Page 1

06.518 · Animació · PAC3 · 2013/14-1 · Grau de Multimèdia · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació

PAC 3 – Recorreguts virtuals, il·luminació, visualització de l’escena i renderització.

Presentació La PAC que se us demana que desenvolupeu fa referència als continguts dels materials didàctics i de les guies d’aprenentatge dels programaris 3D de l’assignatura que parlen sobre l'ús i confecció de recorreguts virtuals, la seva il·luminació i l'obtenció del resultat final de l'animació així com dels controladors i restrictors emprats en el procés d'animació del recorregut virtual. Els apartats de les Guies d'Aprenentatge a treballar són els següents: 

3DS MAX o

Restrictors

o

Restrictor LookAt

o

Restrictor PathConstraint

o

Restrictor Attachment

o

Combinar controladors i restrictors

o

Sòlids rígids

o

Llums

o

Llums estàndard

o

Llums fotomètriques

o

Càmeres

o

Renderitzat

MAYA o

Grups articulats

o

Animar dinàmicament

o

Animació de cossos rígids

o

Animació d'efectes

o

Animació de cossos flexibles

1


06.518 · Animació · PAC3 · 2013/14-1 · Grau de Multimèdia · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació

o

Afegir flexibilitat a dos cossos

o

Addició d'àudio

o

Llums

o

Càmeres

Competències  Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic.  Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.  Capacitat per analitzar un problema al nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-lo i resoldre'l.  Capacitat d'anàlisi i observació del moviment.

Objectius 

Fer un ús adequat del llenguatge del moviment i la seva representació en animacions 3D.

Aprofundir en l’ús d’eines d’animació per ordinador en 3D.

Potenciar la capacitat d’anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual.

Enunciat 1. [2 punts per clip, es a dir, 6 punt en total, prèvia resposta de la primera pregunta] Adjunt a aquest document trobaràs un arxiu .zip amb tres clips d’animació. Tots ells tenen estètiques i resultats molt diferents però, tot i així, tots comparteixen el mateix procediment de creació. Explica quin creus que és aquest procediment que tenen en comú. Fet això, hauràs d’explicar el procés de creació que faries en cada cas, tot seguint el programari 3D que estiguis fent servir pel seguiment de l’assignatura. No cal que expliquis ni els materials ni les llums que hi intervenen.

2


06.518 · Animació · PAC3 · 2013/14-1 · Grau de Multimèdia · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació

Únicament has d’explicar amb el màxim de detall possible el mètode de creació de cadascuna de les animacions. Si vols pots ajudar-te de gràfics i/o de la construcció d’arxius similars. 2. [2 punts] Quin tipus de llum creus que aniria millor aplicar a una escena si el que es pretén és simular l’efecte natural d’un punt de llum tipus bombeta. Raona la resposta comparant-la amb altres tipus de llum que no creguis tant convenients. 3. [2 punts] Explica i raona mitjançant un esquema (pots fer servir el mitjà que creguis convenient) quina és la diferència i en què consisteixen el Raytracing i la Radiositat.

Procediment a seguir, passos 

Per a totes les preguntes: Copieu les preguntes directament en un document de text, mantenint la seva numeració, i responeu-les, raonant-les i explicant-les, de la forma més clara possible. Podeu ajudar-vos de gràfics i/o qualsevol altre tipus d’indicació que considereu oportuna per tal de clarificar les vostres respostes. No oblideu de fer constar el vostre nom i cognoms, així com de quina prova es tracta.

Per a la pregunta 1: Primerament, has de respondre a la pregunta de què tenen en comú totes les animacions en quan a mètode de creació es refereix. Fet això has d’explicar com faries l’animació, de quins elements auxiliars et valdries i com els situaries o enllaçaries per fer-la. Si vols, pots ajudar-te de gràfics i/o qualsevol altre tipus d’indicació o arxiu que consideris oportú per tal de clarificar les teves respostes.

Criteris d' avaluació 

Cada pregunta té anotat el seu valor al començament de l’enunciat segons criteris d’importància i càrrega de treball.

Correcció en les respostes, tant de contingut com de redacció i presentació.

Les respostes incorrectes no descompten.

3


06.518 · Animació · PAC3 · 2013/14-1 · Grau de Multimèdia · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació

Les PACs lliurades fora del termini establert no es puntuaran i constaran com a no presentades.

Quant a percentatge de nota, el valor d'aquesta PAC és del 33,33% de la nota global de PACs de l'assignatura i, per tant, correspon al 13,33% del global de l’AC (40%).

Lectures i recursos complementaris Aquesta PAC abasta els materials didàctics de l’assignatura d’Animació corresponents a: 

Mòdul 4 – Recorreguts virtuals.

Mòdul 5 – La il·luminació.

Mòdul 6 – Visualització de l’escena i renderització.

Els apartats de les Guies d’Aprenentatge d’animació 3D en 3ds MAX o Maya, depenent del programa que s’empri per seguir l’assignatura, corresponents al punts indicats en la presentació d’aquesta PAC.

Condicions de lliurament Per poder valorar correctament la vostra prova, haureu d'entregar a la secció de l’aula Avaluació > Lliurament i registre d’AC la documentació, que se us detalla a continuació, encapsulada dins d'un únic arxiu ZIP o RAR: 

El document de text resultant en format .PDF, .DOC o .RTF (preferible en .PDF), anomenat l’arxiu de la següent manera PAC03_Cognom1_Cognom2_Nom.pdf.

La resta d’arxius que empreu per a ajudar-vos en la resolució de la PAC, seguint amb la mateixa nomenclatura que el document de text però amb l’extensió que calgui.

Queda totalment prohibit enviar aquest document, ni cap altre document i/o comentari que faci referència a aquesta PAC, al fòrum de l’aula durant el temps que es preveu per a realitzar la prova.

4


06.518 · Animació · PAC3 · 2013/14-1 · Grau de Multimèdia · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació

Data de l'entrega definitiva: Divendres, 20 de desembre de 2013 [ AVÍS: Els darrers 7 dies anteriors a l’entrega definitiva, el consultor/a no assegura una òptima orientació de l’exercici. Es recomana realitzar els plantejaments així com orientacions amb prou temps, no deixant-ho pels últims dies, si es vol assegurar un òptim resultat de l’exercici].

Nota: Propietat intel·lectual Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis del Grau Multimèdia, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica. Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright. Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon. Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pel copyright no podrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Graduat en Multimèdia a la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autorització explícita.

5

Pac03 cat 2013 14 1  

ejemplo de revista a través de un archivo pdf.