Page 1

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

Adroddiad Blynyddol 2000/2001

Y Figurau

Dathlu Creadigrwydd


Dathlu creadigrwydd drwy

Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/01 – Y Ffigurau Mae’r ddogfen hon yn dangos sut yr ariannwyd y celfyddydau yn 2000/01 gan Gyngor Celfyddau Cymru (CCC).

…fuddsoddi mewn ansawdd

Mae hefyd yn cynnwys Datganiadau Ariannol Cryno am wariant cyffredinol CCC a’i wariant o arian loteri. Mae’r ddogfen yn mynd ymlaen i restru grantiau a gwarantau a wnaed i artistiaid a sefydliadau o gronfeydd cyffredinol a chronfeydd loteri yn ogystal ag incwm awdurdodau lleol. Crynodeb o sut yr ariannwyd y celfyddydau yng Nghymru yn 2000/01 gan GCC Yn 2000/01 cefnogwyd gweithgarwch celfyddydol, projectau a chyfleusterau gan GCC ag arian a roddwyd gan

…annog pobl i gymryd rhan

Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Cronfa Gymdeithasol Ewrop a ffynonnellau eraill (gwariant cyffredinol) a’r Loteri Genedlaethol. Yn ystod 2000/01, dosbarthodd CCC werth £27,200,855 o grantiau i artistiaid a sefydliadau celfyddydol. Derbyniodd CCC 1066 o geisiadau cymwys gwerth hyd at £29,264,142.

…hyrwyddo amrywiaeth

Mae’r tablau isod yn dangos sut y dyrannodd CCC ei incwm mewn grantiau i dros 1,100 o artistiaid a sefydliadau. Mae rhai o’r sefydliadau a ariennir gan GCC, megis Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru, yr Academi Gymreig a Cywaith Cymru.Artworks Wales yn dosbarthu, yn eu tro, grantiau i gannoedd o artistiaid a sefydliadau ar hyd a lled Cymru. Mae’r crynodeb isod hefyd yn cynnwys gwariant Cyngor Celfyddydau Cymru ar wasanaethau eraill ac achosion o hyrwyddo uniongyrchol i’r celfyddydau yng Nghymru e.e. gweithredu Wales Arts International a chynllun teithio

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n (CCC) gweithio gyda’i bartneriaid ledled Cymru a thramor i ddatblygu amrediad

cymuned, gwasanaeth beirniadol i awduron a Chynllun Casglu CCC.

llawn o ddigwyddiadau celfyddydol sy’n agored i bobl o bob oedran, diwylliant a chymuned.

Grantiau a

Gwasanaethau Eraill a

Gwarantau

Chyhoeddusrwydd

Mae CCC yn gweithredu polisi cyfle cyfartal.

Uniongyrchol

Cyfanswm

£ 000

£ 000

£ 000

Mae CCC yn ymrwymedig i sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn print bras, Braille ac ar dâp awdio ac yn

Cyfadran Datblygu Ffurf ar Gelfyddyd CCC

9,289

286

9,575

gwneud pob ymdrech i ddarparu gwybodaeth mewn ieithoedd heblaw Cymraeg a Saesneg trwy ofyn.

Cyfadran Datblygu Hygyrchedd CCC

3,897

238

4,135

111

195

306

115

115

13,297

834

14,131

Cyfadran Gynllunio a Materion Cyhoeddus CCC Gwobrau Dawns a Drama i Fyfyrwyr Cyfanswm

Gwariant Loteri Yn ystod y flwyddyn, cynigiwyd 492 o grantiau gwerth £13,904,000. Y nifer o geisiadau cymwys a dderbyniwyd oedd 513, cyfanswm o £15,422,000. Cyfanswm £ 000 Grantiau cyfalaf

9,823

Grantiau ‘Celfyddyd i Bawb’

2,846

Grantiau Ffilmiau Cynllun Gwyl ˆ y Mileniwm Gwobrau Dawns a Drama Cyfanswm

935 89 2,111 13,904

2 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Gwariant Cyffredinol


Datganiad Ariannol Cryno Cyfrif Gweithgareddau Cyffredinol ar gyfer y flwyddyn cyfranogi 2001

Datganiad Cryno o Weithgareddau Ariannol am y flwyddyn sy’n gorffen 31 Mawrth 2001 Arian

Arian

Anghyfyngedig Cyfyngedig

Cyfanswm

Cyfanswm

2001

2000

£’000

£’000

£’000

£’000

DATGANIAD ARIANNOL CRYNO

Ar 31 Mawrth 2001, roedd y Cyngor eisoes wedi cynnig

Adnoddau a ddaeth i mewn

Mae’r datganiad ariannol cryno hwn wedi ei dynnu o’r

yn ffurfiol grantiau ar gyfer 2001/02 o £13,197,000

Grantiau a dderbyniwyd

cyfrifon llawn ac nid yw’n cynnwys digon o wybodaeth ar

(2000/01: £3,703,000). Yn ogystal, mae’r Cyngor wedi

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 15,248

gyfer dealltwriaeth lawn o ganlyniadau a sefyllfa Cyngor

cymeradwyo’n ffurfiol y defnydd yn ystod 2001/02 o

Awdurdodau Lleol

Celfyddydau Cymru. Am wybodaeth bellach dylid

£156,500 (1999/2000: £115,000) o’i arian

Cronfa Gymdeithasol Ewrop

ymgynghori â’r cyfrifon llawn am y cyfnod hyd at 31

anghyfyngedig ar gyfer projectau celfyddyd a gynlluniwyd

Eraill

Mawrth 2001, ag adroddiad yr archwiliwr ar y cyfrifon

yn wreiddiol ar gyfer 2000/01.

115

15,363

14,802

52

-

52

64

-

24

24

117

75

-

75

44

15,375

139

15,514

15,027

164

144

308

364

15,539

283

15,822

15,391

13,165

132

13,297

13,188

683

36

719

575

-

115

115

157

13,848

283

14,131

13,920

1,759

-

1,759

1,960

180

-

180

199

15,787

283

16,070

16,079

(248)

-

(248)

(688)

180

-

180

199

(68)

-

(68)

(489)

74

-

74

(135)

6

-

6

(624)

76

62

hynny ac adroddiad blynyddol yr Ymddiriedolwyr. Mae Ceir disgrifiad llawn o bolisïau a strategaethau’r Cyngor ar

Incwm arall

eu cyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac

gyfer cyflawni ei amcanion yng Nghynllun Corfforaethol y

Cyfanswm adnoddau a

mae cyfrifon ar wahân o’i weithgareddau dosbarthu arian

Cyngor 2001-2004 y cytunwyd arno gan Gynulliad

ddaeth i mewn

Loteri wedi eu cyflwyno gerbron y Senedd a Chynulliad

Cenedlaethol Cymru.

Cenedlaethol Cymru. Cyflwynwyd y ddau gyfrif i’r

Adnoddau a wariwyd

Comisiwn Elusennau a gellir eu cael am ddim drwy

AELODAU’R CYNGOR

Gwariant elusennol uniongyrchol i’r celfyddydau

ysgrifennu at Gyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, Cyngor

Penodir Aelodau’r Cyngor gan Gynulliad Cenedlaethol

Grantiau a gwarantau

Celfyddydau Cymru, Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd,

Cymru a hwy yw Ymddiriedolwyr yr elusen. Mae pob

Gwasanaethau ac achosion

CF10 3NX

Aelod yn gwasanaethu’n wirfoddol ac yn ddi-dâl.

o hyrwyddiadau uniongyrchol Gwobrau i Fyfyrwyr

CEFNDIR CYFANSODDIADOL

Yr aelodau a fu’n gwasanaethu er 1 Ebrill 2000 oedd:

Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru ar 30 Mawrth 1994 drwy Siarter Frenhinol; nodir amcanion y Cyngor y

Sybil Crouch

Cadeirydd

tu mewn i glawr blaen yr Adroddiad Blynyddol hwn.

Dai Davies

Cost cyfalaf dybiannol

Rheoli a gweinyddu

Roger Davies

Cyfanswm adnoddau

O dan amodau Deddf Loteri Genedlaethol ac ati 1993

Hazel Walford Davies

a wariwyd

(fel y’i diwygiwyd), mae’r Cyngor yn gyfrifol am

Edmond Fivet

ddosbarthu’r derbyniadau loteri i sefydliadau celfyddydol

Stephen Garrett

Adnoddau net sy’n mynd allan

yng Nghymru; paratoir cyfrifon ar wahân ar gyfer

Ellen ap Gwynn

Gwrthdroad cost cyfalaf dybiannol

gweithgareddau dosbarthu arian Loteri.

Harry James

adnoddau net sy’n

Dafydd Johnston Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn elusen gofrestredig.

(hyd at fis Medi 2000)

mynd allan

Daniel Jones

Enillion/(colledion) ailbrisio

Geraint Lewis

nas sylweddwyd

AROLWG O’R FLWYDDYN A DATBLYGIADAU’R

Alan Lloyd

Cynnydd/(gostyngiad)

DYFODOL

Penny Ryan

net mewn arian

Mae’r cyfrifon, ac eithrio gweithgareddau dosbarthu arian

Clare Thomas

Loteri, yn dangos mai £15,822,000 oedd cyfanswm yr

Tâl y Prif Weithredwr

adnoddau a ddaeth i mewn yn ystod y flwyddyn

Mae cofrestr diddordebau Aelodau’r Cyngor a’i

(1999/2000: £15,391,000), mai’r adnoddau net a aeth

Bwyllgorau a’i Banelau Ymgynghori a chofrestr

allan oedd £68,000 (1999/2000: adnoddau net a aeth

diddordebau staff y Cyngor ar gael i’w harchwilio gan y

allan oedd £489,000), asedau cyfredol net o £85,000

cyhoedd, drwy apwyntiad, ym mhob un o swyddfeydd

(2000: £70,000) a bod cyfanswm gweddill y gronfa ar

y Cyngor yn ystod oriau gwaith arferol.

31 Mawrth 2001 yn £3,006,000 (2000: £3,000,000).

Mae 41% o dâl y Prif Weithredwr yn dod allan o weithgareddau dosbarthu arian loteri.

4 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

cyfrifon llawn gweithgareddau cyffredinol y Cyngor wedi


Mantolen Gryno

Archwilwyr

ar 31 Mawrth 2001

Roedd adroddiad Archwiliwr Cyffredinol Cymru ar ddatganiadau ariannol blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru yn ddiamod am y cyfnod hyd at 31

Asedau sefydlog

3,040

3,120

Asedau cyfredol

846

813

(761)

(743)

85

70

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn Asedau cyfredol net Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau cyfredol

3,125

3,190

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn

(84)

(190)

Darpariaeth ar gyfer costau ailstrwythuro

(35)

-

3,006

3,000

9

9

Arian anghyfyngedig

2,997

2,991

Cyfanswm arian

3,006

3,000

Asedau net

Mawrth 2001. DATGANIAD ARCHWILIWR CYFFREDINOL CYMRU I GYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU Rwyf wedi archwilio’r datganiad ariannol cryno ar dudalennau 1 i 3 a baratowyd ar y ffurf a’r sail a nodwyd yn nodyn 1 ar dudalen 3. PRIOD GYFRIFOLDEBAU’R CYNGOR, Y SWYDDOG CYFRIFO A’R ARCHWILIWR Cyfrifoldeb y Cyngor a’r Swyddog Cyfrifo yw’r datganiad ariannol cryno. Fy

Arian cyfyngedig

nghyfrifoldeb i yw rhoi fy marn i chi ar y modd y’i paratowyd ac ar ba mor gyson ydyw â’r datganiadau ariannol llawn ac adroddiad blynyddol yr

SAIL Y FARN Cyflawnwyd fy ngwaith yn unol â’r Canllaw Archwilio “Datganiad yr

Datganiad Cryno Llif Arian

archwilwyr ar y datganiad ariannol cryno” a fabwysiadwyd gan y Bwrdd Arferion Archwilio.

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2001

Barn Yn fy marn i mae’r datganiad ariannol cryno yn gyson â’r datganiadau

All-lif arian net o weithgareddau gweithredol Gwariant cyfalaf Gostyngiad mewn arian

(107)

(261)

(34)

(97)

(141)

(358)

ariannol llawn ac adroddiad blynyddol Ymddiriedolwyr Cyngor Celfyddydau Cymru am y cyfnod hyd at 31 Mawrth 2001 ac mae wedi ei baratoi yn gywir ac ar y sail a nodwyd yn nodyn 1. John Bourn

NODIADAU I’R DATGANIAD ARIANNOL CRYNO Archwiliwr Cyffredinol Cymru 1. Sail y paratoad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Seiliwyd y datganiad ariannol cryno hwn ar y cyfrifon llawn a baratowyd yn unol â Deddf Elusennau 1993 ac a

Bae Caerdydd

gymeradwywyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’u llofnodi ar ei ran gan

Caerdydd CF99 1NA

Jon Shortridge Sybil Crouch

Swyddog Cyfrifo

17 Gorffennaf, 2001

Cadeirydd

13 Gorffennaf, 2001

19 Gorffennaf 2001

6 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Ymddiriedolwyr.


Datganiad Ariannol Cryno AELODAU’R CYNGOR

Cyfrif Dosbarthu Arian Loteri am y flwyddyn hyd

Penodir Aelodau’r Cyngor gan Gynulliad Cenedlaethol

Aelodau’r Pwyllgor Cyfalaf a fu’n gwasanaethu er 1

Cymru a hwy yw Ymddiriedolwyr yr elusen. Mae pob

Ebrill 2000 oedd:

Aelod o’r Cyngor yn gwasanaethu’n wirfoddol ac yn

at 31 Mawrth 2001

Roger Davies

ddi-dâl.

