Page 1

Y FFIGYRAU

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3


26

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

Y FFIGYRAU Mae’r tudalennau canlynol yn dangos sut yr ariannwyd y celfyddydau yng Nghymru yn 2002/03 gan Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC). Mae hefyd yn cynnwys Datganiadau Ariannol Cryno am weithgareddau cyffredinol CCC a’i weithgareddau o arian Loteri. Mae’r ddogfen yn mynd ymlaen i restru grantiau a gwarantau a wnaed i artistiaid a sefydliadau o gronfeydd cyffredinol a chronfeydd Loteri yn ogystal ag incwm awdurdodau lleol. CRYNODEB O SUT YR ARIANNWYD Y C E L F Y D DY D A U Y N G N G H Y M R U Y N 2 0 0 2 / 0 3 GAN GCC

GWARIANT CYFFREDINOL

Mae’r tablau isod yn dangos sut y dyrannodd CCC ei incwm mewn grantiau i dros 1,025 o artistiaid a sefydliadau. Mae rhai o’r sefydliadau a ariennir gan GCC, megis Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru,Yr Academi Gymreig a Chywaith Cymru.Artworks Wales yn dosbarthu, yn eu tro, grantiau i gannoedd o artistiaid a sefydliadau ar hyd a lled Cymru. Mae’r crynodeb isod hefyd yn cynwys gwariant CCC ar wasanaethau eraill ac achosion o hyrwyddo uniongyrchol i’r celfyddydau yng Nghymru e.e. gweithredu Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a chynllun Teithio Cymunedol a Chynllun Casglu CCC.

Yn 2002/03 cefnogwyd gweithgarwch celfyddydol, projectau a chyfleusterau gan GCC ag arian a roddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a ffynonellau eraill (gwariant cyffredinol) a’r Loteri Genedlaethol. Yn ystod 2002/03, dosbarthodd CCC 1,025 o grantiau gwerth £26,854,000 i artistiaid a sefydliadau celfyddydol.

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gogledd Cymru De Cymru Cymru gyfan Cyfanswm

Grantiau a Gwarantau £ 000

Gwasanaethau Eraill a Hyrwyddo Uniongyrchol £ 000

Cyfanswm £ 000

3,354 3,108 8,639 2,556 17,657

241 89 1,275 1,605

3,595 3,108 8,728 3,831 19,262

G W A R I A N T LO T E R I

Grantiau Cyfalaf Grantiau cynlluniau refeniw Grantiau Ffilmiau Cyfanswm

Cyfanswm £ 000 3,664 4,573 960 9,197


D AT G A N I A D A R I A N N O L C RY N O CYFRIF GWEITHGAREDDAU CYFFREDINOL am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawr th 2003 D AT G A N I A D A R I A N N O L C R Y N O

Daw’r datganiad ariannol cryno hwn o’r cyfrifon llawn ac nid yw’n cynnwys digon o wybodaeth i sicrhau dealltwriaeth lawn o’r canlyniadau nac o sefyllfa Cyngor Celfyddydau Cymru. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, dylech ddarllen y cyfrifon llawn am y cyfnod a ddaeth i ben 31 Mawrth 2003, adroddiad yr archwilwyr ar y cyfrifon hynny ac adroddiad blynyddol yr Ymddiriedolwyr. Mae cyfrifon llawn gweithgareddau cyffredinol y Cyngor wedi eu rhoi gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac mae’r cyfrifon a baratowyd ar wahân ar gyfer gweithgareddau dosbarthu’r Loteri wedi eu rhoi gerbron y Senedd a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r ddwy set o gyfrifon wedi eu cyflwyno i’r Comisiwn Elusennau a gellir eu cael yn rhad ac am ddim drwy ysgrifennu at y Pennaeth Cyllid a Gweinyddiaeth, Cyngor Celfyddydau Cymru, Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3NX.

rhwymedigaethau cyfredol net o £272,000) a chyfanswm cronfeydd ar 31 Mawrth 2003 o £3,799,000 (2002: £2,856,000). Ar 31 Mawrth 2003 roedd y Cyngor wedi cynnig yn ffurfiol grantiau ymlaen llaw ar gyfer 2003/2004 o £16,169,000 (2002/2003: £13,953,000).Yn ogystal, mae’r Cyngor wedi cymeradwyo’n ffurfiol y defnydd yn 2003/04, ar gyfer prosiectau celfyddydol a gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer 2002/2003, o £Dim (2001/2002: £Dim) i’w gronfeydd digyfyngiad. Caiff amcanion y Cyngor eu nodi ar dudalen 21. Nodir ei bolisïau a’i strategaethau yn Cefnogi Creadigrwydd strategaeth datblygu’r celfyddydau dros bum mlynedd Cyngor Celfyddydau Cymru 2002-07. A E LO D A U ’ R C Y N G O R

CEFNDIR CYFANSODDIADOL

Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Siarter Frenhinol ar 30 Mawrth 1994; mae amcanion y Cyngor ar dudalen 21. O dan delerau Deddf y Loteri Genedlaethol ayb 1993 (fel y’i diwygiwyd), mae’r Cyngor yn gyfrifol am ddosbarthu enillion y Loteri i sefydliadau’r celfyddydau yng Nghymru; paratoir cyfrifon ar wahân ar gyfer gweithgareddau dosbarthu’r Loteri.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n penodi Aelodau’r Cyngor a hwy yw Ymddiriedolwyr yr elusen. Mae’r holl Aelodau yn gwasanaethu yn wirfoddol ac yn ddi-dâl.

A D O LY G I A D O ’ R F LW Y D DY N A D AT B LY G I A D A U ’ R DY F O D O L

Yr Aelodau a wasanaethodd ers 1 Ebrill 2002 oedd: Sybil Crouch, Cadeirydd Edmond Fivet (hyd at 31 Mawrth 2003) Stephen Garrett Geraint Talfan Davies, Cadeirydd Ellen ap Gwynn (o 1 Ebrill 2003) Harry James Dewi Walters, Is-Gadeirydd Daniel Jones Dai Davies Janet Roberts Roger Davies (hyd at 31 Mawrth 2003) Penny Ryan OBE Meg Elis Hazel Walford Davies

Mae’r cyfrifon, ac eithrio gweithgareddau dosbarthu’r Loteri, yn dangos cyfanswm yr adnoddau a dderbyniwyd am y flwyddyn o £21,759,000 (2001/2002: £16,926,000), addnoddau net a dderbyniwyd o £534,000 (2001/2002: adnoddau net a wariwyd o £340,000), rhwymedigaethau cyfredol net o £342,000 (2002:

Mae cofrestr o fuddiannau Aelodau’r Cyngor a’i Bwyllgorau a Phaneli Ymgynghorol, a chofrestr o fuddiannau cyflogeion y Cyngor ar gael i’w harchwilio’n gyhoeddus, drwy drefniant, ymhob un o swyddfeydd y Cyngor yn ystod oriau gwaith arferol.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn elusen gofrestredig.

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

27


28

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

D AT G A N I A D C RY N O O ’ R G W E I T H G A R E D D A U A R I A N N O L am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2003 Cronfeydd digyfyngiad £’000

Cronfeydd cyfyngedig £’000

Cyfanswm 2003 £’000

Cyfanswm 2002 £’000

20,544 86 20,630 295 20,925

619 619 215 834

21,163 86 21,249 510 21,759

16,529 54 16,583 343 16,926

17,171 1,257 18,428 1,963 200 20,591

486 348 834 834

17,657 1,605 19,262 1,963 200 21,425

14,274 871 26 15,171 2,095 176 17,442

334 200

-

334 200

(516) 176

534 409 943

-

534 409 943 671

(340) (200) 390 (150) 58

Adnoddau a dderbyniwyd Grantiau i’w derbyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru Awdurdodau Lleol Incwm arall Cyfanswm yr adnoddau a dderbyniwyd Adnoddau a wariwyd Gwariant celfyddydol elusennol uniongyrchol Grantiau a gwarantau Gwasanaethau a hyrwyddo uniongyrchol Grantiau myfyrwyr Rheoli a gweinyddu Cost dybiannol cyfalaf Cyfanswm yr adnoddau a wariwyd Adnoddau net a dderbyniwyd/(wariwyd) Gwyrdroi cost dybiannol cyfalaf ADNODDAU NET A DDERBYNIWYD/(GWARIWYD) AM Y FLWYDDYN Colled a wireddwyd wrth waredu gweithiau celf Enillion ailbrisio nas gwireddwyd Cynnydd/(gostyngiad) net mewn cronfeydd Cydnabyddiaeth y Prif Weithredwyr 1

Codir 60% o’r cyfanswm uchod o gydnabyddiaeth y Prif Weithredwr ar y cyfrif gweithgareddau cyffredinol a’r gweddill ar gyfrif dosbarthu’r Loteri.


C RY N O D E B O ’ R FA N T O L E N ar 31 Mawrth 2003

Asedau sefydlog Asedau cyfredol Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn Asedau cyfredol net/(rhwymedigaethau) Cyfanswm yr asedau llai rhwymedigaethau cyfredol Cronfeydd cyfyngedig Cronfeydd digyfyngiad Cyfanswm y cronfeydd

3,457 1,569 (1,227) 342 3,799

3,128 983 (1,255) (272) 2,856

10 3,789 3,799

10 2,846 2,856

C RY N O D E B O ’ R D AT G A N I A D L L I F A R I A N PA R O D am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2003 Mewnlif arian parod net o weithgareddau gweithredu Gwariant cyfalaf Cynnydd mewn arian parod

330 (128) 202

N O D I A D A U I ’ R D AT G A N I A D A R I A N N O L C R Y N O

1. Sail y paratoi Daw’r datganiad ariannol cryno hwn o’r cyfrifon llawn a baratowyd yn unol â Deddf Elusennau 1993 a chawsant eu cymeradwyo gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’u llofnodi ar ei ran gan Peter Tyndall Swyddog Cyfrifo 14 Gorffennaf 2003

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

Geraint Talfan Davies Cadeirydd 14 Gorffennaf 2003

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

29

285 (80) 205


30

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

A R C H W I LW Y R

BANCWYR A CHYFREITHWYR

Roedd adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ddatganiadau ariannol blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2003 yn ddiamod.

