__MAIN_TEXT__

Page 1

NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS Laisvdsal.7l, Kaunas [moneskodas290754450, 2013 m.gruodZio 31 d. FINANSINIU ATASKAITU AISKINAMASIS RASTAS I. BENDROJI DALIS

NacionalinisKauno dramosteatras(toliau - Teatras)yra biudZetineistaiga,organizuojanti profesionalausscenosmeno programqkfirim4 ir jq vie54 atlikim4. Pagal scenosmeno rflSisteatras yra dramos teatras. Teatras finansuojamasi5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto, kodas 290754450. Adresas:Laisves al.JI, Kaunas,LietuvosRespublika. Steigejair kontroliuojantissubjektasyra Lietuvos RespublikosKultlros ministerija. Nacionalinis statusassuteiktasLRV nutarimu ,,Ddl nacionalinio teatro statusosuteikimo Kaunovalstybiniamdramosteatrui,,2012m.spalio31 d. Nr.1322. Pagrindineveikla scenospastatymai.Teatrasbe scenospastatymqatlieka kitas paslaugas (patalpq nuoma ) Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitom4j4 s4skait4LT707300010134390162 AB ,,Swedbank".Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojolygio finansiniq ataskaitqir biudZetovykdymo ataskaitqrinkinius. Finansiniq ataskaitqrinkinys sudarytaspagaI2013 metq IV ketvirdio paskutinesdienos duomenis. Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq struktfiriniq padaliniq teatras neturi. [staigosataskaitiniolaikotarpiovidutinis darbuotojqskaidius- 126,6.fstaigosataskaitinio laikotarpiopabaigojti patvirtintos I 37 pareigybes. II. APSKAITOS POLITIKA

Nacionalinio Kauno dramos teatro parengtos finansinds ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriausapskaitosir finansinesatskaitomybesstandartus(toliau- VSAFAS). Teatrastvarkydamasbuhalteringapskait4ir rengdamasfinansinesataskaitas,vadovaujasi Lietuvos Respublikosvie5ojo sektoriausatskaitomybesistatymo ir kitq teisesaktq nustatytatvarka bei taiko apskaitospolitik4, patvirtint4teatro vadovo 2010 m. rugsejomen. 01 d. isakymuNr. V69 ,,Del buhalterinesapskaitosvadovo patvirtinimo". Apskaitospolitika apima Ukiniq operacijqir


ivykiq pripaZinimo,ivertinimoir apskaitosprincipus,metodusir taisykles. PagalnaujuosiusVSAFAS Teatrenaujasiss4skaitqplanaspatvirtintasTeatrovadovo 20O9m.gruodZio men.31d.isakymuNr.V-107. Teatrofinansiniaimetaisutampasukalendoriniaismetais. Apskaitai tvarkyi naudojama buhalterines apskaitos ir verslo valdymo sistema ,,LABBIS-3",kuri pritaikytaapskaitaitvarkyti pagalVSAFAS reikalavimus. pagalSiuospoZymius: Apskaitosduomenys detalizuojami valstybesfunkcij4; program4; le5qSaltini; valstybesbiudZetoi5laidqir pajamqekonomines klasifikacijosstraipsni; turto poZymi; tiksl4. Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitojeregistruojamidvejybiniuira5u didZiojoje piniginiomato, periodi5kumo, pastovumo, knygoje.Taikomi kaupimo,subjekto,veiklostgstinumo, palyginimo,turinio virSenybes prie5fbrm4principai.Pateikiama informacijayra patikima,teisinga, ne5ali5ka, visaisreik5mingais atvejaisi5sami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusisturtas yra pripalistamas,jei atitinka 13-ajameVSAFAS pateikt4 s4vok4 ir nematerialiajam turtui nustatytuskriterij us. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamasisigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusisturtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 arnortizacij4 ir nuvertejim4,(jei jis yra). Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertd yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Iikvidacine verte - 0.(Teatro vadovo isakymas2009m.gruodZiomen. 28d. Nr.V-104) Neatlygintinai gautasnematerialusisturtas ne i5 vie5ojo sektoriaussubjekto registruojamas jo tikr4ja verte pagal isigijimo dienos buklg, jei tikr4j4 vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusisturtas registruojamassimboline vieno lito verte.


Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito

vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamasisigijimo savikaina,sukauptaamoftrzac4air nuvertejimas(ei jis yra). {sigytasnematerialusisturtasuZ simbolini mokesti registruojamastikr4ja verte,jei tikrqjq vertg galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios veftds negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtasregistruojamassimbolinio atlygio verte.

Nustatytos Siosnematerialiojo turto grupesir turto amoftizac1oslaikas:

Eil.

Turlo grupes

Nr. 1

Turlo amortizacijos normatyvas (metai)

Programineirangajos licencijosir technine

3

dokumentacija

2.

Patentai,iSradimai,licencijos,isigytoskitos teises

5

J.

Kitas nematerialusisturtas

5

4.

PrestiZas

5

Ilgalaikis materialusisturtas

Ilgalaikis materialusisturtas pripaZistamasir registruojamasapskaitoje,jei jis atitinka ilgalaikio materialiojoturto s4vok4ir VSAFAS nustatytusilgalaikio materialiojoturto pripaZinimo kriterijus. {sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamasisigijimo savikaina.Po pirminio pripaZinimoilgalaikis materialusisturtas,iSskyrus kulturos ir kitas vertybes,finansindseataskaitoserodomasisigijimo savikaina.Iikvidacine verte 0.(Teatrovadovoisakymas2009m.gruodZio men.28d.Nr.V- 104) Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamasjo tikr4ja verte pagal isigijimo dienosbtrklg. Jei tikrosios vertdspatikimai nustatyti negalima,tuomet ilgalaikis materialusisturtasregistruojamassimbolinevieno lito ver1e. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusistuftas i5 kito vieSojo sektoriaussubjekto registruojamasisigijimo savikaina,sukauptasnusidevejimasbei nuvertejimasfiei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojoturto perdavimodienosb[klg. {sigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamasilgalaikio materialiojo turto tillcqa verte, jei tikrqj4 verlg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki


turto perdavimo taike tikrosios vertds metod4. Jei tikrosios vefies negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusisturtasregistruojamassimbolinevieno lito verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimasskaidiuojamastaikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4pagalilgalaikio turto nusidevejimo(amortizacijos)normatyvus:

Eil.

Turlo grupes

Nr.

Turto nusidevejimo normatyvas (metai)

Kapitaliniai mrlriniai pastatai(sienos- rki 2,5 plytos

100

storio,blokq,..)

2.

Pastatai(sienos- iki 2,5 plytos storio,blokq,..)

80

5.

Ta5ytqr4stqpastatai

40

A

15

5.

Infrastuktflrosstatiniaibetoniniai,gelZbetoniniai,akmens

60

6.

Infrastuktlros statiniai metaliniai

35

-

InfrastuktDros statiniai mediniai

15

8.

Kiti statiniai

15

9.

Nekilnoj amojo kulttros paveldo objektq restauravimo

20

darbai

10.

Gamybosmaiinos ir irenginiai

10

1l

Apsaugos iranga

6

12.

Filmavimo,fotografavimo,mobilioj o tel.rySioirengimai

a J

13.

Radijo ir televizijos,informaciniqir ry5iq technologijq

8

tinklq valdymo irenginiai ir iranga

t4.

Kitosma5inosir irenginiai

l0

15.

Lengvieji automobiliaiir jq priekabos

6

16.

SpecialDsautomobiliai

5

t7.

Autobusai,krovininiaiautomobiliaij q priekabosir

6

puspriekabes

18.

Kitos transportopriemones

t0

19.

Baldai

10

20.

Kompiuteriaiir jq iranga

4

2T

Kopijavimo ir dokumentqdauginimopriemones

4

22.

Kita biuro iranga

8


z).

Scenosmeno priemonds

2

24.

Muzikosinstrumentar

15

25.

Pianinai,rojaliai

15

26.

Ukinis inventoriusir kiti reikmenys

6

27.

Specialieji drabuLiaiir avalyne

z

28.

Kitas ilsalaikismaterialusisturtas

8

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargosivertinamos isigijimo (pasigaminimo)savikaina,o sudarantfinansines ataskaitas- isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynE)arealizavimoverte. Nemokamaigautosatsargosapskaitojeregistruojamosgrynqjaverte. Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas,ar parduotq atsargq savikain4, teatrastaiko konkrediq kainq ikainojimo metod4. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq b[d4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargqpriskiriamas neatiduotasnaudoti lkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaitatvarkoma nebalansineses4skaitosekiekine ir vertine iSraiSka.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamastik tada, kai yra fvykdomos visos s4lygos, nustatytos l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Pirm4 kart4 pripaZindamafinansini turt4, fstaiga ivertina ji isigijimo savikaina. Finansinis turtas apskaitoje registruojamaspagal j o pagrindimo dokumentus(pvz.pirkimo sutartis).

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamostada, kai Teatraslgyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini turtq pagal 17-qi VSAFAS ,,Finansinisturtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.


Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitoseparodomos amortizuota savikaina, atemus nuvertejimonuostolius,o trumpalaikesgautinossumosataskaitoseparodomosisigijimo savikaina, atemusnuvertejimo nuostolius. Finansavimosumos

Finansavimo sumospripaZistamos,kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytuskriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimopajamomis tais laikotarpiais,kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos. Finansiniai isipareigojimai Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Veliau Sieisipareigojimaiivertinami: a.ilgalaikiai finansiniaiisipareigojimai- amortizuotasavikaina; b.trumpalaikiaifi nansiniaiisipareigojimai - isigijimo savikaina.

Atid6jiniai

Atidejiniai pripaZistamiir registruojamiapskaitojetada ir tik tada,kai del ivykio praeityje teatrasturi. dabarting teising prievolg ar neat5aukiamqjipasiZadejim4,ir tiketina, kad jam ivykdyi bus reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali bDti patikimai ivertinta. Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos,atidejiniai m a pripaListami. Pajamos

Pajamq apskaitaitaikomas kaupimo principas.Finansavimopajamos pripaZistamostuo padiu laikotarpiu,kai yra patiriamossu Siomispajamomissusijusioss4naudos. Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas,pripaZistamos,kai tiketina, jog teatras gaus su sandoriu susijusiq ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusiass4naudas.

S4naudos

S4naudosapskaitoje pripaZistamosvadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniulaikotarpiu, kai uZdirbamossu jomis susijusiospajamos,neatsiZvelgianti pinigr4


i5leidimo laik4. Tais atvejais,kai per ataskaitinilaikotarpi padarytq i5laidq neimanomatiesiogiai susietisu konkrediqpajamq uZdirbimuir jos neduosekonominesnaudosateinandiaisataskaitiniais laikotarpiais,Siosi5laidospripaZistamoss4naudomist4 pati laikotarpi,kada buvo patirtos. Teatraskas mdnesi pagal paskutinesmdnesiodienos bflklg apskaidiuotassumasmoketi uZ kasmetinesatostogaspripaZistas4naudomis.Apskaitoje tarnautojamsar darbuotojamsmoketi uZ kasmetinesatostogassumoskaupiamosir pripaZistamossqnaudomispagalpaskutinesmenesio dienosbuklg.

Turto nuvertdjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitojepripaZfstamipagal nuvertejimo poZymius. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yra turto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatomaturto atsiperkamojiverte, kuri palyginama su turto balansineverte. PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli, perskaidiuojamos busimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo (amortizacijos)sumos,kad turto nudevimoji (amortizuojamoji)verte po nuvertejimobutq tolygiai paskirstytaper vis4 likusijo naudingotarnavimolaik4, t.y. nuvertejimo sumanudevimaper likusi naudingo tarnavimo 1aik4,maLinantnusidevejimo s4naudas.

fvykiai pasibaigusataskaitiniamlaikotarpiui

{vykiai pasibaigus ataskaitiniamlaikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Teatro finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai), atsiZvelgianti jq itakos reik5mg parengtomsfinansindmsataskaitoms,yra parodomi finansines bukles, veiklos rezulta'l4 ir pinigq srautq ataskaitose.Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus ataskaitiniamlaikotarpiui apra5omiai5kinamajamera5te,kai jie yra reikSmingi.

Tarpusavio uZskaitosir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudosnera uZskaitomos tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja butent tokios uZskaitos(pvz. del draudiminio ivykio patirtos s4naudosyra uZskaitomossu gauta draudimo


i5moka). Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius rezultatus.Apskaitosprincipq bei apskaitiniqiverdiq pasikeitimai,sudarantataskaitiniolaikotarpio finansiniq ataskaitqrinkinf , pateikiami ai5kinamajame ra5te. Apskaitospolitikos keitimas

{staigapasirinkt4apskaitospolitik4 taiko nuolat arbaganailg4laik4 tam, kad biitq galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansinesataskaitas.Tokio palyginimo reikia teatro finansinesbukles,veiklos rezultatg,grynojo turlo ir pinigr-1 srautqkeitimosi tendencijomsnustatyti. Ukiniq operacijq bei ukiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipareigojimq,finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudqvertinimo apskaitojepakeitimasyra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomastaikant retrospektyvinib[d4, t.y. nauja apskaitospolitika taikoma taip, lyg ji visada bftq buvusi naudojama,todel pakeistaapskaitospolitika yra pritaikoma ukinems operacijomsir Dkiniamsivykiams nuo jq atsiradimo.

Apskaitiniq iveriiq keitimas Apskaitiniai lverdiai yra perLiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi atliekant ivertinim4 arba atsirandapapildomosinformacijos ar kitq ivykiq . Teatro apskaitinio.iverdiopasikeitimorezultatasitraukiamasI t4 veiklos rezultatqataskaitoseilutg, kurioje buvo parodytas pirminis lvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finansinesbflkles ataskaitosstraipsniams.Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama ai5kinamajame ra5te. Apskaitosklaidq taisymas Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetosapskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniqlaikotarpiq finansineseataskaitose.Apskaitos klaida laikoma esmine,jei jos.vertine i5rai5kaindividualiai arbakaftu su kitq to ataskaitiniolaikotarpioklaidq vertindmisi5rai5komisyra didesnenei 0,05 procento per praejusiusfinansinius metus gautq finansavimo sumr+verles. Jei apskaitosklaida ndra esmineji taisomapaskutinilaikotarpi,kai buvo pastebeta. III. PASTABOS UZbalansineje priimtasturtas" s4skaitoje0110001,,Saugoti PagalLR Aplinkos ministerijos,,Pakuotesatliekq rfiSiavimospecialiqjqdeZiqpasaugossutafii" 2013m.kovomen.18d. Nr.14l13,priimtossaugotitrys atliekqru5iavimospecialiosios deZes,kuriq vertd3276,00Lt.


panaudossutartiNr.KA46/2/2013-08-08 ir perdavimo-priemimo akt4 PagalUAB ,,Eksparas" gautasinventorius: plieno 15 vnt.po 180,6911. sumoje2710,35lt. 1. rankqpop servet6liqlaikiklis- nerlrdijandio -5619,601t. plieno 35 vnt.po 160,561t. 2. ruloniniotualetiniopopieriauslaikiklis-nerudijandio -372,00lt. 3. wc Sepetyssu deklu-nerldijandioplieno24 vnt.po15,5011. plieno30 vnt.po42,201t.- I266,001t. 4. Siuk5liadeZe 5L su pedalu-ner[dijandio - 1680,00lt. plieno6vnt.po 280,0011. 5. SiukSliadeZe 50L brabantia-nerudijandio Viso sumoje:

11647,95lt.

