Page 1

โครงการออกแบบและพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ เพือ่ ส่ งเสริมงานผลิตภัณฑ์ พนื้ บ้ าน OTOP “แหนมเห็ด 3อย่ าง ยี่ห้อ แม่ กรทอง”

วิชา ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ARTI 3413 เสนอ ผศ.อ.ประชิด ทิณบุตร จัดทาโดย นส.วิภาวัส กาญจนะหะลิกุล รหัสนักศึกษา 5311310741 กลุ่มเรี ยน101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คานา รายงานเล่มนี้ เป็นบทสรุ ปขั้นตอนการทางาน โดยใช้หลักการ 3ส. กล่าวคือ ส1.การ สื บค้นข้อมูล, ส2.การสร้างสรรค์, ส3.การสรุ ปและนาเสนอผลงาน เป็นส่วนหนึ่ งของวิชา ออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ ARTI3413 หากรายงานเล่มนี้ มีขอ้ ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ใน ณ ที่น้ ี ดว้ ย ผูจ้ ดั ทา หวังว่ารายงานเล่มนี้จะให้ความรู ้และเป็นประโยชน์ต่อไปแก่ทุกๆท่าน นางสาววิภาวัส กาญจนะหะลิกุล ผูจ้ ดั ทา


โครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามหลัก 3ส. ผูอ้ อกแบบ : นส.วิภาวัส กาญจนะหะลิกุล รหัสนักศึกษา 5311310741 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม สาหรับสิ นค้า : แหนมเห็ด 3อย่าง ยีห่ ้อแม่กรทอง ผูป้ ระกอบการ : นางนุย้ อุ่นพระเนาว์ อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสี มา E-mail : wipawas@gmail.com Blogspot : http://arti3413-wipawas.blogspot.com


แหนมเห็ด เพราะเป็ นเกษตรกรปลูกเห็ดขาย แต่ กลับเจอปัญหาถูกกดราคาขายไม่ ได้ กว่ า 1 ปี กับการ แปรรู ปอาหาร จนมาปิ๊ ง!ไอเดียต่ อยอดเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็ นแหนมเห็ดมังสวิรัติ หนึ่ง เมนูอาหาร ที่รู้จักคิดแปรรูป ให้ วตั ถุดบิ ที่เหลือไม่ ถูกทิง้ เปล่ า แถมยังสร้ างรายได้ อกี ด้ วย (ข้ อมูลจาก ชลวันบ้ านเห็ด ทีอ่ ยู่ ถ.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร 081-553-9699,083-907-9307)

วัตถุดบิ ในการทาแหนมเห็ด 1. เห็ดสามอย่างนึ่ งสุก 2. หนังหมูสุก 3. ข้าวเหนียวนึ่ง 4. กระเทียม 5. เกลือ 6. พริ กสด ***ไม่ใส่ สารกันบูด


วิธีทา แหนมเห็ด 1. ทาความสะอาดเห็ด โดยล้างน้ าให้สะอาดด้วยมือเบาๆ ปล่อยให้เห็ดแห้งจากน้ า 2. ฉี กเห็ดเป็นชิ้นๆ แล้วนาไปนึ่งให้สุก 3. หนังมือต้มแล้วหัน่ เป็นชิ้นเล็กๆ 4. เกลือ กระเทียม ข้าวเหนียวนึ่ง เทรวมกัน นาไปผสมกันกับเห็ดและหนังหมู คลุกเคล้า ให้เข้ากัน 3-5 นาที 5. บรรจุลงในถุงพลาสติกกันลมเข้า ใส่พริ ก1เม็ด แล้วใช้ยางรัดให้แน่น ข้ อแนะนา -แหนมจะมีรสเปรี้ ยวหลังวันผลิต 3-4 วัน (ที่อุณหภูมิปกติเท่านั้น) -ความเปรี้ ยวของแหนมจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆทุกวัน ในอุณหภูมิปกติ -เมื่อแหนมเริ่ มเปรี้ ยวควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น อยูต่ ่อได้อีก 1-2 เดือน คุนค่าทางสมุนไพรของแหนมเห็ด - ช่วยป้ องกันโรคมะเร็ ง - ลดไขมันในเส้นเลือด - ช่วยให้ร่างกายมีคาร์โบไฮเดรต แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินซี และวิตามินบี 2 ที่ได้จากกระเทียม - ช่วยแก้โรคหวัดได้


กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นกิจกรรมตามกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจยั เป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงเป็นแผนภูมิสรุ ปภาพรวมวิธีดาเนิ นการวิจยั ไว้ดงั นี้คือ


ส.1 การสื บค้ นข้ อมูล


ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับสินค้า


วิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดกับสิ นค้า


แนวทางการแก้ ไขปัญหา


ส.2 การสร้ างสรรค์ ผลงาน


การออกแบบโลโก้ และภาพกราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์


ภาพคลีแ่ บบบรรจุภัณฑ์


Sketch up Design


ส.3 การสรุป และนาเสนอผลงาน


ภาพด้ าน


3D Model


Mood Board

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์งานโอทอป  

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์งานโอทอป ประจำรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สอนโดย ผศ.อ.ประชิด ทิณบุตร จัดทำโดย นส.วิภาวัส กาญจนะหะลิกุล รหัสนศ.531...

Advertisement