Bancwyr a Chyfreithwyr CCC yn ystod 2002/03

D AT G A N I A D A R C H W I LY D D C Y F F R E D I N O L C Y M R U I G Y N G O R C E L F Y D DY D A U C Y M R U

B A N C W Y R C Y N G O R C E L F Y D DY D A U C Y M R U

Banc y National Westminster Plc Swyddfa Masnachol De Cymru, Haywood House South, Blwch Post 333, Dumfries Place, Caerdydd CF10 3GL

Archwiliais y datganiad ariannol cryno ar dudalennau 27 i 29 a baratowyd ar y ffurf ac ar y sail a nodir yn nodyn 1 ar dudalen 29. C Y F R E I T H W Y R C Y N G O R C E L F Y D DY D A U C Y M R U PRIOD GYFRIFOLDEBAU’R CYNGOR , Y S W Y D D O G C Y F R I F O A’ R A R C H W I LY D D

Y Cyngor a’r Swyddog Cyfrifo sy’n gyfrifol am y datganiad ariannol cryno. Fy nghyfrifoldeb i yw adrodd fy marn wrthych am y gwaith o’i baratoi a’i gysondeb â’r datganiadau ariannol llawn ac adroddiad blynyddol yr Ymddiriedolwyr. SAIL Y FARN

Cynheliais fy archwiliad yn unol â’r Canllaw Archwilio “Datganiad yr archwilwyr ar y datganiad ariannol cryno” a fabwysiadwyd gan y Bwrdd Arferion Archwilio. BARN

Yn fy marn i, mae’r datganiad ariannol cryno yn gyson â datganiadau ariannol llawn ac adroddiad blynyddol Ymddiriedolwyr Cyngor Celfyddydau Cymru am y cyfnod a ddaeth i ben 31 Mawrth 2003 ac mae wedi ei baratoi yn gywir ar y sail a ddisgrifir yn nodyn 1. John Bourn Archwilydd Cyffredinol Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd,Caerdydd CF99 1NA 16 Gorffennaf 2003

Edwards Geldard Tyˆ Dumfries, Dumfries Place, Caerdydd CF10 3ZF


D AT G A N I A D A R I A N N O L C RY N O C Y F R I F D O S B A RT H U ’ R L O T E R I a m y f l w y d d y n a d d a e t h i b e n 3 1 M a w r t h 2 0 0 3

D AT G A N I A D A R I A N N O L C R Y N O

Daw’r datganiad ariannol cryno hwn o’r cyfrifon llawn ac nid yw’n cynnwys digon o wybodaeth i sicrhau dealltwriaeth lawn o’r canlyniadau nac o sefyllfa Cyfrif Dosbarthu’r Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, dylech ddarllen y cyfrifon llawn am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2003, adroddiad yr archwilwyr ar y cyfrifon hynny ac adroddiad blynyddol yr Ymddiriedolwyr. Mae cyfrifon llawn Cyfrif Dosbarthu’r Loteri, a baratowyd yn unol â’r Cyfarwyddyd ar Gyfrifon a gyhoeddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel sy’n ofynnol yn ôl S35(3) Deddf Loteri Genedlaethol ayyb 1993 (fel y’i diwygiwyd) wedi eu rhoi gerbron y Senedd a’r Cynulliad Cenedlaethol, ac wedi eu cyflwyno i’r Comisiwn Elusennau, a gellir eu cael yn rhad ac am ddim drwy ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Cyllid a Gweinyddiaeth, Cyngor Celfyddydau Cymru, Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3NX. CEFNDIR CYFANSODDIADOL

Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Siarter Frenhinol ar 30 Mawrth 1994; mae amcanion y Cyngor wedi eu nodi ar dudalen 21. O dan delerau Deddf y Loteri Genedlaethol ayyb 1993 (fel y’i diwygiwyd), mae’r Cyngor yn gyfrifol am ddosbarthu enillion y Loteri i sefydliadau’r celfyddydau yng Nghymru.Wrth gyflawni’r gwaith hwn, mae’n ofynnol i’r Cyngor ddilyn y Cyfarwyddiadau ar Bolisi a Chyllid a gyhoeddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn unol ag S26 Deddf y Loteri Genedlaethol ayyb 1993 (fel y’i diwygiwyd). Paratoir cyfrifon ar wahân ar gyfer gweithgareddau cyffredinol y Cyngor. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn elusen gofrestredig.

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

A D O LY G I A D O ’ R F LW Y D DY N A DAT B LY G I A DAU ’ R DY F O D O L

Mae cyfrif Dosbarthu’r Loteri yn dangos cynnydd mewn cronfeydd am y flwyddyn o £3,449,000 (2002: gostyngiad o £1,742,000) a drosglwyddwyd i’r cronfeydd. £8,807,000 (2002: £13,356,000) oedd cyfanswm y cynigion grant a wnaed yn ystod y flwyddyn. Cofnodir £8,511,000 (2002: £15,649,000) fel gwariant grantiau, sy’n adlewyrchu cynigion a wnaed yn y flwyddyn hon a blynyddoedd blaenorol a dderbyniwyd yn ffurfiol yn ystod y flwyddyn hon. Cyfanswm yr ymrwymiadau amhenodol ar 31 Mawrth 2003 nas cofnodwyd fel gwariant yn y Cyfrif Incwm a Gwariant, oedd £1,538,000 (2002: £2,014,000). Mae’r cynnydd yn yr arian am y flwyddyn yn bennaf oherwydd amseriad cynnig grantiau i nifer o brosiectau Loteri Cyfalaf mawr. Mae gan y Cyngor gamau asesu llym ac, er bod staff wedi bod yn gweithio gyda’r rhai oedd yn cyflwyno ceisiadau yn ystod y cyfnod cofrestru, nid oedd grantiau wedi’u cynnig yn ffurfiol hyd nes 31 Mawrth 2003. Disgwylir i’r ymrwymiadau hyn gael eu hadlewyrchu yn natganiadau ariannol 2003/2004. Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, bydd y Cyngor yn parhau i ariannu prosiectau yn unol â Cefnogi Creadigrwydd strategaeth datblygu’r celfyddydau dros bum mlynedd am y cyfnod 2002-07. Bydd Strategaeth Gyfalaf newydd ar waith a fydd yn cynnwys rhoi arian i oedfannau celfyddydol i gynorthwyo gyda gwaith hanfodol er mwyn bodloni gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd. Bydd y cynlluniau refeniw newydd yn parhau i weithredu a bydd y Cyngor yn parhau i arolygu grantiau am ffilm, ond mae cyfrifoldeb am asesiad ac argymhelliad o ran y grantiau hyn wedi’u trosglwyddo i Sgrîn Cymru Wales. Nod y Cyngor ar sail ei flaenoriaethau strategol, yw sicrhau y ceir dosbarthiad teg o grantiau ledled Cymru, ac ar draws ffurfiau celfyddyd. Bydd y Cyngor yn parhau i flaenoriaethu grantiau a gynlluniwyd i wrthsefyll eithrio cymdeithasol ac i ariannu mentrau sy’n defnyddio Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd hefyd.

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

31


32

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

A E LO D A U ’ R C Y N G O R

P W Y L L G O R A U Y M G Y N G H O R O L Y LO T E R I

Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n penodi Aelodau’r Cyngor a hwy yw Ymddiriedolwyr yr elusen. Mae’r holl aelodau yn gwasanaethu yn wirfoddol ac yn ddi-dâl.

Mae’r Cyngor wedi penodi Pwyllgor Cyfalaf a, hyd at Mai 2002, Pwyllgor Ffilm i wneud argymhellion am bolisi dosbarthu arian y Loteri ac am geisiadau unigol am grant. Cyflogwyd arolygwyr allanol annibynnol i roi cyngor ar yr holl geisiadau Loteri o £100,000 a throsodd.Y Cyngor sydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol ynghylch dyfarnu grantiau Loteri Cyfalaf sy’n fwy na £250,000 a phob grant Ffilm.

Yr Aelodau a wasanaethodd ers 1 Ebrill 2002 oedd: Sybil Crouch, Cadeirydd Edmond Fivet (hyd at 31 Mawrth 2003) Stephen Garrett Geraint Talfan Davies, Cadeirydd Ellen ap Gwynn (o 1 Ebrill 2003) Harry James Dewi Walters, Is-Gadeirydd Daniel Jones Dai Davies Janet Roberts Roger Davies (hyd at 31 Mawrth 2003) Penny Ryan OBE Meg Elis Hazel Walford Davies Mae cofrestr o fuddiannau Aelodau’r Cyngor a Phwyllgorau Cyfalaf y Loteri, y Pwyllgor Celfyddyd i Bawb a’r Pwyllgor Ffilm, a chofrestr o fuddiannau cyflogeion y Cyngor ar gael i’w harchwilio’n gyhoeddus, drwy drefniant, ymhob un o swyddfeydd y Cyngor yn ystod oriau gwaith arferol.

