Page 1

1


2

คํานํา WordPress เป็ นโปรแกรมสําหรับทําบล็อก(Blog)

มีการใช้ งานที่ง่ายและมีความยืดหยุน่ สูง เป็ นที่นิยมของ

บล็อกเกอร์ ทวั่ โลกรวมทังชาวไทยด้ ้ วยเช่นกัน มีผ้ พู ฒ ั นาปลัก๊ อิน และธีม (Theme รูปแบบการแสดงผล) ให้ เลือกใช้ แบบฟรี ๆ อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก

Wordpress ถือได้ วา่ เป็ น CMS ( Contents Management System )

ตัวหนึง่ ที่มีความสามารถในการสร้ างบล็อก(Blog)โดยเฉพาะ โดยระบบการจัดการที่ง่ายสะดวกต่อการใช้ งาน โดยมีความง่ายตังแต่ ้ การติดตัง้ จนกระทัง่ การเขียน blog หรื อการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ หรื อธีมของ Blog ก็ สามารถทําได้ สะดวกและง่ายดาย จึงเป็ นที่นิยมอยูใ่ นขณะนี ้ รายงานเล่มนี ้ จัดทําขึ ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานประกอบการศึกษากระบวนการตกแต่งเว็บบล็อก Wordpress

ซึง่ มีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนในวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ( Arti3319)

สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จดั ทําขอน้ อมรับคําแนะนําเพื่อพัฒนาผลงาน ต่อไป

นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ ผู้จดั ทํา


3

สารบัญ หน้ า 1.Wordpress คืออะไร?

4

2 การศึกษาและการปรับแต่ง Worpress.

5

1.วิธีการสมัครเข้ าใช้ งาน Worpress

5

้ ่ยนภาพ background ใน Worpress 2. ขันตอนการเปลี

10

3. การเปลี่ยน font ใน wordpress

13


4

Wress คืออะไร? WordPress เป็ นโปรแกรมสําหรับทําบล็อก พัฒนาด้ วยภาษา PHP และใช้ งานร่ วมกับฐานข้ อมูล MySQL

มีการใช้ งานที่ง่าย มีความยืดหยุน่ สูง เป็ นที่นิยมของบล็อกเกอร์ ทวั่ โลกรวมทังชาวไทยด้ ้ วยเช่นกัน มีผ้ พู ฒ ั นาปลัก๊ อิน และธีม (รูปแบบการแสดงผล) ให้ เลือกใช้ แบบฟรี ๆ อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก Wordpress ถือได้ วา่ เป็ น CMS ( Contents Management System ) ตัวหนึง่ ที่มีความสามารถในการ

สร้ างบล็อกโดยเฉพาะ โดยระบบการจัดการที่ง่ายสะดวกต่อการใช้ งาน โดยมีความง่ายตังแต่ ้ การติดตัง้ จนกระทัง่ การเขียน blog หรื อการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ หรื อธีมของ blog ก็สามารถทําได้ สะดวกง่ายดาย จึงเป็ น ที่นิยมอยูใ่ นขณะนี ้ ซึง่ wordpress นี ้มีความสามารถในการทํา SEO ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี ้ Wordpress ยังได้ แตกหน่อออกมาเป็ น WordpressMU เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถนําไปใช้ สร้ างเว็บบล็อก เพื่อให้ ผ้ อู ื่นใช้ งานได้ อีก ด้ วย ั ของบล็อก ทังในส่ ้ วน gallery WordPress ยังได้ มีการพัฒนาระบบต่างๆ ( Plugin ) ที่ช่วยแต่งเติมสีสน SEO ฟอร์ มเมล์ ◌่ รูปภาพต่างๆ เป็ นต้ นอีกด้ วย พัฒนาการของ Wordpress

ั นาโดย Michel Valdrighi และชื่อ WordPress WordPress นี ้พัฒนาต่อยอดมาจาก b2 cafelog ที่พฒ นี ้ก็ได้ มาจากการแนะนําของ Christine Selleck ซึง่ เป็ นเพื่อนกับหัวหน้ าทีมพัฒนา นัน่ คือ Matt Mullenweg โดยปรากฏโฉมครัง้ แรกในปี 2546 ซึง่ เป็ นความร่วมมือกันระหว่าง Matt Mullenweg และ Mike Little เพื่อที่จะสร้ าง fork ของ b2 ั นา Moveable Type ได้ มีการคิดค่าใช้ งาน ทําให้ ผ้ ใู ช้ หนั มาใช้ ในปี 2547 บริษัท Six Apart ผู้พฒ WordPress กันเป็ นจํานวนมาก WordPress กับการใช้ งานในปั จจุบัน

ปั จจุบนั Worpress ก็ยงั เป็ น CMS ตัวหนึง่ ที่มีความสามารถในการสร้ างบล็อกโดยเฉพาะ ได้ มีการนําเอา WordPress มาดัดแปลงเพื่อใช้ ในการสร้ างเว็บไซน์ ซึง่ เจ้ า WordPress ก็เป็ นที่ตอบโจทย์อย่างดีเยี่ยม มีการ

นําเอาประโยชน์จาก SEO จากระบบ Wordpress มาช่วยสร้ างอันดับให้ กบั เว็บของเรา มีระบบ Upload ที่เป็ น Tool เข้ าช่วย ทําให้ การ upload รู ป หรื อ media ต่างๆง่ายเพียงแค่ปลายนิ ้ว มีระบบ Back end หรื อ ระบบ

