Page 1

Tilbudsviften

-tilbud til børn og unge med behov for støtte Børne- og Kulturforvaltningen 2009

1


FORORD Gladsaxe Byråd har vedtaget en sammenhængende børnepolitik, der bl.a. sætter mål for kommunens indsats overfor støttekrævende børn og unge. Målet er, at flest mulige børn og unge kan rummes i de almene tilbud. I formål og værdigrundlag for den sammenhængende børnepolitik sættes der desuden særligt fokus på en forebyggende og sammenhængende indsats. Dette fokus skal udmøntes i de tilbud, vi har til børn og unge med særlige behov. Vi skal sikre, at der er en sammenhæng mellem vores almene tilbud og de tilbud, vi har til børn og unge med særlige behov. Vanskeligheder skal ikke ses isoleret, men i høj grad i samspil med omgivelserne med udgangspunkt i børnenes og de unges nære miljø. Denne tilbudsvifte afspejler Byrådets ønske om en systematisk bevægelse i vores indsatser og vores tilbud. En klar bevægelse fra den indgribende indsats til en forebyggende indsats, der i høj grad skal ydes i samarbejde med, og tæt på, de nære og almene tilbud. Det er mit håb, at tilbudsviften kan sikre medarbejderne et godt overblik over kommunens indsatser og tilbud og dermed sikre, at der ydes en målrettet indsats, der er i tråd med den sammenhængende børnepolitiks formål og værdigrundlag.

Karin Søjberg Holst Borgmester

3


Tilbudsviften

Tilbudsviften indeholder beskrivelser af tilbud til børn og unge i Gladsaxe Kommune, der har behov for støtte. Tilbuddene afspejler den sammenhængende børnepolitiks mål, værdier og strategier. Indsatser og tilbud set i forhold til den sammenhængende børnepolitik I formål og værdigrundlag for den sammenhængende børnepolitik lægges der særlig vægt på en forebyggende og sammenhængende indsats. Dette skal afspejles i kommunens vifte af tilbud til børn og unge med særlige behov. Udviklingen af tilbudsviften understøtter en systematisk bevægelse i indsats og tilbud. En bevægelse fra det indgribende til det foregribende og forebyggende.

Indsats og tilbud

Kommunens indsatser og tilbud til børn og unge, der har behov for støtte, beskrives ud fra tre kategorier: •

Den forebyggende indsats, er den indsats der ydes i forhold til børn og unge der er sårbare eller i vanskeligheder i en afgrænset periode. Betingelserne for, at et barn eller en ung er i vanskeligheder, er til stede, og barnet og den unge viser signaler, der peger på, at der er brug for en særlig opmærksomhed og støtte. Den foregribende indsats, er den indsats, der ydes i forhold til børn og unge, der har vanskeligheder som begrænser deres udvikling i en afgrænset eller permanent periode. Barnet og den unge udviser signaler på at være i vanskeligheder. Vanskelighederne har stået på i en længere periode, og der er brug for en målrettet understøttende indsats. Den indgribende indsats, er den indsats, der ydes til børn og unge, der har svære langvarige eller permanente vanskeligheder. Barnet og den unge udviser tydelige signaler på ikke at være i trivsel/udvikling og har behov for en specifik særlig støtte i form af behandling/specialpædagogisk indsats.

De tre kategorier skal betragtes som værende overlappende. Den sammenhængende børnepolitik sætter desuden fokus på, at der skal arbejdes med overgange mellem indsatser og tilbud. For at leve op til intentionerne i politikken, er det nødvendigt at vægte overgange fra den indgribende indsats, til den foregribende indsats og til den forebyggende indsats. Den sammenhængende børnepolitik Målet med den sammenhængende børnepolitik er, at flest muligt børn og unge kan rummes i det almene tilbud, og at færrest muligt har brug for et udskilt tilbud. Den sammenhængende børnepolitik beskriver Gladsaxe Kommunes værdier for støttekrævende børn og unge som udgangspunkt for indsatsen for børn og unge med særlige behov: • • • • • •

Familien er som udgangspunkt det bedste sted for et barn at være Børn og unge skal leve under forhold der sikrer, at de kan lære og udvikle sig Problemerne løses i samarbejde med familierne, ikke for familierne Problemerne løses som udgangspunkt i nærområdet Der handles konsekvent til fordel for barnet og den unge Der arbejdes i organisationen koordinerende og tværfagligt med respekt for hinandens ansvarsområder

I politikken lægges der vægt på, at vanskeligheder ikke ses isoleret, men i samspil med omgivelserne. Ligesom det understreges, at det skal sikres, at der er sammen5


hæng mellem det almene tilbud og tilbuddene til børn og unge med særlige behov, og at der dermed sikres helhed og sammenhæng i børns og unges liv. Den forebyggende indsats Den sammenhængende børnepolitik angiver ikke en entydig definition af, hvornår et barn eller en ung har behov for støtte, men understreger specifikt de ansattes forpligtelse til at handle forebyggende og så tidligt og sammenhængende som muligt. Alle ansatte i kommunen har et ansvar for de børn og unge, som de møder i deres daglige arbejde. De ansatte har ret og pligt til at udveksle oplysninger, at foretage tidlig underretning og iværksætte den nødvendige tidlige og målrettede indsats. Ansatte har ansvar for at kende til kommunens politikker, målsætninger og foranstaltninger Indsatsen skal ikke ses isoleret, men foretages i samspil med omgivelserne. Der påpeges et ansvar for, at mulighederne i det almene tilbud skal være afprøvet, før der tilbydes særlig støtte. Den mindst mulige foregribende eller indgribende indsats skal sikres. Ansatte har generelt ret til rådgivning og vejledning, og ansatte, der arbejder med støttekrævende børn og unge, er forpligtet til at modtage fortsat kompetenceudvikling. Det skal dermed sikres, at barnet eller den unge altid har kontakt til kompetente voksne. Den forebyggende indsats skal løses i nærmiljøet, i samspil med barnets og den unges nære voksne. Mål, handlings- og evalueringsplaner for de anvendte foranstaltninger skal beskrives med henblik på at sikre barnets og den unges udvikling, og effekten af foranstaltningen evalueres og dokumenteres. Et tværfagligt samarbejde Der er i kommunen vedtaget en tværfaglig struktur, der understøtter den sammenhængende indsats og samarbejdet mellem de professionelle. Beskrevet i ”Appelsinpjecen”. Samarbejdsstrukturen giver mulighed for drøftelse og vejledning omkring børn og unge på det generelle plan, i form af distriktsteam og tværfaglig konsulentordning, og i konkrete sager i form af teamnetværk. Distriktsteamet skal kvalificere det tværfaglige samarbejde, og er et forum for generelle problemstillinger i distrikterne. Den tværfaglige konsulentordning skal benyttes i forhold til at drøfte handlemuligheder og få tværfaglig rådgivning i forhold til et barn eller en ung. Teamnetværk skal sikre det tværfaglige samarbejde og koordinationen omkring konkrete børn, unge og familier med specifikke behov. Teamnetværket skal sikre, at der sker en fælles sammenhængende indsats. Læs mere om den sammenhængende børnepolitik på Fokus. Benyt genvejen: Politikker og planer. Læs mere om Samarbejde - en fælles indsats over for børn og unge (Appelsinpjecen) på Fokus, under Børne- og Kulturforvaltningen. Vælg dernæst enten ”Daginstitution”, ”Skole” eller ”Familie og Rådgivning”. Klik på ”Tværfagligt samarbejde”, og rul ned til ”Dokumenter”. Vælg ”Pjecer”, og klik på ”Fælles indsats”” (Appelsinpjecen).


Forebyggende indsats

7


Dagtilbud

9


Særlig tilrettelagt pædagogisk indsats i dagtilbud Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Børn og unge i kommunens dagtilbud (0-6 år og klub) Beskrivelse af tilbuddet (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Almen pædagogisk arbejde i dagtilbud Det pædagogiske personale i dagtilbuddet (0-6 år og klub) (Pædagogiske beskrivelser, observationer, refleksioner og drøftelser) Metode (Hvordan arbejder vi?) Når pædagoger får øje på et barn eller en ung, der mistrives eller ikke har gode relationer til voksne, drøftes problemstillingen med kolleger og ledelse, og der udarbejdes en handleplan for den pædagogiske indsats. Det kunne for eksempel være, at en pædagogs relation til et barn er problematisk eller konfliktfyldt, at et barn ikke har relationer til andre børn, et barn, der er særlig sårbart i forbindelse med problemstillinger i familien eller lignende. En handleplan kan for eksempel indeholde: • Beskrivelse af problemstillingen • En tolkning af barnets eller den unges intentioner • Konkret planlægning • Beskrivelse af særlig planlagte pædagogiske aktiviteter o understøtte barnets ressourcer o arbejde i små grupper o særlig tilrettelagte aktiviteter o understøtte barnets positive relation til en primærpædagog o med meget mere • Opfølgning Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre

Adresse: Dagtilbud Rådhus Alle 1 2860 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: dagtilbud@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

11


Pædagogisk vejledning og rådgivning i dagtilbud Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Børn og unge i kommunens dagtilbud (0-6 år og klub) Beskrivelse af tilbuddet (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Almen pædagogisk arbejde i dagtilbud Det pædagogiske personale i dagtilbuddet (0-6 år og klub) (Pædagogiske beskrivelser, observationer, refleksioner og drøftelser) Metode (Hvordan arbejder vi?) Rådgivning og vejledning fra pædagogiske konsulenter Rådgivning og vejledning fra konsulentteamet (Appelsinpjecen): • Psykolog fra PPR for at få en psykologisk vejledning • Tale/hørekonsulent for at få en vejledning ift. barnets sproglige udvikling • Sundhedsplejen for at få en vejledning i sundhedsfaglige indsats • Fysioterapeut for at få en vejledning ift. til barnets motoriske udvikling Vejledning og rådgivning om forløbet i daginstitutionen eller klubben, kan gives ved netværksmøder (appelsinpjecen). Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre Tværfaglige samarbejdspartnere Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Henvendelse til pædagogiske konsulenter. Henvendelse til konsulentteamet (Appelsinpjecen): • Psykolog fra PPR Tale/hørekonsulent • Sundhedsplejen • Fysioterapeut

Adresse: Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 1 2880 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

Hjemmeside: www.gladsaxe.dk

13


Tosprogscentret Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Tosprogede 3-6 årige børn Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Tosprogscentret er oprettet ift. Folkeskolelovens § 4a. Tosprogscentrets opgave er: • at tilrettelægge sprogstimulering 15 timer ugentlig for børn, der ikke går i daginstitution • at give sprogstimulering i grupper for børn i daginstitution • at vejlede og rådgive pædagoger i daginstitutioner, hvor der ikke er etableret sproggrupper. Metode (Hvordan arbejder vi?) Sprogstimuleringen sker på baggrund af tale/høre konsulenternes sprogvurdering af børnene ved 3 år og ved 4 år. Der oprettes sproggrupper af max. 4 børn i daginstitutioner, hvor der er et stort antal tosprogede børn. I sproggrupperne stimuleres børnenes sprog gennem strukturerede pædagogiske forløb og aktiviteter, efter børnenes sproglige udvikling og formåen. De børn, der ikke går i daginstitution, tilbydes et sprogstimuleringsforløb på 15 timer om ugen. Forløbet foregår i Tosprogscentret. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre, Tale/høre konsulenter, Pædagoger i daginstitutionerne, Tværfaglige samarbejdspartnere. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Når et tosproget barn bliver 3 år fremsendes et indstillingsskema til tale/hørekonsulent, og der iværksættes sprogstimulering efter § 4a vurderingen.

Adresse: Støtte og Forebyggelse Tosprogscentret Høje Søborg torv 10, 1 2860 Søborg

Telefon: 39 56 10 32

E-mail: Tosprogscenter

15


SSP

17


SSP- forebyggelse af kriminalitet og misbrug Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Unge i Gladsaxe Kommune Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) SSP samarbejdet forener lærere, pædagoger, socialrådgiveres og politibetjentes arbejde med at løse opgaver, der har med unge at gøre. SSP samarbejdet skaber lokale netværk mellem skoler, klubber og andre institutioner som arbejder sammen om at forebygge kriminalitet og misbrug blandt lokalområdets børn og unge – primært i alderen 10-18 år. Der er fokus på tidlig indsats, hvor evt. begyndende problemer skal løses i opløbet via en hurtig og koordineret indsats imellem parterne i SSP samarbejdet. Desuden er der fokus på fastholdelse og udvikling af forældresamarbejdet og forældreansvaret, samt på andre voksnes medansvar for børn og unge. Herunder eksempelvis ved at inddrage det omkringliggende samfund. For eksempel foreninger, sportsklubber og erhvervsdrivende. Metode (Hvordan arbejder vi?) SSP samarbejdet foregår på tre niveauer: Kriminalpræventiv undervisning og temaer i folkeskolen, Arbejde med grupper af børn og unge, som er kriminalitetstruede eller udviser uhensigtsmæssig adfærd, Målrettet arbejde med enkelte børn og unge, der har alvorlige problemer med hensyn til kriminalitet og misbrug. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre Tværfaglige samarbejdspartnere Foreninger Sportsklubber Erhvervsliv Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) SSP konsulenterne på rådhuset

Adresse: SSP Konsulenter Rådhus Alle 1 2860 Søborg

Telefon: 39 57 50 00 Linda Krüger Nielsen: 20 15 60 55 Sacha Popovic: 20 63 45 80 Fax: 39 66 16 17

E-mail: ssp@gladsaxe.dk

Hjemmeside: www.gladsaxe.dk

19


Folkeskolen

21


Skolens specialteam Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Alle skolens børn og unge, skolens pædagogiske personale og skolens forældre Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi?) Specialteamet består af: skoleledelse, rådgiver (Familie & Rådgivning), psykolog (PPR), tale-hørelærer, sundhedsplejerske, specialundervisningskoordinator, (Socio/emotionelvejleder), lærer, pædagog (SFO eller klub) Hvad gør vi? Specialteamet yder: • Faglig støtte/vejledning undervisningsdifferentiering • Lektiecafé • Socio/emotionelvejledning • Skole/hjemsamtale med deltagelse af skoleledelse • Skole/hjemsamtale med deltagelse af psykolog • Supportteam • Familieklasse • Skolepsykologisk undersøgelse • Supervision • Tale/hørepædagogisk bistand • Netværksmøde • Åben rådgivning Metode (Hvordan arbejder vi?) Skolerne holder efter behov møde ugentligt eller hver 14.dag med tydelig mødeledelse f.eks med dagsorden og referat. Lærere/pædagoger forbereder oplæg vedr. eleven. Der arbejdes konsultativt i et refleksivt rum, hvor der træffes beslutninger om videre tiltag. Forældrene skal have besked om, at deres barn bliver drøftet i specialteamet. Anonym drøftelse er også en mulighed. Specialteamet har tavshedspligt. Samarbejdspartnere (Hvordan arbejder vi sammen?) SSP, UU-Nord, Supportteam, Beboerrådgivning i enkelte skoledistrikter og fagkonsulenter. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) De enkelte skoler har særlig procedurer.

Adresse: Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 1 2880 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

Hjemmeside: www.gladsaxe.dk

23


Vejledere og kompetencepersoner i skoler og SFO Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Skolens personale og elever Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Hvem kompetencepersoner? Læsevejleder Socio/emotionelvejleder Specialundervisningskoordinator Specialundervisningslærere Koordinator for dansk som andetsprog (DSA koordinator) IT-vejleder Tale/hørelærere UU-Nord vejleder Hvad kan kompetencepersonerne? Særligt tilrettelagte aktiviteter – eks. holddannelse, praktikforløb og lignende Særligt tilrettelagt undervisning – inden for de enkelte fag Vejledning om materialer Klasseledelse, organisering og pædagogiske tiltag – eks. classroom management, cooperative learning, læringsstile, Vejlede vedrørende læringsmiljø Tests Formidling af viden Kollegial supervision Udvikling og indsatsområder Metode (Hvordan arbejder vi?) Varierer fra skole til skole, hvordan man griber det an. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Lærere, pædagoger og ledelse Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Varierer fra skole til skole

Adresse: Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 1 2880 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

Hjemmeside: www.gladsaxe.dk

25


SE vejledere – skole og SFO Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Den enkelte lærer, lærerteam og børn og unge med socio/emotionelle vanskeligheder. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) På hver skole er der to social- emotionelle vejledere, en lærer og en pædagog. De to SE-vejledere udgør et team, der sikrer, at helhedssynet på barnet fastholdes, og at der arbejdes mod samme mål og efter samme retningslinjer i hele skolens virksomhed. SE-vejlederen er vejleder for det øvrige personale og skal/kan ikke overtage ansvaret for bestemte børn. Endvidere kan SE-vejlederen: • Komme med forslag til sociale aktiviteter i indskoling, mellemtrin og udskoling • Vejlede om og henvise til materialer om givne problemstillinger • Vejlede støttelærere i de enkelte team ved SE-arbejde i klasserne • Lytte og være ”container” for læreres frustrationer • Komme med idéer til, hvordan en lærer/lærerteam kan komme videre med en problemstilling omkring en klasse, en gruppe elever eller en enkelt elev • Vejlede om, hvordan ”Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling” kan inddrages i undervisningen og forældresamarbejdet. • Deltage i specialteammøder omkring relevante problemstillinger Særligt for indskolingen: • SFO – SE-vejleder er en ny funktion. Arbejdsområderne fordeler sig på to hovedområder. Den generelle del, hvor det handler om dels at styrke børns sociale og emotionelle udvikling, dels at medvirke til at udvikle en kultur som er præget af ressourcetænkning og anerkendelse, samt den forgribende og indgribende del, hvor der er fokus på bestemte børn eller børnegrupper, hvor der er behov for en særlig indsats. SE-vejlederens vigtigste arbejdsfelt er kollegavejledning og sparring. Metode (Hvordan arbejder vi?) Systemisk, anerkendende og involverende Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Specialteamet, forældre, den enkelte lærer og lærerteamet Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Gennem specialteamet, kompetencecenteret eller direkte henvendelse.

Adresse: Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 1 2880 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

Hjemmeside: www.gladsaxe.dk

27


Læsevejledere Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Målgruppen er alle lærere på skolen.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Alle skoler har en eller to læsevejledere som • Står til rådighed for dansklæreren med råd og vejledning • Er tovholder omkring obligatoriske prøver • Tolker i samarbejde med dansklæreren og evaluerer prøveresultater • Følger op på aftaler i forbindelse med evaluering af de obligatoriske prøver • Er idébank, inspirator og sparringspartner • Tager læseinitiativer – eksempelvis læsekurser, læsning i fagene, læseuger m.m. i samarbejde med skolebiblioteket • Er tovholder omkring læsekonferencer fra 0.kl.-4.klasse • Laver handleplaner for elever med særlige behov i samarbejde med dansk- og specialundervisningslæreren • Formidler ny viden omkring læsning

Metode (Hvordan arbejder vi?) Læsevejlederen står til rådighed med råd og vejledning for alle lærere

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) • Den enkelte lærer opsøger læsevejlederen • Forældre har også mulighed for at henvende sig til læsevejlederen • Læsevejlederen samarbejder med Gladsaxe Kommunes læsekonsulent

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Uanset om man er forælder eller lærer henvender man sig direkte til læsevejlederen

Adresse: Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 1 2880 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

Hjemmeside: www.gladsaxe.dk

29


Tidlig læsehjælp Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Elever i 1.klasse, som omkring juletid endnu ikke er kommet i gang med at knække læsekoden.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Eleven tilbydes eneundervisning af den lærer, der læser specialundervisningen på trinnet. Eleven tages ud til den særlige læsetræning i en kortere eller længere periode. En elev kan tages ud til læsetræning i flere omgange.

Metode (Hvordan arbejder vi?) Der bruges elementer fra Reading Recovery og Læseløftet. Det optimale er, at eleven tages ud ca. 20 minutter hver dag, men ofte tillader tiden kun 3 gange om ugen. Forældresamarbejdet skal være tæt, for uden forældrenes aktive medvirken, virker metoden ikke. Det er specialundervisningslærerens opgave ”at klæde forældrene på”, så de ved, hvad de skal gøre.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældrene er meget vigtige samarbejdspartnere, da metoden er meget afhængig af forældreinddragelse og -opbakning til at få læst hjemme hver dag og på den måde, metoden anviser. Specialundervisningslæreren arbejder desuden tæt sammen med elevens dansklærer. Læsevejlederen er også en vigtig samarbejdspartner.

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Forældre og klassetrinnets lærere følger elevens læseudvikling tæt, og det er i første omgang klassens dansklærer, der er kontaktperson.

Adresse: Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 1 2880 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

Hjemmeside: www.gladsaxe.dk

31


Sprogstimulering og motorik Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Målgruppen er elever i børnehaveklassen, som har sproglige problemer eller problemer med deres motorik

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Nogle skoler har tilbud om begge områder, og andre har kun tilbud om sprogstimulering. På baggrund af tale-hørelærerens sproglige screening i børnehaveklassen, finder skolerne ud af, hvilke elever man vil tilbyde sprogstimulering, da sproglige vanskeligheder har indflydelse på elevens evne til at lære at læse. Fysioterapeuten i Gladsaxe Kommune tester sammen med skolens motoriklærer alle elever i børnehaveklassen, og sammen finder de to ud af hvilke elever, som skal tilbydes motorik.

Metode (Hvordan arbejder vi?) Skolerne arbejder forskelligt, men typisk arbejdes der med et lille hold ad gangen inden for begge områder i en tidsbegrænset periode.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældrene er vigtige samarbejdspartnere, og intet sættes i gang uden deres samtykke. Desuden samarbejder skolens tale-hørelærer med den lærer, der har sprogstimulering. Skolens motoriklærer samarbejder med fysioterapeuten. Alle samarbejder med teamet omkring børnehaveklassen. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Forældre og teamet omkring børnehaveklassen kan henvende sig til sprogstimulerings- eller motoriklæreren, men kan også rette henvendelse til skolens specialundervisningskoordinator eller ledelsen.

Adresse: Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 1 2880 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

Hjemmeside: www.gladsaxe.dk

33


Dansk som andetsprogskoordinator (DSA koordinator) Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Målgruppen er alle skolens tosprogede elever og de lærere, der underviser eleverne i dansk som andetsprog og/eller har tosprogede elever i deres klasse. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) DSA koordinatoren • Står til rådighed med råd og vejledning omkring undervisning af tosprogede elever. • Kan sprogvurdere elever, f.eks. med materialet ”Vis hvad du kan” og ”Du har ik’ spørt appelsin” • Er med til at vurdere støttebehov for den enkelte elev • Er den, der på sigt står for de nationale prøver i dansk som andetsprog • Formidler ny viden og lovgivning omkring tosprogsområdet Metode (Hvordan arbejder vi?) DSA koordinatoren står til rådighed for alle skolens lærere og pædagoger med vejledning omkring undervisning i dansk som andetsprog. Materialet ”Du har ik’ spørt appelsin” er brugbart for yngre elever og børnehavebørn og kan vise noget om elevens kendskab til det danske sprog og hvordan eleven bruger sproget m.m. ”Vis hvad du kan” findes på 3 niveauer og kan vise testeren, hvor langt eleven er nået i sin dansksproglige formåen og samtidig også vise, hvor der er behov for at sætte ind med ekstra undervisning i dansk som andetsprog. Derudover kan DSA-koordinatoren være med til at foretage en individuel analyse og vurdering af elevens skriftsprog og være med til at formulere en sprogpædagogisk handleplan i samarbejde med de relevante personer. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Tosprogsvejlederen samarbejder med skoleledelsen, tale-hørelæreren, læsevejlederen, skolens DSA- lærere, alle skolens lærere og pædagoger, eleven og hendes/hans forældre samt skolens tosprogede lærere og Gladsaxe Kommunes konsulenter for børn og unge Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Alle lærere, pædagoger og forældre henvender sig direkte til DSA koordinator.

