Page 1

Kjernestyret 2020


Vi er åtte personer med like store doser motivasjon, ydmykhet og glede. Vi er på vei til å hoppe inn i arbeidsdressen og kjempe for at pulsen vedlikeholdes og at NHHS-blodet pumpes ut til alle med iver og fremskritt. Derfor trenger vi deres tillit. Arterie ønsker en studentforening med plass til alle individer og der det legges til rette for at alle skal kunne utvikle seg og være en del av NHHS-sjelen. Joviale er vårt mest beskrivende adjektiv, handlekraft er vårt sterkeste subjektiv og å kjempe er vårt beste verb. Hver enkelt av oss ønsker å utrette en forskjell for studentforeningen. Likevel er det flere utfordringer å ta tak i og saker som må kjempes på vegne av oss studenter. Et godt og fruktbart samarbeid mellom NHH og NHHS er essensielt for fremdriften til studentforeningen. Vi ønsker å styrke studentstemmen ved å øke forståelsen mellom oss og skolen samtidig som vi opprettholder tett kommunikasjon og dialog. Videre mener vi det ville være positivt å dyrke en felles NHHS-identitet med rom for alle tanker, ideer og mennesker. Mange er med i ulike grupper her på skolen, men vi må ikke glemme perspektivet om at vi alle er NHHS-ere. Denne identiteten vil vi la blomstre. Avslutningsvis er det én sak man aldri skal slutte å kjempe for, og det er at alle studenter trives og føler de er en del av et godt psykososialt miljø. Livet er ikke en konstant dans på roser, men det skal alltid eksistere et godt sikkerhetsnett man kan søke hjelp og råd hos. Summen av alle tiltak som fører til at flere føler seg inkludert og ivaretatt er et stort skritt i riktig retning. Vi søker å være pragmatiske, lyttende og tilstedeværende der avgjørelsene blir truffet.


VĂĽre hjertesaker 1.

Kjempe frem studentenes meninger ved ĂĽ styrke samarbeidet med NHH

2.

Jobbe for en felles NHHS-identitet

3.

Styrke innsatsen for at alle studenter har et godt psykososialt miljø


Leder Marthe-Caroline Dahle 3. kull Representant, Representantskapet (H19) Styremedlem, Avbrekk (H18-V19) Alkoholfriansvarlig, FKU-kom 2018 Leder, 17.mai-kom 2018 Big Business Band Mentor, Mentorordningen NHHS 2019 Leder, Pikekoret Sangria (H18-V19) UKEN18, BC18 Bachelor, Administrasjon og ledelse, UiO

NHHS er en unik studentforening som gir oss studenter en enestående mulighet til å dyrke våre interesser og utvikle ferdigheter. Gjennom ulike verv har jeg opparbeidet meg bred innsikt i Sandkassa vår. Jeg har et brennende ønske om å videreutvikle organisasjonen, fremme studentenes meninger og være fremst blant likemenn. Sammen med resten av Arterie ønsker jeg å jobbe aktivt for å styrke båndet mellom Kjernestyret og den resterende delen av foreningen. Vi skal kjempe studentenes sak der målet er en forening med rom for alle som ønsker å delta og bidra. Sammen skal vi videreutvikle NHHS og sikre vår rolle som Norges beste studentforening!

Mine hjertesaker 1. Forbedre varslingssystemet for å forebygge seksuell trakassering 2. Tilrettelegge for opprettholdelse av NHHS sin aktivitet gjennom den resterende delen av rehabiliteringsprosessen 3. Økt fokus på miljø og bærekraftig drift av NHHS


Fagpol Finn Lucas Griggs 2. kull Studentutvalget ved NHH Næringslivsutvalget Teknisk Gruppe GL RevyLys, UKEN20 ML Lys, Symp19 Frivillig, Det Akademiske Kvarteret

Jeg brenner for et godt læringsmiljø, der vi som NHHstudenter kan oppleve tillit, ansvar og utvikling i egen læring. Dette fordi vi alle fortjener en tilfredsstillende studiehverdag preget av kvalitet og klare rammevilkår. NHHS består av mange ildsjeler og engasjerte mennesker som jobber sammen for å skape noe større. Gjennom Studentutvalget har jeg sett hvor mye påvirkningskraft studentene ved NHH har, og jeg er svært motivert og inspirert til å jobbe for at vår stemme blir hørt. Jeg håper dere vil gi meg tilliten til å jobbe for et godt samarbeid med NHH!