Cadeirydd

John Bevan Yr Aelodau a fu’n gwasanaethu er 1 Ebrill 2000 oedd:

Alun Bond

DATGANIAD ARIANNOL CRYNO

AROLWG O’R FLWYDDYN A

Tynnwyd y datganiad ariannol hwn o’r cyfrifon llawn ac

DATBLYGIADAU’R DYFODOL

Sybil Crouch

nid yw’n cynnwys digon o wybodaeth i ganiatáu

Mae cyfrifon yr Cyfadran Loteri yn dangos gostyngiad

Dai Davies

Lyn Jones

dealltwriaeth lawn o ganlyniadau a sefyllfa Cyfrif

yn y cyllid am y flwyddyn o £2,380,000 (2000:

Roger Davies

Richard Morgan (o fis Mai 2000 ymlaen)

Dosbarthu Arian Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru. Er

gostyngiad o £6,801,000) a drosglwyddwyd o

Hazel Walford Davies

mwyn cael rhagor o wybodaeth dylid ymgynghori â’r

gronfeydd wrth gefn. Cyfanswm y grantiau a gynigiwyd

Edmond Fivet

Aelodau’r Pwyllgor Celfyddyd i Bawb a fu’n

cyfrifon llawn am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2001,

eleni oedd £13,904,000, (2000: £17,856,000).

Stephen Garrett

gwasanaethu er 1 Ebrill 2000 oedd:

ac adroddiad yr archwilwyr ar y cyfrifon hynny ac

Cofnodwyd £15,779,000 (2000: £19,245,000) fel

Ellen ap Gwynn

adroddiad blynyddol yr Ymddiriedolwyr. Gellir cael copi

gwariant grant, sy’n adlewyrchu’r cynigion a wnaed

Harry James

Alan Lloyd

o’r Cyfrif Dosbarthu Arian Loteri llawn, a baratowyd yn

eleni ac mewn blynyddoedd blaenorol ac a

Dafydd Johnston (hyd at fis Medi 2000)

Sandra Anstey (hyd at fis Ionawr 2001)

unol â’r Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan

dderbyniwyd yn ffurfiol yn ystod y flwyddyn hon.

Daniel Jones

Caroline Clark

Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel sy’n ofynnol gan S35

Cyfanswm yr ymrwymiadau meddal ar 31 Mawrth

Geraint Lewis

Hazel Walford Davies

(3) o Ddeddf Loteri Genedlaethol ac ati 1993 (fel y’i

2001 nas cofnodwyd fel gwariant yn y Cyfrif Incwm a

Alan Lloyd

(o fis Gorffennaf 2000 ymlaen)

diwygiwyd), ac a osodwyd gerbron y Senedd a’r

Gwariant oedd £5,615,000 (2000: £8,819,000).

Penny Ryan

Gareth Griffiths (o fis Ionawr 2001 ymlaen)

Clare Thomas

Jazz Iheanacho (hyd at fis Ionawr 2001)

Cadeirydd

Harry James (o fis Mai 2000 ymlaen)

Cadeirydd

Elusennau, am ddim drwy ysgrifennu at y Cyfarwyddwr

Bydd y Cyngor yn parhau i ariannu projectau cyfalaf,

Cyllid ac Adnoddau, Cyngor Celfyddydau Cymru,

ffilm a “Celfyddyd i Bawb” yn ystod y flwyddyn sy’n

Mae cofrestr diddordebau Aelodau’r Cyngor a’r

Geraint Lewis (hyd at fis Ebrill 2000)

Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3NX.

dod. Amcan y Cyngor, yn unol â’i flaenoriaethau

Pwyllgorau Cyfalaf Loteri, Celfyddyd i Bawb a Ffilm, a

Jackie Palit

strategol, yw sicrhau bod arian Loteri yn cael ei

chofrestr diddordebau staff y Cyngor ar gael i’w

Eileen Roberts

CEFNDIR CYFANSODDIADOL

ddosbarthu’n deg drwy Gymru gyfan, ar sail ffurf

harchwilio gan y cyhoedd, drwy drefniad, ym mhob un

Ian Rowlands (o fis Rhagfyr 2000 ymlaen)

Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru gan Siarter

celfyddyd, rhanbarth a maint y grant. Bydd y Cyngor

o swyddfeydd y Cyngor yn ystod oriau gwaith arferol.

Clare Thomas (hyd at fis Ebrill 2000)

Frenhinol ar 30 Mawrth 1994; nodwyd amcanion y

yn arbennig yn rhoi blaenoriaeth i ariannu projectau y

Cyngor y tu mewn i glawr blaen yr Adroddiad

mae brwydro yn erbyn eithrio cymdeithasol yn un o’i

Blynyddol hwn.

hamcanion. Bydd y Cyngor hefyd yn cadw mewn cof

PWYLLGORAU LOTERI YMGYNGHOROL

yr angen i ymateb i fentrau celfyddydol o dan y pecyn

Penododd y Cyngor dri phwyllgor ymgynghorol sef

Arian Strwythurol Ewropeaidd newydd i Gymru.

O dan amodau Deddf Loteri Genedlaethol ac ati 1993

Margaret Jervis

Aelodau’r Pwyllgor Ffilm a fu’n gwasanaethu er 1 Ebrill 2000 oedd:

Cyfalaf, Celfyddyd i Bawb a Ffilm er mwyn gwneud

Daniel Jones

(fel y’i diwygwyd) mae’r Cyngor yn gyfrifol am

argymhellion am bolisi dosbarthu arian loteri ac am

(o fis Gorffennaf 2000 ymlaen)

ddosbarthu arian loteri i sefydliadau celfyddydol yng

geisiadau grant unigol. Sefydlwyd y Pwyllgor Ffilm, y

Dai Davies (mis Gorffennaf i fis Rhagfyr 2000)

Nghymru. Wrth gyflawni’r gwaith hwn mae gofyn i’r

cynhaliwyd ei bwyllgor agoriadol ym mis Hydref 1999,

Carmel Gahan (hyd at fis Ebrill 2000)

Cyngor ddilyn y Cyfarwyddyd Polisi a Chyllid a

er mwyn galluogi Cyngor Celfyddydau Cymru i fanteisio

David Gillam

gyhoeddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn

ar wybodaeth arbenigol yn y maes. Cyflogwyd aseswyr

Marie Gillespie (o fis Gorffennaf 2000 ymlaen)

unol ag S26 o Ddeddf Loteri Genedlaethol ac ati 1993

allanol annibynol i roi cyngor ar bob cais am arian

Huw Penallt Jones

(fel y’i diwygiwyd). Paratoir cyfrifon ar wahân ar gyfer

Loteri oedd dros £100,000 neu fwy. Gan y Cyngor y

Lyn Jones

gweithgareddau cyffredinol y Cyngor.

mae’r gair olaf ynglÌn â rhoi grantiau Cyfalaf dros

Clive Myer

£250,000, grantiau Celfyddyd i Bawb dros £100,000 Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn elusen gofrestredig.

a’r holl grantiau Ffilm.

Cadeirydd

8 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Cynulliad Cenedlaethol ac a gyflwynwyd i’r Comisiwn

Carmel Gahan (hyd at fis Tachwedd 2000)


Cyfrif Incwm a Gwariant Cryno

Mantolen Gryno ar 31 Mawrth 2001

am y flwyddyn sy’n gorffen 31 Mawrth 2001

2001

2000

£’000

£’000

Asedau sefydlog

-

14

Asedau cyfredol

28,775

25,418

(14,328)

(16,998)

14,447

8,420

14,447

8,434

2001

2000

Credydwyr: Symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn

£’000

£’000

Asedau cyfredol net

12,899

12,236

1,571

1,281

-

95

Incwm Cyfran o dderbyniadau’r Loteri Genedlaethol

Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau cyfredol Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau a Thaliadau a godir

Incwm buddsoddi ar falansau yn y Gronfa Dosbarthu Arian Loteri Genedlaethol

Cronfeydd wrth gefn ac arian arall

(21)

-

14,426

8,434

Incwm a dderbyniwyd gan Gwmni Profiad y Grantiau a dderbyniwyd

115

157

Llog a dderbyniwyd

73

84

Grantiau a ad-dalwyd

54

38

-

2

14,712

13,893

Cyfran o’r elw o ffilm a ariannwyd gan y Loteri Cyfanswm incwm

Datganiad Llif Arian Cryno am y flwyddyn sy’n gorffen 31 Mawrth 2001 Mewnlif/(all-lif) arian net o weithgareddau gweithredol

Gwariant Ymrwymiadau Grant Net a wnaed (caled)

19,245

105

77

1,381

1,336

a ddelir yn y Gronfa Dosbarthu Arian Loteri Genedlaethol

17,265

20,658

NODIADAU I’R DATGANIAD ARIANNOL CRYNO

Rheoli a gweinyddu Cyfanswm gwariant

Taliadau i gaffael asedau diriaethol sefydlog

15,779

Costau uniongyrchol rhoddi grant

3,412

(1,174)

0

0

3,412

(1,174)

Cynnydd/(Gostyngiad) mewn arian a’r balans

1.Sail y paratoi

Gweddill/(colled) nas sylweddwyd wrth fuddsoddi yn y Gronfa Dosbarthu Arian Loteri Genedlaethol

173

(36)

Paratowyd y datganiad ariannol cryno hwn yn unol â Deddf Cwmnïau 1985 gyda golwg ar Reoliadau (Datganiad Ariannol Cryno) Cwmnïau 1995 (SI 1995/2092) cyn belled ag y bo’n berthnasol ac fe’i llofnodwyd ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru ar gan

Gostyngiad mewn Arian Loteri am y flwyddyn

(2,380)

(6,801) Jon Shortridge

Tâl y Prif Weithredwr Mae 59% o dâl y Prif Weithredwr yn dod o weithgareddau cyffredinol

76

62

Sybil Crouch

Swyddog Cyfrifo

17 Gorffennaf, 2001

Cadeirydd

13 Gorffennaf, 2001

10 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Mileniwm Newydd


Archwilwyr Roedd adroddiad y Rheolwr a’r Archwilydd Cyffredinol, ar ddatganiadau ariannol blynyddol ar Gyfrif Dosbarthu Arian Loteri Cyngor Celfyddydau

Rhestr Grantiau 1 Grantiau A Gwarantau Gweithgareddau Cyffredinol – 2000/2001

Cymru am y cyfnod sy’n gorffen 31 Mawrth 2000, yn ddiamod. ADRODDIAD Y RHEOLWR A’R ARCHWILYDD CYFFREDINOL I

Derbyniodd Cyngor Celfyddydau Cymru

DY’R CYFFREDIN AC AELODAU CYNULLIAD

werth £13,764 o geisiadau cymwys a

CENEDLAETHOL CYMRU

dosbarthodd £13,297 mewn grantiau

Rwyf wedi archwilio’r datganiadau ariannol cryno ar dudalennau 1 i 4 a

gweithgareddau cyffredinol i artistiaid a

baratowyd ar y ffurf a’r sail a nodwyd yn nodyn 1 ar dudalen 4.

sefydliadau celfyddydol.

PRIOD GYFRIFOLDEBAU’R CYNGOR, Y SWYDDOG CYFRIFO

Enw’r unigolyn/Sefydliad

Swm (£)

A’R ARCHWILIWR Cyfrifoldeb y Cyngor a’r Swyddog Cyfrifo yw’r datganiad ariannol cryno. Fy

CYFADRAN DATBLYGU HYGYRCHEDD

3,820

Cerddoriaeth ym Mangor

7,994

Theatr Gogledd Cymru

nghyfrifoldeb i yw rhoi fy marn i chi ar y modd y’i paratowyd ac ar ba mor

Oedfannau Cyflwyno

Ymddiriedolwyr.

24,060

Cymdeithas Jazz Gogledd Cymru

1,960

Canolfan y Celfyddydau yr Eglwys Norwyaidd

5,230

Theatr y Pavilion

19,460

Canolfan Ucheldre

30,705

Cymdeithas Celfyddydau Cambria

3,020

SAIL Y FARN

Theatr Beaufort

27,580

CADMAD

2,445

Cyflawnwyd fy ngwaith yn unol â’r Canllaw Archwilio “Datganiad yr

Sefydliad Glowyr Coed-duon

14,610

Cymdeithas Jazz Cymru

9,540

archwiliwr ar y datganiad ariannol cryno” statement on the summary

Canolfan y Celfyddydau Pontardawe

20,560

Neuadd Goffa, Wrecsam

2,520

financial statement” a fabwysiadwyd gan y Bwrdd Arferion Archwilio.

Canolfan y Celfyddydau Taliesin

51,350

Neuadd Dewi Sant

Theatr Ardudwy

50,725

Rhwydwaith Celfyddydau De Penfro

BARN

Theatr Felin-fach

12,340

Neuadd Gymuned a Lles Glowyr Ystradgynlais

Yn fy marn i mae’r datganiad ariannol cryno yn gyson â’r adroddiadau

Theatr Hafren

46,205

Theatr Elli

ariannol llawn ac adroddiad blynyddol Ymddiriedolwyr Cyfrif Dosbarthu

Theatr Mwldan

46,205

Theatr Colwyn

Arian Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru am y cyfnod hyd at 31 Mawrth

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

2001 ac wedi ei baratoi yn gywir ac ar y sail a nodwyd yn nodyn 1.

