Page 1

The Palmistry ชีวิตที่อยู่ในมือ หัตถศาสตร์หรือการพิจารณามือ เป็นการพยากรณ์ที่เรียกว่านร ลักษณ์ศาสตร์ แปลว่าการทำานายจากการพิจารณาอวัยวะ ร่างกาย การทำานายลายมือนั้นเป็นที่พบเห็นและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย สามารถพยากรณ์ได้ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันมากมาย เพราะแค่เพียงดูจากมือก็สามารถที่จะบอกเรื่องราวต่างๆของ ชีวิตได้ แต่การทำานายลายมือนั้นไม่ใช่เพียงแต่พิจารณาดูลาย เส้นต่างๆในมือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงทุกสิ่งทุก อย่างที่เกี่ยวกับมือทั้งหมด เช่น นิ้วมือ ขนาดรูปร่างของมือ ลักษณะมือ เล็บมือ และอื่นๆอีกมากมายที่จะได้กล่าวในลำาดับต่อ ไป มือธาตุต่างๆ มือธาตุดิน เป็นมือทีด ่ ูหนักแน่นและหนา นิ้วมือสั้นและหยาบ ฝ่ามือรูปทรงสี่เหลี่ยม เส้นในฝ่ามือมีไม่มากแต่มีความลึก มือธาตุ


ดินมักเป็นของคนที่เกิดภายใต้หนึ่งในราศีดิน คือ มังกร พฤษภ และกันย์ เป็นคนที่มีความสมดุลดีและมีเหตุผล เป็นนักแก้ปัญหา ที่ดี มีความฉลาด มีความมั่นใจในการติดต่อกับผู้อื่น และมีความ สามารถในการสืบเสาะการปลอมแปลงหรือโกหก ผูกพันกับ มิตรภาพส่วนบุคคล มีความอุทศ ิ ตนสูง ลักษณะของธาตุดิน ต้องการความมั่นคงในชีวิตและมักรู้สึกต้องการการยอมรับ เป็น คนไม่กลัวอะไรเลยหรือไม่ก็ทำาด้วยจิตใจที่หนักแน่น ซือ ่ สัตย์ ทำางานหนักเพื่อให้ถึงเป้าหมาย มือธาตุนำ้า บุคคลมือธาตุนำ้ามีนิ้วมือและฝ่ามือยาว มีเส้นต่างๆ ปรากฎมากมายแต่ไม่ค่อยสมำ่าเสมอ เป็นคนที่เกิดภายในหนึ่งใน ราศีนำ้า คือ มีน กรกฎ และพิจิก เป็นคนเจ้าอารมณ์ด้วยบุคลิกที่ อ่อนไหวและเฉลียวฉลาด มักมีหัวศิลปะ ลึกลับ สนใจเรื่องลี้ลับ คนเหล่านี้รักดนตรีศิลปะ วัฒนธรรม และมองหามิตรภาพ มี ความรู้สึกต้องการใครสักคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเติมเต็มชีวิต ของตน มือธาตุลม มีโครงสร้างมือที่แข็งแรงด้วยนิ้วมือยาวและฝ่ามือ กว้าง มีเส้นที่ชัดเจน มือธาตุลมมักเป็นของผู้ที่เกิดภายในหนึ่ง ในราศีลม คือ กุมภ์ เมถุน และตุลย์ เป็นผู้มีปัญญาดี และเป็น เจ้าของจิตใจที่สมดุล เป็นพวกที่มีการศึกษาดี ไม่ค่อยอ่อนไหว ในสิ่งกระตุ้นต่างๆ ต้องการความจริงเพื่อช่วยในการตัดสินใจ มองหาความท้าทาย เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง มีความเป็นอิสระ ภาพ ต้องการความพึงพอใจในชีวิต


