Page 1


Šibenik

TURISTIÈKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA


šibenik — šibenik

kulturnopovijesna baština — cultural heritage

manifestacije — manifestations

nacionalni parkovi — national parks

turistièka mjesta — tourist places

otoci — islands

1

turistièka ponuda — tourist offer

smještaj — accomoddation

info


šibenik — šibenik


Šibenik je smješten gotovo na središnjem dijelu hrvatske obale Jadrana, u slikovitom, razvedenom zaljevu u koji utjeèe Krka, jedna od najljepših kraških rijeka Hrvatske. Danas je Šibenik administrativno-politièki, gospodarski i društveno - kulturni centar Šibensko-kninske županije kojoj se podruèje prostire uz obalu izmeðu zadarskog i splitskog primorja u dužini oko 100 km, a u unutrašnjosti joj zaleðe dopire do bila Dinare, udaljenog 45 km.

Katedrala Sv. Jakova Cathedral of St. James

Katedrala Sv. Jakova Cathedral of St. James

Šibenik is located just about in the center of the Croatian Adriatic coast, in the picturesque, indented ay that the Krka River, one of the most beautiful karst in Croatia, flows into. Today Šibenik is an administrative-political, economic and socio-cultural center of the Šibenik-Knin County, which spreads along the coast between the shores of Zadar and Split, approximately 100 km long, and its inland reaches as far as the Dinara Mountain, 45 km away.

Nova crkva BDM, (Braæa Giacobbi 1859) The New Church Saint Mary

Gradska vijeænica The Town Hall

3


4

Iz Šibenskog zaljeva, dugaèkog 10 km i širokog 300 - 1200 metara, izlazi se na otvoreno more i otoèno podruèje kroz uski krivudavi kanal. Obalno podruèje šibenskog kraja dopire samo nekoliko kilometara od mora, do brdskog niza Trtar i na jugoistoku do bila Svilaje. Ovaj prostor na kojem živi veæi dio stanovnika županije, doživio je snažnu urbanizaciju poslije II svjetskog rata. Ovdje su smješteni gotovo svi proizvodni kapaciteti i koncentrirana gotovo sva gospodarska djelatnost i snaga županije.

Katedrala Sv. Jakova The cathedral od St. James

The Šibenik bay, which is 10 km long and 300-1200 meters wide, opens torwards the open sea and islands through a narrow curving channel. The coastal area of Šibenik stretches only a few kilometers from the sea, to the hilly range of Trtar, and in the southeast to the Svilaja Mountin. This area, in which the most citizens in the county live, experienced a strong urbanization after World War II. Just about all production capacities are located here, and just about all econimic strength an activity of the county are concentrated here. Gradski park The City Park

Crkva Sv. Križa The Church of St. Cros


kulturnopovijesna baťtina — cultural heritage


tvrðava Sv. Mihovila The Fortress of St. Michael

6

Šibenik, najstariji samorodni hrvatski grad na Jadranu, nalazi se u najzašticenijoj prirodnoj luci, posred istocne obale Jadranskog mora, prastarog mare Adriaticuma, na ušcu rijeke Krke, vjerojatno na mjestu gdje su neki od prvih doseljenih Hrvata ugledali more. Prvi se put spominje na Božic 1066. (darovnica kralja Petra Krešimira IV.). Raskošna povijest Šibenika živa je i danas. U arhitekturi grada, predaji, obicajima. To je ono što istice Šibenik, što ga slavi i stavlja na pijedastal gradova bogate i zanimljive kulturne baštine. tvrðava sv. Nikole The Fortress of St. Nicholas

Šibenska narodna kapa The original heritage hat

Šibenik was mentioned for the first time under its present name in 1066 in a Charter of the Croatian King Petar Krešimir IV. For a period of time, it was a seat of the Croatian King. For that reason, Šibenik is also called "Krešimirov grad" (Krešimir's city). Šibenik is the oldest native Croatian town on the eastern shores of the Adriatic. Sheen architecture, legends and customs represents Šibenik as the town of the lush cultural heritage,

Tvrðava Šubiæevac The fortress Šubiæevac

Tvrðava Šubiæevac The fortress Šubiæevac


muzej grada Šibenika (Kneževa palaèa) The Šibenik Art Museum (Prince’s Palace)

