Page 1

driemaandelijks magazine

december 2011

nummer 39

P209280 - Antwerpen X

Arteveldehogeschool - hoogpoort 15 - 9000 gent

klaar voor hoger onderwijs? begeleiding op maat toekomst is internationaal werkveld stuurt innovatie gelijke kansen onderwijsonderzoek studentenparticipatie als motor van vernieuwing stage en bachelorproef: intense samenwerking


inhoud

4 6 7 8 11 12 14 16 18 20 Verantwoordelijke uitgever Johan Veeckman Hoogpoort 15 9000 Gent Redactie Serge Cornelus Els De Meyer Robin Maeckelberghe Wouter Viaene

KLAAR VOOR HOGER ONDERWIJS? DUIKerin!

Strijd voor een vlotte overgang van secundair naar hoger onderwijs Artevelde University College ghent

De toekomst is internationaal Arteveldehogeschool gaat voor begeleiding op maat

Coach elke student tot een unieke kracht DOcenten met praktijkervaring verrijken de opleiding

Input uit het werkveld stuurt innovatie aan studentenvoorzieningen: het aanbod in een notendop

Gelijke kansen voor elke student wie omringt de student?

opleidingen ondersteunen bij kwaliteitsvol onderwijs

Onderwijsonderzoek houdt gelijke tred met innovaties kort geknipt

studentenparticipatie belangrijke motor van vernieuwing

De impact van studenten op kwaliteitszorg neemt toe Stage- en bachelorproefbegeleiding in de grafische en digitale media

Hoe een intense samenwerking tussen docent en student vruchten afwerpt

Redactieraad Eva Booms Eline Comer Nathalie Cromheecke Kristine De Smet Ruben Dobbelaere Wim Hoste Robin Maeckelberghe Mia Van Coninckxloo Wouter Viaene

Vormgeving Rika Devis illustraties Wouter Viaene Fotografie Anne-Sophie De Lembre

Advertenties Kristine De Smet kristine.desmet@arteveldehs.be Contact arteveldemagazine@arteveldehs.be www.arteveldehogeschool.be


Beste lezer

De Arteveldehogeschool profileert zich als een breed georiënteerde hogeschool, waar studenten doorheen hun opleidingstraject evolueren tot vakbekwame professionals die sterk en positief in het werkveld en de maatschappij staan. We streven ernaar dat studenten niet alleen op inhouden focussen, maar dat ze ook alle kansen grijpen om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Elke student legt tijdens zijn studietraject eigen accenten en wordt steeds opnieuw uitgedaagd om eigen leerdoelen te selecteren. Gedreven docenten, traject- en studiebegeleiders spelen een belangrijke rol bij het verhelderen en zo nodig bijsturen van de vooropgestelde persoonlijke kerndoelen. De uitdaging voor onze medewerkers ligt in het aanpassen van de begeleiding aan de behoeften van alle studenten, ongeacht hun profiel: generatiestudent, werkstudent, student met een fysieke beperking, student-ondernemer, topsportstudent … Steeds opnieuw wordt een evenwicht gezocht tussen de mogelijkheden waarover de student beschikt en het professioneel kunnen inzetten van zijn talenten, tussen instructie en competentie, tussen begeleiding en zelfsturing, tussen gericht, individueel begeleiden en intervisie … Door deze emancipatorische aanpak helpen de medewerkers – ieder vanuit zijn specifieke inbreng – de studenten op te leiden tot professionals die over de noodzakelijke competenties beschikken om de uitdagingen van morgen aan te gaan. De kwaliteit van deze studentgerichte aanpak wordt in ieder visitatierapport met de score ‘excellent’ bekrachtigd; dat levert de Arteveldehogeschool o.a. een uitmuntende score op voor de begeleiding van haar studenten! Beste lezer, in dit Arteveldemagazine ontdekt u hoe onze medewerkers op professionele wijze de talenten van onze studenten opsporen, en hoe de studenten zelf manager worden van hun persoonlijk studietraject.

Johan Veeckman Algemeen directeur Arteveldehogeschool

3


Klaar voor hoger onderwijs? DUIKerin!

Strijd voor een vlotte overgang van secundair naar hoger onderwijs December 2011: Karel neemt op zondagavond met tegenzin de trein naar Gent. Het kotleven valt mee, zijn opleiding niet. Nochtans startte hij een paar maanden geleden vol goesting met zijn studie. Verkeerde verwachtingen? Niet de juiste startcompetenties? Tweemaal ja. Helaas is Karel niet alleen: meer dan 60 % slaagt niet (volledig) in het eerste jaar hoger onderwijs. De Arteveldehogeschool trekt ten strijde tegen dit zorgwekkende fenomeen door instrumenten te ontwikkelen om laatstejaars beter te oriënteren.

Instapprofiel Om de problematiek van het grote aantal ‘valse starts’ in het hoger onderwijs aan te pakken, heeft de Arteveldehogeschool de website www.klaarvoorhogeronderwijs.be ontwikkeld. Dit digitaal instrument ondersteunt leraars secundair onderwijs bij de voorbereiding van laatstejaars op de stap naar hoger onderwijs. De site sensibiliseert over de verwachtingen die het hoger onderwijs stelt op het vlak van studiekeuze-, leer-, ICT- en taalcompetenties. Leerlingen kunnen onder begeleiding van een leerkracht of een CLB-medewerker online hun eigen instapprofiel ontdekken, evalueren en bijsturen.

ICT als onverwacht struikelblok?

“Even vaak loopt het verkeerd door een foute attitude of een gebrek aan inzicht in de eigen studiemethode en onvoldoende zelfkennis in het algemeen.” Fuifbeesten die geen evenwicht vinden tussen feesten en studeren? “Ja, maar ook studenten die zich eenzaam voelen of thuis geen stille studieplek vinden. En niet te vergeten: jongeren die de structuur van het hoger onderwijs niet kennen en lukraak een professionele of academische bachelor kiezen zonder te beseffen dat die twee een verschillende finaliteit hebben.”

Wie denkt dat in deze digitale tijden iedereen die het secundair verlaat een whizzkid is, heeft het fout. “OnvoIdoende ICT-vaardigheid is vaak een onverwacht struikelblok”, beaamt Sofie. “Vlot computergebruik ondersteunt het leerproces en kan het verschil maken. En dat geldt voor élke opleiding in het hoger onderwijs. Een typisch voorbeeld is ‘netiquette’: zakelijke e-mails correct opbouwen en een juist taalregister gebruiken. Een student die bijvoorbeeld in een mail aan een potentieel stagebedrijf niet de juiste toon hanteert, opent uiteraard geen deuren.”

Kunnen kiezen

Succescijfers

Blijft de vraag: wat is een goede studiekeuze? “Uiteraard verschilt dat voor iedereen, maar sowieso moet er een doordacht studiekeuzeproces aan voorafgaan”, zegt Lobke. “Een opleiding in het hoger onderwijs bepaalt je toekomst, logisch dat je er enkele maanden over laat gaan alvorens te kiezen welke richting je uit wilt.” Volgens haar collega Sofie Vispoel vormt ook de keuzevaardigheid zelf soms een probleem. “Er zijn studenten die wel vier keer veranderen van opleiding”, zegt ze. “Het zijn de eeuwige twijfelaars die extra begeleiding nodig hebben bij het kiezen omdat ze geneigd zijn te focussen op wat ze daardoor zogezegd verliezen.”

Hoewel de site ‘Klaar voor hoger onderwijs’ pas sinds september 2011 officieel online staat, bewijzen de eerste cijfers al de grote nood aan dit initiatief: 283 leerkrachten, 160 CLBmedewerkers, 60 medewerkers hoger onderwijs, 2320 kandidaat-studenten en 342 studenten hebben zich sinds de lancering geregistreerd.

Of een start in het hoger onderwijs al dan niet succesvol verloopt, wordt door heel wat factoren bepaald. Wie een verkeerde opleiding kiest, hypothekeert uiteraard zijn kansen. “Dat argument wordt vaak als eerste aangehaald, maar het is slechts een van de vele”, zegt Lobke Dedrie. Als medewerker van de dienst studieadvies voert ze zogenaamde ‘exitgesprekken’ met studenten die afhaken.

(Zelf)kennis

Wouter Viaene 4


Volgens Lobke Dedrie (links) en Sofie Vispoel van de dienst studieadvies is een verkeerde studiekeuze slechts een van de redenen waarom heel wat studenten geen succesvolle start maken in het hoger onderwijs.

