Page 1

BACHELOR NA BACHELOR

schoolontwikkeling


Je wil veranderingsprocessen in je school of scholengemeenschap begeleiden met kennis van zaken? Kies dan voor de Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling.

Deze bachelor-na-bacheloropleiding omvat 60 studiepunten. Het modeltraject duurt drie jaar in avondonderwijs. De lessen vinden plaats op woensdagavond. De opleiding kan ook over meer jaren gespreid worden. Je kan deze opleiding uiteraard combineren met een job. Naast hoor- en werkcolleges omvat de opleiding praktijkopdrachten, literatuur, zelfstudie en échte praktijk op de werkvloer. De praktijk kan samenvallen met het uitoefenen van je eigen betaalde job in het onderwijs. Een “kritische vriend” neemt hierbij de rol van mentor op. Anne Rasschaert, zorgcoördinator, beleidsondersteuner en student Schoolontwikkeling, verwoordt het zo: Ik leerde in deze opleiding –– hoe belangrijk het is om als schoolontwikkelaar te luisteren naar de noden en behoeften van de collega’s, de directie, de ouders en de leerlingen; –– dat veranderen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; –– dat het als schoolontwikkelaar belangrijk is om een context te creëren waarin collectief leren mogelijk is; –– dat leren van binnenuit van belang is voor duurzame schoolontwikkeling; –– dat processen van schoolontwikkeling tijd en geduld vragen; –– dat je als school voortdurend leert en ontwikkelt en dat een schoolontwikkelaar daarbij een begeleidende en ondersteunende rol kan innemen.

2


“Leren plannen op termijn en geduldig volharden tot je doel bereikt is en alle collega’s ‘mee’ zijn. Of: leren om je visie te verduidelijken en die helder te communiceren aan je collega’s. Dat vraagt heel andere competenties dan lesgeven aan kinderen.”


Waarom deze opleiding? Deze opleiding maakt je specialist in het begeleiden van processen van schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Dit veronderstelt dat je als houder van het diploma competent bent om: –– de resultaten van het onderwijs in een school te onderzoeken, te evalueren en af te wegen tegenover alternatieven; –– het professionaliseringsbeleid te coördineren; –– collega’s te coachen in hun onderwijsaanpak. Meer info over de competenties op meso-, macro- en microniveau vind je op www.arteveldehogeschool.be.

“Als directeur heb je nood aan medewerkers die goed opgeleid zijn in het coachen van een team, en geschoold zijn in het begeleiden van veranderingsprocessen. De tijd van de leraar die ‘solo slim’ speelt in zijn klas is voorbij.” 4

organisatie –– De opleiding beoogt een sterke integratie in de praktijken werkcontext. –– De contacturen vinden plaats op woensdagavond van 17.45 uur tot 21.30 uur. –– De competenties worden aan het eind van elk semester gemeten via praktijkgerichte beoordelingstaken.


“Als ik aan een opleiding begin, heb ik duidelijke verwachtingen: theoretische verdieping is nodig, maar moet direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk. De opleiding Schoolontwikkeling beantwoordt daar perfect aan. Wat ik op woensdagavond leer, kan ik op donderdag al toepassen in mijn job. Onze groep bestaat uit een enthousiaste mengelmoes van directeurs, zorgcoördinatoren, beleidsondersteuners … Die verscheidenheid is enorm verrijkend. We vertrekken telkens vanuit een reële praktijksituatie, waar we, elk vanuit een andere invalshoek, op reflecteren. Het brede spectrum aan werkervaring leert je om eens door een andere bril te kijken. Mijn job zal er alvast anders uitzien na deze opleiding. Ik evolueer stilaan van ‘brandjes blussen’ wanneer de situatie zich voordoet, naar prioriteiten stellen in een gestructureerde, onderbouwde aanpak.” Griet Goossens, zorgcoördinator en deeltijds beleidsondersteuner in de vrije basisschool De Wegel in Eeklo


bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Raadpleeg de meest recente informatie altijd op www.arteveldehogeschool.be.

eerste schijf Opleidingsonderdeel

SP

Semester 1

Opleidingsonderdeel

SP

Semester 2

Onderzoeksmethodieken en interne kwaliteitszorg

8

Coachen van individuele trajecten van professionele ontwikkeling

8

Opleidingsonderdeel

SP

tweede schijf Opleidingsonderdeel

SP

Semester 3

Semester 4

Coachen van coaches en professionele leergemeenschappen

6

Ondersteunen van het professionaliseringsbeleid en coördineren van interne professionalisering