UZbalansinejes4skaitoje0130001,,Pagalpanaudossutartisgautasturtas" Kauno apskritiesvir5ininko administracijos2006m.balandZio26 d. valstybinesZemespanaudos sutartisNr. Ml9/2006-160 ir susitarimusdel sutartiespakeitimo2010m.sausio27 d. Nr.125. metq. Zemessklypasperduodamasneatlygintinainaudotis50 (penkiasdesimdiai) plotas- 0,3522ha. verte1) Zemessklypas- Laisvesal.7l, UnikalusNr. 4400-0802-5534, 1587610,00lt. (nekilnojamojoturto registrocentrinio duomenqbanko i5raSas2012-05-16 d.) Kauno apskritiesvirSininkoadministracijos2008m.gruodZio18 d. valstybinesZemes panaudossutartisNr. M19/2008-47.Zetrlessklypasperduodamasneatlygintinainaudotis58 (penkiasde5imta5tuoneriems) metams. 2) Zemdssklypas- Kgstudiog. 62, Unikalus Nr. 4400-0802-6453,plotas- 0,4351ha. verte 19673+7,00lt.(nekilnojamojoturto registrocentrinioduomenqbanko i5ra5as2012-05-16d.) turtas" PastabaNr. 1. 13-ojoVSAFAS ,,Nematerialus 20I3m. gruodZio 31 d. visiSkai amortiznoto,tadiau vis dar naudojamoistaigos veikloje nematerialiojoturto isigijimo ar pasigaminimosavikainasudaro74213,90Lt (programineiranga). 2013 metais buvo isigytas teatro muziejaus ekspozicijai skirtas video pasakojimas,kuri sudaro virtualus paZintinis turas po ktrybines teatro erdves ir kronologine kflrybos apLvalgapristatymas,kurio verte - 20000,00Lt. PastabaNr. 2. l2-ojo VSAFAS,,llgalaikismaterialusturtas" 2013 m. gruodZio 31 d. visiSkai nudeveto,tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje materialausilgalaikio turto isigijimo ar pasigaminimosavikainasudaro1071237,45Lt., i5 jq: 120600I (transportopriemones)- 276776,43 Lt; 1205401(kitosma5inosir irengirnai)- 49340,68Lt; ( b a l d a i-)2 7 6 1 3 , 0 0L t ; 1208101 1208201(kompiuterineiranga)- 53913,46Lt.; 1208301(kita biuro iranga) -4000,20lt.


120940t (kitas ilgalaikis materialusisturtas) - 193019,23Lt' I209l0l (scenosmeno priemones)- 466574,45It' Ilgalaikio materialiojoturto balansinesvertdspasikeitimasper 2013 metus: UZpajamuota spektakliq, kuriq vertd

306437,49 lt. tame skaidiuje:R.Atkodifino

103448,24lt., A.Lateno ,,Jefl,rzald"kurio verte - 81676,7I lt., V.Tertelio ,,M6nuo kaime" verte verte 43I07 ,75 It. ,,M[sq brangioji Pamela" verte78204,79lt., A.Areimos ,,Vy5niqsodas" Per 2013 metusteatrasisigijo ilgalaikio turto :

11stulpelis:baldai

- 4450,0011.

13stulpelis:suma

- 49461,43 lt. lt. 1 8 9 63,36

Dimeriqblokas YaizdoprojektoriusSkalbykleSiemens-

2120,00lt.

Kopedios

1 1 3 0 , 0l t1.

lt. 3057,67

aktoriausL.Zel(iaus - 5000,001t' Bareljefas A.Masiulioportretas- 4000,00lt' Paveikslas GIANT Roll Up stendas -

1680,69lt'

lt. 6 vnt.irkamera- 13515,70 Panasonic Televizorius 14stulpelis:nebaigtastatyba- 1923592,93lt. le5qI5 rekonstrukcijos

lt. 1000000,00

le5qI5 Europossqiungos Atkeltai5 atsargqI5 veiklosrezultatq 2.1eilute-pararna

-

618843,13lt' 39192,69lt' lt. 265558,51

-3000,00lt. 11stulpelis-fotoaparatas lt. i5jq: 13stulpelisbendrasuma-86366,46 kompiuteris- 3000,00lt. a) personalinis - 83366,46lt. PM sistemos 120asmenqnesiojamos b) Tokyo,Japonija i5jq: 13stulpelisnuralytoturto sumaperataskaitinilaikotarpi3.3eilute- 579379.5611. a) spektakliq

- 173740.76lt.

Tenesis"- 36414.89lt. G.Padegimas ,,stebuklingasis Diuranqdaina"- 2650,52It' A.Jankevidius,,Paskutine - 1782,64lt. Salis" G.Varnas,,Tolima A.Areima,,Smeklos" Sibire" J.Jura5o,,Antigone

- 34893,47 rt. - 77281,04It.


V.Bartulis,,PamokslasZuvims" -20718.20 11. b) kito ilgalaikioturto sumoje-

405638,80 lt.

Pergrupavimo eilute4 atkeltai5 nebaigtosstatybos: 8 stulpelis:ma5inosir irenginiaisuma- 1456971,28lt. l1 stulpelisbaldaiir biuro yanga*

8272,06lt.

13stulpelis kitasilgalaikisturtast.sk. i5 nebaigtosstatybos -

lt. 1809038,55 1484980,49 lt.(iSrekonstrukcijos le5q)

atsargos spektakliams- 58499,55lt. - 12784,19lt., -265558,51 i5 veiklosrezultatqataskaitos lt.: atlyginimai- 4l265,83lt,sodra lt.,autoriniai autoriniaiatlyginimai- 82738,00lt., autoriniqatlyginimqsodra- 13250,49 atlyginimaipagalversloliudijimus- 115520,00 lt. l4 stulpelisnebaigtastatybasumaZejimas : i5keltai ma5inosir irenginiai- 1456971,28lt., baldaiir lt., atsargos biuroirenginiai- 8272,06lt., kitasilgalaikisturtas- 1484980,49 spektakliams gamyboslikudiometqpradZiai-19306,86lt. nebaigtos ir atkeltai5 atsargq58499,5511.(i5 -265558,51lt., nuraSyta esminiopagerinimodarbq 39192,691t.) , i5 veiklosrezultatqataskaitos - 47494451,57 savikaina lt. Pastatorekonstrukcijosdarbaivykdominuo 2004metq.Le5osgautospastatorekonstrukcijai: - 47574,0ttikst.lt. a) i5 valstybesinvesticijrlprogramos 1) projektavimo darbai

2089237,54lt.

2) technine prieZiflra

600486,77 lt.

3) projekto vykdymo prieZilra

161298,24lt.

4) uZsakovo vykdymofuncijqvykdymas

lt. 2176537,01

5) rekonstravimo darbai

42546440,44lt.

b) I5 privatizavimo fondo:

3074,0tflkst.lt

1) technine prieZirira

40295,64lt.

2) projekto vykdymo prieZi[ra

11513,20It.

vykdymofunkcijr+ vykdymas 143891,20lt. 3) uZsakovo 4) rekonstravimo darbai

2878299,96rt.

c) I5 EuroposSEjungosfondo

4642,8ttrkst.lt.

1) technineprieZiura

t05874,02lt.

2) scenosir Zilrovq salesiranga

605673,73 tt.

3)projekto vykdymo prieZilra 4) rekonstrukcijos darbai

4750,0lt. lt. 3926515,63


Rekonstrukcijos darbusvykdo UAB ,,Kaminta", uZsakovofunkcijas ir techning prieZilr4 vykdo Vi ,,Lietuvospaminklai". 15 stulpelis:i5ankstiniaiapmokejimai: 31058,37lt. UAB ,,Kaminta". Pagalregistrqcentrovidutiniq rinkos verdiqvertinim4pastatounikalusNr. 1991-0007 -2048 (nekilnojamosioskult[ros vertybes)tikroji verte sumaZejo2881000,00lt. Kilnojamqjq kulturos vertybiq , kurios bltq ivertintos simboline vieno lito verte, teatras neturi. PastabaNr.3. 8-ojo VSAFAS ,,Atsargos" Nemokamai gautrl atsargqisigijimo savikaina elIute2,2 Gautaparamai5: UAB ,,Katosstudija"sumoje- 6587,00lt., UAB ,,Atea'o- 216,00lt. i5 fiziniq asmenq-1460,121t.,i5 kitq Saltiniq-2541,30 lt. Pergrupavimaieilute 4, stulpelis4. 1) sumaZejimasa) i5keltai atsargasskirtasparduoti suma- 11006,29lt. 2) i5keltaiilgalaiki turt14 eilute 14 stulpelisuma- 39192,69Lt, Parduota:eilute 3. 1 8 stulpelis suma- 8659,931t.-programeliq.

PastabaNr. 4 , 6-ojo VSAFAS ,,Finansiniqataskaitqai5kinamasisra5tas" 6 priedas I5ankstiniai apmokejimai ir ateinandiqlaikotarpiq s4naudos:

Eil.

I5ankstiniai apmokejimai ir kitos ateinandiqlaikotarpiq

Paskutineataskaitinio

Nr.

s4naudos

laikotarpio diena (Lt)

I

AB,,TEOLT"

5r,12

2

prekyboscentras" UAB ,,Senukq

0,70

3

UAB ,,StatoilLietuva"

15,99

Viso i5ankstiniq apmokejimrl

67,81

uAB,,E-Z*+""

85,49

Viso ateinaniiq laikotarpiq s4naudq

85,49

IS VISO:

153,30

4


PastabaNr. 5, 17-ojo VSAFAS ,,Finansinisturtasir finansiniaiisipareigojimai" 7 priedas

Gautinossumossudaro:

Eil.Nr Gautinossumos

Paskutineataskaitinio laikotarpiodiena (Lt)

L

GautinospajamosuZ turto naudojim4

20760,50

2.

GautinospajamosuZ parduotaspaslaugas

212781,16

GautinossumosuZ parduotasprekesir paslaugas

10561,31

I5 viso:

244108,97

Sukauptosgautinossumosi5 biudZetosudaro:

Eil.

Sukauptosgautinossumosi5 biudZeto

Nr.

Paskutineataskaitinio laikotarpiodiena(Lt)

1

SukauptomspajamosuZ parduotaspaslaugas

430367,0 5

2.

Trumpalaikiaiisipareigojimai 15jq : sudarbosantykiaissusijusiejiisipareigojimai

I 83878,5 I

Sukauptosatostoginiqsodross4naudos Tiekejamsmoketinossumos

r3924r,87 43137,r2 1499,52

gautmossumos: Viso sukauptos

614245,56

Per vienerius metus gautinossumosi5 viso:

858354,53

PastabaNr. 6 17-ojo VSAFAS ,,Finansinisturtasir f-rnansiniaiisipareigojimai8 priedas Pinigai ir pinigq ekvivalentai 523005,96lt.. 2013m. gruodZio31 d. fstaigosbankos4skaitoje(LT317300010134390476)llko 420276,65lt.. i5 irl : i5ankstiniaiapmokeiimaiuZ bilietus - 2803\2,03 lt., uZ paslaugas- 6708,99lt., Tokyo Japonijapervestipinigai bendramprojektui "sakurq prisiminimal" - 133255,63lt. 2013m.gruodZio 31 d. istaigoss4skaitoj e (LT177300010134390049) liko paramosle5q99574,22lt. 2013m.gruodZio31d.teatrokasojeparamosle5q- 253,26lt. 2013m.gruodZio31d.teatrobiliettrkasoie*2901.83 lt.

PastabaNr. 7, 20-ojoVSAFAS ,,Finansavimo sumos"priedas4. Pateikta informacija apie finansavirnosrunaspagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpi .


Per 2013m gautafinansavimoi5 biudZetopagal finansavimoSaltinius: 1 . 1 . 1 ..11 ( b i u d Z e tloe i o s )1.4.1.1.1 (pajamqimokos)1.6.1.1.1 (kultDrosrdmimofondas)-

3284842,00lt. 1339617,74 tt 277300,00lt.

1.1.1.1.I (rekonstrukcija)-

1000000,00 lt.

Viso:

5901759,74 lt.

Finansavimosumrlpergrupavimas5 stulpelis: Per 2013 metus pajamuojant spektaklius i5 kitq i5laidq i5keliama i nepinigini turt4 - 41265,831t.,sodros-12784,19lt.,autorinl4-57964,00lt. 159914,151t. tame sk. darbouZmokesdio ir kitq paslaugq47900,13It.(sutartyspagal individr-rali4 veikl4) BiudZeto finansavimo sumq sumaZejimas47920854,45lt.tame skaidiuje: ilgalaikio turto amorizacqa- 1079482,16lt.ir nula5ytaatsargqisigytll i5 biudZetosumoje- 18083,10lt., nura5ya esminiopagerinimodarbqsavikaina- 46823289,19lt. I5

savivaldybes

finansavimo sumq sumaZejimas 29834,62 lt. ilgalaikio turto

amortrzaclja-24128,69lt.,nuraS1taatsargqisigytq i5 savivaldybesleSq- 5705,93lt. I5 Europos Sqjungosfondq gauti pinigai projektui "Kauno valstybinio dramosteatro kompleksi5kaspritaikymaskultfrinio turizmo reikmems" - 659497,49 lt. Finansavimosumr+sumaZejimas991575,21lt. tame skaidiuje:ilgalaikio turto amortizaclja -

pagerinimodarbq savikaina- 671762,38lt. ir kitos i5laidos.320412,89lt., esminio 39263,56lr. 2013 metus gauta parama atsargq- 8263,I2lt.,I20 asmenl+neSiojamosPM sistemosi5

Thirs SenceCo, Japonijasumoje-83366,46|t.,i5 fiziniq asmenqilgalaikioturto-6000,001t. ir piniginiq le5q- 104715,00lt. Finansavimo sumq sumaZejimas:ilgalaikio lurto amortrzacrla- 65043,8011., nura5y.ta atsargq-ZeSgSSelt. ir kitos i5laidos_ 73550,97lt. Pastaba Nr.8. Moketinq sumq i biudZetusir fondusndra. PastabaNr. 9. Moketinq socialiniqi5mokqnera. Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiaissusijusiti lsipareigojimai

Eil.

Trumpalaikiaiisipareigojimai

Suma(Lt)

Nr. MoketinasdarbouZmokestis

0


2

Moketinasgyventojqpajamil mokestis

0

a J

Moketinos socialiniodraudimoimokos (9)

0

4

Moketinos socialiniodraudimofmokos (30,98)

0

5

Moketinos sumospagalvykdomuosiusra5tus

0

6

Moketinos sumos pagal darbuotojq praSymus (teatro

0

s4jungosnario mokestis)

7

Kitos moketinossumos(autoriniai)

0

8

Moketinaspajamq mokestisnuo autoriniq

0

9

Moketinos soc.draudimoimokos nuo autoliniu

0

l0

Moketinos darbdaviosoc.draudimoimokos nuo autorinirl

0

IS VISO

0

PastabaNr. 11, 17-ojo VSAFAS ,,Finansinisturtas ir finansiniaiisipareigojimai"12 priedas Informacijaapiekai kuriastrumpalaikes moketinassumas. Eil.

Trumpalaikesmoketinossumos

Suma (Lt)

I

Sukauptosatostoginiqs4naudos

139241,87

2.

