd y rhai cyfredol ddod i ben. Yr aelodau newydd yw: John Geraint, Osi Rhys Osmond, Richard Turner, Alan Watkin, Yr Athro Gerwyn Wiliams a John Carey Williams.

Yael Bartana Enillydd Gwobr Artes Mundi 4 gyda'i gwaith, A Declaration, 2006 (llun: Gwasanaeth Newyddion Cymru)

Artistiaid o’r Canolbarth yn ennill comisiwn Olympaidd Ennillodd artist o Raeadr a grp theatr o Geredigion gomisiynau i greu gwaith newydd i Olympiad Diwylliannol Llundain 2012. Mae Chris Tally Evans a Grp Llan-arth yn ddau o'r 10 comisiwn wnaed yn rownd gyntaf Heb Ffiniau, prosiect yr Olympiad Diwylliannol. Dathla'r prosiect a ddarperir mewn partneriaeth rhwng Llundain 2012 a Chyngor Celfyddydau Cymru, anabledd, y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon.

Mae'r Cyngor newydd yn gymysgedd gwych o bersonoliaethau a phrofiadau. A minnau'n Gadeirydd, rwy'n hynod falch i arwain y Cyngor dros y tair blynedd allweddol i ddod.

Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru

Chris Tally Evans

06


Ymhlith plant a phobl ifainc mae dram창u ar eu mwyaf poblogaidd gyda bron hanner (45%) yn gweld un o leiaf unwaith y flwyddyn.

Is That A Bolt In Your Neck - Gonzo Moose Noson Allan (llun: Hugh Ward)

Arolwg Omnibws y Plant, 2010

07


Mai

s

l Calan Dathliad Rhyngwlado Mai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

s Shermleans feCrymynruN’nhycy'r mryd ^

pryd rdydd Porthcwlis yng Nghae du yn ystod yr adnewyd

Ac enillydd Gwobr Artes Mundi 2010, gwerth £40,000 yw… Yael Bartana, artist o Israel. Hi enillodd y bedwaredd Wobr Artes Mundi, un o wobrau mwyaf Prydain. Dywedodd y beirniaid fod ei gwaith yn gyson symbylu meddwl am y cyflwr dynol ac yn ychwanegu at ein dealltwriaeth o'r ddynol ryw. Ganed Yael yn Israel yn 1970 a chrea weledigaethau cymhleth â ffotograffiaeth, ffilm, fideo, sain a gosodiad. Mae'n chwareus ac o ddifrif yn ei gwaith sy'n canolbwyntio'n aml ar wleidyddiaeth ac amodau cymdeithasol Israel.

Gennym Ni Mae’r Drychau, Gennym Ni Mae’r Cynlluniau- Mostyn (llun: Martin Barlow)

Ailagor oriel feincnod i Gymru Ailegyr Mostyn, un o orielau mwyaf poblogaidd Cymru, i'r cyhoedd yn sgil adnewyddiad mawr. Galluogwyd yr adnewyddiad gan grant cyfalaf y Loteri am £3 miliwn oddi wrth y Cyngor gydag arian o bartneriaid eraill. Dyluniwyd y gwaith adnewyddu ac ailfodelu gan Benseiri Ellis Williams a chyfuna wyneb wreiddiol Fictoraidd yr adeilad a'i orielau a oleuir o'r brig ag estyniad newydd. Rhan anhepgor o'r dyluniad yw elfen o goncrid a elwir yn Diwb sy'n ganolbwynt i ddenu ymwelwyr i mewn i'r oriel.

Canlyniad yr adnewyddiad mawr yw oriel newydd, cyffrous fydd yn chwarae rhan flaenllaw yng nghelfyddydau'r Gogledd. Bydd y gymuned yn mwynhau enghraifft arall o dirwedd ddiwylliannol gyfoethog y gall Cymru ei chynnig i dwristiaid. Alun Ffred Jones, Y Gweinidog dros Dreftadaeth

08

s

^ yr gw eTr l go ys t an pl r di Clu gan yn ôl i'r Ail Ryfel Byd lynn sgwrs yn Oriel Gelf G Vivian yn Abertawe


Mehefin Arweinydd newydd i wobr ryngwladol yn y celfyddydau gweledol Penodir Ben Borthwick yn Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig Artes Mundi, prif wobr gelfyddydol Prydain. Ymuna ag Artes Mundi ar ôl saith mlynedd yn Tate Modern lle roedd yn Guradur Cynorthwyol gan ymdrin ag arddangosfeydd megis Gilbert a George, Rodchenko a Popova a gosodiad Bruce Nauman yn y Tirbune Hall: Raw Materials.

Cyhoeddir rhestrau byrion Llyfr y Flwyddyn

s Bob s blwyddyn rhydd Canolfan

s

y Celfyddydau, Aberystwyth £10 miliwn yn yr economi leol

s

s

Giselle o Fale Annibynnol Cymru yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau

Rwyf wrth fy modd i ymuno â thîm Artes Mundi, wedi ei weld yn mynd o nerth i nerth bob tro y rhoddir gwobr. Gall y celfyddydau drawsnewid y ffordd y gwelwn ein hunain a'r byd sydd o'n cwmpas. Braint fawr yw parhau ag ymroddiad Artes Mundi i artistiaid sy'n ymhél â chwestiynau cyfredol o bwys. Cyffrous iawn yw'r cyfle i adeiladu ar y rhwydweithiau a sefydlwyd ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol i greu rhagor o ddeialog a chyfnewid rhwng artistiaid a chynulleidfaoedd ledled y byd. Edrychaf ymlaen at yr her.

s

Ben Borthwick, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig, Artes Mundi

Giselle - Bale Annibynnol Cymru, dawnswraig: Iselin Eie Bowen (llun: Peter Teigen)

09


Cyngor Celfyddydau Cymru’n cyhoeddi strategaeth newydd i adfywio a thrawsnewid celfyddydau Cymru

Gweithredwn heddiw i gryfhau a bywiogi celfyddydau yfory. Mae ein penderfyniadau dewr yn sicrhau bod goreuon celfyddydau Cymru yn ffynnu yn y dyfodol. Gosodwn seiliau llwyddiant hir dymor y celfyddydau drwy'n blaenoriaethau clir a'n buddsoddiadau lle bo angen haeddiannol. Rydym am i gelfyddydau Cymru ffynnu ac nid llusgo byw'n unig. Cefnogwn waith safonol a rhagorol i ymgysylltu â'r gynulleidfa ehangaf bosibl ledled y wlad i gyfathrebu bywiogrwydd y Gymru sydd ohoni â'r byd.

Dai Smith, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru

Wrth wraidd y strategaeth newydd mae rhwydwaith o sefydliadau celfyddydol gan gynnwys y lleol a'r rhyngwladol sy'n dathlu goreuon Cymru ar lwyfan y byd ac ar lefel leol a chymunedol. Ond mae hefyd am artistiaid a chynulleidfaoedd sy'n creu a mwynhau ffrwyth y creu.

Lansio'r Prosiect Cyrraedd y Nod ydau, Aberystwyth Mae Canolfan y Celfydd Llywodraeth yn rhan bwysig o fenter ddydau Cymru, Cymru a Chyngor Celfy Cyrraedd y Nod. anolfan raglen Y llynedd lansiodd y G ddim i artistiaid a hyfforddi yn rhad ac am iadol a arweiniodd pherfformwyr. Pobl brof rhai sydd am y gweithdai hyfforddi i'r u celfyddydol gynnal gweithgaredda inc sydd mewn ymgyfranogol i bobl ifa perygl. d gweithdy tridiau Ymhlith y sesiynau roed Protein, y theatr gyda Chwmni Dawns ard Citizens, sy'n cwmni enwog, Cardbo igartref yn Llundain gweithio gyda phobl dd yn yr hydref mewn a chyfres o rai agored lle cynigiai celfyddydau gwahanol ofiadol gymorth artistiaid cymunedol pr inc. o'u prosiectau i bobl ifa

UCAN Productions - prosiect Cyrraedd y Nod

10


Gorffennaf Enw da'r Cyngor yn enw ar dda yn y Sioe Frenhinol eleni

meo & Juliet gwahanol s Ro yn yr Wyddgrug agberfformiad theatr: s Rh Masque of Agamemnon,

s

Theatr Pobl Ifainc Gwent, Castell y Fenni Dathla Llundain 2012 ddwy flynedd i fynd

Sioe Frenhinol Cymru 2010 (llun: Ann Wright)

Philip Gross yn ennill Llyfr y Flwyddyn, 2010 Enillodd y bardd Philip Gross gyda'i gyfrol o gerddi, Spy Pinhole Eye, sy'n cyd-fynd â ffotograffiaeth twll pin Simon Denison a gyhoeddwyd gan Cinammon Press. Cyhoeddwyd yr enillydd mewn Cinio Mawreddog yng Ngwesty Dewi Sant yng Nghaerdydd gan Olygydd Gwleidyddol BBC Cymru, Betsan Powys. Cafodd Philip wobr o £10,000 gan Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth. Mae Spy Pinhole Eye yn gyfrol ar y cyd rhwng bardd a ffotograffydd. Â chamera twll pin trawsnewidia Simon Denison wrthrychau bob dydd - traed peilonay trydan - tra archwilia cerddi Philip y weithred o weld a dehongli.

Dangosodd ansawdd ac amrywiaeth cynigion eleni gryfder a bywiogrwydd ysgrifennu yng Nghymru a gosododd y nod yn uwch. Roedd llyfrau'r gystadleuaeth yn enghreifftiau gwiw o'r hyder cynyddol ym mhosibiliadau'r gelfyddyd yng Nghymru a phrofa fod llên Cymru'n fywiog a ffyniannus.

s

Nick Capaldi, Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru © Llenyddiaeth Cymru / Emyr Young

11


Kyffin Williams – Gwaith heb ei weld o'r blaen Agorwyd yr arddangosfa gan y Barnwr Michael Farmer Q.C., D.L. Roedd Syr Kyffin yn eiriolwr brwd dros y celfyddydau ym Môn a chefnogai waith Oriel Ynys Môn yn ddiflino ers ei hagoriad ym 1991. Yn yr arddangosfa roedd gweithiau ar bapur a chynfas, gan gynnwys tirluniau, morluniau a phortreadau. Rhoscolyn - Kyffin Williams © Oriel Ynys Môn / Cyngor Sir Ynys Môn

Dewiswyd Tim Davies i gynrychioli Cymru ym Miennale Gelf Fenis, rhif 54 Ym Miennale Fenis 2011 cynrychioli Cymru’n swyddogol gan yr artist Tim Davies ym Mhafiliwn Cymru yn Santa Maria Ausiliatrice: y Ludoteca yn Castello. Crea Tim Davies waith newydd ar gyfer yr arddangosfa, ond adlewyrcha’r arddangosfa waith nodedig a wnaed yng Nghymru, Ewrop a'r byd yn y blynyddoedd diweddar. Cynullodd Tom Rowland, hen gydweithiwr a arddangosodd waith Tim Davies yn orielau Llundain, dîm profiadol i gefnogi'r prosiect ac ef fydd yn ei guradu.

Dyma gyfle unigryw i weld yn yr un lle luniau o gasgliad yr Oriel a chasgliadau preifat na welodd y cyhoedd o'r blaen.

Pat West, Prif Swyddog Amgueddfeydd, Diwylliant ac Archifau, Cyngor Ynys Môn

Mae gwaith Tim yn weledol iawn ac fe'i hedmygir am ei allu i gyfuno cydsyniadau â chydlyniad mewn gwahanol gyfryngau. Mae'n artist unigryw ac ymrwymedig gyda'i osodiadau, ei ffilmiau a'i weithiau papur cryfion. Cynnig Tim arddangosfa unigryw ar gyfer Pafiliwn Cymru. Gall gydweithio â gofod penodol a chyda'n gilydd cynlluniwn sioe sy'n weledol a phroffesiynol.

Tom Rowland o Gelf Gain Tom Rowland a Churadur Cymru yn Fenis 2011

Tim Davies - Cymru yn Fenis 2011

12


s Awst

Cyflwyna Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru Cwrdd â'r Artist, G weld y Celf

s Ymddiswydda John Fisher, Prif Weithredwr

s

Opera Cenedlaethol Cym ru

Ar ei newydd wedd - lans ia Cyngor Celfyddydau Cymru ei we fan newydd

Arddangoswyr Origin yn Sicrhau Nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru Cyhoeddodd Cyngor Celfyddydau Cymru rownd ddiweddaraf y grantiau bychain i unigolion a chipiodd crefftwyr Cymru bedwar ohonynt a ariannodd bedair arddangosfa yn Origin: Ffair Grefft Llundain.

Becky Adams - Origin 2010

Mae'r ffair yn gyfle blynyddol i arddangos crefftau cyfredol gan gynnull am wythnos 220 o grefftwyr mwyaf arloesol Prydain a'r byd. Y rhai a gafodd y grantiau oedd: Sara Moorhouse, serameg, Becky Adams, papur a thecstilau, Michelle Griffiths, tecstilau a Hilary Roberts, serameg.

Mae'n anrhydedd fawr i arddangos yn Origin a bues i'n gweithio tuag at wneud hyn ers sawl blwyddyn. Bydd yn gyfle gwych i arddangos fy ngwaith a chodi fy mhroffil. Tan yn ddiweddar bues i'n canolbwyntio ar fod yn artist preswyl a chynnal gweithdai cymunedol. Ond nawr dwi’n ffocysu bron yn gyfangwbl ar greu a’m hymarfer stiwdio personol. Ac felly dwi'n awyddus iawn i ddangos fy ngwaith mewn lle sydd ag enw cystal, sefydlu fy hun fel gwneuthurwr o ansawdd a gwneud cysylltiadau allweddol a chyfarfod cleintiaid posibl. Cynigir hyn oll yn Origin yn ogystal â darparu cyfle gwych i hybu fy ngwaith. Becky Adams, Artist

13


Y Lle Celf - Eisteddfod Genedlaethol 2010

Y Lle Celf yn mynd dan y ddaear yn Eisteddfod 2010 Dathlwyd treftadaeth ddiwydiannol Cymru ym mhafiliwn celf a chrefft yr Eisteddfod drwy feddiannu gofod unigryw ar y Maes. Unwaith eto roedd Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch iawn i fod yn bartner yn Eisteddfod Genedlaethol Glynebwy 2010 gan gefnogi’r Lle Celf a llu o weithgareddau celfyddydol eraill yn ystod wythnos gyntaf mis Awst. Mewn arbrawf dewr gosodwyd Y Lle Celf mewn twll anferth yn y ddaear ar safle hen waith dur y Glynebwy. Roedd yr hen fyncer hwn yn gartref i beiriannau rholio'r dur.

14

Dwi erioed wedi profi'r fath gyffro yn Y Lle Celf. Bu arddangosfa eleni yn fodd i ysbrydoli cynifer o artistiaid ac apeliai'r gofod gwych 'ma at artistiaid sy'n gweithio mewn sawl cyfrwng. Gobeithio y bydd pobl yn tyrru i'r Lle Celf ar y Maes eleni. Mae'r cyfuniad o gelfyddyd wych a'r awyrgylch anarferol yn siŵr o apelio at bawb sy'n mwynhau'r Lle Celf.

Robyn Tomos, Swyddog y Celfyddydau Gweledol, Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Medi

Datgela Theatr y Torch sioe arloesol ei thymor newydd Mae'n gynhyrchiad uchelgeisiol ar y cyd rhwng Theatr y Torch, National Theatre Wales, NoFit State Circus a’r cyfarwyddwr byd-enwog, Mladen Materic, a chwmni o berfformwyr o safon ryngwladol.

s

Arddangosir gwaith gan fenywod y Barri yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

tgela National Theatre s Daale s ei harlwy am yr W hydref a'r gaeaf

u Ddigidol: s CalonedCydimr r adolygiad o’r

cyho diwydiannau creadigol a gomisiynodd Llywodraeth Cymru

Mae NoFit State Circus yn un o’r syrcasau cyfoes mwyaf rhyfeddol y byd ac am y tro cyntaf trodd y Syrcas ei chefn ar ei phabell fawr i greu sioe ar gyfer llwyfan y Torch, cyfuniad o'r rhyfedd a'r rhyfeddol a champau goruwchddynol bron yn darparu digwyddiad trawiadol ym mlwyddyn lansio National Theatre Wales: 13 sioe dros 13 mis mewn lleoedd annisgwyl ac anghysbell ledled y wlad.

Braint i ni oedd cael ein dewis i gynhyrchu'r sioe hon ar y cyd ac mae'n fwy na'r sioe ei hun - mae'n gyffro o'r mwyaf i bawb!

Peter Doran, Cyfarwyddwr Artistig, Theatr y Torch

Mundo Paralelo (llun: Kiran Ridley)

15


Between a Rock and a Hard Place gan Tim Davies Nodwedd o'i waith yw'r defnydd o sawl cyfrwng ac yn yr arddangosfa mae ffotograffiaeth, gosodiad DVD a'i ddiddordeb mewn delweddau a ddarganfuwyd.

Between a Rock and a Hard Place 2009 - Tim Davies © yr artist (llun: Aled Rhys Hughes)

Arddangos Warp and Weft yn Oriel Myrddin

guradurodd Laura Thomas y gwehydd a d nawdd yr arddangosfa hon a gafod hley. Edrydd hael gan Sefydliad Laura As ir yn aml am Warp and Weft stori na chlyw wehyddu cyfoes.

Yn yr arddangosfa hon, parhau y mae Tim i archwilio themâu sy'n dychwelyd o hyd megis hunaniaeth, strwythurau grym ac effaith grym trefedigaethol. Ond wrth wraidd yr arddangosfa roedd y themâu hyn yn amlygu eu hunain yn benodol drwy ddiddordeb yr artist mewn pensaernïaeth ac adeiladau eraill. Archwiliai Tim yr ideolegau sydd mewn cofebau, pontydd, tai crand neu eglwysi cadeiriol mewn ymgais i ddatgelu'r ystyron gwirioneddol a symbolaidd a welwn ynddynt.

Roedd yn bwysig i Oriel sfa Myrddin gynnal arddango ar decstilau wedi'u gwehyddu am ein bod ynghanol ardal y gwlân a'r ig gwehyddu. Roedd yn bwys at hefyd bod y sioe'n edrych y dyfodol, nid yn ôl i’r gorffennol, i ddathlu'r gorau mewn gwaith cyfredol, arloesol. Meg Anthony, Rheolwr, Oriel

Warp and Weft, Laura Thomas - Oriel Myrddin (llun: Kathryn Campbell Dodd)

Myrddin

Mae rhagor o bobl yn ymweld ag orielau ac arddangosfeydd celf a chrefft yng Nghymru: cynyddodd lefelau o fynychu gan 13 pwynt canran yn y pum mlynedd diwethaf Arolwg Celfyddydau Cymru 2010

16


Celfyddyd Cymru sy'n adfywio

Hydref

s s

Atynna Mostyn 40,000 o ymwelwyr ers iddi agor ym Mai National Theatre Wales yn ei chlybio hi

au s Datlyhlmu'par idGem d â ffagl yn O Nhalacharn

s

Dathla Terry Hands o Clwyd Theatr Cymru lwyddiant dramâu newydd yn yr Wyddgrug ac Efrog Newydd

Er gwaethaf y dirwasgiad, datgela arolwg newydd Cyngor Celfyddydau Cymru fod y celfyddydau'n fwy poblogaidd nag erioed. Lansiwyd yr arolwg yn Symposiwm Marchnata'r Cyngor yn Theatr Brycheiniog ddydd Iau 21 Hydref a ddengys fod mynychu a chymryd rhan dros y pum mlynedd diwethaf wedi cyrraedd ei lefel fwyaf erioed a lledodd hygyrchedd i'r celfyddydau, ni waeth am gefndir cymdeithasol pobl na lle maent yn byw. Ar y cyfan cynyddodd cyfran pobl Cymru sy'n mynychu'r celfyddydau o 76% yn 2005 i 86% yn 2010. Cododd nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn y celfyddydau o 20% yn 2005 i 39% yn 2010. O gymharu â phum mlynedd yn ôl, mae rhagor o bobl yn gwrando ar gerddoriaeth fyw a mynd i'r sinema, i orielau celf, arddangosfeydd, dramâu, sioeau cerdd a chymryd rhan yn y celfyddydau gweledol, crefftau, cerdd a dawns.

Dyma'r ail dro'n unig mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi ymgymryd â'r fath ymchwil ac rydym wrth ein bodd gyda'r canlyniadau. Mae'n wych gweld y fath gynnydd mewn cymryd rhan a mynychu’r celfyddydau yn enwedig mewn adeg o gyni. Defnyddiwn y data gwerthfawr hwn o hyd i sicrhau y cadwn y celfyddydau'n gryf a bywiog ar gyfer y dyfodol.

Ann Kellaway, Uwch Swyddog Ymchwil a Datblygu Cynulleidfa, Cyngor Celfyddydau Cymru

Pieces gan Hywel John Clwyd Theatr Cymru (llun: Nobby Clark)

17


Symposiwm Marchnata Celfyddydau Cymru 2010

Cymru yn WOMEX 2010

Yn Theatr Brycheiniog ddydd Iau 21 Hydref y cynhaliwyd y cyfle hwn i chi rannu arfer gorau, rhwydweithio a chlywed am y datblygiadau diweddaraf yn y maes.

Cynhaliwyd WOMEX yn Copenhagen (27-31 Hydref 2010) y digwyddiad mwyaf ym myd cerdd fasnachol yn y byd. Dydd Sadwrn 30 Hydref cafodd Cerdd Cymru gyfle i arddangos ei doniau gerbron cynulleidfa ryngwladol mewn perfformiadau gan 9Bach, Calan a Mabon gyda Llysgennad Cerdd Cymru, Catrin Finch yn arwain y noson.

Bob blwyddyn mae poblogrwydd y Symposiwm Marchnata yn tyfu a’n datblygu oherwydd bod pobl yn cael cyfle defnyddiol, perthnasol a chyffrous i gwrdd ag eraill a rhannu syniadau ac yn bwysicach atebion i’r sialensau wynebir yn ddyddiol. Rhan anhepgor o economi Cymru yw'r celfyddydau ac mae'n hanfodol i'r Cyngor gefnogi datblygu sgiliau, gwybodaeth a rhwydweithiau marchnata yn y diwydiant. Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru

Catrin Finch

Mae'n atynnu 2,700 o bobl a 650 o gwmnïau o 90 a rhagor o wledydd ac yn bwysig wrth ddatblygu llwyfan i artistiaid Prydain sy'n ceisio ennill eu plwyf yn rhyngwladol.

Bydd y noson yn dathlu hyder ac uchelgais ein cenedl. Edrychaf ymlaen yn arw at weld y dalent wych yno. Bydd yn gyfle heb ei ail i ddangos i WOMEX beth gallwn ei gynnig yn 2013.

Roedd rhywbeth ar gyfer pawb ar bob lefel, boed o sefydliad bach neu fawr, yn cynhyrchu neu'n cyflwyno'r celfyddydau. Ymhlith yr atyniadau mwyaf roedd Molly Flatt, Efengylwraig Ar Lafar a draddododd araith gyweirnod Filpen ar sut i sbarduno pobl i siarad a throi'r sgyrsiau hyn yn ganlyniadau a Megan Price, Swyddog Marchnata, Chapter, a Matthew Lawson, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, National Theatre Wales a oedd yno i draethu am holl faes cyfryngau cymdeithasol mewn 60 munud.

Dyddiau Du John Cale yng Nglan yr Afon, Casnewydd Cynrychiolodd Dyddiau Du, gwaith arobryn John Cale, Gymru ym Miennale Fenis yn 2009 a dyma ei arddangosiad cyntaf yng Nghymru. Bu’r gosodiad fideo pum sgrin hwn yn rhan o yl Cerdd a'r Celfyddydau, Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Maes y Wern - John Cale (llun: Prudence Cuming Associates) © y Cyngor Prydeinig

18

Saethwyd y ffilm a disgyblaeth sain 46 munud mewn pedair rhan ledled Cymru, gan gynnwys cyn gartref teuluol Cale yn y Garnant, gyda chydweithrediad côr a cherddorion ifainc.


Calan - Cerdd Cymru yn Womex 2010 (llun: Eric Van Nieuwland)

werin, th e ia r o d d r e c u Mae mynych nnydd y g r a d y b 'r a l draddodiado 5 i 14%. 0 0 2 r e n a r n a c t gan 3 phwyn au Cymru 2010

Arolwg Celfyddyd

19


Cip ar y Dyfodol Mae mwy o bobl nac erioed yn cymryd rhan yn y celfyddydau neu'n mynd iddynt ac mae cred gref bod y celfyddydau yn rhan ganolog o fywyd dinesig. Ble gwell i fod, felly, na chynhadledd flynyddol y Cyngor i glywed beth ddeil y dyfodol i gelfyddydau Cymru. Cynhaliwyd y gynhadledd yng Nglan yr Afon ar 17 Tachwedd. Roedd yn fwrlwm o weithgarwch gyda thrafodaethau ar fenter ddawns newydd, cynllun newydd teithio'n genedlaethol a chronfa datblygu cynhyrchu theatr yn yr arlwy i enwi ond rhai. Roedd y gynhadledd lawn a bywiog yn amserol hefyd - digwyddodd ar yr un diwrnod y rhoes Llywodraeth Cymru ei arwyddion cyntaf o ran cyllideb y flwyddyn nesaf. Gallai'r Cyngor gadarnhau penderfyniadau ei Adolygiad Buddsoddi ym Mehefin o ran ariannu'r celfyddydau yn sgil cyhoeddiad y Llywodraeth. Mae ar Gymru angen celfyddydau rhagorol i ymgysylltu â'r gynulleidfa ehangaf bosibl ac arweinia'r Adolygiad wrth ddarparu'r celfyddydau i bobl Cymru.

Mae'n bwysicach nag erioed o'r blaen i hybu gyda dewrder, dychymyg a gobaith y pethau hynny sy'n cynnal a chyfoethogi bywyd Cymru. Ac rydym yn gadarn yn ein cred mai grym cynhenid y celfyddydau yw'r arf mwyaf sydd gennym yn y frwydr.

Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru

20

Lansia National Theatre Wales s Lab ordy Cy mru i helpu cwmnïau i archwilio syniadau newydd

s

Datgela Sherman Cymru gynlluniau'r dyfodol

s Arddangosfa Tim Davies yn Chapter

Sioeau gwych ar garreg eich drws Dathla Noson Allan dri deg mlynedd o gymryd cerdd, drama a straeon i gymunedau gwledig. Mae Noson Allan ymhlith y cynharaf o'r fath brosiectau ym Mhrydain a bu'n cydweithio ag awdurdodau lleol i roi llwyfan i berfformwyr o bob man yn y byd i gyrraedd cymunedau lleol. Ymhlith y lleoedd perfformio roedd neuaddau eglwys, canolfannau cymunedol, tafarndai lleol ac yn yr awyr agored ynghanol pentrefi. Y llynedd cyflwynodd Noson Allan 575 digwyddiad ledled Cymru.

Ymwelodd Noson Allan â phob math o leoliad cymunedol,neuaddau pentref a chanolfannau cymunedol yw’r mwyafrif ond buom hefyd ar lawnt y pentref ac mewn goruwchystafell yn y dafarn leol. Mae'n hyfryd cael y fath agosatrwydd rhwng y gynulleidfa a'r perfformwyr. Peter Gregory, Rheolwr, Noson Allan

Tachwedd


Siyaya – dawnswyr Affricanaidd ym Merthyr Tudful (llun: Hazel Hannant)

Glynn Vivian a Mostyn yn rhan o Rwydwaith Plus Tate

Mae'r bartneriaeth yn gyfle i gyfnewid syniadau, gwybodaeth, sgiliau, rhaglenni a chasgliadau gyda'r nod o ehangu a dyfnhau ymgysylltiad â'r celfyddydau modern a chyfoes ledled Prydain. Gan gydnabod effaith fawr, ddiweddar y celfyddydau gweledol ar adfywio diwylliannol ac economaidd-gymdeithasol yn y rhanbarthau, cydweithia partneriaid i archwilio ffyrdd newydd o gynhyrchu incwm, hyfforddi a lleoli staff, rhannu ymchwil cynulleidfa a modelau busnes ar y cyd.

Rhan ganolog o'n gweledigaeth yw'r rhwydwaith Plus Tate. Golyga gweithio mewn partneriaeth a chydweithio'n agos â'r prif sefydliadau â phroffiliau rhyngwladol uchel a chysylltiadau cryfion â'u cymunedau y gallwn gefnogi eu datblygiad pellach a chryfhau eu gwaith drwy rannu ein hadnoddau a'n Casgliad. Ar yr un pryd gallwn ddyfnhau ein profiad ein hunain drwy rannu eu harbenigedd a'u dyfeisgarwch hwythau. Nicholas Serota, Cyfarwyddwr, Tate

Ar ddydd Gwener 19 Tachwedd ym Mostyn cynhaliwyd digwyddiad lawnsio arbennig i ddathlu llwyddiant dwy oriel o bwys yng Nghymru yn cael eu dewis yn bartneriaid yn y fenter hon.

21


Tanja R책man (llun: John Collingswood

22


Dyfarniadau Cymru Greadigol 2010-11 Ar 16 Tachwedd 2010 derbyniodd 18 o artistiaid proffesiynol ledled y celfyddydau ddyfarniad Cymru Greadigol gan Cyngor Celfyddydau Cymru mewn derbynwest yng Nghanolfan Celfyddydau Glan yr Afon, Casnewydd. Bob blwyddyn bydd dyfarniadau hyd at £25,000 ar gael i artistiaid Cymru gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru ac arian y Loteri. James Slater

Enillwyr Prif Ddyfarniadau Cymru Greadigol oedd: David Cushway, Lowri Davies a Paul Preston- y Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft; Sean Edwards, Helen Sear a Bedwyr Williams - y Celfyddydau Gweledol; Eddie Ladd a Tanja Råman - Dawns; Michael Harvey - Drama a Wiliam Owen Roberts Llên. Enillwyr Dyfarniadau Cymru Greadigol oedd: Lucy Gough, Alan Harris, Philip Ralph a Gerald Tyler Drama; Michael Rafferty a James Slater - Cerdd, Ingrid Murphy - Celf Gymwys a Chrefft a Holly Davey - Gweledol.

Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth

Display - Helen Sear

Mae'r celfyddydau wrth wraidd y busnes o fagu hyder yn y sector creadigol sydd mor ffyniannus yng Nghymru ac maen nhw'n allweddol i'r ddelwedd o'n gwlad yr hoffem ei rhoi ar lwyfan y byd. Mae'n hollbwysig i dyfiant Diwydiannau Creadigol Cymru bod buddsoddi mewn artistiaid unigol am fod y gefnogaeth hon yn eu galluogi i gymryd amser allan i greu gwaith sy'n cyfoethogi'r celfyddydau a'u hymarfer ac sy'n newydd, arbrofol ac arloesol.

Nimrod - Bedwyr Williams

Dywedodd pedwar mewn deg o oedolion (40%), mai datblygu creadigrwydd neu hunanfynegiant yw'r rheswm iddynt gymryd rhan mewn ysgrifennu creadigol yn fwy na'r celfyddydau eraill. Arolwg Celfyddydau Cymru 2010

23


Rhagfyr

s

Rhoddwyd hwb ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru i gynllun gwerth miliynau o bunnau i godi canolfan gelfyddydol ac arloesedd eiconig yng nghanol Bangor

s Y Cynllun Casglu'n helpu

s

Siôn Corn

Stori Nadoligaidd yn Clwyd Theatr Cymru

Caerdydd gam yn nes i groesawu WOMEX WOMEX yw'r farchnad bwysicaf ryngwladol i gerddoriaeth byd o bob math yn ôl UNESCO, ac ymdaenai dros Ganolfan Mileniwm Cymru, Arena Ryngwladol Caerdydd a lleoliadau eraill yn y Bae a'r Ddinas yn y cyfnod 23-28 Hydref 2013. Roedd y ddinas wrth ei bodd i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer llwyfanu WOMEX yn 2013. Ar y rhaglen mae 57 cyngerdd gan 450 artist, 280 stondin a thros 650 o gwmnïau'n arddangos a rhagor na 400 o newyddiadurwyr cenedlaethol a rhyngwladol. Gallai hyn fod y flwyddyn gyntaf mewn trefniant posibl o ddwy.

Mae llawer o ddinasoedd ^ yn cystadlu am yr wyl hon a newyddion gwych yw ein bod ar restr fer y tair olaf. Mae gan Gaerdydd enw gwych o ran digwyddiadau rhyngwladol a dyma gyfle arall i Gaerdydd brofi ein gallu.

Nigel Howells, Aelod o'r Weithrediaeth Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant

Daw'r uchelgais hwn yn sgil Strategaeth Digwyddiadau Mawr newydd Llywodraeth Cymru sydd â'r nod o greu portffolio ar lwyfan y byd o ddigwyddiadau cynaliadwy, systematig ac mewn cydbwysedd a ddarpara waddol economaidd, gymdeithasol a diwylliannol i bobl Cymru yn ogystal â sicrhau y gwerth gorau am eu harian.

A Child’s Christmas in Wales - Clwyd Theatr Cymru (llun:Catherine Ashmore)

24


Arolwg Celfyddydau Cymru 2010

Cyfleoedd Ariannu Newydd Ymhlith y buddsoddiad newydd bydd arian datblygu ychwanegol am ystod o fentrau gan gynnwys cynhyrchu theatr a dawns, teithio'n genedlaethol, y celfyddydau a phobl ifainc, a rhaglen o fuddsoddi mawr newydd yng ngwyliau gorau Cymru.

Yn erbyn cefndir economi fregus Prydain, gyda phwysau digynsail ar arian y cyhoedd, addrefnodd y Cyngor Celfyddydau ei fuddsoddiad i ddarparu arian diogelach i sefydliadau celfyddydol allweddol Cymru.

Nid yw neb yn ffynnu mewn hinsawdd ansicr ac nid eithriad mo'r celfyddydau. Rhaid i ni gymryd ein dogn o doriadau sector cyhoeddus. Ond o ganlyniad i'r strategaeth a gyhoeddwn heddiw bydd arian y rhan fwyaf o sefydliadau'n cynyddu yn sylweddol mewn rhai achosion. I gyflawni hyn roedd yn rhaid i ni fynd i'r afael â phenderfyniadau anodd. Ond drwy broses drwyadl o ailwerthuso, gallwn sicrhau y gall goreuon celfyddydau Cymru ffynnu. Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru

Yn wahanol i'r rhan fwyaf o'r celfyddydau, mae dynion yn mynychu mwy o gerddoriaeth werin, draddodiadol neu'r byd na menywod (53%)

Er gwaethaf yr adolygiad ariannu, ffynna goreuon y celfyddydau

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen (llun: Barrie Harwood)

25


s

Peter Cox yn derbyn MBE yn y Rhest r Anrhydeddau

s Comisiynau i nodi lansio Gemau 2012

Ionawr 2011

s

Drama Gareth Potter yn olrhain hanes pop Cymru

s Dathla Dawns India Cymru lwyddiant ei thaith

Comisiynau Heb Ffiniau i artist o Gymru

Cafodd Kaite O’Reilly o Gymru un o'r 13 comisiwn ar gyfer yr Ymsonau D, cyfres ffraeth a phrofoclyd. Ysbrydolwyd hwy gan brofiadau, agweddau a dychymyg pobl anabl a Byddar ledled Prydain. Yn y comisiwn hwn oddi wrth Heb Ffiniau, cydweithia National Theatre Wales â Kaite mewn cynhyrchiad arloesol i arddangos talentau a chyflwyno’r ymsonau newydd a grëwyd yn 2011. Bydd cyfle i ensemble o berfformwyr anabl a Byddar o Brydain benbaladr, yn eu plith rhai newydd, rhai wedi hen ennill eu plwyf ac eraill sy'n codi yn y byd hwnnw, i arddangos diwylliant anabledd a Byddar mewn cynhyrchiad gan Theatr Genedlaethol.

Kaite O’Reilly

26

Mae'r comisiwn pellach hwn wrth Heb Ffiniau yn newyddion gwych daw â'r celfyddydau a diwylliant anabledd a Byddar i lwyfan Brydeinig. Mae'n gosod cynsail ardderchog o roi ymarferwyr Byddar ac anabl a'n persbectifau, ein profiadau a'n hestheteg ar ganol y llwyfan mewn cynhyrchiad gan theatr genedlaethol. Mae'n wir anrhydedd i mi fod y dramodydd sy’n cyflwyno'r storïau hyn.

Rhydd Olympiad Diwylliannol Llundain 2012, Cynghorau Celfyddydau Prydain a'r Cyngor Prydeinig £820,000 at rownd newydd o brif gomisiynau Heb Ffiniau, y rhaglen flaengar sy'n dathlu'r celfyddydau a diwylliant gan artistiaid anabl a Byddar ar raddfa na welwyd ei debyg erioed o'r blaen.

Kaite O’Reilly, Artist


Egyr Casnewydd y drws i Warhol Archwiliai The Factory ddeinameg, emosiwn ac ynni o'r sin gelfyddydol danddaearol yn Efrog Newydd ddiwedd y 50au a'r 60au. Yn seiliedig ar Ffatri Arian Andy Warhol, mae'r darn cyffrous newydd hwn yn arddangos y chwyldro, y creadigrwydd a'r egni a ddaeth o'r Ffatri a'i arbrofion diwylliannol. Roedd yn gynhyrchiad llesmeiriol o syniadau a bywydau'r cyfnod ar East 47th Street.

The Factory – Earthfall (llun: Hugo Glendinning)

27


Chwefror

s

Cyhoeddir rhestr o bwysigion diwylliant

s

s

e Oriel gelf yn Abertaw yn cael adnewyddiad gwerth sawl miliwn o bunnoedd

Mostyn â siawns o ennill gwobr £100,000 y Gronfa Gelf 2011 Daeth y cyn weinidog Cabinet, Michael Portillo, yn ôl i Landudno i helpu penderfynu a ddylai gael y wobr gwerth £100,000. Ymwelodd Portillo a beirniaid eraill Gwobr y Gronfa Gelf â Mostyn yn rhan o'r gystadleuaeth 'Amgueddfa'r Flwyddyn'. Cyhoeddir y canlyniadau yn y Tate yn Llundain ar 15 Mehefin 2011. Yn cystadlu hefyd mae Amgueddfa Prydain ac Amgueddfa Fictoria ac Albert. Mae Gwobr y Gronfa Gelf yn gwobrwyo rhagoriaeth ac arloesedd mewn amgueddfeydd yn ystod 2010.

Cynhyrchiad rhif 11 National Theatre Wales yn yr awyr agored

Outside - National Theatre Wales (llun: Gareth Phillips)

28


Prydferth Fach - Cwmni’r Frân Wen

Hudol, heriol a ffraeth

Mae Prydferth Fach yn archwiliad soffistigedig ar sawl lefel i gyfeillgarwch, prydferthwch mewnol a chymhlethdodau cyfathrebu. Seiliedig ar stori wir am gorila a ddysgodd arwyddeg ac ar chwedl draddodiadol Y Brydferth a'r Bwystfil, mae'r sioe yn ein tywys ar siwrnai artistig o hunanddarganfyddiad a hunanfynegiant. Cyflwynwyd y sioe gan yr actorion talentog a phrofiadol, Elen Gwynne a Sioned Wyn Jones. Creodd y cynllunydd arbrofol, Gwyn Eiddior Parry, set a gwisgoedd arbennig a difyr i ddal naws y llyfr ac ennyn diddordeb y gynulleidfa a chomisiynwyd Dewi Ellis Jones i gyfansoddi cerddoriaeth sy'n llai dibynnol ar ddeialog i ddyrchafu’r profiad theatrig.

Cynhadledd yn hoelio sylw ar greadigrwydd Cynhaliodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Phrifysgol Bangor Cynhadledd Partneriaethau Cyhoeddus/Preifat fel rhan o bartneriaeth Toolquiz Ewropeaidd. Archwilia'r bartneriaeth ystod o fodelau sydd ar gael i wneuthurwyr polisi ar lefelau Ewropeaidd, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol i gefnogi'r cymysgedd iawn o sgiliau creadigol a busnes i fusnesau creadigol a'r sector preifat yn ehangach yn y dyfodol. Cadeiriwyd y digwyddiad gan Nick Capaldi, Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru, lle roedd cynrychiolwyr o Loegr, Estonia, Silesia, Castilla la Mancha, Norwy, Fflandrys, Wallonia a Québec.

Mae'n anrhydedd croesawu dirprwyaeth o lywodraethau rhanbarthol Ewropeaidd a gweithredwyr allweddol diwylliant i Gymru, ac yn enwedig i Galeri a Chaernarfon. Datblygwyd Galeri gyda chefnogaeth arian Ewrop ac mae'n esiampl o swyddogaeth y celfyddydau a diwylliant o ran datblygiadau economaidd a chymdeithasol. Dengys hefyd y cyfraniad y gall arian strwythurol Ewrop ei wneud i economi greadigol yn y rhanbarthau ar draws Ewrop.

Croesawa Cwmni’r Frân Wen y cyfle i weithio gydag Anthony Browne eto ar Brydferth Fach.

Eluned Hâf, Cyfarwyddwr, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

29


Mawrth Clodforir National Theatre Wales am ei blwyddyn gyffrous gyntaf Clodforir National Theatre Wales gan y Gweinidog dros Dreftadaeth am ei chyflawniadau.

Esgorodd ei rhaglen flwyddyn gyntaf uchelgeisiol ar ddiddordeb mawr yng ngwaith y cwmni a chlod gan y beirniaid. Heb os diwallant eu hamcanion i ddatblygu a chyfoethogi'r theatr Saesneg yng Nghymru.

Alun Ffred Jones, Gweinidog dros Dreftadaeth

Mae'n rhyfeddol cofio gwta flwyddyn yn ôl nid oedd National Theatre Wales wedi perfformio'r un sioe. Bu'r flwyddyn ers i ni agor yn Sefydliad y Glowyr, y Coed-duon yn hynod brysur. Buom yn teithio ledled Cymru; o ganlyniad roeddem wedi dysgu llawer mewn byr o dro! Rydym wrth ein bodd gydag ymateb y beirniaid a'r ystod fawr o bobl a ddaeth i'n sioeau. Edrychwn ymlaen yn arw at ein hail flwyddyn o berfformio dros Gymru benbaladr. Rydym yn falch bod Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru yr un mor ymroddedig ag ydym ni i ddatblygu theatr newydd yng Nghymru.

s

Cyhoeddir artistiaid ar gyfer Locws Rhyngwladol

Academi â Thy Newydd s Ymuna i greu Llenyddiaeth Cymru ^

s

Russell Grant yn llywyddu cinio mawreddog yn Theatr Harlech

Rhua'r Syrcas Ddistaw yng nghymunedau'r Cymoedd Cyffro mawr i Noson Allan a Chyngor Celfyddydau Cymru oedd taith pum lleoliad yn y De-ddwyrain ym Mawrth eleni gan Gwmni Theatr arobryn Bash Street. Ysbrydolwyd y stori syrcas, The Lion Tamer, gan ffilmiau mudion a chomedïwyr clasurol megis Buster Keaton a Charlie Chaplin. Cyfuna sgiliau syrcas, comedi golbio a sgôr gerddorol wreiddiol a chymer bob oed yn y gynulleidfa yn ôl i oes y sgrin arian pan oedd y byd yn ddu a gwyn, ble bwiwyd dynion drwg a bloeddiwyd o blaid y dynion da.

John McGrath, Cyfarwyddwr Artistig, National Theatre Wales The Lion Tamer - Gwmni Theatr Bash Street (llun: Hazel Hannant)

30


Deffro'r Gwanwyn - Theatr Genedaethol Cymru (llun: Kirsten McTernan)

Gwanwyn yn deffro i'r Theatr Genedlaethol

Lleolwyd y cyfieithiad o’r sioe gerdd arobryn, Deffro’r Gwanwyn, yn yr Almaen yn y 19eg ganrif ac ymdriniai â merched a bechgyn yn profi oed aeddfedrwydd ac yn darganfod eu hemosiynau yng nghysgod oedolion cul eu meddwl a gwaharddiadau cymdeithas.

Er yr ysgrifennwyd y ddrama'n wreiddiol ym 1891 gan Wedekind, erys y themâu'n berthnasol i ieuenctid heddiw. Mae'r ffordd y trawsnewidiwyd y ddrama yn sioe gerdd yn apelio at bobl ifainc a gobeithio yr erys y ddrama heriol hon yng nghof y gynulleidfa am amser hir. Elen Bowman, Cyfarwyddwr

Stori ddadleuol drawiadol am densiynau rhywiol ac anlladrwydd pobl yn eu harddegau oedd sail y sioe gerdd arobryn a aeth ar daith am y tro cyntaf yng Nghymru. Wrth lwyfannu'r sioe daeth Theatr Genedlaethol Cymru â phrofiad newydd i gynulleidfaoedd ledled Cymru.