Canolfan y Celfyddydau Wyeside

51,225

Theatr Brycheiniog

51,350

Canolfan y Celfyddydau Sain Dunwyd

31,855

Theatr Borough

20,060

John Bourn

129,470

Canolfan y Celfyddydau Chapter

488,809 1,073,049

Swyddfa Archwilio Genedlaethol Archwiliwr ac Archwiliwr Cyffredinol 23-24 Plas-y-Parc

Hyrwyddwyr Eraill

Caerdydd CF10 3BA 19 Gorffennaf 2001

Cymdeithas Jazz Gogledd Cymru

4,120

Cymdeithas Jazz Cymru

40,528

Cerdd Byw Nawr Cymru

19,279

74,305 6,020 13,951 7,950 2,930 213,190

Gwyliau Gwyl ˆ Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

33,280

Gwyl ˆ Lenyddiaeth a Chelfyddyd y Gelli

21,073

Gwyliau Cymru

10,290

Gwyl ˆ Jazz Aberhonddu

21,060

Gwyl ˆ Gerdd Abergwaun

28,541

Gwyl ˆ Eglwys Gadeiriol Tyddewi

11,668

Gwyl ˆ Gerdd a Chelfyddyd Abertawe

25,538

Gwyl ˆ Bro Morgannwg

27,921 179,371

63,927

Consortia marchnata Cynllun cyflwyno’r rhaglen celfyddyd

Marchnata Celfyddydau’r Cymoedd

26,346

Marchnata’r Celfyddydau yn Neuadd Dwyfor

6,211

Abertawe a Sir Gaerfyrddin

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

1,829

Marchnata Celfyddydau Caerdydd

Theatr y Grand Abertawe

19,945

25,060 18,971 70,377

12 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

gyson ydyw â’r datganiadau ariannol llawn ac adroddiad blynyddol yr

Celfyddydau Cymunedol Canol y Ffin


Orielau

Canolfan Grefftau Rhuthun

16,335

Neuadd Dewi Sant Oriel Mostyn

132,509

Canolfan Grefftau Rhuthun

Theatr Brycheiniog

Canolfan y Celfyddydau Wrecsam

67,219

Prifysgol Cymru Aberystwyth

Oriel 31

82,769

Prifysgol Morgannwg

Oriel Myrddin Oriel Gelf Glynn Vivian

450

Canolfan y Celfyddydau Sain Dunwyd

38,892

Sefydliadau celfyddydau cymunedol Comisiynau Cerddoriaeth

7,865 250 1,820 375

Gofal Celf

44,360

Clwb Cerdd Llanbedr Pont Steffan

2,020

Canolfan Penrhys

16,501

Harfenspiel

1,120

Gwyl ˆ Biwmares

1,000

32,366

Neuadd Dewi Sant

2,170

Celfogwmpas

8,445

Cerddoriaeth Gymunedol Cymru

5,731

Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd

10,540

Dawns i Bawb

29,080

Gwyl ˆ Machen Isaf

55,882

Canolfan y Celfyddydau Wrecsam

4,020

Dawns Dyfed

30,830

Jeremy Huw Williams

1,220 800

Canolfan y Crefftau a Chynllunio Model House 11,004

Canolfan y Celfyddydau Wyeside

235

Dawns Gymunedol Gogledd-ddwyrain Cymru 30,830

Gwyl ˆ Bro Morgannwg

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

39,328

Coleg Iâl

365

The Pioneers

37,902

Gwyl ˆ Abertawe

Ffotogallery

90,649

Dawns Powys

46,677

Canolfan y Celfyddydau Gweledol

163,632

157,744

Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd

32,833

Projectau crefft arbennig

714,560 8,280

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

500

Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru 14,060

2,495

Canolfan Grefft a Chynllunio Model House

500

Crochenwyr Gogledd Cymru

Cantref

650

Permanent Waves

1,000

Coleg Sir Gaerfyrddin

500

Canolfan Grefftau Rhuthun

3,220

Amgueddfa Ceredigion

800

Canolfan y Celfyddydau Sain Dunwyd

1,940

Clwyd Theatr Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

10,900 2,020 2,405

Cyngor Sir Ddinbych

2,025

Canolfan Dylan Thomas Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru Ffotogallery Cyngor Sir Fflint

2,020 13,060

Grwp ˆ 75

4,020

Cyngor Bwrdeistref Sirol Gwynedd

1,575

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

2,020

Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru

3,020

Oriel Mission

3,020 410

Amgueddfa Celfyddyd Fodern

1,000

Cynllun Gerddi Cenedlaethol

1,572

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 600

400

Dawns Rubicon

Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru

2,920

Gwyl ˆ Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

1,820

55,450 31,599

Ensemble Cerddoriaeth PM

900

Dawns Tan/Tan Dance

30,830

Dawns Tan/Tan Dance

500

Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro

53,196

Rhyngddiwylliannol De Cymru

18,640

506,078

Datblygu gyrfaoedd mewn celf a Asiantaethau hyrwyddo cymunedol chrefft weledol Yr Academi Gymreig Cywaith Cymru.Artworks Wales

1,525

281,690

Karen Ball

183,702

Chris Bird-Jones

465,392

Stuart Evans Gilhespy/Hancock/Weedon

19,811

Sefydliadau arbenigol

Louise Hibbert

Orielau lleol

440 1,000 800 1,920 500

Catrin Howell

1,254

Celfyddydau Anabledd Cymru

20,460

Catrin Jones

1,000

Oriel Mission

3,607

CADMAD

21,072

Rhodri Jones

1,000

Cyngor Sir Ddinbych

6,344

Permanent Waves

15,060

Mariele Neudecker

1,520

675 2,020

a Phort Talbot

120

Canolfan Ucheldre

450

Oriel Gelf Glynn Vivian

Canolfan y Crefftau a Chynllunio Model House

378

Crochenwyr De Cymru

550

Oriel Plas Glyn-y-Weddw

750

Prifysgol Cymru Caerdydd

353

Ymddiriedolaeth Bleddfa

Canolfan y Celfyddydau Chapter

Gwyl ˆ Eglwys Gadeiriol Dewi Sant

9,951

Gwerthu a hyrwyddo llyfrau Cyngor Llyfrau Cymru

56,592

1,420

CYFANSWM CYFADRAN DATBLYGU

Michael Turner

1,120

HYGYRCHEDD

Christopher Webster

3,896,595

Robert Newell CYFADRAN DATBLYGU FFURF AR GELFYDDYD

Keith Southgate Andrew Smith

Sefydliadau ambarél gwirfoddol y celfyddydau

500

Timothy Pugh

42,105 42,105

Elizabeth Peebles

Ysgoloriaethau Celfyddyd Weledol

Cyril Reason

500 350 1,226 500 1,520

Huw Parsons

1,000

Maureen O’Kane

1,000

Dawns Gymunedol Cymru

21,387

John Davies

5,020

Sian Lile

850

Cymdeithas Ddrama Cymru

80,620

Marcelle Davies

5,020

Elfyn Lewis

1,000

Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru

10,040

Ann Catrin Evans

5,020

David Garner

800

Oriel 31

14,760

Rhwydwaith Celfyddydau Gwirfoddol

3,172

Paul Granjon

5,020

Clyde Holmes

650

Oriel Mostyn

18,060

Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru

197,645

Mark Houghton

2,520

Alun Hemming

350

Oriel Myrddin

3,620

5,696

Catherine Lewis

2,520

Antonia Spowers

430

Artistiaid yr Hen Lyfrgell

Oriel Ynys Môn

985

Cymdeithas Dawnsio Gwerin Cymru

1,220

Phillippa Lawrence

5,020

Reiko Aoyagi

1,280

1,520

Sean O’Reilly

5,020

Artstation

2,270

Neuadd y Frenhines

9,540

Catrin Webster

5,020

Academi Gelf Frenhinol Cambrian

2,020

Celfyddydau a Chrefftau Penarth

318,560

40,180

26,420

14 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

2,520

Celfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf 58,012 Celfyddydau Cymunedol Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Cefnogaeth i arddangosfeydd

500


Gwobrau i grwpiau celf/crefft weledol

John Harrison

1,000

Mared Lewis

500 62,840

Stiwdios Agored Aberteifi

1,220

Celf Crannog

400

Celf a Chrefft Llanidloes

500

Locws Rhyngwladol

5,390

The Parcel Room

1,420

Sefydliadau cefnogi a datblygu artistiaid

William Parry-Jones

500

David Newman

1,000

Julia Brooker

250

Jean-Paul Landreau

1,000

Jonathan Brooks

300

Graham Littley

1,000

James Charlton

250

Linda Caswell

1,000

Victoria Jane Cooper

200

Gwenllian Dwyfor Trumper

1,000

Anthony Hall

300

Tracey Williams

1,000

Yoko Kobayashi

300

Claire Davies

1,000

Tyˆ Newydd

67,818

Wayne Phillips

150

Andrew Fung

1,000

Maggie Driscoll Williams

1,000

Cerflun Cymru

500

Canolfan ar gyfer Ymchwil i Berfformiad

92,100

Lloyd Robson

250

Merlin’s Meander

918

Dawns Annibynnol Cymru

44,930

Rowena Lloyd Saunderson

250

204,848

10,348

Michael Wedgwood

200

41,360 LLAI Ad-daliadau benthyciadau

Gwobrau astudiaethau pellach mewn cerddoriaeth

Hyfforddiant dawns a drama

Benthyciadau i artistiaid celf a chrefft weledol

(39,878)

