Page 1


Conferences & Events ∆ιοργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων (ARTION – PCO) H ARTION, ως Επαγγελµατίας Οργανωτής Συνεδρίων (PCO) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που εξασφαλίζουν οι εξειδικευµένοι συνεργάτες της, η ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών και η άρτια εκπαίδευση των στελεχών της. Οι ποιοτικές υπηρεσίες της ARTION – PCO προσφέρονται µεµονωµένα ή στο σύνολό τους: > • • • • • • •

Συντονισµός Συνεδρίων και Εκδηλώσεων Χρονοδιάγραµµα ∆ράσεων, Προϋπολογισµός και Οικονοµική ∆ιαχείριση Γραµµατεία Συνεδρίου (αλληλογραφία, εγγραφές, επιστηµονικό πρόγραµµα) Χώρος ∆ιεξαγωγής, ∆ιαµονή, Μετακινήσεις, Πτήσεις Πρόγραµµα Κοινωνικών Εκδηλώσεων Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Εκδροµές, Θεµατικές Επισκέψεις ∆ιερµηνεία Οπτικοακουστικός Εξοπλισµός, Συστήµατα Επικοινωνίας, Τεχνική Υποστήριξη

> • • • • • •

Επικοινωνία, Μάρκετινγκ και Προβολή ∆ηµιουργική Ιδέα, Οπτική Ταυτότητα, Λογότυπα Επιµέλεια και Παραγωγή Εντύπων (ανακοίνωση, πρόγραµµα, τόµος περιλήψεων, αφίσες) Συνεδριακό Υλικό (συνεδριακή τσάντα/φάκελος, καρτελάκια συµµετεχόντων, στυλό, µπλοκ, δώρα) Γραφείο Τύπου και Σχέσεις µε Μ.Μ.Ε. Ιστοσελίδα (σχεδιασµός, ανάπτυξη και συντήρηση) Internet Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης (σχεδιασµός και υλοποίηση)

> • • • •

∆ιαµόρφωση Χορηγικού Προγράµµατος και Αναζήτηση Χορηγών Πρόγραµµα Χορηγιών και Στρατηγική Προσέγγισης Συντονισµός Χορηγών και Χορηγών Επικοινωνίας ∆ιαχείριση Εκθετών Οικονοµική ∆ιαχείριση

Η ARTION επιλέγει και συνεργάζεται µε καταξιωµένους επαγγελµατίες και εξειδικευµένες εταιρείες που παρέχουν αποδεδειγµένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε τοµείς όπως η οπτική επικοινωνία, οι εκτυπώσεις, οι ειδικές κατασκευές και τα οπτικοακουστικά µέσα, η τροφοδοσία, οι µεταφορές και οι µετακινήσεις, τα ξενοδοχεία, οι θεµατικές ξεναγήσεις, τα καλλιτεχνικά προγράµµατα, οι διερµηνείες κ.ά.

ARTION – PCO για υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων µε υπευθυνότητα και επαγγελµατισµό.


∆ιαχείριση Συνδέσµων και Ενώσεων (ARTION – AM) Η ARTION παρέχει υπηρεσίες ∆ιαχείρισης, Επικοινωνίας και ∆ιοικητικής Υποστήριξης σε Συνδέσµους, Ενώσεις, Επιστηµονικές Εταιρείες και Οργανισµούς που διατηρούν µέλη µε στόχο την αναβάθµιση της λειτουργίας τους, καθώς και την ανάδειξη του εταιρικού τους προφίλ. Οι υπηρεσίες της ARTION – AM είναι ειδικά σχεδιασµένες για να βελτιώνουν την αποτελεσµατική λειτουργία του οργανισµού και να αυξάνουν -κατ’ επέκταση- τα έσοδά του. Η συνεργασία είναι στενή, συνεχής και αδιάλειπτη, υποστηρίζοντας τον οργανισµό τόσο διοικητικά, όσο και επικοινωνιακά µέσα από προηγµένες υπηρεσίες διαχείρισης και γραµµατειακής υποστήριξης, δράσεις δηµοσίων σχέσεων και εταιρικής επικοινωνίας.

> • • •

Ανάπτυξη Νέα Μέλη ∆ικτύωση - ∆ιεθνείς Σχέσεις Πόροι Χρηµατοδότησης - Συνεργασίες µε Χορηγούς

> • • • • •

Επικοινωνία, Marketing και Προβολή Γραφείο Τύπου Internet Μάρκετινγκ - Ιστοσελίδα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης (facebook, linkedin, twitter, κλπ) Επιτυχηµένες Εκδηλώσεις Εκδόσεις

> • • •

∆ιοικητική και Γραµµατειακή Yποστήριξη ∆ιαχείριση Μελών Εγγραφές - Συνδροµές Γραµµατειακή Υποστήριξη - Καθηµερινή Λειτουργία

Η ARTION – AM είναι η ιδανική λύση για Συνδέσµους, Ενώσεις Επιστηµονικές Εταιρείες και Οργανισµούς που διατηρούν µέλη και επιθυµούν να αναβαθµιστούν σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.