Zijn ma en pa klaar voor hoger onderwijs? Wie de stap wil zetten naar het hoger onderwijs moet zich vooraf goed informeren. Dat geldt in de eerste plaats voor kandidaat-studenten, maar ook voor hun ouders. Daarom organiseert de Arteveldehogeschool jaarlijks een specifieke infosessie voor ouders en begeleiders. Dirk Degraeve uit Blankenberge heeft twee studerende kinderen en getuigde de voorbije jaren tijdens de infosessies voor ouders. “De overgang naar het hoger onderwijs is een ingrijpende gebeurtenis. Terwijl studenten een evenwicht moeten zoeken tussen het bruisende studentenleven en het vele studiewerk, is het voor ouders vooral een oefening in loslaten”, zegt Dirk. “En voor het zover is, speel je als ouder uiteraard een belangrijke rol in het studiekeuzeproces. Daarnaast zitten veel ouders met een aantal praktische vragen: gaat mijn zoon best op kot, heeft mijn dochter recht op een studietoelage … Allemaal zaken die tijdens de infosessie aan bod komen. Absoluut een aanrader voor elke ouder!” Infosessie voor ouders: zaterdag 4 februari 2012, van 10 tot 13 uur, campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent.

De website ‘Klaar voor hoger onderwijs’ is maar een van de sporen die de Arteveldehogeschool volgt in haar strijd voor een vlotte overgang van secundair naar hoger onderwijs. Daarnaast zijn er onder andere de individuele studiekeuzegesprekken bij de dienst studieadvies, en ‘DUIKerin!’, een lessenpakket rond studiekeuze en diversiteit, bedoeld voor leerlingen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs. Beroep, jezelf, opleiding “Het pakket DUIKerin! bestaat uit twaalf spelfiches, gebundeld volgens drie thema’s: beroepscompetenties, jezelf leren kennen en dit koppelen aan mogelijke opleidingen”, zegt Sofie Vispoel van de dienst studieadvies. “De fiches zijn aangevuld met een vragenwaaier rond diversiteit die een heel breed gamma van onderwerpen bespreekbaar maakt: van eetstoornissen over het kotleven tot de rol die een hoofddoek kan spelen tijdens de opleiding en bij het vinden van een job. Bedoeling is dat scholieren over de thema’s reflecteren door er onderling over te discussiëren.” DUIKerin! werd ontwikkeld door het expertisenetwerk van de lerarenopleidingen van de Associatie Universiteit Gent waarvan ook de Arteveldehogeschool deel uitmaakt. Het pakket kost 40 euro, bestellen kan via studieadvies@arteveldehs.be.

WIN 2x DUIKerin! Wij schenken twee sets van het lessenpakket DUIKerin! weg. Geïnteresseerden mailen WIN EEN DUIK naar studieadvies@ arteveldehs.be. Een onschuldige hand doet de rest.

De dienst studieadvies van de Arteveldehogeschool organiseert voor scholen(gemeenschappen) en CLB’s vormingen op maat rond ‘Klaar voor hoger onderwijs’ en ‘DUIKerin’. Voor meer info, mail studieadvies@arteveldehs.be.

5


Artevelde university college ghent

De toekomst is internationaal Modules en programma’s

"Jaarlijks trekt een klein leger studenten van de hogeschool de grenzen over." l Séverine Van Der Stighelen

Een internationale ervaring opent de wereld van elke student of docent. Het levert competenties op die een onmiskenbere voorsprong geven op de arbeidsmarkt. Daarom investeert de Arteveldehogeschool sterk in studentenen stafmobiliteit. Dat werpt zijn vruchten af: steeds meer studenten en medewerkers verkennen de wereld, buitenlandse studenten en staf vinden vlot de weg naar onze campussen.

Mobiliteit Jaarlijks trekt een klein leger studenten van de Arteveldehogeschool de grenzen over. Suriname is de absolute topbestemming. Liefst 38 studenten, verspreid over alle opleidingen, werden ondergedompeld in een totaal andere cultuur, met het Nederlands als gemeenschappelijke taal. Frankrijk is vooral bij studenten Bedrijfsmanagement en Communicatiemanagement populair. Finland, bekend om zijn open houding en degelijke opleidingen, volgt op de voet. Spanje en Zweden vervolledigen de top vijf van Arteveldeglobetrotters. Opvallend: studenten en docenten zwermen steeds meer uit over de hele wereld. Dit academiejaar vertrekken 120 studenten (op een totaal van 337) naar een bestemming buiten Europa. De medewerkers doen niet onder voor de studenten: jaarlijks trekken een paar honderd collega’s erop uit voor lesopdrachten in het buitenland, internationale projecten, symposia, congressen, stagebezoeken en werkbezoeken in het kader van de strategische allianties. Met vijf partners wereldwijd smeedt de Arteveldehogeschool structurele banden: Turkije, Ecuador, Vietnam, Canada en Zuid-Afrika. Elke strategische alliantie omvat meer dan mobiliteit: de alliantie is ook gericht op professionalisering, dienstverlening en onderzoek. Maar ook binnen de hogeschool kun je aan internationalisering doen. Séverine Van der Stighelen, dienst Internationalisering: “Onder de noemer ‘Internationalisation@Home’ organiseren sommige opleidingen tiendaagse cursussen rond een specifiek thema. Deze kortlopende, intensieve programma’s zijn zowel op buitenlandse als op onze eigen studenten gericht. Onze lectoren geven er les in het Engels, samen met buitenlandse lesgevers en gastsprekers.”

De Arteveldehogeschool bevestigt haar positie als internationale speler: dit academiejaar biedt de hogeschool liefst 10 internationale modules en intensieve programma’s aan, gericht op een internationaal publiek. Het aanbod is breed en verspreid over alle kennisdomeinen, zo blijkt. Séverine: “Dat kan gaan van Bridges in Education, een drie maand durende internationale module voor buitenlandse studenten uit lerarenopleidingen, tot IPTIA (Intensive Programme on Technical Innovations in Audiology), een intensief programma van tien dagen dat buitenlandse studenten en onze eigen studenten laat kennismaken met de laatste innovaties in de audiologie.”

Cocao Nog een mooi voorbeeld is Cocao (Course on the use of Creative Arts within Occupational Therapy), een internationale module georganiseerd door de opleiding Ergotherapie. Deze cursus wordt al 15 jaar georganiseerd en staat open voor eigen en inkomende studenten. Jaarlijks worden gemiddeld 40 tot 80 studenten verwelkomd in het gespecialiseerde trainingscentrum in Dworp voor een achtdaagse onderdompeling in alle media die gebruikt worden in creatieve expressie: kunst, theater, circus, drama, dans en beweging, geluid, stem, fotografie en muziek. Aan de hand van discussie en workshops onderzoeken en ervaren de deelnemers hoe deze vormen van creatieve uitdrukking toegepast kunnen worden in ergotherapie. Het hoeft geen betoog dat een buitenlandse ervaring een boost is voor je persoonlijke ontwikkeling en voor je cv. Of je nu een gedeelte van je opleiding in het buitenland doorbrengt of deelneemt aan een internationale cursus of studiereis, Arteveldehogeschool biedt heel wat buitenlandse kansen en de nodige ondersteuning. Robin Maeckelberghe

6


Arteveldehogeschool gaat voor begeleiding op maat

Coach elke student tot een unieke kracht Bijna 12 000 studenten volgen les aan de Arteveldehogeschool. Elk van hen heeft eigen vragen en noden die met de juiste coaching aangepakt worden. Daarvoor kunnen studenten terecht bij een hele reeks professionals. Bij de lesgevers uiteraard, maar ook bij een aantal specifieke begeleiders. Trajectcoach is het eerste aanspreekpunt voor de student. Hij begeleidt hem om actief te reflecteren over zijn traject, zowel bij moeilijkheden als bij het zoeken naar extra uitdagingen. Student Bart uit de opleiding tot leraar kleuteronderwijs blijkt een geboren leider. Na aansporing door zijn trajectcoach stelt hij zich kandidaat om studentenvertegenwoordiger te worden.