Adresse: Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 1 2880 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

Hjemmeside: www.gladsaxe.dk

35


Familieklasse Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Børn der er urolige, har svært ved at koncentrere sig, har svært ved at organisere og planlægge, er stille og indadvendte, har svært ved at indordne sig efter klassens regler og normer, har svært ved at begå sig med jævnaldrende. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Familieklassen er et tilbud på skolen, hvor lærere og pædagoger målrettet arbejder med at forbedre elevens trivsel både fagligt og socialt gennem et samarbejde mellem skole og hjem. Arbejdet i familieklassen kan være med til at: • bevare barnets tilknytning til klassen • give forældrene en mulighed for et medansvar for barnets forandring i skolen • få barnet aktiveret og ansvarliggjort for egen forandring • gøre forandringerne målbare Metode (Hvordan arbejder vi?) Barnet går en formiddag om ugen i familieklassen, resten af tiden i sin egen klasse. I fællesskab opstiller forældre, barn, klasselærer og familieklasselærerne arbejdspunkter (mål) for de områder, hvor der er ønske om at skabe forandring af barnets adfærd. Det er meningen at barnet selv skal blive opmærksom overfor egen adfærd. Forældrene skal tage hånd om/være ansvarlig for deres barns adfærd. Det gælder både i undervisningen og i pauserne. Barnet bedømmes dagligt af de implicerede lærere og evalueres i familieklassen. I familieklassen går forældre og barn sammen med 4 til 8 andre børn og deres familier. Forældrene laver skolearbejde sammen med barnet og evaluerer skoleugen med udgangspunkt i barnets målskema. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Lærerne i familieklassen holder jævnligt møde med forældrene, klasselæreren, pædagoger og andre relevante personer. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Visitation til den enkelte skoles familieklasse går fra klasselærer til skolens specialteam. Det er muligt at komme til at gå i familieklassen med meget kort varsel.

Adresse: Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 1 2880 Søborg

Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

37


Familie og R책dgivning

39


Rådgivning jf. SL. § 11 Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Alle familier, der har behov for rådgivning i forbindelse med løsning af vanskeligheder i familien eller vedr. barnet eller den unge. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Rådgivervagten tager 1. samtalen. Herefter overtager rådgiver fra borgerens bodistrikt de fremtidige rådgivningssamtaler efter behov. Metode (Hvordan arbejder vi?) Rådgivningen omfatter samtaler, rådgivning og vejledning Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Rådgiver varetager samtalen og inddrager psykologisk bistand efter behov og ifølge aftale med borgeren. Vi kan efter aftale med borgeren iværksætte samarbejde med daginstitution, skole, SFO eller klub. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Borgeren kan henvende sig telefonisk eller personligt uden forudgående aftale direkte til Støtte og Forebyggelse.

Adresse: Støtte og Forebyggelse Familierådgivningen Gladsaxe Rådhus Rådhus Alle 2860 Søborg

Telefon: 39 57 50 00 eller 39 57 56 54

E-mail: Familie@gladsaxe.dk

Fax: 39 57 56 83

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

41


Åben anonym rådgivning i Brohuset Målgruppe (hvem kan vi hjælpe?) Målgruppen er familier i Gladsaxe, der for en stund har vanskeligheder, de ikke selv kan overskue. Det kan typisk være opdragelsesvanskeligheder, problemer i forbindelse med skilsmisse, børns vanskeligheder i daginstitution eller skole, sygdom eller dødsfald i familien. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Vi tilbyder 3 samtaler med familiekonsulenter fra Brohuset med henblik på, at familien selv igen kommer til at løse egne vanskeligheder. Samtalerne foregår i Brohusets lokaler. Det er muligt at få tider mandag, tirsdag og fredag. Vi tilstræber, at familierne får tid inden for samme uge. Metode (Hvordan arbejder vi?) Vi arbejder via samtaler af en times varighed og med opmærksomhed på familiens ressourcer. Vi hjælper familierne med at få øje på egne styrker og sætter fokus på de steder, hvor de allerede lykkes for derigennem at hente håb og tro på forandring. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Åben rådgivning samarbejder ikke med andre, da tilbuddet er anonymt. Rådgivningen omfatter dog af og til oplysning om anden hjælp i kommunen eller en opfordring til at kontakte sin socialrådgiver med henblik på mere omfattende hjælp. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Ring direkte til Brohuset på telefon 49 57 49 01.

Adresse: Familiecentret Brohuset Klausdalsbrovej 195 2860 Søborg

Telefon: 39 59 49 00

E-mail: familiecenter@gladsaxe.dk

Fax: Ingen fax

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

43


Tidlig familieindsats Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Målgruppen er familier med børn i daginstitution. Tilbuddet gives, hvis familierne eller børnene har vanskeligheder af en karakter, hvor der er brug for en hurtig og målrettet hjælp. Det kan være vanskeligheder ved at være ung familie med små børn, opdragelsesvanskeligheder, problemer i forbindelse med skilsmisse, vanskeligheder ved at være alene om opdragelse og omsorg, vanskeligheder i en sammenbragt familie eller sygdom eller dødsfald i familien. Personalet kan ligeledes rekvirere hjælpen, hvis de er i tvivl om, hvilke familier de kan tilbyde hjælpen, eller hvis de er i tvivl om, hvordan de følger op på et forløb. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Vi er familiekonsulenter fra Brohuset og tilbyder 5 samtaler i samarbejde med daginstitutionen. Første samtale er sammen med forældre og personale fra institutionen for at afklare, hvilke vanskeligheder det drejer sig om, og hvem der er involveret. De næste 3 samtaler foregår med familien alene. Personalet kan inddrages, hvis familien ønsker det. Sidste samtale foregår sammen med personalet for at afrunde forløbet og hjælpe til opfølgning af forløbet. Metode (Hvordan arbejder vi?) Vi arbejder via samtaler, som foregår enten i institutionen, i Brohuset eller i familiens hjem. Samtalerne skal hjælpe familien til at få overblik over egen situation og finde nye handlemuligheder. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Samtalerne sker i tæt samarbejde med daginstitutionen, men kan også indbefatte andre relevante fagpersoner, der har viden om barnet, som f.eks. sundhedsplejersken. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Henvendelse direkte til Brohusets Tidlig familieindsats team på telefon 39 57 49 04, og det skal ske via daginstitutionens leder.

Adresse: Familiecentret Brohuset Klausdalsbrovej 195 2860 Søborg

Telefon: 39 57 49 04

E-mail: familiecenter@gladsaxe.dk

Fax: Ingen fax

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

45


Mødregruppe for unge usikre mødre Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Målgruppen er unge eller usikre mødre, der har brug for støtte og netværk. Mødrene er ofte alene, uden netværk og med en opvækst, der gør dem usikre på rollen som mor. Vi møder gerne mødrene allerede i graviditeten, ser dem gennem barnets første år og har derefter opfølgende samtaler indtil barnet er fyldt 3 år. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Vi er 2 familiekonsulenter fra Brohuset og 2 sundhedsplejerske fra kommunen. Mødrene deltager i et gruppeforløb, hvor de mødes 3 timer ugentlig. Mødet indbefatter dels konkret vejledning omkring børnenes trivsel og dels støtte til refleksioner over rollen som mor, kæreste og familie. Tilbuddet hjælper også med kontakt til familierådgiver, overgang til arbejdsmarkedet og daginstitutioner. Metode (Hvordan arbejder vi?) Ved at mødrene udveksler erfaringer, og ved at lytte til hinandens historier, bliver oplevelsen af at være alene mindre og styrken til at klare udfordringer større. Hver for sig finder de deres ståsted som mor og hjælper hinanden med at opbygge netværk. Der arbejdes med samtaler i gruppe og individuelt, praktiske aktiviteter og besøg i f.eks. svømmehal. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Tilbuddet arbejder tæt sammen med jordmødre, sundhedsplejersker, familierådgivere fra Familie og Rådgivning, arbejdsmarked og personale i daginstitutioner. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Visitation sker via ledende sundhedsplejerske, som kan kontaktes på telefon 39 57 49 00

Adresse: Sundhedsplejen Rådhus Allé bygning G 2860 Søborg

Telefon: 39 57 54 75

Fax: Ingen fax

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

47


Supportteam Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Lærere, pædagoger og ledelse fra de enkelte skoler. En henvendelse kan være et ønske om hjælp til forandring af en situation, f.eks.: • En generel bekymring for klassens trivsel • En bekymring for enkelte eller grupper af elever • Udvikling af skole-hjemsamarbejdet • Et behov for fokus på egen rolle som lærer eller pædagog, udvikling af det professionelle team eller i forhold til tværfagligt samarbejde med f.eks. Familie- og Rådgivning. • Skoleudvikling, f.eks. udvikling af handleplaner og andre pædagogiske tiltag. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Supportteamet er et tilbud til de lokale skoler i kommunen. Deres opgave er at samarbejde med lærere, pædagoger og ledelse om at frembringe og igangsætte forandringer, der fremmer bedre trivsel for den enkelte elev og klassen som helhed, eller at have fokus på udvikling af lærerteamet eller den enkelte lærers rolle. Omfanget af samarbejdet tilpasses den enkelte situation / opgave. Metode (Hvordan arbejder vi?) Supportteamet arbejder ud fra en systemisk og anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i de involverede parters ønske om hjælp til forandring af en situation. Der udarbejdes en samarbejdsaftale indeholdende handleplan og mål for forløbet. Teamet kan herefter: • Yde supervision eller coaching til lærere og pædagoger • Gennemføre samtaler med elever, individuelt eller i grupper • Hjælpe og vejlede i forbindelse med samarbejde mellem forældre og professionelle samarbejdspartnere • Deltage i forældremøder og forældresamtaler • Deltage i team- og netværksmøder • Undervise lærere, pædagoger og elever i relevante temaer Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre, Professionelle Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Skolernes ledelse kontakter Supportteamet direkte. Herefter kan samarbejdet gå i gang.

Adresse: c/o Familieskolen, Bagsværd Hovedgade 151,2. 2880 Bagsværd

Telefon: 39 57 49 11

E-mail: supportteam @gladsaxe.dk

Fax: Ingen fax

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

49


FlikFlak Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Målgruppen er familier med overvægtige børn i alderen 10 til 13 år.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Tilbuddet rummer familiesamtaler, gruppearrangementer for alle familierne, kostvejledning og bevægelsestilbud.

Metode (Hvordan arbejder vi?) Alle familierne får individuel opstartssamtale med formulering af mål og arbejdspunkter for den enkelte familie. Forældrene får støtte til dels at hjælpe deres børn til det bedst mulige vægttab, dels til bedst muligt at fastholde den nødvendige forandring i den samlede familie. Familierne mødes også i gruppe, hvor de udveksler erfaringer og hjælper hinanden med at fastholde motivation til de nødvendige forandringer. Alle børnene tilbydes sideløbende et bevægelsestilbud.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forløbet forgår i tæt samarbejde mellem forældre, familiekonsulent og sundhedsplejerske. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Visitation sker via barnets sundhedsplejerske til henholdsvis familiekonsulenten eller sundhedsplejersken i projektet.

Adresse: Sundhedsplejen Rådhus Allé 2860 Søborg

Telefon: 39 57 54 75

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk

Fax: 39 57 56 83

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

51


Åben rådgivning i Gladsaxe Familie og Ungecentret Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Gladsaxe Familie og Ungecenter anonyme rådgivning er et tilbud til unge fra 12 år og opefter i Gladsaxe Kommune. Her kan unge henvende sig anonymt og få rådgivning om de problemer, man som ung støder ind i. Tilbuddet gælder også for forældre og andre pårørende til unge. Typiske problemstillinger kan være: • Problemer i forhold til forældre, venner, kærester • Mobning • At være ked af det, ulykkelig • Problemer med skole /uddannelse • Selvskadende adfærd. ( at skære i sig selv, misbrug) Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Åben anonym rådgivning er et tilbud hvor du man kan henvende sig anonymt, og få op til 3 samtaler hos ungekonsulenter fra Pilegården Metode (Hvordan arbejder vi?) På Pilegården arbejder vi med samtalen, og vores tilgang tager udgangspunkt i den systemiske teori og metode. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Vi samarbejder på den måde, at vi hvis det skønnes nødvendigt, kan vi henvise til rådgiver i Familie og Rådgivning og til andet relevant tilbud. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Man kan komme direkte fra gaden eller ringe på vores telefon 20 49 74 16). Vi træffes bedst på hverdage mellem 10 og 16. Man kan også sende en sms, eller lægge en besked på vores telefonsvarer

Adresse: Gladsaxe Familie og Ungecentret 2860 Søborg

Telefon: 20 49 74 16

Fax: Ingen fax

E-mail:

pilegarden@gladsaxe.dk

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

53


Rusmiddelrådgivning x-it Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) X-it er Gladsaxe Familie og Ungecentret tilbud om hjælp til unge med rusmiddelproblemer. Tilbuddet hjælper unge, der vil skære ned eller helt stoppe deres misbrug. Tilbuddet henvender sig også til forældre til unge med misbrug.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) I rusmiddelrådgivningen får man individuelle afklarende samtaler med en af vores ungekonsulenter. Alt efter behov laver vi et behandlingsforløb.

Metode (Hvordan arbejder vi?) I rusmiddelrådgivningen bruger vi samtalen som metode samt forskellige aktiviteter.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre, lærere, klubpædagoger og andre voksne, der er i kontakt med og bekymret for en ung, kan altid henvende sig til Pilegården og få råd og vejledning. Vi kommer også ud til skoler og klubber og holder oplæg om rusmidler, både til de unge og til forældre.

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Man kan henvende sig anonymt via den åbne rådgivning eller via sin sagsbehandler i Familie og Rådgivning.

Adresse: Pilegården Gladsaxe Møllevej 65 2860 Søborg

Telefon: 20 49 16 74 eller 39 67 74 16 Fax: Ingen fax

E-mail : pilegar-

den@gladsaxe.dk

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

55


Rådgivning til unge med selvskadende adfærd Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Tilbuddet henvender sig både til unge mellem 12 og 18 år i Gladsaxe kommune, som har en selvskadende adfærd, og til deres forældre. Tilbuddet henvender sig også til andre professionelle der arbejder med unge, der er i risiko for at udvikle selvskadende adfærd. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Tilbuddet, der henvender sig til unge: Unge, der mistrives, tilbydes afklarende samtaler, hvorefter vi vurderer, om den unge kan tilbydes vores behandlingstilbud. Tilbuddet der henvender sig til de professionelle: Pilegården yder faglig sparring/ supervision til de professionelle, der har kontakt til unge med selvskadende adfærd. De professionelle kan således blive ved med at støtte de unge og være de betydningsfulde voksne, dér hvor de er.

Metode (Hvordan arbejder vi?) Vi bruger samtalen som metode, og vi kommer gerne ud til skole og klubber og tager samtalen der.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Samarbejdet sker mellem skoler, klubber, rådgivere og forældre. Det foregår via konsulentfunktion for andre professionelle og via rådgivning til forældre.

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Man kan henvende sig i den åbne anonyme rådgivning, eller man kan henvende sig hos sin rådgiver i Familie og Rådgivning.

Adresse: Pilegården Gladsaxe Møllevej 65 2860 Søborg

Telefon: 20 49 74 16

E-mail:

Fax: Ingen fax

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

pilegarden@gladsaxe.dk

57


Kriminaltitetsforebyggelse Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Pilegården tilbyder samtaler med unge, der er blevet afhørt og sigtet af politiet, samt med deres forældre. Tilbuddet henvender sig til unge, der er blevet afhørt for første gang, og hvor man tænker, at den unge og forældrene skal tilbydes samtaler for at forbygge yderligere kriminalitet.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) De unges forældre bliver kontaktet af en af Gladsaxe Familie og Ungecentret ungekonsulenter, efter at den unge har været til afhøring hos politiet. Familien bliver tilbudt en samtalerække, hvor man kan få talt om, hvad der sker i en familie, når ens barn er blevet afhørt af politiet.

Metode (Hvordan arbejder vi?) Vi arbejder med samtalen som metode, og vi taler med hele familien.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Vi samarbejder med rådgiver i Familie og Rådgivning. Vi sender besked til rådgiver om familien har villet tage imod tilbuddet, og vi kontakter familien igen efter 4 mdr. for at følge op på, hvordan det er gået efterfølgende.

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Ungekonsulenten i Familie og Rådgivning henviser familierne til Pilegården.

Adresse: Pilegården Gladsaxe Møllevej 65 2860 Søborg

Telefon: 39 67 74 16

E-mail: pilegarden @gladsaxe.dk

Fax: Ingen fax

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

59


Støttepædagog fra Støttekorpset Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Målgruppe Pædagoger i småbørnsinstitutioner og SFO, der har behov for hjælp til at løse specialpædagogiske opgaver med børn, der har særlige behov. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Støttepædagogen bliver udstationeret i institutionen. Støttepædagogens vigtigste opgave er at samarbejde med institutionens personale om at løse den pædagogiske opgave. Støttepædagogen skal, med udgangspunkt i barnets særlige behov, arbejde specialpædagogisk, så barnet kan deltage i institutionens fællesskab. Metode (Hvordan arbejder vi?) Støttepædagogen arbejder ud fra Støttekorpsets to værdier: 1. Det er en stor indgriben i et barn liv, at der tilknyttes støttepædagog. Derfor skal alle andre tiltag være afprøvet. 2. Et barn har ikke problemer. Det kan have særlige behov eller vanskeligheder, det er de voksne, der er omkring barnet, der har problemer med at løse den pædagogiske opgave. Støttepædagogen arbejder målrettet med barnet og dets relationer i institutionen ud fra en handleplan, der evalueres i en statusrapport ca. hvert halve år. Støttepædagogen arbejder ud fra metoder, der tager udgangspunkt i barnets behov, og de aftales ofte i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være visualisering med billeder af barnets dagligdag, Board Maker, forudsigelige rammer, tydelig og fast struktur om barnet, ”Sociale Historier”, Trin for Trin, sansemotorisk stimulation, kommunikation f.eks. Tegn til Tale og sprogstimulation, arbejde med konkreter, Kuno Beller udviklingsbeskrivelse, TRAS mm. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Støttepædagogen og institutionens personale udfylder et dialogpapir ved opstart på en sag, hvor gensidige forventninger til samarbejdet beskrives. Støttepædagogen aftaler med institutionens leder ansvarsfordelingen i forældresamarbejdet. Støttepædagogen er tovholder i det tværfaglige samarbejde. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Institutionens leder skal benyttes et ansøgningsskema. Skemaet findes på: Fokus/Familie og rådgivning/Støttekorpset/Dokumenter/ansøgningsskemaer.

Adresse: Støtte og Forebyggelse Støttekorpsets Visitationsudvalg Gladsaxe Rådhus Bygning G 2860 Søborg

Telefon: 39 57 53 72 Fax: 39 66 16 17

E-mail: Støttekorpsets leder BKFTSK@gladsaxe.dk

61


Støttekorpsets rådgivningsteam – pædagogisk observation Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Personale i dagtilbud, SFO og Klub, børn i vanskeligheder, deres forældre og den øvrige børnegruppe. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Støttekorpsets rådgivningsteam består af støttepædagoger, der er udpeget til at varetage denne funktion. I samarbejde med institutionerne beskriver støttepædagogerne børn i vaskeligheder, med henblik på at opstille en handleplan for arbejdet med barnet. Handleplanen tager udgangspunkt i barnets ressourcer og anviser indsatsmuligheder og metoder, så institutionens personale oplever, at de selv kan arbejde pædagogisk med barnet. Der bliver fremstillet et skriftligt materiale, der kan ligge til grund for en endelig vurdering af, om institutionen selv kan løse den pædagogiske opgave med barnet, eller om der skal søges ekstra ressourcer til en specialpædagogisk indsats. Metode (Hvordan arbejder vi?) Støttepædagogen interviewer barnets primære pædagoger og leder. Der aftales interview med forældrene og tider for observation af barnet, hvor støttepædagogen kommer 2-3 gange og observerer i ca. 2 timer hver gang. Begge interviews og alle observationerne renskrives og gives til primær pædagogerne og leder. Støttepædagogen, primærpædagoger og leder udformer herefter, med udgangspunkt i det skriftlige materiale, en handleplan for arbejdet med barnet. Forældrene får efterfølgende den samlede observationsrapport med interview, observationer og handleplanen. Støttepædagogen afholder et afsluttende møde med udgangspunkt i den aftalte handleplan. Støttepædagogen kan eventuelt aftale et opfølgningsmøde Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Personalet og leder i dagtilbud, SFO og klub og forældrene til de observerede børn. Derudover via institutionen samarbejdes der med pædagogiske konsulenter, psykologer, tale-høre lærere, fysioterapeuter, rådgivere og Tidlig Familieindsatsteam. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Institutionen sender en anmodning om en pædagogisk observation med skriftlig forældreaccept til leder af støttekorpset.

Adresse: Støtte og Forebyggelse Støttekorpsets Gladsaxe Rådhus Bygning G 2860 Søborg

Telefon: Støttekorpsets Leder 39 57 53 72

E-mail: Støttekorpsets Leder BKFTSK@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

63


Annekset Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Børn der er indskrevet i en af Værebros 4 småbørnsinstitutioner, og som af visitationsudvalget er blevet anerkendt for at have behov for støttepædagog. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Nogle af de visiterede børn modtager støttepædagogisk støtte fra Annekset i deres egen institution, andre bliver hentet i deres institution af støttepædagogen og kommer i Annekset i den daglige åbningstid fra 9-14. I Annekset arbejdes der både individuelt og i små grupper, med vægt på det børnene kan. Annekset har fast tilknyttet talepædagog og psykolog. Metode (Hvordan arbejder vi?) Støttepædagogerne arbejder målrettet med barnet og dets relationer i institutionen. Der formuleres individuelle handleplaner, som revideres mindst to gange om året. Støttepædagogen arbejder ud fra metoder, der tager udgangspunkt i barnets behov, og som ofte aftales med tværfaglige samarbejdspartnere. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Barnets institutions medarbejdere, forældrene, psykolog, talepædagog, familierådgivere, fysioterapeut. Støttepædagogen er tovholder i det tværfaglige samarbejde. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Der skal benyttes et ansøgningsskema til støttepædagog, som findes på Fokus/ Familie og rådgivning/ Støttekorpsets/ Dokumenter/ Ansøgningsskema. Institutionens personale skal fremstille en grundig beskrivelse af barnets funktion i forhold til sociale og personlige kompetencer samt sproglige, kommunikative og motoriske kompetencer. Desuden beskrives, hvilke tiltag der har været iværksat for at tilgodese barnets behov, og det skal fremgå, hvad der skal være støttepædagogens opgaver. Hvis der foreligger vurderinger fra PPR, Børneklinikken og lign, vedlægges de ansøgningen. Det er en forudsætning for ansøgning om støttepædagog, at barnets forældre er indforstået og har underskrevet ansøgningen.