Cyfanswm £1,482

5,000

Sefydliadau hyrwyddo artistiaid

ELAN Cymru

1,000

Theatr Gwent

1,520

Jemma Bogan

400

Cwmni’r Frân Wen

1,520

Charlotte Leeke

500

Richard Derwyn Jones

1,000

Hijinx Theatre

1,297

Lisa Verghese

500

Lindy Dennis

1,000

Archif Serameg Prifysgol Cymru Aberystwyth

10,740

Spectacle Theatre

1,520

Camilla Roberts

1,000

Jo Jones

1,000

Mercator

22,918

Roger Williams

5,020

Sera Baines

1,000

Sandie Welch

1,000

Fforwm Crefft Cymru

25,060

Canolfan y Celfyddydau Chapter

5,020

Mark Chaundy

1,000

Julie Barnett

1,000

Canolfan Gwybodaeth am

1,000

Colin Batterbee

1,000 1,000

Archif Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru

452

Paul Jones

Theatr y Byd

300

James Gower

1,000

Rosy Collar

Simon Whitehead

339

David Lawrence

1,000

Rob Preston

Ally Fitzpatrick

180

Gavin Watts

1,000

Caroline Rees

1,000

70

Jane Oliver

1,520

Peter Rossiter

1,000

Richard Huw Morgan

900

Gerddoriaeth Cymru

2,747

30,080

Yr Academi Gymreig

52,785

Axis

15,060 159,390

Grantiau cyhoeddi - cyfnodolion

Theatr Volcano

100

Angharad Gruffydd Jones

2,020

Karen Ball

1,000

Parthian Books

250

Nicola Rowlands

2,020

Pat Gregory

1,000

Cwmni Dawns Diversions

345

Llyr Williams

2,020

Michelle Scragg

1,000

Planet

77,467

Earthfall

335

Matthew Jones

2,020

Robert Warburton

1,000

Golwg

63,968

18,000

S Anthony Evans

1,000

Barn

63,923

Alan Baynes

1,000

New Welsh Review

41,986

Jacqueline Jones

1,000

Taliesin

25,828

Catherine Lewis

1,000

Poetry Wales

20,652

1,000

Y Traethodydd

6,283

Tu Chwith

5,818

19,268

Gwobrau sefydlu crefftau

Ysgoloriaethau llenyddiaeth Penny Ann Windsor

3,320

Sam Rhodri Longhurst

4,520

David Gepp

Janice Jones

1,820

Duncan Ayscough

4,520

Christopher Gallagher

500

Daniel Davies

3,020

Ceri Skene

4,520

Linda Nottingham

990

Christine Kinsey

5,020

Vicky Wilson

1,520

Karen Hamnett

Fiona Owen

1,920

Linzi Hodges

4,520

Tyr Anita Klemola

1,000

Susan Morgan

3,020

Abigail Davies

4,520

Claire Curneen

1,000

Erica Woof

4,720

Jon Davies

1,000

Lyndon Davies

2,020

Maria Meade

1,000

Sian Hughes

4,020

Kerry-Lee Powell

4,020

Margiad Roberts

6,040

Owen Sheers

5,320

Sonja Benskin-Mesher

Mike Jenkins

4,020

Jacinta Bell

3,520

Robert Minhinnick Leonora Brito

24,120

Grantiau celfyddyd weledol i artistiaid newydd

Paul Webster

305,925

1,000

445

Grantiau cyhoeddi – cyhoeddwyr llyfrau Seren Books

62,066

Gwasg Gomer

28,289

Paula Jane Hall

1,000

Honno

16,134

Janet Newbould

1,000

Y Gymdeithas Gerdd Dafod

51,300

250

Mary Wycherley

1,000

Anne Bridges

500

Sean Harris

530

Anne Ferris

300

Anne Morgan

995

5,520

Virginia Hearth

500

Steven Jones

1,000

4,020

Katherine Levell

500

Martin Howard Griffiths

1,000

157,789

16 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Sioned Huws

Prifysgol Cymru Bangor


Grantiau cyhoeddi – teitlau unigol

Opera Cenedlaethol Cymru

2,861,558

Diversions 900

Planet

1,220

Gwasg Carreg Gwalch

4,820

Gwasg Gee

2,270

Cwmnïau perfformio prif ffrwd Opera Canolbarth Cymru Torch Theatre

184,781

Y Lolfa

10,640

Theatr Gwynedd

246,445

Y Gymdeithas Gerdd Dafod

2,120

Theatr y Sherman

392,450

Cyngor Llyfrau Cymru

4,520

850,041

13,235 700

Cyngor Sir Caerfyrddin

2,820

The Collective

3,780

Verlag Frieling

500

Parthian Books

21,060

Rhyngwladol: Grantiau Interlink

Dawns Annibynnol Cymru

19,560

Canolfan y Celfyddydau Chapter

19,580

26,365

41,650

Gweithdy Barddoniaeth Abertawe

Sean Tuan John

60,200

Gwasg Gomer

Honno

CYFADRAN GYNLLUNIO

365,325 5,002,055

Gwasg Pantycelyn

Projectau – Dawns Annibynnol

Drama – ysgrifennu newydd Sgript Cymru

170,125

Projectau - Cerddoriaeth

5,540

Canolfan y Celfyddydau Chapter

3,460

Cultural Concerns

3,020

Ymddiriedolaeth Taliesin 1,820

Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Llwybr Llaethog

2,520

Gwyl ˆ Bro Morgannwg

Christopher Bailey

1,000

Consortiwm Restless Gravity

Coleg Telyn Cymru

1,000

Canolfan y Celfyddydau Sain Dunwyd

7,040

Paula Gardiner

2,220

Locws Rhyngwladol

5,020

1,520

Theatr Ardudwy

2,020

Gwyl ˆ Ymylol Llangollen

2,520

Chamber Domaine

10,080

Theatr ar gyfer Pobl Ifanc

Rhyngwladol : Hyrwyddo Theatr Powys

137,286

Gwasg Taf

2,020

Theatr Gwent

97,779

Spectacle Theatre

89,206

Cambrensis

1,620

Clwyd Theatr Cymru TIE

The Big Issue

2,720

Arad Goch

177,047

Editions Terre de Brume

2,060

Theatr na n’Og

148,909

New Welsh Review

2,180

Theatr Iolo

Usk Valley Vaughan Association

800

Roundyhouse

280

Undeb Awduron Cymru

Cwmni’r Frân Wen

84,174

Sgrîn

251,480 251,480

Hyrwyddo llyfrau Saesneg Cyngor Llyfrau Cymru

26,080

93,928

26,080

83,241 911,570

Cymorth hyrwyddo crefftau

1,000

Coleg y Drindod

250

Cwmnïau cynyrchu

325

7,703

Simon Whitehead

250

Cylch y Mynydd Du

2,020

Project Artistiaid

350

Urdd Gwneuthurwyr yng Nghymru

5,540

Theatr Gwent

200

70,728

Tom Gilhespy

300

Grwp ˆ Gwneuthurwyr Basgedi Cymru

Projectau - Drama

Cwmnïau celfyddydau perfformio cenedlaethol Cymru

Theatr y Byd

35,080

Clwyd Theatr Cymru

26,580

Canolfan y Celfyddydau Chapter

10,040

Gerald Tyler

6,040 88,780

640,900 1,134,272

350

220

Crochenwyr De Cymru

11,040

Theatr Brycheiniog

Ein Gilydd

Earthfall

Cwmni Theatr Steel Wasp

1,025

900

Cymdeithas Gwynedd a Chlwyd

119,896

1,220

Canolfan y Celfyddydau Chapter

900

100,100

139,956

Cerddoriaeth Gymunedol Cymru

Llenyddiaeth Gymraeg Dramor

Theatr Volcano

20,060

200

500

1,485

Ymddiriedolaeth Celfyddydau Bae Caerdydd

Cwmni Dawns Diversions

300

1,506

491,230

694

300

Eiswasser Verlag

Celf gyhoeddus

Sioned Huws

Gwasg Prifysgol Cymru

Pendragon Verlag

71,017

500

Seren Books

Origin Dyfed Ltd

106,110

350

Bruce Haines

35,660

142,425

Theatr Gerdd Cymru

Kim Fielding

Cyngor Crefft Cymru Cyf Theatr Bara Caws

Hijinx Theatre

350

500

1,000

162,178

Oriel Mostyn

Theatr Gerdd Cymru

Mercator

71,578

250

18,080

2,540

975

Jill Greenhalgh

Fforwm Crefft Cymru Cyf

Tratti/Mobydick

CYFWE

5,020 16,885

Ffilm a fideo

5,860 75

2,650

59,273

27,760

Yellow Crane

808

Cwrs Sonata Ffidil Rhyngwladol

170,125

Seren Books

Clwyd Theatr Cymru

Oriel Mostyn

Siân Phillips

300

CYFANSWM CYFADRAN DATBLYGU

Margie Douglas

300

FFURF AR GELFYDDYD

John Metcalf

349

Keith Bayliss

500

9,288,753

9,708

18 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

1,162

Gwasg Prifysgol Cymru

Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC

5,290

17,710

Sgript Cymru

Cywaith Cymru.Artworks Wales

Canolfan ar gyfer Ymchwil i Berfformiad


Datblygiad ac ymchwil economaidd

§ Cyflwynwyd 133 o gynyrchiadau gan 120 o

Gwasanaeth Menter Diwylliannol

20,060

Celfyddydau a Busnes Cymru

10,040

Arts Research Digest

grwpiau perfformio. Lleolid 66 o’r perfformwyr/grwpiau a gymerodd ran yn y cynllun yng Nghymru, deuai 50 o weddill y DU a 4 o dramor.

500 30,600

Cynllun hyfforddi peilot Theatr Iolo

125

§ Roedd 50 o’r digwyddiadau yn y Gymraeg. Cynhaliwyd 28 o berfformiadau gan blant ac 13 gan bobl ifanc a thargedwyd 16 o berfformiadau ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, gyda’r olaf yn denu 934 o fynychwyr.

Celfyddydau a Busnes Cymru

5,040

§ Cyflwynwyd y posibilrwydd o ariannu gweithdai

The Circuit

1,332

Marchnata Celfyddydau’r Cymoedd

5,040 11,537

cyfranogol yn gysylltiedig â pherfformiadau. Trefnwyd 10 o berfformiadau tuag at ddiwedd y flwyddyn.

CYFANSWM CYFADRAN GYNLLUNIO 111,118

§ Cofnodwyd mai 22,695 oedd cyfanswm y bobl

£13,296,467

Rhestr Grantiau 2

§ Talwyd £138,107 mewn ffïoedd i artistiaid

§ O ganlyniad i’r cynllun, llwyddodd 150 o sefydliadau cymunedol, a leolir ym mhob un o’r ddwy ardal Fwrdeistref Sirol ar hugain yng Nghymru, i hyrwyddo 307 o ddigwyddiadau perfformiad mewn adeiladau cymunedol lleol. Dywedodd 96% o hyrwyddwyr iddynt deimlo ‘pleser’ neu ‘foddhad’ o ganlyniad i’w digwyddiad.

§ Mae’r tabl isod yn dangos dosbarthiad y ffurfiau ar gelfyddyd. Gan fod rhai o’r digwyddiadau’n cyfuno ffurfiau ar gelfyddyd, mae’r cyfansymiau’n uwch na nifer y digwyddiadau. Nifer y Digwyddiadau

DRAMA GWERIN / ROC

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Neuadd Ddawns Theatr Beaufort

Hijinx Theatre

Out of Fear

Coleg Gwent – Celfyddydau Perfformio

Siambr Cyngor y Blaenau

Gaffer Productions

Right Ho, Wodehouse

Cyngor Tref Nant-y-glo a’r Blaenau

Parc Bryn Bach Tredegar

Ben Osborne

Life in the Freezer

Cyngor Tref Tredegar Canolfan Gymunedol

Coed-cae

Unity Poets

A Night Out with Unity

Project Cymunedol Coed-cae, Nant-y-glo

Ysgol Iau Glanhowy - Tredegar

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Cyngor Tref Tredegar

Parc Bryn Bach Tredegar

Unity Poets

A Night Out with Unity

Parc Bryn Bach - Tredegar

Eglwys Illtud Sant, Llanhiledd

Gaffer Productions

Right Ho, Wodehouse

Cyfeillion Illtud Sant

Eglwys Illtud Sant, Llanhiledd

Beverley Humphries

Seven Women Under One Hat

Cyfeillion Illtud Sant

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Neuadd Gweithwyr Blaengarw

Hijinx Theatre

Out of Fear

Neuadd Gweithwyr Blaengarw

Neuadd Gweithwyr Blaengarw

Red Ladder

After the End of the World

Neuadd Gweithwyr Blaengarw

PEN-Y-BONT AR OGWR

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

Spectacle Theatre

Antigone Now

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

Neuadd Gymunedol Evanstown

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Cymdeithas Gymunedol Evanstown

Canolfan y Berwyn- Nant-y-moel

Theatr na n’Og

Spam Man

Canolfan y Berwyn - Nantymoel

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Canolfan Gymunedol Deri

Phillips Entertainment

Cinderella

Clwb Rygbi Deri

Canolfan Gymunedol Deri

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Clwb Rygbi Deri

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Stiwdio Anthony Hopkins

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Coleg Glan Hafren - Caerdydd

Canolfan Gymunedol a’r Celfyddydau Bethel Stan Stennett

Flying Solo

Canolfan Gymunedol a’r Celfyddydau Bethel

Canolfan Gymunedol a’r Celfyddydau Bethel Stennett Company

Two for The Road

Canolfan Gymunedol a’r Celfyddydau Bethel

CAERFFILI *Mae hyn o’i gymharu â 70% yn 1999/00 ac mae’n adlewyrchu’r nifer fwy o leoliadau graddfa fwy sy’n cymryd rhan yn y cynllun. Cododd nifer y lleoliadau â lle i 300 neu fwy o bobl o 8 i 33 (cynnydd o 412%).

Cynllun Teithio Cymunedol ‘Noson Allan’ 2000/01

Ffurf ar Gelfyddyd

BLAENAU GWENT

204 46

CERDDORIAETH AR FFURF CÂN/

(roedd 46% ohono’n gymhorthdal gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a’r 54% oedd yn weddill yn dod o werthu tocynnau ac o warantau awdurdodau lleol). Amcangyfrifir mai £15,000 yw cyfraniad net yr awdurdodau lleol i’r costau hyn.

CAERDYDD

Canolfan Gymunedol Butetown

Patti Flynn and Guests

Another Trip Down Memory Lane

Canolfan Gymunedol Butetown

A Tribute to Frank Sinatra

Canolfan Hanes a’r Celfyddydau Butetown

Neuadd Byddin yr Iachawdwriaeth Cathays Hijinx Theatre

Out of Fear

Clwb y Porth Caerdydd

Neuadd East Moors, Caerdydd

Tarzanne, Queen of the Valley

Addysg Gymunedol East Moors

Canolfan Hanes a’r Celfyddydau Buteteown Geoff Hooper

Hijinx Theatre

Neuadd East Moors, Stryd Sanquahar Caerdydd Spectacle Theatre

Antigone Now

Addysg Gymunedol East Moors

Insole Court, Llandaf

Gaffer Productions

Right Ho, Wodehouse

Urdd Canwyr Clychau Eglwys Gadeiriol Llandaf

Canolfan John Reynolds - Llanrhymni

Theatr y Sherman - Caerdydd Puff the Magic Dragon

Project Cymunedol Llanrhymni (NCH Cymru)

Kings Arms - Pentyrch

Sioned Mair + Heather Jones

Noson Agoriadol

Clwb y Dwrlyn

Neuadd Goffa Llysfaen

The Hennessys & Guests

Hennessy & Friends

Celfyddydau yn Llysfaen

Canolfan y Celfyddydau Neuadd Llanofer Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Canolfan y Celfyddydau Neuadd Llanofer

Canolfan Addysg Gymunedol Powerhouse Indefinite Articles

Pinnocchio

Canolfan Addysg Gymunedol Powerhouse

Canolfan Addysg Gymunedol Powerhouse Storybox Theatre

Jack

Canolfan Addysg Gymunedol Powerhouse

Theatr Crwys Caerdydd

Theatr Solo (I. Williams & I. Llwyd) Goronwy Owen - Goronwy Ddu

Theatr Crwys

Stiwdio Ddrama Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd - Caerdydd

OPERA/CERDDORIAETH SIAMBR

34

CELFYDDYDAU A SIAREDIR

32

CAERFYRDDIN

PYPEDWAITH

11

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Beugug Jamm - x 2

Beugug Jamm

African Celtic Explosion

SYRCAS

2

Pabell ACE – Blaen-nant, Tre-lech

JAZZ

3

Pabell ACE – Blaen-nant, Tre-lech

Circus Lafong - x 2

Circus Lafong

African Celtic Explosion

4

Pabell ACE – Blaen-nant, Tre-lech

Frattitti

Frattitti

African Celtic Explosion

DAWNS

20 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

CYFANSWM YR HOLL GYFADRANNAU

a fynychodd berfformiadau, sy’n fwy o 2,695 na’r targed a osodwyd. Y ffigur mynychu ar gyfartaledd oedd 74, sy’n cynrychioli 56%* ar gyfartaledd o’r lleoedd oedd ar gael.