Aelodau’r Pwyllgor Cyfalaf a wasanaethodd ers 1 Ebrill 2002 oedd: Roger Davies, Cadeirydd (hyd at 31 Mawrth 2003) John Bevan Harry James Alun Bond Richard Morgan Aelodau’r Pwyllgor Ffilm a wasanaethodd o 1 Ebrill 2002 oedd: Daniel Jones, Cadeirydd Lyn Jones David Gillam Clive Myer Marie Gillespie Huw Penallt Jones Cynhaliwyd cyfarfod olaf y Pwyllgor hwn 14 Mai 2002 cyn iddo gael ei ddiddymu. Dirprwywyd y cyfrifoldeb am asesu a gwneud argymhellion am grantiau Ffilm i Sgrîn Cymru Wales sydd wedi sefydlu Grwˆp Cynhyrchu Ymgynghorol i’r perwyl hwn. Bu cyfarfod cyntaf y Grwˆp Cynhyrchu Ymgynghorol ar 4 Gorffennaf 2002.


C RY N O D E B O ’ R C Y F R I F I N C W M A G WA R I A N T am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2003 2003 £’000

2002 £’000

Incwm Cyfran yr enillion o’r Loteri Genedlaethol Incwm buddsoddi ar weddill yng Nghronfa Ddosbarthu y Loteri Genedlaethol Grantiau i’w derbyn Tâl am wasanaethau grant Llog i’w dderbyn Grantiau y gellir eu hadennill Cyfran yr elw o ffilmiau wedi eu hariannu gan y Loteri Cyfanswm yr Incwm

11,473 1,888 16 10 67 426 8 13,888

13,801 1,600 26 82 26 51 15,586

Gwariant Ymrwymiadau grant net a wnaed (penodol) Costau uniongyrchol dosbarthu grantiau Rheoli a gweinyddu Cyfanswm y gwariant

8,511 175 1,797 10,483

15,649 75 1,403 17,127

3405

(1,541)

44 3,449

(201) (1,742)

671

58

Incwm uwch na gwariant/ (gwariant uwch nag incwm) am y flwyddyn Gwarged nas gwireddwyd/(colled) ar fuddsoddiadau yng Nghronfa Ddosbarthu y Loteri Genedlaethol Cynnydd/(gostyngiad) yng Nghronfeydd y Loteri am y flwyddyn Cydnabyddiaeth y Prif Weithredwyr 1

Codir 40% o’r cyfanswm uchod o gydnabyddiaeth y Prif Weithredwr ar gyfrif Dosbarthu’r Loteri a’r gweddill ar y cyfrif Gweithgareddau Cyffredinol.

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

33


34

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

C RY N O D E B O ’ R FA N T O L E N ar 31 Mawrth 2003

Asedau cyfredol Credydwyr: Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn Asedau cyfredol net Cyfanswm yr asedau llai rhwymedigaethau cyfredol Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau a godir Cronfeydd wrth Gefn a chronfeydd eraill

32,595 (22,883) 9,712 9,712

34,039 (10,481) 23,558 23,558

9,712

23,558

C RY N O D E B O ’ R D AT G A N I A D L L I F A R I A N PA R O D am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2003 Mewnlif/(llif allan) arian parod net o weithgareddau gweithredu Taliadau i gaffael asedau sefydlog diriaethol Cynnydd/(gostyngiad) mewn arian parod a’r gweddill a ddelir yng Nghronfa Ddosbarthu y Loteri Genedlaethol

(1,552) -

5,278 -

(1,552)

5,278

N O D I A D A U I ’ R D AT G A N I A D A R I A N N O L C R Y N O

1. Sail y paratoi Paratowyd y datganiad ariannol cryno hwn yn unol â Deddf Cwmnïau 1985 gan ystyried Rheoliadau (Datganiad Ariannol Cryno) Cwmnïau 1995 (SI 1995/2092) i’r graddau ei fod yn berthnasol ac fe’i llofnodwyd ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru gan Peter Tyndall Swyddog Cyfrifo 14 Gorffennaf 2003

Geraint Talfan Davies Cadeirydd 14 Gorffennaf 2003


A R C H W I LW Y R Roedd adroddiad y Rheolydd a’r Archwilydd Cyffredinol ar ddatganiadau ariannol blynyddol Cyfrif Dosbarthu’r Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru am y cyfnod a ddaeth i ben 31 Mawrth 2003 yn ddiamod. D AT G A N I A D Y R H E O LY D D A’ R A R C H W I LY D D C Y F F R E D I N O L I ’ R S E N E D D A C I A E LO D A U C Y N U L L I A D C E N E D L A E T H O L C Y M R U

Archwiliais y datganiad ariannol cryno ar dudalennau 31 i 34 a baratowyd ar y ffurf ac ar y sail a nodir yn nodyn 1 ar dudalen 34. P R I O D G Y F R I F O L D E B A U ’ R C Y N G O R , Y S W Y D D O G C Y F R I F O A’ R A R C H W I LY D D

Y Cyngor a’r Swyddog Cyfrifo sy’n gyfrifol am y datganiad ariannol cryno. Fy nghyfrifoldeb i yw adrodd wrthych fy marn am y gwaith o’i baratoi a’i gysondeb â’r datganiadau ariannol llawn ac adroddiad blynyddol yr Ymddiriedolwyr. SAIL Y FARN

Cynheliais fy archwiliad yn unol â’r Canllaw Archwilio “Datganiad yr archwilwyr ar y datganiad ariannol cryno” a fabwysiadwyd gan y Bwrdd Arferion Archwilio. BARN

Yn fy marn i mae’r datganiad ariannol cryno yn gyson â datganiadau ariannol llawn ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr Cyngor Celfyddydau Cymru ar Gyfrif Dosbarthu’r Loteri am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2003 ac mae wedi ei baratoi yn gywir ar y sail a ddisgrifir yn nodyn 1. John Bourn Y Rheolydd a’r Archwilydd Cyffredinol Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, 3-4 Plas y Parc, Caerdydd CF10 3DP 16 Gorffennaf 2003

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

35


36

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

RHESTR GRANTIAU 1 GRANTIAU A G WA R A N TA U

GWEITHGAREDDAU CYFFREDINOL 02/03

GRANTIAU I SEFYDLIADAU A ARIENNIR GAN ARIAN REFENIW

Honno Cyf Mercator New Welsh Review Parthian Books Ltd Planet Poetry Wales Seren Books Y Traethodydd Tu Chwith Cyfanswm Llenyddiaeth

24,060 53,356 49,717 25,060 91,741 24,452 88,926 7,435 6,884 1,174,695

C Y M R U G Y FA N

CYFANSWM CYMRU GYFAN

1,584,531

Daeth £18,124,000 o geisiadau cymwys i law Cyngor Celfyddydau Cymru a dosbarthwyd £17,657,000 i weithgareddau cyffredinol grantiau i artistiaid a sefydliadau celfyddydol. Swm (£)

P L A N T, P O B L I F A I N C A’ R C E L F Y D DY D A U

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru Cyfanswm Plant, Pobl Ifainc a’r Celfyddydau

11,885 11,885

C A N O L B A RT H A G O R L L E W I N CYMRU

DIWYDIANNAU CREADIGOL

Gwasanaeth Menter Diwylliant Cyfanswm Diwydiannau Creadigol

100,100 100,100

PLANT A PHOBL IFAINC

297,851 297,851

C E L F Y D DY D A U C Y M U N E D O L

Arad Goch (Agor Drysau) Cyfanswm Plant a Phobl Ifainc

40,000 40,000

FFILM

Sgrîn Cymru Wales Cyfanswm Ffilm LLENYDDIAETH

Yr Academi Gymreig Yr Academi Gymreig (Taliesin) Barn Cyngor Llyfrau Cymru (Cynllun Estyn Allan) Cyngor Llyfrau Cymru (Cynrychioliad Masnach) Golwg Gwasg Gomer Y Gymdeithas Gerdd Dafod

396,040 30,578 75,699 49,859 30,877 75,752 83,513 60,746

Arts Connection / Cyswllt Celf Celf O Gwmpas Community Arts Rhayader and District Ltd Dawns Dyfed Dawns Powys Dawns Tân Tân Dance Cyf Gofal Celf Cyf Theatr Felinfach Cyfanswm Celfyddydau Cymunedol

30,080 30,576 30,080 46,544 55,294 42,254 52,549 30,080 317,457


DRAMA

Arad Goch Centre for Performance Research Theatr na n’Óg Theatr Powys Torch Theatre Company Ltd Volcano Theatre Company Ltd Cyfanswm Drama

209,715 109,099 176,360 162,592 218,875 118,575 995,216

LLENYDDIAETH

Gwˆ yl Lenyddiaeth a Chelfyddyd y Gelli Cyf Cyfanswm Llenyddiaeth

36,723 36,723

Theatr Mwldan Cyfanswm Cyflwyno

54,735 753,446

C E L F Y D DY D A U A C H R E F F T G W E L E D O L

Axis Cywaith Cymru . Artworks Wales Cywaith Cymru . Artworks Wales (Rhaglen Artist Preswyl) Fforwm Crefft Cymru Cyf Oriel 31 Oriel Gelf Glynn Vivian Prifysgol Cymru, Aberystwyth (Archif Serameg) Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin Cyfanswm Celfyddydau a Chrefft Gweledol