Tvrðava sv. Mihovil nalazi se na uzvisini 70m nad morem iznad stare gradske anglomeracije. Izgraðena je u razdoblju od XV.-XVII. stoljeãa od bijelog tesanog kamena. Arheološkim istraživanjima pronaðeni su ostatci kulture iz željeznog doba pretpovijesti, što dokazuje da su Hrvati utvrdu podigli na mjestu nekadašnjeg gradinskog punkta starih Ilira. Tvrðava sv. Nikole nalazi se na ulazu u kanal Sv. Ante, a sagraðena je sredinom 16 st . radi obrane od turskih napada s morske strane. Tvrðava sv. Ivan nalazi se na brdu visokom 115 m , na sjevernoj strani povijesne gradske jezgre. Podignuta je 1646.godine. Veã godinu poslije, 1647.god., vodile su se teške borbe s vojskom turskog paše Tekelije. Tvrðava Šubiãevac nalazi se jugoistoèno od tvrðave Sv. Ivan na nešto manjoj uzvisini. Buduãi da je izgraðena iste godine kao i tvrðava Sv. Ivan znatno je pridonijela da se zaustavi turska navala na Šibenik. Palaèa Rossini Rossini Palace

Palaèa Foscolo Foscolo Palace

The Fortress of St. Michael is located at a height of 70m above the sea behind the old city agglomeration. It was built, in the period from the 15th to 17th century, out of dressed white stone. Through archeological research, remains of a culture from the prehistoric Iron Era have been found, which proves that the fortress was built by Croats in the place that was once know as the station of the old Illyrians. The Fortress of St. Nicholas is located at the entrance to the St. Anthony Channel and it was built in the middle of the 16th century for defense from Turkish attacks from the sea. 7 The Fortress of St. John is located on a hill 115m high on the northern side of the historic city core. It was raised in 1646. A year later, heavy battles were being held with the army of the Turkish pasha Tekeli . The Šubiãevac Fortress is located southeast of the fortress of St. John on somewhat of a lower height. Since it was built the same year as the Fortress of St. John it has significantly contributed to blocking the Turkish attack on Šibenik. Palaèa Divniæ Divniæ Palace

Biskupska palaèa Bishop’s Palace


katedrala sv. Jakova Cathedral of St. James

8

Šibenska katedrala sv . Jakova , gradjena više od stotinu godina , svjedoèanstvo je upornosti , odricanja i vjere generacija Šibenèana . Izdvaja se po mnogo èemu , ne samo u hrvatskom , veã i u europskom graditeljstvu : u cijelosti je izgradjena od kamena , bez uporabe ikakvog drugog materijala. Jedinstvena je po konstrukcijskim montažama kamenih ploèa i rebara , i to bez uporabe ikakvog vezivnog materijala ; takodjer jedinstvena je meðu renesansnirn crkvama s proèeljem u obliku trolista ;

Sv. Krševan St. Grisogonus Country Gallery

Sv. Nikola St. Nicholas church

The St. Jacob’s, the cathedral of Šibenik, built for over a century, is a testimony of persistency, sacrifice and belief of the generations of inhabitants of Šibenik. By many things it is unique not only in the Croatian architecture, but in the European as well: it is entirely built of stone, no other material being used; it is unique by the brave structure of stone slabs and ribs, with no binding material; it is also unique among renaissance churches by its trefoil front facade;

Sv. Barbara St. Barbara church

Sv. Dominik St. Dominic church


manifestacije — manifestations


meðunarodni djeèji festival International children’s festival

10

Meðunarodni djeèji festival Sajam u Šibeniku Klapske veèeri Veèeri dalmatinske šansone Orguljaška škola Uskršnji doruèak Bodulska pripetavanja Regata krstaša Sajam antikviteta Adriatic boat show Smotra folklora županije Šibenik off jazz festival Veèer dalmatinske šansone Dalmatian Chanson Evenings

Uskršnji doruèak Easter breakfast

International children’s festival Fair in Šibenik »Klapa» songs Dalmatian Chanson Evenings Organ school Easter breakfast Islanders’ competition Šibenik cruiser regatta Antiques fair Adriatic boat show County Folklore Festival Šibenik off jazz festival Sajam u Šibeniku Fair in the Medieval Šibenik

regata Krstaša Šibenik cruiser regatta


nacionalni parkovi — national parks


Nacionalni park Kornati National Park Kornati

12

Kornati su najgušãa otoèka skupina Jadrana s malim poljima, skrovitim oazama krošnjastih borova i maslina, mirnim i zaštiãenim uvalama koje posjetiocu pružaju ugodan mir i boravak izvan buke i civilizacije. Tragovi kulture minulih stoljeãa razasuti po kršu naizgled mirne kamene pustinje dokaz su trajnog i nemirnog života na ovom podruèju. Zbog krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, razvedenosti obalne crte i naroèito bogatih biocenoza morskog ekosustava, godine 1980. veæi dio Kornatskog akvatorija proglasen je nacionalnim parkom. Danas NP "Kornati" zauzima povrsinu od oko 220 km2 . Otoci Kornati Kornati islands