Noson Allan Rhestr o Berfformwyr ac Oedfannau a Chymerodd Rhan


Pabell ACE – Blaen-nant, Tre-lech

Scott Corrigan - x 5

Pabell ACE – Blaen-nant, Tre-lech

Sematemba

Neuadd Plentyn yr Archesgob - Caerfyrddin Archaeus Quartet

Faces of Merlin

African Celtic Explosion

Theatr Twm o’r Nant - Dinbych

Bara Caws

Ben Set

Trefnydd Cymraeg

Sematemba

African Celtic Explosion

Theatr Twm o’r Nant - Dinbych

Dalier Sylw

Radio Cymru

Pwyllgor Cymraeg Theatr Twm O’r Nant

Shubert & Britten Quartets & Quintet

Clwb Celfyddydau Caerfyrddin

Theatr Twm o’r Nant - Dinbych

Isla St Clair

An Evening with Isla St Clair

English Language Programming Committee

Cwmni Cortyn

Pypedau yn y Bocs

Canolfan Gymdeithasol

Theatr Twm o’r Nant - Dinbych

Theatr na n’Og

Spam Man

Theatr Twm o’r Nant (Pwyllgor Cymraeg)

Bara Caws

Al a Dorothy

Menter Bro Myrddin

Theatr Twm o’r Nant - Dinbych

Theatr Powys

Cinderella

English Language Programming Committee

Campws y Graig - Llanelli

Hijinx Theatre

Out of Fear

Coleg Sir Gaerfyrddin

Theatr Twm o’r Nant - Dinbych

Theatr y Byd

Marriage of Convenience

English Language Programming Committee

Drovers’ Arms - Caerfyrddin

Eduardo Niebla Duo

The Eduardo Niebla Experience

Clwb Celfyddydau Caerfyrddin

Theatr Twm o’r Nant - Dinbych

Theatre Roundabout

Lark Rise

English Language Programming Committee

Gwesty’r Emlyn Castell Newydd Emlyn

Bara Caws

Al a Dorothy

Menter Bro Teifi

Theatr Halliwell - Caerfyrddin

Theatr y Sherman

Saturday Night Forever

Adran Astudiaethau Theatr

SIR Y FFLINT

Theatr Halliwell, Caerfyrddin

Hijinx Theatre

Out of Fear

Gwasanaeth Eiriolaeth Caerfyrddin

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Theatr Halliwell, Caerfyrddin

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Coleg y Drindod

Capel MC Berthen, Licswm

Elinor Bennett a Jo Roberts

Darlun o’r Delyn

Capel Berthen - Licswm

Theatr Halliwell, Caerfyrddin

Horse & Bamboo Theatre

The Girl Who cut Flowers

Clwb Celfyddydau Caerfyrddin

Capel MC Berthen, Licswm

The Swakeley Ensemble

The Swakeley Ensemble

Capel Berthen - Licswm

Theatr Halliwell, Caerfyrddin

Torch Theatre Company

A Prayer for Wings

Clwb Celfyddydau Caerfyrddin

Neuadd Ddinesig – Cei Conna

Three’s Company

West End Magic

Cyngor Tref Cei Conna

Neuadd Ddinesig - Llandeilo

Theatr na n’Og

Spam Man

Menter Bro Dinefwr

Neuadd Ddinesig – Cei Conna

Three’s Company

An Evening with Cole Porter

Cyngor Tref Cei Conna

Neuadd Llangadog

Bara Caws

Paradwys Waed

Menter Bro Dinefwr

Neuadd Llangadog

Bara Caws

D.J.Ffawst

Menter Bro Dynefwr

GWYNEDD

Neuadd Pontyberem

Arad Goch

Culhwch ac Olwen

Menter Cwm Gwendraeth

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Neuadd San Pedr- Caerfyrddin

Bara Caws

Paradwys Waed

Menter Bro Myrddin

Antur Waun Fawr - Ger Caernarfon

Carreg Lafar

Carreg Lafar

Ffynnon Gwerin

Neuadd San Pedr

Arad Goch

Culhwch ac Olwen

Cymdeithas Ddrama Cwlwm

Antur Waun Fawr - Ger Caernarfon

Crasdant (Robin Huw Bowen)

Traditional Welsh Music

Ffynnon Gwerin

Neuadd y Tymbl, Tymbl

Bob Hall

The Bob Hall Boogie-Woogie Show

Cyngor Cymunedol Llan-non

Antur Waun Fawr - Ger Caernarfon

Esyllt Harker & Eric Maddern

Welsh Folk Song & Storytelling

Ffynnon Gwerin

Neuadd y Tymbl, Tymbl

Theatr Gwent

Y Ddraig Hud

Cyngor Cymunedol Llan-non

Antur Waun Fawr - Ger Caernarfon

Fiona Davidson

Celtic Harp - Song & Legend

Ffynnon Gwerin

Eglwys y Santes Fair - Cydweli

Repertoire of Baroque Music

Cerddorfa Siambr Genedlaethol Cymru

Cyngor Tref Cydweli (Pwyllgor y Milenwim)

Antur Waun Fawr - Ger Caernarfon

Huw Roberts & Friends

Triple Harp Concert

Ffynnon Gwerin

Canolfan Aman - Rhydaman

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Clwb Celfyddydau Rhydaman a’r Cylch

Castell Caernarfon

Wales Actors Company

A Midsummer Night’s Dream

Siambr Fasnach Caernarfon

Theatr Halliwell - Caerfyrddin

Dalier Sylw

Radio Cymru

Cymdeithas Ddrama Cwlwm

Capel y Graig - Penrhosgarnedd

Theatr Solo (I. Williams & I. Llwyd) Goronwy Owen - Goronwy Ddu

Cymdeithas Undebol y Graig

Theatr Halliwell - Caerfyrddin

Theatr na n’Og

Spam Man

Cwmni Drama’r Cwlwm

Clwb Rygbi Dolgellau

Bara Caws

Al a Dorothy

Menter Iaith Gwynedd

Ysgol Dyffryn Taf

Bara Caws

D.J.Ffawst

Menter Bro Myrddin

Clwb Rygbi Dolgellau

Bara Caws

Al a Dorothy

Sesiwn Fawr - Dolgellau

Theatr y Ddraig – Y Bermo

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Clwb Celfyddydau’r Bermo

CEREDIGION LLEOLIAD

CWMNI

Neuadd Goffa’r Borth

Xabaltx & Irish Taboul

Theatr y Ddraig – Y Bermo

Cosmotheka Presentations

Pop Goes the Century

Clwb Celfyddydau’r Bermo

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Theatr y Ddraig – Y Bermo

The Hennessys & Guests

Hennessy & Friends

Clwb Celfyddydau’r Bermo

Small Nations Dance Night

Cymdeithas Neuadd Goffa’r Borth

Neuadd Bentref y Friog a Fairbourne

Isla St Clair

An Evening with Isla St Clair

Neuadd Bentref Friog a Fairbourne

Neuadd Chwaraeon a Chymunedol y Borth Jac-y-Do

Twmpath

Neuadd Chwaraeon a Chymunedol y Borth

Neuadd Bentref y Friog a Fairbourne

The Hennessys & Guests

Hennessy & Friends

Pwyllgor Neuadd Bentref y Friog a Fairbourne

Canolfan Arad Goch

Arad Goch

Merched y Gerddi

Merched y Wawr Tal-y-bont

Neuadd Bentref y Friog a Fairbourne

Useful Idiots

Yours Truly, Jack the Ripper

Clwb Pêl-droed Aberystwyth

Bara Caws

Al a Dorothy

Clwb Pêl-droed Aberystwyth

Gwesty Dewi Sant Harlech

Celt

Neuadd Bentref y Friog a Fairbourne Ysgol Feithrin, Harlech

Tafarn y Cwps ˆ - Aberystwyth

Theatr Solo (I. Williams & I. Llwyd) Goronwy Owen - Goronwy Ddu

Cymdeithas Taliesin, Swyddfa UMCA

Gwesty’r Frenhines - Blaenau Ffestiniog

Theatr Solo (I. Williams & I. Llwyd) Goronwy Owen - Goronwy Ddu

Cylch Sgwennu’r Moelwyn

Neuadd Ysgol Dyffryn Teifi -Llandysul

Bara Caws

D.J.Ffawst

Menter Bro Teifi

Neuadd Hendre Tal-y-bont Bangor

Ffidl ffadl

Ffidl Ffadl

Ffynnon Gwerin

Gwesty’r Talbot, Tregaron

Cubana Bop

Cubana Bop - latin jazz

Celf Cambria Arts

Neuadd Hendre Tal-y-bont Bangor

Wild Welsh Women

Trad & Contemporayr Celtic Roots Music Ffynnon Gwerin

Gwesty’r Talbot, Tregaron

Here Be Dragons

BiLingual Folk-Rock

Celf Cambria Arts

Macsen - Caernarfon

Theatr Solo (I. Williams & I. Llwyd) Goronwy Owen - Goronwy Ddu

Macsen

Saturday Night Forever

Undeb Myfyrwyr Llanbedr Pont Steffan

Macsen - Caernarfon

Cwmni Rhyw Ddydd

Pan Ga i Funud

Adloniant Macsen

Neuadd Bentref - Dyffryn Ardudwy

Bara Caws

Ben Set

Menter Iaith Gwynedd

Tˆy Ceredig – Coleg Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan Theatr y Sherman

CONWY

Neuadd Buddug – y Bala

Theatr na n’Og

Spam Man

Neuadd Buddug – y Bala

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen

Spectacle Theatre

Antigone Now

Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda

Canolfan yr Orsedd - Llandudno

Hijinx Theatre

Out of Fear

Canolfan yr Orsedd

Coleg Meirion Dwyfor

Theatr y Byd

Marriage of Convenience

Coleg Meirion Dwyfor - Dolgellau

Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Cyffordd Llandudno Esyllt Harker

Living Legends

Llandudno Junction Sefydliad y Merched

Theatr y Ddraig – Y Bermo

Isla St Clair

An Evening with Isla St Clair

Clwb Celfyddydau’r Bermo

Neuadd Sant Ioan, Llandudno

Three Welsh Baritones

Three Welsh Baritones

Cyfeillion Opera Genedlaethol Cymru

Theatr y Ddraig – Y Bermo

Useful Idiots

Yours Truly, Jack the Ripper

Eglwys Santes Julitta Capel Curig

Jonathan Richards & Carol Money Rhythms of the Hill (Music & Poetry) Cyfeillion Santes Julitta

Y Neuadd Goffa - Mynydd Llandegái

Gwilym Morus & Sarah Collick Musical Evening

Grwp Mynydd Llandegái

Y Ganolfan Gymdeithasol, Llanrwst

Theatr Solo (I. Williams & I. Llwyd) Goronwy Owen - Goronwy Ddu

Aelwyd yr Urdd - Llanrwst

Theatr Fach, Dolgellau

Spectacle Theatre

Antigone Now

Cymdeithas Ddrama Amatur Dolgellau

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Clwb Rygbi Dinbych

Bara Caws

Al a Dorothy

Cwmni Cwac Cwac

Coleg Merthyr Tudful

Earthfall

Neuadd y Dref, Dinbych

The Garden Consort

The Garden Consort

Pwyllgor Gwyl ˆ Dinbych

Canolfan Pobl Ifanc Oasis, Merthyr Tudful Spectacle Theatre

Coleg Pen-gwern - Rhuddlan

Hijinx Theatre

Out of Fear

Colegau Cenedlaethol Mencap

SIR DDINBYCH

Clwb Celfyddydau’r Bermo

MERTHYR TUDFUL

a.d.

Adran y Celfyddydau Perfformio

Antigone Now

Project Ieuenctid Oasis

22 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Canolfan Gymdeithasol Felin-gwm Uchaf

Clwb Rygbi Athletig Caerfyrddin


SIR BENFRO

SIR FYNWY LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Clwb Pêl-droed Y Fenni

Unity Poets

A Night Out with Unity

Cymdeithas Peiriannau Stêm Y Fenni

Neuadd Maenclochog - Sir Benfro

Cwmni Mega

Noson Joyo

Cymdeithas Rosebush

Canolfan Gymunedol Bridges – Sir Fynwy Cosmotheka Presentations

Pop Goes the Century

Canolfan Gymunedol Bridges

Canolfan Portfield - Haverfordwest

Hijinx Theatre

Out of Fear

SAC Portfield

Amffitheatr Caerllion

Merlin’s Child - The Legend of Arthur

Gwyl ˆ Cas-gwent

Plas Rhos y Gilwen

The Newbold Piano Quartet

The Newbold Piano Quartet

Ymddiriedolaeth Gerdd Peter Gould

Centred Theatre

Castell Cas-gwent

Centred Theatre

Merlin’s Child - The Legend of Arthur

Gwyl ˆ Cas-gwent

Canolfan Stackpole - Penfro

Crazy Rhythm

Ars Celtica Ars Romana

Canolfan Stackpole -

Drill Hall – Cas-gwent

Albert Nyathi & Ibongi

Jus’ Stoppin off in UK

Drill Hall – Cas-gwent

Canolfan Stackpole - Penfro

Hootenany Three

Bluegrass Music

Canolfan Stackpole

Drill Hall – Cas-gwent

Blow Up Theatre

Somebody to Love

Drill Hall - Cas-gwent

Canolfan Stackpole - Penfro

Ida Red

Country & Celtic Music

Canolfan Stackpole

Drill Hall – Cas-gwent

Daniel Morden & Hugh Lugston The Odyssey

Drill Hall - Cas-gwent

Canolfan Addysg Gymunedol Dinbych-y-pysgod

Elinor Bennett

2 Harps,4 Rows of Strings & Electric Sounds Clwb Celfyddydau Dinbych-y-pysgod a’r Cylch

Drill Hall – Cas-gwent

Finetyme Fontayne

More Matthewman

Drill Hall - Cas-gwent

Canolfan Addysg Gymunedol Dinbych-y-pysgod

Hill Wiltchinsky Guitar Duo

Hill Wiltchinsky Guitar Duo

Drill Hall – Cas-gwent

Gaffer Productions

Right Ho, Wodehouse

Swyddog Adnoddau Addysg

Neuadd y Dref Penfro

Greenmead Productions (Alison Neil) The Just William Lady

Clwb Celfyddydau Penfro

Drill Hall – Cas-gwent

Hunt Roberts Theatre

The Ladies of Cranford

Drill Hall - Cas-gwent

Theatr Gwaun - Abergwaun

Crazy Rhythm

Ars Celtica Ars Romana

Theatr Gwaun

Drill Hall – Cas-gwent

Notional Theatre

Well Thumbed

Drill Hall - Cas-gwent

Theatr Gwaun - Abergwaun

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Theatre Gwaun

Drill Hall – Cas-gwent

On the Other Hand

Frank Muir’s “Goldilocks & the Three Bears” Drill Hall - Cas-gwent

Theatr Gwaun - Abergwaun

Nia Harries

Cello Plus ..... Piano

Cymdeithas Celfyddydau Abergwaun

Drill Hall – Cas-gwent

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Drill Hall - Cas-gwent

Theatr Gwaun - Abergwaun

Sound Affairs

Shot in the Head

Theatr Gwaun

Drill Hall – Cas-gwent

Spike Theatre

B.L.T.