Adresse: Støtte og Forebyggelse Støttekorpsets Visitationsudvalg Gladsaxe Rådhus Bygning G 2860 Søborg

Telefon: Støttekorpsets Leder 39 57 53 72

E-mail BKFTSK@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

65


Lillegruppen i Hyldegården Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Børn, der er indskrevet i en af Høje Gladsaxes småbørnsinstitutioner, og som af visitationsudvalget er blevet anerkendt at have behov for støttepædagog Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Nogle af de visiterede børn modtager støttepædagogisk støtte fra Lillegruppen i deres egen institution, andre bliver hentet i deres institution af støttepædagogen og kommer i Lillegruppen i den daglige åbningstid fra 9-14. I Lillegruppen arbejdes der både individuelt og i små grupper med vægt på det, børnene kan. Lillegruppen har fast tilknyttet talepædagog og psykolog. Metode (Hvordan arbejder vi?) Støttepædagogen arbejder målrettet med barnet og dets relationer i institutionen. Der formuleres individuelle handleplaner, som revideres mindst to gange om året. Støttepædagogen arbejder ud fra metoder der tager udgangspunkt i barnets behov, og som ofte aftales med tværfaglige samarbejdspartnere. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Barnets institutions medarbejdere, forældre, psykolog, talepædagog, familierådgiver og fysioterapeut. Støttepædagogen er tovholder i det tværfaglige samarbejde. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Der skal benyttes et ansøgningsskema til støttepædagog. Skemaet findes på fokus/Familie og rådgivning/ Støttekorpset/ Dokumenter/ ansøgningsskemaer. Institutionens personale fremstiller en grundig beskrivelse at barnets funktion i forhold til sociale og personlige kompetencer samt sproglige, kommunikative og motoriske kompetencer. Desuden beskrives, hvilke tiltag der har været iværksat for at tilgodese barnets behov, og det skal fremgå, hvad der skal være støttepædagogens opgave. Hvis der foreligger vurderinger fra PPR, Børneklinikken eller lign, vedlægges de ansøgningen Det er en forudsætning for ansøgning om støttepædagog, at barnets forældre er indforstået og har underskrevet ansøgning.

Adresse: Støtte og Forebyggelse Støttekorpsets Visitationsudvalg Gladsaxe Rådhus Bygning G 2860 Søborg

Telefon: Støttekorpsets Leder 39 57 53 72

E- mail: Støttekorpsets leder BKFTSK@gladsaxe.dk

Fax: 39 66 16 17

67


Støttekorpsets Børnekursus Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Børnekurset henvender sig til grupper på ca. 6 -10 småbørn indskrevet i dagtilbud, hvor pædagoger oplever, at de har behov for hjælp til at få nye handlemuligheder i deres pædagogiske arbejde. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Børnekurset tilbydes af støttepædagoger fra Støttekorpset. Støttepædagogerne tilrettelægger gruppeforløb f.eks. i forhold til inkludering af børn i en gruppe, mobbeproblematik, drengepædagogik, stille piger, fællesskabs opbygning, konflikthåndtering, legetræning, rumme hinandens forskelligheder m.m. Støttepædagogerne tilrettelægger et forløb på ca. 8 uger, der indeholder en samtale med personalet, arbejde med børnene i forløb af 3 – 4 timers varighed og afslutning. Metode (Hvordan arbejder vi?) Støttepædagogerne sætter processer i gang, inspirerer, er rollemodeller og arbejder målrettet med den formulerede problemstilling. Støttepædagogerne arbejder med børnene i institutionen og i naturen. De medbringer selv materialer til de forskellige aktiviteter f.eks. til samarbejdsøvelser. Alle børn, der har deltaget i børnekursus, får et diplom efter endt kursus. Samarbejdsrelationer(Hvordan arbejder vi sammen?) Børnenes forældre har givet tilsagn om, at deres barn deltager i et børnekursus. Støttepædagogerne sender brev til forældrene umiddelbart før børnekurset starter. Gruppens primær pædagog deltager altid i det første og det afsluttende forløb. Deltagelse ud over disse 2 gange aftales individuelt. Pædagogen deltager som observatør, hjælper med det praktiske og indgår således ikke i den pædagogiske opgave. Ved hvert forløb tages billeder, der samles i en bog med beskrivelser af dagens aktiviteter. Bogen placeres centralt i institutionen, så alle institutionens børn, forældre og personale kan følge børnekurset. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Børnekursus kan søges ved henvendelse til Støttekorpsets leder. Der skal ikke anvendes ansøgningsskema, men en kort beskrivelse af problemstillingen samt forældreaccept.

Adresse: Støtte og Forebyggelse Støttekorpset Gladsaxe Rådhus Bygning G 2860 Søborg

Telefon: 39 57 53 72

E-mail: BKFTSK@gladsaxe.dk

69


Støttekorpset - Praktisk Hjælp Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Børn og unge med fysisk handicap i småbørns institutioner, SFO, skole og klub

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?)

En praktisk hjælp, så barnet får mulighed for at deltage i institutionens/skolens aktiviteter.

Metode (Hvordan arbejder vi?) Deltager som praktisk hjælper i de aktiviteter, hvor der er behov for det.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Samarbejder med institutionens/skolens personale

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Ansøgning om praktisk hjælp sendes til Støttekorpsets visitationsudvalg.

Adresse: Støtte og Forebyggelse Støttekorpsets visitationsudvalg Gladsaxe Rådhus Bygning G 2860 Søborg

Telefon: Støttekorpsets leder 39 57 53 72

E-mail: Støttekorpsets leder BKFTSK@gladsaxe.dk

71


Psykologbistand til familier (med børn og unge i skoler og dagtilbud) Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Familier, der har børn i alderen 0-18 år og har behov for hjælp til at forstå og håndtere vanskeligheder i forhold til et eller flere børn i familien, primært i relation til skole eller dagtilbud.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?)

Distriktspsykologen, der er tilknyttet det enkelte dagtilbud eller den enkelte skole, kan yde støtte i form af enkeltsamtaler eller korte samtaleforløb med forældre alene eller sammen med barnet/børnene. Desuden kan der gives enkelte samtaler med børn i skolealderen.

Metode (Hvordan arbejder vi?)

Samtalerne kan foregå i institutionen, på psykologens kontor på skolen, på PPR på Rådhuset eller i særlige tilfælde i hjemmet. Samtalerne er forebyggende og kan foregå som rådgivning og vejledning eller have et mere terapeutisk sigte, indenfor et afgrænset område.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?)

Samtalerne foregår som regel med familien alene, men familien kan også vælge at de foregår sammen med fx. en stuepædagog eller en klasselærer.

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?)

Familien kan henvende sig direkte til psykologen eller henvendelse kan gå gennem dagtilbuddet/skolen.

Adresse: Støtte og Forebyggelse PPR Gladsaxe Rådhus Rådhus Alle 2860 Søborg Eller Skolen og Dagtilbuddet

Telefon: 39 57 50 00 eller 39 57 54 10 Fax: 39 57 56 83

E-mail: Familie@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

73


Psykologsamtaler til familier, voksne, børn og unge. Familie og Rådgivning Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Familier med børn, hvor det vurderes, at et eller flere medlemmer i familien har behov for afklarende psykologsamtaler eller et kortere terapeutisk forløb. Herunder familier med handicappede børn, hvor der er behov for støtte til f. eks. handicapforståelse, sorgbearbejdning, stressreaktioner.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Samtalerne ydes af to psykologer fra PPR i lokaler i Familie og Rådgivning. Der kan ydes op til 3 samtaler som Åben Anonym Rådgivning. Ved behov for længere forløb kan der bevilges op til 10 samtaler via rådgiver i Familie og Rådgivning.

Metode (Hvordan arbejder vi?) Der benyttes samtaleterapi, rådgivning og vejledning.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Udover samtalerne foregår det primære samarbejde med henviser før og under visiteringen til tilbuddet.

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Der henvises til psykologsamtaler gennem rådgivere, sundhedsplejersker og distriktspsykologer.

Adresse: Støtte og Forebyggelse PPR Gladsaxe Rådhus Rådhus Alle, bygning G 2860 Søborg

Telefon: 39 57 50 00 eller 39 57 54 10

E-mail: Familie@gladsaxe.dk

Fax: 39 57 56 83

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

75


Psykologbistand i dagtilbud Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?)

Daginstitutionspersonale og leder, der ønsker hjælp til at forstå og håndtere enkeltbørn eller grupper i dårlig trivsel eller børn med særlige vanskeligheder. Fx adfærdsvanskeligheder, opmærksomhedsvanskeligheder, kontaktvanskeligheder, umodenhed, sociale vanskeligheder mm. Desuden kan der tilbydes hjælp til vanskelige samtaler med forældre samt støtte i krisesituationer. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Samtlige dagtilbud for børn i alderen 0-18 i Gladsaxe Kommune har tilknyttet en distriktspsykolog fra PPR. Psykologen kommer gerne i dagtilbuddet, eller der kan aftales møde i PPR. Metode (Hvordan arbejder vi?) Hjælpen kan forme sig som: vejledning, rådgivning og sparring til f. eks beskrivelse af børn og udformning af handleplaner. Undervisning i særlige problematikker, konsulentbistand og sagssupervision. Pædagogisk psykologisk vurdering af børn og personalesupervision og krisesamtaler i forbindelse med dødsfald eller ulykke. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Distriktspsykologen kan tilkaldes af dagtilbuddets personale eller af forældrene. Forældre vil som oftest være inddraget eller informeret om mødet. I tilfælde, hvor personalet ønsker en samtale inden forældrenes inddragen, behandles sagen anonymt. Såfremt psykologen vurderer at have brug for en nærmere undersøgelse af barnet, kræver det en indstilling til PPR i enighed med forældre. Psykologen deltager gerne i relevante netværksmøder med andre faggrupper samt i overleveringsmøder med andre institutioner og skole. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Dagtilbuddet eller forældre kan komme i kontakt med psykologen pr. telefon, mail eller brev. I nogle institutioner kommer psykologen på faste tider fx en gang om måneden, hvor pædagoger og leder kan tage bekymringssager op. I andre institutioner er der etableret en åben konsultation/rådgivning for det pædagogiske personale.

Adresse: Støtte og Forebyggelse PPR Gladsaxe Rådhus Rådhus Alle 2860 Søborg

Telefon: 39 57 50 00 eller 39 57 54 10

E-mail: Familie@gladsaxe.dk

Fax: 39 57 56 83

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

77


Psykologbistand i skole SFO og Klub Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Forældre, lærere, SFO-klub-støttepædagoger samt skoleledere, der ønsker rådgivning i forhold til elever med forskellige former for psykologiske problemstillinger. Fx indenfor specifikke og generelle faglige vanskeligheder, adfærdsvanskeligheder, sociale vanskeligheder, generel mistrivsel, emotionelle vanskeligheder, opmærksomhedsvanskeligheder mm. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Samtlige skoler i Gladsaxe Kommune har tilknyttet en distriktspsykolog fra PPR. Psykologen opholder sig regelmæssigt på skolen, sædvanligvis på fastlagte dage. Metode (Hvordan arbejder vi?) Hjælpen kan forme sig som: • Forebyggende vejledning og rådgivning • Undervisning i særlige problematikker og temaer • konsulentbistand / sagssupervision i enkeltsager • supervision til fagpersoner, individuelt eller i gruppe • faglig sparring, fx vedr. beskrivelser af børn, opstilling af handleplaner • krisesamtaler i forbindelse med akut krise på skolen, i SFO eller klub, fx ved dødsfald • eller ulykke • pædagogisk psykologisk undersøgelse af elever Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Psykologen arbejder generelt tæt sammen med forældre, skole, SFO og klub. Psykologen deltager som konsulent i de tværfaglige specialteammøder, hvor bekymringssager kan tages op af lærere og pædagoger samt teamets øvrige deltagere. Sager kan undtagelsesvis tages op, før forældrene er informeret, og behandles da anonymt. Psykologen deltager som konsulent eller som sagspsykolog i netværksmøder. Psykologen deltager i særlige tilfælde i overleveringsmøder mellem daginstitution og skole. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Skolens personale kan tage en sag op på skolens specialteam. Det er som hovedregel herigennem psykologen får sager. Psykologen kan på nogle skoler kontaktes direkte på skolen eller gennem skolens leder. På nogle skoler er der oprettet en Åben Rådgivning for personalet, hvor skolens psykolog deltager.

Adresse: Støtte og Forebyggelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhus Alle, indg. G 2860 Søborg

Telefon: 39 57 54 75 eller 39 57 54 10

E-mail: Familie@gladsaxe.dk

Fax: 39 57 56 83

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

79


Samtalegruppen Blues Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Mødre, der har behov for en særlig indsats grundet en efterfødselsreaktion.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Tværfagligt gruppeforløb forestået af en sundhedsplejerske og en psykolog. Der etableres ca. to grupper om året. Grupperne mødes en gang hver anden uge i to timer, i alt 8 gange. Forløbet starter med en individuel visiterende samtale og afsluttes med en individuel samtale.

Metode (Hvordan arbejder vi?) I selve gruppeforløbet arbejdes der med psykolog og sundhedsplejerske som ordstyrere og sparringspartnere på de opståede problemstillinger. Emnerne kan fx være: - at drøfte de vanskeligheder, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn - at dele bekymringer og overvejelser med mødre i lignende situationer - at få hjælp til at få nye måder at håndtere problemstillingerne på

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Mødre, psykolog og sundhedsplejerske arbejder med gruppeprocessen

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Henvendelse sker oftest gennem den tilknyttede sundhedsplejerske, der formidler kontakten til gruppens kontaktpersoner. Borgeren selv, pårørende, hospital, praktiserende læge, pædagoger i daginstitutioner, psykologer og rådgivere kan henvende sig direkte til sundhedsplejen eller PPR.

Adresse: Familie og Rådgivning Sundhedsplejen / Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhus Alle, bygning G 2860 Søborg

Telefon: 39 57 54 75 eller 39 57 54 10

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk

Fax: 39 57 56 83

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

81


Sorggruppen Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Børn og unge mellem 8 og 16 år, der har mistet en forælder eller søskende.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Sorggrupperne varetages af en sundhedsplejerske og en psykolog fra PPR. Grupperne har op til 10 børn, der mødes to gange om måneden, i alt 10 gange. Derudover foretages der hjemmebesøg samt pædagogisk indsats til de berørte klasser efter behov. Tilbuddet er anonymt.

Metode (Hvordan arbejder vi?) Der foretages et individuelt hjemmebesøg før gruppestart for at hilse på barn og familie og for at introducere tilbuddet. I gruppeforløbet indgår undervisning, samtale, tegning og øvelser, litteratur/ film/musik mm.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældrene inddrages gennem hjemmebesøg. I gruppeforløbet deltager børnene/de unge, sundhedsplejerske og psykolog. Ved behov for pædagogisk indsats i berørte klasser, inddrages skolens personale.

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Henvendelse sker ofte via skolens sundhedsplejerske eller psykolog, der formidler kontakten til gruppens kontaktpersoner. Pårørende, skolens personale, praktiserende læge, psykologer og rådgivere kan desuden henvende sig direkte til sundhedsplejen eller PPR. Alle kan i dagtimerne henvende sig direkte på sorggruppens telefon.

Adresse: Familie og Rådgivning Sundhedsplejen / Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhus Alle, indg. G 2860 Søborg

Telefon: 39 57 54 75 eller 39 57 54 10 Sorggruppens direkte telefon: 51 59 57 64. Fax: 39 57 56 83

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

83


Tilbud til børn med hørevanskeligheder Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Tale/hørelærerne yder særlig indsats i forhold til småbørn og skolebørn med Hørevanskeligheder. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Tale/hørelærere er tilknyttet daginstitutioner, dagplejer og skoler. Tale/hørelærerne har arbejdspladser på Rådhuset og på skolerne. Tale/hørelærere med speciale inden for audiometri foretager høreprøverne på småbørn. Høreprøverne foregår i et audiometrirum på Rådhuset. En tale/hørelærer med speciale i ci-opererede børn og børn med middelsvært høretab har arbejdsplads i daginstitutionen Troldehøj, hvor de fleste af disse børn er enkeltintegrerede. Øvrige børn med lettere til middelsvært høretab, der er enkeltintegrerede i daginstitutioner og skoler, modtager særlig bistand af de tilknyttede tale/hørelærere. Tale/hørelærerne vejleder og superviserer forældre, pædagoger og lærere. Et tæt samarbejdsforløb er nødvendigt af hensyn til barnets udnyttelse af sine høreressourcer. Metode (Hvordan arbejder vi?) Tale/hørelærerne underviser først og fremmest i forhold til artikulation og lydopfattelse samt i almindelig sprogtilegnelse, og de vejleder herudover barnets forældre, pædagoger og lærere i hensigtsmæssig placeringer i forhold til opfattelse af lyd i daginstitution og skole. De anviser måder, der kan støjdæmpes på og brug af FMog andre hjælpemidler, der kan fremme indlæring hos børn med hørenedsættelse. Småbørn med et middelsvært høretab tilbydes tegn til tale, hvis det skønnes nødvendigt. CI. - opererede børn modtager lydtræning efter særlige metoder, der kan gøre dem i stand til at opfatte de lyde, der omgiver dem. Fra skoleåret 2009 overgår CI. - opererede børn fra udskilt skolegang på specialskole til enkeltintegration på en lokal skole i Gladsaxe, såfremt de har høremæssige ressourcer til at kunne indgå med støtte i de almindelige skolefag. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Tale/hørelærerne samarbejder med forældre, lærere og pædagoger. Herudover samarbejder og modtager tale/hørelæreren vejledning af eksterne eksperter. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Tale/hørelærere kan kontaktes af forældre og professionelle ved direkte henvendelse pr. telefon eller mail eller gennem skole eller dagtilbud.

Adresse: Støtte og Forebyggelse Tale/hørelærerne Rådhuset Parterre, lokale: 1501 0519 2860 Søborg

Leder: Lis Klausen 39 57 54 07/ 40 25 29 31 Telefon: 39 57 54 10

E-mail: bkdlkl@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

85


Tilbud til børn med tale/sprogvanskeligheder Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?)

Tale/hørelærerne yder særlig indsats i forhold til småbørn og skolebørn med tale/sprogvanskeligheder herunder: • • • • •

forsinket sprogudvikling læbe/gumme/ganespalte stammen stemmeproblemer udtalevanskeligheder

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Tale/hørelærere er i forhold til deres arbejdsområde tilknyttet et bestemt antal daginstitutioner, dagplejer og skoler. Tale/hørelærerne har arbejdspladser på Rådhuset og på skolerne. Ydelser: • Tale/hørelærerne undersøger børn, der er henvist, og udarbejder en tale/hørepædagogisk vurdering. I samarbejde med forældre og daginstitution/dagpleje, skole og SFO samt evt. psykolog og fysioterapeut udarbejdes en handleplan for barnet. • Der ydes konsultativ bistand og vejledning til barnets forældre, pædagoger i daginstitution og SFO, støttepædagoger, dagplejer og skole. • Talehørelærerne underviser børn individuelt eller i grupper. • Tale/hørelærerne yder tale/hørepædagogisk bistand til de udskilte foranstaltninger såvel til småbørn som skolebørn. • De er med til at sikre kontinuitet mellem daginstitution og skole for børn med sproglige vanskeligheder. • På baggrund af tilbuddet til alle forældre om en sprogvurdering af treårige børn, vejledes personalet i daginstitutionerne i forhold til fokusbørn, der skal have et særligt sprogpædagogisk tilbud i institutionen. Desuden varetages den talepædagogiske bistand til de børn, der ud fra vurderingen har behov for denne bistand. • Tale/hørelærerne foretager den obligatoriske sprogvurdering af alle børn i børnehaveklassen og udarbejder handleplaner i samarbejde med forældre og lærere, især med henblik på læseindlæringen.

Fortsættes næste side…. Adresse: Støtte og Forebyggelse Tale/hørelærerne Rådhuset Parterre, lokale: 1501 – 0519 2860 Søborg

Telefon: 39 57 54 10

E-mail: bkdlkl@gladsaxe.dk

Leder: Lis Klausen 39 57 54 07 eller 40 25 29 31

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

87


…Fortsat tekst Metode (Hvordan arbejder vi sammen?) Overordnet arbejdes der ud fra et kommunikativt syn, hvor sproget tilegnes i relationer med voksne og børn. Barnet skal være aktivt handlende i forhold til sine omgivelser for at kunne eksperimentere med nye sproglige områder. Ud fra kommunikation arbejdes der med mere specifikke delområder fx sprogforståelse, ordforråd, sætningsopbygning, udtale m.m. Barnet eksperimenterer i sammenhænge frem for at træne. Forældre opfordres til i daglige gøremål, højtlæsning, leg (for mindre børn) m.m. at inddrage barnet og tydeliggøre de delområder, der kan volde besvær uden at rette og træne. Forskellige metoder tages i anvendelse afhængigt af barnets vanskeligheder. Der følges hele tiden op på særlige nye tiltag, som tale/hørelærerne uddannes i og således kan anvende i undervisning og vejledning. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Talehørelærerne arbejder tværfagligt i distriktsteams og samarbejder på tværs i Familie og Rådgivning, i Daginstitutionsafdelingen og i Skoleafdelingen. Herudover deltager tale/hørelærerne i et samarbejde med Børneklinikken, hospitaler og andre specialister i forhold til enkeltsager. Forældrene er inddraget i arbejdet ved direkte at være deltagende eller ved opfølgende vejledning. Småbørn 0 til 6 år. Alt talepædagogisk arbejde med småbørn foregår sammen med forældre og barnets dagtilbud. Forældrene til småbørnene kommer på Rådhuset med barnet til sproglige vurderinger og vejledning, og tale/hørelæreren observerer barnet i dagtilbuddet og vejleder der pædagoger/støttepædagoger og dagplejer. Tale/hørelæreren deltager i tværfaglige netværksmøder i institutionerne, hvor psykologen også er til stede. Skolebørn 6 til 18 år. På skoleområdet foregår det talepædagogiske arbejde i samarbejde med lærerne evt. psykolog og fysioterapeut om særlig sprogstimulering, tidlig læsehjælp og specialundervisning. Forældrene er med i den udstrækning, det kan lade sig gøre i undervisningen af stemmebørn, stammebørn eller børn med andre specifikke vanskeligheder. I børnehaveklassen får forældrene en skriftlig tilbagemelding på de sproglige vurderinger, der foretages. Der følges herudover op sammen med børnehaveklasselederen ved samtaler med forældrene. Forældrene forberedes af tale/hørelæreren på den sproglige vurdering ved et forældremøde, hvor især sammenhængen mellem sprog og læsning gennemgås. Lærere og SFO - personale vejledes især om, hvordan der arbejdes med sproglige forudsætninger for læsning, og hvordan der tages hensyn og kompenseres i forhold til forskellige elevers specifikke vanskeligheder. Tale/hørelæreren deltager i skolernes specialteam, ved klassekonferencer og læsekonferencer i indskolingen. Der samarbejdes herudover med skolekonsulenter og Videnscenter. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Tale/hørelærere kan kontaktes af forældre og professionelle ved direkte henvendelse pr. telefon eller mail. Forældre kan desuden henvende sig gennem barnets dagtilbud eller skole. Såfremt der skal ydes tale/hørepædagogisk bistand ud over en vejledende samtale, skal barnet indstilles, og der skal oprettes en sag. Administrativ medarbejder for tale/hørelærerne kontaktes på telefon 39 57 54 10.