มือธาตุไฟ เป็นมือแห่งพลกำาลังด้วยโครงสร้างนิ้วและฝ่ามือยาว มีเส้นที่มีชีวิตชีวา มือไฟจะเป็นคนที่เกิดภายใต้หนึ่งในราศีไฟ คือ เมษ สิงห์ และธนู บุคคลเหล่านี้มีสัมผัสที่หก และปฎิบัติตาม ความรู้สึกภายในของตน มักเป็นคนมั่นใจและโกรธง่าย แต่ก็ อารมณ์เย็นลงได้ง่ายด้วย ชอบคำาขอโทษ ต้องการทำาตัวให้ยุ่ง อยู่เสมอ เป็นคนเบื่อง่าย สามารถจัดการรับผิดชอบเรื่องต่างๆได้ ชอบเป็นผู้นำาและไม่ชอบตามหลังผู้อื่น รูปทรงของมือ มือพื้นฐาน มือค่อนข้างใหญ่และอวบอูม ฝ่ามือแข็ง นิ้วสั้นและ หนา มีเส้นลายมือที่ชด ั เจนเพียง 2-3 เส้น ลักษณะทั่วไป เป็นรัก ธรรมชาติ มีสัญชาตญาณผู้ดูแล มีความอดทน แต่ไม่ชอบความ รำาคาญ มีความโกรธรุนแรง มักใช้มือทำางานเป็นสำาคัญ มีความ นึกคิดที่ธรรมดาสามัญ ไม่มีจุดเด่นอะไรมากนัก ยอมปฎิบัติตาม กฎระเบียบโดยไม่เปลี่ยนแปลง ซื่อๆ จริงใจ พึงพอใจสิ่งที่เป็น อยู่ อาชีพที่เหมาะสม งานกสิกรรม เกษตรกรรม งานช่าง นัก แรงงาน ทำางานทั่วไป มือแบบสี่เหลี่ยม มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยม นิ้วหัวแม่มือใหญ่กว้าง นิ้วกลางไม่ยาวนัก ฝ่ามือหนา เล็บสั้นดูคล้ายสี่เหลี่ยม ลักษณะ ทั่วไป ยึดถือเหตุผลและความเหมาะสม ดำาเนินการตามกฎ เกณฑ์ ตามขั้นตอน รู้จักจัดระเบียบให้ตนเอง มีทศ ั นคติที่ตั้งอยู่ บนความเป็นจริง ตรงไปตรงมา ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับคนอื่น เท่าไรนัก มักจู้จี้จุกจิก ควรปรับตัวและหาสิ่งใหม่ๆเข้ามา


ด้วย อาชีพที่เหมาะสม ข้าราชการ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นัก กฎหมาย นักการเมือง เกี่ยวกับการศึกษา มือทีม ่ ีปลายนิ้วแบนกว้าง มีรูปร่างคล้ายใบพาย ปลายนิ้วบาน ออก นิ้วมือยาว ฝ่ามือค่อนข้างย่น มีรอยลายเส้นค่อนข้าง เยอะ ลักษณะทั่วไป เป็นคนคล่องแคล่วว่องไว กระตือรือร้น มี ความทะเยอทะยาน รักความก้าวหน้า ทำาอะไรค่อนข้างไว ไม่ ชอบเหมือนใคร ไม่ค่อยชอบอยู่เฉยหยุดนิ่ง ใฝ่หาประสบการณ์ และความแปลกใหม่ มักสร้างความตื่นเต้นให้กับตนเองอยู่เสมอ มองโลกในแง่ดี อารมณ์แจ่มใส เป็นมิตรกับทุกคนได้ง่าย มัก ทุ่มเททำาอะไรเต็มที่ อาชีพที่เหมาะสม งานออกแบบ งาน ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างเทคนิค ช่างค้นคว้า นักวิเคราะห์ ทดลอง งานสำารวจ งานเดินทาง มือทีม ่ ีข้อนิ้วเป็นปล้อง เป็นมีที่มข ี ้อนิ้วใหญ่ ข้อนิ้วปูดโปน ฝ่ามือ กว้าง มือใหญ่ยาว ปลายนิ้วผอมและมีเล็บยาว มือเห็นสันกระดูก ชัดเจน เมื่อแบมือออกจะเห็นช่องระหว่างนิ้วมือชัดเจน ลักษณะ ทั่วไป สุขม ุ เยือกเย็น ชอบศึกษาหาความรู้ ยึดมั่นในตนเอง มี บุคลิกเข้มแข็ง ไม่ค่อยสนใจต่อสิ่งใดๆ มักพอใจอยู่กับสิ่งเดิมๆ เชื่อถือในศีลธรรมและศาสนา มีความสนใจเรื่องลี้ลับ มีความ ซื่อสัตย์จงรักภักดี อาชีพที่เหมาะสม ครูอาจารย์ นักเขียน นัก อบรม เกี่ยวกับความเชื่อศาสนาพิธีกรรม นักปราชญ์ นักวิจารณ์ นักวิจัย งานการศึกษา นักพยากรณ์ มือทีม ่ ีนิ้วเรียวกลมมน มีรูปร่างเป็นรูปกรวย มีสัดส่วนสวยงาม นิ้วยาวเรียว ลักษณะนิ้วกลมมน เล็บมือได้สัดส่วน ฝ่ามืออ่อน