Drill Hall - Cas-gwent

Theatr Gwaun - Abergwaun

The Kilbride Brothers

The Kilbride Brothers

Cymdeithas Celfyddydau Abergwaun

Drill Hall – Cas-gwent

Tamar Scarborough

Finetime Fontayne is Richard Matthewman Drill Hall - Cas-gwent

Theatr y Gromlech - Crymych

Arad Goch

Culhwch ac Olwen

Ysgol y Preseli

Drill Hall – Cas-gwent

The Company of Strangers

The Love Song of Diarmuid & Grainne

Drill Hall - Cas-gwent

Theatr y Gromlech - Crymych

Gare St Lazare Players

Molloy

Ysgol y Preseli

Neuadd y Pentref, Llanddeiniol

The Hennessys & Guests

Hennessy & Friends

Pwyllgor Neuadd Llanddeiniol

Theatr y Gromlech - Crymych

Gare St Lazare Players

Malone Dies

Ysgol y Preseli

Theatr Melville – Y Fenni

Big State Theatre

Hitting Dennis

Offstage

Theatr y Gromlech - Crymych

Theatr na n’Og

Spam Man

Ysgol y Preseli

Theatr Melville – Y Fenni

Blow Up Theatre

Somebody to Love

Offstage

Theatr Melville – Y Fenni

Cultural Concerns

The Real Happy Singers

Offstage

POWYS

Theatr Melville – Y Fenni

Theatr Gwent

Mirad - a Boy from Bosnia

Offstage

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Theatr Melville – Y Fenni

Hijinx Theatre

Out of Fear

Offstage

Canolfan y Banw - Llangadfan

Arad Goch

Culhwch ac Olwen

Menter Maldwyn

Theatr Melville – Y Fenni

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Offstage

Canolfan y Banw - Llangadfan

Bara Caws

Ben Set

Menter Maldwyn

Theatr Melville – Y Fenni

Ken Haines

Moving Tales

Offstage

Carad – Rhaeadr Gwy

Red Ladder

After the End of the World

Gwasanaeth Ieuenctid Powys

Theatr Melville – Y Fenni

M’Toto

Celtic Folk Fusion

Offstage

Canolfan 2000 – Y Drenewydd

Red Ladder

After the End of the World

Gwasanaeth Ieuenctid Powys

Theatr Melville – Y Fenni

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Offstage

Gwesty Penmaendyfi Cwrt Pennal, Machynlleth Bara Caws

Al a Dorothy

Ffermwyr Ifanc Meirionnydd

Theatr Melville – Y Fenni

Spectacle Theatre

Antigone Now

Offstage

Neuadd Bentref Llanbedr

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Cymdeithas Neuadd Llanbedr

Theatr Melville – Y Fenni

Steel Wasp Theatre

The Suicide

Offstage

Neuadd Bentref Llanigon

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Neuadd Bentref Llanigon

Theatr Melville – Y Fenni

Strathcona Theatre Co

Notre Dame de Paris

Offstage

Neuadd Bentref Llanfihangel yng Ngwynfa Llanfyllin

Bara Caws

Al a Dorothy

Aelwyd Pen-llys

Theatr Melville – Y Fenni

The Company of Viols

The Company of Viols

Offstage

Neuadd Gymunedol Llanrheadr ym Mochnant Anweledig

Anweledig

Menter Maldwyn

Theatr Melville – Y Fenni

Theatr Powys

Cinderella

Offstage

Neuadd Gymunedol, y Banw, Llangadfan Bara Caws

D.J.Ffawst

Urdd, Llanfair Caereinion

The Emperor’s New Clothes

Dawns Powys

Anweledig

Menter Maldwyn

Centred Theatre

Merlin’s Child - The Legend of Arthur Gwyl ˆ Cas-gwent

Canolfan Ddawns Powys

Centred Theatre

Merlin’s Child - The Legend of Arthur Gwyl ˆ Cas-gwent

Y Lleng Brydeinig Frenhinol Y Drenewydd Anweledig

Theatr Melville – Y Fenni

Equinox Theatre

Shakespeare’s Doublets

Abaty Tyndyrn

Centred Theatre

Merlin’s Child - The Legend of Arthur Gwyl ˆ Cas-gwent

Offstage

CASTELL-NEDD A PHORT TALBOT

Tutti Frutti

Neuadd Eglwys Sant Edward Trefyclo

Iona Jones (Sop) + Lois Davies (Harp) Harp & Song Recital

Neuadd Eglwys Sant Edward Trefyclo

Sean Gilda (Cello) & Kathryn Moseley(Piano)

Cello & Piano Concert

Cymdeithas Gyngerdd Trefyclo

Neuadd Eglwys Sant Edward Trefyclo

WCMD Brass Ensemble

Brass Ensemble Concert

Cymdeithas Gyngerdd Trefyclo

Cymdeithas Gyngerdd Trefyclo

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Sant Illog Hirnant Pen-y-bont Fawr

John Kirkpatrick

John Kirkpatrick

Cymdeithas Sant Illog Hirnant

Gwesty Dyffryn Aran – Castell-nedd

The Hennessys & Guests

Hennessy & Friends

Partneriaeth Cwm Dulais

Sant Illog Hirnant Pen-y-bont Fawr

Sid Kipper

Sid Kipper

Cymdeithas Sant Illog Hirnant

Coleg Castell-nedd a Phort Talbot

Wales India Dance

Puranic Visions

Soroptomist Rhyngwladol Castell-nedd

The Dragon’s Head, Llangenni

Unity Poets

A Night Out with Unity

Gwyl ˆ Mileniwm Dyffryn Grwyney

ATC Abaty Castell-nedd

Hijinx Theatre

Out of Fear

ATC Abaty Castell-nedd

The Elephant & Castle, Y Drenewydd

Smoke Like a Fish + support

Festival of Local Rock

Menter Maldwyn

Theatr y Gromlech

Dalier Sylw

Radio Cymru

Ysgol y Preseli

Strydoedd Machynlleth

Pibau Pencader Abernawmor, Pencader Pibau Pencader

Gwyl ˆ Glyndwr ˆ

Y Lles - Ystradgynlais

Steel Wasp Theatre

The Suicide

Canolfan Ieuenctid Gurnos

CASNEWYDD

Theatr Clera – Y Trallwng

Applause Productions

The Fruitcake Mystery

Theatr Clera

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Theatr Clera – Y Trallwng

Applause Theatre

Pinocchio

Gweinyddiaeth Theatr Clera

Canolfan Beaufort, Sain Silian

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Pwyllgor Rheoli Canolfan Beaufort

Theatr Clera – Y Trallwng

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Theatre Clera

Tˆy Cymunedol - Casnewydd

Theatr Gwent

Mirad - a Boy from Bosnia

Pwyllgor Rheoli TÌ Cymunedol

Theatr Clera – Y Trallwng

Isla St Clair

An Evening with Isla St Clair

Theatr Clera

Canolfan Gymunedol Maes-glas

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Canolfan Gymunedol

Theatr Clera – Y Trallwng

Pentabus Theatre

On the Slate

Gweinyddwr Theatr Clera

Maes-glas Canolfan Mencap Casnewydd Hijinx Theatre

Out of Fear

Clwb Porth Mencap Casnewydd

Theatr Clera – Y Trallwng

Pentabus Theeatre

Magic Sky - Magic Earth

Gweinyddwr Theatr Clera

Neuadd Gymunedol Graig, Basaleg

Hennessy & Friends

M.A.C Neuadd Graig

Theatr Clera – Y Trallwng

Peregrine Theatre

Macbeth

Gweinyddiaeth Theatr Clera

Theatr Clera – Y Trallwng

Sarn

Ceilidh Night

Theatr Clera

The Hennessys & Guests

24 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Castell Rhaglan – Sir Fynwy Castell Ynysgynwraidd – Sir Fynwy

Clwb Celfyddydau Dinbych-y-pysgod a’r Cylch


Neuadd Les - Ystradgynlais

Hijinx Theatre

Out of Fear

Celfogwmpas

YNYS MÔN

Theatr Wyeside – Llanfair ym Muallt

Hijinx Theatre

Out of Fear

Celfogwmpas

LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

Y Tabernacl - Machynlleth

Elinor Bennett

Dathlu Glyndwr ˆ

Gwyl ˆ Glyndwr ˆ

Y Stiwt - Rhosllannerchrugog

Bara Caws

Paradwys Waed

Neuadd Les Ystradgynlais

Big Leaves

Big Leaves

Menter Brycheiniog

Neuadd Capel Gad - Bodffordd

Theatr Solo (I. Williams & I. Llwyd) Goronwy Owen - Goronwy Ddu

Y Ganolfan, Biwmares

Backbeat - Simone Rebello

Ysgol Goronwy Owen Benllech

Theatr Solo (I. Williams & I. Llwyd) Goronwy Owen - Goronwy Ddu

+ Phillip McCann

RHONDDA CYNON TAF LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Clwb Ieuenctid Bodringallt - Ystrad Rhondda Spectacle Theatre

Antigone Now

Gwasanaeth Ieuenctid y Rhondda

Canolfan Rhys – Penrhys

Green Ginger

Bambi, The Wilderness Years

Partneriaeth Penrhys

Canolfan Rhys – Penrhys

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Partneriaeth Penrhys

Canolfan Ieuenctid y Ddraenen Wen

Hijinx Theatre

Out of Fear

Clwb Dydd Gwener y Ddraenen Wen

Canolfan Ieuenctid y Ddraenen Wen

Spectacle Theatre

Antigone Now

Canolfan Ieuenctid y Ddraenen Wen

YMCA Hirwaun

Spectacle Theatre

Antigone Now

Canolfan Hamdden Gymunedol Llanharan

Storybox Theatre

Jack

Canolfan Hamdden Gymunedol

Llanharan Canolfan Gymunedol Maerdy

Phillips Entertainment

Cinderella

Canolfan Gymunedol Maerdy

Canolfan Gymunedol Maerdy

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Canolfan Gymunedol Maerdy

Millennium Gala Concert

HYRWYDDWR Ymddiriedolaeth Celfyddydau Stiwt Capel Llangwyllog

Band Seindorf Biwmares Cymdeithas Lenyddol Bro Goronwy

O.N. Nid yw’r Perfformiadau sydd wedi’i ailadrodd gan yr un oedfan ac hyrwyddwr wedi’i rhestri.

Rhestr Grantiau 3 Grantiau Loteri 2000/01

Côr Meibion Bryn-coch

2,474

Cerddorfa’r Ffin

2,500

Cymdeithas Gorawl Sanclêr a’r Cylch

2,602

Côr Meibion Dyffryn Tywi

2,635

Clwb Camera Fideo Tor-faen

2,762

Spectacle Theatre

Antigone Now

Clwb Ieuenctid Maerdy

Canolfan Hanesyddol Pontypridd

SGWRS

Celtic Night

Canolfan Hanesyddol Pontypridd

cyfanswm o £13,904,385. Derbyniodd CCC 513 o geisiadau

Côr Meibion Dinbych-y-pysgod

2,821

Canolfan Soar Ffrwdamos – Penygraig

Theatre 21

The Crime of the 21st Century

Plant y Cymoedd

cymwys a oedd yn werth £15,421,546.

Corfflu Hyfforddiant Awyr Llwchwr 360

2,909

Canolfan Soar Ffrwdamos – Penygraig

Derek Jones Studio Theatre

Touch the Roses One Last Time

Plant y Cymoedd

Neuadd Bentref y Brithdir

2,992

Canolfan Soar Ffrwdamos – Penygraig

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Plant y Cymoedd

Aeth £9,822,422 i brojectau Cyfalaf. Roedd y rhain yn cynnwys

Pwyllgor Rheoli Neuadd Crai

3,085

Canolfan Soar Ffrwdamos – Penygraig

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Plant y Cymoedd

datblygiadau adeiladu newydd, gwaith adnewyddu ar adeiladau a

Côr Meibion y Moelwyn

3,125

Canolfan Soar Ffrwdamos – Penygraig

Spectacle Theatre

Antigone Now

Plant y Cymoedd

oedd eisoes yn bodoli, prynu offer megis offerynnau cerdd, systemau

Machfringe

3,150

Canolfan Soar Ffrwdamos – Penygraig

Theatr Powys

Cinderella

Plant y Cymoedd

PA a goleuo ac offer gweinyddol.

Cantorion Menai

3,330

Canolfan Gymunedol Tonysguboriau

Common Pulse Theatre

Iron Mistress

Pwyllgor Canolfan Tonysguboriau

Canolfan Gymunedol Tonysguboriau

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Pwyllgor CanolfanTonysguboriau

Côr Tyˆ Tawe

3,337

Defnyddiwyd £2,846,538 i ariannu 326 o geisiadau ‘Celfyddyd i

The Bell Centre - Blaenllechau

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Adfywio Cymuned Blaenllechau

Clwb Camera Gwynfa

3,395

Canolfan Gymunedol Ton-teg

The Hennessys & Guests

Hennessy & Friends

Canolfan Gymunedol Tonteg

Bawb’. Mae’r grantiau hyn yn cynnal costau rhedeg amrediad

Clwb Camera Abertawe

3,431

amrywiol o brojectau sydd wedi eu hanelu at annog pobl i fwynhau

Sound Affairs

3,531

neu i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol.