Sukauptos valstybinio

Nr.

socialinio

draudimo

43137,12

imokq

s4naudos

I

I5 viso

182378.99

Tiekejamsmoketinossumos

26925.53

ry5iq paslaugos

)07 \)

kitos prekes

1240,36

komunalinespaslaugos

9196,50

kitos paslaugos

16281,15

PastabaNr. 12. Gauti iSankstiniaiapmokeiimai- 299085,11lt. (i5ankstiniaiapmokejimaiuZ bilietus) PastabaNr. 13.DarbouZmokesdio ir socialiniodraudimosanaudos Eil.

S4naudos

Suma(Lt)

Nr.

1

Darbo uZmokesdio

2559t69,59


4.

Socialinio draudimos4naudosnuo darbouZmokesdio

791030,53

6.

Autoriniq s4naudos

159828.04

7.

Socialinio draudimos4naudosnuo autoriniq

28705,41

IS VISO:

3538733,57

Pastaba Nr. 14. Komunaliniq paslaugtl ir ry5iq s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio komunaliniq paslaugqir ry5iq s4naudassudaro :

Eil.

S4naudos

Suma(Lt)

Nr. 1

Sildymo

233108,92

2.

Elektrosenergijos

151692,8r

3.

Vandentiekioir kanalizaciios

14164,72

4.

RySiqpaslaugq

t5949,80

5.

Kitq komunaliniq paslaugq

5573,69

IS VISO:

421089,94

PastabaNr.15.RemiantisLR Finasqministroisakymu2013 m. gruodZio19d.Nr. IK405 ,,Del vie5ojosektoriausapskaitosir finansinesatskaitomybes l2-ojo standartopatvirtinimo pakeitimo"isigaliojo 2013-12-29,( VZ 2013.12.28Nr.136-6926;Teisesaktq registras:2013-12-31 N r . 2 0 1 3-0 0 1 5 4 ). 2013metq nekilnojamokultlros vertybiq esminiopagerinimodarbqsavikainanura5oma remontoir eksploatavimoiSiaidas pagalfinansavimoSaltinius: 1 - Europoss4jungos i paprastojo finansavimo Saltinis. - 671162,38;b) D 423IIU K 4231102 - 6711,62,3 a)D 4231102K1210121 c ) D 8 7 0 8 0 0K17 0 1 3 0 0 1 - 6 7 1 1 6 2 , 3d8) D , 3 1 0 0 0 0K1 8 7 0 8 0 0_1 6 7 1 1 6 2 , e) D 7 0 1 3 0 0K1 3 1 0 0 0 0-i 671162,38 lt. 2 - ValstybesbiudZetofinansavimoSaltinis: - 968880,9211. a )D 4 2 4 1 1 0 2 K 1 2 1 0 1 21968880,921t.;b;D 4241101 K 4241102 - 968880,9l t.2 c ) D 8 7 0 8 0 0K1 7 0 1 4 0 0-1968880,92\t. d) D 310001 K 8708001 e) D 7 0 1 4 0 0K1 3 1 0 0 0 0-1968880.92 lt.


Pastaba Nr. 16. Kitq paslaugqs4naudos.Ataskaitinio laikotarpio kitq paslaugqs4naudas sudaro :

Eil.

S4naudos

Suma (Lt)

Nr. I

Kompiuteriq aptarnavimo

16525,35

2.

PatalpqprieZiuross4naudos

t8661,15

3.

Latga

99630,07

4.

Reklama

90283,78

5.

Reprezentaciness4naudos

t0600,12

6

Kitq paslaugqs4naudos

196022,18

Nuomos s4naudos

16712,25

rSvrso:

448435.50

PastabaNr. 17. Kitos pagrindinesveikloss4naudos-39263,56Lt. Pastaba Nr.18. Apskaitos politikos keitimas: Remiantis LR Finasq ministro isakymu 2013 m. gruodZio 19d. Nr. IK-405 ,,Del vie5ojo sektoriausapskaitosir finansines atskaitomybes I2-ojo standarlo patvirtinimo pakeitimo"isigaliojo 2013-12-29.( VZ 2013.12.28 Nr.136-6926; Teisesaktq registras:2013-72-3I Nr.2013-00154). Nekilnojamo kultriros vertybiq esminio pagerinimo darbq savikaina nura5omapagal finansavimoSaltinius:1) ValstybesbiudZetofinansavimoSaltinis: - 42780408,51 a)D 9210001K 1210121- 42780408,51 lt.; b) D 4241102K7014001 lt. 2) Prw atrzavimofondo leSos: a)D 9210001K 1210121-3074000,0011. b) D 4241102K 7014001- 3074000,0011.

PRIDEDAMA. 1) Nematerialausturto balansinesvertespasikeitimasper ataskaitinflaikotarpi,lpriedas. 2) Ilgalaikio materialiojo turto balansines vedds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi, lpriedas. 3) Atsargq vertdspasikeitimasper ataskaitinilaikotarpi, I priedas. 4) Informacija apie iSankstiniusapmokejimus,6 priedas. 5) Finansavimosumospagal Saltinf,tikslingpaskirti ir jq pokydiai per ataskaitinilaikotarpi, 4 priedas.


6) Finansavimosumqlikudiai,5 priedas. 7) Informacijaapiekai kuriastrumpalaikesmoketinassumas,12priedas. 8) Informacijaapiepinigusir pinigq ekvivalentus,8 priedas. 9) Kitos pajamos,2 priedas. 4 priedas. veiklospajamosir s4naudos, 10)Finansines ir investicines segmentaipriedas. 1I ) Informacijapagalveiklossegmentus,

Generalinisdirektorrus

Vyriausiojibuhaltere

Egidijus Stancikas

nManinaBirgioliene


Nacionalinis Kauno drams teatras, 290754450,Laisvâ‚Źs al.7l, Kauno m,, Kauno m. sav, 2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metq FINANSINIV ATASKAITV

RINKINYS

(Visos sumoslitais, jei nenurodytakitaip)

ID: D/L:

Patvirtinta 39313 2014-04-08 15:06:38

FINANSINTSBUKLESATASKAITA PAGAL 2013M, GRUODZIO31 D. DUOMENIS Nr. (data)

valiuta ir tikslurnqs: Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Pmkutind ataskaitinio laikotarpio diena

litais Paskutind pra0jNio ataskaitinio laikotarpio diena

L

tl,367.016,26

ILGALAIKIS TURTAS Nemterialusis tudas llsalaikis materialusistufias

tr

P03,P30 P04,P30

29;191,68

tt.337-224,58

60.929.598.64 24.097,36 60.905.501,28

Ilsalaikis fnansinis turtas Kitas ilPalaikis turtas BIOLOGINIS TURTAS

t.6u.0rr.r9

TRUMPALAIKIS TURTAS P08.P30

Atstrgos I.l

t.2 II

tI

Atstrsos, iSskyrusilgalaiki materialuii ir biologini tunq, skin4 parduoti llqalaikis materialusisir biologinis turtas,skirtas parduoti Ilanlstiniai aDmokeiimi )er vieneriusmtus sautinossumos

m.1

Cautinos trumoalaikesfinansindssumos

fit.2

Gautini mokestiai ir socialinesimokos Gautinos finansavimosumos

III,3 TII.4 II.5 II.6

Pl0

GautinossumosuI turto naudojim4,prduotas prekes,tun4, paslaugas Sukauptosgautinossumos

1.076.42s.08 t94.057,71 194.057,71

153,30 858.354,53

1.710,87 50t.774,96

244.r08.9'l 6t4.245,56

210.640,38 291.r34.58

Kitos gautinossumos lrumpalaikâ‚Źs investicijos )inieai ir oinieu ekvivalentai

Pll

,S VISO TURTO: FINANSAVIMO

SUMOS

lI valstybesbiudzeto Il savivaldvbesbiudzeto II

242.497,40 242.497.40

I5 Europos Saiungos,uZsieniovalstybiq ir tamtautiniuorganizaciitl Il kitu Saltiniu

Pt2

523.005,96 r2.99t.027,45 I 1,451.520.36 6.840.796.09 16.'tO0.47

3.64t.281,72 952.742,O8

378.881,54

62.006.023,72 58.367,408.r0 53.58 1.736,39 46.535,09 4.0t2.623.06 726.5t3,56 (tgsioyskitamepuslapyje)


Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450,Laisv6s al.7l, Kauno m., Kauno m, sav. 2013 M. GRUODZIO 3l D. pasibaiguiq metq FINANSINIU ATASKAITV RINKINYS (Visos sumoslitais, jei nenurodytakitaip)

FINANSINf S BUKLTS ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODZIO 3r D. DUOMENIS (tqsinys)

Moketinossumosi biudzelu\ir fondus

(vie3ojo sektoriaussubjekto vadovasuba jo lgaliotasadministracijosvadovas)

(vardasir pavrde)

(vardasir pavrde)


Naciomlinis Kauno dramos teatras, 290754450,Laisves al. 71, Kauno m,, Kauno m. sav. 2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibsigusiq metq FINANSINIV ATASKAITU F-INKINYS (Visos sumos litais, jei nenurodlta kitaip)

ID DIT-

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLATDV TAISYM0

ITAKA FTNANSINES I}OKLES ATASKAIToS

STRATPSNIAMS

Apskaitos politikos keitimo ir ktaidq taisymo itaka Paskutine praejusio ataskaifinio laikotarpio diena

EgiclijusSkncikas (viesojosekoriaus subjeko vadovasoba jo jgaliotasadministracijos vadovas)

(buhalteis)) ,.1;.;lrinirtrli{Yl$W?thFuhalteris

(vardas ir pavarde)

Patvininta 39313 Z0l4-04-08 l5:06:38


Nacionalinis Kaunodramosteatras,290754450, Laisvdsal, 71,Kaunom.,Kaunom. sav, 20r3M. GRUODZIO31 D. pasibaigusiq metqFINANSINIVATASKAITVRINKINyS (Visossumoslitais,jei nenurodyta kitaip)

ID: DIL:

Patvirtinta 39313 2014-04-08 l5;06:38

VEIKLOSREZULTATUATASKAITA PAGAL2013M. GRUODZIO 3TD. DUOMENIS Nr-(data)

Puteikimo valiuta ir tikslutrus:

litais

IR SOCIALINIO DRAUDIMO

PERVESTINOS I BruDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU APSKAITOS KLAIDU

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYB

direktorius Generalinis

Egidijus$tanoll<as (vie3ojosektoriaussubjektovadovasarbajo igaliotasadministracijosvadovas)

(vyrlau.grasll b$r{$1{Qyffig) )

(vardas ir pavardd)

M

(vardasir pavudd)


NaclonalinbKauno drams teatras, 290754450,Laisvesat. 71, Kauno m,, Kruno m. sav. 2013M. GRUODZIO3I D. psibfliguiq mtq FINANSINIV ATASKAITV RINK:NYS (Visos sumoslitais, jei oeouodlta kitaip)

ID: DL: APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KI,AIDV TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATU ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Apskallospolitikos keitimo ir kllidq blsymo itaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIV APSKAITOS KLAIDU TAISYMO

(vards

ir pavard€)

eZ.4-2"/LA.'c4{/w*d^

p*dg "

Patvirtinb 39313 2014-04-08 l5:06:38


NacionalinisKaunodBmosteatras'290754450'LaisaesalTl,Kaunom.,Kaunom.gY. FINANSINIIJ ATASKAITV 2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metq (Visos sumos litais, iei nenurod)ta kitaip)

RINKINYS

ID: Dt1,:

GRYNOJOTURTOPOKYEIUATASKAITA PAGAL2OIJM. GRUODZIO3I D. DUOMENIS Nr-Pateikimo raliuta ir tikslumas Tenka kontrcliuojanii4jam

iliili

subiektui

kito ui"soio t.kloriau5 subjekto ltatta

X pai,ymeti atdkaitos laukai nepildomi

(vardas ir Pavarde)

{vards

l;rninallirgiolieni

ir Davarde)

Patvifrinta 39313 201+0+08l5:06:38


NacionalinisKauno dramos teatras, 290754450,Laisvts al. 71, Kauno m, Kauno n sav. 2013M. GRUODZIO 31 D, pasibaigusiqmetq FINANSIMV .mASKAITV RINKINYS (Visossumoslitais,jei nenurodyakiaip)

ID: DII: PIE

PaMrtinta 39313 2014-(X-0815:06:38

Grynads turtos Tikrosiosvertesrezervoreik3mingipasikeitimai: Pagalregistrqccnto vidutiniq rinkos verdiqvertidmq pastatounikalusNr.199l-0007-2048 Kiq rezervqsudarymopriezastys:

v'1rrausro1i buhaltere .laninaBirgiolieni

I


Nacionalinis Kamo dramos teatras, 290754450,Laisv{s al. 71, Kauno m., Kauno m. say, 2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metq FINANSIMV ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais, jei nenurodytakitaip)

PatvLtinta ID: 3 9 3 1 3 DIL: 2014-04-08 15:06:38 PINIGVSRAUTUATASKAITA PAGAL2013M. GITUODZIO31 D. DUOMENIS Nr. -

ir tikslumas:

VALIUTOSKURSVPASIKEITIMOITAKA PINIGVIR PINIIGV DKVIVALENTULIKUEIUI

Generalinis direktorius (vardasir pavrdd)

M I'rrirraIlir{i+lieni

(vudas ir pavard6)


,f Nacionalinis Kauno dramosteatrs, 290754450,Laisv6saL 71, Kauno n, Kauno m. sav. 2013M. CRUODZIO 3l D. psibaigusiq metqFINANSINIII ATASKAITV RINKINYS (Visossumoslitais.jei nenurcdlakikip)

IDI DILi

Pawirtinh 393t3 2014-04-08 15:06:38

PINIGU SRAUTU ATASKAITA PAGAL 2013M. cRUoDZIo3t D. DUOMENTS Nr

Puteikimo valiutu ir ilkslurcs:

PAGRINDINES

VEIKLOS

PINIGU SRAUTAI

UZ suteiktas paslausas ii biudietr

Iitais


Laisvdsal. 71, Kauno m., Kamo m. sav. NacionalinisKauno dramosteatras, 2907521450, 2013M. GRUODZIO 31 D. pasibaigsiq metq FINANSINIU ATASKAITV RINKINYS (Visossumoslitais,iei nenurodytakitaip)

PINIGV SRAUTV ATASKAITA PAGAL 2013M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS (tESiNYS)

VEIKLOS PINIGU SRAUT

Grqiintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam tunui isigyti

VALIUTOS KURSUPASIKEITIMO ITAKA PINIGV IR PINIGV EKVIVALENTU LIK

ir oinigu eklivalenbi

ataskaitinio

vadovas) (vieiojo sektoriaussubieklovadovasarbaio igaliotasadministraciios

(\'ildas ir pavdde)

(va-das ir pavadd)

l ' , : , i : , , r l ' . i ; ' l r ; . J i l q:


I Nacionalinis Kauno dmmos teatras, 29075,1450,Laisva al. 71, Kauno m., Kauno m. sav 2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusirtmetq FINANSINIV ATASKAITU RINKINYS (Visos sumos litais, jei nenuodlta kitaip)

Informacija pagal segmâ&#x201A;Źntus

P2

ATASKAITINIO

LAIKOTARPIO

INFORMACUA

PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Segmentai

Eil. Nr.

Finansiniq ataskaitq straipsniai

I )agnndindsveiklos sanaudos Darbo uzmokesEio ir socialinio draudimo

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 t.8

ir amorti

Komunaliniuomlaus ir ry5iu Komandiruodiq

Transporto Kvalifikaciioskeiimo Paprastoio remonto ir eksploalavimo

NUVenelrmo lr nursytu sumq JUnauootq u parouotu atsilgq savlKana

l.l0

Srcialiniu

l.l I

t.t2

Nuomos Finusavimo

l.l3

Kitq paslaugrl

t.t4

Kitos Apskaitos politikos keitimo ir esminiq apskaitos klaidq taisvmoitaka rndlnes velklos prnigu srautai

I

1 . 1I.