17,828 141,994 217,597 39,693 105,177 55,042 12,734 8,010 598,075

M A R C H N ATA

Marchnata’r Celfyddydau yn Abertawe a Chaerfyrddin Cyfanswm Marchnata

29,693 29,693

CERDDORIAETH

Gwˆ yl Eglwys Gadeiriol Tyddewi Gwˆ yl Gerdd a Chelfyddydau Abertawe Cyf Gwˆ yl Gerdd Abergwaun Gwˆ yl Jazz Aberhonddu Gwˆ yl Werin Pontardawe Festival Opera Canolbarth Cymru Cyfanswm Cerddoriaeth

13,834 30,235 33,792 24,935 11,540 42,080 156,416

C Y F LW Y N O

CYFANSWM CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

2,927,026

GOGLEDD CYMRU C E L F Y D DY D A U C Y M U N E D O L

Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru Dawns i Bawb Ymddiriedolaeth Broli Cymraeg Cyf Cyfanswm Celfyddydau Cymunedol

46,544 40,180 30,080 116,804

DAWNS

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Canolfan Celfyddydau Pontardawe Canolfan Celfyddydau Taliesin Canolfan Celfyddydau Wyeside Cyf Creu Cymru – Asiantaeth Teithio i Gymru Theatr Brycheiniog Theatr Hafren

378,739 24,872 60,806 60,658 30,080 68,821 74,735

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

Cymdeithas Ddawns Werin Cymru Cyfanswm Dawns

6,740 6,740

DRAMA

Clwyd Theatr Cymru Clwyd Theatr Cymru (Theatr Mewn Addysg) Cwmni`r Frân Wen

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

37

1,346,418 99,685 98,580


38

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

Cymdeithas Ddrama Cymru Theatr Bara Caws Theatr Gwynedd Cyfanswm Drama

95,476 168,679 291,887 2,100,725

LLENYDDIAETH

Ymddiriedolaeth Taliesin Cyf Cyfanswm Llenyddiaeth

95,666 95,666

CERDDORIAETH

Archif Cerddoriaeth Traddodiadol Cymru Cymdeithas Jazz Gogledd Cymru Eisteddfod Rhyngwladol Gerddorol Llangollen Gwˆyl Cerddoriaeth Rhyngwladol Gogledd Cymru Gwˆyliau Cymru Cyfanswm Cerddoriaeth

3,250 9,240 40,000 39,405 12,182 104,077

DE CYMRU C E L F Y D DY D A U C Y M U N E D O L

Carlson Dance Company Ltd Celfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol De Cymru Cerddoriaeth Cymunedol Cymru Dawns Cymunedol Cymru The Pioneers Ltd Rubicon Dance Valley and Vale Community Arts Ltd Valleys Kids Voluntary Arts Network Ymddiriedolaeth Partneriaeth Penrhys Cyfanswm Celfyddydau Cymunedol

35,080 68,696 37,415 57,393 40,402 44,881 65,663 51,123 35,080 61,225 24,935 521,893

DAWNS C Y F LW Y N O

Canolfan Ucheldre Theatr Ardudwy Cyfanswm Cyflwyno

44,768 65,100 109,868

C E L F Y D DY D A U G W E L E D O L A C H R E F F T

Canolfan Celfyddydau Wrecsam Canolfan Grefft Rhuthun Oriel Mostyn Cyfanswm Celfyddydau Gweledol a Chrefft CYFANSWM GOGLEDD CYMRU

Cwmni Dawns Diversions Cyf Dawns Annibynnol Cymru Earthfall Cyfanswm Dawns

436,280 71,296 123,747 631,323

DRAMA

81,403 74,560 166,055 322,018 2,855,898

Hijinx Theatre Sgript Cymru Spectacle Theatre Theatr Gwent Theatr Iolo Theatr y Sherman Cyf Cyfanswm Drama

125,665 276,515 105,671 115,825 111,264 464,829 1,199,769


C Y F L E O E D D C Y F A R TA L A C A M R Y W I A E T H DDIWYLLIANNOL

CADMAD Celfyddydau Anabledd Cymru Permanent Waves (Women’s Arts Association) Cyfanswm Cyfleoedd Cyfartal ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

C E L F Y D DY D A U G W E L E D O L A C H R E F F T

25,638 74,264 23,815 123,717

M A R C H N ATA

Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd CBAT:The Arts & Regeneration Agency Ffotogallery Llantarnam Grange Arts Centre Model House Craft & Design Centre Ltd Cyfanswm Celfyddydau Gweledol a Chrefft CYFANSWM DE CYMRU

Marchnata Celfyddydau Caerdydd Marchnata Celfyddydau’r Cymoedd Cyfanswm Marchnata

22,460 31,112 53,572

CERDDORIAETH

Canolfan Gwybodaeth Cerddoriaeth Cymru Cerdd Byw Nawr! Cymru Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Cymdeithas Jazz Cymru Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru Gwˆyl Bro Morgannwg Gwˆyl Machen Isaf Llantilio Crossenny Festival of Music and Drama Ltd Music Theatre Wales Opera Cenedlaethol Cymru Cyfanswm Cerddoriaeth

35,615 30,845 759,119 47,990 234,124 33,057 8,074 8,040 84,102 3,464,488 4,705,454

C Y F LW Y N O

Beaufort Theatre Borough Theatre Canolfan Celfyddydau Chapter Canolfan Celfyddydau Sain Dunwyd Cyf Sefydliad y Glowyr Coed-duon Cyfanswm Cyflwyno

37,055 23,750 581,947 43,277 23,060 709,089

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

33,667 49,640 112,841 43,550 8,207 247,905 8,192,722

CYFANSWM SEFYDLIADAU A ARIENNIR GAN ARIAN REFENIW

15,560,177

GRANTIAU A ARIENNIR YN UNIONGYRCHOL G A N LY W O D R A E T H C Y N U L L I A D C Y M R U

Cyngor Sir y Fflint ar ran Clwyd Theatr Cymru Shakespeare Schools Drama Festival Swansea Russian Ballet Trust Ltd Wales ITI Cymru Cyfanswm Llywodraeth Cynulliad Cymru

290,000 78,000 9,400 25,000 402,400

GRANTIAU CYNLLUN M E I T H R I N G A L L U O E D D A D AT B LY G U

Andrew Logan Museum of Sculpture Association of Applied Art & Contemporary Craft Galleries in Wales Bleddfa Trust, Knighton Caryl Caffery Samantha Cole Stephanie Teresa Corley Cyngor Gwynedd Elizabeth Donovan Heledd Morag Francis

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

39

1,100 12,040 2,290 750 800 800 1,320 800 1,250


40

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

Martin Gwilym-Jones Adam Treverton Jones Ilid Jones Matthew Jones Elin Wyn Lewis Locws International Makers Guild in Wales Neuadd Dewi Sant Laura Parfitt Deian Rowlands Elin Manahan Thomas Emma Maria Verghese Lisa Anne Verghese Mai-Britt Wagnild Cyfanswm Meithrin Galluoedd a Datblygu

500 500 400 500 2,250 15,060 1,520 990 2,600 400 750 450 500 500 48,070

Y S G O LO R I A E T H A U C Y M R U G R E A D I G O L

Sue Anderson Patrick John Corcoran Ann Drysdale Menna Elfyn Paul Groves Bethan Gwanas Tessa Hadley John Harrison Lorna Catriona Lloyd Celia Lucas Susan Morgan Twm Morys Samantha Wynne Rhydderch Catherine Robinson Lloyd Robson Rachel Trezise Cyfanswm Ysgoloriaethau Cymru Greadigol

500 6,040 4,020 4,020 2,020 6,040 3,020 6,290 4,020 1,000 950 4,020 5,340 2,020 4,020 6,040 59,360

AMRYWIAETH DDIWYLLIANNOL

Isabel Adonis Olivia Argent Bangladesh Association Cardiff Black Voluntary Sector Network Wales Ltd Butetown History and Art Centre Canolfan Celfyddydau Taliesin Cymdeithas Celfyddydau Cambria Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Y Cyngor Prydeinig Madhvi Dalal India Dance Wales Tony Johnson Kyle Legall Maindee Festival Association Ogmore Centre Trust Oriel Mostyn Riverside Festival Association Y Rhwydwaith Soundplay Ltd Wales Puja Committee Cyfanswm Amrywiaeth Ddiwylliannol

5,020 750 4,020 5,020 16,307 2,220 5,020 14,615 5,020 25,080 5,020 5,020 3,170 4,020 3,305 2,940 6,840 4,920 4,955 16,060 4,673 143,995

OEDFANNAU MAWR

Grand Theatre Swansea Neuadd Dewi Sant Pavilion Theatre Theatr Gogledd Cymru Cyfanswm Oedfannau Mawr

30,080 75,000 50,080 60,100 215,260


AWDURDODAU LLEOL

Cyngor Sir Caerfyrddin Cyngor Sir Ddinbych Cyngor Sir y Fflint Cyfanswm Awdurdodau Lleol

30,080 29,746 27,242 87,068

GWEITHIAU CERDD NEWYDD! (CYNLLUN SEFYDLIAD Y GYMDEITHAS HAWLIAU PERFFORMIO)

Barry Male Voice Choir Canolfan Celfyddydau Sain Dunwyd Canolfan Ucheldre Cantorion Rhôs Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol De Cymru The Celtaidd Wind Chamber Ensemble Clwb Cerddoriaeth Dolgellau Coleg Prifysgol Cymru, Caerdydd Côr Aelwyd Hamdden Caerdydd Côr Gore Glas Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru Gwˆyl Bro Morgannwg Gwˆyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi Lewis Boys’ School Iwan Llewelyn-Jones Neuadd Dewi Sant Opera Cocktail PM Music Ensemble Presteigne Festival of Music and the Arts Ltd Welsh Brass Consort Jeremy Huw Williams Cyfanswm Gweithiau Cerdd Newydd!