Leercoach brengt de student algemene leercompetenties bij zoals structureren en plannen. Deze coaching gebeurt vaak in een specifiek opleidingsonderdeel ‘professionele ontwikkeling’. Hoewel Karen gemotiveerd is, schuift ze haar werk systematisch voor zich uit. Voor Karen en haar lotgenoten organiseren een aantal leercoaches infoavonden rond EHBU: eerste hulp bij uitstelgedrag!

Taalcoach screent de taalcompetenties van nieuwe studenten. Organiseert ook collectieve taalbegeleiding rond bijvoorbeeld e-mailetiquette, zakelijk schrijven en spreekvaardigheid. Uit de taalscreening van Mathieu blijkt dat hij onvoldoende kennis heeft van academisch Nederlands. De taalcoach verwijst hem door naar een taaltraining verzorgd door studenten Nederlands uit de opleiding tot leraar secundair onderwijs.

Trajectbeheerder begeleidt de student bij het kiezen van een leertraject. De helft van onze studenten volgt een traject dat afwijkt van de standaard. Na een jaar Communicatiemanagement beseft Kelly dat de opleiding haar ding niet is. Ze wil Grafische en digitale media studeren. Een trajectbeheerder stippelt een persoonlijk traject uit. Omdat Kelly voor een aantal algemene vakken een vrijstelling krijgt, kan ze ook een opleidingsonderdeel uit de tweede schijf (=jaar) meepikken.

Ombudsmedewerker bemiddelt bij geschillen tussen de student en een of meer personeelsleden Student Dieter heeft in zijn bachelorproef de regels van het citeren iets té vrij geïnterpreteerd. Plagiaat, oordeelt de opleiding. Dieter is het er niet mee eens en stapt naar de ombudsmedewerker die bemiddelt. Raken ze er niet uit, dan brengt een interne beroepscommissie uitsluitsel.

Zorgcoach begeleidt studenten met een functiebeperking, een leerstoornis of een specifiek statuut als topsporter, ondernemer, kunstenaar … Charlène is een jonge, succesvolle juweelontwerpster. Ze is zelfstandige en heeft een winkel, maar wil haar carrière graag ondersteunen met een diploma Bedrijfsmanagement. Dankzij het statuut student-ondernemer en de begeleiding van de zorgcoach kan ze bepaalde stages combineren met haar professionele activiteiten.

Al deze coaches kunnen terecht bij de specialisten van de overkoepelende dienst studieadvies. Het lijstje hierboven is overigens maar een greep uit het begeleidingsaanbod. Studenten worden daarnaast ook ondersteund op vlak van Wouter Viaene studentenparticipatie (zie p. 18), internationalisering (zie p. 6), studentenvoorzieningen (zie p. 11) … Voor meer info over het begeleidingskader van de Arteveldehogeschool: contacteer Hilde Van Puyenbroeck, diensthoofd studieadvies, 09 235 20 05, hilde.vanpuyenbroeck@arteveldehs.be

7


docenten met praktijkervaring verrijken de opleiding

Input uit het werkveld stuurt innovatie aan Professionals inzetten is een beleidskeuze? “Absoluut. Ook in het nieuw strategisch plan blijft dat een prioriteit. We leggen de opleidingen geen quota op, maar streven ernaar zoveel mogelijk medewerkers in dienst te nemen met praktijkervaring. Zeker voor de beroepsspecifieke lesinhouden is dat een doel. Uiteraard hebben sommige opleidingen meer zulke professionals in dienst dan andere, maar een docent aan de Arteveldehogeschool is zelden iemand die net van de schoolbanken komt.” Daar zijn goeie redenen voor? “Docenten met praktijkervaring zijn een echte verrijking: ze weten wat zich in het werkveld afspeelt, welke behoeften er zijn, aan welke competenties afgestudeerden moeten voldoen. Ze brengen hun expertise in het curriculum binnen en geven die mee aan studenten. Die ervaringen uit de praktijk zijn de voorbeelden ‘uit het echte leven’ die lessen boeiend maken.”

“Bij de Arteveldehogeschool kunnen medewerkers hun talenten ontwikkelen.” l Johan Veeckman

Als er één persoon is waar de student dagelijks mee te maken heeft, dan is het wel de docent. Die docent is niet zelden iemand met ervaring in de beroepspraktijk. En dat is geen toeval, aldus Johan Veeckman, algemeen directeur van de Arteveldehogeschool.

8

“Vergeet niet dat onze opleidingen bijna allemaal professionele bacheloropleidingen zijn. De aanknoping tussen waarom je iets leert en de praktische toepassing ervan: dat is voor studenten essentieel. Niet dat wetenschappelijk onderzoek onbelangrijk is; wij doen ook aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, onder meer om het curriculum verder te innoveren. Maar de combinatie met de input uit het werkveld is cruciaal om die vernieuwing aan te sturen. Dat gebeurt trouwens ook via opleidingsadviesraden, of via de feedback van stageplaatsen. Het is een complex verhaal van invloeden die samen voor continue innovatie en verbetering zorgen.”


Talenten ontwikkelen “In de war for talent probeert de Arteveldehogeschool een aantrekkelijke werkgever te zijn. Ons imago van kwaliteitsvol en dynamisch kenniscentrum helpt daarbij. Mensen kiezen niet voor de zogenaamde praktische voordelen van het onderwijs, maar voor een organisatie waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen en capaciteiten tot hun recht laten komen.” “Bovendien proberen we die professionals te begeleiden in het

lesgeven. Een expert op het terrein is niet noodzakelijk meteen een goeie didacticus. Extra opleiding en interne feedback zorgen voor kwaliteitsverbetering waar nodig. De dienst professionalisering levert hier schitterend werk.” En de praktische organisatie? “Deeltijds werken in de praktijk en deeltijds in de hogeschool is niet makkelijk voor de docenten in kwestie, en vergt een bijkomende inspanning. Naast lesgeven zijn er nu eenmaal

activiteiten die voor alle docenten gelijk zijn: examens afnemen, vergaderingen bijwonen, evoluties in het onderwijs volgen zoals nieuwe werkvormen en evaluatiemethodes, of digitale leeromgevingen onder de knie krijgen … “ “Alleen docenten in dienst nemen met een gemengde baan is trouwens niet de bedoeling; voor tal van kerntaken heb je flink wat fulltimemedewerkers nodig. Die juiste mix streven we elke dag opnieuw na.”

"We zorgen voor de druk en adrenaline die je op een echte redactie vindt” Kijkers van Kanaal Z kennen hem van vroeger. Vandaag werkt hij freelance voor tvbrussel als reportagemaker en eindredacteur, en is de hele dag met het nieuws bezig. Joris Vanderpoorten is dan ook prima geplaatst om journalisten in spe op te leiden. Geloofwaardigheid “Ik geef Inleiding in de journalistiek en praktijkvakken Televisie. Ik vind het zalig om jonge mensen goesting te geven om in de stiel te stappen, hen nieuwsgierig te maken voor wat in de wereld gebeurt. Maar ook om hen kritisch te doen nadenken bij wat ze horen en zien … Natuurlijk zijn ze daardoor kritisch voor wat ik hen vertel. Maar ik heb de indruk dat mijn ervaring als journalist zorgt voor voldoende geloofwaardigheid. (lacht)” “Daarnaast leer ik hen - samen met de collega’s - hoe ze hun verhaal begrijpelijk en aantrekkelijk kunnen verwoorden en in beeld brengen. Eén van mijn stokpaardjes is aandacht voor teksten. ‘Schrijven voor televisie’ was een van mijn eerste syllabussen. Verder zorgen we tijdens de lessen voor de druk en adrenaline die je op een echte redactie vindt: praktijkoefeningen met studenten zijn op dat vlak behoorlijk realistisch!” Is journalistiek een kwestie van talent? “Ja en neen. Nieuwsgierig zijn is bijvoorbeeld een ingesteldheid. En journalistiek is geen métier dat je alleen leert uit boeken. Tegelijk is een degelijke vorming heel belangrijk: je moet kennis hebben van geschiedenis, politiek, economie… De nieuwswaarde van iets kun je leren zien. En denken in beelden: ook dat kun je leren. Maar het verschil tussen een degelijke en een uitzonderlijke journalist blijft wellicht talent.” “Gevoel voor taal is evenmin te onderschatten. De collega’s Nederlands zijn van groot belang. Zij geven als het ware de notenleer (Joris is ook een verdienstelijk muzikant, nvdr), en ik het instrument. Wie zijn notenleer niet beheerst, wordt wellicht ook nooit een goed solist.” Wie reportages van Joris wil bekijken, kan dat online: Brussel Boulot brengt portretten van beroepen die typisch zijn voor Brussel, of die er op zijn minst typisch worden ingevuld. Gewoon surfen naar www.tvbrussel.be, klikken op Thema’s en dan op Brussel Boulot. Reportages van studenten Journalistiek zijn dan weer te vinden op www.arteveldejournaal.be en op www.perscafe.be.