นุ่ม ลักษณะทั่วไป มีความแจ่มใส เบิกบาน เปิดเผย มีสมาธิและ ประสาทสัมผัสที่ดี มีรสนิยมในสิ่งสวยงามและสีสัน อารมณ์สุนท รีย์ มีความเพ้อฝัน ช่างคิด อารมณ์อ่อนไหวแปรปรวน ชอบอิสระ ชื่นชอบหลงรักสนใจสิ่งต่างๆได้ง่าย ไม่ค่อยทำาอะไรจริงจัง ไม่ ค่อยถือตัวกับใคร ง่ายๆสบายๆ อาชีพที่เหมาะสมศิลปิน นัก ดนตรี นักแสดง นักโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ งานติดต่อ สื่อสาร นักการทูต มือใหญ่และหนา เป็นมือที่ค่อนข้างใหญ่ มือมีกล้ามเนื้อที่หนา และแข็งแรง มีนิ้วมือทีอ ่ วบใหญ่ ลักษณะทั่วไป ไม่ค่อยมีความ อดทนกับอะไรนานๆ ยึดมั่นกับตนเองเป็นหลัก มีความกล้าหาญ และมีความมั่นใจในตนเองสูง ไม่ค่อยเกรงกลัวต่อสิ่งใด ชอบ การแข่งขัน ความท้าทาย ต้องการสิ่งใดมักดำาเนินการจนกว่าจะ สำาเร็จ อาชีพที่เหมาะสมนักกีฬา นักแข่งขัน งานควบคุมดูแล มือผสม เป็นมือทีม ่ ีการผสมหลากหลายอย่าง ไม่ได้ออกแนว ลักษณะแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ลักษณะทั่วไป ไม่ค่อย เหมือนใคร มีความสามารถที่หลากหลาย ปรับตัวประยุกต์เก่ง ทำาความเข้าใจและมองออกได้ยาก ขยันขันแข็ง สามารถปฎิบัติ หลายๆอย่างได้ คล่องแคล่ว มากไปด้วยเพื่อนฝูง และมี พรสวรรค์ มักเผชิญหน้ากับสิ่งที่เจอโดยตรงหรือไม่ก็หลีกเลี่ยง ไปเลย มักลังเลและไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง อาชีพที่เหมาะสม นัก ประสานงาน งานข่าวและสื่อสาร การทำางานที่หลากหลาย งาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรื่องของนิ้วมือ


นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้ง

หมายถึง จิตใจและพลังที่อยูใ ่ นจิตใจ

บ่งบอกถึงพลังจิตใจที่เข้มแข็งหรืออ่อนโยน อ่อนไหว หากนิ้ว หัวแม่มือมีการอ่อนไปทางด้านหลัง ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งอ่อนไหว มากเท่านั้น บ่งบอกถึงมักประนีประนอมกับผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่รับ ฟังผู้อื่นได้ แต่อาจไม่ค่อยเด็ดขาด ตัดสินใจไม่ค่อยได้ แต่ถ้ามี นิ้วหัวแม่มือที่แข็ง จะมีความเด็ดเดีย ่ ว มีระเบียบ ไม่ค่อยฟังคำา ของใคร เป็นตัวเอง มีความมุ่งมั่นจริงจัง นิ้วชี้ หมายถึง อำานาจ การตัดสินใจ การสั่งการ การกำาหนด ความคิดความอ่าน ความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชา ความเป็นผู้นำา ความรับผิดชอบ ถ้าหากนิ้วชี้มีลักษณะที่ดีเหมาะ สม สามารถที่จะจัดการกำาหนดสิ่งต่างๆได้ดี ป้องกันตนเองได้ พึ่งพาตนเองตัดสินใจเองได้ นิ้วกลาง หมายถึง ดุลยภาพ ความเป็นกลาง ความสมดุล ความ เที่ยงตรงยุติธรรม ถ้าหากว่านิ้วกลางยาว มักสันโดษ ไม่ค่อยยุ่ง เกี่ยวสนใจกับอะไร ไม่ค่อยวางใจอะไรง่ายๆ สุขุม รักธรรมชาติ ชอบความสงบ แต่ถ้านิ้วกลางสั้น จะเฉื่อยชา ค่อนข้างเห็นแก่ ตนเองเป็นสำาคัญ ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ไม่ค่อยแน่นอน หากนิ้ว กลางนี้เอนเอียงไปใกล้กับนิ้วใดด้านข้างก็มักได้รับผลเกี่ยวข้อง หรือเอนเอียงสนใจในเรื่องนั้นเป็นส่วนใหญ่ นิ้วนาง หมายถึง ชื่อเสียง เกียรติยศ ทรัพย์สิน การพัฒนา จิตสำานึก ศิลปะ ความประทับใจ ถ้านิ้วนางมีความยาวและรูปร่าง นิ้วที่ดี มักจะมีพรสววรค์ด้านศิลปะ ชืน ่ ชอบความสวยงาม สนใจ ในเรื่องของความสุขสบาย มีศิลปะในการทำางาน แสวงหาความ