Tilbud til tosprogede småbørn og skolestartere Målgruppe

Tale/hørelærerne yder særlig indsats i forhold til tosprogede småbørn og skolestartere. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser Tale/hørelærerne yder særlig bistand til tosprogede småbørn og skolestartere herunder: •

• • •

Tale/hørelærerne foretager de obligatoriske sprogvurderinger af alle tosprogede børn, når de er 3 år, 4 til 5 år og før skolestart efter § 4a og Bekendtgørelse 31 i Folkeskoleloven. De udarbejder handleplaner for hvert barn i forhold til generel og særlig sprogstimulering i daginstitutionerne. De formidler viden og anbefaler supplerende eller basisundervisning til skolerne på baggrund af skolestartvurderingerne. De vejleder, superviserer og yder konsultativ bistand til forældre, pædagoger, sprogpædagoger fra ”Tosprogscenter Gladsaxe”, støttepædagoger og børnehaveklasseledere. I samarbejde med sundhedsplejen undervises og vejledes ang. tilegnelse af sprog i grupper for tosprogede mødre.

Metode Tosprogede forældre er med til alle sprogvurderinger, hvor barnets pædagog og evt. tolk også deltager. Tosprogede familier opfordres til på deres modersmål at inddrage barnet i de samme gøremål i hjemmet, så barnet kan anvende sit modersmål som en ressource i tilegnelsen af dansk som andetsprog. Der gives i den forbindelse en række konkrete eksempler på, hvordan forældrene kan styrke barnets tilegnelse af modersmålet. Ud fra handleplanerne for børnene, gives der eksempler på, hvordan der i daginstitutionen kan arbejdes med dansk som andetsprog i den generelle sprogstimulering samt den særlige sprogstimulering, som en del tosprogede børn har brug for. Alle treårige tosprogede børn modtager en billedbog, der rummer de fleste dagligdags ord samt traditioner i en daginstitution. Bogen er både på dansk og på barnets modersmål. (Hvis det er muligt)

Fortsættes næste side…. Adresse: Støtte og Forebyggelse Tale/hørelærerne Rådhuset Parterre, lokale: 1501 – 0519 2860 Søborg

Telefon: 39 57 54 10

E-mail: bkdlkl@gladsaxe.dk

Leder: Lis Klausen 39 57 54 07 eller 40 25 29 31

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

89


…Fortsat tekst Samarbejdsrelationer Tale/hørelærerne formidler viden om § 4a til diverse samarbejdspartnere. Sammen med Tosprogscenter Gladsaxe samordnes indsatsen til alle børn, der modtager undervisning efter § 4a. Der samarbejdes med Tosprogscenter Gladsaxe i forhold til de handleplaner, der skal inddrages i sprogpædagogernes arbejde. Der holdes ligeledes samarbejdsmøder med tosprogskonsulenterne angående skolestartvurderinger og formidlingen til skolerne. Forældrene er inddraget i alle sprogvurderinger og samtidig vejledt i forhold til barnets modersmålstilegnelse. Henvendelse Tale/hørelærere kan kontaktes af forældre og professionelle ved direkte henvendelse pr. telefon eller mail. Forældre kan desuden henvende sig gennem barnets dagtilbud eller skole. Administrativ medarbejder for tale/hørelærerne kontaktes på telefon 39 57 54 10.


Fysioterapeutisk vurdering af børn i skole og dagtilbud Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Børn med forsinket motorisk udvikling

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Fysioterapeuten undersøger/tester barnet. Der sammenfattes en skriftlig konklusion, der angiver elevens ressourcer, problemer og særlige behov. Konklusionen bliver formidlet mundtligt til forældre, lærer og f.eks. til tale-hørelærer og psykolog

Metode(Hvordan arbejder vi?) Undersøgelser og evt. standardiserede tests

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Sundhedsplejerske, talehørelærer, psykolog, leder af dagtilbud, skoleleder, forældre, skolelæge, forældre, læger

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Via Sundhedsplejerske, talehørelærer, psykolog, leder af dagtilbud, skoleleder, forældre, skolelæge, forældre, læger

Adresse: Anne Søndergaard eller Hanne C. Gertsen Rådhuset Rådhus Alle 2860 Søborg

Telefon: Anne Søndergaard 39 57 53 57 eller 40 18 32 70 Hanne C. Gertsen 39 57 53 67 eller 20 47 66 22

E-mail: Anne Søndergaard bkfals@gladsaxe.dk Hanne C. Gertsen bkfhcg@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

91


Fysioterapeutisk rådgivning og vejledning Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Forældre, daginstitutionspersonale og lærere til børn, der har brug for konkrete ideer og viden om f.eks. stimulation af den sansemotoriske udvikling.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Fysioterapeuten kommer i hjemmet, i skolen og /eller daginstitutionen og giver løbende rådgivning og vejledning i forhold til det enkelte barn.

Metode(Hvordan arbejder vi?) Konsultativt.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre, daginstitutionspersonale, lærere, tale-hørelærer, psykolog, sundhedsplejerske, praktiserende læge.

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Forældre, sundhedsplejerske, daginstitutionsleder, dagplejeleder, skoleleder, psykolog, tale-hørelærer, læge/speciallæge.

Adresse: Anne Søndergaard eller Hanne C. Gertsen Rådhuset Rådhus Alle 2860 Søborg

Telefon: Anne Søndergaard 39 57 53 57 eller 40 18 32 70 Hanne C. Gertsen 39 57 53 67 eller 20 47 66 22

E-mail: Anne Søndergaard bkfals@gladsaxe.dk Hanne C. Gertsen bkfhcg@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

93


Fysioterapeutisk tværfaglig udredning af børn i dagtilbud Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Børn med behov for en samlet indsats.

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Udarbejdelse af handlingsplan. Fysioterapeuten deltager med specifik fysioterapeutisk faglig viden sammen med andre faggrupper.

Metode(Hvordan arbejder vi?) Afklaring og koordinering af tiltag og indsats

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) institutionspersonale, psykolog, tale-hørelærer, støttepædagog evt. sundhedsplejerske.

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Daginstitution.

Adresse: Anne Søndergaard eller Hanne C. Gertsen Rådhuset Rådhus Alle 2860 Søborg

Telefon: Anne Søndergaard 39 57 53 57 eller 40 18 32 70 Hanne C. Gertsen 39 57 53 67 eller 20 47 66 22

E-mail: Anne Søndergaard bkfals@gladsaxe.dk Hanne C. Gertsen bkfhcg@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

95


Sundhedspleje til behovsbørn i dagtilbud Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe?) Alle børn i dagpasningen med særlige behov for sundhedspleje

Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Sundhedsplejersken kan yde konkret rådgivning vedrørende de børn, som personalet finder, har særlige behov. Rådgivningen ydes til generelle problematikker. Rådgivning overfor problematikker på navngivne børn kræver forældrenes samtykke.

Metode (Hvordan arbejder vi?) Rådgivning, vejledning.

Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Samtale/møde med forældrene og personalet. Deltagelse i netværksmøder.

Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Til den sundhedsplejerske der er tilknyttet institutionen som konsulent eller til familiens sundhedsplejerske.

Adresse: Familie og Rådgivning Sundhedsplejen Gladsaxe Rådhus Bygning G 2860 Søborg

Telefon: 39 57 54 75

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

97


Sundhedspleje til behovsbørn 6-16 år Målgruppe (Hvem kan vi hjælpe) Alle skoleelever med særlige behov for sundhedspleje tilbydes specialrådgivning, særlig bistand af sundhedsplejersken og/eller henvises til tværfaglig samarbejdsgruppe (netværksmøder, skolens specialteam, sagskonference), som har til formål at sikre især de socialt udsatte elevers udvikling, sundhed og trivsel. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser (Hvem er vi og hvad kan vi gøre?) Sundhedsplejen prioriterer, at der er ressourcer til de elever, der har behov for en særlig og længerevarende indsats fra sundhedsplejersken. Indsatsen udmøntes individuelt og i særlige gruppetilbud Metode (Hvordan arbejder vi?) Ekstra sundhedssamtaler, funktionsundersøgelser samt deltagelse i netværksmøder/deltagelse i andre tværfaglige fora relateret til det enkelte barn og familien. Specialtilbud til børn der tisser i sengen. Børn og forældre tilbydes individuel vejledning og behandling af sundhedsplejersker med særlig viden på området. Specialgrupper i skolesundhedsplejen: • Indsats til overvægtige børn 4-6 klasse, Flik Flak. Er beskrevet som en ydelse i Brohuset • Pigegruppen i Høje Gladsaxe. Tværfaglig indsats i samarbejde med beboerrådgiveren i Høje Gladsaxe til teenagepiger med to-kulturel baggrund med fokus på at danne netværk, få rådgivning og drøfte deres specielle problemer med at være teenager i Danmark Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Samtaler med børn og forældre. Netværksmøder. Specialteammøder. Sagskonferencer. Tværfaglige gruppeprocesser. Henvendelse (Hvordan kommer du i kontakt?) Til den sundhedsplejerske der er tilknyttet den enkelte skole.

Adresse: Familie og Rådgivning Sundhedsplejen Gladsaxe Rådhus Bygning G 2860 Søborg

Telefon: 39 57 54 75

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

99


Foregribende indsats

101


Dagtilbud

103


Ved Fortet Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Ved Fortet er en aldersudvidet daginstitution med 65 enheder samt 1 specialgruppe. Vi er uddannelsesinstitution og modtager en ny studerende hvert halve år. Vi forsøger at skabe en ramme for det liv og den hverdag der er i institutionen, hvor børnene får mulighed for at lege, at lære, at blive udfordret og blive holdt af, og hvor de voksne støtter børnene og giver børnene mulighed for fordybelse og udvikling. Målgruppe (Hvem går her?) Vuggestue- og børnehavebørn som har et fysisk eller psykisk handicap. Dette kan være f.eks. Downs, cerebral parese, for tidligt født eller børn, hvis udvikling af den ene eller anden grund ikke er forløbet alderssvarende. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Det overordnede mål for børns læring og udvikling i Gladsaxe kommune har to omdrejningspunkter, nemlig en alsidig personlighedsudvikling og udvikling til et demokratisk tænkende og handlende menneske. Ved Fortet skal skabe trygge og udfordrende rammer, der giver mulighed for, at alle børn gennem et aktivt hverdagsliv bidrager til egen alsidige udvikling. Det skal være et hverdagsliv, der styrker børnenes lyst til at udforme og deltage i fælles aktiviteter med henblik på, at erhverve sig erfaringer med og forståelse for en demokratisk væremåde. • Vi vil i samarbejde med forældrene give børnene omsorg og støtte det enkelte barns udvikling af sociale og almene færdigheder, så vi kan bidrage til, at børnene får en alsidig udvikling og selvværd, så de kan få en god og tryg opvækst. •

Vi vil give børnene oplevelser og planlægge aktiviteter, der stimulerer deres fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give børnene rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse og samvær.

Vi vil give børnene mulighed for medbestemmelse og medansvar. Vi vil bidrage til at udvikle deres selvstændighed og lysten og evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Vi vil give børnene forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

Vi vil yde en støttende og forebyggende indsats i forhold til børn, som har fysiske og psykiske vanskeligheder

Fortsættes næste side…. Adresse: Nordfrontvej 39, 2730 Herlev

Leder: Merete Østergaard Hansen

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven

Telefon: 44944086 E-mail: vedfortet@gladsaxe.dk Hjemmeside:www.glad saxe.dk

Antal ansatte: 3 pædagoger samt 1 studerende Personalesammensætning: Pædagoger

Antal pladser i tilbuddet: 7

105


...fortsat

Værdigrundlag Målet for det pædagogiske arbejde bygger på 7 grundlæggende værdier: • • • • • • •

At blive lyttet til og få indflydelse. At blive taget alvorligt. At udforske og afprøve viden og holdninger. At blive udfordret af nærværende voksne. At blive respekteret og vise respekt for andre. At vise solidaritet med de svage. At føle sig forpligtet over for fællesskabet.

Metode

Gruppen har sit eget grupperum i institutionen. Dette er basen hvor børnene bl.a. spiser og kan finde den nødvendige ro, når hverdagen i institutionen bliver lidt for hurtig eller støjende. Her arbejdes der også med børnenes individuelle behov f.eks. udstrækning, mundmotorisk træning og samling, hvor børnenes dag bliver gennemgået (boardmarker). Vi bruger også tegn-til-tale som støttende kommunikationsmetode. Gruppen svømmer i varmtvandsbassin en gang om ugen. Gruppen deltager derudover i alle planlagte pædagogiske aktiviteter, som foregår i mindre grupper. Det er den metode der bruges til at inkludere disse børn i huset. De får nogle fælles oplevelser og hermed fælles referencerammer med de øvrige børn, som kan være indledningen til at opbygge en samhørighed. Visitering /udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden. Samarbejdsrelationer Vi har et tæt samarbejde med forældrene, primært gennem daglig kontakt og halvårsmøder. Vi har samarbejde med psykolog, fysio- og ergoterapeut samt talepædagog gennem månedlige møder og deres gang i huset.


Troldehøj Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Troldehøj er en kommunal daginstitution som er normeret til 40 børn i alderen 0-6 år. Der er en vuggestuegruppe på 13 børn og en børnehavehavegruppe på 30 børn. Der er 5 børn i vores specialpædagogiske tilbud. Målgruppe (Hvem går her?) Vi har døve børn, som skal eller er blevet CI opereret (Cochlear Implant). Cochlear implantatet giver børnene mulighed for at høre via elektroniske signaler. Vi har også børn med lettere hørenedsættelser og andre vidtgående tale/høreproblemer f.eks. dobbelt læbe, gumme, ganespalte. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) I Troldehøj arbejder vi ud fra, at alle børn, skal være en del af fællesskabet og at alle børn skal have mulighed for at bidrage til fællesskabet. I det pædagogiske arbejde rettes fokus mod det almindelige læringsmiljø, med henblik på at gøre det så rummeligt og fleksibelt som muligt. Dette gøres bl.a. ved opdeling i små grupper, således at det enkelte barn får mulighed for at blive set og hørt. Pædagogerne har ansvaret for at skabe rammer, så børnene har mulighed for at opleve sig som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab. Metode (Hvordan arbejder vi?) Pædagogerne understøtter barnesynet i den pædagogiske planlægning ved at tage afsæt i det, de tolker børnene er optaget af. Børnene får udfordringer som giver mening for dem og tilgodeser de 6 kompetencer. Den fysiske indretning opdateres løbende for at understøtte de planlagte aktiviteter, så børn og voksne har mulighed for at lege videre med det, der har inspireret dem. Vi har et tæt samarbejde med tale/ hørepædagogen, som har sin daglige gang i huset. Børnene med særlige behov er inde til undervisning hos tale/ hørepædagogen tre gange om ugen. Specialpædagogen deltager i undervisningen en gang om ugen, hvor der arbejdes med relevante sproglige udviklingsmål. Specialpædagogen har møde med talehørepædagogen en gang hver 4.uge, hvor læringsmål for barnets sproglige kompetence bliver evalueret og nye sat. Der er overensstemmelse mellem det tale/ hørepædagogen underviser i, og det pædagogen udfordrer barnet med i hverdagen. Visitering /udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre, statusmøde hver halve år. Fysioterapeut. Psykolog. Adresse: Krakasvej 1, 2800 Lyngby Telefon: 44 98 10 45 E-mail: Troldehoj@gladsaxe.dk

Leder: Susanne Lerby Antal ansatte: 5 Personalesammensætning: 4 specialpædagoger og 1 tale/ hørepædagog

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven Antal pladser i tilbuddet: max. 8

107


Taxhøj Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Taxhøj er en aldersudvidet daginstitution med en specialgruppe på 6 børn Målgruppe (Hvem går her?) Målgruppen er børn, der er impulsstyret, udad reagerende og har opmærksomhedsforstyrrelser. Børn der let bliver afledt af indre og ydre simili. Børn der har brug for et lille miljø med få børn, overskuelige rammer, en struktureret og forudsigelig hverdag. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Målsætningen er, at det enkelte barn skal høres i forhold til sine kompetencer. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn. Det enkelte barn skal inkluderes i helheden og udvikle sine sociale kompetencer både i den lille gruppe og i den store børnegruppe. Det er hensigten, at det enkelte barn på baggrund af dets kompetencer udvikler sig og deltager så langt barnet kan, både i den lille og i den store gruppe. Målet er, at vi den daglige dialog kan tilbyde det enkelte barn ro og struktur der gør, at barnet / børnene får så optimale udviklingsbetingelser som muligt. Grundlaget er lov om lærerplaner og Gladsaxe kommunes målsætning. Metode (Hvordan arbejder vi?) Vi arbejder med forudsigelighed, overskuelighed og struktur i dagligdagen. Børnene deles op i mindre grupper og der arbejdes meget med børnenes følelser, for at give dem en forståelse for egne problemer. Der arbejdes med visualisering af hverdagen og individuelle handleplaner, ligesom der i særlige sammenhænge bruges sociale historier i forhold til det enkelte barns forståelse af verden. Taxhøj arbejder med, at inkludere børnene i de store grupper, altid med voksenstøtte og vejledning. Når der arbejdes med de enkelte børn, tager vi udgangspunkt i, hvor de fungerer bedst, og derfor kan en del af den pædagogiske indsats for nogle børn være på barnets gruppe, det kan være på legepladsen eller være på små ture i området. Der tages udgangspunkt i barnets interesser, og i første omgang arbejdes der videre på dem, for derefter at udvide barnets interesse- og kompetenceområder. Børnene er med i projekter på tværs af huset. De børn, der skal starte i skole, deltager sammen med de øvrige skolebørn i de skoleorienterede aktiviteter og i pædagogisk kontinuitet. Visitering / udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) De primære samarbejdspartnere er forældrene. Desuden samarbejdes der med eksterne samarbejdspartnere i det omfang, det er relevant for det enkelte barn. De typiske samarbejdspartnere er psykolog, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut. Der kan komme andre samarbejdspartner i den udstrækning, det er nødvendigt, f.eks. sagsbehandlere, psykiatere, læger osv. Adresse: Taxvej 19 2880 Bagsværd

Leder: Jeanette Lehmann

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven

Telefon: 44 98 11 10 E-mail: Taxhoj@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.gladsaxe.dk

Antal ansatte: 3 Personalesammensætning: 2pædagoger 1pgu medhjælper

Antal pladser i tilbuddet: 6

109


Lundegården Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Specialgruppen Regnbuen er en gruppe i Børneinstitutionen Lundegården. Åbningstid mandag – fredag: 8-16 Målgruppe (Hvem går her?) Børnene er i alderen 3-6 år med forstyrrelser indenfor austismespektret. Børnene skal ikke have en diagnose inden de starter i Regnbuen, men funktionsnedsættelser i forhold til: • Forestillingsevnen • Kommunikationen • Det sociale samspil Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Regnbuen arbejder med udgangspunkt i værdigrundlaget Gladsaxe Kommunes Målsætning. Der arbejdes med udgangspunkt i det enkeltes barns funktionsniveau og kompetencer. For at styrke barnets udviklings- og handlemuligheder foregår hverdagen i et positivt, forudsigeligt, visualiseret og struktureret fysisk og psykisk miljø. Målet for barnets ophold i Regnbuen er nået, når barnet i forhold til sit udgangspunkt kan forlade Regnbuen med en, for barnet, spirende ballast af sociale kompetencer, selvstændighed, selvindsigt og selvværd. Metode (Hvordan arbejder vi?) Pædagogikken tager udgangspunkt i helheden omkring barnet og det, der for barnet er meningsbærende. Dette gør vi ved dagligt at arbejde med børnene individuelt, i mindre grupper og med gruppen som helhed, hvor det enkelte barns handlekompetencer styrkes. Børnene deltager i det pædagogiske og sociale fællesskab med de øvrige børn i Lundegården i det omfang, barnet kan håndtere det. Vi arbejder med det enkelte barns kognitive udvikling med fokus på perception (opfattelse og forståelse af omverdenen), sanseintegration, selvstændighed, selvindsigt og selvværd. Indlæring og social udvikling forudsætter kropsbevidsthed og sanseintegration, så derfor bruges naturen og fysiske aktiviteter hver dag, uanset vejret.

Fortsættes næste side…… Adresse: Skolesvinget 4 2860 Søborg Telefon: 39 69 18 31 eller 24 27 77 06 E-mail: Lundegarden@gladsaxe.dk

Leder: Bente Packness/Dorrit Nielsen

Juridisk grundlag: Dagtilbuds loven

Antal ansatte: 3 Personalesammensætning: Specialpædagoger

Antal pladser i tilbuddet: 6

111


…fortsat Derudover benytter vi os af flg. metoder: • TEACCH –“Treatment and Education for Autistic and related Communications Handicapped Children” • PECS – ”Picture Exchange Communications System”. • Visualisering – Boardmaker, fotos og visuel dokumentation af børnenes dagligdag. • Den Sokrateske Metode • KAT-kassen – Kognitiv, Affektiv Træning • Sanseintegration • Adfærdsterapeutiske principper • Sociale historier • Tegneseriesamtaler Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Udvikling af børnenes personlige, sociale, sproglige, motoriske, musisk- kreative kompetencer Visitering /udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går via Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældrene, gennem den daglige kontakt/samtale, ved 1-2 årlige forældremøder og møder med tværfaglige samarbejdspartnere. De tværfaglige samarbejdspartnere er: • Børnepsykiatrisk i Gentofte og Glostrup. • Psykologer fra PPR. • Socialrådgivere fra Familie og rådgivning • Talepædagoger • Fysioterapeuter • Diverse skoletilbud • Center for Autisme


Fritids- og Ungdomsklub Torvegården Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Fritidscentret Torvegården er en fritids og ungdomsklub med en specialgruppe med 8 børn. Målgruppe (Hvem går her?) Børn med opmærksomhedsforstyrelser og med diagnoser indenfor ADHD området. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Fokus er på barnet/den unges ressourcer og potentiale og målet er, at de skal være ligestillede medlemmer af klubbens fællesskab, samtidig med at deres særlige behov imødekommes. Inklusion i klubben skal sikre, at barnet/unge med særlige behov har adgang til klubbens aktiviteter, hvor de sammen med jævnaldrende opnår læring og udvikling. Metode (Hvordan arbejder vi?) Gruppen råder over 2 nyindrettede sammenhængende rum, hvor der er mulighed for at være i den lille gruppe, med mulighed for støtte og pauser (time out). Der arbejdes med tydelig struktur, tydelige instruktioner, klare og enkle regler. Arbejdsmetoder der hjælper barnet/unge med organisering af opgaver og aktiviteter. Vi skaber et forudsigeligt og roligt miljø, bruger tid på det kommunikative, arbejder med konfliktløsning og adfærdsregulerende teknikker. Udover de normale klubtilbud bliver der tilrettelagt aktiviteter for kun specialgruppen. Visitering /udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visiteringsguiden Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Primære samarbejdspartnere er forældre, skole, psykolog samt andre, der er relevante i forhold til barnet. De yngste har taxaordning, og de ældre kommer med bus eller på cykel.