3.1.2 3.1.3 3.t.4 3.1.5 3.1.6 l.'1 1.8 1.9 1.10 1 . 1I

r.12

ISmokos Darbo uZmokesdio ir srcialinio draudimo Komunalinigpaslaugqir rviiq Komandiruodiu

Kvalilikaciios kilimo ) remonto

ir eksDloatavimo

Atsuzu isieiiimo SocialiniuiSmoku Nuomos Kitq pastaugqisigijimo Sumokitos oaliikuos Kitos ilmokos

Bendros valstybd paslaugos

Gynyba

VieSoji tvarka ir visuomenCsapsuga

Ekonomika

4

5

6

Aplinkos apmuga

Bristas ir komunalinis trkis

Sveikatosapsauga


)

Nacionalinis Kauno drams tatras,

29075,1450'Laisvis aI.71' Kauno m.' Kauno m. sav.

2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusig metq FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS (Visos smos litais, jei nenuodlta kitaip)

ID: D/1.: P2

PatYirtinta 3933 1 2014-04-08 l5:06:38

pagal segmentu

Informacija

Segmentai Eil. Nr.

Finansiniq ataskaitq straipsniai

2

I

)agrindinis veiklos s4naudos

1.4 I.5 1.6

Drbo uZmokesiioir socialiniodraudimo Nusideveiimoir amonizaciios Komunaliniupaslausuir rySiu Komandiruodiu Transporto Kvalifikaciios kelimo

l;l

PaDrastoio remonto ir eksoloatavimo

I .',I

1.8 1.9 l.l0

1_11

I.t2 1.13

t.t4 2 3 3.1 3.1.1

3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1;7

Nuveneiimo ir nuraitu sumu Sunaudotu ir ouduoruatsrru savikana SocialiniqiSmokq Nuomos Finosavimo Kitu Daslaugu Kitos \pskaitos politikos keitimo ir esminiqapskaitosklaidq aisymoltaka indsveiklos pinisu srautai ISmokos Dubo uZmokesdioir socialiniodraudimo Komunaliniupaslausuir rySiu Komandiruodiq TrmsDorto Kvalifikaciios kâ&#x201A;Źlimo PaDr6toio

remonto ir eksDloatavimo

Atsugq isigijimo

3.r.8

Socialiniq iSmokq

3.1.9 3 . 1l.0 3 . 1 . I1

Nuomos Kitu Ddlaucuisiciiimo SumoketosDallkanos Kitos iSmokos

3.t.t2

Poilsis, kulttrra ir religija 10

K viso Svietimas 1l

-8.025.032.91 -3.538.731.57 | .267.951,36 421.O89,94 - t 7 . 4t 3 , 0 0 45.841,51 I . l 83,40 1.645.732.17 4 4 0 . I 18 . 0 8

t79.3'71.66 5n . 2 3 419.823,43 -39.261,56

-5.073.333.68 -3.192.620.80 -502.600.00 I 1.000.00 -46.600.00

Socialin6 apsauga I

-8.025.032.91 -3.538.733,57 | .267.95r,36 4Zt.lta9,94 t'7.413.OO 45.841,5r 1.183,40

|.64s.132.11 4 4 0 . 11 8 . 0 8 179.371.66 - t t . 5 t| , 2 3

4t9.823,43 -39.263,56

-5.073.333.68 -3.392.620.80 .)UI,OUU,UU

I 1.000.00 -46.600.00

l. I 81.40 - 5 . 6 8 9 .11 -209.t 16.48

-5.689,1I -209.I 16,48

-16.712,25 - 8 ?i . 9 8 2 , 1 9

-t6.1t2,25 -821.982,39

45.829.25

-65.1!29.25


Nacionalinis Kauno dramos t€tras,

290754450, Laisv€s al. 71, Kauno m., Kauno m. sav.

2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigNirt metq FINANSINIU

ATASKAITIJ

RINKINYS

(Visos sumos litais, iei nenuodyta kitaip)

PRAEJUSIOATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACUA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Segmentai Eil. Nr.

Finansiniq ataskaitq stmipsniai

2 )arindines veiklos sanaudos Dubo uZmokesdioir smialinio draudimo Nusideveiimo ir mortizaciios

t.2 t.3 t.4 t.5

KOmUnilnru Y

l-o

.8

9 t.10 2 3 2 3

z 3 I

5

D6EUSU lr rySlU

TrilsDorto Kvalifikrciios ke[mo Paprastoioremonto ir eksploatavimo ir nurasvtu sumu Sunaudonrir Dtrduotu atsarsu savikarna Socialiniu i5mokrt Nuomos Finansavimo Kiru oaslausu Kitos Apskaitos politikos keitimo ir esminiq apskaitosklaidq Pasrindinesveiklos oinisu srautai ISmokos Darbo uZmokesdioir socialinio draudimo Komunaliniu pmlaueu ir-ryiiu Komandiruoiiu TransDorto Kvalifikaciios kelimo

.6 1

8 9

l0 11

Atsueu isieiiimo Socialiniq i5moku Nuomos Kitu paslauo isisiiimo Sumok€tospaliikmos Kitos iSmokos

Bendros valstyb€s paslaugos

Gynyba

3

4

Vieioji tvarka ir visuomens apsauga

Ekonomika

Aplinkos apsauga

Btrstas ir komunalinis trkis

SYeikatos apsauga

6

7

I

I


\/ J

)

NacionalinisKaunodramm teatras, 29075t1450, Laisve al. 71, Kaunom., Kaunon saL 2013M. GRUODZIO31 D. pasibaigusiqmetqFINANSINIV ATASKAITV RINKINYS (Visossumoslitais,.jeinenuodytakitaip)

ID: D/t-:

Patvirtinta 39313 2014{zl-08l5:06:38

Segmentai Eil. Nn

Finaminiq ataskaitq straipsniai

Poilsis, kultiim ir religija

to I l.l

t.2 1.3

'1,.4 1.6

i.8 1.9 0

ramndrnes verKlossanauoos Dubo uZmokesdioir socialinio draudimo Nusideveiimo ir amonizacii Komunaliniu paslausu h ry5iu Komildinoeiu Trmsporto Kvalifrkaciios kelimo rapratoto remonlorr eksDloanvrmo Nuvertdiimo ir nurasytu sumu Sunaudotu ir Dtrduotu

atsila

savikalna

15viso Svietimas

Socialind apsauga

L2

4.78t.576.28 -3.t23.t91,65

-706.56 l, l5 469.517.07 -6.904.50 -31.564,48

-701.80

l3 4.78r.s76.28 -3.123.197.65 - 7 0 6 . 5 6t , I 469.517.07

-6.904.50 1.564.48

-701,80

t04.177,58 109.4tt2.98

-1o4.t77.58 -r09.482,98

-212.096.7 t1.372.32

-2t2.096.75 -t'1.3"12.32

Smialinitt iSmoku Nuomos

2 l 4

2 3 .4 5 .6 8

t0 t1

tz

Kitu pmlaueu Kitos Apskaitos politikos keitimo ir esminiq apskaitosklaidq taisvmo itaka srindines veiklos oinisu srautai I5mokos Dilbo uZmokesdioir socialinio draudimo Komunaliniu paslausu ir ryiiu Komandiruodiu

Transporto Kvalifikaciios kelimo Paorutoio remontoir eksDloatavimo Atsilsu rsisiiimo SmialinirriXmoku Nuomos Kitu oulaueu isieiiimo Sumokdtos paltkanos Kitos iSmokos

4.360.901.71 -1.028.000.00 -386.800.00 4.600.00 -33.000,00

4.360.901,71 -3.0:8.000.00 - 1 R 6R 0 00 0

'4.600.00 I ( X X {) X )

-701,80 -219.302.63

2t9.302.63

-659.821.48

-659.82 1,48

-28.675.80

-28.675.80


4 l

l

I n

NacionalinisKauno dramos teatras, 29075M50,LaisvdsaI.71, Kauno m., Kauno m. sav, 2013M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiqmetq FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS (Visossumoslitais, iei nenurodytakitaip)

P3

Nematerialusisturtas NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTTS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Kitas nematerialusis turtas Eil. Nr.

t

I

2.2 3 3.1 3.2 J.J

4

5

7

Straipsniai

Pl6tros darbai

Programin6 iranga ir jos licencijos

2

3

4

lsigijimo ar pasigaminimosavikainaataskaitinio laikotamionradiioie lsieiiimaiperataskaitinilaikotarpi Pirkto turto isigijimo savikaina Neatlvsintinaisautoturto isisiiimo savikaina Parduoto,perduotoir nuraSytoturto sumaper ataskaitini

86.314,00

Parduoto

86.314,00

X

8

suma* Neatlygintinaigautoturto sukauptaamortizacUos

X

9

Apskaidiuotaamortizacijaper ataskaitinilaikotarpi parduoto,perduotoir nuralyo turto Sukaupta rmortizaciiossuma

X

l0 1 0 I.

10.2 10.3 1l t2 l3

Parduoto

Perduoto NuraSyto (+i-) Pergrupavimai Sukauptosamortizaciiossumoskiti pokvdiai Sukauptaamortizacijos"suma ataskaitiniolaikotarpio pabaisoie(7+8+9-I 0+/-I 1+/-I 2) NuvertejimosumaataskaitiniolaikotarpiopradZioje

t5

Neatlyginlinai gauto turto sukauptanuvertejimo suma*

t6

Apskaidiuotanuvertejimosumaper ataskaitinilaikotarpi

t7

Panaikintanuvertdiimosumaoer ataskaitinilaikotami parduoto,perduotoir nura5ytoturto Sukaupta ruverteiimosuma Parduoto Perduoto Nuralyto

18 1 8I. 18.2 18.3 l9

5

laikotami

Perduoto Nuraiyto (+/-) Pergrupavimai savikainos kiti pokydiai Isieiiimoar pasisaminimo fsigijimo ar pasigaminimosavikainaataskaitinio laikotamiooabaisoie( | +2-3+l -4+I -5\ Sukauptaamortizacijossumaataskaitiniolaikotarpio oradZioie

?ergrupavimai (+/-)

-64.841,64

13.405,68

X X X X

X X X

Patentai ir kitos Iicencijos(i5skyrus nurodytus 4 stulpelyje)

-78.247,32


NacionalinisKauno dramos teatras, 290754450,Laisv6sa|.71.,Kauno m., Kauno m. sav. 2013M. GRUODZIO 3l D. pasibaigusiqmetq FINANSD.UiI ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais, iei nenurodytakitaip)

P3

Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Eil. Nr.

v

I

20 21 22 ZJ

Straipsniai

Pldtros darbai

Programind iranga ir jos licencijos

2

3

4

!{uverteiimosumoskiti pokvdiai $uvertejimo sumaataskaitinio laikotarpio pabaigoje ' | 4+l 5+ 16-17-18+I -19+l -20\ lematerialiojoturto likutine verteataskaitinio aikotarpiopabaieoie(6-I 3-21) $ematerialiojoturto likutine verte ataskaitinio aikotamiopradZioie(l-7 -14)

X paZymetiataskaitoslaukai nepildomi. * Kito subjektosukauptaturto nusidevejimoarbanuvertejimosumaiki perdavimo.

Patentai ir kitos licencijos (iIskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 5

8.066,68 21.472,36


NacionalinisKauno dramos teatras, 290754450,Laisvdsal.71, Kauno m., Kauno m. sav, 2013M. GRUODZIO 3l D. pasibaigusiqmetq FINANSINIV ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais, 'ieinenurodytakitaip)

P3

Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir iSankstiniai anmok6iimai

Kitas nematerialusisturtas

Eit. Nr.

Straipsniai

)

I I

2 2.1 2.2 J

Literatiiros. mokslo ir meno ktiriniai

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai

6

7

E

fsigijimo ar pasigaminimosavikainaataskaitinio laikotamio

4.500,00

nrediioie

20.000,00 20.000,00

lsieiiimaiperataskaitinilaikotami Pirkto turto isieiiimo savikaina Neatlvsintinaisautoturto isisiiimo savikaina perduotoir nurasytoturto sumaper ataskaitinl Parduoto, aikotami

3.1 ).L

].3

Parduoto Perduoto Nuralyto (+/J Persrupavimai lsisiiimo ar pasisaminimosavikainoskiti pokydiai lsigijimo ar pasigaminimosavikainaataskaitinio laikotamiopabaisoie(l +2-3+l-4+l -5') Sukauptaamortizacijossumaataskaitiniolaikotarpio nradZioie

X

Aoskaidiuota amortizaciia Der ataskaitinr laikotami

X

t4 15

Neatlygintinaigautoturto sukauptanuvertejimosumax

l6

Apskaidiuotanuvertejimosumaper ataskaitinilaikotarpi

T7

Panaikintanuverteiimosumaper ataskaitinilaikotami Sukauptaparduoto,perduotoir nurasytoturto nuverteiimosuma Parduoto Perduoto

l0.l

t0.2 10.3 ll

t2 t3

l8 l8.l

r8.2 r8.3 l9

X

Neatlygintinaigautoturto sukauptaamortizacijossuma* Sukauptaparduoto,perduotoir nurasytoturto amortizaciiossuma Parduoto Perduoto Nuraiyto (+/-) Pergrupavimai Sukauotos amortizaciiossumoskiti ookvdiai Sukauptaamortizacijossumaataskaitiniolaikotarpio rabaisoie(7+8+9-10+I-l L+l-12) NuverteiimosumaataskaitiniolaikotarpiopradZioie

t0

24.500,00

Nuralyto

(+/-) Persrupavimai

- 1.875,00

X X

-900,00

x

X

X

X X X X X

X X X X X

X

-2;7',75,00

X


Nacionalinis Kaunodramosteatras,29M54450rLaisv0s aI.71,Kaunom.,Kaunom. sav. 2013M. GRUODZIO31 D. pasibaigusiq metqFnTANSINIi ATASKAITVRINKINYS (Visossumos litais,iei nenurodyta kitaip)

P3

Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir iSonkstiniai nnmokiiimai Eil. Nr.

v

I

z0 z1 22 23

v

Straipsniai

J

Nuverteiimosumoskiti pokydiai t{uvertejimosumaataskaitiniolaikotarpiopabaigoje ' | 4+ | 5+ | 6- l7 - | 8+| - 19+| -20\ \lematerialiojo turto likutine verte ataskaitinio aikotarpio oabaieoie (tr,-13-21) \ematerialiojo turto likutine verte ataskaitinio aikotarDiopradZioie( l-7- 14)

Literatiiros, mokslo ir meno ktiriniai

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai

6

7

E

2r.725,00 2.625,N


NacionalinisKauno dramos teatras, 29075M50,Laisvis aI.71, Kauno m., Kauno m. sav. 2013M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiqmetq FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS (Visossumoslitais,iei nenurodytakitaip) Patvirtinta ID: 39313 D/1,: 2014-04-0815:06:38 Nematerialusisturtas

P3

Nebaigti projektai ir iiankstiniai anmokiiimai Eil. Nr,

Straipsniai

7.

