Page 1


คำนำ รายงานเล่มนี ้เป็ นบทสรุปขันตอนการท ้ างาน โดยใช้ หลักการ 3ส. กล่าวคือ ส1.การสืบค้ นข้ อมูล, ส2.การสร้ างสรรค์, ส3.การสรุปและนาเสนอ ผลงาน เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชา ออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ ARTI3413 หากรายงานเล่มนี ้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้ องขออภัยไว้ ใน ณ ที่นี ้ด้ วย ผู้จดั ทาหวังว่ารายงานเล่มนี ้จะให้ ความรู้และเป็ นประโยชน์ต่อไปแก่ทุกๆท่าน นางสาววิภาวัส กาญจนะหะลิกลุ ผู้จดั ทา


โครงกำรออกแบบและพัฒนำแบบบรรจุภณ ั ฑ์ เพื่อส่ งเสริ มงำนผลิตภัณฑ์ พนื ้ บ้ ำน OTOP “แหนมเห็ด 3อย่ ำง ยี่ห้อ แม่ กรทอง” วิชา ออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ ARTI 3413

ผู้ออกแบบ : นส.วิภาวัส กาญจนะหะลิกลุ รหัสนักศึกษา 5311310741 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม สาหรับสินค้ า : แหนมเห็ด 3อย่าง ยี่ห้อแม่กรทอง ผู้ประกอบการ : นางนุ้ย อุน่ พระเนาว์ อ.วังน ้าเขียว จ.นครราชสีมา Reference: arti3413-wipawas.blogspot.com E-mail : wipawas@gmail.com Blogspot : http://arti3413-wipawas.blogspot.com


ประวัตทิ ่ มี ำ แหนมเห็ด แหนมเห็ด เพราะเป็ นเกษตรกรปลูกเห็ดขาย แต่กลับเจอปั ญหาถูกกด ราคาขายไม่ได้ กว่า 1 ปี กับการแปรรูปอาหาร จนมาปิ๊ ง!ไอเดียต่อยอดเห็ด นางฟ้ าภูฐานเป็ นแหนมเห็ดมังสวิรัติ หนึง่ เมนูอาหาร ที่ร้ ูจกั คิดแปรรูป ให้ วัตถุดิบที่เหลือไม่ถกู ทิ ้งเปล่า แถมยังสร้ างรายได้ อีกด้ วย (ข้ อมูลจาก ชลวันบ้ านเห็ด ที่อยู่ ถ.สุรศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี โทร 081-553-9699,083-907-9307) วัตถุดบิ ในกำรทำแหนมเห็ด 1. เห็ดสามอย่างนึง่ สุก 2. หนังหมูสกุ 3. ข้ าวเหนียวนึง่ 4. กระเทียม 5. เกลือ 6. พริกสด ***ไม่ใส่สารกันบูด


วิธีทำ แหนมเห็ด 1. ทาความสะอาดเห็ด โดยล้ างน ้าให้ สะอาดด้ วยมือเบาๆ ปล่อยให้ เห็ดแห้ ง 2. ฉีกเห็ดเป็ นชิ ้นๆ แล้ วนาไปนึ่งให้ สกุ 3. หนังหมูต้มแล้ วหัน่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ 4. เกลือ กระเทียม ข้ าวเหนียวนึ่ง เทรวมกัน นาไปผสมกันกับเห็ดและหนังหมู คลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน 3-5 นาที 5. บรรจุลงในถุงพลาสติกกันลมเข้ า ใส่พริก1เม็ด แล้ วใช้ ยางรัดให้ แน่น ข้ อแนะนำ -แหนมจะมีรสเปรีย้ วหลังวันผลิต 3-4 วัน (ที่อณ ุ หภูมิปกติเท่านัน) ้ -ความเปรีย้ วของแหนมจะเพิ่มขึ ้นเรื่อยๆทุกวัน ในอุณหภูมิปกติ -เมื่อแหนมเริ่มเปรีย้ วควรเก็บไว้ ในตู้เย็น อยูต่ อ่ ได้ อีก 1-2 เดือน คุณค่ ำทำงสมุนไพรของแหนมเห็ด - ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง - ลดไขมันในเส้ นเลือด - ช่วยให้ ร่างกายมีคาร์ โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินซีและ วิตามินบี2 ที่ได้ จากกระเทียม - ช่วยแก้ โรคหวัดได้


กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ ดาเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจยั เป็ น 4 ขันตอน ้ หลักดังแสดงเป็ นแผนภูมิสรุปภาพรวมวิธีดาเนินการวิจยั ไว้ ดงั นี ้คือ


ส.1 กำรสืบค้ นข้ อมูล


ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ ำ


วิเครำะห์ ปัญหำที่เกิดกับสินค้ ำ


แนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำ


ส.2 กำรสร้ ำงสรรค์ ผลงำน


กำรออกแบบโลโก้ และภำพกรำฟิ กบนบรรจุภณ ั ฑ์


ภำพคลี่แบบบรรจุภณ ั ฑ์


Sketch up Design


ส.3 กำรสรุ ป และนำเสนอผลงำน


ภำพด้ ำน


3D Model


Mood Board

แหนมเห็ด3อย่าง "แม่กรทอง"  
แหนมเห็ด3อย่าง "แม่กรทอง"  

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์งานโอทอป ประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARTI3413 สอนโดย ผศ.อ.ประชิด ทิณบุตร จัดทำโดย นส.วิภาวัส กาญจนะหะลิก...

Advertisement