31


Gwasanaeth Cwsmeriaid Mae gwasanaethau llwyddiannus yn dibynnu ar gydberthynas ddwyffordd rhwng y rhai sy’n darparu’r wasanaeth a’r rhai sy’n ei derbyn. Bydd ‘Cwsmeriaid’, boed fewnol neu allanol, yn cael eu trin yn yr un dull parchus a chânt gynnig gwasanaethau fydd yn rhoi ystyriaeth i’w hanghenion, eu hamgylchiadau ac unrhyw rwystrau sy’n eu hwynebu. Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i'n cwsmeriaid ac rydym wedi datblygu Safonau Gwasanaeth Cwsmeriaid yn unol â'n Cod Arfer Gorau, y pum egwyddor craidd ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid a amlinellwyd yn Creu'r Cysylltiadau gan Lywodraeth Cymru, a Siarter Gwasanaeth Cwsmeriaid y Loteri ar y cyd.

Cwrdd â'r Artist, Gweld y Celf - Maria Hayday a Neus Gil Cortés, Black Pearls gan Eran Gisin (llun: Roy Campbell-Moore)

32


Ansawdd, gwerthuso a monitro Un o'n cyfrifoldebau sylfaenol wrth ddosbarthu arian cyhoeddus yw sicrhau bod ein gwariant yn cael ei wario'n gall a'i reoli'n dda.

Monitro Ariannol Prosiectau Refeniw Monitra Tîm Ariannu’r Celfyddydau brosiectau'r Loteri. Gwna'r tîm adolygiadau ariannol o brosiectau dethol a rhaid i dderbynwyr grant gyflwyno adroddiadau cwblhau wrth orffen y prosiect. Caiff y tîm y wybodaeth ariannol yn yr adroddiadau ac ymwêl â sampl o'r derbynwyr.

Monitro Prosiectau Cyfalaf Monitra'r Tîm Ariannu’r Celfyddydau brosiectau cyfalaf ac mae iddo ddwy elfen: monitro ar y safle a monitro ar ôl cwblhau. Monitrir yr holl brosiectau adeiladu cyfalaf mawr a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru (sef y rhai a gaiff grantiau gwerth £250,000 neu fwy) ar y safle yn ystod y broses adeiladu. Sicrha hyn fod pob prosiect yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, o ran amserlen, cynllun, cost ac ansawdd y gwaith adeiladu. Penodwn Arolygwyr Prosiectau allanol penseiri neu syrfewyr meintiau fel arfer - i weithio gyda'n staff wrth fonitro'r prosiectau ac ymweld â'r safle yn rheolaidd yn ystod y cyfnod adeiladu. Mae'n ofynnol i ni fonitro pob prosiect cyfalaf ar ôl iddo ddod i ben am gyfnod penodedig: monitrir grantiau prynu offer am bum mlynedd, grantiau celf gyhoeddus am 10 mlynedd, grantiau gwaith adnewyddu adeiladau am 25 mlynedd a grantiau adeiladau newydd am 50 mlynedd. Monitrir prosiectau a gwblhawyd i sicrhau y defnyddir arian y Loteri at ddibenion gwreiddiol y grant, sef a gyflawnasant y manteision a nodwyd yn y cais ac a ddefnyddiwyd yr asedau at y dibenion a nodwyd. Yn 2010/11 parhaodd swyddogion Ariannu'r Celfyddydau i fonitro adnewyddiad ac estyniad Sherman Cymru ac Oriel Gelf Glynn Vivian. Ymhlith y prosiectau a gwblhawyd yn

llwyddiannus yn y cyfnod hwn, mae Mostyn a enillodd wobrwyon yr Ymddiriedolaeth Ddinesig a Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain a Theatr y Lyric. Yn 2010-11 cyhoeddwyd adroddiad Artservice i asesu effaith Rhaglen Gyfalaf y Loteri yng Nghymru dros y deng mlynedd diwethaf. Casgliad hwnnw oedd “bu'r cynllun Cyfalaf y Loteri'n llwyddiant ysgubol ac esgorodd ar seilwaith celfyddydol yng Nghymru am y 21ain ganrif.”

Gwerthuso Ansawdd Mae'r gwaith gwerthuso ansawdd a gynhelir gan swyddogion Cyngor Celfyddydau Cymru a'n Hymgynghorwyr Cenedlaethol yn ddull ffurfiol o adolygu perfformiad ein cleientiaid refeniw a phrosiectau sylweddol. Caiff y canfyddiadau eu trafod yng nghyfarfodydd Adolygu Blynyddol y cleientiaid.

Monitro Cyfle Cyfartal Rydym yn ymroddedig i hybu hygyrchedd cyfartal i ystod lawn o ddigwyddiadau celfyddydol ar gyfer pobl o bob oed, gallu, diwylliant a chymuned a hybu cyfle cyfartal yn y celfyddydau gan gynnwys hil, iaith, crefydd, anabledd, oed, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol. I sicrhau yr ystyriwn gydraddoldeb wrth wneud ein gwaith, ymgymerwn ag Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb wrth ddatblygu neu adolygu polisi, gweithdrefn neu arweiniad. Mae'n fodd i ni asesu'r effaith y gallai ein polisïau gael ar hybu cydraddoldeb. Yn 2010/11 monitrasom hefyd sut y cyflawnir y Cynllun Gweithredol Anabledd. Monitrwn lefelau arian a roddir i waith cysylltiedig â rhai o'r meysydd cydraddoldeb (hil, anabledd a rhywedd). Hefyd aseswn bob grant gan ymgeisydd am ei gynlluniau i sicrhau hygyrchedd priodol i'w weithgaredd. Rhaid hefyd i bob un o'n Sefydliadau Refeniw sicrhau yr adlewyrchir eu polisïau cydraddoldeb a'u strategaethau cynhwysiant yn eu rhaglennu a'u cynllunio a'u gweithrediadau beunyddiol. Monitrwn hyn drwy eu Cyfarfodydd Adolygu Blynyddol.

33


Arbedion Effeithlonrwydd Parhaem i weithredu ein rhaglen o arbedion i ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon a safonau uchel o ofal cwsmeriaid gan gynnwys rhaglen o fentrau mewnol i leihau costau a gwella effeithlonrwydd a thrwy fesurau gyda'r cleientiaid a ariannwn.

Prydain yng Nghymru sy'n rhan o Olympiad Diwylliannol Llundain; goruchwyliwn ddau ddatblygiad cyfalaf mawr a ariennir gan Lywodraeth Cymru; ac yn y dyfodol darparwn cydwasanaethau i sefydliad cyhoeddus arall yng Nghymru.

Mae'n adeg anodd yn y sector cyhoeddus yn ariannol gyda llai o grant mewn cymorth a pharhawn i chwilio am ffyrdd arloesol i ddefnyddio ein harian i fwyafu'r gefnogaeth ddatblygiadol a ddarparwn i sector y celfyddydau.

Defnyddiasom ein harian yn arian cyfateb i ddarparu cefnogaeth ariannol bellach i gleientiaid.

Y llynedd lansiasom ein gwefannau newydd, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae'r gwefannau newydd yn haws i'w trin a'u trafod a rhônt i ymwelwyr ragor o gynnwys a hygyrchedd. Yn ogystal â'r rhain, mae gennym bresenoldeb ar nifer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a bwriadwn ddatblygu hwn i helpu sector y celfyddydau a'r cyhoedd. Erbyn hyn gellir ymgeisio ar-lein i'n Cynllun Casglu mewn rhai o'r orielau yn ein rhwydwaith i brynu celfyddyd. Bwriadwn ehangu nifer ein horielau a all gynnig gwasanaethau ar-lein yn y deuddeg mis nesaf. Cyflwynwn geisiadau ar-lein am ein prif raglenni grant yn ystod y flwyddyn i ddod i gynnig buddion i ymgeiswyr a lleihau costau prosesu a pharhawn ein rhaglen o gael buddion o'n buddsoddiad mewn systemau a thechnoleg. Y llynedd cynyddasom yn bellach lefel y taliadau a wnaed yn electronig. Erbyn hyn gwneir dros 95% o'n taliadau drwy BACS yn hytrach na siec. Gwnaed mwy na 87% o daliadau o fewn 10 diwrnod gwaith o gael yr anfoneb a mwy na 96% o fewn 10 diwrnod. Ehangasom ar ein sylfaen ariannu. Ar hyn o bryd ymhelwn â thri phrosiect a ariennir gan Ewrop; rheolwn raglen Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth

34

Gorffenasom ein Hadolygiad Buddsoddi'n brydlon ac yn Ebrill 2011 dechreuasom ariannu ein portffolio newydd o 71 sefydliad sy'n fywiog yn artistig a gwydn yn ariannol. O ran y dyfodol, gweithiwn â'r sefydliadau a ariannwn i'w helpu i beidio â dibynnu gymaint ar grantiau. Gweithia llawer o awdurdodau lleol Cymru gyda'i gilydd, ond bu'r Cyngor yn gweithio â dau grp rhanbarthol i feithrin mentrau partner penodol dan fantell Creu'r Cysylltiadau. Amlinellwyd y ddau yn adroddiad y llynedd a bu'r cynnydd yn galonogol. Yn y De, disgwylir i GlymuCelf ddechrau bod ar waith yn hydref 2011. Ar y cychwyn disgwyliwn y bydd o leiaf bedwar awdurdod lleol yn bartneriaid gan wasanaethu poblogaeth o 550,000. Bydd mintai arall yn debyg o ymuno yn y flwyddyn i ddod. Cyflawna'r bartneriaeth newydd arbedion effeithlonrwydd a ffordd gyfunol o fynd ati o ran cynllunio a darparu strategol o ran gwasanaethau rheng flaen. Hefyd trawsnewidia ClymuCelf y sefyllfa bresennol o ran darpariaethau mecanwaith a strategaethau ariannu'r celfyddydau. Parhawn i weithio'n agos â phob awdurdod sy'n bartner. Yn y Gogledd bu cynnydd yn yr astudiaeth dichonoldeb - a grybwyllasom y llynedd - a gweithia chwe awdurdod lleol o hyd ar ystod o brosiectau ar y cyd.


Dechreuwn yn awr ar adolygiad mawr o'n Sefydliad ein hunain. Rhaid i ni leihau ar ein cyllideb fydd yn her i ni - bydd ein costau rhedeg 12% yn llai mewn termau arian yn 2013 na'n cyllideb bresennol. Yn yr adolygiad bydd archwiliad manwl o'n gwasanaethau a ddarparwn ar hyn o bryd a'r rhai fydd eu hangen yn y dyfodol. Bydd yn sicrhau bod ein gwasanaethau o safon, yn ateb y diben ac yn rhoi gwerth am arian ar draws rhychwant ein gweithgareddau strategol a gweithredol. Disgwyliwn weithredu mwyafrif y newidiadau eleni.

Broken Peace gyda Martyn Joseph. Theatr Parc a D창r, Treorci (llun: Darren Griffiths-Warner)

35


Aelodau’r Cyngor 2010/11

Yr Athro Dai Smith Cadeirydd

Norah Campbell Dr Ian Rees Is-gadeirydd

John Geraint

Emma Evans

Robin Morrison Margaret Jervis MBE

Maggie Hampton

Alan Watkin

Osi Rhys Osmond Richard Turner

Debbie Wilcox

Dr Kate Woodward Yr Athro Gerwyn Wiliams

36

John Carey Williams

DL


Mae'r Athro Dai Smith (Cadeirydd) yn hanesydd ac yn awdur uchel ei barch ym maes celfyddyd a diwylliant Cymru. Ym mis Ionawr 2005 rhoddodd y gorau i fod yn Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Morgannwg ac ers hynny fe'i penodwyd yn ddeilydd cyntaf Cadair Ymchwil Raymond Williams mewn Hanes Diwylliannol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Cafodd Dr Ian Rees yrfa ym maes addysg uwchradd cyn cael ei benodi'n Brifathro a Phrif Weithredwr Coleg Meirion-Dwyfor ym 1997. Arhosodd yn y swydd honno tan yr uno diweddar rhwng y Coleg a Choleg Llandrillo Cymru ym mis Ebrill 2010 ac erbyn hyn mae'n Ddirprwy Brifathro Coleg Llandrillo ac yn gyfrifol am strategaeth, cyfathrebu a datblygiadau dwyieithog. Tan yn ddiweddar bu'n Gyfarwyddwr Colegau Cymru ac mae'n aelod o nifer o grwpiau lleol a chenedlaethol. Mae'n Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Treferthyr, Cricieth. Yn y blynyddoedd diweddar bu'n Gyfarwyddwr Gyrfa Cymru (y Gogledd Orllewin) a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn. Mae Norah Campbell yn gweithio i’r Sgiliau Creadigol a Diwylliannol ac yn aelod o fwrdd Canolfan Gerdd yr Alban. Dechreuodd ei hangerdd dros y celfyddydau pan fu Norah yn gweithio fel artist a phan ddechreuodd guraduro. Yna, ymunodd â Chyngor Celfyddydau'r Alban fel Swyddog Datblygu Orielau Teithiol. O ganlyniad, daeth yn Gyfarwyddwr ar Ganolfan Gelfyddydau An Tuireann a Phennaeth y Celfyddydau Rhyngwladol yng Nghyngor Prydeinig yr Alban. Mae Emma Evans yn Rheolwr a Chynhyrchydd Diwylliannol a chwblhaodd Rhaglen Arweinyddiaeth Clore dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru yn 2008/2009. Cyn hynny, roedd yn Is-Gyfarwyddwr Diversions, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Yn 2007/08, Emma oedd cadeirydd y Rhwydwaith Ddawns Genedlaethol, y rhwydwaith datblygu strategol newydd ar gyfer Dawns yn y DU. Mae Emma

hefyd yn Gyfarwyddwr Bwrdd Creu Cymru, yr asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydol yng Nghymru. John Geraint yw Cyfarwyddwr Creadigol Green Bay Media, sy'n cynhyrchu dramâu, rhaglenni dogfen a rhaglenni celfyddydau ar gyfer rhai o brif ddarlledwyr y DU ac yn rhyngwladol. Cyn hynny, bu'n gweithio gyda'r BBC am ugain mlynedd, gan ennill gwobr y Gymdeithas Deledu Frenhinol am gyfraniad eithriadol i fyd teledu. Mae hefyd yn Gadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru. Maggie Hampton yw Cyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru. Dechreuodd ei gyrfa yn y celfyddydau dros 20 mlynedd yn ôl yn Llundain fel actores-athrawes gydag Interim Deaf Children's Theatre, yna gyda Chwmni Theatr mewn Addysg Graeae, lle bu'n cydlynu'r rhaglen Theatr mewn Addysg am nifer o flynyddoedd. Mae Maggie wedi gweithio gydag a thros bobl anabl a Byddar erioed ac mae wedi trefnu ac arwain amrywiaeth eang o brosiectau ar hyd a lled y DU. Mae Robin Morrison yn gyn Brif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Enillodd gymhwyster Peiriannydd Sifil a bu'n gweithio i nifer o awdurdodau lleol yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr cyn symud i Flaenau Gwent i fod yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol yn sgil ad-drefnu llywodraeth leol ym 1995. Mae Robin yn Gadeirydd Cwmni Theatr Gerdd y Fenni. Mae Margaret Jervis MBE DL yn Brif Weithredwr ar y cyd ac yn gydsylfaenydd Plant y Cymoedd, sef sefydliad datblygu cymunedol. Hi yw IsGadeirydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chadeirydd Chwarae Cymru. Yn 1997 cyflwynwyd MBE iddi hi a'i chyd-gyfarwyddwr am eu gwaith ac yn 2008 gwnaed Margaret yn Gymrawd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd.

37


Mae Osi Rhys Osmond yn Ddarlithydd mewn Arlunio, Peintio a Hanes Celfyddyd yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Fetropolitan Abertawe. Mae wedi bod yn ysgrifennu adolygiadau ac erthyglau am gelfyddyd a diwylliant ers blynyddoedd, gan ymddangos hefyd ar y teledu ac ar y radio, yn Gymraeg ac yn Saesneg fel ei gilydd. Fe'i urddwyd yn aelod o Orsedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2006, a hynny er mwyn cydnabod ei gyfraniad i fyd y celfyddydau ac i addysg, ac am ei waith yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg. Fel artist sy'n ymarfer ei grefft, mae ei waith yn ymdrin â'r tensiynau sy'n codi yn y byd sydd ohoni heddiw, gan integreiddio myth a modernedd, ac mae'n arddangos yn helaeth. Richard Turner yw Dirprwy Gyfarwyddwr yr Academi Arloesi Fyd-eang ym Mhrifysgol Cymru. Mae'n un o bartneriaid a chyfarwyddwyr Creative Enterprise Consulting ac yn ymgynghorydd ar ei liwt ei hun, yn hyfforddwr ac yn ddarlithydd mewn entrepreneuriaeth greadigol ac amrywiaeth ddiwylliannol. Mae hefyd yn Gadeirydd ar Gelfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol De Cymru (SWICA) ac yn un o gyd-sylfaenwyr NoFit State Circus a leolir yng Nghaerdydd. Mae Alan Watkin yn gyn Brif Swyddog Llyfrgelloedd, Hamdden a Diwylliant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac Ymgynghorydd Diwylliannol i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Bu hefyd ar un adeg yn Aelod o banel Adolygiad Celfyddydau Cymru. Mae’n aelod o Fwrdd Cynghori Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth yr Olympiad Diwylliannol yng Nghymru ac yn aelod o fyrddau CYMAL, Chwaraeon Cymru a Chlwyd Theatr Cymru.

38

Debbie Wilcox yw Pennaeth Drama ac Astudiaethau Cyfryngau Ysgol Uwchradd Hawthorn ym Mhontypridd ers 1995. Astudiodd yn Central a dechreuodd ei gyrfa addysgu yn Llundain. Dychwelodd i Gymru, i ddysgu yn Nantyglo a Chasnewydd, gan arbenigo mewn Drama ac Astudiaethau'r Cyfryngau. Mae Debbie Wilcox hefyd yn aelod etholedig o Gyngor Dinas Casnewydd. Mae Gerwyn Wiliams yn Athro ym Mhrifysgol Bangor. Mae wedi bod yn Ddeon ar Gyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, yn Ddirprwy Bennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr ar yr Ysgol Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg. Cafodd Gadair Bersonol yn 2005 a bu'n Bennaeth ar Ysgol y Gymraeg rhwng 2006 a 2009. Enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1994 a chystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn ym 1997. John Carey Williams yw Cynhyrchydd Theatr Iolo. Bu gynt yn Gyfarwyddwr Datblygu Dawns Annibynnol Cymru a Rheolwr Cyffredinol Cynorthwyol gyda Chlwyd Theatr Cymru. Mae ganddo hefyd gefndir ym maes y gyfraith, archwilio a chyfrifeg. Mae Dr Kate Woodward yn ddarlithydd yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth. Bu'n gweithio hefyd i Gwmni Theatr Arad Goch a bu'n ymchwilydd ar y rhaglen gelfyddydol Y Sioe Gelf. Mae'n gyn-aelod o Gyngor Cynulleidfa Cymru a bwrdd golygyddol tu chwith. Ymhlith ei diddordebau ymchwil mae materion yn ymwneud â ffilm, cenedligrwydd a pholisi diwylliannol.


Kvetonovi, Teroids (2010) - Ffotogallery

39


Relationship - Dawnsiwr Cai Tomos gyda chyfansoddwr/perfformiwr Annie Suganami (llun: John Collingswood)

40


2010/11 Adroddiad a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011

Rhif elusen 1034245


Cynnwys Cyfrif Gweithgareddau Cyffredinol

Tudalen

Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr

43

Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol

61

Datganiad cyfrifoldebau'r Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu

62

Datganiad am Reolaeth Fewnol

63

Tystysgrif ac Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol i Gyngor Celfyddydau Cymru

65

Datganiad Gweithgareddau Ariannol

67

Mantolen

68

Datganiad Llif Arian

69

Nodiadau sy'n rhan o'r datganiadau ariannol

70

Gweithgareddau Cyffredinol - Grantiau a gynigiwyd 2010/11

89

Cyfrif Dosbarthu'r Loteri Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr

94

Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol

113

Datganiad cyfrifoldebau'r Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu

116

Datganiad am Reolaeth Fewnol

117

Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr a'r Archwilydd Cyffredinol i'r Senedd ac i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

119

Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr

121

Datganiad o Sefyllfa Ariannol

122

Datganiad llifau arian

123

Datganiad Newidiadau mewn Ecwiti

123

Nodiadau sy'n rhan o'r datganiadau ariannol

124

Dosbarthu arian y Loteri - Grantiau a gynigiwyd 2010/11

136

42


Cyfrif Gweithgareddau Cyffredinol Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 Manylion cyfeiriol a gweinyddol Ymddiriedolwyr Aelodau o'r Cyngor sydd wedi gwasanaethu er 1 Ebrill 2010 oedd:

Yr Athro Dai Smith,

(b)

(i) Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent (ii) Cyngor Dinas Casnewydd (iii) Prifysgol Cymru (iv) Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (v) Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Prif Weithredwr Nicholas Capaldi

Cadeirydd

Dr Ian J Rees, Is-gadeirydd

Norah Campbell

(a) (b) (e - hyd Chwefror 2011) (a) (g)

(hyd at 31 Mawrth 2011)

Emma Evans John Geraint Maggie Hampton

Swyddfeydd Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin: 4-6 Gardd Llydaw, L么n Jackson Caerfyrddin SA31 1QD

(a) (c)

Rhanbarth y Gogledd: 36 Rhodfa'r Tywysog, Bae Colwyn LL29 8LA

(hyd at 29 Medi 2010)

Margaret Jervis MBE DL Robin Morrison Osi Rhys Osmond Richard Turner Alan Watkin Debbie Wilcox

(b) (f) (iv) (c) (i) (d) (g) (f) (iii) (e) (v) (f) (ii)

(hyd at 23 Tachwedd 2010)

Yr Athro Gerwyn Wiliams John C Williams Dr Kate Woodward

(c) (e) (a) (d)

(a) (b) (c) (d)

Aelod o'r Pwyllgor Archwilio Aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol Aelod o'r Pwyllgor Cyfalaf Aelod o Bwyllgor Rhanbarthol y Canolbarth a'r Gorllewin (e) Aelod o Bwyllgor Rhanbarthol y Gogledd (f) Aelod o Bwyllgor Rhanbarthol y De (g) Aelod o Bwyllgor Cymru yn Fenis Am ran o leiaf o gyfnod yr adroddiad hwn hefyd, gwasanaethai aelodau o'r Cyngor (gyda rhifau mewn cromfachau ar 么l eu henwau yn y rhestr uchod) yn Aelodau neu uwch gyflogeuon o'r cyrff cyhoeddus canlynol:

Rhanbarth y De a'r swyddfa genedlaethol: Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL Archwilydd Archwilydd Cyffredinol Cymru Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ Archwilwyr mewnol hyd at 31 Mawrth 2011 RSM Tenon 33-35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HB o 1 Ebrill 2011 Deloitte LLP 5 Sgw芒r Callaghan, Caerdydd CF10 5BT Cyfreithwyr Geldards LLP T Dumfries, Plas Dumfries, Caerdydd CF10 3ZF Bancwyr The Co-operative Bank 16-17 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AX

43


Strwythur, llywodraethu a rheoli Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Siarter Frenhinol ar 30 Mawrth 1994. Fe'i gelwir hefyd wrth ei enw Saesneg, Arts Council of Wales. Mae'r Cyngor yn elusen gofrestredig, rhif 1034245, ac Aelodau penodedig yw ei ymddiriedolwyr. Corff a noddir gan Lywodraeth Cymru yw'r Cyngor. Gweinidogion Cymru sy'n penodi Aelodau o'r Cyngor sydd fel arfer yn gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd a gellir eu hailbenodi am gyfnod pellach o dair blynedd. Yn y cyfnod dan sylw cyfarfu'r Cyngor saith gwaith.

Cyfnod sefydlu a hyfforddi'r Aelodau Cynhelir rhaglen sefydlu i Aelodau newydd i'w briffio am eu rhwymedigaethau cyfreithiol dan y Siarter Frenhinol a chyfraith elusen, y Cod Arfer Gorau, y Pwyllgor a'r prosesau penderfynu, cynlluniau strategol a materion ariannu. Yn ystod y diwrnod sefydlu bydd cyflwyniadau gan y Cadeirydd, y Prif Weithredwr a'r Uwch Dîm Rheoli, ac uwch cynrychiolwyr o isadran noddi Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru. Caiff Aelodau hefyd y cyfle i gwrdd â gweithwyr allweddol. Yn ogystal â'r Siarter Frenhinol a'r Cod Arfer Gorau, caiff Aelodau gopïau o'r Adroddiad Blynyddol a'r Cyfrifon diweddaraf, y Gyllideb Waith bresennol a chyhoeddiadau'r Comisiwn Elusennau, 'The Essential Trustee' a 'The Independence of Charities from the State'. Trefnir seminarau a hyfforddiant ychwanegol yn ôl yr angen i lywio'r broses o lunio strategaethau a pholisïau. Mae'r Cyngor wedi penodi nifer o bwyllgorau i roi cyngor arbenigol ac i wneud penderfyniadau o fewn fframwaith o bwerau wedi'u dirprwyo; sef: Pwyllgor Archwilio, Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol, Pwyllgor Cyfalaf, Pwyllgor Rhanbarthol y Canolbarth a'r Gorllewin, Pwyllgor Rhanbarthol y Gogledd, a Phwyllgor Rhanbarthol y De. Sefydlir pwyllgorau ad hoc at ddibenion penodol, megis Cymru yn Fenis. Ym mhob pwyllgor mae Aelodau o'r Cyngor ac unigolion eraill a gweithredant yn ôl cylch gwaith penodol y pwyllgor. Hefyd mae Rhestr Genedlaethol o Ymgynghorwyr a phenoda'r Cyngor aelodau i roi cyngor arbenigol.

44

Bydd Aelodau o'r Cyngor yn gyfrifol am faterion megis penderfynu ar bolisïau, y Cynlluniau Corfforaethol a Gweithredol, pennu'r gyllideb flynyddol, dyrannu grantiau blynyddol i sefydliadau refeniw a newidiadau mawr i delerau ac amodau gwasanaeth y staff. Dirprwyodd Aelodau benderfyniadau ar grantiau o hyd at £50,000 i aelodau o'r staff, a phenderfyniadau ar grantiau cyfalaf y Loteri gwerth £50,001-£250,000 i'r Pwyllgor Cyfalaf. Mae'r gofrestr o fuddiannau Aelodau o'r Cyngor a'i Bwyllgorau a'i Ymgynghorwyr Cenedlaethol a'r gofrestr o fuddiannau gweithwyr y Cyngor ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd, drwy wneud apwyntiad, ym mhob un o swyddfeydd y Cyngor yn ystod oriau gwaith arferol.

Atebolrwydd Yn ogystal â gofynion y Siarter Frenhinol gweithreda'r Cyngor dan gyfundrefn atebolrwydd sy'n cynnwys: • Deddfau Elusennau 1960, 1993 a 2006 a chanllawiau a gyhoeddir gan y Comisiwn Elusennau • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Deddf Diogelu Data 1998 a chanllawiau a gyhoeddir gan y Comisiynydd Gwybodaeth • Datganiad Rheoli, Memorandwm Ariannol a Chyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru • Cyfarwyddiadau Polisi'r Loteri a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru a Chyfarwyddiadau Ariannol a Chyfrifon a gyhoeddir gan Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon yn unol â thelerau adrannau 26 a 35 o Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 (fel y'i diwygiwyd) • per y Comisiynydd Seneddol dros Weinyddiaeth i archwilio materion y Cyngor • per Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i archwilio materion y Cyngor


• Cod Arfer Gorau, sy'n berthnasol i Aelodau a staff, sy'n nodi'r safonau ymddygiad sy'n ofynnol gan y rhai sy'n ymwneud â phenderfyniadau ariannol ac wrth ymdrin â'r cyhoedd

Amcanion, gweithgareddau, cyflawniadau a pherfformiad er budd y cyhoedd

• Deddf Credyd Defnyddwyr 1974 a chanllawiau a gyhoeddir gan y Swyddfa Masnachu Teg

(a) datblygu a gwella gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymarfer y celfyddydau;

Gellir cael copïau o'r Cyfarwyddiadau Cyfrifon a'r Cod Arfer Gorau yn rhad ac am ddim drwy ysgrifennu at Gyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Canolog y Cyngor.

(b) gwneud y celfyddydau’n fwy hygyrch i’r cyhoedd;

Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyfrifyddu ar wahân am ei weithgareddau cyffredinol a dosbarthu'r Loteri. Dan Gyfarwyddiadau Cyfrifon ar wahân mae'r driniaeth gyfrifyddu a gaiff grantiau cyffredinol a grantiau'r Loteri yn wahanol iawn. Felly, gan ystyried paragraff 359 o Ddatganiad Arfer a Argymhellir y Comisiwn Elusennau (a ddiwygiwyd 2005), ym marn yr Ymddiriedolwyr mae'n amhriodol paratoi cyfrif cyfunol gan na fyddai'n rhoi darlun gwir a theg o'r ffordd y defnyddia'r Cyngor ei adnoddau.

Rheoli perygl Yn ystod y flwyddyn, mae Aelodau o'r Cyngor ac aelodau o'r Pwyllgor Archwilio wedi adolygu asesiad o'r prif beryglon strategol, busnes a gweithredol y mae'r Cyngor yn agored iddynt ac wedi cytuno ar weithdrefnau a chyfundrefnau adrodd i reoli a lleihau'r peryglon hyn. Caiff cofrestr o beryglon i'r sefydliad cyfan ei chynnal a'i hystyried a'i hadolygu'n rheolaidd gan y Bwrdd Rheoli a'r Uwch Dîm Rheoli. Mae llinellau clir o ddirprwyo ac awdurdodi i'r staff i gydnabod a rheoli peryglon adrannol yn lleihau unrhyw effaith bosibl ar y Cyngor pe cyfyd unrhyw un o'r peryglon hyn. Nododd y Cyngor feysydd allweddol o berygl y buom yn eu gwerthuso a'u rheoli eleni. Mae’r rhain yn cynnwys: gweithredu a darparu penderfyniadau'r Adolygiad Buddsoddi; ein Hadolygiad Sefydliadol i wneud arbedion cost ac effeithlonrwydd sylweddol i gyflawni targedau Llywodraeth Cymru; a rheoli prosiectau mawrion, gan gynnwys tri datblygiad cyfalaf gydag arian y Loteri a thair menter ag arian Ewrop.

Amcanion siartredig y Cyngor yw:

(c) cynghori Cynulliad CenedlaetholCymru Adrannau ein Llywodraeth, awdurdodau lleol, Cynghorau Celfyddydau Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a chyrff eraill a chydweithredu â hwy ar unrhyw faterion, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, â'r amcanion blaenorol; a (d) cyflawni ein hamcanion drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Prif ddiben y Cyngor yw cynorthwyo a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru er budd pobl ledled y wlad. Y brif ffordd y ceisia’r y Cyngor gyflawni'r diben hwn yw drwy lunio strategaethau celfyddydol, ymchwil, a rhoi grantiau rheolaidd a rhai untro i sefydliadau ac unigolion mewn cyd-destun strategol a datblygiadol. Cefnogir prosesau rhoi grantiau gan broses o fonitro ac asesu i sicrhau y defnyddir arian cyhoeddus yn effeithiol at y dibenion a nodwyd. Rheola'r Cyngor hefyd ystod o weithgareddau a gwasanaethau lle nad yw grantiau'n rhan ohonynt, yn aml mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac eraill.

Prif amcanion y flwyddyn Mae blaenoriaethau strategol y Cyngor ar gyfer 2010/11 yn y tabl dilynol yn ôl ein themâu corfforaethol, ochr yn ochr â'r cyflawniadau perthnasol yn y flwyddyn:

45


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Cefnogi creu celfyddyd wych Cefnogwn artistiaid a sefydliadau celfyddydol sy'n arddangos y safonau uchaf o ran dychymyg, gallu a menter. Yn gyfnewid am hyn, disgwyliwn iddynt ymdrechu i gynhyrchu gwaith o safon sy'n denu a thyfu cynulleidfaoedd ac ymgysylltu â hwy. Drwy wneud hyn, gallwn amlygu ystod o weithgarwch celfyddydol o safon sy'n ysbrydoli eraill i'w efelychu.

46

• Byddwn wedi gorffen ein Hadolygiad Buddsoddi ac wedi nodi ein rhwydwaith cenedlaethol newydd o sefydliadau refeniw.

• Cyhoeddasom ganlyniad ein Hadolygiad ym Mehefin 2010. Penderfynwyd ar lefel ariannu 2011/12 pob sefydliad refeniw yn Rhagfyr 2010 wrth i ni gyhoeddi Gwireddu ein Gweledigaeth: Strategaeth er Llwyddiant.

• Byddwn wedi gorffen ein hadolygiad o raglenni grant mewn cymorth ac arian y Loteri gan gyhoeddi strategaeth ariannol newydd.

• Cyhoeddwyd canllawiau yn Chwefror 2011 yn gam cyntaf mewn proses ehangach o adnewyddu a gwblheir erbyn hydref 2011. Gorffennwyd ymgynghoriadau diweddar ar feysydd newydd o bolisi ariannu.

• Byddwn wedi gorffen rownd bellach o ddyfarniadau Cymru Greadigol ac wedi rhoi pedwar dyfarniad Llysgenhadon Cymru Greadigol. Byddwn wedi gwerthuso rhaglen Cymru Greadigol hyd yn hyn ac wedi gwneud argymhellion am ddyfodol y dyfarniadau.

• Cafodd 18 artist proffesiynol grantiau Cymru Greadigol a dyrannodd y panel un dyfarniad Llysgennad. Cwblhawyd prif ran y gwerthusiad o'r cynllun yn yr hydref ond gwneir rhagor o waith ar ddyfodol y grantiau yn 2011/12.

• Gan weithio mewn partneriaeth â'n Hymgynghorwyr Cenedlaethol, byddwn wedi cyflawni gwerthusiadau ansawdd ar gyfer pob un o'n sefydliadau refeniw i borthi cyfarfodydd adolygu blynyddol 2011.

• Ar hyn o bryd mae Ymgynghorwyr Cenedlaethol a swyddogion yn llenwi gwerthusiadau ansawdd. Newidiwyd ein hamserlen adolygu'n flynyddol a chynhaliwn y cyfarfodydd yn Ionawr/Chwefror bob blwyddyn o 2012 ymlaen.

• Byddwn wedi lansio gwefan newydd sy'n darparu gwybodaeth ymarferol am y celfyddydau.

• Lansiwyd ein gwefan newydd yn Awst 2010. Gweithia pob rhan o'r brif wefan ac is-wefan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ac mae ganddynt y gallu i gofrestru ar-lein a dosbarthu ein he-gylchgronau.

• Byddwn wedi gorffen ein rhaglen weithredol o weithgarwch celfyddydau rhyngwladol drwy ddarparu blwyddyn 3 o strategaeth pum mlynedd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Creu 2013.

• Eleni ymgyfranogasom yn nhimau ffocws gwledydd blaenoriaeth newydd Llywodraeth Cymru a phorthwn gynlluniau gweithredol newydd. Datblygodd partneriaeth Cerdd Cymru a ffrwyth honno oedd cais i gynnal WOMEX yng Nghaerdydd yn 2013. Mae'r ddinas ar y rhestr fer. Rheolwn ddau brosiect rhyngwladol ac yn rhan o'r rhain cynaliasom gynhadledd Ewropeaidd lwyddiannus ar bartneriaeth gyhoeddus/breifat yn y celfyddydau.


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Cefnogi creu celfyddyd wych • Byddwn wedi cynnal presenoldeb proffil uchel mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol ac wedi gorffen y paratoadau at ddigwyddiadau 2012. Yn eu plith bydd Gyl y Gelli, Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol a Biennale Gelf Fenis.

• Cydweithrediad rhyngom a phum partner oedd ein presenoldeb yng Ngyl y Gelli dan faner Culture Cymru a oedd yn welliant ar y blynyddoedd a fu. Yn Eisteddfod yr Urdd cynullasom bartneriaid o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol ar lwyfan berfformio agored i arddangos talent broffesiynol ac amatur. Llwyddiant mawr oedd ein presenoldeb yn Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol. Mae'r tîm curadurol i Fiennale Fenis wedi'i bennu a gweithia gyda'r artist a ddewiswyd i greu gwaith newydd a welir mewn lle newydd a mwy canolog. Cytunasom ariannu dros 70 artist a sefydliad celfyddydol o Gymru i fynd yno yn 2011.

• Byddwn wedi ariannu'n Cynllun Gweithredol Cydraddoldebau a darparwn arian datblygu i sefydliadau celfyddydol dan arweiniad pobl anabl a phobl dduon ac ethnig.

• O ganlyniad i'n Hadolygiad Buddsoddi, cefnogwn bedwar sefydliad refeniw sy'n canolbwyntio ar anabledd a datblygasom raglen newydd yr ymgynghorasom arni, Camau Creadigol, i roi arian sy'n targedu artistiaid a sefydliadau fydd yn darparu prosiectau gyda grwpiau a dangynrychiolir ar hyn o bryd ac ar eu cyfer. Terfynwn feini prawf am y rhaglen a disgwyliwn ei lansio yn 2011/12.

Annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt Cefnogwn weithgarwch sy'n cynyddu ac ehangu ymgysylltu'r cyhoedd â'r celfyddydau. Rydym am i bobl fwynhau a phrofi gwaith o safon sy'n ysbrydoli, diddanu a herio. Drwy wneud hynny, hoffwn berswadio pobl y dylai mynychu'r celfyddydau ac ymgyfranogi ohonynt fod yn rhan bwysig o'u bywyd bob dydd.

• Byddwn wedi cytuno â'n portffolio o sefydliadau refeniw ar dargedau newydd i ymgysylltu â'r cyhoedd.

• Buom yn gweithio â'n sefydliadau refeniw drwy gydol hydref 2010 ac wedi gwneud cytundebau ariannu gan gychwyn ar gyfer 2011/12 gyda phob un. Cynhwysa'r cytundebau dargedau am fwy o ymgysylltu â'r cyhoedd a defnyddiwn ganlyniadau ein harolwg blynyddol 2009/10 o'r sefydliadau i bennu data gwaelodlin.

• Cefnogwn, o ganlyniad i'n Hadolygiad Buddsoddi, sefydliadau celfyddydol cymunedol sy'n gyffrous yn artistig a gwydn yn ariannol.

• Yn ein portffolio mae 7 sefydliad celfyddydol cymunedol a gweithiwn yn agos â hwy i lunio gweithdrefnau i fonitro effaith eu gwaith.

• Byddwn wedi codi safon celfyddydau ymgyfranogol drwy hybu rhagor o sefydliadau i ddefnyddio'n blwch offer gwerthuso.

• Cynaliasom gyfarfod datblygu yng ngwanwyn 2010 a dechreuasom waith i adeiladu ar ein fframwaith gwerthuso. O ganlyniad, cynhwysa'n cytundeb refeniw newydd ofyniad sy'n sectorbenodol i sefydliadau cymunedol i weithio gyda ni i wella'r offer gwerthuso cyfredol.

47


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt

48

• Byddwn wedi gorffen a gwerthuso ein rhaglen Splash haf.

• Cymeradwywyd ac ariannwyd 18 prosiect yn 2010/11. Dechreuasom waith ar gynhyrchu llyfryn gwerthuso a DVD a chynaliasom ddathliad llwyddiannus iawn ym Mawrth 2011. Ceisiwn yn weithredol gefnogaeth barhaus y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a bwriadwn gyhoeddi ein llyfryn a'n DVD erbyn Medi 2011.

• Byddwn wedi gorffen a gwerthuso cam cyntaf ein rhaglen, Cyrraedd y Nod.

• Yn haf 2010 terfynasom ein proses gwerthuso prosiect , cynhyrchu DVD gwerthuso a chynnal digwyddiad gwerthuso a rhwydweithio llwyddiannus yn Chwefror 2011. Cymeradwyodd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru estyniad i gam cyntaf y rhaglen hyd Fedi 2011.

• Byddwn wedi sicrhau cefnogaeth sgiliau Creadigol a Diwylliannol i ariannu prentisiaethau sy'n arfogi artistiaid i weithio mewn lleoliadau cydweithiol ac addysgol.

• Er y buom mewn trafodaethau cychwynnol â Sgiliau Creadigol a Diwylliannol a'n bod yn aelodau o Grp Ymgynghorol Cymru, ni fu cynnydd sylweddol o ran y targed hwn.

• Byddwn wedi ymgynghori ar strategaeth Teithio a Dosbarthu ac wedi'i therfynu â'r nod o ddod ag ystod amrywiol o gelfyddydau o safon i gynulleidfaoedd ehangach ledled Cymru gan grynhoi ein datganiadau polisi yn y sector.

• Datblygasom gynllun Teithio Cenedlaethol newydd ac ymgynghori arno. Cyhoeddir fersiwn derfynol o'r rhaglen yn chwarter cyntaf 2011/12 a bydd yn agored i gais ar gyfer rownd ariannu Medi 2011.

• Byddwn wedi cefnogi'n cynllun Noson Allan i hybu lleiafswm o 550 o ddigwyddiadau gyda 150 ohonynt mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf.

• Cefnogasom 574 digwyddiad eleni gyda 163 ohonynt yn ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf. Dathlodd y cynllun ei benblwydd yn 30 yn 2010/11 a chyhoeddodd Gynllun newydd ar gyfer 2010-12.

• Byddwn wedi cynyddu'n buddsoddiad mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf.

• O'r 450 o geisiadau llwyddiannus y Loteri yn 2010/11, nodwyd bod 96 (21%) yn flaenoriaeth o ran gweithgarwch mewn cymunedau difreintiedig.


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt • Bydd cynnydd yn y gweithgareddau celfyddydol mewn ysgolion wedi digwydd.

• Tynnir data'r targed hwn o'n harolygon sefydliadau refeniw. Ar hyn o bryd coladwn ganlyniadau a dylem fod mewn sefyllfa i'w cyhoeddi erbyn Medi 2011.

• Bydd cynllun peilot Arts Plus wedi'i gyflwyno.

• Cawsom gymeradwyaeth Gweinidogion adrannau Addysg a Threftadaeth Llywodraeth Cymru i symud ymlaen â'r cynllun Arts Plus a datblygasom fframwaith a chanllawiau yn haf a hydref 2010. Dechreuodd gwaith ar y peilot yn chwarter olaf eleni a bydd yn parhau i ran gynnar 2011/12.

• Byddwn wedi sefydlu model darparu ar gyfer rhwydwaith celfyddydau ac iechyd rhithiol ac wedi sicrhau adnoddau ychwanegol i gyflawni'r cynllun gweithredol.

• Yn chwarter cyntaf eleni datblygwyd cynnig wedi'i gostio gan weithgor iechyd a'r celfyddydau i'w ystyried gan y Gweinidog dros Iechyd. Ni fu cynnydd pellach gyda'r fenter ers hynny.

• Byddwn wedi gorffen rhaglen o ymchwil sy'n asesu effaith ein buddsoddi yn y celfyddydau.

• Gorffennwyd a chyhoeddwyd arolwg Celfyddydau Cymru 2010 a datblygasom ymgyrch gynhwysfawr i'r wasg i dynnu sylw at y canfyddiadau. Hefyd paratoesom adroddiad o'n Harolwg Sefydliadau Refeniw 2008/09 i'w gyhoeddi a choladwn o hyd ganlyniadau Arolwg 2009/10.

• Dechreuodd gwaith i ddatblygu fframwaith • Byddwn wedi sefydlu datblygu eleni ond caiff ei wneud erbyn hyn yn gwaelodlin a methodoleg am 2011/12. werthuso effaith ein cynlluniau arian y Loteri.

Ehangu economi’r celfyddydau Cynyddwn lefel yr arian ac adnoddau sydd ar gael i gelfyddydau Cymru.

• Byddwn wedi sicrhau arian Ewrop ar gyfer tri phrosiect rhyngwladol.

• Mae 2 brosiect rhyngwladol – Toolquiz a Practics – ar gynnydd a phery'r gwaith i gael trydydd un. Archwiliwn gynnig am brosiect cerddoriaeth ddigidol a thwristiaeth.

Hoffwn feithrin yn fwyfwy ysbryd entrepreneuraidd ynom ein hunain ac yn y celfyddydau a gefnogwn.

• Byddwn wedi cyflawni targedau ariannol blwyddyn 2 ar gyfer Cyrraedd y Nod a sicrhau arian am yr ail gam o'r cynllun.

• Er y bu ychydig o oedi wrth ryddhau'r arian yng nghamau cynnar y prosiect - roedd cwestiynau heb eu datrys eto rhwng Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a phrif isadran noddi Llywodraeth Cymru - cyflwynwyd pob un o'n ceisiadau'n brydlon. Diwygiwyd y proffiliau ariannol a rhai'r buddiolwyr eleni ond arhoswn ar hyn o bryd am benderfyniad i barhau â'r prosiect i'w ail gam.

