Page 1

Tuag at Gymru Greadigol

Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru

1999/00


...cymryd rhan yng ngweithgareddau creadigol o'u dewis ...cael eu hysbrydoli gan brofiadau celfyddydol o'r ansawdd uchaf Bydd y gweledigaethau hyn yn arwain Cyngor Celfyddydau Cymru i weithio gyda'i bartneriaid ym mhob cwr o Gymru a thramor tuag at ddatblygu cymuned gelfyddydol yng Nghymru sy'n gyfoethog, lliwgar a chynaliadwy.

Llun y clawr: Rob Stratton

2* Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 1999/00

gweithio gyda'n gilydd tuag at Gymru greadigol ble y gall pawb ‌

...fwynhau amrywiaeth cyfoethog o weithgareddau celfyddydol


Y celfyddydau

Mae Cymru ar y blaen ym maes celfyddydau cymunedol yn y Deyrnas Unedig a thramor

Llwyddiant mawr i Gymru

Ffrwydrodd enw cerddoriaeth roc Cymru. Mae grwpiau yn chwarae yn stadia Ewrop ac yn ysgogi dros 200 o fandiau lled-broffesiynol newydd Cymreig Mae rhan pobl ifanc yn y celfyddydau yn cael ei dathlu ar lwyfan cenedlaethol drwy gyfrwng projectau fel Celfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru Mae'r theatr yng Nghymru yn derbyn clod beirniadol yng Nghymru a thu hwnt

Solomon a Gaenor

Ceir dros 65 o wyliau blynyddol a thros 107 o eisteddfodau lleol yng Nghymru. Yr Eisteddfod Genedlaethol yw'r wyl ˆ fwyaf o'i math yn Ewrop

Cynyddodd gwerthiant llyfrau sydd â diddordeb Cymreig iddynt ym 1999/2000 o 7.8%

Llun: Rob Stratton

Tom Jones gan Huw Jones

Mae tua 40% o oedolion yng Nghymru yn mynychu'r math o weithgareddau a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru (Ffynhonnell: Beaufort Research) Mae cydweithrediadau creadigol newydd yn cael eu ffurfio gan gwmnïau celfyddydau perfformio Cymru Rhoddir clod cenedlaethol a rhyngwladol i opera Cymru

Gwyl ˆ Pontardawe Llun: Mojo Photography

Gwyl ˆ Jazz Aberhonddu Llun: Mojo Photography

Mae galw mawr am grefftau Cymreig cyfoes a bu cynnydd nodedig mewn gwerthiant Arddangosir celfyddydau gweledol Cymru yn rhyngwladol ac mae'r diwylliant ymysg y werin ar lawr gwlad yn parhau i dyfu Nodwedd arbennig o ddawns yng Nghymru yw ei broffil cenedlaethol a rhyngwladol

Gweithdy Neuadd Llanover

Cynyddodd trosiant cwmnïau a ariennir yn rheolaidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru o £39.7m ym 1997/8 i £44m ym 1998/9

Mae cerddorion ac actorion Cymru yn cael sylw byd-eang na welwyd erioed ei fath o'r blaen ar ffilm, teledu a CD

(Ffynhonnell: ffurflenni'r sefydliadau) Cerddoriaeth Gymunedol Cymru Llun: Mojo Photography

4* Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 1999/00

Mae ein doniau actio, cyfarwyddo ac ysgrifennu yn trawsnewid diwydiant ffilmiau Cymru


Cyngor Celfyddydau Cymru Beth …

Ble …

Sefydlwyd CCC ym 1994, drwy Siarter

Gellir cysylltu â ChCC yn:

Frenhinol, er mwyn:

◗ Y deuddeg mis diwethaf heb amheuaeth fu'r rhai anoddaf i Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC) ers peth amser. Mae'r heriau sydd wedi ein hwynebu fel rhan or gwaith o weithredu'r Strategaeth Ddrama, a symud yr agenda celfyddydau yn ei blaen yn fwy cyffredinol, wedi dysgu i ni pa mor bwysig yw datblygu ac atgyfnerthu ymagwedd bartneriaeth tuag at waith yn y sector cyhoeddus. Rydym wedi gwneud camgymeriadau ac rydym wedi cyfaddef iddynt; mae'n amser yn awr i ni symud ymlaen yn bositif.

◗ ◗ ◗

36 Prince's Drive, Bae Colwyn LL29 8LA (ar agor 9am datblygu a gwella gwybodaeth, dealltwriaeth a gweithrediad y celfyddydau cynyddu hygyrchedd y celfyddydau i'r cyhoedd cynghori a chydweithredu gyda chyrff cyhoeddus eraill gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

tan 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener) Ffôn: 01492 533440 Minicom: 01492 532288 Ffacs: 01492 533677 6 Gardd Llydaw, Jackson's Lane, Caerfyrddin SA31 1QD (ar agor 9am tan 5pm, dydd Llun i ddydd

Mae CCC yn cefnogi gweithgarwch ac adnoddau

Gwener)

celfyddydol drwy arian gan Gynulliad Cenedlaethol

Ffôn: 01267 234248 Ffacs: 01267 233084

Cymru, llywodraeth leol a'r Loteri Genedlaethol. 9 Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3NX (ar agor Mae CCC yn atebol i'r Cynulliad am greu polisïau er

9am tan 5:30pm, dydd Llun i ddydd Gwener)

mwyn datblygu'r celfyddydau yng Nghymru a

Ffôn: 02920 376500 Minicom: 02920 390027 Ffacs:

dosbarthu arian gan y Cynulliad.

02920 221447

Mae CCC hefyd yn atebol i'r Senedd drwy'r

Credwn y bydd dyfodol CCC yn un cadarnhaol, gyda phob un o aelodau'r Cyngor yn ymrwymedig i broses o adnewyddu drwy strwythur rhanbarthol cryfach a mesurau eraill a amlinellir yn arolwg rheoli Richard Wallace. Golygodd sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Gorffennaf 1999 fod arolwg cynnar o'r sector celfyddydau a diwylliant yn digwydd; arolwg yr ymatebodd y sector yn frwdfrydig iddo. Rydym yn edrych ymlaen at gael strategaeth genedlaethol i gyfarwyddo'r celfyddydau yng Nghymru, ynghyd â chynnydd mewn adnoddau er mwyn cynnal datblygiad y mae'n wir ei angen. Dymuniad CCC yw gweithio mewn partneriaeth gydag artistiaid, sefydliadau celfyddydol, llywodraeth leol, y Cynulliad Cenedlaethol a phartneriaid sector gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat eraill er mwyn datblygu ffordd ymlaen sy'n gynaliadwy, o ansawdd uchel, yn ddeinamig ac yn amrywiol ei diwylliant. Gyda'n gilydd gallwn ac fe wnawn gyflawni hynny. Sybil Crouch Cadeirydd

Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Cyfryngau a

Fel arall, gallwch:

Chwaraeon ar gyfer dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol.

e-bostio CCC: gwybodaeth@ccc-acw.org.uk neu e-bostio aelod o'r staff:

Pwy …

enwcyntaf.cyfenw@ccc-acw.org.uk ysgrifennu at GCC: Adran Cysylltiadau Allanol,

Rheolir CCC gan fwrdd gwirfoddol sef y Cyngor.

