Page 1


คำนำ รายงานเล่มนี ้เป็ นบทสรุปขันตอนการท ้ างาน โดยใช้ หลักการ 3ส. กล่าวคือ ส1.การสืบค้ นข้ อมูล, ส2.การสร้ างสรรค์, ส3.การสรุปและนาเสนอ ผลงาน เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชา ออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ ARTI3413 หากรายงานเล่มนี ้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้ องขออภัยไว้ ใน ณ ที่นี ้ด้ วย ผู้จดั ทาหวังว่ารายงานเล่มนี ้จะให้ ความรู้และเป็ นประโยชน์ต่อไปแก่ทุกๆท่าน นางสาววิภาวัส กาญจนะหะลิกลุ ผู้จดั ทา


โครงกำรออกแบบและพัฒนำแบบบรรจุภณ ั ฑ์ เพื่อส่ งเสริ มงำนผลิตภัณฑ์ พนื ้ บ้ ำน OTOP “แหนมเห็ด 3อย่ ำง ยี่ห้อ แม่ กรทอง” วิชา ออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ ARTI 3413

ผู้ออกแบบ : นส.วิภาวัส กาญจนะหะลิกลุ รหัสนักศึกษา 5311310741 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม สาหรับสินค้ า : แหนมเห็ด 3อย่าง ยี่ห้อแม่กรทอง ผู้ประกอบการ : นางนุ้ย อุน่ พระเนาว์ อ.วังน ้าเขียว จ.นครราชสีมา Reference: arti3413-wipawas.blogspot.com E-mail : wipawas@gmail.com Blogspot : http://arti3413-wipawas.blogspot.com


ประวัตทิ ่ มี ำ แหนมเห็ด แหนมเห็ด เพราะเป็ นเกษตรกรปลูกเห็ดขาย แต่กลับเจอปั ญหาถูกกด ราคาขายไม่ได้ กว่า 1 ปี กับการแปรรูปอาหาร จนมาปิ๊ ง!ไอเดียต่อยอดเห็ด นางฟ้ าภูฐานเป็ นแหนมเห็ดมังสวิรัติ หนึง่ เมนูอาหาร ที่ร้ ูจกั คิดแปรรูป ให้ วัตถุดิบที่เหลือไม่ถกู ทิ ้งเปล่า แถมยังสร้ างรายได้ อีกด้ วย (ข้ อมูลจาก ชลวันบ้ านเห็ด ที่อยู่ ถ.สุรศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี โทร 081-553-9699,083-907-9307) วัตถุดบิ ในกำรทำแหนมเห็ด 1. เห็ดสามอย่างนึง่ สุก 2. หนังหมูสกุ 3. ข้ าวเหนียวนึง่ 4. กระเทียม 5. เกลือ 6. พริกสด ***ไม่ใส่สารกันบูด


วิธีทำ แหนมเห็ด 1. ทาความสะอาดเห็ด โดยล้ างน ้าให้ สะอาดด้ วยมือเบาๆ ปล่อยให้ เห็ดแห้ ง 2. ฉีกเห็ดเป็ นชิ ้นๆ แล้ วนาไปนึ่งให้ สกุ 3. หนังหมูต้มแล้ วหัน่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ 4. เกลือ กระเทียม ข้ าวเหนียวนึ่ง เทรวมกัน นาไปผสมกันกับเห็ดและหนังหมู คลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน 3-5 นาที 5. บรรจุลงในถุงพลาสติกกันลมเข้ า ใส่พริก1เม็ด แล้ วใช้ ยางรัดให้ แน่น ข้ อแนะนำ -แหนมจะมีรสเปรีย้ วหลังวันผลิต 3-4 วัน (ที่อณ ุ หภูมิปกติเท่านัน) ้ -ความเปรีย้ วของแหนมจะเพิ่มขึ ้นเรื่อยๆทุกวัน ในอุณหภูมิปกติ -เมื่อแหนมเริ่มเปรีย้ วควรเก็บไว้ ในตู้เย็น อยูต่ อ่ ได้ อีก 1-2 เดือน คุณค่ ำทำงสมุนไพรของแหนมเห็ด - ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง - ลดไขมันในเส้ นเลือด - ช่วยให้ ร่างกายมีคาร์ โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินซีและ วิตามินบี2 ที่ได้ จากกระเทียม - ช่วยแก้ โรคหวัดได้


กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ ดาเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจยั เป็ น 4 ขันตอน ้ หลักดังแสดงเป็ นแผนภูมิสรุปภาพรวมวิธีดาเนินการวิจยั ไว้ ดงั นี ้คือ


ส.1 กำรสืบค้ นข้ อมูล


ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ ำ


วิเครำะห์ ปัญหำที่เกิดกับสินค้ ำ


แนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำ


ส.2 กำรสร้ ำงสรรค์ ผลงำน


กำรออกแบบโลโก้ และภำพกรำฟิ กบนบรรจุภณ ั ฑ์


ภำพคลี่แบบบรรจุภณ ั ฑ์


Sketch up Design


ส.3 กำรสรุ ป และนำเสนอผลงำน


ภำพด้ ำน


3D Model


Mood Board


แหนมเห็ด3อย่าง "แม่กรทอง"  

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์งานโอทอป ประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARTI3413 สอนโดย ผศ.อ.ประชิด ทิณบุตร จัดทำโดย นส.วิภาวัส กาญจนะหะลิก...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you