125 1,895 400 250 500 200 200 3,570 250 580 2,750 375 500 425 500 1,720 800 300 750 700 675 17,465

C Y F LW Y N O A D AT B LY G U C Y N U L L E I D F A O E D D

Amgueddfa ac Oriel Casnewydd

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

6,540

Amgueddfa Ceredigion Artistiaid yr Hen Lyfrgell Cyf Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd Butetown Artists Canolfan Celfyddydau Chapter CBAT:The Arts & Regeneration Agency Celfyddydau Anabledd Cymru Coed Hills Coleg Sir Gâr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cyngor Gwynedd Cyngor Sir Ddinbych Cyngor Sir y Fflint Cyngor Sir Ynys Môn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Fibre Art Wales Group 75 Gwˆyl Llenyddiaeth a Chelfyddyd y Gelli Cyf Model House Craft & Design Centre Museum of Modern Art,Wales Neuadd Dewi Sant Oriel Gelf Glynn Vivian Oriel Makers Oriel Mission Oriel Plas Glyn-y-Weddw Cyf Prifysgol Morgannwg Queen’s Hall The Quilt Association Royal Cambrian Academy Sculpture Cymru Urdd Gwneuthurwyr Cymru Ymddiriedolaeth Bleddfa, Knighton Cyfanswm Cyflwyno a Datblygu Cynulleidfaoedd

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

41

1,120 2,520 2,020 1,520 13,060 2,020 7,540 8,040 700 930 450 600 4,540 1,060 1,000 1,520 3,020 1,520 2,020 3,020 2,520 1,520 4,020 1,000 5,020 1,000 300 2,720 800 1,980 500 3,020 7,040 96,200


42

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

C Y N H Y R C H U A D AT B LY G U C Y N U L L E I D F A O E D D

Paul Becker CADMAD Cambria Arts Association Canolfan Celfyddydau Chapter Canolfan Celfyddydau Pontardawe Canolfan Celfyddydau’r Eglwys Norwyaidd The Canton Opera Company Carlson Dance Company Ltd Carmarthen Arts Club Celfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf Cwmni Mega Cyf Cymdeithas Jazz Cymru Cymdeithas Jazz Gogledd Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Tim Davies Dawns Powys Eisteddfod Genedlaethol Cymru Angela Emsen West Ffotogallery Gardd Fotanig Genedlaethol Cymru David Handford Nadia Hebson Hemiola Young Musicians Hijinx Theatre Anita Hummel Sean Tuan John Valmai Jones The Keep Theatre Company Ltd Danny Kilbride Knighton & District Concert Society Elfyn Lewis Andy Lumborg

3,010 2,000 5,540 56,750 3,420 5,300 4,000 24,500 1,275 900 89,690 5,260 1,820 500 750 3,309 5,020 19,470 2,270 10,037 39,880 5,020 2,520 19,548 3,020 900 20,000 5,020 5,020 4,618 635 4,520 1,368

June McLaughlin 3,614 Mid Border Community Arts Ltd 4,020 Jeremy Moore 1,930 Moving Being Productions 10,000 Munn and Diamond 2,750 Music at Bangor 8,040 Neuadd Dwyfor 8,240 Oriel Gelf Glynn Vivian 24,960 Oriel Mostyn 13,910 The Peter Gould Music Trust 1,000 Queen’s Hall 8,170 Ailsa Richardson 8,663 Jennifer Savage 4,910 Sgript Cymru 100,100 Cherril Smith 4,513 Sound Affairs 22,700 South Pembrokeshire Arts Network 8,240 Swansea Print Workshop 24,860 Syrcas Circus 17,880 Theatr Colwyn 3,120 Theatr Felinfach 5,020 Theatr Gwynedd 112,979 Theatr y Byd Cyf 39,500 Theatr y Sherman Cyf 25,281 Simon Thorne 5,020 U-Man Zoo Theatre 15,000 Vyrnwy Group 5,019 Wales Actors’ Company 13,560 Welsh Independent Dance 22,500 Simon Whitehead 7,750 Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin 6,590 Ystradgynlais Miners’Welfare and Community Hall 9,040 Cyfanswm Cynhyrchu a Datblygu Cynulleidfaoedd 905,769


CYHOEDDI

Bloodaxe Books Clo Iar-Chonnachta Teo Gwasg Prifysgol Cymru Y Gymdeithas Gerdd Dafod Christine Kinsey Skald Cyfanswm Cyhoeddi

10,040 1,220 1,520 600 360 340 14,080

C E L F Y D DY D A U R H Y N G W L A D O L C Y M R U : I N T E R- L I N K

Canolfan Celfyddydau Chapter Canolfan Ysgrifennu Tyˆ Newydd Cerdd Gymunedol Cymru Coed Hills Cwmni Dawns Diversions Cyf Locws International Oriel Mostyn Tactile Bosch Ymddiriedolaeth Bleddfa, Knighton Cyfanswm Inter-Link

6,000 3,400 5,000 7,000 5,000 2,391 2,900 5,000 3,000 39,691

C E L F Y D DY D A U R H Y N G W L A D O L C Y M R U : I N T E R- R E C C E

John Sam Jones Cyfanswm Inter-Recce

850 850

C Y N L L U N D AT B LY G U Y S E C T O R D I W Y L L I A N N O L GWIRFODDOL (VCSD)

Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol De Cymru Rhwydwaith Celfyddydau Gwirfoddol Cyfanswm Cynllun VCSD CYFANSWM CYNLLUNIAU

34,058 50,059 84,117

B E N T H YC I A D A U I A R T I S T I A I D G W E L E D O L A CHREFFTWYR

Patricia Aithie Terry Barter Thomas Belton Stuart Boydell Christopher Brown Robert Conybeare Richard Corrigan Anne Ferris Kim Fielding Margaret Gibb David Hanford Cara Hodgson Reed Clyde Holmes Paul Jones Hannah Lease Christine McCole Guy O’Donnel Carlos Pinatti Anthony Shapland Rhian Elizabeth Symes Leanda Thomas Mari Thomas Marianne Thune Haycock William Webber Didynnu’r Ad-daliadau a gafwyd Ad-daliad net o’r Benthyciadau i Artistiaid Gweledol a Chrefftwyr CYFANSWM POB GRANT A GWARANT

1,711,925

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

43

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 980 1,000 1,000 1,000 1,000 450 1,000 432 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 22,862 (40,823) (17,961) 17,656,541


44

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

RHESTR GRANTIAU 2 GRANTIAU LOTERI 02/03

Yn ystod y flwyddyn, cynigiwyd 668 o grantiau gwerth £9,197,000.Y nifer o geisiadau cymwys a dderbyniwyd oedd 1352, cyfanswm o £10,821,000. Swm (£) C E L F Y D DY D A U I B A W B

Archimedes Concerts for All Canolfan Celf a Hanes Butetown Cantorion Teifi Cantref The Castle Players A.D.S. Biwmares Celfyddydau Cymunedol Rhaeadr a’r Fro Cyf Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol De Cymru Centre for Performance Research Clwb Cerddoriaeth Cwm Rhymni Clwb Gwerin Abergwaun Clwb Gwerin Halfpenny Community Arts Project Cowbridge Song Circle Cwmaman Public Hall & Institute Cymdeithas Celfyddydau Cricieth Cymdeithas Cymrodorion Aberteifi a’r Cylch Cymdeithas Gymraeg Treorci a’r Cylch Cymdeithas Gymuned Gilfach Goch Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin Cymdeithas Jazz Gogledd Cymru Cyngor Cydraddoldeb Hiliol Bae Abertawe (REC) Cyngor Eglwys Plwyf Llanhilleth Cyrenians Cymru Dawns Patua Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ensemble Cerddoriaeth PM Ffederasiwn Cymdeithasau Celfyddydau Gogledd Cymru

180 41,735 1,000 3,930 2,367 35,000 75,295 13,019 78 3,000 1,000 394 2,325 94,921 3,090 300 204 72,046 33,224 5,000 29,001 4,000 29,851 4,500 24,945 1,387 1,000

Fferm Ymddiriedolaeth Amelia Gwˆyl Cerdd Defaid Gwˆyl Cerddoriaeth Northop Gwˆyl Jazz Y Bermo Gwˆyl Llandudno Gwˆyl Trefynwy Gwˆyl Werin Tyˆ Tredegar Gwynedd & Clwyd Association of Craftworkers Hemiola Young Musicians Hooker Blues Club Iaith Cyf Indian Society of South West Wales Kinmel Bay Town Sports Association Llais Ogwan Menter Busnes Sir Benfro Menter Iaith Dinbych a Conwy Prosiect Rhoserchan Pwyllgor Gwˆyl Dinbych Rhwydwaith Celfyddydau Gwirfoddol Rygarug Cyf Samba Bangor Showcase Siambr Fasnach Pwllheli South & Mid Wales Association of Writers St.Woolos Primary School Street Dance Union Tenby 2020 Theatr Ffynnon Theatr na n’Óg Tyddyn Môn Welsh Fargo Stage Company Ymddiriedolaeth Datblygiad Tredegar Youthlink Wales Ysgol Heulfre

1,795 4,302 1,745 2,000 5,000 3,735 1,000 292 5,000 4,583 5,000 984 4,500 425 25,463 5,000 1,000 830 58,434 5,150 4,324 5,000 5,000 1,000 810 1,000 347 3,474 64,135 4,500 900 26,725 1,000 4,340