สุขความพึงพอใจให้กับตนเอง แต่ถ้านิ้วนางไม่ค่อยยาว จะไม่ ค่อยสนใจเรื่องศิลปะ ใช้ชีวิตแล้วแต่วาสนาจะพาไป ไม่ค่อย ขวนขวาย มองโลกในแง่ลบ นิ้วก้อย หมายถึง ปฎิภาณไหวพริบ ความเฉียวฉลาด ปัญญา การพูดจาสื่อสาร ถ้าหากมีนิ้วก้อยที่มีความยาวและรูปร่างดี จะมี สติปัญญาไหวพริบ มีความเฉลียวฉลาด รับรู้อะไรได้ง่าย มี วาทศิลป์ดี แต่ถ้านิ้วก้อยสั้นหรือรูปร่างที่แตกต่าง จะมักไม่ค่อย ได้อะไรดังใจ ถูกล่อลวงได้ง่าย ขาดการตัดสินใจ ไตร่ตรอง พูดจาไม่ค่อยเก่ง หรืออาจมีความเพ้อฝัน มีเล่ห์เหลี่ยม เรื่องของเล็บมือ เล็บมือมีลักษณะยาว มีปฎิภาณเฉียบแหลม ประสาทสัมผัส รวดเร็ว มีพื้นฐานความชำานาญในเรื่องต่างๆที่ดี และมัก แสดงออกถึงความสามารถอย่างเลิศลำ้าพิสดาร มีอุดมการณ์สูง เด่นลำ้าหน้า เล็บมือสั้น มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจเด็ดขาดในการ ตัดสินใจ ช่างสังเกต มีความซือ ่ สัตย์ มีความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น มีลางสังหรณ์ มีเหตุมีผล อาจมีนิสัยวู่วาม เล็บมือกลม รู้จักคล้อยตามปรับตัวตามสถานการณ์ ชอบความ สันติสุขและความสงบ มักมีแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงอย่าง แปลกๆ ชื่นชอบสนใจสิ่งใดมักทุ่มเทอย่างเต็มที่ สนใจในเพศ ตรงข้ามได้ง่าย เล็บมือรูปไข่ มีความแคล่วคล่องว่องไว ชอบการคบค้าสมาคม ชอบการแต่งตัว ชืน ่ ชอบในเสน่หาและการแสวงหาความสุข มี


อารมณ์อ่อนไหวง่าย มักหลงใหลได้ปลื้มกับรูปร่างหน้าตา คำา เยินยอ เล็บมือรูปเปลือกหอย มีความคิดแปลกแหวกแนว มักชอบคิดทำา อะไรแผลงๆผิดแปลก สนใจชื่นชอบสิ่งลึกลับ เรื่องที่ยากจะ พิสูจน์ มีท่าทางการแสดงออกที่ไม่เหมือนใคร เล็บมือรูปสี่เหลี่ยม ดำาเนินการในเรื่องใดมักเป็นไปตามแบบแผน มีระเบียบขั้นตอน มีความซื่อและมีนำ้าใจที่ดี สามารถคบค้า สมาคมกับบุคคลทุกระดับ มักได้รับการชื่นชมยอมรับจากบุคคล ทั่วไป ขยันขันแข็ง แต่ไม่ค่อยปรับตัวกับอะไรใหม่ๆ แสดงออก ตรงไปตรงมา เป็นที่พึ่งได้ดี เล็บมือแคบเล็ก มักขาดความหนักแน่นมั่นใจ ยึดติดสนใจอยู่กับ ตนเอง ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ขาดความกล้าหาญ ค่อนข้าง ระมัดระวังตัวเองสูง ไม่ค่อยแน่ใจกับอะไรง่ายๆ พื้นที่ต่างๆภายในมือ เนินนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้ง เรียกว่า เนินศุกร์ เป็นเนินมีพื้นที่อยู่ใต้ตด ิ กับนิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือ บางทีเรียกว่า เนินครอบครัว หรือเนินความสุขและการสนับสนุน เป็นเนินที่ หมายถึง ความรักความชอบ สิ่งสวยงาม ศิลปะ ครอบครัว ความ สุขพึงพอใจ ความสำาราญ เนินนิ้วชี้ เรียกว่า เนินพฤหัสบดี เป็นเนินมีพื้นที่อยู่ใต้ตด ิ กับนิ้วชี้ หมายถึงความเป็นคุณธรรม การปกครอง การสั่งการ อำานาจ การบริหาร การจัดการ ความ ทะเยอทะยาน การกำาหนด


เนินนิ้วกลาง เรียกว่า เนินเสาร์ เป็นเนินมีพื้นที่อยู่ใต้ตด ิ กับนิ้วกลาง หมายถึง ความสุขุม รอบคอบ ความอดทน โทษทุกข์ ความเหน็ดเหนื่อย ความวิตก กังวล การรู้จักระมัดระวัง ความเคร่งขรึม เนินนิ้วนาง เรียกว่า เนินอาทิตย์ เป็นเนินมีพื้นที่อยู่ใต้ตด ิ กับนิ้วนาง หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน ความสำาเร็จ ความรุ่งเรือง ความสว่างสดใส ความ ชัดเจน ความรุ่งโรจน์ ศิลปะ รสนิยม ความสุนทรีย์ เนินนิ้วก้อย เรียกว่า เนินพุธ เป็นเนินที่มีพื้นที่อยู่ใต้ตด ิ กับนิ้วก้อย หมายถึง สติปัญญา ความ เฉลียวฉลาด ปฎิภาณไหวพริบ การเรียนรู้ ความเข้าใจ การ พูดจา การเขียนอ่าน วาทศิลป์ เนินจันทร์ เป็นเนินที่มีพื้นที่อยู่ตรงบริเวณสันมือด้านล่าง หมายถึง จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก ความอ่อนไหว ความอ่อนโยน ความลึกลับ การยอมรับ ความสันติ ความมีเสน่ห์ การเดินทาง พื้นที่อังคาร เป็นพื้นที่ในส่วนของบริเวณไล่ตั้งแต่ส่วนกลางช่องว่างระหว่าง นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ พื้นที่ราบตรงกลางฝ่ามือ และจนมาถึงบริเวณสัน มือด้านบน หมายถึง ความพยายาม ความเหน็ดเหนื่อย ความ อุตสาหะ ความกล้าหาญ ความบึกบึน เนินพื้นฐานหรือเนินหลักฐาน