หลังบ้ าน ที่ช่วยให้ เราสามารถเข้ าไปแก้ ไขเนื ้อหาภายในเว็บได้ ตลอด ทําให้ ช่วยลดเวลาในการเขียนลงอย่างมาก จึงเป็ นทีชื่นชอบของเหล่านักเขียนเว็บเป็ นอย่างมาก ข้ อมูลจาก

http://www.ischool.in.th

เข้ าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์

2556


5

การศึกษาและการปรั บแต่ ง Worpress 1.วิธีการสมัครเข้ าใช้ งาน Worpress ขัน้ ตอนที่ 1 คลิกที่ Get Started เพื่อทําการสมัคร

ภาพขันตอนการสมั ้ ครเข้ าใช้ งาน

wordpress

โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขัน้ ตอนที่ 2 คลิกที่ ใส่ที่อยู่ e-mail

username และ password

และใส่ blog address


6

ภาพขันตอนการสมั ้ ครเข้ าใช้ งาน

wordpress

โดย :นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขัน้ ตอนที่ 3 คลิกที่ create blog

ภาพขันตอนการสมั ้ ครเข้ าใช้ งาน

wordpress

โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556


7

ขัน้ ตอนที่ 4 ตังค่ ้ า profile โดยคลิกที่ชื่อของเรา

ภาพขันตอนการสมั ้ ครเข้ าใช้ งาน

wordpress

โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556

ขัน้ ตอนที่ 5 คลิกที่หน้ าเว็บของเราเพื่อปรับแต่งและตังค่ ้ าการใช้ งานใน blog

ภาพขันตอนการสมั ้ ครเข้ าใช้ งาน

wordpress

โดย :นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556

ขัน้ ตอนที่ 6 ถ้ าต้ องการโพสข้ อความ ให้ คลิกที่ หน้ าเว็บ เลือก สร้ างเรื่ อง แล้ วคลิกที่ Post


8

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย :นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556

ขัน้ ตอนที่ 7 ให้ พิมพ์ชื่อเรื่ องที่ต้องการโพส ในหมายเลข 10 หากต้ องการเพิ่มรูปภาพหรื อคลิปวีดีโอให้ คลิกเพิ่ม สื่อ ในหมายเลข 11 ส่วนหมายเลข 12 ให้ พิมพ์ข้อความที่เราต้ องการโพส และคลิกที่ เผยแพร่ในหมายเลข 13 ซึง่ เป็ นขันตอนสุ ้ ดท้ ายในการแชร์ ข้อมูล

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556


9

ขัน้ ตอนที่ 8 ถ้ าต้ องการดูข้อความทังหมดที ้ ่เราโพสไปแล้ วให้ คลิกที่ เรื่ อง และ เรื่ องราวทังหมด ้ จะเห็นข้ อความ ทังหมดที ้ ่เราโพสไป

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556

ขัน้ ตอนที่ 9 กลับมาที่หน้ าเว็บของเรา จะเห็นข้ อความล่าสุดที่เราโพสไป |

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556


10

้ ตอนการเปลี่ยนภาพ background ใน Worpress 2. ขัน ขัน้ ตอนที่ 1 เข้ าไปที่หน้ าควบคุมแล้ วคลิกที่ ปรับแต่ง

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556

ขัน้ ตอนที่ 2 ให้ เราคลิกที่ รูปพื ้นหลัง


11

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย : นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขัน้ ตอนที่ 3 ให้ เราคลิกทีลกู ศร เพื่อเพิ่มรูปภาพ

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย :นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขัน้ ตอนที่ 4 คลิกที่ เลือกไฟล์ เพื่อเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ ของเรา


12

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขัน้ ตอนที่ 5 คลิกที่ เลือกไฟล์รูปภาพ เสร็จแล้ วคลิกที่ Open

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย :นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขัน้ ตอนที่ 6 เมื่ออัพโหลดภาพเสร็จแล้ วให้ คลิกที่ บันทึกและเผยแพร่


13

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย :นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขันตอนที ้ ่ 7 กลับมาที่หน้ าเว็บของเราจะปรากฏภาพที่เราต้ องการ ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยนภาพพื ้นหลังใน wordpress โดย :นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556

3. การเปลี่ยน font ใน wordpress

ขัน้ ตอนที่ 1 เข้ ามาที่หน้ าควบคุมของเราแล้ วเลือก

widgets


14

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยน Font ใน wordpress โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขัน้ ตอนที่ 2 คลิกที่รูปแบบบล็อก แล้ วเลือก Custom Design

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยน Font ใน wordpress โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขัน้ ตอนที่ 3 คลิกที่ Font


15

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยน Font ใน

wordpress

โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขัน้ ตอนที่ 4 เลือก font สําหรับหัวข้ อต่าง

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยน Font ใน wordpress โดย:นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556 ขัน้ ตอนที่ 5 เมื่อได้ font ตามที่ต้องการแล้ ว เรายังสามารถเลือก style และขนาดของ font ได้ โดยคลิกที่ style และเลือกขนาดให้ คลิกเครื่ องหมาย + หรื อ – และบันทึกการเปลี่ยนแปลงทังหดโดยคลิ ้ กที่ Save fontand purchase

เป็ นขันตอน ้ สุดท้ าย


16

ภาพขันตอนการเปลี ้ ่ยน Font ใน wordpress โดย :นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ , 2556

waraporn  

arti3319-waraporn-wordpress

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you