Page 1

................., ..............20....

WNIOSEK O WYDANIE KODU AUTHINFO

Dane właściciela domeny

:

Pełna nazwa abonenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres siedziby / zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP/REGON/PESEL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reprezentant*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon kontaktowy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosze o wydanie kodu AuthInfo dla domeny :

www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nazwa domeny Jednocześnie potwierdzam, że nie dokonam transferu domeny do innego Operatora przed spełnieniem warunków promocji ( regulamin znajduje się na stronie http://home.pl/regulaminy ) .

Pieczęć firmowa***

Czytelny podpis reprezentanta(ów)

Kod AuthInfo zostanie przesłany na adres email dysponenta domeny ( podany w panelu administracyjnym domeny: https://home.pl/setup )

* reprezentant – osoba(y) umocowana(e) do składania oświadzczeń woli w czynnościach przekraczjących zakres zwykłego zarządu w imieniu obecnego Abonenta. Wraz z niniejszym wnioskiem prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających sposób reprezentowania Abonenta (w zależności od rodzaju podmiotu może to być np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej, KRS). Wyjątek stanowi abonent, który jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej składa oświadczenie w swoim imieniu. ** Adres korespondencyjny – Prosimy wypełnic w przypadku, gdy adres jest inny od adresu siedziby/zamieszkania strony przejmującej nazwe domeny. *** Pieczęć firmowa – w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna prosimy o przesłanie ksero dowodu tożsamości ( strona ze zdjęciem ). strona wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie informacji przekazanych we wniosku i załącznikach.

Wniosek o wydanie authinfo domeny (home.pl)  

wniosek o wydanie kodu dla domeny (authinfo)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you