49


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Ehangu economi’r celfyddydau Drwy wneud hyn hoffwn annog llai o ddibyniaeth ar gymhorthdal y Llywodraeth.

50

• Byddwn wedi trosoli incwm newydd o'r sector preifat drwy fuddsoddi yn rhaglen y Celfyddydau a Busnes, CultureStep.

• Dyrannwyd arian wedi'i neilltuo i nifer o brosiectau yn hanner cyntaf eleni. O ran incwm trydydd parti, dangosai'r adroddiad blynyddol y cafwyd £7.52 am bob punt a fuddsoddwyd. Ar draws holl raglen CultureStep, atynnai £87,445 o arian y cyhoedd fuddsoddiad busnes o £694,093.

• Byddwn wedi cynyddu gwerth a nifer benthyciadau'r Cynllun Casglu ac ymchwilio i fentrau datblygu marchnadoedd eraill ar gyfer y celfyddydau gweledol a chymwys.

• Er iddynt wella ychydig yn chwarter olaf eleni, bu cwymp sylweddol yn y pryniadau celfyddyd weledol a chymwys gyda chymorth ein cynllun benthyg di-log - 18% mewn nifer a 15% mewn gwerth. Proseswyd 1,091 benthyciad (gwerth £762,104) yn 2009/10 a 895 (gwerth £645,012) yn 2010/11. Roedd hyn fwy na thebyg i'w ddisgwyl yn yr hinsawdd economaidd. Wrth symud ymlaen gyda diwygio'n strategaethau celfyddydol, ystyriwn farchnata'r cynllun ac adolygu ei delerau a'i amodau. Cyflwynwn hefyd geisiadau benthyg ar-lein drwy rwydwaith yr orielau.

• Byddwn wedi cytuno ar dargedau cynhyrchu incwm newydd gyda'n sefydliadau refeniw.

• Wrth negodi cytundebau ariannu 2011/12 gyda'n sefydliadau refeniw, buom yn trafod y gobaith am lai o ddibyniaeth ar ein grantiau refeniw blynyddol. Y casgliad oedd bod angen rhagor o amser i ddiffinio targedau priodol a chyraeddadwy, felly parhawn i weithio gyda'r sefydliadau tua'r nod hwn.

• Byddwn wedi cynnal Symposiwm Marchnata i wella sgiliau proffesiynol a thechnolegol.

• Cynhaliwyd y Symposiwm yn Hydref 2010. Cofrestrwyd 129 o bobl ac roedd y digwyddiad yn llwyddiant.

• Byddwn wedi cynhyrchu strategaeth datblygu gweithlu/busnes yn rhan o ffordd newydd o fynd ati o ran y diwydiannau creadigol.

• Dechreuodd deialog gychwynnol â Phanel Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru a chynhyrchwyd dogfen gwmpasu ddrafft. Mae ein Prif Weithredwr yn aelod o'r Panel.

• Byddwn wedi cyhoeddi strategaeth codi arian.

• Ni fu cynnydd yn y gwaith hwn eleni.

• Bydd gennym strategaeth arian cyfalaf newydd ar waith.

• Cymeradwywyd strategaeth gyfalaf ddrafft gan y Cyngor ym Mawrth 2011 ac ymgynghorir arni'n fuan.


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Ehangu economi’r celfyddydau • Mewn partneriaeth â Chroeso Cymru, byddwn wedi cyfrannu at weithredu Cynllun gweithredol Twristiaeth Ddiwylliannol.

• Cyfanasom at adolygu gwaith y Bartneriaeth Twristiaeth Ddiwylliannol.

• Byddwn wedi gorffen rhaglen o ddigwyddiadau a chyhoeddiadau eiriolaeth sy'n profi cyfraniad y celfyddydau at fywyd y genedl.

• Cynyrchiasom nifer o gyhoeddiadau a brofai fudd y celfyddydau. Ategwyd cylchlythyrau a dargedai Aelodau o'r Cynulliad, Aelodau Seneddol, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill gan astudiaethau achos i'r wasg a'r cyfryngau. Â'r gwaith hwn rhagddo.

• Byddwn wedi hybu o leiaf un gynhadledd neu ddigwyddiad ar y cyd gyda chorff arall a noddir gan Lywodraeth Cymru yn y sector diwylliannol.

• Cynaliasom uwchgynhadledd Treftadaeth a'r Celfyddydau ar y cyd â Chadw yng Nghastell Caerffili yn Hydref 2010. Hefyd trefnasom gyfle arddangos Cerdd Cymru a groesawyd yn frwd yn WOMEX yn Copenhagen.

Gwneud y Cyngor Celfyddydau yn fusnes effeithiol ac effeithlon Craffwn ar ein defnydd o adnoddau i sicrhau y darparwn wasanaeth cyhoeddus effeithiol sy'n cynnig gwerth am arian.

• Byddwn wedi cyflawni 1.5% o leihad yn ein costau rhedeg drwy symlhau ein prosesau busnes, ein caffael, ein strwythurau a'n defnydd o TG.

• Byddwn wedi llunio cynllun Hoffwn greu gweithredol a dechrau sefydliad sy'n fawr ei barch am ansawdd ei gweithredu'r argymhellion yn ein harolwg staff ac weithgareddau ac adroddiadau Buddsoddwyr sy'n ffynhonnell mewn Pobl. awdurdodol o arbenigedd celfyddydol. • Byddwn wedi llunio cynllun gweithredol mewn ymateb i'r Adolygiad Llywodraethu. Drwy wneud hynny gallwn arddangos y darparwn wasanaeth • Byddwn wedi cyflwyno polisi amgylcheddol. cyhoeddus hanfodol i bobl Cymru.

• Eleni gosododd Llywodraeth Cymru darged i ni leihau ein costau rhedeg gan 12% dros y tair blynedd hyd 2013/14. Wedyn cychwynasom ar Adolygiad Sefydliadol gan lunio'r cylch gorchwyl a chynllun y prosiect. Arbedwyd yn flynyddol tua 10% drwy fentrau yn y flwyddyn i atal neu ailamserlennu gwariant. • Cwblhawyd ein cynllun Buddsoddwyr mewn Pobl a sefydlwyd grp i weithredu argymhellion ein harolwg staff. Mewn ymgynghoriad â phob aelod o'r staff, datblygodd y grp gynllun gweithredol ac ymgyferfydd o hyd i'w fonitro.

• Diddymwyd Adolygiad Llywodraethu arfaethedig Llywodraeth Cymru. • Cynhyrchwyd polisi amgylcheddol. Sefydlwyd rhagor o gyfleusterau ailgylchu a rhoddwyd offer gwell o ran defnyddio ynni yn lle tair dyfais copïo/ argraffu. Cafwyd arbedion ynni a gwario drwy leihau amser gweithredu'r system gwresogi ac oeri.

51


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Gwneud y Cyngor Celfyddydau yn fusnes effeithiol ac effeithlon • Cynhaliwn ein hymwneud gweithredol mewn dwy bartneriaeth ag awdurdodau lleol gyda'r bwriad o ddarparu gwasanaethau ar y cyd.

Monitrir yn fanwl berfformiad yn erbyn y dangosyddion perfformiad hyn ac adrodd yn ôl yn chwarterol i'r Uwch Dîm Rheoli, y Cyngor a Llywodraeth Cymru.

Polisïau dyrannu grantiau Gwahodda'r Cyngor geisiadau am grantiau rheolaidd ac untro gan sefydliadau ac unigolion a monitra'r defnydd priodol ac effeithiol o'r grantiau hynny. Yn ogystal â bodloni amcanion strategol y Cyngor, rhaid i geisiadau ddangos budd i bobl Cymru ledled y sectorau rhanbarthol, diwylliannol ac economaidd. Ariennir grantiau rheolaidd drwy grant mewn cymorth yn unig ond gellir ariannu grantiau untro drwy grant mewn cymorth neu incwm y Loteri. Rhoddir grantiau rheolaidd neu refeniw blynyddol i bortffolio o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau artistig o safon. Mae ystyried rhoi statws refeniw i unrhyw sefydliad, yn ddibynnol ar yr arian sydd ar gael, cynaliadwyedd y sefydliad, a dangos ei fod yn cydweddu'n gryf â blaenoriaethau strategol y Cyngor. Ar hyn o bryd, mae pob sefydliad refeniw yn cydsynio â chytundeb arian refeniw am gyfnod rhwng un a thair blynedd sy'n nodi'r lefel o arian a ragwelir, y rhaglen o weithgareddau i'w chyflwyno, gofynion monitro ac adolygiad blynyddol, amodau safonol grant, ac unrhyw amodau ychwanegol. Yn ddiweddar cwblhasom ein Hadolygiad Buddsoddi ac ym Mehefin 2010, cytunasom ar bortffolio o sefydliadau refeniw, sy'n fywiog yn artistig a gwydn yn ariannol a gaiff lefel o fuddsoddiad a'u galluoga i

52

• Gweithiwn o hyd â phartneriaeth ClymuCelf sy'n cynnwys saith awdurdod lleol yn y De. Mae'r bartneriaeth yn ymroddedig i gyflawni arbedion effeithlonrwydd o 10% a gweithia tuag at weithredu hyn yn ffurfiol erbyn hydref 2011. Mae partneriaeth yn y Gogledd megis cychwyn a dim ond un cyfarfod cynllunio cychwynnol a gynhaliwyd eleni.

ffynnu - ar yr amod, wrth gwrs, y cawn ein harian ninnau. Byddant wrth wraidd strategaeth y Cyngor yn y dyfodol i ddatblygu celfyddydau Cymru. Mae grantiau untro ar gael i helpu i ariannu prosiectau artistig o safon sy'n gyfyngedig o ran amser sy'n cyflawni blaenoriaethau ariannu'r Cyngor orau. Bu rhai newidiadau polisi o 1 Ebrill 2011 yn y grantiau hyn:


hyd at 31 Mawrth 2011

o 1 Ebrill 2011

Mae grantiau hyfforddi yn ymgymryd â hyfforddiant celfyddydol neu ei brynu neu ei ddarparu

£250 - £5,000 (sefydliadau sy'n ymgymryd â hyfforddiant) £250 - £2,000 (unigolion) 4 dyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Ebrill, Mehefin, Medi ac Ionawr £1,000 - £30,000 (sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant) 2 ddyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Mai a Medi

£250 - £5,000 (sefydliadau sy'n ymgymryd â hyfforddiant) £250 - £2,000 (unigolion) 4 dyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Ebrill, Mehefin, Medi ac Ionawr £1,000 - £30,000 (sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant) 2 ddyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Ebrill a Medi

Cefnoga grantiau bychain sefydliadau neu unigolion ar gyfer prosiectau peilot neu lle ceir symiau sylweddol o arian o ffynonellau eraill

£250 - £5,000 4 dyddiad cau bob blwyddyn i geisiadau (sefydliadau) – Ebrill, Mehefin, Medi ac Ionawr 3 dyddiad cau bob blwyddyn i geisiadau (unigolion) – Mehefin, Medi ac Ionawr

£250 - £5,000 4 ddyddiad cau bob blwyddyn (sefydliadau ac unigolion) – Ebrill, Mehefin, Medi ac Ionawr

Galluoga Dyfarniadau Cymru Greadigol artistiaid i ddatblygu eu harfer creadigol

£5,001 - £12,000 a £20,000 - £25,000 1 dyddiad cau bob blwyddyn i geisiadau – Mehefin

£5,001 - £12,000 a £20,000 - £25,000 1 dyddiad cau bob blwyddyn i geisiadau – Medi

Cefnoga grantiau Cynhyrchu a Datblygu Sylweddol raglenni mwy o waith i artistiaid unigol a sefydliadau sydd wedi hen ennill eu plwyf

£5,001 - £30,000 (sefydliadau) £5,001 - £20,000 (unigolion) 2 ddyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Mai a Medi

£5,001 - £30,000 (sefydliadau) £5,001 - £20,000 (unigolion) 2 ddyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Ebrill a Medi

Math o grant

Uchafswm yr arian sydd ar gael i sefydliadau ac unigolion

75% o gostau cymwys (sefydliadau) 90% o gostau cymwys (unigolion)

Uchafswm yr arian sydd ar gael i awdurdodau lleol a chlystyrau o ysgolion

50% o gostau cymwys

Uchafswm yr arian sydd ar gael lle mai hyrwyddo materion anghelfyddydol yw prif amcan y cais

50% o gostau cymwys

Blaenoriaethau ariannu trosfwaol wrth asesu ceisiadau am grant

1. Prosiectau a gynhelir mewn cymunedau y cydnabyddir eu bod yn ddifreintiedig 2. Prosiectau i hyrwyddo gwaith artistiaid o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol (e.e. pobl anabl a phobl dduon ac ethnig) 3. Prosiectau a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog

53


Ni chaniateir i ymgeiswyr llwyddiannus gael mwy nag un math o grant mewn unrhyw flwyddyn ariannol. Dyma'r prif gynlluniau ariannu ond cyhoedda'r Cyngor ganllawiau cyffredinol ar ariannu sefydliadau ac unigolion sy'n cynnwys manylion llawn am flaenoriaethau ariannu a meini prawf cymhwyster. Mae'r rhain ar gael gan unrhyw un o swyddfeydd y Cyngor ac o'r wefan: www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk.

Adolygiad ariannol Mae gan y Cyngor ddwy brif ffynhonnell ariannu: Grant mewn cymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru; a chyfran o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol, oherwydd ein bod yn un o'r cyrff sy'n dosbarthu'r arian i achosion da. Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyfrifyddu ar wahân am ei weithgareddau dosbarthu'r Loteri.

Cronfeydd wrth gefn Polisi'r Cyngor ar gronfeydd cyfyngedig yw cofnodi ar wahân unrhyw grantiau, rhoddion a ffynonellau eraill o incwm a dderbynnir ar gyfer diben neu brosiect penodol, neu lle y gosodir cyfyngiadau sy'n llymach nag amcanion cyffredinol y Cyngor. Defnyddiwyd yr holl adnoddau a ddeuai i mewn yn ystod y flwyddyn at y diben a nodwyd. Neilltuir y rhan fwyaf o arian anghyfyngedig y Cyngor wedi'i neilltuo yn ystod y flwyddyn, yn unol ag amodau'r grant mewn cymorth a roddir gan Lywodraeth Cymru. Caiff unrhyw arian dros ben ei gario ymlaen a'i ddefnyddio i hyrwyddo amcanion siarter y Cyngor yn y flwyddyn ddilynol. Nid oedd unrhyw gronfeydd dynodedig ar 31 Mawrth 2011 (2010: £Dim). Cyfyngir ar ein gallu i ddal arian wrth gefn gan gyfarwyddiadau hyblygrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer diwedd y mis a'r flwyddyn. O fewn y paramedrau hyn, ein polisi yw rheoli llif arian drwy dynnu i lawr arian bob mis i gwrdd â gwariant wedi'i gynllunio gyda lwfans bach ar gyfer gofynion arian tymor byr nas rhagwelwyd. Adolygwn y polisi a'n sefyllfa o ran arian wrth gefn bob blwyddyn.

54

Buddsoddi Rheolir pwerau i fuddsoddi gan Ddeddf Ymddiriedolwyr 2000 a'r Datganiad Rheoli a'r Memorandwm Ariannol a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. Polisi'r Cyngor yw cael yr elw mwyaf posibl o fewn y telerau hyn. Cawn log ar gyfradd a negodwyd ar sail cyfradd sylfaenol y banc ar bob balans credyd yng nghyfrifon cyfredol y Cyngor. O bryd i'w gilydd, mae'n bosibl y bydd cyfraddau uwch ar gael ar gyfer cronfeydd cyfyngedig ar adnau hirdymor. Rhoddwn bob llog a enillir ar arian a balansau banc sy'n codi'n uniongyrchol o'r arian a gawn gan Lywodraeth Cymru i Drysorlys EM drwy Gronfa Gyfunol Cymru.

Canlyniadau ariannol Dengys y cyfrifon, heblaw am rai gweithgareddau dosbarthu'r Loteri, gyfanswm yr Adnoddau sy'n dod i mewn eleni o £36,439,000 (2009/10: £33,156,000), adnoddau net sy'n dod i mewn o £640,000 (2009/10: £368,000), asedau net cyfredol o £2,217,000 (2010: £1,581,000) a chyfanswm balansau cronfa ar 31 Mawrth 2011 o £2,508,000 (2010: £1,868,000). Cynhwysa'r adnoddau a ddaw i mewn am y flwyddyn £3,500,000 o arian buddsoddi cyfalaf strategol oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer Dinas a Sir Abertawe o ran ailddatblygu Oriel Gelf Glynn Vivian (gweler nodyn 5). Ar 31 Mawrth 2011 cynigiodd y Cyngor yn ffurfiol grantiau ymlaen ar gyfer 2011/12 o £28,359,000 (2010/11: £23,977,000). Dengys cyfrif dosbarthu'r Loteri mai £12,878,000 oedd cyfran 2010/11 y Cyngor o enillion y Loteri Genedlaethol (2009/10: £12,338,000). Ar gyfer 2010/11, cyfanswm cyfunol adnoddau a ddeuai i mewn o ran gweithgareddau cyffredinol a'r Loteri oedd £49,432,000 (2009/10: £46,495,000). Codir grantiau cyffredinol ar y Datganiad Gweithgareddau Ariannol cyn gynted ag y cânt eu cynnig, heblaw am ymrwymiadau ymlaen y disgrifir yn nodyn 1e yn y polisi Cyfrifyddu. Codir grantiau'r Loteri dim ond pan fydd y cynnig ffurfiol wedi'i dderbyn gan y sawl a gaiff y grant. Er nad yw pob


un yn cael ei godi'n wariant yn Natganiad Gwariant Net Cynhwysfawr, yn ystod 2010/11cymeradwyodd y Cyngor grantiau'r Loteri o £6,169,000 (2009/10: £8,977,000). Ar y sail hon, ar gyfer 2010/11 cyfanswm cyfunol y gwariant elusennol uniongyrchol ar y celfyddydau i weithgareddau cyffredinol a'r Loteri oedd £42,744,000 (2009/10: £42,485,000).

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol Lluniodd y Cyngor Gynllun Gweithredol newydd i 2011/12 sef blwyddyn olaf ein Cynllun Corfforaethol a gyhoeddwyd yn gyntaf yn 2008 a'i ddiweddaru yn 2009. Rydym o hyd yn ymroddedig i'n cenhadaeth a'n blaenoriaethau a dyfalbarhawn i gefnogi celfyddyd o'r safon uchaf a sicrhau'r hygyrchedd rhwyddaf i'r celfyddydau i bobl ledled Cymru. Adeiladwn d ar graig yr oesoedd. Dengys ein Harolwg o Gelfyddydau Cymru 2010 lefelau o fynychu na welwyd eu tebyg erioed o'r blaen ac ymgyfranogi'n tyfu'n gyflymaf ymhlith rhai o'r cymunedau mwyaf difreintiedig. Ar ôl gorffen ein Hadolygiad Buddsoddi yn 2010/11, tasg allweddol i ni eleni yw cefnogi'n portffolio newydd o sefydliadau refeniw a rheoli'r peryglon cysylltiedig i gyflawni ein gobeithion. Yn y dyfodol gweithiwn gyda'r sefydliadau hyn i'w helpu i wella eu heffeithlonrwydd a'u heffeithiolrwydd. Yn gyson â'r nodau hyn yw'r gobaith - a rennir â Llywodraeth Cymru - y dylwn annog sefydliadau a ariannwn i ddatblygu ffynonellau newydd o incwm y tu hwnt i arian cyfredol y cyhoedd.

Agweddau eraill ar ein datblygiad o'r portffolio fydd mentrau strategol o bwys i ddatblygu ymarfer y celfyddydau. Er enghraifft crëwn un sefydliad cenedlaethol i ddatblygu Llenyddiaeth (yn y Gymraeg a'r Saesneg) a strwythurau newydd i hybu cyfleoedd creadigol i ddawnswyr. Yn ein datblygiadau polisi, gweithredwn gynigiwn cyffrous newydd i ymgysylltu plant a phobl ifainc â'r celfyddydau, hybu celfyddyd gyhoeddus a chynyddu buddsoddiad mewn teithio cenedlaethol. Gofynnwyd i ni gan y Gweinidog dros Dreftadaeth graffu ar hygyrchedd i'r celfyddydau ledled Cymru, yn enwedig ar lefel gymunedol a gwirfoddol. Blaenoriaeth bwysig yw sicrhau bod ein gweithrediadau ein hunain yn effeithlon a costeffeithiol. Dechreuasom adolygiad sefydliadol sydd â'r nod o leihau o leiaf 12% yn ein costau rhedeg erbyn Mawrth 2014. Yn ystod yr her hon, ystyriwn bob agwedd ar ein gwaith gan gynnwys ein prosesau busnes, caffael, strwythurau a'n buddsoddiad mewn technoleg. Ymgorfforwn ffyrdd o leihau ein heffaith ar yr amgylchedd yn ein cynlluniau effeithlonrwydd. Yn 2011/12 datblygwn Gynllun Corfforaethol tair blynedd newydd ar gyfer 2012-15. Yn sgil etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mai 2011, porthir ein Cynllun gan flaenoriaethau polisi Llywodraeth newydd Cymru gan weithio gyda'r Gweinidog dros Dai, Adnewyddu a Threftadaeth. Dyma'n themâu corfforaethol a'r gweithgareddau a gynlluniwyd ar gyfer 2011/12:

Gan ddechrau ar 1 Ebrill 2011 trosglwyddodd y Gweinidog dros Dreftadaeth gyfrifoldeb dros ariannu Canolfan Mileniwm Cymru o ddwylo Llywodraeth Cymru i'r Cyngor. Cytunwyd ar becyn tair blynedd o arian refeniw a chyfalaf. Gwerthusasom sefyllfa'r Ganolfan yn erbyn meysydd allweddol o berygl a buom yn trafod gyda'i Bwrdd a'i uwch weithwyr. Buom hefyd yn mynychu cyfarfodydd y Bwrdd a chyfrannu at waith monitro Llywodraeth Cymru ers amser cyn y trosglwyddo. Rydym yn hyderus bod gennym y gallu i reoli'r berthynas newydd hon.

55


Thema gorfforaethol/maes strategol

Blaenoriaethau 2011/12

Cefnogi creu celfyddyd wych Erbyn 2012 buddsoddwn mewn portffolio o sefydliadau a ariennir sydd mewn gwell sefyllfa i lwyddo yn artistig ac yn ariannol.

• Byddwn wedi cyhoeddi adroddiadau cyfarfod adolygu blynyddol pob sefydliad refeniw gan adrodd ar eu cynnydd a'u cyflawniad o ran targedau penodol a'r buddion a ddaw o'r cyflawniadau hyn. • Gan weithio mewn partneriaeth gyda'n hymgynghorwyr cenedlaethol, byddwn wedi gwerthuso ansawdd pob sefydliad refeniw i borthi eu cyfarfodydd adolygu blynyddol yn 2012. • Bydd sefydliadau refeniw wedi cyflawni eu targedau codi incwm y cytunwyd arnynt y mae eu manylion yn eu cyllidebau eu hunain ac o ganlyniad gweithiant tuag at fod yn llai dibynnol ar arian y Cyngor. • Byddwn wedi gorffen ein hadolygiad o raglenni arian grant mewn cymorth a'r Loteri ac wedi rhoi ein rhaglen o gynlluniau newydd ar waith. Byddwn wedi cynhyrchu adroddiad sy'n dangos dosbarthiad yr arian hwn a'r effaith a ddisgwylir. • Byddwn wedi cytuno ar bartneriaeth tair blynedd newydd â'r British Council a chreu cynllun gweithredol blynyddol ar y cyd. Byddwn wedi creu a bod wrthi'n gweithredu offeryn gwerthuso i'n prosiectau rhyngwladol.

Annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt Erbyn 2012 byddwn wedi cynyddu lefelau mynychu celfyddydau Cymru a chymryd rhan ynddynt gan 3%.

• Bydd ein sefydliadau refeniw wedi cyflawni targedau y cytunwyd arnynt o ran mynychu ac ymgyfranogi a byddant wedi arddangos yn glir eu ffordd o gynyddu nifer y bobl sy'n mynychu'r gweithgareddau a ariannwn a chymryd rhan ynddynt. • Byddwn wedi codi safon celfyddydau ymgyfranogol drwy hybu rhagor o sefydliadau i ddefnyddio'n blwch offer gwerthuso. • Byddwn wedi cefnogi Noson Allan i hybu lleiafswm o 550 digwyddiad, 150 ohonynt mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf a 10 prosiect i Hyrwyddwyr Ifainc. • Byddwn wedi cael cefnogaeth i'n rhaglen Celfyddydau Splash a darparu 18 prosiect arall sy'n tynnu i mewn 800 o bobl ifainc sydd mewn perygl.

56


Thema gorfforaethol/maes strategol

Blaenoriaethau 2011/12

Annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt • Byddwn wedi cael arian am ail gam ein rhaglen Cyrraedd y Nod ac yn ei darparu, sy'n tynnu i mewn 3,750 o bobl ifainc i'r celfyddydau. • Byddwn wedi datblygu cynllun gweithredol ar gyfer Newid Bywydau, ein strategaeth i blant, pobl ifainc a'r celfyddydau sy'n cynnwys lleihau anghydraddoldebau diwylliannol ymhlith plant a'u rhieni sy'n ofynnol yn strategaeth Tlodi Plant Cymru Llywodraeth Cymru. • Byddwn wedi gweld cyflwyno cynllun peilot Camau Celf a chael cymeradwyaeth y Gweinidog i gyflwyno'r cynllun. • Byddwn wedi sefydlu model darparu ar gyfer rhwydwaith celfyddydau ac iechyd rhithiol ac wedi sicrhau adnoddau ychwanegol i gyflawni'r cynllun gweithredol. • Drwy ragor o fuddsoddi byddwn wedi cynyddu ymgysylltu ac ymgyfranogi yn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf gan 5% ar lefelau cyfredol. • Drwy bartneriaid yr Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth byddwn wedi ymgysylltu â 45,000 o bobl mewn rhaglenni celfyddydol ledled Cymru.

Ehangu economi’r celfyddydau Erbyn 2012 byddwn wedi cynyddu ein trosiant gydag o leiaf 10% o'n hincwm yn deillio o ffynonellau newydd. Hefyd byddwn wedi cynyddu gwerth ac effaith y buddsoddiad presennol yn y celfyddydau.

• Byddwn wedi llwyddo wrth gynnig am drydydd prosiect Ewropeaidd rhyngwladol. • Byddwn wedi cyflawni ein targedau ariannol ar gyfer cam cyntaf Cyrraedd y Nod a sicrhau arian am yr ail gam. • Bydd gennym strategaeth arian cyfalaf newydd ar waith. • Byddwn wedi trosoli incwm o'r sector preifat i gefnogi'r celfyddydau. • Byddwn wedi gweithio gydag artistiaid a sefydliadau celfyddydol i wella ansawdd eu technoleg a'u sgiliau proffesiynol.

57


Thema gorfforaethol/maes strategol

Blaenoriaethau 2011/12

Ehangu economi’r celfyddydau • Byddwn wedi gorffen rhaglen o ddigwyddiadau a chyhoeddiadau eiriolaeth sy'n profi cyfraniad y celfyddydau at fywyd y genedl. • Byddwn wedi cynyddu gwerth a nifer benthyciadau'r Cynllun Casglu.

Gwneud y Cyngor Celfyddydau yn fusnes effeithiol ac effeithlon Erbyn 2012 gallwn arddangos ein bod yn sefydliad mwy effeithiol ac effeithlon.

• Byddwn wedi cyflawni o leiaf 12% o ostyngiad yn ein costau rhedeg yn rhan o'r Adolygiad Sefydliadol. • Byddwn wedi creu gweithle cadarnhaol sy'n annog staff i gyflawni eu potensial llawn. • Byddwn wedi lleihau ein defnydd o bapur ac argraffu gan 15%. • Byddwn wedi creu a chynnal cronfa ddata fydd yn darparu tystiolaeth glir o gyflawni targedau yn ein Cynllun Corfforaethol. • Bydd gennym ar waith o leiaf 1 cytundeb protocol cydweithio â sefydliad arall. • Bydd gennym bresenoldeb proffil uchel mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol allweddol gan gynnwys Gyl y Gelli, Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol a Biennale Fenis. Drwy'r digwyddiadau hyn byddwn wedi codi proffil y Cyngor ac felly'r celfyddydau yng Nghymru.

58


Adnoddau dynol

Talu credydwyr

Cyfle cyfartal

Dan Ddeddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr (Llog) 1998, a Chod Arfer Talu Gwell Llywodraeth Prydain, mae'n ofynnol i'r Cyngor dalu anfonebau cyflenwyr lle na cheir anghydfod o fewn 30 diwrnod oddi ar gael nwyddau neu wasanaethau neu anfoneb ddilys, pa un bynnag yw'r hwyraf.

Mae'r Cyngor yn ymroddedig i bolisi cyfle cyfartal o ran ei arferion cyflogi. Yn benodol, anela'r Cyngor at sicrhau na thrinnir yr un darpar weithiwr nag un gwirioneddol yn fwy neu'n llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, rhywedd, statws o ran priodas neu fod yn rhiant, cenedligrwydd, cred wleidyddol, hil, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol. Mae'r Cyngor ar y Gofrestr Genedlaethol o Ddefnyddwyr Symbolau Anabledd sy'n adlewyrchu ei ymroddiad i sicrhau bod cyfleusterau priodol ar gael i weithwyr anabl.

Absenoldeb salwch Yn 2010/11 cyfanswm salwch y staff oedd 725 dydd (2009/10 923 dydd). Cynrychiolai hyn 3.53% (2009/10 3.72%) o'r dyddiau gwaith, gan gynnwys 0.64% (2009/10 1.32%) o ganlyniad i absenoldeb salwch hir dymor (dros 28 dydd).

Cyfathrebu â'r gweithwyr Cydnebydd y Cyngor yr undeb llafur, Unite, ac mae wedi dod i gytundeb gweithdrefnol ag ef; mae cynrychiolwyr rheolwyr a'r undeb yn ymgyfarfod yn rheolaidd i drafod materion cyfredol. Hefyd, cynhelir cyfarfodydd adrannol rheolaidd ac mae'n ofynnol i Gyfarwyddwyr ac Arweinwyr Tîm roi adroddiad i'w staff ar faterion a drafodir yn y Cyngor ac yng nghyfarfodydd yr Uwch Dîm Rheoli a'r Bwrdd Rheoli.

Cynllun Pensiwn Mae'r rhan fwyaf o'r gweithwyr yn aelodau o Gynllun Ymddeol 1994 y Cyngor. Mae'r gronfa yn gynllun buddiant diffiniedig. Mae hefyd yn gynllun cyflogwyr lluosog felly ni all y Cyngor nodi ei gyfran o'r asedau a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Yn unol â pholisïau cyfrifyddu'r Cyngor, rhoddwyd cyfrif am y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad diffiniedig, yn unol ag FRS17.

Nod y Cyngor yw talu'r 100% o anfonebau, yn cynnwys anfonebau y cafwyd anghydfod yn eu cylch pan ddatrysir yr anghydfod, yn unol â'r telerau hyn. Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011, talodd y Cyngor 96% (2009/10: 97%) o'r holl anfonebau o fewn telerau ei bolisi talu. Ers Tachwedd 2008, bwriada'r Cyngor dalu anfonebau o fewn 10 diwrnod, yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru. Ar gyfer 2010/11 talwyd 87% o anfonebau o fewn 10 diwrnod (2009/10: 88%). Ni ragwelir y bydd ein polisi'n newid yn y blynyddoedd i ddod.

Perygl ariannol a rheoli cyfalaf Ceidw'r Cyngor offerynnau ariannol yn bennaf i ariannu ei weithrediadau, er enghraifft, dyledwyr a chredydwyr masnachol, a balansau arian sy'n deillio'n uniongyrchol o'i weithrediadau. Gwneir y gwaith o reoli peryglon ariannol sy'n deillio o fasnachu offerynnau ariannol, yn bennaf dyledwyr a chredydwyr masnachu, drwy gyfres o bolisïau a gweithdrefnau. Rheolir y peryglon hyn fel a ganlyn:

Perygl hylifedd - Mae’r Cyngor yn fodlon fod ganddo adnoddau hylifedd digonol, ar ffurf arian yn y banc ac arian y cytunwyd arno ar gyfer 2011/12 i fodloni pob ymrwymiad cyfredol a gontractiwyd. Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei weithgareddau cyffredinol yn agored i unrhyw berygl hylifedd sylweddol. Peryglon cyfraddau llog - Cedwir balansau a gawn gan Lywodraeth Cymru i dalu ymrwymiadau grant a chostau gweithredu, mewn cyfrifon banc cyfradd amrywiol dim rhybudd a oedd â chyfradd llog ar gyfartaledd o 0.5% (2009/10: 0.5%) yn y flwyddyn. Balans arian anghyfyngedig y Cyngor yn y banc ar ddiwedd y flwyddyn oedd £967,000 (2010: £1,235,000). Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei weithgareddau cyffredinol yn agored i beryglon cyfradd llog sylweddol.

59


Perygl arian tramor - Nid yw'r Cyngor yn agored i unrhyw beryglon cyfnewid arian tramor.

Llofnodasom Siarter Datblygiad Cynaliadwy Llywodraeth Cymru ym Mai 2011.

Perygl llif arian - Nid yw'r Cyngor yn agored i unrhyw beryglon llif arian sylweddol.

Materion cymdeithasol a chymunedol

Digwyddiadau sy'n gysylltiedig â data personol Mae gan y Cyngor reolaethau a pholisïau ar waith i sicrhau cywirdeb data. Sicrha systemau TG fod rheolaeth lem ar ddiogelwch y data. Cyn belled ag y gwyddom, ni chollwyd unrhyw ddata yn y cyfnod dan sylw.

Cyfrifoldeb dros yr amgylchedd Credwn fod gennym gyfrifoldeb i weithredu ein busnes mewn modd cynaliadwy a gweithredu arfer amgylcheddol da. Rydym yn ymroddedig i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a gwella'n barhaus ein perfformiad amgylcheddol sy'n rhan anhepgor o'n dulliau busnes a gweithredu. Adolygasom a chryfhasom ein polisi amgylcheddol ac adolygwn ein holl weithrediadau i sicrhau eu bod mor effeithlon â phosibl. Ymhlith y mentrau a gyflwynwyd mae:

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod arian y Cyngor yn hygyrch ac o fudd i holl ddinasyddion Cymru. Mae sicrhau rhagor o hygyrchedd i'r celfyddydau yn flaenoriaeth naturiol i ni sy'n cael arian y cyhoedd. Rydym yn llwyr ymroddedig i ddymchwel y rhwystrau sy'n atal a llesteirio pobl rhag mwynhau'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt. Mae gennym o hyd strategaethau sy'n targedu pobl ifainc, y celfyddydau cymunedol ac ehangu ymgysylltiad y cyhoedd â'r celfyddydau. Cefnogasom yl hynod lwyddiannus - Gwanwyn - i ddathlu pobl hn ac rydym yn ymhél â phrosiect mawr sy'n gweithio gyda phobl ifainc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Mae gan ein cynlluniau grant flaenoriaethau trosfwaol wedi'u hanelu at brosiectau sy'n hybu gwaith artistiaid o grwpiau a dangynrychiolir megis pobl anabl a phobl dduon ac ethnig. Cydnabyddwn ddiwylliant dwyieithog Cymru a rhoddwn flaenoriaeth i geisiadau am brosiectau a ddarperir drwy'r Gymraeg neu'n ddwyieithog.

• hybu'n weithredol ddefnydd offer cynadledda fideo; • cyfyngu ar deithiau i rai angenrheidiol yn unig a sicrhau y gwneir y rhain yn y dull mwyaf effeithlon o ran ystyriaethau amgylcheddol ac ariannol; • hybu'n weithredol ailgylchu a gwahanu gwastraff yn fewnol;

Darparwn hyfforddiant addas i'n staff i newid y ffordd yr ymdriniwn â materion cydraddoldeb hil, anabledd ac amrywiaeth. Ymgymerwn hefyd â rhaglen o asesiadau o effaith ar gydraddoldeb ar bob polisi mewnol i sicrhau yr adlewyrchant y blaenoriaethau hyn.

Archwilio • cyfyngu ar nifer y copïau papur o'n cyhoeddiadau a defnyddio'n weithredol ddulliau electronig lle bynnag bo hynny'n bosibl; • defnyddio dyfeisiau ac offer sy'n arbed ynni i leihau ar faint o drydan a ddefnyddiwn; • defnyddio sefydliadau trwyddedig ac addas i waredu ein gwastraff. Anogwn safonau amgylcheddol uchel ym mhob prosiect adeiladu a ariannwn ac arianasom brosiect fydd o gymorth i godi ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd a rhoi cyngor ymarferol i artistiaid a sefydliadau celfyddydol.

60

Yn unol ag Erthygl 11 o Siarter Frenhinol y Cyngor, cynnal Archwilydd Cyffredinol Cymru archwiliad allanol y Cyngor yn unol â'r telerau a gymeradwywyd gan Weinidogion Cymru. Hyd y gyr y Swyddog Cyfrifyddu, nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw archwilydd y Cyngor yn ymwybodol ohoni, ac mae wedi cymryd yr holl gamau posibl fel Swyddog Cyfrifyddu i sicrhau ei fod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol a sicrhau bod archwilydd y Cyngor yn ymwybodol o'r wybodaeth honno.


Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol Tala'r Cyngor bob aelod o'i staff, ac eithrio'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr, yn unol â system gyflog a graddio y cytunwyd arni ac a gynhelir gan yr Adran Adnoddau Dynol. Mae Polisi Gwerthuso Swyddi ar waith, y gall staff ei ddefnyddio i apelio yn erbyn graddau swyddi. Cytunir â Llywodraeth Cymru ar delerau penodi'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr. Bob blwyddyn ystyria'r rheolwyr gydnabyddiaeth staff yng nghyd-destun ffactorau cymharu allanol a symudiadau yn yr economi. Mewn ymgynghoriad â'r undeb llafur cydnabyddedig llunnir cylch gwaith cyflog a gyflwynir i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo. Mae'r pecyn cyflog ac amodau canlynol yn gyfrwymol ar y Cyngor cyfan tan y cylch nesaf o drafodaethau. Dibynna cynnydd dan y cylch gwaith cyflog ar berfformiad a sefydlwyd gan system y Cyngor o adolygiadau datblygiad personol. Gyda chymeradwyaeth y Comisiwn Elusennau caiff y Cadeirydd gydnabyddiaeth ariannol ar gyfradd a bennir gan Lywodraeth Cymru sy'n adlewyrchu ymroddiad amser lleiafsymiol i fusnes y Cyngor. Rhydd Llywodraeth Cymru hefyd gyngor ar y cynnydd blynyddol yng nghyflog y Cadeirydd ond ni chaiff daliadau bonws ac nid yw'n aelod o'r cynllun pensiwn. Yng nghydnabyddiaeth ariannol y Prif Weithredwr mae cyflog sylfaenol a bonws blynyddol. Argymhella'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol fonysau blynyddol i'r Cyngor ar ôl ystyried perfformiad y Prif Weithredwr yn erbyn nifer o amcanion a bennwyd ymlaen llaw. Cyfunir canran o'r cynnydd, fel y cynghorir gan Lywodraeth Cymru, â chyflog y Prif Weithredwr a thelir y gweddill fel dyfarniad heb ei gyfuno.

dair blynedd o 1 Ebrill 2007 tan 31 Mawrth 2010 ac adnewyddodd y Gweinidog dros Dreftadaeth ei benodiad am dair blynedd arall hyd 31 Mawrth 2013. Cyflogir y Prif Weithredwr ac uwch gyfarwyddwyr ar gontractau parhaol yn unol â thelerau ac amodau safonol y Cyngor. Ar ôl cwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus, mae hawl gan y Prif Weithredwr ac uwch gyfarwyddwyr gael rhybudd o 13 wythnos i derfynu eu cyflogaeth. Manylion dechrau cyflogaeth yw: Yr Athro Dai Smith (Cadeirydd) 1 Ebrill 2006; Nicholas Capaldi (Prif Weithredwr) 15 Medi 2008; David Alston (Cyfarwyddwr y Celfyddydau) 1 Gorffennaf 2005; a Hywel Tudor (Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Canolog) 21 Ionawr 2002. Aelodau o'r Pwyllgor ar Gydnabyddiaeth Ariannol a wasanaethodd er 1 Ebrill 2010 oedd: Yr Athro Dai Smith (aelod o'r Cyngor); Dr Ian Rees (aelod o'r Cyngor); Margaret Jervis MBE DL (aelod o'r Cyngor); a Bethan Guilfoyle CBE (aelod annibynnol).

Ceir manylion pellach am gydnabyddiaeth ariannol a buddiannau pensiwn y Cadeirydd, y Prif Weithredwr ac uwch gyfarwyddwyr eraill yn nodyn 11b i'r datganiadau ariannol. Archwilir y wybodaeth hon. Penodir aelodau'r Cyngor gan Weinidogion Cymru am gyfnod o dair blynedd a gellir eu hailbenodi am gyfnod arall o dair blynedd. Penodwyd y Cadeirydd cyfredol, yr Athro Dai Smith, fel aelod o'r Cyngor ar 1 Ebrill 2004 ond daeth yn Gadeirydd ar 1 Ebrill 2006. Penododd y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg yr Athro Smith am dymor o

61


Datganiad o gyfrifoldebau'r Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu Dan Erthygl 11 o'r Siarter Frenhinol ddyddiedig 30 Mawrth 1994 (fel y'i diwygiwyd) mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi bob blwyddyn ariannol ddatganiad cyfrifon ar ffurf a sail a bennir gan Weinidogion Cymru. Paratoir y cyfrifon ar sail groniadau ac mae'n rhaid iddynt roi darlun cywir a theg o sefyllfa'r Cyngor, ei adnoddau a ddaw i mewn a'r ffordd y defnyddia hwy, ei enillion a'i golledion cydnabyddedig a'i lifau arian ar gyfer y flwyddyn ariannol. Wrth baratoi'r cyfrifon, mae'n ofynnol i'r Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio ag egwyddorion cyfrifyddu a gofynion datgelu Datganiad o'r Arfer a Argymhellir ar gyfer Elusennau (diwygiwyd 2005), ac i'r graddau ei fod yn egluro neu'n adeiladu ar ofynion y Datganiad o'r Arfer a Argymhellir, Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth ac yn benodol: • ufuddhau i'r Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru, gan gynnwys y gofynion cyfrifyddu a datgelu perthnasol, a chymhwyso polisïau cyfrifyddu addas yn gyson;

Dynododd Prif Swyddog Cyfrifyddu Llywodraeth Cymru y Prif Weithredwr yn Swyddog Cyfrifyddu dros y Cyngor. Nodir cyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu, gan gynnwys ei gyfrifoldeb am briodoldeb a rheoleidd-dra'r cyllid cyhoeddus y mae'r Swyddog Cyfrifyddu'n atebol amdanynt, dros gadw cofnodion cywir a diogelu asedau'r Cyngor, yn y Memorandwm i Swyddogion Cyfrifyddu Llywodraeth Cynulliad Cymru a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM.

Nicholas Capaldi Swyddog Cyfrifyddu 7 Gorffennaf 2011

Dai Smith Cadeirydd

• llunio barn ac amcangyfrifon ar sail resymol; 7 Gorffennaf 2011 • nodi a ddilynwyd safonau cyfrifyddu cymwys, fel y'u nodwyd yn y Datganiad o'r Arfer a Argymhellir a Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth, a datgelu ac esbonio unrhyw wyriadau perthnasol yn y datganiadau ariannol; • paratoi'r datganiadau ariannol ar sail busnes byw.

62


Datganiad am Reolaeth Fewnol 1 Cwmpas cyfrifoldeb Fel Swyddog Cyfrifyddu, rwy'n gyfrifol am gynnal system gadarn o reolaeth fewnol sy’n cefnogi cyflawni polisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ac ar yr un pryd yn diogelu'r arian a'r adnoddau cyhoeddus yr wyf yn gyfrifol amdanynt yn bersonol, yn unol â’r cyfrifoldebau a roddwyd i mi yn y Memorandwm Ariannol, Cyfarwyddiadau Cyllid y Loteri a Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.