Mine hjertesaker 1. Sikre at Studentutvalget ved NHH fremmer meninger som er representative for hele studentmassen 2. Jobbe for at bachelorstudenter kan ta sommerkurs i utlandet gjennom NHH 3. Arbeide for at midtveisevalueringene gjennomført av Studentutvalget har større innflytelse på fagpolitikken


Informasjon Thomas Garås Gulli 4. kull Systemansvarlig, it.gruppen (H18-V19) Nestleder, Studentutvalget ved NHH (H18-V19) Avbrekk Studentrep., Læringsmiljøutvalget ved NHH (H18-V19) NHHI E-sport Material- og bookingansvarlig, FKU-kom 2017 Aksjonsuken 2016 BC16, Symp17, Symp19

NHHS gir enorme muligheter for læring og nye vennskap! Tre fantastiske år i studentforeningen vår har virkelig vist meg hvor bra vi gjør ting og gjort meg ekstremt motivert til å bidra til at vi kan bli enda bedre. Som informasjonsansvarlig vil jeg sikre at nettsiden vår når sitt fulle potensiale og blir den informasjonskanalen folk forventer. I tillegg skal jeg arbeide hardt for å gjøre rekrutteringsuken mer oversiktlig. Ved å senke terskelen for å få friskt blod inn i NHHS ytterligere, er jeg sikker på at vi kommer til å nå nye høyder!

Mine hjertesaker 1. Sikre gode og oversiktlige opptaksprosesser med felles søknadsskjema til underutvalg og fordeling av opptakstider til interessegrupper 2. Sørge for god informasjonsflyt med en tidsriktig og oversiktlig nettside 3. Sette fokus på gode personvernrutiner i NHHS som overholder GDPR


Ekstern Lise-May Sæle 2. kull Leiar, NHH Aid Kurshaldar, Røde Kors Studentpolitisk utvalg Fylkestingsrepresentant, Vestland Høgre NHHI Futsaljenter Fylkesleiar, Sogn og Fjordane Unge Høgre 2.vararepresentant til Stortinget, Sogn og Fjordane Høgre

Med lang fartstid i politikk- og organisasjonsliv og som folkevald, er eg klar til å ta på meg oppdraget med å skape og oppretthalde politisk glede i studentmassen til NHH. Mitt største ynskje er å kunne gjere ein skilnad ved å fremje sakene som er forankra blant oss studentar. Anten det handlar om å jobbe for eit betre tilbod for rådgjeving hos Sammen eller meir generelle prinsippdebattar. Eg vil vere med på å setje dagsorden og skape gode diskusjonar som vekker vårt alles lille eller store politiske engasjement. Kjør debatt!

Mine hjartesaker 1. Setje NHHS sine saker på dagsorden ved å byggje bru inn til studentinstutisjonane i sentrum 2. Definere og deretter kjempe for hjertesakene til studentane på NHH 3. Auke oppslutnaden rundt SPU sine arrangement


100-dagersplan Leder 1. Utarbeide et tilfredsstillende system for varsling av seksuell trakassering og andre uønskede og alvorlige hendelser

Eksternansvarlig 2. Arrangere førstehjelpskurs for alle tillitsvalgte

Informasjonsansvarlig 3. Øke digitaliseringen av NHHS med heldigitale valg og fullført overgang til skylagring

Fagpolitisk ansvarlig 4. Gjennomføre spørreundersøkelsen «20 spørsmål» i samarbeid med NHH

Markedsansvarlig 5. Oppdatere oversikten over alle samarbeidsavtalene i NHHS

Prosjektansvarlig 6. Kombinere welcome week for exchange students med homecoming for NHHstudenter

Internansvarlig 7. Ferdigstille system for utlån/registrering av NHHS-utstyr

Økonomiansvarlig 8. Få gjennomført en fullstendig gjennomgang av rutinene i RG


Konkurranse Hva er viktigst for deg det kommende ĂĽret? Hva engasjerer deg?

Send inn din hjertesak og vĂŚr med i trekningen av solbriller fra Frank Walton! Vinneren trekkes torsdag kl 14:00


Marked Kine Marie Ramm 2. kull Leder, Women’s Finance Day 2019 Økonomiansvarlig, Karrieredagene 2019 Nestleder, Vixens Lacrosse 2018/2019 Næringslivsutvalget Jurist

Etter et givende år i Næringslivsutvalget er jeg svært motivert for å ta på meg oppgaven som markedsansvarlig i KS. Min bakgrunn som jurist, og store engasjement i studentforeningen, gjør meg godt rustet til å ivareta NHHS sine interesser i næringslivet og opprettholde tilfredsstillende markedsarbeid i organisasjonen. I forlengelsen av dette vil jeg sørge for at at alle får tilstrekkelig innføring i våre markedsrettigheter- og forpliktelser. Videre vil jeg jobbe for å øke interessen rundt NHHS som attraktivt sponsorobjekt. Jeg er klar!