I

v I

z 2.1 2.2 3 3.1 3.2 ).J

5

7

lsigijimo ar pasigaminimosavikainaataskaitinio laikotamiopradZioie [sieiiimaiper ataskaitinilaikotarpi Pirkto turto isisiiimo savikaina Neatlygintinaigautoturto isieiiimo savikaina Parduoto,perduotoir nuralyto turto sumaper ataskaitini laikotarni Parduoto Perduoto NuraSyto (+/-) Persrupavimai kiti pokvdiai savikainos sieiiimoar pasisaminimo lsigijimo ar pasigaminimosavikainaataskaitinio laikotamiooabaisoie( 7+2-3+l -4+| -5\ Sukaupta amortizacijossumaataskaitiniolaikotarpio rradZioi e

ISankstiniai apmok6jimai 9

X

o

perataskaitinilaikotarpi amortizaciia Apskaidiuota Sukauptaparduoto,perduotoir nurasytoturto amortizaciiossuma

X

10.3 t1 L2 IJ

Perduoto Nuraiyto (+/-) Pergrupavimai Sukauptosamortizaciiossumoskiti pokydiai Sukauptaamortizacijospumaataskaitiniolaikotarpio oabaisoie (7+8+9-10+l -l | +/ -12)

t4

Nuverteiimo suma ataskaitinio laikotarpio pradZioie

15

Neatlygintinaigautoturto sukauptanuvertejimosumax

16

Apskaidiuotanuvertejimosumaper ataskaitinilaikotarp!

1a

Panaikintanuverteiimosumaper ataskaitinilaikotarpi Sukauptaparduoto,perduotoir nurasytoturto nuverteiimosuma Parduoto

l8 1 8I. 18.2 18.3 19

Perduoto

Nuraiyto Persrupavimai(+/-)

11

110.814,00

X

Parduoto

L0

20.000,00 20.000.00

Neatlygintinaigautoturto sukauptaamortizacijossumax

10.1 10.2

I5 viso

90.814,00

8

10

PrestiZas

-66.7t6,64

r4.305,68

X X X X

X X

x

-81.022.32


NacionalinisKauno dramos teatras, 290754450,Laisvdsal.71, Kauno m., Kauno m. sav. 2013M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiqmetq FINANSINIV ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais, iei nenurodytakitaip)

ID: DII-:

P3

Patvirtinta 39313 2014-04-08 15:06:38

Nematerialusisturtas

Nebaigti projektai ir iSankstiniai anmokOiimai EiI. Nr.

"1,

20 21 22 23

Straipsniai

ISankstiniai apmokOjimai

7.

9

Nuvertdiimosumoskiti pokvdiai Nuvertejimosumaataskaitiniolaikotarpiopabaigoje ( | 4+l 5+ 16- 17-18+| -19+I -20\ Nematerialiojoturto likutine verte ataskaitinio laikotamiooabaisoie( 6-13-21\ Nematerialiojoturto likutine verteataskaitinio laikotarpiopradLioie(l-7 -14)

PrestiZas

I5 viso

10

n

29.791,68 24.097.36

t@


Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450,Laisv€sa|.71, Kauno m., Kauno m. sav, 2013 M. GRUODZIO 3t D. pasibaigusiqmetrl FINANSIMU ATASKAITV RINKINYS (Visos sumoslitais,jei nenurodyakitaip)

Patvirtinta ID: 39313 15:06:38 DIL: 2014-04-08 Ataskaitinis laikotarpis

Praejesataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis

Pra€jgsataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojoturto, kurio naudingotarnavimolaikasneribotas,balansineverte:

veikloje, Nematerialiojoturto, kuris yra visi5kaiamortizuotas, taCiauvis dar naudojamas savikainq sudaro: isigijimoar pasigaminimo

74.2t3.90

46.094,90

Ataskaitinis laikotarpis

Pra€jgs ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis

Pra0jgsataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis

Prsejgsataskaitinis laikotarpis

Nematedaliojoturto, kurio kontrolgriboja sutartysar teisesaktai,likutine verteyra:

Nematerialiojoturto, uZstatytokaip jsipareigojimqivykdymogarantija,likutin€ verteyra:

veiklojenematerialiojoturto likuting vertqsudaro: Nebenaudojamo Naujonematerialiojoturto, isigyto perduoti,balansineveftepagalturto grupes: Balansin€vert0 Eil. Nr.

Nematerialiojo turto grupes

Ataskaitinis laikotarpis

Pra0jgsataskaitinis laikotarpis 4

I

2 J A

5 6

Pletros darbai Procramineiransair ios licenciios Patentaiir kitos licenciios(iSskrrusnurodytus2 punlte) LiteratUros.moksloir menok0riniai Nebaistioroiektai Kitas nematerialusis turtas I5 viso Ataskaitinis laikotarpis

Praejgs ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis

Praejgs atrskaitinis laikotarpis

Perataskaitinilaikotarpipatikejimoteiseperduotokitiemssubjektamsturto likudne verte atidavimomomentubuvo:

Nematerialiojoturto tyrimq iSlaidqsum4,pripazint4ataskaitiniolaikotarpios4naudomis, sudaro:


NacionalinisKauno dramos teatras, 2907S4450,Laisvds a|.71, Kauno m., Kauno m. sav. 2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaisusiu metq FINANSIIViV IUSXATTV (Visos sumoslitais, jei nenurodytakitaip)

RINKINYS

Pagalfinansinesnuomos(lizingo) sutartisisigytoturto,kurio finansinesnuomos(lizingo) sutartieslaikotarpisnerapasibaiggs,likutine verte: Likutin0 vert0

Eit. Nr. I

2

5 6

Nematerialiojo turto grupes 2 Proeramineiransair ios licenciios Patentaiir kitos licenciios(iIskyrus nurodytus2 punlte) Literatiiros.moklo ir menokiiriniai Nebaigti proiektai Kitas nematerialusis turtas I5 viso

'/.,ttausioji buhallere i:rnirraBirgioliend

Ataskaitinis laikotarpis 3

Pra0jgs ataskaitinis laikotarpis 4


II

I Noclonallnls Ksuno dramos teatms, 290754450,Lal$va5al.7l, Ksuno m., Kauno m. $av. 2013 M. GRUODZIO 3l D. pasibaigusiqmerq nNANSINIV (Vi$s sumoslitais, iei nenurod'la kitaip)

P4

ATASKAITU RTNKINYS

llgalaikls materialusi$ aurtas ILCALATKIO MATERIALIOJO

TURTO BALANSTNES VDRTES PASIKEI'T'IMAS PDR ATASKATTINI LAIKOTARPI

I'astatai Eit. Nr.

Straipsnisl

ikmE G)ryenamlejl

I

3

4

sigijimo ar pasigminimo savikainaataskaitinio iikoirnrio nndtioie md per atdhilint

Klri

lnfrsstruktlros ir kltl shtinial

5

6

Nekilnojamosios kulalros vcrtybas 7

26.r44.00

1.655.280.00

3.625.017.00

ldolffitr2.l+2.2\

Pirklo luno isisiiimo savikaina t.2

Ne4lygmlmil

gaulo tuno lstgntmo savkilna

'dduoto, pcrduoto ir nura;yo tuno sumaper rskaitini laikortrDi (3.1+3.2+3.3) .l

i.2

Perduoto

i.l

Nurd}1o

'avimai (+/-) no ar paslgaNilmo

o,24 savkinos

kti nokltiai

sigijimo d pasigamidimosavikainaataskaitinio tikolami^ n,haio^ie a| +t-?+Lr'+S\ ;ukauptanusidavejimosuma atdkaitinio laitotarpio

0

1.655.2E0.00

{eailyginlinaigauto tuno sukauptanusid€v€jimo

x

\pskaiaiuotanusidevejimosumaper aldkairini

x

iukauptaparduolo,perduoloir nuraaytoturto Lusid€veiimo suma(10.l+10.2+10.3)

26.144.00

-457.166.05

1.888.12

-21.508.08

|.742.E8

3.625.0t7,24

X

0.1

o.2

Perduoto Nurai)lo

(+l-') 2

x

;ukauptosnusidevcjimosumoskili pokyiiai iukauptanusidavajimosuma ataskaitiniolaikottrpio ,abaieoie(7+8+9-l0+/-I 1+12)

-3.63r.00

-478.67 4.t3

{uvenejinro sunu attrskaitinio Inikotunio pradrioje 5 6 7 E 8.t 8.2

E.3

leauygintinaigautotuno sukauptanuve(bjimo lpshiaiuota nuveflajimosurnaper arskairinl

-420.017.24

rdaikinla nuvenejimo suma per ataskailini laikottrp iuKauptaparouob, p€truolo rr nurdyto tu(o Luverteiimo suma1l 8 l+l 8 2+l I ?) Parduoto Nuraiyo :rppavimai (+/-)

x

t0 II

{uvenejrmo

sufta atdkafnio

laikotdpio

pat

:3

ilcoii ver(eataskailiniohikotdDio Dradiioie leatlygintidaigautotu(o iI kito subjektosukaupros ikosior v.rtd. n.kuis kosros venespls*eilho per alaskaili4 laikotarpl

t)

'trduoio, perduolo r nurdro luno ukosios venes nm^ (25.l +25.2+25 1\

"2

Parduoto t5.2

Perduoto

r5.3

Nualyto avimai (+/-)

t6 ,'7 i8 ,'9 i0

-420.Or7,24

I 4+l 5+1 6" | 7-l R+/-l S+2O)

'ilcosios

X

X

x

X

x

X

X

2.460.983.00

X

x

X

2.460.9E3,00

X x

X x

ve(6s kiti nolNtiai

X

X

:ilsoji vene alaskaitiniolaikotarpiopabaigoj€ )) +t1+l -t 4+l -27+l-) 6{1\ lgalffio materialioF turro likutine verte aldkaitinio aikotamiohahaisoie16-l i-21+2R) lgd&o mateflauojo tuno bhtin€ iit^rrtnio n'a/ti^iP / I -t-l rrtrr

x x

vena atshtinio

X paZymetiataskailoslaukainepildomi. t Kito subjektosukauplatuno nusidevejimoarbanuvertejimosumaiki perdavimo

x

0,00 t.176.605.E7

22.5t3.O0

3.205.000.00

L l9E.t 13,95

24.255,8E

6.086.000,00


Noclonallnls Kauno dramos teatras, 290754450,Lalsvk al. 71, Kauno m., Kauno m. sav. 2013 M. GRUODZIO 3l D. pasiboigsiq metq FINANSINIV ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais, iei nenurcdfakitaip)

P4

llgalaikis roterialusl$ turtas

Klbs

llgalaikls

materialuis

Dil. Nr.

Slraipsniai

2 sigijimo d pasigminimo savikaina ataskaitinD ritotrmin nrrdtini. ai Deratdkaitio lail<ormr (2.1+2.2) Pirklo tu(o

2

t.l 2

isipiiimo

Maslnoslr iretrginlal

Tmn6porlo priemon6s

Kilnojsmosios kultnros vertybts

E

I

l0

478.84t,20

2'76.7't6,O0

29E.586,10

iranga

Ki6os vertybAs

tt

l2

| .217.504,48

4.450.00

savikaina

Neatlvqinthai qaulo lurto tsiqiiimo savikaina tilduolo. perduolo ir nura!,to tuno suma per (3.1+3.2+3.3) Ltdkaitini laikotmi

J.WO,UU

Parduoto Perduoto Nura.!flo >ermDavimai

(+/-)

8.212.06

1.456.91| .28

mo il pasigafunimo

savkainos

kli

pokyaid

sigijimo il pasigminimo savikainaataskaitinio aikot@io Dabaieoie( l+2-3+/-4+5) ;ukaupta nusidevejifio suma atdkaitinio laikotarpio

1.935.812,48

276.176,00

298.586,10

r .233.226,54

-t35.474,06

-249.336,63

-59.170,95

169.439,35

-137.580,65

-27.439,31

-35.219,18

t34.689,22

-94.190,13

"304.t28,51

,,leadygntinai gauto $no sukaupta nusidev€jimo \pskaiaiuotanusidevejimosumaper atAkaitini

t0 0.1

Pdduotc Perduotc

0.3

Nurdlo termeavimai

I

(+f)

auplos nusldevetfro

sumos ht

X

pokyeral

3

iukauptanusidevejimosuma atNkai(iniolaikotarpio )abaiEoie(7+8f9-10+/-l l+12)

4

Nuvenejino suma ataskaitiniohikotupio pradrioje

5

X

iukaupta Parduoto, perduoto ir nurajyto tufto Nsid€veiimo suma(10.1+10.2+10.3)

o.2

.273.054,11

.276.776,00

X

Neailygintinaigauto turto sukauptanuvenejimo Apskai6iuotanuvedejimosumaper atskaitini

1

Pmaikinta nuve(ejimo suma per at$kaitini laikoEp

8

iukauptapdduoto, Perduotoir nuralyto tu(o n,veddiimd.nharl I I +1R 2+la 3\

8.1

E.2 8.3 9 :0 :I

x X x

Peduotc

Perduoto Nuralyto )ermoavimai (+/-)

X

\,luverteiimo sumos kiti nokviiai \uverrejlmo suma arNKalilmo | 4+l 5+l 6-l?-l 8+Ll g+?O\

rilKorilplo

paoalgoJ€

x

:2

"3

:l

leatlygintinai gauto tufto iS kito subjekto sukauptos ikosios vertesDokuis :ilaosios venes psileitimo per ataskaitinl laikolarpl ttrduoto, perduoto ir nuraJyto tufto tikrosios vertos t'n^ ()S 1+)S )+)5 1\

X

x

x

X

X

x x

15.t

Pdduoto

x

t5.2

Perduoto

x

15.3

Nurdylo

x

x

x

X

x

x

x

X

ermDavimai (+/-F t7

t8 tg

r0

.kosios

vengs h!

x

Dokfia

likoji vene aBkaitinio lailohpio pabaigoje 22+23+ / -24 +I -25+ / -26 +21 \ lgalaikio materialioF turto likutina ve(C ataskaitinio aikotmio Dabaieoie(6-13-21+28) lgalaikio malerialioi) turto likutin€ vefte atAkaiti rildt,hin nr'd;idie (l -7-t 4+??)

t.662.757,7',7

t43.367 ,r4

X 0,00

27.439,31

turtas

Baldai lr biuro

204.195,9'1

929.O9t,97

239.4t5,15

1.048.065.t3


Nacionalinls Kauno dramos teatras, 290754450,Laisvs al. 71, Kauno m., Kauno m. sav. 2013 M. GRUODZIO 3l D. pasib0iguiq mctq FINANSINIV ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais, iei nenurodltakitaip)

P4

Ilgalaikis matedalusis tudas

Kitas ilgalaikts maaâ&#x201A;Źrialusisturhs Dil. Nr.