2 Diben y system reoli fewnol Cynllunnir y system rheolaeth fewnol i reoli perygl yn rhesymol yn hytrach na dileu pob perygl o fethu â chyflawni polisïau, nodau ac amcanion; felly dim ond sicrwydd rhesymol ac nid sicrwydd llwyr o effeithiolrwydd y gall ei roi. Mae’r system rheolaeth fewnol yn seiliedig ar broses barhaus a gynllunnir i nodi a blaenoriaethu’r peryglon i gyflawni polisïau, nodau ac amcanion y Cyngor, i werthuso pa mor debygol ydyw y bydd y peryglon hynny’n codi a’r effaith pe baent yn codi, a’u rheoli mewn modd effeithlon, effeithiol a darbodus. Mae'r system rheolaeth fewnol wedi bod ar waith ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 a hyd at ddyddiad cymeradwyo adroddiad blynyddol a chyfrifon yr ymddiriedolwyr, ac mae'n unol â chanllawiau'r Trysorlys.

Archwilio ffordd y Cyngor o fynd ati o ran rheoli perygl, gan gynnwys adolygu'n gyfnodol ei bolisi perygl, monitro ei gofrestr berygl gorfforaethol ac unrhyw adroddiadau sy'n codi. Mae gan y Prif Weithredwr gyfrifoldeb cyffredinol dros systemau rheolaeth fewnol a thros sicrhau bod polisi'r Cyngor ar reoli perygl yn cael ei ddilyn a’i gefnogi gan yr Uwch Dîm Rheoli a'r Bwrdd Rheoli. Mae cofrestr berygl i'r sefydliad cyfan ac ynddi fanylion yr holl beryglon allweddol a'r rheolaethau lliniaru. Rheolwyr sy'n gyfrifol am baratoi a chadw cofrestrau perygl manylach ar gyfer unrhyw weithgareddau newydd. Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011, er enghraifft, nodwyd bod Adolygiad Buddsoddi'r Cyngor yn flaenoriaeth berygl a chafodd ei reoli felly. Cafodd rheoli perygl ei wneud yn rhan annatod o weithrediadau allweddol y Cyngor drwy gyflwyno methodoleg flaenoriaethu sy'n seiliedig ar osod peryglon yn eu trefn. O dderbyn ac asesu ceisiadau am arian i fonitro dyfarniadau cynlluniau a dyfarniadau refeniw a roddir yn flynyddol, pennir categori perygl ar sail meini prawf allweddol. Bydd lefel y gwaith monitro ansoddol a gwaith monitro arall yn dibynnu ar y categori perygl a bennir a'r rheolaethau lliniaru a nodir, a adolygir yn rheolaidd.

3 Y gallu i ymdrin â pherygl Arweinir y broses o reoli perygl gan yr Uwch Dîm Rheoli ac fe'i cymeradwyir gan y Cyngor a'r Pwyllgor Archwilio. Mae aelodau o staff wedi'u paratoi ar gyfer rheoli perygl mewn ffordd sy'n briodol i'w hawdurdod a'u dyletswyddau drwy ddarparu hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o berygl ac arweiniad mewn swydd. Mae dangosyddion perfformiad a pherygl allweddol wedi'u pennu a chânt eu monitro'n rheolaidd.

4 Y fframwaith perygl a rheoli Mae gan y Cyngor system o reolaeth fewnol yn seiliedig ar fframwaith o wybodaeth reoli gyson, gweithdrefnau gweinyddol wedi'u cofnodi gan gynnwys gwahanu dyletswyddau, a system o ddirprwyo ac atebolrwydd. Monitra'r Pwyllgor

Drafftiwyd polisïau a gweithdrefnau i sicrhau bod darganfyddiad ac ymateb addas i aneffeithlonrwydd, gwrthdaro buddiannau a chyn belled â phosibl, i dwyll ac i sicrhau bod cyn lleied o arian grant â phosibl yn cael ei golli. Adolygir y rhain yn rheolaidd a'u diweddaru yn ôl yr angen. Mae polisïau ar waith hefyd sy'n cwmpasu'r defnydd derbyniol o systemau TG a diogelu data. Sefydlodd y Cyngor y prosesau canlynol: • mae'r Uwch Dîm Rheoli yn cyfarfod yn rheolaidd i ystyried cynlluniau a chyfeiriad strategol y Cyngor; • mae cadeirydd y Pwyllgor Archwilio yn rhoi adroddiadau cyfnodol i'r Cyngor yngln â rheolaeth fewnol;

63


• adroddiadau rheolaidd gan archwilwyr mewnol penodedig y Cyngor, yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Llywodraeth, i'r Pwyllgor Archwilio sy'n cynnwys barn annibynnol yr archwilwyr ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd system rheolaeth fewnol y Cyngor ynghyd ag argymhellion i'w gwella; • nodi a thrafod peryglon sy'n dod i'r amlwg gan y Bwrdd Rheoli yn ei gyfarfodydd misol; • cedwir cofrestr berygl i'r sefydliad cyfan; • dangosyddion perfformiad allweddol.

Ymgymerodd yr archwilwyr mewnol â deg adolygiad yn ystod y flwyddyn: pum archwiliad sicrwydd; pedwar adolygiad cynghorol; a chamau dilynol i argymhellion a wnaed yn y blynyddoedd archwilio a fu. Cafwyd lefel sylweddol o sicrwydd gan bob un o'r pum adolygiad sicrwydd a chasgliad yr adolygiad dilynol oedd canfod cynnydd da tuag at weithredu'r argymhellion. Gwnaeth yr archwilwyr mewnol y datganiad sicrwydd canlynol yn eu Hadroddiad Blynyddol: ‘Yn seiliedig ar y gwaith a wnaethom yn y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011, credwn fod gan Gyngor Celfyddydau Cymru brosesau rheoli perygl, rheoli a llywodraethu sy'n ddigonol ac effeithiol a all gyflawni amcanion y sefydliad.’

Adolygir unrhyw wendidau yn y fframwaith rheoli a nodir gan archwilwyr mewnol gan yr Uwch Dîm Rheoli sy'n sicrhau y cymerir camau unioni.

5 Adolygu effeithiolrwydd Fel Swyddog Cyfrifyddu, rwy’n gyfrifol dros adolygu effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol. Porthir fy adolygiad o effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol gan waith yr archwilwyr mewnol, y Pwyllgor Archwilio sy'n goruchwylio gwaith yr archwilwyr mewnol, y rheolwyr gweithredol yn y Cyngor sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal y fframwaith rheolaeth fewnol, a chan sylwadau a wnaed gan yr archwilwyr allanol yn eu llythyr rheoli ac adroddiadau eraill. Rwyf wedi cael cyngor ar oblygiadau canlyniad fy adolygiad o effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol gan y Cyngor, y Pwyllgor Archwilio a'r archwilwyr mewnol ac mae cynllun i fynd i’r afael â gwendidau a sicrhau bod gwelliant parhaus y system ar waith. Sicrha systemau TG fod rheolaeth lem ar ddiogelwch y data. Cyn belled ag y gwn i, ni chollwyd unrhyw ddata eleni.

64

Nicholas Capaldi Swyddog Cyfrifyddu 7 Gorffennaf 2011

Dai Smith Cadeirydd 7Gorffennaf 2011


Tystysgrif ac Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gyngor Celfyddydau Cymru Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol Cyfrif Gweithgareddau Cyffredinol Cyngor Celfyddydau Cymru am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 dan Erthygl 11 o Siarter Frenhinol y Cyngor. Mae'r rhain yn cynnwys y Datganiad Gweithgareddau Ariannol, y Fantolen, Datganiad Llif Arian a'r nodiadau cysylltiedig. Paratowyd y datganiadau ariannol hyn dan y polisïau cyfrifyddu a nodir ynddynt. Rwyf hefyd wedi archwilio'r wybodaeth yn yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth y nodir ei bod wedi'i harchwilio yn yr adroddiad hwnnw.

Priod gyfrifoldebau'r Cyngor, y Swyddog Cyfrifyddu a'r archwilydd

Mae hefyd yn ofynnol i mi gael digon o dystiolaeth i roi sicrwydd rhesymol bod y gwariant a'r incwm wedi'u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a bod y trafodion ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu llywodraethu. Yn ogystal, darllenaf yr holl wybodaeth ariannol ac anariannol yn Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr i nodi anghysondebau perthnasol â'r datganiadau ariannol archwiliedig. Os dof yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau neu anghysondebau perthnasol amlwg, ystyriaf y goblygiadau i'm hadroddiad.

Barn ar y Datganiadau Ariannol Fel yr eglurir yn fanylach yn Natganiad Cyfrifoldebau'r Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu, y Prif Weithredwr (y Swyddog Cyfrifyddu) a'r Cyngor sy'n gyfrifol am baratoi'r Adroddiad Blynyddol, sy'n cynnwys yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth, a'r datganiadau ariannol yn unol ag Erthygl 11 o Siarter Frenhinol y Cyngor a chyfarwyddiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru dan y Ddeddf honno, ac am sicrhau rheoleidd-dra'r trafodion ariannol. Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio'r datganiadau ariannol a'r rhan o'r adroddiad ar gydnabyddiaeth i'w harchwilio yn unol â'r gyfraith berthnasol a'r Safonau Archwilio Rhyngwladol (y DU ac Iwerddon). Mae'r safonau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i mi gydymffurfio â Safonau Moesegol y Bwrdd Arferion Archwilio ar gyfer Archwilwyr.

Cwmpas yr archwiliad o'r datganiadau ariannol Cynhelir archwiliad i gael tystiolaeth am y symiau a'r datgeliadau yn y datganiadau ariannol a'r nodiadau cysylltiedig i roi sicrwydd rhesymol nad oes unrhyw gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol, boed hynny drwy dwyll neu wall. Mae hyn yn cynnwys asesu'r canlynol: pa un a yw'r polisïau cyfrifyddu yn briodol i amgylchiadau Cyngor Celfyddydau Cymru a pha un a ydynt wedi'u cymhwyso'n gyson a'u datgelu'n ddigonol; rhesymoldeb amcangyfrifon cyfrifyddu sylweddol a wnaed gan Gyngor Celfyddydau Cymru; a chyflwyniad cyffredinol y datganiadau ariannol.

Yn fy marn i, mae'r datganiadau ariannol: • yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa Cyngor Celfyddydau Cymru ar 31 Mawrth 2011 a'i warged a'i lifau arian parod am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; a • wedi'u paratoi'n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Erthygl 11 o Siarter Frenhinol y Cyngor.

Barn ar Reoleidd-dra Yn fy marn i, ymhob ffordd berthnasol, mae'r gwariant a'r incwm wedi'u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae'r trafodion ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu rheoli.

Barn ar faterion eraill Yn fy marn i: • mae'r rhan o'r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth i'w harchwilio wedi'i pharatoi'n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Gweinidogion Cymru a wnaed o dan Erthygl 11 o Siarter Frenhinol y Cyngor; a • mae'r wybodaeth a gynhwysir yn Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr yn gyson â'r datganiadau ariannol.

65


Materion y cyflwynaf adroddiad arnynt drwy eithriad Nid oes gennyf unrhyw beth i'w nodi o ran y materion canlynol, y cyflwynaf adroddiad i chi arnynt os bydd yr amgylchiadau canlynol yn berthnasol, yn fy marn i: • nid yw'r Datganiad am Reolaeth Fewnol yn adlewyrchu cydymffurfiaeth â chanllawiau Trysorlys EM; • ni chadwyd cofnodion cyfrifyddu priodol; • ni ddatgelwyd gwybodaeth a ddynodwyd gan Drysorlys EM o ran cydnabyddiaeth a thrafodion eraill; neu • nid wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a'r esboniadau sydd eu hangen arnaf ar gyfer fy archwiliad.

Adroddiad Nid oes gennyf sylwadau i'w gwneud ar y datganiadau ariannol hyn.

Huw Vaughan Thomas Archwilydd Cyffredinol Cymru 24 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9LJ 11 Gorffennaf 2011

66


Datganiad Gweithgareddau Ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 Cronfeydd Cronfeydd anghyfyngedig cyfyngedig

2011 Cyfanswm

2010 Cyfanswm (a ailddatganwyd)

£’000

£’000

£’000

£’000

28,403 -

6,387 1,239

34,790 1,239

32,183 544

28,403

7,626

36,029

32,727

7

200

90

290

321

8

15 105

-

15 105

5 103

28,723

7,716

36,439

33,156

27,424 89

8,271 -

35,695 89

32,685 98

15

-

15

5

27,528

8,271

35,799

32,788

1,195 (528)

(555) 528

640 -

368 -

667

(27)

640

Balansau cronfeydd a ddygwyd ymlaen

1,671

197

1,868

368 1,500

Cyfanswm y cronfeydd a gariwyd ymlaen

2,338

170

2,508

1,868

Nodyn

ADNODDAU SY'N DOD I MEWN Adnoddau sy'n dod i mewn o arian a gynhyrchwyd Incwm gwirfoddol: Grant mewn cymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru Grantiau a rhoddion eraill Is-gyfanswm incwm gwirfoddol Gweithgareddau cynhyrchu arian: Gwasanaethau a nawdd Incwm buddsoddi: Llog banc Adnoddau eraill sy'n dod i mewn

5 6

Cyfanswm yr adnoddau sy'n dod i mewn ADNODDAU A WARIWYD Gweithgareddau elusennol Costau llywodraethu Llog banc a ildiwyd i Gronfa Gyfunol Cymru

9,10,11 12

Cyfanswm yr adnoddau a wariwyd Adnoddau net sy'n dod i mewn/ (a dalwyd allan) Trosglwyddiadau gros rhwng cronfeydd

Symudiad net yn y cronfeydd

18

Nid oes unrhyw weithgareddau sydd wedi peidio ac ni chafwyd unrhyw gaffaeliadau yn ystod y flwyddyn. Mae'r nodiadau ar dudalennau 70 i 88 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn.

67


Mantolen ar 31 Mawrth 2011 2011 Nodyn

£’000

2010 £’000

£’000

£’000

Asedau sefydlog Asedau sefydlog anniriaethol Asedau sefydlog diriaethol

13a 13b

64 334

35 418

398

453

Asedau cyfredol Grantiau a dalwyd ymlaen llaw Dyledwyr eraill a rhagdaliadau Arian yn y banc ac mewn llaw

14 15

150 1,498 1,258

205 1,144 1,432

2,906

2,781

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn Grantiau taladwy Credydwyr eraill sy'n ddyledus o fewn blwyddyn 16

(99) (590)

(772) (428)

(689)

(1,200)

Asedau cyfredol net

2,217

1,581

Cyfanswm yr asedau llai'r rhwymedigaethau cyfredol

2,615

2,034

Creditors: symiau sy’n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn Incwm a ohiriwyd

17

Asedau net

(107)

(166)

2,508

1,868

2,338 170

1,671 197

2,508

1,868

Cynrychiolwyd gan:

Cronfeydd Cronfeydd anghyfyngedig Cronfeydd cyfyngedig

18 18

Nid oes unrhyw enillion na cholledion ac eithrio'r rhai a ddangosir uchod. Mae'r nodiadau ar dudalennau 70 i 88 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn. Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'u llofnodi ar ei ran gan

Nicholas Capaldi Swyddog Cyfrifyddu

Dai Smith Cadeirydd

7 Gorffennaf 2011

7 Gorffennaf 2011

68


Datganiad Llif Arian am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 2011 Nodyn

Mewnlif arian net o weithgareddau gweithredu

20a

Llog banc

£’000

(121) 15

(106)

2010 £’000

1,003 5

1,008

Gwariant cyfalaf

20b

(68)

(166)

Cynnydd/(Gostyngiad) mewn arian yn y flwyddyn

20c

(174)

842

Mae'r nodiadau ar dudalennau 70 i 88 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn.

69


Nodiadau sy'n rhan o'r datganiadau ariannol ..

1 Polisiau cyfrifyddu a Sail y paratoi Paratowyd y datganiadau ariannol hyn dan y confensiwn cost hanesyddol a addaswyd i gynnwys rhai asedau sefydlog yn ôl eu gwerth i’r Cyngor ar sail cost gyfredol. Fe'u paratowyd yn unol â'r Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru ac maent yn bodloni gofynion Deddf Elusennau 1993 a 2006, cyfarwyddiadau'r Comisiwn Elusennau ar Gyfrifyddu ac Adrodd gan Elusennau: Datganiad o Arfer a Argymhellir (a ddiwygiwyd 2005) a Datganiadau Arfer Cyfrifyddu Safonol a Safonau Adrodd Ariannol a gyhoeddwyd ac a fabwysiadwyd gan y Bwrdd Safonau Cyfrifyddu cyn belled ag y bo'r gofynion hynny yn briodol. Yn ogystal â chydymffurfio â'r Datganiad Arfer a Argymhellir ar gyfer Elusennau, rhoddir ystyriaeth i Lawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM i'r graddau ei fod yn egluro neu'n adeiladu ar ofynion y Datganiad Arfer a Argymhellir. Nodir isod grynodeb o'r prif bolisïau cyfrifyddu sydd wedi'u cymhwyso'n gyson.

swyddogaeth y Cyngor o ddosbarthu’r Loteri y paratowyd datganiadau ariannol ar wahân ar eu cyfer yn unol â'r cyfarwyddiadau a roddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon. Mae'r Cyngor yn mynd i gostau sy'n cynnal ei swyddogaeth o weithgareddau cyffredinol a dosbarthu arian y Loteri. Yn unol â'r Cyfarwyddyd Ariannol a roddwyd gan Lywodraeth Cymru, mae'r Cyngor yn dosrannu costau anuniongyrchol yn briodol rhwng y ddau faes hyn o weithgarwch gan gyfeirio at yr amser a dreuliwyd ar y gweithgareddau priodol neu'r adnoddau a ddefnyddiwyd ganddynt.

d Adnoddau a wariwyd Rhoddir cyfrif am bob gwariant ar sail groniadau ac mae wedi'i ddosbarthu dan benawdau sy'n cyfuno'r holl gostau sy'n ymwneud â'r categori. Lle na ellir priodoli costau'n uniongyrchol i benawdau penodol maent wedi'u dyrannu i weithgareddau ar sail sy'n gyson â'r defnydd o'r adnoddau.

e Grantiau a ddyfarnwyd Dan Gyfarwyddiadau Cyfrifon ar wahân mae'r driniaeth gyfrifyddu a gaiff grantiau cyffredinol a grantiau'r Loteri yn wahanol iawn. Felly, gan ystyried paragraff 359 o Ddatganiad Arfer a Argymhellir y Comisiwn Elusennau (a ddiwygiwyd 2005), ym marn yr Ymddiriedolwyr mae'n amhriodol paratoi cyfrif cyfunol gan na fyddai'n rhoi darlun gwir a theg o'r ffordd y defnyddia'r Cyngor ei adnoddau. Ond darperir cyfanswm yr adnoddau sy'n dod i mewn ac amcan o'r gwariant elusennol uniongyrchol cyfunol ar y celfyddydau yn nodyn 4.

b Incwm Rhoddir cyfrif am bob incwm ar sail groniadau, heblaw am gymynroddion, cyfraniadau a rhoddion a gydnabyddir dim ond pan gânt eu derbyn. Trinnir grantiau cyfalaf sy'n dderbyniadwy fel adnoddau sy'n dod i mewn. Ni chofnodir incwm yn wariant net yn Natganiad Gweithgareddau Ariannol.

c Dosbarthu arian y Loteri Nid yw'r datganiadau ariannol hyn yn cwmpasu

70

Ceir gwariant cymhorthdal ar ffurf grantiau a gynigir yn ffurfiol i sefydliadau a ariennir gan y Cyngor. Cynigir grantiau i gynnal rhaglen o weithgareddau y cynlluniwyd ar eu cyfer, neu sy'n cychwyn mewn blwyddyn ariannol benodol ac a godir ar y Datganiad Gweithgareddau Ariannol yn y flwyddyn honno. Ni chodir ar y Datganiad Gweithgareddau Ariannol ymrwymiadau ymlaen a wneir yn y flwyddyn sy'n gysylltiedig â gweithgarwch y flwyddyn nesaf fel y dywed nodyn 22. Ni chred yr ymddiriedolwyr y byddai cynnwys y grant mewn cymorth i gwrdd â'r ymrwymiadau hyn yn rhoi golwg wir a theg ar ddefnydd y Cyngor o'i adnoddau am na chaiff ei gydnabod nes caiff ei dderbyn. Dangosir grantiau heb eu talu ar ddiwedd y flwyddyn yn gredydwyr yn y Fantolen. Dangosir unrhyw ragdaliadau a wnaed mewn perthynas â grantiau a gymeradwywyd yng nghyswllt gweithgareddau'r flwyddyn nesaf yn y Fantolen fel asedau cyfredol. Rhestrir pob grant ar ddudalennau 89 i 93.


f Gwasanaethau anawdd Mae gwasanaethau a nawdd yn cynnwys y costau uniongyrchol, gan gynnwys staff a dibrisiad, y gellir eu priodoli i weithgareddau elusennol.

hyrwyddo amcanion ei siarter ac nad ydynt wedi'u dynodi at unrhyw ddibenion eraill. Lle dyrennir costau cynnal i weithgareddau elusennol cyfyngedig trosglwyddir swm o'r cronfeydd anghyfyngedig i dalu'r costau hyn.

g Dyrannu costau gweithredu l Asedau sefydlog Dyrannwyd costau gweithredu yn y lle cyntaf rhwng gweithgareddau elusennol a llywodraethu. Rhannwyd costau gweithredu sy'n gysylltiedig â gweithgareddau elusennol i adlewyrchu'r amser a werir gan y staff wrth ddarparu gweithgareddau uniongyrchol a chefnogi'r ddarpariaeth. Mae dyraniad a dadansoddiad y costau hyn yn nodyn 9, 10 a 11.

h Costau llywodraethu Mae costau llywodraethu yn cynnwys pob cost sy'n ymwneud ag atebolrwydd cyhoeddus y Cyngor fel elusen a'i gydymffurfiaeth â rheoleiddio ac arferion da. Dadansoddir y costau hyn yn nodyn 12.

i Arian Tramor Trosir yn unol â'r gyfradd gyffredinol ar adeg y trafodyn arian refeniw a gafwyd a gwariant yr aed iddo mewn arian tramor. Trosir yn unol â'r gyfradd gyffredinol ar adeg dyddiad y Fantolen unrhyw falansau a nodir mewn arian tramor. Trosir yn unol â chyfradd y contract drafodion a balansau a gwmpesir gan flaengontractau.

j Cydnabod rhwymedigaethau Cydnabyddir rhwymedigaethau pan gyfyd rhwymedigaeth i drosglwyddo buddiannau economaidd o ganlyniad i drafodion neu ddigwyddiadau yn y gorffennol.

k Cyfrifyddu cronfeydd Cronfeydd cyfyngedig yw'r rhain a ddefnyddir yn ôl cyfyngiadau penodol a orfodir gan roddwyr neu a wneir gan y Cyngor am resymau penodol. Mae'r gost o godi a gweinyddu cronfeydd o'r fath wedi'i chodi ar y gronfa benodol. Nodir amcan pob cronfa gyfyngedig a'r defnydd a wneir ohoni yn y nodiadau i'r datganiadau ariannol. Cronfeydd anghyfyngedig yw'r rhai hynny sydd ar gael i'w defnyddio yn ôl disgresiwn y Cyngor i

Mae'r Cyngor yn berchen ar ddau eiddo rhyddddaliadol, sef Theatr y Sherman a Stiwdio Ddawns Rubicon, a osodir ar brydlesau hir am rent rhad i denantiaid na chânt eu rheoli gan y Cyngor a heb ddarpariaeth ar gyfer ailfeddiannu gan y Cyngor. Yn seiliedig ar gyngor gan syrfewyr siartredig allanol ac annibynnol, ystyrir bod gwerth gweddilliol y buddiannau rhydd-ddaliadol hyn yn fach iawn felly caiff yr asedau hyn eu dal yn y cyfrifon ar ddim gwerth. Trinnir trwyddedau meddalwedd gyfrifiadurol yn asedau sefydlog anniriaethol os cwmpasant fwy nag un flwyddyn. Ac eithrio eiddo rhydd-ddaliadol cynhwysir pob ased sefydlog diriaethol ac anniriaethol ar gost hanesyddol llai rhywfaint am ddibrisiad. Ym marn y Cyngor nid oes gwahaniaeth sylweddol rhwng y gwerth llyfr a'r gwerth ar y farchnad.

m Amorteiddiad a dibrisiant Cyfalafir asedau unigol sy'n costio £1,000 a rhagor a rhoddir blwyddyn gyfan o amorteiddiad neu ddibrisiant yn y flwyddyn gaffael. Darperir amorteiddiad ar asedau sefydlog anniriaethol a dibrisiant ar asedau sefydlog diriaethol ar gyfraddau a gyfrifir i ddileu cost neu brisiant pob ased i'w gwerth gweddilliol ar sail llinell syth dros eu bywyd defnyddiol disgwyliedig fel a ganlyn: Trwyddedau meddalwedd gyfrifiadurol dros 3 blynedd Gwelliannau prydlesol - dros gyfnod y brydles Celfi, gosodion a ffitiadau - dros 10 mlynedd Offer - dros 4 blynedd System gyfrifiadurol - dros 3 blynedd

n Prydlesi Codir costau prydlesi gweithredol ar y Datganiad Gweithgareddau Ariannol ar sail llinell syth dros fywyd y brydles.

71


o Pensiynau Mae'r Cyngor yn gyflogwr sydd wedi'i dderbyn i Gynllun Ymddeol Cyngor y Celfyddydau 1994 sy'n darparu buddiannau diffiniedig i weithwyr y Cyngor. Codir am gostau cyfraniadau'r Cyngor ar y Datganiad Gweithgareddau Ariannol fel y gellir rhannu cost pensiynau dros fywydau gwaith y gweithwyr. Mae hefyd yn gynllun budd diffiniedig, cyflogwyr lluosog felly ni all y Cyngor nodi ei gyfran o'r asedau a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Felly rhoddwyd cyfrif am y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad diffiniedig, yn unol ag FRS17.

2 Cyn cyfnod addasu Tynnu cost dybiannol cyfalaf O ganlyniad i brosiect Clear Line of Sight Trysorlys EM nid oes raid i'r Cyngor bellach gynnwys cost dybiannol cyfalaf yn adnoddau a wariwyd. Yn y blynyddoedd a fu, dangoswyd y gost dybiannol yn rhan o Ddatganiad Gweithgareddau Ariannol. Hefyd gwyrdrowyd y gost allan yn y Datganiad Gweithgareddau Ariannol felly nid oedd effaith ar arian y Cyngor. Ailddatganwyd ffigyrau cymharol ar gyfer 2009/10 i gael gwared â'r gost dybiannol o £59,000 a'i gwyrdroad. Cost dybiannol 2008/09 oedd £45,000.

p Trethiant

3 Ailddosbarthu incwm a gwariant Codir Treth Ar Werth anadenilladwy sy'n deillio o wariant ar weithgareddau nad ydynt yn rhai busnes ar y Datganiad Gweithgareddau Ariannol neu caiff ei chyfalafu fel ased sefydlog lle y bo'n gymwys.

q Incwm gohiriedig Caiff incwm a ohiriwyd mewn perthynas â chymelldaliad prydles gweithredol ei ryddhau i'r Datganiad Gweithgareddau Ariannol dros gyfnod o 5 mlynedd hyd at ddyddiad yr adolygiad cyntaf o'r rhent, yn unol â Chrynodeb 28 o'r Tasglu Materion Brys.

r Offerynnau ariannol Asedau ariannol: Nid yw dyledwyr masnach yn cario unrhyw log a chânt eu nodi ar eu gwerth nominal fel y'u gostyngwyd gan symiau priodol ar gyfer symiau anadenilladwy amcangyfrifedig. Mae arian yn golygu arian mewn llaw ac arian yn y banc ar dermau dim rhybudd. Rhwymedigaethau ariannol: Nid yw credydwyr masnach yn cario llog a chânt eu nodi ar eu gwerth nominal.

72

Adnoddau sy'n dod i mewn gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Prydain a ddatgelir yn Weithgareddau i gynhyrchu arian: Ailddosbarthwyd gwasanaethau a nawdd yn 2009/10 yn incwm gwirfoddol: Grantiau a rhoddion eraill. Adlewyrchir y newid yn nodiadau 6 a 7. Ailddosbarthwyd costau staff a gweithredu am fwy o eglurdeb a gwybodaeth o ran: (1) cyfanswm y costau a gafodd y Cyngor gan fanylu ar yr aildaliadau yng Nghyfrif Dosbarthu'r Loteri; a (2) dyrannu costau rhwng y rhai sy'n uniongyrchol ymwneud â'n gweithgareddau elusennol a'r rhai sy'n cefnogi eu darparu. Datgelir y costau hyn yn nodiadau 9, 10 ac 11. Ailddosbarthwyd cydnabyddiaeth ariannol y Cadeirydd, a gynhwyswyd gynt yn y costau gweithredu, yn gost llywodraethu. Datgelir hyn yn nodyn 12.


Codir grantiau cyffredinol ar y Datganiad Gweithgareddau Ariannol cyn gynted ag y cânt eu cynnig. Codir grantiau'r Loteri dim ond pan fydd y cynnig ffurfiol wedi'i dderbyn gan y sawl a gaiff y grant. Er nad yw pob un yn cael ei godi'n wariant yn Natganiad Gwariant Net Cynhwysfawr, yn ystod 2010/11 cymeradwyodd y Cyngor grantiau'r Loteri o £6,169,000 (2009/10: £8,977,000). Ar y sail hon, ar gyfer 2010/11 cyfanswm cyfunol y gwariant elusennol uniongyrchol ar y celfyddydau i weithgareddau cyffredinol a'r Loteri oedd £42,744,000 (2009/10: £42,485,000).

4 Gweithgareddau cyffredinol a dosbarthu'r Loteri: adnoddau cyfunol sy'n dod i mewn a gwariant elusennol uniongyrchol ar y celfyddydau Dengys cyfrif dosbarthu ar wahân y Loteri mai cyfran 2010/11 y Cyngor o enillion y Loteri Genedlaethol yw £12,878,000 (2009/10 : £12,338,000). Ar gyfer 2010/11, cyfanswm cyfunol adnoddau a ddeuai i mewn o ran gweithgareddau cyffredinol a'r Loteri oedd £49,432,000 (2009/10: £46,495,000).

5 Adnoddau sy'n dod i mewn Incwm gwirfoddol: Grant mewn cymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru Mae'r grant mewn cymorth a ddangosir yn y Datganiad Gweithgareddau Ariannol yn gyson â'r swm o arian a roddwyd gan Lywodraeth Cymru fel a ganlyn:

Cronfeydd Cronfeydd anghyfyngedig cyfyngedig

2011 Cyfanswm

£’000

£’000

£’000

2010 Cyfanswm £’000

28,403 -

2,887 3,500

31,290 3,500

31,053 1,130

28,403

6,387

34,790

32,183

Cronfeydd Cronfeydd anghyfyngedig cyfyngedig

2011 Cyfanswm

Cymorth grant mewn arian a dalwyd yn llawn Buddsoddi cyfalaf i sefydliadau penodol Cymorth grant a gredydwyd i adnoddau sy'n dod i mewn yn y Datganiad Gweithgareddau Ariannol

6 Adnoddau sy'n dod i mewn Incwm gwirfoddol: Grantiau a rhoddion eraill

Grantiau o arian Ewrop Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Prydain Grantiau o flynyddoedd blaenorol nad oes eu hangen bellach

£’000

£’000

£’000

2010 Cyfanswm £’000

-

906 333

906 333

170 362

-

-

-

12

-

1,239

1,239

544

73


7 Adnoddau sy'n dod i mewn Gweithgareddau cynhyrchu arian: Gwasanaethau a nawdd Cronfeydd Cronfeydd anghyfyngedig cyfyngedig

2011 Cyfanswm

£’000

£’000

£’000

2010 Cyfanswm £’000

129

-

129

127

26 36 -

50 2 6

50 2 26 36 6

65 23 31 4

-

1

1

1

2 6 1

4 -

4 2 6 1

5 -

-

27 -

27 -

29 13 23

200

90

290

321

Cronfeydd Cronfeydd anghyfyngedig cyfyngedig

2011 Cyfanswm

Cynllun Teithio Cymunedol: - cyfraniadau gan leoliadau/hyrwyddwyr Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: - cyfraniad gan y British Council - cyfraniadau gan eraill Taliadau'r Cynllun Casglu Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Prydain - ffioedd rheoli Cynhadledd Flynyddol - ffioedd cynadleddwyr Symposiwm y Celfyddydau ac Iechyd ffioedd y cynadleddwyr Symposiwm Marchnata'r Celfyddydau ffioedd yr hyfforddeion Cymrodoriaeth Clore - ad-dalu ffioedd Ffioedd am waith arddangos yn Nh Gwydyr, Llundain Breindaliadau Olympiad Diwylliannol 2012: - cyfraniad gan Lywodraeth Cymru Cyfraniadau tuag at Gymru yn Fenis Cyfraniad tuag at gomisiwn y Lludw

8 Adnoddau sy'n dod i mewn Adnoddau eraill sy'n dod i mewn

Cymhelliant prydles - rhyddhau incwm a ohiriwyd (nodyn 17) Cyfraniad o gyfrif Dosbarthu'r Loteri am ddefnyddio asedau sefydlog

74

£’000

£’000

£’000

2010 Cyfanswm £’000

59

-

59

59

46

-

46

44

105

-

105

103


9 Adnoddau a wariwyd Gweithgareddau elusennol

Dyrannu grantiau a datblygu'r celfyddydau1 Strategaeth y celfyddydau ac ymchwil Rhyngwladol Prosiectau a ariennir gan Ewrop Gwasanaethau: Noson Allan a'r Cynllun Casglu Olympiad Diwylliannol 2012 ac Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Prydain Eiriolaeth

1

Gweithgareddau uniongyrchol

Costau cefnogi

2011 Cyfanswm

£’000

£’000

£’000

2010 Cyfanswm £’000

30,806 977 693 1,099 573

401 194 119 36 83

31,207 1,171 812 1,135 656

28,961 1,207 893 328 657

422 223

30 39

452 262

412 227

34,793

902

35,695

32,685

8,309 21,220

5,810 21,236

29,529

27,046

Gan gynnwys grantiau a ddyrannwyd:

- i gyrff cyhoeddus - i gyrff preifat

Rhestrir pob grant ar ddudalennau 89 i 93.

75


10 Costau gweithredu 2011

2010

Costau gros £’000

Tynnu Aildaliadau i Ddosbarthu'r Loteri £’000

Net Net a godir ar a godir ar Weithgareddau Weithgareddau Uniongyrchol Uniongyrchol £’000 £’000

586 174 82 25 57

335 40 -

251 134 82 25 57

245 145 89 6 51

21 46

19

21 27

19 24

991

394

597

579

209 82 52 26 33 50

108 41 27 13 17 -

101 41 25 13 16 50

99 38 24 13 15 54

452

206

246

243

1,443

600

843

822

2011

2010 Net a godir ar Weithgareddau Uniongyrchol

A godir ar Weithgareddau Uniongyrchol (nodyn 9) Dyrannu grantiau a datblygu'r celfyddydau Strategaeth y celfyddydau ac ymchwil Rhyngwladol Prosiectau a ariennir gan Ewrop Gwasanaethau: Noson Allan a'r Cynllun Casglu Olympiad Diwylliannol 2012 ac Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Prydain Eiriolaeth

A godir ar gostau cefnogi (nodyn 9) Costau cysylltiedig â staff Seilwaith Costau rhedeg swyddfa Ffioedd proffesiynol TAW anadenilladwy Amorteiddiad a dibrisiant

Cyfanswm

11 Costau staff a

Mae cyfanswm costau staff yn cynnwys:

Cyflogau Costau nawdd cymdeithasol Costau pensiwn eraill Costau asiantaeth Iawndal

76

Costau gros £’000

Tynnu Aildaliadau i Ddosbarthu'r Loteri £’000

Weithgareddau Uniongyrchol £’000

2,836 215 516 5 -

820 65 154 2 -

2,016 150 362 3 -

2,043 169 393 13 6

3,572

1,041

2,531

2,624

Net a godir ar

£’000


Ymgorfforir costau staff yn y datganiadau ariannol fel a ganlyn:

2011

2010 Net Net a godir ar a godir ar Weithgareddau Weithgareddau Uniongyrchol Uniongyrchol £’000 £’000

Costau gros £’000

Tynnu Aildaliadau i Ddosbarthu'r Loteri £’000

1,338 466 243 74 170

518 69 -

820 397 243 74 170

852 459 280 19 160

62 113

34

62 79

60 75

2,466

621

1,845

1,905

488 193 121 62 77 117

188 72 46 23 29 44

300 121 75 39 48 73

312 120 77 40 48 92

1,058

402

656

689

48

18

30

30

3,572

1,041

2,531

2,624

Ar weithgareddau Dosbarthu'r Loteri

2011

2010

Ar draws yr holl Gyngor

Nifer

Nifer

Nifer

Nifer

24 48 21 1

20 6 -

24 28 15 1

26 29 13 1

94

26

68

69

A godir ar Weithgareddau Uniongyrchol (nodyn 9) Dyrannu grantiau a datblygu'r celfyddydau Strategaeth y celfyddydau ac ymchwil Rhyngwladol Prosiectau a ariennir gan Ewrop Gwasanaethau – Noson Allan a'r Cynllun Casglu Olympiad Diwylliannol 2012 ac Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Prydain Eiriolaeth

A godir ar gostau Cefnogi (nodyn 9) Rheoli a rheoli mewnol Cyllid Technoleg gwybodaeth a chyfrifiadurol Rheoli cyfleusterau Adnoddau dynol Cyfathrebu

A godir ar Lywodraethu (nodyn 12) Cydnabyddiaeth ariannol y Cadeirydd

Roedd nifer y staff (cyfwerth ag amser llawn) a gyflogwyd ar gyfartaledd ar draws yr holl Gyngor eleni fel a ganlyn:

Ar weithgareddau elusennol: a godir yn uniongyrchol Ar weithgareddau elusennol: a ailgodir Yn cefnogi ein gweithgareddau elusennol Staff asiantaeth

Ar Ar weithgareddau weithgareddau Cyffredinol Cyffredinol

77


b Y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr y Celfyddydau a Chyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Canolog sy'n gyfrifol am gyfarwyddo gweithrediadau'r Cyngor. Roedd eu taliadau gwirioneddol fel a ganlyn, y mae 62.5% ohonynt wedi eu codi yn y datganiadau ariannol hyn ac y mae'r gweddill wedi'i godi ar weithgareddau dosbarthu’r Loteri:

2011

Enw a swydd

2010

2011 Cynnydd gwirioneddol mewn pensiwn a chyfandaliad cysylltiedig yn oed 65

Taliadau 1 band £’000

£’000

Nicholas Capaldi Prif Weithredwr

90-95

David Alston Cyfarwyddwr y Celfyddydau

£’000

2011

Cyfanswm pensiwn Gwerth a gronnwyd yn oed 65 ar Trosglwyddo 31/03/11 a Cyfwerth ag Arian2 ar chyfandaliad cysylltiedig 31/03/10

2011

Cynnydd Gwirioneddol 3 Gwerth mewn Gwerth Trosglwyddo Trosglwyddo Cyfwerth ag sy'n Arian ar Cyfateb ag 31/03/11 Arian

£’000

£’000

£’000

£’000

90-95 Pensiwn

0-2.5 Pensiwn 0-5 Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 5-10

19

31

11

65-70

65-70 Pensiwn

47

58

10

Hywel Tudor 65-70 Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Canolog

60-70 Pensiwn

101

107

2

0-2.5 Pensiwn 0-5 Cyfandaliad 0-2.5 Cyfandaliad 10-15

0-2.5 Pensiwn 5-10 Cyfandaliad 0-2.5 Cyfandaliad 25-30

1 Taliadau – Cynnwys taliadau'r Prif Weithredwr ddyfarniad anghyfunol cysylltiedig â pherfformiad y manylir arno isod. Nid oes gan y Cyfarwyddwyr eraill hawl i gael dyfarniadau cysylltiedig â pherfformiad.

2 Gwerth Trosglwyddo sy'n Cyfateb ag Arian – Ystyr hwn yw gwerth cyfalafol buddiannau'r cynllun pensiwn a gronnwyd gan aelod ar adeg benodol ac a aseswyd gan actiwari. Y buddiannau a gaiff eu prisio yw rhai cronedig yr aelod ac unrhyw bensiwn amodol a ddelir gan eu priod sy'n daladwy o'r cynllun. Mae'n daliad a wneir gan gynllun neu drefniant pensiwn i ddiogelu buddiannau pensiwn mewn cynllun neu drefniant pensiwn arall pan fydd yr aelod yn gadael cynllun ac yn dewis trosglwyddo'r buddiannau a gronnwyd eisoes yn y cynllun blaenorol. Mae'r ffigurau pensiwn a ddangosir yn nodi'r buddiannau a gronnwyd gan yr unigolyn ar ôl dod yn aelod llawn o'r cynllun pensiwn, nid dim ond ei wasanaeth mewn swydd uwch y mae'r datgeliad yn berthnasol iddo. Mae'r ffigurau'n cynnwys gwerth unrhyw fuddiant pensiwn mewn cynllun neu drefniant arall a drosglwyddwyd gan yr unigolyn i Gynllun Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru 1994. Maent

78

2011

hefyd yn cynnwys unrhyw fuddiant pensiwn ychwanegol a gronnodd aelod drwy brynu blynyddoedd ychwanegol o wasanaeth pensiwn yn y cynllun ar ei draul ei hun. Cyfrifir hwn o fewn y canllawiau a'r fframwaith a bennir gan y Sefydliad a'r Gyfadran Actiwarïaid ac nid yw'n ystyried unrhyw ostyngiad gwirioneddol na phosibl mewn buddion o ganlyniad i'r Dreth Lwfans Gydol Oes a all fod yn ddyledus pan hawlir buddion pensiwn.

3 Gwir gynnydd yn y Gwerth Trosglwyddo sy'n Cyfateb ag Arian – Adlewyrcha'r cynnydd a ariennir, i bob pwrpas, gan y cyflogwr. Nid yw'n cynnwys y cynnydd mewn pensiwn cronedig sy'n seiliedig ar chwyddiant, cyfraniadau a delir gan y gweithiwr (gan gynnwys gwerth unrhyw fuddion a drosglwyddir o gynllun neu drefniant pensiwn arall) ac mae'n defnyddio ffactorau prisio cyffredin y farchnad ar ddechrau a diwedd y cyfnod ariannol.


Ar ôl diwygio Siarter Frenhinol y Cyngor a chyda chymeradwyaeth y Comisiwn Elusennau, yn weithredol o 1 Ebrill 2004 telir y Cadeirydd am ei wasanaeth ond nid yw'n derbyn taliadau bonws ac nid yw'n aelod o'r cynllun pensiwn. Ni thelir Aelodau eraill y Cyngor, Aelodau Pwyllgorau nac Ymgynghorwyr Cenedlaethol am eu gwasanaeth. Mae costau cyfarfodydd y Cyngor ar gyfer 2010/11 a ddatgelir yn nodyn 12 yn cynnwys swm cyfanredol o £10,458 (2009/10: £12,023) a ad-dalwyd i 15 (2009/10: 15) o aelodau o’r Cyngor. Roedd cyfanswm y taliadau gwirioneddol i'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr yn cynnwys:

2011 £

2010 £

43,810

43,810

93,380 934 17,368

93,380 18,302

-

3,389

111,682

115,071

2011 £

2010 £

2,643 5,751

2,951 4,406

Cadeirydd Cyflog

Prif Weithredwr Cyflog Dyfarniad anghyfunol cysylltiedig â pherfformiad Cyfraniad pensiwn Buddiant mewn nwyddau: cyfraniad tuag at lety (gan gynnwys treth ac yswiriant cenedlaethol)

Ildiodd y Prif Weithredwr ei hawl i weddill ei ddyfarniad anghyfunol ar gyfer 2010/11, yn seiliedig ar berfformiad yn erbyn ei amcanion am 2009/10.

Costau teithio a chynhaliaeth a gafwyd ac a dalwyd wrth gyflawni busnes y Cyngor: Cadeirydd Prif Weithredwr

62.5% (2009/10: 62.5%) o daliadau'r Prif Weithredwr a'r Cadeirydd a godir yn y datganiadau ariannol hyn a chodir y gweddill ar weithgareddau dosbarthu'r Loteri.

c Mae'r rhan fwyaf o'r gweithwyr yn aelodau o Gynllun Ymddeol 1994 y Cyngor. Mae'r gronfa yn gynllun buddiant diffiniedig. Mae hefyd yn gynllun cyflogwyr lluosog felly ni all y Cyngor nodi ei gyfran o'r asedau a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Felly rhoddwyd cyfrif am y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad diffiniedig, yn unol ag FRS17. Cynhelir prisiad o Gynllun Ymddeol 1994 Cyngor y Celfyddydau gan actiwarïaid annibynnol bob tair blynedd fel arfer. Ni therfynwyd y gwerthusiad diweddaraf tan Fehefin 2011. Parhâi cyfraniadau

2010/11 i adlewyrchu'r gwerthusiad diwethaf, ar 31 Mawrth 2007, ac ar yr adeg honno gwerth cyffredinol y farchnad o asedau'r Cynllun oedd £58.5 miliwn. Daeth yr actiwari i'r casgliad ar ddyddiad y prisiad fod gan y Cynllun ddiffyg ariannol am wasanaeth a roddwyd gwerth £18.8 miliwn a chymhareb ariannu o 76%. I ddileu'r diffyg, argymhellodd yr actiwari y dylai cyfraniadau'r cyflogwr gynyddu dros y 9 mlynedd nesaf. Roedd y lleihad i 9 mlynedd o'i gymharu â'r 12 mlynedd a ddefnyddiwyd yn flaenorol wedi ystyried y canllawiau a gyhoeddwyd gan y Rheoleiddiwr Pensiynau.

