Page 1

เกษตรกรยุคใหม‹กับ

ประสบการณปลูกอŒอยกว‹า 30 ป‚

คุณอุดร ทองอ‹อน เกษตรกรอำเภอท‹าม‹วง จังหวัดกาญจนบุร� นับเปšนเกษตรกรยุคใหม‹ ที่ชอบหาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปลูกพ�ชในไร‹ ของตน เร��มช‹วยที่บŒานเพาะปลูกตั้งแต‹สมัยอยู‹ชั้นประถมจนถึงป�จจ�บัน รวมกว‹า 30 ป‚มาแลŒวที่ทำเกษตรกรรม คุณอุดรใชŒเทปน้ำหยดไทยธารา และเทปน้ำหยดมาสเตอรดร�ฟ ในการปลูกอŒอย ขŒาวโพด ถั่วฝ˜กยาว ดŒวยพ�้นที่กว‹า 160 ไร‹ คุณอุดรเร��มใชŒเทปน้ำหยดราวป‚ 2552 โดยตอนนั้นเปšนรุ‹นฝ˜งดินหลังจาก นั้นเปล�่ยนไปใชŒแบบราคาถูกของจ�นป‚แรกใชŒงานดี ป‚สองมามีป�ญหา สายแตกหมด และสุดทŒายมาใชŒเทปน้ำหยดไทยธารากับมาสเตอรดร�ฟจนถึงป�จจ�บัน “ เทปน้ำหยดไทยธารานั้นใชŒมาไดŒ 5-6 ป‚แลŒว พ�่งจะเปลี่ยนใหม‹ สายไม‹ ไดŒมีป˜ญหาอะไรเลย เพ�ยงแค‹ว‹าน้ำที่คุณอุดรใชŒเปšนน้ำบาดาลทำใหŒเกิดคราบหินปูนอุดตัน แต‹ว‹า..เมื่อเทียบกับ ราคาที่ซื้อกับระยะเวลาการใชŒที่ 5-6 ป‚แบบนี้ ถือว‹าเกินคุŒม ! ” การปลูกพ�ชของคุณอุดร เนŒนปลูกผักดŒวย ปลูกอŒอยดŒวย เพราะปลูกอŒอย 1 ป‚เก็บผลผล�ตไดŒ 1 ครั้งปลูกขŒาวโพด 2 เดือนเก็บผลผล�ตครั้ง มีเง�นมาหมุนเว�ยนครอบครัวตลอดป‚ ทั้งยังทำใหŒดินไม‹ เส�่อมสภาพ เนื่องจากปลูกพ�ชชนิดเดียวซ้ำอีกดŒวย อย‹างถั่วฝ˜กยาวเก็บผลผล�ตไดŒทุกวัน เก็บไดŒวันละ ประมาณ 200 กิโลกรัมต‹อครั้งต‹อวัน เก็บผลผล�ตไดŒต‹อเนื่องนาน 2 เดือน โดยมีคนมารับซื้อผลผล�ต ถึงหนŒาบŒาน ลักษณะการดูแลพ�ชผักนั้น จะเปšนการดูแลกันเองในครอบครัวไม‹จŒางแรงงานเนื่องจาก ตŒนทุนสูงค‹าจŒางแรงงานก็สูง กำไรที่ไดŒก็ ไม‹เหล�อ การใชŒน้ำหยดก็มีส‹วนช‹วยประหยัด ตŒนทุนส‹วนหนึ่ง น้ำหยดทำใหŒประหยัดแรงงานเพราะไม‹ตŒองคอยเฝ‡าตอนใหŒน้ำ และยัง ใหŒปุ‰ยไปกับน้ำหยดไดŒ ไม‹เปล�องแรงงานประหยัดตŒนทุน เพราะใหŒปุ‰ยตรงจ�ดทั้งยังลด วัชพ�ชไม‹ใหŒข�้นระหว‹างแถวปลูกไดŒอีกดŒวย ประโยชนที่คุณอุดรไดŒรับจากการใชŒน้ำหยดเพ�่อใหŒ หนาพิเศษสุด 0.24 ม.ม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม 100 % เพ�่อนเกษตรกรไดŒลองใชŒคือ คุณอุดร ทองอ‹อน เกษตรกรยุคใหม‹

(9.5mil)

4).ประหยัดยากำจัดวัชพ�ช เพราะหากฉีดยา 1).ประหยัดน้ำ 2).ประหยัดแรงงาน คลุมหญŒาถŒาใชŒน้ำลาดน้ำก็พายาไปดŒวยหมด 3).ประหยัดเวลา 5).ช‹วยใหŒผลผล�ตสม่ำเสมอ เพราะน้ำที่ไดŒค‹อน ขŒางเท‹ากัน

คุณอุดร ทองอ่อน เกษตรกรยุคใหม่กับประสบการณ์ปลูกอ้อยกว่า 30 ปี  

คุณอุดร ทองอ่อน เกษตรกรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ที่ชอบหาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปลูกพืชในไร่ของตน เริ่มช่วยที่บ้านเพ...

คุณอุดร ทองอ่อน เกษตรกรยุคใหม่กับประสบการณ์ปลูกอ้อยกว่า 30 ปี  

คุณอุดร ทองอ่อน เกษตรกรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ที่ชอบหาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปลูกพืชในไร่ของตน เริ่มช่วยที่บ้านเพ...

Advertisement