Otoci Kornati Kornati islands

In the central part of croatian Adriatic Sea, about 15 Nm to the west from Sibenik town, 7 Nm to the southwest from Murter, or 15 Nm to the south from Zadar town, there is amazing group of islands named Kornati archipelago. Beauty and singularity of the archipelago moved authorities in 1980 to proclaim a bigger part of that area national park. Since then certain modifications of its borders were made, so that nowadays Kornati National Park occupies the area of about 220 km2 (54.000 acres). There are 89 islands, islets and reefs within the area of Kornati National Park (238 km of the coastline). Otoci Kornati Kornati islands

Otoci Kornati Kornati islands


NP Krka / Skradinski buk NP Krka / Skradinski buk

Nacionalni park «Krka» proglašen je 1985. god. i sedmi je Nacionalni park Hrvatske. Smješten je u cijelosti na podruèju Šibensko-kninske županije, a obuhvaæa površinu od 109 km2 uz tok Krke: dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Èikole. S potopljenim dijelom ušæa duga je oko 72,5 km i po dužini je 22 rijeka u Hrvatskoj. Rijeka Krka izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistoèno od Knina podno 22 m visokog, zimi buènog a ljeti bezvodnog Topoljskog slapa, Velikog buka ili Krèiæa slapa. Dužina slatkovodnog vodotoka je 49, a bocatog 23,5 km. Znaèajni pritoci rijeke su Krèiæ, Kosovèica, Orašnica, Butišnica i Èikola s Vrbom. Sa svojih sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 242 m Krka je prirodni i krški fenomen. NP Krka NP Krka

NP Krka NP Krka

The Krka National Park was proclaimed a national park in 1985 and is the seventh national park in Croatia. The Krka National Park is located entirely within the territory of Šibnik-Knin County and encompasses an area of 109 square kilometers along the Krka River: two kilometers downriver from Knin to Skradin and the lower 13 part of the Èikola River. From the flooded part of the mouth, it is 72.5 kilometers in length, making the Krka the 22nd longest river in Croatia. The source of the Krka River is at the base of the Dinaric Mountains, 3.5 kilometers northeast of the base of Knin and 22 meters below Topoljski Slap, Veliki Buk and Krèiæ Slap, which are noisy cascades in the winter but run dry during the summer. NP Krka NP Krka

NP Krka NP Krka


turistièka mjesta — tourist places


Jadrtovac Jadrtovac

Lijepa mjesta šibenske regije obiluju posebnostima: svako mjesto ima svoju prièu, svoje atrakcije i raznoliku ponude.Mjesta su omiljena meðu turistima, te èesto i rado posjeæivana.

Zablaæe Zablaæe

Žaboriæ Žaboriæ

Beautiful places of Šibenik region are full off specificity: every single place has its story, attractions and distinctive offer. These 15 places are favorite destinations, where tourist come offten and over again.

Lozovac Lozovac

Raslina Raslina


turistièka otoci — islands


Žirje Žirje

Razigrana i velièanstvena - obala šibenske regije

Kaprije Kaprije

Zlarin Zlarin

Playful and magnificant - the coast of Šibenik region

Obonjan Obonjan

Krapanj Krapanj

17


turistièka ponuda — tourist offer


gradska knjižnica i gradsko kazalište Šibenik Library and Theatre

galerije: Galerija Laudato, Galerija sv. Krševan, Galerija Sebastian, Galerija Mokoš Gradsko kazalište Gradska knjižnica Samostanski vrt sv. Lovre Seoska domaæinstva: Etnoland Dalmati, Obitelj Petroviæ, Vukoviæa dvori, Obitelj Kalpiæ, domaæinstvo Èogelja Sportske aktivnosti: bungee jumping, konjièki centar Pegasus, ronjenje, paintball, planinarenje, jeep safari, pješaèenje i biciklizam Izleti: Etno selo Dalmati, Sokolarski centar, Zlarin, Skradin, NP Krka, NP Kornati, NP Paklenica, NP Plitvièka jezera, PP Velebit, PP Vransko jezero

