Page 50

IRODALOM

SZÁZ PÁL

FŰJE SARJAD MEZŐKNEK PHYTOLEGENDÁRIUM – részletek –

info száz pál Az 1987-es születésű író diplomáját a pozsonyi Színművészeti Egyetem rendező-dramaturg szakán szerezte meg. Doktori tanulmányait a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén végezte. 2017-től a Kalligram folyóirat szerkesztője. 2019ben Artisjus Irodalmi Díjjal ismerték el Fűje sarjad mezőknek címmel megjelent regényét. A könyvben növények, virágok és gyógyfüvek fonódnak egybe egy félig reális, félig elképzelt mátyusföldi falu lakóinak élettörténeteivel. „Olyan, egyszerre fantasztikus és rémítően realista mágikus népi elbeszélések bontakoznak ki szemünk előtt, melyeknek a mai irodalomban aligha találjuk párját: e könyvben a világ posztmodern szemlélete archaikus beszédmódot talált magának. Száz Pál a rendkívül bonyolult elbeszélést vis�szavezette a paraszti történetmondás közvetlenségéhez; s ezáltal olyan magas irodalmat hozott létre, amely csak rácsodálkozó elismerésünket érdemli meg” – írta méltatásában Artisjus-díja kapcsán Margócsy István.

book SZÁZ PÁL FŰJE SARJAD ZÖLD MEZŐKNEK PHYTOLEGENDÁRIUM KALLIGRAM (2017)

A fák munkái. A telepíttís phytoenigma

A telepíttís kéccsígës válókozás. Asz mindíg nagy változás követi. Mer kituggya, hogy meg-ë marad a növíny. A embër fogja a egísz tövet, nos kiásso, máshun elűteti. Van ami sikerűl, van ami nem. Öregapád fákot telepítëtt a kertyibe. Legjobb a vad, mer azt meg lëhet szëlídíttenyi, de ha a szëlíd visszaszorúl abbú má nem lësz fa, csak csök. Még söprőnek való is csak nehezen! Így osztán a sënkifőggyirű a Feketetó mellű vagy a Övelaposrú mëg a Këllécs alú hozott vadkörtít, vadalmát, kutyaszëmű szívát, hogy követkëzőbe kikeletkor beójcsa. Az könnyen megmaratt. Mëg be is fogatta a ójtvánt. Telepítëtt mindënfélét, oszt ójtotta, mindbű más lëtt, mind vót. Telepítëttík rígën a nípet Maradon is, othoniakot kivittík idegënbe, idegënëkët behozták. Mer visszamënnyi nem lëhetëtt, gyükeret köllött eresztenyi. Osztán keverëdëtt a níp. Mëllik megillett, mëllik ēvadút, mëllik megszëlídűt, mëllik termëtt, mëllik kiveszëtt. A legjobb almát Öregapád portájján az a fa terëmte, amëllikbe almát ójtott és amëllik vadkörtefa vót. Igën jó tő vót az nëkije, olyan mílre lemëntek a gyükereji, aszájbo is ződēt. De én asztán meg nem mondom, almafa vót-ë. Mer ha almát is termëtt, csak vadkörtefa vót a töve! Így keverëdëtt a níp.

A gyükérvágás phytoenigma

Van olyan fa, amin úgy ütközik ki a vadság, hogy alig terëm, közbe mëg nyőll, mind a bolond. Hijábo vágjo vissza a embër gyümőjcsótókNor, nem terëm azon ëccëm së kisboldogasszonyig, oszt gyün a tél, lehullanak a leveleji, olyan a ágo, mind a bugla. No akkor má más nem segíthet, mind a gyükérvágás. Le kő ásnyi a töve mellett, és levágnyi a gyükerit. De halottak napja előtt nem szabad! Akkor a kikeletig ëccsëpët megfogódzik, megszëlídűl, abbahaggya a burjánzást, terëmnyi fog. Így vót ez Öregapáddó is, amikor kitelepítëttík. Mer az olyan vót, hogy ëggyik naprú a másikra. Ēvesztëtte a talajt a lábo alú. Ēkerűt idegënbe, ott taláto magát a sënkifőggyin, a sënkiházábo. Minek jöttetek ide, cigán népség, takarodjatok vissza oda ahonnét jöttetek, monták. Gyüttünk, gyüttünk, mer mënnyi köllött. Sokan vótak, ismerősök, akik megkapták a parancsot, de a otthon itthon maratt. Nos akkor azon a víkonka megmaratt gyükerin ē kő átvíszējje. De időbe telik ám, míg gyükeret ereszt a fa. Mer mindën a időn múlik.

Profile for Artisjus

Dal+Szerző magazin 2019/02.  

Az Artisjus zeneipari, kulturális magazinja. Megjelenik negyedévente.

Dal+Szerző magazin 2019/02.  

Az Artisjus zeneipari, kulturális magazinja. Megjelenik negyedévente.

Profile for artisjus