Adresse: Rybjerg Alle 62, 2730 Herlev Telefon: 44 92 22 11 E-mail: torvegaard@gladsaxe.d k Hjemmeside: www.torvegaard.dk

Leder: Jens Ove Lysemose

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven

Antal ansatte: 2

Antal pladser i tilbuddet: 8

113


Fritids- og Ungdomsklub Oktobervej Overordnet beskrivelse af tilbuddet: Fritidscenteret Oktobervej er en fritids- og ungdomsklub, beliggende i et roligt villakvarter i Mørkhøj, tæt på offentlig transport. Der er ca. 140 medlemmer i fritidsklubben og 130 i ungdomsklubben. Her er 10 fastansatte pædagoger, hvoraf 2 er støttepædagoger. Der er gode faciliteter både ude og inde, og der lægges vægt på, at medlemmerne har mulighed for fysisk udfoldelse, ligesom respekt for andre mennesker prioriteres højt. Alle medlemmer hilser på en voksen, når de kommer, og de siger farvel, når de går. Målgruppe (Hvem går her?) Børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Årsager til støttebehovet varierer, og ikke alle børn i gruppen har nødvendigvis en diagnose. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Institutionen tager udgangspunkt i relationspædagogikken. At skabe relationer til andre mennesker er et fundamentalt redskab for den enkeltes videre socialisering i samfundet. Arbejdet og målet med støttebørnene handler om at integrere det enkelte barn i et normalt klubtilbud ud fra barnets egen potentiale og behov. Vi tilbyder en overskuelig og struktureret hverdag med diverse klubtilbud. Der arbejdes med individuelle handleplaner som evalueres løbende. Metode (Hvordan arbejder vi?) Relationspædagogikken ud fra det enkelte barns potentiale og behov, hvor der arbejdes med at inkludere børnene i klubbens fællesskaber og aktiviteter. Børnene fra Lundevang skole hentes dagligt, da vi på den måde får mulighed for at høre om, hvordan dagen er gået, og være i dialog. Støttegruppen holder møde ca. 1 gang ugentlig, og derudover deltager børnene i de møder, arrangementer, ture o. lign, som de aldersvarende medlemmer af klubben tilbydes. Klubbens øvrige personale deltager også i arbejdet med støttebørnene, både fysisk og med observationer. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Klubbens fysiske rammer giver gode muligheder for bevægelse både inde og ude. Der er dyrehold med kaniner, byggelegeplads, værksteder samt musikrum. Hver dag kl. 15.00 tilbydes et gratis mellemmåltid ”Efter”. Børnene har mulighed for at deltage i ture, fester og koloni sammen med resten af klubben. Visitering /udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Primære samarbejdsparter er forældrene. Desuden samarbejder vi med skolen, psykologer, sagsbehandlere, Brohuset, SSP, samt andre relevante for barnet. Adresse: Oktobervej 20 2730 Herlev Telefon: 44 91 59 70 E-mail: oktobervej@gladsaxe.dk

Hjemmeside: www.gladsaxe.dk/oktob ervej

Leder: Yvonne Dietz

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven

Antal ansatte: 2 i støttegruppen

Antal pladser i tilbuddet: 8

115


Fritids- og ungdomsklub Piraten Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Piraten er en fritids- og ungdomsklub med en specialgruppe, som er en integreret del af huset. Specialgruppen følger klubbens hverdag og deltager i klubbens aktiviteter og udflugter i det omfang, de er i stand til det. Specialgruppen har et separat rum, de kan benytte, når de har behov for at trække sig tilbage og få ro. Yderligere arrangeres der aktiviteter og udflugter for specialgruppen alene. Målgruppe (Hvem går her?) Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Piraten arbejder ud fra Gladsaxe kommunes målsætning for klubber. Derudover arbejder vi ud fra vores egen målsætning, som primært bygger på at arbejde frem mod, at barnet opnår den højst tænkelige grad af inklusion, som det kan opnå i form af dets diagnose. Metode (Hvordan arbejder vi?) Vi arbejder på at specialgruppen skal være en integreret del af Piraten, i den udstrækning det er muligt. Børnene forberedes i god tid på, hvad der skal ske, både mundtligt og i form af månedsskemaer, som de får med hjem, så forældrene også har mulighed for at forberede børnene på, hvad der sker i klubben. Specialgruppen har deres eget rum, hvor de kan opholde sig, når de har lyst og behov for det. I rummet findes en tavle med skema og billeder, som man kan benytte efter behov. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Vi er et klubtilbud, som har åbent fra klokken 11.30-17 i hverdagene, og fra klokken 10-17 i skoleferierne. Visitering /udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Vi arbejder sammen med skole, forældre, skolepsykolog. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Klubben har også et dagtilbud, som giver mulighed for at modtage medlemmer op til 18 år. Når barnet fylder 18 år og forlader Piraten, har klubben ikke indflydelse på barnets videre forløb.

Adresse: Gladsaxevej 9-13, 2860 Søborg Telefon: 39 67 60 70 E-mail: piraten@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.klubpiarten.dk

Leder: Jolanta Maurin Antal ansatte:2 Personalesammensætning: Pædagogerne har kompetencer indenfor autismespektret og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven Antal pladser i tilbuddet: 7

117


Fritids- og Ungdomsklub Grønnegården Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Grønnegården er en fritids og ungdomsklub med en specialgruppe som en integreret del af klubben. Målgruppe (Hvem går her?) Børn fra specialklasser med opmærksomhedsforstyrelser og ADHD diagnoser. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Respekten for det enkelte barns særlige behov. Med udgangspunkt i Grønnegårdens og Gladsaxe kommunes værdigrundlag, som bygger på de otte indholdstemaer: • De nære omgivelser – Klubbens hverdagsliv. • Samvær med andre børn, venskab og kammerater • Fysisk udfoldelse, idræt og sport. • Kreative aktiviteter, sang/ musik og drama. • Kommunikation, medier sprog og tekst. • Natur miljø og sundhed. • Det kulturelle møde • Det praktiske liv – at kunne selv. Mål og delmål beskrives i handleplaner for det enkelte barn Metode (Hvordan arbejder vi?) Gruppedynamik, samt særlige udviklingsmål for det enkelte barn. Belønnings/ udviklingspædagogik i gruppesammenhæng. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Specialgruppen er ikke isoleret i egne lokaler, men indgår på lige fod med øvrige børn. Gruppen vægter meget udeaktiviteter, dyrepasning, ridning, samt sport og leg. Visitering /udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Konsultationer og forældremøde, og til lærer og psykologer netværksmøder samt individuelle konsultationer.

Adresse: Transformervej 1-3, 2730 Herlev Telefon: 44 94 42 87 E-mail: gronnegarden@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.groennegaarden.d k

Leder: Jens Hintzmann

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven

Antal ansatte: 9 Personalesammensætning: 2 ansatte til specialgruppe

Antal pladser i tilbuddet: 8

119


Fritids- og ungdomsklubben Kilden Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Vi er en fritids og ungdomsklub i Gladsaxe kommune med en specialgruppe. Gruppen er oprettet d.1. august 2008. Åbningstider dagligt fra12-17. Målgruppe (Hvem går her?) Gruppen er normeret til 5 børn med autismespektrum forstyrrelser (ASF), som er en sammenfatning af alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Vi henviser til Gladsaxe kommunes børnepolitik, samt basis- og periodeplanen for Klubben Kilden. Metode (Hvordan arbejder vi?) Udgangspunktet er det enkelte barn og gruppens samspil. Vi mødes dagligt til samling, hvor vi samler op på skoledagen og anskueliggør klubbens tilbud bl.a. med dagsprogrammer, skemaer og visualisering. Det enkelte barns handleplan tilrettelægges ud fra kontinuerlige assessments, det vil sige observationer, evalueringer og udarbejdelse af nye handlemuligheder samt samtaler med forældrene. Vi har vores eget rum, der bliver brugt af børnene som et pauserum i løbet af dagen eller til pædagogiske planlagte aktiviteter, specifikt for vores gruppe, f.eks. spil eller konfliktløsning på individuelt- eller gruppeniveau. Vi arbejder med at støtte børnene socialt både i forhold til individet, gruppen og i samspillet med institutionens andre børn og voksne. Vi tager udgangspunkt i helheden omkring barnet og det, der for barnet er meningsbærende, for derigennem at styrke det enkelte barns handlekompetencer. Vi deltager så vidt muligt i klubbens faste aktiviteter, for derigennem at involvere børnene i klubbens liv. Visitering /udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Primære: forældrene Interne: personalet i klubben Kilden Eksterne: personale på skolen, herunder lærere, afdelingsledere og psykologer. De andre klubber i kommunen, der har specialpædagogiske tilbud. Vi ønsker på sigt samarbejde med børnepsykiatrisk afdeling Gentofte og Glostrup, psykolog og socialrådgivere fra Støtte og Forebyggelse, center for autisme m.fl.

Adresse: Kildebakkegårds Alle 125, 2860 Søborg Telefon: 39 56 25 17 E-mail: kilden@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.klubben-kilden.dk

Leder: Verner Sørensen Antal ansatte: 2, 25 og 15 timer Personalesammensætning: Pædagogisk uddannet personale

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven Antal pladser i tilbuddet: 5 pladser

121


Fritids- og Ungdomsklub Søborg Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) En fritids- og ungdomsklub med en samlet normering på 300 medlemmer, der er delt i aldersgrupper i forhold til udvikling (FK: 4.-5.kl)+(JK: 6.-8.kl)+(UK: 9.klasse og derover). Åbningstiden er delt mellem dag- og aftentilbud i tidsrummet fra kl. 12-22 Målgruppe (Hvem går her?) Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Klubben arbejder efter Gladsaxe Kommunes værdigrundlag og målsætning for fritids- og ungdomsklubarbejde. Arbejdet tilrettelægges således, at det enkelte medlem lærer af begå sig i det offentlige rum. Det er samtidig målet, at de deltager i klubbens almindelige aktiviteter på lige fod med de øvrige medlemmer, således at deres fritidsliv i videst muligt omfang følger den almindelige aldersudvikling. Metode (Hvordan arbejder vi?) Der udarbejdes individuelle handleplaner for hvert medlem for at sikre en fremadskridende udvikling, både for at støtte forældrene og med henblik på støtte i forhold til deltagelse i klubbens almindelige aktiviteter. Derudover planlægges mindre ture og udflugter med det formål at træne hverdagssituationer, der gør den enkelte tryg i det offentlige rum. Visitering /udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Der afholdes minimum ét forældremøde om året, men der er en løbende daglig kontakt mellem støttegruppens medarbejdere og forældrene. Dette suppleres med skriftlige meddelelser omkring konkrete aktiviteter eller arrangementer. Der er daglig kontakt med skolens lærere, og derudover afholdes løbende møder omkring det enkelte medlem. Der foretages en årlig gennemgang af medlemmerne i samarbejde med de tilknyttede lærere og psykologer. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Klubben arbejder meget bevidst på, at det enkelte medlem inkluderes i den almindelige hverdag, således at fritidsklubtilbuddet om dagen får en naturlig fortsættelse i aftenklubben, når den enkeltes udvikling giver mulighed for det. Adresse: Klubben Søborg, Frödings Allé 4, 2860 Søborg Telefon: 29 29 13 10 E-mail: soborg@gladsaxe.dk Hjemmeside: www. Klubbensoborg.dk

Leder: Frederik A. Hansen

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven

Antal ansatte: 15 fuld- og deltid Personalesammensætning: 8 fuldtid 7 timelønnede (primært aften)

Antal pladser i tilbuddet: 8 (men kan rumme op til 10 fordelt på dag og aften)

123


Fritids- og Ungdomsklub Bagsværd Fort Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Bagsværd Fort er en fritids og ungdomsklub med 235 medlemmer i fritidsklubben og 70 i ungdomsklubben. Bagsværd Fort har et stort udeareal, der giver mulighed for stort dyrehold og andre udeaktiviteter. Indendørs er det en topmoderne klub, som har sundhed/bevægelse som fokuspunkter. Målgruppe (Hvem går her?) Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret med tilhørende komorbiditet. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Støttegruppens pædagogik bygger på et optimistisk helhedsperspektiv på børnene og deres handicap. Således ses disse handicaps ikke som biologisk betingede begrænsninger, men som udfordringer til børnenes udvikling sammensat af biologiske, psykologiske og sociale aspekter. Fokus er derfor på fremadrettet udvikling under hensyntagen til børnenes individuelle ressourcer og handicaps. Målet er at tilbyde et meningsfuldt fritidstilbud, der overordnet medvirker til inklusion, samt at fremme den personlige og sociale udvikling hos børnene. Ligeledes er målet, at børnene dagligt indgår i sundhedsfremmende fysiske aktiviteter og træning af motorik. Metode (Hvordan arbejder vi?) Pædagogik med udgangspunkt i børnenes behov for tryghed og en fast daglig struktur baseret på regelmæssighed, forudsigelighed og faste regler. Der benyttes i udstrakt grad tavler og piktogrammer, som hjælper børnene til at få et overblik, så de kan gennemføre dagens aktiviteter. Indlæring ved hjælp af konsekvent, entydig og gentagende træning og vejledning i: • Sociale situationer • Psykoedukation, udvikling af selvforståelse ift. stærke og svage sider. • Forståelse for andre børns og voksnes tanker, hensigter og følelser (verbalt/nonverbalt) • Undgåelse af ensidige valg af aktiviteter, passende udfordringer ift. overskridelse af grænser mht. nye aktiviteter og samspil med andre børn og voksne. • Træning i dialogisk kontakt, venlighed, humor og ironi.

Fortsættes næste side… Adresse: Møllemarken 27, 2880 Bagsværd Telefon: 44 98 68 04 E-mail: bagsvardfort@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.bagsvaerdfort.dk

Leder: Jørgen Sørensen Antal ansatte: 2 Personalesammensætning: Pædagoger

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven Antal pladser i tilbuddet: 8

125


…fortsat Visitering /udslusning (Hvordan kommer du i kontakt?) Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre: Mulighed for daglig telefonisk kontakt og/ eller beskeder i kontaktbog. Endvidere forældremøder evt. fælles med skole. Skole: Daglig telefonisk kontakt i forbindelse med overgang fra skole til klub. Beskrivelse af evt. positive eller negative begivenheder, konflikter, drillerier, usædvanlig træthed o.l. PPR psykolog, pædagogisk konsulent. Netværksgruppe for støttepædagoger i klubber


Folkeskolen

127


Gruppeordningen Marielyst Skole Overordnet beskrivelse af tilbuddet (Hvem er vi?) Gruppeordningen Marielyst Skole – et vidtgående specialundervisningstilbud i Gladsaxe Kommune til børn med autismespektrumforstyrrelser – ASF. Marielyst Skole er en almindelig folkeskole, hvortil er knyttet en specialklasserække for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Skolen har i alt ca. 520 elever. Gruppeordningen har 35 elever fordelt på 5 klasser. I indskolingsårene, 0.-3.klasse, er ordningen bygget op som et helhedstilbud. Efter 3.klasse går eleverne i klub med særlig støtte. Elever fra andre kommuner går som regel i klub i hjemkommunen. Målgruppe (Hvem går her?) Målgruppen er elever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse indenfor autismespektret. Nogle har Aspergers Syndrom, andre har infantil autisme, Tourettes Syndrom og /eller mere atypiske former for autisme. Det er elever, som kan færdes tæt på et almindeligt skolemiljø. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Lærerne skal leve op til folkeskolens og Gladsaxe Kommunes værdier og tilpasse undervisningen, så den rummer udfordringer, der svarer til den enkelte elevs forudsætninger og behov og samtidig fremmer elevens personlige udvikling og trivsel. I samarbejde med eleven og hendes/hans forældre arbejdes der på at udvikle selvværd og livsduelighed. Vi tager udgangspunkt i elevernes styrkesider, og respekterer deres handicap. Lærerne får efteruddannelse og supervision omkring børn med autisme, Så vidt muligt lever undervisningstilbuddet op til Folkeskoleloven. Da eleverne har en empatiforstyrrelse, arbejder vi målrettet på at lære dem regler for socialt samspil. Metode (Hvordan arbejder vi?) Pædagogikken i afdelingen er grundlæggende inspireret af TEACCH – støttesystemet. Nøgleordene i TEACCH-pædagogikken er handicapforståelse, individualisering, strukturering og visualisering, og undervisningen tager udgangspunkt i elevens styrkesider, interesser og motivation.

Fortsættes næste side… Adresse: Gladsaxevej 198, 2860 Søborg Telefon: 39 57 68 00 39 57 68 03 E-mail: marielyst@gladsaxe.dk Fax.nr: 39 57 68 11 Hjemmeside: www.marielystskole.dk

Leder: Susanne Frøkjær Antal ansatte: 18 Personalesammensætning: 16 lærere og 2 pædagoger

Juridisk grundlag: Folkeskoleloven § 3 stk. 2 Antal pladser i tilbuddet: 35

129


…fortsat Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Folkeskoleloven gælder for alle skolens elever – også elever i gruppeordningen. Alle fag tilbydes, så eleven kan tage afgangsprøve, om muligt. Der er socialfag på skemaet, hvor man arbejder på at give eleverne redskaber til at kunne mestre sociale sammenhænge. Endvidere arbejdes der med elevernes selvopfattelse og på at give dem selvindsigt i tæt samarbejde med forældrene. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Eleverne visiteres til gruppeordningen via Støtte og Forebyggelse. Størstedelen af eleverne kommer fra Gladsaxe Kommune, men er der plads, kan børn fra andre kommuner også henvises via Støtte og Forebyggelse. Afslutning / udslusning Hvert efterår tages elevens skolesituation op til drøftelse med forældrene. Forud for drøftelsen har forældrene haft mulighed for at læse elevens status og handleplan, som er udarbejdet af lærere og pædagoger. I samtalen deltager gruppeordningens psykolog, kontaktlærer, kontaktpædagog, afdelingsleder og evt. sagsbehandler. På mødet drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, om eleven kan klare sig med et mindre indgribende tilbud eller anbefales fortsat skolegang i gruppeordningen. Inden en elev udsluses til en almindelig klasse har hun/han været i ”skolepraktik” i flere fag eller fuldt skema. Elevernes skoleforløb afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i det omfang, det er muligt. Det videre uddannelsesforløb planlægges i tæt samarbejde mellem elev, forældre, skole og UU-Nord. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Kontaktlærer og kontaktpædagog har daglig kontakt med forældrene via kontaktbog eller over forældreintra. Vi afholder skole-hjemsamtaler og forældremøder efter behov. Medarbejderne deltager i møder med børnepsykiater og holder indstillingsmøder. Status og handleplaner udarbejdes to gange årligt og sendes til forældrene. Teamet omkring en gruppe holder ugentlige planlægningsmøder og modtager desuden supervision af en psykolog fra PPR. To gange årligt afholder psykolog, en gruppes lærere og pædagoger og afdelingsleder elevkonferencer. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) 0.-3.klasse går i SFO på Marielyst. Efter 4.klasse går eleverne i klub. Nogle elever, går i Klub Piraten, Klub Søborg og Klub Kilden. Enkelte elever går i Klub Oktobervej og på Grønnegården. Udenbys elever går som regel i klub i hjemkommunen.


ADHD-gruppeordningen på Gladsaxe Skole Overordnet beskrivelse af tilbuddet (Hvem er vi?) ADHD gruppeordningen på Gladsaxe Skole er et tilbud til elever i skolealderen, som har diagnosen ADHD. Eleverne har ikke kapacitet til at følge undervisningen i folkeskolens almindelige klasser. Undervisningen foregår i 3 klasser med 7 elever i hver. Undervisningen er rettet mod, at alle elever har mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve. Nogle af eleverne i ADHD klasserne har mulighed for at følge enkelte fag i skolens almindelige klasser. Målgruppe (Hvem går her?) Eleverne i ADHD klasserne er pt. mellem 9 og 14 år. Dog er tilbuddet rettet mod elever i den skolepligtige alder. Målgruppen i ADHD klasserne er karakteriseret ved: • • • • • • •

Eleverne er normalt begavet Eleverne har svært ved at organisere de opgaver, de bliver stillet i skolen. Eleverne har svært ved at koncentrere sig om deres undervisning. Eleverne har manglende sociale kompetencer. Eleverne har mangler i deres faglighed. Nogle elever har generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle elever har adfærdsforstyrrelser.

Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) ADHD gruppeordningen på Gladsaxe Skole bygger på respekt for det enkelte individ og det enkelte individs mulighed for at tilegne sig kompetencer både fagligt og socialt. Der arbejdes med udgangspunkt i klassen som det lærende fællesskab. Det overordnede mål er, at eleverne opnår størst mulig faglig indlæring, træning i at studere og at øge deres sociale kompetencer. Eleverne skal gøres bevidste om, hvilke erhvervsmæssige muligheder de har igennem et tæt samarbejde med UU-Nord. Der er fokus på at finde relevante praktikpladser til eleverne.

Fortsættes næste side … Adresse: Tobaksvejen 6 2860 Søborg Telefon: 39 53 00 30 E-mail: Gladsaxe.skole@gladsaxe.dk

Hjemmeside: www.gladsaxeskole.dk

Skoleleder: Per Ungfelt Afdelingsleder: Carsten Frøslev

Juridisk grundlag: Folkeskoleloven § 3 stk2

Antal ansatte: 9,5 Personalesammensætning: 3,5 lærere, 3 pædagoger, 3 SFO pædagoger(9 timer om ugen)

Antal pladser i tilbuddet: 21

131


…fortsat Metode (Hvordan arbejder vi?) Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle niveau. Eleverne har deres egen arbejdsplads i klassen, hvor de arbejder individuelt. Derudover har eleverne faste pladser om et fællesbord, hvor dagens program bliver præsenteret. På den måde bliver der arbejdet med struktur og indlæring af sociale spilleregler. Eleverne indgår kontrakter om sociale regler, regler for adfærd og faglige mål. Kontrakterne udarbejdes i samarbejde med eleverne i form af jævnlige individuelle lærer/elev samtaler samt lærer/elev/forældre samtaler. Ydelser - kerneydelsen (Vi tilbyder) Undervisning efter folkeskoleloven med særlig hensyntagen til elevens handicap. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Støtte og Forebyggelse visiterer eleverne til ADHD-klasserne på Gladsaxe skole. Derudover kan man altid ringe/besøge skolen og få en introducerende samtale med enten skolelederen eller afdelingslederen. Afslutning / udslusning Elevernes skoleforløb afsluttes med folkeskolens afgangsprøve. Det videre uddannelsesforløb planlægges i tæt samarbejde mellem elev, forældre, skole og UU-Nord. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) ADHD klasserne har et tæt samarbejde med elevernes forældre. Forældresamarbejde tager udgangspunkt i beskedsystemet på skoleintra, tæt telefonisk kontakt, skole/hjem samtaler, revisitationsmøder og ad hoc møder i forbindelse med elevernes evne til at opfylde deres kontrakter. ADHD klassernes lærere holder ugentlige teammøder, personalemøder og modtager fælles supervision 1 gang om måneden. Supervisionen gives af en PPR psykolog. Lærerne i ADHD- klasserne har et tæt samarbejde med de lærere, der har en ADHD- elev med i en almindelig klasse. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Der er ikke en fritidsdel med i gruppeordningens tilbud. Eleverne kan gå i et af kommunens mange fritidstilbud. Dog kan vi henvise til Grønnegården og Torvegården, som har gruppeordninger i deres fritidstilbud.


Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde ligger på Enghavegård Skole. Enghavegård skole er en alm. Folkeskole med ca. 600 elever. Læseskolen har otte klasser - to klasser på hvert af klassetrinnene fra 4.kl-6.kl med 5-6 elever i hver klasse og to udskolingsklasser, der rummer ca. 15 elever fra 7./8./9. klasse. Tilbuddet ligger tæt op ad det normale skoleforløb. Målgruppe (Hvem går her?) Normaltbegavede elever med massive specifikke læsevanskeligheder og som, på trods af en intensiv indsats på hjemskolen, endnu ikke har påbegyndt en funktionel læseudvikling i midten af 3.klasse. Eleverne kan også have andre vanskeligheder end læsevanskeligheder, men der lægges vægt på, at læsevanskelighederne er det primære handicap, og at eleven vurderes at kunne profitere af undervisningstilbuddet i læseklassen. Læseskolen er et kommunalt tilbud og modtager som sådan børn fra kommunens skoler. Det er en forudsætning, at både barn og forældre er motiverede for et ophold i læseklassen. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Undervisningen tager udgangspunkt i, at det sociale og personlige er fundament for det faglige: Personlige formål: • Erkende læsehandicap • Skabe selvværd • Skabe selvtillid • Skabe lyst til at lære • Finde styrkeområder • Skabe kontakt til følelser • Lære at tackle modgang Sociale formål: • Kunne skabe gode relationer • Respektere andre/forskelligheder • Skabe god omgangstone Faglige formål: • Faglig fordybelse • Lære at koncentrere sig • Lære strategier • Udvikle sig kognitivt • Lære gode arbejdsvaner Fortsættes næste side….. Adresse: Mørkhøj Park Allé 3, 2860 Søborg Telefon: 44 84 05 85 E-mail: enghavegaard@gladsaxe.dk Fax.nr: 44 85 05 95 Hjemmeside: www.enghavegaard.dk

Leder: Inge Thamsborg Antal ansatte: 11,2 Personalesammensætning: Lærere

Juridisk grundlag: Folkeskoleloven § 3 stk2 Antal pladser i tilbuddet: 45

133


…fortsat Metode (Hvordan arbejder vi?) Skolegang i en lille gruppe med fokus på læsning og individuelt tilrettelagt læse- og skriveundervisning – med udgangspunkt i arbejdet med lyde. Matematik individuelt tilrettelagt Engelskundervisning tilrettelagt med fokus på det talte sprog. Enkelte fag (f.eks. idræt) og enkelte tværsuger og projekter læses sammen med skolens øvrige parallelklasser. Undervisning i andre fag/fagområder end læsning med særlig hensyntagende til den enkelte elevs læsevanskeligheder. Undervisning med kompenserende hjælpemidler i form af computerprogrammer. Hjælp til at skabe og fastholde gode arbejdsvaner. Arbejde med, hvordan man har det med sig selv og med andre. Individuelt formulerede mål tilføjes i samarbejde med barn og forældre. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Folkeskoleloven gælder for alle skolens elever – også elever i Læseskolen. Vi arbejder med alle fag tilrettelagt på en måde, som tager hensyn til elevernes læsehandicap. Vi arbejder også med elevernes selvopfattelse og på at give dem selvindsigt i tæt samarbejde med forældrene. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Inden en elev kan optages i en læseklasse, skal eleven være undersøgt af psykolog og vurderet af læsekonsulenten. Visitationen foregår gennem kontoret for Støtte og Forebyggelse. Det bedste tidspunkt at begynde på Læseskolen er ved begyndelsen af 4. eller 5. klassetrin. I denne alder er børnene stadig meget interesserede i at lære at læse, og de er blevet så store, at de kan klare en koncentreret undervisningsform. Der findes en oversigt over, hvad en ansøgning skal indeholde. Afslutning / udslusning Opholdet på Læseskolen er tidsbegrænset. Der holdes årlige indstillingsmøder. Elevens udvikling følges, og det vurderes, hvilket undervisningstilbud, der kan tilgodese barnets behov. Ofte går en elev på Læseskolen i tre år, men i enkelte tilfælde er ét eller to år tilstrækkeligt. I få tilfælde kan forløbet vare længere tid. Når et barn udsluses fra Læseskolen, etableres overleveringsmøder med hjemskolen, og dér vil der være afsat resurser til fortsat at kunne støtte den gode læseudvikling, f.eks. med støttetimer og rådgivning. Gør eleven sin skolegang færdig på Læseskolen, vil der være særlig fokus på uddannelsesvalg sammen med en UU-Nord vejleder med kompetence indenfor uddannelsesplanlægning for unge med særlige behov. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde. Det er vigtigt, at forældrene bakker op om barnets skolegang og får indsigt i de vanskeligheder, deres barn har. Det daglige samarbejde vil være mellem klassernes lærere og forældrene, og det vil foregå ved hjælp af møder, kontaktbog, mail og telefon. Kommunens læsekonsulent er tilknyttet læseskolen og sikrer den faglige viden. Læsekonsulenten deltager i konferencer og tester eleverne én gang om året. En PPR-psykolog, kommunens læsekonsulent og Læseskolens leder følger børnenes udvikling på konferencer med lærerne og deltager efter behov i det øvrige samarbejde. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) De fleste elever går i den samme klub, som deres tidligere klassekammerater går i. Det er vigtigt at holde kontakten til sine venner.


Indskolingsobservationsklasser Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) På Enghavegård skole er kommunens to indskolingsobservationsklasser. Klasserne består af børn, hvor man inden skolestart har kunnet forudse, at de ikke kan fungere i folkeskolens almindelige klasser. Målgruppe (Hvem går her?) De børn, der starter i gruppen, kan være særligt passive eller urolige børn, hvor der ofte er mistanke om en neurologisk baggrund. I klasserne arbejder både lærere og pædagoger. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Undervisningen tager udgangspunkt i, at vi ser det sociale og det personlige som fundament for det faglige: Personlige formål: • Skabe selvværd • Skabe selvtillid • Skabe lyst til at lære • Finde styrke områder • Skabe kontakt til følelser • Lære at tackle modgang Sociale formål: • Kunne skabe gode relationer • Respektere andre/forskelligheder • Skabe god omgangstone Faglige formål: • Faglig fordybelse • Lære at koncentrere sig • Lære strategier • Udvikle sig kognitivt • Lære gode arbejdsvaner

Fortsættes næste side… Adresse: Mørkhøj Park Allé 3, 2860 Søborg Telefon: 44 84 05 85 E-mail: enghavegaard@gladsaxe.dk Fax.nr: 44 85 05 95 Hjemmeside: www.enghavegaard.dk

Leder: Annette Smidt Jørgensen

Juridisk grundlag: Folkeskoleloven

Antal ansatte: 7

Antal pladser i tilbuddet: 12

Personalesammensætning: 2,6 lærere, 4pædagoger.

135


…fortsat Metode (Hvordan arbejder vi?) Skoletiden er meget struktureret, lige fra dagens begyndelse til overleveringen til SFO-tiden. • Hver dag har sit faste program, som også bliver præsenteret for børnene i billeder, så det er muligt for børnene at følge med i dagens forløb. • Når programmet ændres, får børn og forældre det at vide i god tid. • Undervisningen er tilrettelagt, så kravene tilpasses det enkelte barn. • Der er særlig fokus på den sociale indlæring. • Undervisningen bygger på en anerkendende tilgang til børnene. • Børnene skal opleve succeser i hverdagen. • Klassernes placering på en skole blandt normalklasser/børn skaber mulighed for at være sammen med andre børn i pauserne. Det skaber desuden mulighed for at deltage i de almindelige klassers undervisning/tværfaglige forløb m.m. for de børn, som magter det. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Undervisning efter folkeskoleloven med særlig hensyntagen til elevens særlige vanskeligheder. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Støtte og Forebyggelse visiterer eleverne til Indskolingsobservationsklasserne på Enghavegård Skole. Ansøgningen fremsendes gennem distriktskolens leder. Afslutning / udslusning Hvert efterår tages elevens skolesituation op til drøftelse med forældrene. Forud for drøftelsen har forældrene haft mulighed for at læse elevens status og handleplan, som er udarbejdet af lærere og pædagoger. I samtalen deltager gruppeordningens psykolog, lærere, pædagoger og leder. På mødet drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, om eleven kan klare sig med et mindre indgribende tilbud eller anbefales fortsat skolegang i gruppeordningen. Ved gruppeordnings ophør vurderes for hvert enkelt barn, hvilke skoletilbud det efterfølgende skal tilbydes. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Det er vigtigt for barnets trivsel, at der er et meget tæt samarbejde mellem skole, SFO og hjem. • Det kan være en hjælp for barnet, hvis dagens program bliver gennemgået inden det kommer i skole. • Det er vigtigt, at de aftaler, der bliver indgået mellem skole og hjem, bliver overholdt, så barnet oplever, at de voksne er enige. • Vi forventer, at der bliver givet besked til skolen, hvis barnet ikke kan deltage i undervisningen, og at barnet har de ting med i skoletasken, som er nødvendige, for at dagen kan gå så problemfrit som muligt. Personalet arbejder i team og modtager supervision fra PPR psykolog. Der er derudover samarbejde med skolens specialteam. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Tilbuddet er et heldagstilbud fra 8-16, der både indeholder skole og SFO.


Gruppeordningen Kaninbjerget på Værebroskole Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Kaninbjerget på Værebroskole er et specialundervisningstilbud for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Målgruppe (Hvem går her?) Alle elever på Kaninbjerget har svære generelle indlæringsvanskeligheder, desuden har en del af eleverne udviklingsforstyrrelser i middel til svær grad. På grund af skolens fysiske miljø, kan vi ikke optage elever med fysiske handicap. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Til daglig kaldes ordningen for ”Kaninbjerget”. Idéen med lokale specialklasser er, at eleverne skal blive i deres nærmiljø og dermed fastholdes i det fællesskab, de udgør sammen med den øvrige skole.. Placeringen på en almindelig folkeskole giver mulighed for at holde frikvarter, fællestimer, dele bibliotek, kantine o.s.v. med børn fra normalskolen. Det giver også muligheden for mere integration, og for koncentrationen om at opbygge en dagligdag på helt ”specielle” betingelser. Eleverne lærer både ved tættere fælles arbejdssituationer sammen med eleverne fra Rævebakken, den ene af skolens to normalafdelinger, og ved på afstand at lure på, hvad de andre børn egentlig leger i frikvartererne. Og mon ikke også de ”almindelige” børn lærer en hel masse om respekt for dem, der er lidt ”særlige” og ”anderledes”? Eleverne på Kaninbjerget adskiller sig fra skolens øvrige elever ved, at de lærer i et andet tempo og under andre former end gennemsnittet af skolens elever. Målet for undervisningen er: • •

at det enkelte barn kommer til at kende, glæde sig over og udvikle sine intellektuelle og kropslige færdigheder så meget som muligt, og at det enkelte barn lærer at opfatte såvel egne følelser og tilstande, som andre menneskers, for at kunne skabe kontakt, afvise negativ kontakt og leve et ligeværdigt liv med andre mennesker.

Metode (Hvordan arbejder vi?) Undervisningen tilrettelægges, så eleven ved brug af de mange intelligenser får mulighed for at udvikle personligheden alsidigt. De musisk-kreative aktiviteter har en høj prioritet. Hvert år opfører børnene f.eks. et teaterstykke.

Fortsættes næste side… Adresse: Værebrovej 156 b, 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 65 65 E-mail: vaerebro@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.vaerebro-skole.dk

Leder: Gertrud Lundsteen

Juridisk grundlag: Folkeskoleloven § 3, stk. 2

Antal ansatte:12 lærere og 4 pædagoger

Antal pladser i tilbuddet: 36

137


…fortsat Ydelse og fritidsordning (Vi tilbyder) Kaninbjerget dækker hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til 10.klasse. Til ordningen hører også et fritidstilbud en SFO-ordning til og med 4. klassetrin, og derefter et klubtilbud i ”Kridthuset”. Skolen, SFO og Kridthuset har et meget tæt samarbejde, hvilket betyder at undervisning ofte tilrettelægges sammen med fritidsordningerne. Derfor er det vigtigt, at alle elever er tilmeldt enten SFO eller Kridthuset. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Eleverne visiteres til gruppeordningen via Støtte og Forebyggelse. Størstedelen af eleverne kommer fra Gladsaxe Kommune, men er der plads, kan børn fra andre kommuner også henvises via Støtte og Forebyggelse. Afslutning / udslusning For de ældste elever tilrettelægges udslusningsforløb, hvor eleverne kommer i flere praktikforløb og jobtræning. Fra 6. Klassetrin er udslusning fast emne på elevkonferencerne. Fra 8. Klasse intensiveres arbejdet med at finde det rette ”job” eller placering i det fremtidige liv. Fra 8.klassetrin deltager vejleder fra UU-Nord i elevkonferencerne. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Hvert år laver lærere og pædagoger i samråd med forældrene en individuel undervisningsplan med udgangspunkt i barnets styrkeområder og interesser. Planen gør status over det forgangne år og sætter mål for det kommende.


Taleklassen Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Taleklassen på Værebro skole omfatter børn i indskolingen, som har så alvorlige sprog/talevanskeligheder, at det vurderes, at barnet ikke kan blive tilgodeset/begå sig i en almindelig klasse. Målgruppe (Hvem går her?) Tale/sprogvanskeligheder kan være mangeartede. Det kan være svære udtalevanskeligheder, som gør det vanskeligt at forstå, hvad barnet siger, og der kan være vanskeligheder med at opfatte, hvad andre siger. Det kan også være vanskeligheder med selv at udtrykke sig, fordi barnet kan have svært ved at huske ord eller udtrykke sig i hele sætninger. Eleverne skal videre efter maximalt tre år i taleklassen. De fleste overgår til almindelig klasse. Et mindretal fortsætter i specielle klasser eller skoler. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Formålet er at give børnene et grundlag for efter et, to eller tre år at gå videre til almindelig folkeskoleklasse. Opgaven er først og fremmest at arbejde med børnenes sproglige vanskeligheder ved: • at understøtte børnenes lyst til at bruge sproget i kommunikation med andre: lytte, forstå, svare relevant og udtrykke tanker, behov og følelser. • at styrke børnenes selvværd. Der arbejdes generelt ud fra Fælles Mål for indskolingen, og da sproglige vanskeligheder ofte medfører læsevanskeligheder, lægges der særlig vægt på: • at børnene tilegner sig forudsætninger for læsning → færdigheder i begyndende læsning → læsefærdigheder. Sproglige vanskeligheder medfører ofte læsevanskeligheder, og der er derfor fokus på systematisk undervisning med vægt på fonologisk opmærksomhed og alfabetisk læsning. Metode (Hvordan arbejder vi?) Taleklassen er en aldersintegreret klasse, dvs. der på samme tid arbejdes på børnehaveklasseniveau, 1.klasseniveau og 2.klasseniveau. Alt efter børnenes forudsætninger og målet for aktiviteten arbejdes der individuelt, i små grupper eller med hele klassen. Der lægges vægt på den kommunikative side af sproget, dvs. den meningsfulde samtale med de regler, der er gældende, fx turskift, initiativ m.m.

Fortsættes næste side … Adresse: Værebrovej 156, 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 65 65 E-mail: vaerebro@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.vaerebro-skole.dk

Leder: Lis Klausen Antal ansatte: 4 Personalesammensætning: 2 lærere, 2 tale/hørelærere

Juridisk grundlag: Bekendtgørelse om specialpædagogisk bistand til skoleelever. Antal pladser i tilbuddet: Max 7

139


…fortsat Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Taleklassens klasselærer er tale/hørelærer, hvilket gør det muligt at yde individuel tale/sprogundervisning samt at tilrettelægge individuel specialundervisning i forhold til det enkelte barns sproglige vanskeligheder. Der tilbydes ud over de almindelige skolefag svømning; bevægelse og rytmik vægtes højt. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Tale/hørelæreren udfærdiger en ansøgning til taleklassen i samarbejde med forældrene, psykolog og fysioterapeut. Ansøgningen udformes på baggrund af den rapport, der afslutter barnets ophold i et intensivt tilbud fx dysfasigruppe i ”Sprog – og Bevægelsescentret”. Herudover vedlægges en pædagogisk beskrivelse fra barnets daginstitution. Visitationsudvalget tager (sammen med leder for taleklassen) stilling til, om taleklassen er et relevant tilbud. Revisitation sker en gang om året. Afslutning / udslusning I samråd med forældrene afgør lærere, herunder tale/hørelæreren, psykolog og leder for taleklassen, om et barn er klar til at forlade taleklassen. Hvis barnet overgår til almindelig klasse, gennemføres i samarbejde med den modtagende skole en besøgsordning, så barnet er så tryg som muligt ved skolestart på den pågældende skole. Før besøget holdes et overleveringsmøde med den modtagende skoles ledelse, barnets kommende lærere, forældrene og evt. relevante fagpersoner. Hvis barnet skal overgå til et andet skoletilbud, ansøger psykologen om dette og indhenter diverse udtalelser. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Inden barnet starter i taleklassen, deltager det med sine forældre i et arrangement. Barnet og forældrene kommer også på besøg i taleklassen. I taleklassen holdes der forældremøder og forældrearrangementer som i andre klasser. Herudover deltager forældre og børn i møder og arrangementer for indskolingen. Der holdes hyppigt individuelle samtaler. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Børnene benytter i næsten alle tilfælde Værebro Skoles SFO. Tilbuddet indgår ikke som en del af specialtilbuddet; kun i særlige tilfælde kan der tildeles støttepædagogtimer, og dette sker efter ansøgning på samme måde som for børn i de almindelige klasser.


Familie og R책dgivning

141


Gladsaxe kommunes Familie- og Ungecenter Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Familie- og Ungecentret er del af Familie og Rådgivnings forebyggende tilbud til børnefamilier i Gladsaxe kommune. Familie- og Ungecentret tilbyder hjælp til familier og unge, som oplever at være havnet i problemer, de selv har svært ved at løse. Målgruppe (Hvem går her?) Familie- og Ungecentret er et tilbud til familier og unge med børn mellem 0 og 18 år af både etnisk dansk eller anden herkomst. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Familie- og Ungecentret arbejder forebyggende med familier, unge og netværket omkring familien. Der arbejdes ud fra en ide om, at ethvert problem i en familie løses i samarbejde med hele familien, og at enhver familie kan være med til at løse egne problemer. Centrets intension er at møde enhver familie i øjenhøjde og tilbyde så præcis og passende hjælp som muligt. Der arbejdes ud fra familiens behov med klare og målbare mål. Metode (Hvordan arbejder vi?) Centret tilbyder samtaler og/ eller aktiviteter, hvor familien eller den unge kan øve sig på nye måder at være sammen på. Aftaler tilpasset efter behov og arbejdstider og tager højde for familiens øvrige liv. Samtaler og aktiviteter kan, efter familiens behov, foregå centret eller i familiens eget hjem. Centret arbejder så vidt muligt i sammen med andre professionelle, der er involveret i børnenes trivsel, f.eks. pædagoger, lærere, psykologer og sundhedsplejersker. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Familie- og Ungecentret tilbyder følgende ydelser: • •

Familiebehandling. Samtale og aktivitetsforløb til familier og unge Pift. Et intensivt familiebehandlingstilbud rettet til unge, deres familier og netværket.

Fortsættes næste side… Adresse: Ilbjerg Alle 38b,2730 Herlev

Leder: Verkant

Telefon: 39 57 49 00

Antal ansatte: 21

E-mail: familiecenter@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

Personalesammensætning: Familie og Ungekonsulenter, der er uddannet pædagoger, socialrådgivere og psykologer

Juridisk grundlag: Serviceloven

143


…Fortsat tekst • • • • •

Pigegruppen. Et gruppeforløb til teenagepiger mellem 13 og 17 år og deres familier. Fast kontaktperson. Til unge med særlige behov for støtte. Behandling til unge med selvskadende adfærd. Efterværn. Til unge, der kommer hjem efter en anbringelse, og som stadig har brug for støtte. Virksomhedspraktik. Til unge, der har svært ved at fuldføre skole, eller fastholde et job.

Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Et forløb i Familie- og Ungecentret er en foranstaltning efter serviceloven § 52.3.3. og § 52.3.7. Det er rådgiver i Støtte og Forebyggelse, der efter forudgående undersøgelse af familiens forhold (serviceloven § 50) visiterer. Afslutning / udslusning Et forløb i Centret er typisk på tre til seks måneder. Et forløb indledes og afsluttes med rådgiver, Centrets medarbejdere og familien. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Der samarbejdes med forældre og med netværket, via møder og samtaler. Netværket kan bestå af venner, familie, andre professionelle (rådgiver, skolelærer, klubpædagog, sundhedsplejerske)


Familiekursus Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Familiekursus er det ene af 3 tilbud på institutionen, Familieskolen. De andre er Familieskoletilbud og Supportteam Familiekursus er et intensivt familiebehandlingstilbud, som foregår tirsdage (forældre og børn) torsdage (forældre alene) i dagtimerne og hver 2. onsdag eftermiddag./ aften (forældre og børn). På Familiekursus deltager flere familier på samme tid og deler erfaringer og ideer. Det er så vidt muligt hele familien, der deltager på Familiekursus. Et forløb varer ca. ½ år Målgruppe (Hvem går her?) Målgruppen er forældre, der har brug for et intensivt forløb for at ændre væsentlige vanskeligheder i familien. Forældrekursus er et alternativ til anbringelse eller en del af en hjemgivelse. • Forældre, som skal opnå forandringer, fordi deres børn skal i bedre trivsel for at forblive i hjemmet. • Familier, som har brug for en handlingsrettet indsats for at opnå forandringer i deres familie. • Forældre og børn, som har brug for at opdage og lære at udnytte egne ressourcer bedre • Familier som har brug for bedre samarbejde mellem sig og daginstitution / skole Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Målet med at gå på Familiekursus er at opnå de nødvendige forandringer i familien, så børnene kommer i bedre trivsel i og udenfor familien og derved kan forblive i hjemmet. Dette forandringsarbejde foregår i samarbejde mellem forældre, daginstitution/ skole og Familiekursus. Udgangspunktet er: • At se på ressourcer og det, der virker, i stedet for begrænsninger • At se fremad og ikke hænge fast i gamle historier

Fortsættes næste side… Adresse: Bagsværd Hovedgade 151, 2. 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 49 12 Fax: ingen E-mail: Familiekursus@gladsa xe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

Leder: SusannThøgersen Antal ansatte: 4 Personalesammensætning: Socialpædagoger og Socialrådgivere

Juridisk grundlag: Serviceloven Antal pladser i tilbuddet: 7-8 familier + familier i opfølgning (variabelt antal)

145


…fortsat Metode (Hvordan arbejder vi?) Det bærende element er, at flere familier er til stede samtidig. Det er en åben gruppe, hvilket betyder, at der altid er nye og mere erfarne familier i forløb sammen. Der er 3 netværksmøde i et forløb. Mål for forløb udarbejdes i samarbejde med familie, rådgiver, skole, daginst. og familieskole på netværksmøde, inden familien starter. Der udarbejdes en samarbejdsaftale. Flerfamiliearbejdet tager udgangspunkt i aktiviteter med den enkelte families forandringsmål. Aktiviteterne kan foregå i egen familie og sammen med de andre familier. Aktiviteterne foregår primært på Familieskolen, men kan også foregå i familiernes hjem og på ture ud af huset. Der arbejdes med video på flere måder i forhold til familierne. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Intensiv familiebehandling Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Et forløb på Familiekursus er en foranstaltning efter serviceloven § 52.3.3. Det er rådgiver i Støtte og Forebyggelse der efter forudgående undersøgelse af familiens forhold (serviceloven § 50) visiterer. Afslutning / udslusning På afsluttende netværksmøde forholder alle sig til familiens opnåede forandring. Der aftales opfølgning mellem familie, rådgiver og Familiekursus´ medarbejdere. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Familiens rådgiver og evt. sagsbehandler fra andre afdelinger, pædagoger fra børnenes daginstitutioner, eventuelt skolelærere og andre fra det professionelle netværk + private netværk, deltager i netværksmøder og relevante samarbejdsmøder og arbejdsmøder undervejs i familiens forløb. Familiekursus´ medarbejdere kan deltage i aktiviteter eller lign. i børnenes institutioner. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Barnet fortsætter i sit lokale fritidstilbud.