เป็นเนินที่มีพื้นที่อยู่ติดบริเวณข้อมือ เป็นเนินที่อยู่ระหว่างเนิน จันทร์และเนินศุกร์ หมายถึง หลักทรัพย์ ความมั่นคง ความเป็น หลักฐาน วาสนา

ลายเส้นต่างๆภายในมือ เส้นชีวิต หมายถึง การดำารงชีวิต รูปแบบลักษณะของชีวิตโดย ทั่วไป มีจุดกำาเนิดเริ่มมาจากบริเวณระหว่างช่องง่ามนิ้วโป้งกับ นิ้วชี้ อยู่ใกล้เคียงกับเนินนิ้วชี้ อาจเป็นลายเส้นที่มีจุดเริ่มแรก เดียวกันกับเส้นสมองหรืออาจแยกออกจากกันก็ได้ ลักษณะเส้น มักพาดผ่านไปถึงบริเวณกลางฝ่ามือ มักเป็นเส้นโค้ง เส้นชีวิต อาจมีความยาว ความชัดเจน ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล เส้นสมอง หมายถึง ความคิด เหตุผล การไตร่ตรอง การตัดสิน ใจ สติสมาธิ มีจด ุ กำาเนิดเริ่มมาจากที่เดียวกันเส้นชีวิต โดยอาจมี จุดเริ่มต้นบนเส้นเดียวกัน หรืออาจแยกกันเล็กน้อยก็ได้ อาจเป็น เส้นตรงหรือเส้นโค้งผ่านฝ่ามือ โดยลักษณะและความยาว ความ ชัดเจนอาจไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล


เส้นหัวใจ หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก จิตใจ ความรักความชอบ ความสนใจ มีจุดกำาเนิดบริเวณสันมือใต้นิ้วก้อย ลักษณะเส้นอาจ เป็นเส้นตรงยาวพาดผ่านไปรวมกับเส้นสมองหรือเส้นชีวิต หรือ อาจเป็นเส้นโค้งปลายเส้นไปยังส่วนอื่นก็ได้ โดยลักษณะและ ความยาว ความชัดเจนอาจไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล เส้นวาสนาหรือเส้นโชคชะตา หมายถึง ความศรัทธา ความตั้งใจ ความทะเยอทะยาน โอกาส โชคชะตา วาสนา โดยปรกติมักจะมี จุดกำาเนิดจากบริเวณกลางข้อมือหรือกลางฝ่ามือ แล้วเป็นเส้นชี้ ไปทางนิ้วกลาง แต่บางครั้งจุดกำาเนิดเส้นวาสนาอาจไม่แน่นอน โดยอาจเริ่มต้นจากจุดอื่นก็ได้แต่ปลายเส้นจะต้องชี้ไปทางนิ้ว กลางเสมอ โดยลักษณะและความยาว ความชัดเจนอาจไม่ เหมือนกันในแต่ละบุคคล เส้นอาทิตย์ หมายถึง เกียรติยศชื่อเสียง ความรุ่งเรือง ความ สำาเร็จ ทรัพย์สิน ศิลปะและความสุนทรีย์ รสนิยม มีจุดกำาเนิดมา จากเนินนิ้วนาง แต่ลักษณะเส้นอาจเป็นเส้นตรงหรืออาจชี้ไปยัง ส่วนอื่นได้ และความยาวของเส้นอาจไม่เหมือนกันในแต่ละ บุคคล เส้นพุธ หมายถึง สุขภาพ สภาวะโดยรวม สังคม การพูดจา สื่อสาร การแสดงออก มีจุดเริ่มต้นมาจากบริเวณกลางฝ่ามือ โดยที่ปลายเส้นจะชี้ไปยังเนินนิ้วก้อย แต่บางครั้งไม่จำาเป็นว่าจะ ต้องมีเส้นนี้ปรากฏอยู่เสมอไป เส้นศุกร์ หมายถึง ความดูแลเอาใจใส่ การรับรู้ความรู้สึก ความ รัก รสนิยมทางเพศ มีจด ุ กำาเนิดอยู่บริเวณเหนือเส้นหัวใจ


