Page 1

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) REHBERİ btgm.sanayi.gov.tr kusip.gov.tr


T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

Bu kılavuz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve KGF tarafından sağlanan destek, teşvik ve muafiyetler ile Sanayi-Üniversite ve Sanayi-Kamu İşbirliği platformlarını (KÜSİP, Teknoparklar, TTO’lar ve Avrupa İşletmeler Ağı) özet olarak açıklamaktadır.

btgm.sanayi.gov.tr kusip.gov.tr


KÜSİ ÇALIŞMA GRUBU

Yİ NA SA

E

İV ÜN

E

İT RS

KÜSİ U

M KA KÜSİ Çalışma Grubu

• Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin arttırılması • Üniversite ve sanayinin etkin bir şekilde birlikteliğinin sağlanması • Üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılarak sanayi profilimizin orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara çevrilmesi amacıyla, ®® Paydaşların kamunun Ar-Ge ve inovasyon destekleri hakkında bilgilendirilmesi, ®® Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili öğretim üyelerinin özel sektör kuruluşlarına yönlendirilmesi, ®® Ulusal/bölgesel/iller bazında KÜSİ planlarının hazırlanarak gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması fonksiyonlarını kurumsal bir yapıda yerine getirmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 25.06.2014 tarihinde KÜSİ Çalışma Grubu oluşturulmuştur. KÜSİ Çalışma Grubu 81 ilde, 96 temsilciden oluşmaktadır.

1


İŞBİRLİĞİ PLATFORMLARI

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞBİRLİĞİ PORTALI (KÜSİP) KÜSİP: KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ PORTALI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sunulan teşviklerin yanında; kamu-üniversite-sanayi arasında işbirliği ve etkileşimin sağlanması, paydaşların tek bir nokta üzerinden Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara ve bilgi kaynaklarına erişimi amacıyla 2017 yılı başında kullanıma açılmıştır. KÜSİP’e üye olan kullanıcılar, işbirliği ve yatırım fırsatlarından, başarı hikayelerinden, yeni uygulamaya konulan teşviklerden, Ar-Ge ve yenilik konularında Bakanlıklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Firmalar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklerden haberdar olma imkanına kavuşmaktadır. KÜSİP’e üye olmak için www.kusip.gov.tr web adresinde yer alan portal sayfasından “kaydol” butonunu tıklanarak, kayıt formunun doldurulması ve kayıt işleminin tamamlanması gerekmektedir. Kayıt işlemini tamamlayan kullanıcılar kendi oluşturduğu “kullanıcı adı” ve “parola” ile sisteme giriş yapabilmektedirler. Bu kapsamda hazırlanan “el broşürü”, “kullanım kılavuzları” ve “tanıKÜSİP’in “Hakkında” kısmında yer almaktadır. KÜSİP’teki fon sihirbazı ile kendinize en uygun destek programlarını belirleme imkanı bulunmaktadır.

kusip.gov.tr 2


BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ EĞİTİMİ Sanayi ve teknoloji firmalarının ihtiyaç duyduğu niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.

1 2

Ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji hedeflerine ulaşılması için sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücü niteliklerini belirlemek Sanayimizin dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesi için işgücü niteliğini arttırmaya yönelik faaliyetleri yürütmek ve her seviyede eğitim (lise, MYO, üniversite ve lisansüstü programlar) ihtiyacını belirlemek

3 4 5

Nitelikli ara eleman ihtiyacının giderilmesi için OSB’lerde MYO ve Teknik Kolej kurulmasını sağlamak ve niteliğini artırmak noloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) bünyesinde kurulmuş olan birimlerdir.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ (TTO)

Mevcut çalışanların ihtiyaç duyduğu alanlarda kısa sühazırlanmasına, üniversite-sanayi işbirliğine, buluşların patentlenmereli sertifika programları oluşturmak sine, lisanslama veya girişimcilik yolu ile ticarileştirilmesine kadarki tüm süreçlerde destek vermektedir. Üniversitedeki araştırmacılara ve üniversite altyapılarına (test, analiz, laboratuvar vb.) erişimde TTO’larEğitimin niteliğinin iyileştirilmesine ve eğitim içeriğine dan destek alınabilir. ilişkin sanayiden gelen talepleri MEB, YÖK ve Üniversiteler ile paylaşarak ortak çalışmalar yapmak AVRUPA İŞLETMELER AĞI (AİA) noloji transferi, işbirlikler ve AB proje ortaklığınitelikli oluşturan veeğiAB Ayrıca sanayininticari eğitimdeki etkinliğinin öğrencilerin işbaşı Komisyonusağlanması, tarafından kurulan bir yapıdır. Toplam 67 ülkede 600 mertimlerinin müfredata fikri katkı sunulması, tecrübelerin kezde faaliyet gösteren bu ağda, işbirliğine açık çok sayıda teklif buderslerde konuk eğitmenler tarafından öğrencilere aktarılması, öğretlunmaktadır. Türkiye’de tüm bölgelerde AİA temsilcileri bulunmaktadır. menlerin mesleki eğitimlerine katkıda bulunulması yoluyla artırılması için gerekli çalışmalar da yapılmaktadır. http://een.ec.europa.eu/ b25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 http://een.ec.europa.eu/ about/branches/turkey web adresinden yararlanmak mümkündür.