79


Gan dybio y byddai'r symiau a argymhellwyd yn cael eu talu i'r Cynllun, roedd yr actiwari o'r farn y bydd adnoddau'r cynllun fel rheol yn debygol o fodloni holl rwymedigaethau'r cynllun wrth iddynt godi. Y prif dybiaethau actiwaraidd a ddefnyddiwyd oedd y byddai chwyddiant prisiau yn 3.2% y flwyddyn, y byddai cyflogau yn cynyddu 4.7% y flwyddyn, y byddai pensiynau yn cynyddu 3.2% y flwyddyn ar bensiynau sy'n fwy

Ar gyfer staff sy'n ymuno â'r Cynllun: ar neu cyn 31 Awst 2006 o 1 Medi 2006 hyd 31 Mawrth 2010 ar neu ar ôl 1 Ebrill 2010

na'r Isafswm Pensiynau Gwarantedig, y byddai pensiynau gohiriedig yn cynyddu 3.2% y flwyddyn ar bensiynau sy'n ddarostyngedig i ailbrisiadau statudol, y byddai'r gyfradd ddisgowntio wedi ymddeol yn 5.9% y flwyddyn ac y byddai'r gyfradd ddisgowntio cyn ymddeol yn 7.1% y flwyddyn. Cyfraniadau'r Cyngor a'i weithwyr oedd:

Y Cyngor 2011 2010 20.6% 18.6% 16.1%

20.6% 18.6% 16.1%

Gweithwyr 2011 2010 1.5% 3.5% 6.0%

1.5% 3.5% 6.0%

Tala'r Cyngor hefyd gyflog pensiynadwy o 0.2% mewn perthynas â phob aelod sy'n cael yswiriant bywyd yn unig. Yn sgil gorffen y gwerthusiad diweddaraf, ar 31 Mawrth 2010, cymhwysir cyfraddau cyfrannu newydd gan ddechrau ar 1 Ebrill 2011. Newidia cyfraddau cyfrannu'r Cyngor i 20.8%, 18.8% a 16.3%. Mae taliadau o ran y diffyg yn ddarostyngedig i'r lefel leiaf bob blwyddyn yn ystod cyfnod adennill y diffyg hyd 2023, ar gyfradd a argymhellir gan actiwari'r cynllun.

12 Adnoddau a wariwyd Costau llywodraethu

Cydnabyddiaeth ariannol y Cadeirydd Cydnabyddiaeth ariannol yr Archwilydd - Archwilio Sicrwydd ychwanegol Archwiliad mewnol Cyfarfodydd y Cyngor, gan gynnwys costau teithio a chynhaliaeth yr Aelodau Cyfarfodydd pwyllgor, gan gynnwys costau teithio a chynhaliaeth

80

2011 Cyfanswm £’000

2010 Cyfanswm £’000

30 22 4 15

30 23 4 12

11

18

7

11

89

98


13 Asedau sefydlog a

Asedau sefydlog anniriaethol Trwyddedau meddalwedd gyfrifiadurol £’000

b

Cost ar 1 Ebrill 2010 Ychwanegiadau Gwarediadau

523 61 (27)

Cost ar 31 Mawrth 2011

557

Amorteiddiad ar 1 Ebrill 2010 Tâl a godwyd am y flwyddyn Gwarediadau

488 32 (27)

Amorteiddiad ar 31 Mawrth 2011

493

Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2011

64

Gwerth llyfr net ar 1 Ebrill 2010

35

Asedau sefydlog diriaethol System gyfrifiadurol, Eiddo dodrefn prydles ac ati, £’000

£’000

Cyfanswm £’000

Cost neu brisiad ar 1 Ebrill 2010 Ychwanegiadau Gwarediadau

243 -

688 7 (63)

931 7 (63)

Cost neu brisiad ar 31 Mawrth 2011

243

632

875

Dibrisiant ar 1 Ebrill 2010 Tâl a godwyd am y flwyddyn Gwarediadau

142 14 -

371 77 (63)

513 91 (63)

Dibrisiant ar 31 Mawrth 2011

156

385

541

87

247

334

101

317

418

Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2011 Gwerth llyfr net ar 1 Ebrill 2010

81


c

Cynrychiola gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2011 yr asedau sefydlog a ddefnyddiwyd gan y Cyngor i gefnogi ei weithgareddau elusennol. Mae'r Cyngor yn berchen ar ddau eiddo rhyddddaliadol, sef Theatr y Sherman a Stiwdio Ddawns Rubicon, a osodir ar brydlesau hir am rent rhad i denantiaid na chânt eu rheoli gan y Cyngor a heb ddarpariaeth ar gyfer ailfeddiannu gan y Cyngor. Yn seiliedig ar gyngor gan syrfewyr siartredig allanol ac annibynnol, ystyrir bod gwerth gweddilliol y buddiannau rhydd-ddaliadol hyn yn fach iawn felly caiff yr asedau hyn eu dal yn y cyfrifon ar ddim gwerth. Ni chynnwys gweithred prydles Theatr y Sherman yr is-orsaf drydanol yn y maes parcio. Eiddo Prifysgol Caerdydd yw hon a chyflenwa drydan i'r Theatr a rhai adeiladau sy'n eiddo i'r Brifysgol.

Mae'r sefydliad sy’n denant yno yn ymgymryd ag adnewyddiad sylweddol o’r Theatr sy'n golygu bod rhaid adleoli'r is-orsaf drydan felly cytunwyd bod y Cyngor a'r Brifysgol yn cyfnewid lleiniau tir heb ystyriaeth ariannol - rhydd y Brifysgol y llain bresennol i'r Cyngor a phrydles i'r tenant i gydfynd a'i un bresennol a rhydd y Cyngor y llain am y lleoliad newydd i'r Brifysgol. Mae'r trosglwyddiad arfaethedig yn ddarostyngedig i ddarpariaethau gwaredu Deddf Elusennol 1993, adran 36. Yn rhinwedd y ffaith eu bod yn ymddiriedolwyr, ystyriai'r aelodau o'r Cyngor adroddiad ysgrifenedig gan syrfëwr cymwys annibynnol ac maent yn fodlon mai'r telerau gwaredu arfaethedig a argymhellir yw'r gorau y gellir eu cael.

2011 Dyrannwyd amorteiddiad a dibrisiant a godwyd i weithgareddau elusennol fel a ganlyn (nodyn 9): Gweithgareddau uniongyrchol Costau cefnogi

£’000

2010 £’000

73 50

45 73

123

118

14 Grantiau a dalwyd ymlaen llaw Mewn achosion eithriadol, sy'n gofyn am awdurdod y Prif Weithredwr, gwna'r Cyngor daliadau ymlaen llaw cyn y flwyddyn y mae a wnelo'r grant â hi. Gwneir taliadau o'r fath dim ond mewn sefyllfaoedd lle byddai'r sefydliad a gaiff y taliad yn dioddef anawsterau ariannol am ei fod wedi gwneud, neu ar fin gwneud, taliadau yn ymwneud â gweithgareddau y cyllidebwyd ar eu cyfer yn y flwyddyn ariannol ddilynol a ystyrid gan y Cyngor wrth benderfynu ar y grant i'r flwyddyn honno.

2011

Taliadau mewn perthynas â grantiau ar gyfer y flwyddyn ddilynol

82

£’000

2010 £’000

150

205


15 Dyledwyr eraill a rhagdaliadau (sy'n ddyledus o fewn blwyddyn) a

Dadansoddiad yn ôl math

2010 £’000

355 54 485 397

389 113 176 268

1,291 207

946 198

1,498

1,144

Balansau gyda chyrff llywodraeth ganolog eraill Balansau gydag awdurdodau lleol

207 4

198 52

Is-gyfanswm: Balansau o fewn y llywodraeth Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth

211 1,287

250 894

Cyfanswm dyledwyr a rhagdaliadau

1,498

1,144

2011 £’000

2010 £’000

99 87 94 62 347

772 76 63 116 173

689

1,200

2011 £’000

2010 £’000

87 -

76 714

Is-gyfanswm: Balansau o fewn y llywodraeth Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth

87 602

790 410

Cyfanswm credydwyr

689

1,200

Benthyciadau'r Cynllun Casglu Dyledwyr masnach Dyledwyr eraill Rhagdaliadau

Yn ddyledus o gronfa dosbarthu'r Loteri

b

2011 £’000

Balansau o fewn y llywodraeth

16 Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn a

Dadansoddiad yn ôl math

Grantiau taladwy Trethiant a nawdd cymdeithasol Credydwyr masnach Credydwyr eraill Croniadau ac incwm gohiriedig

b

Balansau o fewn y llywodraeth

Balansau gyda chyrff llywodraeth ganolog eraill Balansau gydag awdurdodau lleol

83


17 Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn Incwm a ohiriwyd Adleolodd y Cyngor ei swyddfa genedlaethol ym Mai 2009 a chafodd gymelldaliad ymlaen llaw gan y landlord, i helpu gyda'r dodrefnu, a oedd yn gyfwerth â gostyngiad tybiannol yn y rhent dyledus hyd at y dyddiad adolygu ar ddiwedd pumed flwyddyn y brydles. Cafwyd y cymelldaliad yn Chwefror 2009 a ystyriwyd yn incwm a ohiriwyd. Rhyddheir ef i'r Datganiad Gweithgareddau Ariannol ar sail pro rata dros bum mlynedd.

a

Dadansoddiad yn ôl math

2011 £’000

2010 £’000

107

166

107

166

Balansau o fewn y llywodraeth Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth

107

166

Cyfanswm credydwyr

107

166

Incwm a ohiriwyd

b

Balansau o fewn y llywodraeth

18 Datganiad cronfeydd Ar Trosglwydd- 31 Mawrth 2011 iadau £’000 £’000

Ar 1 Ebrill 2010 £’000

Adnoddau sy'n dod i mewn £’000

Adnoddau a wariwyd £’000

Cronfa gyffredinol

1,671

28,723

(27,528)

(528)

2,338

Cyfanswm cronfeydd anghyfyngedig

1,671

28,723

(27,528)

(528)

2,338

18 -

6,387 5 906

(6,835) (5) (969)

436 63

6 -

-

52

(56)

4

-

55 -

360 6

(394) (6)

25 -

46 -

73

7,716

(8,265)

528

52

Cronfeydd anghyfyngedig

Cronfeydd cyfyngedig Incwm Llywodraeth Cymru am gelfyddydau penodol Cynllunio, Datblygu a Strategaethau Prosiectau a ariennir gan Ewrop Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: cyfraniadau gan y British Council a Llywodraeth Cymru Olympiad Diwylliannol 2012 ac Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Prydain Marchnata a Chyfathrebu

84


Cyfalaf Cronfa Goffa Alun Llywelyn Williams (incwm i ddarparu bwrsari i artist ifanc) Cronfa Goffa Brian Ross (incwm i ddarparu bwrsari i artist gweledol ifanc)

Adnoddau sy'n dod i mewn £’000

Adnoddau a wariwyd £’000

13

-

-

-

13

111

-

(6)

-

105

124

-

(6)

-

118

197

7,716

(8,271)

528

170

1,868

36,439

(35,799)

-

2,508

Cronfeydd anghyfyngedig £’000

Cronfeydd cyfyngedig £’000

Cyfanswm

Cyfanswm cronfeydd cyfyngedig

Cyfanswm yr arian

Ar Trosglwydd- 31 Mawrth 2011 iadau £’000 £’000

Ar 1 Ebrill 2010 £’000

Cynrychiolir cronfeydd coffa Alun Llywelyn Williams a Brian Ross gan arian yn y banc ac maent o fewn y cyfanswm o £1,258,000 a ddangosir ar y fantolen.

19 Dadansoddiad o asedau net rhwng cronfeydd

£’000

Cynrychiolir balansau ar 31 Mawrth 2011 gan: Asedau sefydlog Asedau cyfredol Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn

398 2,614 (567) (107)

292 (122) -

398 2,906 (689) (107)

Cyfanswm yr asedau net

2,338

170

2,508

85


20 Gwybodaeth am lif arian 2011

2010 £’000

£’000

a

b

Cysoni newidiadau mewn adnoddau a mewnlif net o weithgareddau gweithredu Adnoddau net i mewn Llog banc Amorteiddiad a dibrisiant (nodyn 13c) (Cynnydd)/Gostyngiad mewn grantiau a dalwyd ymlaen llaw (Cynnydd)/Gostyngiad mewn dyledwyr a rhagdaliadau Cynnydd/(Gostyngiad) mewn grantiau sy'n daladwy Cynnydd/(Gostyngiad) mewn credydwyr eraill sy'n ddyledus o fewn blwyddyn Cynnydd/(Gostyngiad) mewn credydwyr sy'n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn

640 (15) 123 55 (354) (673) 162 (59)

Mewnlif arian net/(all-lif) gan weithgareddau gweithredu

(121)

1,003

Dadansoddiad o lifau arian Gwariant cyfalaf Taliadau i gaffael asedau sefydlog anniriaethol (nodyn 13a) Taliadau i gaffael asedau sefydlog diriaethol (nodyn 13b)

c

368 (5) 118 (37) (69) 741 (54) (59)

(61) (7)

(52) (114)

(68)

(166)

Cysoni llif arian net â symudiadau mewn cronfeydd net Cynnydd/(Gostyngiad) mewn arian yn y flwyddyn Cronfeydd net ar 1 Ebrill

(174) 1,432

842 590

Cronfeydd net ar 31 Mawrth

1,258

1,432

21 Ymrwymiadau o ran prydlesi gweithredol Ar 31 Mawrth 2011 roedd gan y Cyngor ymrwymiadau blynyddol dan brydlesi gweithredol na ellir eu dileu fel y nodir isod:

Tir ac adeiladau 2011 2010

Offer 2011

£’000

£’000

£’000

2010 £’000

62 189

62 189

2 5 -

1 2 -

2011 £’000

2010 £’000

28,359

23,977

Prydlesi gweithredol sy'n dod i ben o fewn blwyddyn un i bum mlynedd dros bum mlynedd

22 Blaenymrwymiadau Grantiau Blaenariannu - grantiau a gynigiwyd yn ffurfiol Cynrychiola blaenariannu ar 31 Mawrth 2011 ddyraniadau i sefydliadau refeniw lle gwneir taliadau o fewn 12 mis.

86


23 Offerynnau ariannol Mynna Safon Adrodd Ariannol 13: Deilliadau ac Offerynnau Ariannol Eraill ddatgelu'r swyddogaeth a gafodd offerynnau ariannol yn ystod y cyfnod wrth greu a newid y peryglon y mae'r Cyngor yn eu hwynebu wrth ymgymryd â'i ddyletswyddau.

Peryglon hylifedd – Yn 2010/11 daeth £34,790,000 neu 95% o incwm y Cyngor o Lywodraeth Cymru (2009/10: £32,183,000 neu 97%). O'r incwm sy'n weddill, roedd £1,649,000 neu 5% yn deillio o log banc ac incwm amrywiol (2009/10: £973,000 neu 3%). Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei weithgareddau cyffredinol yn agored i unrhyw berygl hylifedd sylweddol, ac mae'n fodlon bod incwm y dyfodol yn ddigonol i fodloni ei ymrwymiadau. Peryglon cyfraddau llog – Cedwir balansau a gaiff y Cyngor gan Lywodraeth Cymru i dalu ymrwymiadau grant a chostau gweithredu, mewn cyfrifon banc cyfradd amrywiol dim rhybudd a oedd â chyfradd llog 0.5% ar gyfartaledd yn y flwyddyn (2009/10: 0.5%). Balans yr arian anghyfyngedig ar ddiwedd y flwyddyn oedd £1,254,000 (2010: £1,235,000). Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei weithgareddau cyffredinol yn agored i beryglon cyfradd llog sylweddol. Perygl arian tramor – Nid yw gweithgareddau cyffredinol y Cyngor yn agored i unrhyw beryglon cyfnewid arian tramor.

25 Digwyddiad ôl-fantolen Awdurdodi'r datganiadau ariannol hyn i'w cyhoeddi Awdurdodwyd y datganiadau ariannol i'w cyflwyno gan y Swyddog Cyfrifyddu ar yr un dyddiad ag yr ardystiwyd iddynt gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

..

26 Trafodion â phartion cysylltiedig Cyrff cyhoeddus Corff a noddir gan Lywodraeth Cymru yw'r Cyngor. Ystyrir Cynulliad Cenedlaethol Cymru/Llywodraeth Cymru yn barti cysylltiedig. Yn ystod y flwyddyn ni chynhaliodd y Cyngor drafodion perthnasol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru/Llywodraeth Cymru ar wahân i'r grant mewn cymorth a ddatgelwyd yn y Datganiad Gweithgareddau Ariannol.

Unigolion Cynhaliodd aelodau'r Cyngor, staff rheoli allweddol a phartïon cysylltiedig (sef perthnasau agos) drafodion ariannol perthnasol (a restrwyd isod) gyda'r Cyngor yn ystod y flwyddyn. Cofnodir trafodion â'r Cyngor fel dosbarthwr y Loteri yn y nodyn cyfatebol i Gyfrifon Dosbarthu'r Loteri ar wahân.

Aelodau o'r Cyngor Perygl llif arian – Nid yw'r Cyngor yn agored i unrhyw beryglon llif arian sylweddol.

24 Treth Gorfforaethol Mae'r Cyngor yn gorff elusennol a noddir gan Lywodraeth Cymru ac felly mae'n cael ei eithrio rhag Treth Gorfforaethol dan Adran 505 ICTA 1988.

Roedd nifer o Aelodau o'r Cyngor a/neu berthnasau agos yn aelodau o Fyrddau Rheoli (neu fyrddau cyfatebol) neu'n uwch weithwyr mewn sefydliadau a gafodd grantiau neu daliadau eraill gan y Cyngor yn 2010/11. Ym mhob un o'r fath achosion, yn unol â Chod Arfer Gorau'r Cyngor, tynnodd yr Aelod dan sylw yn ôl o unrhyw gyfarfod pan drafodid y cais.

87


Aelod

Trafodyn

Cyfanswm gwerth

Balans sy'n ddyledus ar 31 Mawrth 2011

(nifer)

£

£

Mostyn

Grant (2)

433,689

Dim

Creu Cymru

Grant (2)

158,870

Dim

Celfyddydau Anabledd Cymru

Grant (2)

115,334

Dim

India Dawns Cymru

Grant (1)

20,000

Dim

Plant y Cymoedd

Grant (1)

71,987

Dim

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent (gan gynnwys Theatr y Beaufort) Theatr y Fwrdeistref

Grant (2) Grant (2)

58,238 52,807

Dim Dim

Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol y De

Grant (1)

74,455

Dim

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (gan gynnwys Oriel Wrecsam)

Grant (2)

117,668

Dim

Dawns Annibynnol Cymru

Grant (1)

89,222

Dim

Clwyd Theatr Cymru

Grant (2)

1,644,802

Dim

Prifysgol Bangor Yr Academi Gymreig

Grant (1) Grant (2)

105,000 814,894

26,000 Dim

Cyngor Dinas Casnewydd (sy'n cynnwys Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd a Glan yr Afon)

Grant (3)

105,173

Dim

Grant (2)

572,981

Dim

Grant (2)

140,559

Dim

Sefydliad

Norah Campbell Aelod o'r Bwrdd

Emma Evans Ymddiriedolwr/ Cyfarwyddwr

Maggie Hampton Cyfarwyddwr Aelod o'r Bwrdd (aelod o’r teulu)

Margaret Jervis Cyfarwyddwr

Robin Morrison Gweithiwr Ymddiriedolwr (wedi'i ethol)

Richard Turner Cadeirydd

Alan Watkin Gweithiwr

John C Williams Cyn-weithiwr Gweithiwr (aelod o'r teulu)

Yr Athro Gerwyn Wiliams Gweithiwr Aelod

Debbie Wilcox Cynghorydd

Dr Kate Woodward Gweithiwr

Aelod o'r Bwrdd (aelod o'r teulu)

Prifysgol Aberystwyth (gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth a Chyfnewidfa Lên Cymru) Cynulleidfaoedd Cymru

Staff rheoli allweddol Eleni nid oedd gan staff rheoli allweddol na pherthnasau agos iddynt gysylltiadau â sefydliadau y cynhaliodd y Cyngor drafodion ariannol perthnasol â hwy.

88


Gweithgareddau Cyffredinol - Grantiau a gynigiwyd 2010/11 Refeniw Blynyddol Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth Arad Goch Gwobr Artes Mundi Cyfyngedig (2 ddyfarniad) Gofal Celf Cyf Cyswllt Celf Cynulleidfaoedd Cymru AXIS Cerddorfa Genedlaethol Gymreig BBC Theatr y Beaufort Rhwydwaith Sector Gwirfoddol Pobl Dduon Cymru Cyf Sefydliad y Glowyr, Coed-duon Theatr Fwrdeistref y Fenni Celfyddydau Cymunedol Rhaeadr Gwy a'r Cylch Chapter (Caerdydd) Cyf (2 ddyfarniad) Clwyd Theatr Cymru (2 ddyfarniad) Theatr i Bobl Ifainc Clwyd Theatr Cymru Dawns Gymunedol Cymru Cerdd Gymunedol Cymru Creu Cymru - Asiantaeth Deithio Cymru Cwmni’r Frân Wen Cyfnewidfa Lên Cymru Dawns Blast Dawns i Bawb Dawns TAN Cyf Celfyddydau Anabledd Cymru (2 ddyfarniad) Cymdeithas Ddrama Cymru Dawns Earthfall Cyf Ffotogallery Asiantaeth Ffilm Cymru (2 ddyfarniad) Gyl Gerdd Abergwaun (3 dyfarniad) g39 (2 ddyfarniad) Galeri Caernarfon Cyf (2 ddyfarniad) Oriel Gelf Glynn Vivian (2 ddyfarniad) Theatr y Grand, Abertawe Theatr Gwent (2 ddyfarniad) Gyl Llenyddiaeth a'r Celfyddydau, y Gelli Cyf Celf ar y Blaen Theatr Hijinx (2 ddyfarniad) Dawns India Cymru Live Music Now Cymru Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen Canolfan y Celfyddydau, Llantarnam Grange Mid Wales Opera (2 ddyfarniad) Oriel Mission (2 ddyfarniad) Music Theatre Wales Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (2 ddyfarniad)

£ 513,722 360,227 177,500 110,338 49,001 110,559 19,771 844,525 40,051 26,960 72,414 25,661 49,002 711,768 1,644,802 221,768 69,386 92,017 148,110 173,399 59,259 37,912 68,436 74,568 115,334 158,135 198,058 165,940 168,719 31,000 39,445 269,996 91,135 94,996 265,113 165,681 125,000 254,448 20,000 29,653 57,028 50,932 92,735 31,945 93,472 811,809

89


£ National Theatre Wales (2 ddyfarniad) NEW Dance Amgueddfa ac Oriel Casnewydd Gyl Gerdd Ryngwladol y Gogledd Oriel Davies (2 ddyfarniad) Mostyn (2 ddyfarniad) Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin Oriel Wrecsam Theatr y Pafiliwn (2 ddyfarniad) Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe (2 ddyfarniad) Dawns Powys Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Tâf Celfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Tâf Dawns Rubicon (2 ddyfarniad) Canolfan Grefft Rhuthun (3 dyfarniad) Safle Sherman Cymru Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol y De Theatr Spectacle Neuadd Dewi Sant Gyl Cerddoriaeth a'r Celfyddydau, Abertawe Canolfan y Celfyddydau, Taliesin Glan yr Afon Ymddiriedolaeth Taliesin Cyf (2 ddyfarniad) Theatr Bara Caws Theatr Brycheiniog Theatr Felin-fach Theatr Genedlaethol Cymru Theatr Hafren Theatr Harlech Theatr Iolo Theatr Mwldan (2 ddyfarniad) Theatr na n'Óg Theatr Powys Cwmni Theatr y Torch Cyf (2 ddyfarniad) Ymddiriedolaeth Touch Cyf trac – Traddodiadau Cerdd Cymru T Cerdd - Canolfan Gerddorol Cymru (2 ddyfarniad) Canolfan Ucheldre Gyl Bro Morgannwg Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro Cyf Plant y Cymoedd Venue Cymru Cwmni Theatr Volcano Cyf Rhwydwaith Celfyddydau Gwirfoddol Dawns Annibynnol Cymru

90

1,350,000 75,287 42,374 43,758 231,715 433,689 7,951 87,668 134,160 42,018 78,328 125,000 172,491 155,286 206,604 343,357 1,092,769 74,455 254,081 83,456 38,652 185,757 60,000 140,762 287,556 180,757 49,258 1,052,942 106,680 72,328 234,496 223,680 309,374 210,940 461,923 150,000 61,886 472,880 48,763 36,694 142,420 71,987 99,992 181,803 76,461 89,222


£ Opera Cenedlaethol Cymru CBAC Cyf Cymdeithas Celfyddydau Merched Canolfan y Celfyddydau, Glannau Gwy Cyf Yr Academi Gymreig (2 ddyfarniad)

4,505,808 175,011 38,746 67,381 814,894

24,715,230

Y Celfyddydau y Tu Allan i Gaerdydd Bale Cymru Dawns TAN Cyf Galeri Caernarfon Cyf Cynyrchiadau Grass Roots Theatr Ddawns Harnisch-Lacey Live Music Now Cymru Mappa Mundi Sinfonia Cymru

£ 82,000 35,875 30,000 30,000 28,950 35,000 20,000 88,175

350,000

Llysgenhadon Cymru Greadigol Mills, Eleri

£ 25,000

25,000

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol Alencar, Tete de ap Dafydd, Myrddin Bedwani, Jay Brett, Jessie Carr, Tina Chapter (Caerdydd) Cyf Theatr i Bobl Ifainc Clwyd Theatr Cymru Cox, Richard Davidson, Glenn Dawns Earthfall Cyf Easterby, Jony Edwards, Jonathan Emanuel, Paul Ffotogallery

£ 3,000 613 916 1,000 3,000 2,100 1,283 1,000 662 2,943 2,000 1,200 3,000 2,500

91


£ g39 Gilhespy, Tom Greenhalgh, Jill Griffiths, Niall Gubb, Mark Gwyn, Richard Harris, Sean Herbert-Stamp, Shaun Theatr Hijinx Huws, Sioned ICAW - Biennale Harlech Cyf Ingham, Karen KilBride, Gerard Latimer, Mark Lewis, Peter Mercer, Alison Miles, Rhodri Missaghian, Fleur Najera, Janire Pallant, Tracy Reynolds, Anthony Shepherd, Caitlin Speight, Angela Stitt, Andre Theatr na n'Óg Theatre Versus Oppression Thorne, Simon Treadaway, Cathy Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro Cyf Williams, Pete Williams, Tomos Zyborska, Wanda

3,000 578 3,000 1,050 3,000 1,000 1,474 2,864 3,000 2,990 446 2,557 2,370 3,000 1,640 1,830 1,275 3,000 2,970 700 2,785 2,700 600 1,357 3,000 1,840 1,300 1,787 1,500 2,540 1,400 720

88,490

Arian Uniongyrchol y Cynulliad Cenedlaethol Gwobr Artes Mundi Cyfyngedig Dinas a Sir Abertawe Sherman Cymru Opera Cenedlaethol Cymru

£ 12,500 3,500,000 50,000 150,000

3,712,500

92


Sefydliadau: Sylweddol Only Men Aloud Prifysgol Cymru Bangor

£ 25,000 105,000

130,000

Arian Pontio Cynulleidfaoedd Cymru Theatr y Beaufort Theatr Fwrdeistref y Fenni Celfyddydau Cymunedol Rhaeadr Gwy a'r Cylch Dawns Gymunedol Cymru Creu Cymru - Asiantaeth Deithio Cymru Dawns Blast Cymdeithas Ddrama Cymru Theatr Gwent Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen Amgueddfa ac Oriel Casnewydd Gyl Gerdd Ryngwladol y Gogledd Oriel Wrecsam Theatr y Pafiliwn Theatr Spectacle Theatr Harlech Theatr Powys Gyl Bro Morgannwg Rhwydwaith Celfyddydau Gwirfoddol Canolfan y Celfyddydau, Glannau Gwy Cyf

£ 30,000 18,187 27,146 30,000 29,006 10,760 28,860 30,000 20,000 24,900 2,799 22,893 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 18,620 30,000 28,947

502,118

Gwobr Goffa Brian Ross Napier, Michael Oben, Tiffany

£ 3,000 3,000

6,000

Cyfanswm y Grantiau gynigiwyd

29,529,338

93


Cyfrif Dosbarthu'r Loteri Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 Manylion cyfeiriol a gweinyddol Ymddiriedolwyr Aelodau o'r Cyngor sydd wedi gwasanaethu er 1 Ebrill 2010 oedd:

Yr Athro Dai Smith,

(b)

(i) Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent (ii) Cyngor Dinas Casnewydd (iii) Prifysgol Cymru (iv) Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (v) Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Prif Weithredwr Nicholas Capaldi

Cadeirydd

Dr Ian J Rees, Is-gadeirydd

Norah Campbell

(a) (b) (e - hyd Chwefror 2011) (a) (g)

(hyd at 31 Mawrth 2011)

Emma Evans John Geraint Maggie Hampton

Swyddfeydd Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin: 4-6 Gardd Llydaw, L么n Jackson Caerfyrddin SA31 1QD

(a) (c)

Rhanbarth y Gogledd: 36 Rhodfa'r Tywysog, Bae Colwyn LL29 8LA

(hyd at 29 Medi 2010)

Margaret Jervis MBE DL Robin Morrison Osi Rhys Osmond Richard Turner Alan Watkin Debbie Wilcox

(b) (f) (iv) (c) (i) (d) (g) (f) (iii) (e) (v) (f) (ii)

(hyd at 23 Tachwedd 2010)

Yr Athro Gerwyn Wiliams John C Williams Dr Kate Woodward

(c) (e) (a) (d)

(a) (b) (c) (d)

Aelod o'r Pwyllgor Archwilio Aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol Aelod o'r Pwyllgor Cyfalaf Aelod o Bwyllgor Rhanbarthol y Canolbarth a'r Gorllewin (e) Aelod o Bwyllgor Rhanbarthol y Gogledd (f) Aelod o Bwyllgor Rhanbarthol y De (g) Aelod o Bwyllgor Cymru yn Fenis Am ran o leiaf o gyfnod yr adroddiad hwn hefyd, gwasanaethai aelodau o'r Cyngor (gyda rhifau mewn cromfachau ar 么l eu henwau yn y rhestr uchod) yn Aelodau neu uwch gweithwyr o'r cyrff cyhoeddus canlynol:

94

Rhanbarth y De a'r swyddfa genedlaethol: Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL Archwilydd Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol 157-197 Buckingham Palace Road Llundain SW1W 9SP Archwilwyr mewnol hyd at 31 Mawrth 2011 RSM Tenon 33-35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HB o 1 Ebrill 2011 Deloitte LLP 5 Sgw芒r Callaghan, Caerdydd CF10 5BT Cyfreithwyr Geldards LLP T Dumfries, Plas Dumfries, Caerdydd CF10 3ZF Bancwyr Y Banc Cydweithredol 16-17 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AX


Strwythur, llywodraethu a rheoli Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Siarter Frenhinol ar 30 Mawrth 1994. Fe'i gelwir hefyd wrth ei enw Saesneg, Arts Council of Wales. Mae'r Cyngor yn elusen gofrestredig, rhif 1034245, a'i Aelodau penodedig yw ei ymddiriedolwyr. Corff a noddir gan Lywodraeth Cymru yw'r Cyngor. Nid yw gweithgareddau Cyngor Celfyddydau Cymru i ddosbarthu'r Loteri yn swyddogaeth ddatganoledig felly mae'r datganiadau ariannol hyn yn cael eu gosod gerbron y Senedd a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, a chânt eu harchwilio gan y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol dan adran 35 o Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 (fel y'i diwygiwyd). Gweinidogion Cymru sy'n penodi Aelodau o'r Cyngor sydd fel arfer yn gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd a gellir eu hailbenodi am gyfnod pellach o dair blynedd. Yn ystod cyfnod yr adolygiad cyfarfu'r Cyngor saith gwaith.

Cyfnod sefydlu a hyfforddi'r Aelodau Cynhelir rhaglen sefydlu i Aelodau newydd i'w briffio am eu rhwymedigaethau cyfreithiol dan y Siarter Frenhinol a chyfraith elusen, y Cod Arfer Gorau, y Pwyllgor a'r prosesau penderfynu, cynlluniau strategol a materion ariannu. Yn ystod y diwrnod sefydlu bydd cyflwyniadau gan y Cadeirydd, y Prif Weithredwr a'r Uwch Dîm Rheoli, ac uwch gynrychiolwyr o isadran noddi Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru. Caiff Aelodau hefyd y cyfle i gwrdd â gweithwyr allweddol. Yn ogystal â'r Siarter Frenhinol a'r Cod Arfer Gorau, caiff Aelodau gopïau o'r Adroddiad Blynyddol a'r Cyfrifon diweddaraf, y Gyllideb Waith bresennol a chyhoeddiadau'r Comisiwn Elusennau, 'The Essential Trustee' a 'The Independence of Charities from the State'. Trefnir seminarau a hyfforddiant ychwanegol yn ôl yr angen i lywio'r broses o lunio strategaethau a pholisïau. Mae'r Cyngor wedi penodi nifer o bwyllgorau i roi cyngor arbenigol ac i wneud penderfyniadau o fewn fframwaith o bwerau wedi'u dirprwyo; sef y Pwyllgor

Archwilio, y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol, y Pwyllgor Cyfalaf, Pwyllgor Rhanbarthol y Canolbarth a'r Gorllewin, Pwyllgor Rhanbarthol y Gogledd a Phwyllgor Rhanbarthol y De. Sefydlir pwyllgorau ad hoc at ddibenion penodol, megis Cymru yn Fenis. Ym mhob pwyllgor mae Aelodau o'r Cyngor ac unigolion eraill a gweithredant yn ôl cylch gwaith penodol y pwyllgor. Hefyd mae Rhestr Genedlaethol o Ymgynghorwyr a phenoda'r Cyngor aelodau i roi cyngor arbenigol. Bydd Aelodau o'r Cyngor yn gyfrifol am faterion megis penderfynu ar bolisïau, y Cynlluniau Corfforaethol a Gweithredol, pennu'r gyllideb flynyddol, dyrannu grantiau blynyddol i sefydliadau refeniw a newidiadau mawr i delerau ac amodau gwasanaeth y staff. Dirprwyodd Aelodau benderfyniadau ar grantiau o hyd at £50,000 i aelodau o'r staff a phenderfyniadau ar grantiau cyfalaf y Loteri gwerth £50,001-£250,000 i'r Pwyllgor Cyfalaf. Mae'r gofrestr o fuddiannau Aelodau o'r Cyngor a'i Bwyllgorau a'i Ymgynghorwyr Cenedlaethol a'r gofrestr o fuddiannau gweithwyr y Cyngor ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd, drwy wneud apwyntiad, ym mhob un o swyddfeydd y Cyngor yn ystod oriau gwaith arferol.

Atebolrwydd Yn ogystal â gofynion y Siarter Frenhinol gweithreda'r Cyngor dan gyfundrefn atebolrwydd sy'n cynnwys: • Deddfau Elusennau 1960, 1993 a 2006 a chanllawiau a gyhoeddir gan y Comisiwn Elusennau • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Deddf Diogelu Data 1998 a chanllawiau a gyhoeddir gan y Comisiynydd Gwybodaeth • Datganiad Rheoli, Memorandwm Ariannol a Chyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru

95


• Cyfarwyddiadau Polisi'r Loteri a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru a Chyfarwyddiadau Ariannol a Chyfrifon a gyhoeddir gan Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon yn unol â thelerau adrannau 26 a 35 o Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 (fel y'i diwygiwyd) • per y Comisiynydd Seneddol dros Weinyddiaeth i archwilio materion y Cyngor • per Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i archwilio materion y Cyngor • Cod Arfer Gorau, sy'n berthnasol i Aelodau a staff, sy'n nodi'r safonau ymddygiad sy'n ofynnol gan y rhai sy'n ymwneud â phenderfyniadau ariannol ac wrth ymdrin â'r cyhoedd • Deddf Credyd Defnyddwyr 1974 a chanllawiau a gyhoeddir gan y Swyddfa Masnachu Teg Gellir cael copïau o'r Cyfarwyddiadau Cyfrifon a'r Cod Arfer Gorau yn rhad ac am ddim drwy ysgrifennu at Gyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Canolog y Cyngor. Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyfrifyddu ar wahân am ei weithgareddau cyffredinol a dosbarthu'r Loteri. Dan Gyfarwyddiadau Cyfrifon ar wahân mae'r driniaeth gyfrifyddu a gaiff grantiau cyffredinol a grantiau'r Loteri yn wahanol iawn. Felly, gan ystyried paragraff 359 o Ddatganiad Arfer a Argymhellir y Comisiwn Elusennau (a ddiwygiwyd 2005), ym marn yr Ymddiriedolwyr mae'n amhriodol paratoi cyfrif cyfunol gan na fyddai'n rhoi darlun gwir a theg o'r ffordd y defnyddia'r Cyngor ei adnoddau.

Rheoli perygl Yn ystod y flwyddyn, mae Aelodau o'r Cyngor ac aelodau o'r Pwyllgor Archwilio wedi adolygu asesiad o'r prif beryglon strategol, busnes a gweithredol y mae'r Cyngor yn agored iddynt ac wedi cytuno ar weithdrefnau a chyfundrefnau adrodd i reoli a lleihau'r peryglon hyn. Caiff cofrestr o beryglon i'r sefydliad cyfan ei chynnal a'i hystyried a'i hadolygu'n rheolaidd gan y Bwrdd Rheoli a'r Uwch Dîm Rheoli.

96

Sefydlir llinellau clir o ddirprwyo ac awdurdodi i staff i gydnabod a rheoli peryglon adrannol i leihau unrhyw effaith bosibl ar y Cyngor pe cyfyd unrhyw un o'r peryglon hyn. Nododd y Cyngor feysydd allweddol o berygl y buom yn eu gwerthuso a'u rheoli eleni. Mae’r rhain yn cynnwys: gweithredu a darparu penderfyniadau'r Adolygiad Buddsoddi; ein Hadolygiad Sefydliadol i wneud arbedion cost ac effeithlonrwydd sylweddol i gyflawni targedau Llywodraeth Cymru; a rheoli prosiectau mawrion, gan gynnwys tri datblygiad cyfalaf gydag arian y Loteri a thair menter ag arian Ewrop.

Dosbarthu arian y Loteri Deddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 (fel y'i diwygiwyd) a sefydlodd y Loteri Genedlaethol er mwyn codi arian i gefnogi achosion da yn y "celfyddydau, chwaraeon, prosiectau treftadaeth cenedlaethol, prosiectau elusennol a phrosiectau i nodi'r mileniwm”. Y Cyngor yw un o'r cyrff sy'n gyfrifol am ddosbarthu'r arian hwn. Dan Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 (fel y'i diwygiwyd) mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi datganiad cyfrifon am ei weithgareddau dosbarthu'r Loteri mewn ffurf ac ar sail a bennir gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon. Mae Cyfarwyddyd Cyfrifon y Loteri Genedlaethol yn ei gwneud yn ofynnol i'r holl gostau y gellir eu priodoli'n iawn i weithgareddau'r Loteri Genedlaethol gael eu hariannu o incwm y Loteri. Mae'n ofynnol i'r Cyngor roi cyfrif am ei weithgareddau cyffredinol ar wahân. O ystyried ansicrwydd lefel arian Loteri'r dyfodol yn y cyfnod cyn Gemau 2012, ataliwyd y rhaglen Cyfalaf am grantiau mawrion o Ebrill 2007 ac erys felly tan Fawrth 2012. Ond roedd y Cyngor yn benderfynol o barhau i reoli a darparu prosiectau sydd ar waith a'r rhai a gofrestrwyd eisoes am arian strategol felly bu dyraniad cyllidebol priodol ar gael drwy gydol y cyfnod hwn. Ymgynghora'r Cyngor ar hyn o bryd ar strategaeth Cyfalaf newydd a fydd ar waith o Ebrill 2012.


Mae'r Pwyllgor Cyfalaf yn cynghori'r Cyngor ar y gwaith o ddatblygu polisïau ar ddatblygu cyfalaf ac yn gwneud argymhellion ynghylch ceisiadau unigol am grantiau cyfalaf. Cyflogwyd aseswyr allanol annibynnol i gynghori ar bob cais i'r Loteri am gyfalaf o £100,000 neu fwy. Y Cyngor sy'n gwneud y penderfyniadau terfynol am ddyfarnu grantiau Cyfalaf o fwy na £250,000. Aelodau'r Pwyllgor Cyfalaf sy'n gwasanaethu er 1 Ebrill 2010: Robin Morrison, Cadeirydd (Aelod o'r Cyngor) Isabel Hitchman (aelod annibynnol) Jonathan Adams (aelod annibynnol) Janet Roberts (aelod annibynnol) Maggie Hampton (Aelod o'r Cyngor) (hyd Fedi 2010) Yr Athro Gerwyn Wiliams (Aelod o'r Cyngor) (o Chwefror 2011)

Prif ddiben y Cyngor yw cynorthwyo a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru er budd pobl ledled y wlad. Y brif ffordd y ceisia’r y Cyngor gyflawni'r diben hwn yw drwy lunio strategaethau celfyddydol, ymchwil, a rhoi grantiau rheolaidd a rhai untro i sefydliadau ac unigolion mewn cyd-destun strategol a datblygiadol. Cefnogir prosesau rhoi grantiau gan broses o fonitro ac asesu i sicrhau y defnyddir arian cyhoeddus yn effeithiol at y dibenion a nodwyd. Rheola'r Cyngor hefyd ystod o weithgareddau a gwasanaethau lle nad yw grantiau'n rhan ohonynt, yn aml mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac eraill.

Prif amcanion y flwyddyn Mae blaenoriaethau strategol y Cyngor ar gyfer 2010/11 yn y tabl dilynol yn ôl ein themâu corfforaethol, ochr yn ochr â'r cyflawniadau perthnasol yn y flwyddyn:

Dirprwyodd y Cyngor y gwaith o roi grantiau ar gyfer ffilm i Asiantaeth Ffilm Cymru. Mae telerau'r ddirprwyaeth allanol wedi'u nodi mewn cytundeb ffurfiol gyda'r Asiantaeth ac maent yn bodloni amodau Datganiad o Ofynion Ariannol y Cyngor.

Amcanion, gweithgareddau, cyflawniadau a pherfformiad er budd y cyhoedd Amcanion siartredig y Cyngor yw: (a) datblygu a gwella gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymarfer y celfyddydau; (b) gwneud y celfyddydau’n fwy hygyrch i’r cyhoedd; (c) cynghori Llywodraeth Cymru, Adrannau ein Llywodraeth, awdurdodau lleol, Cynghorau Celfyddydau'r Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr a chyrff eraill a chydweithredu â hwy ar unrhyw faterion, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, â'r amcanion blaenorol; (d) cyflawni ein hamcanion drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

97


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Cefnogi creu celfyddyd wych Cefnogwn artistiaid a sefydliadau celfyddydol sy'n arddangos y safonau uchaf o ran dychymyg, gallu a menter. Yn gyfnewid am hyn, disgwyliwn iddynt ymdrechu i gynhyrchu gwaith o safon sy'n denu a thyfu cynulleidfaoedd ac ymgysylltu â hwy. Drwy wneud hyn, gallwn amlygu ystod o weithgarwch celfyddydol o safon sy'n ysbrydoli eraill i'w efelychu.

98

• Byddwn wedi gorffen ein Hadolygiad Buddsoddi ac wedi nodi ein rhwydwaith cenedlaethol newydd o sefydliadau refeniw.

• Cyhoeddasom ganlyniad ein Hadolygiad ym Mehefin 2010. Penderfynwyd ar lefel ariannu 2011/12 pob sefydliad refeniw yn Rhagfyr 2010 wrth i ni gyhoeddi Gwireddu ein Gweledigaeth: Strategaeth er Llwyddiant.

• Byddwn wedi gorffen ein hadolygiad o raglenni grant mewn cymorth ac arian y Loteri gan gyhoeddi strategaeth ariannol newydd.

