Page 31

Na koncertach zabrzmi także muzyka ludowa. Być może decyzja o uwzględnieniu w programie festiwalu muzyki tradycyjnej jest trochę kontrowersyjna. Zdecydowaliśmy się jednak na zorganizowanie koncertu z polską twórczością ludową z południa kraju. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na wojnę, zmianę granic i przemiany społeczne w latach 50. mamy problem związany z wykorzenieniem naszej tradycji, a co za tym idzie z umiejscowieniem jej na konkretnych miejscach na mapie. Na festiwalu pojawi się także po raz kolejny pochodzący z Sycylii wiolonczelista Giovanni Sollima, który podczas swojego koncertu wykona między innymi swoje opracowania włoskiej muzyki tradycyjnej. Muzykę epoki baroku reprezentować będą kompozycje Domenica i Alessandra Scarlattich, Antonia Vivaldiego oraz Mikołaja Zieleńskiego. Przypadek tego kompozytora jest szczególnie ciekawy, gdyż wystąpi Pan wówczas także w roli dyrygenta. Co inspiruje Pana w jego muzyce?

Zubin Mehta, fot. Oded Antman

Zawsze staram się umieszczać w programach Wratislavii Cantans dzieła

Tegoroczną edycję festiwalu zwieńczy wykonanie Porgy and Bess

polskich kompozytorów, które chętnie nagrywam także z Wrocław Baro-

Georga Gershwina. W jaki sposób to dzieło łączy się z ideą Południa?

que Ensemble. Zieleński jest tajemniczą postacią, o której wiemy bardzo

W przypadku tej opery dzieje się to w dwojaki sposób. Kompozytor podjął

niewiele. Nie znamy dat narodzin i śmierci artysty, wiemy jedynie, że przez

w niej problematykę czarnoskórej ludności zamieszkującej Stany Zjedno-

pewien czas związany był z Łowiczem. Jednak publikował w Wenecji,

czone. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z dychotomią pomiędzy

a jego utwory wykazują silne wpływy twórczości działających tam kompo-

północą tego kraju, a jego południową częścią, gdzie niewolnictwo,

zytorów. Zieleński wykorzystywał technikę polichóralną, a w jego dziełach

a następnie segregacja rasowa, trwały o wiele dłużej. Po drugie Gershwin

liturgicznych pojawiają się także instrumenty, w tym cynki i puzony.

nawiązał w swojej kompozycji do jazzu, który ma przecież korzenie w mu-

Z obszernego, bo obejmującego ponad sto kompozycji zbioru ofertoriów

zyce afrykańskiej, wszelkie południowe skojarzenia są więc jak najbardziej

i komunii, przeznaczonych na cały rok liturgiczny, wybrałem kilkanaście

na miejscu.

utworów. W programie znajduje się też dzieło skrajnie odmienne – rozbudoZarówno twórczość Scarlattich jak też Vivaldiego kojarzy się głów-

wana wokalno–instrumentalna III Symfonia Mahlera.

nie z muzyką instrumentalną, natomiast podczas festiwalu usłyszy-

Inspiracją do powstania tego dzieła był pobyt kompozytora wśród wspa-

my ich dzieła wokalno-instrumentalne.

niałej przyrody Alp, wyznaczających dla nas granicę pomiędzy Północą

Wybór repertuaru wynika z profilu festiwalu, skupionego na muzyce wo-

a Południem. Celem festiwalu jest dawanie naszej publiczności drogo-

kalnej. Nie możemy jednak zapominać, że zarówno Scarlatti, jak i Vivaldi

wskazów, pokazywanie mnogości perspektyw, stąd też wynika wybór tak

byli w swoich czasach bardzo cenionymi twórcami muzyki wokalnej – oper

zróżnicowanego repertuaru. Daje on odbiorcom możliwość podjęcia samo-

i oratoriów. Jest to twórczość ciągle jeszcze nie do końca doceniona,

dzielnych poszukiwań. Serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa

dobrze więc że Giovanni Antonini podejmuje się jej popularyzacji. Robi to

w koncertach tegorocznej edycji festiwalu Wratislavia Cantans!

zresztą od wielu lat, a w tym kontekście warto przywołać jego nagrania z Cecilią Bartoli.

Z Andrzejem Kosendiakiem rozmawiał Oskar Łapeta. n

Israel Philharmonic Orchestra & Zubin Mehta

WYDARZENIE POD PATRONATEM MEDIALNYM ARTPOST

31

Profile for Artpost

ArtPost 5/2019  

ArtPost 5/2019  

Profile for artpost
Advertisement