btgmsanayiegitimi@sanayi.gov.tr 3


TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ (TTO) Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), genellikle Üniversiteler ve/veya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) bünyesinde kurulmuş olan birimlerdir. TTO’lar araştırmacılara ve öğrencilere fikrin geliştiril-mesinden, proje hazırlanmasına, üniversite-sanayi işbirliğine, buluşların patentlenmesine, lisanslama veya girişimcilik yolu ile ticarileştirilmesine kadarki tüm süreçlerde destek vermektedir. Üniversitedeki araştırmacılara ve üniversite altyapılarına (test, analiz, laboratuvar vb.) erişimde TTO’lardan destek alınabilir. AVRUPA İŞLETMELER AĞI (AİA) Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye ile yurt dışındaki firmalar rasanıda teknoloji transferi, ticari işbirlikler ve AB proje ortaklığı oluşturan ve AB Komisyonu tarafından kurulan bir yapıdır. Toplam 67 ülkede 600 merkezde faaliyet gösteren bu ağda, işbirliğine açık çok sayıda teklif bulunmaktadır. Türkiye’de tüm bölgelerde AİA temsilcileri bulunmaktadır. Uluslararası işbirliği tekliflerine ulaşmak için: http://een.ec.europa.eu/ tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 Türkiye’deki AİA ofislerine ulaşmak için: http://een.ec.europa.eu/ about/branches/turkey web adresinden yararlanmak mümkündür.

4


DESTEKLER VE TEŞVİKLER

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TGB) 6/7/2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında TGB’ler bünyesinde sadece Ar-Ge ve tasarım projesi olan firmalar yer kiralayabilir veya doğrudan TGB bünyesinde firma kurulabilir. Firmalar, TGB alanında şirketlerinde Ar-Ge ve tasarım personeli çalıştırabilir. Geliştirdiği Ar- Ge ve tasarım projeleri sonucu ürün, hizmet vb. çıktılarını ticarileştirebilir. TGB bünyesindeki firmalara aşağıdaki vergi teşvikleri 2023 yılına kadar sağlanacaktır. Yönetici Şirket İçin Sağlanan Avantajlar Yönetici Şirket, anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirkettir. Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan girişimcilere çeşitli hizmetler sunmakla beraber, Bölgenin alt yapı ve üst yapı hizmetleri de Yönetici Şirket tarafından yürütülmektedir. • TGB’ler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasının yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı karşılanabilmektedir. • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin idari işlerinin yürütülmesinden sorumlu Yönetici şirket; düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan, Bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaf tutulmaktadır. • Teknoloji Geliştirme Bölgesi atık su arıtma tesisi işletmekte ise belediyelerce atık su bedeli alınmamaktadır. • Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları nedeniyle gelir ve kurumlar vergisinden 31/12/2023 tarihine kadar muaftır.

5


Girişimcilere Sağlanan Avantajlar • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin (Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıdaki) bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden muaftır. • Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır. • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ar-Ge ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan ve bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan muaftır. • Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin (Ar-Ge, tasarım ve destek) sigorta primi işveren hissesinin % 50’si Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Destek personel sayısının, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmadığı kısmında destek personeline bu destek uygulanabilmektedir. • Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamındadır. • Bu işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla Bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin tamamı da gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilmektedir. • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına verilecek maaş, 2 yıl süre ile brüt asgari ücret kadarlık kısmı Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır. • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yabancı uyruklu Ar-Ge ve tasarım personelinin istihdamı kolaylaştırılmıştır. • Bölgelerde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren ve projesini tamamlayan girişimci firmalara “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” (Kamu ihalelerinde firmaya avantaj sağlayan ve iş bitirme belgesi yerine geçen belge) verilmesi kolaylaştırılmıştır. Akademik Personele Sağlanan Avantajlar • Bölgelerde görevlendirilen öğretim elemanlarının Bölgede elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır. • Öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir. • Bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette görevlendirilmeleri sağlanmaktadır. • Akademik personel üniversitelerinden izin almaları durumunda TGB firmalarında 6 ay süreyle tam zamanlı olarak çalışabilirler.