9 Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3NX

Penodir aelodau'r Cyngor gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Penodwyd wyth aelod newydd ar 1 Ebrill

ymweld â gwefan CCC ar: www.ccc.acw.org.uk

2000. Rhestrir yr aelodau ar dudalen 19. Cynghorir y Cyngor hwn gan dros 150 o wirfoddolwyr (ymarferwyr y celfyddydau, arbenigwyr ac aelodau o’r

Gweithredir polisi cyfle cyfartal gan GCC. Mae CCC yn

awdurdodau lleol) sy'n eistedd ar bwyllgorau a

ymrwymedig i sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn

phanelau, ynghyd â staff CCC. (Gweler tudalen 19 a

print bras, Braille a thâp sain ac yn gwneud pob

20 am restr ohonynt)

ymdrech i ddarparu gwybodaeth mewn ieithoedd heblaw Cymraeg neu Saesneg pan fo galw.

Lleolir staff CCC ym Mae Colwyn, Caerfyrddin a Chaerdydd. Maent yn gweithio yn yr adrannau Datblygu Hygyrchedd, Datblygu'r Celfyddydau, Cyllid ac Adnoddau, Adrannau Loteri a Chynllunio.

6* Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 1999/00

Rhagair gan y Cadeirydd


8* Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 1999/00

Amcanodd CCC ym 1999/00 at gynyddu nifer ac amrediad o weithgareddau celfyddydol, presenoldeb a phrynu celf, a gwella adnoddau celfyddydau, drwy fentrau megis:

galluogi syniadau i weithio

◗ Gweithdai celf Cymorth i Fenywod Caerfyrddin a Chanolfan Teulu Caerfyrddin sy'n datblygu gweithdai i blant ifanc difreintiedig drwy fosaigau, gwehydda, ffotograffiaeth, sgiliau syrcas a cherddoriaeth. Roedd hyn yn cynnwys artistiaid proffesiynol wedi'u lleoli mewn cwt sgowtiaid lleol.

i gelfyddyd cyfoethog ac amrywiol i bawb

◗ Cinetig, cwmni animeiddio cymunedol yn gweithio gyda phlant, henoed, pobl anabl a phlant gyda nam ar eu clyw.

◗ Earthfall, a greodd broject marchnata dyfeisgar gyda myfyrwyr chweched dosbarth o Ferthyr Tudful ar gyfer eu cynhyrchiad dawns clodwiw 'Rococco Blood'.

◗ Celtic Connections, a anelodd at wneud y mwyaf o'r manteision diwylliannol ac economaidd i Orllewin Cymru a De Iwerddon drwy gyfrwng cyfnewidiadau rhwng artistiaid Cymraeg a Gwyddelig, mewn partneriaeth â Menter Busnes Sir Benfro.

Ym 1999/00 cefnogodd CCC: ◗ tua 522,700 o fynychiadau mewn arddangosfeydd a digwyddiadau mewn 12 o orielau ar draws Cymru

◗ Adnewyddodd Ysgol Brynhyfryd ei neuadd ysgol a'i throi yn lleoliad i'r celfyddydau cymunedol yn Rhuthun.

◗ gwerthiant o 67,000 o gyhoeddiadau drwy fraintwerth gwerthu llyfrau newydd a rhaglen

◗ Llwyfannodd Opera Box berfformiad cyntaf byd eang a thaith drwy Gymru o 'Tower' gan Alun Hoddinott, sy'n seiliedig ar stori Pwll Glo'r Tower.

ymestyn

◗ 271,240 o fynychiadau o berfformiadau gan gwmnïau celfyddydau perfformio

◗ Agorodd Canolfan Celfyddydau Aberystwyth ei ailddatblygiad gwerth £3.6 miliwn gyda chynnydd i’r mynediad corfforol. Roedd hwn yn rhedeg ochr yn ochr Gall y celfyddydau arwain pobl a chenhedloedd at hyder personol, cymdeithasol ac economaidd. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) yn credu y dylai pobl o bob oedran, diwylliant a chymuned gael mynediad at gelfyddydau Cymru yn eu holl gyfoeth ac amrywiaeth, wedi'u creu gan artistiaid gwirfoddol, cymunedol a phroffesiynol.

sy'n broject a ariannwyd gan GCC ac sy'n amcanu at ymestyn y celfyddydau i'r gymuned.

◗ Datblygodd Theatr y Mwldan gynulleidfaoedd drwy ailgynllunio llenyddiaeth hyrwyddo, gwneud cysylltiadau drwy grwpiau dysgwyr Cymraeg ac is-deitlau ar gyfer perfformiadau gan gwmni opera amatur lleol. Llun: Mojo Photography

Mae CCC yn gweithio gydag artistiaid a sefydliadau ar ystod eang o gynlluniau safon uchel sydd wedi eu hamcanu at leihau'r rhwystrau tuag at y celfyddydau. Gall y rhain fod yn rhwystrau corfforol, cymdeithasol, seicolegol neu economaidd. Cynigia CCC arbenigedd ymarferol, technegol ac academaidd, ynghyd ag arian, er mwyn i'r syniadau ddwyn ffrwyth.