• Cyhoeddwyd canllawiau yn Chwefror 2011 yn gam cyntaf mewn proses ehangach o adnewyddu a gwblheir erbyn hydref 2011. Gorffennwyd ymgynghoriadau diweddar ar feysydd newydd o bolisi ariannu.

• Byddwn wedi gorffen rownd bellach o ddyfarniadau Cymru Greadigol ac wedi rhoi pedwar dyfarniad Llysgenhadon Cymru Greadigol. Byddwn wedi gwerthuso rhaglen Cymru Greadigol hyd yn hyn ac wedi gwneud argymhellion am ddyfodol y dyfarniadau.

• Cafodd 18 artist proffesiynol grantiau Cymru Greadigol a dyrannodd y panel un dyfarniad Llysgennad. Cwblhawyd prif ran y gwerthusiad o'r cynllun yn yr hydref ond gwneir rhagor o waith ar ddyfodol y grantiau yn 2011/12.

• Gan weithio mewn partneriaeth â'n Hymgynghorwyr Cenedlaethol, byddwn wedi cyflawni gwerthusiadau ansawdd ar gyfer pob un o'n sefydliadau refeniw i borthi cyfarfodydd adolygu blynyddol 2011.

• Ar hyn o bryd mae Ymgynghorwyr Cenedlaethol a swyddogion yn llenwi gwerthusiadau ansawdd. Newidiwyd ein hamserlen adolygu'n flynyddol a chynhaliwn y cyfarfodydd yn Ionawr/Chwefror bob blwyddyn o 2012 ymlaen.

• Byddwn wedi lansio gwefan newydd sy'n darparu gwybodaeth ymarferol am y celfyddydau.

• Lansiwyd ein gwefan newydd yn Awst 2010. Gweithia pob rhan o'r brif wefan ac is-wefan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ac mae ganddynt y gallu i gofrestru ar-lein a dosbarthu ein he-gylchgronau.

• Byddwn wedi gorffen ein rhaglen weithredol o weithgarwch celfyddydau rhyngwladol drwy ddarparu blwyddyn 3 o strategaeth pum mlynedd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Creu 2013.

• Eleni ymgyfranogasom yn nhimau ffocws gwledydd blaenoriaeth newydd Llywodraeth Cymru a phorthwn gynlluniau gweithredol newydd. Datblygodd partneriaeth Cerdd Cymru a ffrwyth honno oedd cais i gynnal WOMEX yng Nghaerdydd yn 2013. Mae'r ddinas ar y rhestr fer. Rheolwn ddau brosiect rhyngwladol ac yn rhan o'r rhain cynaliasom gynhadledd Ewropeaidd lwyddiannus ar bartneriaeth gyhoeddus/breifat yn y celfyddydau.


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Cefnogi creu celfyddyd wych • Byddwn wedi cynnal presenoldeb proffil uchel mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol ac wedi gorffen y paratoadau at ddigwyddiadau 2012. Yn eu plith bydd Gyl y Gelli, Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol a Biennale Gelf Fenis.

• Cydweithrediad rhyngom a phum partner oedd ein presenoldeb yng Ngyl y Gelli dan faner Culture Cymru a oedd yn welliant ar y blynyddoedd a fu. Yn Eisteddfod yr Urdd cynullasom bartneriaid o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol ar lwyfan berfformio agored i arddangos talent broffesiynol ac amatur. Llwyddiant mawr oedd ein presenoldeb yn Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol. Mae'r tîm curadurol i Fiennale Fenis wedi'i bennu a gweithia gyda'r artist a ddewiswyd i greu gwaith newydd a welir mewn lle newydd a mwy canolog. Cytunasom ariannu dros 70 artist a sefydliad celfyddydol o Gymru i fynd yno yn 2011.

• Byddwn wedi ariannu'n Cynllun Gweithredol Cydraddoldebau a darparwn arian datblygu i sefydliadau celfyddydol dan arweiniad pobl anabl a phobl dduon ac ethnig.

• O ganlyniad i'n Hadolygiad Buddsoddi, cefnogwn bedwar sefydliad refeniw sy'n canolbwyntio ar anabledd a datblygasom raglen newydd yr ymgynghorasom arni, Camau Creadigol, i roi arian sy'n targedu artistiaid a sefydliadau fydd yn darparu prosiectau gyda grwpiau a dangynrychiolir ar hyn o bryd ac ar eu cyfer. Terfynwn feini prawf am y rhaglen a disgwyliwn ei lansio yn 2011/12.

Annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt Cefnogwn weithgarwch sy'n cynyddu ac ehangu ymgysylltu'r cyhoedd â'r celfyddydau. Rydym am i bobl fwynhau a phrofi gwaith o safon sy'n ysbrydoli, diddanu a herio. Drwy wneud hynny, hoffwn berswadio pobl y dylai mynychu'r celfyddydau ac ymgyfranogi ohonynt fod yn rhan bwysig o'u bywyd bob dydd.

• Byddwn wedi cytuno â'n portffolio o sefydliadau refeniw ar dargedau newydd i ymgysylltu â'r cyhoedd.

• Buom yn gweithio â'n sefydliadau refeniw drwy gydol hydref 2010 ac wedi gwneud cytundebau ariannu gan gychwyn ar gyfer 2011/12 gyda phob un. Cynhwysa'r cytundebau dargedau am fwy o ymgysylltu â'r cyhoedd a defnyddiwn ganlyniadau ein harolwg blynyddol 2009/10 o'r sefydliadau i bennu data gwaelodlin.

• Cefnogwn, o ganlyniad i'n Hadolygiad Buddsoddi, sefydliadau celfyddydol cymunedol sy'n gyffrous yn artistig a gwydn yn ariannol.

• Yn ein portffolio mae 7 sefydliad celfyddydol cymunedol a gweithiwn yn agos â hwy i lunio gweithdrefnau i fonitro effaith eu gwaith.

• Byddwn wedi codi safon celfyddydau ymgyfranogol drwy hybu rhagor o sefydliadau i ddefnyddio'n blwch offer gwerthuso.

• Cynaliasom gyfarfod datblygu yng ngwanwyn 2010 a dechreuasom waith i adeiladu ar ein fframwaith gwerthuso. O ganlyniad, cynhwysa'n cytundeb refeniw newydd ofyniad sy'n sectorbenodol i sefydliadau cymunedol i weithio gyda ni i wella'r offer gwerthuso cyfredol.

99


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt

100

• Byddwn wedi gorffen a gwerthuso ein rhaglen Splash haf.

• Cymeradwywyd ac ariannwyd 18 prosiect yn 2010/11 . Dechreuasom waith ar gynhyrchu llyfryn gwerthuso a DVD a chynaliasom ddathliad llwyddiannus iawn ym Mawrth 2011. Ceisiwn yn weithredol gefnogaeth barhaus y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a bwriadwn gyhoeddi ein llyfryn a'n DVD erbyn Medi 2011.

• Byddwn wedi gorffen a gwerthuso cam cyntaf ein rhaglen, Cyrraedd y Nod.

• Yn haf 2010 terfynasom ein proses gwerthuso prosiect , cynhyrchu DVD gwerthuso a chynnal digwyddiad gwerthuso a rhwydweithio llwyddiannus yn Chwefror 2011. Cymeradwyodd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru estyniad i gam cyntaf y rhaglen hyd Fedi 2011.

• Byddwn wedi sicrhau cefnogaeth sgiliau Creadigol a Diwylliannol i ariannu prentisiaethau sy'n arfogi artistiaid i weithio mewn lleoliadau cydweithiol ac addysgol.

• Er y buom mewn trafodaethau cychwynnol â Sgiliau Creadigol a Diwylliannol a'n bod yn aelodau o Grp Ymgynghorol Cymru, ni fu cynnydd sylweddol o ran y targed hwn.

• Byddwn wedi ymgynghori ar strategaeth Teithio a Dosbarthu ac wedi'i therfynu â'r nod o ddod ag ystod amrywiol o gelfyddydau o safon i gynulleidfaoedd ehangach ledled Cymru gan grynhoi ein datganiadau polisi yn y sector.

• Datblygasom gynllun Teithio Cenedlaethol newydd ac ymgynghori arno. Cyhoeddir fersiwn derfynol o'r rhaglen yn chwarter cyntaf 2011/12 a bydd yn agored i gais ar gyfer rownd ariannu Medi 2011.

• Byddwn wedi cefnogi'n cynllun Noson Allan i hybu lleiafswm o 550 o ddigwyddiadau gyda 150 ohonynt mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf.

• Cefnogasom 574 digwyddiad eleni gyda 163 ohonynt yn ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf. Dathlodd y cynllun ei benblwydd yn 30 yn 2010/11 a chyhoeddodd Gynllun newydd ar gyfer 2010-12.

• Byddwn wedi cynyddu'n buddsoddiad mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf.

• O'r 450 o geisiadau llwyddiannus y Loteri yn 2010/11, nodwyd bod 96 (21%) yn flaenoriaeth o ran gweithgarwch mewn cymunedau difreintiedig.


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt • Bydd cynnydd yn y gweithgareddau celfyddydol mewn ysgolion wedi digwydd.

• Tynnir data'r targed hwn o'n harolygon sefydliadau refeniw. Ar hyn o bryd coladwn ganlyniadau a dylem fod mewn sefyllfa i'w cyhoeddi erbyn Medi 2011.

• Bydd cynllun peilot Arts Plus wedi'i gyflwyno.

• Cawsom gymeradwyaeth Gweinidogion adrannau Addysg a Threftadaeth Llywodraeth Cymru i symud ymlaen â'r cynllun Arts Plus a datblygasom fframwaith a chanllawiau yn haf a hydref 2010. Dechreuodd gwaith ar y peilot yn chwarter olaf eleni a bydd yn parhau i ran gynnar 2011/12.

• Byddwn wedi sefydlu model darparu ar gyfer rhwydwaith celfyddydau ac iechyd rhithiol ac wedi sicrhau adnoddau ychwanegol i gyflawni'r cynllun gweithredol.

• Yn chwarter cyntaf eleni datblygwyd cynnig wedi'i gostio gan weithgor iechyd a'r celfyddydau i'w ystyried gan y Gweinidog dros Iechyd. Ni fu cynnydd pellach gyda'r fenter ers hynny.

• Byddwn wedi gorffen rhaglen o ymchwil sy'n asesu effaith ein buddsoddi yn y celfyddydau.

• Gorffennwyd a chyhoeddwyd arolwg Celfyddydau Cymru 2010 a datblygasom ymgyrch gynhwysfawr i'r wasg i dynnu sylw at y canfyddiadau. Hefyd paratoesom adroddiad o'n Harolwg Sefydliadau Refeniw 2008/09 i'w gyhoeddi a choladwn o hyd ganlyniadau Arolwg 2009/10.

• Dechreuodd gwaith i ddatblygu fframwaith • Byddwn wedi sefydlu datblygu eleni ond caiff ei wneud erbyn hyn yn gwaelodlin a methodoleg am 2011/12. werthuso effaith ein cynlluniau arian y Loteri.

Ehangu economi’r celfyddydau Cynyddwn lefel yr arian ac adnoddau sydd ar gael i gelfyddydau Cymru.

• Byddwn wedi sicrhau arian Ewrop ar gyfer tri phrosiect rhyngwladol.

• Mae 2 brosiect rhyngwladol – Toolquiz a Practics – ar gynnydd a phery'r gwaith i gael trydydd un. Archwiliwn gynnig am brosiect cerddoriaeth ddigidol a thwristiaeth.

Hoffwn feithrin yn fwyfwy ysbryd entrepreneuraidd ynom ein hunain ac yn y celfyddydau a gefnogwn.

• Byddwn wedi cyflawni targedau ariannol blwyddyn 2 ar gyfer Cyrraedd y Nod a sicrhau arian am yr ail gam o'r cynllun.

• Er y bu ychydig o oedi wrth ryddhau'r arian yng nghamau cynnar y prosiect - roedd cwestiynau heb eu datrys eto rhwng Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a phrif isadran noddi Llywodraeth Cymru - cyflwynwyd pob un o'n ceisiadau'n brydlon. Diwygiwyd y proffiliau ariannol a rhai'r buddiolwyr eleni ond arhoswn ar hyn o bryd am benderfyniad i barhau â'r prosiect i'w ail gam.

101


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Ehangu economi’r celfyddydau Drwy wneud hyn hoffwn annog llai o ddibyniaeth ar gymhorthdal y Llywodraeth.

102

• Byddwn wedi trosoli incwm newydd o'r sector preifat drwy fuddsoddi yn rhaglen y Celfyddydau a Busnes, CultureStep.

• Dyrannwyd arian wedi'i neilltuo i nifer o brosiectau yn hanner cyntaf eleni. O ran incwm trydydd parti, dangosai'r adroddiad blynyddol y cafwyd £7.52 am bob punt a fuddsoddwyd. Ar draws holl raglen CultureStep, atynnai £87,445 o arian y cyhoedd fuddsoddiad busnes o £694,093.

• Byddwn wedi cynyddu gwerth a nifer benthyciadau'r Cynllun Casglu ac ymchwilio i fentrau datblygu marchnadoedd eraill ar gyfer y celfyddydau gweledol a chymwys.

• Er iddynt wella ychydig yn chwarter olaf eleni, bu cwymp sylweddol yn y pryniadau celfyddyd weledol a chymwys gyda chymorth ein cynllun benthyg di-log - 18% mewn nifer a 15% mewn gwerth. Proseswyd 1,091 benthyciad (gwerth £762,104) yn 2009/10 a 895 (gwerth £645,012) yn 2010/11. Roedd hyn fwy na thebyg i'w ddisgwyl yn yr hinsawdd economaidd. Wrth symud ymlaen gyda diwygio'n strategaethau celfyddydol, ystyriwn farchnata'r cynllun ac adolygu ei delerau a'i amodau. Cyflwynwn hefyd geisiadau benthyg ar-lein drwy rwydwaith yr orielau.

• Byddwn wedi cytuno ar dargedau cynhyrchu incwm newydd gyda'n sefydliadau refeniw.

• Wrth negodi cytundebau ariannu 2011/12 gyda'n sefydliadau refeniw, buom yn trafod y gobaith am lai o ddibyniaeth ar ein grantiau refeniw blynyddol. Y casgliad oedd bod angen rhagor o amser i ddiffinio targedau priodol a chyraeddadwy, felly parhawn i weithio gyda'r sefydliadau tua'r nod hwn.

• Byddwn wedi cynnal Symposiwm Marchnata i wella sgiliau proffesiynol a thechnolegol.

• Cynhaliwyd y Symposiwm yn Hydref 2010. Cofrestrwyd 129 o bobl ac roedd y digwyddiad yn llwyddiant.

• Byddwn wedi cynhyrchu strategaeth datblygu gweithlu/busnes yn rhan o ffordd newydd o fynd ati o ran y diwydiannau creadigol.

• Dechreuodd deialog gychwynnol â Phanel Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru a chynhyrchwyd dogfen gwmpasu ddrafft. Mae ein Prif Weithredwr yn aelod o'r Panel.

• Byddwn wedi cyhoeddi strategaeth codi arian.

• Ni fu cynnydd yn y gwaith hwn eleni.

• Bydd gennym strategaeth arian cyfalaf newydd ar waith.

• Cymeradwywyd strategaeth gyfalaf ddrafft gan y Cyngor ym Mawrth 2011 ac ymgynghorir arni'n fuan.


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Ehangu economi’r celfyddydau • Mewn partneriaeth â Chroeso Cymru, byddwn wedi cyfrannu at weithredu Cynllun gweithredol Twristiaeth Ddiwylliannol.

• Cyfanasom at adolygu gwaith y Bartneriaeth Twristiaeth Ddiwylliannol.

• Byddwn wedi gorffen rhaglen o ddigwyddiadau a chyhoeddiadau eiriolaeth sy'n profi cyfraniad y celfyddydau at fywyd y genedl.

• Cynyrchiasom nifer o gyhoeddiadau a brofai fudd y celfyddydau. Ategwyd cylchlythyrau a dargedai Aelodau o'r Cynulliad, Aelodau Seneddol, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill gan astudiaethau achos i'r wasg a'r cyfryngau. Â'r gwaith hwn rhagddo.

• Byddwn wedi hybu o leiaf un gynhadledd neu ddigwyddiad ar y cyd gyda chorff arall a noddir gan Lywodraeth Cymru yn y sector diwylliannol.

• Cynaliasom uwchgynhadledd Treftadaeth a'r Celfyddydau ar y cyd â Chadw yng Nghastell Caerffili yn Hydref 2010. Hefyd trefnasom gyfle arddangos Cerdd Cymru a groesawyd yn frwd yn WOMEX yn Copenhagen.

Gwneud y Cyngor Celfyddydau yn fusnes effeithiol ac effeithlon Craffwn ar ein defnydd o adnoddau i sicrhau y darparwn wasanaeth cyhoeddus effeithiol sy'n cynnig gwerth am arian.

• Byddwn wedi cyflawni 1.5% o leihad yn ein costau rhedeg drwy symlhau ein prosesau busnes, ein caffael, ein strwythurau a'n defnydd o TG.

• Byddwn wedi llunio cynllun Hoffwn greu gweithredol a dechrau sefydliad sy'n fawr ei barch am ansawdd ei gweithredu'r argymhellion yn ein harolwg staff ac weithgareddau ac adroddiadau Buddsoddwyr sy'n ffynhonnell mewn Pobl. awdurdodol o arbenigedd celfyddydol. • Byddwn wedi llunio cynllun gweithredol mewn ymateb i'r Adolygiad Llywodraethu. Drwy wneud hynny gallwn arddangos y darparwn wasanaeth • Byddwn wedi cyflwyno polisi amgylcheddol. cyhoeddus hanfodol i bobl Cymru.

• Eleni gosododd Llywodraeth Cymru darged i ni leihau ein costau rhedeg gan 12% dros y tair blynedd hyd 2013/14. Wedyn cychwynasom ar Adolygiad Sefydliadol gan lunio'r cylch gorchwyl a chynllun y prosiect. Arbedwyd yn flynyddol tua 10% drwy fentrau yn y flwyddyn i atal neu ailamserlennu gwariant. • Cwblhawyd ein cynllun Buddsoddwyr mewn Pobl a sefydlwyd grp i weithredu argymhellion ein harolwg staff. Mewn ymgynghoriad â phob aelod o'r staff, datblygodd y grp gynllun gweithredol ac ymgyferfydd o hyd i'w fonitro.

• Diddymwyd Adolygiad Llywodraethu arfaethedig Llywodraeth Cymru. • Cynhyrchwyd polisi amgylcheddol. Sefydlwyd rhagor o gyfleusterau ailgylchu a rhoddwyd offer gwell o ran defnyddio ynni yn lle tair dyfais copïo/ argraffu. Cafwyd arbedion ynni a gwario drwy leihau amser gweithredu'r system gwresogi ac oeri.

103


Thema gorfforaethol/ Blaenoriaethau Maes strategol

Cyflawniadau a pherfformiad

Gwneud y Cyngor Celfyddydau yn fusnes effeithiol ac effeithlon • Cynhaliwn ein hymwneud gweithredol mewn dwy bartneriaeth ag awdurdodau lleol gyda'r bwriad o ddarparu gwasanaethau ar y cyd.

Monitrir perfformiad yn fanwl yn erbyn y dangosyddion hyn ac adroddir arno'n chwarterol i'r Uwch Dîm Rheoli, y Cyngor a Llywodraeth Cymru.

Polisïau dyrannu grantiau Gwahodda'r Cyngor geisiadau am grantiau rheolaidd ac untro gan sefydliadau ac unigolion a monitra'r defnydd priodol ac effeithiol o'r grantiau hynny. Yn ogystal â bodloni amcanion strategol y Cyngor, rhaid i geisiadau ddangos budd i bobl Cymru ledled y sectorau rhanbarthol, diwylliannol ac economaidd. Ariennir grantiau rheolaidd drwy grant mewn cymorth yn unig ond gellir ariannu grantiau untro drwy grant mewn cymorth neu incwm y Loteri. Dan delerau Cyfarwyddiadau Polisi'r Loteri mae'r Cyngor yn rhoi grantiau ar gyfer prosiectau cyfalaf a phrosiectau eraill o dan gynlluniau refeniw sy'n ymwneud â'r celfyddydau yng Nghymru. Mae grantiau cyfalaf, i sefydliadau yn unig, yn helpu i brynu, gwella, adfer, adeiladu neu greu ased sydd i'w ddefnyddio'n barhaus. Fel y nodir uchod, nid yw'r Cyngor yn derbyn ceisiadau ar gyfer grantiau mawrion er Ebrill 2007 ond mae'r rhaglen Gyfalaf ar agor i grantiau bychain (£2,000-£10,000) yn amodol ar uchafswm o 90% o'r costau cymwys. Mae'n debyg yr ail-egyr y rhaglen yn Ebrill 2012. Dirprwyodd y Cyngor y gwaith o roi grantiau ar gyfer ffilm i Asiantaeth Ffilm Cymru (‘yr Asiantaeth’) . Mae telerau'r ddirprwyaeth allanol wedi'u nodi mewn cytundeb ffurfiol gyda'r Asiantaeth ac maent yn

104

• Gweithiwn o hyd â phartneriaeth ClymuCelf sy'n cynnwys saith awdurdod lleol yn y De. Mae'r bartneriaeth yn ymroddedig i gyflawni arbedion effeithlonrwydd o 10% a gweithia tuag at weithredu hyn yn ffurfiol erbyn hydref 2011. Mae partneriaeth yn y Gogledd megis cychwyn a dim ond un cyfarfod cynllunio cychwynnol a gynhaliwyd eleni.

bodloni amodau Datganiad Gofynion Ariannol y Cyngor. Adnewyddwyd y cytundeb diweddaraf o 1 Ebrill 2011 a daw i ben ar 31 Mawrth 2012. Nid yw goblygiadau Swyddog Cyfrifyddu'r Cyngor wedi newid oherwydd y ddirprwyaeth ond mae'n fodlon bod yr Asiantaeth a'i systemau yn addas i ymgymryd â'r swyddogaethau dirprwyedig, gan gynnwys: asesu ceisiadau i ariannu ffilmiau; dal arian y Loteri a ddyrannwyd iddi gan y Cyngor at y diben hwnnw, bod yn gyfrifol amdano a'i ddosbarthu; a monitro prosiectau a gaiff eu hariannu. Mae'r cytundeb dirprwyo yn caniatáu i archwilwyr mewnol y Cyngor ac Archwilydd Cyffredinol Cymru gael mynediad priodol i'r Asiantaeth ar gyfer adolygu’r modd y mae'n gweithredu'r swyddogaethau a ddirprwywyd iddi. Mae grantiau cynllun refeniw ar gael i helpu i ariannu prosiectau artistig o safon ac iddynt gyfyngiad amser sy'n cyflawni blaenoriaethau ariannu'r Cyngor orau. Bu rhai newidiadau polisi o 1 Ebrill 2011 yn y grantiau hyn:


hyd at 31 Mawrth 2011

o 1 Ebrill 2011

Mae grantiau hyfforddi yn ymgymryd â hyfforddiant celfyddydol neu ei brynu neu ei darparu

£250 - £5,000 (sefydliadau sy'n ymgymryd â hyfforddiant) £250 - £2,000 (unigolion) 4 dyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Ebrill, Mehefin, Medi, ac Ionawr £1,000 - £30,000 (sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant) 2 ddyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Mai a Medi

£250 - £5,000 (sefydliadau sy'n ymgymryd â hyfforddiant) £250 - £2,000 (unigolion) 4 dyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Ebrill, Mehefin, Medi, ac Ionawr £1,000 - £30,000 (sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant) 2 ddyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Ebrill a Medi

Cefnoga grantiau bychain sefydliadau neu unigolion ar gyfer prosiectau peilot neu lle ceir symiau sylweddol o arian o ffynonellau eraill

£250 - £5,000 4 dyddiad cau bob blwyddyn i geisiadau (sefydliadau) – Ebrill, Mehefin, Medi ac Ionawr 3 dyddiad cau bob blwyddyn i geisiadau (unigolion) – Mehefin, Medi ac Ionawr

£250 - £5,000 4 ddyddiad cau bob blwyddyn (sefydliadau ac unigolion) – Ebrill, Mehefin, Medi ac Ionawr

Galluoga Dyfarniadau Cymru Greadigol artistiaid i ddatblygu eu harfer creadigol

£5,001 - £12,000 a £20,000 - £25,000 1 dyddiad cau bob blwyddyn i geisiadau – Mehefin

£5,001 - £12,000 a £20,000 - £25,000 1 dyddiad cau bob blwyddyn i geisiadau – Medi

Cefnoga grantiau Cynhyrchu a Datblygu Sylweddol raglenni mwy o waith i artistiaid unigol a sefydliadau sydd wedi hen ennill eu plwyf

£5,001 - £30,000 (sefydliadau) £5,001 - £20,000 (unigolion) 2 ddyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Mai a Medi

£5,001 - £30,000 (sefydliadau) £5,001 - £20,000 (unigolion) 2 ddyddiad cau bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau – Ebrill a Medi

Math o grant

Uchafswm yr arian sydd ar gael i sefydliadau ac unigolion

75% o gostau cymwys (sefydliadau) 90% o gostau cymwys (unigolion)

Uchafswm yr arian sydd ar gael i awdurdodau lleol a chlystyrau o ysgolion

50% o gostau cymwys

Uchafswm yr arian sydd ar gael lle mai hyrwyddo materion anghelfyddydol yw prif amcan y cais

50% o gostau cymwys

Blaenoriaethau ariannu trosfwaol wrth asesu ceisiadau am grant

1. Prosiectau a gynhelir mewn cymunedau y cydnabyddir eu bod yn ddifreintiedig 2. Prosiectau i hyrwyddo gwaith artistiaid o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol (e.e. pobl anabl a phobl dduon ac ethnig) 3. Prosiectau a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog

105


Ni chaniateir i ymgeiswyr llwyddiannus gael mwy nag un math o grant mewn unrhyw flwyddyn ariannol. Dyma'r prif gynlluniau ariannu ond cyhoedda'r Cyngor ganllawiau cyffredinol ar ariannu sefydliadau ac unigolion sy'n cynnwys manylion llawn am flaenoriaethau ariannu a meini prawf cymhwyster. Mae'r rhain ar gael o unrhyw un o swyddfeydd y Cyngor ac o'r wefan: www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk.

Prif weithgareddau dosbarthu'r Loteri Cafodd y Cyngor 588 (2009/10: 452) o geisiadau Loteri yn y flwyddyn, ac roedd 7 ohonynt (2009/10: 4) ar gyfer cynlluniau cyfalaf a 581(2009/10: 448) ar gyfer cynlluniau refeniw. Cyfanswm o 450 (2009/10: 365) o grantiau a gynigid a roddai gyfanswm o £6,169,000 (2009/10: £8,977,000) ac o hynny roedd £516,000 (2009/10: £5,467,000) yn grantiau cyfalaf a £5,653,000 (2009/10: £3,510,000) yn grantiau cynllun refeniw. Roedd yr ymrwymiadau (h.y. grantiau a dderbyniwyd ond nas talwyd) ar ddiwedd y flwyddyn yn dod i gyfanswm o £9,163,000 (2010: £8,700,000) ac o hynny roedd £6,496,000 (2010: £7,226,000) ar gyfer grantiau cyfalaf a £2,667,000 (2010: £1,474,000) ar gyfer grantiau cynlluniau refeniw.

Mae balansau a ddelir gan Gronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol yn aros o dan ofal yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon felly, er bod y Cyngor yn cael incwm buddsoddi ar ei gyfran o falansau o'r fath, nid oes gan y Cyngor bwerau buddsoddi dros y Gronfa.

Canlyniadau ariannol Dengys Cyfrif Dosbarthu'r Loteri gyfran 2010/11 y Cyngor o enillion y Loteri Genedlaethol sef £12,878,000 (2009/10: £12,338,000), a chynnydd yn yr arian am y flwyddyn o £2,533,000 (2009/10: lleihad o £861,000) a drosglwyddwyd i'r cronfeydd wrth gefn. Ym mis Chwefror 2008, pasiwyd offeryn statudol a oedd yn golygu ei bod yn bosibl trosglwyddo hyd at £1,085,000,000 o Gronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol i Gronfa Dosbarthu Loteri'r Gemau Olympaidd er mwyn talu rhywfaint o gostau cynnal Gemau Olympaidd Llundain 2012. Roedd y Cyngor yn ymrwymedig i gyfrannu hyd at £3,552,000 yn y cais gwreiddiol, ac mae'r gorchymyn hwn yn caniatáu trosglwyddo hyd at £4,509,000 yn ychwanegol. Disgwylir i symiau tebyg gael eu trosglwyddo bob tri mis tan fis Awst 2012. Yn 2010/11 roedd cyfanswm o drosglwyddiadau o £2,169,000 (2009/10 £2,169,000).

Adolygiad ariannol Mae gan y Cyngor ddwy brif ffynhonnell ariannu: grant mewn cymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru; a chyfran o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol, oherwydd ein bod yn un o'r cyrff sy'n dosbarthu'r arian i achosion da. Mae'n ofynnol i'r Cyngor roi cyfrif am ei weithgareddau cyffredinol ar wahân.

Buddsoddi Rheolir pwerau i fuddsoddi gan Ddeddf yr Ymddiriedolwyr 2000 a'r Datganiad Rheoli a'r Memorandwm Ariannol a gyflwynir gan Weinidogion Cymru a Chyfarwyddiadau Ariannol a gyflwynir gan Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon. Polisi'r Cyngor yw cael yr elw mwyaf posibl o fewn y telerau hyn. Cawn log ar gyfradd a negodwyd ar sail gyfradd sylfaenol y banc ar bob balans credyd yng nghyfrifon cyfredol y Cyngor. O bryd i'w gilydd, mae'n bosibl y bydd cyfraddau uwch ar gael ar gyfer cronfeydd cyfyngedig ar adnau hirdymor.

106

Cyfanswm y cynigion grant a wnaed eleni oedd £6,169,000 (2009/10: £8,977,000). Cofnodir £5,805,000 (2009/10: £8,880,000) yn wariant grant, sy’n adlewyrchu cynigion a wnaed eleni a blynyddoedd cynt a dderbyniwyd yn ffurfiol eleni. Cyfanswm yr ymrwymiadau amhendant ar 31 Mawrth 2011, nas cofnodwyd yn wariant yn Natganiad Gwariant Net Cynhwysfawr oedd £246,000 (2010: £157,000). Mae'r cynnydd sylweddol mewn arian y Loteri ar gyfer y flwyddyn, a'r gostyngiad sylweddol mewn cynigion grant a wnaed, wedi codi oherwydd amseru ceisiadau grant datblygu cyfalaf. Neilltuwyd rhyw £3,000,000 o arian ond ni chyrhaeddodd y cais y cam penderfynu eto. Disgwylir iddo gael ei asesu yng Ngorffennaf 2011. Y balans yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol ar 31 Mawrth 2011 oedd £14,120,000 (2010: £11,994,000). Dengys y cyfrifon warged cronnus o arian o £5,305,000 (2010: £2,772,000).


Cynlluniau ar gyfer y dyfodol Pery'r Cyngor i fod yn ddosbarthwr i'r Loteri tan 2019 fydd yn golygu buddsoddi rhyw £12 miliwn bob blwyddyn i’r celfyddydau yng Nghymru. Lluniodd y Cyngor Gynllun Gweithredol newydd i 2011/12 sef blwyddyn olaf ein Cynllun Corfforaethol a gyhoeddwyd yn gyntaf yn 2008 a'i ddiweddaru yn 2009. Rydym o hyd yn ymroddedig i'n cenhadaeth a'n blaenoriaethau a dyfalbarhawn i gefnogi celfyddyd o'r safon uchaf a sicrhau'r hygyrchedd rhwyddaf i'r celfyddydau i bobl ledled Cymru. Adeiladwn d ar graig yr oesoedd. Dengys ein Harolwg o Gelfyddydau Cymru 2010 lefelau o fynychu na welwyd eu tebyg erioed o'r blaen ac ymgyfranogi'n tyfu'n gyflymaf ymhlith rhai o'r cymunedau mwyaf difreintiedig. Ar ôl gorffen ein Hadolygiad Buddsoddi yn 2010/11, tasg allweddol i ni eleni yw cefnogi'n portffolio newydd o sefydliadau refeniw i gyflawni ein gobeithion. Yn y dyfodol gweithiwn gyda'r sefydliadau hyn i'w helpu i wella eu heffeithlonrwydd a'u heffeithiolrwydd. Yn gyson â'r nodau hyn yw'r gobaith - a rennir â Llywodraeth Cymru - y dylwn annog sefydliadau a ariannwn i ddatblygu ffynonellau newydd o incwm y tu hwnt i arian cyfredol y cyhoedd.

Yn ein datblygiadau polisi, gweithredwn gynigion cyffrous newydd i ymgysylltu plant a phobl ifainc â'r celfyddydau, hybu celfyddyd gyhoeddus a chynyddu buddsoddiad mewn teithio cenedlaethol. Gofynnwyd i ni gan y Gweinidog dros Dreftadaeth graffu ar hygyrchedd i'r celfyddydau ledled Cymru, yn enwedig ar lefel gymunedol a gwirfoddol. Blaenoriaeth bwysig yw sicrhau bod ein gweithrediadau ein hunain yn effeithlon a chosteffeithiol. Dechreuasom Adolygiad Sefydliadol sydd â'r nod o leihau o leiaf 12% yn ein costau rhedeg erbyn Mawrth 2014. Ystyriwn bob agwedd ar ein gwaith gan gynnwys ein prosesau busnes, caffael, strwythurau a'n buddsoddiad mewn technoleg. Ymgorfforwn ffyrdd o leihau ein heffaith ar yr amgylchedd yn ein cynlluniau effeithlonrwydd. Yn 2011/12 datblygwn Gynllun Corfforaethol tair blynedd newydd ar gyfer 2012-15. Yn sgil etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mai 2011, porthir ein Cynllun gan flaenoriaethau polisi Llywodraeth newydd Cymru gan weithio gyda'r Gweinidog dros Dai, Adnewyddu a Threftadaeth. Dyma'n themâu corfforaethol a'r gweithgareddau a gynlluniwyd ar gyfer 2011/12:

Gan ddechrau ar 1 Ebrill 2011 trosglwyddodd y Gweinidog dros Dreftadaeth gyfrifoldeb dros ariannu Canolfan Mileniwm Cymru o ddwylo Llywodraeth Cymru i'r Cyngor. Cytunwyd ar becyn tair blynedd o arian refeniw a chyfalaf. Gwerthusasom sefyllfa'r Ganolfan yn erbyn meysydd allweddol o berygl a buom yn trafod gyda'i Bwrdd a'i uwch weithwyr. Buom hefyd yn mynychu cyfarfodydd y Bwrdd a chyfrannu at waith monitro Llywodraeth Cymru ers amser cyn y trosglwyddo. Rydym yn hyderus bod gennym y gallu i reoli'r berthynas newydd hon. Agweddau eraill ar ein datblygiad o'r portffolio fydd mentrau strategol o bwys i ddatblygu ymarfer y celfyddydau. Er enghraifft crëwn un sefydliad cenedlaethol i ddatblygu Llenyddiaeth (yn y Gymraeg a'r Saesneg) a strwythurau newydd i hybu cyfleoedd creadigol i ddawnswyr.

107


Thema gorfforaethol/maes strategol

Blaenoriaethau 2011/12

Cefnogi creu celfyddyd wych Erbyn 2012 buddsoddwn mewn portffolio o sefydliadau a ariennir sydd mewn gwell sefyllfa i lwyddo yn artistig ac yn ariannol.

• Byddwn wedi cyhoeddi adroddiadau cyfarfod adolygu blynyddol pob sefydliad refeniw gan adrodd ar eu cynnydd a'u cyflawniad o ran targedau penodol a'r buddion a ddaw o'r cyflawniadau hyn. • Gan weithio mewn partneriaeth gyda'n hymgynghorwyr cenedlaethol, byddwn wedi gwerthuso ansawdd pob sefydliad refeniw i borthi eu cyfarfodydd adolygu blynyddol yn 2012. • Bydd sefydliadau refeniw wedi cyflawni eu targedau codi incwm y cytunwyd arnynt y mae eu manylion yn eu cyllidebau eu hunain ac o ganlyniad gweithiant tuag at fod yn llai dibynnol ar arian y Cyngor. • Byddwn wedi gorffen ein hadolygiad o raglenni arian grant mewn cymorth a'r Loteri ac wedi rhoi ein rhaglen o gynlluniau newydd ar waith. Byddwn wedi cynhyrchu adroddiad sy'n dangos dosbarthiad yr arian hwn a'r effaith a ddisgwylir. • Byddwn wedi cytuno ar bartneriaeth tair blynedd newydd â'r British Council a chreu cynllun gweithredol blynyddol ar y cyd. Byddwn wedi creu a bod wrthi'n gweithredu offeryn gwerthuso i'n prosiectau rhyngwladol.

Annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt Erbyn 2012 byddwn wedi cynyddu lefelau mynychu celfyddydau Cymru a chymryd rhan ynddynt gan 3%.

• Bydd ein sefydliadau refeniw wedi cyflawni targedau y cytunwyd arnynt o ran mynychu ac ymgyfranogi a byddant wedi arddangos yn glir eu ffordd o gynyddu nifer y bobl sy'n mynychu'r gweithgareddau a ariannwn a chymryd rhan ynddynt. • Byddwn wedi codi safon celfyddydau ymgyfranogol drwy hybu rhagor o sefydliadau i ddefnyddio'n blwch offer gwerthuso. • Byddwn wedi cefnogi Noson Allan i hybu lleiafswm o 550 digwyddiad, 150 ohonynt mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf a 10 prosiect i Hyrwyddwyr Ifainc. • Byddwn wedi cael cefnogaeth i'n rhaglen Celfyddydau Splash a darparu 18 prosiect arall sy'n tynnu i mewn 800 o bobl ifainc sydd mewn perygl.

108


Thema gorfforaethol/maes strategol

Blaenoriaethau 2011/12

Annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt • Byddwn wedi cael arian am ail gam ein rhaglen Cyrraedd y Nod ac yn ei darparu, sy'n tynnu i mewn 3,750 o bobl ifainc i'r celfyddydau. • Byddwn wedi datblygu cynllun gweithredol ar gyfer Newid Bywydau, ein strategaeth i blant, pobl ifainc a'r celfyddydau sy'n cynnwys lleihau anghydraddoldebau diwylliannol ymhlith plant a'u rhieni sy'n ofynnol yn strategaeth Tlodi Plant Cymru Llywodraeth Cymru. • Byddwn wedi gweld cyflwyno cynllun peilot Camau Celf a chael cymeradwyaeth y Gweinidog i gyflwyno'r cynllun. • Byddwn wedi sefydlu model darparu ar gyfer rhwydwaith celfyddydau ac iechyd rhithiol ac wedi sicrhau adnoddau ychwanegol i gyflawni'r cynllun gweithredol. • Drwy ragor o fuddsoddi byddwn wedi cynyddu ymgysylltu ac ymgyfranogi yn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf gan 5% ar lefelau cyfredol. • Drwy bartneriaid yr Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth byddwn wedi ymgysylltu â 45,000 o bobl mewn rhaglenni celfyddydol ledled Cymru.

Ehangu economi’r celfyddydau Erbyn 2012 byddwn wedi cynyddu ein trosiant gydag o leiaf 10% o'n hincwm yn deillio o ffynonellau newydd. Hefyd byddwn wedi cynyddu gwerth ac effaith y buddsoddiad presennol yn y celfyddydau.

• Byddwn wedi llwyddo wrth gynnig am drydydd prosiect Ewropeaidd rhyngwladol. • Byddwn wedi cyflawni ein targedau ariannol ar gyfer cam cyntaf Cyrraedd y Nod a sicrhau arian am yr ail gam. • Bydd gennym strategaeth arian cyfalaf newydd ar waith. • Byddwn wedi trosoli incwm o'r sector preifat i gefnogi'r celfyddydau. • Byddwn wedi gweithio gydag artistiaid a sefydliadau celfyddydol i wella ansawdd eu technoleg a'u sgiliau proffesiynol.

109


Thema gorfforaethol/maes strategol

Blaenoriaethau 2011/12

Ehangu economi’r celfyddydau • Byddwn wedi gorffen rhaglen o ddigwyddiadau a chyhoeddiadau eiriolaeth sy'n profi cyfraniad y celfyddydau at fywyd y genedl. • Byddwn wedi cynyddu gwerth a nifer benthyciadau'r Cynllun Casglu.

Gwneud y Cyngor Celfyddydau yn fusnes effeithiol ac effeithlon Erbyn 2012 gallwn arddangos ein bod yn sefydliad mwy effeithiol ac effeithlon.

• Byddwn wedi cyflawni o leiaf 12% o ostyngiad yn ein costau rhedeg yn rhan o'r Adolygiad Sefydliadol. • Byddwn wedi creu gweithle cadarnhaol sy'n annog staff i gyflawni eu potensial llawn. • Byddwn wedi lleihau ein defnydd o bapur ac argraffu gan 15%. • Byddwn wedi creu a chynnal cronfa ddata fydd yn darparu tystiolaeth glir o gyflawni targedau yn ein Cynllun Corfforaethol. • Bydd gennym ar waith o leiaf 1 cytundeb protocol cydweithio â sefydliad arall. • Bydd gennym bresenoldeb proffil uchel mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol allweddol gan gynnwys Gyl y Gelli, Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol a Biennale Fenis. Drwy'r digwyddiadau hyn byddwn wedi codi proffil y Cyngor ac felly'r celfyddydau yng Nghymru.

110


Adnoddau dynol

Taliadau masnach a symiau taladwy eraill

Cyfle cyfartal

Dan Ddeddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr (Llog) 1998, a Chod Arfer Talu Gwell Llywodraeth y DU, mae'n ofynnol i'r Cyngor dalu anfonebau cyflenwyr lle na cheir anghydfod o fewn 30 diwrnod oddi ar gael nwyddau neu wasanaethau neu anfoneb ddilys, pa un bynnag yw'r hwyraf.

Mae'r Cyngor yn ymroddedig i bolisi cyfle cyfartal o ran ei arferion cyflogi. Yn benodol, mae'r Cyngor yn anelu at sicrhau na fydd dim un darpar weithiwr na gweithiwr gwirioneddol yn cael eu trin yn fwy ffafriol neu'n llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, rhyw, statws priodasol neu statws rhiant, cenedligrwydd, cred wleidyddol, hil, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol. Mae'r Cyngor ar y Gofrestr Genedlaethol o Ddefnyddwyr Symbolau Anabledd sy'n adlewyrchu ei ymroddiad i sicrhau bod cyfleusterau priodol ar gael i weithwyr anabl.

Absenoldeb salwch Yn ystod 2010/11 cyfanswm salwch staff oedd 725 o ddyddiau (2009/10 923 dydd). Cynrychiolai hyn 3.53% (2009/10 3.72%) o'r dyddiau gwaith, gan gynnwys 0.64% (2009/10 1.32%) o ganlyniad i absenoldeb salwch hir dymor (dros 28 dydd).

Cyfathrebu â'r gweithwyr Mae'r Cyngor yn cydnabod yr undeb llafur Unite, ac mae wedi dod i gytundeb gweithdrefnol ag ef; mae cynrychiolwyr rheolwyr a'r undeb yn ymgyfarfod yn rheolaidd i drafod materion cyfredol. Hefyd, cynhelir cyfarfodydd adrannol rheolaidd ac mae'n ofynnol i Gyfarwyddwyr roi adroddiad i'w staff ar faterion a drafodwyd yn y Cyngor ac yng nghyfarfodydd yr Uwch Dîm Rheoli.

Cynllun Pensiwn Mae'r rhan fwyaf o'r gweithwyr yn aelodau o Gynllun Ymddeol 1994 y Cyngor. Mae'r gronfa yn gynllun buddiant diffiniedig. Mae hefyd yn gynllun cyflogwyr lluosog felly ni all y Cyngor nodi ei gyfran o'r asedau a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Yn unol â pholisïau cyfrifyddu'r Cyngor, rhoddwyd cyfrif am y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad diffiniedig, yn unol ag IAS 19.

Nod y Cyngor yw talu'r 100% o anfonebau, yn cynnwys anfonebau y cafwyd anghydfod yn eu cylch pan ddatrysir yr anghydfod, yn unol â'r telerau hyn. Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011, talodd y Cyngor 96% (2009/10: 97%) o'r holl anfonebau o fewn telerau ei bolisi talu. Ers Tachwedd 2008, bwriada'r Cyngor dalu anfonebau o fewn 10 diwrnod, yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru. Ar gyfer 2010/11 talwyd 87% o anfonebau o fewn 10 diwrnod (2009/10: 88%). Ni ragwelir y bydd ein polisi'n newid yn y blynyddoedd i ddod.