6

Netwerken en bronnen voor schoolontwikkeling inzetten (PGO-methodiek)

8

Profilering (keuzeopleidingsonderdeel)

4

Opleidingsonderdeel

SP

derde schijf Opleidingsonderdeel

SP

Semester 5

Semester 6

De rol van de schoolontwikkelaar verkennen

5

De rol van de schoolontwikkelaar verdiepen

Schoolontwikkeling realiseren (bachelorproef) - 10 studiepunten 6

5

Studiepunten (SP) Studiepunten geven aan hoe zwaar een opleidingsonderdeel (= ‘vak’) weegt binnen een opleiding. Het geeft je een idee hoeveel uur je moet werken aan een opleidingsonderdeel in één academiejaar. Eén studiepunt is goed voor 25 à 30 uur inzet (naar de les gaan, studeren, taken maken en groepsopdrachten). Het is de bedoeling dat je de studiepunten waarvoor je inschrijft omzet in credits of creditbewijzen. Deze credits tonen aan dat je een bepaald opleidingsonderdeel beheerst. Om credits voor een opleidingsonderdeel te behalen moet je 10 op 20 scoren op je beoordelingstaak.

versie 2014-2015/01

opleidingsprogramma 2014-2015


Wat is schoolontwikkeling? Schoolontwikkeling slaat op alle veranderingsprocessen binnen een school of scholengemeenschap ten bate van kwalitatief onderwijs. Wat een ‘Change Manager’ doet in de bedrijfswereld, doet de coach schoolontwikkeling in het onderwijs. Concreet? Stel: een school wil overstappen van een jaarklassensysteem naar een graadklassensysteem. De coach schoolontwikkeling onderzoekt de mogelijkheden, overlegt met de directie en collega’s en ondersteunt het veranderingsproces vanuit een wetenschappelijke achtergrond. Bovenstaande case is uiteraard slechts een voorbeeld. Hieronder een kleine greep uit de potentiële to do’s van een coach schoolontwikkeling: –– uitbouw van een degelijke aanvangsbegeleiding van nieuwe medewerkers; –– invoering van digitale borden; –– creatie van een ondersteunend netwerk tussen mentoren; –– overstap van puntenrapporten naar procesevaluatie; –– opstellen van een zorgbeleidsplan; –– invoeren van een nieuwe taalmethode; –– integratie van activerende werkvormen; –– uitstippelen van trajecten voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie; –– implementatie van handelingsgericht werken in de klas; –– uniformiseren van gedragsafspraken op de speelplaats; –– uitwerken van een drugsbeleid; –– een gedragen visie rond socio-emotionele ontwikkeling.

7


Tewerkstelling Wie het diploma ‘Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling’ behaalt, kan de rol van ‘schoolontwikkelaar’ vervullen. Deze rol kan zowel opgenomen worden door een beleidsondersteuner, een graadcoördinator, een directeur … zowel op niveau van een school als op niveau van een scholengemeenschap.

TOELATINGSVOORWAARDEN –– Je bent gedurende minstens één dag per week aan het werk in het onderwijs. –– Je hebt minstens drie jaar ervaring in het onderwijs. –– Je hebt een bachelor- of masterdiploma. –– Je bent op instroomgesprek geweest.

INstroomgesprek Voorafgaand aan de inschrijving wordt via een instroomgesprek nagegaan of deze bachelor-nabacheloropleiding een antwoord biedt op je professionele noden. Dit instroomgesprek is een vertrouwenwekkend gesprek waarin je samen met een opleider verkent of de opleiding aansluit bij jouw verwachtingen en bij de praktijkmogelijkheden in je werkcontext. Aanmelden voor dit instroomgesprek kan via de website: www.arteveldehogeschool.be Na afloop van het instroomgesprek verkrijg je een bewijs van deelname aan dit gesprek.