Familieskolen Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Familieskoletilbuddet er det ene af 3 tilbud på institutionen, Familieskolen. De andre er Familiekursus og Supportteam. Familieskolen er et familie- og undervisningstilbud, som foregår i dagtimerne vekslende mellem, at barnet er 2-3 dage ugl. på Familieskolen og 2-3 dage ugl. i egen skole. Når barnet er på Familieskolen er forældrene altid med. Der er tæt samarbejde med barnets skole, mens familien er på Familieskole. På Familieskolen deltager flere familier på samme tid og deler erfaringer og ideer. Et forløb varer ca. ½ år. Målgruppe (Hvem går her?) Normalt begavede børn i skolealderen og deres forældre. Det er familier: • hvor barnet ikke trives i skolen og er i risiko for eksklusion • hvor barnets vanskeligheder kan give sig udslag i væsentlige adfærdsmæssige vanskeligheder i og udenfor skolen (fritid og hjemme) • hvor familien skal opnå forandringer, så barnet kan komme til at trives igen og dermed forblive i egen skole. • hvor familien har brug for en handlingsrettet indsats, for at få skabt de nødvendige forandringer. • hvor forældre og børn har brug for at udnytte egne ressourcer bedre. • hvor der ønskes et bedre samarbejde mellem skole og hjem. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Målet med at gå på Familieskolen er, at barnet kommer til at trives bedre og dermed bliver en endnu mere undervisningsmodtagelig elev i egen skole. Dette forandringsarbejde foregår i tæt samarbejde mellem forældre, den lokale skole og Familieskolen. Udgangspunktet er: • At se på ressourcer og det, der virker, i stedet for på begrænsninger. • At se fremad og ikke hænge fast i gamle historier. • At forældre har ansvar for og er eksperter på deres egne børn • At forældre og børn kan inspirere hinanden i deres forandringsarbejde. • At alle gør deres bedste • At der findes flere måder at forstå verden på.

Fortsættes næste side… Adresse: Bagsværd Hovedgade 151, 2. 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 49 12 Fax: ingen E-mail: Familiekursus@gladsa xe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

Leder: Susann Thøgersen

Juridisk grundlag: Serviceloven

Antal ansatte: 4 Personalesammensætning: Lærere og Socialpædagoger

Antal pladser i tilbuddet: 7-8 familier + familier i opfølgning (variabelt antal)

147


…fortsat Metode (Hvordan arbejder vi?) Det bærende element er, at flere familier er til stede samtidig. Det er en åben gruppe, hvilket betyder, at der altid er nye og mere erfarne familier i forløb sammen. Der er 3 netværksmøder i et forløb. Mål for forløb udarbejdes i samarbejde med familie, rådgiver, skole, daginst. og Familieskole på netværksmøde, inden familien starter. Der udarbejdes en samarbejdsaftale. Flerfamiliearbejdet tager udgangspunkt i undervisnings- og familieaktiviteter med den enkelte families forandringsmål. Barnet har egne konkrete fokuspunkter, som forældre og lærere i egen klasse scorer barnet efter. Der arbejdes med video i forhold til familierne. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Familieskoletilbuddet som et familie- og undervisningstilbud. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Et forløb i Familieskolen er en foranstaltning efter serviceloven § 52.3.3. Det er rådgiver i Støtte og Forebyggelse, der efter forudgående undersøgelse af familiens forhold (serviceloven § 50) visiterer. Forud for visitation skal barnets skole være indstillet på at støtte barnets forløb på Familieskolen, ligesom barnets forældre skal være indstillet på at deltage aktivt under forløbet. Afslutning / udslusning På afsluttende netværksmøde forholder alle sig til familiens opnåede forandringer. Der aftales opfølgning mellem familie, skole og familieskolens medarbejdere. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre er altid med og en aktiv del, når et barn er på familieskolen. Barnets lærere, pædagoger, familiens rådgiver og evt. andre deltager i netværksmøder, relevante samarbejdsmøder og arbejdsmøder undervejs. Barnets lærer og klassekammerater inviteres til at besøge Familieskolen. Familieskolens lærere kan deltage i undervisningen på barnets skole. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Barnet fortsætter i sit lokale fritidstilbud.


Sprog – og Bevægelsescenter Overordnet beskrivelse af tilbuddet (Hvem er vi?) Sprog – og bevægelsescentret har kommunale tilbud til småbørn (3 til 6 år)med svær dysfasi, fonologi og/eller stammen samt skolebørn med stammen. Tilbuddene er oprettet som kommunale tilbud fra 1. august 2008. Tidligere var det regionale tilbud på THI (Tale/Høreinstituttet.) Målgruppe (Hvem går her?) Småbørn med svære sprogvanskeligheder(dysfasi og fonologi) går i grupper á max 6 børn en, to eller tre dage om ugen. Småbørn med stammen tilbydes forældre/barn - kurser samt individuel stammeundervisning eller gruppeundervisning. Grupperne for småbørn sammensættes ud fra de enkelte børns behov såvel indholdet som varighed(antal dage om ugen) Skolebørn med stammen (opdelt i indskoling, mellemtrin og overbygning) tilbydes ugekurser samt opfølgning på enkeltdage fordelt over skoleåret. Kurserne foregår i lokaler på Vadgård Skole. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Formålet er at give børn i førskolealderen et grundlag for at kunne begynde deres skolegang i en almindelig folkeskoleklasse. Opgaven er først og fremmest at arbejde med børnenes sproglige vanskeligheder, herunder stammen, og: • at understøtte børnenes lyst til at bruge sproget i kommunikation med andre: lytte, forstå, svare relevant og udtrykke tanker, behov og følelser. • at lægge vægt på den kommunikative side af sproget, dvs. den meningsfulde samtale, så børnene bliver i stand til at indgå i relationer og fx kunne lege med andre børn. Børn med sproglige vanskeligheder/stammen har ofte lavt selvværd, så opgaven er også: • at styrke børnenes selvværd og vejlede forældrene i, hvordan de bedst støtter deres barn. Formålet med stammekurser til skoleelever er at få den enkelte elev til at arbejde accepterende med sin stammen ud fra teorien: ”jo mere accept jo mere flydende tale”

Fortsættes næste side… Adresse: Søborg torv 10. 2. sal, 2860 Søborg Telefon: 39 67 80 11 E-mail: bkdsprog@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

Leder: Lis Klausen Antal ansatte: 10 Personalesammensætning: 5 tale/hørelærere 1 fysioterapeut 1 psykolog 2 støttepædagoger 1 pædagog (vikar)

Juridisk grundlag: Folkeskolelovens bekendtgørelse om specialpædagogisk bistand til småbørn Antal pladser i tilbuddet: Fra 24 til 30 småbørn Og max 18 skolebørn

149


…fortsat Børn/unge har brug for at turde tale og gøre sig gældende til trods for deres stammen, så de ikke isolerer sig såvel i undervisningen som i kammeratskabet. Stammekurserne giver mulighed for især at øge selvværdet ved at blive undervist sammen med andre elever med samme problematik. Ved at tilbuddet ligger i nærmiljøet, er der god mulighed for et tæt samarbejde mellem barnets hjem, daginstitution/skole og det tværfaglige team, der arbejder med barnet. Metode (Hvordan arbejder vi?) Småbørn/skolebørn med sproglige vanskeligheder/stammen har forskellige behov for specialpædagogisk bistand. Børnene har ofte også andre vanskeligheder især motoriske. Der arbejdes derfor tværfagligt individuelt og i grupper med tale/hørelærere og fysioterapeut, og i en af grupperne arbejder støttepædagoger herudover specialpædagogisk med børnenes særlige vanskeligheder. Der arbejdes kommunikativt med sproget i leg og læring og for skoleelever også med metodiske anvisninger. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) De tværfaglige gruppetilbud til småbørn, der består af intensiv specialpædagogisk bistand, foregår fra kl. 8.00 til 12.00, hvorefter børnene køres til deres institutioner. Forældre/barn–kurser, hvori der indgår individuelle øvelser, foregår fortrinsvis om eftermiddagen. Stammekurser for skolebørn foregår dels fra kl. 8.00 til 12.00 og dels om eftermiddagen fra kl. 12.00 til kl. 16.00. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Tale/hørelæreren udfærdiger en ansøgning i samarbejde med forældrene og på baggrund af udtalelser fra psykologen i barnets institution samt en udtalelse fra barnets pædagog, hvis barnet indstilles til dysfasi – eller sproggruppe. Til andre tilbud (fonologi og stammekurser) er en psykologisk udtalelse ikke påkrævet. Det tværfaglige visitationsudvalg fra Sprog – og Bevægelsescenter inkl. leder og psykolog visiterer barnet. Samme udvalg revisiterer barnet hvert halve år. (Til fonologitilbud samt stammetilbud visiterer kun tale/hørelærerne og fysioterapeut sammen med leder) Afslutning / udslusning Såfremt barnet skal overgå til et andet skoletilbud end almindelig folkeskoleklasse, skal tale/hørelærer sammen med forældre og psykolog udfærdige en ansøgning på baggrund af den afsluttende rapport på barnet, som også indeholder udtalelser fra fysioterapeut og støttepædagoger. Psykolog og leder for Sprog – og bevægelsescenter er ansvarlige for videreformidling af ansøgningen til visitationsudvalget. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre til småbørn, der starter i gruppetilbud inviteres til introdage sammen med barnet, før barnet starter. Afhængigt af hvilket tilbud barnet er i, deltager forældrene i fællesmøder, kurser og statussamtaler. Transport (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Forældrene til småbørn i grupper og til indskolingsbørn i stammekurser afleverer barnet om morgenen, og barnet køres til sin institution/skole/SFO i taxa kl.12.00. Større skolebørn sørger selv for at komme til og fra et stammekursus.


Indgribende indsats

151


Dagtilbud

153


Fritids- og ungdomsklub Kridthuset Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Kridthuset er en klub for børn, unge og voksne med et psykisk handicap. Kridthuset tilbyder en lang række aktiviteter, som alle andre klubber. Tilbuddene kan være sport, kreative tilbud, besøg i andre klubber, cafebesøg og meget andet. Klubbens åbningstid er fra 12 til 16 for børn og unge, og voksenklubben har åbent fra eftermiddag til 21.30, 4 dage om ugen. Der er ingen øvre aldersgrænse for medlemmer af voksenklubben. Kridthusets normering er højere end de øvrige klubbers. Det betyder, at vi kan tilbyde mere støtte, og at aktiviteterne foregår i mindre grupper, hvor der er plads til at tage individuelle hensyn. Man skal være rimelig selvhjulpen for at få plads i Kridthuset, og de fysiske rammer gør, at klubben er uegnet for kørestolsbrugere. Målgruppe (Hvem går her?) Den primære målgruppe er udviklingshæmmede børn, unge og voksne, men en del af medlemmerne har andre handicaps, eksempelvis ADHD, autistiske træk og nogle med diagnosen autisme. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Fritids og ungdomspædagogik med en anerkendende tilgang. Vi giver det enkelte medlem et tilbud, der er tilpasset deres personlighed og behov for støtte. Et af målene er at være et bud på en ungdomskultur, som medlemmerne kan profitere af. Der arbejdes med, at medlemmerne får en bevidsthed om egne ressourcer. Det skal være sjovt at komme i Kridthuset. Metode (Hvordan arbejder vi?) Fritids og ungdomspædagogik med en anerkendende tilgang. Alle medlemmer har en kontaktpædagog. Det daglige samvær og den daglige refleksion over ting der sker, både konflikter og positive situationer. Der arbejdes med en struktureret hverdag, hvor tingene er planlagt på forhånd; men samtidig er der plads til spontane indslag, hvis der kommer nogle ideer eller et godt tilbud fra medlemmerne eller fra pædagogerne. I Kridthusets pædagogiske basisplan er der beskrevet en række pædagogiske principper, vi arbejder ud fra, f.eks. socialisering, hvor vi blandt andet arbejder med, at medlemmerne lærer at klare sig selv i det omgivende samfund. Der arbejdes med at skabe en basal tryghed hos medlemmerne, hvilket ses som en nødvendighed for, at de kan klare de udfordringer, de møder. Medbestemmelse. Dette princip anser vi som meget nødvendigt, fordi mange medlemmer er usikre på sig selv, og hvad de egentlig selv kan bestemme. Fortsættes næste side… Adresse: Gladsaxevej 17, 2860 Søborg Telefon: 39 56 09 07 E-mail: kridthuset@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.gladsaxe.dk/kridt huset

Leder: Poul Hansen Antal ansatte: 12 fuldtids- og 5 deltids ansatte støttepædagoger. Personalesammensætning: 9 pædagoger og 2 klubassistenter

Juridisk grundlag: Dagtilbudsloven og § 104 efter serviceloven for de voksne (aktivitets og samværstilbud) Antal pladser: 26 pladser til børn og unge og 46 pladser i voksenklubben

155


…fortsat Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Vi er et fritidstilbud med mange facetter og mange tilbud. Der bliver tilberedt et måltid varm mad i voksenklubben hver dag, som de voksne kan købe Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Afslutning / udslusning Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til visitationsårshjulet og visitationsguiden. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Skoler, sagsbehandlere, psykologer og andre relevante eksperter, samt selvfølgelig forældre.


Folkeskolen

157


Lundevang Skole Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Lundevang skole er Gladsaxe kommunes skole, der rummer elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt en heldagsgruppe. (fra1.aug 2009) Målgruppe (Hvem går her?) Specialskolen rummer ca. 70 elever, 4.-8.kl., der alle har indlæringsvanskeligheder af forskellig art. Skolen tilbyder individuel undervisning på gruppeplan, tilpasset elevens forudsætninger. For hver elev udarbejdes der mål og handleplan, som årligt evalueres, tilrettes og præsenteres for forældre og elev. Heldagsgruppen rummer ca. 8 elever, hvis udvikling er blevet forstyrret på en sådan måde, at de ikke kan deltage i folkeskolens almindelige aktiviteter. Børnenes vanskeligheder er af social, emotionel eller neurologisk karakter, og kan vise sig ved, at de kan have svært ved at koncentrere sig, er urolige og kan være voldsomme i deres adfærd. De kan have et lavt selvværd, være angste og usikre og have vanskeligt ved at skabe kontakt til andre børn og til voksne. Heldagsgruppen har åbent mandag-fredag kl. 8.05-16.00. Heldagsgruppen har sin egen afdeling på Lundevang, men deltager i fælles arrangementer med specialskolens elever, når begge elevgrupper menes at profitere af det. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) • At skabe gode læringsmiljøer, der består af meningsfulde aktiviteter med relation til elevernes verden. Udgangspunkt for læring er elevernes mestring af faglig og social art. • At læringssituationen skal befordre og opbygge elevens selvtillid. • At sørge for omsorg og guidning af den enkelte elev if. til elevens særlige behov. • At udvikle elevernes selvtillid og selvværd. • At fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige, sociale, og faglige udvikling. • At skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse • At eleverne udvikler fantasi og lyst til at lære, at opnå tillid til egne muligheder, og at få baggrund for at tage stilling og handle. • At tilbyde eleverne nye redskaber og handlemuligheder til at begå sig i deres nære omgivelser og i det sociale fællesskab. • At genskabe elevernes faglige motivation ved at gå i skole, så de kan vende tilbage til folkeskolen eller andet relevant skoletilbud. • At støtte forældrene i kompetencen til at være gode forældre, der kan være medansvarlige i løsning af problemerne. Fortsættes næste side… Adresse: Mørkhøjvej 233, 2730 Herlev Telefon: 39 57 68 50 39 57 68 68 (SFO) E-mail: Lundevang@Gladsaxe. dk Fax.nr: 39 57 68 67 Hjemmeside: www.lundevang.skolein tra.dk

Leder: Danny Leisin

Juridisk grundlag: Lov om folkeskolen § 3 stk. 2

Antal ansatte: 27 Personalesammensætning: 15 læ. 5 pæd. 4 ledere, 1 servicemedhj. 1 kantinebestyrer

Antal pladser i tilbuddet: ca. 75

159


…fortsat Metode (Hvordan arbejder vi?) Der lægges vægt på projektorienteret undervisning. Undervisningen foregår fortrinsvis individuelt i hovedfagene dansk og matematik, og hver elev arbejder ud fra egne mål og handleplaner - fagligt såvel som socialt Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Undervisning efter folkeskoleloven med særlig hensyntagen til elevens vanskeligheder. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Visitering foregår gennem Støtte og Forebyggelse. Alle elever på Lundevang skole visiteres på baggrund af en psykologisk vurdering. Eleverne skal min. én gang årligt vurderes til revisitation. Afslutning / udslusning (specialskolen) I forhold til pædagogisk kontinuitet har skolen et nært samarbejde med daginstitutioner, folkeskoler og klubber om at lette overgangen til og fra Lundevang skole. Efter afslutningen af 8. kl. går langt de fleste elever videre til Gladsaxe Kommunes Ungdomsskoles specialgruppe. Afslutning / udslusning (heldagsgruppen) Barnet går typisk i gruppen 1-4 år, inden det udsluses til folkeskolen eller andet relevant skoletilbud. Udslusningsforløbet er individuelt tilrettelagt, således at det passer til den enkelte elev. Skolen kontakter det kommende tilbud med henblik på en skolepraktik. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Der er et udvidet skole/hjemsamarbejde med forældrene i skolegrupperne. Skolebestyrelsen afholder månedlige møder med deltagelse af elev- og medarbejderrepræsentanter. Samarbejdet mellem det pædagogiske personale foregår bl.a. på lærermøder, pædagogiske rådsmøder, teammøder og interne personalemøder. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) SFO Lundevang har pt. åbent fra 07.00 – 08.05 samt kl. 13.00 – 17.00 (fred. 13 – 16.30). Elever på mellemtrinet og i udskolingen bruger Gladsaxe Kommunes brede vifte af klubtilbud. Skolen dækker også elevens fritidstilbud. I forbindelse med udslusning fra heldagsgruppen kan der etableres klubplads til eleven, hvis det viser sig hensigtsmæssigt for den samlede plan for barnet.


Ungdomsskolens Heltidsundervisning Specialgrupperne Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Ungdomsskolens Heltidsundervisning er et alternativ til folkeskolens 8.-10. klasse. Undervisningen foregår i grupper med 8-10 elever. Heltidsundervisningen består af tre underafdelinger. A) Prøveforberedende afdeling - Erhvervsklassen og Prøveklasse A og B Her undervises i dansk, matematik, engelsk, idræt og fysik/kemi B) Dansk som andetsprog - Modtageklasse for elever mellem 14 og 18 år Her undervises i dansk som andetsprog, matematik, engelsk og idræt C) Alternativafdelingen - Klasser for elever som ikke skal til afgangsprøve Her undervises i dansk, matematik, engelsk, praktiske fag og idræt Målgruppe (Hvem går her?) Eleverne i Heltidsundervisningen er mellem 14 og 18 år. Målgruppen i Heltidsundervisningen er tredelt. A) elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Disse elever er karakteriserede ved at være normalt begavede, men de fungerer dårligt i deres folkeskoletilbud (fravær, skoletræthed, problematiske relationer til lærere, forældre eller andre elever). Disse elever kan gå enten i Prøveforberedende afdeling eller i Alternativafdelingen. B) Elever med dansk som andetsprog, der ikke behersker dansk i tilstrækkeligt omfang til at følge undervisningen i folkeskolen. C) Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse elevers indlæringsvanskeligheder er dokumenteret ved psykologisk udredning. Det er disse elever som skal visiteres. Eleverne går i Alternativafdelingen og i enkelte tilfælde udsluses de til Prøveforberedende afdeling (10. og 11. skoleår). Elever fra Lundevang Skole går i deres (8.), 9. og10. skoleår på Ungdomsskolen. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Ungdomsskolens værdier er fællesskab, udvikling og respekt. Vi arbejder på at etablere meningsfulde fællesskaber, hvor de unge udvikler sig socialt og fagligt ud fra deres forskellige forudsætninger. Elevernes målsætninger er derfor individuelle, og respekt for hinandens forskellighed er i fokus. Overordnet er det målet, at eleverne ud fra deres interesser og kompetencer finder ud af, hvad de skal, når de er færdige med skolen.

Fortsættes næste side… Adresse: Gladsaxevej 315, 2860 Søborg Telefon: 39 57 61 50 E-mail: ungdomsskolen@gladsaxe.dk Fax.nr: 39 57 61 49 Hjemmeside: www.gku.dk

Leder: Jesper Væver Jensen

Juridisk grundlag: Ungdomsskoleloven

Afdelingsleder Thomas Mikkelsen

Antal pladser i tilbuddet: 25

Antal ansatte: 18 Personalesammensætning: 17 lærere og 1 pædagog

161


…fortsat Metode (Hvordan arbejder vi?) Undervisningen bygger på individuelle aftaler mellem elev (forældre) og lærer om målsætning og metode i de enkelte fag. På baggrund af lærer-elevsamtaler, skolehjemsamtaler og faglige prøver fastlægges elevernes individuelle målsætninger. Der er fokus på elevernes personlige og alsidige udvikling. Derfor indgår projektundervisning på tværs af grupperne. Brobygning til erhvervsuddannelserne og praktikforløb indgår med henblik på afklaring af uddannelses- og erhvervsønsker. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Kerneydelsen er undervisning i hovedfagene under hensyntagen til elevernes forudsætninger. Vi tilbyder en skoleform, hvor kravene tilpasses eleverne, og hvor eleverne udvikler deres egenindsigt og evne til at indgå i et meningsfuldt forpligtende fællesskab. Ungdomsskolen tilbyder desuden Familieungdomsskole (FUS). FUS er et tilbud både til egne og andre skolers elever om at arbejde med de problemstillinger, som gør det vanskeligt at få skolen til at hænge sammen med ungdomslivet. FUS er en pendant til familieklasserne i folkeskolerne med fokus på de særlige livsomstændigheder, som er omkring de unge. Ungdomsskolen medvirker ligeledes i de særlige tilfælde, hvor det viser sig nødvendigt i perioder at etablere eneundervisning. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Der er to veje ind i Heltidsundervisningen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder visiteres gennem Støtte og Forebyggelse, hvor visitations- eller revisitationsskema og dokumentation for vanskelighederne danner grundlag for indskrivningen. Normaltbegavede elever med socio-emotionelle vanskeligheder indstilles til heltidsundervisningen enten ved at afgivende skole, forældre eller sagsbehandleren kontakter Ungdomsskolen. Ungdomsskolen sender herefter et skema, som skal udfyldes af skolen og evt. af psykologen. På baggrund heraf træffer Ungdomsskolen beslutning, om eleven kan tilbydes en plads. Herefter indkaldes til et indskrivningsmøde med deltagelse af eleven, forælde, afgivende skole, Ungdomsskolens psykolog og ledelse. I alle tilfælde er der mulighed for at aftale et indledende besøg på Ungdomsskolen med afdelingslederen eller skolelederen Der afholdes overleveringsmøder med de lærere på Lundevangskole, som kender eleverne derfra. Afslutning / udslusning Elevernes skoleforløb afsluttes med udskoling til enten ungdomsuddannelse eller erhverv i samarbejde med UU-Nord. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Ungdomsskolen har et tæt samarbejde med forældrene både i hverdagen og i forbindelse med udskolingen. Udover skole-hjemsamtalerne tager lærerne på hjemmebesøg, og er ofte i tæt telefonisk kontakt med hjemmet. Ungdomsskolens specialteam holder ugentlige møder med deltagelse af psykolog, vejleder sundhedsplejerske, F&Rs ungekonsulent, socialpædagog, lærerteamkoordinatorer og ledelsen. Der afholdes ligeledes elevkonference to gange årligt. Ungdomsskolens lærere og ledelse deltager i netværksmøder og SSP-netværk Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Der er ikke tilknyttet fritidstilbud til Heltidsundervisningen. Eleverne kan gå i Fritidsundervisning på lige fod med andre unge i kommunen.