ลักษณะเส้นเป็นเส้นขวาง โดยอาจเป็นเส้นตรงหรือเป็นเส้นโค้ง คล้ายเรือ เส้นอังคาร หมายถึง ความกล้าหาญ ความเป็นผู้นำา การพึ่งพา ตนเอง มีจุดกำาเนิดจากเนินอังคารตรงสันมือ เส้นเกียรติยศ หมายถึง การยอมรับ ความชื่นชอบ การได้รับ เกียรติ การดำารงรักษาตัวตน มีจุดเริ่มต้นมาจากระหว่างช่องนิ้ว ชี้กับนิ้วกลาง โดยที่ลักษณะเส้นอาจมีความยาวและทิศทางรูป แบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล เส้นเรื่องคู่ หมายถึง ช่วงเวลาโอกาสที่อาจจะมีคู่หรือความรัก ความชอบ มีจุดกำาเนิดอยู่บริเวณเนินนิ้วก้อย ลักษณะเส้นเป็น เส้นแนวขวาง ซึง่ อาจมีรูปแบบและจำานวนเส้นที่แตกต่างกันใน แต่ละบุคคล เส้นเดินทาง หมายถึง การเดินทาง การท่องเที่ยว การโยกย้าย การเปลี่ยนแปลง มีจุดกำาเนิดมาจากเนินจันทร์ตรงสันมือด้าน ล่าง มีลักษณะเส้นเป็นแนวขวาง อาจมีปรากฎหลายเส้น และ ความยาว ความชัดเจนที่ไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล เส้นอุปถัมภ์ หมายถึง การอุปถัมภ์ ช่วยเหลือ การส่งเสริม การ แนะนำา มีจุดกำาเนิดมาจากเนินจันทร์หรือเนินอังคารตรงสันมือ ปลายเส้นชี้ไปทางนิ้วกลาง แต่ไม่จำาเป็นว่าต้องปรากฎเส้นนี้ เสมอไป เส้นคุ้มครอง หมายถึง การปกป้องคุ้มครอง การดูแล การป้องกัน มีจุดกำาเนิดอยู่บริเวณเนินศุกร์ ลักษณะของเส้นจะอยู่ใต้เส้นชีวิต


จนบางครั้งใกล้เคียงกับมีเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่ง โดยอาจปรากฎ เส้นนี้มากกว่าหนึ่งเส้นหรือไม่มีก็ได้ เส้นโชคลาภ หมายถึง สิ่งที่ได้มาแบบไม่คาดคิด ลาภลอย โอกาสมาแบบง่ายๆ ลักษณะเส้นเป็นเส้นเล็กสั้น มักทาบติดอยู่ กับเส้นใดเส้นหนึ่ง หากไปอยู่ตรงไหนก็จะได้รับผลแบบนั้น เส้นลาจากหรือเส้นขาดทุน หมายถึง การพลัดพราก การจากลา การห่างไกล การไม่ได้รับผลคืนที่ดี มักมีจด ุ กำาเนิดจากเส้นชีวิต ด้านใน ทางด้านเนินศุกร์ มีลักษณะเส้นเป็นเส้นชีต ้ กลงด้านล่าง เส้นร้อยข้อมือ หมายถึง เส้นที่บ่งบอกถึงช่วงระยะเวลาของอายุ แบบคร่าวๆ เป็นเส้นที่จะอยู่บริเวณที่ข้อมือ โดยจะใช้การ พิจารณาจำานวนเส้นที่ปรากฎ ซึ่งเส้นร้อยข้อมือหนึ่งเส้นจะ หมายถึงช่วงอายุประมาณยี่สิบห้าปี เส้นครอบครัว หมายถึง เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว พ่อแม่ ญาติ ผู้ใหญ่ บ้านเรือนของตน มีจุดกำาเนิดอยู่ตรงใต้นิ้วโป้งหรือนิ้วหัว แม่มือ เป็นเส้นที่จะปรากฎอยู่ตรงรอบนิ้วโป้งด้านล่าง เส้นบุตร หมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับการมีบุตร จำานวนบุตร เพศ ของบุตร มีจด ุ กำาเนิดอยู่ที่เดียวกันกับเส้นเรื่องคู่ แต่มีลักษณะเส้น เป็นเส้นตรงตัดขวางกับเส้นเรื่องคู่ โดยจำานวนเส้นที่ปรากฎจะ หมายถึงโอกาสเรื่องของจำานวนบุตร ส่วนความเข้มของเส้นจะ หมายถึงเพศของบุตร