â phroject tair blynedd "Celfyddyd i Bawb" y ganolfan

◗ India Dance Wales, a fu ar daith trwy Gymru gyfan gyda'u cynhyrchiad "Puranic Visions" a oedd yn cynnwys dawns, cerddoriaeth a phypedau Indiaidd.

cenedlaethol Cymru

◗ gwerthiant o 1,094 o eitemau celf gweledol a chrefftau gwerth £477,771 drwy’r Cynllun Casglu

◗ 76 o grwpiau perfformio yn cynnal 201 o berfformiadau mewn 111 o leoliadau yn y gymuned ar draws 20 o awdurdodau lleol drwy Gymru drwy gynllun CCC 'Noson Allan' sy'n galluogi lleoliadau yn y gymuned i gynnal gweithgareddau celfyddyd perfformio proffesiynol am bris gostyngol. Cynhyrchodd y rhain 15,519 o fynychiadau. Lansiodd CCC y wefan www.nosonallan.org.uk yn ystod y flwyddyn


i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol

Bartneriaeth Dyffryn Dulais a ffurfiwyd gan bobl leol er

drwy gyfrwng y celfyddydau.

gweithiwr datblygu celfyddyd llawn amser i

dawnus o Gymru sydd rhwng 9 a 16 oed ynghyd.

Corwen' sy'n cynnwys offerynwyr cerddorfa yn rhoi cyngherddau mewn ffatrïoedd, tafarndai a chlybiau;

mwyn adfywio cyfleoedd gwaith, addysg, hyfforddiant

ymarfer gyda phlant ysgol, corau, offerynwyr a

a hamdden ar gyfer pobl yn yr hen gymunedau glofaol

cherddorion amatur; a chwarae cerddoriaeth i bobl

yng Nghreunant, Seven Sisters ac Onllwyn.

mentrau ArtsCare yng Ngorllewin Cymru gyda phobl sydd ag anawsterau ac

sy'n gaeth i'w cartrefi.

bawb yr hawl i arbrofi a chyfathrebu, i fod yn greadigol a chael hwyl drwy gyfrwng y celfyddyd o'u dewis.

pherfformiadau o Bhangra a dawnsio gwerin

gyfeirwyd gan y Gwasanaethau

traddodiadol Cymreig yn ogystal â cherddoriaeth tabla

Cymdeithasol. Roedd y bobl hyn

a thelyn. Roedd hyn yn cynnwys perfformio dawns

yn gweithio yn ystafell dywyll

glasurol o Dde Asia gan blant ysgol Casnewydd.

symudol ArtsCare ac fe'u Gall cymryd rhan gynorthwyo pobl i gredu ynddynt eu hunain a'r hyn y gallant ei gyflawni, boed hynny mewn eisteddfod leol, cwmni drama neu grwp

hachredwyd gan Rwydwaith y Coleg Agored.

phroject addysg gyda phlant ysgol.

◗ Yr Academi, asiantaeth lenyddol genedlaethol

Bwriad CCC yw cynyddu'r niferoedd o bobl sy'n cymryd rhan yn y

Cymru a gynyddodd

celfyddydau drwy Gymru. Un ffordd o wneud hyn yw drwy gyfrwng

nifer y Timau

gweithdai celfyddydau a rhaglenni ymestyn gan y sefydliadau sy'n

Ysgrifennu i Bobl Ifanc

derbyn grantiau refeniw CCC.

yng Nghymru i 15.

taith Symudol Royal Shakespeare Company o 'Taming of the Shrew' yng Nghlyn Ebwy ynghyd â

ysgrifennu. Mae cymryd rhan hefyd yn medru gwella’r bywyd cymdeithasol ac economaidd yn y gymuned.

cynlluniodd Cymdeithas Sikh De Cymru weithgaredd diwylliannol Indo-Cymreig gan gyfuno gweithdai gyda

anableddau dysgu difrifol a phobl a Yr hyn sydd wrth wraidd gwaith Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) yw'r gred fod gan

project addysg BBC NOW, 'Making Music in

project tair blynedd Vibe Multi-Media Experience oedd yn cynnwys pobl ifanc mewn gweithdai cynhyrchu a digwyddiadau perfformio fideo, ffilm, cerdd a sain.

Mae'r rhain yn dod ag

Ym 1999/00, cefnogodd CCC: ◗

211,186 o fynychwyr gweithdai celfyddydau cymuned

55 o artistiaid / gwneuthurwyr crefftau gyda benthyciadau

24,500 o bobl ifanc mewn sesiynau theatr ieuenctid

98 o artistiaid unigol gyda chomisiynau, ysgoloriaethau a grantiau hyfforddi

Llun: Rob Stratton

Mae pobl yn mynegi syniadau amdanynt eu hunain, eu cymunedau, eu cenedl a'u dyfodol

awduron proffesiynol Cymru ac awduron ifanc

10* Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 1999/00

creu cyfleoedd

Roedd cefnogaeth CCC ym 1999/00 yn cynnwys:


'◗ Valleys Kids' a Chanolfan Penrhys yng Nghymoedd de

Derbyniodd 'Solomon a Gaenor', a gyfarwyddwyd gan

Cymru – dau o nifer o brojectau celfyddydau

Paul Morrison, enwebiad am Oscar am y Ffilm Iaith

adnewyddu cymunedol o amgylch Cymru. Nododd

Dramor Orau.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru bod y rhain yn "enghreifftiau perffaith o symiau cymharol fychan o arian Water Towers gan David Pearl ac Amber Hiscott Comisiynwyd gan CBAT, yr asiantaeth gelf ac adfywio ar ran Norwest Holst Cyf. Llun: David Pearl

yn cael effaith fuddiol ar ansawdd bywyd pobl ifanc

Llun: Rob Stratton

i ysbrydoli profiadau celfyddydol

Macbeth gan Volcano Llun: Andrew Jones

Llun: Mojo Photography

sydd ar y cyrion mewn ardaloedd o'r fath".

Y cyfansoddwr John Metcalf, a fu'n parhau i fod yn

llysgennad rhyngwladol dros gerddoriaeth gyfoes Cymru.

Comisiynodd Dragon Sign Chinese Cultural Arts Association y ddraig Tsieineaidd gyntaf yng Nghymru i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd 2000, Blwyddyn

Gweithiodd Ysgol Gynradd Pentre gyda Chelfyddydau

y Ddraig. Cynhaliodd y gymdeithas weithdai yn dysgu

Cymuned Dyffryn a Bro ar broject fideo ac animeiddio

dawns y ddraig cyn ei pherfformio mewn gwyliau drwy

am gymuned leol ac etifeddiaeth Pentre. Enillodd yr

Gymru gyfan.

ysgol wobr gan Fenter Etifeddiaeth Ysgolion Cymru am eu "project…rhagorol".