“Als de collega’s Nederlands notenleer geven, geef ik instrument.” l Joris Vanderpoorten

9


“Mijn praktijk is een bron van inspiratie voor mijn lessen” De term ‘podoloog’ deed tot voor enkele jaren nog vaak de wenkbrauwen fronsen. Vandaag behoort de opleiding podologie tot de sterkste groeiers binnen de Arteveldehogeschool. Een van de professionals die er het mooie weer maken, is Griet Vangheluwe.

Inspiratie Griet Vangheluwe is zelf oud-studente van de Arteveldehogeschool en is vandaag aan de slag als praktijklector in ‘haar’ opleiding Podologie. Ze doceert er zooltherapie, biomechanisch en klinisch onderzoek, en orthopedische aandoeningen. Bovendien is ze trajectcoach voor een groep studenten. Daarnaast werkt ze ook twee dagen per week op zelfstandige basis in een podologische praktijk in Menen. “Daar doe ik onder meer de instrumentele behandelingen. Ook het klinisch en biomechanisch onderzoek om podologische zolen te laten maken, neem ik voor mijn rekening”, aldus Griet.

Positieve kruisbestuiving “Het omgekeerde is trouwens ook waar: mijn job als docent is vaak nuttig voor de praktijk. Nieuwe ontwikkelingen die ik in de lessen integreer, kan ik toepassen. Of nog: problemen uit de praktijk kun je voorleggen aan collega’s of, waarom niet, aan studenten: hun suggesties kunnen je vooruit helpen. Er is absoluut sprake van een positieve kruisbestuiving.” Het grootste verschil tussen de twee jobs? “Aan je patiënt moet je meestal alles in eenvoudige woorden uitleggen. In de lessen is het net cruciaal om wetenschappelijke benamingen te gebruiken, medische achtergronden te schetsen enzovoort. Maar ook daar ligt een kans: onze studenten zullen later ook in eenvoudige termen met hun patiënten moeten communiceren. En dus komt ook dat weer terug in de les.” “Eigenlijk zijn er vooral overeenkomsten: in de les heb ik vaak mijn werkplunje aan, en vliegt het gips als het ware in het rond. Ik probeer op de hogeschool een echte praktijksituatie te creëren. Natuurlijk vraagt de combinatie extra energie. Maar ik zou het niet anders willen!” Serge Cornelus

Podologie in de praktijk Is die combinatie een meerwaarde? “Heel zeker. Mijn werk in de praktijk is een grote bron van inspiratie om de lessen te stofferen. Echte praktische kennis - bijvoorbeeld waarom iets werkt bij de ene patiënt en bij de andere niet - vind je nu eenmaal vooral in die praktijk. Het is aan de podoloog om te onderzoeken waardoor pakweg knieof rugpijn ontstaat en de oorzaak aan te pakken. De literatuur biedt ook wel casussen maar die geven niet altijd de invalshoek die jij voor een bepaalde les nodig hebt.”

Sinds enige tijd is op campus Kantienberg een podologisch centrum gevestigd. In de praktijklokalen wordt niet alleen les gegeven: het centrum is toegankelijk voor iedereen die een biomechanische analyse van zijn stapof looppatroon wil. Afhankelijk van de resultaten krijg je tips, schoenadvies en/of zooltherapie. Je kunt er ook terecht voor een voetbehandeling. Meer informatie krijg je bij Eva Demulder via eva.demulder@arteveldehs.be.

“Echte praktische kennis - bijvoorbeeld waarom iets werkt bij de ene patiënt en bij de andere niet - vind je nu eenmaal vooral in de praktijk.” l Griet Vangheluwe

10


Studentenvoorzieningen: het aanbod in een notendop

Gelijke kansen voor elke student! SOVOARTE vzw heeft op elke campus een medewerker waar studenten terecht kunnen voor een ruim pakket aan studentenvoorzieningen: informatie, advies en begeleiding over studiefinanciering, emotionele en relationele zorgen, het sociaaljuridische studentenstatuut, op kot, mobiliteit, sport en cultuur. In het Sovoartehuis aan de Kortrijksepoortstraat kunnen onze studenten dan weer terecht bij de centrale diensten zoals Huisvesting, Laptopverhuur en de Sportdienst. centen voor studenten In samenwerking met de overheid neemt SOVOARTE initiatieven om de opleiding te helpen bekostigen. Of het nu gaat om een voorschot op de studietoelage, een renteloze studielening, een eigen Sovoartetoelage of een kottoelage: SOVOARTE weet raad.

in de rats Een luisterend oor, in alle discretie. Alle onderwerpen zijn hier bespreekbaar. In samenwerking met partner Studioo wordt psychologische begeleiding aangeboden, maar ook trainingen in groepsverband: mindfulness, zekerder van mezelf, faalangst en uitstelgedrag...

liefste fietser Goedkope fietsverhuur en fietsherstellingen. Meer info over prijzen en werkwijze vind je op www.studentenmobiliteit.be.

cultuurfreaks Studenten krijgen korting bij de Gentse cultuurhuizen, maar ook cultuur op de campus zelf wordt gestimuleerd, met subsidies voor creatieve ideeën en gratis zaalverhuur voor studenteninitiatieven. Sovoarte werkt jaarlijks ook een eigen aanbod c’ARTE blanche uit, en neemt je zo mee naar opera, comedy, theater of film.

“Gelijke kansen voor elke student, dat is ons motto”, zegt Ruben Dobbelaere, coördinator van SOVOARTE. “Studenten kunnen bij ons terecht voor alles wat niet met het pure studeren te maken heeft. Alles wat zich buiten de lesbanken afspeelt, zeg maar." "Het is onze opdracht elke drempel weg te nemen die een student zou kunnen ervaren om aan de Arteveldehogeschool te starten, of er succesvol af te studeren. We streven dus naar een zo breed mogelijke toegankelijkheid, en dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op de aanmeldingsvragen: die zijn erg uiteenlopend van emotionele, relationele en/of sociale aard, vaak in combinatie met elkaar. We zien er het huidige maatschappijbeeld in weerspiegeld: de mozaïekgezinnen, de teloorgang van de klas door de vele individuele trajecten, de volwassen herintreders die in een andere levensfase zitten dan de klassieke student, het hoge kostenplaatje van hogere studies in economisch onzekere tijden … Gelukkig zit het begeleidingsaanbod aan de Arteveldehogeschool goed in elkaar, onze studenten vinden echt wel de weg naar ons aanbod.” Robin Maeckelberghe

I love sport! Lowbudgetsport met een sport- of zwemkaart, gebruik van de sportzaal, competitiesport en topsportstatuut.

op kot, zijde gij zot Verhuur van eigen studentenkamers, maar ook een modelcontract dat rechtszekerheid biedt, advies en bemiddeling bij geschillen met de kotbaas, mogelijkheid tot online matchen van vraag en aanbod bij kortetermijn(ver)huur van kamers.

studentenstatuut Sociaaljuridisch advies rond alle studententhema’s: kinderbijslag, belastingen, werken als jobstudent, leefloon, ziekteverzekering … Ook studenten die hun studies stopzetten kunnen hier terecht.

honger en dorst Schuif aan in de Kantiene op Kantienberg. Je vindt er een prima prijskwaliteitverhouding en aandacht voor veggies.

laptop@sovoarte.be Verhuur van laptops bij buitenlandse stage of pc-problemen.

11


p.11

Wie omringt de student? De lesgevers uiteraard! Maar daarnaast wordt de student aan de Arteveldehogeschool bijgestaan en gecoacht door heel wat andere medewerkers en diensten. Achter dat netwerk van begeleiders schuilt overigens nog een raderwerk van minder zichtbare diensten: van ICT’ers, over beheerders van infrastructuur, tot de makers van dit magazine.

p.4

p.14

p.18

12


p.8

p.6

p.7

p.20

13


opleidingen ondersteunen bij kwaliteitsvol onderwijs

Onderwijsonderzoek houdt gelijke tred met innovaties “Vertel maar eens wat u uit uw cursus onthouden heeft.” Werden uw competenties ooit zo geëvalueerd nadat u een gestencilde syllabus had geblokt? Die tijd is voorbij. Vandaag betekent kwaliteitsvol hoger onderwijs: studenten doelgericht en op een onderbouwde manier evalueren, digitale leermiddelen ontwikkelen, competenties nauwkeurig in kaart brengen ... Bij deze kerntaken worden de opleidingen begeleid en ondersteund door de dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering (O&I).