46


AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurmak için başvuruda bulunacak firmaların aşağıdaki asgari şartları taşımaları gerekmektedir: 1. Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, 2. Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması 3. Ar-Ge Merkezlerinde en az 15 tam zaman eş değer Ar-Ge personeli, Tasarım Merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi, 4. Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge/Tasarım projelerinin bulunması, 5. Ar-Ge/Tasarım personeli ile destek personelinin Ar-Ge/Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması

agtm.sanayi.gov.tr 7


5746 Sayılı Kanun ile Ar-Ge / Tasarım Merkezlerine Sağlanan Muafiyetler

Ar-Ge / Tasarım İndirimi

Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge/ Tasarım harcamalarının tamamı 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge/ Tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge/Tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı indirim konusu yapılabilir. Ayrıca ortak genel giderlerin (kira, elektrik, su vb.) dağıtım anahtarı yoluyla tespit edilen kısmı Ar-Ge/Tasarım harcaması kapsamına alınmıştır.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Ar-Ge/Tasarım personeli ile destek personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90’ı ve diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır.

Sigorta Primi Desteği

Ar-Ge/Tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Temel Bilimler Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere, 2 yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge/Tasarım Damga Vergisi İstisnası faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.

Gümrük Vergisi İstisnası

8

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge/Tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.


TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amacı: Ülkemizin öncelikli alanlarında hedef ve sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak. Kimler Müracaat Edebilir? Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olan üniversite personeli veya kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışan, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış kişiler (Orta ve büyük ölçekli projelerde üniversite-sanayi işbirliği beklenir). Destek Miktarı: Proje büyüklüğüne göre 500 bin TL’den 2,5 milyon TL’ye kadar. 1007 - KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Amacı: Kamu Kurumlarının, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan Ar-Ge çalışmaları yoluyla sağlanması ve teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurt dışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurt içi üretimine aktarması amacıyla proje çıktılarına göre üç farklı nitelikte olan prototip/sistem/pilot tesis, model/yöntem/süreç ve teknoloji birikim projelerini desteklemek. Kimler Müracaat Edebilir? Kamu kurumları müşteri kurum olacak şekilde üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar. Destek Miktarı: Bütçe üst limitleri çağrı sürecinde belirlenir; çağrı konusuna ve kapsamına göre değişmektedir.

10

9


1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEK PROGRAMI Amacı: Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelkte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştiilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli sanayi projelerini desteklemek (1 milyon ve üstü bütçe =>üniversite-sanayi işbirliği, 10 milyon TL ve üstü bütçe =>üniversite-sanayi-KOBİ işbirliği zorunluluğu). Kimler Müracaat edebilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri. Destek Miktarı? Bütçe sınırı yok. Destekleme süresi en fazla 36 ay. Temel destek oranı %40 olacak şekilde proje giderlerinin en fazla %60’ı. Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü. 1503 - PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI Amacı: Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası “Proje Pazarı” etkinliklerini desteklemek. Kimler Müracaat Edebilir? Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile; sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birliklerinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunludur. Destek Miktarı: Ulusal Proje Pazarları için 30 bin TL, Uluslararası Proje Pazarları için 40 bin TL. 1505 - ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI Amacı: Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yolu ile ticarileştirilmesini sağlamak. Kimler Müracaat edebilir? Özel sektör (Müşteri kuruluş) ile üniversite ya da kamu araştırma merkezleri (Yürütücü kuruluş). Destek Miktarı? Proje bütçe üst sınırı 1 milyon TL, KOBİ’lere %75’e kadar Büyük Ölçekli Firmalara % 60’a kadar destek. Proje bütçesine ek olarak; Destek süresi üst sınırı 24 ay; İsteğe bağlı olarak 3 ay süreli için ek 10 bin TL fizibilite desteği.