Dewiswyd ymgeisydd Cymru ar gyfer cystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd o Gystadleuaeth Cantorion

Enillodd Opera Cenedlaethol Cymru Wobr Lawrence

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru

Olivier am y Cynhyrchiad Opera Newydd Gorau ym

werthfawr iawn o fywydau pobl

(CCC) yn meithrin ac yn datblygu'r

1999 am La Clemenza Di Tito a gynhyrchwyd gan

yng Nghymru ac yn llwyddiant

llwyddiant hwn drwy ddatblygu

Yannis Kokkos ac ym 2000 am Hansel and Gretel a

mawr i Gymru. Mae artistiaid

mentrau, cynlluniau grant a

gynhyrchwyd gan Richard Jones.

yng Nghymru yn creu profiadau

gwasanaethau gwybodaeth.

sy'n destun cenfigen, sy'n gyffrous ac ysbrydoledig i bobl

Amcan CCC yw cynnal artistiaid

sy'n cymryd rhan ac i

cymunedol, proffesiynol a gwirfoddol i

gynulleidfaoedd.

gynhyrchu gwaith dyfeisgar a rhagorol yn y celfyddydau traddodiadol a'r

Mae creadigrwydd Cymreig

celfyddydau sy'n datblygu. Mae CCC

yn gosod Cymru ar y llwyfan

yn datblygu gyrfaoedd artistiaid, yn

byd-eang. Mae artistiaid yn

buddsoddi mewn adeiladau ac offer

gwneud Cymru yn genedl i fod yn falch ohoni, drwy opera o safon fyd-eang hyd at gelf cymunedol sy'n ennyn clod rhyngwladol.

celfyddydau o ansawdd da, yn ariannu projectau celfyddydol ar gyfer cynhyrchu, cyhoeddi, hyrwyddo a theithio ac yn cefnogi dros 110 o sefydliadau celfyddydol gyda'u costau refeniw blynyddol.

Gwyl ˆ Jazz Aberhonddu Llun: Mojo Photography

Mae'r celfyddydau yn rhan

Cymru.

Ym 1999/00, cefnogodd CCC: ◗

Yr Academi Gymreig, sy'n ariannu 1,116 o

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn rhoi hyfforddiant,

weithgareddau llenyddol a fynychir gan 92,000 o

gwybodaeth a chyngor ar gelfyddydau ac anabledd i

bobl

sefydliadau pobl ag anabledd, sefydliadau celfyddydol ac unigolion drwy Gymru gyfan.

Cywaith Cymru.Artworks Wales a gomisiynodd 35 o weithiau celf cyhoeddus

Derbyniodd y cynllunydd gemwaith Elizabeth Jayne Abbey glod poblogaidd a beirniadol am ei gwaith a

mynychwyd perfformiadau gan 133,740 yn Theatr

arddangoswyd drwy Gymru gyfan a'r DU gan gynnwys

y Sherman, Torch Theatre, Opera Canolbarth

orielau mawr yn Llundain a'r Alban.

Cymru a Theatr Gwynedd

cyhoeddi llyfrau / cyfnodolion gyda gwerthiant o 387,549

12* Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 1999/00

adeiladu ar lwyddiant

Roedd cefnogaeth CCC ym 1999/00 yn cynnwys:


Hybu cyfle cyfartal yn y celfyddydau

geisiadau cymwys a dosbarthu £31,044,000

Ym 1999/00, gwnaeth CCC y canlynol:

miliwn o grantiau i artistiaid a sefydliadau

14* Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 1999/00

Datblygu'r mentrau

Yn ogystal â derbyn £54,746,047 miliwn o

cynhyrchu gwybodaeth am gyfle cyfartal, y

celfyddydol ym 1999/00 darparodd Cyngor

celfyddydau ac anabledd a diogelu plant ar gyfer

Celfyddydau Cymru (CCC) wasanaethau eraill

sefydliadau celfyddydol. Ar ddiwedd 1999/00, roedd

gan gynnwys:

gan 90 o 123 o gleientiaid refeniw CCC bolisïau diogelu plant ac roedd gan 112 ohonynt gynlluniau

Dadlau achos y celfyddydau ◗ codi proffil y celfyddydau drwy bwysleisio eu

gwasanaethau eraill gan Gyngor Celfyddydau Cymru

cyfle cyfartal.

trefnwyd bod Anabledd Celfyddydau Cymru yn

manteision economaidd, diwylliannol a

darparu hyfforddiant celfyddydau ac anabledd i 59 o

chymdeithasol i Gymru.

123 cleientiaid refeniw CCC ac i 16 o staff CCC.

◗ Cynyddu adnoddau ◗ sicrhau'r defnydd gorau o arian cyhoeddus ar gyfer y

parhaodd gyda'r hyfforddiant amrywiaeth diwylliannol a gyflwynwyd gan Ddatblygiad Celfyddydau Amlddiwylliannol Caerdydd a'r Fro.

celfyddydau drwy roi arolwg strategol o weithgarwch celfyddydol yng Nghymru i'r Cynulliad Cenedlaethol, llywodraeth leol ac eraill.

gweithio gyda phartneriaid er mwyn datblygu cyfleoedd busnes ac eraill i'r celfyddydau.

Datblygu polisi ◗ darparu gwybodaeth am y celfyddydau yng Nghymru a datblygu cyngor polisi i'r Cynulliad Cenedlaethol, awdurdodau lleol ac asiantaethau tu allan i Gymru. Llun: Mojo Photography

Rheoli Wales Arts International (WAI) WAI yw partneriaeth CCC gyda Chyngor Prydeinig Cymru. Parhaodd WAI ym 1999/00 i ddatblygu mentrau er mwyn cynhyrchu delwedd gyfoes o Gymru dramor ac er mwyn gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd rhyngwladol i artistiaid o Gymru. Roedd y rhain yn cynnwys arddangosfeydd, cyfnewidfeydd, cyfnodau preswyl, newyddlennau a chyhoeddiadau. Mae WAI yn parhau i annog a chefnogi gweithgarwch rhyngwladol

Rhedeg cynllun prynu celf arloesol CCC, 'Cynllun Casglu'

yng Nghymru ym mhob cyfrwng celfyddydol.

Cychwynodd CCC gynlluniau i ehangu ei gynllun model a fabwysiadwyd gan wledydd eraill. Golygir y gall pobl

Creu'r Tasglu Celfyddydau a Phobl Ifanc dros Gymru cyntaf

brynu celf a chrefft o orielau Cymru gyda benthyciadau

Amcan y bartneriaeth aml-asiantaeth hon yng Nghymru

gyfartaledd o £360 o'i gymharu â £120 pan

yw cynyddu cyfleoedd celfyddydol i bobl ifanc drwy:

ddechreuodd y cynllun ym 1983.

sicrhau bod pob ysgol yng Nghymru yn mabwysiadu polisi ar gyfer datblygu'r celfyddydau.