Galerija Sebastian Gallery Sebastian

Samostanski vrt sv. Lovre MMG of St. Lawrence

Galleries: Gallery Laudato, St. Grisogonus County Gallery, Sebastian, Gallery Mokoš Šibenik Theatre Šibenik Library Medieval Mediteranean Garden of St Lawrence Monastery Country tourism: Etnoland Dalmati, Rural familiy business «Petroviæ», «Vukoviæa dvori», «Kalpiæ», «Èogelja» Sport activities: bungee jumping, Horse center Pegasus, diving, paintball, climbing and mountaineering, jeep safari, walking and biking Excursions: Etno Land Dalmati, Falcorny center, Zlarin, Skradin, NP Krka, NP Kornati, NP Paklenica, NP Plitvièka jezera, PP Velebit, PP Vransko jezero Sokolarski centar Falcorny center

Bungee jumping Bungee jumping

19


turistièka smještaj — accomodation


Solaris Solaris

SOLARIS d.d. Šibenik je hotelska kuãa sa 40-godišnjom tradicijom u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Smješten je na poluotoku sa 4 km dugom plažom koja se istièe prostranošãu, sadržajima, te kvalitetom mora zbog èega je nositelj Plave zastave i jedna od najljepših plaža u Hrvatskoj. U svom sastavu ima 5 hotela (Hotel Ivan 4*, Hotel Jure 4*, Hotel Niko 4*, Hotel Andrija 4* i Hotel Jakov 3*), vile Kornati 4* sa komfornim apartmanima u 16 vila, auto kampom i yacht marinom te je u potpunosti ureðeno za odmor, relaksaciju I zabavu. Hoteli: Solaris, Jadran, Panorama, Vrata Krke Privatni smještaj: e-mail: t.i.c.sibenik@si.t-com.hr; fax: ++385 22 214 266 Autokampovi: Krka, Marina, Zablaæe, Jasenovo, Cikada, Europa Marine: Nautic centar Prgin, Yacht Marina Solaris Solaris Solaris

Solaris Solaris

SOLARIS d.d. Šibenik je hotelska kuãa sa 40-godišnjom tradicijom u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Smješten je na poluotoku sa 4 km dugom plažom koja se istièe prostranošãu, sadržajima, te kvalitetom mora zbog èega je nositelj Plave zastave i jedna od najljepših plaža u Hrvatskoj. U svom sastavu ima 5 hotela (Hotel Ivan 4*, Hotel Jure 4*, Hotel Niko 4*, Hotel Andrija 4* i Hotel Jakov 3*), vile Kornati 4*, sa komfornim apartmanima u 16 vila, auto kampom i yacht marinom te je u 21 potpunosti ureðeno za odmor, relaksaciju I zabavu. Hotels Solaris, Jadran, Panorama, Vrata Krke Private accomodation: e-mail: t.i.c.sibenik@si.t-com.hr; fax: ++385 22 214 266 Campings: Krka, Marina, Zablaæe, Jasenovo, Cikada, Europa Marinas: Nautic centar Prgin, Yacht Marina Solaris Solaris Solaris

Solaris Solaris


KORISNE INFORMACIJE/ HELPFUL INFORMATION

TURISTIÈKE AGENCIJE/ TOURIST AGENCIES 22

ATLAS Šibenik, Trg republike Hrvatske 2 Tel. +385 22 / 330 232; 330 233 Fax +385 22 / 213 045; 312 506 e-mail: atlas-sibenik@si.t-com.hr AUTOTRANSPORT Šibenik, Draga 14 Tel. +385 22 / 216 444 Fax +385 22 / 219 892 E-mail: atptours@atpsi.hr http://www.atpsi.hr GENERALTURIST Šibenik, Trg P.Šubiãa I br.1 Tel. +385 22 / 200 330 Fax +385 22 / 216 761 e-mail: Slavica.Skovrlj@generalturist.com http://www.generalturist.com