10


1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Amacı: KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almalarını sağlamak. Kimler Müracaat edebilir? İkisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 proje için TÜBİTAK programlarına başvuru yapılabilir. Destek Miktarı? En fazla 500 bin TL bütçeli ve 18 ay süreli bir projeye %75 hibe destek. Fikir sahibi araştırmacıya 7 bin 500 TL teşvik ödülü. 1509 - ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amacı: EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerini desteklemek. Kimler Müracaat Edebilir? Katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri. Destek Miktarı? KOBİ’lere %75’e kadar Büyük Ölçekli Firmalara %60’a kadar uluslararası proje bütçesi kapsamında destek verilir. 1511 - ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amacı: Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projeleri desteklemek. Kimler Müracaat edebilir? Çağrı duyurusuna uygun projesi olan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Destek Miktarı? Çağrıda belirtilir. KOBİ’lere %75’e kadar, Büyük Ölçekli Firmalara %60’a kadar destek verilir (Ayrıca %10 genel gider desteği). 1512 - TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI (BİGG) Amacı: Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını sağlamak. Kimler Müracaat Edebilir? En az lisans derecesine sahip bireysel girişimciler. Destek Miktarı? 110 bin TL’si proje desteği ve 40 bin TL’si sermaye desteği olmak üzere toplam 150 bin TL’ye kadar destek verilir1. 1 Destek programı aşamalı olup 3. aşamasında TÜBİTAK 1507 Programı kapsamında 500 bin TL (%75) destek ve % 10 genel gider desteği sağlanmaktadır.

11


1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amacı: Üniversite - sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek, akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak “Teknoloji Transfer Ofislerinin” etkinliğinin artırılmasını desteklemek. Kimler Müracaat Edebilir? Yükseköğretim Kurumları ve ortak oldukları şirketler; Teknopark Yönetici Şirketleri ve ortak oldukları şirketler (çağrıda ayrıca belirtilir). Destek Miktarı? Program kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile yıllık 1 milyon TL üst sınır olacak şekilde desteklenir (Yıllık üst sınır değişebilir). 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI Amacı: Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasını sağlamak. Kimler Müracaat Edebilir? Girişim Sermayesi Fonu kurmuş veya kurmayı taahhüt eden Fon Yöneticileri / Aday Fon Yöneticileri. Destek Miktarı? Program kapsamında, Girişim Sermayesi Fonlarının fon büyüklüğünün %20’sine varan oranda hibe desteği verilir. TÜBİTAK’ın desteklenen her bir fona aktaracağı asgari ve azami hibe destek tutarı çağrıda belirtilir. 1515 - ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI Amacı: Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik kuruluşların ülkemize çekilerek Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesini ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasını sağlamak. Kimler Müracaat Edebilir? Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri. Destek Miktarı? Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi 5 yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla 5 yıl daha uzatıla- bilir. Bir takvim yılındaki destek tutarı 10 milyon TL’yi geçemez. 1601 - YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Amacı: Yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında gerçek ve tüzel kişilere yönelik farkındalık oluşturma ve kapasite artırımını salayacak mekanizmaları (örn: eğitim, mentörlük, nitelikli personel desteği, işbirliği ağları, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı vb) desteklemek. Kimler Müracaat Edebilir? Üniversite ve Araştırma Merkezleri; Özel Sektör/Sanayi Odaları/Ticaret Odaları/ Ticaret ve Sanayi Odaları (Çağrıda belirtilir). Destek Miktarı? Çağrıda belirtilir. Destek süresi en fazla 36 aydır.

12


KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTLERİ

Yurt içi Fuar Desteği

45.000 TL

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000 TL

Tanıtım Desteği

25.000 TL

Eşleştirme Desteği

30.000 TL

Bağımsız Denetim Desteği

15.000 TL

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000 TL

Danışmanlık Desteği

22.500 TL

Eğitim Desteği

20.000 TL

Enerji Verimliliği Desteği

75.000 TL

Tasarım Desteği

22.500 TL

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000 TL

Belgelendirme Desteği

30.000 TL

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

30.000 TL

Bağımsız Denetim Desteği

15.000 TL

Gönüllü Uzmanlık Desteği

15.000 TL

Lojistik Desteği

40.000 TL

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ DESTEK UNSURU İşletme Kuruluş Desteği Kuruluş Dönemi Makine, Desteği İşletme Giderleri Desteği Sabit Yatırım Desteği

Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) Geri ödemesiz

2.000

Geri ödemesiz

18.000

Geri ödemesiz Geri ödemeli

30.000 100.000

60 (Kadın veya özürlü girişimci:80)

Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 24 ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

13


Destek Üst Limiti (TL)

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İşlik Desteği Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği

İşliklerden bedel alınmaz 30.000 75

Başlangıç Sermayesi Desteği

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/ Konferans/ Fuar Ziyareti/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Kira Desteği Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

Destek Oranı (%)

150.000

75

300.000

75

150.000

75

20.000

100

25.000 10.000 20.000 5.000

75

15.000 25.000 Destek Üst Limiti (TL) 18.000 150.000

DESTEK ORANI (%) 75 75

150.000

75

500.000

75

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI Proje süresi 6-24 aydır. Destek oranı %50’dir. Geri ödemesiz destek üst limiti 300 bin TL’dir. 1 milyon TL’si ise geri ödemeli olarak kullanılabilir. KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB kurumsal internet sayfasında ilan edilen Proje Teklif Çağrıları kapsamında proje sunan işletmelere 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli destek verilmektedir. Destek oranı sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 1. ve 2. bölgelerde %60, diğer bölgelerde %80’dir. Proje sunulabilecek konular, bütçe, başvuru tarihleri ve diğer detaylar Proje Teklif Çağrıları’nda belirtilmektedir.