De dienst O&I is actief op een aantal domeinen die vandaag in het middelpunt van de belangstelling staan. Digitaal leren is daar een van, maar ook de internationale dimensie van onderwijs behoort tot het werkgebied. Diensthoofd Eline Sierens licht toe: “Wij ondersteunen de opleidingen van de Arteveldehogeschool op drie domeinen: onderwijsontwikkeling en -onderzoek, digitaal leren en internationalisering. Wij bekommeren ons bijvoorbeeld om de administratie rond uitgaande en inkomende studenten en personeelsleden, maken digitale tools en denken mee over ontwikkelingen rond onderwijs, digitaal leren en internationalisering.” (Op p. 6 leest u meer over internationalisering, nvdr.)

Toetsbeleid is een 'hot topic' Een concreet voorbeeld? “Onlangs hebben we met het team Onderwijsontwikkeling en -onderzoek een studiedag rond toetsbeleid georganiseerd. Dat is een ‘hot topic’ binnen het hoger onderwijs. De onderwijsaanpak en -werkvormen evolueren en innoveren voortdurend. Welke evaluatievormen zet je als opleiding best in om op een wetenschappelijk onderbouwde manier je studenten te evalueren? En hoe bereid je studenten voor op die nieuwe vormen van evaluatie? Daar worstelen alle opleidingen mee. Het is onze rol om vragen van opleidingen te detecteren, en via onderzoek instrumenten te zoeken of zelf te ontwikkelen. Vervolgens ondersteunen we de implementatie in de opleidingen. Dat doen we via vorming, handleidingen, bijvoorbeeld rond toetsbeleid, digitale instrumenten, begeleiding op maat enzovoort.”

Van boven naar onder: Frederic Raes, Sarah Slock en Eline Sierens van de dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering.

14


DIGITAAL LEREN IN DE PRAKTIJK Het team digitaal leren is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de digitale leeromgeving Dileahs, die samen met het studentenportaal de digitale navelstreng van het onderwijs aan de Arteveldehogeschool vormt. Maar ook het ontwikkelen en aanbieden van digitale tools voor bijvoorbeeld afstandsleren behoort tot hun takenpakket. De websites CoWeb en Studielicht (zie kader) zijn twee realisaties van de dienst O&I. De dienst ontwikkelde CoWeb om lesgevers van de hogeschool een overzicht te bieden van meer dan dertig adequate onderwijswerkvormen en bijhorende evaluatievormen. “Al snel bleek dat ook studenten behoefte hebben aan dergelijke informatie”, zegt Frederic Raes, verantwoordelijke digitaal leren. “Daarom hebben we de website Studielicht ontwikkeld. Die biedt studenten heel wat praktische tips rond de verschillende werk- en evaluatievormen, over hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden, hoe ze moeten studeren, wat ze best doen tijdens de evaluatie om zo goed mogelijk te scoren enzovoort.”

KRUISBESTUIVING Sarah Slock, verantwoordelijke onderwijsontwikkeling en –onderzoek: “Studielicht is het resultaat van een intense samenwerking tussen verschillende diensten en de opleidingen. De dienst studieadvies bijvoorbeeld was een belangrijke speler. De medewerkers van deze dienst hebben een goed zicht op alles wat met leren en studiecoaching te maken heeft. We hebben ook feedback gevraagd aan leercoaches en studenten zelf. Nu de site er is, blijkt dat heel wat leercoaches het instrument gebruiken. Het is onze overtuiging dat, als studenten meer informatie krijgen over de evaluatievormen, dit hun leerproces ten goede zal komen.”

PARTNER IN QUALITY: DIENST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Aangezien onderwijsontwikkeling uiteindelijk gericht is op kwaliteitsverbetering, werkt de dienst O&I intensief samen met de dienst integrale kwaliteitszorg (IKZ). De dienst IKZ bevraagt alle stakeholders (zie voorbeelden hieronder) en ontwikkelt verbetertrajecten om de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende processen te verbeteren, zowel op macroniveau (instelling), mesoniveau (curriculum en opleiding) als microniveau (individuele docent). Een greep uit de vele onderzoeken door de dienst IKZ: uitstroom (driejaarlijkse peiling bij afgestudeerden naar tevredenheid over opleiding, en de mate waarin hun competenties aansluiten bij vragen van het werkveld), studententevredenheid (driejaarlijkse bevraging van studenten over hun opleiding), werkveld en stageplaatsen (vijfjaarlijkse bevraging van het ‘werkveld’ naar tevredenheid over afgestudeerden en stagiairs), medewerkerstevredenheid (vijfjaarlijkse peiling naar jobtevredenheid), onderwijskwaliteit (jaarlijkse metingen volgens vastgelegde parameters).

BRUG NAAR DE PROFESSIONALS Zijn studenten na hun opleiding goed voorbereid op een loopbaan in een competitieve omgeving? Hebben ze alle competenties verworven om aan de slag te kunnen? Hoe gebeurt met andere woorden de afstemming van het onderwijs met het werkveld? Eline: “Toen de opleidingen voor het eerst hun competenties moesten formuleren, hebben wij ondersteuning geboden door onder andere te wijzen op het belang van het aansluiten bij de verwachtingen van het werkveld.” Ook het introduceren van ‘authenticiteit’ als een van de kwaliteitsnormen voor evaluatie legt de link met het werkveld. Authenticiteit verwijst naar een zo goed mogelijke aansluiting bij de (beroeps)realiteit waardoor de evaluatie betekenisvoller wordt voor studenten. Frederic: “Zo werkt het team digitaal leren zoveel mogelijk met ‘open source’ materiaal waarmee de student aan de slag kan blijven nadat hij afgestudeerd is.” Els De Meyer

WAAR www.studielicht.be WAT Informatie over de meest gebruikte evaluatievormen in het hoger onderwijs en hoe je je het best kunt voorbereiden op deze evaluatievormen. VOOR WIE Alle studenten in het hoger onderwijs in de eerste plaats, docenten hoger onderwijs en leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs in de tweede plaats.

15


kort geknipt

Nieuwe voorzitter Sinds 25 oktober 2011 is Tony Van Parys de nieuwe voorzitter van de Arteveldehogeschool. De raad van bestuur koos unaniem voor Van Parys, die reeds ondervoorzitter van de raad van bestuur was. Aan de huidige voorzitter em. prof. dr. E. De Lembre werd, op zijn vraag, eervol ontslag verleend. De Lembre wordt nu ondervoorzitter, waardoor de continuïteit in het bestuur wordt verzekerd. Tony Van Parys (°1951) woont in Wondelgem en was in 1998-1999 federaal minister van Justitie (CD&V). Hij is master in de rechten en in de criminologie en actief als advocaat in het kantoor Van Parys, Martens en Eeckhaute. Naast zijn politieke loopbaan als minister, senator, federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Gent, is Van Parys ook geëngageerd in tal van instellingen en verenigingen.

kinderuniversiteit, nu ook met ouderopvang Officiële opening Mediacampus De nieuwe vleugel van de mediacampus in Mariakerke is klaar. De officiële inhuldiging van de nieuwbouw, door kersvers voorzitter Tony Van Parys, is gepland voor 3 februari 2012. Studenten Grafische en digitale media krijgen vanaf dan drie extra verdiepingen vol les-, computer- en schetslokalen, een mediatheek en pauzeruimtes.