Ysgol Carwe Ysgol Gruffydd Jones Ysgol Gwenffrwd Ysgol Gyfun Tonypandy Ysgol Gymraeg Teilo Sant Ysgol Gymunedol Capel Dewi Ysgol Gynradd Bodnant Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer Ysgol Gynradd Grange Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre Ysgol Gynradd Hawthorn Ysgol Gynradd Hendreforgan Ysgol Gynradd Llanfachraeth Ysgol Gynradd Llanpumsaint Ysgol Gynradd Pen-y-Gelli Ysgol Gynradd Sirol Guilsfield Ysgol Gynradd Tregroes Ysgol Gynradd Waun Wen Ysgol Gynradd Waunarlwydd Ysgol Gynradd Willowtown Ysgol Parc y Bont Ysgol Uwchradd Castell Alun Ysgol Uwchradd Dinbych Ysgol Uwchradd Hawarden Ysgol y Parc Ysgol y Gwynfryn Cyfanswm Celfyddydau i Bawb

1,000 1,000 4,437 4,400 931 290 4,658 864 4,800 900 1,000 4,594 2,268 810 4,270 938 290 800 990 1,000 1,000 5,000 4,475 400 1,000 900 794,600

C R O N F A M E I T H R I N G A L L U O E D D A D AT B LY G U

Artistiaid Yr Hen Llyfrgell Cyf Arts Alive Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd Axis B10c

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

5,020 37,830 7,847 4,640 18,155

Johan Boshoff Daniel Boyle Ken Buck Butetown Artists Arthur Cadman Canolfan Celf a Chrefft Y Mwmbwls Canolfan Cymuned Bridges CELF Celfyddydau a Chrefftau Penarth Cyf Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro Cyf Celfyddydau Cymunedol Rhaeadr a’r Fro Cyf Matt Clark Neil Clarke Nick Clements Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Coleg Iâl Cyd-Bywllgor Addysg Cymru Cyngor Crefft Cymru Cyf Cyngor Cymru i’r Deillion Cynllun Celfyddydau Cymunedol Penarth Dawns Tân Tân Dance Cyf Silvi De Jaeger Eisteddfod Frenhinol Cerddoriaeth Rhyngwladol Llangollen Engage (National Association for Gallery Education) Ethnic Broadcasting Corporation Wales Cyf Ffotogallery Gofal Celf Cyf James Gregory Alison Griffiths Noelle Griffiths Gwˆyl Jazz Aberhonddu Gwynedd & Clwyd Association of Craftworkers Marianne Haycock Steve Howlett

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

45

5,020 4,070 4,770 50,080 5,020 9,092 4,520 13,510 20,160 21,115 14,432 2,495 4,320 5,020 2,020 50,080 48,827 26,510 5,020 5,020 13,073 2,449 50,080 47,867 12,540 16,092 24,008 1,072 4,538 5,020 5,020 2,727 3,371 2,427


46

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

Sue Hunt Hyfforddiant Celfyddydau Cymru Tatjana Igic Ruth Iliffe Glyn Jevons Dewi Ellis Jones Llenyddiaeth Cymru Dramor Georgia McKie Oriel Mission Pembrokeshire Craft Makers The Pioneers Cyf Robert Poole Neil Richardson Phil Rogers Elizabeth Rowan Small World Theatre Cyf Sound Affairs Brinley Neil Stephens Andre Stitt Stiwdios Agored Aberteifi Stiwdios Agored Artistiaid Sir Gaerfyrddin Tabernacl (Bethesda) Cyf Chris Tally Evans Theatr Colwyn Theatr Glowyr Rhydaman Theatr y Byd Cyf Ruth Thomas Traws Cymru The Umbrella Arts Group V-6 Contemporary Printmakers in Wales Diane Walkey Jan Webber The Welsh Village Nicola White

2,270 50,080 3,020 4,984 3,179 2,020 2,520 2,085 33,080 5,000 19,920 2,020 5,020 800 3,020 10,890 4,920 5,020 2,463 4,860 1,520 15,060 1,520 45,372 10,950 4,940 2,128 4,920 4,695 11,890 2,520 2,420 9,490 2,520

Women in Tune Women’s Jazz Archive and Resource Centre Cyfanswm Cronfa Meithrin Galluoedd a Datblygu

12,540 15,060 879,593

CYFALAF

Aberystwyth Youth School Band Adfywio Cymuned Blaenllechau Ammanford Town Council Arad Goch Band Arian Pencoed Band Pres Johnston Canofan Pobl Ifanc Cwmbran Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Canolfan Celfyddydau Taliesin Canolfan Theatr Torch Cyf Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange Canolfan y Celfyddydau Sain Dunwyd Cyf Cantorion St.Teilo Celfyddydau a Chrefftau Penarth Cyf Côr Heddlu Gwent Côr Llangwm Côr Meibion Cwm Aber Côr Meibion Glyn Ebwy Côr Meibion Pendyrus Cwmni Theatr Volcano Cyf Cymdeithas Band Bedwas,Trethomas a Machen Cymdeithas Ffilm Arberth Cymdeithas Ffilm Y Fenni Cymdeithas Ffotograffig Castell Nedd a’r Fro Cymdeithas Gwent Bach Cymdeithas Gymuned Plas Madoc Cymdeithas Jazz Torfaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd

10,000 2,420 30,000 6,938 88,030 37,895 4,312 20,250 56,377 36,000 8,992 50,000 3,275 9,088 2,917 9,416 6,804 1,921 2,092 42,199 77,400 7,685 4,741 3,695 1,766 30,906 3,879 38,449 773,176


Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Cyngor Sir Ddinbych Cyngor Sir Powys Cyngor Y Dref Porth Tywyn a Phen-bre Cynllun Celfyddydau Cymunedol Penarth Dawns Annibynnol Cymru Dawns Dyfed Dawns i Bawb Dinas a Sir Abertawe Eisteddfod Frenhinol Cerddoriaeth Rhyngwladol Llangollen Eisteddfod Gadeiriol y Ffôr Green Ginger Grwˆp Dramatig Amatur Broughton Gwasanaeth Menter Diwylliannol Gwobr Artes Mundi Cyf Gwˆyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi Lewis Girls School Marchnata Celfyddydau Caerdydd Neath/Port Talbot Cancer Challenge Neuadd Goffa Cricieth Neuadd Goffa Talacharn Neuadd Bentref Rhydymain Neuadd Goffa Llansilin Neuadd Goffa Pentraeth Oriel 31 Oriel Mostyn Port Talbot and District Amateur Operatic Society Pwyllgor Hen Ysgol Marianglas Pwyllgor Neuadd Talwrn Pwyllgor Rheoli Canolfan Llanerchymedd Rhwydwaith Orielau Gogledd Cymru Cyngor Sir Ddinbych Rhyl Liberty Players Seindorf Arian Crwbin Seindorf Arian Deiniolen

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

54,468 5,000 303 17,461 2,495 16,036 9,939 7,996 15,000 3,656 2,613 9,727 4,500 10,000 8,981 2,000 7,890 8,498 7,650 7,818 44,408 2,513 3,224 5,709 58,113 44,813 24,889 5,800 10,000 2,577 49,438 3,901 36,000 10,599

Sgrîn Cymru Wales Sounds Familiar Sri Lankan Cultural Sports Association of South Wales Syrcas Circus Theatr Fach Abertawe Cyf Theatr Fach Llangefni Theatr Hafren Theatr Hijinx Theatr Mwldan Theatr na n’Óg Tip Top Productions Trecastle Recreation & Community Association Vibe Multi Media Experience Wales Actors’ Company Ymddiriedolaeth Neuadd Pentref Cilgerran Ymddiriedolaeth Taliesin Cyf Ysgol Glan Clwyd Ysgol Gyfun Queen Elizabeth Cambria Ysgol Maelor Ysgol Uwchradd Fairwater Cyfanswm Cyfalaf

90,000 2,000 1,688 4,442 30,898 9,990 16,376 29,505 600,000 8,727 5,156 6,595 21,146 7,344 4,325 900,000 11,250 25,745 7,191 6,750 3,663,765

C Y F LW Y N O A D AT B LY G U C Y N U L L E I D F A O E D D

Academi Brenhinol Cambrian Athrofa Addysg Uwch Abertawe Brynmawr Town Centre Partnership Canolfan y Celfyddydau Chapter Canolfan y Celfyddydau Sain Dunwyd Cantorion & Symphonica Tywi Cantorion Monteverdi Carmarthen Sketch Club Clwb Camera Abertawe Clwb Cerdd a Chelf Llanidloes Clwb Cerdd Dwyfor Music Club

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

47

13,560 2,484 693 15,060 4,350 4,570 2,380 3,204 3,767 642 1,820


48

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

Clwb Cerddoriaeth Aberystwyth Clwb Cerddoriaeth Dolgellau Clwb Cerddoriaeth Machynlleth a’r Cylch Clwb Cerddoriaeth Rhyl Clwb Cerddoriaeth Y Trallwng Clwb Ffilm Sir Drefaldwyn Clwb Gwerin Abergwaun Contemporary Temporary Artspace Côr Dyfed Côr Meibion Llanfair-ym-Muallt Crwth Cwmni Cemaes Cyf Cwmni Gwˆyl Gregynog Cyf Cwmni Llyn Ffynhonnau Cwmni Mega Cyf Cwmni Penffordd Cwmni Theatr Mikrokosmos Cwpan Aur Cymdeithas Bro Brechfa, Abergorlech & Llanfihangel Rhos-y-Corn Cymdeithas Celfyddydau Dyffryn Aman Cymdeithas Celfyddydau Llanbedr Pont Steffan Cymdeithas Cerddoriaeth Merlin Cymdeithas Gwˆyl Gwˆyr Cymdeithas Gwˆyl Maindee Cymdeithas Gwˆyl Ruthin Cymdeithas Gymunedol Llandeilo Cymdeithas Jazz Caerdydd Cymdeithas Jazz Torfaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Cyngor Sir Ddinbych Dragon Collective Ebbw Vale Golden Christmas Lighting Appeal