∆ιεκδίκηση ∆ιεθνών Συνεδρίων (ARTION – BID) Η ARTION εξειδικεύεται στη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Συνεδρίων µε σκοπό την πραγµατοποίησή τους στην Ελλάδα. Η οµάδα της ARTION – BID υποστηρίζει τις Ελληνικές Ενώσεις, Εταιρείες και Οργανισµούς σε κάθε στάδιο της διεκδίκησης ενός διεθνούς Συνεδρίου συντονίζοντας τις δράσεις που απαιτούνται.

> Στάδια ∆ιεκδίκησης • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη φιλοξενία Ευρωπαϊκού ή Παγκόσµιου Συνεδρίου • Συντονισµός, Αλληλογραφία, Προετοιµασία Εντύπων • Σύσταση Επιτροπής ∆ιεκδίκησης • Επιλογή Προορισµού και Χώρου ∆ιεξαγωγής • Κατάθεση Φακέλου και Αιτήµατος ∆ιεκδίκησης • Παρουσίαση Φακέλου • Συντονισµός Lobbying • Ταξίδια Επιθεώρησης • Ανακοίνωση Επικρατέστερου Προορισµού > • • • • • •

∆ιεκδικήστε την Επιτυχία Αναδείξτε τη δραστηριότητα σας διεθνώς Αναβαθµίστε το κύρος του Συνδέσµου/ της Ένωσής σας Εξασφαλίστε οικονοµικούς πόρους για έρευνα και εκπαίδευση Ανταλλάξτε ιδέες και εκπαιδεύστε τους συνεργάτες σας σε συναφείς τοµείς Εδραιώστε δυνατές επιχειρηµατικές και επαγγελµατικές σχέσεις Βελτιώστε την εικόνα και το κύρος του οργανισµού σας και αναπτύξτε διεθνείς σχέσεις DAY

ARTION – BID για Ελληνικές Ενώσεις, Εταιρείες και Οργανισµούς που χρειάζονται έναν Συντονιστή ∆ιεκδίκησης για να προσελκύσουν ∆ιεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα.


Προφίλ Η ARTION είναι Επαγγελµατίας Οργανωτής Συνεδρίων (PCO) που δραστηριοποιείται µε µεγάλη επιτυχία στη διοργάνωση υψηλού επιπέδου συνεδρίων και εκδηλώσεων διεθνώς, τη διαχείριση, επικοινωνία και διοικητική υποστήριξη Συνδέσµων και Ενώσεων, καθώς και το συντονισµό διεκδίκησης ευρωπαϊκών και διεθνών συνεδρίων. Από το 1995 παρέχει υπηρεσίες σε υπουργεία, πρεσβείες, διεθνείς οργανισµούς, επιστηµονικές εταιρείες, επιµελητήρια, ελληνικές και ξένες εταιρείες, επιχειρηµατικούς συνδέσµους, διεθνείς επιστηµονικές ενώσεις και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπηρεσίες Σήµα κατατεθέν της ARTION είναι η δέσµευση για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αποτελεσµατικού σχεδιασµού και αποδοτικής οργάνωσης, µε κύριο γνώµονα την προσαρµογή στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Η ARTION αναπτύσσει εξειδικευµένες προτάσεις και παρέχει εξατοµικευµένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τον ανταγωνισµό της σύγχρονης αγοράς συνδυάζοντας τη γνώση µε την εµπειρία, την τεχνογνωσία, τις ατοµικές δεξιότητες και την εξειδίκευση. Η υποστήριξη που παρέχει η ARTION συνοψίζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες, που παρέχονται στο σύνολό τους, είτε µεµονωµένα: > ∆ιοργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων > ∆ιαχείριση, Επικοινωνία και ∆ιοικητική Υποστήριξη Συνδέσµων και Ενώσεων > ∆ιεκδίκηση ∆ιεθνών Συνεδρίων > > > > > > > >

Επικοινωνία, Μάρκετινγκ και Προβολή Συντονισµός Έργων και Γραµµατειακή Υποστήριξη ∆ιαχείριση Χώρου ∆ιεξαγωγής και ∆ιαµονής Γραφείο Τύπου και Σχέσεις µε ΜΜΕ Internet Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης Χορηγικό Πρόγραµµα - Αναζήτηση Χορηγών Οργάνωση Εκθέσεων Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου

> Μαζική Αποστολή Ηλεκτρονικών Μηνυµάτων > Υπηρεσίες ∆ιερµηνείας > Πολύγλωσση Εξυπηρέτηση > Χρηµατοοικονοµική Παρακολούθηση > Έλεγχος και Αξιολόγηση


on time ∆ιεύθυνση 9ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης, κτίριο Thomas, Τ.Θ. 60705, Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη

T. 2310272275 / 2310252330 F. 2310272276 welcome@artion.com.gr www.artion.com.gr

www.facebook.com/Artion.Conferences.Events @Artion_Events www.linkedin.com/company/artion-conferences-&-events

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Αρ. Ειδ. Σηµ. Λειτ. ΕΟΤ: ΜΗΤΕ. 09.33.Ε.61.00.0001.01

ARTION Conferences & Events  

ARTION is a Professional Congress Organiser (PCO), a premier international provider of conference and events organisation services, speciali...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you