Llun: Mojo Photography

cynyddu mentrau Artistiaid-mewn-Ysgolion a'r nifer o gynyrchiadau, arddangosfeydd a gweithgareddau celf eraill gyda phobl ifanc.

cynyddu'r nifer o artistiaid crefftus a gweithwyr ieuenctid sy'n cyflwyno gwaith sy'n seiliedig ar gelf i bobl ifanc.

datblygu gwefan sy'n cynnig gwybodaeth i bobl ifanc am weithgareddau celfyddydol.

di-log. Ym 1998/99 roedd y pryniadau wedi cynyddu i


tablau canlynol yn dangos tueddiadau diweddar a thargedau CCC sy'n mesur agweddau o'u heffaith. Targed am y dyfodol

Targed am y dyfodol

Targed am y dyfodol

Targed am y dyfodol

Cyflawniad

Targed

Cyflawniad

Targed

Cyflawniad

1997/98 1997/98 1998/99 1998/99 1999/00 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Trosiant sefydliadau celfyddydol a ariannwyd gan grantiau refeniw CCC

Yn ystod 1999/00, gwnaeth Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) welliannau i'w wasanaethau ar gyfer cymunedau celfyddydol yng Nghymru ac i'r cyhoedd drwy:

Trosiant

£37.5m

£39.7m ~£40.5m *£44.03m *£45.1m

+

£45.1m *£46.2m *£47.3m *£48.5m *£49.5m

Mynychiadau a gwerthiant celfyddydol mewn gweithgareddau a hybwyd gan sefydliadau celfyddydol sy'n derbyn grantiau refeniw CCC

Mynychiadau a gwerthiant

2.83m

2.8m

2.1m

Canran o boblogaeth Cymru a fynychodd weithgareddau celfyddydol

Poblogaeth a

43%

39%

2.5m

+

2.56m

2.56m

2.62m

2.69m

2.75m

£2.8m

39.4%

40%

41%

42%

42%

Ffynhonnell: Beaufort Research

40.5%

#45.3%

46%

fynychodd

◗ weithredu system rheoli grantiau cyfrifiadurol newydd

◗ cynyddu’r defnydd o’i wefan o 600%

Mynychiadau newydd ym mhrojectau celfyddydol CCC a ariannwyd gan y Loteri

Mynychwyr

^D/G

^D/G

^D/G

^D/G

300,000 618,000 300,000 300,000 300,000 300,000

newydd

◗ cyflawni Plain English Crystal Mark ar gyfer ei ganllawiau loteri ar gyfer ymgeiswyr ◗ trefnu 20 o seminarau ariannu, arddangosfeydd mewn 6 o sioeau a chynadleddau gwleidyddol yng Nghymru a chyfres newydd o sioeau teithiol CCC drwy Gymru gyfan

◗ cwblhau blwyddyn lawn gyntaf y Cyngor o gyfarfodydd cyhoeddus

Mynychiadau mewn lleoliadau newydd ac a adnewyddwyd gan arian Loteri CCC

Mynychwyr

◗ dyblu’r nifer o bobl sy’n derbyn ei newyddlen ddeufisol, FfeilGelf

^D/G

^D/G

^D/G

100,000 467,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Cyfranogiad mewn gweithdai celfyddydol gan sefydliadau celfyddydol sy'n derbyn grantiau refeniw CCC

◗ dechrau arolwg o ailstrwythuriadau CCC ym 1997/98

Gweithdai cyfranogiad Cyfranogiad

◗ cynnal ei wariant o fewn terfynau’r Cynulliad Cenedlaethol ar gostau rheoli a gweinyddu a arhosodd ar ei lefel 1995/96 ◗ datblygu cynlluniau er mwyn sicrhau bod adroddiadau CCC am weithgarwch cleientiaid ar gael iddynt

D/G

D/G

320,000 !590,012 352,000

+

352,000 380,000 420,000 440,000 460,000

Cyfranogiad mewn digwyddiadau celfyddydol gan sefydliadau sy'n derbyn grantiau Loteri CCC

^D/G

^D/G

^D/G

gweler uchod

200,000 397,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Cyfranogiad mewn gweithgareddau mewn lleoliadau newydd ac a adnewyddwyd gan arian Loteri CCC

Cyfranogiad mewn lleoliadau celfyddydol

^D/G

^D/G

^D/G

^D/G

250,000 252,000 250,000 250,000 250,000 250,000

Cyfranogiad pobl ifanc mewn gweithgareddau a ariannwyd drwy arian Loteri CCC

Pobl Ifanc

◗ dosbarthu gwybodaeth am GCC, ei grantiau a’i fentrau celfyddydol

^D/G

eraill

^D/G

^D/G

^D/G

^D/G

50,000

79,000

50,000

50,000

50,000

50,000

8

6

6

6

6

`5

`5

`5

Projectau celfyddydol o fewn cynlluniau a dargedwyd i adnewyddu cymunedau yng Nghymru, a ariannwyd gan grantiau loteri CCC

Adnewyddu cymunedau

^D/G

^D/G

^D/G

^D/G

6

Projectau celfyddydol, a gefnogir gan GCC gydag arian Cynulliad Cenedlaethol Cymru, o fewn cynlluniau a dargedwyd i adnewyddu cymunedau yng Nghymru

Projectau Adnewyddu

`5

Dyma'r amser ar gyfartaledd mae'n ei gymryd i GCC brosesu ceisiadau Loteri

Mewnbwn

70 diwrnod 67 diwrnod 70 diwrnod 70 diwrnod 70 diwrnod 70 diwrnod

Dyma berfformiad CCC ar gyfer ceisiadau Loteri sy'n weddill

Mewnbwn Ffynhonnell: Cofnodion gan sefydliadau celfyddydol ~ Heb gynnwys grantiau Loteri 'Celfyddyd i Bawb' ac incwm darlledu Cerddorfa Genedlaethol BBC Cymru. * Yn cynnwys grantiau Loteri 'Celfyddyd i Bawb' ac incwm darlledu Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. # Mae ffigwr cyflawniad poblogaeth 1998/99 yn ymwneud â tharged 1999/00. Ymddengys mai brig artiffisial ydyw yn y data ymchwil ac mae targedau'r dyfodol wedi eu seilio ar y duedd tymor hir o gynnydd mewn mynychiad.