CROMOVENS Šibenik, Trg Republike 4 Tel. +385 22 / 212 515 Fax +385 22 / 212 516 e-mail: cromovens@si.t-com.hr http://www.cromovens.hr INES TOURS d.o.o. Šibenik, Draga 14 Tel. +385 22 / 213 812 GSM: 099 2190 074 IVANTE d.o.o. Šibenik, Prviãka 12 Tel. +385 22 / 200 433 Fax +385 22 / 200 434 e-mail: info@ivante.hr http://www.ivante.hr BIG MAMA Ivana Rendiãa 5 22000 Šibenik Tel: 022 213 486 Fax: 022 213 469 e-mail: big-mama@hi.htnet.hr

MAGTOURS d.o.o. Zagreb, Trnjanska 57-59 B IV.4 Šibenik, Draga 2 - p.p.109 Tel. +385 22 / 201 150; 201 155 Fax +385 22 / 201 155 e-mail: avio@magtours.com http://www.magtours.com NIK Šibenik, A. Šupuka 5 Tel. +385 22 / 338 550; 200 550; 200 551 Fax +385 22 / 338 540 e-mail: info@nik.hr http://www.nik.hr NORIS Šibenik, Stjepana Radiãa 55 Tel/Fax +385 22 / 213 422 PRAŽEN Šibenik, Fra Stjepana Zlatoviãa 8 Tel. +385 22 / 215 607 Fax 022 / 200 478 e-mail: prazen@si.t-com.hr

PRESTIGE TOURS Šibenik, Vladimira Nazora 9 Tel. +385 22 / 219 - 181 Fax: +'385 22 / 219 - 186 GSM: +385 (0)98 9768 449, 098 1764 130 e-mail: prestige.tours@si.t-com.hr anita.prestige@email.t-com.hr http://www.prestigetours.hr SLAPTOURS Šibenik, Žaborièka b.b. Tel. +385 22 / 311 460 Fax +385 22 / 311 470 e-mail: info@slaptours.hr http://www.slaptours.hr DISCOVER DALMATIA Miminac 21 Tel./ Fax +385 22 / 331 578 GSM: +385 91 / 890 7991 e-mail: info@discover-dalmatia.hr http://www.discover-dalmatia.hr Tel: 022/ 337 218


ZRAÈNA LUKA / "AIRPORT SPLIT" Kaštela, Cesta dr. Franje Tuðmana 96, HR-21216 Kaštel Štafiliã Tel: +385 (0)21 203 555 Fax: +385 (0)21 203 422 www.split-airport.hr ZRAÈNA LUKA ZADAR / "AIRPORT ZADAR" Zemunik Donji 23222 Tel: +385 (0) 23 205 800 Fax: +385 (0)23 205 809 E-mail: info@zadar-airport.hr, www.zadar-airport.hr BENZINSKE POSTAJE «INA»/ GAS STATIONS Šibenik, Ante Starèeviæa bb Tel: 022/ 213 431 - Magistrala 1, Ražine bb Tel: 022/ 335 824 - Magistrala 2, Njivice bb Tel: 022/ 215 018 - Obala osloboðenja bb Tel: 022/ 213 863

BENZINSKE POSTAJE «GSS»/ GAS STATIONS (GRCIÆ SERVIS STATION D.O.O.) Adresa: Put Bioca 15 , HR- 22000 Šibenik

PROMETNE INFORMACIJE/ TRAFFIC INFORMATION CROATIAN AUTO CLUB (HAK) Info: +385 1 4640800 Pomoæ na cesti / Help on the roads: 987 Web: www.hak.hr AUTOBUSNI KOLODVOR / BUS TERMINAL Drage 14, HR- 22000 Šibenik 060 368 368 ŽELJEZNIÈKA POSTAJA / TRAIN STATION HŽP, Train station Šibenik Fra Jerolima Milete bb, HR- 22000 Šibenik Tel: 022/ 333 696 022/ 332 580 www.hznet.hr JADROLINIJA FERRY STATION Obala dr. Franje Tuðmana bb, HR- 22000 Šibenik Tel: 022/ 213 468 Fax: 022/ 200 468 www.jadrolinija.hr

RENT A CAR EUROSAN D.O.O. Ivana Meštroviãa 5, HR- 22000 Šibenik Tel: 022/ 200 290 / Fax: 022/ 200 291 Mob: 091/ 2002 900 E-mail: euro-san@si.t-com.hr www. euro-san.hr IMEKO D.O.O. Poljana Maršala Tita 2, HR- 22000 Šibenik Tel: 022/ 331 555 / Fax: 022/ 331 548 Mob: 091/ 7266 535 / 091/ 8989 090 E-mail: imeko.carental@si.t-com.hr www.imeko.hr BUDGET RENT A CAR Trg Pavla Šubiãa I, br 1, HR- 22000 Šibenik Tel: 022/ 200 300 / Fax: 022/ 216 761 www.generalturist.com

