Page 1

ั ณฑ์ โครงการออกแบบบรรจภ และพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ OTOP ุ ิา การออกแบบบรรจภ ั ณฑ์ วช  กลม ่ 101 ุ ุ เสนอ ิณ ิบุ ผ้ ช  อาจารย์  ประชด ท ตร ่ ูวยศาสตราจารย ์ จัดทำโดย ิ  พิ นายนาวน ทักษ์ มา

ิ ิ์ คณะมนษ และสังคมศาสตร์ เอกศลปกรรม แขนง ประย กต์ ศลป ุ ุยศาสตร์ ิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวท


คำนำ ่ ิ้ ี็ ิ       โครงงานช้ นน เป นส่ วนหนึ งของว ชา การออกแบบบรรจภ และบรรจภ  arti 3413 ุั ณฑ์ ุั ณฑ์ ึ ได้ จัดทำข้ นเป็ นเอกสารสำหรับโครงงาน  Otop ่ ่ เพื อเป็ นที เก็ บข้ อมล ูและความร้ ู ี มาพัฒนางานหากมข อผิ ดพลาดประการใด ้ ่ ี ขออภัยมานะที น้ ด วย ้

นาย  นาวิ น  พิ ทักษ์ มา ั ดทำ                                                                ผ้ จ ู


ผ้ จัดทำ ู

ิ  พิ นายนาวน ทักษม กษา 5311310808 ์า รหัสนักศึ ิ ิ์ คณะมนษ และสังคมศาสตร์  เอกศลปกรรม แขนง ประย กต์ ศลป ุ ุยศาสตร์ ิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวท email nawin19998@gmail.com           blog  http://arti3413­nawin.blogspot.com

ื้ ส.1 การสบค นข้ อมล ู


ี ทุ เรยนทอด

ี สำหรับผลิ ตภัณฑ์ ทุ เรี ยนทอดนั้ น เป็ นอาหารขบเค้ ยวประเภทของว าง ่ ่ ่ ่ ้ ีุ ีี ี ี ทอ ดมด้ วยโปรตี นคาร์ โบไฮเรทและวิ ตามิ นทม คณ าแก่ ร่ างกายทสามารถทอแทนของคบค ยว ุค่ ่ ่ ่ ี ี็ หรื ออาหารขยะทวางขายในซ เู ปอร์ มาร์ เกต หรื อร้ านค้ าทัวไปทเด กหรื อผ้ ใหญ่ ชอบบริ โภคกัน ู ั ั นทเุ            โดยปจจบ รี ยนทอดสามารถเก็ บบริ โภคถึ ง 90 วัน โดยไม่ ใส่ สารกันบด ู ุ ็ ่ ้ ่ ็ ี ี ี ี ิ ที เปนอันตรายตอ ส ข ภาพ และท เ ร ย นทอดกรอบน จะเด น ตรงท ม ร สชาต   หวาน เค ม ุ่ ่ ุ ่ ่ ิ มันและหอด้ วยกลิ นเฉพาะตัว อร่ อยติ ดใจเมื อได้ ล้ มลอง

สว่ นประกอบ ในการทำทุ เรี ยนทอด ่ ื        1.  เน้ อทุ เรี ยนที ยังไม่ สุ ก(แต่ ก็ ไม่ ดิ บเกิ นไป)ทุ เรี ยนแก่ 85­95% ิี ืุ ลู กใหญ่ ย่ งด จะได้ เน้ อท เรี ยนมาก        2.  น้ ำมันปาล์ ม


ี้ อุ ปกรณ์ ท่ ใช 1. เตา หรื อเตาแก๊ ส            6. กระดาษซับมัน  2. กระทะ                           7. กระดาษทิ ชชช ดซับมัน ูนิ  3. กระชอน                        8. มี ด  4. กะละมัง                         9. เขี ยง ่ ่  5. ที สไลด์ ทเุ รี ยน                10. ตะกร้ า           11. ถงุ หรื อภาชนะที บรรจุ

ี วธิ ทำ ื ื 1. แกะเน้ อทุ เรี ยนออกจากพู  เอาเมล็ ดออก ควรทำเบามื ออย่ าให้ เน้ อช้ ำมากนัก ิ ื 2.  หั่ น เน้ อทุ เรี ยนให้ เป็ นช้ นบาง ๆขนาดสม ำเสมอกันจะหั่ น เป็ นแว่ นหรื อจะหั่ นเป็ น ่ ็ ้ ่ ่ ้ ิ ็ ชนยาวแบบกล้ วยแขกกได้   แต่ หันให้ บาง และควรหันเปนแบบเดี ยวกันทังหมด ้ ้ ่ ่ ิ ็ ิ เพื อความสวยงาม หันแล้ วแยกพวกระหว่ างชนเลกและชนใหญ่  เวลาทอดจะได้ สก อม ๆ กัน ุพร้ ่ ิ เุ ่้ 3. ใสน ำมันพื ชลงในกระทะตั้ งไฟให้ ร้ อนจัด แล้ วนำช้ นท รี ยนที หั่ นไว้ ลงไปทอด ้ ่ ิ เุ พร้ อมกับหรี ไฟให้ ลงปานกลาง คอยกลับชนท รี ยนให้ เหลื องสก วกัน ุทั่ ่ ึ 4. ตักข้ นให้ สะเด็ ดน้ ำมัน แล้ ววางบนภาชนะหรื อถาดที มี กระดาษซับมันรองอยู ่ ่ ิ ื ี (ถ้ าหาไม่ ได้ ใช้ กระดาษทชช ู หรอกระดาษทขาวสะอาดรองแทน) ิ ้ ึ 5. ท้ งให เย็ น และสะเด็ ดน้ ำมันมากข้ น นำมาบรรจ ใ ถงุ พลาสติ กปิ ดปากถงุ ให้ สนิ ท ุส่ อ้ างอิ งโดย   http://forum.downloadfc.com/index.php?topic=111374.0

ราคาขายตามท้ องตลาด


้ ่ ึ ีี  1. กโิ ลกรัมขาย 500 บาทข้ นไป ราคาน เท ยบเมื อ 8 สิ งหาคม 2555 จากเว็ บ http://www.pantown.com/board.php?id=37369&area=3&name=board36&to pic=6&action=view

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ ทุ เรี ยนทอด(OTOP) โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ ทุ เรี ยนทอด     Project of design and develop packaging โดย นายนาวิ น  พิ ทักษ์ มา รหัสนักศึ กษา  5311310808

รายวิ ชา ARTI3413 การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์  กลุ ม 101 ่

email     nawin19998@gamil.com

blog        http://arti3413­nawin.blogspot.com/

ิ้ ี ั ฒนา ตัวอยา่ งสนค าท่ จะมาพ


ี ื ี ปัญหาท่ พบค อการบรรจภ คอ างท่ จะใหญ แ าขายใ ่นข้ ่ละถ้ ุั ณฑ์ ื ิมซ้ ั น ผ้ ัก นราคาเทา่ น้ บร โภคอาจไมน อมากน ูิ ่ย เพราะราคาคอ างแพง ่นข้


แนวทางแก้ ปัญหา ึ ­ทำpackage ข้ นมาใหม่ ­ราคาต้ องเหมาะสมกับต้ นทน ุ

ส2.การสร้ างสรรค์ ผลงาน


ิต้ ส3.การสรุ ปผลต นแบบ


โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์งานโอทอป  

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์งานโอทอป ประจำรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สอนโดย ผศ.อ.ประชิด ทิณบุตร จัดทำโดย นายนาวิน พิทักษ์มา รหัสนศ.53113108...