Page 1

วิธีเลือกซื้อเทปน้ำหยดที่ดี ดูได้จากอะไรบ้าง

1

?

?

ความหนาจริงตรงตามสเปกสินคาทีร่ ะบุ บนปาย ใชเวอรเนียวัดความหนาของ เทปน้ำหยด

2 ความยาวจริงตรงตามสเปกสินคา ที่ระบุบนปาย

3 เสนผานศูนยกลางตรงตามมาตรฐาน เทปน้ำหยดซึ่งมีขนาด 16 มิลลิเมตร

4

ระยะหางระหวางหัวน้ำหยด (กิ๊บ) ตรงตามสเปก สินคาที่ระบุ กิ๊บเหนียวนุม ไมหักงาย ไมหลุดงาย ผลิตไดมาตรฐาน ทำใหน้ำหยด หยดสม่ำเสมอ

ดพลาสติกใหม 100 % มีสาร 5 ผลิAntiตจากเม็ oxidation และมีสารกันแดด UV Protection


วิธีเลือกซื้อเทปน้ำหยดที่ดี ดูได้จากอะไรบ้าง

1

?

?

ความหนาจริงตรงตามสเปกสินคาทีร่ ะบุ บนปาย ใชเวอรเนียวัดความหนาของ เทปน้ำหยด

เครื่องวัดความหนา กดรับชมวีดีโอ


วิธีเลือกซื้อเทปน้ำหยดที่ดี ดูได้จากอะไรบ้าง

2

?

?

ความยาวจริงตองตรงสเปกสินคาที่ระบุบนปาย ตรวจสอบไดโดย เวลาที่วางเทปเราสามารถสังเกตุ และวัดตัวเทปเพื่อใหมั่นใจวาได ความยาวที่ถูกตอง ถึงแมจะมีการรับประกันความยาวสินคา แต เราก็ควรวัดความยาวจริงเพื่อพิสูจนใหแนชัด เพื่อไมขาดทุนคา เทปน้ำหยด โดยเฉพาะเมื่อตองซื้อเทปจำนวนมาก *** น้ำหนักมากไมไดหมายถึงความยาวมาก เม็ดพลาสติก ใหมบางตัวมีนำ้ หนักเบากวาเม็ดพลาสติกเกา เทปน้ำหยด บางชนิดผสมแปง (TALCUM) ทำใหมนี ำ้ หนักมากขึน้ แต สายจะกรอบงายขึน้ เชนกัน แกนของเทปบางรุน เปนแกน ใหญมนี ำ้ หนักมาก ดังนัน้ น้ำหนักไมสามารถบงชีค้ ณ ุ ภาพ ความยาวและความหนาได ***

ควรวัดความยาวเทปดวยตัวเอง อยาเชื่อสเปกบนปาย หรือการ โฆษณา ตองตรวจสอบดวยตัวเอง ตัวอยางเชน เทปน้ำหยดยี่หอ A เทปน้ำหยดยี่หอ B วัดไดจริง 1,000 เมตร วัดไดจริง 780 เมตร

กดรับชมวีดีโอ

A

B

1,000 เมตร

1,000 เมตร

เทปไดครบไมขาดทุนใชแลวคุม

เทปไดไมครบขาดทุน 220 เมตร

เทปน้ำหยดยี่หอB 1 มวน ขาดไปมวนละ 200 เมตร หากซื้อเทป 100 มวนจะขาดไป 20,000 เมตร


วิธีเลือกซื้อเทปน้ำหยดที่ดี ดูได้จากอะไรบ้าง

3

?

?

ขนาดเสนผานศูนยกลาง เทปน้ำหยด มาตรฐานจะมีขนาด 16 มิลลิเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลางของเทปน้ำหยดมาตรฐาน

16 มม.

มีขนาด 16 มิลลิเมตร (ขนาดทอจริงมีขนาด 16.5 มิลลิเมตร) ในปจจุบันเทปน้ำหยดบางยี่หอ จะผลิตเทปน้ำหยดใหมีขนาดเสนผาน ศูนยกลาง ที่เล็กกวาขนาดมาตรฐาน (อยูที่ประมาณ 15.5 มิลลิเมตร) เนือ่ งจากการทำเทปน้ำหยดใหมขี นาดเล็กลง ชวยประหยัดเม็ดพลาสติก ที่นำมาผลิต ทำใหตนทุนการผลิตลดต่ำลง ราคาถูกกวาเทปน้ำหยดรุน ที่ไดมาตรฐาน