29%

22%

29%

29%

29%

29%

^ Mae CCC yn gosod targedau ochr yn ochr â chyhoeddi ei Strategaeth Loteri ym 1999 o ganlyniad i Ddeddf Loteri 1998 a roddodd bwerau cyfyngedig i GCC i dargedu arian Loteri er mwyn ymdrin ag anghenion Cymru. ` Bydd pum project yn derbyn grantiau tair blynedd gan GCC drwy ei gynllun Datblygu Cymuned a Dargedwyd. + Ffigyrau wedi’u seilio ar gofnodion derbyniwyd hyd at Ragfyr 2000. ! Yn cynnwys cyfranogi mewn digwyddiadau celfyddydol gan sefydliadau sy’n derbyn grantiau Loteri CCC.

16* Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 1999/00

Mae'r celfyddydau yn rhan werthfawr o fywydau pobl ac yn ffactor bwysig yn natblygiad Cymru. Mae'r

Targed

Effeithlonrwydd ac atebolrwydd

Mesur y gwerth


Sicrhau bod y celfyddydau

Gwneud newidiadau i ariannu

I Cynyddu arian i Gwmnïau

gweithgareddau sy'n cyrraedd

a diwylliant o fewn y

drama

Celfyddydau Perfformio

100,000 o fynychwyr a chyfranogwyr

cynlluniau datblygu

Cyflawnwyd y canlynol gan GCC:

Cenedlaethol Cymru

yn ogystal â mentrau gan Literary

rhanbarthol ac Arian Datblygu

◗ cefnogaeth gynyddol i Clwyd Theatr

Cynyddodd CCC ei arian i Diversions

Publishers Wales a Chyngor Llyfrau

a Clwyd Theatr Cymru.

Cymru. Crëodd CCC hefyd gynllun

Rhanbarthol Ewropeaidd

Cymru i gynhyrchu gwaith o

Gweithiodd Cyngor Celfyddydau

ansawdd artistig uchel yn Saesneg

Cymru (CCC) ochr yn ochr â phob

ar gyfer ei deithio a'i gyflwyno ar

Cynyddu arian at ddawns a

masnach cyhoeddi Saesneg yng

asiantaeth berthnasol er mwyn

draws Cymru yn ogystal â gwella

chrefft

Nghymru.

sicrhau bod y sector diwylliannol yn

cyfleoedd i artistiaid o Gymru.

Cynyddodd CCC ei arian i Wales

cael ei gynrychioli. Pwysleisiodd nifer o bartneriaethau lleol drwy Gymru

◗ cychwyn ymgynghori ar gyfer

grant newydd ar gyfer cynrychioli

Independent Dance, Earthfall a nifer o

Hwyluso cysylltiadau agosach

brojectau dawns. Cynyddodd CCC

rhwng artistiaid, cynhyrchwyr

mai'r sector diwylliannol oedd un o'r

datblygu pwerdy theatr fydd yn

ei arian i grefftwyr ac i gorff sy'n

a chyflwynwyr

prif elfennau oedd yn gyrru eu

cynhyrchu a theithio drwy gyfrwng y

cynrychioli crefftau, Fforwm Crefft

Gweithiodd CCC gyda Chylch

strategaethau i sicrhau arian

Gymraeg gyda chylch gorchwyl

Cymru, ynghyd â chefnogaeth gan

Adloniant Canolbarth Cymru ar

Ewropeaidd.

cenedlaethol.

Awdurdod Datblygu Cymru.

ddatblygu asiantaeth deithio genedlaethol i Gymru a gwnaed hyn

Sefydlu'r rhwydwaith

◗ ymgynghori ynglyn ˆ â'i amcan i

Cynyddu arian ar gyfer

yn faes allweddol o gyfarfodydd

hyfforddiant celfyddydol

sefydlu fframwaith cenedlaethol

projectau celfyddydau

arolygu blynyddol CCC gyda phob

cyntaf erioed yng Nghymru

newydd o theatr broffesiynol i bobl

perfformio

cwmni a oedd yn derbyn grantiau

Sefydlodd CCC broject peilot ar ôl

ifanc allai brofi i fod yn gynaliadwy

Cynyddodd CCC ei arian i brojectau

refeniw blynyddol.

sicrhau arian gan Gronfa

yn y dyfodol. Gwobrwyodd Cyngor

dawns. Gohiriwyd cynnydd i

Gymdeithasol Ewrop. Cynhyrchwyd

Cefyddydau Cymru bum

gelfyddydau perfformio eraill

Creu ymagwedd wedi ei

350 o aelodau gan hyn a grwp ˆ llywio

braintwerth i gwmnïau Theatr ar

oherwydd costau newidiol a'r rhai

thargedu'n fwy ar gyfer arian

er mwyn ymrymuso sefydliad

gyfer Pobl Ifanc. Yn dilyn

hynny oedd yn ymwneud â

loteri

annibynnol pan ddaw'r peilot i ben.

ymgynghori pellach ailsefydlodd

strategaeth drama CCC.

Cyhoeddodd CCC ei Strategaeth Loteri yn Hydref 1999 yn dilyn Deddf

arian i wyth cwmni am dair blynedd Adeiladu ar lwyddiannau

tra'n adolygu ei ymagwedd tuag at

Creu ymagwedd fwy

Loteri 1998 a roddodd bwerau

Wales Arts International

weithio gyda'r sector a phartneriaid

strwythuredig a hyblyg i

cyfyngedig i GCC i ofyn am geisiadau

(WAI), partneriaeth rhwng

eraill er mwyn sicrhau darpariaeth

ariannu datblygiad artistiaid

er mwyn ymdrin ag anghenion

CCC a Chyngor Prydeinig

gynaliadwy yn y dyfodol.

unigol

Cymru. Roedd strategaeth CCC yn

Ail-linellodd CCC ei gynlluniau ar gyfer

cynnwys ariannu lleoliadau, recriwtio

Cymru ◗ cynyddu'r arian i Torch Theatre er

celfyddydau gweledol a chrefft,

cynulleidfaoedd a darllenwyr newydd,

celfyddydau gweledol ar y cyd ag

mwyn cynyddu cynyrchiadau a

cyflwynodd cynllun grant hyfforddi

ysgogi cyfleoedd celfyddydol mewn

Artists Project a fynychwyd gan 22 o

theithio. Ailgadarnhaodd CCC ei

dawns ar gyfer dawnswyr proffesiynol

meysydd ble nad oes llawer o

sefydliadau celfyddydol rhyngwladol;

gefnogaeth barhaus i rôl gyfredol

a chynllun mentora newydd i

weithgarwch, annog datblygiad

cynrychiolwyd Cymru gan nifer a

Theatr y Sherman ac ymchwiliodd i

awduron.