Bakkeskolen Overordnet beskrivelse af tilbuddet (Hvem er vi?) Bakkeskolen er et helhedstilbud for elever med autisme. På Bakkeskolen integreres undervisning i folkeskolens fag, sociale færdigheder, selvhjælpsfærdigheder og fritidsaktiviteter. Skolen har åbent dagligt fra kl. 8.20-16.20. Busserne kører hjem både kl. 15.00 og kl. 16.20. Skolen er delt i tre afdelinger, der igen er inddelt i klasser med 2-8 elever. Afd. 1 er for elever på et tidligt udviklingstrin. Eleverne mangler ofte verbalt sprog og alle skal have megen hjælp mht. til toiletbesøg, tøj og spisning. Næsten alle udviklende aktiviteter foregår med én voksen pr. elev. Afd. 2 er for elever, der mentalt er 3-4 år under levealder. Eleverne har oftest et funktionelt verbalt sprog, er renlige og kan – evt. med støtte – selv klare toiletbesøg, tøj og spisning. Eleverne modtager undervisning i folkeskolens fagrække tilpasset mht. indhold og form, så det passer den enkelte elevs niveau og læringsstil. Undervisningen er oftest tilrettelagt med én lærer pr. elev; men der er også forløb for små grupper eller hele klassen. Eleverne i afd. 2 deltager ikke i nationale test eller folkeskolens afgangsprøver. Afd. 3 er for elever, der er normalt begavede. Eleverne undervises i folkeskolens fagrække; men ikke alle elever befinder sig på alderssvarende niveau. Et udsnit af eleverne deltager i nationale tests og kan tage afgangsprøve. Lærere og pædagoger arbejde tæt sammen i klasseteam. Samarbejdets indhold og organisering tilpasses behovet i de enkelte afdelinger. De enkelte klasseteam modtager specialpædagogisk vejledning fra skolens vejlederteam (se tekstboks). Målgruppe (Hvem går her?) Bakkeskolen modtager elever med ASF (Autismespektrumsforstyrrelser), som er bosiddende i Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Frederiksberg. Hvis der er plads, kan elever fra andre nærliggende kommuner optages. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Bakkeskolens grundlæggende værdier er tillid, respekt, udvikling, glæde, forudsigelighed, og målet er, at Bakkeskolen til stadighed skal være en dynamisk skole, hvor modsætninger mødes åbent og bidrager til ny udvikling og indsigt. Fortsættes næste side… Adresse: Taxvej 25, 2880 Bagsværd Telefon: 44 36 69 00 E-mail: Bakkeskolen@gladsaxe.dk Fax.nr: 44 36 69 39 Hjemmeside: www.bakke.skoleintra.d k

Leder: Søren Axel Hansen Antal ansatte: 75 Personalesammensætning: Lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter, pædagogisk vejleder, psykolog, talehørepædagog, teknisk/admin. pers.

Juridisk grundlag: Folkeskoleloven § 3 stk. 2 Antal pladser i tilbuddet: 60

163


…fortsat Metode (Hvordan arbejder vi?) På Bakkeskolen arbejder vi med udgangspunkt i TEACCH-pædagogikkens 5 dimensioner: • Teoretisk forståelse for autisme, hvilket indebærer løbende, målrettet efteruddannelse af personalet. • Grundig individuel elevbeskrivelse, som forudsætter en omfattende visitationsproces, tæt samarbejde med forældre samt tværfagligt observationsforløb ved skolestart. • Begrebet ”alternativ mening” som bl.a. omfatter visualisering, konkretisering, systematik samt organisering af tid og rum, som kan hjælpe eleven til at se sammenhænge. • Livslangt perspektiv i alle overvejelser vedrørende elevens handleplan. • Anerkendelse af at uddannelse er en dynamisk proces, som hele tiden skal udvikles i forhold til den enkelte elevs situation. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Undervisning organiseret som helhedstilbud fra 0.-10. kl. Fritidstilbud på skoledage fra kl.15.00 – 16.20 samt på ferie- og fridage. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Visitation til Bakkeskolen kan finde sted ved, at PPR i elevens hjemkommune retter henvendelse til Støtte og Forebyggelse, Gladsaxe Kommune, tlf. 39 57 50 00. Forældre kan kontakte Bakkeskolen med henblik på at komme på besøg; men skolens ledelse kan ikke indgå i drøftelser om eventuel optagelse på skolen. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældre og kontaktlærer og –pædagog har daglig kontakt gennem kontaktbogen. Desuden er der forældremøder, skole/hjemsamtaler samt årlige revisitationsmøder. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Fritidstilbuddet er en integreret del af helhedstilbuddet og gælder fra 0.-10 klasse.


Bøgestrøm Skole Overordnet beskrivelse af tilbuddet (Hvem er vi?) Bøgestrøm Skole er en specialkostskole, der er placeret på Jungshoved nær ved Præstø. Skolen blev i 1971 opført til formålet og består af 3 børneboliger med 8 børn i hvert hus, 1 skolebygning, 1 kontor- og køkkenbygning samt diverse faglokaler og værksteder. Børnene opholder sig på skolen 200 dage om året – fra mandag formiddag til fredag eftermiddag. Opholdet varer typisk 1-2 år. Målgruppe (Hvem går her?) Skolen modtager maksimalt 24 børn i alderen 6-12 år med faglige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, der er af en sådan karakter, at de ikke kan støttes tilstrækkeligt gennem de kommunale (hjemlige) specialtilbud, men omvendt ikke har så store vanskeligheder, at længerevarende placering udenfor hjemmet på skoleeller behandlingshjem er aktuel. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Det er skolens mål at ændre børnenes opfattelse af: • at føle sig afvist, umulig, værdiløs og ikke værd at holde af. • at give dem indsigt og et håb om, at det kan nytte, så de igen kan opleve succes. • at kunne (sam)arbejde i en undervisningssituation. • at være en god og værdsat kammerat. • at give såvel børn som forældre hjælp og støtte til at klare de hjemlige konflikter. • at overbevise børnene om, at de er gode nok til at leve op til deres egne forestillinger og evner, og til omverdenens – især fars og mors – forventninger, som barn, skoleelev og kammerat. • at de har fortjent at blive holdt af. Metode (Hvordan arbejder vi?) Pædagogisk tilgang til arbejdet. Skolens struktur, faste rutiner og rammer giver forudsigelighed og tryghed i hverdagen. Få stabile voksne, 24 timer i døgnet, giver hurtigt relationer til børnene. Konflikter får aldrig lov at ligge, og børnene kan ikke ”slippe”, selv om klokken er blevet 16. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Undervisning efter folkeskoleloven med særlig fokus på den personlige og sociale udvikling. Fortsættes næste side… Adresse: Stavreby Strandvej 56, 4720 Præstø Telefon: 55 99 92 15 E-mail: bogestrom@gladsaxe.d k Fax.nr: 55 99 90 16 Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

Leder: Mogens Jacobsen Antal ansatte: 24 Personalesammensætning: 8 lærere, 8 socialpædagoger, 1 teknisk serviceleder, leder, sekretær, 1 køkkenleder og 4 deltids rengøringsassistenter

Juridisk grundlag: Folkeskoleloven § 3 stk2. Bekendtgørelse 1373 af 15.12.2005 og LBK nr. 1049 af 28.8.2007 Antal pladser i tilbuddet: 24 heraf er 4 Gladsaxe Kommunes. Der er mulighed for at købe flere pladser.

165


…fortsat Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Eleverne visiteres til Bøgestrøm Skole via Støtte og Forebyggelse. Afslutning / udslusning I Gladsaxe Kommune henvises man til Bøgestrøm Skole via Støtte og Forebyggelse. Hjemskole og psykolog udarbejder en indstilling, som behandles i Støtte og Forebyggelse. Støtte og Forebyggelse drøfter herefter med skolens leder tidspunkt for et forbesøg for børn, forældre, evt. med psykolog eller sagsbehandler. Herefter aftales et starttidspunkt, som kan være når som helst på året, hvis der er plads. Hvert halve år afholder Bøgestrøm Skole et statusmøde (revisitation), hvor det videre forløb aftales, og så snart det er muligt, lægges en plan for udslusning, enten til hjemklasse eller et eventuelt skoleskift. De modtagende lærere inviteres til Bøgestrøm Skole, hvor en grundig gennemgang skal danne grundlag for hjemtagningen. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Under hele forløbet er forældrene en vigtig faktor i samarbejdet. En kontaktlærer fra skolen besøger ca. 1 gang om måneden hjemmet. Ud over information om opholdet arbejder vi på at udvikle forældrene med henblik på at styrke forældrerollen i forhold til, at barnet bliver i stand til at vende tilbage til den lokale folkeskole. Er der iværksat et forældreforløb lokalt, forsætter dette naturligvis. I så fald samarbejder vi med Familiecentret i det omfang, det er ønskeligt. Transport (Hvordan kommer du hertil?) Børnene afhentes i bus mandag morgen ved forskellige opsamlingssteder ledsaget af en pædagog fra skolen. Om fredagen kl. 13.00 kører bussen den anden vej. Skal forældrene til skolen, og man ikke selv er kørende, kan man tage toget til Lundby Station, hvorfra man kan blive afhentet af en af skolens personale. Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Inden et barn hjemsendes fra Bøgestrøm Skole, forsøger vi at etablere fritidstilbud hjemme i samarbejde med kommunen, forældrene, psykolog eller sagsbehandler.


Familie og R책dgivning

167


Skolen ved Radiomarken - Dagbehandlingstilbud Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Skoletilbuddet er et integreret undervisnings og behandlingsforløb. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og sociale niveau og den familiære situation. Målgruppe (Hvem går her?) Målgruppen er børn og unge mellem 10 -16 år, der har faglige, sociale og / eller emotionelle problemer i sådan en grad, at den ordinære skole eller specialskole ikke kan rumme dem. Eleverne har som ofte en uhensigtsmæssig adfærd og er præget af temaer som ensomhed, isolering, misbrug, kriminalitet, udskillelse og mange skoleskift. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Grundlæggende antagelser i det pædagogiske læringsmiljø er: • Alle elever har ressourcer. • Alle elever gennem forløbet skal støttes til at udvikle egne sociale kompetencer. • Alle elever skal støttes til at erkende, at de har både et valg og et ansvar i forhold til egne handlinger. Metode (Hvordan arbejder vi?) Metodisk baseres tilbuddet på en kombination af rammestyring (klare regler og rammer) og relationsarbejde (troværdige voksne, der kan bruges som rollemodeller) Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Undervisningen skræddersys til den enkelte elev med henblik på, at lukke faglige huller og kvalificere elevens adfærd til mulig tilbagevenden til folkeskolen. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Støtte og Forebyggelses rådgivere visiterer eleverne efter serviceloven § 52.3.3. Der laves en samarbejdsaftale med eleven, familien, rådgiver og andre involverede. Afslutning / udslusning Eleven skal, som udgangspunkt, hurtigst muligt tilbage til sin lokale skole. Der kan i forløbet samarbejdes med barnets lokale skole om enkelte fag eller praktikperioder på skolen. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Der samarbejdes med forældre og med netværket. Netværket kan bestå af venner, familie, andre professionelle (rådgiver, skolelærer, klubpædagog, sundhedsplejerske m.v.) Fritidstilbud (Hvor går du hen når tilbuddet slutter?) Barnet/ den unge går i deres lokale fritids/ungdomsklub. Adresse: Bagsværdvej 138, 2800 Kgs. Lyngby

Leder: SusannThøgersen

Telefon: 45 36 23 62 E-mail: sofsth@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

Antal ansatte: 7 Personalesammensætning: lærere, pædagoger og køkkendame

Juridisk grundlag: Serviceloven Antal pladser i tilbuddet: 14

169


Sofieskolen Overordnet beskrivelse af tilbuddet (Hvem er vi?) Sofieskolen er en behandlingsinstitution for børn og unge med autisme. Skolen indeholder specialbørnehave (8 pladser), skole (37 pladser), fritidsordning Soft (22 pladser) samt 3 døgnafdelinger (26 pladser). Målgruppe (Hvem går her?) Børn og unge i alderen 2 til 18 år med en diagnose inden for autismespektret, hvor funktionsniveauet spænder fra svagt/moderat – moderat – højt funktionsniveau. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) At skabe et sammenhængende og helhedsorienteret specialpædagogisk tilbud for børn med autisme, samt yde støtte og vejledning til familierne. Inddragelse af forældrene som ligeværdige samarbejdspartnere. Metode (Hvordan arbejder vi?) Der udarbejdes en individuel pædagogisk behandlingsplan ud fra en struktureret og visualiseret pædagogik. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Specialbørnehaven: heldagsprogram baseret på specialpædagogik, specialuddannet personale. Fokus på sammenhæng, selvhjælp, kommunikation, leg, funktionelle og førskolefærdigheder. Inddragelse af forældre. Årlig rapportering og evaluering sammen med involverede parter som grundlag for udarbejdelse af handleplaner. Skolen: specialuddannede lærere forestår og tilrettelægger undervisningen under hensyntagen til lovens krav og det enkelte barns forudsætninger. Ligelig vægtning af funktionelle og skolefaglige undervisningsområder. Evt. afgangsprøver sker i samarbejde med folkeskole. Forældreinddragelse. Talepædagogisk bistand og en årlig rapport som grundlag for revisitation. Dagbehandling til skoleelever via den interne specialistfunktion (psykolog, psykiater, socialrådgiver). Sammen med fritidsordningen Soft udgør skolen et integreret heldagsforløb fra kl. 8 til 16.30. For døgnbørns vedkommende slutter skolen kl. 14. Fritidsordningen Soft: alle hjemmeboende børn er indskrevet i Soft. Specialuddannede pædagoger forestår oplæring i fritidslivets aktiviteter med vægtning på idrætslige, kreative og sociale udviklingsforløb. Er åben også på skolefridage. 2 årlige koloniture fra mandag til fredag indgår. Forældreinddragelse samt årlig rapportering på lige fod med skolen. 3 døgnafdelinger: Granvej med 12, Damsager med 8 og Sofiehøj med 6 pladser. Er behandlings-, personale- og internt ydelsesmæssigt integreret i den samlede institution. Varetager den samlede omsorgsopgave i samarbejde med familierne. Fortsættes næste side… Adresse: Granvej 3, 2880 Bagsværd Telefon: 44 98 71 55 Fax: 44 36 08 89 E-mail: sofieskolen@gladsaxe. dk Hjemmeside: www.sofieskolen.dk

Leder: Mogens Kaas Ipsen Antal ansatte: ca. 125 omregnet til fuldtidsstillinger Personalesammensætning: lærere og pædagoger, psykolog, psykiatrisk konsulent, socialrådgiver, talepædagog

Juridisk grundlag: servicelovens § 52 Antal pladser i tilbuddet: Børnehave 8 Skole 37 Fritidsordning 22

171


…fortsat Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Relevante papirer med oplysninger om barnet sendes til Gladsaxe kommune, Børne- og Kulturforvaltningen, Støtte og Forebyggelse. Sammen med Sofieskolen vurderes det, om barnet hører til målgruppen. I så fald tages kontakt til familien mhp. at personale fra Sofieskolen kan se og vurdere barnet. På baggrund af disse oplysninger og vurderinger foretages visitationen. Sofieskolen kan forinden kontaktes for en foreløbig drøftelse af barnet. Afslutning / udslusning På årskonferencerne træffes beslutning om, hvornår og til hvad det enkelte barn skal udsluses. På disse konferencer deltager udover personalet barnets forældre samt repræsentanter fra hjemkommunen. Så vidt muligt sikres en videreformidling af relevante oplysninger og erfaringer med barnet til det nye sted. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Forældreinddragelse vægtes højt og er en del af værdigrundlaget. Repræsentanter fra hjemkommunen (typisk sagsbehandler og PPR psykolog) inviteres til den årlige konference.


Pilegården Overordnet beskrivelse af tilbuddet (hvem er vi?) Pilegården er Gladsaxe kommunes lokale døgntilbud for børn og unge i alderen fra 4 til 15 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Pilegården varetager også socialpædagogisk bistand til unge mellem 15-18 år der er anbragt i egen bolig. Pilegården yder en back up funktion som sikkerhedsnet for de unge. Målgruppe (Hvem går her?) Målgruppen er børn og unge der har svære vanskeligheder, som ikke kan løses i familien. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) På Pilegården tager vi udgangspunkt i, at alle mennesker er unikke, og er i stand til at skabe en forandring i sit liv. I relationsarbejdet benytter vi os af fordelene ved at være et lokalt døgntilbud, hvor vi via samarbejde med børn og unges netværk, arbejder på, at børn og unge kan blive i den lokale skole, beholde sine venner, og ikke mindst bibeholde kontakten til sin familie. Målet med anbringelsen er, at forandringsarbejdet resulterer i at barnet, den unge og familien kommer i en positiv udvikling, således at barnet eller den unge igen kan bo hjemme. Metode (Hvordan arbejder vi?) Vi arbejder udefra den systemiske og narrative referenceramme, og tager udgangspunkt i at hvert barn er unikt og skal mødes som sådan. Vi arbejder med barnets relationer, og inddrager derfor familien som den vigtigste ressource i barnets liv. Forældrene involveres så meget som muligt i barnets liv på institutionen. Ydelser – kerneydelsen (Vi tilbyder) Pilegården tilbyder fleksible løsninger i døgnanbringelse af børn og unge i alderen 4-15 år. Vi tilrettelægger udviklings- og forandringsprocesser med udgangspunkt i børnenes og familiens behov. Pilegården tilbyder unge mellem 15-18 år der bliver anbragt i egen bolig, socialpædagogisk støtte. Vi har forskellige ydelser, der varierer mellem 25 timers støtte om ugen til 2 timers støtte pr. uge. Fortsættes næste side… Adresse: Gladsaxe Møllevej 65. 2860 Søborg Telefon: 39 67 74 16 E-mail: pilegaarden@gladsaxe. dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern

Leder: Jette Eilersen

Juridisk grundlag: Serviceloven

Antal ansatte: 12 Personalesammensætning:Social pædagoger

173


…fortsat Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Anbringelse på Pilegården er en foranstaltning efter serviceloven § 52.3.8. Det er rådgiver i Støtte og Forebyggelse, der efter forudgående undersøgelse af familiens forhold (serviceloven § 50) visiterer. Afslutning / udslusning : Når målet med anbringelser på Pilegården er nået udarbejder rådgiver i samarbejde med barnet den unge og familien en handleplan for udslusning og afslutning af forløbet. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Vi arbejder tæt sammen med alle de personer der har betydning i børnenes liv. Det gælder både familien, skolen, venner og de fritidsaktiviteter børnene går til


Bagsværd observationshjem Overordnet beskrivelse af tilbuddet (Hvem er vi?) Bagsværd Observations- og behandlingshjem er en selvejende døgninstitution Ved Barnets Hus med overenskomst med Gladsaxe Kommune. Bagsværd Observations- og behandlingshjem er en specialinstitution, der modtager børn i alderen 0-6 år til omsorg, pleje og pædagogisk/psykologisk udredning og behandling. Børn kan modtages akut på alle tidspunkter af døgnet. Bagsværd Observations- og behandlingshjem har plads til 22 børn. Målgruppe (Hvem går her?) Den primære målgruppe er børn, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, og hvor barnets trivsel og udvikling er truet i en sådan grad, at der er behov for en socialpædagogisk og psykologisk udredning og behandling. Endvidere modtages børn til pleje og omsorg ved sociale begivenheder i familien. Børnene ses med et bredt spektrum af forskellige vanskeligheder såsom regulationsforstyrrelser (søvn og spisning), sociale funktionsforstyrrelser (herunder tilknytningsforstyrrelser), emotionelle og adfærdsmæssige forstyrrelser, specifikke udviklingsforstyrrelser (sprog, tale og motorik), forsinket færdighedsudvikling, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD-forstyrrelser (forstyrrelser af opmærksomhed og hyperaktivitet) samt somatiske sygdomme. Værdier og Mål (Hvad bygger vi på?) Institutionens grundlæggende værdier i forhold til målgruppen tager udgangspunkt i respekten for det enkelte barn som et enestående individ med sine egne ressourcer og vanskeligheder. Barnet ses således som centrum for sin egen udvikling af identitet, følelsesmæssig og social integration samt færdighedsmæssige kompetencer i en helhedsorienteret forståelsesramme. Der lægges vægt på børnenes særlige behov for tryghed, forudsigelighed, planlagt individuel omsorg og fysisk pleje i et roligt og indfølende pædagogisk miljø, med henblik på at beskytte og give børnene optimale udviklingsmuligheder. I det daglige fastholdes samarbejdet og dialogen udvikles med forældre og anbringende kommune med udgangspunkt i det enkelte barns særlige behov og styrker.

Fortsættes næste side… Adresse: Bagsværdvej 146, 2880 Bagsværd Telefon: 44 98 02 36 Fax: 44 44 33 75 E-mail: bagsvaerdobservations tionshjem@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.bagsvaerdobserv ationshjem.dk

Forstander: Otto Bernt Juhl Antal ansatte: 48 Personalesammensætning: pædagogisk personale, forstander, afdelingsledere, psykolog, socialrådgiver, børnepsykiatrisk og pædiatrisk konsulent

Juridisk grundlag: Serviceloven § 67 stk. 1 nr. 3 Antal pladser i tilbuddet: 22

175


…fortsat Metode (Hvordan arbejder vi?) Barnet er tilknyttet 2 kontaktpædagoger, som ud over de basale omsorgsfunktioner stiller både sig selv og sin faglighed til rådighed for barnet med henblik på at sikre barnet den optimale støtte i forhold til udvikling af dets tilknytningsevne samt sociale og færdighedsmæssige udvikling. I samarbejde med en psykolog lægges der en behandlingsplan, som revideres på behandlingsmøder. Derudover observerer og beskriver kontaktpædagogerne barnets funktioner i dagligdagen til brug for det aktuelle arbejde med barnet og til slut for den samlede undersøgelse. Ydelser (Vi tilbyder) • Døgntilbud • Akut modtagefunktion • Pleje og omsorg • Udrednings- og afklaringsopgaver • Pædagogisk observation og relationsbehandling • Psykologisk undersøgelse og observation samt diagnosticering • Somatisk udredning og opfølgning • Undersøgelsesrapport med anbefaling til videre beslutning i den anbringende Kommune. Henvisning / Visitering (Hvordan kommer du i kontakt?) Den lokale kommune kan henvende sig direkte til institutionen hele døgnet, telefon 44 98 02 36 eller Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune på telefon 39 57 50 00. Betalingstilsagnet indhentes og sendes til Gladsaxe Kommune, Støtte og Forebyggelse. Samarbejdsrelationer (Hvordan arbejder vi sammen?) Institutionen samarbejder med: • Forældrene til det anbragte barn. • Kommunale myndigheder. • Pædiatriske, børnepsykiatriske og voksenpsykiatriske hospitalsafdelinger. • Praktiserende læger og speciallæger • Plejehjemsforeninger • Daginstitutioner • Sundhedsplejen • Talepædagoger • Eksterne psykologer

Tilbudsviften  
Tilbudsviften  

Gladsaxe Kommunes tilbud til børn og unge med behov for støtte

Advertisement