เครื่องหมายและรายละเอียดอื่น


เกาะ มีลักษณะรูปแบบเป็นเส้นที่โป่งพอง คล้ายกับเกาะ มีทั้ง แบบที่เป็นขนาดเล็กและใหญ่ หลายรูปร่าง เกิดได้หลายกรณี ไม่ว่าจะเกิดจากการโป่งโพงในเส้นหรือมีเส้นข้างเคียงมา เกี่ยวข้องก็ตาม ความหมายของเกาะบนลายมือจะหมายถึง อุปสรรค ปัญหา ความถดถอย การทำาลาย วินาศ ชำารุดเสียหาย ช่องโหว่ สี่เหลี่ยม มีลักษณะเป็นเส้นขีดกันคล้ายคลึงกับช่องรูปสี่เหลี่ยม มี ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด โดยมีความหมายที่แตกต่างกันไปดังนี้ สี่เหลี่ยมจตุรัส หมายถึง ขัดข้อง เสียหาย เว้นแต่ว่าเป็นลักษณะ เชื่อมต่อเส้นที่ขาดหายหรือคลุมในส่วนที่ไม่ดีจะหมายถึงการ ปกป้อง คุ้มครอง สี่เหลี่ยมผืนผ้า หมายถึง ความเจริญ การเติบโต โอกาส ความ งอกงาม ผลประโยชน์ สิ่งที่จะได้รับ สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือขนมเปียกปูน หมายถึง ความคลาด เคลื่อน การไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้ การมีเหตุให้รั่วไหล สามเหลี่ยม มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยเป็นรูปสามเหลี่ยม แบบใดก็ได้ อาจปรากฎขึ้นบนเส้นหรือที่ใดทีห ่ นึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเอง หรือมีเส้นมาตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้ ความหมายคือ ความ เชื่อ การยอมรับ การยกระดับ สิ่งที่มากขึ้น การเพิ่มขึ้น สิ่งที่สูง ขึ้น ความไม่สมบูรณ์ การเจ็บไข้ได้ป่วย ดอกจันหรือรูปดาว มีลักษณะเป็นจุดที่มีเส้นเป็นแฉกๆ โดยอาจ เกิดจากมีเส้นมาตัดกันในจุดเดียว หรือเกิดจากมีจด ุ ปรากฎแล้ว


เป็นแฉกที่จุดนั้น มองดูเหมือนดอกจันหรือดาว ความหมาย คือ ความกระทันหัน สิ่งฉับพลันทันด่วน สิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝัน เหตุไม่ทันตั้งตัว ความลำาบาก ความเหน็ดเหนื่อย กากบาท มีลักษณะเป็นเส้นขีดกากบาทโดยอาจจะเป็นขีดไขว้ หรือเป็นรูปบวกก็ได้ ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ กากบาทไขว้ หมายถึง การสนับสนุน การช่วยเหลือ การส่งเสริม การมีโอกาสประสบความสำาเร็จ ความราบรื่น กากบาทที่เป็นบวก หมายถึง อุปสรรค เหตุติดขัด สิ่งขัดข้อง การไม่สมดังหวัง การมีสิ่งผิดพลาด ตะแกรง มีลักษณะเป็นเส้นตาราง หรือเป็นเส้นที่เป็นซี่ๆถี่ๆ โดย เกิดจากมีเส้นมาทับซ้อนสานกันหลายเส้นจนดูเหมือนกับซี่ ตะแกรง เป็นตารางขึ้นมา มีความหมายคือ ความไม่ราบรื่น เหตุ ทำาให้เสียหาย การหยุดชะงัก การชะลอตัว การหยุดนิ่ง ความ ทุกข์ยาก การมีเรื่องมีราว สมผุสหรือจุด มีลักษณะเป็นจุดหรือวงกลมเล็กๆที่ปรากฎขึ้นบน มือ ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีสามแบบคือ จุดดำากับจุดแดงและจุดขาว โดยจะทำานายจากจุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จุดดำา หมายถึง บาปเคราะห์ สิ่งกีดขวาง การขัดขวาง การวิตก กังวล ความไม่สบายใจ ความเครียด จุดแดง หมายถึง ศุภเคราะห์ โชคลาภ สิ่งที่ได้มาโดยง่าย ความ ใฝ่ฝัน ความหวัง ความสำาเร็จ จุดขาว หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การประสบกับสิ่งที่หวังตั้งใจ


ความราบรื่นปรกติ ความมีชื่อเสียง ความมี เกียรติ แต่มีสิ่งเพิ่มเติมในการพิจารณาจุดแดงและจุดขาวเพิ่มเติมคือ หากปรากฎขึ้นบนเนินต่างๆนั้นดี แต่ถ้าปรากฎขั้นทับเส้นจะไม่ดี นัก เส้นตัดหรือเส้นเชื่อมโยง มีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆสั้นๆที่มาพาด ผ่านหรือตัดผ่าน อาจมีเส้นเดียวหรือหลายๆเส้น ความหมายคือ ความติดขัด การล่าช้า การมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามามีส่วน ประกอบ การมีสิ่งอื่นเข้ามาส่งเสริมหรือเกี่ยวข้อง เส้นลูกโซ่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับห่วงโซ่ มีความหมายคือ ความ สับสน ความวิตกกังวล ความคิดมาก ความพยายามตั้งใจ ความ ไม่แน่นอน ความไม่มั่นคง เส้นรากไม้หรือเส้นฝอย มีลักษณะคล้ายคลึงกับรากของต้นไม้ เป็นเส้นที่มีการแตกแขนงแตกปลายออกไป ซึง่ จะมีอยู่สอง ลักษณะคือ ปลายชี้ตั้งขึ้น กับ ปลายตกลงไป ปลายเส้นชี้ตั้งขึ้น หมายถึง การส่งเสริมพลัง การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การได้รับความพร้อม ปลายเส้นชี้ตกลงมา หมายถึง การอ่อนด้อยลงไป การขาดความ พร้อม การไม่ได้ความส่งเสริม รูปส้อม มีลักษณะปลายเส้นแตกแยกออกเป็นสามแฉก มองดู เหมือนส้อมหรือสามง่าม หมายถึง โอกาสความเป็นไปได้ ความ สำาเร็จที่เพิ่มขึ้น