Op zondag 27 november 2011 organiseerde de Arteveldehogeschool voor de derde keer een Kinderuniversiteit. Deze keer was het thema ‘Wonderlijke wetenschap’. De “studenten” waren opnieuw kinderen tussen vijf en acht jaar. De kinderen volgden eerst samen een hoorcollege in een groot auditorium. Daarna mochten ze zelf de handen uit de mouwen steken in één van de zes workshops. Achteraf kregen ze een echt diploma. Ondertussen woonden een tachtigtal ouders een lezing bij met als titel: ‘Jonge kinderen, grote onderzoekers … en de ouders?’ De ouders kwamen er te weten hoe ze hun kinderen thuis warm kunnen maken voor wetenschap en techniek. www.kinderuniversiteit.be

artevelderun wordt Artevelde run & fun Via een enquête werd bij studenten en medewerkers gepeild naar de bevindingen over de Artevelderun. De resultaten leverden, naast massa’s bruikbare tips, ook een nieuwe naam op: voortaan spreken we over Artevelde run & fun. De ‘run’ blijft staan voor beweging en ‘fun’ belichaamt de expansie naar leuke randactiviteiten, entertainment en animatie. Alvast te noteren: de eerste Artevelde run & fun vindt plaats op woensdag 18 april 2012.

16


Nieuw keuzetraject ‘Justitie en geestelijke gezondheid’ Mensen die misdrijven plegen vanuit een mentale beperking, psychiatrische problemen, verslaving … zijn niet gebaat met enkel sanctionering. Ze hebben vooral nood aan hulpverlening. Sociaal werkers zijn als bruggenbouwers tussen justitie en geestelijke gezondheidszorg uitstekend geplaatst om een adequate hulpverleningsaanpak te ontwikkelen. De Arteveldehogeschool biedt hier een passend antwoord op met het nieuwe keuzetraject ‘Justitie en geestelijke gezondheid’, een specialisatie binnen de opleiding Bachelor in het sociaal werk die studenten met specifieke competenties naar het werkveld stuurt. Het nieuwe traject werd voorgesteld op 1 december 2011 op campus Kantienberg. Advocaat, strafpleiter en auteur Walter Van Steenbrugge gaf er een lezing rond het thema ‘Terecht of te recht? Naar een strafrecht met een meer welzijnsgericht perspectief.’

Kantienberg in de prijzen² Het gerenommeerde architectenbureau Crepain Binst Architecture sleepte met campus Kantienberg de Provinciale Prijs voor Architectuur 2011 in de wacht. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door de provincie Oost-Vlaanderen. Aan de prijs is een bedrag van 5000 euro verbonden. De officiële uitreiking vindt plaats in het voorjaar van 2012. En ook de Arch School Award 2011 mogen ze in de prijzenkast zetten bij Crepain Binst. Deze prijs is goed voor 3000 euro en werd uitgereikt naar aanleiding van de vakbeurs Edubuild in Flanders Expo. foto: Crepain Binst Architecture

www.arteveldehogeschool.be

BlueCall Phone Flanders’ Care - een zorgfonds van de Vlaamse regering - heeft het projectvoorstel ‘BlueCall Phone’ goedgekeurd. BlueCall Phone is een iPhone-applicatie die mensen met een verstandelijke beperking toelaat de organisatie van hun dagelijks leven te verbeteren. De app heeft vier functies: een agenda, een eenvoudige telefoonfunctie waarbij het adresboek wordt ondersteund met foto’s, een fotofunctie en ‘Blueassist’, waarmee je de hulp kan inroepen van een voorbijganger. Het project werd ingediend door vzw Ithaka, BlueAssist en Assist Tech Europe bvba in samenwerking met onder meer onze bacheloropleidingen Ergotherapie en Bedrijfsmanagement, met ondersteuning van Onderzoek en dienstverlening. www.www.bluecallphone.be

Ondernemen en risico’s durven nemen Om ondernemerschap in de toekomst nog meer te stimuleren richtte de hogeschool ‘ACCIO’ op: het Arteveldehogeschool Centrum voor Creativiteit, Innovatie en Ondernemen. Bedoeling is ondernemende studenten en medewerkers te ondersteunen, onder meer via kennisdeling en netwerking. Logisch gevolg was het nieuwe statuut student-ondernemer, dat onlangs gelanceerd werd. Het statuut geeft studenten de kans een traject te volgen dat meer op hun activiteiten als ondernemer is afgestemd. Alles wat je wil weten over ondernemen staat nu ook gebundeld op de Accio-website: hoe je een businessplan moet maken, successtories van andere student-ondernemers, een checklist voor beginnende ondernemers … www.arteveldehogeschool.be/accio

17


Studentenparticipatie belangrijke motor van vernieuwing

De impact van studenten op kwaliteitszorg neemt toe Onze studenten worden niet alleen gevormd, gecoacht en begeleid. Ze nemen zelf ook mee de teugels in handen. Directeur Onderwijs en Studentenbeleid Guido Galle en oud-studentenvertegenwoordiger Michiel D’harte schetsen het belang van studentenparticipatie.

Guido: “Elke organisatie heeft een draagvlak nodig; voor een hogeschool ligt dat grotendeels bij de studenten. Hun participatie is alleen al daarvoor cruciaal. Maar daarnaast hebben stuvers (de courante afkorting voor studentenvertegenwoordigers, nvdr) de rol om de Arteveldehogeschool permanent op koers te houden, richting toekomst. Dat moet op elk niveau gebeuren: hun input telt.” “Op het hoogste niveau zie je bijvoorbeeld dat studenten via het Participatieforum, dat paritair is samengesteld uit vier stuvers en vier leden van de algemene directie, medezeggenschap hebben over de aanwending van de studiegelden. De acht studenten die zetelen in de raad van bestuur van SOVOARTE (dat de studentenvoorzieningen organiseert, nvdr), beslissen mee over de aanwending van de werkingsmiddelen. Samengeteld gaat dat al snel over bijna acht miljoen euro. Dat is een behoorlijke impact. Maar daarnaast hebben ze ook op veel andere zaken invloed: van de planning van examens tot de aanwerving van nieuwe SOVOARTE-medewerkers, om maar iets te zeggen.”

Michiel D’harte en Guido Galle zijn het roerend eens: studentenparticipatie komt iedereen ten goede.

Kwaliteitszorg Guido: “De trend is trouwens dat stuvers een steeds grotere impact hebben op onze werking, en op integrale kwaliteitszorg (IKZ) in het bijzonder. Zo lichten studenten uit de opleiding tot leraar kleuteronderwijs nu al jaarlijks enkele leerlijnen systematisch mee door. Dat is een evolutie die zich snel verspreidt. De zeggingskracht van studenten is groot. Maar dat is ook de bedoeling: studentenparticipatie maakt een opleiding kwaliteitsvoller. Als studenten ergens deskundig in zijn, is het wel in het opleidingsprogramma dat ze dagelijks voorgeschoteld krijgen.”

18

De stem van de student telt écht? Michiel: “Absoluut. Zowel in de Opleidingsstudentenraad, de Opleidingsraad als de Arteveldestudentenraad merkte ik dat er geluisterd wordt naar studenten. Een en ander hangt wellicht ook af van de gesprekspartners in kwestie, de opleidingsdirecteur en studentencoach bijvoorbeeld. Maar zelf heb ik nooit negatieve ervaringen gehad. Je moet al eens strijden voor je zaak, maar je wordt altijd ernstig genomen. De relatie was er een van samenwerking.”


In de praktijk Studentenvertegenwoordiging anno 2011 is een complex verhaal. Arteveldestudentencoach Sofie Vispoel schetst het plaatje: “Elke opleiding heeft een Opleidingsstudentenraad. Dat is het overlegorgaan onder de studenten van de opleiding. Ook het officiële contact met de opleidingsdirectie verloopt via deze raad. Daarnaast is dit de schakel tussen de studenten van een opleiding en de overkoepelende Arteveldestudentenraad. Een delegatie studenten uit de Opleidingsstudentenraad zetelt trouwens samen met docenten en medewerkers in de Opleidingsraad. Op deze niveaus worden opleidingsgebonden zaken besproken zoals uurroosters.” “Afgevaardigden uit alle Opleidingsstudentenraden vormen de Arteveldestudentenraad. Deze raad formuleert adviezen voor de directie en waakt over opleidingsoverschrijdende aangelegenheden. Denk maar aan onderwijs- en examenregelingen, evaluaties van het onderwijzend personeel, studiegeld … ” “Onze studenten zijn tot slot ook vertegenwoordigd in de Academische Raad en het Participatieforum van de Arteveldehogeschool, in de vzw SOVOARTE, in het overlegorgaan met de stad Gent, in de Gentse Associatie Studentenraad en in de Vlaamse Vereniging van Studenten. Drukbezette mensen, die studentenvertegenwoordigers – dat is zeker!