celfyddydau cymunedol a gwirfoddol

fynychodd arddangosfa theatr y

bartneriaethau posibl ar gyfer

Cyngor Prydeinig ar gyfer Gwyl ˆ

mentrau ysgrifennu newydd i'r

Annog rhwydwaith hybu

Caeredin; arddangosfeydd,

theatr.

llenyddiaeth yng Nghymru a

Trefnodd WAI arddangosfa

mentrau ar y cyd gan

cyfnewidiadau, cyfnodau preswyl a pherfformiad o New South Wales; a

a chynyddu cyfleoedd ar gyfer pobl

◗ canolbwyntio cefnogaeth ar gyferi

gyhoeddwyr

newyddlen ryngwladol er mwyn

ysgrifennu newydd i'r theatr drwy

Ariannodd CCC flwyddyn gyntaf lawn

ysgogi diddordeb mewn cerddoriaeth

gyfrwng braintwerth tair blynedd i

Yr Academi – Asiantaeth Lenyddol

draddodiadol o Gymru.

Sgript Cymru.

Genedlaethol i Gymru sy'n cefnogi

ifanc a hyfforddiant.

Targedau Allweddol ar gyfer 2000/01 ◗ Gweithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru tuag at weithredu ei bolisi diwylliannol i Gymru, 'Diwylliant Cyffredin'

◗ Cynorthwyo'r Cynulliad Cenedlaethol gyda datblygu Tasglu Diwydiannau Diwylliannol

◗ Codi proffil y celfyddydau yng Nghymru yn genedlaethol ac yn rhyngwladol drwy waith eiriolaeth CCC a thrwy ddatblygu gwaith Wales Arts International

◗ Cynyddu'r cyfleoedd i bobl ifanc yn y celfyddydau drwy bartneriaeth amlasiantaeth CCC, sef Tasglu Celfyddydau a Phobl Ifanc

◗ Sicrhau bod cyrff celfyddydol yn cymryd camau gweithredol i gynnwys y rhai sy'n cael eu heithrio ar hyn o bryd a bod cyfleusterau, gwasanaethau a gwybodaeth yn hygyrch. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan bob corff a ariennir yn rheolaidd gan GCC gynlluniau gweithredu cyfle cyfartal a gymeradwywyd

◗ Creu llai o gynlluniau grant na'r rhai sy'n cael eu gweithredu ar hyn o bryd a'u symleiddio

◗ Cynyddu'r nifer o ymwelwyr i weithgareddau celfyddydol o 2%

◗ Anelu am 300 o berfformiadau gyda 20,000 o fynychiadau mewn lleoliadau cymunedol drwy Gymru drwy gyfrwng cynllun teithio 'Noson Allan' yn y gymuned

◗ Adrodd am broject peilot CCC i greu yr asiantaeth hyfforddi gyntaf yng Nghymru ar gyfer y celfyddydau ◗ Creu strategaeth datblygu cymunedol a dargedwyd mewn partneriaeth gyda llywodraeth leol a'r sector diwylliannol gwirfoddol

◗ Cyflwyno cytundebau ariannu ar gyfer cleientiaid refeniw a ariennir yn flynyddol gan GCC ac arolygu'r data a gesglir ◗ Ymgynghori ar strategaeth Amrywiaeth Diwylliannol CCC

◗ Trefnu hyfforddiant cyfle cyfartal ar gyfer staff ac aelodau ◗ Ehangu ar gynllun model 'Cynllun Casglu' CCC sy'n cynnig benthyciadau di-log ar gyfer prynu celf

18* Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 1999/00

Perfformiad Cyngor Celfyddydau Cymru yn erbyn targedau carreg filltir ar gyfer 1999/00


Aelodau Cyngor o Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC), Pwyllgorau, Panelau ac Uwch Dîm Rheoli 1999/2000

CYNGOR

(hyd at Ionawr 2000)

Sybil Crouch

Cadeirydd

Ellen ap Gwynn

Alwyn Roberts

Cadeirydd

Is-Gadeirydd Elinor Bennett

(Mawrth 2000 ymlaen)

Clare Thomas

Ann Davies

Is-Gadeirydd

Roger Davies

Dafydd Arthur

Keith Evans Katrina Gass

Clare Thomas

Veronica Hollis

Moira Vincentelli

(hyd at Ebrill 1999)

M B Hughes

(o Medi 1999)

Hywel James

chyfarwyddwyr pump

Moira Vincentelli

Bob Donaldson

Bernard Jones

cyfadran CCC.

Manon Rhys

Prif Weithredwr

Steven Garrett

Cherry Short

Gwerfyl Pierce Jones

Michael Baker

Andrew Kerr

Rhiannon Wyn Hughes

Katrina Gass

(o Medi 1999)

Cadeirydd

(at Rhagfyr 1999)

Cadeirydd

Morwenna Jones

Yr Athro Dafydd Johnston

David Newland

Alan Kilday

Frances Medley

Lyn Jones

Chris Rickets

Alan Lloyd

Cyfarwyddwr Cynllunio

Geraint Lewis

Anne Price-Owen

Kate Smith

Jazz Iheanacho

Clare Thomas

S T Wiliam

Margaret Jervis

Jackie Palit

Gogledd Cymru

sydd, ynghyd â staff

David Phillips

Keith Evans

Cadeirydd

Geraint Lewis

(hyd at Gorffennaf 1999)

Eileen Roberts (o Ionawr 2000)

Clare Thomas

(hyd at Medi 1999)

yr amrywiol bwyllgorau a

Eileen Roberts

Elinor Bennett Cadeirydd

phanelau. Mae'r aelodau

Elsie Reynolds

(o Medi1999 ymlaen)

gwirfoddol yn ymarferwyr

Reg Teale

David Crystal

John Bevan

celfyddydol, arbenigwyr

Siân Thomas

Roger Davies

Carmel Gahan

ac aelodau awdurdodau

Betty R Watkins

Ron Davies

Lyn Jones

Gwynfor Ll Evans

Hugh Hudson Davies

Pwyllgor Cyfalaf

Stephen West Panel Cyfranogi

Audrey Walker

Panel Ymgynghori

Rhys Parry

Celfyddydau Gweledol

Cyfarwyddwr Cyllid ac

Anne Price-Owen

Adnoddau

Cadeirydd

(o Mai 1999 ymlaen)