Straipsniai

MaSinosir ircnginiai

2 sigijimo ar pasigaminimosavikainaalaskaitinrc

!.1 2

Transporto pdemonds

I

478.841,20

276.'t76,O0

Kilnoj!mosios kultlros vertyb6s

Baldai ir biuro iranga

Kilos vertybs

lo

tl

t2

298.586,r0

|.217.504,48

rqilhd per atshrint ldor@t (2.1+2.2) Pirko tuno isisiiimo savikaina Neatlyg,nlnal

gauto turlo lsrflnmo

/.4)U,W 4.450.00 3.000.00

savkarna

>dduoto,perduotoir nurallo tufro sumaper faskailini lai]otilDi {3.1+3.2+3.3) LI

2 3

Parduoto

Perduoto Nurdflo

ermDavimai (+/J

E.272.06

t .456.91r .28

no il pasrgxmnlmo

sxvkalnos

hh pokyeral

sigijimo e pasigaminimosavikainaataskaitinro ;ukauptanusidavejimosuma ataskaitiniolaikottrpio

1.935.8 t2,4E t35.414,06

216.116.O0

-249.336,63

298.586,) 0 -59.l't0.95

.226,54 | .233 r69.439,35

X

134.689,22

x

!eatygintind gauto tu(o sukauptanusidevejimo \pskaiaiuotanusidevejimosumaper atskaitinl

t0

137.5E0,65

-21.439,31

35.2t9,18

iukaulta ltrduoto. perduoloir nuraJytotuno rusideveiimo suma(10.1+10.2+10.3)

X x X X

0.1

0.2

Perduoto

U,J I

Nura.!'to 'erFuDavimai

2

iukauDtos nusidevaiimo

3

iukauptanusidevajimosumaat6kaitiDio laikotarpio rahairob/?+R+q-ltull l+lr\

4

Nuvedcjino $umaalaskaitiniolnikoldpio pradzioje

5

x X

(+/-) sumos kitr Dokvdiai

.213.054.71

.216.7't6.00

-94.390, I3

.304.12E,5?

X X

\eatlygintinaigauto turto sukauptanuvenejimo Apskaiaiuotanuvendjimosumaper atNkaitinl

x

7

Panaikinta nuve(â&#x201A;Źjimo suma per atakaitini laikotup

x

8

jukauptaparduoto,perduotorr nurdyto turlo nrvertiiimosuma(l R I +l R 2+l R 3\

6

8.1 8.2 8.3 IU :l

Parduoto

x x

Nura:{o

X

x

ersruDavimai(+/-) ,,luverteiimosumoskiti ookltiai \uverteJrmo

suma almkarxmo I d+l 5+l 6-1 ?-l R+Lj g+2O)

X

ldkotarpio

pabaigoje

:2

l-fuoii

3

,leatlygintinai gauto turto iS kito subjekto sukauptos ikosios vertesDokuis

verte ala\kiltrnlo

'kosios

,4

t5 :J_l

,.5.2 t5.3

ve(as ps*eitimo

per atashitinl

t9 t0

laikotarpl

(+/-)a

likosios vertes kili pokyiiai -ilcoji

t8

tradTlote

'trduoto, perduotor nurdtlo tu(o tikosios verGs Dn^(25.1+25 2+25 ?\ Parduoto Perduoto Nuras{o erEuoavimai

1

lakolilD)o

vene alilksilinio lailotarpio ), +X + l -t 4 +/ -1 \ + l -t 6 +)1 \

pabngoje

lgalaikio materialioJo turto likudne ve(e ataskaitinio

rikot^rnio

nrrd;ioie

a l-?-14+22)

X

x

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

x

X

X

X

Y

X

x

X

x

X

X

| .662.151,17

0.00

343.367 ,r4

27.439.3'l

204.195,97 I 5.t5 2,19.4

929.O9t.97 1.048.065.13


Ndclonallnls Kauno dramo! teatras, 290754450,Laisvosal. 71, Kouno m.' Kauno m. sav. 2013 M, GRUODZIO 31 D. pasibuigsiq metq FINANSINIV ATASKAnJ (Visossumoslitais, iei nenurodytakitaip)

RINKINYS

Patvirlinla

ID: DlL.

393l3 2014-04-08 l5:06:3E

Ilgalaikis matedalusls tuttas

Atras ngalatK$ materialusis

Straipsniai

EII. Nr.

t3

I sigijimo e pasigaminimosavikainaataskaitinro aiLntrmi^

nradiiniF

ipiiimai Derartrkaitini laikolmr (2.1+2.2) PrrKo lufro lsrglllno

1.2

turta6

Kitas tlgalaikis materialusis lurta6

sav*ma

Neatlveintinaisauto turto tsisiiimo savikaina tdduoo, perduotoir nuraJlo turto sumaper traskairinilaikotami {3-I +3-2+3.3)

4.627.560,12 I15.831.E9 49.461.43

Ncbaigas6tatyba

Iiankrtinlai apmokdjimai

l4

IS viso

l6

4a.845.t40.21

-L058.37

l 61.0E1.90E, 2.066.871.32 1.97?.510,E6 E9.366.46

1.923.593.41

E6.J66,46

-579.3?9,56

.47.494.45t,57

-48.07.1.E3r.13

-579.379.56

-47.494.451,51

-48.073.831,t 3

Parduotc

3.2

Perduotc

3

Nura.Ito 'erflpavimai .lqtmo

.809.018.55

(+f)

x.2 0.3 I

2

l3

0,00

5.993.053,60 1.547.058,03

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidivojimo

0.1

0,00

ar DasE

Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinD laikotmio babaisoie( I +2-3+l -4+5\ iukaupta nusid6vejimo suma atskaitinio laikottrpio

0

.3.274.282.13 I 1.05E.37

X

X

X

X

I 5.074.954.31

-2.6t9.533.t9

\pskaiaiuotanusid6vejimosumaper atmkaitini

-E99.218,66

x

-t.257.458.O4

;ukauptaparduoto.perduotoir nuraiyto tunc rusidev6iimo suna (10.1+10.2+10.3)

5'19.319,56

x

519.319.56

x

Peduoro Perduoto NuralUo ersruDavimai(+/-)

579.J79,56

auplos nusidavailmo

sumos klr pokyalar

;ukauptanusidâ&#x201A;ŹvejimosumaatNkaitiniolaikotarpio (7+8+9'10+/-1 )abaisoG 1+12)

1.866.957,r3

iluvenejimosumaataskaitiniolaikotarpiopradzioje

t't.856,61

X

X X X

X

X

519.319.56

.3.291.61t.67

X

-t1.856.61

,Ieadygintinai gauto lurto sukaupta nuvertCjimo l)

l6

\pskaiaiuotanuvertEino suna per atGkaitini

t7

tanaikintanuve(ejimo sumaper atdkaitini laikotarp

t8

;ukauptaparduolo.perduoroir nuralylo ruflo ruverl6iimo suma(18.1+18.2+18.3)

l8.t 8.2

rE.3 Lg

l0 2I 22

25.1 15.7 15.3

"1 E l9 i0

-440.11E.08 17.856.67

17.856,6?

Parduoto Perduoto Nural{o tannrnqvimqi

lrl-\

tho sumoshri pokveid luvertqimo suma at$kaitinio laikotarpio pabaigoje 14+15+16-17-18+/-19+20) 'ikoii

vene araskairinio lailorilDio

-20.100,84

Y

'dduoto, perduotoir nuraiylo turto tilsosiosvettes um^ (25.I+25 .2+25.3\

x

likosios veneskiti ookriai likoji vene ataskaitinio laikotrpio pabaigoje L l -1 lL

I -1 < L | -1 A!11

X

X

X

X

x

x

X X

X X X

x

X

x

\

lgalaikio materialiojo turto likutine verte ahskailinio aikotmio Dabaisoie(6-I 3-2 l+28) lgalaikio materialiojo turto likutind verte ataskaitinio ilkotmio Dradtoie (1-7-14+22)

'.",, i tiitt:;ioli !..)i.inSllen: iir'llil:,

rill'ajr\ll'"''la-

2.460.983.00

2.460.983.00

x X

Parduoto Perduoto Nuraluo

1 1 !t1

.440.118.08 X

DradZiore

{eatlygintinai gauto tuno i5 kito subjekto sukauptos ililosios vertes Dokf,is 'iloosios vertcs paikeitimo per ataskaitini laikottrpl 25

-20.100,84

4.105.995,63

3.062.646,02

0,00 4A.845.t40.27

0.00 3l.058,37

| | .337.224.5E

31.05E.r7

60.905.501.28


NacionallnlsKauno dramos teatras, 290754450,Laisv0saL 71, Kauno m., Kauno nL sav. 20ti M. GRUODZIO 3l D. postbaisusiqmetq FINANSINI!-ltlSf.l,Iqr (Vims sumoslitais,iei nenurodytakitaip)

nnfnWS

ID; DlLt Turo pergrupavimoiSvienosturto grup€si kita (iSskyrusperkdlimqi5 nebaigtosstatybosir i5ankstiniqapmokejimqgrup€s)per ataskaitinilaikotarpiprietastys: Pergrupavimoeilut€4 atkeltai5 nebaigtosstatybos: 8 smlpelis:malinosir irenginiaisuma- 1456971,28ll1I stulpelisbaldaiir biuro iranga8272,06lt. 13stulpeliskitas ilgalaikisturtas1809038,55lt. Lsk.iSnebaigtosstatybos1484980,49lt.(iSrekonstukcijosl€sq) atsargosspektakliams- 58499,55lt. -265558,5 - 41265,83lt.,sodra - ln84,l9 lt., iSveiklosrezultatqataskaitos I lt.: adyginimai autoriniaiadyginimai- 82738,00lt., autoriniqadyginimqsodra- 13250,49lt.,autoriniaiadyginimaipagalversloliudijimus 115520.00 ft. [vykiai ir aplinkybes,dil kuriq buvopripalinti, panai]inti ar sumatintituto nuvert€jimonuostoliai:

ReiklmingqAB Turto bankuiperduotoatnrujinti valstybesturto likutinirl verciqpasikeitimqpriefustys:

Vyriausio1i L't uhaItere " l a n i n aB i r g i o l i e n d

Patvininia 39313 2014-04-08 l5:06:38


Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450,Laisvesal.7l, Kauno m., Kauno m. sav. 2013 M. GRUODI,IOStO. pasibaigusiqmetq FINANSINIIJ ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais, iei nenurodytakitaip)

ID: DIL:.

Patvirtinta 39313 2014{+08l5:06:38

Ataskaidnis laikotarpis Materialiojo turto, kuris yra visi5kai nudevetas,tadiau vis dar naudojamasveikloje, isigijimo ar pasigaminimosavikaina:

t.071.237,45

Pratjgs ataskaitinis lalkotarpls

t.222.t29,23

Ataskaltlnis lalkotarpis

Pra6Jgsataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis

Pra6J6 ataskaitinis lalkotarpis

Ataskaitinis laikotarais

Pra6Jgsataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis

Pratjgs ataskattinis laikotarpis

Ataskaitlnls laikotarpis

Pradjqs ataskaltlnis laikotarpis

Ataskaitlnls laikotarpis

PraCJgsataskaitinis laikotarpls

Materialiojo turto, kurio kontrolg riboja sutartysar teisesaktai likutine verte yra:

Materialiojoturto, uZstatytokaip isipareigojimqirykdymo garantija,likudne verte)ra:

Nebenaudojamoveikloje materialiojo turto likuting vertg sudaro:

Materialiojotuto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje,likuting vertgsudaro:

Dalis Zemesir pastatqiprasdnejeveikloje yra nenaudojamiir laikomi vien tik pajamomsi5 nuomos gauti. Tokio tudo likutinQ vertg sudaro:

Sutardiq,pasira5yq del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje, bendroji verte paskutingataskaitiniolaikotarpiodien4:

V,,'rIaLtsio1i LtLihaItere .lanina llirriioli,:ni

(M


Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450,LaisvdsaI.71, Kauno m., Kauno m. sav, 2013 M. GRUODZ;IO yn. pasibaigusiqmetq FINANSINII/ ATASKAITV RINKINYS (Visos sumoslitais, iei nenurodltakitaip)

AB Turto bankui perduotoatnaujintivalstybesturto grupesir likutinesvertes: Likutin6 vert6 Eil. Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto grupds

Pradjgs ataskaitinis laikotarpis

2

4

Gwenamieii nastatai V:

4 Meiinnc

ir

6

TrmsDorto nriemones

7 8 9 l0

Kilnoiamosioskulturos vertvbes

t2

Ii viso

Ralrlai

ir hirrrn

ircnoe

Kitos vertvbes

Kitas ilsalaikis materialusisturtas Nebaistastatvba

AB Turto bankui perduotoparduotivalstybesturto likutinesvertespagalturto grupes: Likutind vert6 Materialiojo turto grupes

Eil. Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praijgs ataskaitinis Iaikotarpis A

3 4

)

6 7 R

s l0

I3

Ttme Gwenamieii nastatai Kiti Dastatai

InfrastruktDros ir kiti statiniai NekilnoiamosioskultUrosvertvbes Ma5inosir irensiniai Transoorto nriemonâ&#x201A;Źs Kilnoiamosioskult0ros vertvbes Baldai i Kitos

vertvhds

I{irr.

ilaAlaiLi.

Ii viso

l

Zz-.z.tzt'z't'tzt'-


Nacionalinis Kauno drmos tâ&#x201A;ŹtraE

29075,1450,Laisvc al. 71, Kauno m, Kauo

n sv.

2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiqmetq FINANSINIV ATASKATTU RINKINYS (Visos sumos litais, jei nenmdyta kitaip)

Patvirtinta

ID: DU-:

Visq per atukaitini laikotarpi pripaZinq pmaikinq u sumazintqilgalaikio marerialiojo h[ro nuvertejimo nuostoliq infomacija:

Eit. NL

Materialiojo turto grups

Turto atsiperkamoji vert6 buvo nustat'.ta remiantis jo gryn4ia rqliavimo vertey' naudojimo verte 1

Kit6 ilgalaikismaterialusisturtas Li viso

Naudojimo

Grynosios roliavimo vert6 nstatjmo biidas

veng

4 verte

x

X paZlmeti ataskairos laukai nepildomi.

VyrIausioji b .-t haItere .faninaBir$iolienir

Pripaiinq nuvertGjimo nuostoliq suma

Biidro, taikytro

--_---5

Ataskaitinis laikotarpis

Pmaikintq ar sumazintu nuvertojino nuostoliq suma

Pmâ&#x201A;Źjfs attrkaitinis laikotarpis

5

Kitas grynosios realizavimo veftes nustatymob[ds

Tuno rcmonto (rekonstJ:ayimo)

x

x

illaidq

bidas

393t3 2014-04-08 l5:06:38

Ataskaititris laikotarpis

Praajes ataskaitinis laikotarpis

I

9

-,140.1 18,08

-17.856,67

17.856,67

-440-tt* or

-17 -f,'56.61

17,456-67


a

I II NacionalinisKauno dramosteatras, 290754450, Laisvdsal,71, Kauno m., Kauno m. sav. 2013M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusir;metr;FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS (Visossumoslitais,iei nenurodyta kitaip)

P8

Atsargos ATSARGV VERTIS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

Eil. Nr.

I 2

2.1

2.2 3.1 3.2 J.J

3.4 A

5 6 7

Straipsniai*

Strategin6sir nelieiiamosios atsargos

2

3

Atsarsu isisiiimo verteataskaitiniolaikotarpioDradZioic fsigytaatsargqper ataskaitinilaikotarpiQ.l+22) fsigyto turto isigiiimo savikarna Nemokamai gautq atsargqisigijimo savikaina Atsargq sumaZejimasper ataskaitinilaikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4\ Parduota Perleista (paskirstyta) Sunaudotaveikloie Kiti nurairrynai Pergrupavimai(+/-) Atsargqisigiiimo verteskiti pokydiai Atsargq isigijimo verte ataskaitiniolaikotatpio pabaigoje (1+2-3+l-4+5)

9

Atsargq nuvertejimas ataskaitiniolaikotarpio pradZioje Nemokamai arbauL simbolini atlyg! gautq atsargqsukaupto nuverteiimo suma (iki perdavimo) Atsargq nuvertejimasper ataskaitinilaikotarp!