1,765 1,907 750 3,715 700 2,415 3,020 4,803 2,750 1,000 39,005 2,445 22,701 3,670 36,513 20,272 4,920 5,020 3,169 5,020 4,885 2,094 2,320 4,170 3,620 3,020 2,080 23,930 21,990 4,820 9,440 2,520 898

Ein Gilydd Eisteddfod Gadeiriol Tregaron Ensemble Cymru A Festival of Pottery Filipino Association of North Wales Friends of the Queen’s Hall Gallery Global Connections Gwasanaeth Addysg Cyngor Sir Ddinbych Gwˆyl Biwmares Gwˆyl Bro Morgannwg Gwˆyl Cân a Dawns Werin Gilwern Gwˆyl Celfyddydau Caergybi Gwˆyl Celfyddydau Dinbych-y-Pysgod Cyf Gwˆyl Celfyddydau Llwynderw Gwˆyl Celfyddydau Y Bermo Gwˆyl Cerddoriaeth Dinas Powys Gwˆyl Felinheli Festival Gwˆyl Gerdd a Chelfyddydau Llanandras Cyf Gwˆyl Gerddoriaeth a Dawns Bluegrass Gogledd Cymru Gwˆyl Werin Gwˆyr Gwˆyl y Dathlu Gwˆyl y Gair Gwˆyl y Gwyniad Gwˆyl Ymylol Llangollen Harlech Biennale – I V A H India Dance Wales The Indian Society of South West Wales Living Pictures Productions Llyfrgell Genedlaethol Cymru Locws International Machfringe Machynlleth Tabernacle Trust Music at Bangor Neuadd Dwyfor

999 385 10,040 5,020 2,020 3,894 2,195 15,960 4,020 5,020 800 1,000 5,020 995 1,000 1,000 1,000 4,520 5,020 6,232 6,842 4,620 5,020 1,050 4,020 5,020 500 3,004 4,610 5,020 5,020 1,399 8,280 10,040


Neuadd Gymuned a Lles Glowyr Ystradgynlais Cyf Northop Festival of Music Oriel Mission Oriel Mostyn Pafiliwn Cydwladol Brenhinol The Peter Gould Music Trust Porthcawl Town Council Presteigne Film Society Pwyllgor Gwˆyl Ddewi Prifysgol Bangor Rhoose Music Festival Rhuddlan Folk Pioneers Round The Horn Jazz Sesiwn Fawr Dolgellau Sgrîn Cymru Wales Shatabdi Sheep Music Ltd South Gwent Breast Cancer Support Group St. Nicholas Village Hall Theatr Colwyn Trace: Installaction Artspace Twrw Mawr 2000 Unknown Image VOGA (Vale of Glamorgan Artists Group) Wales One World Film Festival West Wales Childrens Book Group Ymddiriedolaeth Bleddfa, Knighton Cyfanswm Cyflwyno a Datblygu Cynulleidfaoedd

11,370 2,500 4,292 13,260 16,530 1,050 4,442 1,000 2,380 1,000 1,919 4,785 11,248 5,020 5,020 4,451 250 2,462 11,040 5,020 3,180 3,314 4,985 24,936 4,165 16,814 610,895

CYHOEDDIADAU

Aurora Metro Press The Big Issue Bloodaxe Books Butetown History and Art Centre Cambrensis

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

1,835 3,395 10,040 1,520 1,718

Carreg Gwalch Cyf The Collective Cymdeithas Dylan Thomas Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Cyngor Llyfrau Cymru Ffotogallery Gwasg Carcanet Cyf Gwasg Gomer Gwasg Gwynedd Gwasg Pantycelyn Gwasg Prifysgol Cymru Y Gymdeithas Gerdd Dafod Honno Cyf Christine Kinsey L’espirit des peninsules Y Lolfa Oriel Mostyn Parthian Books Cyf Planet Red Poets Society Roundyhouse Seren Books Tratti/Mobydick Cyfanswm Cyhoeddiadau

10,420 1,170 650 5,540 1,000 5,379 2,020 3,290 2,120 1,420 20,430 5,780 17,010 360 1,620 9,260 6,040 23,944 1,170 1,000 570 3,155 1,220 143,076

C Y M R Y D R H A N A C H E L F Y D DY D A U Y N Y GYMUNED

Adamsdown Community Forum Adfywio Cymuned y Blaenllechau Amman Valley Enterprise Andrew Logan Museum of Sculpture artREGEN Arts Factory Ltd Beaumaris and District Chamber of Trade

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

49

1,285 32,151 49,080 65,510 19,520 32,884 500


50

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

Bridgend Town Festivals Commitee Builth Wells & District Community Play Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Canolfan Dylan Thomas Canolfan Gerdd William Mathias Cyf Celf o Gwmpas Celfyddydau a Chrefftau Penarth Cyf Celfyddydau Cymunedol Rhaeadr a’r Fro Cyf Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol De Cymru Cinetig Cyf Clear Insight Clochdar Clwb Celfyddydau Castell-Nedd Clwb Cerddoriaeth Llanbedr Pont Steffan Clwb Y Bont Clwyd Guild of Weavers, Spinners & Dyers Colwyn Choral Society Compton’s Yard Charitable Trust Cwmni Ballet Gwent Cwmni Theatr Volcano Cyf Cwmni Tref Caernarfon Cwmni’r Gobaith Cymdeithas Celf Fflint a’r Fro Cymdeithas Clychau Clochog Cymdeithas Cymrodorion Abergwaun a’r Cylch Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Cymdeithas Five Villages Chronicle Cymdeithas Ponthafren Cymdeithas Tai Merthyr Tydfil Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Cynllun Celfyddydau Cymunedol Penarth Cyswllt Celf Dawns Dyfed

5,020 5,020 42,159 40,080 29,165 28,898 19,897 35,080 71,968 48,000 4,781 490 636 3,280 900 999 494 3,010 20,220 5,020 59,041 19,710 420 6,563 250 21,631 250 936 28,336 1,265 93,411 5,020 34,317 25,060

Deeside Community Arts 5,020 Elemental Earth 5,020 Equilibre Horse Theatre 3,924 Grwˆp Arlunio Glasinfryn Art Group 725 Grwˆp Drama Capel Dewi 965 Gwasanaeth Addysg Cyngor Sir Ddinbych 5,020 Gwˆyl Hwyl Haf Aberdyfi 780 Gwˆyl Ifan 1,000 Hafod Housing Association 48,946 Horizon 5,020 Landscape Radio and Recording Association 4,220 Menter Môn 5,190 National Federation of Music Societies 47,820 North East Wales Dance Ltd 20,060 Opera Canolbarth Cymru 21,044 The Oystermouth Arts Society 1,000 Pafiliwn Cydwladol Brenhinol 2,930 Papur Bro Nene 1,000 Pentreffest 2,058 Play Montgomeryshire 3,020 Preservation Jazz Society 2,120 Pwyllgor Gwˆyl Ceri Richards 29,284 Rhwydwaith Celfyddydau Gwirfoddol 94,660 Sesiwn Fawr Dolgellau 2,533 SHARE MUSIC 4,258 Swansea Russian Ballet Trust Ltd 4,799 Syrcas Circus 4,520 Taff Housing Association 4,862 Takepart 3,330 The Taliesin Trust Ltd 2,467 Tregaron Community Tapestry Project 4,284 UNA Wales 4,650 Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru 25,060 Cyfanswm Cymryd Rhan a Chelfyddydau yn y Gymuned 1,233,846


D AT B LY G I A D P R O F F E S I Y N O L : H Y F F O R D D I A N T

Arts & Business Cymru Debbie Aviss Beats Cyf Paula Brackston Celfyddydau Anabledd Cymru Coleg Cerdd a Drama Contemporary Temporary Artspace Cwmni Dawns Diversions Cyf Cwmni Theatr Volcano Cyf Dymphna D’arcy S Davies Ruth Douglas Forget About It Film & TV L J Gibbs G O Hughes Mair Hughes Hyfforddiant Celfyddydau Cymru G H John Gwenfair Jones Susan King Uma Mather New Writing and Literature Consortium Wyndham Price Theatr Hijinx Theatr na n’Óg Tabitha Delwen Watling Cyfanswm Datblygiad Proffesiynol: Hyfforddiant

29,580 1,170 40,080 3,770 1,696 17,663 10,037 9,859 801 1,554 1,050 1,185 2,992 1,100 1,450 3,260 25,080 1,000 1,970 1,963 2,020 26,106 1,820 1,684 3,195 700 192,785

DY F A R N I A D A U C Y M R U G R E A D I G O L

Philip Babot Charlie Barber Paul Cabuts Coleg Prifysgol Cymru, Casnewydd

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

9,040 4,329 6,540 16,060

Jony Easterby Tom Gilhespy Clive Hicks-Jenkins John Metcalf Prifysgol Cymru, Caerdydd Roger Tiley Sandie Welch Pip Woolf Cyfanswm Dyfarniadau Cymru Greadigol