Perygl ariannol a rheoli cyfalaf Deil y Cyngor offerynnau ariannol yn bennaf i ariannu ei weithrediadau, er enghraifft symiau derbyniadwy masnachol ac eraill a symiau taladwy ac eraill, ac arian a chyfwerth ag arian sy'n codi'n uniongyrchol o'i weithrediadau. Gwneir y gwaith o reoli peryglon ariannol sy'n deillio o fasnachu offerynnau ariannol, yn bennaf dyledwyr a chredydwyr masnachu, drwy gyfres o bolisïau a gweithdrefnau. Rheolir y peryglon hyn fel a ganlyn:

Perygl hylifedd - Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei swyddogaeth o ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol yn agored i unrhyw berygl hylifedd sylweddol, ac mae'n fodlon bod y balans o fewn Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol ac elw'r Loteri yn y dyfodol yn ddigonol i fodloni ei ymrwymiadau pendant. Perygl cyfraddau llog - Cedwir balansau a gawn gan Lywodraeth Cymru i dalu ymrwymiadau grant a chostau gweithredu, mewn cyfrifon banc cyfradd amrywiol dim rhybudd a oedd â chyfradd llog ar gyfartaledd o 0.5% (2009/10: 0.5%) yn y flwyddyn. Balans yr arian a chyfwerth ag arian ar ddiwedd y flwyddyn a ddaliai'r Cyngor yn y banc oedd £759,000 (2010: £3,000). Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei swyddogaeth o ddosbarthu arian y Loteri yn agored i beryglon cyfradd llog sylweddol.

111


Perygl arian tramor - Nid yw'r Cyngor yn agored i unrhyw beryglon cyfnewid arian tramor sylweddol. Perygl llif arian a chyfwerth ag arian - Nid yw'r Cyngor yn agored i unrhyw beryglon llif arian a chyfwerth ag arian sylweddol.

Digwyddiadau sy'n gysylltiedig â data personol Mae gan y Cyngor reolaethau a pholisïau ar waith i sicrhau cywirdeb data. Sicrha systemau TG fod rheolaeth lem ar ddiogelwch y data. Cyn belled ag y gwyddom, ni chollwyd unrhyw ddata yn y cyfnod dan sylw.

Cyfrifoldeb dros yr amgylchedd Credwn fod gennym gyfrifoldeb i weithredu ein busnes mewn modd cynaliadwy a gweithredu arfer amgylcheddol da. Rydym yn ymroddedig i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a gwella'n barhaus ein perfformiad amgylcheddol sy'n rhan anhepgor o'n dulliau busnes a gweithredu. Adolygasom a chryfhasom ein polisi amgylcheddol ac adolygwn ein holl weithrediadau i sicrhau eu bod mor effeithlon â phosibl. Ymhlith y mentrau a gyflwynwyd mae: • hybu'n weithredol ddefnydd offer cynadledda fideo; • cyfyngu ar deithiau i rai angenrheidiol yn unig a sicrhau y gwneir y rhain yn y dull mwyaf effeithlon o ran ystyriaethau amgylcheddol ac ariannol; • hybu'n weithredol ailgylchu a gwahanu gwastraff yn fewnol; • cyfyngu ar nifer y copïau papur o'n cyhoeddiadau a defnyddio'n weithredol ddulliau electronig lle bynnag bo hynny'n bosibl;

Anogwn safonau amgylcheddol uchel ym mhob prosiect adeiladu a ariannwn ac arianasom brosiect fydd o gymorth i godi ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd a rhoi cyngor ymarferol i artistiaid a sefydliadau celfyddydol. Llofnodasom Siarter Datblygiad Cynaliadwy Llywodraeth Cymru ym Mai 2011.

Materion cymdeithasol a chymunedol Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod arian y Cyngor yn hygyrch ac o fudd i holl ddinasyddion Cymru. Mae sicrhau rhagor o hygyrchedd i'r celfyddydau yn flaenoriaeth naturiol i ni sy'n cael arian y cyhoedd. Rydym yn llwyr ymroddedig i ddymchwel y rhwystrau sy'n atal a llesteirio pobl rhag mwynhau'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt. Mae gennym o hyd strategaethau sy'n targedu pobl ifainc, y celfyddydau cymunedol ac ehangu ymgysylltiad y cyhoedd â'r celfyddydau. Cefnogasom yl hynod lwyddiannus - Gwanwyn - i ddathlu pobl hn ac rydym yn ymhél â phrosiect mawr sy'n gweithio gyda phobl ifainc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Mae gan ein cynlluniau grant flaenoriaethau trosfwaol wedi'u hanelu at brosiectau sy'n hybu gwaith artistiaid o grwpiau a dangynrychiolir megis pobl anabl a phobl dduon ac ethnig. Cydnabyddwn ddiwylliant dwyieithog Cymru a rhoddwn flaenoriaeth i geisiadau am brosiectau a ddarperir drwy'r Gymraeg neu'n ddwyieithog. Darparwn hyfforddiant addas i'n staff i newid y ffordd yr ymdriniwn â materion cydraddoldeb hil, anabledd ac amrywiaeth. Ymgymerwn hefyd â rhaglen o asesiadau o effaith ar gydraddoldeb ar bob polisi mewnol i sicrhau yr adlewyrchant y blaenoriaethau hyn.

Archwilio • defnyddio dyfeisiau ac offer sy'n arbed ynni i leihau ar faint o drydan a ddefnyddiwn; a • defnyddio sefydliadau trwyddedig ac addas i waredu ein gwastraff.

112

Hyd y gyr y Swyddog Cyfrifyddu, nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw archwilydd y Cyngor yn ymwybodol ohoni, ac mae wedi cymryd yr holl gamau posibl fel Swyddog Cyfrifyddu i sicrhau ei fod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol a sicrhau bod archwilydd y Cyngor yn ymwybodol o'r wybodaeth honno.


Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol Tala'r Cyngor bob aelod o'i staff, ac eithrio'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr, yn unol â system gyflog a graddio y cytunwyd arni ac a gynhelir gan yr Adran Adnoddau Dynol. Mae Polisi Gwerthuso Swyddi ar waith, y gall staff ei ddefnyddio i apelio yn erbyn graddau swyddi. Cytunir â Llywodraeth Cymru ar delerau penodi'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr. Bob blwyddyn ystyria'r rheolwyr gydnabyddiaeth staff yng nghyd-destun ffactorau cymharu allanol a symudiadau yn yr economi. Mewn ymgynghoriad â'r undeb llafur cydnabyddedig llunnir cylch gwaith cyflog a gyflwynir i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo. Mae'r pecyn cyflog ac amodau canlynol yn gyfrwymol ar y Cyngor cyfan tan y cylch nesaf o drafodaethau. Dibynna cynnydd dan y cylch gwaith cyflog ar berfformiad a sefydlwyd gan system y Cyngor o adolygiadau datblygiad personol. Gyda chymeradwyaeth y Comisiwn Elusennau caiff y Cadeirydd gydnabyddiaeth ariannol ar gyfradd a bennir gan Lywodraeth Cymru sy'n adlewyrchu ymroddiad amser lleiafsymiol i fusnes y Cyngor. Rhydd Llywodraeth Cymru hefyd gyngor ar y cynnydd blynyddol yng nghyflog y Cadeirydd ond ni chaiff daliadau bonws ac nid yw'n aelod o'r cynllun pensiwn.

thelerau ac amodau safonol y Cyngor. Ar ôl cwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus, mae hawl gan y Prif Weithredwr ac uwch gyfarwyddwyr gael rhybudd o 13 wythnos i derfynu eu cyflogaeth. Manylion dechrau cyflogaeth yw: Yr Athro Dai Smith (Cadeirydd) 1 Ebrill 2006; Nicholas Capaldi (Prif Weithredwr) 15 Medi 2008; David Alston (Cyfarwyddwr y Celfyddydau) 1 Gorffennaf 2005; a Hywel Tudor (Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Canolog) 21 Ionawr 2002. Y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr y Celfyddydau a’r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Canolog sy'n gyfrifol am gyfarwyddo gweithrediadau'r Cyngor. Roedd eu gwir daliadau fel a ganlyn, 37.5% (2009/10: 37.5%) wedi'i godi yn y datganiadau ariannol hyn ac yr oedd y gweddill wedi'i godi ar weithgareddau cyffredinol.

Yng nghydnabyddiaeth ariannol y Prif Weithredwr mae cyflog sylfaenol a bonws blynyddol. Argymhella'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol fonysau blynyddol i'r Cyngor ar ôl ystyried perfformiad y Prif Weithredwr yn erbyn nifer o amcanion a bennwyd ymlaen llaw. Cyfunir canran o'r cynnydd, fel y cynghorir gan Lywodraeth Cymru, â chyflog y Prif Weithredwr a thelir y gweddill fel dyfarniad heb ei gyfuno. Penodir aelodau'r Cyngor gan Weinidogion Cymru am gyfnod o dair blynedd a gellir eu hailbenodi am gyfnod arall o dair blynedd. Penodwyd y Cadeirydd cyfredol, yr Athro Dai Smith, fel aelod o'r Cyngor ar 1 Ebrill 2004 ond daeth yn Gadeirydd ar 1 Ebrill 2006. Penododd y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg yr Athro Smith am dymor o dair blynedd o 1 Ebrill 2007 tan 31 Mawrth 2010 ac adnewyddodd y Gweinidog dros Dreftadaeth ei benodiad am dair blynedd arall hyd 31 Mawrth 2013. Cyflogir y Prif Weithredwr ac uwch gyfarwyddwyr ar gontractau parhaol yn unol â

113


Archwiliwyd y ffigurau yn yr Adroddiad hwn ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

2011

Enw a swydd

2010

2011 Cynnydd gwirioneddol mewn pensiwn a chyfandaliad cysylltiedig yn oed 65

Taliadau 1 band £’000

£’000

Nicholas Capaldi Prif Weithredwr

90-95

David Alston Cyfarwyddwr y Celfyddydau

£’000

2011

2011

Cyfanswm pensiwn Gwerth a gronnwyd yn oed 65 ar Trosglwyddo 31/03/11 a Cyfwerth ag Arian2 ar chyfandaliad cysylltiedig 31/03/10

2011

Cynnydd Gwirioneddol 3 Gwerth mewn Gwerth Trosglwyddo Trosglwyddo Cyfwerth ag sy'n Arian ar Cyfateb ag 31/03/11 Arian

£’000

£’000

£’000

£’000

90-95 Pensiwn

0-2.5 Pensiwn 0-5 Cyfandaliad 2.5-5 Cyfandaliad 5-10

19

31

11

65-70

65-70 Pensiwn

47

58

10

Hywel Tudor 65-70 Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Canolog

60-70 Pensiwn

101

107

2

0-2.5 Pensiwn 0-5 Cyfandaliad 0-2.5 Cyfandaliad 10-15

0-2.5 Pensiwn 5-10 Cyfandaliad 0-2.5 Cyfandaliad 25-30

1 Taliadau – Cynnwys taliadau'r Prif Weithredwr ddyfarniad anghyfunol cysylltiedig â pherfformiad y manylir arno isod. Nid oes gan y Cyfarwyddwyr eraill hawl i gael dyfarniadau cysylltiedig â pherfformiad.

canllawiau a'r fframwaith a bennir gan y Sefydliad a'r Gyfadran Actiwarïaid ac nid yw'n ystyried unrhyw ostyngiad gwirioneddol na phosibl mewn buddion o ganlyniad i'r Dreth Lwfans Gydol Oes a all fod yn ddyledus pan hawlir buddion pensiwn.

2 Gwerth Trosglwyddo sy'n Cyfateb ag Arian – Ystyr hwn yw gwerth cyfalafol buddiannau'r cynllun pensiwn a gronnwyd gan aelod ar adeg benodol ac a aseswyd gan actiwari. Y buddiannau a gaiff eu prisio yw rhai cronedig yr aelod ac unrhyw bensiwn amodol a ddelir gan eu priod sy'n daladwy o'r cynllun. Mae'n daliad a wneir gan gynllun neu drefniant pensiwn i ddiogelu buddiannau pensiwn mewn cynllun neu drefniant pensiwn arall pan fydd yr aelod yn gadael cynllun ac yn dewis trosglwyddo'r buddiannau a gronnwyd eisoes yn y cynllun blaenorol. Mae'r ffigurau pensiwn a ddangosir yn nodi'r buddiannau a gronnwyd gan yr unigolyn ar ôl dod yn aelod llawn o'r cynllun pensiwn, nid dim ond ei wasanaeth mewn swydd uwch y mae'r datgeliad yn berthnasol iddo. Mae'r ffigurau'n cynnwys gwerth unrhyw fuddiant pensiwn mewn cynllun neu drefniant arall a drosglwyddwyd gan yr unigolyn i Gynllun Ymddeol Cyngor Celfyddydau Cymru 1994. Maent hefyd yn cynnwys unrhyw fuddiant pensiwn ychwanegol a gronnodd aelod drwy brynu blynyddoedd ychwanegol o wasanaeth pensiwn yn y cynllun ar ei draul ei hun. Cyfrifir hwn o fewn y

114

3 Gwir gynnydd yn y Gwerth Trosglwyddo sy'n Cyfateb ag Arian – Adlewyrcha'r cynnydd a ariennir, i bob pwrpas, gan y cyflogwr. Nid yw'n cynnwys y cynnydd mewn pensiwn cronedig sy'n seiliedig ar chwyddiant, cyfraniadau a delir gan y gweithiwr (gan gynnwys gwerth unrhyw fuddion a drosglwyddir o gynllun neu drefniant pensiwn arall) ac mae'n defnyddio ffactorau prisio cyffredin y farchnad ar ddechrau a diwedd y cyfnod ariannol.


Ar ôl diwygio Siarter Frenhinol y Cyngor, a chyda chymeradwyaeth y Comisiwn Elusennau, ers 1 Ebrill 2004 talwyd y Cadeirydd am ei wasanaethau. Ni thelir aelodau eraill o'r Cyngor a Phwyllgorau am eu gwasanaeth. Ad-dalwyd swm wedi'i gronni o £10,458 (2009/10: £12,023) i 15 (2009/10: 15) aelod o'r Cyngor am gostau teithio a chynhaliaeth a gafwyd wrth wneud busnes y Cyngor. Dyrannwyd y swm wedi'i gronni i weithgareddau Dosbarthu'r Loteri o £2,376 (2009/10: £2,732). Roedd cyfanswm y taliadau gwirioneddol i'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr yn cynnwys:

2011 £

2010 £

43,810

43,810

93,380 934 17,368

93,380 18,302

-

3,389

111,682

115,071

2011 £

2010 £

2,643 5,751

2,951 4,406

Cadeirydd Cyflog

Prif Weithredwr Cyflog Dyfarniad anghyfunol cysylltiedig â pherfformiad Cyfraniad pensiwn Buddiant mewn nwyddau: cyfraniad tuag at lety (gan gynnwys treth ac yswiriant cenedlaethol)

Ildiodd y Prif Weithredwr ei hawl i weddill ei ddyfarniad anghyfunol ar gyfer 2010/11, seiliedig ar berfformiad yn erbyn ei amcanion am 2009/10.

Costau a chynhaliaeth a gafwyd ac a dalwyd wrth gyflawni busnes y Cyngor: Cadeirydd Prif Weithredwr Codir 37.5% (2009/10 37.5%) o daliadau'r Prif Weithredwr a'r Cadeirydd yn y datganiadau ariannol hyn a chodir y gweddill ar weithgareddau cyffredinol. Aelodau o'r Pwyllgor ar Gydnabyddiaeth Ariannol a wasanaethodd er 1 Ebrill 2010 oedd: Yr Athro Dai Smith (aelod o'r Cyngor); Dr Ian Rees (aelod o'r Cyngor); Margaret Jervis MBE DL (aelod o'r Cyngor); a Bethan Guilfoyle CBE (aelod annibynnol).

115


Datganiad o cyfrifoldebau'r Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu Dan Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 (fel y'i diwygiwyd) mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi datganiad cyfrifon am ei weithgareddau dosbarthu'r Loteri mewn ffurf ac ar sail a bennir gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon. Paratoir y cyfrifon ar sail groniadau ac mae'n rhaid iddynt roi darlun cywir a theg o sefyllfa'r Cyngor ac o'i incwm a'i wariant, newidiadau mewn ecwiti a llifau arian ar gyfer y flwyddyn ariannol.

Dynododd Prif Swyddog Cyfrifyddu Llywodraeth Cymru y Prif Weithredwr yn Swyddog Cyfrifyddu dros y Cyngor. Nodir cyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu, gan gynnwys ei gyfrifoldeb am briodoldeb a rheoleidd-dra'r cyllid cyhoeddus y mae'r Swyddog Cyfrifyddu'n atebol amdanynt, am gadw cofnodion cywir a diogelu asedau'r Cyngor, yn y Memorandwm i Swyddogion Cyfrifyddu Llywodraeth Cynulliad Cymru a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM.

Wrth baratoi'r cyfrifon, mae'n ofynnol i'r Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio â gofynion Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth ac yn benodol: • Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon, gan gynnwys y gofynion cyfrifyddu a datgelu perthnasol a chymhwyso polisïau cyfrifyddu priodol ar sail gyson;

Nicholas Capaldi Swyddog Cyfrifyddu 7 Gorffennaf 2011

• llunio barn ac amcangyfrifon ar sail resymol; • nodi a ddilynwyd safonau cyfrifyddu cymwys fel y'u nodwyd yn Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth, a datgelu ac esbonio unrhyw wyriadau perthnasol yn y datganiadau ariannol; a

Dai Smith Cadeirydd 7 Gorffennaf 2011

• paratoi'r datganiadau ariannol ar sail busnes byw.

116


Datganiad am Reolaeth Fewnol 1 Cwmpas cyfrifoldeb Fel Swyddog Cyfrifyddu, rwy'n gyfrifol am sicrhau bod system gadarn o reolaeth fewnol yn cael ei chynnal sy’n cefnogi’r broses o gyflawni polisïau, nodau ac amcanion y Cyngor a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, ac ar yr un pryd yn diogelu'r arian a'r adnoddau cyhoeddus yr wyf yn gyfrifol amdanynt yn bersonol, yn unol â’r cyfrifoldebau a roddwyd i mi yn y Memorandwm Ariannol, Cyfarwyddiadau Cyllid y Loteri a Rheoli Arian Cyhoeddus.

2 Diben y system reoli fewnol Cynllunnir y system rheolaeth fewnol i reoli perygl yn rhesymol yn hytrach na dileu pob perygl o fethu â chyflawni polisïau, nodau ac amcanion; felly dim ond sicrwydd rhesymol ac nid sicrwydd llwyr o effeithiolrwydd y gall ei roi. Mae’r system rheolaeth fewnol yn seiliedig ar broses barhaus a gynllunnir i nodi a blaenoriaethu’r peryglon i gyflawni polisïau, nodau ac amcanion y Cyngor, i werthuso pa mor debygol ydyw y bydd y peryglon hynny’n codi a’r effaith pe baent yn codi, a’u rheoli mewn modd effeithlon, effeithiol a darbodus. Mae'r system rheolaeth fewnol wedi bod ar waith ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 a hyd at ddyddiad cymeradwyo adroddiad blynyddol a chyfrifon yr ymddiriedolwyr, ac mae'n unol â chanllawiau'r Trysorlys.

3 Y gallu i ymdrin â pherygl Arweinir y broses o reoli perygl gan yr Uwch Dîm Rheoli ac fe'i cymeradwyir gan y Cyngor a'r Pwyllgor Archwilio. Mae aelodau o staff wedi'u paratoi ar gyfer rheoli perygl mewn ffordd sy'n briodol i'w hawdurdod a'u dyletswyddau drwy ddarparu hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o berygl ac arweiniad mewn swydd. Mae dangosyddion perfformiad a pherygl allweddol wedi'u pennu a chânt eu monitro'n rheolaidd.

4 Y fframwaith perygl a rheoli Mae gan y Cyngor system o reolaeth fewnol yn seiliedig ar fframwaith o wybodaeth reoli gyson, gweithdrefnau gweinyddol wedi'u cofnodi gan gynnwys gwahanu dyletswyddau, a system o

ddirprwyo ac atebolrwydd. Monitra'r Pwyllgor Archwilio ffordd y Cyngor o fynd ati o ran rheoli perygl, gan gynnwys adolygu'n gyfnodol ei bolisi perygl, monitro ei gofrestr berygl gorfforaethol ac unrhyw adroddiadau sy'n codi. Mae gan y Prif Weithredwr gyfrifoldeb cyffredinol dros systemau rheolaeth fewnol a thros sicrhau bod polisi'r Cyngor ar reoli perygl yn cael ei ddilyn a’i gefnogi gan yr Uwch Dîm Rheoli a'r Bwrdd Rheoli. Mae cofrestr berygl i'r sefydliad cyfan ac ynddi fanylion yr holl beryglon allweddol a'r rheolaethau lliniaru. Rheolwyr sy'n gyfrifol am baratoi a chadw cofrestrau perygl manylach ar gyfer unrhyw weithgareddau newydd. Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011, er enghraifft, nodwyd bod Adolygiad Buddsoddi'r Cyngor yn flaenoriaeth berygl a chafodd ei reoli felly. Cafodd rheoli perygl ei wneud yn rhan annatod o weithrediadau allweddol y Cyngor drwy gyflwyno methodoleg flaenoriaethu sy'n seiliedig ar osod peryglon yn eu trefn. O dderbyn ac asesu ceisiadau am arian i fonitro dyfarniadau cynlluniau a dyfarniadau refeniw a roddir yn flynyddol, pennir categori perygl ar sail meini prawf allweddol. Bydd lefel y gwaith monitro ansoddol a gwaith monitro arall yn dibynnu ar y categori perygl a bennir a'r rheolaethau lliniaru a nodir, a adolygir yn rheolaidd. Drafftiwyd polisïau a gweithdrefnau i sicrhau bod darganfyddiad ac ymateb addas i aneffeithlonrwydd, gwrthdaro buddiannau a chyn belled â phosibl, i dwyll ac i sicrhau bod cyn lleied o arian grant â phosibl yn cael ei golli. Adolygir y rhain yn rheolaidd a'u diweddaru yn ôl yr angen. Mae polisïau ar waith hefyd sy'n cwmpasu'r defnydd derbyniol o systemau TG a diogelu data. Sefydlodd y Cyngor y prosesau canlynol: • mae'r Uwch Dîm Rheoli yn ymgyfarfod yn rheolaidd i ystyried cynlluniau a chyfeiriad strategol y Cyngor; • mae cadeirydd y Pwyllgor Archwilio yn rhoi adroddiadau cyfnodol i'r Cyngor yngln â rheolaeth fewnol;

117


• adroddiadau rheolaidd gan archwilwyr mewnol penodedig y Cyngor, yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Llywodraeth, i'r Pwyllgor Archwilio sy'n cynnwys barn annibynnol yr archwilwyr ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd system rheolaeth fewnol y Cyngor ynghyd ag argymhellion i'w gwella; • nodi a thrafod peryglon sy'n dod i'r amlwg gan y Bwrdd Rheoli yn ei gyfarfodydd misol; • cedwir cofrestr berygl i'r sefydliad cyfan; a • dangosyddion perfformiad allweddol. Adolygir unrhyw wendidau yn y fframwaith rheolaeth a nodwyd gan archwilwyr ac yn ein hadolygiadau ein hunain o reolaeth fewnol gan yr Uwch Dîm Rheoli sy'n sicrhau bod camau unioni yn cael eu cymryd.

Sicrha systemau TG fod rheolaeth lem ar ddiogelwch y data. Cyn belled ag y gwn i, ni chollwyd unrhyw ddata eleni. Ymgymerodd yr archwilwyr mewnol â deg adolygiad yn ystod y flwyddyn: pum archwiliad sicrwydd; pedwar adolygiad cynghorol; a chamau dilynol i argymhellion a wnaed yn y blynyddoedd archwilio a fu. Cafwyd lefel sylweddol o sicrwydd gan bob un o'r pum adolygiad sicrwydd a chasgliad yr adolygiad dilynol oedd canfod cynnydd da tuag at weithredu'r argymhellion. Gwnaeth yr archwilwyr mewnol y datganiad sicrwydd canlynol yn eu Hadroddiad Blynyddol: ‘Yn seiliedig ar y gwaith a wnaethom yn y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011, credwn fod gan Gyngor Celfyddydau Cymru brosesau rheoli perygl, rheoli a llywodraethu sy'n ddigonol ac effeithiol a all gyflawni amcanion y sefydliad.’

5 Adolygu effeithiolrwydd Fel Swyddog Cyfrifyddu, rwy’n gyfrifol dros adolygu effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol. Porthir fy adolygiad o effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol gan waith yr archwilwyr mewnol, y Pwyllgor Archwilio sy'n goruchwylio gwaith yr archwilwyr mewnol, y rheolwyr gweithredol yn y Cyngor sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal y fframwaith rheolaeth fewnol, a chan sylwadau a wnaed gan yr archwilwyr allanol yn eu llythyr rheoli ac adroddiadau eraill. Caf hefyd Ddatganiad Sicrwydd gan Swyddog Cyfrifol Asiantaeth Ffilm Cymru o ran y systemau a ddefnyddir i ddosbarthu eu harian Loteri dynodedig. Rwyf wedi cael cyngor ar oblygiadau canlyniad fy adolygiad o effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol gan y Cyngor, y Pwyllgor Archwilio a'r archwilwyr mewnol ac mae cynllun i fynd i’r afael â gwendidau a sicrhau gwelliant parhaus y system ar waith.

118

Nicholas Capaldi Swyddog Cyfrifyddu 7 Gorffennaf 2011

Dai Smith Cadeirydd 7 Gorffennaf 2011


Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr a'r Archwilydd Cyffredinol i'r Senedd ac i Gynulliad Cenedlaethol Cymru Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol Cyfrif Dosbarthu'r Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 dan Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993. Cynhwysa'r rhain Ddatganiad Gwariant Net Cynhwysfawr, Datganiad Sefyllfa Ariannol, Datganiad Llifau Arian, Datganiad Newidiadau mewn Ecwiti a'r nodiadau cysylltiedig. Paratowyd y datganiadau ariannol hyn dan y polisïau cyfrifyddu a nodir ynddynt. Rwyf hefyd wedi archwilio'r wybodaeth yn yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth y nodir ei bod wedi'i harchwilio yn yr adroddiad hwnnw.

Priod gyfrifoldebau'r Cyngor, y Swyddog Cyfrifyddu a'r archwilydd

goblygiadau i'm tystysgrif. Mae hefyd yn ofynnol i mi gael digon o dystiolaeth i roi sicrwydd rhesymol bod y gwariant a'r incwm adroddir arnynt yn y datganiadau ariannol wedi'u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan Senedd San Steffan a bod y trafodion ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu llywodraethu.

Barn ar Reoleidd-dra Yn fy marn i, mae'r incwm a gwariant wedi'u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan Senedd San Steffan ac mae'r trafodion ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy’n eu rheoli.

Barn ar y Datganiadau Ariannol Fel yr esbonnir yn llawnach yn Natganiad Cyfrifoldebau'r Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu, cyfrifoldeb y Cyngor a'r Swyddog Cyfrifyddu yw paratoi’r datganiadau ariannol a chael eu bodloni eu bod yn rhoi golwg wir a theg. Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac adrodd ar ddatganiadau ariannol yn unol â Deddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993. Cynhaliais fy archwiliad yn unol â'r Safonau Archwilio Rhyngwladol (y DU ac Iwerddon). Gofyn y safonau hyn i mi a'm staff gydymffurfio â Safonau Moesegol i Archwilwyr y Bwrdd Arferion Cyfrifyddu.

Cwmpas yr archwiliad o'r datganiadau ariannol Cynhelir archwiliad i gael tystiolaeth am y symiau a'r datgeliadau yn y datganiadau ariannol a'r nodiadau cysylltiedig i roi sicrwydd rhesymol nad oes unrhyw gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol, boed hynny drwy dwyll neu wall. Mae hyn yn cynnwys asesu'r canlynol: pa un a yw'r polisïau cyfrifyddu yn briodol i amgylchiadau Cyngor Celfyddydau Cymru a pha un a ydynt wedi'u cymhwyso'n gyson a'u datgelu'n ddigonol; rhesymoldeb amcangyfrifon cyfrifyddu sylweddol a wnaed gan Gyngor Celfyddydau Cymru; a chyflwyniad cyffredinol y datganiadau ariannol. Yn ogystal, darllenaf yr holl wybodaeth ariannol ac anariannol yn Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr i nodi anghysondebau perthnasol â'r datganiadau ariannol archwiliedig. Os dof yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau neu anghysondebau perthnasol amlwg, ystyriaf y

Yn fy marn i: • rhydd y datganiadau ariannol olwg wir a theg o sefyllfa Cyfrifon Dosbarthu Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru ar 31 Mawrth 2011 a'i wariant net am y flwyddyn a ddaeth i ben gyda hynny; a • pharatowyd y datganiadau ariannol yn gywir yn unol â Deddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 a chyfarwyddiadau'r Ysgrifennydd Gwladol a gyflwynir dan y Ddeddf honno gyda chymeradwyaeth Trysorlys EM.

Barn ar faterion eraill Yn fy marn i: • paratowyd yn gywir ran yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol i'w harchwilio yn unol â chyfarwyddiadau'r Ysgrifennydd Gwladol a gyflwynwyd gyda chymeradwyaeth Trysorlys EM dan Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993; • paratowyd, yn gyson â’r datganiadau ariannol, y wybodaeth yn y manylion cyfeiriol a gweinyddol, yr adolygiad ariannol, Adnoddau Dynol, cynllun pensiwn, taliadau masnachol a symiau taladwy eraill, rheoli perygl ariannol a chyfalaf, digwyddiadau cysylltiedig â data personol, cyfrifoldeb dros yr amgylchedd, adrannau materion cymdeithasol a chymunedol o Adroddiad

119


Blynyddol yr Ymddiriedolwyr am y flwyddyn ariannol y mae'r datganiadau ariannol ar eu cyfer.

Materion yr adroddaf arnynt drwy eithriad Nid oes gennyf unrhyw beth i'w nodi o ran y materion canlynol y cyflwynaf adroddiad i chi arnynt, os, yn fy marn i: • na chadwyd cofnodion cyfrifyddu digonol; neu • nad yw'r datganiadau ariannol a rhan yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol i'w harchwilio yn cytuno â'r cofnodion cyfrifyddu neu'r ffurflenni; neu • nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a'r esboniadau sydd eu hangen arnaf ar gyfer fy archwiliad; neu • nad yw'r Datganiad am Reolaeth Fewnol yn adlewyrchu cydymffurfiaeth â chanllawiau Trysorlys EM.

Adroddiad Nid oes gennyf sylwadau i'w gwneud ar y datganiadau ariannol hyn.

Amyas C E Morse Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol 13 Gorffennaf 2011 Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol 157-197 Buckingham Palace Road Victoria Llundain SW1W 9SP

120


Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 2011 Nodiadau

£'000

2010 £'000

£'000

£'000

Gwariant Rheoli a gweinyddu: Costau staff Costau gweithredu eraill Darpariaeth ar gyfer drwg ddyledion amheus

3 5a 8b

Gwariant ar y celfyddydau: Ymrwymiadau grant a wnaed (pendant)1 Llai: Ymrwymiadau a ostyngwyd ac a ddiddymwyd (pendant)1 10b Ymrwymiadau grant net a wnaed (pendant)1 Dosbarthwr dirprwyedig: Asiantaeth Ffilm Cymru 9a,12 Dyfarniadau celfyddydol eraill 6 Costau uniongyrchol rhoi grantiau 5b

Trosglwyddiad statudol i Gronfa Dosbarthu Loteri'r Gemau Olympaidd

1,041 600 -

1,032 612 665

1,641

2,309

6,080

9,026

(275)

(146) 5,805 785 75 20

8,880 785 38

6,685

9,703

2,169

2,169

10,495

14,181

7

12,878

12,338

7

97 16 2 -

88 16 1 896

12,993

13,339

2,498

(842)

35

(19)

2,533

(861)

7

Cyfanswm y gwariant Incwm Cyfran yr enillion o’r Loteri Genedlaethol Incwm buddsoddi ar falansau yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol Incwm arall Llog derbyniadwy Grantiau adenilladwy

Cyfanswm incwm Incwm net/Gwariant

Incwm/(Gwariant Cynhwysfawr) arall Ennill net heb ei wireddu/(colled) yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol

7

Cyfanswm incwm/(Gwariant Cynhwysfawr) am y flwyddyn 1

Gweler nodyn 1d am fanylion y gwahanol gategorïau o ymrwymiadau grant

Nid oes unrhyw weithgareddau sydd wedi peidio ac ni chafwyd unrhyw gaffaeliadau yn ystod y flwyddyn. Nid oes unrhyw enillion na cholledion ac eithrio'r rhai a ddangosir uchod. Mae'r nodiadau ar dudalennau 124 i 135 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn.

121


Datganiad Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2011 31 Mawrth 2011 Notes

£’000

£’000

31 Mawrth 2010 £’000 £’000

150

150

Asedau anghyfredol: Symiau derbyniadwy masnachol ac eraill

8a

Asedau cyfredol: Asedau ariannol: Buddsoddiadau - balans a ddalwyd yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol Symiau derbyniadwy masnachol ac eraill Arian a chyfwerth ag arian

7 8b 11c

14,120 9 759

11,994 218 3

Cyfanswm asedau cyfredol

14,888

12,215

Cyfanswm asedau

15,038

12,365

Symiau taladwy masnachol ac eraill ac ymrwymiadau cyfredol eraill – symiau sy'n ddyledus o fewn blwyddyn: Symiau taladwy masnachol ac eraill Ymrwymiadau eraill: Dosbarthwr dirprwyedig: Asiantaeth Ffilm Cymru Darpariaeth am ymrwymiadau grant (pendant)1

9

(274)

(234)

9, 12

(296)

(659)

9, 10b

(7,381)

(4,132)

Cyfanswm symiau taladwy ac ymrwymiadau cyfredol eraill

(7,951)

(5,025)

Asedau anghyfredol ac asedau cyfredol net

7,087

7,340

(1,782)

(4,568)

5,305

2,772

5,305

2,772

Symiau taladwy masnachol ac ymrwymiadau eraill – symiau sy'n ddyledus ar ôl blwyddyn a hwy: Darpariaeth ar gyfer ymrwymiadau grant sy'n ddyledus ar ôl blwyddyn a hwy (pendant)1

10b

Asedau llai rhwymedigaethau Ecwiti/Cronfeydd wrth gefn: Cyfrif gwariant net 1

Gweler nodyn 1d am fanylion y gwahanol gategorïau o ymrwymiadau grant.

Mae'r nodiadau ar dudalennau 124 i 135 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn. Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'u llofnodi ar ei ran gan

Nicholas Capaldi Swyddog Cyfrifyddu 7 Gorffennaf 2011

122

Dai Smith Cadeirydd 7 Gorffennaf 2011


Datganiad Llifau Arian am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 2011 Nodiadau

£’000

2010 £’000

7 10b

8,715 222 (5,342)

9,585 30 (7,841)

9a

(975) (718) (1,148)

(965) (787) (566)

Llifau arian o weithgareddau gweithredu Arian a dynnwyd i lawr o Gronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol Derbynebau arian arall Grantiau a dalwyd Arian parod a dalwyd i weithwyr ac ar ran gweithwyr Taliadau arian arall Taliadau Asiantaeth Ffilm

Mewnlif arian net/(all-lif) gan weithgareddau gweithredu

754

(544)

Llog a dderbyniwyd

2

1

Mewnlif arian net o weithgareddau buddsoddi

2

1

11a

Llifau arian o weithgareddau buddsoddi

Cynnydd/(gostyngiad) net mewn arian a chyfwerth ag arian yn y cyfnod

11b

756

(543)

Datganiad Newidiadau mewn Ecwiti am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 2011 £’000

2010 £’000

Balans ar ddechrau'r flwyddyn Incwm/(gwariant) net am y flwyddyn

2,772 2,533

3,633 (861)

Balans ar ddiwedd y flwyddyn

5,305

2,772

Mae'r nodiadau ar dudalennau 124 i 135 yn rhan o'r datganiadau ariannol hyn.

123


Nodiadau sy'n rhan o'r datganiadau ariannol .. 1 Polisiau cyfrifyddu a Sail y paratoi Paratoir y datganiadau ariannol hyn o dan y confensiwn cost hanesyddol. Fe'u paratowyd yn unol ag Adran 35 o Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf y Loteri Genedlaethol 1998) yn y ffurf ac ar y sail a bennir gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon. Paratowyd y datganiadau ariannol hyn i gydymffurfio â Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol. Dan Gyfarwyddiadau Cyfrifon ar wahân mae'r driniaeth gyfrifyddu a gaiff grantiau cyffredinol a grantiau'r Loteri yn wahanol iawn. Felly, gan ystyried paragraff 359 o Ddatganiad Arfer a Argymhellir y Comisiwn Elusennau (a ddiwygiwyd 2005), ym marn yr Ymddiriedolwyr mae'n amhriodol paratoi cyfrif cyfunol gan na fyddai'n rhoi darlun gwir a theg o'r ffordd y defnyddia'r Cyngor ei adnoddau.

ymrwymiadau amhendant, a gofnodir mewn nodyn i'r datganiadau ariannol, yn codi pan fydd y Cyngor wedi cytuno i gynnig grant ond, ar ddiwedd y flwyddyn, nad yw'r cynnig wedi cael ei dderbyn yn ffurfiol gan y sawl a fydd yn ei gael. Cydnabyddir ymrwymiadau pendant sy'n daladwy o fewn blwyddyn i ddiwedd y flwyddyn yn y fantolen fel rhwymedigaethau cyfredol. Mae'r rhai sy'n daladwy ar ôl blwyddyn a hwy o ddyddiad Datganiad Sefyllfa Ariannol yn ymddangos felly.

e Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol Mae balansau a ddelir yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol yn aros o dan ofal yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon. Ond dangosir y gyfran o falansau o'r fath y gellir ei phriodoli i'r Cyngor yn y cyfrifon yn ôl gwerth y farchnad ac, ar ddyddiad y fantolen, mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, yr Olympau, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi hysbysu ei bod ar gael i'w dosbarthu gan y Cyngor mewn perthynas ag ymrwymiadau cyfredol ac ymrwymiadau yn y dyfodol.

b Cydnabod incwm a gwariant Rhoddir cyfrif am bob incwm ar sail croniadau. Rhoddir cyfrif am bob gwariant ar sail groniadau ac mae wedi'i ddosbarthu dan benawdau sy'n cyfuno'r holl gostau sy'n ymwneud â'r categori. Lle na ellir priodoli costau'n uniongyrchol i benawdau penodol maent wedi'u dyrannu i weithgareddau ar sail sy'n gyson â'r defnydd o'r adnoddau.

c Gweithgareddau cyffredinol Nid yw'r datganiadau ariannol hyn yn cwmpasu gweithgareddau cyffredinol y Cyngor, a ariennir trwy gymorth grant yn bennaf, ac y paratoir datganiadau ariannol ar wahân ar eu cyfer.

d Ymrwymiadau grant Mewn perthynas â grantiau a wneir gan ddosbarthwyr y Loteri gwahaniaethir rhwng 'ymrwymiadau pendant' ac 'ymrwymiadau amhendant'. Mae ymrwymiadau pendant, a godir fel gwariant yn y datganiadau ariannol, yn codi pan fydd y Cyngor wedi cynnig grant yn ffurfiol (ynghyd â'r amodau priodol) sydd wedi cael ei dderbyn gan y sawl a fydd yn ei gael. Mae

124

Priodol yw dosbarthu buddsoddiadau Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol yn rhai sydd 'ar gael i'w gwerthu' sy'n gweddu â pholisi cyfrifyddu'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac sy'n briodol i driniaeth gyfrifyddu'r Cyngor. Dyma'r polisi: y delir buddsoddiadau ar werth teg gydag unrhyw elw neu golled heb eu gwireddu drwy gronfeydd wrth gefn.

f Pensiynau Mae'r Cyngor yn gyflogwr sydd wedi'i dderbyn i Gynllun Ymddeol 1994 Cyngor y Celfyddydau. Mae'r cynllun pensiwn yn darparu buddiannau diffiniedig i weithwyr y Cyngor. Codir am gostau cyfraniadau'r Cyngor ar y Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr fel y gellir rhannu cost pensiynau dros fywydau gwaith y gweithwyr. Mae hefyd yn gynllun budd diffiniedig i gyflogwyr lluosog felly ni all y Cyngor nodi ei gyfran o'r asedau a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Felly rhoddwyd cyfrif am y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad diffiniedig, yn unol ag IAS 19.


g Trethiant Codir Treth ar Werth anadenilladwy sy'n deillio o wariant ar y Cyfrif Incwm a Gwariant net neu caiff ei chyfalafu fel ased sefydlog lle y bo'n gymwys.

h Dosrannu costau rheoli a gweinyddu o'r Cyfrif Gweithgareddau Cyffredinol Mae'r Cyngor yn mynd i gostau sy'n cefnogi ei weithgareddau cyffredinol a'i swyddogaethau o ran dosbarthu'r loteri. Yn unol â'r Cyfarwyddyd Ariannol, mae'r Cyngor yn dosrannu costau anuniongyrchol yn briodol rhwng y ddau faes hyn o weithgarwch gan gyfeirio at yr amser a dreuliwyd ar y gweithgareddau priodol neu'r adnoddau a ddefnyddiwyd ganddynt.

i Offerynnau ariannol

enwol fel y'u gostyngwyd gan lwfansau priodol ar gyfer symiau anadenilladwy amcangyfrifedig. Mae arian a chyfwerth arian yn golygu arian mewn llaw ac arian yn y banc ar dermau dim rhybudd. Rhwymedigaethau ariannol: Ni thalwn log ar symiau taladwy masnachol ac ymrwymiadau cyfredol eraill a rhestrir hwy ar werth enwol.

2 Ailddosbarthu costau Ailddosbarthwyd costau staff a gweithredu yng Nghyfrif Gweithgareddau Cyffredinol y Cyngor i ddarparu gwybodaeth gliriach a phellach ar gyfanswm y costau a gafodd y Cyngor gyda manylion o'r adenillion i'n swyddogaeth Dosbarthu'r Loteri. Erbyn hyn adlewyrcha'r costau gweithredu a ddatgelir yn nodyn 5a ddadansoddiad costau a ddatgelir yng Nghyfrif y Gweithgareddau Cyffredinol.

Asedau ariannol: Nid yw dyledwyr masnach yn cario unrhyw log a chânt eu nodi ar eu gwerth

3 Costau staff 2011

Cyflogau a godir ar weithgarwch dosbarthu'r Loteri Costau nawdd cymdeithasol Costau pensiwn eraill Costau asiantaeth Iawndal

Roedd nifer y staff (cyfwerth ag amser llawn) a gyflogwyd ar gyfartaledd ar draws y Cyngor cyfan yn ystod y flwyddyn fel a ganlyn: Darparu'n gweithgareddau'n uniongyrchol A ailgodir ar ddarpariaeth uniongyrchol a chefnogaeth i'n gweithrediadau Staff asiantaeth

Ar sail dosrannu amser, nifer ar gyfartaledd y staff (cyfwerth â llawn amser) a gyflogwyd ar ddosbarthu'r Loteri yn ystod y flwyddyn oedd: I gefnogi'n gweithrediadau

£’000

2010 £’000

820 65 154 2 -

800 68 154 7 3

1,041

1,032

Nifer

Nifer

24 69 1

25 70 -

94

95

26

26

Cyflogwyd 68 (2009/10: 69) o staff ar weithgareddau cyffredinol.

125


4 Costau pensiwn Mae'r rhan fwyaf o'r gweithwyr yn aelodau o Gynllun Ymddeol 1994 y Cyngor. Mae'r gronfa yn gynllun buddiant diffiniedig. Mae hefyd yn gynllun cyflogwyr lluosog felly ni all y Cyngor nodi ei gyfran o'r asedau a'r rhwymedigaethau sylfaenol. Felly rhoddwyd cyfrif am y cynllun fel petai'n gynllun cyfraniad diffiniedig, yn unol ag IAS 19. Cynhelir prisiad o Gynllun Ymddeol 1994 Cyngor y Celfyddydau gan actiwarïaid annibynnol bob tair blynedd fel arfer. Ni therfynwyd y gwerthusiad diweddaraf tan Fehefin 2011. Parhâi cyfraniadau 2010/11 i adlewyrchu'r gwerthusiad diwethaf, ar 31 Mawrth 2007, ac ar yr adeg honno gwerth cyffredinol y farchnad o asedau'r Cynllun yn £58.5 miliwn. Daeth yr actiwari i'r casgliad ar ddyddiad y prisiad fod gan y Cynllun ddiffyg ariannol am wasanaeth a roddwyd gwerth £18.8 miliwn a chymhareb ariannu o 76%. I ddileu'r diffyg, argymhellodd yr actiwari y dylai cyfraniadau'r cyflogwr gynyddu dros y 9 mlynedd nesaf. Roedd

Ar gyfer sy'n ymuno â'r Cynllun: ar neu cyn 31 Awst 2006 o 1 Medi 2006 hyd 31 Mawrth 2010 ar neu ar ôl 1 Ebrill 2010

Tala'r Cyngor hefyd gyflog pensiynadwy o 0.2% mewn perthynas â phob aelod sy'n cael yswiriant bywyd yn unig. Yn sgil gorffen y gwerthusiad, ar 31 Mawrth 2010, cymhwysir cyfraddau cyfrannu newydd gan ddechrau ar 1 Ebrill 2011. Bydd cyfraddau cyfrannu’r Cyngor yn newid i 20.8%, 18.8% a 16.3%. Mae taliadau o ran y diffyg yn ddarostyngedig i'r lefel leiaf bob blwyddyn yn ystod cyfnod adennill y diffyg hyd 2023, ar gyfradd a argymhellir gan actiwari'r cynllun.