10

Atsargq nuvertejimo atk[rimo per ataskaitinilaikotarpi suma

8

l1

11.1 11.2 11.2 11.3 l2 l3 l4 IJ

4 194.057,71 295.649,14 284.844,72 10.804,42 -199.356,83

-199.356,83

-50.r98,98 240.151,04

Per ataskaitini laikotarpi parduotq, perleistrl (paskirstytq), sunaudotqir nurasytrl atsargqnuvertejimas ( 11 . 1 + l1 . 2 + 11 . 3 + l1 . 4 ) Parduota Perleista(paskirstyta) Sunaudotaveikloie Kiti nura5r,rmai Nuvertejimo pergrupavimai (+/-) Atsargq nuvertelimo kiti pokydiai Atsargq nuvertejimas ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje (7+8-9-I 0- I 1+/-12+13) Atsargq balansineverte ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje

rc-r4)

Atsargq balansineverte ataskaitiniolaikotarpio pradZioje (1-7\ * Reik5mingossumosturi buti detalizuojamosaiSkinamojoraStotekste.

16

MedZiagos, Zaliavos ir iikinis inventorius

240.151.04 t94.057.71


Laisv6sa|.71.,Kauno m., Kauno m, sav. NacionalinisKauno dramosteatras, 290754450, 2013M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiqmetq FINANSINIV ATASKAITU RINKINYS (Visossumoslitais,iei nenurodyta kitaip)

P8

Atsargos

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Eil. Nr.

Straipsniaix Nebaigta gaminti produkcija

)

I

\-,

Atsarsu isieiiimo verte ataskaitiniolaikotarpiopradZioie fsigytaatsargrjper ataskaitinilaikotami Q.l+2.2)

L

2.1 2.2 J

3.1 J.L

3.3 5.4

4

5 6

8

l0 t1 11.1 11.2 11.2 11.3 t2

t3 T4 l)

16

fsigyto turto lsigijimo savikarna Nemokamai gautq atsargqisigijimo savikaina Atsargq sumaZejimasper ataskaitinilaikotarpi G.l+3.2+3.3+3.4\ Parduota Perleista(paskirstyta) Sunaudotaveikloie Kiti nura5vmai Pergrupavimai(t/-) {tsareu isisiiimo vertes kiti pokvdiai Atsargq isigijimo verte ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje (1+2-3+l-4+5) laikotarpiopradZioie Atsarsunuver(eiimas ataskaitinio Nemokamai arbauL simbolini atlygi gautq atsargqsukaupto nuverteiimo suma (iki perdavimo) Atsareu nuverteiimasper ataskaitinilaikotaroi Atsargq nuvertejimo atkiirimo per ataskaitinilaikotarpi suma Per ataskaitini laikotarpi parduotq, perleisttl (paskirstytq), sunaudotrlir nurasyq atsargqnuvertejimas (11.1+11.2+11.3+1 1.4) Parduota Perleista(pashirstyta) Sunaudotaveikloie Kiti nuraSymai Nuverteiimo pergrupavimai (+/-) A,tsargrtnuverteiimo kiti pokydiai Atsargq nuvertejimas ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+| -12+13) Atsargq balansineverte ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje (6-14\ Atsargq balansineverte ataskaitiniolaikotarpio pradZioje r 1- 7 \

5

Nebaigtos vykdyti sutartys 6


I

NacionalinisKauno dramosteatras, 290754450'Laisvt'saI.71, Kauno m', Kauno m. sav. 2013M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiqmetq FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS (Visossumoslitais,iei nenurodyta kitaip)

P8

Atsargos

Pagamintaprodukcija ir atsargos, skirtos parduoti Eil. Nr.

Straipsniai* Pagaminta produkcija

, I

Atsareu isieiiimo verte ataskaitinio laikotamio pradZioie

z

[sigytaatsargqper ataskaitinilaikotarpiQ.l+2.2)

2.1 2.2

lsigyto turto isigijimo savikaina Nemokamai gautq atsargqisigijimo savikaina {tsargq sumaZejimasper ataskaitini laikotarpi 13.l+3.2+3.3+3.4\ Parduota Perleista(paskirstyta) Sunaudotaveikloie Kiti nura5vmai Pergrupavimai(+/-) Atsarsu isisiiimo vertes kiti pokvdiai Atsargq isigijimo verte ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje (l+2-3+/-4+5) AtsargunuverteiimasataskaitiniolaikotarpiopradZioje

3.1 3.2 J.J

3.4 4

5 6 7

9

Nemokamai arba uZ simbolini atlygi gautq atsargqsukaupto nuverteiimo suma (iki perdavimo) Atsargrlnuvertelimasper ataskaitinilaikotarpi

t0

Atsargq nuvertejimo atkiirimo per ataskaitinilaikotarpi suma

8

ll

11.1

tt.2 tt.2 I 1.3 12 l3 IA l+

t5 l6

Atsargos,skirtos parduoti 8

-8.659,93 -8.659,93

r 1.006,29 2.346,36

Per ataskaitini laikotarpi parduotq, perleisttl (paskirstytq), sunaudotqir nurasytq atsargqnuvertejimas ( l 1 . 1 + 1 . 2 + l1 . 3 + 1 . 4 ) Parduota Perleista(paskirstyta) Sunaudotaveikloie Kiti nura5vrnai Nuverteiimo persrupavimai (+/-) Atsargu nuverteiimo kiti pokydiai Atsargq nuvertejimas ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-1 1+f12+13) Atsargq balansineverte ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje (6-14) Atsargq balansineverte ataskaitiniolaikotarpio pradZioje /1-7\

2.346,36


Laisv4saI.7L, Kauno m., Kauno m, sav, NacionalinisKauno dramosteatras, 290754450, 2013M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiqmetq FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS (Visossumoslitais,iei nenurodyta kitaip)

ID: Dll,: P8

Atsargos

Eil. Nr.

Straipsniai*

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

2

9

I I

2.2 3 J.l

Atsargq isigijimo verte ataskaitiniolaikotarpio pradZioje sigyta atsargqper ataskaitinilaikotarp! (2.1+2.2) Isisvto(urto isieiiimosavikarna Nemokamaisautu atsarsuisieiiimo savikaina Atsargq sumaZejimasper ataskaitinilaikotarpj (3.1+3.2+3.3+3.4)

10

Atsargq nuvertejimo atkurimo per ataskaitinilaikotarpj suma

A

5 6 7

8

ll

11.1

n.2 11.2 I 1.3 l2 13

l5 t6

10 t94.057,71

295.649.r4 284.844,72 t0.804,42

-8.659,93

Parduota Perleista(paskirstvta)

o

3.4

I5 viso

-208.016,76

Sunaudotaveikloie Kiti nura5)rynai Pergrupavimai(+/-) Atsarsu isisiiimo verteskiti pokydiai Atsargq isigijimo verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) Atsargq nuvertejimas ataskaitiniolaikotarpio pradZioje \emokamai arbauL simbolini atlygi gautq atsargqsukaupto ruverteiimo suma (iki perdavimo) A.tsarsunuverteiimasper ataskaitinilaikotarpi

J.J

t4

Patvirtinta 39313 2014-04-08 15:06:38

199.356,83 -39.192,69 242.497.40

Per ataskaitin!laikotarpi parduottl, perleistq (paskirst)'tq), sunaudoq ir nurasytq atsargqnuvertejimas ( 1 1 . 1 + 1 1 . 2 +1l. 3 + 11 . 4 ) Parduota Perleista(paskirstyta) Sunaudotaveikloie Kiti nura5rrynai Nuverteiimo pergrupavimai (+/-) Atsarsu nuverteiimo kiti ookvdiai Atsargq nuvertejimas ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13\ Atsargq balansineverte ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje (6-14) Atsargq balansineverte ataskaitiniolaikotarpio pradZioje Q-7\

I'M

242.497,40 t94.057,71


NacionalinisKauno dramos teatras, 290754450,Laisvts al. 71, Kauno rL. Kauno m. sav, 2013M. GRUODZIO31 D. pNsibaigusiq metqFINANSINIV A:TASKAITVRINKINYS (Visossumoslitais,iei nenurodytakitaip)

ID: DlLt Reiklmingqsumq,pateiktq,,Atstrgrtvertespasikeitimops ataskaitinilaikotarpi"duomenqivedimoformoje,detalizavimas: Nemokamaigautqatsugq isigijimo savikainaeilutO2,2 Gautapuamai5: UAB ,,Katosstudija"sumoje- 6587,00lt., UAB ,,Atea"- 216,00lr. iSfizinirlasmenq-1460,12lt., iSkiq SaltiniU 254r,30k. Pagnrpavimaieilute4, stulpelis4. l)sumatâ&#x201A;Źjimasa) ilkelta i atsargas skiftasparduotisuma- 865993 lt. 2)iskeltai ilgalaikiturtq4 eilutel4 stulpelisuma- 39192,69lt. Parduota:eilute3.I 8 solpelis suma- 8659,93lt.- prognrnâ&#x201A;Źliq.

',,t iausiojibuhaltere ,rina Bir{ioliend

rM

Patvfutinta 39313 2014-04-08l5:06:38


NacionalinisKauno dramos teatras. 290754450.Laisvdsal,71. Kauno m,. Kauno m. sav, 2013 M, GRUODZ,IOStO, pasibaigusiqmetq FINANSINI! ATASKAITV RINKINYS (Visos sumoslitais,jei nenurodyakitaip)

ID: ntr. P9

Patvirtinta 393t3 2014-04-08 15:06:38

l3ankstiniai apmok0jimai INFORMACUA APIE ISANKSTINIUS APMOKT,JIMUS

Eir. Nr,

Straipsniai

I

I l.l

r.2

Sankstiniqapmokelimqisigijimo savikaina ISanIGtiniaiapmokejimai tiekâ&#x201A;Źjams ISankstiniaiapmokejimaivie5ojosektoriaussubjektamspavedimamsvykdyti

l.-t

ISankstiniaimokesdiumokeiimd

t.4 1.5

I5anl<stiniai mokejimai EuroposS4jungai I5ankstiniaiapmokejimai darbuotojams

1.6

Kiti iSankstiniaiapmokejimai

t.7

Ateinandiqlaikotarpiqs4naudosne vie5oiosektoriaussubiektrlpavedimamsvykdyti

1.8

2 3

Kitos ateinantiqlaikotarpiqsqnaudos lSankstiniqapmokejimqnuvertejimasataskaitiniolaikotarpiopabaigoje t5ankstiniqapmokejimqbalansineverte(1-2)

Paskutin6ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutin0praCjusio ataskaitinio laikotarpio diena

3

4 I53,30

1 . 71 0 , 8 7

67.81

546,63

85,49

|.t64,24

I 53.30

t.710,87


Nacionalinis Kamo drmc

tatrs,

290754450,Laisvâ&#x201A;Źsa|.71, Kauno m., Kauno nL sav.

2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigmiq retq FINANSINIIJ ATASKAITV RINKINYS (Visossumoslitais,jei nenurodyta kitaip) Patvirtinta ID: 39313 D/L: 2014-04-08l5:06:38 Gautinos sumo6

INT'ORMACUA APIE PER YIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS Paskutind pradjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Pmkutind ataskaitinio laikotarpio diena Straipsniai

Eil. Nr.

I5 viso

2

I )er vienerius metus gautinq sumq

isigijimo savikaina, ii viso

1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.2 1.2.1 t.2.2 I.3 1.3.1

r.3.2 1.3.3

r.3.4 1.3.5 1.4

1.5 1.5.1 t.5.2 1.6

3

Gautinos fi nansavimo sumos Gautini mokesdiai ir socialines imokos Gautini mokesdiai Gautinos socialinds imokos Gautinos sumos uZ tuno naudoiima. oaduotas orekes. turta- Daslausas GautinossumosuZ tuto naudoiima Gautinos sumos uZ oarduotas prekes Gautinos sumos uZ suteiktas paslausas Gautinos sumos uZ parduota ilsalaiki turta Kitos Gautinos sumos uZ konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos SuKauptosgautlnos sumos 15biudZeto Kitos Kitos sautinos sumos ler vienerius metus gautinq sumq nuvertejimas ataskaitinio laikotarpio rabaieoie )er vienerius metus sautinu sumu balmsine verte (l-2)

Vt,riausroji DLinaitere llinina Bitf;ioli,:n0

Tarp jq ii vieiojo sektoriaus subjektq

Tarp jq i5 kontroliuojamq ir asocijuotqjrl ne vieSojo sektoriaus subjektq

I5 viso

4

5

6

858.354,53

616.745,56

244.108.97 20.760.50 10.561.31 212.787.t6

2.500.00

6t4.245,56 614.245.56

614.245,56 614.245.56

2.500.00

Tarp jq ii vieiojo sektoriaus subjektq

8 576.446,66

309.994,84

285.312.08 95.353.83 t?.433.87 r77.524.38

18.860.26

291.134,58 29t.134.58

18.860,26

291.134,58 29t.134.58

:74.671,70 858.354,53

6t6.745,56

Tarp jq i5 kontroliuojamq ir mmijuotqiq ne vieSojo sektoriaus subjektq

50t.774,96

309.994,84


NacionalinisKauno drams teatrs, 29fi5r1450,Laisvs al. 7L, Kauo m., Kauno m. sav. 2013M. CRUODZIO 31 D. pasibaigusirs metq FINANSINIV ATASI',AITV RINKINYS (Visossumoslitais, iei nenurodytakitaip)

ID; DlLl Pll

Patviltinta 39313 2014-04-08 l5:06:38

Pinigai ir pinigl ekvivalentai INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGU EKVIVALENTUS

Eit, Nr.

I l.l

Straipsniai

I5 viso

Pinigai kasoje

t.4

rlnrsar tSaldvtosesaska(ose

6

Plnigu tSaldytose saskaitose nuvertdiims

Pinigai kasoje

Pinigaikelyje Pinigailsaldytoses4skaitose iSaldvtose

Pinieuekvivalentai ,inigai ir pinigq ekvivalentai iS kitq ialtinirl 3. l+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3,7)

Pinigaibankusaskaitose

.2

523.005,96

378.881,54

5| 9.850,87 3.155.09

175.808.20 3.O73,34

523.00s,96

37E.EE1.54

Pinigaikelyje n

i ilqldvtn

Pinisu iSaldytose saskaitose nuverteiimas

r.6 5

BiudZetoasignavimi

Pinizuekvivalentai 'inisaiiI savivafdlbds biudzeto(2.l+2.212.3+2.4-2.5+2.61 Pinisaibankus6kaitose

3

6

IS viso

i kelvie

.2

t.5

BiudZcto asignavimai

Paskutinepradjusioataskaitinio laikotarpio diena

)inigaiiI valstybesbiudzeto(iskait@tEuroposSqjungosfinansing )ilama)(1.l+1.2+1.3+1..1-1.5+1.6) PiniEaibmku saskaitose

t.2 1.3 1.5 1.6

Paskutindataskaitiniolaikotarpio diena

Indetai, kudq teminas neviriiia triiq manesiu Kiti pinizuekvivalentai IS viso pinigq ir pinisu ekyivalentu(1+2+3) I5 iu iStekliufondu le(os


Nacionalinis Kauo dramosteatrtr, 290754450,LaisvesaI. 71, Kamo m., Kauno uL s:lv. 2013M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiqmetq FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS (Visossumoslitais,jei nenurodl,ta kitaip)

Pl2

Finmgvimo

sumos

FINANSAVIMO SUMOSPAGAL SALTINI, TIKSLIN4 PASKIRTI IR JV POKYEIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI Per ataskaitini

Finansavimo sumq likutis ataskaitinio laikotarpio pradiioje

Finansavimo summ Eil. Nr.