Win-winsituatie

Erkenning

Michiel: “Na mijn opleiding Communicatiemanagement kon ik snel aan de slag als marketingmedewerker bij parketmerk Lalegno. Mijn verleden als stuver heeft meegespeeld bij mijn selectie. Zo’n engagement wijst op betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en misschien zelfs leiderschap. Je scherpt er bepaalde competenties mee aan. Overleggen, onderhandelen … De relatie met mijn werkgever wordt er zonder twijfel door gekleurd. En ook bij klantencontacten speelt die achtergrond een rol.”

Guido: “Ook rond het studierendement van stuvers willen we meer onderzoek voeren. Al is het maar om het optimaal te houden. De samenleving heeft nood aan mensen met de competenties die stuvers ontwikkelen: anderen vertegenwoordigen, onderhandelen, bemiddelen, informeren … Een vermelding op het diplomasupplement is het minste wat we op dit ogenblik kunnen doen als erkenning. Daarnaast bieden we aan stuvers ook gratis een persoonlijkheidsprofielanalyse aan met bijbehorende feedback. Op die manier komen ze eens zo goed gewapend op de arbeidsmarkt.”

Stuvers houden de Arteveldehogeschool op koers richting toekomst

“Tot slot proberen we er ook voor te zorgen dat hun werktijd in rekening wordt gebracht. Niet door er credits voor te geven, maar door faciliteiten te verlenen aan stuvers, net zoals een werkstudent of een topsporter die krijgt.” Kortom: studentenparticipatie loont? Michiel: “Absoluut. Zelfs voor eerstejaars. Eens ze erin meestappen, merken ze snel dat het om belangrijke zaken gaat. Op de koop toe is onze studentenraad goed ontwikkeld. Nieuwe mensen komen in een haast professionele context terecht. Je maakt als student dus sneller een evolutie door.”

Guido: “Er zijn nog geen echte cijfers over het verband tussen een taak opnemen als stuver en succesvol zijn in een professionele context. Maar het is vast geen toeval dat de jonge ondernemers die ik persoonlijk ken, of de startende professionals die snel succesvol bleken in het bedrijfsleven, vaak studentenvertegenwoordigers waren. Het is in ieder geval iets wat we willen onderzoeken.”

Guido: “Je krijgt een context voor persoonlijke groei. En studenten waarderen dat. Mijn ervaringen zijn zeer positief. Stuvers zijn integere gesprekspartners. Ze halen niet altijd hun slag thuis, maar ik heb groot vertrouwen in onze studentenvertegenwoordigers. Ook bij de evaluatie van een opleiding, van studiemateriaal of docenten: studenten doen dat met de grootste ernst.” Serge Cornelus

19


20

“Studenten worden klaargestoomd voor de industrie. Lesgevers die uit de bedrijfswereld komen of er nog actief zijn, delen ook kennis die daar van pas komt, maar niet noodzakelijk in de cursus staat.� l Aydin Kintziger


Stage- en bachelorproefbegeleiding in de grafische en digitale media

Hoe een intense samenwerking tussen docent en student vruchten afwerpt Enkele maanden geleden studeerde Aydin Kintziger af als bachelor in de grafische en digitale media, afstudeerrichting Grafimediabeleid. Hij kon onmiddellijk aan de slag bij EskoArtwork als ‘Software Support Superhero’, zoals hij het zelf noemt. Aydins visitekaartje bij zijn sollicitatie was zijn uitstekende bachelorproef, die hij mocht gaan presenteren op de jaarlijkse conferentie van de ‘International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management’. Of hoe intense begeleiding van studenten uitstekende professionals oplevert.

STUDENT OPLEIDING

Aydin Kintziger Bachelor in de grafische en digitale media (Arteveldehogeschool) & Media engineering (Helsinki Metropolia University of Applied Sciences) FUNCTIE Software support bij EskoArtwork BACHELORPROEF Infographics, a visual learning methodology for students with autism BEGELEIDER FUNCTIE

Linda Bogaert Docent communicatie en Engels & opdrachthouder internationalisering

GOEDE VOORBEREIDING Tijdens Aydins laatste jaar aan de Arteveldehogeschool schreef hij zijn bachelorproef (zie kader volgende pagina), ging hij op Erasmus naar Finland en liep hij stage, allemaal onder de deskundige begeleiding van Linda Bogaert. Een perfect haalbare combinatie dankzij een goede voorbereiding en dito afspraken. Als student kies je in de zomervakantie voor je laatste jaar al een stagebedrijf. Linda verduidelijkt: “Studenten houden een logboek bij van verstuurde mails en brieven, telefoontjes … Bij het begin van het academiejaar dienen ze een dossier in met het relaas van hun zoektocht. Na de herfstvakantie moeten ze een concreet voorstel hebben, zeg maar een contract met de stagegever.”

REGELMAAT LOONT De procedure voor de bachelorproef is gelijklopend, het onderwerp moet op tijd worden vastgelegd. Aydin vertelt daarover: “Je mag zelf een voorstel doen, enige voorwaarde is dat er een link bestaat met de wereld van grafische en digitale media. Na eventuele argumentatie wordt je onderwerp al dan niet goedgekeurd.” In ideale omstandigheden heeft de student bij elke afspraak met zijn begeleider een stap verder gezet in de ontwikkeling van zijn bachelorproef. Bij Aydin verliep dat heel vlot, bevestigt Linda: “Eerst maakten we een ‘outline’, de structuur van het eindwerk. Bij elke volgende samenkomst spraken we af wat wanneer af moest zijn.” Dit proces speelt formeel geen rol bij de beoordeling van een bachelorproef, maar bij de eindpresentatie licht de interne promotor het werkproces wel toe.

INTERACTIEVE RELATIE MET ALLE BEGELEIDERS Het voornaamste verschil tussen de taak van een interne (van de opleiding) en externe promotor is dat de eerste zich eerder bezighoudt met de structuur en opzet van de bachelorproef, terwijl de tweede zich meer ontfermt over de inhoud. Linda over het nut van de bachelorproef en de begeleiding ervan: “Het is een oefening waarmee de studenten bewijzen dat ze de doelstellingen die wij vooropstellen ook bereiken. Onderzoek doen, naslagwerken raadplegen, deze informatie persoonlijk verwerken en er een praktische uitwerking aan geven.”

KLAAR VOOR DE INDUSTRIE Aydin liep stage bij Pixeldust (zie kader volgende pagina) in Gent. Linda bezocht hem drie keer op zijn stageplek.

21


“De stage is een belangrijk sluitstuk van de opleiding waarmee de student bewijst dat hij kan functioneren in een professionele omgeving”, aldus Linda. “De opleiding is erop gericht waarden mee te geven die helpen om aan de slag te kunnen in het werkveld”, zegt Aydin. “Studenten worden klaargestoomd voor de industrie. Lesgevers die uit de bedrijfswereld komen of er nog actief zijn, delen ook kennis die daar van pas komt, maar niet noodzakelijk in de cursus staat.”

BEROEPSLEVEN Naast stage en bachelorproef kan ook een buitenlandse studie-ervaring de overgang naar het werkleven vergemakkelijken. Aydin: “Studeren in het buitenland is een troef. Zo heb ik zelf dankzij mijn Erasmusuitwisseling in Finland vakken als ‘working in international operations’ en ‘leadership’ aan mijn curriculum kunnen toevoegen.”

BUITENLANDS AVONTUUR Ook zijn bachelorproef bracht Aydin voorbij de landsgrenzen. Linda: “Onze opleiding maakt deel uit van een internationale vereniging van partnerinstituten uit de grafische sector, de ‘International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management’, die jaarlijks een conferentie organiseert. Die vond twee jaar geleden plaats in Gent, vorig jaar in Moskou en dit jaar in het Zweedse Norrköping.” Aydin mocht mee naar de conferentie in Zweden om er de resultaten van zijn bachelorproef te presenteren. “Tussen de diepgaand wetenschappelijke en technische presentaties van allerhande doctorandi was Aydins presentatie in zekere zin een verademing. Ze behoorde tot de beste van de hele conferentie”, aldus Linda.