Pwyllgor Ffilm

Lydia Bassett

Patricia Aithie

Michael Trickey

Lyn Jones

Simon Blackburn

Peter Evans

Cyfarwyddwr Cynllunio a

Carmel Gahan

Bethan Evans

Victoria Macdonald

Materion Cyhoeddus

David Gillam

Marilyn Hunt

Catrin Webster

Clive Myer

Aled Rhys Jones

Hamish Weir

Sandra Wynne

Huw Penallt Jones

Meri Wells

Sue Williams

Cyfarwyddwr Datblygu

Cadeirydd

(hyd at Ebrill 1999)

Alwyn Roberts Cadeirydd

(hyd at Medi 1999)

(hyd at Mai 1999)

(o Awst 1999 ymlaen)

Steven Garrett Cadeirydd

(o Ionawr 2000)

Jackie Palit

(hyd at Ebrill 1999)

Andrew Malin

Alan Hewson

Judi Richards

dros 150 o wirfoddolwyr

Steven Garrett

Cadeirydd

Adnoddau

Ann Davies

Pwyllgor Ardal

Cyfarwyddwr Loteri Cyfarwyddwr Cyllid ac

Alf Ropke

(hyd at Medi 1999)

Robert Edge

Elinor Bennett

Jill Greenhalgh

Caroline Clark

N Parry

Panel Rhyngwladol

Robert Maskrey

Richard Gough

John Phillips

Frances Woodley

Celfyddydau

Marchnata

(hyd at Rhagfyr 1999)

Cadeirydd

(Medi 1999)

Cyfarwyddwr Datblygu'r

Siân Griffiths

Celfyddydau Geraint Stanley Jones

(o Fedi 1999)

Iwan Llwyd

Panel Cyflwyno a

Pwyllgor Datblygu'r

Gregory Owens

R Jones

(hyd at Hydref 1999)

(aelod yn rhinwedd ei swydd)

Robert Maskrey

David Matthews

Cynghorir y Cyngor gan

(o Mehefin 1999)

Katrina Gass Cadeirydd

Wynne Lloyd

PHANELAU

lleol.

Hygyrchedd

Gareth Heulfryn Williams

J Geraint Jenkins

CCC, yn ffurfio aelodaeth

Weithredwr a

Patsy Woodward

PWYLLGORAU A

(o Awst 1999)

Pwyllgor Datblygu

Gareth Haulfryn Williams

Elinor Bennett

(hyd at Ebrill 1999)

yn cynnwys y Prif

Yr Athro Ian Bell

Mae’r Uwch Dîm Rheoli

Lewis Jones

John O’Callaghan

(at Chwefror 2000)

David Russell Barnes Panel Cyfle Cyfartal

Cadeirydd

Sue Johnson

Sandra Anstey

Aled ap Gwynedd

Pamela Rawnsley

Joanna Weston

Alan Lloyd

(Mai 1999 ymlaen)

Geraint Stanley Jones

Katrina Gass

UWCH DÎM RHEOLI

Dr Clare Morgan

Robin Morrison

Alan Lloyd

Yr Athro Dafydd Johnston

Marilyn Enfield

Allan Morris

Robert Francis-Davies

Jill Piercy

Ann Davies

Bawb'

Geraint Lewis

Elinor Bennett

Roger Williams

W Gwyn Williams

Madelaine Moon

(hyd at Mai 1999)

Panel Llenyddiaeth

Margaret Jervis

Derek Cobley (hyd at Mawrth 2000)

Ann Davies

John Neilson

Iwan Bryn Williams

Pwyllgor 'Celfyddyd i

J E Davies

James Campbell

Alan Watkin

C Meredith

Lyn Jones

Moira Vincentelli

David Phoenix

Eric Hitchings

Rahel Clark

Prof Dafydd Johnston

Edmund Burke

Peter Ellis

Albert Llewellyn Davies

(hyd at Chwefror 2000)

(at Gorffennaf 1999)

Elinor Williams

Alan Lloyd

Hygyrchedd PANELAU

Panel Dawns

Tasglu Celfyddydau &

YMGYNGHORI

Clare Thomas

Phobl Ifanc

Cadeirydd

Ann Davies

Panel Cerddoriaeth

Nick Banwell

Tracey Brown

a'i Banelau Ymgynghori a

Geraint Lewis

Pauline Crossley

Pauline Crossley

chofrestr o ddiddordebau

Mae cofrestr o ddiddordebau

Cadeirydd

Aelodau'r Cyngor a'i Bwyllgorau

Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Ardal De

Howard Fowler

Pwyllgor Cyflog

Elinor Bennett

Janet Fieldsend

Carolyn Davies

gweithwyr y Cyngor ar gael i'r

Roger Davies Cadeirydd

Cymru

Peter Gibson

Sybil Crouch

John S Davies

Katrina Gass

Julian Davies

cyhoedd eu harchwilio, drwy

David Lermon

Katrina Gass

Chris Impey

apwyntiad, ym mhob un o

Geraint Stanley Jones

Ian Hill

swyddfeydd y Cyngor yn ystod

(hyd at Chwefror 2000)

Cadeirydd

Margaret Griffith

Roger Davies

Gillian Green

Jackie Palit

Nick Banwell

Arnold Griffiths

Alwyn Roberts

Siân James

Frank Rozelaar-Green

Helena Braithwaite

Elspeth Mitcheson

(hyd at Ebrill 2000)

Margaret Jervis

Yr Athro Adrian Thomas

Anne Cluysenaar

Sion Llwyd Hughes

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Ardal

R Cook

Dylan Rhys Jones

Sybil Crouch

Canolbarth a Gorllewin

Sybil Crouch

John Roberts

Alwyn Roberts

Panel Crefftau

Ann Davies

Brian Taylor

Cymru

N J Daniels

Linda Thorp

Geraint Stanley Jones

Audrey Walker Cadeirydd

Daniel Jones

Jeremy Turner

Graham Davies

Sue Taylor

Beverley Bell Hughes

Philip Mackenzie

Brian Williams

Ann Davies

Cadeirydd

Gwyn L Williams

(at Chwefror 2000)

Ann Keane

Panel Drama Lyn Jones

Cadeirydd

Cadeirydd

Euros Lewis

oriau gwaith arferol.

20* Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru 1999/00

Cyngor a Rheoli

Adroddiad Blynyddol 1999-2000  

Adroddiad Blynyddol 1999/00 Cyngor Celfyddydau Cymru ...fwynhau amrywiaeth cyfoethog o weithgareddau celfyddydol ...cymryd rhan yng ngweithg...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you