CARN I EMBOTITS

Page 31

La vaca fagina i la vaca negra de l’Albera SECCIÓ PRODUCTORS

Per sort, alguns ramaders escampats pel Pirineu guardaren ramats que han estat la salvació d’alguna d’aquestes races A finals dels anys seixanta gairebé totes les famílies aconseguiren tenir un aparell de televisió a casa. Aquest fet pot sorprendre algun jovenet que l’ha vist de forma normal a casa seva i a voltes un a cada habitació. El panorama televisiu de fa quatre dècades enrere era força diferent, no hi havia on triar, però la veritat és que a qui més qui menys li agradaven les pel·lícules de l’oest, que eren el hit parade de l’època i la sessió de tarda dels dissabtes. Entre valls i muntanyes de la llunyana Arizona pasturaven ramats nombrosos de vaques, mentre uns joves clenxinats i impecables muntats dalt de cavall, els anomenats cowboys, les menaven d’un indret a l’altre buscant les millors pastures (per resguardar-les del fred). Aquests personatges glamourosos solien ser els protagonistes de les més atrevides aventures que mai cap pastor del nostre país hauria pogut imaginar. Simultàniament a casa nostra, lluny dels afores

Marta Carola Tel. 679 166 045 lesalbereseco@gmail.com www.vacadelalbera.cat www.lallosa.piczo.com

de Hollywood, l’ofici de pastor començava a ser un ofici a la baixa. En el temps que durava un llargmetratge en algun lloc algú havia construït una granja on faria créixer de forma accelerada vedells, porcs, gallines... La dècada dels setanta va ser un moment de grans canvis i innovacions. La ramaderia i l’agricultura varen poder ”gaudir” de productes químics que augmentaven els rendiments de forma gairebé immediata i que, a més, actuaven amb rotunditat contra malalties i plagues que des de sempre la natura havia pogut superar per si mateixa. L’embranzida va durar molts anys, i moltes races, les poc productives, varen ser substituïdes per altres de més rendi31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.