Sirenian Singers

3,564

Cantorion Gwalia (Abertawe)

3,600

Canolfan Gymunedol Trallwn

Theatr y Sherman

Puff the Magic Dragon

Canolfan Gymunedol Trallwn

Theatr Y Bont – Prifysgol Morgannwg

Earthfall

a.d.

Prifysgol Morgannwg

Theatr Y Bont – Prifysgol Morgannwg

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Prifysgol Morgannwg

Theatr Y Bont – Prifysgol Morgannwg

Theatr y Sherman

Saturday Night Forever

Prifysgol Morgannwg

Rhoddwyd cymorth grant gwerth £935,211 i’r broses o ddatblygu

Four Just Men

3,639

Prifysgol Morgannwg

sgriptiau ffilm a chynhyrchu ffilmiau byr a hir.

Ysgol Botwnnog

3,750

Band Tref Blaenafon

3,809

Aeth £89,412 tuag at brojectau a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer

Grwp ˆ Drama Nant Glyn

3,951

Gwyl ˆ y Mileniwm.

4’s Company

3,969

Theatr Y Bont – Prifysgol Morgannwg

Spectacle Theatre

Antigone Now

ABERTAWE LLEOLIAD

CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Canolfan Gymunedol Bonymaen

Presto Puppets

Rumplestiltskin & Puppet Cabaret

Canolfan Gymunedol Bonymaen

Festri Capel y Crwys - 3 Crwys

Spectacle Theatre

Antigone Now

Gweithrediad Celfyddydau’r 3 Crwys

Neuadd Gymunedol Pennard

Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Sefydliad y Merched Pennard

TORFAEN LLEOLIAD

Cymdeithas Ffotograffeg yr Hen Bont

3,987

Dyrannwyd £210,802 i 20 o sefydliadau dawns a drama fel

Ymddiriedolaeth Neuadd Bentref Cilgerran

4,293

cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr o Gymru.

Pwyllgor Neuadd Les Felindre

4,412

Côr Meibion Belmont

4,603

Ysgol Llangwm

5,000

Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Iau Harold Road

5,388

GRANTIAU CYFALAF CWMNI

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Celfyddydau Courtyard – Amgueddfa Pontypwl ˆ Wales Actors Company

A Midsummer Night’s Dream

Ymddiriedolaeth Amgueddfa Tor-faen

White Hart Inn - Abersychan

A Night Out with Unity

Clwb Gwerin Ffrwd

Newport Collective Ltd

£ 900

Côr Sefydliad y Merched Treherbert

1,100

Cwmni Ballet Gwent

5,481

Cyngor Cymuned Llandyfaelog

1,125

Tip Top Productions

5,759

BRO MORGANNWG

Cantorion Manning

1,681

Clwb Sinema La Charrette

5,850

LLEOLIAD

1,688

Cymdeithas Ffotograffeg Y Pîl a Phorthcawl

5,885

2,042

Cwmni Dawns Werin Caerdydd

6,098 6,595

Unity Poets

CWMNI

Canolfan Gymunedol Heol Albert - Penarth Hijinx Theatre

ENW’R SIOE

HYRWYDDWR

Cymdeithas Chwaraeon Sri Lancaidd De Cymru

Out of Fear

PHAB a Phorth Penarth

Côr Meibion Aberhonddu

Canolfan Gymunedol Heol Albert - Penarth Hijinx Theatre

Tarzanne, Queen of the Valley

Cymdeithas Merched y Drindod

Côr Meibion Tonna

2,084

Cymdeithas Hamdden a Chymuned Trecastell

Stiwdio Ddawns Neuadd Goffa’r Barri

Hijinx Theatre

Out of Fear

Coleg y Barri

Côr Meibion Cwm Rhondda

2,100

Neuadd Gymuned a Chyn-filwyr Benllech

7,044

Neuadd Eglwys Peterston

Ivan Sadka Quintet

Ivan Sadka Quintet

Gwyl ˆ Peterston

Côr Meibion Pen-y-bont Fawr

2,160

Dwylo Da Cyf

7,990

Neuadd Eglwys Peterston

The Kilbride Brothers

The Kilbride Brothers

Gwyl ˆ Peterston

Y Gymdeithas Gerdd Dafod

2,347

Artists’ Project

8,730

Ysgol Erw’r Delyn - Penarth

Hijinx Theatre

Out of Fear

Ysgol Erw’r Delyn - Penarth

Neuadd Bentref Llanfair Llythynwg

2,393

Grwp ˆ Delweddu Digidol Caerdydd

8,910

26 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Clwb Ieuenctid Maerdy

Cynigiwyd 492 o grantiau loteri yn ystod y flwyddyn, sy’n gwneud


Gwyl ˆ Bro Morgannwg

8,998

Sgrin – Asiantaeth Cyfryngau Newydd dros Gymru90,000

Friends of the Classics

700

Ysgol Gynradd Tonypandy

952

Unity

9,000

Theatr Hafren

97,580

Preservation Jazz Society

700

Pwyllgor Gwyl ˆ Dinbych

957

Theatr Cerddoriaeth Cymru

9,302

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

99,969

Rhiw Syr Dafydd Junior School

720

Sampler

960

The Maelor School

9,390

Ruby Films Ltd

250,000

Clwb Cerddoriaeth Y Trallwng

750

Major Music

965

Côr Meibion Llandybïe

10,000

Canolfan y Celfyddydau Wyeside Cyf

316,440

Ysgol Gymraeg Cwm Nedd

767

Gwerin y Coed

980

Cymdeithas Celfyddydau Cambria

10,000

CADMAD

606,300

Clwb Cerddoriath Machynlleth a Cylch

770

Theatr Adhoc

980

Cyngor Sir Ddinbych

12,000

Theatr a Canolfan y Celfyddydau Casnewydd

996,600

Cae William Sports

785

Newtown Traditional Children’s Music Band

981

Clwb 1400

12,021

Theatr Mwldan

1,600,000

Cyngor Gwawanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

798

Clwb Cerdd Dyffryn Banw

981

Theatr Llwyn

13,035

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

3,954,915

Menter Iaith Llanelli

800

Ysgol Brynmawr

985

Cyngor Cymuned y Mwmbwls

15,000

Cyfanswm Grantiau Cyfalaf

9,822,422

Ysgol Ieuenctid a Fabanod Gilwern

800

Knighton Tourism 2000

985

Theatr Bara Caws

16,597

Cyngor Cymuned Dyffryn Ardudwy a Thalybont

800

Ysgol Gynradd Eglwyswrw

990

Fforwm Celfyddydau Abertawe

16,800

CYFANSWM CEISIADAU

Ysgol Gynradd Ynysboeth

800

Ysgol Gynradd Pengelli

990

Cymdeithas Hamdden Tregynon

20,616

CYMWYS A DDERBYNIWYD

Ysgol Gynradd Fleur de Lis

810

Gwyl ˆ Cilcain

995

Band Iau Cory

21,600

Ysgol Gynradd Pengam

810

Ysgol Gynradd Catholig St. Mary

995

10,123,644

22,398

GRANTIAU CELFYDDYD I BAWB

Ysgol Gynradd Goytre Fawr

810

Stiwdios Agored Artistiaid Sir Gaerfyrddin

1,000

Gwyl ˆ Fawr Aberteifi

22,506

Cymdeithas Five Villages Chronicle

250

Ysgol Fabanod Dyffryn

810

Coleg Gorseinon

1,000

Cantorion & Symphonica Tywi

22,594

Gwyl Cadi Ha Treffynnon

260

Ysgol Gynradd Nantgaredig

840

Gwyl ˆ Carmarthen

1,000

Urdd Cyfansoddwyr Caneuon Abertawe

24,234

Cyngor Sir Penfro

278

Cantref

850

Gwyl ˆ Llandaff

1,000

Amgueddfa Cerfluniau Andrew Logan

26,118

Rhieni dros Addysg Gymraeg

297

Ysgol Gynradd Abercerdin

850

Gwyl ˆ Gwerin Tredegar House

1,000

Canolfan Ucheldre

26,250

Archimedes Concerts for All

300

Ysgol Gynradd Llangynwyd

855

Ysgol Ieuenctid Trowbridge

1,000

Ci Diog Cyf

31,228

Gwyl Cerddorion Ifanc De Morgannwg

308

Ysgol Gymuned Pentlepoir

859

Gwyl ˆ Cerdd Dinas Powys

1,000

Cyngor Tref Wysg

31,500

Cynllun Chwarae Meidrim

330

Ysgol Gynradd Broad Haven

859

Ysgol Ieuenctid Gorseinon

1,000

The Circuit

31,554

Positive Barking Productions

340

Athrofa Pentref Llandrinio

860

Gwyl ˆ Hwyl Haf Aberdyfi

1,000

Teliesyn Cyf

31,662

Ysgol Powys

342

Ysgol Gynradd Llanpumsaint

864

Ysgol Rhos Street CP

1,000

Cymdeithas Hamdden Sir Drefaldwyn

31,980

Ysgol Gwernmynydd CP

350

Ysgol Gynradd Crindau

864

Celfyddydau Cymunedol Canol y Ffin Cyf.