สองแฉกหรือปลายเส้นแยก มีลักษณะปลายเส้นแตกแยกออก เป็นสองเส้น หมายถึง มีการผลักดัน มีการเปลี่ยนแปลง มีการ ปรับปรุง เส้นขาด มีลักษณะที่เส้นมีการขาดหายขาดตอน มีช่องว่างเกิด ขึ้นระหว่างเส้น หมายถึง การมีเหตุการณ์สำาคัญ หรือมีสิ่งเข้ามา เกิดขึ้นที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

คำาแนะนำาในการพยากรณ์หัตถศาสตร์ลายมือ ควรพยากรณ์ทั้งสองมือ เพราะมือซ้ายเป็นมือแห่งอดีต มือแห่ง จิตใจ สิ่งที่ผ่านมา พื้นฐานชีวิตเดิมที่ส่งผล ความเป็นมาเดิม ความนึกคิด ความตั้งใจ ส่วนมือขวา เป็นมือแห่งการกระทำา เป็น แนวทางในปัจจุบัน สิ่งที่ดำารงอยู่ สิ่งที่เป็นอยู่ รู้จักการใช้ความรู้สึกจินตนาการในการเชื่อมโยง เพราะให้ได้ คำาพยากรณ์ที่หลากหลายและเป็นแนวทางที่พัฒนามากขึ้น ควร รู้จักการประยุกต์เชื่อมโยง และปรับใช้ให้เป็น หากสังเกตมองไม่ชัดเจนควรใช้อุปกรณ์เสริม ได้แก่ แว่นขยาย ไม้บรรทัด ไม้องศา ดินสอ ปากกา เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนเที่ยงตรง การพยากรณ์ช่วงเวลาอายุ สามารถทำานายได้โดยดูจากเส้น หลักต่างๆ คือ เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นหัวใจ เส้นวาสนา เส้นร้อย


ข้อมือ เป็นต้น โดยไล่ช่วงเวลาอายุตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเส้นไป ถึงปลายเส้น ซึ่งมีช่วงอายุระยะเวลาประมาณ 70-80 ปี การพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือที่เรียกว่าการทำานาย ในช่วงเวลาทั่วไปไม่นานนัก จะใช้หลักการสังเกตพิจารณาสิ่งที่ ปรากฎเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจากปรกติ หรือดูการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในมือ

"ว่า ด้ว ยมือ และเส้น ลายมือ เบื้อ งต้น "


เส้น หลัก ใหญ่ 27 เส้น หมายเลข ๑ คือ “เส้น ชีว ิต ” หมายเลข ๒ คือ “เส้น สมอง ” หมายเลข ๓ คือ “เส้น หัว ใจ ” หมายเลข ๔ คือ “เส้น วาสนา ” หมายเลข ๕ คือ “เส้น สำา คัญ ” หมายเลข ๖ คือ “เส้น เรื่อ งคู่” หมายเลข ๗ คือ “เส้น คุ้ม กัน ” หมายเลข ๘ คือ “เส้น กามารมณ์” หมายเลข ๙ คือ “เส้น อารมณ์” หมายเลข ๑๐ คือ “เส้น เกีย รติย ศ ” หมายเลข ๑๑ คือ “เส้น ผู้ช ่ว ย ” หมายเลข ๑๒ คือ “เส้น มรดก ” หมายเลข ๑๓ คือ “เส้น ศัต รู”


หมายเลข ๑๔ คือ “เส้น รุ่ง เรือ ง ” หมายเลข ๑๕ คือ “เส้น คู่” หมายเลข ๑๖ คือ “เส้น จาก ” หมายเลข ๑๗ คือ “เส้น โรค หรือ เส้น วาสนาร้อ นใจ ” (เส้น นี้เ รีย กชือ ่ เป็น ๒ ชื่อ ด้ว ยกัน ) หมายเลข ๑๘ คือ “เส้น วิ่ง เต้น ” หมายเลข ๑๙ คือ “เส้น เดิน ทาง ” หมายเลข ๒๐ คือ “เส้น โรคประสาท หรือ เส้น โรค ประสาทสมอง ” (เส้น นี้ม ช ี ื่อ เรีย กเป็น ๒ ชื่อ ด้ว ยกัน ) หมายเลข ๒ ๑ คือ “เส้น หนี้ส ิน ” หมายเลข ๒๒ คือ “เส้น ผู้ใ หญ่” หมายเลข ๒๓ คือ “เส้น ญาติผ ู้น ้อ ย ” หมายเลข ๒๔ คือ “เส้น ญาติผ ู้ใ หญ่” หมายเลข ๒๕ คือ “เส้น หลัก ฐาน ” หมายเลข ๒๖ คือ “เส้น ลาภ ” หมายเลข ๒๗ คือ “เส้น บุต ร ”

The palmistry ชีวิตที่อยู่ในมือ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you