PRESENTATIETECHNIEKEN EN -TALENT Grafimediabeleid is de afstudeerrichting die het meest communicatief is georiënteerd binnen de opleiding Bachelor in de grafische en digitale media. In het opleidingsonderdeel ‘Presentatietechnieken’ leren studenten duidelijke en boeiende presentaties geven. Aydin: “Ik sta graag in de spotlights, denk ik ... De voorbije twee jaar heb ik twee keer een maand stage gelopen in Zuid-Afrika bij Missing Link, een bedrijf gespecialiseerd in presentaties. Ik heb er veel geleerd dat me nu professioneel van pas komt. Of het nu aan klanten is of aan collega’s, in een commerciële functie moet je voortdurend producten voorstellen.” Als studenten tijdens de lessen presentaties geven, leren de lesgevers hen ook beter kennen. “Door studenten veel aan bod te laten komen in de lessen en hen feedback te geven, is er veel contact tussen studenten en lesgevers”, zegt Linda. “Docenten staan niet op een piëdestal maar dat betekent niet dat de verhouding met studenten onprofessioneel wordt.” Els De Meyer

22

“Docenten staan niet op een piëdestal maar dat betekent niet dat de verhouding met studenten onprofessioneel wordt.” l Linda Bogaert

BACHELORPROEF TITEL Visueel leren - Infographics voor studenten met autisme

INHOUD Infographics zijn visuele voorstellingen van informatie die tekst en beeld combineren. Voorbeelden zijn geografische kaarten, grafieken, verkeersborden … Aydin herwerkte samen met een student met autisme bepaalde delen van zijn cursussen naar infographics. In zijn bachelorproef nam hij ook algemene aanbevelingen op voor infographics die rekening houden met of gericht zijn naar mensen met autisme: hou het eenvoudig, gebruik symmetrie en contrast, illustreer met eenvoudige afbeeldingen, geef flows weer met pijlen ...

STAGE BIJ PIXELDUST WIE Pixeldust is een jong grafisch bureau dat zich concentreert op nieuwe media, grafiek en reclame. Belangrijke klant: Studio 100, waarvoor ze dvdcovers, logo’s tot zelfs het 3D-decor van de nieuwe musical ‘Alice in Wonderland’ creëren. www.pixeldust.be

TAKEN van Aydin uitwerkingsmogelijkheden voor nieuwe ideeën (vooral voor webapplicaties) bedenken en uitstippelen, 3D-ontwerp, meegaan naar en actief deelnemen aan verkoopgesprekken bij klanten, video editing ...


Levenslang leren aan de Arteveldehogeschool

Levenslang leren aan de Arteveldehogeschool

Postgraduaten

Autismespectrumstoornissen Begeleider professionalisering voor leraren en school Business Event Management Postgraduaten Diabeteseducator Eduwond: stomatherapie en wondzorg Postgraduaat Autismespectrumstoornissen European Clinical Specialization in Fluency Disorders Postgraduaat Begeleider professionalisering voor leraren en school Hippotherapie Postgraduaat Business Event Management Lactatiekunde Postgraduaat Diabeteseducator Mindfulness Postgraduaat European Clinical Specialization in Neurologische taal- en spraakstoornissen Fluency disorders Postgraduaat Hippotherapie Rouwen verliesconsulent

Postgraduaat Lactatiekunde Postgraduaat Mindfulness Bijscholingen Postgraduaat Neurologische taal- en spraakstoornissen Leraren en scholen Postgraduaat Leidinggevende in de kinderopvang Gesubsidieerde nascholingsprojecten: CLEVER Postgraduaat Vroegdetectie en vroegbegeleiding (competenties leren evalueren en remediëren) en van ontwikkelingsstoornissen Postgraduaat Eduwond: stomatherapie en D.O.O.S. (duurzame ontwikkeling op school) wondzorg ICT–nascholingen in open aanbod en vraaggestuurd

Bijscholing tot school-, klas- en vakmentor

Bijscholingen Mindfulness voor kinderen Leraren en scholen

Gesubsidieerde nascholingsprojecten: Voor elk Sociaal werk

talentineen leertraject; Kopschuif: een Intake de passend hulpverlening frisse kijk op school- en lerarenprofessionaliteit; Intervisie voor animatoren in rusthuizen Groeien en leren door conflicten. Leven gemis – in over nieuwe visies op rouwzorg ICT –met bijscholing open aanbod (REN) Social Casework

Verlies en rouw bij kinderen en jongeren Wegwijs in onlinehulpverlening Groot worden in vrijheid – reflecteren over jongeren en burgerschap Rol van ploegbazen – stimulerend leidinggeven

Sociaal werk Bemiddelen in het sociaal werk Sociaal-juridische hulpverlening Gezondheidszorg Social Casework Aan de slag als begeleider van (top)sporters Hulp bieden aan kinderen en jongeren in rouw Omgaan met agressie Bijscholing over migratie - ‘No place like home’ Buddy als begeleider van kansarmen in de perinatale Website Kwalitatief Onderzoek Sociaperiode cahier: werkstukken over welzijnswerk Animo; nieuwsbrief voor animatoren in het rusthuis

Care and detect, observation and management of

premature and newborn babies Gezondheidszorg Initiatie toegepast wetenschappelijk onderzoek Diabetes: interdisciplinair gedeelde zorg via afstandsleren Initiatie toegepast wetenschappelijk onderzoek via Neonatologie afstandsleren Neurologische zorg Stottertherapie: opstart intervisiegroep Levensreddend handelen bij kinderen Psychologische en psychotherapeutische stromingen Neonatologie Vroegdetectie en vroegbegeleiding: modules: neonatale zorg Neurologische zorg ontwikkeling screenen van baby en in een breder perspectief; Occupational science, internationale voor dreumes; vroegbegeleiding: introductie inbijscholing vroegbehandeling Aan de slag als begeleider van (top)sporters ergotherapeuten Eutonie: door groeiend lichaamsbewustzijn in balans leven Sherborne developmental movement Diabetes: interdisciplinair gedeelde zorg Sociale gezondheidszorg: levend leren Levensreddend handelen Ouderenzorg: begeleide intervisie Stottertherapie: opstart intervisiegroep Sociale gezondheidszorg: leren Vroegbegeleiding en levend vroegbehandeling Mindfulnesstrainer voor kinderen

www.arteveldehogeschool.be >> onderzoek en ontwikkeling

www.arteveldehogeschool.be >> onderzoek en dienstverlening

Als ‘t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt. opklimmen

een job vinden

van richting veranderen

switch: studeren en werken combineren 7 opleidingen aan de Arteveldehogeschool bieden jou een bijzonder traject om werk of gezin te combineren met een bacheloropleiding. Meer info: www.arteveldehogeschool.be >> SWITCH Ook de andere opleidingen aan de Arteveldehogeschool bieden faciliteiten op maat aan, waardoor je studeren, werken en een gezin beter kan combineren. Bel 09 235 20 00 voor meer info.

23


OPLEIDINGEN 2011-2012 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT Accountancy - fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Kmo-management Logistiek management Marketing Rechtspraktijk OFFICE MANAGEMENT Event- en projectmanagement Management assistant + keuzetrajecten General-, Human resources- en Customer relations management assistant Medical management assistant COMMUNICATIEMANAGEMENT JOURNALISTIEK GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA Crossmedia-ontwerp Grafimediabeleid Grafimediatechnologie Multimediaproductie + keuzetrajecten Fotodesign en Grafisch design / proDUCE en proDEV SOCIAAL WERK Maatschappelijke advisering* Maatschappelijk werk* Personeelswerk Sociaal-cultureel werk Syndicaal werk - sociaal beleid * + keuzetraject Justitie en geestelijke gezondheid PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND ONDERWIJS: KLEUTERONDERWIJS ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS ONDERWIJS: SECUNDAIR ONDERWIJS ERGOTHERAPIE LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE Logopedie Audiologie PODOLOGIE VERPLEEGKUNDE VROEDKUNDE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE, I.S.M. UGENT

MASTER ERGOTHERAPEUTISCHE WETENSCHAP, I.S.M. diverse partners REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE, I.S.M. UGENT SOCIAAL WERK , I.S.M. AUGENT VERPLEEGKUNDE EN VROEDKUNDE, I.S.M. AUGENT

BACHELOR-NA-BACHELOR CREATIEVE THERAPIE ONDERWIJS: BUITENGEWOON ONDERWIJS SCHOOLONTWIKKELING ZORGVERBREDING EN REMEDIËREND LEREN

POSTGRADUATEN EN BIJSCHOLINGEN

www.arteveldehogeschool.be

Arteveldemagazine 39  

Arteveldemagazine 39 - december 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you