1,000

Ymddiriedolaeth Bleddfa, Trefyclo

33,669

Ysgol Uwchradd Hawarden

360

Cymdeithas Athrawon Rhieni a Ffrindiau Ysgol Tremoilet 877

The Little Arts School

1,000

Canolfan Gymunedol Bridges

33,997

Llais

360

Côr Crymych a’r Cylch

888

Gwyl ˆ Celfyddydau Perfformio Gogledd Powys

1,000

Cymdeithas Gerddoriaeth Coleg Crist, Casnewydd

35,013

Ysgol Ieuenctid Pentre Gelligaer

360

Ysgol Ieuenctid Pennar

889

Dinas a Sir Abertawe

1,000

Menai Bridge Band Porthaethwy

35,242

Pethe Penllyn

380

Ysgol Gynradd Glyncorrwg

891

Gwyl ˆ Werin Dyffryn Aman

1,000

Caplaniaeth Anglicanaidd Colegau Caerdydd

35,523

Ysgol Fabanod Bodnant

412

Ysgol Llansawel CP

891

Clwb Drama a Cherdd Ardal Llanelli

1,000

Cyngor Cymunedol Dinas Powys

36,000

Sangeetanjali

420

Gwyl Glyndwr Festival

894

Gwyl ˆ Gelfyddydau Drovers

1,000

Band Arian Tref Trefyclo

37,885

Ysgol Gynradd Brynhyfryd

421

Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon

900

Gwyl ˆ Car Gwyllt

1,000

Band Cory

39,896

Narberth & District Sports & Com - Bloomfield Art/Craft Workshops 450

Ysgol Fabanod Osbaston

900

Gwyl ˆ Plant Cymru - Is-Bwyllgor Gogledd Cymru

1,000

Tyddyn Môn

40,600

Ysgol Fabanod Gymuned Wolfscastle Community

450

Ysgol Llandinam C P

900

Ysgol Gruffydd Jones

1,000

Band Pres Point of Ayr

42,577

Grwp Theatr St Thomas, Dinbych

450

Ysgol Gynradd Ysgol y Graig

900

Dinas a Sir Abertawe

1,000

Theatr y Sherman Cyf

44,974

Eglwys St Peter’s

450

Ysgol Gynradd Gymunedol Llechryd

900

Pwyllgor Wythnos Ddinesig Arberth

1,000

Band Arian Sefydliad Cwmaman

44,993

Cymdeithas Ffilm Dinbych y Pysgod

455

Ysgol Pentre Uchaf

900

Cymdeithas Gerdd Casnewydd

1,000

Clwb Mach Live

45,000

Ysgol Gynradd Clun

459

Ysgol yr Eifl

900

Gwyl ˆ Gerdd Tregaron

1,000

Antur Cwm Taf / Tywi

45,525

Ysgol Llanfihangel yng Ngwynfa

465

Ysgol Fabanod Blaenclydach

900

Ysgol Crud y Werin

1,000

Cymdeithas Datblygiad Cymunedol y Rhondda

45,823

Mudiad Ysgolion Meithrin Sir Gâr

465

Ysgol Gynradd Hafod

900

Fforwm Tref Aberystwyth

1,000

Band Arian Llansawel

47,014

Y Gloran

510

St. David’s Church in Wales

900

Celtica

1,000

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

47,786

Ysgol Llangoed

540

Ysgol Gynradd Fairwater

900

Locws Rhyngwladol

1,000

Neuadd Dwyfor

49,489

Ysgol Fabanod Croesyceiliog North Road

540

Ysgol Gynradd Cymraeg Bronllwyn

900

Cymdeithas Mind Castell-nedd

1,000

Band Arian Llaneurgain

49,949

Ysgol Pen-y-Bryn

585

Anableddau a Hunan-gymorth

908

Gwyl ˆ Llandeilo Fawr

1,000

Earthfall

57,563

Gwyl Cân a Ddawns Werin Gilwern

600

Ddrama 2000

925

Ysgol Llanbedr

1,000

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

67,972

Gwyl Werin Caernarfon

600

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

930

Celfyddydau Mari Arts

1,000

Neuadd Gyhoeddus a Sefydliad Cwmaman

69,000

Cymdeithas Gymraeg Treorci a’r Cylch

615

Cymdeithas Ponthafren

936

Ysgol Gynradd Ystrad Mynach

1,000

Cynyrchiadau Al Fresco Cyf

74,114

Cymdeithas Indiaidd De Orllewin Cymru

634

Ysgol Ffynon Gynydd

939

Gwyl ˆ Gelfyddydau Caergybi

1,000

Ffotogallery

74,625

Ysgol Gynradd Gymunedol Penuwch

680

Ysgol Glan Gele Grounds Project

942

Cerddorion Penalun

1,000

£

28 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Band Ieuenctid Cwmbrân


Cymdeithas Jazz Caerdydd

1,000

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Alderman Davies

2,400

Artregen

4,453

Cyngor Tref Rhuthun

10,104

Ysgol Gynradd Aberaeron

1,000

Gwyl ˆ Gerdd a Chelfyddydau Llanandras Cyf

2,450

Asiantaeth Gelfyddydau Ysgolion Sir Fflint

4,480

Sesiwn Fawr Dolgellau

10,565

Grwp ˆ Celf Llwchwr

1,000

Eisteddfod Môn, Llannerch-y-medd a’r Cylch

2,450

Gwyl ˆ Gerdd y Defaid

4,492

Canolfan y Celfyddydau Chapter

12,200

Clwb Ffilmiau Mynwy

1,000

Saltney Cerddoriaeth Dewi Sant

2,630

Cymorth i Ferched - Blaenau Ffestiniog

4,496

Gwyl ˆ Ffilmiau Rhyngwladol Cymru

12,898

Cymdeithas Les Bangladesh

1,000

Daffodils

2,656

Ysgol Gynradd Amlwch

4,500

Sound Affairs

16,350

Ysgol Iau Llangennech

1,000

The Circuit

2,680

Ysgol y Garreg

4,500

Cymdeithas Jazz Tor-faen

18,257

Ysgol Gynradd Waun Wen

1,000

Sound of Life

2,693

Ysgol Gynradd Dolbadarn

4,500

Theatr Ardudwy

22,068

Clwb Gwerin Halfpenny

1,000

Ysgol Betws Gwerful Goch

2,800

Ysgol Gymraeg y Garnedd

4,500

Penarth Arts and Crafts Limited

22,805

Ysgol Gynradd Sirol Stepaside

1,000

Cynefin

2,870

Ysgol Aberffraw

4,512

Adfywio Cymuned Blaenllechau

26,862

Ysgol y Dderwen

1,000

Antur Cwm Taf / Tywi

2,900

Clwb Celf Ogwen Cyf

4,525

Cymdeithas Clybiau Ieuenctid Cymru

27,000

Ysgol Bron y Foel

1,000

Cymdeithas Gymunedol Brechfa,

Ysgol Fabannod Goetre

4,561

Llanharan Community Development Project Ltd

28,289

Clwb Rotari Dyffryn Conwy

1,000

2,970

Cymdeithas Celfyddydau Cambria

4,591

Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin

29,239

Paper Scissors Stone Productions

1,000

Machfringe

3,000

Gwyl ˆ Gregynog Festival Company Ltd.

4,630

Opera Box Limited

29,306

Gwyl ˆ Celfyddydau’r Bermo

1,000

Global Connections

3,000

Cymdeithas Dai Merthyr Tudful

4,669

Oriel Mostyn

30,120

Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe

1,000

Cantorion Menai

3,018

Celfyddydau Affricanaidd, Arabaidd a Chyfoes

4,685

Canolfan Ucheldre

31,500

Gwyl ˆ Gerdd Dinas Powys

1,000

Abergorlech & Llanfihangel Rhos-y-Corn

3,183

Theatr Cwm Glô

4,700

Cwmni Mega Cyf

32,700

Ysgol Fabanod Brynhyfryd

3,200

Cwmni Theatr Pyramid

4,750

Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin

33,224

Ysgol Gynradd Parc-y-rhun

1,000

Ysgol Gynradd Llwydcoed

3,375

Ysgol Croesor

4,780

Ffotogallery

33,352

Clwb Gwerin Abergwaun

1,000

Ysgol Gynradd Our Lady a St Michaels

3,450

Hooker Blues Club

4,800

Neuadd Les a Chymunedol Glowyr Ystradgynlais 36,000

Ffederasiwn Sefydliad y Merched Sir Gaerfyrddin

1,000

Clwb Cerdd y Rhyl

3,500

Ysgol Gynradd Cae’r Felin

4,800

Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc

39,030

Ffederasiwn Cymdeithasau Celfyddydau Gogledd Cymru1,000

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod

3,500

Ysgol Fabanod a Meithrin Neyland

4,800

Celfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf

41,485

Ysgol Gynradd Pentre-poeth

1,000

Ysgol Fabanod Graig

3,540

Ysgol Iau Hywel Dda

4,860

Cymdeithas Gymunedol Gilfach Goch

43,397

Cywaith Cymru.Artworks Wales

1,218

Swansea Russian Ballet Trust Ltd

3,546

Cymdeithas Gwyl ˆ Gerdd Newydd Bangor

4,877

Cwmni Tref Caernarfon

45,638

Gwyl ˆ Ymylol Llangollen

1,470

Cymdeithas Gelfyddydau Cricieth

3,563

Cymdeithas Gwyl ˆ Riverside

4,887

Theatr Felinfach

48,672

Canolfan Adnoddau Llanfihangel

1,476

Cymdeithas Gwyl ˆ Rhuthun

3,600

Theatr Gymunedol Taliesin

4,895

Cinetig

49,855

Clwb Cerdd Dwyfor Music Club

1,500

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

3,697

Ysgol Gynradd St Thomas

4,900

Canolfan Hanes a Chelf Butetown

55,088

Clwb Cerdd Aberystwyth

1,504

Gwyl ˆ Cei Newydd

3,750

Hyperaction (Multimedia) Projects Ltd

4,943

Ymddiriedolaeth Tywysog - Cymru

60,120

Gwarchodaeth ar Waith

1,552

Theatr Ieuenctid Sir Fynwy

3,790

Tenby Arts Festival Ltd.

5,000

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

60,728

Ffederasiwn Sefydliadau Merched Ynys Môn

1,620

Ysgol Fabanod Cwmaber

3,809

Cwmni Cemaes Cyfyngedig

5,000

Carreg Gwalch Cyf.

64,800

Confensiwn Jyglo Prydain 2001 (Cymru)

1,630

Canolfan Gydweithredol y Gymuned Tseinïaidd yn Abertawe 3,825

Gwyl ˆ Gerddoriaeth a Dawns Bluegrass Gogledd Cymru

5,000

CADMAD

67,224

Clwb Cerdd Dolgellau

1,698

Cwmni Dawns Groundswell

3,840

Cwmni Theatr Mikrokosmos

5,000

Theatr Bara Caws

69,252

Ysgol Gymuned Dyffryn Aber

1,800

Project Ardal De Orllewin (Cwmbrân)

3,881

Safer Cardiff Ltd

5,000

Dawns Rubicon

71,865

Cyngor Sir Powys

3,998

Gwyl ˆ Hydref Llandudno

5,000

Crwth

72,539

1,829

Gwyl ˆ Gregynog Festival Company Ltd.

4,000

Gwyl ˆ y Gwyniad

5,000

Contemporary Temporary Artspace

77,512

Band Chwyth Symffonig Caerfyrddin

1,900

Swansea Little Theatre Ltd

4,000

Cyfeillion Ysgol Brynrefail

5,000

Celfyddydau Cymunedol Rhyngddiwylliannol De Cymru

81,850

Ysgol Uwchradd Cei Conna

1,900

Showcase

4,081

Canolfan Hafod

5,000

Beats Ltd

87,028

Pwyllgor Gwella Arberth

2,000

Ysgol Gymuned Capel Dewi

4,110

Sustain : Environment, Art, Community

5,000

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

87,069

Grwp ˆ Mileniwm Maesteg

2,000

West Pontnewydd Old Tyme Dance Club

4,130

Menter Cwm Gwendraeth

5,000

Cerddoriaeth Gymunedol Cymru

91,014

Ysgol Gogarth, Llandudno

2,000

Project Ragamuffin

4,135

Côr Bro Ogwr

5,000

Band Pres Parc and Dare

93,148

Cymdeithas Gwyl ˆ Gwyr ˆ

2,011

Ysgol Iau Cwmaber

4,150

Theatr Brycheiniog

5,000

Artworks Cymru Ltd

98,000

Ysgol Iau Mynachlog Nedd

2,037

Rhwydwaith Orielau Gogledd Cymru Cyngor Sir Ddinbych

4,166

Cyngor Cenedlaethol yr YMCA

5,000

Permanent Waves (Women’s Arts Association)

99,198

Ysgol Priordy’r Eglwys yng Nghymru

2,088

Ysgol Gynradd Sirol Tredeml

4,200

Menter Môn

5,000

Dawns Dyfed

118,529

Opera Box Limited

2,140

Theatr Ieuenctid Congress

4,240

Academi Brenhinol Cambrian

5,000

Pioneers Arts Ltd

135,000

Cyfanswm Grantiau Celfyddyd i Bawb

Adran yr Amgylchedd a Datblygiad Economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin

Cymdeithas Chwaraeon Ddiwylliannol Sri Lancaidd De Cymru 2,150

Torch Theatre Company Limited

4,248

Rygarug Cyf

5,000

Cymdeithas Gerddoriaeth Merlin

2,245

Ysgol Gynradd Rhyd-y-fro

4,280

Cymdeithas Jazz Gogledd Cymru

5,000

Ysgol Gynradd Markham

2,270

Ysgol Craig y Don

4,300

Gwyl ˆ Haf Cynnar Ewenni

5,000

Cantorion Monteverdi

2,286

Menter Bro Dinefwr

4,306

Ysgol Gynradd Hillside

7,550

CYFANSWM GWERTH Y CEISIADAU

Syrcas Swyddogol Splott

2,297

Grwp ˆ Milenwim Beddgelert

4,385

Llantilio Crossenny Festival of Music and Drama Ltd

8,150

CYMWYS A DDERBYNIWYD

Cymdeithas Bangladesh, Caerdydd

2,332

Volcano Theatre Company Ltd

4,400

Band Arian y Royal Oakley

8,346

Ein Gilydd

2,333

Gwyl ˆ Ymylol Llandudno

4,425

Gwyl ˆ Werin Pontardawe Festival

10,000

Gwyl ˆ Werin Gwyr ˆ

2,356

Ysgol Tyˆ Mawr

4,427

Ysgol Iau Goetre

10,084

2,846,538

4,012,610

30 Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2000/2001

Canolfan Deuluol Caerfyrddin

Cymdeithas Awduron De Cymru a Chanolbarth Cymru 1,000


GWOBRAU DAWNS A DRAMA

GRANTIAU FFILMIAU Ffilmiau Spectre

5,000

Midlands Academy of Dance and Drama

3,638

Stiwdio Capel Mawr

5,363

Birmingham School of Speech and Drama

3,950

Bloom Street Productions

6,930

Bristol Old Vic Theatre School

3,950

Forgetaboutit Productions

8,554

Performers College

4,283

CF1 Cyf

9,825

Oxford School of Drama

4,881

11,000

Studio La Pointe

5,930

Ffilmiau Tree House

14,144

Arts Educational London Schools

6,000

Fifteen and a Half Ltd

15,000

Guildford School of Acting

6,000

Ffilmiau Zephyr

15,000

Italia Conti Academy of Theatre Arts Limited

6,000

Oscar Films Ltd

15,000

Laban Centre

6,000

Teliesyn Cyf

33,223

Laine Theatre Arts

6,000

Cynyrchiadau’r HTV

46,172

Northern Ballet School

6,000

Kasander Company

250,000

College of the Royal Academy of Dancing

12,000

Cynyrchiadau Siriol

250,000

LAMDA

12,000

250,000

London Studio Centre

12,000

Webber Douglas Academy of Dramatic Art Ltd

12,000

Royal Academy of Dramatic Art

12,000

Hammond School

18,000

Urdang Academy

24,000

Ffilmiau Salem

Dim Pictures Ltd Cyfanswm Grantiau Ffilmiau

935,211

CYFANSWM GWERTH Y CEISIADAU CYMWYS A DDERBYNIWYD

1,064,788

Mountview Conservatoire for the Performing Arts 46,170 Cyfanswm Gwobrau Dawns a Drama 210,802

GRANTIAU GWYL Y MILENIWM Ysgol Gynradd Maesyfed

960

Band Arian Gwernaffield

1,500

Ysgol Gynradd Tre-lech

2,198

Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

2,200

Cymdeithas Gymunedol Radur a Threforgan (Caerdydd)

2,675

Ysgol Dewi Sant

3,323

Dathliadau a Choffadwriaethau’r Mileniwm,

Rhestr Grantiau 4 Grantiau Cyffredinol gan Awdurdodau Lleol

Trefgarn a Wolfscastle

3,375

Clwb Ar Ôl Ysgol Brynmill

3,400

Ysgol Gynradd Maesyfed

3,650

CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

Cymdeithas Gymunedol y Parc

4,000

Cyngor Sir Penfro

Flipside – Cam Gweithredu Ieuenctid y Trallwng

4,344

Coleg Gorseinon

4,500

GOGLEDD CYMRU

Cyngor Cymunedol Mochdre

4,500

Cyngor Sir Ddinbych

On the Right Track

4,506

Cyngor Sir y Fflint

15,800

Cymdeithas Gwyl ˆ Riverside

4,522

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

12,000

Grwp ˆ Merched Iranaidd De Cymru

4,759

Model House Llantrisant Ltd

5,000

DE CYMRU

Ysgol Uwchradd Castell Alun

5,000

Cyngor Sir Bro Morgannwg

Grwp ˆ Gwyl ˆ Mileniwm Crwys Millennium Festival

5,000

Cymdeithas Celfyddydau Cambria

5,000

Engage

5,000

Cwmni Theatr Ieuenctid Spotlight

5,000

Gwyl ˆ y Mileniwm, Cymuned Manorbier

5,000

Cyfanswm Grantiau Gwyl ˆ y Mileniwm 89,412

10,700 10,700 9,500

37,300 4,000 4,000 CYFANSWM YR HOLL RANBARTHAU

52,000

Adroddiad Blynyddol 2000-2001 Y Ffigyrau  

Adroddiad Blynyddol Y Figurau 2000/2001 CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you