Page 7

dla jednej organizacji, takiej jak opera czy teatr, ale dla każdego, kto chciał

oferowana bezpłatnie, odgrywają kluczową rolę w wypełnianiu misji Car-

go wynająć. Koncepcja ta ma zastosowanie do dziś. Organizatorem około

negie Hall, jaką jest działalność non profit nakierowana na prezentowanie

jednej trzeciej wydarzeń jest Carnegie Hall Corporation, która decyduje wów-

przeobrażającej mocy muzyki jak najszerszej publiczności.

czas o doborze artystów. Pozostałe dwie trzecie wydarzeń to inicjatywy róż-

Misję tę widać w programach prezentowanych w szkołach we wszystkich

nych podmiotów i producentów, wynajmujących sale na własne prezentacje.

pięciu dzielnicach Nowego Jorku oraz na terenie kraju, w programach doskonalących dla nauczycieli muzyki odbywających się na terenie kraju,

Carnegie Hall to nie tylko muzyka, jest to też miejsce kongresów

w działalności trzech młodych zespołów Carnegie Hall składających się

i wystąpień. Proszę powiedzieć nam o tej części działalności.

z wybitnych nastoletnich muzyków, w popołudniowych i weekendowych za-

Od 1891 r., kiedy Carnegie Hall została otwarta cechuje się wyjątkową

jęciach muzycznych dla nastolatków oraz kursach mistrzowskich z udziałem

akustyką. Bez większego wysiłku dźwięki docierają ze sceny do ostatnich

wiodących artystów przeznaczonych dla młodych muzyków. Carnegie Hall

rzędów balkonu. Sala ma 2804 miejsca siedzące i dodatkowo miejsca

każdego roku prezentuje również dziesiątki bezpłatnych koncertów w dziel-

stojące dla prawie 500 dodatkowych osób na różnych poziomach. Cechy te

nicach Nowego Jorku, także dla widzów umieszczonych w placówkach

sprawiają, że Carnegie Hall jest doskonałym miejscem dla polityków, którzy

medycznych, ośrodkach kuracyjnych, zakładach poprawczych itp.

kandydują na urzędy, naukowców i badaczy, którzy dzielą się swoimi odkryciami, autorów, którzy czytają swoje dzieła, czy dla przywódców religijnych

Jako czasopismo muzyczne z Polski musimy oczywiście zapytać

przekazujących swoje myśli. Odbywały się tu zgromadzenia, ceremonie

o polskich muzyków, którzy zaprezentowali się w Carnegie Hall. Już

wręczenia dyplomów, debaty, pokazy taneczne, czy wydarzenia charytatyw-

w 1891 roku swój debiutancki koncert na amerykańskim kontynencie

ne. Różnorodność ta jest unikatowa na skalę światową.

miał Ignacy Jan Paderewski. W ostatnich latach zaprezentowali się tu tacy muzycy jak: Rafał Blechacz, Piotr Anderszewski czy Piotr Beczała.

Na kolejne pytania odpowiedziala Synneve Carlino, rzeczniczka prasowa

W Waszej sali miały miejsce prawykonania kompozycji Krzysztofa Pen-

Carnegie Hall.

dereckiego przez Emanuela Ax i Anne-Sophie Mutter. Który z polskich

Jakie są formy edukacji w Carnegie Hall?

muzyków szczególnie został w pamięci amerykańskiej publiczności?

Oprócz 170. przedstawień, które Carnegie Hall prezentuje na swoich

To trudne porównać reakcję widzów na tych wszystkich wspaniałych arty-

scenach każdego sezonu, programy edukacyjne tworzone przez Weil Music

stów! Publiczność przychodzi do Carnegie Hall, żeby posłuchać najlepszych

Institute, należący do Carnegie Hall, mają społeczny i edukacyjny wpływ na

artystów z całego świata, a Polska, ze swoją bogatą muzyczną tradycją, była

ponad 600.000 ludzi rocznie – w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych,

dobrze reprezentowana przez muzyków i kompozytorów, którzy występo-

a także w wielu innych krajach. Przedsięwzięcia te, których większość jest

wali w Carnegie Hall na przestrzeni lat.

Isaac Stern Auditorium / Ronald O. Perelman Stage, fot. © Jeff Goldberg / Esto

7

Profile for Artpost

ArtPost 5/2019  

ArtPost 5/2019  

Profile for artpost
Advertisement