Mine hjertesaker 1. Bruke juridisk kompetanse til å gjennomgå GDPR i NHHS 2. Utvide Markedsgruppens formål slik at de kan bli en større ressurs for hele studentforeningen 3. Gjennomgå alle underutvalg og interessegruppers markedsstrategi og markedsbetingelser, og legge planer for utvikling


Prosjekt Balder Belsvik 2. kull

ML Studentsymposiet, Symp19 NHHI Motbakke Avdelingstillitsvalgt, Sjøforsvaret BC18

Menneskene og engasjementet i studentforeningen er det som inspirerer meg til å stille som prosjektansvarlig i KS. Etter ett år som aktiv i NHHS er jeg overbevist; jeg vil ha mer! Jeg vil ha mer NHH, mer NHHS og gi mer tilbake til studentene som gjør skolen til det den virkelig er. En høyskole med muligheter, prosjekter som utfordrer og engasjement som knytter oss sammen. Aktivitetene i studentforeningen gir oss verdifulle impulser. På bakgrunn av dette ønsker jeg å se på muligheter for ytterligere aktualisering av arrangementene i NHHS, for økt oppslutning rundt prosjektene og for et tettere samarbeid mellom høyskolen og studentforeningen.

Mine hjertesaker 1. Etablere en prosjektgruppe for arrangementsarbeid i NHHS 2. Arbeide for økt oppslutning av internasjonale studenter i NHHS 3. Sørge for at prosjektene i NHHS i større grad treffer studentmassen ved å revidere dagens prosjekter


INTERN Thorvald Mosvold 3. kull Sveiseaftenansvarlig, FKU-kom 2018 ML PR, BC18 Velferdsdirektør, Direksjonsmusikken (V18) Styret, Lurken Skilag NHHI Triathlon Mentor, Mentorordningen NHHS ASAP/BBL UKEN18 Hærens Befalskole

Endelig er jeg tilbake igjen i studentforeningen etter halvt år i Kina uten noen form for studentforening. Jeg merket derfor hvor viktig NHHS er for miljøet og trivselen på skolen. Gjennom mitt verv ønsker jeg å sette fokus på de praktiske utfordringene vi i dag bare godtar og jobber oss rundt slik at terskelen for å gjennomføre ideer og prosjekter senkes. Jeg mener beredskap, utlån, lagring og tilgang kan effektiviseres slik at en lettest mulig skal få tak i det en trenger, av både rom og utstyr! Slik skal jeg sørge for at aktivitetsnivået i foreningen opprettholdes gjennom byggearbeidet.

Mine hjertesaker 1. Fasilitere for flytting tilbake til skolen 2. Systematisere samt bedre lagring av verktøy og utstyr i NHHS 3. Gjennomgå beredskapsplanen


Øko Sverre Skjauff 3. kull Leder, Representantskapet (V19) Representant, Representantskapet Regnskapsgruppen (H19) Økonomidirektør, Direksjonsmusikken Studentpolitisk utvalg SUN (H18-V19) AVLIV NesTeleder, NHHT Uken18, BC18, Symp19

Jeg har en stor interesse og glede av å være engasjert i NHHS, og har derfor brukt mye tid i alle kriker og kroker av vår kjære studentforening. Gjennom ledervervet i Representantskapet har jeg opparbeidet meg god innsikt i den økonomiske og strategiske styringen av NHHS. Her har jeg sett at vi har forbedringspotensialer på ulike prosesser og strukturer i studentforeningen. Jeg vil derfor gjennomgå digitaliseringen og rutinene i Regnskapsgruppen og fullføre organisasjonsstrukturprosessen. Godt valg!

Mine hjertesaker 1. Revidere kapitalforvaltningen til NHHS 2. Fortsette arbeidet med opprydding av rutiner og digitalisering i Regnskapsgruppen 3. Gjennomføre og fullføre organisasjonsstrukturprosessen


Hjertelig takk til Guro Kamilla Monsen for bilder


Husk ü stemme før fredag kl 10:00

Profile for Arterie 2020

Arterie 2020 - Norsk  

Husk og bruk stemmeretten din før fredag klokken 10.00

Arterie 2020 - Norsk  

Husk og bruk stemmeretten din før fredag klokken 10.00

Advertisement