*** ขอเสีย ของเทปน้ำหยดที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ไมไดมาตราฐาน

เวลานำไปใชสวมเขากับอุปกรณวาลว หรือ ขอตอ จะใสไดยากกวาเมือ่ เทียบกับรุน เทปน้ำหยดทีไ่ ดมาตรฐาน อีกทัง้ เนือ่ งจากขนาดเทปน้ำหยด เล็กลง จะสงผลในเรือ่ งแรงดัน และปริมาณน้ำในทอ เทปน้ำหยดจะลด ลง ทำใหพืชผลไดปริมาณน้ำไมเพียงพอในระยะเวลาการใหน้ำเทาเดิม


วิธีเลือกซื้อเทปน้ำหยดที่ดี ดูได้จากอะไรบ้าง

4

?

?

ระยะหางระหวางหัวน้ำหยด (กิบ๊ ) ตรงตามสเปกสินคาทีร่ ะบุ ไว กิ๊บเหนียวนุม ไมหักงาย ไมหลุดงาย ผลิตไดมาตรฐาน ทำใหน้ำหยด หยดสม่ำเสมอ ทางเดินน้ำรุนเทปกลม (กิ๊บ) ทำจากพลาสติกใหมอยางดี เนื้อนุมใชไดทนทาน ทางเดิน น้ำกวาง หยดดี

ดานหนา ดานหลัง

ตรวจเช็คระยะหางระหวางกิ๊บ ใหตรงตามสเปกสินคาที่ระบุ หากระบุ ระยะหยดที่ 30 ซม. ก็ควรเปน 30 ซม.เทากัน ไมหางมากกวากัน

A

30 ซม.

30 ซม.

B

ในปจจุบันมีบางยี่หอที่ผลิต ระยะหยด 33 ซม.หรืออื่น (แตระบุหนามวนมาวาระยะ หยด 30 ซม.)

1,000 เมตร

1,000 เมตร

ระยะของกิ ๊ปจริง 30เมตร ซม. เทปน้ ำหยด 1000 ระยะหยด 30 cm (0.3 m) จะมีกิ๊บทั้งหมด 3,333 ตัว

ระยะของกิ๊บบางยี่หอ 33 ซม.

เทปน้ำหยด 1,000 เมตร ระยะหยด 33 cm (0.3. m) จะมีกิ๊บทั้งหมด 3,030 ตัว จำนวนกิ๊ปในมวนหายไป 300 ตัว หากระยะหางระหวางกิ๊บมากกวาที่ระบุไว หัวกิ๊บนอยจะมีีผลตอปริมาณน้ำที่ปลอยใน ไรปริมาณน้ำที่ไดนอยลง ซึ่งสงผลตอความตองการน้ำของพืช เนื่องจากปริมาณน้ำจะ แตกตางกันถึง 900 ลิตรตอชั่วโมง (ถาสเปคน้ำหยด 3 ลิตรตอชั่วโมงตอจุด)


?

วิธีเลือกซื้อเทปน้ำหยดที่ดี ดูได้จากอะไรบ้าง

5

?

ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม 100 % เหนียว มีสาร Anti oxidation และมีสารกันแดด UV Protection เนื้อเทปเมื่อนำไปสองกับแดด เทปตองมีผวิ เรียบเนียน มันเงา ไมมรี อยขรุขระ เมือ่ ลองดึงเทป ตัว เทปจะเหนียวยืดหยุนดี เมื่อตากแดดจะไมเปราะแตกงาย

ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม 100 %

UV

เหนียว ทนแดด สายไมกรอบงาย มีสาร Anti oxidationและ UV Protection

วิธีเลือกซื้อเทปน้ำหยดที่ดี ดูได้จากอะไรบ้าง?  

โดยบริษัท กสิพันธารัต จำกัด 1.ความหนาจริงตรงตามสเปกสินค้าที่ระบุบนป้าย ใช้เวอร์เนียวัดความหนาของเทปน้ำหยด 2.ความยาวจริงตรงตามสเปกสินค้าที่ระ...

วิธีเลือกซื้อเทปน้ำหยดที่ดี ดูได้จากอะไรบ้าง?  

โดยบริษัท กสิพันธารัต จำกัด 1.ความหนาจริงตรงตามสเปกสินค้าที่ระบุบนป้าย ใช้เวอร์เนียวัดความหนาของเทปน้ำหยด 2.ความยาวจริงตรงตามสเปกสินค้าที่ระ...

Advertisement