TAXI BOAT NOA Zoran Mikulandra mob: 098 668 500

23


RESTORANI/ RESTAURANTS

24

Restoran Alpa Adresa: Kralja Tomislava 17, Šibenik Tel: 022/ 217 977 Restoran No. 4 Adresa: Trg Dinka Zvoroviæa 4, Šibenik, Tel: 022/ 217 517 Restoran Rivica Adresa: Obala dr. Franje Tuðmana 3, Šibenik, Tel: 022/ 212 691 Mob: 091/ 527 3039 Restoran Tinel Adresa: Trg puèkih kapetana 1, Šibenik, Tel: 022/ 331 815 Restoran Peškarija Adresa: Obala Palih omladinaca 10A, Šibenik, Tel: 022/ 217 797 Restoran Kanela Adresa: Obala dr. Franje Tuðmana, Šibenik, Tel: 022/ 214 986 Restoran Perkoviæ (MŽ) Adresa: Južna magistrala 8, Šibenik Tel: 022/ 242 691 Restoran Barun Adresa: Podsolarsko 66, Šibenik Tel: 022/ 350 666 Restoran Gradska vijeænica Adresa: Trg Republike Hrvatske 1, Šibenik, Tel: 022/ 213 605

Restoran Uzorita Adresa: Bana Josipa Jelaèiæa 50, Šibenik, Tel: 022/ 213 660 Kavana - restoran Meduliæ Adresa: Kralja Tomislava 9, Šibenik Mob: 091/ 253 0459, 098/ 484 632 Konoba i vinoteka Dalmatino Adresa: Fra Nikole Ružiæa 2, Šibenik Mob: 091/ 542 4808 E-mail: vinkosib@net.hr Restoran Villa Velebita Adresa: Srednja magistrala 1, Šibenik Tel: 022/ 214 410 Restoran Castello Adresa: Božidara Petranoviæa 8, Šibenik, Tel: 022/ 336 385 Web: www.castello.hr Konoba Pelegrin Adresa: Jurja Dalmatinca 1, Šibenik Tel: 022/ 213 701 Restoran Bramasole Adresa: Petra Nakiæa 1, Šibenik Mob: 098/ 195 3236 Buffet Penkala Adresa: Fra Jerolima Milete 17, Šibenik, Tel: 022/ 219 869 Buffet Šimun Adresa: Fra Jerolima Milete 17, Šibenik, Tel: 022/ 212 674

Restoran Grciæ Adresa: 113. Šibenske brigade HV-a 18, Šibenik, Tel: 022/ 214 488 Restoran Grciæ Adresa: 113. Šibenske brigade HV-a 18, Šibenik, Tel: 022/ 214 488 Restoran Torcida Adresa: Donje Polje, Tel: 022/ 565748 Restoran ZG Adresa: Cesta Šibenik - Split 164 , Donje Polje, Tel: 022/ 565 950 Restoran Bulin Adresa: Norilj 3, Danilo Tel: 022/ 779 757 Restoran Porat Adresa: Braæe Ivaanda 1, Zaton Tel: 022/ 485 294 Restoran Raslina Adresa: Put sv. Mihovila 1, Raslina Tel: 022/ 486 712 Restoran Marco Polo Adresa: Put sv. Mihovila bb, Raslina Tel: 022/ 486 704 Restoran Bilo Jaje Adresa: Kaprije, Tel: 022/ 449 822 Restoran Maèkova Lula Adresa: Zapadna obala 5, Kaprije Tel: 022/ 449 841

Konoba Šampjer Adresa: Istoèna obala, Kaprije Tel: 022/ 449 845 Konoba Šampjer Adresa: Istoèna obala, Kaprije Tel: 022/ 449 845 Konoba Toni Adresa: Istoèna obala 40, Kaprije Tel: 022/ 449 892 Restoran Visovac Adresa: NP Krka, Lozovac Tel: 022/ 778 537 Restoran Kalikuša Adresa: NP Krka, Lozovac Mob: 098/ 337 548 Restoran Krka - Belvedere restaurant Adresa: Autocesta A1, Most Krka Tel: 022/ 7857 459 Mob: 098/ 347 427, 099/ 212 2681 Restoran Dva Mornara Adresa: Zablaæe, Mob: 098/ 294 102 Restoran - pizzerija Zora Adresa: Zablaæe, Tel: 022/ 354 140 Konoba Kod Pipe Adresa: Zablaæe, Tel: 022/ 354 142 Pizzeria Viva Adresa: Frana Supila 7, Šibenik Tel: 022/ 331 707