I I 1.1

t.2

2 ti valstybesbiudzeto(iSskyrusvalstyb€sbiudieto dali laut4 i5 EuroposS4iungos,uisieniovalstybiqir arptautiniq organizacijq) Nepiniginim

turtui isiglti Kitoms iSlaidoms kompensuoti I5savivaldybas biudZcto (iSskyru savivaldybds biudZeto tsignavimq dali gautq i5 Europm S4imgos, uZsienio /alstybiq ir tarptautiniq organizacijq) Nepiniginim

2.2

turtui isiglti Kitoms iSlaidoms komDensuoti

Ii Europos Sqjungos, uisienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq (finansayimo ilmq dalis kuri gaunama i5 Europos S4iungos, neiskaitant finanmvimo sumq i5 valstyb€s ar savivaldybes biudietq ES projektams finansuoti) I

4 4.1 4.2 5

Finamayimo sumos (gautm), i5skyrm neatlygintinai gautq turta

Finansavim

4

-t

53.581.736,39

4.562.142,00

53.581.736.39

1.020.000.00 3.542.r42,OO

laikotarpi

lrergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

5

6

sumq

Perduota kitiem vieSojo sektoriam subjektam

7

Finamavimo sumq sumaZejim d€l turto pardavimo

Finansvim sumq sumaiCji|m d6ljq panaudojimo savo veiklai

8

9

0,00

-s1.303.082,30

I 5 9 . 941,t 5

47.920.854,45 -3382227,85

-159.9r4,r5

46.535,09

-29.834,62

46.535.09

-29.834,62

4.0r2.623,06

6s9.497,49

-1.030.838,83

Nepiniginim

4.012.623.06

620.233,93 39.263,s6

-991.575.27 -39.263,56

K kitu 5altiniu

726.513,s6 557.005,3 r 169.508,25 58.367.408.10

277.1\s,(n

tunui isigyti Kitoms i5laidoms komDensuoti Nepiniginim

tunui isigyi Kitoms iSlaidoms komDensuoti

I5 viso finamavimo

sumu

34.249,99 242.765,01 5.498.654,49

* Sioje skiltyje rodomas fnansavimo s

i.ry t ;a tts tc i i Dt.ih a !!e re

i;rninaRirili,rlirni

Aa-€"-a-af

0,00 t05.642,36 -t05.642,36 0,00

u4.393,6s l 14.393,65

1r4.393,6s

-165.180,13 -91.629.16 -73.550,97 -52.528.935,88


)

Nacionalinis Kauno drms

)

teatras, 290754450,L^isvesal. 71, Kamo rn, Kauno m. sav.

2013M. GRUODZIO 3l D. pasibaigusiqrretq FINANSINIV ATASKAnJ (Visossumoslitais,jei nenurodyakitaip)

RINKINYS

ID: DIL: Pl2

Patvirtinta 39313 20144448 L5:O6:38

Finansavimosumm

Per atmkaitini laikotarl

Finamavimo

sumc

Eil. Nr.

I

l0 li valstybs biudieto (isskTrus valstybes biudZeto dali ;autq i5 Euopos S4iungos, uisienio valstybiq ir :arptautiniq organizacijq)

l l

1.2

Nepiniginim turtui isjglti Kitoms i5laidoms kompensuoti I5 savivaldybâ&#x201A;Źs biudZeto (iiskyru savivaldybc biudieto asignavimq dali gaut4 i5 Europos S4imgos, ulsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq)

,

Nepiniginim

2.2

turtui isiglri Kitoms iSlaidomskompensuoti

I5 Europos Sqiungos, uisienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq (finansavimo sumq dalis kuri gaunama i5 Europos Sniungos, neiskailant finansavimo sumq i5 valstybâ&#x201A;Źs ar savivaldybes biudZetq ES projektam finansuoti)

J

3.1

Nepiniginim tunui isi.qyti Kitoms iSlaidomskompensuoti ti kitq 5altiniq

I

2

Finansavimo sumq sumaZdjim d6ljq perdavimo ne vie5ojo selitoriau subjektam

Nepiniginim turtui lsigyti Kitoms iSlaidomskomDensuoti K viso finmavimo

smg

Finansavim sumos gr4iintos

Finansavimo sumq (gautiDrl) pasikeiti|m

Kiti pokytiai

t3

Finmsavimo sumq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

14

6.840.796.09 6.840.796,09 0,00 16.700,47 t6.700,47

3.641.281,72

3.&1.281,72 0.00 952.742.08 119.662,15 233.079.93 11.451.s20.36


NacionalinisKauno dramos teatras, 2907544s0,Laisvdsar.71, Kauno m,, Kauno m, sav. 2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusigmetg FINANSIMV ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais,jei nenurodytakitaip)

ID: DIL:

Patvirtinta 39313 2014-04{815:06:38

FINANSAVIMO SUMV LIKUEIAI Ataskaitinio laikotarpio pradZioje Eil. Nr.

Finansavimosumos

2 IS valstybes biudZeto (i5skyrus valstybes biudZeto asignavimq dal! gaut4iS Europos Sqjungos, uZsienio valsrybiq ir rarptautiniq organizacijq)

2

I5 savivaldybes biudZeto (iSskyms savivaldybes biudZeto asignavimq dalj gautq i5 Europos S4jungos, uZsienio valstybiq ir tarptauriniq organizacijrl) I5 Europos S4iungos, uZsienio valstybiq ir tary)tautiniq organizacijr.l (finansavimo sumg dzrlis, kuri gaunama iS Europos S4jungos, nelskaitant [inmsavimo sumq i5 valstybes ar savivaldybes biudietr] ES Fojektams finansuoti)

4

Finaruayimo sumos (gautinos)

I5 viso

4

5=3+4

53.581.736,39

-------?-

5 3 . 5 81 . 7 3 6 , 3 9

46.535,09

4.012.623.06

4.0t2.623,06

726.513,56

',' t,a Lts!oiI iLt nalie ft;

Finansavimo sumos (gautinos)

46.s35,09

s8367.408.10

, : r i r aB i r { i t r l i e n c

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo sumos (gautos)

) I J,)6

s8.367.408,10

Finansavimo sumos (gautos)

I5 viso

7

8=6+7

6.840.796,09

t6.700.47

3.641.28t,72

9s2.742,08 t 1.4s1.520,36

6.840.796,09

16.700,47

3.641.281,72

952.742,08

tL.4st.520,36


Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450rLaisvesal.7l, Kauno m., Kauno m. sav. 2013 M. GRUODZ,IO yn. pasibaigusig metq FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais,.jeinenurodyakitaip)

ID: DIL: Pl7

Trumpalaikâ&#x201A;Źs mok6tinos sumos INFORMACUA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKiTINAS

SUMAS

Paskutine ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

I5 viso

Tarp jg vieSojo sektoriaus subjektams 4

I

Moketinossubsidijos,dotacijosir finansavimosumos Iiekeiamsmoketinossumos

3

SukauDtos mok6tinos sumos I

,.2

i.3 3.4 4

+.1 4a

3 5

Patvirtinta 39313 2014-04-0815:06:38

Sukauptosfi nansavimosanaudos Sukauptosatostoqiniusanaudos

Tarp jrl kontroliuojamiems ir asocijuotiesiemsne vieSojo sektoriaus subjektams

Paskutinâ&#x201A;Ź pradjusio ataskaitinio laikotarpio diena

I5 viso

Tarp jq vieSojo sektoriaus subjektams

Tarpjq kontroliuojamiems ir asocijuotiesiemsne vieSojo sektoriaus subjelrtams

6

7

8

26.925,53 182.378,99

43.137,t2

98.040.21 170.748.0't

40.386,15

r82.378,99

43.r37,12

170.748.07

40.386,15

Kitos sukauDtos sanaudos

Kitos sukauDtos moketinossumos jsipareigoiimai Kiti trumpalaikiai Moketini veiklosmokesdiai Gauti i5ankstiniaiapmokejimai Kitos mokdtinossumos Kai kuriq trumpalaikiqmoketinqsumqbalansineverte0+2+3+4)

vl t iatisrolibuhallere .ll:rina Rirgiolieni

299.085,1 r

182.879,07

2 9 9 . 0 8 5I I,

182.879,07

s08.389,63

43.137,12

451.667 ,35

40.386,15


NacionalinisKauno dramosteatras, 290754450, Laisv0sal, 71, Kauno m., Kauno m, sav. 2013M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiqmetq FINANSINIV ATASKAITU RINKINYS (Visossumoslitais, iei nenurodyta kitaip) Patvirtinta ID: 39313 DII-: 2014-04-08 15:06:38

ml

Kitos pagrindin6sveiklos pajamosir kitos pajamos PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.

Straipsniai

,, I

1.1 1)

1.3 1.4

1,5 1.6 |;7

AnskaiCiuotos naprindints veiklos kitos naiamos

Ataskaitinis laikotarpis

3

Pratjgs ataskaitinis laikotarpis 4

1.562-709-69

1.089.033.45

r.523.r30.79

t.o43.617.26 45.416,19

PaiamosiSrinkliavu Pa'iamos i5 administraciniu baudu Paiamos i5 dividendu Paiamos iS atsarsu oardavimo Iigalaikio materialioio, nematerialioio ir bioloeinio turto pardavimo pelnas Suteiktu naslarrsu naiamos**

Kitos Pervestinosi biudieta nasrindinds veiklos kilos neiamns Pasrindinds veiklos kitos naiamos

38.978,90 1.s62.709-69

* Reikbmingos sumos turi biiti detalizuojamos ai5kinamojo ra5to tekste. ** Nurodoma, kokios tai paslaugos,ir, jei suma reik5minga, ji detalizuojama ai5kinamojo ra5to tekste.

1.089.033.45


Nacionalinis Kauno dramos teatras, 290754450,Laisvds a|.71, Kauno m., Kauno m. sav. 2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metq FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais, jei nenurodytakitaip)

Patvirtinta ID: 39313 D/l-: 2014-04-0815:06:38 P21

Kitos pagrindinds veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOSIR SANAUDOS*

Eit. Nr.

I

2 .J A

.5

) 3 3.1 J.J J.J

3.4 3.5 3.6 4

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

Pradjqs ataskaitinis laikotarpis

2

3

4

Kitos veiklos Daiamos Paiamosi5 atsarsupardavimo Ilealaikiomaterialioio,nematerialioio ir bioloeinioturtopardavimopelnas Nuomos paiamos Suteiktu Daslausu. iSskwus nuoma. oaiamos*

160.080.87

123.6s1.s6

16.153,00

1 5l. 1 3 , 5 6

143.427,87 500,00

94.638,00

Kitos Pervestinos i biudZeta kitos veiklos paiamos Kitos yeiklos sanaudos Sunaudotuir parduotuatsarsusavikaina Nuostoliaii5 ilealaikioturto perleidimo Ilgalaikioturto nusideveiimoir amortizaciios sanaudos Paslaususanaudos Darbo uZmokesdioir socialiniodraudimo sanaudos Kitos veiklos sanaudos Kitos veiklos rezultatas

* Reik5mingossumosturi biiti detalizuojamosaiSkinamojoraito tekte. ** Nurodoma,kokios tai paslaugos,ir, jei sumareik5minga,ji detalizuojamaai5kinamojora5totekste.

L000,00 12.900,00 -610,35

-3.812,36

-6.207,36

3.812,36 -6.207.36 156.268.51

116.833,85


Nacionalinis Kauno dramos teatas, 290754450,Laisves aI.71, Kauno m., Kauno m. sav. 2013 M. GRUODLTO ltO, pasibaigusiqmetq FINANSINI! (Visos sumoslitais,.leinenurodytakitaip)

ATASKAITU RINKINYS

Patvirtinta ID: 39313 DIL: 201444-08 15:06:38 Pagrindinâ&#x201A;Źs veiklos s4naudos Darbo uZmokesiio ir socialinio draudimo sanaudos DarbouZmokesdioir socialiniodraudimosanaudassudaro: Darbo uimokesiio sqnaudos EiI. Nr.

Darbo santykiq riisis

, 2 1

Ataskaitinis laikotarpis 1

Etatu saraie nuodvti drbuotoiai Kiti dabuotojai, kurie teike pmlaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkaniias drbo santykiq esmg (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panasiro darbo sutartis)

-2_559.169-59

[5 viso

-2.7t8.997.63

-159.828,04

Pradjgs ataskaitinis laikotarpis

Socialinio draudimo s4naudos Ataskaitinis laikotarpis

A

Pra6jgs ataskaitinis laikotarpis

-2.401.94L93

Pra6jgs ataskaitinis laikotarpis ,t

6

-2.294.556.75 -107.425,18

Darbuotojq skaidius(vnt.) Ataskaitinis laikotarpis 11'l

7

-2&.705.41

-16.423,02

120

80

-819.735.94

-721.215.72

257

217


Nacionalinis Kauno dramos teatras. 290754450.Laisvds a|.71. Kauno m.. Kauno m. sav. 2013 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metq FINANSINIV ATASKAITU RINKINYS (Visos sumoslitais, iei nenurodytakitaip)

Patvirtinta ID: 39313 Dll-: 2014-04-08 15:06:38 Finansin6sir investicinds veiklos pajamos ir sqnaudos FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

Eit. Nr. I

l.l

t.2 1.3 1.4

1.5 1.6 2.1 2.2 )A

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

2

3

Finansinesir investicinesveiklos oaiamos Pelnasdel valiutos kurso oasikeitimo Bauduir delsoinisiuoaiamos Paliikanuoaiamos Dividendai Kitos finansinesir investicinesveiklos oaiamos* Pervestinosfinansinesir investicinesveiklos paiamos Finansinesir investicinesveiklos sanaudos Nuostolisdel valiutos kurso oasikeitimo Baudq ir delspinigiu sanaudos Paltikanusanaudos Kitos finansinesir investicinesveiklos sanaudos* jinansines ir investicines veiklos rezrrltatasI | -?\

Pradjgs ataskaitinis laikotarpis

4 73.38

246.99

73_38

246.99

-t5ll

-93.13 -3.418.02 I L'1'1

* ReikSmingossumosturi biiti detalizuojamosai5kinamojora5totekste.

r@

l5

'l'1

-6.356.78 -61,69

-6.295.09 -6 109 7S


Nacionalinis Kaunodramosteatras,290754450, Laisv0sa|.71,Kaunom.,Kaunom. sav. 2013M. GRUODZIO31D. pasibaigusig metqFINANSiTU ntnr*orTv (Visossumoslitais,jei nenurodyta kitaip)

RINKINYS

ID: D/t-:

m4

Patvirtinta 39313 2014-04-08 l5:06:38

Finansines rizikosvaldvmas INFORMACUA APIE ISIPAREIGOJIMUDALI (ISKAITANTFINANSINTSNUOMOS(LIZINGO) ISIPAREIGOJIMUS NACIONALINEIR UZSIENIOVALIUTOMIS

Eil. Nr,

[sipareigojimq dalis valiuta

Balansind vertd atrskaltinio laikotarpio pradZioje

Balansindvertd ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

)

3

4

I Nacionaline valiuta

451.667.35

508.389.63

451.667.35

50E3E9.63

lurals

IAV doleriais Gtomis vlso

buhaltere Vyrrausioii Birgiolieni .tranina

Profile for Arthur Bulota

Nacionalinis Kauno Dramos Teatras. Ataskaita  

Nacionalinis Kauno Dramos Teatras. Ataskaita  

Advertisement