Page 1

2009 ã. áðîé 7 1 ÍÎÅÌÂÐÈ – ÄÅÍ ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÈÒÅ ÁÓÄÈÒÅËÈ!


ÈÇÌÅÐÅÍÈß

2


3


ÈÇÌÅÐÅÍÈß

4

vestnik_broj7  

Вестник Измерения се издава от Натионална гимназия по пластични изкуства и дизайн "Акад. Дечко Узунов" - град Казанлък, България