Pizzeria Argola Adresa: Obala dr. Franje Tuðmana 4, Šibenik, Tel: 022/ 219 471 Pizzeria i caffe bar Bazen Adresa: Prilaz tvornici 3, Šibenik Tel: 022/ 218 134 Pizzeria Best Adresa: Žirjanska 12, Šibenik Tel: 022/ 216 506 Pizzeria Forum Adresa: Vladimira Nazora 7, Šibenik Tel: 022/ 218 646 Pizzeria Griè Adresa: Miminac 4, Šibenik Tel: 022/ 212 731 Pizzeria Kala Adresa: Zadarska 1, Šibenik Tel: 022/ 214 887 Pizzeria Kike Adresa: Jurja Šižgoriæa 1, Šibenik Tel: 022/ 330 141 Pizzeria i špageterija Atrij club Adresa: Obala dr. Franje Tuðmana 2, Šibenik, Tel: 022/ 213 443 Ugostiteljstvo Zora Adresa: Obala dr. Franje Tuðmana 4, Šibenik, Tel: 022/ 215 841

KORISNI LINKOVI/ HELPFUL LINKS TZ Šibensko - kninske županije Tourist Association of Šibenik-Knin County www.sibenikregion.com TZ Grada Vodica Tourist Association: Town of Vodice www.vodice.hr TZ Primošten Tourist Association: Municipality of Primošten www.tz-primosten.hr TZ Skradin Tourist Association: Town of Skradin www.skradin.hr TZ Murter Tourist Association: Municipality of Murter www.tzo-murter.hr TZ Jezera Tourist Association: Municipality of Jezera www.summernet.hr/jezera TZ Pirovac Tourist Association: Municipality of Pirovac www.tz-pirovac.hr

TZ Krapanj - Brodarica Tourist Association: Island of Krapanj www.tz-brodarica.hr TZ Grebaštica Tourist Association: Municipality of Grebaštica www.grebastica.com Udruga vodièa Šibenik Tourist Guide Association Kontakt/ contact: agencija/ agency Big mama big-mama@hi.htnet.hr St. Michael association of Guides http://mihovil-sibenik.tripod.com Antiques fair www. sibenik.antikviteti.net Šibensko - kninska županija Šibenik-Knin County www.sibensko-kninska-zupanija.hr Grad Šibenik Town of Šibenik www.sibenik.hr Javna ustanova Športski objekti Public agency of Sport’s objects www.sportski-objekti-sibenik.com

Poduzetnièka zona PODI Entrepreneur’s zone PODI www.podi-sibenik.com Poduzetnièki inkubator Šibenik Entrepreneur’s incubator Šibenik www.pin-sibenik.com 25 Meðunarodni djeèji festival International children’s festival www.mdf-si.org Šibensko kazalište Šibenik Theatre www.sibensko-kazaliste.hr Muzej grada Šibenika Šibenik Museum www.muzej-sibenik.hr Županijski radio Šibenik County radio Šibenik www.radiosibenik.hr Zelenilo d.o.o. www.zelenilo-sibenik.hr Društvo Šibenèana Association of Šibenik citizens www.drustvo-sibencana.hr Moto pub Šibenik www.motopub.net


www.sibenik-tourism.hr

TURISTIÈKO INFORMATIVNI CENTAR TOURIST INFORMATION CENTER Obala dr. Franje Tuðmana 5 tel: +0385(0)22 214 411, 214 448 fax: +0385(0)22 214 266 e-mail: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr TURISTIÈKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA ŠIBENIK TOURIST ASSOCIATION Fausta Vranèiæa 18, 22 000 Šibenik tel: +0385(0)22 212 075 fax: +0385(0)22 200 183 e-mail: tz-sibenik@si.t-com.hr

IZDAVAÈ: TURISTIÈKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA, Fausta Vranèiæa 18, 22 000 Šibenik tel: +0385(0)22 212 075; fax: +0385(0)22 200 183, e-mail: tz-sibenik@si.t-com.hr, www.sibenik-tourism.hr

Šibenik  

Sibenik tourist booklet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you