126

y lleihad i 9 mlynedd o'i gymharu â'r 12 mlynedd a ddefnyddiwyd yn flaenorol wedi ystyried y canllawiau a gyhoeddwyd gan y Rheoleiddiwr Pensiynau. Gan dybio y byddai'r symiau a argymhellwyd yn cael eu talu i'r Cynllun, roedd yr actiwari o'r farn y bydd adnoddau'r cynllun fel rheol yn debygol o fodloni holl rwymedigaethau'r cynllun wrth iddynt godi. Y prif dybiaethau actiwaraidd a ddefnyddiwyd oedd y byddai chwyddiant prisiau yn 3.2% y flwyddyn, y byddai cyflogau yn cynyddu 4.7% y flwyddyn, y byddai pensiynau yn cynyddu 3.2% y flwyddyn ar bensiynau sy'n fwy na'r Isafswm Pensiynau Gwarantedig, y byddai pensiynau gohiriedig yn cynyddu 3.2% y flwyddyn ar bensiynau sy'n ddarostyngedig i ailbrisiadau statudol, y byddai'r gyfradd ddisgowntio wedi ymddeol yn 5.9% y flwyddyn ac y byddai'r gyfradd ddisgowntio cyn ymddeol yn 7.1% y flwyddyn. Cyfraniadau'r Cyngor a'i weithwyr oedd:

Y Cyngor 2011 2010 20.6% 18.6% 16.1%

20.6% 18.6% 16.1%

Gweithwyr 2011 2010 1.5% 3.5% 6.0%

1.5% 3.5% 6.0%


5 Costau i gefnogi'n gweithgareddau 2011 £’000

2010 £’000

63 243 25 21 98 68 46 17 9 10

63 262 29 24 86 65 44 18 7 14

600

612

a Rheoli a gweinyddu: Costau gweithredu eraill Costau cysylltiedig â staff Isadeiledd Hyrwyddo'r Loteri Costau rhedeg swyddfa Ffioedd proffesiynol TAW anadenilladwy Codi tâl am ddefnydd asedau sefydlog Cydnabyddiaeth ariannol yr Archwilydd – Archwiliad1 Archwiliad mewnol Cyfarfodydd y Cyngor, gan gynnwys teithio a chynhaliaeth yr Aelodau

1

Mae'r ffi archwilio am wasanaethau archwilio ac ni ddarparwyd unrhyw wasanaethau anarchwiliol.

Dosrennir costau rheoli a gweinyddu rhwng cyfrif gweithgareddau cyffredinol a chyfrif dosbarthu Loteri'r Cyngor gan gyfeirio at yr amser a dreuliwyd ar y swyddogaethau priodol a'r adnoddau perthnasol a ddefnyddiwyd ganddynt. Mae'r cyfraddau a ddefnyddiwyd yn amrywio yn ôl pennawd gwariant a rhanbarth daearyddol ond y tâl cyfartalog a godwyd ar weithgareddau'r Loteri oedd 37.5% (2009/10: 37.5%).

b Gwariant ar y celfyddydau: Costau uniongyrchol rhoi grantiau 2011

Ffioedd aseswyr Dyfarniadau Cymru Greadigol - treuliau cynllun

£’000

2010 £’000

8 12

21 17

20

38

2011 £'000

2010 £’000

35

-

40

-

75

0

6 Dyfarniadau celfyddydol eraill Dyfarniad Heb Ffiniau i Olympiad Diwylliannol Llundain 2012 ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Lloegr Dyfarniadau New Music Works! ar y cyd â Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio

127


7 Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol 2011 £'000

2010 £'000

Balans a ddaliwyd yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol ar 1 Ebrill Dyrannu elw'r Loteri Incwm buddsoddi derbyniadwy Taliadau i Gronfa Dosbarthu Loteri'r Gemau Olympaidd Addasiad i ennill (heb ei wireddu y llynedd)/(colled) ar fuddsoddiad yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol Elw heb ei wireddu ar fuddsoddi yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol yn ystod y flwyddyn A hawliwyd yn ystod y flwyddyn

11,994 12,878 97 (2,169)

11,341 12,338 88 (2,169)

(18)

(31)

53 (8,715)

12 (9,585)

Balans a ddaliwyd yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol ar 31 Mawrth

14,120

Gallai'r balans ar 31 Mawrth 2011 ar Gronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol newid gan nad yw'r archwiliad o'r Gronfa wedi'i gwblhau eto. Caiff unrhyw addasiadau sy'n deillio o'r archwiliad hwnnw eu hadlewyrchu yng nghyfrifon 2011/12 y Cyngor. Gwnaed addasiad cyfatebol ar gyfer elw heb ei wireddu ar fuddsoddiad o £31,000 yn 2009/10 yn y cyfrifon hyn. Ym mis Chwefror 2008 pasiwyd offeryn statudol ( Offeryn Statudol 2008 Rhif 255 Gorchymyn Taliadau i Gronfa Dosbarthu Loteri'r Gemau Olympaidd ac ati 2008) a ganiatâi drosglwyddo hyd at £1,085,000,000 o Gronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol i Gronfa Dosbarthu Loteri'r Gemau Olympaidd i dalu rhywfaint o gostau cynnal gemau 2012. Mae hyn yn cynnwys £410,000,000 fel y rhagwelwyd yn wreiddiol pan benderfynodd y Llywodraeth gefnogi cais ar gyfer yr Olympau yn 2003, a £675,000,000 arfaethedig bellach sy'n deillio o'r adolygiad cyllidebol dilynol.

128

11,994

Roedd y Cyngor yn ymrwymedig i gyfrannu hyd at £3,552,000 yn y cais gwreiddiol, ac mae'r gorchymyn hwn yn caniatáu trosglwyddo hyd at £4,509,000 yn ychwanegol. Yn 2010/11 trosglwyddwyd £2,169,000 (2009/10 £2,169,000).


8 Symiau derbyniadwy masnachol ac eraill 2011 拢'000

2010 拢'000

150

150

150

150

694 (685)

903 (685)

9

218

9

218

a Asedau anghyfredol Dadansoddiad yn 么l math Symiau derbyniadwy eraill

Balansau o fewn y llywodraeth Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth

b Asedau cyfredol Dadansoddiad yn 么l math Grantiau adenilladwy 1 Llai: Darpariaeth benodol ar gyfer drwg ddyledion amheus1

Balansau o fewn y llywodraeth Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth

1

Gwerthwyd eiddo a adnewyddwyd gyda chymorth grant cyfalaf y Loteri ac mae swm llawn y grant yn adenilladwy. Cafodd y Cyngor 50% o enillion y gwerthiant yn ad-daliad rhannol ond cynhwyswyd y gweddill yn narpariaeth dyledion amheus. Fel y datgelir yn nodyn 15, mae'n bosibl y derbynnir rhagor o ad-daliad ond mae'r swm yn anhysbys.

129


9 Symiau taladwy masnachol ac eraill ac ymrwymiadau cyfredol eraill – symiau sy'n ddyledus o fewn blwyddyn a Dadansoddiad yn ôl math Symiau taladwy masnachol ac eraill: Symiau taladwy masnach Yn ddyledus i gyfrif Gweithgareddau Cyffredinol Cyngor Celfyddydau Cymru1 Croniadau ac incwm gohiriedig

1

2

2011 £'000

2010 £'000

9 207 58

18 198 18

Is-gyfanswm: Symiau taladwy masnachol ac eraill Ymrwymiadau eraill: Asiantaeth Ffilm Cymru2 Darpariaeth am ymrwymiadau grant (pendant) (nodyn 10b)

274

234

296 7,381

659 4,132

Is-gyfanswm: Ymrwymiadau eraill

7,677

4,791

Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol

7,951

5,025

89 72 46

64 90 44

207

198

659 785

440 785

Mae'r swm sy'n ddyledus i gyfrif Gweithgareddau Cyffredinol Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnwys: Adennill costau a ddosrannwyd - Staff - Gorbenion - Tâl a godwyd am ddefnyddio asedau

Asiantaeth Ffilm Cymru yw dosbarthwr dirprwyol y Cyngor arian y Loteri am ffilm: Arian heb ei dynnu i lawr ar 1 Ebrill Dyraniadau arian yn ystod y flwyddyn

A hawliwyd yn ystod y flwyddyn Cronfeydd nas codwyd ar 31 Mawrth

1,444 (1,148)

1,225 (566)

296

659

Balansau gyda chyrff llywodraeth ganolog Balansau gydag awdurdodau lleol Balansau gyda chyrff GIG

207 1,151 -

198 643 5

Is-gyfanswm: Balansau o fewn y llywodraeth Balansau gyda chyrff y tu allan i'r llywodraeth

1,358 6,593

846 4,179

Cyfanswm credydwyr

7,951

5,025

b Balansau o fewn y llywodraeth

130


10 Ymrwymiadau grant a Ymrwymiadau amhendant

2011 £’000

Cyfalaf

£'000 Cynlluniau Refeniw

2010 £'000

Cyfanswm

Cyfanswm

-

157

157

206

516

5,653

6,169

8,977

516

5,810

6,326

9,183

(496)

(5,584)

(6,080)

(9,026)

20

226

246

157

7,226

1,474

8,700

7,661

£'000

Ymrwymiadau amhendant ar 1 Ebrill Ymrwymiadau amhendant a wnaed yn ystod y flwyddyn 1 Cyfanswm y grantiau a gynigiwyd Ymrwymiadau amhendant a drosglwyddwyd i ymrwymiadau pendant Ymrwymiadau amhendant ar 31 Mawrth 1

Mae'r cynnydd sylweddol mewn arian y Loteri ar gyfer y flwyddyn, a'r gostyngiad sylweddol mewn cynigion grant a wnaed, wedi codi oherwydd amseru ceisiadau grant datblygu cyfalaf. Neilltuwyd rhyw £3,000,000 o arian ond ni chyrhaeddodd y cais y cam penderfynu eto. Disgwylir asesu yng Ngorffennaf 2011.

b Ymrwymiadau pendant Ymrwymiadau pendant ar 1 Ebrill Ymrwymiadau pendant yn ystod y flwyddyn Symiau nas hawliwyd A godir ar Ddatganiad Gwariant Net Cynhwysfawr2 Grantiau a dalwyd yn ystod y flwyddyn

496 (78)

5,584 (197)

6,080 (275)

9,026 (146)

418 (1,148)

5,387 (4,194)

5,805 (5,342)

8,880 (7,841)

Ymrwymiadau pendant ar 31 Mawrth3

6,496

2,667

9,163

8,700

Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn i: Awdurdodau lleol Cyrff GIG Cyrff y tu allan i'r llywodraeth

803 4,147

348 2,083

1,151 6,230

643 5 3,484

4,950

2,431

7,381

4,132

1,500 46

50 186

1,550 232

2,025 2,543

1,546

236

1,782

4,568

6,496

2,667

9,163

8,700

Symiau sy’n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn i: Awdurdodau lleol Cyrff y tu allan i'r llywodraeth

Cyfanswm

131


2011 £'000 Cyfalaf 2

3

£'000 Cynlluniau Refeniw

Grantiau i gyrff cyhoeddus Grantiau i gyrff preifat

Heneiddio ymrwymiadau pendant: 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

£’000

2010 £'000

Cyfanswm

Cyfanswm

766 5,039

533 8,347

5,805

8,880

4,950 1,546 -

2,431 231 5

7,381 1,777 5

4,132 4,565 3 -

6,496

2,667

9,163

8,700

2011

2010 £’000

11 Cysoni llif arian £’000

a

Cysoni incwm/(gwariant) net â llif arian net o weithgareddau gweithredu Incwm/(gwariant) net Llog banc Cynnydd/(Lleihad) yn y balans a ddelir yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol (Cynnydd)/Lleihad mewn symiau derbyniadwy masnachol ac eraill Cynnydd/(Lleihad) mewn symiau taladwy masnachol ac eraill ac ymrwymiadau eraill Cynnydd/(Lleihad) mewn darpariaeth ar gyfer ymrwymiadau grant Mewnlif arian net/(all-lif) gan weithgareddau gweithredu

b

132

(861) (1)

(2,126) 209

(653) (214)

(323) 463

146 1,039

754

(544)

756

(543)

Cysoni llif arian net â symudiadau mewn cronfeydd net Cynnydd/(Lleihad) mewn arian a chyfwerth ag arian Cynnydd/(Lleihad) yn y balans a ddelir yng Nghronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol

c

2,553 (2)

2,126

653

2,882 Cronfeydd net ar 1 Ebrill

11,997

110 11,887

Cronfeydd net ar 31 Mawrth

14,879

11,997

Arian a chyfwerth ag arian Balans ar 1 Ebrill Newid net mewn balansau arian a chyfwerth ag arian

3 756

546 (543)

Balans ar 31 Mawrth

759

3

Ar 31 Mawrth cafwyd y balansau canlynol mewn: Banciau masnachol ac arian mewn llaw

759

3


12 Dosbarthwr Loteri wedi'i ddirprwyo: Asiantaeth Ffilm Cymru Mae cytundeb dirprwyo ar waith ag Asiantaeth Ffilm Cymru ac yn llwyr weithredol at ddibenion dosbarthu arian y Loteri. Daw'r wybodaeth ganlynol am ddosbarthu arian y Loteri o ddatganiadau ariannol drafft1 Asiantaeth Ffilm Cymru nas archwiliwyd am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011:

Cronfeydd wrth gefn ar 1 Ebrill 2010 Arian sy'n dod i mewn: Cyngor Celfyddydau Cymru Arian sy'n dod i mewn: Arall Treuliau Cronfeydd ar 31 Mawrth 2011

£’000 354 785 71 (1,174) 36

Manylion ymrwymiadau grant ar 31 Mawrth 2011: Ymrwymiadau pendant Ymrwymiadau amhendant

1,029 1,029

Cynhwysir rhestr lawn o'r grantiau a roddwyd gan yr Asiantaeth ar dudalennau 148 i 149. Mae mwy o fanylion am waith yr Asiantaeth ar gael ar ei gwefan yn www.filmagencywales.com 1

Archwilir y datganiadau ariannol drafft ym Mehefin 2011 ac fe ddisgwylir iddynt gael eu cymeradwyo gan y Bwrdd ym Medi 2011.

13 Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd Awdurdodi'r datganiadau ariannol hyn i'w cyhoeddi Awdurdodwyd y datganiadau ariannol i'w cyflwyno gan y Swyddog Cyfrifyddu ar yr un dyddiad ag yr ardystiwyd iddynt gan Reolwr ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.

14 Offerynnau ariannol Gofyn Safon Adrodd Ariannol Rhyngwladol 7, Offerynnau Ariannol: Datgeliadau am ddatgelu swyddogaeth yr offerynnau yn ystod y cyfnod wrth greu neu newid peryglon y mae'r Cyngor yn eu hwynebu wrth wneud ei waith.

Peryglon hylifedd – Yn 2010/11 deilliai £12,878,000 neu 99% o incwm dosbarthu Loteri'r Cyngor o'r Loteri Genedlaethol (2009/10: £12,338,000 neu 98.3%). O'r incwm sy'n weddill, deilliai £97,000 neu 0.8% o adenillion buddsoddi o'r balans a ddalwyd gan Gronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol

(2009/10: £88,000 neu 0.7%) a £18,000 neu 0.2% o log banc ac incwm amrywiol (2009/10: £123,000 neu 1%). Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei swyddogaeth o ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol yn agored i unrhyw berygl hylifedd sylweddol, ac mae'n fodlon bod y balans o fewn Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol ac elw'r Loteri yn y dyfodol yn ddigonol i fodloni ei ymrwymiadau pendant.

Perygl cyfradd llog – Caiff asedau ariannol y Loteri eu buddsoddi i Gronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol, sy'n buddsoddi mewn band cul o asedau isel fel arian a bondiau'r perygl llywodraeth. Nid oes gan y Cyngor unrhyw reolaeth dros fuddsoddi arian Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol. Cedwir y balansau arian a chyfwerth ag arian, a dynnir o'r Gronfa i dalu ymrwymiadau grant a chostau gweithredu, mewn cyfrif banc cyfradd amrywiol gyda mynediad dirybudd a oedd â chyfradd llog 0.5% ar gyfartaledd yn ystod y flwyddyn (2009/10: 0.5%). Balans yr arian a chyfwerth ag arian ar ddiwedd y flwyddyn oedd £759,000 (2010: £3,000). Nid yw'r Cyngor o'r farn bod ei

133


swyddogaeth o ddosbarthu arian y Loteri yn agored i beryglon cyfradd llog sylweddol.

Perygl arian tramor – Nid yw swyddogaeth dosbarth arian Loteri'r Cyngor yn agored i unrhyw beryglon cyfnewid arian tramor. Perygl llif arian – Nid yw'r Cyngor yn agored i unrhyw beryglon llif arian sylweddol.

15 Ased digwyddiadol Gwerthwyd eiddo a adnewyddwyd gyda chymorth grant cyfalaf y Loteri a chafodd y Cyngor 50% o'r enillion yn 2010/11 yn addaliad rhannol o'r grant. Ar ôl talu'r holl gredydwyr eraill o'r sefydliad a werthodd, daw unrhyw arian sy'n weddill o'r enillion at y Cyngor hefyd.

.. 16 Trafodion â phartion cysylltiedig Cyrff cyhoeddus Corff a noddir gan Lywodraeth Cymru yw'r Cyngor. Ystyrir Cynulliad Cenedlaethol Cymru/Llywodraeth Cymru yn barti cysylltiedig a rhoddir manylion y trafodion gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru/Llywodraeth Cymru yn y cyfrifon ar wahân sy'n cwmpasu gweithgareddau cyffredinol y Cyngor. Gweinyddir Cronfa Dosbarthu'r Loteri Genedlaethol gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a ystyrir yn barti cysylltiedig. Yn ystod y flwyddyn ni chynhaliodd y Cyngor unrhyw drafodion perthnasol gyda'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac eithrio'r rhai a ddangoswyd yn y Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr.

134

Dosbarthwr Loteri wedi'i ddirprwyo Fel y datgelir yn nodyn 12, dosbarthwr dirprwyol yw Asiantaeth Ffilm Cymru o arian y Loteri ar gyfer ffilm ac felly fe'i hystyrir yn barti cysylltiedig. Yn ystod y flwyddyn ni chynhaliodd y Cyngor unrhyw drafodion perthnasol gyda'r Asiantaeth ac eithrio'r rhai a ddangoswyd yn y Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr.

Unigolion Yn ystod y flwyddyn cynhaliodd aelodau'r Cyngor, neu bartïon cysylltiedig eraill (sef perthnasau agos) drafodion ariannol perthnasol (a restrir isod) gyda'r Cyngor yn ei rôl fel dosbarthwr y Loteri. Cofnodir trafodion ariannol perthnasol gyda'r Cyngor mewn perthynas â'i weithgareddau cyffredinol yn y cyfrifon ar wahân sy'n cwmpasu'r gweithgareddau hynny. Ni fu unrhyw drafodion ariannol perthnasol gyda'r staff rheoli allweddol na'u perthnasau agos.

Aelodau’r Cyngor Roedd nifer o aelodau'r Cyngor a/neu berthnasau agos iddynt yn aelodau o Fyrddau Rheoli (neu fyrddau cyfatebol) neu'n uwch weithwyr mewn sefydliadau y cynigiwyd grantiau Loteri neu daliadau eraill iddynt gan y Cyngor yn 2010/11. Ymhob achos o'r fath, yn unol â Chod Arfer Gorau'r Cyngor, tynnodd yr aelod dan sylw yn ôl o unrhyw gyfarfod pan oedd y cais yn cael ei drafod.


Aelod Cyfarwyddwr anweithredol

Sefydliad

Cyfanswm Trafodyn gwerth

Balans sy'n ddyledus ar 31 Mawrth 2011

(nifer)

£

£

Mostyn

Grant (1)

30,000

16,500

Creu Cymru

Grant (2)

59,650

47,448

Celfyddydau Anabledd Cymru

Grant (1)

5,000

Dim

India Dawns Cymru

Grant (1)

20,000

11,000

Plant y Cymoedd

Grant (1)

50,000

27,500

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent (gan gynnwys Theatr y Beaufort) Theatr y Fwrdeistref

Grant (1)

27,969

27,969

Grant (1)

26,580

26,580

Sefydliad Celf Joseph Herman Cymru

Grant (1)

4,600

Dim

Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol y De

Grant (1)

30,000

16,500

Cyngor Sirol Bwrdeistref Wrecsam (gan gynnwys Oriel Wrecsam)

Grant (4)

80,000

28,500

Cyngor Dinas Casnewydd (gan gynnwys Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd)

Grant (2)

42,000

15,540

Clwyd Theatr Cymru

Grant (1)

25,000

13,750

Prifysgol Aberystwyth (gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth) Cynulleidfaoedd Cymru

Grant (3)

101,149

10,115

Grant (2)

33,391

27,653

Emma Evans Ymddiriedolwr/ Cyfarwyddwr

Maggie Hampton Cyfarwyddwr Aelod o'r Bwrdd (aelod o'r teulu)

Margaret Jervis Cyfarwyddwr

Robin Morrison Gweithiwr Ymddiriedolwr (wedi'i ethol)

Osi Rhys Osmond Ymddiriedolwr

Richard Turner Cadeirydd

Alan Watkin Gweithiwr

Debbie Wilcox Cynghorydd

John C Williams Cyflogaeth (aelod o'r teulu)

Dr Kate Woodward Gweithiwr

Cyflogaeth (aelod o'r teulu)

Staff rheoli allweddol Eleni nid oedd gan staff rheoli allweddol na pherthnasau agos iddynt gysylltiadau â sefydliadau y cynhaliodd y Cyngor drafodion ariannol perthnasol â hwy.

135


Dosbarthu arian y Loteri - Grantiau a gynigiwyd 2010/11 Grantiau i sefydliadau Grantiau cyfalaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Cyngor Sir Ddinbych Oriel Wrecsam YMCA Pontypridd Sherman Cymru

£ 25,000 95,000 20,000 25,900 350,000

515,900

Grantiau sylweddol Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth (2 ddyfarniad) Gyl Gerdd Aberystwyth AGE Cymru Amgueddfa Cerfluniau Andrew Logan Arad Goch Celfyddydau Byw Cyswllt Celf Cynulleidfaoedd Cymru AXIS B10c Theatr y Beaufort Rhwydwaith Sector Gwirfoddol Pobl Dduon Cymru Cyf Sefydliad y Glowyr, y Coed Duon Bombastic Theatr y Fwrdeistref, y Fenni Artistiaid Butetown Canolfan Hanes a'r Celfyddydau, Butetown Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Canolfan Gerdd William Mathias Cyf Mela Amlddiwylliannol Caerdydd Cyngor Sir Gâr Celf o Gwmpas Chapter (Caerdydd) Cyf Dinas a Sir Abertawe Theatr i Bobl Ifainc Clwyd Theatr Cymru Community Helps Itself Cerdd Gymunedol Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Creu Cymru - Asiantaeth Deithio Cymru Cwmni Mega Cyf Cwmni Tandem Cwmni’r Frân Wen Cyngor Sir Ynys Môn Dawns Blast

136

£ 87,649 15,000 38,200 14,480 15,000 15,000 16,800 20,641 15,000 14,813 27,969 23,992 24,290 41,900 26,580 28,710 25,400 14,798 29,984 11,500 25,000 19,800 30,000 15,000 25,000 14,191 20,505 10,750 32,535 45,000 9,500 100,000 41,490 25,463


ÂŁ Cyngor Sir Ddinbych Celfyddydau Anabledd Swydd Amwythig Dawns Earthfall Cyf Eisteddfod Genedlaethol Cymru engage (Cymdeithas Genedlaethol Addysg mewn Orielau) Ensemble Cymru (2 ddyfarniad) Theatr F.A.B. Ffotogallery Gyl Gerdd Abergwaun Cyngor Sir y Fflint g39 Galeri Caernarfon Cyf Give It A Name Prifysgol Glyndr Oriel Gelf Glynn Vivian Theatr Gwent Gyl Gregynog Haul Celf ar y Blaen Helfa Gelf Theatr Hijinx Bale Annibynnol Cymru Gyl Serameg Ryngwladol Cynyrchiadau It's My Shout Cyf Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen Locws Rhyngwladol (2 ddyfarniad) Ymddiriedolaeth Lontano Cyf Ymddiriedolaeth Tabernacl Machynlleth Prosiect Magdalena Urdd Gwneuthurwyr Cymru Theatr Man Mela Cwmni Theatr Mess up the Mess Mid Wales Opera (2 ddyfarniad) Oriel Mission Music Theatr Wales Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Cyngor Dinas Casnewydd Amgueddfa ac Oriel Casnewydd NoFit State Circus Cyf Gyl Gerdd Ryngwladol y Gogledd Cymdeithas Jazz y Gogledd OPRA Cymru Cyf Oriel Davies Mostyn Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin Oriel Plas Glyn-y-Weddw Cyfyngedig

29,700 17,650 34,924 10,000 16,875 76,000 26,650 23,860 20,000 16,825 28,652 30,000 13,743 13,000 18,850 30,000 10,000 10,000 29,700 21,000 50,000 98,500 14,000 18,950 45,550 80,000 19,010 25,000 20,000 20,727 29,812 15,000 50,000 29,080 60,000 23,255 25,200 16,800 30,000 40,000 16,850 10,000 30,000 30,000 17,000 30,000

137


£ Oriel Wrecsam Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe Gyl Jazz Porthcawl Fforwm Celfyddydol Powys Gyl Cerdd a'r Celfyddydau, Llanandras Cyf Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio Cerddoriaeth Re-live Academi Frenhinol Cymru Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Canolfan Grefft Rhuthun Gyl Shakespeare i Ysgolion Sherman Cymru Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol y De Celfyddydau Sban Cyf Theatr Spectacle Gyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi Canolfan y Celfyddydau, Sain Dunwyd Cyf Ymddiriedolaeth Gelfyddydol y Stiwt Cyf Opera Dinas Abertawe ac Ysgol Opera Cymru Gyl Cerdd a'r Celfyddydau, Abertawe Cyf Swansea Print Workshop Cwmni Theatr Taking Flight Tape Community Music and Film Cyf Pafiliwn y Grand, Porthcawl Ymddiriedolaeth Taliesin Cyf Cerddorfa Siambr Cymru Cyf Theatr Brycheiniog Theatr Cynefin Theatr Ffynnon Theatr Harlech Theatr Mwldan Theatr na n'Óg Cynyrchiadau UCAN Canolfan Ucheldre Cwmni Dawns Uhhuh Prifysgol Cymru, Aberystwyth (Archif Serameg) Urdd Gobaith Cymru Gyl Bro Morgannwg Plant y Cymoedd Visiting Arts Canolfan Mileniwm Cymru Gyl Ffilm Wales, One World Cwmni Llwyfan Fargo Cymru Cyngor Ffoaduriaid Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (2 ddyfarniad) Coleg Iâl

138

30,000 30,000 14,777 25,000 20,000 10,000 24,890 13,000 5,000 30,000 20,000 83,420 30,000 30,000 34,235 27,000 28,016 30,000 12,600 44,300 22,000 19,586 15,312 28,000 30,000 7,500 30,000 30,000 26,719 30,000 15,363 96,500 22,600 15,000 22,765 13,500 25,000 30,000 50,000 24,000 29,245 5,730 10,000 26,795 30,000 20,000


£ Cerddorion Ifainc Dyfed Ymddiriedolaeth Lles y Glowyr a Neuadd Gymunedol Ystradgynlais Cyf

20,000 29,850

3,511,806

Grantiau bychain (hyd at £5,000) Gyl Jazz Abersoch Aberteifi 2010 Gweithredu er Plant Fforwm Cymunedol Adamsdown Adverse Camber Age Concern Gogledd-ddwyrain Cymru Ymddiriedolaeth Gerdd Môn Arcomis Articulture artREGEN Arts for the Earth Cymdeithas Gyl Gerdd Newydd Bangor Gyl Gelfyddydol y Bermo Gwasanaethau Eiriolaeth Annibynnol BCA Cadwyn Clwyd Cyf Cantref Celfyddydau Caerfyrddin Cyngor Sir Gâr Stiwdios Celfyddydol Canolog Cymru Côr Meibion Pen-y-bont-fawr Cwmni Martyn Geraint Cwpan Aur Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon Dawns TAN Cyf Celfyddydau Cymunedol Glannau Dyfrdwy DS Cymru (2 ddyfarniad) Oriel Elysiwm Clwb Gwerin Abergwaun Rhwydwaith Celfyddydau Gweledol a Chrefft Sir y Fflint Theatr Found Reality Cynyrchiadau Frapetsus Cyfeillion Cerdd Ieuenctid Sir y Fflint Celfyddydau'r Clas-ar-Wy Golygfa Gwydyr Gorymdaith Genedlaethol Gyl Dewi Gyl Werin Gyr Gyl Biwmares Gyl Gelfyddydol Caergybi

£ 5,000 2,877 3,225 4,968 5,000 3,775 5,000 4,500 1,000 5,000 4,960 2,500 1,000 3,999 5,000 3,298 1,200 2,750 2,260 1,000 5,000 2,500 5,000 5,000 3,000 6,000 4,997 4,545 500 3,000 4,000 5,000 4,000 5,000 5,000 3,472 4,480 3,000

139


ÂŁ Gyl Ifan (2 ddyfarniad) Cynyrchiadau Theatr Harmonium Sefydliad Celfyddydol Josef Herman Cymru Cymdeithas Cofnodi'r Tirwedd Gyl Lenyddol Talacharn Theatr Likely Story Cynyrchiadau Living Pictures Endeavour Club Llandudno a'r Cyffiniau Gyl Llandudno Cymdeithas Gyl Llanfyllin Tloty Llanfyllin Gyl Ymylon Llangollen Cymdeithas Gyl Maendy Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot Pentref y Byd, Merthyr Tudful Celfyddydau Cymunedol Canol y Gororau Cyf (2 ddyfarniad) Grp Celfyddydol Morlais Neuadd Dwyfor Gyl Cerdd a Dawns Tir Glas y Gogledd Crochenwyr y Gogledd Oasis Caerdydd Cynyrchiadau Omidaze Cydweithfa Actorion Oren Eiriolaeth Sir Benfro Cymdeithas Pont-hafren Portmeirion Cyf Ysgol Uwchradd y Rhyl Cymdeithas Gyl Glan yr Afon Grp Datblygu Gogledd Gwledig Sir y Fflint Cymdeithas Gyl Rhuthun Salsa Bangor Ysgol Gynradd Goffa Saltney Wood Sculpture by the Sea, Prydain Sesiwn Fawr Dolgellau Sheep Music Cyf SPARK Blaen-y-maes Cyf Llanelwy, Dinas Cerdd Neuadd Dewi Sant Gwlad Jazz Abertawe Cymdeithas America Ladin Abertawe YMCA Abertawe Syrcas Circus Stiwdios tactileBOSCH Cymdeithas Ddiwylliannol Thai Cymru Ysgol Obo'r Gororau Ymddiriedolaeth Gerdd Peter Gould

140

2,000 3,000 4,600 3,300 5,000 4,750 5,000 420 3,000 2,500 3,000 3,250 4,440 650 5,000 10,000 3,829 5,000 3,000 4,640 5,000 5,000 5,000 5,000 1,830 5,000 2,125 3,430 1,122 1,000 4,174 1,500 4,375 4,000 2,200 2,794 5,000 4,588 5,000 3,400 2,280 5,000 4,990 4,000 1,300 3,000


£ Theatr Harlech Theatr na n'Óg Artistiaid Tecstilau Torfaen Cefnogaeth Gymunedol i'r Celfyddydau Traddodiadol (tasc) Gyl Werin T Tredegar Celfyddydau Rhyngwladol Prydain UWIC Clwb Dawns Wisp Cymunedau'n Gyntaf Ynys-hir ac Aberllechau Theatr Gerdd Ieuenctid Prydain Ysgol Babanod Llanfairfechan Ysgol Cerrigydrudion Ysgol Cynfran Ysgol Gwenffrwd Ysgol Llanfynydd Ysgol y Foel Ysgol y Llan

5,000 5,000 2,258 3,000 5,000 5,000 3,150 4,950 5,000 4,590 2,450 2,000 3,000 2,110 2,025 1,000 4,200

370,026

Grantiau Hyfforddi Celfyddydau Byw Cynulleidfaoedd Cymru Dirprwy Gyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddan Bombastic Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Gweithdy Argraffu Caerdydd Celf o Gwmpas Chapter (Caerdydd) Cyf Asiantaeth Datblygu Syrcas Dinas a Sir Abertawe Cerdd Gymunedol Cymru Creu Cymru - Asiantaeth Deithio Cymru Cynnal Cymru Celfyddydau Anabledd Cymru Dawns Earthfall Cyf engage (Cymdeithas Genedlaethol Addysg mewn Orielau) Cynyrchiadau Ffilm 15 Cyf Asiantaeth Ffilm Cymru Cyfeillion y Clasuron g39 Prifysgol Glyndr Haul Bale Annibynnol Cymru India Dance Cymru

£ 1,978 12,750 1,398 16,800 1,575 910 15,000 26,000 4,000 1,018 21,829 27,115 14,062 5,000 14,700 16,875 2,000 4,502 1,999 12,960 765 2,736 36,105 20,000

141


£ Stiwdios Jiwcbocs Urdd Gwneuthurwyr Cymru Cwmni Theatr Mess up the Mess Oriel Davies Fforwm Celfyddydol Powys Canolfan Grefft Rhuthun Sherman Cymru Theatr y Byd Bach Cyf Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol y De Opera Dinas Abertawe ac Ysgol Opera Cymru Swansea Print Workshop Theatre Versus Oppression trac – Traddodiadau Cerdd Cymru Cefnogaeth Gymunedol i'r Celfyddydau Traddodiadol (tasc)

5,000 5,000 4,461 26,196 4,200 5,000 22,500 4,500 15,000 4,530 3,750 5,000 16,000 2,000

385,214

Rhaglen Fuddsoddi Awdurdodau Lleol Cyngor Sir Gâr Dinas a Sir Abertawe Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Cyngor Sir Powys (2 ddyfarniad)

£ 20,000 15,000 20,000 20,000

75,000

Y Celfyddydau y Tu Allan i Gaerdydd Mappa Mundi

£ 65,000

65,000

Cyfanswm y grantiau i sefydliadau

142

4,922,946


Grantiau i unigolion Grantiau cynhyrchu Barber, Charlie Barnes, David Bell-Hughes, Beverly Carr, Tina Cooper, Andrew Cousin, Michael Granjon, Paul John, Sean Tuan Kinsey, Christine Latimer, Mark Mercer, Alison Miles, Rhodri Potter, Gareth Rivers, Lucy Roberts, James Robertson, Harry Sabin, Caroline Vicary, Sean

£ 20,000 19,932 12,000 20,000 20,000 19,600 14,446 20,000 17,433 20,000 8,200 5,831 7,200 19,925 20,000 6,238 12,483 10,118

273,406

Grantiau bychain (hyd at £5,000) Adams, Becky Adams, Dylan Baker, Andrew Barclay, Julie Barnard, Gawain Bennett, Malcolm Bisson, David Boyle, Daniel Brett, Jessie Britton, David Brooks, Eleanor Buick, Adam Camara, Idrissa Cawte, Claire Chambers, Bill Chapman, Harriet Cockrill, Joel Collingswood, John Conran, Maia D'Arcy, Dymphna Davey, Ruth

£ 4,940 1,925 3,000 4,900 4,270 1,400 1,000 3,000 3,000 4,600 5,000 3,000 5,000 4,440 4,650 3,000 4,250 4,964 3,339 4,800 2,970

143


ÂŁ Davies, Catherine Davies, Rick Dorsett, Jane Dumbleton, Kate Duncan, Alastair Dyer, Jay Fielding, Kim Fong, Joanne Garton, Aida Griffiths, Andy Griffiths, Michelle Gubb, S.M Harries, Llinos Mai Harries, Ruth Harrop, Angharad Hedley, John Hibbert, Louise Higlett, Richard Hopkins, Sarah Howard, Katie Scarlett Howells, Matthew Hubbard Jane Hughes, Mair James, Lara Jones, Patrick Lazzari, Jake Legall, Kyle Lewis, Matthew Llwyd, Eirian Lowe, Ticky Margerison, Lynette May, Daniel McNally, Neil Moorhouse, Sara Morgan, Sharon Munton, Jo Murray, Michael Nash, Mandy Nurse, Christopher Packham, Ruth Payne, Gus Pearce, Sally Pitwell, Robert Porter, Gavin Powlesland, Beth Pritchard, Helen

144

4,400 4,835 957 4,500 3,000 3,900 4,960 5,000 3,000 3,000 2,641 5,000 4,515 3,751 3,500 3,000 4,500 4,900 3,000 3,000 3,000 15,591 5,000 5,000 4,500 2,990 5,000 4,940 2,678 3,500 3,000 5,000 4,941 5,000 3,000 5,000 4,788 2,182 5,000 3,000 3,286 5,000 3,000 3,000 3,000 4,500


£ Raybould, Tom Read, Peter Roberts, Hilary Roberts, Joe Roberts, Richard Wilfred Sainty, Peter Samuel, Judith Sandreuter, Anna Spinola, Adrian Stewart, Philip C Stokes, Anthony Taylor, Jane Treays, Jem Underwood-Lee, Emily Victor, Terry White, Ricky Williams, Emrys Williams, Pete Wilson, Steve Wyn Shannon, Pamela Zarrilli, Phillip

4,530 4,000 1,986 3,000 2,000 5,000 1,000 2,800 3,000 1,500 4,832 1,800 5,000 3,642 5,000 2,959 4,985 2,500 5,000 4,500 5,000

341,737

Grantiau Hyfforddi

£

Annis, Mark Bowman, Robert Buckingham, Sophie Callan, Jessica Camara, Idrissa Denman, Lynne Evans, Geraint Fell, Jenny Foroughi, Helen Francis, Emma-Kate Ghazoul, Rabab Hillard, Ainsley Ladd, Eddie Llewellyn, Rachel Lloyd, Issie Manzilli, Marcella Mather, Cher Maxwell-Cooze, Andrew Maxwell-Cooze, Lucy Peet, Catherine Rudd-Mumford, Allison Valis, Patricia

1,548 1,900 1,800 2,000 2,000 1,373 900 2,000 567 1,440 1,774 1,126 2,000 1,800 986 1,950 2,000 720 720 990 1,375 2,000

145


£ Way, Bethan Williams, Chris Yarnell, Anushiye Young, Catherine

2,000 1,174 2,000 1,550

39,693

Astudiaethau Uwch mewn Cerdd Dodd, Alison Dyer, Teleri Evans, Rhian Lois Freeman, Jocelyn Hartzell, Edmund Hill, Tim Isfryn, Cai Jones, Ifan Gwilym Porton, Jennie Romaniw, Natalya Scolding, Ed Thomas, James Williams, Adrian

£ 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 1,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000

31,000

Dyfarniadau Cymru Greadigol Cushway, David Davey, Holly Davies, Lowri Edwards, Sean Gough, Lucy Harris, Alan Harvey, Michael Ladd, Eddie Murphy, Ingrid Preston, Paul Rafferty, Michael Ralph, Philip Raman, Tanja Roberts, Wiliam Owen Sear, Helen Slater, James Tyler, Gerald Williams, Bedwyr

£ 25,000 11,880 20,000 25,000 12,000 12,000 20,000 25,000 12,000 25,000 12,000 12,000 25,000 20,000 25,000 12,000 12,000 25,000

330,880

146


Artistiaid ar y Blaen Rees, Marc

ÂŁ 230,000

230,000

Cyfanswm y grantiau i unigolion

1,246,716

Cyfanswm Grantiau'r Loteri a Gynigiwyd

6,169,662

147


Asiantaeth Ffilm Cymru Grantiau a gynigiwyd 2010/11 Datblygu Altered Image Anamorphic Films Bard Entertainments Cyf Dafydd, Fflur Dafydd, Catrin DAI4 Films Ltd Erasmus, Nathan Fragrant Films Ltd Garage Light Films HA Productions Ltd Meme Shackleton, John Staniforth, Richard Sullivan, Steve a Rourke, James Tiresias Media Cyf

£ 6,000 5,000 10,000 7,500 7,500 10,000 5,000 6,000 5,570 10,000 5,000 10,000 2,560 2,250 10,000

102,380

Cynhyrchu Big Pond Films (2 ddyfarniad) Borough Pictures Cyf Bright Films Cyf Dan Films Hot Property Films (2 ddyfarniad) Features Cyf IE IE Productions Cyf Illunination Films Kudos Living Film Cyf Nuban Productions Cyf Resistance Films Cyf Revolution Films Cyf Rondo Media SPV Cinema One SPV4 Ltd Squint Films Cyf Thomas Thomas Films Cyf

£ 203,400 15,000 75,000 75,000 82,910 49,999 8,550 125,000 150,000 6,000 15,000 150,000 100,000 25,000 48,750 150,000 49,999

1,329,608

148


Addysg Gwasanaeth Datblygu’r Celfyddydau Cyngor Caerffili Canolfan Gelfyddydau Chapter Cinetig (2 ddyfarniad) The Festivals Company Cyf Film 15 Productions Gwyliau’r Gelli Lily Pad Films Media Education Wales Archif Sgrin a Sain Cenedlaethol Gyl Ffilm Wales One World Cyf

£ 700 10,480 14,500 3,000 3,380 3,291 5,480 11,970 550 3,750

57,101

Arddangosfa Canolfan y Celfyddydau Aberytwyth Canolfan Gelfyddydau Chapter Clwyd Theatr Cymru Galeri Caernarfon Canolfan Gelfyddydau Pontardawe Gwasanaethau Diwylliannol Rhondda Cynon Taf Glan yr Afon (2 ddyfarniad) Canolfan Gelfyddydau a Sinema’r Scala Canolfan Gelfyddydau Taliesin Theatr Mwldan Theatr Harlech Theatr y Torch WSFEG (2 ddyfarniad) Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy

£ 15,817 20,000 10,365 2,192 2,602 2,667 3,374 2,667 7,467 9,351 2,667 4,000 7,000 3,831

94,000

Gwyliau Arddangos Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth The Festivals Company Cyf Push 4 Screen yn y Gelli Gyl Ffilm Wales One World Cyf Zoom Cymru

£ 5,000 5,000 40,000 4,000 15,000 10,000

79,000

Cyfanswm y swm gynigiwyd gan Asiantaeth Ffilm Cymru dan awdurdod diprwyedig

1,662,089

149


Cysylltu â ni Gallwch gysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru o ddydd Llun i ddydd Gwener:

Prif Swyddfa Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL Ffôn: 0845 8734 900 Ffacs: 029 2044 1400 E-bost: gwybodaeth@celfcymru.org.uk Anfonwch neges ebost at aelod o staff: enwcyntaf.cyfenw@celfcymru.org.uk Ewch i'n gwefan: www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

Swyddfa Canolbarth a Gorllewin Cymru 4-6 Gardd Llydaw, Lôn Jackson, Caerfyrddin SA31 1QD Ffôn: 01267 234 248 Ffacs: 01267 233 084 E-bost: canolbarthagorllewin@celfcymru.org.uk

Swyddfa Gogledd Cymru 36 Rhodfa’r Tywysog, Bae Colwyn LL29 8LA Ffôn: 01492 533 440 Ffacs: 01492 533 677 E-bost: gogledd@celfcymru.org.uk

Swyddfa De Cymru Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL Ffôn: 029 2044 1360 Ffacs: 029 2044 1400 E-bost: de@celfcymru.org.uk

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymrwymedig i ddarparu gwybodaeth mewn print bras, Braille, ar dâp sain ac ar ffurf Iaith Arwyddion Prydain. Byddwn yn ceisio darparu gwybodaeth mewn ieithoedd ar wahân i'r Gymraeg a'r Saesneg ar gais. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithredu polisi cyfle cyfartal.

150

Adroddiad Blynyddol 2010-11pdf  

Celfyddydau Cymru: hawddfyd mewn adfyd Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru Mostyn (llun: Martin Barlow) Cynnwys Michelle Griffiths...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you