9,040 7,540 4,520 10,040 16,060 4,895 6,540 8,040 102,644

FFILM

Tariq Ali Alibi Productions Cyf Big Pond Productions Chris Buxton CF1 Cyf Cro Productions David P Kelly Productions Sarah Ellis The Farm Cyf Fiction Factory Forget About It Film & TV Forgetaboutit Productions Four Way Pictures Green Bay Media Cyf Griffilms Cyf I.E. Ideas Cyf Intrepidus Jump Monk Films Brian Minchin Organic Films / Fertile Ground Cyf Paranoid Productions Salem Films Seven One Films Cyf

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

5,000 15,000 15,000 5,000 7,000 28,295 20,000 5,000 20,000 45,000 7,880 20,000 20,000 35,000 16,000 5,982 15,000 15,000 5,000 27,000 27,849 250,000 15,000

51


52

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

Spectre Films Stiwdio Capel Mawr Strange Dog Tantrum Films Those People Productions Ugh! Cyf Cyfanswm Ffilm

36,000 15,000 15,000 250,000 4,100 15,000 960,106

P L A N T, P O B L I F A I N C A’ R C E L F Y D DY D A U

Ammanford Junior Gateway Antur Liwt Atlantic College Canolfan Blynyddoedd Cynnar Ynys Cynon Celfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf Cerdd Ardudwy and Harlech Music Cic Clwb Celfyddydau Caerfyrddin Clwb Dawns Wisp Clyro Church in Wales Primary School Coleg Gorseinon Coleg Merthyr Tudful Computer Art Cyf Crossgates Play Scheme Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru Cymdeithas Rhieni Ysgol Gyfun Y Bont-faen Cymdeithas Rhieni Ysgol Pennant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Cyngor Sir Bwrdeistref Penybont Cyngor Sir Caerdydd Cyngor Tref Aberystwyth Cynllun Celfyddydau Cymunedol Penarth Disabilities and Self Help ESIS Fforwm Crefft Cymru Cyf

755 4,970 4,530 4,420 32,080 1,940 4,818 2,020 3,805 495 5,020 1,100 5,020 821 38,440 3,620 2,520 7,540 24,820 20,889 1,000 5,020 935 4,094 5,020

Grassroots – City Centre Youth Project Green Ginger Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Gwˆyl Gerdd a Chelfyddydau Llanandras Cyf I.T. Network Wales Landscape Radio and Recording Association Llandeilo Summer Playscheme Meidrim Play Scheme Musical Theatre Young Singers of the Year Penmaes Special School People and Work Unit Play Montgomeryshire Powys Environment & Development Education Centre Prosiect Ieuenctid Cyd-enwladol Dyffryn Taf a’r Cylch Pwyllgor Theatr Llanymddyfri Roseheyworth Millennium Primary School Saib Youth Theatre Schools Live Arts Wales Small World Theatre Cyf Sound Affairs St. Aidans V. A. P. School St. Asaph V. P. Infant School St. Mary The Virgin Church in Wales Primary School St. Mary’s Church In Wales Primary School Symud Ymlaen Theatr Gymunedol Taliesin Theatr Ieuenctid Llanelli Theatr Ieuenctid Merlin Theatr Ieuenctid Sir Fflint Theatr Ieuenctid Trefaldwyn Theatr na n’Óg Theatr Red Kite West Park Primary School P.T. A. Ysgol Ardudwy

26,940 5,020 1,445 1,895 3,420 4,770 2,801 360 1,050 980 5,015 4,715 12,160 2,520 5,020 4,338 4,847 31,084 9,040 5,020 700 2,119 450 1,000 950 725 5,020 4,720 17,690 4,250 11,640 3,620 4,914 4,099


Ysgol Babanod Blaenclydach Ysgol Babanod Coedffranc Ysgol Babanod Cymmer Ysgol Babanod Ferndale Ysgol Babanod Osbaston Ysgol Babanod Penrhiwfer Ysgol Borth-y-Gest Ysgol Bro Nant Ysgol Bro Plenydd Ysgol Bryn Offa Ysgol Dewi Sant Ysgol Foel Gron Ysgol Gerdd Ceredigion Ysgol Gwaenynog Infants School Ysgol Gyfun Bryncelynnog Ysgol Gyfun Emlyn Ysgol Gyfun Rhydywaun Ysgol Gyfun Treorci Ysgol Gymraeg Bryn Y M么r Ysgol Gymunedol Aberbanc Ysgol Gynradd Aberdaugleddyf Ysgol Gynradd Albany Ysgol Gynradd Blaenhonddan Ysgol Gynradd Brynaman Ysgol Gynradd Brynhyfryd Ysgol Gynradd Casllwchwr Ysgol Gynradd Castell Caereinon Ysgol Gynradd Colcot Ysgol Gynradd Cross Ash Ysgol Gynradd Crumlin High Level Ysgol Gynradd Fochrhiw Ysgol Gynradd Glanaman Ysgol Gynradd Gwaun Farren Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

4,012 1,945 4,890 2,785 4,520 4,918 4,145 1,109 1,895 3,770 1,460 900 1,820 2,765 36,080 1,000 5,020 4,120 1,000 2,520 900 2,205 1,000 2,520 786 1,577 2,265 5,020 4,013 810 3,800 2,438 3,215 4,320

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail Ysgol Gynradd Hillside Ysgol Gynradd Hirwaun Ysgol Gynradd Llwynypia Ysgol Gynradd Maesglas Ysgol Gynradd Pentrefoelas Ysgol Gynradd Penyrheol Ysgol Gynradd Pontnewynydd Ysgol Gynradd Pontyberem Ysgol Gynradd Prendergast Ysgol Gynradd Rhydyfro Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf Ysgol Gynradd Sirol Cradoc Ysgol Gynradd Sirol Hendy-gwyn Ysgol Gynradd Sirol Llandeilo Ysgol Gynradd Sirol Peniel Ysgol Gynradd St. Illtyd Ysgol Gynradd St. Julians Ysgol Gynradd Talgarth Ysgol Gynradd Tondu Ysgol Gynradd Tonypandy Ysgol Gynradd Tonysguboriau Ysgol Gynradd Troedyrhiw Ysgol Gynradd Wood Memorial Ysgol Gynradd y Graig Ysgol Gynradd Ysgol y Graig Ysgol Hafod Y Wern Ysgol Llanaelhaearn Ysgol Llanbrynmair Ysgol Llandygai Ysgol Maes Garmon Ysgol Melyd Ysgol Morfa Nefyn Ysgol Mount Stuart

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

2,495 900 4,138 1,944 5,020 1,573 2,520 1,963 335 883 5,020 5,020 3,550 2,266 3,245 550 2,892 900 1,395 522 4,020 4,514 4,450 2,495 1,255 810 2,020 3,815 1,878 4,136 1,000 3,470 2,020 4,845

53


54

A L LW E D D I R A G O R I A E T H

Ysgol Rowen Ysgol Tir Morfa Ysgol Uwchradd Afon Tâf Ysgol Uwchradd Fairwater Ysgol Uwchradd Glyn Derw Ysgol Uwchradd Rhyl Ysgol Y Faenol Ysgol Y Felinheli Ysgol Y Groeslon Ysgol yr Hendre Cyfanswm Plant, Pobl Ifainc a’r Celfyddydau CYFANSWM POB GRANT

827 2,953 4,520 2,580 225 1,000 4,108 1,739 563 4,115 616,061 9,197,371


C Y S Y L LT W C H Â N I Gellir cysylltu â CCC o ddydd Llun i ddydd Gwener yn: Swyddfa Gogledd Cymru 36 Rhodfa’r Tywysog, Bae Colwyn LL29 8LA (ar agor 9am i 5pm) Ffôn: 01492 533440 Minicom: 01492 532288 Ffacs: 01492 533677 gogledd@celfcymru.org.uk Swyddfa Canolbarth a Gorllewin Cymru 6 Gardd Llydaw, Jackson’s Lane, Caerfyrddin SA31 1QD (ar agor 9am i 5pm) Ffôn: 01267 234248 Minicom: 01267 223496 Ffacs: 01267 233084 canolbarthagorllewin@celfcymru.org.uk Swyddfa De Cymru 9 Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3NX (ar agor 9am i 5pm) Ffôn: 029 2037 6525 Minicom: 029 2039 0027 Ffacs: 029 2022 1447 de@celfcymru.org.uk

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

Swyddfa Caerdydd 9 Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3NX (ar agor 9am i 5.30pm) Ffôn: 029 2037 6500 Minicom: 029 2039 0027 Ffacs: 029 2022 1447 gwybodaeth@celfcymru.org.uk e-bostio aelod o’r staff: enwcyntaf.cyfenw@celfcymru.org.uk ysgrifennu at CCC: Tîm Cyfathrebu, 9 Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3NX ymweld â gwefan CCC yn: www.celfcymru.org.uk Mae CCC yn dilyn polisi cyfle cyfartal. Mae CCC wedi ymrwymo i drefnu bod gwybodaeth ar gael mewn print bras, Braille ac ar dâp sain a bydd yn ymdrechu i ddarparu gwybodaeth mewn ieithoedd eraill yn ogystal â’r Gymraeg a’r Saesneg o gael cais.

A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3

55

Adroddiad Blynyddol 2002-2003 Y Ffigyrau  
Adroddiad Blynyddol 2002-2003 Y Ffigyrau  

Y FFIGYRAU C Y N G O R C E L F Y D D Y D A U C Y M R U A D R O D D I A D B LY N Y D D O L 0 2 / 0 3