KGF, teminat yetersizliği nedeniyleFONU kredi alamayan KOBİ’lere kefil olur. KREDİ GARANTİ KGF, KOBİ’lerin finansmana erişimine destek olur. İlgili internet adresi http://www.kgf.com.tr’dir. İlgili internet adresi http://www.kgf.com.tr’dir

14


KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI Mikro İşletmeler 70

Küçük Orta Ölçekli İşletmeler 60

Personel Gideri Desteği (%)

70

60

Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri, Makine – teçhizata ve kalıba ait (taşıma, montaj ve sigorta giderleri), Yazılım ve Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği (%)

70

60

Eğitim ve Danışmanlık Desteği (%)

70

60

Kira Desteği (%)

Yatırım sonrası üretime başlanması itibariyle 1 yıl süre ile verilen destekler • Personel giderleri • Enerji giderleri Üretime konu ürün yüksek teknolojik alanda yer alan bir ürün ise % 5 destek oranına ilave edilir. Destek kapsamında alınacak makine teçhizatın yerli üretim olması önemli olup, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilecektir. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir. KOSGEB STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI Hizmet Alımı Desteği Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat,Test Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune, Yazılım Gideri, Bilgi Transferi Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

DESTEK ORANI (%) 70 70 70 70

Destek kapsamında alınacak makine teçhizatın yerli üretim olması önemli olup, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilecektir. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir. Not: Tüm KOSGEB Projelerinde Hibe Destekler KDV’siz fiyat üzerinden yapılmaktadır.

15


EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Yatırım Teşvik Sistemi Nedir? Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak; • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, Üretimi ve istihdamı artırmak, Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek, amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yatırımlar, Yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan dört farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların teşvik araçlarından sağlayacakları katkıları netleştirmek için bu bölümde teşvik araçlarının kapsamı hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Bu amaçla teşvik araçlarının uygulanmasına ilişkin bilgilendirme amaçlı ve varsayımsal örnekler verilmiştir.

KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi

Bölgesel Teşvik Uygulamaları •

-

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

-

-

-

• • -

• -

• • •

Destek Unsurları

Gelir Vergisi Stopajı Desteği* Sigorta Primi Desteği* Faiz Desteği** Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi***

Genel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki •

Stratejik Yatırımların Teşviki •

* Yatırımın 6. Bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır ** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. *** 500 Milyon TL üzerindeki stratejik yatırımlara sağlanır.

16


2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır. Yeni teşvik sistemi kapsamında uygulanmakta olan destek unsurlarına ilişkin detaylı bilgi için https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ yatirim/yatirimTesvik/yatirimTesvik-Genel_Bilgi adresini ziyaret ediniz. 1.Bölge Ankara Antalya Bursa Eskişehir İstanbul izmir Kocaeli Muğla

2. Bölge Adana Aydın Bolu Çanakkale Denizli Edirne İsparta Kayseri Kırklareli Konya Sakarya Tekirdağ Yalova

8 il

13 il

3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Bilecik Amasya Aksaray Burdur Artvin Bayburt Gaziantep Bartın Çankırı Karabük Çorum Erzurum Karaman Düzce Giresun Manisa Elazığ Gümüşhane Mersin Erzincan K.maraş Samsun Hatay Kilis Trabzon Kastamonu Niğde Uşak Kırıkkale Ordu Zonguldak Kırşehir Osmaniye Kütahya Sinop Malatya Tokat Nevşehir Tunceli Rize Yozgat Sivas 12 il 17 il 16 il

6. Bölge Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Van

15 il

KÜSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Bu kılavuzdaki bilgiler özet niteliğinde olup geniş bilgilendirmeleri KÜSİ il temsilcisinden, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden veya KOSGEB il müdürlüğünden ya da irtibat linklerinden öğrenebilirsiniz. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

KOSGEB İl Müdürlüğü

17


Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151. Cadde No: 154/A 06510 Çankaya /ANKARA Tel: 0312 201 50 00 Faks: 0312 219 67 38

arti5medya.com

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) REHBERİ  

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) REHBERİ  

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Advertisement