8


ARTEVELDEHOGESCHOOL

denk. doe. word. Aan de Arteveldehogeschool denk én doe je. In al onze opleidingen combineer je theorie en praktijk. Je bouwt competenties op vanuit een stevige wetenschappelijke basis. Die pas je vervolgens toe in realistische praktijksituaties. We coachen jou om het beste te halen uit jouw talent. Zo word jij: een uitstekende professional, die elke dag groeit. kwaliteit in onderwijs Door het opleiden tot goede coaches en ‘change managers’ in onderwijs, beogen wij een versterking van het lerend vermogen in scholen. Onderwijskwaliteit veronderstelt immers een lerende organisatie waarin men gezamenlijk werk maakt van interne kwaliteitszorg en van een goed verankerde verandercapaciteit. duurzaam leren In de Arteveldehogeschool streven we naar de integratie van professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarom creëren we een waarderende onderwijsomgeving waarin ruimte is voor differentiatie, zelfsturing en ondernemingszin. We streven hiermee naar duurzaam leren. Sterk diploma Heel wat van onze opleidingen zijn door de Vlaamse Hogescholenraad aangeduid als de beste in hun vakgebied (zie www.vlhora.be, evaluatieorgaan, publicaties). Met een diploma van de Arteveldehogeschool zien werkgevers jou graag komen.

OPleidingen aan de Arteveldehogeschool bachelor - bedrijfsmanagement - officemanagement - communicatiemanagement - journalistiek - grafische en digitale media - sociaal werk - pedagogie van het jonge kind - kleuteronderwijs - lager onderwijs - secundair onderwijs - ergotherapie - logopedie en audiologie - podologie - verpleegkunde vroedkunde bachelor na bachelor - creatieve therapie - buitengewoon onderwijs - oncologische verpleegkunde - schoolontwikkeling - zorgverbreding en remediërend leren postgraduaten en bijscholingen


ARTEVELDEHOGESCHOOL

Volgens de statistieken is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. Volgens ons is Gent gewoon de wijste stad van de wereld! Cultuur, uitgaan of sport: mogelijkheden zat, of je nu op kot zit of dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met de trein en heeft een dicht netwerk van bussen en trams. Het is ook een heuse fietsstad.

Coaching op maat Natuurlijk is het in de eerste plaats jouw inzet die je studiesucces bepaalt. Maar we staan klaar om je daarbij te coachen. Waar mogelijk kiezen we voor onderwijs in kleine groepen, met aanspreekbare lesgevers, zodat jij je snel thuis voelt. Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben jij topsporter of student-ondernemer? Of combineer je werken en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Dan kan je aanspraak maken op een bijzonder statuut. Omdat we vinden dat élke student, ongeacht zijn of haar vooropleiding, afkomst, beperking, financiële situatie … kansen verdient om het beste uit zichzelf te halen.

10

INFODAGEN Snuif de sfeer op de campus en ontmoet je toekomstige lesgevers. Studenten die nu de opleiding volgen, vertellen je alle details en gidsen je door het studiemateriaal. Info en data vind je op de achterkant van deze brochure. Lid van de Associatie Universiteit Gent De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie Universiteit Gent, een samenwerkingsverband van vier partners: UGent, Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Howest. Dat biedt jou heel wat voordelen. Onze studieprogramma’s zijn afgestemd om vlot door te stromen naar een aanvullende opleiding.


Inschrijven Vanaf de eerste infodag (15 februari 2014) kan je je registreren via het web. Dit verbindt je tot niets, maar je spaart tijd bij je definitieve inschrijving atchteraf. Om je in te schrijven, vanaf vrijdag 27 juni 2014, meld je je persoonlijk aan en betaal je je inschrijvingsgeld. Op www.arteveldehogeschool.be vind je alle data en openingsuren, en alle documenten die je bij je inschrijving nodig hebt. Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze algemene brochure of op www.arteveldehogeschool.be.

>

Campus BRUSSELSEPOORTSTRAAT Campus Brusselsepoortstraat huisvest de onderwijsopleidingen Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs en Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - zorgverbreding en remediĂŤrend leren - schoolontwikkeling. De recent gerenoveerde campus biedt aangename onderwijs-, studenten-, en docentenruimtes. Zo is er een studentencafetaria voorzien, werkplekken voor studenten en een praktijkwerkplaats waar studenten en docenten praktijkopdrachten kunnen uitwerken. De campus biedt plaats aan 1100 studenten en is volledig uitgerust voor rolstoelgebruikers.

11


Academiejaar 2014 - 2015 Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling Arteveldehogeschool

info

Brusselsepoortstraat 93 9000 Gent 09 234 81 00 banabason@arteveldehs.be www.arteveldehogeschool.be

Infodagen telkens van 10 tot 17 uur op de campus: 15 februari 26 april 28 juni 30 augustus 2014

www.arteveldehogeschool.be

v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent

Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling / 2014-2015  

Je wil veranderingsprocessen in je school of scholengemeenschap begeleiden met kennis van zaken? Kies dan voor de Bachelor na bachelor in he...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you