Page 9

Magdalena Filipczak Redakcja ArtPost-u zaprosiła mnie na swoje łamy w związku z moim debiutem w Carnegie Hall 18. marca 2020 roku. Dwa lata temu miałam okazję wystąpić tam pierwszy raz na koncercie laureatów US International Concerto Competition. Otrzymałam I nagrodę za wykonanie koncertu B. Brittena. W przyszłym roku będę mieć zaszczyt wystąpić przed nowojorską publicznością z wieczornym recitalem, co jest niesamowitym wyróżnieniem! Miałam możliwość występować w różnych miejscach w Europie, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA czy też Ameryce Południowej, jednak Carnegie Hall

Druga część Sonaty Debussiego to Fantazja i to ona będzie myślą prze-

to miejsce bardzo wyjątkowe, z wspaniałą historią począwszy od Ignacego

wodnią debiutu w Carnegie Hall, zawierającego jeszcze dwie inne Fantazje,

Jana Paderewskiego, który jako pierwszy wykonał tam recital. Występowali

Schoenberga i Schuberta! Z Schoenbergiem mam dość dziwną relację. Sama

i występują tu najsławniejsi muzycy z całego świata, przez co Carnegie Hall

nigdy nie wybrałam jego utworów, ale były mi proponowane do wykonania,

cieszy się ogromnym prestiżem.

zaczynając od Pierrot Lunaire. Na nagranie tego utworu dostałam zaprosze-

Na swój debiut przygotowuję utwory bliskie memu sercu, nie zabraknie

nie od ówczesnego dyrektora artystycznego Banff Arts Center w Kanadzie,

również polskiego akcentu w postaci skrzypcowego hitu Lutosławskiego

Henka Guittarta. Nagrywaliśmy w wersji oryginalnej. Grałam partię skrzypiec

„Subito”, który znalazł się na mojej debiutanckiej płycie „Essence of Violin”

i altówki. Potem nagrałam jeszcze inne dzieła kameralne Schoenberga

nagranej wspólnie ze znakomitą polską pianistką Agnieszką Kozło oraz

również na zaproszenie Banff Center. Natomiast w zeszłym roku Amery-

szwedzkim gitarzystą Martinem Fogelem. Innym utworem, który wykonam,

kański Festiwal Yellow Barn, który obchodził w tym roku swoje 50-lecie,

będzie mało znana „perełka” Benjamina Brittena „Reveille” („Pobudka”).

zaprogramował wspomnianą Fantazję Schoenberga i poprosili mnie, żebym

Jest to wirtuozowska miniatura dedykowana Hiszpanowi, Antoniemu Brosie,

się jej nauczyła. Jest to dzieło dodekafoniczne, rzadko grywane ze względu

który dokonał premier wszystkich utworów skrzypcowych Brittena. Wirtuoz

na trudności techniczne jak i strukturalne. Słuchając paru „współczesnych”

ten miał problem ze wczesnym wstawaniem, a co za tym idzie z porannym

wykonań tego dzieła, nie byłam do niego przekonana, a po pracy nad nim

ćwiczeniem. Utwór zatem jest Brittenowskim żartem odzwierciedlającym

odkryłam, że jest to tak naprawdę muzyka wiedeńska, romantyczna, z wal-

poranne rozgrywanie wirtuoza. Niebawem ukaże się online video „Reveille”

cem, i to staram się przekazać w mojej interpretacji.

nagrane wspólnie z moim bratem pianistą, Łukaszem. Twórczość Brittena,

Fantazja Schuberta C -dur, D. 934 będzie głównym punktem recitalu w Car-

którą poznałam dzięki mieszkaniu już od 15 lat w Londynie, jest mi bliska,

negie Hall. Jest to arcydzieło, do którego inspiracją była pieśń Schuberta „Sei

w szczególności wcześniej wspomniany, jego wyjątkowy Koncert skrzypcowy

mir gegrüst”. Oprócz gry na skrzypcach zawsze interesował mnie śpiew.

