Page 1

"   ! # $%  (  ! ' $ ( )* )

, - $. ,$/ 

INSIDE BANPADANG B U S I N E S S

N A M E

 

  

บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) ต.หนองอิรุณ

 

2

  

2

  

2

 

3

 

4

 

5

 !

6

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยการต้อนรับของ นางสาวกมล หงประสิทธิ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) คณะครู นักเรียน และ ชาวบ้านป่าแดงอย่างล้นหลาม เพื่อให้นักเรียน ได้รว่ มประกาศตัวเป็นพุทธมามกะ น้อมรับ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไป พร้อมกันนี้

นายอําเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี ได้ให้เกียรติเป็น

มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี

ประธานเปิด โครงการอาหารใจ อาหารกาย

แต่ยากจนจํานวนมาก อีกทัง้ ตัง้ โรงทานอาหาร

ใต้รม่ พระบารมี ตามแนวทางแห่ง

กลางวันจากคณะผูป้ กครองและผู้ใจบุญให้

พระพุทธศาสนา โดยคณะสงฆ์อําเภอบ้านบึง

น้องๆ นักเรียนได้เลือกรับประทานกันอย่าง

ร่วมกับ นายอําเภอบ้านบึงและชมรมกํานัน

เต็มที่

ผู้ใหญ่บา้ น ที่ศาลาพิธชี ั่วคราว โรงเรียน

Secondary Story Headline This story can fit 75-125 words. Your headline is an important part of the newsletter and should be considered carefully. In a few words, it should accurately represent the contents of the story and draw readers into the story. Develop the headline before you write the story. This

way, the headline will help you keep the story focused. Examples of possible headlines include Product Wins Industry Award, New Product Can Save You Time!, Membership Drive Exceeds Goals, and New Office Opens Near You.

News Letter  
News Letter  

จดหมายข่าว ทดสอบ (ฉบับทดลอง)

Advertisement