Op. 15. Mam nadzieję, że coraz więcej odważnych orkiestr oraz dyrygentów

W liceum muzycznym miałam emisję głosu, a potem w Londynie studio-

będzie włączać to nadzwyczajne dzieło do swoich koncertowych programów.

wałam krótko jazz i przez 5 lat nadprogramowo śpiew klasyczny. Skrzypce

Sonata skrzypcowa Debussiego, bogata w różne barwy, również znajdzie

i głos mają dużo wspólnego. Przy graniu Mozarta i Schuberta struny skrzy-

się w recitalu. Jedną z właściwości jakie mnie przyciągają w muzyce, jest

piec należy traktować jak struny głosowe. Czasem dla rozrywki publiczności

dźwięk. Nie chodzi mi o taki generalny, ładny dźwięk, tylko sposoby jego

gram recitale łączone. Wykonuję utwory skrzypcowe zainspirowane pieśnią,

przeobrażania, różne kolory i przede wszystkim ich odcienie odzwierciedla-

którą najpierw śpiewam. Na recitalu w Concertgebouw z Fantazją Schuber-

jące rozmaite stany emocjonalne. Twórczość Debussiego pozwala na odkry-

ta, pieśń zaśpiewałam na bis ku zaskoczeniu i uciesze publiczności!

wanie subtelnych różnic na poziomie odcieni, co stanowi duże wyzwanie

Wyjechałam do Londynu ze względu na studia u wybitnego, polskiego

dla wykonawców. Sonatę tę będę mieć przyjemność nagrać już na początku

skrzypka Krzysztofa Śmietany na uczelni Guildhall School of Music, która

października ze światowej sławy węgierskim pianistą Peterem Franklem.

przyznała mi stypendium. Dwa late temu otrzymałam stypendium na unikal-

Bardzo lubię takie międzypokoleniowe współprace w muzyce, dzięki którym

ny doktorat dla wykonawców, DMA in Performance w CUNY Graduate Cen-

dużo uczę się od starszych, bardziej doświadczonych muzyków. Ostatnio

ter w Nowym Jorku oraz ich prestiżową nagrodę Fellowship na 5 lat, którą

miałam możliwość zagrać w duecie ze znanym polskim wiolonczelistą

otrzymuje tylko dwóch muzyków rocznie. Od tego czasu żyję miedzy Europą

Romanem Jabłońskim, który nota bene chodził do tego samego Liceum Mu-

a Stanami Zjednoczonymi, do których już od 2010 roku przyjeżdżam grać.

zycznego w Gdańsku co ja! Na Festiwalu w Szczecinie tego lata zagraliśmy

Do Ameryki pierwszy raz zostałam zaproszona na Norfolk Festival Uniwersy-

m. in. świetny duet na skrzypce i wiolonczelę ojca pana Jabłońskiego Henryka Hubertusa Jabłońskiego, który jest dla mnie repertuarowym odkryciem!

tetu Yale jako stypendystka londyńskiej English Speaking Union. Dzięki stypendium CUNY Grad Center mam okazję doskonalić swoją grę

Na mojej przyszłej płycie znajdzie się również Sonata Ravela z wirtuozow-

u dwóch znanych, amerykańskich skrzypków, założyciela legendarnego Cle-

skim Perpetuum Mobile oraz nadal rzadko wykonywane arcydzieło Roberta

veland String Quartet, Donalda Weilersteina oraz Daniela Phillipsa, którego

Schumanna II Sonata skrzypcowa d-moll, Op. 121. Jestem podekscytowana

jestem asystentką w Queens College na czas doktoratu.

projektem nagrania z Peterem Franklem, ze świetną ekipą w Europejskim

Urodzona i wychowana w Polsce, jestem z nią silnie związana. Gdziekolwiek

Centrum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Dźwiękiem zajmą się eks-

jestem na świecie czuję się jej muzycznym ambasadorem i kontakt z Polonią

perci tej dziedziny, Andrzej Sasin oraz Aleksandra Nagórko, laureaci nagród

jest dla mnie niezwykle ważny! Mam nadzieję, że nie zabraknie Polaków

Grammy. Producentem natomiast będzie Judith Sherman, dziesięciokrotna

pośród publiczności 18. marca 2020 w Carnegie Hall! n

laureatka nagrody Grammy.

www.magdalenafilipczak.com

9

Profile for Artpost

ArtPost 5/2019  

ArtPost 5/2019  

Profile for artpost
Advertisement